Page 1

Ἡμερολόγιον ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ

2017 Ἀφιερωμένο στὸ Χιώτη Ναυτικὸ ΕΤΟΣ 37ον


Εἰκὼν ἐξωφύλλου: Ἱερά εἰκών Παναγίας Μυρσινιδίου Εἰκὼν ὀπισθοφύλλου: Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου, Βροντάδου Χίου


Ο Παλαιός τῶν Ημερῶν

(ἐκ τοῦ Τρούλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς)


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

A

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

γαπητοί μου,

Ἡ ὀρ­θο­δο­ξος εὐ­σέ­βει­α εἶ­ναι εὐ­σέ­βει­α καί πνευ­ μα­τι­κό­τ ης ἡ­σ υ­χα­σ τι­κή. Ὁ μο­να­χι­σμός ἐ­πι­δι­ώ­κει νά πρα­γμα­το­ποι­ή­σ ῃ ὅ,τι εἶ­ναι δύ­σ κο­λον ἤ ἀ­δύ­να­τον νά πρα­γμα­το­ποι­η­θῇ ὑ­πό τῶν χρι­σ τι­α­νῶν εἰς τόν κό­σμον. Ἡ αὐ­τα­πάρ­νη­σις, ἡ κα­τα­πο­λέ­μη­σις τῶν πα­θῶν, ἡ καλ­λι­έρ­γει­α τῶν ἀ­ρε­ τῶν, ἡ προ­σευ­χή, ἡ λα­τρεί­α, ἡ ὁ­μοί­ω­σις πρός τόν Θε­ όν, τά ὁ­ποῖ­α ἀ­πο­τε­λοῦν οὐ­σι­ώ­δη στοι­χεῖ­α τῆς χρι­ στι­α­νι­κῆς ζω­ῆς, εὐ­δο­κι­μοῦν εἰς τόν μο­να­χι­σμόν. Ὁ μο­να­χός ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κό­σμου δι­ά νά προ­σφέ­ρῃ τόν ἑ­αυ­τόν του ὁ­λο­κ λη­ρω­τι­κῶς εἰς τόν Θε­όν· ἡ ὁ­λο­ κλη­ρω­τι­κή ὅ­μως αὐ­το­προ­σφο­ρά εἰς τόν Θε­όν ἀ­πο­τε­ λεῖ χρέ­ος ἑκάστου μέ­λους τῆς Ἐκ­κ ­λη­σί­ας, τό ὁ­ποῖ­ον χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται καί ὡς κοι­νω­νί­α ἐ­ξό­δου. Ἡ ἔ­ξο­δος τῆς Ἐκ­κ ­λη­σί­ας καί τῶν πι­σ τῶν ὑ­πό τοῦ κό­σμου δέν ἀ­παι­τεῖ τήν το­πι­κήν ἀλ­λά τήν τρο­ πι­κήν μά­κρυν­σιν. Ἡ ἔ­ξο­δος πρα­γμα­το­ποι­εῖ­ται μέ τόν νέ­ον τρό­πον ζω­ῆς τῶν πι­σ τῶν. Ἡ το­πι­κή μά­ κρυν­σις τῶν μο­να­χῶν ἐκ τοῦ κό­σμου γί­νε­ται δι­ά νά

4


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

βο­η­θή­σ ῃ τήν τρο­πι­κήν. Ὁ μο­να­χός δέν ἀ­πο­σ τρέ­φε­ ται τόν κό­σμον, ἀλ­λά τό κο­σμι­κόν φρό­νη­μα. Φεύ­γει ἐκ τοῦ κό­σμου δι­ά νά ζή­σ ῃ πλη­ρε­σ τέ­ρως τήν κοι­νω­ νί­αν με­τά τοῦ Θε­οῦ. Ἡ ἔ­ξο­δος ἐκ τοῦ κό­σμου πρα­γμα­το­ποι­εῖ­ται ὡς πο­ρεί­α πρός τήν ἐ­λευ­θε­ρί­αν τήν ὁ­ποί­αν χα­ρί­ζει ὁ Θε­ ός. Ἡ με­το­χή εἰς τήν ἐ­λευ­θε­ρί­αν αὐ­τ ήν ἐ­πι­τυγ­χά­νε­ται δι­ά τῆς πι­σ τῆς τη­ρή­σε­ως τοῦ θεί­ου θε­λή­μα­τος. Τά δύ­ο αὐ­τά πρά­γμα­τα, ἡ πο­ρεί­α πρός τήν ἐ­λευ­θε­ρί­αν καί ἡ τή­ρη­σις τοῦ θεί­ου θε­λή­μα­τος, τά ὁ­ποῖ­α φαί­νο­νται ἀ­ν τι­φα­τι­κά εἰς τήν ἀν­θρω­πί­νην λο­γι­κήν, συν­θέ­ τουν τό με­γα­λεῖ­ον καί τήν πα­ρα­δο­ξό­τ η­τα τῆς μο­να­ χι­κῆς ἀλ­λά καί γε­νι­κω­τέ­ρως τῆς χρι­σ τι­α­νι­κῆς ζω­ῆς. Δι­ά νά προ­σεγ­γί­σ ῃ ὁ ἄν­θρω­πος καί νά γνω­ρί­σ ῃ τόν Θε­όν, πρέ­πει νά ἡ­σ υ­χά­σ ῃ ἐκ τῆς τα­ρα­χῆς καί τῆς συγ­χύ­σε­ως τοῦ κό­σμου. Δι­' αὐ­τό ὁ μο­να­χι­σμός συ­νέ­δε­σε ἐξ ἀρ­χῆς τήν κί­νη­σιν πρός τόν Θε­όν δι­ά τῆς ἡ­σ υ­χί­ας, ἡ ὁ­ποί­α νο­εῖ­ται πρω­τί­σ τως ὡς ἐ­σω­τε­ρι­ κή κα­τά­σ τα­σις τοῦ ἀν­θρώ­που. Ἡ ἐ­ξω­τε­ρι­κή ἡ­σ υ­χί­α ἀ­να­ζη­τεῖ­ται δι­ά τήν εὐ­κο­λω­τέ­ραν καί πλη­ρε­σ τέ­ραν πρα­γμα­το­ποί­η­σιν τῆς ἐ­σω­τε­ρι­κῆς. Ἡ ἡ­σ υ­χί­α συμ­φώ­νως πρός τήν πα­ρά­δο­σιν τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κ ­λη­σί­ας δέν εἶ­ναι ἀ­δρά­νει­α ἤ ἀ­πρα­

5


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ξί­α, ἀλ­λά ἐ­γρή­γορ­σις καί δρα­σ τι­κή ἐ­νερ­γο­ποί­η­σις εἰς πνευ­μα­τι­κόν ἐ­πί­πε­δον. Εἶ­ναι ἔ­ν το­νος ἐ­πα­γρύ­ πνη­σις και κα­θο­λι­κή προ­σ ή­λω­σις εἰς τόν Θε­όν. Ἀ­πο­ συ­ρό­με­νος ὁ μο­να­χός εἰς τό­πους ἡ­σ υ­χί­ας καί ἐ­πι­ σκε­π τό­με­νος ἐ­κεῖ­σε τόν ἑ­αυ­τόν του, κα­τορ­θώ­νει νά τόν γνω­ρί­σ ῃ κα­λύ­τε­ρα, νά πο­λε­μή­σ ῃ τά πά­θη του καί νά κα­θα­ρί­σ ῃ τήν καρ­δί­αν του, δι­ά νά κα­τα­ξι­ω­θῇ νά προ­σεγ­γί­σ ῃ καί τέ­λος νά ἰδῇ τόν Θε­όν. Σκο­πός τῆς μο­να­χι­κῆς ζω­ῆς εἶ­ναι ἡ ἁ­γι­ό ­τ ης. Εἰς τήν ἁ­γι­ό ­τ η­τα ὅ­μως κα­λοῦ­ν ται καί ὅ­λα τά μέ­λη τῆς Ἐκ­κ ­λη­σί­ας. Ὅ­λοι οἱ πι­σ τοί, μο­να­χοί καί κο­σμι­κοί, κα­λοῦ­ν ται νά γί­νουν Ἅ­γι­οι, ὅ­πως Ἅ­γι­ος εἶ­ναι καί ὁ Θε­ός καί Πα­τ ήρ αὐτῶν. Ἐ­νῷ ὅ­μως ὁ κο­σμι­κός ἀρ­ κεῖ­ται συ­νή­θως εἰς μί­αν πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νην εὐ­σέ­βει­αν, ὁ μο­να­χός ἀ­ν τι­με­τω­πί­ζει με­τά σο­βα­ρό­τ η­τος τήν κλή­ σιν αὐ­τ ήν πρός τήν ἁ­γι­ό ­τ η­τα καί προ­σπα­θεῖ νά τήν πρα­γμα­το­ποι­ή­σ ῃ. Δι­' αὐ­τό ὁ μο­να­χός θε­ω­ρεῖ­ται εἰς τήν ὀρ­θό­δο­ξον πα­ρά­δο­σιν ὡς πρό­τυ­πον ζω­ῆς δι­ά τόν κο­σμι­κόν. Οἱ κο­ρυ­φαῖ­οι μο­να­χοί τῆς Ἐκ­κ ­λη­σί­ας χα­ρα­κτη­ρί­ ζον­ται καί ὡς «Πα­τέ­ρες πα­γ κό­σμι­οι». Ὁ χα­ρα­κτη­ ρι­σμός αὐ­τός δέν ὑ­πο­δη­λώ­νει μό­νο τήν ἐμ­βέ­λει­αν τῆς δι­δα­σ κα­λί­ας αὐ­τῶν ἀλ­λά καί τήν ἰ­δι­ό ­τ η­τα τοῦ

6


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

προ­σώ­που των. Ἀ­κρι­βέ­σ τε­ρα ὑ­πο­δη­λώ­νει τήν ἰ­δι­ό­ τη­τα τοῦ προ­σώ­που των, ἡ ὁ­ποί­α ἐκ­φρά­ζε­ται δι­ά τῆς ἐ­πιρ­ρο­ῆς τῆς δι­δα­σ κα­λί­ας καί τοῦ πα­ρα­δεί­γμα­τός των. Ὁ ἀ­λη­θι­νός μο­να­χός εἶ­ναι ἄν­θρω­πος παγ­κό­σμι­ ος. Καί ὁ σκο­πός τοῦ μο­να­χι­σμοῦ εἶ­ναι ἡ τε­λεί­ω­σ η τοῦ ἀν­θρώ­που, ἡ ὁ­ποί­α συ­μπί­π τει με­τά τοῦ ἐ­ξα­γι­ α­σμοῦ τοῦ ἰ­δί­ου ἀλ­λά καί ὁ­λο­κ λή­ρου τοῦ κό­σμου. Ἡ ἀ­λή­θει­α αὕ­τ η φαί­νε­ται ἴ­σως πα­ρά­δο­ξος ἀλ­λά εἶ­ναι ἡ μυ­σ τι­κή δύ­να­μις τοῦ μο­να­χι­σμοῦ. Ἐ­νῷ καλ­λι­ ερ­γεῖ τήν φυ­γ ήν ἐκ τοῦ κό­σμου καί τήν ἀ­πο­μό­νω­σιν, ὑ­ψώ­νει τόν μο­να­χόν, ὁ ὁ­ποῖ­ος εἶ­ναι, κα­θώς ὅ­λοι, δη­ μι­ούρ­γ η­μα «κα­τ' εἰ­κό­να καί κα­θ' ὁ­μοί­ω­σιν» Θε­οῦ εἰς ἕν ἄν­θρω­πον ἀ­δι­ά­σπα­σ τον, εἰς τό βά­θος τῆς καρ­δί­ας τοῦ ὁποίου θάλ­λει ἡ προ­σευ­χή του δι­ά τόν κό­σμον. Ὁ μο­να­χός καλ­λι­ερ­γεῖ τήν ἐ­σω­τε­ρι­κήν αὐ­τοῦ ἑ­νό­τ η­τα ἐ­πα­να­φέ­ρ­ων τόν νοῦν εἰς τήν καρ­δί­αν του· εἰς τήν καρ­δί­αν ὄ­χι μό­νον ὡς σαρ­κι­κόν ἀλ­λά καί ὡς πνευ­μα­τι­κόν κέ­ν τρον τῆς ὑ­πάρ­ξε­ώς του. Δι­ά νά ἐ­πι­ τύ­χῃ αὐ­τό, χω­ρί­ζε­ται ἐκ τοῦ κό­σμου καί στρέ­φε­ται εἰς τόν ἑ­αυ­τόν του. Ἡ πρᾶ­ξις αὕ­τ η φαί­νε­ται ἐ­γω­ι­σ τι­ κή καί δι­α­σπα­σ τι­κή εἰς σχέ­σιν με­τά τοῦ ἐ­γω­κε­ν τρι­ κοῦ καί δι­α­σπα­σμέ­νου κό­σμου. Ἡ ἀ­γά­πη τοῦ ἑ­αυ­ τοῦ, ἡ «κα­λή φι­λαυ­τί­α», ὑ­πα­γο­ρεύ­ει εἰς τόν μο­να­χόν

7


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

τήν κί­νη­σιν αὐ­τ ήν τῆς συ­σ το­λῆς καί τοῦ χω­ρι­σμοῦ, προ­κει­μέ­νου νά εὕ­ρῃ τήν ἐ­σω­τε­ρι­κήν του ἑ­νό­τ η­τα. Ὅ­ταν ὅ­μως εὕ­ρῃ τήν ἐ­σω­τε­ρι­κήν του ἑ­νό­τ η­τα, δι­ α­πι­σ τώ­νει καί τήν ἑ­νό­τ η­τά του με­θ' ὁ­λο­κ λή­ρου τῆς ἀν­θρω­πό­τ η­τος. Τό­τε ἀ­κο­λου­θεῖ ἡ ἄλ­λη κί­νη­σις· ἡ κί­ νη­σις τῆς δι­α­σ το­λῆς καί τῆς προσ­λή­ψε­ως ὁ­λο­κ λή­ρου τοῦ κό­σμου, ἡ κί­νη­σις δι­ά τήν ἀ­λη­θι­νήν πα­γ κο­σμι­ ό­τ η­τα. Ὁ μο­να­χός χω­ρί­ζε­ται ἐξ ὅ­λων, δι­ά νά ἑ­νω­θῇ με­θ' ὅ­λα, εὑ­ρί­σ κε­ται με­θ' ὅ­λων διότι βλέ­πει εἰς τόν κα­θέ­να τόν ἑ­αυ­τόν του. Τε­λι­κός σκο­πός τοῦ μο­να­χοῦ εἶ­ναι ἡ θέ­σις, ὄ­χι ἡ ἄρ­νη­σις, ἡ ἕ­νω­σις, ὄ­χι ὁ χω­ρι­σμός. Δι­ά νά πρα­γμα­το­ποι­η­θῇ ὅ­μως ἡ ἕ­νω­σις με­θ' ὅ­λων, πρέ­πει νά προ­η ­γ η­θῇ ὁ χω­ρι­σμός ἐξ ὅ­λων. Μό­νον τό­τε ὁ ἄν­θρω­πος ἑ­νώ­νε­ται με­τά τοῦ Θε­οῦ. Ἐ­άν δέν ἀ­φα­ νι­σθῇ τό ἀ­το­μο­κε­ν τρι­κόν, δέν δύναται νά φα­νε­ρω­θῇ τό πα­γ κό­σμι­ον. Ἡ μο­να­χι­κή ζω­ή εἶ­ναι πο­ρεί­α δι­αρ­κοῦς πνευ­μα­ τι­κῆς ἀ­νό­δου καί ἁ­γι­α­σμοῦ. Ἐ­νῷ ὁ κό­σμος προ­χω­ρεῖ εἰς ὁ­ρι­ζό­ν τι­αν πο­ρεί­αν καί οἱ πι­σ τοί δι­ά τῶν δε­σμεύ­ σε­ων καί τῶν πε­ρι­σπα­σμῶν τοῦ κό­σμου προ­σπα­θοῦν νά κρα­τ η­θοῦν εἰς τά θε­σμι­κά ὅ­ρι­α τῆς ἐκ­κ ­λη­σια­σ τι­ κῆς πα­ρα­δό­σε­ως, ὁ μο­να­χι­σμός στρέ­φε­ται εἰς ἄλ­ λην κα­τεύ­θυν­σιν, τήν κα­τα­κό­ρυ­φον. Πα­ρα­με­ρί­ζει τήν

8


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

συμ­βα­τό­τ η­τα καί ζη­τεῖ τό ἀ­πό­λυ­τον. Πραγ­μα­το­ποι­ εῖ κί­νη­σιν «ἀ­πο­γει­ώ­σε­ως» ἤ ἐ­ξό­δου ἐκ τοῦ κό­σμου μέ ἄ­με­σον σκο­πόν τήν Βα­σι­λεί­αν τοῦ Θε­οῦ, ἡ ὁ­ποί­α ἀ­πο­τε­λεῖ τόν σκο­πόν τῆς Ἐκ­κ ­λη­σί­ας. Εἰς τάς Ἱ­ε­ράς Μο­νάς ἔ­χο­μεν τήν πλη­ρε­σ τέ­ραν μορ­φήν τῆς φα­νε­ ρώ­σε­ως τῆς Βα­σι­λεί­ας τοῦ Θε­οῦ ἐν τῷ κό­σμῳ. Εἰς αὐ­τάς φα­νε­ροῦ­ται σα­φέ­σ τε­ρον ἡ Ἐκ­κ ­λη­σί­α ὡς κοι­ νω­νί­α ἐ­ξό­δου ἤ ὡς ἐ­σ χα­το­λο­γι­κή κοι­νω­νί­α, ἡ ὁ­ποί­α κα­τευ­θύ­νε­ται ἐκ τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου καί φρο­ν τί­ζει δι­ά τήν ἀ­σ υμ­βί­βα­σ τον τή­ρη­σιν τῶν ἐ­ν το­λῶν τοῦ Θε­οῦ. Δι­ά τοῦ τρό­που αὐ­τοῦ πα­ρέ­χε­ται εἰς τόν κό­σμον ἡ μαρ­τυ­ρί­α ὅ­τι τό Εὐ­αγ­γέ­λι­ον μπο­ρεῖ νά ἐ­φαρ­μό­ζε­ται ὑ­πό τῶν ἀν­θρώ­πων καί αἱ ἐ­ν το­λαί αὐ­τοῦ νά τη­ροῦ­νται εἰς τήν κα­θη­με­ρι­νήν ζω­ήν. Ἔχοντες αὐτά ὑπ' ὄψει ἀφιερώνομεν τό ἐφε­ τεινόν ἡμερολόγιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μυρσι­ νιδίου, τήν «καπετάνισσα» Παναγίαν μέ τήν εὐχήν οἱ πνευματικοί ἀγῶνες ὅλων τῶν ὁσιακῶς βιωσάντων ἐν αὐτῇ νά δώσουν πλουσίους ἁγιοπνευματι­ κούς καρπούς. † Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

9


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ιερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης ἢ Μερσινίδι (Βροντάδος) Κτισμένη ἐπάνω στην ἄκρη τοῦ βράχου, πού ἀτενίζει τή στενή λωρίδα τοῦ Αἰγαίου προς τις μικρασιατικές ἀκτές, ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης ἢ Μονή Μυρσινιδίου ἢ ἁπλῶς Μερσινίδι μοιάζει νά ἀκουμπᾶ ἐπάνω στά κύμα­ τα, νά λούζεται στά βαθυγάλανα νερά του. Βρί­ σκεται λίγο βορειότερα ἀπό τήν κωμόπολη Βρο­ ντάδου καί ἀπέχει ἑπτά χιλιόμετρα ἀπό τήν πρω­ τεύουσα τοῦ νησιοῦ. Εἶναι ἀφιερωμένη στήν Κυ­ ρία Θεοτόκο τῶν Μυρτιδίων. Θεωρεῖται μαζί μέ τή Νέα Μονή καί τή Μονή τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ ἀπό τά πιό ἱερά προσκυνήματα τῆς Χίου. Τή Μονή ἵδρυσε τό 1887 στήν τοποθεσία Παλη­ όπυργος τῆς περιφερείας Βροντάδου –ἀφοῦ βρί­ σκεται λίγα μέτρα ἒξω ἀπό τό σημεῖο, πού τυπικά ὁρίζει τά βορειοανατολικά σύνορά του ὁ Δῆμος

10


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Πρόναος: Ἱερά Εἰκών Προσκυνηταρίου τῆς Θεοτόκου.

11


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

στό Μνημεῖο τοῦ Ψυχάρη– καί κάτω ἀπό τίς ὑπώ­ ρειες τοῦ ὄρους Αἴπους, ὁ ἱερομόναχος Χριστο­ φόρος Σερέμελης, ἀποθησαυρίζοντας ἐκεῖ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῶν Μυρτιδίων, πού βρῆκε κοντά στή θάλασσα. Ἓναν Εὐκτήριο Οἶκο Ὁ Ἱερομόναχος Χριστοφόρος Σερέμελης γεν­ νήθηκε στό Βροντάδο τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1849. Ἀπό πολύ ἐνωρίς αἰσθάνθηκε τό Χέρι τοῦ Θεοῦ νά τόν ὁδηγεῖ στόν ἀσκητικό βίο καί τό μοναχισμό, στόν ὁποῑο ἀφιερώθηκε ὁλοκληρωτικά. Μέ τήν ἄδεια τοῦ Μητροπολίτη Χίου ἐπέτυχε νά πραγ­ ματοποιήσει τόν διακαῆ του πόθο καί ἒκτισε στό σημεῖο, ὅπου ἀνευρέθη ἡ Ἱερή Εἰκόνα τῆς Πανα­ γίας κοντά στήν θάλασσα, στόν ἐπάνω ἀπό τόν βράχο χῶρο, πού τοῦ παραχωρήθηκε μέ ἐκχωρη­ τήριο ἔγγραφο τήν 4ην Ἰουνίου 1879 ἀπό τή δι­ οίκηση τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργί­ ου Βροντάδου, ἕναν Εὐκτήριο Οἶκο. Ὅπως δηλώ­ νεται σέ ἔγγραφο, τό ὁποῖο σώζεται στά Ἀρχεῖα τῆς Μονῆς ἢ κατά ἄλλη παραδοχή εἶναι καταχω­

12


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ρισμένο στόν Κώδικα τοῡ Ἁγίου Γεωργίου Βρο­ ντάδου (σελ. 30), πού βρίσκεται στή Μητρόπολη Χίου, τήν ἄδεια τῆς ἵδρυσης τῆς Μονῆς ἔλαβε ὁ ἱερέας τῆς Παναγίας τῆς Ἐρειθιανῆς στίς 14 Ἰου­ λίου 1887 ἀπό τή Μητρόπολη. Μέ τή βοήθεια καί τή συνδρομή τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν ὁ ἱερομόναχος Χριστοφόρος Σερέμε­ λης συνέχισε κατά καιρούς νά κτίζει κελλιά, ὄχι μόνο χάρη τῶν προσερχομένων νά ἐγκαταβιώσουν κοντά του μοναχῶν, ἀλλά καί γιά νά ἔχει τή δυνα­ τότητα νά φιλοξενεῖ τούς εὐσεβεῖς πιστούς. Πα­ ράλληλα ἄρχισε νά διαμορφώνει τόν Εὐκτήριο Οἶκο σέ Μονή. Τό ἔτος 1897 ξεκίνησε τήν οἰκο­ δόμηση Ναοῦ, ἡ ὁποία διήρκεσε τρία ἔτη. Παρά τίς παρεμβληθεῖσες ἀπό τήν τουρκική διοίκηση δυσκολίες ὁ Ναός κτίσθηκε σέ βυζαντινό ρυθμό μέ θόλο καί ἀφιερώθηκε στήν Παναγία τή Μυρ­ τιδιώτισσα, στήν ὁποία ἡ Μονή ὀφείλει τήν ἐπω­ νυμία της. Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσε μέ μεγαλοπρέ­ πεια ὁ τότε Μητροπολίτης Χίου Κωνσταντῖνος Δεληγιάννης (1897-1908) στίς 4 Ἰουλίου τοῦ 1900. Γιά νά πάρει ὅμως τό Μοναστήρι ὑπόσταση καί μορφή χρειάσθηκε μία σχεδόν ὁλόκληρη δεκαετία

13


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ἀγώνων, μόχθου καί δακρύων. Ἡ ἐπιγραφή, πού ὑπάρχει σέ μαρμάρινη πλάκα ἐπάνω ἀπό τή σιδε­ ρένια ἐξώθυρα τῆς Μονῆς, γράφει: Η ΜΟΝΗ ῼΚΟΔΟΜΗΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΝΔΡΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΡΕΜΕΛΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1897

Στό ὑψηλό καί θεοπρεπές ἔργο του ὁ μονα­ χός Χριστοφόρος, πού στό διάστημα αὐτό ἔλα­ βε τόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, ἐργάσθη­ κε ἄοκνα, ἐνῶ συγχρόνως ὁ ἀριθμός τῶν μοναχῶν ὅλο καί αὐξανόταν. Ὁ ἱδρυτής καί κτίτορας τῆς Μονῆς Χριστοφόρος ἀνέλαβε Ἡγούμενος καί ἐδι­ οίκησε τό Μοναστήρι του μέ περισσή σύνεση, δι­ καιοσύνη καί αὐστηρότητα. Ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἡ Μονή ἐγνώρισε αἴγλη καί ἀκμή καί ἔχαιρε σε­ βασμοῦ ἀπό ὁλόκληρον τόν χιακό λαό, τοῦ ὁποίου οἱ μνῆμες ἀπό τήν τουρκική λαίλαπα τῆς Σφαγῆς ἦταν ἀκόμη νωπές καί οἱ πληγές ἀπό τόν κατα­ στροφικό σεισμό τοῡ 1881 ἀνοικτές.

14


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἀπό τό ἀστείρευτο ἔλεος τοῦ Κυρίου Κοντά του προσέτρεχαν οἱ ταλαιπωρημένοι χριστιανοί, γιά νά ζητήσουν καταφύγιο, παρηγο­ ριά, προστασία. Κι ἐκεῖνος προικισμένος μέ ὅλες τίς χριστιανικές ἀρετές, τήν εὐσέβεια, τήν πίστη στό Θεό, τήν τιμιότητα, τήν ἀγάπη στόν συνάν­ θρωπο καί τήν πατρίδα, προσέφερε σέ ὅλους τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης του ἀπό τό ἀστείρευτο ἔλεος τοῦ Κυρίου. Ἡ δράση καί ἡ προσφορά τοῦ θεοφίλητου λευΐτη εἶχε ἰσχυροτάτη ἐπιρροή στήν ψυχή τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, τόσο μάλιστα δυ­ νατή, ὥστε νά τοποθετοῦν τή φωτογραφία τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Μερσινιδίου ὡς εἰκόνα στό εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ τους. Ἡ κοινωνική ὅμως δράση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Χριστοφόρου δέν περιορίσθηκε μόνο σέ ἔργα ἀλληλεγγύης καί προσφορᾶς. Ἐφρόντιζε ἀκόμη καί γιά τήν πνευματική καί τήν πολιτιστική ἀνάπτυξη τῶν πιστῶν μέ τήν ἵδρυση Βιβλιοθήκης στή Μονή, ἡ ὁποία περιελάμ­ βανε παλαιά καί ἀξιόλογα ἔγγραφα, καθώς καί βιβλία διαφόρων ἐκδόσεων.

15


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ὡς Ἡγούμενος περιερχόταν τά ἀπέναντι ἀπό τή Χίο εὑρισκόμενα χωρία τῆς μικρασιατικῆς πα­ ραλίας γιά τό κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου καί συγ­ χρόνως συγκέντρωνε ὅ,τι κειμήλιο συναντοῡσε κι ἔκρινε ὅτι ἔπρεπε νά διασωθεῖ. Σέ κάποια περι­ οδεία του μάλιστα ἐπέτυχε τό ἀπό ἐρυθρό βε­ λοῦδο, χρυσοκέντητο ἐπιτραχήλιο μέ τά διακρι­ τικά Γ.ΟΙ.Π.Κ.Ε. (Γρηγόριος Οἰκουμενικός Πα­ τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ε΄), ἀποδιδόμε­ νο στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγό­ ριο Ε΄, το ὁποῑον φυλάσσεται κατά τόν πρωτο­ πρεσβύτερο Μᾶρκο Βασιλάκη στή Μονή καθώς καί ἄλλα ἄμφια, πού κατά τήν παράδοση ἀνῆκαν στόν Πατριάρχη Γρηγόριον Ε΄. Σέ περιοδεία του ἀκόμη ἀγόρασε τό 1909 καί τόν περίφημο λέβη­ τα, πού σύμφωνα μέ τήν ἀφιέρωση εἶχεν δωρήσει ἡ Συντεχνία τῶν Χίων Κηπουρῶν καί Ἐμπόρων ἑσπεριδοειδῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γιά τήν παρασκευή τοῦ γεύματος τῶν προσκυνητῶν κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στίς 23 Ἀπριλί­ ου στόν ὁμώνυμο Ναό τοῦ χωρίου Συκούση. Τον λέβητα αὐτόν ὁ Ἡγούμενος Χριστοφόρος ἐδώρη­ σε δέκα χρόνια ἀργότερα στόν ἀρχικόν ἀποδέ­

16


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

κτη τοῦ δώρου, στό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Συ­ κούση. Ὁ Ἡγούμενος, ὡστόσο, τῆς Παναγίας τῆς Μυρ­ τιδιωτίσσης δέν ἀρκέσθηκε μόνον στόν κεντρικό Ναό τῆς Μονῆς, ἀλλά προέβη στήν ἀνοικοδόμηση καί ἄλλου μέσα στόν περίβολο τῆς Μονῆς Ναοῦ, ἀφιερωμένου στόν μεγάλο Προστάτη του Ἅγιο, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα μέ σεβασμό κι ἀγάπη ἔφε­ ρε, στόν Ἅγιο Χριστοφόρο. Ὁ Ναός ἐγκαινιάσθη­ κε παρά τίς καί πάλι ἀπό τούς Τούρκους παρεμ­ βληθεῖσες δυσκολίες, τό 1904. Σύμφωνα μέ την ὑπ’ ἀριθμ. 159 καί ἡμερο­ μηνία 12 Αὐγούστου 1898 Κτητορική Πράξη, πού ἔγινε στή Μητρόπολη Χίου καί καταχωρίσθηκε στόν ὑπ. ἀριθμ. Δ΄ Κώδικα αὐτῆς τοῦ 1898 (σελ. 181), παραχωρήθηκε ἀπό τούς ἀδελφούς Νικόλα­ ον, Θεόδωρον καί Γεώργιον Κρινάκη καί ἀπό τήν ἀδελφή τους, σύζυγον Γεωργίου Διοματάρη στόν Ἡγούμενο Χριστοφόρον Σερέμελη ὡς μετόχι τῆς Μονῆς ὁ εὑρισκόμενος στή θέση Κοῖλα τοῦ χωρι­ οῦ Λαγκάδα Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Μέ τήν Πράξη αὐτή μετεβιβάζοντο στόν Ἡγού­ μενο Χριστόφορο Σερέμελη καί στούς διαδόχους

17


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

του ὅλα τά κτητορικά δικαιώματα ἐπί τοῦ Ναοῦ καί τῶν προσαρτημένων σέ αὐτό κτημάτων. Σέ περίπτωση ὅμως ἐλλείψεως διαδόχου ἢ διαλύσε­ ως τῆς Μονῆς ἤ ἀκόμη μή ἐκτελέσεως τῶν στήν ἴδια Κτητορική Πράξη διαλαμβανομένων ὅρων, ὅρισε ὁ Ναός μαζί μέ τά κτήματά του νά ἐπανέρ­ χεται, σύμφωνα μέ τό ἐπικρατοῦν στή Χίο Κτη­ τορικό Δίκαιο, στούς πρώτους κτήτορες ἤ στούς πρωτότοκους διαδόχους κατ’ ἀρρενογονίαν. Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων κτίσθηκε ἀπό τόν πατέρα τῶν ἀναφερομένων στήν Κτητορική Πράξη δωρητῶν, Ἀντώνιον Κρινάκη, σέ τοποθεσία, πού ὀνομαζόταν «τῶν Κρινάκηδων». Τήν τοποθε­ σία αὐτή τοῦ παρεχώρησε ὁ εὑρισκόμενος σέ ἐξο­ ρία στήν Αἴγυπτο Τοπάλ πασᾶς, ἐπειδή τόν διέ­ σωσε ἀπό σοβαρό κίνδυνο. Ὅταν ὁ Τοπάλ πασᾶς ἐπανῆλθε ἀπό τήν ἐξορία στήν Κωνσταντινούπο­ λη ἐδώρησε στόν Κρινάκη, ὡς ἀνταμοιβή γιά τή γενομένη εὐεργεσία, τήν ἄδεια νά πωλεῖ ποτά στήν Κωνσταντινούπολη κι ἀκόμη στήν περιο­ χή του στή Λαγκάδα, ὅπου ὁ Κρινάκης ἔκτισε τό Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί ἔπειτα συνέστη­ σε Ἀδελφᾶτο, πού ἀνέλαβε τά ἔξοδα τοῦ Ναοῦ.

18


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κυρίως Ναός. Ἡ Θαυματουργός Ἱ. Εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης.

19


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Στή Μονή Μυρσινιδίου ἀνῆκε ἀκόμη ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Μακαρίου Βροντάδου, πού ἦταν κτι­ σμένος σέ σημεῖο, ἀπ’ ὅπου ἀνέβλυζε Ἁγίασμα. Ὁ Ναός αὐτός ἦταν παλαιότερα Μονύδριο, ἀφιερω­ μένο στούς Ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο. Μετά ὅμως την «κοίμηση» τοῦ ἐγκατασταθέντος ἐκεῖ ὡς μοναχοῦ, τοῦ πρώην Μητροπολίτου Κορινθί­ ας Μακαρίου Νοταρᾶ, ὀνομάσθηκε Ναός τοῦ Ἁγί­ ου Μακαρίου. Στή Μονή τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας ἔζησε ὁ ἱδρυτής καί κτήτορας Χριστοφόρος Σερέ­ μελης εἴκοσι ἕξη χρόνια ἁγιότητας. Ὁ Κύριος τῆς Ζωῆς καί τοῦ Θανάτου τόν ἐκάλεσε κοντά Του στίς 3 Μαΐου τοῦ 1921, ἐνῶ διῆγε τό ἑβδομηκο­ στό δεύτερο ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ὁ μόχθος καί οἱ ἀγωνίες ὑπερέβησαν τά ὅρια τῆς ἀντοχῆς του, καί ἔκοψαν τό νῆμα τῆς ζωῆς του σε ἡλικία ἀκό­ μη γόνιμη. Τάφηκε στή νοτιοδυτική πλευρά τοῦ Ναοῦ. Ἐπάνω στόν μαρμάρινο τάφο τοῦ ἱδρυτῆ καί πρώτου Ἡγουμένου τῆς Μονῆς χαράχτηκε ἡ ἐπιγραφή:

20


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

«ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΕΡΕΜΕΛΗΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΤΩΡ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΕΥΑΝΔΡΩ ΚΩΜΟΠΟΛΕΙ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΩ ΑΩΜΘ’ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΜΑΙΟΥ Γ’ΑΠ ΚΑ’ ΒΙΟΥ ΕΤΗ ΟΒ’»

Σύμφωνα μέ τήν τελευταία θέληση τοῦ Ἡγου­ μένου Χριστοφόρου διάδοχός του στή Μονή ὁρί­ σθηκε ὁ ἀπό τή μικρή ἡλικία εὑρισκόμενος κοντά του καί ἀπό διακαῆ πόθο πρός τόν μοναχικό βίο τρωθείς, ὁ δραστήριος και φιλόπονος Ἀμβρόσιος Μίχαλος ἀπό τό χωριό Ἐγρηγόρος τῆς περιφερεί­ ας Κουρουνίων. «Ὁ τῶν καλῶν ζηλωτής» Καί ὁ νέος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μυρσινιδί­ ου Ἀμβρόσιος προσείλκυε μέ τήν κατά Θεόν πο­ λιτείαν του καί το ἐξαίρετο ἦθος του τό σεβα­ σμό, τήν ἀγάπη καί τήν ἐκτίμηση τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς καί τῶν σέ αὐτή ἀθρόα προσερχομέ­

21


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

νων εὐσεβῶν προσκυνητῶν. Ἀποδείχθηκε «ὁ τῶν καλῶν ζηλωτής» καί τοῦ Θεοῦ ἐργάτης ἀληθής. Ἐπί τῶν ἡμερῶν του, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἡ ἀπό τόν Γέροντα Χριστοφόρον Σερέμελη ἱδρυθεῖσα Βιβλι­ οθήκη ἐμπλουτίσθηκε καί ἐπεκτάθηκε. ‘Ο ἱστοριοδίφης καί συγγραφέας Ἀνδρέας Πο­ λεμίδης (1873 -1952), πού ἰδιαίτερα ἐκτιμοῦσε τήν ἀπό πάσης ἀπόψεως θεοπρεπῆ δράση τοῦ Ἡγου­ μένου Ἀμβροσίου, εἰσηγήθηκε νά υἱοθετήσει ἡ Μονή ἀποκλειστικό πρόγραμμα, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο νά συγκεντρώνει στή Βιβλιοθήκη της κάθε τι, πού γράφτηκε και ἀφορᾶ τη Χίο. Γιά να ἐνι­ σχύσει μάλιστα τήν κίνηση αὐτή, ἀπέστειλε με­ γάλον ἀριθμό βιβλίων, ὅπου ἐκτός τῶν ἄλλων πε­ ριείχοντο τουρκικά ἔγγραφα, ἀφορῶντα τήν ἱστο­ ρία τῆς Χίου, τό χρονικό τῆς πυρπολήσεως τῆς τούρκικης ναυαρχίδας ἀπό τόν Κανάρη, τόμοι τῆς ἐφημερίδας «Παγχιακή», τό Χιακόν Γλωσσάριον τοῦ Ἀλεξ. Βλαστοῦ, διάφοροι ἐπιμνημόσυνοι λό­ γοι τοῦ Ἀνδρέα Πολεμίδη, πού ἀφοροῦν τή Χίο, ἐκθέσεις ἐπί τῆς δημοτικῆς καί ἀστικῆς παιδεύ­ σεως τῆς Χίου καί ἄλλα. Ἡ προσπάθεια αὐτή τοῦ Ἀνδρέα Πολεμίδη εὐωδώθηκε, γιατί ὁ φιλόμουσος

22


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

καί δραστήριος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μυρσινι­ δίου Ἀμβρόσιος «ἤγαγεν τοῦτο εἰς τό νά εἴπη τις σήμερον ἕνα δεύτερον ἐν Χίω μετά τήν Βιβλιοθή­ κη «Κοραῆς» πνευματικόν Ἑλικῶνα». Κατά τήν ἄποψη τοῦ Ἀνδρέα Πολεμίδη ἡ Βι­ βλιοθήκη Μυρσινιδίου στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’50 ἐφύλασσε ἐπιμελῶς ταξινομημένους χιλιάδες τόμους βιβλίων μέσα σε καλῶς κατασκευασμέ­ νες βιβλιοθῆκες, πού ἐστεγάζοντο σέ κατάλληλες αἲθουσες. Μαζί μέ τά πνευματικά του καθήκοντα ὁ Ἡγούμενος Ἀμβρόσιος προέβη καί σέ ἔργα προ­ όδου γιά τή Μονή. Ἀγόρασε ἀπό τήν Κοινότητα Βροντάδου τά γύρω ἀπό τή Μονή δασώδη καί χέρσα τμήματα γῆς καί τά μετέτρεψε ἀπό φτωχά καί ἄγονα σέ καλλιεργήσιμα καί καρποφόρα. Μέ τήν ἄοκνη ἐργασία, τήν προσωπική καί τῶν μο­ ναχῶν, ἐπέτυχε νά φυτευθοῦν ἀμπέλια καί ἄλλα δένδρα, ὥστε ἡ Μονή νά προσπορίζεται γιά τή ζωάρκεια τῶν σέ αὐτή διαβιούντων μοναχῶν ἔσο­ δα. Ἀκόμη οἱ φιλόπονοι μοναχοί ἐφρόντισαν νά περιβάλλουν τό μοναστηριακό συγκρότημα μέ κυπαρίσσια καί πεῦκα, πού οἱ ἴδιοι ἐφύτευσαν.

23


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἄξια πάσης μνείας καί κάθε ἐπαίνου εἶναι ἡ πολύτιμη συμβολή καί συμπαράσταση τοῦ Ἡγου­ μένου Ἀμβροσίου κατά τά ὀδυνηρά καί ἀξιοθρή­ νητα χρόνια τῆς κατοχῆς, τόσο στόν τομέα τῆς φι­ λανθρωπίας, ὅσον καί στήν Ἐθνική Ἀντίσταση μέ κίνδυνο πολλές φορές καί τῆς ἴδιας τῆς ὑπάρξε­ ώς του. Ἡ δυσπραγία καί ἡ οἰκονομική κρίση, πού ἐξερράγη τότε, ἦταν πρωτοφανής. Ἡ πεῖνα καί ἡ δυστυχία, πού ἐμάστιζαν ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα, ἐμάστιζαν καί τό νησί. Οἱ ἐλάχιστες καί κατά δι­ αστήματα ἀπό τόν Ἐρυθρό Σταυρό χορηγούμε­ νες ποσότητες τροφίμων μικρή μόνο ἀνακούφιση πρόσφεραν. Πρό τῆς κατάστασης αὐτῆς οἱ ἄνθρω­ ποι ἠναγκάζοντο νά ἀνταλλάσσουν τά ροῦχα, τά οἰκιακά σκεύη, τά τιμαλφῆ τους μέ λίγη τροφή καί αὐτή ἂν τήν εὕρισκαν. Καθημερινά οἱ πεινα­ σμένοι, οἱ πρησμένοι ἀπό τήν ἀσιτία, οἱ δυστυχι­ σμένοι καί ταλαιπωρημένοι ἀπό τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς ὁδηγοῦντο στήν αἰώνια κατοικία. Τό σκλη­ ρό θέαμα τοῦ θανάτου ἀπό πολῖτες, πού ἀπό τήν ἀσιτία ὑπέκυπταν στό δρεπάνι του, ἦταν πολύ συνηθισμένο στούς δρόμους.

24


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τή μεγάλη μάχη του γιά τήν ἀνακούφιση τῆς πείνας καί τῆς δυστυχίας ἔδινε μέ τά πενιχρά του μέσα νυχθημερόν ὁ ἀγωνιστής τῆς Πίστεως καί τῆς πατρίδας, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μυρσινι­ δίου Ἀμβρόσιος. Στό Μοναστήρι του κατέφευγαν ἐξαθλιωμένες καί συντετριμμένες οἰκογένειες, γιά νά ζητήσουν τροφή καί προστασία κι ἐκεῖνος ἔδινε ἁπλόχερα ὅ,τι μποροῦσε νά μοιραστεῖ μαζί τους ἀπό τά λιγοστά τρόφιμα, ἀπό τά χωράφια ἢ καμμιά φορά μόνον τίς λαχανίδες του. Κυνηγημένοι ἀπό τήν ἀπειλή τοῦ θανάτου ἀπό ἀσιτία πολλοί ἄνθρωποι ζητοῦσαν τή βοήθειά του, γιά νά περάσουν στίς ἀπέναντι μικρασιατικές ἀκτές. Καί τότε ὁ τολμηρός Ἡγούμενος ἀνελάμ­ βανε τόν ἀγῶνα τῆς διαπεραίωσης πολλῶν κατοί­ κων τῆς περιοχῆς, καθώς καί ἄλλων ἀπό διάφορα μέρη τῆς Χίου, γιά τούς ὁποίους ἐφρόντιζε να πε­ ράσουν με βάρκες, τίς ἀφέγγαρες νύχτες, ἀπένα­ ντι στή Μ. Ἀσία καί κατόπιν νά διασκορπισθοῦν σέ πόλεις τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῆς Κύπρου, τῆς Αἰγύπτου, ὥστε νά τύχουν τῆς συμμαχικῆς προ­ στασίας ἢ νά καταταγοῦν στίς ἔνοπλες ἑλληνι­ κές δυνάμεις.

25


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Σέ συνεργασία μέ τόν ἐγκαταστηθέντα ἀπό ὁμάδα κατασκοπείας στό Βροντάδο ἀσύρματο, ἐρχόταν σέ ἐπαφή μέ τό ἀρχηγεῖο τῆς Μέσης Ἀνα­ τολῆς καί, ἀψηφῶντας τόν κίνδυνο ἀπό τό γερμα­ νικό φυλάκιο, πού εἶχε ἐγκατασταθεῖ πολύ κοντά, στόν ὅρμο τῆς Βρύσης τοῦ Πασᾶ, ἐφρόντιζε νά φυ­ γαδευτοῦν στήν ἀπέναντι ἀκτή, διωκόμενοι πα­ τριῶτες φυγάδες ἀπό τή Χίο, ἀλλά καί ἀπό διά­ φορα μέρη τῆς Ἑλλάδας, πού γιά τό σκοπόν αὐτό ἔφταναν στό νησί. Ἀνάμεσά τους καί ἡ ὁμάδα ἀξι­ ωματικῶν τοῦ ἰλάρχου Παπούλια, ἡ ὁποία κατά τό Μάιον τοῦ 1942 ἀποπειράθηκε τρεῖς φορές νά πε­ ράσει στή Μ. Ἀσία καί λόγω βλάβης τῆς μηχανῆς τοῦ σκάφους καί ἄλλες φορές λόγω κακοκαιρί­ ας, ἀναγκάσθηκε νά ἐπιστρέψει καί νά φιλοξενη­ θεῖ στή Μονή Μυρσινιδίου. Ὁ Γερμανός στρατιώ­ της πού λιποτάκτησε, ἕως ὅτου περαιωθεῖ ἀπένα­ ντι, στούς συμμάχους, ὅπως ἐπίσης καί ὁ ἥρωας τῆς Χίου Ἰάσων Καλαμπόκας, πού πολλές φορές ἀποβιβάσθηκε ἢ φυγαδεύτηκε ἀπό τίς ἀκτές τοῦ Μυρσινιδίου, ἔτυχαν φιλοξενίας κοντά του, καθώς καί ἄλλοι ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι. Οἱ ἀπομεμα­ κρυσμένες ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς Χίου ἀκτές

26


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

τῆς Μονῆς Μυρσινιδίου καί τοῦ Μηλιγγᾶ ἔγιναν σιωπηλοί μάρτυρες τῶν μεγάλων ἐκείνων στιγμῶν. Πολύτιμες καί πολλαπλές οἱ ὑπηρεσίες του Στό Μοναστήρι του ἀκόμη κρύφθηκαν, καί μέ τή βοήθειά του κατόπιν φυγαδεύτηκαν στά μι­ κρασιατικά παράλια Σύμμαχοι, ἀξιωματικοί καί ὁπλῖτες, Ἄγγλοι καί Νεοζηλανδοί, πού εἶχαν ἀπο­ μείνει ἀπό το Ἐκστρατευτικό Σῶμα τῶν Συμμά­ χων, γιά νά φτάσουν στή συνέχεια στή στρατιω­ τική τους βάση καί νά ἑνωθοῦν μέ τόν συμμαχικό στρατό. Οἱ πολύτιμες καί πολλαπλές ὑπηρεσίες τοῦ γενναίου πατριώτη καί Ἡγουμένου τοῦ Μυρ­ σινιδίου προκάλεσαν τό θαυμασμό τῶν Συμμά­ χων, οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν τή Μονή μέ ἐπαίνους πα­ ράσημα, διπλώματα καί τιμητικά ἔγγραφα, ὅπως ἡ Νεοζηλανδική Κυβέρνηση, ὁ Ἄγγλος Στρατάρ­ χης Ἀλεξάντερ, πολλές Ἀντιστασιακές Ὀργα­ νώσεις, ἑλληνικές καί ξένες. Τό ἔγγραφο, πού ὁ Ἄγγλος Στρατάρχης ἀπέστειλε μέ Ἐπιτροπή Ἄγγλων ἀξιωματικῶν, γιά νά τό ἐπιδώσουν ἰδιο­ χείρως στόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς γράφει:

27


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

“This certificate is awarded to The Monastery of Mersinidi – Chios As a token of gratitude for and appreciation of the help given to the Sailors, Soldiers and Airmen of the British CommonWealth of Nation, which enabled them to Escape from, or evade capture by the enemy” Alexander (Υπογραφή) Field – Marsal Supreme Allied Commander 1939 – 1945 Mediterranean Theatre (Χαροκόπου Ἀντ. «Ὁ Βροντάδος καί ἡ ἱστορία του», σελ. 158) Ἡ μετάφραση τοῦ ἐγγράφου ἔχει ὡς ἑξῆς:

Τό πιστοποιητικό αὐτό ἀπονέμεται εἰς τή Μονή Μυρσινιδίου Χίου ὡς ἀπόδειξη εὐγνωμοσύ­ νης καί ἐκτίμησης γιά τήν παρασχεθεῖσα βοήθεια στούς Ναῦτες, Στρατιῶτες καί Ἀεροπόρους τῶν κρατῶν τῆς Βρεταννικῆς Κοινοπολιτείας, ἡ ὁποία τούς ἔδωσε τή δυνατότητα νά δραπετεύσουν ἢ νά ἀποφύγουν τήν αἰχμαλωσία ἀπό τόν ἐχθρό.

28


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τιμητικόν Δίπλωμα τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων τοῦ Μεσογειακοῦ Πεδίου

29


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἀλεξάντερ Ἀρχιστράτηγος Ἀνώτατος Διοικητής Συμμαχικῶν Δυνάμεων τοῦ Μεσογειακοῦ Πεδίου Ἀπό τόν Πρωθυπουργό τῆς Νέας Ζηλανδίας στάλθηκε ἐπίσης εὐχαριστήριο μήνυμα πρός τή Μονή Μυρσινιδίου καί τήν κοινότητα Βροντάδου, πού γράφει: «…Σᾶς ἀπευθύνω τό σύντομο αὐτό μήνυμα, διά νά σᾶς εἴπω πόσον ἡ Κυβέρνησις καί ὁ Λαός τῆς Νέας Ζηλανδίας εἶναι εὐγνώμονες στό Ἑλληνι­ κόν Ἔθνος. Ἐνθυμούμεθα ὅλα, ὅσα ἐπράξατε, διά νά βοηθήσετε τούς Νεοζηλανδούς στρατιώτας, οἱ ὁποῖοι ἔμειναν πίσω, ὅταν ἡ χώρα σας κατελήφθη ἀπό τόν γερμανικόν στρατόν τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1941. Ἔχομεν βαθεῖαν συναίσθησιν τῆς ὑποχρεώ­ σεως τῆς Νέας Ζηλανδίας πρός τούς γενναίους τούτους Ἕλληνας διά τό θάρρος καί τήν αὐτοθυ­ σία τους. Γνωρίζομεν ὅτι ἐνδύσατε καί ἐθρέψατε τούς ἄνδρες καί ὅταν ἐσεῖς οἱ ἴδιοι ἐστερεῖσθε, καί τοῦτο πράττοντες ὑποφέρατε καί ἐκινδυνεύατε. Δι'

30


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τιμητικόν Δίπλωμα Ἱερᾶς Συνόδου της Ἐκκλησίας της Ἑλλάδος.

31


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ὅλα αὐτά βαθέως εὐγνώμονες Σᾶς ἀπευθύνω τάς εἰλικρινεστέρας εὐχάς διά τήν εὐτυχίαν καί τήν εὐημερίαν τῆς χώρας Σας ἀπό τούς φίλους ἐκ Νέας Ζηλανδίας. Ὑπογραφή δυσανάγνωστη Πρωθυπουργός Ὑπογραφή δυσανάγνωστη Διοικητής τοῦ 2ου Νεοζηλανδικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος». Ὁ ἱερομόναχος Ἀμβρόσιος Μίχαλος ὑπῆρξεν ἀπό τούς πιό δραστήριους μοναχούς τῆς τότε συ­ νοδείας του. Ἡ συμβολή του στόν ἀγῶνα ἐπε­ κτάθηκε περισσότερο μέ τή σύνδεσή του μέ τό Ἐθνικοαπελευθερωτικό Μέτωπο Βροντάδου. Συ­ νεργάσθηκε μέ τόν ἥρωα Ἰάσονα Καλαμπόκα, τοῦ ὁποίου διευκόλυνε τή μετάβαση στήν Ἀγρε­ λιά τῶν Ἀλατσάτων τῆς Μ. Ασίας. Τόν Ἰούνιο τοῦ 1944 συνεργάσθηκε ἀκόμη μέ τόν Ἀντ. Γλύκα γιά τήν δημιουργία τοῦ Ε.Λ.Α.Ν. Ἄφοβος καί ριψοκίνδυνος πάντοτε ὁ Ἡγούμε­ νος τῆς Μονῆς Μυρσινιδίου, ὑπῆρξεν ἕνας ἀκόμη ἱερωμένος ἀγωνιστής τῆς Λευτεριᾶς.

32


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τό ἔτος 1948 τόν Ἡγούμενον Ἀμβρόσιον, τόν ὁποῖον ὁ Κύριος ἐκάλεσεν κοντά Του καί ἐνταφί­ ασαν στήν εἴσοδο τοῦ Καθολικοῦ, διαδέχθηκε στή Μονή ὁ ἱερομόναχος καί μετέπειτα Ἀρχιμανδρί­ της Χριστοφόρος Γεραζούνης. Καί ὁ τρίτος κατά σειρά Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, πού ἒφερε τό ὂνομα τοῦ ἱδρυτοῦ καί κτίτορά της, ἀποδείχθηκε ἂξιος συνεχιστής τοῦ ἒργου τῶν προκατόχων του, ὑπερασπιστής καί θεματοφύ­ λακας τῶν ἱερῶν καί ὁσί­ ων. Μέ τίς θεάρεστες ἀρετές του διεφύλαξε, ἐπαύξησε τό κῦρος καί τήν ἀκτινοβολία τῆς Μονῆς, στήν ὁποία κα­ θημερινά συνέρρεαν πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν, γιά νά προσκυνήσουν τά Ἱερά Λείψανα, τά κειμήλια καί τά ἄλλα εἴδη εὐλαβείας, πού εὑρίσκοντο ἀποθησαυρισμέ­ να στή Μονή. Ὁ Ἡγούμενος Χριστοφόρος Γεραζούνης «ἐκοιμήθη» τόν Νοέμβριον

33


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

τοῦ 1994. Ἐπιγραφή στή μαρμάρινη πλάκα τοῦ τάφου του, πού βρίσκεται στή νότια πλευρά τοῦ Καθολικοῦ κοντά στό νάρθηκα γράφει: «ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΖΟΥΝΗΣ ΕΚ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΒΙΩΣΑΣ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1914. ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΣΑΣ ΕΝ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1948. ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΟ 1902. ΑΠΕΒΙΩΣΕ 20-11-1994. ΥΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΜΕΙΝΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΣ ΜΟΙ».

Στήν ἄκρη τῆς θάλασσας Ἡ Ἱερά Μονή Μυρισινιδίου, τοποθετημένη στήν ἐπίπεδη σχεδόν ἐπιφάνεια τοῦ βράχου στήν ἄκρη τῆς θάλασσας, στήν ὁποία ὁδηγεῖ ἑλικοειδής κατω­ φερικός δρόμος ἀπό τόν κεντρικό πρός τά βορει­ όχωρα δρόμος, ἀκολουθεῖ τήν ἀρχιτεκτονική τῶν μεγάλων συγκροτημάτων τῶν μοναστηριῶν, πού μέ τά προκτίσματά τους, μερικά διώροφα, ἀποτε­ λοῦν τό περιτείχισμα τῆς Μονῆς, ὥστε νά μοιάζει

34


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

μέ φρούριο. Ἐπάνω ἀπό τήν κεντρική ὑψηλή ἐξώ­ θυρα μέ τήν τοξωτή κορυφή ὑψώνεται κομψό τό Κωδωνοστάσιο, στηριζόμενο σέ τέσσερις κίονες, οἱ ὁποῖοι γεφυρώνονται μέ ἁψῖδες καί στίς τέσσε­ ρις πλευρές ἐπάνω ἀπό τήν ἐπίστεψη στέκουν δι­ ακοσμητικά ἀκροκέραμα, ἐνῶ στον σχηματιζόμενο τρουλλίσκο πιό ψηλά εἶναι τοποθετημένος ὁ Σταυ­ ρός, πού δείχνει τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Στό ἐσωτερικό τῆς Μονῆς δεσπόζει μεγαλόπρε­ πο τό Καθολικό, τό ὁποῖο εἶναι ἐγγεγραμμένος σταυροειδής Ναός, δίτρουλλος. Ἡ εἴσοδός του εἶναι ἀπό τή νότια πλευρά καί ὁδηγεῖ στό Νάρθηκα, ὁ ὁποῖος κοσμεῖται μέ παλαιές εἰκόνες. Στην ἀριστε­ ρή πλευρά βρίσκεται ἡ μικρή Εἰκόνα τῆς Παναγί­ ας τῆς Μυρτιδιώτισσας, πού βρέθηκε στήν περιο­ χή Παλαιοπύργου ἀπό τά ἀδέλφια Χριστοφόρο καί Δημήτρη Σερέμελη. Ἡ εἰκόνα αὐτή, πού ἀποτελεῖτο ἀπό δύο σανίδες (στή μία ἀπεικονίζετο τό πρόσω­ πο τοῦ Ἰησοῦ καί στήν ἄλλη τό πρόσωπο τῆς Πα­ ναγίας), συναρμολογήθηκε καί τοποθετήθηκε ἀρχι­ κά σέ πρόχειρο παράπηγμα, κατασκευασμένο ἀπό τόν ἴδιο τό μοναχό Χριστοφόρο. Κάθε βράδυ ὅμως ἡ Εἰκόνα ἔφευγε καί τήν ἑπόμενη Τήν εὕρισκαν στό

35


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἅγιο Βῆμα. Ἐκεῖ ἀργότερα φύτρωσε μιά μυρτιά καί γι’ αὐτό ὁ μοναχός Χριστόφορος ἀπεφάσισε νά ἀφι­ ερώσει τό ναΐσκο στήν Παναγία τή Μυρτιδιώτισσα. Στό σημεῖο, ὅπου βρέθηκε ἡ Εἰκόνα, ἀναβλύζει Ἁγίασμα καί ἐκεῖ τό θαλασσινό νερό εἶναι γλυκό. Ἕνας μικρός τροῦλλος συγκεντρώνει τίς ἱκεσίες γιά τό Θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἀστραφτερός καί μεγαλόπρεπος ὁ κυρίως Ναός μέ πλούσια διακόσμηση ἐντυπωσιάζει μέ τό κομψό του Τέμπλο. Ἐπάνω ἀπό τά λιτά θωρά­ κια μέ μόνο τήν πλάκα τοῦ ἀνοικτόχρωμου μαρ­ μάρου, βρίσκονται τοποθετημένες οἱ εἰκόνες, νό­ τια τῆς Ὡραίας Πύλης μέ τόν ὁλόσωμο Μέγα Ἀρχι­ ερέα μέ τήν ποιμαντορική Του ράβδο, ἡ εἰκόνα τοῦ ἔνθρονου Παντοκράτορα, πού πατεῖ ἐπάνω σέ κε­ φαλές Ἀγγέλων καί τῆς Θεοτόκου τῆς Βρεφοκρα­ τούσας πρός βορρᾶν, ὁλόσωμης ἐπίσης, καθήμενης σέ περίτεχνο θρόνο, κρατῶντας τον μικρό Ἰησοῦ ὄρθιο, μέ ἱερατικά ἄμφια, στά γόνατά Της· τοῦ Τι­ μίου Προδρόμου, ὁλόσωμου ἐπίσης μέ τίς διπλές φτεροῦγες Του δίπλα ἀπό τόν Παντοκράτορα, καί μετά τή βορεινή θύρα τοῦ Ἁγίου Βήματος, ἡ εἰκό­ να τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας μέ τόν Ἰησοῦ

36


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τιμητικόν Δίπλωμα Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.

37


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

στήν ἀγκάλη, ἀσημοσκέπαστη μέ τή θλίψη στή μα­ τιά καί ἀκτινωτά τά δύο χρυσᾶ φωτοστέφανα. Τήν εἰκόνα αὐτή τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας ἔφε­ ραν ἀπό τή Μ. Ἀσία οἱ ξερριζωμένοι ἀπό τίς πα­ τρίδες τους χριστιανοί κατά τόν διωγμό τοῦ 1914. Στό ἐπάνω μέρος τοῦ Τέμπλου εἶναι γραμμένα: «ΩΣ ΦΟΒΕΡΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΤΟΥΤΟ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ»

Καί πιό ψηλά ἀνάμεσα σέ ἀρράβδωτους κομ­ ψούς κιονίσκους μέ ἐλατηριοειδῆ κιονόκρανα βρί­ σκονται εἰκονίδια ἀπό τόν βίο τοῦ Κυρίου μέ τήν ἐπιγραφή στήν ἐπίστεψη: «ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ΣΤΩΜΕΝ ΕΥΛΑΒΩΣ ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ ΑΝΩ ΕΧΩΜΕΝ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ»

Τό Τέμπλο καταλήγει μέ τήν εἰκόνα τοῦ Μυστι­ κοῦ Δείπνου, τόν μέσα σέ τριγωνικό πλαίσιο Ὀφθαλ­ μόν τοῦ Κυρίου καί τό Σταυρό μόνον ὑψηλότερα.

38


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Μυρσινιδίου.

Ἀπό τίς εἰκόνες τοῦ κυρίως Ναοῦ ἀξιοπρόσε­ κτη εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, στό ἄνω μέρος τῆς ὁποίας ἀναγράφονται: «Κωνσταντίνου τέκνα Χίου Ἀργέντου εἰκόνα ταύτην τεκτήναντο: 1794». Στή μέση εἰκονίζεται ἡ Παναγία «Ἡ Ἐλεοῦσα τοῦ Κύ­ κου» καί στά πλάγια δεξιά καί κάτω εἰκονίζονται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος καί ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος. Καί μία ἄλλη ἐπιγραφή στό κάτω μέρος γράφει: «Κωνσταντίνου Ἀργέντου Χίου 1794». Ὁμοίως ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἀκόμη καί ἡ εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἐπιγραφή: «Ὁ Βα­ σιλεύς τῶν Βασιλέων καί Μέγας Ἀρχιερεύς». «Μνή­ σθητι Κύριε κἀμοῦ τοῦ ἀνιστορήσαντός Σε Θεοτόκη μοναχοῦ ἁγιορείτου», χωρίς χρονολογία.

39


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κατά πληροφορία, πού διασώζει ὁ πρωτοπρε­ σβύτερος Μᾶρκος Βασιλάκης («Χιακά Ἐκκλησι­ αστικά Χρονικά», τεῦχ. Γ’, σελ. 13), τήν εἰκόνα ἱστόρησε «ἅμα τῆ ἀνεγέρσει τῆς πρώτης Ἐκκλη­ σίας τῆς Μονῆς Μυρσινιδίου, δηλαδή τό 1887, ὁ μοναχός Θεοτόκης Στεριογλίδης, πού ἐμόναζε στή νησίδα Γούνι ἀπέναντι ἀπό τή Χίο». Τό μονόκογχο μέ πλούσια ἱστόρηση τοιχογρα­ φιῶν καί εἰκόνων Ἅγιο Βῆμα ἔχει δεξιά καί ἀρι­ στερά τῆς Ἁγίας Τράπεζας τήν Ἁγία Πρόθεση καί τό Διακονικό. Τό μοναστηριακό συγκρότημα τῆς Μονῆς περι­ λαμβάνει ἀκόμη τήν Τράπεζα, τό Μαγειρεῖο, τόν Ξενῶνα, αἴθουσα φιλοξενίας, τό Ἀρχονταρίκι, βο­ ηθητικούς χώρους. Ἔξω ἀπό τόν περίβολο καί πρός τήν πλευρά τῆς θάλασσας ὑπάρχει τό Κοιμητήριο τῆς Μονῆς. Ἐπάνω στό βράχο καί ἔξω ἀπό τόν πε­ ρίβολο εἶναι τοποθετημένος ὑψηλός, μαρμάρινος Σταυρός, ὁρατός ἐπίσης ἀπό τή θάλασσα, ὅπου δί­ πλα κυματίζει ἡ γαλανόλευκη. Τά διερχόμενα ἀπό τό σημεῖο αὐτό ἐμπορικά κυρίως πλοῖα χαιρετοῦν μέ τούς συριγμούς τους τήν ἡρωική Μονή τοῦ Μυρ­ σινιδίου μέ τούς δύο γαλάζιους τρούλλους τοῦ Κα­

40


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

θολικοῦ καί τόν ἕναν τοῦ μικροῦ Κωδωνοστασίου, ὅπως ὑψώνονται ἀνάμεσα στά πράσινα φυλλώμα­ τα τοῦ ἀλσυλλίου, πού ἔρχονται σέ ἁρμονικό δέ­ σιμο μέ τό γαλάζιο τῆς θάλασσας καί συγχρόνως χαιρετοῦν τήν πατρίδα μέ τή γαλανόλευκη. Εὐλογία γιά τούς ψαράδες Στό κάτω μέρος τοῦ βράχου ὑπάρχει μικρός ὅρμος γιά τίς ἀνάγκες τῆς Μονῆς. Κατά τήν ἐπο­ χή πού ἀρχίζει τό ψάρεμα, ἐπαγγελματίες κυρίως ψαράδες, φέρνουν τά ψαροκάικά τους γιά εὐλο­ γία. Πολύ γραφική εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς εὐλογίας αὐτῆς, ὅπου ὁ ἱερέας μέ τά μαῦρα ράσα καί τό πετραχήλι, πού ἀνεμίζει στήν αὔρα τῆς θάλασ­ σας, μέ τό σιδερένιο δοχεῖο στό χέρι, τό Εὐαγγέ­ λιο καί τά κλαδιά τοῦ βασιλικοῦ στέκεται ἐπάνω στό κατάστρωμα τοῦ καϊκιοῦ, πού σκαμπανεβά­ ζει ἀπό τόν κυματισμό τῆς θάλασσας καί ψάλλει τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ. Οἱ τελούμενες στή Μονή ἱερές Ἀκολουθίες δι­ εξάγονται κατά τό Τυπικό τοῦ Ἁγίου Σάββα, τό ὁποῖο εἰσήχθηκε ἀπό τόν ἱδρυτή της Χριστοφό­

41


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ρο Σερέμελη. Οἱ πανηγύρεις πού τελοῦνται εἶναι: α) Στίς 24 Σεπτεμβρίου, ἑορτή τῆς Εὑρέσεως τῆς Ἱερῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας μέσα στίς μυρσινιές στα Κύθηρα, ὅπου τιμᾶται μέ πανηγυρικό Ἀρχι­ ερατικό συνήθως Ἑσπερινό καί Ἀγρυπνία τήν πα­ ραμονή καί Θεία Λειτουργία τήν κυριώνυμο ἡμέρα. β) Στά Ἐννιάμερα τῆς Παναγίας, στίς 23 Αὐγού­ στου, πού τελεῖται Ἑσπερινός καί Ἀγρυπνία τήν παραμονή καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς. γ) Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, κινητή ἑορτή, ἡ ὁποία τιμᾶται τήν Παρασκευή τῆς Διακαι­ νησίμου τοῦ Πάσχα μέ περιφορά τῶν Ἁγίων Εἰκό­ νων. δ) Τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου στίς 9 Μαΐου, πού πανηγυρίζει τό παρεκκλήσιο τῆς Μονῆς. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στόν κυρίως Ναό τοῦ Καθο­ λικοῦ τῆς Μονῆς, ἀπό τόν Σύλλογο τῶν Ὁδηγῶν Τροχοφόρων, πού ἔχουν τόν Ἅγιο Προστάτη τους. ε) Τῶν Ἁγίων Πάντων, ἐπίσης κινητή ἑορτή μετά τό Πάσχα, πού τελεῖται στό παρεκκλήσιο, τό ὁποῖο βρίσκεται μέσα στόν περίβολο τῆς Μονῆς καί εἶναι ἀφιερωμένο στούς Ἁγίους Πάντες. Στό Σκευοφυλάκιο τῆς Μονῆς φυλάσσονται τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, Πα­

42


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἱ. Ἐπιτραχήλιον τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἐθνομάρτυρος Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε′.

43


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ρασκευῆς, Νικολάου τοῦ Χιοπολίτου, Γεωργί­ ου τοῦ Νεομάρτυρος καί τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Στή Μονή φυλάσσονται ἀκόμη τά παράσημα, τά μετάλλια καί διπλώματα, μέ τά ὁποῖα ἐτιμήθη ὁ Ἡγούμενος Ἀμβρόσιος Μίχαλος. Μετά τήν ἐκδημία τοῦ τελευταίου Ἡγουμένου Χριστοφόρου Γερα­ ζούνη τό 1996, ἡ Μονή δέν βρίσκεται σέ ἰδιαίτερη ἄνθηση. Γίνονται ὅμως σοβαρές προσπάθειες ἀνά­ κτησης τῆς παλιᾶς της αἴγλης. Στά διακονήματα τῆς μικρῆς Ἀδελφότητος ἐκτός ἀπό τή συντήρηση καί ἀνακαίνιση τῶν κτισμάτων τελεῖται σημαντι­ κή προσφορά πνευματικοῦ ἔργου στούς πιστούς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ἀνδρεάδου Ἰωάν., Ἱστορία τῆς ἐν Χίω Ὀρθοδόξου

Ἐκκλησίας, τόμ. Α΄, σελ. 320 -323. Βασιλάκη Μάρκ., Τό Λεύκωμα τοῦ Βροντάδου, σελ. 65 -66. Βικεντίου Γιαννάκου Ἀρχιμ., προφορικές μαρτυρίες. Γεωργούλα Νικ., Παναγία ἡ Ἐρειθιανή Βροντάδου, μέρος Α΄, σελ. 42 - 46. Ζολώτα Γεωργ., Ἱστορία τῆς Χίου, τόμ. Γ2, σελ. 322. Ἡμερολόγιον Ι. Μητροπολέως Χίου 1994, σελ. 62. Κόκκαλη Παντ., Συμβολή εἰς τήν Ἱστορία τῆς Χίου, σελ. 463, 467 -468. Κόκορη Δημ., Ὀρθόδοξα Ἑλληνικά Μοναστήρια , σελ. 387, 4. Λέκκου Εὐαγγ., Τά Μοναστήρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τόμ. Β΄, σελ. 441 -442. Νέον Χιακόν Λειμωνάριον 24-27. Σφήκα Γεωργ., Χίος 1994, σελ. 81-82. Χαροκόπου Ἀντ., Ὁ Βροντάδος καί ἡ ἱστορία του, σελ. 24, 25, 155-159, 215, 219.

44


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ὁ Τίμιος Σταυρός εἰς τό ἀνατολικόν ἄκρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

45


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Τέμπλον Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων Ἱ. Μονῆς Μυρσινιδίου.

46


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἱ. Ναός Ἁγίου Χριστοφόρου Μυρσινιδίου.

Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀναργύρων Λαγκάδας (Μετόχιον Ἱ. Μονῆς Παναγίας Μυρσινιδίου).

47


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Κ  ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ. Βασιλείου Μεγ., Ἐμμελείας, Πέτρου, Γρηγορίου Δ Σιλβέστρου, Θεοπέμπτου, Θεοδότης, Σεραφείμ Σάρωφ, Ζώρζη, Θεοπίστου Τ Μαλαχίου προφ., Γορδίου, Θωμαϊδος, Γενοβέφας Τ …Ὀνουφρίου & Νικηφόρου Λεπροῦ ὁσίων ἐν Χίῳ, 70 Ἀποστόλων Π  Θεοπέμπτου, Θεωνᾶ, Συγκλητικῆς, Γρηγορίου, Ρωμανοῦ Π  ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Σ  Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Κ  ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Γεωργίου, Δομνίκης, Κύρου, Ἀγάθωνος, Ἀττικοῦ Δ Πολυεύκτου, Εὐστρατίου, Πέτρου, Παρθένας, Ἀντωνίας, Λαυρεντίου Τ Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ, Μαρκιανοῦ, Θεοφάνους Ἐγκλ. Τ Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου, Ἀγαπίου, Θεοδοσίου Ἀθων., Βιταλίου Π  Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου, ἨΗλία, Στεφάνου, Φιλοθέου Π Ἑρμύλου, Στρατονίκου, Μαξίμου, Εἰρηνάρχου, Ἱλαρίου Σ Πατέρων ἐν Σινᾶ καί Ραϊθῶ, Δαμιανοῦ, Παύλου, Νίνας, Σάββα Κ  ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 λεπρῶν). Παύλου Θηβ., Ἰωάννου, Καλυβ., Γερασίμου, Γαβριήλ Δ Προσκ. ἁλύσ. ἀπ. Πέτρου, Νεονίλλης & 3 ἐγγονῶν, Δάνακτος, Νικολάου Τ  Ἀντωνίου Μεγ., Γεωργίου Ἰωαν., Ἀντωνίου Βεροίας Τ  Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Ἀλεξ., Θεοδούλης Π Μακαρίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἀρσενίου Κερκύρας Π  Εὐθυμίου μεγ., Εὐσεβίου, Ζαχαρίου Ἄρτης Σ Μαξίμου ὁμ., Εὐγενίου, Μαξίμου Γραικοῦ, Πατρόκλου, Ἁγνῆς Κ  ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Ζακχ.). Τιμοθέου, Ἀναστασίου Πέρσου, Ἰωσήφ Κρητός, Λέοντος Δ Κλήμεντος Ἀγκ., Ἀγαθαγγέλου, Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ, Ἀχολίου Τ Ξένης, Ζωσιμᾶ, Βαβύλα, Φίλωνος, Νεοφύτου ἐγκλείστου Τ  Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου, Μαργαρίτας Π Ξενοφῶντος & συνοδείας, Κλήμεντος Ἀθ., Ἀνανίου, Θεοδώρου Στουδ. Π  Ἀνακ. λειψ. Ἰ. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς, Δημητρίου Σ  Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Ἰακώβου, Χάριτος, Ἰσαάκ τοῦ Σύρου Κ  ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναν.). Δημητρίου Χιοπολίτου, Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφ. Δ  Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, εὕρεσις εἰκ. Παναγίας Τήνου Τ Κύρου & Ἰωάννου, ἨΗλία Ἀρδ., Ἀρσενίου, Ἀθανασίας, Θεοδότης  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 48


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

1 6 7 8 15 17 18 22 25 27 29 30

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Κολ. β΄ 8-12 Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7 Πρξ. ιθ΄ 1-8 Ἐφεσ. δ΄ 7-13 Κολ. γ΄ 4-11 Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15 Ἑβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2 Ἑβρ. ζ΄ 26 – η΄ 2 Β΄Κορ.στ΄16-ζ΄1 Ἑβρ. ιγ΄ 7-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

Λκ. β΄ 20-21, 40-52 Περιτομή Ἰ. Χριστοῦ Μτθ. γ΄ 13-17 Τά Ἅγια Θεοφάνεια Ἰωάν. α΄ 29-34 Σύν. Ἰωάννου Προδρόμου Μτθ. δ΄ 12-17 δ΄ Ζ΄ Λκ. ιζ΄ 12-19 πλ. α΄ Η΄ Λκ. στ΄ 17-23 Ἀντωνίου μεγάλου Μτθ. ε΄ 14-19 Ἀθανασίου & Κυρίλλου Λκ. ιθ΄ 1-10 πλ. β΄ Θ΄ Ἰωάν. ι΄ 9-16 Γρηγορίου Θεολόγου Ἰωάν. ι΄ 9-16 Ἰωάννου Χρυσοστόμου Μτθ.ιε΄21-28 βαρύς Ι΄ Μτθ. ε΄ 14-19 Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Θαυμαστός καί λίαν εὐκλεής, δέδεικται, Πανάχραντε, τῶν Μυρτιδίων ὁ πάνσεπτος οἶκός σου, εἰς τόν κόσμον ἅπαντα· ἐν αὐτῷ καί γάρ πᾶσι τοῖς προσπελάζουσι βρύεις ἰαμάτων ἄφθονα χαρίσματα, Θεόνυμφε. (Τροπάριον α’ ᾠδῆς, γ΄ κανόνος Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης)

49


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Τ Τρύφωνος, Περπέτουας, Ἀναστασίου, Βασιλείου, Γεωργίου, 4 μαρτ. Μεγάρων Π  Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἰορδάνη, Γαβριήλ Π Συμεών, Ἄννης προφ., Σταματίου, Ἰωάννου, Νικολάου νεομ. ἐν Χίῳ Σ  Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ὁμολογητοῦ, Ἰωάννου, Νικήτα Κ  ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡ. (Ἀρχή Τριωδ.) Ἀγάθης, Θεοδοσίου Σκοπ., Δ Βουκόλου Σμ., Φωτίου Μεγ., Φαύστας, Δωροθέας, Βαρσανουφίου Τ Παρθενίου Λαμψάκ., Λουκᾶ νέου, Γεωργίου Κρητός Τ Ζαχαρίου πρ., Θεοδώρου Στρατ., Μακαρίου, Μάρθας, Μαρίας Π Νικηφόρου, Παγκρατίου ἐπ., Μαρκέλλου Σικελίας, Φιλαγρίου Κύπρου Π  Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος ταχυδρ., Ἀναστασίου, Πορφυρίου Σ  Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστης, Γεωργίου Σέρβου Κ  ΑΣΩΤΟΥ. Μελετίου Ἀντιοχ., Ἀντωνίου, Χρήστου κηπ., Μαρίας, Πλωτίνου Δ Ἀκύλα & Πρίσκιλλας ἀποστόλων, Εὐλογίου, Συμεών Τ Αὐξεντίου, Ἀβραάμ, Μάρωνος, Νικολάου, Δαμιανοῦ Τ … Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ὀνησίμου ἀπ., Εὐσεβίου ὁσ., Ἰωάννου Π Παμφίλου μάρτυρος, Φλαβιανοῦ Κων/πόλεως, Μαρίας Π Θεοδώρου, Πουλχερίας, Μιχαήλ, Μαριάμνης, Ἀγαθαγγέλου Σ   Ψυχοσάββατον. Λέοντος Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπ. Σιναίου Κ  ΑΠΟΚΡΕΩ. Φιλοθέης Ἀθην., Φιλήμονος ἀπ., Κόνωνος, Νικήτα, Ἀρχίππου Δ Λέοντος, Ἀγάθωνος, Βησσαρίωνος, Πλωτίνου Τ Τιμοθέου, Εὐσταθίου, Ἰωάννου, Ζαχαρίου Τ Τῶν ἐν Εὐγενίοις Μαρτύρων, Θαλασσίου Π  Πολυκάρπου Σμύρνης, Προτερίου, Γοργονίας, Ἰωάννου, Λαζάρου Π Α΄ & Β΄ εὕρεσις κεφαλῆς Προδρόμου Σ Ταρασίου, Ρηγίνου ἐπ. Σκοπέλου, Ἀλεξάνδρου Θράκης Κ   ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Πορφυρίου, Φωτεινῆς ἰσαπ., Θεοκλήτου, Ἰωάννου Κάλφα Δ  ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑ. Προκοπίου, Στεφάνου, Ἀσκληπιοῦ, ἨΗλία, Λεάνδρου, Σίμωνος Τ Βασιλείου, Νέστορος, Βάρσου, Κυράννας  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 50


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

2 Ἑβρ. ζ΄ 7-17 Λκ. β΄ 22-40 Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου 5 Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15 Λκ. ιη΄ 10-14 πλ. δ΄ ΙΑ΄ 10 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Ἰωάν. ιε΄ 17- ιστ΄ 2 Ἁγ. Χαραλάμπους 12 Α΄ Κορ. στ΄ 12-20 Λκ. ιε΄ 11-32 α΄ Α΄ 15 Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2 Μτθ. ια΄ 27-30 Ὁσίου Ἀνθίμου Λκ. κα΄ 8-9, 25-27, 33-36 Ψυχοσάββατο 18 Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17 19 Α΄ Κορ. η΄ 8-θ΄ 2 Μτθ. κε΄ 31-46 β΄ Β΄ 24 Β΄ Κορ. δ΄ 6-15 Μτθ. ια΄ 2-15 Α΄ & Β΄ εὕρ. κεφ. Προδρόμου 26 Ρωμ. ιγ΄ 11-ιδ΄ 4 Μτθ. στ΄ 14-21 γ΄ Γ΄

Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ, Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενον ἡμῖν καὶ τὴν Ἀνάστασιν. (Ἀπολυτίκιον Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου)

51


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Τ Εὐδοκίας, Μαρκέλλου, Ἀντωνίνης, Χαρίση, Ἀγαπίου Π Ἡσυχίου, Εὐθαλίας, Θεοδότου, Ἰωακείμ, Νικολάου Πλανᾶ Π  Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Θεοδωρήτου Σ  Ἁγ. Θεοδώρου. Μνήμη τοῦ διά κολλύβων θαύματος.Γερασίμου, Παύλου Κ   Α΄ ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδ.). Εὐλαμπίου, Μάρκου, Παρθενίου, Γεωργίου, Βιργιλίου Δ Ἀρκαδίου, 42 μαρτ. ἐν Ἀμορίῳ, Ἡσυχίου, Εὕρ. Τιμ. Σταυροῦ Τ Λαυρεντίου Μεγάρων, Παύλου, Ἐφραίμ, Ἐλπιδίου Τ Θεοφυλάκτου Νικομ., Ἑρμοῦ ἀπ., Παύλου ὁμολ. Π  Τῶν ἐν Σεβαστείᾳ 40 μ., Καισαρίου, Χρίστου, Πανάγου Π  Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Κοδράτου, Ἀναστασίας Πατρ., Μιχαήλ Μαυρουδῆ, Κυπριανοῦ Σ Σωφρονίου, Θεοδώρας βασιλ., Γεωργίου Σιναϊτου, Θαλῆ Κ   Β΄ ΝΗΣΤ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Γρηγορίου Διαλόγου, Συμεών νέου Θεολόγου Δ Νικηφόρου Κων/πόλεως, Πουπλίου ἱερομ. Ἀθηνῶν Τ Βενεδίκτου, Εὐσχήμου, Ἀλεξάνδρου Κίτρ., Διονυσίου Θεσ. Τ … Μανουήλ Νεομ. ἐν Χίῳ, Ἀγαπίου, Μανουήλ, Ἀριστοβούλου, Νικάνδρου Π Χριστοδούλου, Σαβίνου, Μαλαχίου, Ἰουλιανοῦ Π  Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Ἀλεξίου ἀνθρ. τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου, Πατρικίου, Παύλου Σ Κ  Γ΄ ΝΗΣΤ. (ΣΤΑΥΡ/ΣΕΩΣ). Χρυσάνθου, Δαρείας, Κλαυδίου, Δημητρίου Δ  Τῶν ἐν τῆ Μονῆ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθ., Μύρωνος Κρήτης Τ Ἰακώβου, Φιλήμονος, Θωμᾶ, Μιχαήλ Εὐρυτ., Σεραπίωνος Τ Βασιλείου, Καλλινίκης, Δροσίδος, Εὐθυμίου Π Νίκωνος & 199 μαρτ., Λουκᾶ Μυτιλήνης Π  Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Παρθενίου Χίου, Ἀρτέμονος, Ζαχαρίου Σ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ. Κ  Δ΄ ΝΗΣΤ. Ἰωάννου Κλίμ., Σύν. Ἀρχ. Γαβριήλ, 26 μ. ἐν Γοτ., Βασιλείου Δ Ματρώνης, Λυδίας, Φιλητοῦ, Παύλου ἐπ. Κορίνθου Τ  Ἱλαρίωνος ὁσ., ἩΗρωδίωνος ἐκ τῶν 70 Τ  ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ. Μάρκου, Κυρίλλου, Διαδόχου, Ἰωάννου, Εὐσταθίου Π Ἰωάννου Κλίμακος, Ζαχαρίου Κορίνθου, Ἰωήλ Π  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ. Ὑπατίου ἱερομ., Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου ἐν Κρήτῃ  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 52


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

4 5 9 12 19 25 26

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Ἑβρ. ια΄ 24-26, 32-40 Ἑβρ. ιβ΄ 1-10 Ἑβρ. α΄ 10-β΄ 3 Ἑβρ. δ΄ 14-ε΄ 6 Ἑβρ. β΄ 11-18 Ἑβρ. στ΄ 13-20

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

Μρκ. β΄ 23-γ΄ 5 Ἁγ. Θεοδώρου Ἰωάν. α΄ 44-52 δ΄ Δ΄ Μτθ. κ΄ 1-16 40 Μαρτύρων Μρκ. β΄ 1-12 πλ. α΄ Ε΄ Μρκ. η΄ 34-θ΄ 1 πλ. β΄ ΣΤ΄ Λκ. α΄ 24-38 Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου Μρκ. θ΄ 17-31 βαρύς Ζ΄

Ναός τῶν Μυρτιδίων ἡμᾶς τούς γηγενεῖς, συγκαλεῖται σήμερον πάντερπνον προστιθείς τήν πανδαισίαν πάντων τῶν χαρισμάτων, ψυχῆς ὁμοῦ τε καί σώματος, δεῦτε πάντες πνευματικῶς κατατρυφήσωμεν. (Τροπάριον δ’ ᾠδῆς, β΄κανόνος Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης)

53


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Σ Παναγίας Θεοσκέπαστης, Γεροντίου, Βασιλείδου, Μακαρίου, Μελίτωνος Κ  Ε΄ ΝΗΣΤ. Μαρίας Αἰγυπτ. Θεοδώρας, Τίτου, Αἰδεσίου, Γρηγορίου, Ἀλεξάνδρας Δ  Ἰωσήφ ὑμνογρ., Νικήτα ὁμολ., Ἐλπιδοφόρου Τ Γεωργίου, Πλάτωνος, Ζωσιμᾶ, Νικήτα, Θεωνᾶ Τ Νικηφόρου, Θεοδώρας, Ἀργυρῆς Π Εὐτυχίου, Γρηγορίου, 120 μαρτ. Π Γεωργίου, Σάββα, Καλλιοπίου, Ἀκυλίνας Σ  Τοῦ Λαζάρου, Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἰωάννου ἐν Κῶ Κ  ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Εὐψυχίου μάρτ., Βαδίμου, Ὑπομονῆς Δ  Μεγάλη Δευτέρα. Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου. Τ   Μεγάλη Τρίτη. Τῶν 10 Παρθένων. Τ  Μεγάλη Τετάρτη. Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ. Π  Μεγάλη Πέμπτη. Ὁ Μυστικός Δεῖπνος. Π  Μεγάλη Παρασκευή. Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου. Σ  Μέγα Σάββατο. Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου. Κ  ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ. Δ  Δευτ. Διακ., Μακαρίου Κορίνθου, Ἀγαπητοῦ, Συμεών, Ἀκακίου Τ  Τρίτη Διακ., Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης, Σάββα, Κοσμᾶ, Εὐθυμίου Τ   Τετάρτη Διακ., Παφνουτίου, Θεοδώρου, Φιλίππας, Σωκράτους, Συμεών Π  Πέμπτη Διακ., Θεοδώρου, Ζακχαίου, Ἀναστασίου, Θεοτίμου, Ἀθανασ. & Ἰωάσαφ Π  Παρασκευή Διακ., Ζωοδόχου Πηγῆς, Ἀλεξάνδρας, Ἀναστασίου Σ  Σάββατο Διακ. Ναθαναήλ ἀπ., Νεάρχου, Θεοδώρου Συκεώτου Κ  ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Γεωργίου Τροπαιοφ. Δ Ἐλισάβετ, Σάββα, Δούκα Μυτιλ., Νικολάου, Ξενοφῶντος Τ  Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Φεβρωνίας Τ  Βασιλέως, Γλαφύρας, Ἰούστας Π Συμεών Ἱεροσολ., Ἰωάννου, Εὐλογίου ξενοδόχου Π Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Θεόγνιδος, Μέμνονος Σ Ἰάσονος, Σωσιπάτρου, Κερκύρας, Ἰωάννου Καλοκτένους Κ  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Ἰωσήφ & Νικοδήμου, Ταξ. Μανταμάδου, Ἰακώβου ἀποστόλου  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 54


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

2 8 9 16 23 25 30

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Ἑβρ. θ΄ 11-14 Ἑβρ. ιβ΄ 28-ιγ΄ 8 Φιλιπ. δ΄ 4-9 Πρξ. α΄ 1-9 Πρξ. ιβ΄ 1-11 Α΄ Πέτρ. ε΄ 6-14 Πρξ. στ΄ 1-7

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

Μρκ. ι΄ 32-45 πλ. δ΄ Η΄ Ἰωάν. ια΄ 1-45 Τοῦ Λαζάρου Ἰωάν. ιβ΄ 1-18 Τῶν Βαϊων Ἰωάν. α΄ 1-17 α΄ – Ἰωάν. κ΄ 19-31 – Α΄ Μρκ. στ΄ 7-13 Εὐαγγ. Μάρκου Μρκ. ιε΄ 43-ιστ΄ 8 β΄ Δ

Νῦν τῷ τεμένει δράμωμεν Μυρτιδίων τῷ θείῳ, ὅπως ψυχῆς καί σώματος, λάβωμεν τάς ἰάσεις, παρά Μαρίας Παρθένου, καί Θεοῦ ἡμῶν Λόγου, τοῦ γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς, ὑπέρ νοῦν τε καί λόγον, ἵνα ἡμᾶς, ἐκ χειρός ἁρπάσῃ τοῦ διαβόλου, καί πρός ζωήν αἰώνιον, καί τρυφήν ἐπανάγῃ. (Ἐξαποστειλάριον Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης) 55


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ΜΑΪΟΣ 2017

Δ  Νικιφόρου ὁσ. Χίου Ἱερεμίου, Εὐθυμίου, Μαρίας, Ἀκακίου, Παναρέτου, Ἰσιδώρας Τ Ἀν. λειψ. Μ. Ἀθανασίου, Ἑσπέρου, Ζωῆς, Ματρώνης Τ  Τιμοθέου, Μαύρας, Πέτρου, Ξενίας, Θεοφάνους, Οἰκουμενίου Π Πελαγίας, Ἀθανασίου, Ἱλαρίου, Νικηφόρου, Μόνικας Π  Εἰρήνης μεγαλομ., Ἐφραίμ νέου, Εὐθυμίου ἐπ. Μαδύτου Σ Ἰώβ δικαίου, Σεραφείμ ὁσίου Κ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Τοῦ ἐν οὐρανῶ φανέντος Σταυροῦ, Ἀκακίου, Νείλου, Κοδράτου Δ  Ἰωάννου Θεολόγου, Ἀρσενίου τοῦ μεγάλου Τ ἩΗσαϊου προφ., Χριστοφόρου μ., Νικολάου ἐν Βουνένοις, Ἀκυλίνας Τ   ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. Σίμωνος ἀπ., Λαυρεντίου Σαλαμ. Π Μεθοδίου & Κυρίλλου, Άργυρίου, Μωκίου, Θεοδώρου Μυτ. Π Ἐπιφανίου Κύπρου, Φιλίππου, Θεοδώρου Κυθήρ., Ἰωάννου, Γερμανοῦ Σ Γλυκερίας, Σεργίου ὁμολ., Παυσικάκου ἐπ. Συνάδων, Γαβριήλ Ἴβηρος Κ  ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Ἰσιδώρου ἐν Χίῳ, Βησσαρίωνος, Θεράποντος, Λεοντίου, Δ Ἀχιλλίου ἐπ. Λαρίσης, Παχωμίου τοῦ μεγάλου, Ἀνδρέου, Ναούμ Τ Θεοδώρου, Νικολάου, Γεωργίου Μυτιλήνης Τ Ἀνδρονίκου, Ἰουνίας, Ἀθανασίου, Νικολάου, Θεοφάνους, Νεκταρίου Π Πέτρου, Διονυσίας, Ἀνδρέου, Ἰουλίας, Ἡρακλείου, Παύλου, Χριστίνας Π  Πατρικίου, Μενάνδρου, Θεοτίμης, Κόνωνος, Ἰωάννου, 13 Κυπρίων μαρτ. Σ … Νικήτα, Ἰωσήφ, Ἰωάννου ὁσίων ἐν Χίῳ, Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Νικολάου, Λυδίας Κ  ΤΥΦΛΟΥ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης ἰσαποστ., Παχωμίου, Χριστοφόρου Δ Δημητρίου, Παύλου, Βασιλίσκου, Βλαδιμήρου, Σοφίας Τ Μιχαήλ Συνάδων, Συνεσίου Κύπρου, Μαρίας Κλωπᾶ, Ἰωακείμ Ἰθακ. Τ  ΑΠΟΔ. ΠΑΣΧΑ. Συμεών Στυλίτου, Ἱλαρίωνος, Μελετίου, 11208 μ. Π   ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Γ΄ εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου Π Κάρπου , Ἀλφαίου, Ἀλεξάνδρου Θεσ., Ἀβερκίου, Ἑλένης Σ Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, Ἑλλαδίου, Θεράποντος, Ἀλυπίου, Παύλου, Ἰουλιανῆς Κ  ΠΑΤΕΡ. Α΄ ΟΙΚ. ΣΥΝ. Εὐτυχίου, Ἑλικωνίδος, Δημητρίου, Ἀλεξάνδρου Δ Ἀνδρέου Ἀργέντη νεομ. Χιοπολίτου, Θεοδοσίας, Ἰωάννου, Υπομονῆς Τ Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς Δαλμάτων Τ Ἑρμείου, τῶν ἐν Ἀσκάλωνι μαρτ., Εὐσεβίου  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 56


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΜΑΪΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

5 Πρξ. η΄ 40-θ΄ 18 7 Πρξ. ιβ΄ 1-11 8 Α΄ Ἰωάν. α΄ 1-7 10 Πρξ. ιδ΄ 6-18 14 Πρξ. ια΄ 19-30 21 Πρξ. κστ΄ 1, 12-20 24 Πρξ. ιη΄ 22-28 25 Πρξ. α΄ 1-12 28 Πρξ. κ΄ 16-18, 28-36

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

Ἰωάν. στ΄ 48-54 Ἁγ. Εἰρήνης Ἰωάν. κ΄ 19-31 γ΄ Ε΄ Ἰωάν. ιθ΄ 25-28, κα΄ 24-25 Ε ὐαγγ. Ἰωάννου Ἰωάν. ζ΄ 14-30 Μεσοπεντηκοστή Ἰωάν. δ΄ 5- 42 δ΄ Ζ΄ Ἰωάν. θ΄ 1-38 πλ. α΄ Η΄ Ἰωάν. ιβ΄ 36-47 Ἀπόδ. Πάσχα Λκ. κδ΄ 36-53 Ἀναλήψεως, Γ΄ εὕρ. Πρ. Ἰωάν. ιζ΄ 1-13 πλ. β΄ Ι

Στολαῖς ταῖς ἐξ αἵματος ὡραϊζόμενος, Κυρίῳ παρίστασαι τῷ Βασιλεῖ τοῦ παντός, Χριστοφόρε ἀοίδιμε, ὅθεν σύν ἀσωμάτοις καί μαρτύρων χορείαις ᾄδεις τῇ τρισαγίῳ καί φρικτῇ μελῳδίᾳ, διό ταῖς ἱκεσίαις ταῖς σαῖς σῶζε τούς δούλους σου. (Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χριστοφόρου)

57


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Π  Ἰουστίνου φιλοσόφ. & μάρτ., Πύρρου, Χαριτώς Π Νικηφόρου, Κων/νου Μηθύμνης, Ἐράσμου, 30000 μαρτ., Μαρίνου Σ  Ψυχοσάββατον. Λουκιλλιανοῦ, Παύλης, Ἰωσήφ, Παύλου, Διονυσίου, Κλαυδίου Κ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μητροφάνους, Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου Δ  ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ, Δωροθέου, Ἀπόλλωνος, Γοργίου, Νικάνδρου Τ Ἱλαρίωνος μονῆς Δαλμάτων, Ἀττάλου Τ Θεοδότου, Σεβαστιανῆς, Παναγῆ, Πλουτάρχου, Ζηναϊδος Π Καλλιόπης, Θεοδώρου Στρατ., Ναυκρατίου, Θεοφάνους. Π   3 Παρθενομ. ἐκ Χίου, Κυρίλλου Ἀλεξ., Θέκλας μ., Ἀλεξάνδρου Σ Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης, Θεοφάνους, Πανσέμνης, Τιμοθέου Κ  ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Βαρθολομαίου, Βαρνάβα, Λουκᾶ Συμφερ., Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστιν» Δ Ὀνουφρίου, Πέτρου ἐν Ἄθῳ, Ἰωάννου, Συνεσίου. (Ἀρχή νηστείας) Τ Ἀκυλίνας, Διοδώρου, Ἄννας, Ἰωάννου, 10000 μ., Ἀντιπάτρου Τ Ἐλισαίου, Μεθοδίου, Κυρίλλου, Νήφωνος, Ἰουστίνου Πόποβιτς Π Ἱερωνύμου, Αὐγουστίνου, Ἀμώς., Ἀχαϊκοῦ, Στεφανᾶ Π Τύχωνος Ἀμαθοῦντος, Μάρκου, 45 μαρτ. Σ  Ἰσαύρου, Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ, Ὑπατίου, Φιλονίδη, Ἰννοκεντίου Κ  Β΄ ΜΑΤΘ. (Κλ. μαθ.). Λεοντίου Αἰγίνης, Ὑπατίου, Αἰθερίου, Θεοδούλου Δ Ἰούδα ἀπ., Παϊσίου, Ζωσίμου μάρτ., Ζήνωνος Τ Μεθοδίου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου Τ …Νικήτα νεομ. ἐν Χίῳ, Ἰουλιανοῦ μ., Τερεντίου, Π Ζήνωνος & Ζηνᾶ, Εὐσεβίου ἱερομ., Βασιλείου ὁσ. Π Ἀγριππίνης, Ἀριστοκλέους, Δημητρίου, Βαρβάρου Πενταπολίτου, Ἀθανασίου, Νικήτα Θηβαίου Σ   Γενέσ. Προδρόμου, Ἀθανασίου Παρίου ἐν Χίῳ, Παναγιώτου Κ  Γ΄ ΜΑΤΘ. (Θ. Προν.). Φεβρωνίας, Ὀρεντίου καί 6 ἀδελφῶν, Διονυσίου Δ Δαβίδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἰωάννου ἐπ. Γοτθίας Τ Σαμψών ξενοδόχ., Ἰωάννας μυροφ., Γεωργίου Ἁγιορ. Τ Κύρου, Ἰωάννου Ἀναργ., Σεργίου, Παύλου Κορίνθου Π  Πέτρου & Παύλου τῶν Πρωτοκορυφαίων, Γαϊου Π  Σύναξις 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ κηπουροῦ  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 58


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

3 Α΄ Θεσ. δ΄ 13-17 4 Πρξ. β΄ 1-11 5 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 11 Ἑβρ. ια΄ 33-ιβ΄ 2 18 Ρωμ. β΄ 10-16 24 Ρωμ. ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4 25 Ρωμ. ε΄ 1-10 29 Β΄ Κορ. ια΄ 21 – ιβ΄ 9 30 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

Ἰωάν. κα΄ 14-25 Ψυχοσάββατο Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄ 12 Πεντηκοστή Μτθ. ιη΄ 10-20 Ἁγίου Πνεύματος Μτθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 πλ. δ΄ Α΄ Μτθ. δ΄ 18-23 α΄ Β΄ Λκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80 Γενέσ. Προδρόμου Μτθ. στ΄ 22-33 β΄ Γ΄ Μτθ. ιστ΄ 13-19 Πέτρου & Παύλου Μτθ. θ΄ 36, ι΄ 1-8 Ἁγ. Ἀποστόλων

Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι’ αὐτῶν βοᾷ σοι· Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. (Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Πάντων)

59


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

1 Σ   Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ., Κωνσταντίνου, 2000 μαρτ. 2 Κ  Δ΄ ΜΑΤΘ. (Ἑκατοντ.) Κατάθεσις ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου, Ἰουβεναλίου, Παύλου, Λάμπρου 3 Δ Ὑακίνθου, Ἀνατολίου, Θεοδότης, Γερασίμου, Ἰωακείμ 4 Τ Ἀνδρέου Μελωδοῦ, Λουκίας, Μιχαήλ Χωνιάτη, Θεοδώρου 5 Τ Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ 6 Π Σισώη, Ἀρχίππου, Φιλήμονος, Λουκίας, Ἐπιμάχου, Κυρίλλου 7 Π  Κυριακῆς μεγαλ., Θωμᾶ ἐν Μαλεῶ, Εὐαγγέλου, Λουκιανοῦ 8 Σ  Προκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου Ζιχνῶν, Ἀναστασίου, Ἀντιόχου 9 Κ   Ε΄ ΜΑΤΘ. (Δαιμ. Γεργ.). Παγκρατίου, Μητροφάνους, Μιχαήλ Πακνανᾶ, Διονυσίου 10 Δ 45 μαρτ. Ἀρμεν., 10000 μ., Εὐμενίου & Παρθενίου Κρήτης 11 Τ  Εὐφημίας μεγ., Ὄλγας ἰσαπ., Ἰωάννου, Νικοδήμου, Νεκταρίου 12 Τ Παϊσίου Ἁγιορείτου, Πρόκλου & Ἱλαρίου μ., Βερονίκης, Μιχαήλ, Σεραπίωνος 13 Π Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου 14 Π Νικοδήμου Ἁγιορ., Ἀκύλα, Ἰωσήφ Θεσ., Ὀνησίμου, Πέτρου Κρήτης 15 Σ  Εὕρεσ. Τιμ. Κάρας Ματρώνης Χιοπολ., Κηρύκου, Ἰουλίτης, Βλαδιμήρου ἰσαπ. 16 Κ   ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝ. Ἀθηνογένους, Φαύστου, Θεοφράστου, Ἀντιόχου, Ἰουλίας 17 Δ  Μαρίνης μεγαλομ., Σπεράτου 18 Τ Παύλου, Θεῆς, Οὐαλεντίνης, Αἰμιλιανοῦ, Ὀνησιφόρου, Ὑακίνθου 19 Τ Μακρίνας, Θεοδώρου, Διοκλῆ, Γρηγορίου, Σεραφείμ Σάρ. 20 Π  Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, Φλαβιανοῦ 21 Π Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ, Παρθενίου Ἄρτης 22 Σ  Μαρκέλλης Χιοπολίτιδος, Μαρίας Μαγδαληνῆς, Κορνηλίου 23 Κ   Ζ΄ ΜΑΤΘ. (2 τυφλ.) Ἰεζεκιήλ, Πελαγίας Τήν., Φωκᾶ, Ἄννης, 24 Δ  Θεοφίλου ἐν Χίῳ, Χριστίνας, Θεοφίλου, Ἀθηναγόρου, Ἑρμογένους 25 Τ  Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος, Εὐπραξίας, Γρηγορίου Καλλίδη 26 Τ  Παρασκευῆς μεγαλομ., Ἑρμολάου, Ὡραιοζήλης, Ἱερουσαλήμ 27 Π  Παντελεήμονος μεγ., Νικοδήμου, Ἀνθούσης, Μανουήλ, Συμεών, 153 μ. Θρ. 28 Π Προχόρου, Τίμωνος, Νικάνορος, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, Παύλου 29 Σ Καλλινίκου, Θεοδότης & τέκνων, Ἰωάννου στρατιώτου 30 Κ   Η΄ ΜΑΤΘ. (Χορτ. 5000). Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἀνδρονίκου, Ἐπαινετοῦ, Ἰουλίτας 31 Δ Εὐδοκίμου, Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας, Δημοκρίτου  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 60


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

1 2 9 11 16 20 22 23 25 26 27 30

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8 Ἑβρ. θ΄ 1-7 Ρωμ. ι΄ 1-10 Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 Τίτ. γ΄ 8-15 Ἰακ. ε΄ 10-20 Γαλ. γ΄23 – δ΄5 Ρωμ. ιε΄ 1-7 Γαλ. δ΄ 22-27 Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Α΄Κορ. α΄ 10-17

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

Μτθ. ι΄ 1, 5-8 Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Μτθ. η΄ 5-13 γ΄ Δ΄ Μτθ. η΄ 28-θ΄ 1 δ΄ Ε΄ Λκ. ζ΄ 36-50 Ἁγ. Εὐφημίας Μτθ. ε΄ 14-19 πλ. α΄ ΣΤ΄ Λκ. δ΄ 22-30 Προφήτου Ἠλιού Μρκ. ε΄24 -34 Ἅγίας Μαρκέλλης Μτθ. θ΄ 27-35 πλ. β΄ Ζ΄ Λκ. η΄ 16-21 Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης Μρκ. ε΄ 24-34 Ἁγ. Παρασκευῆς Λκ. κα΄ 12-19 Ἁγ. Παντελεήμονος Μτθ. ιδ΄ 14-22 βαρύς Η΄

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.   (Ἀπολυτίκιον Ἁγίων Ἀναργύρων)

61


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Τ … Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμ. Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων, Σολομονῆς, Ἐλεαζάρου, (ἀρχή νηστείας) Τ Ἀνακ. λειψ. πρωτομ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ. Π Σαλώμης, Θεοδώρας, Δαλματίου, Θεοκλητοῦς, Ἰωάννου, Φαύστου Π Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτά παίδων, Εὐδοκίας Σ Εὐσιγνίου, Νόννης, Εὐγενίου Αἰτωλοῦ, Χρήστου Πρεβέζης Κ  Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Δ  Ἀστερίου, Νικάνορος, Ναρκίσσου, Θεοδοσίου, Ἀγάθωνος, Ἰωσήφ Τ Αἰμιλιανοῦ, Μύρωνος Κρήτ., Τριανταφύλλου Ζαγ., Ἀναστασίου Θεσ. Τ Ματθία ἀπ., τῶν ἐν τῆ Χαλκῆ Πύλῃ 10 μαρτ. Π Λαυρεντίου, Σίξτου, Ἱππολύτου, ἬHρωνος φιλοσόφου Π Εὔπλου, ἀναμν. θαύμ. Ἁγ. Σπυρίδωνος, Νήφωνος, Ἀναστασίου, Δημητρίου Σ Φωτίου, Ἀνικήτου, Παμφίλου, Κάστορος, 10 μ. Κρήτης Κ  Ι΄ ΜΑΤΘ. (Σελ. νέου). Μαξίμου ὁμολ., Εὐδοκίας καί Εἰρήνης βασιλισσῶν Δ Μιχαίου, Μαρκέλλου ἱερομ., Συμεών Τραπεζοῦντος Τ   Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου Τ Ἁγίου Μανδηλίου, Τιμοθέου, Ἀποστόλου, Σταματίου, Γερασίμου, Διομήδους Π Μύρωνος, Παύλου, Ἰουλιανῆς, Δημητρίου, Παναγίας Γουμενίσσης, Ἀγαπίου Π Φλώρου, Λαύρου, Λέοντος, Ἑρμοῦ, Ἀρσενίου, Βαρνάβα, Σωφρονίου Σ Ἀνδρέου στρατηλ., Τιμοθέου, Εὐτυχιανοῦ, Θεοφάνους Ναούσης Κ  ΙΑ΄ ΜΑΤΘ. (Μυρ. Ταλ.). Σαμουήλ προφ., Λουκίου μ. βουλευτοῦ, Θεοχάρη, Φιλίππου Δ  Θαδδαίου ἀποστ., Βάσσης & 3 τέκνων αὐτῆς Τ Ἀγαθονίκου, Ἀνθούσης, Ἀριάδνης βασιλίσσης Τ  Ἀπόδ. Κοιμ. Θεοτόκου, Εἰρηναίου, Νικολάου Σικελιώτου, Λούπου μ. Π  Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου Αἰγίνης, Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος Π  Βαρθολομαίου & Τίτου, Ἰωάννου Καρπάθου Σ Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτ., Ἰωάσαφ ὁσίου Κ  ΙΒ΄ ΜΑΤΘ. (Πλουσ. νέου). Ποιμένος ὁσ., Φανουρίου, Ἀνθούσης, Ἀκυλίνης Δ Μωυσέως Αἰθ., Διομήδους, Λαυρεντίου, Ἐζεκίου, Δάμωνος Τ   Ἀποτομή κεφαλῆς Προδρόμου (νηστεία), Ἀρκαδίου, Θεοπίστης Τ Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου, Φαντίνου Π  Κατάθεσις Ἁγ. Ζώνης τῆς Θεοτόκου  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 62


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

6 13 15 20 23 27 29 31

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Β΄ Πέτρ. α΄ 10-19 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Φιλιπ. β΄ 5-11 Α΄ Κορ. θ΄ 2-12 Φιλιπ. β΄ 5-11 Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11 Πρξ. ιγ΄ 25-32 Ἑβρ. θ΄ 1-7

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

Μτθ. ιζ΄ 1-9 Μεταμορφώσεως Μτθ. ιζ΄ 14-23 α΄ Ι΄ Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Κοιμήσεως Θεοτόκου Μτθ. ιζ΄ 14-23 β΄ ΙΑ΄ Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Ἀπόδ. Κοιμήσεως Μτθ. ιθ΄ 16-26 γ΄ Α΄ Μρκ. στ΄ 14-30 Ἀποτομή Κεφ. Προδρόμου Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Ἁγίας Ζώνης΄

Ὁλκάς ἀγλαόμορφος ἐπέφανας ἡμῖν, δι’ ἧς ἡ μετάβασις ἐκ γῆς πρός οὐρανόν, πιστοῖς ἐγεγόνει ὡς τεκοῦσα Θεόν· διό σέ ὑμνοῦμεν, ἁγνή, εἰς τούς αἰῶνας. (Τροπάριον η΄ ᾠδῆς, α΄κανόνος Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης)

63


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

1 Π  Ἀρχή Ἰνδίκτου, Οὐρανίας & 39 μ., Συμεών, Μελετίου, Χάϊδως, Ἀγγελῆ 2 Σ Μάμαντος, Ίωάννου νηστευτοῦ, 6628 μ. Νικομηδείας, Ἐλεαζάρου 3 Κ  ΙΓ΄ ΜΑΤΘ. (Κακ. γεωρ.) Ἀνθίμου, Θεοκτίστου, Φοίβης, Πολυδώρου, Νεκταρίου (ἀν. λειψ.) 4 Δ Μωυσέως προφ., Βαβύλα, Ἑρμιόνης, Ἀνθίμου, Ἱερουσαλήμ 5 Τ Ζαχαρίου προφ. πατρός τοῦ Προδρόμου 6 Τ  Ἀνάμν. θαύμ. Ἀρχαγ. Μιχαήλ, Καλοδότης, 12100 μ. 7 Π Σώζοντος, Εὐψυχίου, Λουκᾶ, Ἀθανασίου, Ὀνησιφόρου, Κασσιανῆς, Ἰωάννου 8 Π  Γενέσιον Θεοτόκου, Ἀθανασίου, Σωφρονίου 9 Σ  Ἰωακείμ & Ἄννης τῶν Θεοπατόρων, Θεοφάνους ὁμολ. 10 Κ  ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Χρυσοστόμου Σμύρνης & τῶν σύν αὐτῶ, Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας, Ἀπελλῆ, Πουλχερίας 11 Δ Θεοδώρας ἐν Βάστᾳ, Εὐφροσύνου μαγείρου, Εὐανθίας, Ἴας 12 Τ Αὐτονόμου μάρτ., Δανιήλ τοῦ Θασίου, Κουρνούτου 13 Τ  Κορνηλίου ἑκατ., Ἱεροθέου Καλαμ., Ἀριστείδου, Μελετίου 14 Π  ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία), Πλακίλλας βασιλίσσης 15 Π Νικήτα, Φιλοθέου, Συμεών Θεσ/κης, Βησσαρίωνος, Γερασίμου Λεονταρίου, Πορφυρίου 16 Σ  Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτινῆς, Λουντμίλας 17 Κ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης, Πηλέα ἱερομ. 18 Δ Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης Κρήτης, Ἀριάδνης μάρτ. 19 Τ Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος, Σωσάννης 20 Τ   Εὐσταθίου μεγ., Ὑπατίου, Ἰωάννου & Ἱλαρίωνος 21 Π Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου, Κοδράτου ἀποστόλου, Ἰσαακίου 22 Π Φωκᾶ ἱερομ., Φωκᾶ κηπουροῦ, Ἰσαάκ, Μαρτίνου, Κοσμᾶ 23 Σ  Σύλληψις Προδρόμου, Ξανθίππης, Πολυξένης, Ἰωάννου, Νικολάου 24 Κ  Α΄ ΛΟΥΚΑ (Θαυμ. ἁλ.). Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλας ἰσαπ., 25 Δ Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου & 546 μαρτ. 26 Τ  Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Γεδεών δικαίου 27 Τ Καλλιστράτου, Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης, Ἐπιχάρεως 28 Π  Βαρούχ, Χαρίτωνος, Ἀλκίσωνος Πρεβέζης, Αὐξεντίου Κύπρου 29 Π Κυριακοῦ Κορίνθου, Πετρωνίας, Μαλαχίου Λίνδου 30 Σ Γρηγορίου ἱερομ. φωτιστοῦ Ἀρμενίας, Γαϊανῆς  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 64


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

1 Α΄ Τιμ. β΄ 1-7 3 Α΄ Κορ. ιστ΄ 13-24 8 Φιλιπ. β΄ 5-11 9 Γαλ. δ΄ 22-27 10 Γαλ. στ΄ 11-18 14 Α΄ Κορ. α΄ 18-24 16 Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 17 Γαλ. β΄ 16-20 23 Γαλ. δ΄ 22-27 24 Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15 26 Α΄ Ἰωάν. δ΄ 12-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

Λκ. δ΄ 16-22 Ἀρχή Ἰνδίκτου Μτθ. κα΄ 33-42 δ΄ Β΄ Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Γεν. Θεοτόκου Λκ. η΄ 16-21 Ἰωακείμ & Ἄννης Ἰωάν. γ΄ 13-17 πλ. α΄ Γ΄ Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30-35 Ὕψωσις Τιμ. Σταυροῦ ‘Ιωάν. η΄ 21-30 Ἁγ. Εὐφημίας Μρκ. η΄ 34-θ΄ 1 πλ. β΄ Δ΄ Λκ. α΄ 5-25 Σύλληψις Προδρόμου Λκ. ε΄ 1-11 βαρύς Ε΄ Ἰωάν. ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25 Μετάστ. Ἰωάννου Θεολ.

Τέμπλον καθολικοῦ Ἱ. Μονῆς Παναγίας Μυρσινιδίου. 65


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Κ  Β΄ΛΟΥΚ. (Χρ. Καν.). Ἀνανίου ἀπ., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη Δ Κυπριανοῦ, Ἰουστίνης, Γεωργίου νεομ., Θεοδώρου Γαβρᾶ Τ  Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Θεαγένους, Δαμάρεως, Ἐλευθερίου Τ Ἱεροθέου, Δομνίνης, Αὐδάκτου, Καλλισθένης Π  Χαριτίνης, Εὐδοκίμου, Ἰωάννου Μαυρ., Μεθοδίας Κιμώλου, Ἑρμογένους Π  Θωμᾶ ἀποστ., Ἐρωτηϊδος, Μακαρίου νεομ. Σ Σεργίου, Βάκχου, Πολυχρονίου, Ἰουλιανοῦ, Καισαρίου, Ἰωάννου Κ  Γ΄ΛΟΥΚΑ (Ναϊν). Πελαγίας ὁσ.,Πελαγίας παρθ.,Σώζοντος,Ἰγνατίου, Ταϊσίας Δ Ἰακώβου ἀπ., Ἀβραάμ, Λώτ, Ἀνδρονίκου, Ἀθανασίας, Πέτρου Τ Εὐλαμπίου, Εὐλαμπίας & 200 μαρτ., Θεοφίλου, Γρηγορίου, Πινυτοῦ Τ Φιλίππου, Θεοφάνους γραπτ., Φιλονίλλας & Ζηναϊδος Ἀναργ., Φιλοθέου Π  Πρόβου, Ἀνδρονίκου, Συμεών ν. Θεολ., Ἐπικτήτου Π Χρυσῆς, Ἀγαθοδώρου, Ἀγαθονίκης, Φλωρεντίου, Νικήτα, Μελετίου Πηγᾶ Σ …Τό ἐν Χίῳ θαῦμα Ὁσ. Παρασκευῆς, Ναζαρίου, Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ, Κ  ΣΠΟΡΕΩΣ. ΠΑΤ. Ζ΄ΟΙΚ. ΣΥΝ. Λουκιανοῦ ἱερομ., Σαββίνου, Βάρσου, Εὐθυμίου Δ Λογγίνου ἑκατοντ., Λεοντίου & τῶν σύν αὐτῶ Τ Ὡσηέ προφ., Ἀνδρέου ἐν Κρίσει, Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ. Τ  Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου, Συμεών Π  Ἰωήλ προφ., Οὐάρου μάρτ., Κλεοπάτρας ὁσ., Λεοντίου, Ἰωάννου Π  Ματρώνης Χιοπολίτιδος, Γερασίμου Κεφαλλην., Ἀρτεμίου μεγαλομ., Σ Χριστοδούλου, Σωκράτους, Ἱλαρίωνος, Κοδράτου, Ἰωάννου Μονεμβ. Κ  ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (Δαιμ. Γαδ.). Ἀβερκίου ἰσαπ., Ἀλεξάνδρου, ἩΗρακλείου Δ  Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου Κων/πόλεως Τ Ἀρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανῆς μαρτ. Τ Ταβιθᾶς, Μαρκιανοῦ, Χρυσάνθης, Χρυσάφου Π  Δημητρίου μεγαλομ. τοῦ Μυροβλύτου Π Νέστορος, Πρόκλης συζ. Πιλάτου, Λούπου Σ   Ἁγίας Σκέπης. Ἐθνική Ἑορτή. Τερεντίου & Νεονίλλης (συζ.) & 7 τέκνων αὐτῶν Κ  Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (Ἰαειρ.). Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ., Τιμοθέου, Κλεόπα ἄπ Δ Κλεόπα Τ  Νικολάου νεομ. Χίοπολίτου, Ἀριστοβούλου, Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 66


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

1 3 8 15 20 22 23 26 28 29

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Πρξ. θ΄ 10-18 Πρξ. ιζ΄ 16-34 Β΄ Κορ. θ΄ 6-11 Τίτ. γ΄ 8-15 Β΄ Κόρ. ια΄ 1 - 6 Γαλ. α΄ 11-19 Γαλ. α΄ 11-19 Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Ἑβρ. θ΄ 1-7 Γαλ. β΄ 16-20

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

Λκ. στ΄ 31-36 πλ. δ΄ ΣΤ΄ Μτθ. ιγ΄ 44-54 Ἁγ. Διον. Ἀρεοπαγίτου Λκ. ζ΄ 11-16 α΄ Ζ΄ Λκ. η΄ 5-15 β΄ Η΄ Ματθ. κε΄1-13 Ἁγία Ματρώνης Λκ. η΄ 27-39 γ΄ Θ΄ Μτθ. ιγ΄ 54 - 58 Ἰακώβου Ἀδελφοθέου Ἰωάν. ιε΄ 17 – ιστ΄ 2 Ἁγ. Δημητρίου Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Ἁγίας Σκέπης Λκ. η΄ 41-56 δ΄ Ι΄

Μέγα καί παράδοξον θαῦμα τοῖς πᾶσιν ἐπέλαμψε, τῆς Θεοτόκου ὁ Ναός· ἐν τούτῳ γάρ προστρέχοντες ἐν πίστει ἀδιστάκτῳ, τά αἰτήματα λαμβάνομεν πρός τό συμφέρον τῆς αἰτήσεως. Ἡ γάρ χάρις κατῲκησε τῆς Πανάγνου ἐν αὐτῷ· διό πάντες προσείπωμεν· Δέσποινα ἁγνή, τούς σέ τιμῶντας καί ἑορτάζοντας περιφρούρει καί σκέπε, ἐκ πάντων κινδύνων καί σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν. (Ἰδιόμελον Λιτῆς ἑορτῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης) 67


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τ  Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ, Δαβίδ Εὐβ., Ἰακώβου, Ἑλένης, Νηρέα Π Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου, Ὠκεανοῦ, Ἀντωνίου Π Ἀνακ. λειψ. Γεωργίου Τροπ., Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶ Σ  Ἰωαννικίου, Νικάνδρου, Ἑρμαίου, Ἰωάννου Βατάτζη, Γεωργίου Καρσλίδη Κ  Ε΄ ΛΟΥΚΑ (Λαζ.). Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτύρων, Γρηγορίου, Λίνου Δ Παύλου Κων/πόλεως, Λουκᾶ, Παύλου, Ἀγαπίου, Λεονάρδου Τ Ἐν Μελιτινῆ 33 μαρτ., Λαζάρου, Θεσσαλονίκης, Ἀλεξάνδρου Τ  Τῶν Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ, Εὐφροσύνης Π  Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου, Θεοκτίστης, Συμεών, Ἰωάννου Π  Σωσιπάτρου, Ἀρσενίου, Ὠρίωνα, Ὀρέστου Σ  Μηνᾶ μεγαλομ., Βίκτωρος, Βικεντίου, Στεφανίας, Θεοδώρου, Ἑλευθέρια τῆς Χίου Κ  Η΄ ΛΟΥΚΑ (Σαμ.). Ἰωάννου Ἐλεήμονος, Νείλου μυροβλ., Μαρτίνου, Νικολάου, Σάββα Δ  Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀνθούσης, Δαμασκηνοῦ Τ  Φιλίππου ἀποστόλου, Κωνσταντίνου Ὑδραίου, Γρηγορίου Παλαμᾶ Τ Γουρία, Σαμωνᾶ, Ἀβίβου, Δημητρίου (ἀρχή νηστείας) Π  Ματθαίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Π Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου, Λαζάρου Σ  Πλάτωνος, Ἀναστασίου Παραμ., Ρωμανοῦ, Ζακχαίου Κ  Θ΄ ΛΟΥΚΑ (Ἄφρ. πλ.). Ὀβδιού πρ., Βαρλαάμ, Εὐφημίας, Σίμωνος, Φιλαρέτου Δ Γρηγορίου Δεκαπολ., Πρόκλου Κων/πόλεως Σωζομενοῦ Τ  ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ἰωάννου Τ Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ἀπφίας, Ὀνησίμου, Κικιλίας Π Ἀμφιλοχίου, Σισινίου, Γρηγορίου, Διονυσίου, Ἀλεξάνδρου Π Κλήμεντος Ρώμης, Νικοδήμου Βερ., Πέτρου Ἀλεξανδρείας, Φιλουμένου Σ  Αἰκατερίνης μεγαλομ. καί 300 μαρτ., Μερκουρίου Κ   ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ (Πλ. νέου). Γεωργίου νεομ. Χιοπολλίτου, Στυλιανοῦ, Νίκωνος «Μεταν.» Δ Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσίου,Θεοδοσίου Τ Στεφάνου, Εἰρηνάρχου, 15 μαρτ. Τιβεριουπόλεως πολιούχων Κιλκίς Τ Παραμόνου & 370 μ., Φαίδρου, Διονυσίου, Φιλουμένου Π  Ἀνδρέου Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθ., Ἀλεξάνδρου Μηθύμνης  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 68


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

1 Α΄ Κορ. ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8 Μτθ. ι΄ 1, 5-8 Ἁγ. Ἀναργύρων 5 Γαλ. στ΄ 11-18 Λκ. ιστ΄ 19-31 πλ. α΄ ΙΑ΄ 8 Ἑβρ. β΄ 2-10 Λκ. ι΄ 16-21 Παμ. Ταξιαρχῶν 9 Α΄ Θεσ. β΄20 – γ΄8 Λκ. ιβ΄ 13 -15, 22 - 31 Ἁγίου Νεκταρίου 11 Κολασ. δ΄ 10 - 18 Λκ. ιγ΄ 31 - 35 Ἁγ. Μηνᾶ, Βίκτωρος & Βικεντίου 12 Ἐφεσ. β΄ 4-10 Λκ. ι΄ 25-37 πλ. β΄ Α΄ 13 Ἑβρ. ζ΄ 26-η΄ 2 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Ἰωάν. Χρυσοστόμου 14 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ἰωάν. α΄ 44-52 Φιλίππου ἀποστόλου 16 Ρωμ. ι΄ 11 – ια΄ 2 Μτθ. θ΄ 9-13 Εὐαγγελ. Ματθαίου 19 Ἐφεσ. β΄ 14-22 Λκ. ιβ΄ 16-21 βαρύς Β΄ Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28 Εἰσόδια Θεοτόκου 21 Ἑβρ. θ΄ 1-7 25 Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5 Μρκ. ε΄ 24-34 Ἁγ. Αἰκατερίνης 26 Ἐφεσ. δ΄ 1-7 Λκ. ιη΄ 18-27 πλ. δ΄ Γ΄ 30 Α΄ Κορ. δ΄ 9-16 Ἰωάν. α΄ 35-52 Ἀνδρέου Πρωτοκλήτου

Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος, τοῦ φανέντος ἡμῖν ἐν τῇ μνήμῃ σήμερον, τῆς μονῆς τόν ποιητήν ἡμῶν καί Κύριον, τεκούσης ἄνευ σπορᾶς, ἀνερμηνεύτως ἀῤῥήτως ὡς ἄνθρωπον, καί πόθῳ τούς εὐσεβεῖς, πρός εὐφροσύνην καί ἦχον ἑόρτιον, καί πρός εὐωχίαν θείαν προσκαλοῦντα ἅπαντας, τῇ Παρθένῳ κραυγάζειν, χαῖρε πάντων ἡ ἀντίληψις. (Στιχηρόν προσόμοιον ἑσπερινοῦ ἑορτῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης) 69


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

1 Π Ναούμ πρ., Φιλαρέτου, Θεοκλήτου Λακ., Ἀνανίου 2 Σ  Μυρόπης μάρτυρος τῆς ἐν Χίῳ, Ἀββακούμ προφ., Πορφυρίου Καυσοκ. 3 Κ   ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (Τυφλ.). Ἀγγελῆ νεομ. τοῦ ἐν Χίῳ, Σοφονίου προφ., Ἀγαπίου μ 4 Δ  Βαρβάρας μεγαλ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Σεραφείμ Φαναρίου 5 Τ  Σάββα ἡγιασμένου, Διογένους, Νεκταρίου, Ἀναστασίου 6 Τ  Νικολάου ἀρχιεπ. Μύρων Λυκίας, Νικολάου νεομ. 7 Π Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου Εὐβ., Ἀθηνοδώρου, Γρηγορίου 8 Π Παρθενίου Χιοπολίτου, Παταπίου, Σωσθένη, Καίσαρος, Σωφρονίου 9 Σ  Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης μητρός Θεοτόκου, Ἄννης προφ., Στεφάνου 10 Κ   Ι΄ ΛΟΥΚΑ (Συγκ.). Μηνᾶ, Ἑρμογένους, Εὐγράφου, Θωμᾶ, Ἀθανασίου Μεθ. 11 Δ Λουκᾶ & Δανιήλ Στυλιτῶν, Αἰμιλιανοῦ, Βαρσαβᾶ, Λεοντίου 12 Τ  Σπυρίδωνος ἐπ. Τριμυθοῦντος, Ἰωάννου Ζιχνῶν 13 Τ Λουκίας, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Ὀρέστου, Εὐγενίου, Γερμανοῦ, Ἱεροθέου Καλαμῶν 14 Π Θύρσου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου, Λευκίου, Ἀρριανοῦ, Καλλινίκου 15 Π  Ἐλευθερίου ἱερομ. & Ἀνθίας, Σωσάννας 16 Σ Ἀγγαίου προφ., Θεοφανοῦς βασ., Μοδέστου, Μαρίνου 17 Κ  ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Προπατ.). Διονυσίου Αἰγίνης, Δανιήλ & 3 παίδων, Στεφάνου 18 Δ  Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς & τῶν σύν αὐτοῖς 19 Τ Βονιφατίου, Ἀγλαϊας, Ἄρεως, Εὐτυχίου, Θεσσαλονίκης 20 Τ Ἰγνατίου Θεοφ., Ἰωάννου Κροστ., Ἰωάννου Θάσ. 21 Π Θεμιστοκλέους, Ἰουλιανῆς & 630 μαρτύρων 22 Π Ἀναστασίας φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου, Θεοδότης & τέκνων 23 Σ 10 μαρτ. Κρήτης, Ναούμ ἱεραπ., Νήφωνος ὁσίου, Χρυσογόνου Θεσ/νίκης 24 Κ  ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Εὐγενίας, Φιλίππου, Βασίλας, Ἀχαϊκοῦ, Ἀντιόχου 25 Δ  Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 26 Τ   Σύναξις Ὑπεραγ. Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων 27 Τ  Στεφάνου πρωτομ., Θεοδώρου, Μαυρικίου, Φωτεινοῦ 28 Π  Νήφωνος ὁσ. Χίου, Δόμνας, Σεκούνδου, 20000 μ., Σίμωνος μυροβλύτου 29 Π Τῶν ὑπό τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθ. νηπίων, Γεωργίου ὑμνογρ., Μαρκέλλου ὁσίου 30 Σ Ἀνυσίας Θεσ/νίκης, Φιλεταίρου, Λέοντος, Γεδεών, Θεοδώρας 31 Κ  ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Ἰωσήφ μνήστ., Δαυΐδ πρ. &Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, Μελάνης ὁσ., Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρ., Θεοφυλάκτου Ἀχρίδος  Νέα Σελήνη   Πρῶτο τέταρτο   Πανσέληνος   Τελ. τέταρτο 70


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Ἀναγνώσματα Κυριακῶν & μεγάλων ἑορτῶν ΗΜΕ ΡΟΜΗ ΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΟΡΤΗΣ

ΗΧΟΣ

ΕΩΘΙΝΟΝ

3 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Λκ. ιη΄ 35-43 α΄ Δ΄ 4 Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5 Λκ. ιγ΄ 10-17 Ἁγ. Βαρβάρας 5 Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2 Μτθ. ια΄ 27-30 Ἁγ. Σάββα 6 Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 Λκ. στ΄ 17-23 Ἁγ. Νικολάου 9 Γαλ. δ΄ 22-27 Λκ. η΄ 16-21 Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης 10 Ἐφεσ. στ΄ 10-17 Λκ. ιγ΄ 10-17 Μτθ. κβ΄ 14 β΄ Ε΄ 12 Ἐφεσ. ε΄ 8-19 Ἰωάν. ι΄ 9-16 Ἁγ. Σπυρίδωνος 15 Β΄ Τιμ. α΄ 8-18 Μρκ. β΄ 23 – γ΄ 5 Ἁγ. Ἐλευθερίου 17 Κολ. α΄ 12-18 Λκ. ιδ΄ 16-24 γ΄ ΣΤ΄ 24 Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40 Μτθ. α΄ 1-25 δ΄ Ζ΄ 25 Γαλ. δ΄ 4-7 Μτθ. β΄ 1-12 Χριστούγεννα 26 Γαλ. β΄ 11-18 Μτθ. β΄ 13-23 Σύναξις Θεοτόκου 27 Πρξ. στ΄ 8 – ζ΄ 5, 47-60 Μτθ. κα΄ 33-42 Πρωτομ. Στεφάνου 31 Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8 Μρκ. α΄ 1-8 πλ. α΄ Η΄

Θυμιατήριον θεῖον, ἐν ᾦ ὁ ἄνθραξ Χριστός, ἐκκαίων ἁμαρτίας, τῶν πιστῶς προσδραμόντων, τῷ ἱερῷ τεμένει Μητρός τῆς αὐτοῦ, ἀνυμνήσωμεν ἅπαντες καί ἀλλαλάξωμεν αἶνον ἀγγελικόν, τῷ ἐξ αὐτῆς ἀποτεχθέντι σαρκί. (Στιχηρόν προσόμοιον αἴνων ἑορτῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης) 71


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥσΣΩΝ κ. Μᾶρκος Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρῶν καί Οἱ­νουσσῶν κ. Μᾶρκος (Βασιλάκης) ἐγεννήθη εἰς Χίον τὸ 1965. Διάκο­ νος ἐχειροτονήθη τὸ 1994 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 2000. Διηκόνη­ σεν ὡς Ἱερο­κήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου Ψαρῶν καί Οἱνουσσῶν, Γραμματεὺς καὶ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνό­ δου καὶ ὑπηρέτησεν ὡς Φιλόλογος εἰς τὴν Μέσην Ἐκπαίδευ­ σιν. Εἶναι Πτυχιοῦ­χος τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσο­ φικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικής Σχολῆς τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου. Μητροπολίτης Χίου, Ψα­ρῶν καί Οἱνουσσῶν ἐξελέγη καὶ ἐχει­ ροτονήθη τὸ 2011. A΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ Ἕδρα: Χίος, Τ.Κ. 821 00. (Τηλ. Πρόθεμα 22710). 43.045 καὶ 44.045. Μητροπολίτου: [ἐσ. 8]. Fax 44.046. Πρωτοσυγκελλεύων: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης [ἐσ. 7]. Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Δημήτρι­ ος Κ. Γεόμελος [ἐσ. 6]. Εἰσηγητὴς παρὰ τῷ Μητροπολίτῃ: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μ. Μουσᾶς [ἐσ. 8]. Ἱστοσελίδα: http://www.imchiou.gr E-mail: mhtr34@otenet.gr, mhtr97@otenet.gr ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1) Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Μέλη: Πρωτοπρ. Μακάριος Ἰ. Στρουμπάκης • Πρωτοπρ. Γεώργιος Στ. Χανδρῆς • κ. Νικόλαος Ἰακ. Ἀμύγδαλος, τ. Πρόεδρος Ἐφε­τῶν • κ. Λεόντιος Ζαννῖκος, Οἰκονομολόγος • κ. Κωνστα­ν τῖνος Βεργίνας,

72


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἐκκλησιαστικός Σύμβουλος • κ. Ἰγνάτιος Ἐμ. Φερ­ραῖος Ἐκ­κ λη­σι­ αστικός Σύμβουλος. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Β. Στεφανιῶρος, ἀναπληρού­μενος ἀπὸ τὸν Πρωτοπρ. Δημήτριον Ἰ. Φώτην. 2) Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Μέλη: Πρωτοπρ. Νικόλαος Κλαδιᾶς • Οἰκον. Ἀργύριος Μυλωνᾶς. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς. 3) Τοπικὸς Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Β. Στεφανιῶρος. Ταμίας: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς. Λογιστής: Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ Γραφεῖα Ἀποστολικῆς Διακονίας καὶ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Πρωτοπρ. Δη­ μήτριος Κ. Γεόμελος. Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης [ἐσ. 4]. Γραφεῖον Γάμων: κ. Δημήτριος Ἐλ. Ζαννῖκος. [ἐσ. 1]. Ταμεῖον: Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἰ. Πουλιᾶς. [ἐσ. 2]. Λογιστής: κ. Δημήτριος Μαζωνάκης. [ἐσ. 2]. Συνεργάτης Γ.Φ.Τ.: κ. Γεώργιος Ταναΐνης [ἐσ. 3]. Ὑπεύθυνος Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ Ἐθιμοτυπίας - Ἐκκαθαρ. ἀποδοχῶν: Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Β. Στεφανιῶρος. [ἐσ. 5]. Πρόεδρος Γεν. Φιλοπτώχου Ταμείου: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος. Ὑπεύθυνος Διαδικτύου καί Ἱστοσελίδος: Πρωτ. Ἰωάννης Κουντου­ ριάδης Ὑπεύθυνος Ἐνημερώσεως: κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης Ὁδηγός: κ. Δημήτριος Σαμωνᾶς. Ἐνοριακοὶ Ναοὶ 109, Παρεκκλήσια 356, Ἐξωκκλήσια 63, Ναοὶ Κοι­ μητηρίων 1, Ἰδιωτικοὶ Ναοὶ 492, Μοναστηριακοὶ Ναοὶ 48, Ἐφημέρι­ οι: ΠΕ 17, ΤΕ 10, ΔΕ 43, ΥΕ 11, Ἄγαμοι 8, Ἔγγαμοι 73. Διάκονοι 1. Σύ­ νολον 82.

73


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος τηλ.: 22710 27.872 • τ.κ. 821 00

ΝΑΟΣ - ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἅγ. Μηνᾶς, Βίκτωρ & Βικέντιος . . 22.914 Μουσᾶς Ἰωάννης Β (Μητροπολιτικὸς Ναὸς) . . . . . . . . 42.449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.523 Μανώλης Στυλιανός Β Ἁγ. Ἄννα Καπέλλα . . . . . . 23.113-44.347 Φώτης Δημήτριος Α Ἁγ. Μαρίνα Ἐγκρεμοῦ . . . 40.629, 28.144 Στρουμπάκης Μακάριος Β Ἁγ. Μαρίνα Καλοπλύτου . . 40.219-32.683 Κλαδιᾶς Νικόλαος Α Ἅγ. Γεώργιος Φρουρίου . . 43.833-92.552 Λοῦρος Γεώργιος Β Ἅγ. Ἰάκωβος . . . . . . . . . . 24.393-82.431 Τζιώτης Γ. Ἐμμανουήλ Α Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος . . . 44.089-21.125 Μακρῆς Νικόλαος Β Ἅγ. Ἰωάννης Πρόδρομος . . 24.097-28.239 Μαμουνῆς Νικόλαος Β Ἅγ. Λουκᾶς Λιβαδίων . . . . 28.106-22.497 Χανδρῆς Γεώργιος Β Ἅγ. Ματθαῖος Κοφινᾶ . . . . 24.919-28.973 Γκιάλης Πλάτων Β Ἅγ. Νικόλαος Γροῦ . . . . . . . . . . . 43.054 Κατσαρός Γεώργιος Α Ἅγ. Νικόλαος Φραγκομαχαλᾶ . . . 21.398 Πρελιᾶς Ἀντώνιος Α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.593 Ἅγ. Παντελεήμων Μονοδενδρίου 42.433 Σακουλᾶς Ἀντώνιος Β Ἅγ. Σπυρίδων Νερομύλων . . . . . . . 22.185 Μαυριάνος Γεώργιος Β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.525 Εὐαγγελίστρια . . . . . . . . . 25.348-25.788 Γουρλῆς Χριστόφορος Α Ζωοδ. Πηγὴ Λετσαίνης . . 22.369-21.530 Τσιμούνης Ἰωάννης Α Κοίμ. Θεοτόκου Λατομίου . 29.425-27.588 Φιλιππάκης Βασίλειος Β Κοίμ. Θεοτόκου Τρουλλωτῆς . . . . 22.854 Μπογῆς Ἰωάννης Β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.818 Μεταμ. Σωτῆρος Λιβαδίων . . . . . 24.244 Κατσαρὸς Ἀλέξανδρος Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.123

74


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς τηλ.: 22710 94.488 • τ.κ. 821 00

ΝΑΟΣ - ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἁγ. Ἀναστασία Φραγκοβουνίου . . . 31.423 Χρίτης Ἀντώνιος Β Ἁγ. Εἰρήνη . . . . . . . . . . . . . 32.654-31.929 Μαρμαρᾶς Δημήτριος Δ Ἅγ. Γεώργιος Σταφυλᾶ . . . 6982.725.070 Ἀθανασόπουλος Ἀνδρ. Β Ἅγ. Ἰσίδωρος Πετροκοκκίνου 6982.725.070 Ἀθανασόπουλος Ἀνδρ. B Ἅγ. Λουκᾶς Βαρβασίου . . . 41.502, 27.872 Γεόμελος Δημήτριος Α Ἅγ. Πολύκαρπος . . . . . . . 28.505, 42.806 Mανώλης Μιχαὴλ Β Ἅγ. Χαράλαμπος Βαρβασίου 23.491, 20.783 Ἐπιτροπάκης Νεκτάριος Β Γεν. Θεοτόκου Συριωτίσσης . . . . . 27.872 Γεόμελος Δημήτριος Α Κοίμ. Θεοτόκου Ἁγιοδεκτινῆς 29.827, 23.089 Ἀθήνης Πολυχρόνης Δ Κοίμ. Θεοτόκου Εὑρετῆς . 21.591, 42.433 Σακουλᾶς Ἀντώνιος Β Κοίμ. Θεοτόκου Κοκοροβιλιᾶς 32.638, 21.901 Γεώργαλος Γεώργιος Β Κοίμ. Θεοτόκου Φαρκαίνης 27.178, 61.162 Λάρδας Στέφανος Β Μεταμ. Σωτῆρος Βαρβασίου . . . . . 20.947 Βορριᾶς Ἰωάννης Α Ταξιάρχαι Μπατζακλῆ . . . . . . . . . 41.373 Καραμιχάλης Ἀντ. Δ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΕΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κοντός τηλ.: 22710-93.247 • τ.κ. 822 00

ΝΑΟΣ - ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Αὐγώνυμα 82100 - Ἅγ. Γεώργιος . 79.391 Παπανικολάου Διον. Α Βροντάδος 82200 Ἅγ. Γεώργιος . . . . . . . . . . . 92.244-93.247 Κοντὸς Ἰωάννης Β 6975.957.220 Κωστάλας Νεκτάριος, Διάκονος Α Ἅγ. Ἰσίδωρος . . . . . . . . . . . 92.701-42.120 Μπιρλῆς Ματθαῖος Β Ἅγ. Κήρυκος . . . . . . . . . . . 6972.232.758 Φαράκλας Κήρυκος Β Ἅγ. Μᾶρκος . . . . . . . . . . . 92.226-93.321 Παλαιὸς Ἀντώνιος Β

75


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Ἅγ. Νικόλαος . . . . . . . . . . 92.445-92.578 Κουντουριάδης Ἰωάννης Β Εὐαγγελίστρια . . . . . . . . . 92.175-21.245 Τσουκαλᾶς Ἀντώνιος Β Κοίμ.Θεοτόκ. Ἐρειθιανῆς 92.238, 94.488 Πουλιᾶς Γεώργιος Α Προφήτης Ἠλίας . . . . . . . . 94.261-92.706 Μαλαφῆς Μάρκελλος Β Λαγκάδα 82300 - Ἅγ. Ἰωάννης . . . 74.269 Πῦρρος Δημήτριος Β Οἰνοῦσσαι 82101 - Ἅγ. Νικόλαος . 55.404 Καραβᾶς Νικόλαος Β Συκιάδα 82300 - Γεν. Θεοτόκου . 74.300, 74.616 Στεφανιῶρος Μιχαήλ Α Καρυὲς 82100 - Κοίμ. Θεοτόκου 6934.022.457 Κατσούνης ᾽Ιωάννης Β Ἀνάβατος 82100 - Ταξιάρχαι . . . . 79.391 Παπανικολάου Διον. Α ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΕΙΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Γεώργ. Τσαπέλας τηλ.: 22720-22.462 • τ.κ. 82 300

ΝΑΟΣ - ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἀμάδες - Ἁγ. Κυριακή . . . 22720-23.046 Σουλτάνης Νικόλαος Β Καρδάμυλα Ἁγ. Παρασκευή . . . . . . . . . 22720-23.046 Σουλτάνης Κων/νος Γ Ἅγ. Λουκᾶς . . . . . . . . . . . . 22720-22.355 Καζᾶς Ἰωάννης Β Ἅγ. Νικόλαος . . . . . . . . . . . 22720-22.462 Τσαπέλας Γεώργιος Β Τίμ. Σταυρός . . . . . . . . . . . 22710-78.509 Βῶλος Παντελήμων Α Πιτυὸς - Ἅγ. Γεώργιος . . . 22710-43.054 Μαυριάνος Γεώργιος Β Καμπιὰ - Γεν. Θεοτόκου . . 22720-23.046 Σουλτάνης Νικόλαος Β Βίκιον - Κοίμ. Θεοτόκου . . 22720-41.427 Μπακάλης Ἀργύριος Β Σπαρτοῦντα - Προφ.Ἠλίας 6937.151.438 Ζευγιὸς Μιχαὴλ Α ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΕΙΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης τηλ.: 22710-21.530 • τ.κ. 821 03

ΝΑΟΣ - ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Κατάβασις Ἁγ. Ματρώνα . . . . . . . . . . . 22710-26.133 Πιτσικούλης Κων/νος

76

Β


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Φυτὰ Ἁγ. Παρασκευή . . . . . . . . . 22740-21.901 Γεώργαλος Γεώργιος Β Ποταμιὰ Ἅγ. Ἀνάργυροι . . . . . . . . . . 6944.981.984 Χειλᾶς Παναγιώτης Β Βολισσὸς Ἅγ. Γεώργιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Γιαννάκος Βικέντιος Δ Κοίμ. Θεοτόκου . . . . . . . . . 6948.048.892 Τζιώτης Δ. Ἐμμανουήλ Α Μεταμόρφωσις Σωτῆρος . . 6948.048.892 Τζιώτης Δ. Ἐμμανουήλ Α Σιδηροῦντα Ἅγ. Γεώργιος . . . . . . . . . . . 22710-92.236 Καψύλης Γεώργιος Γ Παρπαριὰ Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος . . . 22740-21.944 Κουκουνῆς Μιχαὴλ Δ Πυραμὰ Ἅγ.Ἰωάννης Πρόδρομος . . . 6944.981.984 Χειλᾶς Παναγιώτης Β Πισπιλοῦντα Ἅγ. Κωνσταντίνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κουφουδάκης Σταῦρ. Δ Κηπουριὲς Ἅγ. Παντελεήμων . . . . . . . . 22710-20.593 Πρελιᾶς Ἀντώνιος Α Διευχὰ Μεταμ. Σωτῆρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μεϊντάνης Παναγιώτης Γ Ψαρὰ 82104 Μετ. Σωτῆρος . . . . . . . . . . 6983.705.188 Φιαμός Εὐάγγελος Δ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΕΙΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρεσβ. ’Ιωάννης Κατσούνης τηλ.: 6934.022.457 • τ.κ. 821 03

ΝΑΟΣ - ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Ἅγιον Γάλα Ἁγ. Παρασκευή . . . . . . . . . . 22740-21.781 Κανέρης Πλάτων Χάλανδρα Ἁγ. Παρασκευή . . . . . . . . . 22710-26.632 Μανάρας Βασίλειος

77

Β Β


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Κουρούνια Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος . . . Ἀφροδίσια Ἅγ. Μάμας . . . . . . . . . . . . . Κέραμος Ἅγ. Παντελεήμων . . . . . . . . Λεπτόποδα Γεν. Θεοτόκου . . . . . . . . . Ἐγρηγόρος Μεταμόρφωσις Σωτῆρος . . Μελανιὸς Ταξιάρχαι . . . . . . . . . . . . . . Νενητούρια Ταξιάρχαι . . . . . . . . . . . . . Τρύπες 821 03 Ταξιάρχαι . . . . . . . . . . . . .

22740-21.585 Σκυριώτης Παναγιώτης Δ 22710-28.973 Γκιάλης Πλάτων

Β

6934.022.457 Κατσούνης ᾽Ιωάννης

Β

6934.022.457 Κατσούνης ᾽Ιωάννης

Β

22740-21.585 Σκυριώτης Παναγιώτης Δ 22740-21.781 Κανέρης Πλάτων

Β

22740-21.890 Πουλιᾶς Σταμάτιος

Δ

22740-21.705 Κανέρης Παναγιώτης

Δ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΕΙΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Στεφανιῶρος τηλ.: 22710-74.300 • τ.κ. 821 00

ΝΑΟΣ - ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Βερβερᾶτον Ἁγ. Μαρίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.815 Γιαννιώδης Μελέτιος Α Ζυφιᾶς Ἁγ. Παρασκευή . . . . . . . . . . . . . . . 78.947 Σιμούδης Βασίλειος Δ Βασιλεώνοικον Ἅγ. Γεώργιος . . . . . . . . . . . 78.291-20.505 Λιάπης Μιχαήλ Β Συκούσης Ἅγ. Γεώργιος . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.732 Μυλωνᾶς Ἀργύριος Β Θυμιανὰ Ἅγ. Εὐστράτιος . . . . . . . . . 31.054-31.674 Μαυριάνος Παντελ. Β

78


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Βαβύλοι Ἅγ. Νικόλαος . . . . . . . . . . . . . . . . 33.467 Μαστρογιαννάκης Δ. Α Δαφνών Ἅγ. Παντελεήμων . . . . . . . . . . . . . 77.120 Καλεώδης Παντ. Δ Νεοχώριον Εἰσ. Θεοτόκου . . . . . . . . . . . . . . . 31.346 Ἀρακᾶς Γεώργιος Α Θολοποτάμι 82102 Κοίμησις Θεοτόκου . . . . . . 52.036-26.133 Πιτσικούλης Κων/νος Β Χαλκειὸν Κοίμησις Θεοτόκου . . . . . 78.520-52.004 Κρουσουλούδης Κων. Β ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΕΙΑ ΝΕΝΗΤΩΝ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Μακάριος Στρουμπάκης τηλ.: 22710-28144 • τ.κ. 821 00

ΝΑΟΣ - ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Μυρμήγκιον Ἁγ. Μαρίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.681 Μπουλαζέρης Κων. Β Φλάτσια Ἅγ. Ἀπόστολοι . . . . . . . . . . . . . . . . 25.732 Λιαδῆς Νικόλαος Β Νένητα Ἅγ. Γεώργιος . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.471 Μελεξὲς Κων/νος Β Πατρικὰ Ἅγ. Γεώργιος . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.362 Καλίκας Δημήτριος Β Καταρράκτης Ἅγ. Ἰωάννης Πρόδρομος . 62.000-61.740 Καμαράδος Δημοσθ. Β Βουνὸ Ἀνάληψις Σωτῆρος . . . . . . . . . . . . 61.651 Λάρδας Ἀπόστολος Δ Ἔξω Διδύμα Εἰσόδια Θεοτόκου . . . . . . . . . . . . . 51.741 Μελαχροινούδης Βίκτωρ Δ Κοινὴ Ζωοδόχος Πηγή . . . . . . . . . . . . . . . 25.732 Λιαδῆς Νικόλαος Β

79


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Καλλιμασιὰ 82100 Κοίμησις Θεοτόκου . . . . . . 51.324-52.030 Κωνσταντίνου Γεώργιος Α Μέσα Διδύμα Κοίμησις Θεοτόκου . . . . . . . . . . . . 51.681 Μπουλαζέρης Κων. Β Παγίδα Ταξιάρχαι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.741 Μελαχροινούδης Βίκτωρ Δ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΕΙΑ ΠΥΡΓΙΟΥ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Δημήτριος ’Ηλ. Γαΐλλας τηλ.: 22710-76.305 • τ.κ. 821 02 ΝΑΟΣ - ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ

ΤΗΛΕΦ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

Καλαμωτὴ Ἁγ.Παρασκευή . . . . . . . . . . . 70.277-71.272 Γαλάτουλας Ἀπόστ. Β Ἐλάτα Ἁγ. Τριάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.969 Ζευγιός Μιχαήλ Α Λιθίον Ἅγ. Γεώργιος . . . . . . . . . . . . . . . . 61.050 Χατζηδάκης Κων. Β Ὀλύμποι Ἅγ. Γεώργιος . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.391 Ρέππας Σταμάτιος Β Ἁρμόλια Ἅγ. Δημήτριος . . . . . . . . . . . . . . . 76.305 Γαΐλλας Δημήτριος Β Πυργίον Εἰσόδια Θεοτόκου . . . . . . . . . . . . . 41.362 Καλίκας Δημήτριος Β Κοίμησις Θεοτόκου . . . . . . 72.502-72.542 Κολόμβος Γεώργ. Β Βέσσα Κοίμ. Θεοτόκου . . . . . . . . . 72.672-72.719 Μικέδης Νικόλαος Β Μεστὰ 821 02 Ταξιάρχαι . . . . . . . . . . . . . 76.309-78.768 Λαμπρινούκας Στυλ. Β

80


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ Ἀνδρῶαι: 1) Νέα Μονή, ἔτος ἱδρύσεως 1042. Τ.Κ. 821 00 Καρυές. Ἡγού­ μενος Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου (μον. 2). Τηλ.: 79.391. 2) Ἁγίου Μάρκου, ἔτος ἱδρύσεως 1700. Τ.Κ. 821 00 Καρυ­ ές. Ἡγούμενος Γαβριήλ. Τηλ.: 79.253. 3) Ἁγ. Πατέρων, ἔτος ἱδρύσεως 1570. Τ.Κ. 821 00 Καρυ­ ές. Τηλ.: 79.390. 4) Ζωοδόχου Πηγῆς Βρεττοῦ, ἔτος ἱδρύσεως 18ος αἰών. Τ.Κ. 821 02 Ἁρμόλια. Τηλ.: 72.719. Ἡγούμενος: Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Μικέδης (μον. 2). 5) Μυρτιδιωτίσσης, ἔτος ἱδρύσεως 1887. Τ.Κ. 822 00 Βροντᾶδος. Τηλ.: 92.780. Ἡγούμενος: Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάρι­ ος Ἐπιτροπάκης (μον. 6). Γυναικεῖαι: 1) Ἁγίου Μηνᾶ, ἔτος ἱδρύσεως 1586. Τ.Κ. 821 00 Νεοχώρι. Ἡγουμένη Ἁγνὴ (μον. 4). Τηλ.: 31.555. 2) Ἁγ. Ματρώνης Χαλάνδρων, ἔτος ἱδρύ­σεως 1660. Τ.Κ. 821 02 Μέσα Διδύμα (μον. 1). Τηλ. 51.219. 3) Κοιμ. Θεοτόκου Πλακιδιωτίσσης, ἔτος ἱδρύσεως 1625, Τ.Κ. 821 00 Καλλιμασιά. (μον. 1). Τηλ.: 51.355. 4) Ἁγ. Ἀναργύρων, ἔτος ἱδρύσεως 17ος αἰών. Τ.Κ. 821 00 Θυμιανά. Τηλ.: 31.674. 5) Ταξιαρχῶν Νενήτων, ἔτος ἱδρύσεως 1844. Τ.Κ. 821 00 Νένητα. (μον. 2). Τηλ.: 61.469. 6) Ἁγ. Στεφάνου, ἔτος ἱδρύσεως 1880. Τ.Κ. 822 00 Βροντᾶδος. Τηλ.: 92.921. 7) Ἁγ. Γεωργίου, ἔτος ἱδρύσεως 19ος αἰών. Τ.Κ. 821 02 Πυργί. Τηλ. 72.231.

81


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

8) Ἁγ. Κωνσταντίνου, ἔτος ἱδρύσεως 1901. Τ.Κ. 821 00 Θυ­ μιανά. Ἡγουμένη Παρασκευὴ (μον. 20). Τηλ.: 31.215. 9) Παναγίας Βοηθείας, ἔτος ἱδρύσεως 1930. Τ.Κ. 821 00 Χίος. Ἡγουμένη Δοσιθέα (μον. 6). Τηλ.: 44.055. 10) Ἁγ. Σκέπης, ἔτος ἱδρύσεως 1935. Τ.Κ. 821 00 Χαλκειὸς (μον. 1). Τηλ.: 78.456-20.783. 11) Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου, ἔτος ἱδρύσεως 1962. Τ.Κ. 821 01 Οἰνοῦσσαι. Ἡγουμένη Χριστονύμφη Μυρτιδιώτισσα (μον. 15). Τηλ.: 55.226. 12) Ἱ. Μονὴ Ἐπισκέψεως Κοινῆς. Ἔτος 1667. Διαλελυμέναι Ἱ. Μοναί: 1) Τιμίου Προδρόμου Μουνδῶν, ἔτος ἱδρύσεως 1582. ῾Υπεύ­ θυνος: Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Πρελιᾶς, τηλ. 22710-20.593. 2) Ζωοδόχου Πηγῆς Κουρνᾶ, 17ος αἰών. 3) Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψαρῶν, 18ος αἰών. 4) Πέρα Παναγιᾶς Καρδαμύλων, ἔτος ἱδρύσεως 1920. Σύνολο Μοναχῶν 65. Β΄ ΠνευματικΗ Διακονία Θεῖον Κήρυγμα: 1) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, 2) Ἱεροκήρυξ: Ἀρχιμ. Νίκων Χαρέας (Συνταξιοῦχος). Εἰς ἅ­παντας τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀναγινώσκε­ται, κατά Κυριακήν, Δελτίον Γραπτοῦ Θ. Κηρύγματος. 3) Κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου: Ἀρ­­χιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης • Πρω­­τοπρ. Δημήτριος Γεόμελος • Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου • Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς • Πρωτοπρ. Μι­χαὴλ B. Στεφανιῶρος • Πρωτο­πρ. Γεώργιος Πουλιᾶς • Πρω­τοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης • Πρω­­­ τοπρ. Χριστοφόρος Γουρλῆς • Πρωτοπρ. Νικόλαος Κλαδιᾶς • Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου • Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης • Πρω­τοπρ. Γε­ ώργιος Λοῦρος • Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μουσᾶς • Πρεσβ. Δη­μήτριος Μα­ στρογιαννάκης • Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης • Πρεσβ. Κήρυκος Φα­

82


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ράκλας • Ἀρχιδιάκονος Νεκτάριος Κωστά­λας καὶ οἱ Θεολόγοι: Ἰωάννης Κολλιάρος, Ματθαῖος Μαζωνάκης, Ἰωάννης Πα­παδημητρίου, Σωτή­ριος Παραδείσης, Δημήτριος Τσε­­λίγκας, Νικόλαος Μηλιανός, Σωσίπατρος Σαββίδης, Σταῦρος Στεῖρος, Κωνστα­ν τῖνος Καρατζᾶς, Νικόλαος Κώ­ σταλος, καθὼς καὶ οἱ: Δημήτριος Χατζηλαζάρου Δρ. Βυζ. Ἀρχαιολογίας, Ἰωάννης Χονδρέλλης, Καθηγητὴς Ἀγγλικῆς Γλώσσης, Εὐάγγελος Ζύμα­ ρης Διδάσκαλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος Ἀπόφ. Ἐκκλ. Λυκείου, Σπυ­ ρίδων Κασσός Απόφ. Α.Ε.Α.Α., Νικόλαος Παπαζῆς, Υπολοχαγός, Δημή­ τριος Ἐλ. Ζαννῖκος πρωτοψάλτης καί Νικόλαος Φλάμος, φιλόλογος. 4) Τόπος ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν: Καθ᾽ ἑκάστην Τετάρτην ὅλου τοῦ ἔτους καὶ κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλεῖ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Χίου. 5) Ραδιοφωνικός Σταθμός μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «ΣΗΜΑΝΤΡΟ» 93,1 FM. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Μανώλης, Fax: 22710-43.372. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀναγινώσκεται, κατά Κυ­ ριακήν, Δελτίον Γραπτοῦ Θ. Κηρύγματος. 6) Τηλεοπτ. Ἐκπομπή: «ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ». Ὑπεύθυνος κ. Ἰωάν­ νης Χονδρέλλης, Καθηγητής Ἀγγλικῆς Φιλολογίας. Ἱερὰ Ἐξομολόγησις: Θεραπεύεται ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ 30 περιοδευόντων Κληρικῶν Ἐξομολόγων. ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Θείας Λατρείας: Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Γεόμελος. (Πε­­ριοδικῶς συνάξεις κατά ἀρχ. περιφέρειαν ἀφορῶσαι εἰς λειτουργικά θέματα. Ἀποστολή σχετικῶν ἐγκυκλίων. Τακτικαί ἀρχιερατικαί ἀγρυπνίαι καὶ τέλεσις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου τῶν ἀρχαίων Θείων Λειτουργιῶν τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου καὶ τοῦ Εὐαγγ. Μάρκου). Ποιμαντικῆς Συγχρόνων Προβλημάτων: Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου. (διά ναρκωτικά κ.ἄ.). Ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς Ἀποδήμους: Οἰκον. Γεώργιος Μαυριάνος. Ἐθιμοτυπίας. Πρωτοπρ. κ. Μιχαὴλ Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμε­­νος ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρ. κ. Γεωργίου Χανδρῆ.

83


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Θεμάτων: Ὁ Σεβασμιώτατος Μη­τρο­πολίτης, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπ. Δημητρίου Γεο­μέ­λου. Μοναχικοῦ Βίου: Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης. Ποιμαντικῆς τοῦ Στρατοῦ: Ἀρχιμ. κ. Διονύσιος Παπανικολάου. Ποιμαντικῆς τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας: Πρωτοπρ. κ. Δη­μή­τριος Κ. Γεόμελος. Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς: Πρωτοπρ. κ. Μακάριος Στρου­μπά­ κης. (Ἐτήσια ἐκδήλωσις ἐνημερώσεως περί τῆς ἱεραποστολῆς εἰς Ἀφρι­ κήν, Ἀσίαν, κ.ἄ. Περιοδικαί οἰκονομικαί ἐνισχύσεις Χω­ρῶν ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς). Ἱερατικῶν Κλίσεων καὶ Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου: Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, ἀναπληρούμενος ὑπό τοῦ Πρω­ τοπρ. κ. Δημητρίου Φώτη. (Ἐτήσια σύναξις Ἀναγνωστῶν καὶ ὑποψηφίων Κληρικῶν. Πρόγραμμα ἐπιμορφώσεως Ἐφημερίων - Ἀνά δίμηνον τακτικαί ἱερατικαί συνάξεις καὶ ἐκτάκτως διά συγκεκριμένα θέματα). Καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων: κ. Σταῦρος Στεῖρος, Θεολόγος. Ποιμαντικῆς Ἀσθενῶν: Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς. Γάμου καὶ Οἰκογενείας: Πρεσβ. κ. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης. (Σχολαί γονέων - Συνάξεις μέ μελλονύμφους). Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως: Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης. (Περιοδι­κῶς πραγματοποιοῦνται συνάξεις ἀντιαιρετικοῦ περιεχομένου). Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος: Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλα­ διᾶς. (Κατηχητικά Σχολεῖα: Κατώτερα 28, μαθηταί 358, Μέσα 4, μα­ θηταί 35, Ἀνώτερα 4, μαθηταί 59, τακτικαί μηνιαῖαι συναντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ φοιτητάς, σπουδαστάς καὶ ἐν γένει νέους, ἀριθμ. συμμετεχόντων 70). Ποιμαντικῆς Φυλακῶν: Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς. Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς: Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Πουλιᾶς. Ποιμαντικῆς τῶν Ναυτιλλομένων: Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Μουσᾶς. (Τέλεσις ἀγρυπνίας ὑπέρ τῶν Ναυτιλλομένων εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικο­

84


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

λάου Βροντάδου). Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καὶ Χριστιανικῶν Μνημείων: κ. Νικό­ λαος Στουπάκης, Δρ. Φιλολογίας. Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Κουντου­ ριάδης. (Δημιουργία DVD μέ προσκυνηματικούς προορισμούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως - Συμμετοχή εἰς διεθνεῖς ἐκθέσεις). Οἰκολογίας: Πρωτοπρ. κ. Στέφανος Λάρδας, ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννου Μπογῆ. Πολιτικῆς προστασίας: Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου. Ἀθλητισμοῦ: Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ Πρω­ τοπρ. κ. Γεωργίου Λούρου. (Ἐνίσχυσις ἀθλητῶν διά τήν προετοιμασί­ αν των. - Διοργάνωσις ἀθλητικών ἐκδηλώσεων, π.χ. ΔΡΟΜΟΣ ΠΙ­ΣΤΕΩΣ εἰς τήν ἀπόδοσιν τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης). Ποιμαντικῆς Ἡλικιωμένων: Ἀρχιμ. κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς. Γυναικείων Θεμάτων: κ. Εὐαγγελία Βουρνοῦ. (Σύναξις πρεσβυ­ τερῶν). Βιοηθικῆς: κ. Μαρία Γκιάλα. Καθηγήτρια Ἰατρικῆς Α.Π.Θ. Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ: Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ κ. Νικολάου Στουπάκη, Δρος Φιλολογίας. (Μηνιαῖαι διαλέ­ ξεις μέ θέματα Ἑλληνικῆς καί Χιακῆς Ἱστορίας ἐν συνεργασίᾳ μέ τόν Σύλλογον Φιλολόγων Χίου. Δημιουργία Βιβλιοθήκης Διοργάνωσις Ἐπι­ στημονικών Συνεδρίων. Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου - Ποιήσεως - Εἰκαστικῶν διά τόν Ἀπ. Παῦλον). Τεχνικῶν Θεμάτων καὶ Ναοδομίας: κ. Κωνσταντῖνος Τριπολίτης, Μηχανολ. Μηχανικός. Εκδόσεις Διμηνιαῖον Περιοδικὸν «ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ». Ὑπεύθυνος ὁ Σεβασμιώτατος. Ἡμερολόγιον, ἀφιερωμένον εἰς τὸν Χιώτην Ναυτικόν. Ἐκδόσεις θεολογικαί καί φιλολογικαί, ἐνημερωτικαί, ὑμνογρα­ φικαὶ καὶ λοιπαὶ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ τῆς Ἱ. Νέας Μονῆς.

85


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣχολΗ Βυζαντινῆς Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» Ἱδρυτής: Ὁ Μητροπολίτης Χίου κυρὸς Διονύσιος. Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Διευθυντής: κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τ.Α.τ.Χ.Μ.Ε. καί Διπλωμ. Ἐθν. ᾨδείου Ἀθηνῶν. Διδάσκοντες: Σεβ. Μητροπολίτης • Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεόμελος • Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Στεφανιῶρος • Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς • κ. Δημ. Ζαννῖκος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἰακώβου, πόλεως Χίου, καὶ κ. Δημ. Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητροπο­λιτικοῦ Ναοῦ Χίου, κ. Νικό­ λαος Γκιουζεπάκης. Φιλόλογος. Φοιτοῦν: 40 μαθηταί. Χορῳδία Σχολῆς: Πραγματοποιεῖ Ἐκδηλώσεις εἰς Ἑορτάς, ὡς καὶ κατά τήν ἐπίδοσιν τῶν ἐνδεικτικῶν. ΕπιτροπΗ Ακροάσεως Ιεροψαλτῶν Πρόεδρος Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν Πρω­ τοπρ. κ. Ἰωάννην Κουντουριάδην. Μέλη: κ. Ἰωακεὶμ Ροδινός, Πρόεδρος Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χί­ου, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν κ. Δημήτριον Πιλαβᾶν, κ. Σταῦρος Στεῖ­­­­ρος, Καθηγητὴς Μουσικῆς, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν κ. Κων­σ τα­ν τῖνον Γανιά­ρην, Καθηγητὴν Μουσικῆς, καὶ κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης Ἱ. Μητρο­ πολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, μὲ ἀναπληρωτὴν τὸν κ. Βασίλειον Χαμέτην, Πρω­ τοψάλτην τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Βροντάδου. Βιβλιοθήκη Μία εἰς ἰδιόκτητον χῶρον ἐν Βροντάδῳ, εἰς τὴν ὁποίαν ἐδωρήθη καὶ ἡ προσωπικὴ βιβλιοθήκη τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ Ἀρχιμ. κ. Πατρικίου Κα­ λεώδη, τοῦ Πρωτοπρ. Μάρκου Ἀγ. Βασιλάκη, ὡς καὶ τοῦ κ. Παναγιώτου Χαρακιάδου καὶ τινων ἑτέρων. Ὑπεύθυνος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Συνεργάται: Πρωτοπρ. Ἰω­άν­­νης Κουντουριάδης καὶ Πρωτοπρ. Γεώργιος Λοῦρος.

86


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ Ἀρχιμ. κ. Μελέτιος Γιαννιώδης. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ Πρωτοπρ. Μακάριος Στρουμπάκης, ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Πρεσβ. κ. Δημήτριον Μαστρογιαννάκην. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ α) Ιδρυμα Υποτρο­φιῶν ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Χαραλάμπους καὶ Καλλιρόης καὶ Ἀρχιμ. Μακαρίου Βαρλᾶ. Πρόεδρος, ὁ Σεβασμιώτατος. Μέλη: κ. Παναγ. Χ. Βαρ­λᾶς, κ. Ἐμμ. Π. Βαρλᾶς. Σκοπός: Ἐνισχύσεις καὶ φιλοξενία φοιτητῶν. β) Ιδρυμα Πνευματικῆς καi Κοινωνικῆς Διακονίας Καλλιμασιᾶς Χίου «Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής» Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης, ἀναπληρούμενος ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρ. κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου. Δράσεις: Ἡμέρα μνήμης Πατριαρχῶν, Τράπεζα αἵματος, Κατηχητικὰ Σχολεῖα, Μαθήματα ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, Σκάκι, Συντροφιὰ τῶν παραμυθιῶν. γ) ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ «Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Σκοποί τοῦ Ἱδρύματος εἶναι: α) Ἡ μεταξύ τῶν ἐνοριτῶν καλλιέργεια ορθοδόξου χριστιανικού ἤθους καί πνευμα­ τικότητας. β) Ἡ προσέγγιση τῶν νέων καί ἡ διαπαιδαγώγησή τους σύμφωνα με τήν ἐλληνορθόδοξη παράδοση, καθώς καί ἡ ὑποβοή­ θησή τους γιά τήν ἐπαγγελματική τους κατάρτιση. γ) Ἡ μόρφω­ ση καί ψυχαγωγία τῶν νέων καί ὅλων ἐν γένει τῶν ἐνοριτῶν, σύμ­ φωνα μέ τίς ἐθνικές καί θρησκευτικές παραδόσεις τοῦ τόπου μας. Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Παλαιός.

87


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

δ) «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ» Λει­ τουργεῖ παρὰ τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως Θεοτόκου Λατομι­τίσσης Χίου εἰς αἴθουσαν ἀνεγερθεῖσαν δαπάναις Γεωργίου Κου­κουνάρη. Διδασκαλία μαθη­μάτων Κατηχητικοῦ, Μελέτης Ἁγ. Γρα­­φῆς, Ἀγγλικῶν, Γαλλικῶν, Ἰταλικῶν, Ἰσπανικῶν, Ἀρχαίων Ἑλλη­νικῶν, Μαθηματικῶν, Φυσικῆς, Γεωπονικῆς, Φυσικῆς Ἀγω­γ ῆς, Ζω­ γραφικῆς, Ἁγιογραφίας, Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἐνόρ­γανης Μου­ σικῆς, Κεντήματος, Κοπτικῆς-Ραπτικῆς. Διδάσκοντες: 26. Μαθη­ τές: 270. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Βασίλειος Ν. Φιλιππάκης. Τηλ.: 22710-27.588 καὶ 22710-29.425, Fax: 22710-29.425. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠνευματικH Εστία Χίου «Ο ΑλέξΑΝΔΡΟΣ Γκιάλας» Βενιζέλου 70, Τηλ.: 22710-23.505, 821 00 ΧΙΟΣ. Ἱδρύθη τῷ 1929. Τομεῖς: 1) Ὁμιλίαι εἰς τὴν Αἴθουσαν, κάθε Κυριακήν ἀπόγευ­μα. 2) Κύ­ κλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. 3) Κύκλος ἐπιστημόνων. 4) Χριστιανικαὶ Μαθητικαὶ Ὁμάδαι (Χ.Μ.Ο.). 5) Κατασκηνώσεις «ΘΑΒΩΡ» διά φοιτη­ τάς. 6) Θεατρική Ὁμάς, μέ παραστάσεις εἰς τό Ὁμήρειον Πνευματικόν Κέντρον Χίου. 7) Κύκλος νέων μητέρων. Πανελλ. Ενωσις Γονέων «η ΧριστιανικΗ Αγωγή» Τμῆμα Χίου. Ἱδρύθη τῷ 1937. Διαθέτει μία αἴθουσα εἰς τὴν πό­ λιν τῆς Χίου καὶ ἕνα χῶρον διὰ κατασκήνωσιν. Δραστηριότης: Ὁ­μιλίαι εἰς γονεῖς, κατηχητικὰ μαθήματα εἰς μαθητάς, μαθητρίας, καὶ Κατασκήνωσις τὸ καλοκαίρι. Τηλ. πόλεως: 22710-43.910. Κατασκηνώ­ σεως: 22710-51.551. IερOΝ Τάγμα Aγίου Παντελεήμονος (Ι.Τ.Α.Π.) Τηλ. 22710-23.458, μὲ φιλανθρωπικὴ καὶ πνευματικὴ δραστηριό­τ ητα, ὡς καὶ μὲ τὴν ἐπιμέλεια μουσείου ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων. Εἰς τὸν χῶρον του εὑρίσκονται τὰ «Ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς».

88


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΧΙΟΥ Πρόεδρος: Πρωτοπρ. κ. Στέφανος Λάρδας. Αντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Στ. Χανδρῆς. Δράσεις: Συνεργάζεται μέ τάς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους διά θέματα ἀφορῶντα εἰς τόν Ἐφημεριακόν Κλῆρον. Γ΄ ΦιλανθρωπικΗ Διακονία 1) «Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον:» Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος, Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μουσᾶς, Γραμματεὺς-Λογιστής: κ. Γεώργιος Ταναΐνης, Ταμίας: κ. Δημήτριος Μαζωνάκης, Ε.Φ.Τ: Πεντήκοντα τέσσαρα (54). Μέλη: Πρωτοπρ. Γεώργιος Χανδρῆς, Γεώργιος Κλαδιᾶς Μαθη­ ματικός, Βασίλειος Μυριαγκὸς, Καθηγητὴς Φυσικῆς Ἀγωγῆς, Ἰσαβέλα Μπουρνιᾶ, Μαρία Φραγκάκη, Δικηγόρος, Γεώργιος Ταναΐνης, Οἰκονομο­ λόγος. 2) «Γεύματα Ἀγάπης»: Καθημερινῶς σιτίζονται 700 ἄτομα. Ὑπεύ­ θυνος: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μακρῆς. Συνεργάται: Πρωτοπρ. Πλάτων Γκιάλης, Πρωτοπρ. Νικόλαος Μα­­ μουνῆς καὶ Πρωτοπρ. Παντ. Καλεώδης ὡς καὶ 220 ἐθελοντές. 3) «Ἱματιοθήκη Ἀγάπης»: Ὑπεύθυνοι: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Τσου­ καλᾶς καὶ Πρεσβ. Μιχαὴλ Ζευγιός. 4) «Ἐκκλησιαστικὴ Στέγη»: Φιλοξενοῦνται παιδιὰ μὲ εἰδικὰς ἀνά­ γκας. Τηλ.: 22710-26.550. 5) «Κατ' Οἶκον Ἐκκλησία» Οἰκονομική ἐνίσχυσις οἰκογενειῶν μέ 3ον τέκνον εἰς τήν ἡρωϊκήν νῆσον τῶν Ψαρῶν. 6) «Διακονία ἀσθενῶν»: Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐν συνεργασίᾳ μετά 22 ἐθελοντῶν Ἰατρῶν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου ὡς καὶ τοῦ Ὀδοντι­ ατρικοῦ Συλλόγου Χίου παρέχει ἰατρικάς ὑπηρεσίας εἰς ἀπόρους άνα­ σφαλίστους ἀσθενεῖς. Σύμβασις ἔργου μετὰ Ἰατροῦ, διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἐφημεριακῶν κενῶν τοῦ πολυδύναμου Ἰατρείου Βολισσοῦ.Ὑπεύθυ­ νος: Πρωτοπρ. κ. Χριστόφορος Γουρλῆς.

89


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

7) «Τράπεζαι Αἵματος»: 1) Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς. 2) Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου Συκιάδας. 3) Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἱωάννου Θεολόγου Πόλεως Χίου. 4) Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Συκούση. 5) Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Μ. Διδύμας. ΠλΗν τούτων, Ο Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει: 1) Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας. 2) «Οἴκου ἀγάπης». 3) Ἀντιφυματικοῦ Ἀγῶνος. 4) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «Παναγιώτου καὶ Μελπομένης Γεωργιλῆ». 5) Ἱδρύματος Περιθάλψεως Τυφλῶν, εἰς μνήμην Γεωργίου καὶ Μαρίας Πρινιᾶ καὶ Κων/νου καὶ Πηνελόπης Μαδιᾶ. 6) Ἱδρύματος Προικοδοτήσεων, μὲ τὴν ἐπωνυμίαν: «Κληρο­ δότημα Μιχαὴλ Ἠλία Ψωμοστήθη». 7) Ὑποτροφίας Παντ. Μαργαρώνη εἰς μνήμην Δημ. Φαφαλιοῦ. ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ - ΤοπικΑΙ ΕορτΑΙ 1) Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ Χίου (15 Φεβρουαρίου), εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Παναγίας Βοηθείας. 2) Ἁγ. Μακαρίου (τοῦ Νοταρᾶ) Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου (17 Ἀπριλίου), εἰς τὸν ὁμώνυμον Ναὸν τοῦ Βρο­ν τάδου, ὅπου ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου. 3) Ἁγ. Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντος (14 Μαΐου). 4) Ἁγ. Μαρκέλλης (22 Ἰουλίου). 5) Ἁγ. Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου (11 Νοεμβρίου, Ἱ. Μητροπολιτικὸς Ναός), ὁπότε ἑορτάζονται καὶ τὰ Ἐλευθέρια τῆς Νήσου. 6) Ἱερᾶς Νέας Μονῆς (23 Αὐγούστου). 7) Παναγίας Μυρσινιδίου (24 Σεπτεμβρίου). 8) Ἐθνικοθρησκευτικὴ Ἑορτὴ τῶν Ψαρῶν, Τὴν πρώτην Κυ­ ριακὴν μετὰ τὴν 18ην Ἰουνίου. 9) Τῶν ἐν Χίῳ Ἁγίων, Τὴν πρώτην Κυριακὴν Σεπτεμβρίου. 10) Παναγίας Βοηθείας, Τὴν Δευτέραν τοῦ Θωμᾶ. 11) Ἁγ. Ἰωάννου Μουνδῶν Διευχῶν (29 Αὐγούστου). 12) Ἁγίας Μυρόπης (2 Δεκεμβρίου). 13) Ἁγίου Ἀγγελῆ (3 Δεκεμβρίου).

90


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΤοπικH Αγιολογία Ἀγγελῆς, ὁ Ἀργεῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1813. (3 Δεκεμ­ βρίου). Ἀθανάσιος, ὁ Πάριος, Ὅσιος. Ἐμόνασεν ἐν Χίῳ, κοιμηθεὶς τῷ 1813 (24 Ἰουνίου). Ἀνδρέας (Ἀργέντης) ὁ Χῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κων/πόλει τῷ 1464 (29 Μαΐ­ου). Ἄνθιμος, ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ, Ὅσιος. Ἐμόνασεν ἐν Χίῳ, (Ἱ. Ν. Ἁγ. Ματρώνης). Ἐκοιμήθη τῷ 1782 (4 Σεπτεμβρίου). Ἄνθιμος, ὁ Χῖος, Ὅσιος. Ἐκοιμήθη τῷ 1960. (15 Φεβρουαρίου Ἱ. Μ. Παναγίας Βοηθείας). Γεώργιος, ὁ Χιοπολίτης. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κυδωνίαις τῷ 1807 (26 Νοεμβρίου). Δημήτριος, ὁ Χῖος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κων/πόλει τῷ 1802 (29 Ἰα­ νουαρίου). Θεόφιλος, ὁ Ζακύνθιος. Ἐμαρτ. ἐν Χίῳ τῷ 1635 (24 Ἰουλίου). Ἰσίδωρος, ὁ ἐξ Ἀλεξανδρείας. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 250 (14 Μαΐου). Μακάριος, ὁ Κορίνθου. Ἐμόνασεν ἐν Χίῳ, ἔνθα ἐκοιμήθη τῷ 1805 (17 Ἀπριλίου, Βροντάδος). Μανουήλ, ὁ Κρής. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1792 (15 Μαρτίου). Μᾶρκος ὁ νέος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1801 (5 Ἰουνίου). Μαρκέλλα, ἡ Χία. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ κατὰ τὰ τέλη τοῦ 3ου αἰ. (22 Ἰουλίου). Ματρώνα, ἡ Χιοπολῖτις. Ἐκοιμήθη ἐν Χίῳ τῷ 1462 (20 Ὀκτωβρίου). Μυρόπη, ἡ ἐξ Ἐφέσου. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 250 (2 Δεκεμβρίου). Νήφων, ὁ Χῖος, Ὅσιος. Ἐκοιμήθη ἐν Σκιάθῳ τῷ 1809 (28 Δε­ κεμβρίου). Νικήτας, Ἰωάννης καὶ Ἰωσήφ. Ἱδρυταὶ τῆς Ἱ. Νέας Μονῆς. Διέλαμψαν ἐν ἀσκήσει κατὰ τὰ μέσα τοῦ 11ου αἰ. (20 Μαΐου). Νικήτας ὁ Νισύριος. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1732 (21 Ἰουνίου).

91


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Νικηφόρος, ὁ Χῖος. Ἐτελειώθη ἐν εἰρήνῃ τῷ 1821 (1 Μαΐου). Νικηφόρος ὁ Λεπρός. Διέπρεψεν ἐν ἀσκήσει, γενόμενος Μο­ ναχός ὑπό τοῦ Ἁγ. Ἀνθίμου τοῦ Χίου. Ἐκοιμήθη ὁσιακῶς τῷ 1964. (Τοπική ἑορτή αὐτοῦ τῇ Κυριακῇ τῶν Δέκα Λεπρῶν). Νικόλαος, ὁ Χῖος. Ἐμαρτήρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1754 (31ην Ὀκτω­ βρίου). Νίκων ἱερομάρτυς καὶ οἱ 199 αὐτοῦ μαθηταί. Διῆλθεν ἐκ Χίου (23ην Μαρτίου). Ὀνούφριος, ὁ ἐκ Τυρνόβου. Ἐμαρτύρησεν ἐν Χίῳ τῷ 1818 (4 Ἰανουαρίου). Παρθένιος, Μητροπολίτης Χίου, μετέπειτα Οἰκουμενικὸς Πατρι­ά ρχης. Ἐμαρτύρησεν ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 1657 (24 Μαρτίου). Παρθένιος, ὁ Χῖος, Ὅσιος. Ἐτελειώθη ἐν εἰρήνῃ τῷ 1883 (8 Δεκεμβρίου). Σταμάτιος, Ἰωάννης καὶ Νικόλαος, ἐκ Σπε­τσῶν. Ἐμαρτύρη­ σαν ἐν Χίῳ τῷ 1822 (3 Φεβρουαρίου). Μάρτυρες τρεῖς Παρθένοι ἐκ Χίου. Ἐτε­λ ειώθησαν διὰ ξίφους (9ην Ἰουνίου). Ἁγίας Παρασκευῆς θαῦμα. Ἔσωσε τὴν πόλιν Χίου ἐκ κατα­ ποντισμοῦ (14 Ὀκτωβρίου 1442). ιερΑ Λείψανα 1) Τεμάχιον Λειψάνου Ἁγ. Ἀποστόλου Θωμᾶ. 2) Τεμάχιον Λειψάνου Ἁγ. Ἰσιδώρου. 3) Ἱ. Κάρα ἑνὸς τῶν τριῶν ἱδρυτῶν τῆς Ἱερᾶς Νέας Μονῆς. 4) Τεμάχια Ἱερῶν Λειψάνων Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Χίου καὶ ἄλλων 5 Ἁγίων. Τμῆμα τῆς κάρας Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ἐπί­ σης, τεμάχια α) Τ. Ξύλου, β) Ἱ. Λειψάνου Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιοφό­ ρου, γ) Λίθου ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου καὶ δ) Λίθου ἐκ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀγ. Γεωργίου Βροντάδου.

92


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Εἰκόνες περίπυστοι 1) Εὐαγγελισμὸς Θεοτόκου (13ος αἰ.). 2) Παναγία (ΜΡ ΘΥ, 14ος αἰ.). 3) Θεοτόκος Βρεφοκρατοῦσα (14ος ἤ 16ος αἰ.). 4) Εἰκὼν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (17ος αἰ.). 5) Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου (1702). ιερΑ Προσκυνήματα «Ἁγία Μαρκέλλα», Τ.Κ. 821 03 Βολισσὸς - Χίος. Τηλ.: 2274021.269 καὶ 21.869. «Ἅγιος Μακάριος», 822 00 Βροντᾶδος. Τηλ.: 22710-94.488. «Ζωοδόχος Πηγή νήσου Παναγιᾶς τῶν Οἰνουσσῶν», Τ.Κ. 821 01 Οἰνοῦσσαι. Τηλ.: 22710-55.404 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Μουσεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης: Γενομένης τῆς κατα­ γραφῆς Ἱ. Εἰκόνων Βυζαντινῆς τεχνοτροπίας καὶ ἄλλων ἔργων Ἐκκλησι­α­σ τικῆς Τέχνης, συγκεντροῦνται ἤδη, τά ἀξιολογώτερα ἐξ αὐ­τῶν, εἰς εἰδικήν αἴθουσαν, παρά τῇ Ἱ. Μητροπόλει. ΙστορικΑ Μνημεία 1) Πρωτοχριστιανικὸν Βαπτιστήριον ἐν Ἐμπορείῳ. 2) Παλαιοχριστιανικὴ Βασιλικὴ Ἁγ. Ἰσιδώρου (4ος αἰών), ἔνθα καὶ οἱ τάφοι τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰσιδώρου καὶ Μυρόπης. 3) Ἱερὰ Νέα Μονὴ (1042). 4) Παναγία «Κρήνα» (1287). 5) Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πυργίου (13ος αἰών). 6) Παναγία «Σικελιά» (13ος αἰών). 7) Ἅγ. Γεώργιος Συκούσης (13ος αἰών). 8) Παναγία «Ἁγιογαλούσαινα» (13ος αἰών). 9) Ἅγ. Νικόλαος «Πριναρίτης» ἤ «Κρικᾶς» (13ος αἰών) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 α) Χειροτονίαι 2. β) Γάμοι: 239. γ) Ἐγκαίνια Ἱ. Ν.: —.

93


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

94


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Λαοί νῦν κροτήσωμεν, δεῦτε τάς χεῖρας πιστῶς, καί ἄσωμεν ἄσμασι τῇ Θεομήτορι, ἐν πόθῳ κραυγάζοντες· χαῖρε ἡ προστασία πάντων τῶν δεομένων, χαῖρε ἡ σωτηρία τῶν τιμώντων σε πόθῳ· χαῖρε ἡ τῷ παραλύτῳ τήν ἴασιν βραβεύσασα. (Ἀπολυτίκιον Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης)

95


Τό κείμενον εἶναι ἐκ τοῦ βιβλίου τῆς κ. Πόπης Χαλκιᾶ-Στεφάνου «ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης ἤ Μονή Μυρσινιδίου ἤ Μερσινίδι (Βροντάδος)», σελ. 106-115.

Τὰ ἔσοδα ἐκ τοῦ ἡμερολογίου θὰ διατεθοῦν εἰς τὸ φιλανθρωπικὸν καὶ πνευματικὸν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐκδοτικὴ παραγωγὴ Ἐκδοτικό. Ροδοκανάκη 7, 82100, Χίος τηλ.: 22710 41287 Τυπογραφεῖο. Λευκωνιὰ Κοντάρι, Χίος τηλ.: 22710 82846

96

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ 2017  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ 2017  
Advertisement