Page 1


ΑΡΧΙΚΈΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

φ ε ύ γ ε ι ν α μιλήσει σ τ η ν ελ­

Ο τ α ν σ ύ μ φ ω ν α μ ι TIC γ ρ α ­

μιλά ούτε γ ι α α υ τ ο ύ ς π ο υ με

π τ έ ς π η γ έ ς , οι Ο λ ύ μ π ι ο ι Ελ

τα πρόσφατα γεγονότα

ε ν ώ θ η κ α ν μ ε τους α ν θ ρ ώ ­

δ ι ώ χ θ η κ α ν και ά λ λ ο ι σκοτώ­

λ η ν ι κ ή ν ε ο λ α ί α γ ι α τους Έλ­ λ η ν ε ς TOO κ ό σ μ ο υ , αλλά δ ε ν

πους, τ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α τ ω ν

ΘΗΚΑΝ και ά λ λ ο ι ε π έ ζ η σ α ν

διαδοχικών επιμειξιών ήταν

στα γειτονικά κράτη. Λίγο

ό ν τ α , π ο υ ναι μ ε ν δεν ή τ α ν

πολυ γνωρίζουμε για το τι

ιδια με α υ τ ο ύ ς , α λ λ ά ε ί χ α ν

έγινε στη Μικρά Ασία. Δ ε ν

στο DNA τους μια ξεχωρι­

α σ χ ο λ ο ύ μ α σ τ ε ό μ ω ς με τα

στή ιδιότητα, τ η ν ο π ο ί α σ τ η ν

20 π ε ρ ί π ο υ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α Ελ­

εποχή μας γνωρίζουμε με το

λ ή ν ω ν π ο υ είναι α κ ό μ η εκεί,

ό ν ο μ α «Κώδικας Ιχωρ». Έτσι

και έ χ ο υ ν τις σ η μ α ί ε ς και

δημιουργήθηκε το γένος των

την εικόνα της Π α ν α γ ί α ς

Ε λ λ ή ν ω ν , Με τ ο ν ιδιο τ ρ ό π ο ,

σ τ α σ ε ν τ ο ύ κ ι α τους και π ε ­

οι ε ν ώ σ ε ι ς τ ω ν Ν ε φ ε λ ί μ με

ρ ι μ έ ν ο υ ν . Περι­

τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς , έ δ ω σ α ν

μένουν χωρίς να

ό ν τ α π ο υ μ ε τ ά α π ο διαδοχι­

ξ έ ρ ο υ ν τι, χ ω ρ ί ς

κές επιμειξιες, ν α ι μ ε ν δεν

να ξέρουν ποιον.

ή τ α ν ιδια μ ε α υ τ ο ύ ς α λ λ ά

Π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν εκεί­

ε ί χ α ν στο D N A τους ί χ ν η

ν ο ν π ο υ ζει γ ι α

τ ο υ D N A τ ω ν Ν ε φ ε λ ί μ . Αυτό

τρισαναρίθμητα

είναι το γ έ ν ο ς τ ω ν Ρα ν. Η

χρόνια π ά ν ω

π ρ ο π α γ ά ν δ α και ο ι δ ι ω γ μ ο ί

στη γ η και κ ά ­

της Λ ε υ κ ή ς Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς

ν ε ι ς δεν ξέρει

σ τ ο ν 20ο α ι ώ ν α και τ η ς

το όνομα

Μ α ύ ρ η ς Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς μέχρι

του. Εκείνον

που ανέλαβε την παγκόσμια

π ο υ φέρει

δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η η Λευκή, έκα­

«τα σ ύ μ β ο λ α

ν α ν ά λ λ ο υ ς α π ό τ ο υ ς Ελλη­

και τ ο σ π α θ ί » .

ν ε ς τ ο υ κόσμοι· ν α μ η ν

Εκείνο ω σ τ ό σ ο π ο υ μ ε

γνωρίζουν την κ α τ α γ ω γ ή

σ τ ε ν ο χ ω ρ ε ί είναι τ ο

τ ο υ ς και ά λ λ ο υ ς ν α τ η ν α π ο ­

ότι κ α ν ε ί ς δ ε ν α σ χ ο ­

κρύπτουν για να σώσουν τη

λ ε ί τ α ι με τ ο υ ς δ ι ω γ ­

ζ ω ή τη δική τ ο υ ς και τ η ς οι­

μ ο ύ ς και τ ι ς

κ ο γ έ ν ε ι α ς τ ο υ ς . Το ε λ λ η ν ι κ ό

δολοφονίες του φασί­

σύστημα εκπαίδευσης δεν

στα Μουσολίνι εναν­

μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α α π ο φ ύ γ ε ι τις

τίον τ ω ν ορθοδόξων

πιέσεις του ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ

Ε λ λ ή ν ω ν κ α τ ά τ η δε­

σχεδίου της Τάκλα Μ α κ ά ν

κ α ε τ ί α τ ο υ '40 π ο υ επι­

και γενικά, όχι μόνο α π ο ­

χειρήθηκε


1 εθνοκάθαρση των ΒΛΛήνων της Ιτα­ λίας, που απει­ λ ο ύ ν τ α ν με εκτέλεση εκτός κι αν ά λ λ α ζ α ν όνομα και δ ό γ μ α και Ξε­ χ ν ο ύ σ α ν το ό ν ο μ α «Greco» και το «Ούνα φ ά τ σ α ούνα ράτσα». Κι αυτοί οι Έλλη­ νες δεν ή ρ θ α ν στην Ελλάδα. Έ μ ε ι ν α ν εκεί. Κι αυτοί περι­ μένουν και οι πιο πολλοί Ξέ­ χ α σ α ν την τ α υ ­ τότητα τους. Ό π ω ς και τόσα και τόσα εκα­ τομμύρια Ελ­ λ ή ν ω ν σ* όλο τον π λ α ν ή τ η , τον π λ α ν ή τ η τ ω ν Ελλήνων. Ξέχασαν. Πάει λοι­ π ό ν ; Τελεί­ ωσε; Οχι. Γιατί η με­ γαλύτερη κληρονομιά των «θεών» μια κληρο­ νομιά 40.000 ετών, θέ­ λουμε δεν θέ­ λουμε μ α ς

ακολουθεί. Στο α ι μ α μας, στο είναι μας. Είναι ποτι­ σ μ έ ν η μέσα στο μεδούλι των ο σ τ ώ ν μ α ς και στα τρίσβαθα της ψυχής μας, γ ι α τ ί στο DNA τ ω ν ΒΛΛήνων σε ση­ μείο ά γ ν ω σ τ ο γ ι α τους άνο­ μους υ π ά ρ χ ε ι ο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΧΩΡ». Ξέρουν. Το ξέρουν καλά, γι' | α υ τ ό και φ ο β ο ύ ν τ α ι . Γι' αυτό και ο ε κ π ρ ό σ ω π ο ς τους είπε ότι π ρ έ π ε ι να μ α ς κ ά ν ο υ ν να Ξεχάσουμε τη γ λ ώ σ σ α μας, την ιστορία μας, την πίστη μας. Ξέρουν ότι ο Ε λ λ η ν α ς κ α τ ά β ά θ ο ς ποτε δε λ ο γ ά ­ ριαζε π λ ο ύ τ η και μ ε γ α λ ε ί α μ π ρ ο σ τ ά στο φ ι λ ό τ ι μ ο και την ηγετική τ ο υ προσωπικό­ τητα. Ξέρουν ότι α κ ό μ η κι αν μας κάνουν να πάθουμε α μ ν η σ ί α , ό τ α ν έρθει η ώρα, θα γ ί ν ε ι το «ΚΔΙΚ» και ο ΙΧΩΡ θα ε ν ε ρ γ ο π ο ι η θ ε ί και οι 144 χ ι λ ι α ρ χ ι ε ς της «Φωτει­ ν ή ς Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς » θα είναι εκεί π ο υ π ρ έ π ε ι . Εκεί π ο υ θα τους π ε ρ ι μ έ ν ε ι εκείνος που φέρει τ α σ ύ μ β ο λ α και τ ο σ π α θ ί γ ι α ν α αρχίσει την ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ σχεδίου του Θεού. Του σ χ ε δ ί ο υ ΝΕΜΕΣΙΣ (Πλήρεις α π ο κ α λ ύ ψ ε ι ς γ ι α την Φωτεινή Α δ ε λ φ ό τ η τ α σ τ ο υ ς τ ό μ ο υ ς 4, 5, 6). Ας πούμε όμως αυτά που δεν μ α ς λ έ ν ε στα σ χ ο λ ε ί α γ ι α τους Έ λ λ η ν ε ς . Γυρίστε σελίδα...


ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ; Λένε ότι κ α τ α γ ό μ α σ τ ε α π ό την φ υ λ ή τ ω ν Ινδοευρωπαίων που ήλθε στην ελλη­ νική χερσόνησο α π ό « κ ά π ο υ α π ό το Βορρά», ή α π ό τις «στέπες και τις έρημους της Αιθιοπίας», γ ύ ρ ω στο 2000 π.Χ. Ωστόσο, πολλοί ξένοι καθηγητές, ερευνητές, συγ­ γραφείς κ.λ.π., έχουν εγκα­ ταλείψει τη «θεωρία» α υ τ ώ ν

10

τ ω ν α ν ύ π α ρ κ τ ω ν [νδοευρωπ α ί ω ν . Στην Ελλάδα, δυστυ­ χώς, υ π ά ρ χ ο υ ν ορισμένοι π ο υ μένουν κι επιμένουν σ' α υ τ ή ν την «θέση»! Δικαίωμα τους βέβαια. Σ τ ο ημερολόγιο π ο υ εξέδωσε το Γ.Ε.Σ. γ ι α το 2003, αναφέ­ ρεται η κ α τ α γ ω γ ή τ ω ν Ελλή­ ν ω ν ως ινδοευρωπαϊκή! Το Γ.Ε.Σ. μιμούνται τα σχολικά βιβλία και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών τα ίδια! Οπότε, τι τους θέ­ λουμε τους ξένους, αν οι δικοί μ α ς στηρίζουν τις από­ ψεις τ ω ν εναντίων; Λοιπόν! Αυτοί οι α π ί θ α ν ο ι και κατα­ σ κ ε υ α σ μ έ ν ο ι Ινδοευρωπαίοι δεν υ π ή ρ ξ α ν ούτε στη σκέψη τ ο υ Θεού! Γιατί δεν μας λένε α π ό π ο ύ π ρ ο ή λ θ α ν , ποια α κ ρ ι β ώ ς ή τ α ν η κοιτίδα τους; Λένε, χωρίς αποδείξεις βε­ βαίως, γ ι α Κ α ύ κ α σ ο και Ου­ ρ ά λ ι α την μια φορά, γ ι α σ τ έ π ε ς , βουνά και λ α γ κ ά δ ι α α π ό την ά λ λ η , α κ ό μ η και για τ η ν Αφρική μιλούν και στο τέλος α ρ χ ί ζ ο υ ν όλοι ν α . . . χ α ­ μ ό γ ε λ ο υ ν! Ας π ά ρ ο υ μ ε τα π ρ ά γ μ α τ α ό μ ω ς με τη σειρά. Σ τ α 1767 κ ά π ο ι ο ς Τζέημς Π ά ρ σ ο ν ς π α ρ α π ο ί η σ ε τη με­ σαιωνική θ ε ω ρ ί α γ ι α την α ρ χ ή του κόσμου κι εξέδωσε έ ν α βιβλίο, στο ο π ο ί ο υπο­ στήριζε π ω ς όλοι κ α τ α γ ό μ α ­ στε α π ό τα παιδιά του Νώε! Ελεγε, επίσης, π ω ς όλοι έχουμε ίδια κ α τ α γ ω γ ή και η α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ξεκίνησε τ ο

4004 π.Χ.. Ο «περίεργος» Πάρσονς μεταξύ τ ω ν ά λ λ ω ν είπε ότι η μ ε γ ά λ η ινδοευρω­ παϊκή φ υ λ ή που μιλούσε την ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, είναι η μητέρα τ ω ν φ υ λ ώ ν και επομένως και τ ω ν Ελλή­ νων. Δεν α ν α φ έ ρ θ η κ ε όμανς στην κ α τ α γ ω γ ή τους και στα «ιστορικά» και «πολιτιστικά» τους στοιχεία! Κ Α Ι ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΚΌ Τ Ώ Ρ Α ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΊΤΕ Α Π Λ Ά ΚΑΙ ΝΑ Ρ Ω Τ Ή Σ Ε Τ Ε :

α) Καλά, π ώ ς στέκεται λο­ γικά ν α ε ξ α φ α ν ι σ θ ε ί ένας τόσο μ ε γ ά λ ο ς γ ε ν ν ή τ ω ρ πο­ λιτισμός, δίχως να αφήσει έστω και κατι π ο υ ν α α π ο ­ δεικνύει την παρουσία του; β) Ποια είναι τα φ ι λ ο σ ο φ ι κ ά και π ν ε υ μ α τ ι κ ά έργα τ ω ν ινδυευρωπαίων; γ) Γιατί δεν μ α ς δ ε ί χ ν ο υ ν τα γ ρ ά μ μ α τ α τους, με τα ο π ο ί α έ γ ρ α φ α ν τα του π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ τους; δ) Μ α ς τους π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ ν σ α ν ν ο μ ά δ ε ς που περιφέ­ ρ ο ν τ α ν συνέχεια ( α π ό πού;) κι έ ρ χ ο ν τ α ν σ τ η ν Ευρώπη και την δυτική Ασία. Είναι δ υ ν α τ ό ν π ε ρ ι φ ε ρ ό μ ε ν ο ι νο­ μ ά δ ε ς συνεχώς, με τα πρό­ β α τ α και τα κατσίκια τους να ε ί χ α ν ε ξ ε λ ι γ μ έ ν ο πολιτι­ σμό; ε) Είναι γ ν ω σ τ ό ότι μ ε τ ά τ η ν γ λ ώ σ σ α , βασικό χαρακτηρι­ στικό γ ι α τους α ρ χ α ί ο υ ς

λ α ο ύ ς ή τ α ν η θρησκεία. Υπάρχει έστω και μια ρίζα ινδοευρωπαϊκής θρησκείας καταγεγραμμένη οπουδή­ ποτε; Οι θρησκευτικές ρίζες, τ ω ν αρχαίων Ευρωπαϊκών λαών γ ι α τ ί μοιάζουν με α υ τ έ ς τ ω ν Ελλήνων; στ) Γιατί οι α ρ χ α ί ο ι ιστορικοί δεν α ν α φ έ ρ ο υ ν τ ο π α ρ α μ ι ­ κρό γ ι α μετακινήσεις ινδο­ ευρωπαϊκών λ α ώ ν προς την Ε υ ρ ώ π η , αλλά μ α ς π λ η ρ ο ­ φ ο ρ ο ύ ν γ ι α μετακινήσεις Ευρωπαϊκών φ υ λ ώ ν ή λαών; ζ) Ποιοι ή τ α ν οι λ ό γ ο ι π ο υ α ν ά γ κ α σ α ν τους Ινδοευρω-


πα (ους να μπούνε στη διαδι­ κασία τόσο τεραστίων δια­ στάσεων α ν α ζ η τ ή σ ε ω ν και μετακινήσεων; η) Ανατολικά, νότια και δυ­ τικά τα εδάφη ή τ α ν πιο εύ­ φορα, ενώ η Βόρεια και η κεντρική Ευρώπη ή τ α ν ακόμα π α γ ω μ έ ν ε ς . Τι τους ώθησε να τ α λ α ι π ω ρ η θ ο ύ ν σε τεράστιες οροσειρές, με τα ποίμνια και τα παιδιά τους, ενώ δ ί π λ α τους υπήρ­ χ α ν πεδινές εκτάσεις; θ) Εάν είμαστε α π ό γ ο ν ο ι των Ινδοευρωπαίων, τότε: Τα κοινά γ λ ω σ σ ι κ ά στοιχεία που συνδέουν Ευρωπαίους και Ινδούς, ποια είναι;... Ούτε μια λέξη! Αντίθετα οι γλώσσες λ α ώ ν , ό π ω ς οι Ινκα, Κέτσουα, Μάγια, Αραουκάνοι, Ινδονήσιοι κ.τ.λ., στις περιοχές τ ω ν ο π ο ί ω ν ε ξ α π λ ώ θ η κ α ν οι Ελληνες, στηρίζονται στην Ελληνική Γλώσσα!

Επομένως, η ΙΑΠΕΤΙΚΗ και όχι η ινδοευ­ ρ ω π α ϊ κ ή ομογλωσσια είναι... π α γ κ ό ­ σμια και όχι αποκλειστικά Ευρωπαϊκή! Αυτό α π ό μόνο τ ο υ μ α ς δίδι ι το δι­ κά ί ω μ α να χα­ μογελούμε με την θεωρία των Ινδοευρωπαίων. Την θ ε ω ρ ί α τ ω ν Ινδοευρω­ π α ί ω ν ε π α ν έ φ ε ρ ε 29 χρόνια μετα τον Π ά ρ σ ο ν ς , το 1796, έ ν α ς Α γ γ λ ο ς δικαστής, ο Ουιλκι Τζόουνς, σε μια ομι­ λία τ ο υ στη Β ε γ γ ά λ η . Έ π ρ ε π ε και οι Ευρωπαίοι, α λ λ ά και όσοι μ ι σ ο ύ σ α ν κα­ θετί ελληνικό, να βρουν μια α ρ χ α ί α κ α τ α γ ω γ ή , όχι όμως Ελληνική!

Αγγλία! Ολα α υ τ ά , βεβαίως, είναι α ν υ π ό σ τ α τ α και α ν ά ί,ια συζητήσεων ή διαψεύ­ σεων! Α π λ ώ ς θ α αρκεστούμε σε κάτι που έγραψε ο Ιούλιος Καίσαρας, στο έργο του «De Bello GalIico», 129 : «Οι Κέλτες Ιερείς, οι Δρυίδες, χρησιμοποιού­ σ α ν την ελληνική γ ρ α φ ή . . . και στην Ελβετία βρέθηκε έ ν α ς κ α τ ά λ ο γ ο ς με 368.000 ονόματα, τα οποία ήταν γ ρ α μ μ έ ν α σ τ η ν ελληνική γραφή»!!! Αδικα όμως παιδεύονται. Η αλήθεια που προκύπτει μέσα α π ό την α ρ χ α ί α ελλη­ νική γ ρ α μ μ α τ ε ί α , α λ λ ά και τα α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά ευρήματα, είναι κ ρ υ σ τ ά λ λ ι ν η , α λ λ ά και συντριπτική.

Τ Ο

Τ Ε Λ Ο Σ

Τ Ο Υ

«ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪ-

ΣΜΟΥ;»

Ισχυρή ε ν τ ύ π ω σ η π ρ ο κ ά λ ε ­ σ α ν οι α π ό ψ ε ι ς του γ ν ω σ τ ο ύ α ρ χ α ι ο λ ό γ ο υ και κ α θ η γ η τ ο ύ π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ κ. Γ. Χουρμουζιάδη, οι σχετικές με την ελληνική ιστορία και γ λ ώ σ σ α . Ο κ. Χουρμουζιάδης α ν α φ έ ρ ε τ α ι στο « π α ρ α ­ μύθι» της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας, στην ύψιστη σημα­ σία του α π ώ τ α τ ο υ ελληνι­ κού π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς και σ τ η ν ηλικίας 5.260 ετών ξ ύ λ ι ν η π ι ν α κ ί δ α τ ο υ Δισπηλιού, την ε π ι γ ρ α φ ή της ο π ο ί α ς χ α ρ α ­ κτηρίζει ως μία μορφή τ η ς Γραμμικής γ ρ α φ ή ς Α'. Να τονίσουμε ότι σ τ η ν τη-

Τον 19ο α ι ώ ν α σ υ ν έ χ ι σ α ν ορισμένοι τη θ ε ω ρ ί α α υ τ ή , όπως:ΟΡάση(1818), ο Μ π ο π (1816 και 1833), ο Σ λ ά ι σ ε ρ (1868) κι άλλοι. Η θεωρία, όμως, έ λ α β ε «κύρος» μ έ σ α α π ό τ ο βιβλίο «Τζανόνι» τ ο υ Α γ γ λ ο υ λόρ­ δου Μ π . Λύττον το 1842, ό π ο υ ο α ν ω τ έ ρ ω «ειδικός» έγραψε ότι οι Έ λ λ η ν ε ς ή σ α ν ξ α ν θ ο ί και κ α τ έ β η κ α ν α π ό τον Βορρά! Το 1844 ο Γερμα­ νός Μ ύ λ λ ε ρ είπε π ω ς οι Έλ­ ληνες π ρ ο ή λ θ α ν α π ό την...

13


λεοπτική δημοσιογραφική μου ε κ π ο μ π ή «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ο κ. Χουρμουζιάδης ε π α ν ε ι λ η μ μ έ ν α δή­ λωσε ότι Ινδοευρωπαίοι δεν υ π ή ρ ξ α ν ποτέ και ότι οι λι­ μναίοι οικισμοί της κεντρι­ κής και δυτικής Ευρώπης είναι περίπου 3.000 ετών νειίπεροι.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

κόσμου μ α ρ τ υ ρ ο ύ ν τη με­ γ ά λ η α λ ή θ ε ι α ! Υ π ά ρ χ ο υ ν δε και φ υ λ έ ς π ο υ σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν α κ ό μ η ν α α ν α μ έ ν ο υ ν την ε π ι σ τ ρ ο φ ή τ ω ν Ελλήνων, κάτι τ ο ο π ο ί ο ίσως ν α μ η ν αργήσει να πραγματοποι­ ηθεί. Αυτά τ α ο π ο ί α α ν α φ έ ­ ραμε ω ς τ ώ ρ α είναι δ ε δ ο μ έ ν α τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς δια­ σ π ο ρ ά ς π ο υ δ ε ν είναι α ν α ­ γνωρισμένη από το ελληνικό κράτος (υπουργεία εξωτερικών, π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ και

Οι Ελληνες τ ω ν π α ν ά ρ ­ χαιων εποχών εξαπλώθη­ καν σε όλον τον κόσμο και ό π ο υ π ή γ α ν εκπολίτισαν, α ν α κ ά λ υ ψ α ν , έκτισαν, δίδα­ ξ α ν επιστήμες, γ ε ω ρ γ ί α , κτηνοτροφία, θρησκεία κ.λ.π.. Τοπωνύμια, αρχαι­ ολογική σ κ α π ά ν η και π α ρ ά ­ δοση τ ω ν περιοχών όλου τ ο υ

π α ι δ ε ί α ς ) και δεν είναι κα­ τ α γ ε γ ρ α μ μ έ ν η α π ό τ ο Συμ­ βούλιο Α π ο δ ή μ ο υ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ (ΣΑΕ). Η δια­ σπορά αυτή των Ελλήνων ξεκίνησε α π ό τ η ν ευρύτερη α ρ χ έ γ ο ν η ε λ λ η ν ι κ ή περιοχή, π ο υ είναι η Ιταλική Χερσό­ νησος, η Χερσόνησος τ ο υ

όλη διασπορά και μ ε τ α ν ά ­ στευση τ ω ν ε λ λ η ν ι κ ώ ν φ υ λ ώ ν , εφόσον δ ε χ θ ο ύ μ ε ότι έγινε, έλαβε χ ώ ρ α με­ τ α ξ ύ 3.000 π.Χ. και 800 π.Χ. Μ ή π ω ς όμως π ο λ ύ πιο π ρ ι ν είχαμε Ελληνική παρουσία στην Ασία, τον Ειρηνικό και την Αμερικανική ήπειρο; Σε α υ τ ό το ερώτημα, α π ά ­ ντηση α π ό επίσημα ελλη­ νικά χείλη δεν παίρνουμε. Είναι α π ο ρ ί α ς άξιον το π ώ ς έ κ α ν α ν ολοι δεκτό, α π ο κ α ­ λ ώ ν τ α ς τον εαυτό τους "ει­ δικό" π ά ν ω στην προϊστορία, ότι οι Σουμέριοι, οι Βαβυλώ­ νιοι και οι Αιγύπτιοι δημι­ ο ύ ρ γ η σ α ν την βάση της γ ν ώ σ η ς , π ο υ πέρασε στους Έ λ λ η ν ε ς οι οποίοι εκ τ ω ν υστέρων την ο ρ γ ά ν ω σ α ν και την κ α τ έ γ ρ α ψ α ν . Π ά ν ω σ ε α υ τ ό το θ έ μ α , παρουσιάστη­ καν στοιχεία και μελέτες "ει­ δικών" α ρ χ α ι ο λ ό γ ω ν και ιστορικών π ο υ δεν έλαβαν υπ' όψιν κα­ θόλου μα καθόλου κανένα α π ό τα τραντα­ χτά αρχαι­ ολογικά ευρήματα. Αντίθετα θε­ ώ ρ η σ α ν δεδο­ μένες θεωρίες, σ ύ μ φ ω ν α με τις οποίες η ε λ λ η ν ι κ ή

χερσόνησος ή τ α ν ακατοί­ κητη και μόλις το 1.200 π.Χ. ε μ φ α ν ί σ τ η κ α ν στην π ε ρ ι ο χ ή οι πρώτοι Ελληνες οι οποίοι ε ί χ α ν κ α τ α γ ω γ ή α π ό τις σ τ έ π ε ς της Ρωσίας (άρα κα­ τ ά ξ α ν θ ο ι ) ή ίσως α π ό τις σ τ έ π ε ς της Τ α ν ζ α ν ί α ς (άρα κατάμαυροι), ενώ οι κάτοι­ κοι του ν ή σ ω ν του Αιγαίου π ο υ έ κ α ν α ν τ ο ν Κυκλαδικό και Μινωικό π ο λ ι τ ι σ μ ό δεν ήταν Έλληνες. Εκτός α π ό το ότι δεν μελέτη­ σ α ν τ α α ρ χ α ι λ ο γ ι κ ά ευρή­ μ α τ α του Ελληνικού χώρου, οι κακόπιστοι α ν θ έ λ λ η ν ε ς , δεν μ ε λ έ τ η σ α ν ούτε τ η ν αρ­ χ α ί α ελληνική γ ρ α μ μ α τ ε ί α , το σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ά μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο τμήμα της οποίας απεκρύβει. Π λ η ν τούτο μ έ γ α μέρος της α ρ χ α ί α ς ε λ λ η ν ι κ ή ς γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς π ο υ είδε το φως της δημοσιότητας θεω­ ρήθηκε α π ό τους ίδιους "ειδι­ κούς" μ υ θ ο λ ο γ ι κ ο ύ περιεχομέ­ νου, α φ ο ύ δεν ή τ α ν δυνατόν, κατά τους "ειδικούς" ν α διαθέτει ι π τ ά μ ε ν ο σκά­ φ ο ς ο Απόλ­ λων, ούτε ν α εκτοξεύει ο π λ ι κ ά συστή­ μ α τ α π ο υ έμοι­ α ζ α ν με κεραυνούς ο Δίας, ούτε να δ ι α θ έ ­ τουν στέλθ ιπτάμενα

Αίμου και η Μικρά Ασία. Η 15


σκάφη οι Φαίακες, ούτε να αλλάζει μορφή οπότε ηθεΛε η θεά Αθηνά, ούτε να υπήρ­ χαν όντα με ποΛΛα χέρια (εκατόχειρες), ούτε να έχουν κατασκευασθεί ρ ο μ π ό τ (Τάλως), ούτε, ούτε, ούτε Τί θα γ ι ν ό τ α ν ε όμως και π ο υ θα κ α τ έ λ η γ α ν οι έρευνες, φίλοι μου, εφόσον ε ί χ α ν πραγματοποιηθεί; Οποιαδήποτε ά π ο ψ η , δεν συζητάμε καν γ ι α πρόταση, που α φ ο ρ ά την π α ρ α δ ο χ ή της μη γ ρ α μ μ ι κ ή ς α ν ά π τ υ ­ ξης της τεχνολογίας θεωρεί­ ται α π ό το κατεστημένο της υποκουλτούρας γελοία, α ν υ π ό σ τ α τ η , φασιστική, ναζιστική, ρατσιστική, κοινωνικά επικίν­ δυνη και "ηθικά" απαράδεκτη. Με δύο λ ο γ ί α όποιος επιστή­ μονας τ ο λ μ ή ­ σει να διανοηθεί ότι υ π ά ρ χ ε ι περί­ πτωση να μ η ν ισχύει η ροή της καθεστη­ κυίας ιστορίας τίθε­ ται α υ τ ό μ α τ α εκτός παιχνιδιού, εκτός επετηρίδων και π ι θ α ­ νότητα εκτός μισθο­ δοσίας. Οποιος ανεξάρτητος ερευ­ νητής α π ό την ά λ λ η πλευρά τοΛμήσει να καταφερθεί ε ν α ν ­ τίον της καθιερωμέ­

ν η ς και σ υ μ β α τ ι κ ή ς ιστο­ ρίας, ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι γ ρ α φ ι κ ό ς και β ε β α ί ω ς "επικίνδυνος". Το θ ε μ α είναι ότι η π ρ α γ μ α ­ τική ροη τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν δεν α π ο κ ρ ύ π τ ε τ α ι μόνο στις μέρες μ α ς . Π ο λ ύ π ρ ι ν εμφα­ νισθεί στο π ρ ο σ κ ή ν ι ο και π ο λ ύ π ρ ι ν γ ε ν ν η θ ε ί ο οποι­ οσδήποτε α μ φ ι σ β η τ ί α ς , εκεί­ νοι π ο υ θ έ λ ο υ ν ν α κρύψουν το π α ρ ε λ θ ό ν , φ ρ ό ν τ ι ζ α ν να Ε ξ α φ α ν ί ζ ο υ ν αρχαιολογικές α π ο δ ε ί ξ ε ι ς και α ρ χ α ί α κεί­ μ ε ν α . Π ά ν τ α ό μ ω ς κατι έμενε. Αυτό το κάτι φροντί­ ζ ο υ ν κ α τ α π ε ρ ί π τ ω σ η να το ε ξ α φ α ν ί σ ο υ ν οι "ειδικοί". Αν το κ α λ ο σ κ ε φ θ ε ι κανείς, η π α ρ α χ ά ρ α ξ η της ιστορίας μόνο και μ ο ν ο γ ι α να ικανο­ ποιηθεί ο ε γ ω ι σ μ ό ς κάποιου λ α ο ύ δεν είναι π ι θ α ν ή . Η όλη π ρ ο σ π ά θ ε ι α , είναι τόσο μ ε γ ά λ η , με τόσους πολλούς ε μ π λ ε κ ό μ ε ν ο υ ς και τοσο πο­ λυέξοδη, π ο υ είναι δύσκολο ν α δ ε χ θ ο ύ μ ε οτι έ ν α ς π α ­ γ κ ό σ μ ι ο ς ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς παραχ α ρ ά σ ε ι και α π ο κ ρ ύ π τ ε ι τα ιστορικά γ ε γ ο ν ό τ α , μόνο και μόνο γ ι α να θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι π.χ. οι Εβραίοι και οι Βαβυλώνιοι α ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ς λ α ό ς α π ό τους Έ λ λ η ν ε ς , ή γ ι α να μ η ν θεω­ ρ ο ύ ν οι Ινδοί ότι σε ένα έν­ δ ο ξ ο π α ρ ε λ θ ό ν οι προγονοί τους διέθεταν αεροπλάνα και δ ι α σ τ η μ ό π λ ο ι α . Μια τόσο ε κ τ ε τ α μ έ ν η παρα­ χ ά ρ α ξ η τ η ς ιστορίας είναι λ ο γ ι κ ό να ε μ π λ έ κ ε ι σε μέγι­

στο β α θ μ ό τους παλαιότε­ ρους τ ω ν λ α ώ ν που εξακο­ λ ο υ θ ο ύ ν να υ π ά ρ χ ο υ ν . Αυτοί είναι οι Έλληνες, οι Κινέζοι και οι Ινδοί. Οι Εβραίοι δεν υφίστανται σ α ν εθνότητα, α φ ο υ οι ίδιοι λένε ότι ο όρος Εβραίοι δηλώνει θρησκευτικές π ε π ο ι θ ή σ ε ι ς και όχι φυλετική κ α τ α γ ω γ ή . Σ α ν να λέμε δ η λ α δ ή Ινδουι­ στής, Χριστιανός, Μουσουλ­ μ ά ν ο ς κ.τ.λ. Δεν είναι λίγοι εξ ά λ λ ο υ εκείνοι π ο υ α π ο ρ ρ ί π τ ο υ ν την ύ π α ρ ξ η της έννοιας της φ υ λ ε τ ι κ ή ς κ α τ α γ ω γ ή ς . Αρ­ χαιολόγοι, εθνολόγοι, γεω­ λόγοι, α ν θ ρ ω π ο λ ό γ ο ι , φιλόλογοι, ιστορικοί, φιλό­ σοφοι, βιολόγοι, λ α ο γ ρ ά φ ο ι και έ ν α σωρό ά λ λ ο ι ερευνη­ τές, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευοντες τους α ν τ ι κ α τ α σ τ ά τ ε ς τους έχουν δημιουργήσει α ν ά τους αι­ ώ ν ε ς μιά ά μ υ ν α κ α τ ά της όποιας αμφισβήτησης του κατεστημένου που θέλει τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς να είναι απόγονοι χιμπατζίδων που κ α τ ο ι κ ο ύ σ α ν σ τ η ν κεντρική Αφρική και μετά μετακόμι­ σ α ν στο Ισραήλ και μετα­ μ ο ρ φ ώ θ η κ α ν σε α ν θ ρ ώ π ο υ ς που ζώντας παραδίπλα στην Μεσοποταμία έκαναν τον π ο λ ι τ ι μ ό τ ω ν Σ ο υ μ ε ρ ί ω ν και τ ω ν Β α β υ λ ω ν ί ω ν και έ π ε ι τ α τ ω ν Α ι γ υ π τ ί ω ν και στο τέλος ε μ φ α ν ί σ τ η κ α ν οι Έ λ λ η ν ε ς τελευταίοι και κα­

ταϊδρωμέ­ νοι κ α τ α το 1500 π.Χ. Κανείς όμως δεν εξηγεί το π ώ ς υπήρ­ ξ α ν πολ­ λές διαφορετι­ κές φ υ λ έ ς πρωτόγο­ ν ω ν ή το π ώ ς εμ­ φανίστηκε η μαύρη, η κόκκινη, η κίτρινη και η λευκή φ υ λ ή , ή το πώς γίνεται να υπάρχουν ο ι α ν θ ρ ω π ι δ ε ς 1.000.000 πριν, α λ λ α η εβραϊκή μυθο­ λογία, με την ο π ο ί α σ υ μ φ ω ­ ν ο ύ ν σε όλα, να μ α ς λέει οτι ο κόσμος δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε μόλις π ρ ι ν 5.500 χρόνια. Η α υ θ ό ρ μ η τ η λ ο ι π ό ν σκέψη οδηγεί στο ότι κάτι π ο λ ύ με­ γ α λ ύ τ ε ρ ο π ρ έ π ε ι ν α κρύ­ βουν και όχι ένα α π λ ό γ ε γ ο ν ό ς . Κάτι π ο υ α φ ο ρ ά ολόκληρο τον π λ α ν ή τ η . Κάτι ή κ ά π ο ι ο υ ς π ο υ έ ζ η σ α ν κ ά π ο τ ε και α φ ο ύ εξακολου­ θούν να ενδιαφέρονται να κ ρ α τ ή σ ο υ ν τ η ν ύ π α ρ ξ η τους μυστική, είναι λ ο γ ι κ ό α κ ό μ η και τ ώ ρ α ν α ζ ο υ ν α ν ά μ ε σ α μας.

17


ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Με τα στοιχεία π ο υ π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι στο έργο αυτό, κ α θ ί σ τ α ν τ α ι σ α φ ε ί ς οι λόγοι της π α ρ α π ο ί η σ η ς της ιστο­ ρίας, ειδικά τ ω ν Ελλήνων, α φ ο ύ εί­ μαστε ά μ ε σ α συνδεδεμένοι με την ιστορία τ ο υ π α τ ρ ώ ο υ γ έ ν ο υ ς τ ω ν Ελ. Αν κάποιος δεχθεί την ε λ λ η ν ι κ ή ε ξ ά π λ ω σ η σ ε όλο τ ο ν π λ α ν ή τ η , θ α πρέπει να αναλογιστεί τον τρόπο μι τον ο π ο ί ο α υ τ ή π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε . Ετσι Οα καταστεί π ρ ο φ α ν ή ς η ύ π α ρ ξ η τ ω ν " θ ε ώ ν " . Εκείνων δη­ λ α δ ή ποί' α π ό τ ο π α ρ α σ κ ή ν ι ο , μ ε ένα τ ρ ό π ο έμμεσο, α λ λ ά α π ο τ ε λ ε ­ σματικό, ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ν α κυβερ­ νούν. Οσον α φ ο ρ ά τους Έ λ λ η ν ε ς τ ο υ κό­ σμου, π ρ έ π ε ι να π ο ύ μ ε ότι, όσους περισσότερους π ο λ ί τ ε ς έχει ένα κράτος, τόσο περισσότερους ψ ή φ ο υ ς έχει και στα δ ι ε θ ν ή φός>α. Πρέπει λ ο ι π ό ν το ελληνικό κ ρ ά τ ο ς να εντοπίσει τους Ε λ λ η ν ε ς τ ο υ κό­ σμου, γιατί α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο ν π λ ο ύ τ ο και τ η δ ύ ν α μ η του. Π ρ έ π ε ι ν α τους Βοηθήσει να σ υ σ π ε ι ρ ω θ ο ύ ν και να εκλέξουν α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς π ο υ θ α στηρίζουν τ η ν Ε λ λ ά δ α μ έ σ α στις νέες τους πατρίδες, α λ λ ά και σε ό λ α τα διεθνή θέματα


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ Κ Α Τ Α Τ Η Ν ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Η κ ά θ ο δ ο ς τ ω ν Δωριέων α π ό τον βορά στο νότο της Ελλάδας, α ν ά μ ε σ α στις υπό­ λοιπες συνέπειες της, είχε ως αποτέλεσμα πολλαπλά κύματα μ ε τ α ν α σ τ ε ύ σ ε ω ν προς τα νησιά και τα μικρα­ σιατικά π α ρ ά λ ι α . Α π ό τη Θεσσαλία και τη Βοιαπία Αι­ ολείς, δηλαδή Αχαιοί π ο υ μι­ λούσαν την αι­ ολική διάλε­ κτο, διέπλευσαν το Αιγαίο και κατέλα­ βαν τα νησιά Λέσβο και Τένεδο, απ* ό π ο υ α ρ ­ γότερα εγκα­ ταστάθηκαν στ' α π έ ν α ν τ ι π α ρ ά λ ι α της Μικράς Ασίας, ό π ο υ ίδρυσαν αιολικές αποικίες α π ' τον Ελλήσποντο μέχρι τον κ ό λ π ο της Σμύρνης, με σπουδαιότερη α π ' αυτές τ η Μυ­ τιλήνη στη 20

Λέσβο. Αλλοι άποικοι, οι Ιωνες, α ν α χ ώ ρ η σ α ν α π ' την Ατ­ τική, την Εύβοια και τα βο­ ρ ε ι ο α ν α τ ο λ ι κ ά π α ρ α λ ί α τη; Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ και κατέλα­ β α ν τις βόρειες Κυκλάδες, έ π ε ι τ α τα νησιά της Χίου και της Σ ά μ ο υ και τέλος τ' απέ­ ν α ν τ ι μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ά παρά­ λια. Οι δ ώ δ ε κ α ιωνικές πόλεις, π ο υ η κ μ α σ α ν τότε (η π ε ρ ί φ η μ η Ιωνική Δωδεκάπολη), α ρ γ ό τ ε ρ α συνενώθη­ κ α ν σε ο μ ο σ π ο ν δ ί α , το «κοινό τ ω ν Ιώνων», με κέ­ ν τ ρ ο το ν α ό τ ο υ Ποσειδώνος στο ακρωτήριο της Μυκά­ λης. Α π ό τις π ό λ ε ι ς αυτές επισημότερες ή τ α ν η Μίλη­ τος, Τ] Φ ώ κ α ι α , η Έφεσος, η Χίος. Η Σ μ ύ ρ ν η , η ο π ο ί α σ τ η ν α ρ χ ή ή τ α ν αιολική α π ο ι κ ί α , α ρ γ ό τ ε ρ α κατελή­ φ θ η α π ' τους γείτονες Ιωνε; και π ε ρ ι λ ή φ θ η κ ε στην Ιω­ νική Δωδεκάπολη. Δωριείς ά π ο ι κ ο ι κατέλαβαν τα ν η σ ι ά Κύθηρα, Μήλο, Θήρα, Ρόδο, Κω και τη νότια π α ρ α λ ί α της Καρίας. Στην Καρία ίδρυσαν τ η ν Κνίδο και τ η ν Α λ ι κ α ρ ν α σ σ ό , οι ο π ο ί ε ς με τ η ν Κω και τρεις π ό λ ε ι ς της Ρόδου αποτέλε­ σ α ν το σ ύ ν δ ε σ μ ο της Δωρι­ κής Εξά π ό λ η ς , με κέντρο το ν α ό τ ο υ Α π ό λ λ ω ν ο ς στο Τριόπιο ακρωτήριο. Η Μικρά Ασία έ γ ι ν ε τότε το κ έ ν τ ρ ο τ ο υ ε λ λ η ν ι κ ο ύ πολι­ τισμού. Μ ε τ ά α π ό τρεις πε­

ρίπου αιώνες, κατα τους οποίους οι Έ λ λ η ν ε ς α ν έ λ α ­ βαν τα σκήπτρα της θ α λ α σ σοκρατίας, η ορμή τους γι' α π ο ι κ ι σ μ ό εκδηλώθηκε κ α τ ά τον 8ο αιώνα, με α π ο ­ τέλεσμα την ε ξ ά π λ ω σ η τους σε όλες τις α κ τ έ ς του Ευξεί­ νου Π ό ν τ ο υ και της Μεσο­ γείου. Η αύξηση του π λ η θ υ σ μ ο ύ σε π ο λ λ ά μέρη της Ελλάδας, η α ν ε π ά ρ κ ε ι α των προϊόντων της γ η ς γ ι α τη διατροφή τους, οι πολιτει­ ακές μεταβολές σε διάφορες πόλεις που α ν ά γ κ α ζ α ν τις ηττημένες μερίδες να εκπατρισθούν. Το φύσει επιχειρη­ ματικό εμπορικό και α ν ή σ υ χ ο π ν ε ύ μ α τ ω ν Ελλή­ νων, ο δ ή γ η σ α ν στη δημιουρ­ γία ελληνικών αποικιών α ν ά τον κόσμο ολόκληρο. Οι πρώτοι άποικοι κ α τ ά τον 8υ α ι ώ ν α σ τ ρ ά φ η κ α ν π ρ ο ς τη Δύση. Τα π α ρ ά λ ι α της Κάτω Ιταλίας και της Σικε­ λίας, σ ύ ν τ ο μ α κ α λ ύ φ θ η κ α ν α π ο ελληνικές αποικίες. Οι Κορίνθιοι πρώτοι τ ό λ μ η σ α ν να επεκτείνουν τις ναυτι­ κές κι εμπορικές επιχειρή­ σεις τους μέχρι τη Σικελία. Κ α τ έ λ α β α ν κι α π ο ί κ η σ α ν την Κέρκυρα γ ι α ν α διευ­ κ ο λ ύ ν ο υ ν τ ο ν π λ ο υ τους με­ τ α ξ ύ Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ και Ιταλίας και α ρ γ ό τ ε ρ α Κορίν­ θιοι και Κερκυραίοι έκτισαν στα π α ρ ά λ ι α της Ιλλυρίας την Α π ο λ λ ω ν ί α και την Επίδαμνο.

Α π ό τις αποικίες της Ιταλίας η πιο α ρ χ α ί α είναι η Κυμη, που κτίσθηκε α π ό Χαλκιδείς της Ευβοίας στην α κ τ η της Κ α μ π ά ν ι α ς . Α π ό την Κυμη α ρ γ ό τ ε ρ α κτίσθηκε η Παρθ ε ν ό π η (σημερινή Νεά­ πολη). Αχαιοί άποικοι α π ' τη βορειοδυτική Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο έκτισαν στη δυτική π α ρ ά λ ι α του κόλποΐ' του Τ ά ρ α ν τ α τη Σ ύ β α ρ η και τον Κρότωνα. Χαλκιδεις και π ά λ ι έ κ τ ι σ α ν τη Νάξο, σ τ η ν α ν α τ ο λ ι κ ή π α ρ ά λ ι α της Σικελίας, την Κ α τ α ν η και τους Λεοντίνους, το Ρήγιο και τη Ζάγ κ λ η στις δυο π α ρ α λ ί ε ς τ ο υ π ο ρ θ μ ο ύ μ ε τ α ξ ύ Ιταλίας και Σικελίας. Η μοναδική αποι­ κία τ ω ν Κορινθίων στη Σικε­ λία, οι Συρακούσες, α ν α π τ ύ χ θ η κ ε τοσο π ο λ ύ , ώστε έγινε μια α π ' τις μεγα­ λύτερες π ό λ ε ι ς της αρχαι-

21


ότητας. Κατα τον επό­ μενο (7ο) χιώνα α ρ χ ί ζ ε ι ο δεύτερος εΛΛηνικός αποικισμός. Οι Δωριείς και οι Ιωνες συναγωνίζον­ ται στην ίδρυση αποικιών στις ιτα­ λικές και στις σικελι­ κές ακτές. Τότε οι Σπαρτιάτες ιδρύουν τ ο ν Τάραντα στο μυχό του ο μ ώ ν υ ­ μου κόλπου, Κρητες και Ρόδιοι ιδρύουν τη Γέλα στη νότια π α ρ α λ ί α της Σικελίας, α π ' την ο π ο ί α π ρ ο ή λ θ ε ο Ακράγας. Ολόκληρη η Κάτω Ιταλία α π ό τ ο π λ ή θ ο ς τ ω ν αποικιών είχε όψη ελληνική και γ ι α το λ ό γ ο α υ τ ό ονομά­ σθηκε Μ ε γ ά λ η Ελλάς. Απ' την Ιταλία οι Έ λ λ η ν ε ς προχώρησαν α κ ό μ α δυτικό­ τερα κι εγκατέστησαν εμπο­ ρικούς σ τ α θ μ ο ύ ς στα π α ρ ά λ ι α της Γαλατίας (Γαλ­ λίας). Ρόδιοι έκτισαν τη

Ροδη στους Πρόποδες των Π υ ρ η ν α ι ω ν , Φωκαείς έκτι­ σ α ν τη Μ α σ σ α λ ί α , που fryivj σ π ο υ δ α ί ο εμπορικό κέντρο στη δυτική Μεσόγειο και o&j μητήριο γ ι α τα μακρινά τα­ ξίδια, την Α γ α θ ή (σημερινή Αγκντ), την Αντίπαλη (σημ« ρινη Αντίμπ), τη Μονοικο (το σημερινό Μονακό). Στην Ι σ π α ν ί α ιδρύθηκε η νέα Ζά­ κ υ ν θ ο ς (το σημερινό Layκούντο), στο σημερινό Γιβλαρτάρ η Μ α ι ν ά κ η . Σ τ η ν Α φ ρ ι κ ή οι Ελληνες έ φ τ α σ α ν μέχρι το Μαρόκο. Στη Λιβύη Δωριείς α π ' το νησί της Θ ή ρ α ς ίδρυσαν εκεί το 631 π.Χ. τ η ν α π ο ι κ ί α της Κυρήνης σε μικρή απόστααη α π ' τη σημερινή Τρίπολη. Η Κυρήνη, λ ό γ ω τ η ς μεγάλης κίνησης τ ω ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν τη; και κυρίως του σιλφίου ονομαστού θεραπευτικού βοτάνοΐ' - α π έ κ τ η σ ε πλούτη πολλά και σ ύ ν τ ο μ α έγινε π ο λ ύ ισχυρή. Γύρα» α π ' την Κυρήνη α ν α π τ ύ χ θ η κ ε μια α ν θ ο ύ σ α α φ ρ ι κ α ν ι κ ή Ελ­ λ ά δ α με τις π ό λ ε ι ς Α πολλά»-

νια. Βάρκα, Εσπερίδες, Δάρνις (η σημερινή Ντέρνα). Στην Αίγυπτο, στις ό χ θ ε ς του Νείλου και επί της βασιλί ιας τυΐ' φ ι λ έ λ λ η ν α Φ α ρ α ώ Ψαμμήτιχου, ιδρύθηκε α π ό Μιλησιους το •Έμπόριον» της Ναυκράτιδος, π ο υ θυμίζει τις αρχικές εμπορικές ε γ κ α τ α ­ στάσεις τ ω ν Πορτο­ γ ά λ ω ν και τ ω ν υ πόλοι πα» ν Ε υ ρ ω π α ί ω ν στην Ινδία. Η π ο λ η α ρ γ ό ­ τερα δ έ χ θ η κ ε α π ο ί κ ο υ ς α π ό διάφορα σημεία της Μεσο­ γείου και α π έ β η σ π ο υ δ α ί ο διεθνές κέντρο εμπορίου και βιομηχανίας. Με την ίδρυση α π ο ι κ ι ώ ν στην Α ί γ υ π τ ο και στη Λιβύη

1

οι Έλληνες κ α τ ά φ ε ρ α ν καί­ ριο π λ ή γ μ α κ α τ ά τ ω ν αντα­ γωνιστών τους Φοινίκων. Το θ α λ ά σ σ ι ο δρόμο α π ' τη Φοι­ νίκη μέχρι το Γιβλαρτάρ δεν η λ ε γ χ α ν π λ έ ο ν οι πονηροί Φοίνικες, α λ λ ά οι ευφυείς Έλληνες. Α π ό τον 7ο α ι ώ ν α οι Έλλη­ ν ε ς α ρ χ ί ζ ο υ ν επίσης ν ' α ν α ­ ζητούν καλύτερη τύχη προς το βορρά. Τα π α ρ ά λ ι α τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς και της Θράκης, π λ ο ύ σ ι α σε ξυλεία και μέ­ τ α λ λ α , δ έ χ θ η κ α ν τότε α π ο ί ­ κους α π ' τ η ν Ερέτρια και τη Χαλκίδα, α π ' την ο π ο ί α ονο­

μάσθηκε ολόκληρη η Χαλκι­ δική χερσόνησος. Η Ολυνθος, α π ο ι κ ί α τ ω ν ^ Χαλκιδεων και η Ποτίδαια, α π ο ι κ ί α τ ω ν Κορινθίων στον Ισθμό της Π α λ λ ή ν η ς , ή τ α ν οι σ π ο υ ­ δαιότερες αποικίες στη Μα­ κεδονία. Προς την α ν α τ ο λ ή σε όλο το μήκος τ ω ν θ ρ α κ ι κ ώ ν παραλίων κτίσθηκαν ά λ λ ε ς ελληνικές αποι­ κίες και κ α τ ε λ ή φ θ η σ α ν τα νησιά Θ ά σ ο ς και Σ α μ ο ­ θ ρ ά κ η , τα ο π ο ί α μέχρι τοτε α ν ή κ α ν στους Φοίνικες. Λεσβίοι ιδρύουν τη Σηστό, Μιλήσιοι την Αβυδο στον Ε λ λ ή σ π ο ν τ ο και την ΚύζίΚΟ σ τ η ν Προποντιδα, Φωκαείς την Λάμψακο, Μεγαρείς τη Χαλκηδόνα στο Βόσπορο και α π έ ν α ν τ ι α π ' α υ τ ή ν τ ο Βυ­ ζάντιο, τη μ ε τ έ π ε ι τ α π ρ ω ­ τεύουσα ο λ ό κ λ η ρ ο υ τ ο υ κόσμου. Σ τ α νοτιά π α ρ ά ­ λ ι α του Ευξεί­ νου Π ό ν τ ο υ σε θέση π ο λ ύ επί­ καιρη Μιλή­ σιοι ιδρύουν γ ύ ρ ω στο 630 π.Χ. τη Σι­ νώπη, η οποία τόσο π ο λ ύ άκ­ μασε, π ο υ α π ο ί κ ι σ ε όλη την α ν α τ ο λ ι κ ή π α ρ α λ ί α μέχρι την 23


Κολχίδα. Οι σπουδαιότερες αποικίες της Σ ι ν ώ π η ς στο μέρος α υ τ ό ή τ α ν η Αμισός και η Τ ρ α π ε ζ ο ύ ν τ α . Προς βορρά, στις α κ τ έ ς της βάρβαρης Σ κ υ θ ι α ς (νότιας Ρωσίας), κτίσθηκε α π ' τους τολμηρούς Μιλήσιους η Ολβία. Στην Ταυρική χερσό­ νησο (σημερινή Κριμαία) ιδρύθηκαν το Π α ν τ ι κ ά π α ι ο ν (σημερινό Κερτς), η Φ α ν α γ ό ρεια και η Τάναϊς στις εκβο­ λές του ο μ ώ ν υ μ ο υ π ο τ α μ ο ύ , του σημερινού Δον. Προς δυ­ σμάς, σε θέση επίκαιρη σ τ η ν ευρωπαϊκή α κ τ ή του Ευξεί­ νου Πόντου, νότια του Ίστρου π ο τ α μ ο ύ (του σημε­ ρινού Δούναβη), οι Μιλήσιοι ίδρυσαν τις πόλεις Ίστρον, Τόμους (σημερινή Κωστάντζα), Οδησσό (σημερινή Βάρνα) και Απολλωνία. Το επιχειρηματικό π ν ε ύ μ α των Μιλησίων εκμεταλλευό­ τ α ν θ α υ μ ά σ ι α τις πλούσιες σε πρώτες ύλες περιοχές τ ο υ Ευξείνου, ό π ο υ όλες οι α π ο ι ­ κίες ήσαν κυρίως σ τ α θ μ ο ί εκμετάλλευσης κι έ γ ι ν α ν αξιόλογα εμπορικά κέντρα. Στα μέσα π ε ρ ί π ο υ του 6ου αιώνα το ρεύμα τ ω ν Ελλή­ νων προς τις αποικίες στα­

μάτησε π λ έ ο ν . Η Ελληνική φ υ λ ή ειχε ήδη ε ξ α π λ ω θ ε ί σ τ α π έ ρ α τ α της οικουμένης Α π ο τα β ά θ η του Ευξείνου Π ό ν τ ο υ ως τ ο ν π ο ρ θ μ ό του Γιβλαρτάρ ο μ ι λ ο ύ ν τ α ν η εΛλ η ν ι κ η γ λ ώ σ σ α και κυκλο­ φορούσε το ελληνικό ν ό μ ι σ μ α . Το ε μ π ό ρ ι ο και η β ι ο μ η χ α ν ί α ε ί χ α ν προοδεύ­ σει α φ ά ν τ α σ τ α , ε ν ώ η ελλη­ νική ν α υ τ ι λ ί α ειχε σημειώσει και ν έ α α κ μ ή . Μι τα τ α ξ ί δ ι α και τις εξερευνή­ σεις είχε α φ υ π ν ι σ τ ε ί ο νους τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν και οι επι­ στήμες ε μ π λ ο υ τ ί σ θ η κ α ν μι νέες γ ν ώ σ ε ι ς . Οι άποικοι έ γ ι ν α ν οι φορείς του ελληνι­ κού π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ , τ ο υ ελληνι­ κού π ν ε ύ μ α τ ο ς και της ε λ λ η ν ι κ ή ς δ ι α ν ό η σ η ς στις ξ έ ν ε ς χ ώ ρ ε ς . Βάρβαροι λαοί ε ί χ α ν κ α τ α κ τ η θ ε ί α π ' την ε υ γ έ ν ε ι α και τ ο ζ ω ν τ α ν ό π ν ε ύ μ α τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν . Απ' τ η δ ι α σ π ο ρ ά α υ τ ή εξήλθε τ ο ν ω μ έ ν ο τ ο α ί σ θ η μ α της υπεροχής των Ελλήνων α π έ ν α ν τ ι στους ά λ λ ο υ ς λ α ο ύ ς . Η ε λ λ η ν ι κ ή κατα­ γ ω γ ή , η γ λ ώ σ σ α και ο πολι­ τισμός τους ποτέ δ ε ν έ π α υ σ α ν ν' α π ο τ ε λ ο ύ ν για τους α π ο ί κ ο υ ς ιερή κληρονο-

μια και σύμβολα της εθνι­ κής τους ενότητας. Οι α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν έ ς και οι μεταλεξανδρινές κατακτήσεις μπορούν να θεωρηθούν σαν τρίτος ελληνικός αποικι­ σμός. Η εκστρατεία του Με­ γ ά λ ο υ Αλέξανδρου ειχε σ α ν α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α καταλύσει την ισχυρή περσική αυτο­ κρατορία, ν α προελάσει μέχρι τον Ινδό π ο τ α μ ό , να κατακτήσει την Α ί γ υ π τ ο και να ο ρ γ α ν ώ σ ε ι το α π έ ρ α ν τ ο κράτος με τον καλύτερο τρόπο. Οι πόλεις π ο υ ιδρύ­ θ η κ α ν με το ό ν ο μ α «Αλε­ ξάνδρεια» στις περιοχές αυτές α ρ ι θ μ ο ύ ν τ α ι κ α τ ά δε­ κάδες. Α π ' τ α τρία μ ε γ ά λ α ελληνιστικά κέντρα, την Αί­ γ υ π τ ο , τη Συρία και την Πέργαμο, ιδρύθηκαν πολλα­ π λ ά σ ι ε ς ελληνικές α π ο ι κ ί ε ς α π ' αυτές, π ο υ επί δέκα αι­ ώ ν ε ς νωρίτερα ε ί χ α ν ιδρύσει οι Ελληνες προ του Μεγά­ λ ο υ Αλεξάνδρου. Χωρίς α υ τ έ ς τις α π ο ι κ ί ε ς και τ α χίλια π λ ο κ ά μ ι α π ο υ ά π λ ω σ ε & όλο τ ο ν κόσμο ο ελληνικός πολιτισμός, το π ο λ υ τ ι μ ό τ ε ρ ο προϊόν της ιστορίας, π ι θ α ν ό ν ν α μ η ν είχε υ π ά ρ ξ ε ι ποτέ. Μ έ σ ω τ ω ν α π ο ι κ ι ώ ν η ελληνική πνευματική καλλιέργεια εξαπλώθηκε αργά στην Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη. Αυτά μ α ς λέει η σ υ μ β α τ ι κ ή ιστορία. Ο μ ω ς η σ υ μ β α τ ι κ ή

24

ιστορία δεν μ α ς λέει το γ ι α τ ί ο ελληνικός α π ο ι κ ι σ μ ό ς ή τ α ν π α ν τ ο ύ τόσο επιτυχής. Δεν μας λέει δηλαδή, ότι εκείνο π ο υ έ κ α ν α ν ουσια­ στικά οι πόλεις της ελληνι­ κής χερσονήσου, η τ α ν να ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν τους ηδη υ π ά ρ ­ χοντες Ελληνες σε Ευρώπη, Αφρική και Ασια. Αν σκε­ φτεί δ η λ α δ ή κανείς, έστα» γ ι α μια στιγμή, θα συνειδη­ τοποιήσει ότι δεν υ π ή ρ χ α ν στην ελληνική χερσόνησο τόσοι πολλοί Έ λ λ η ν ε ς γ ι α να γ ε μ ί σ ο υ ν τη Μικρά Ασια, την Εγγύς Ανατολή, την Ιτα­ λία, τη Βόρειο Αφρική, τη Νότιο Γαλλία και την Ισπα­ νία. Οι Έ λ λ η ν ε ς ε π ο μ έ ν ω ς π ρ ο ύ π ή ρ χ α ν σε όλες α υ τ έ ς τις περιοχές και η ο ρ γ ά ν ω σ η και το χρήμα π ο υ προσέφε­ ρ α ν οι ελληνικές μητροπό­ λεις έ κ α ν α ν τον α π ο ι κ ι σ μ ό π ε τ υ χ η μ έ ν ο και εφικτό. Αν οι κάτοικοι τ ω ν α π ο ι ­ κ η μ έ ν ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν δεν ή τ α ν Έ λ λ η ν ε ς με κοινά στοιχεία και πεδίο συνεννόησης, δεν υ π ή ρ χ ε περί­ π τ ω σ η ν α επι­ τ ρ έ ψ ο υ ν στους «αποίκους» ν α εγκατασταθούν εκεί και να α ν α ­ π τ υ χ θ ο ύ ν ευημε­ ρώντας. Μην ξ ε χ ν ο ύ μ ε ε ξ ά λ λ ο υ ότι οι ά π ο ι κ ο ι έ χ τ ι ζ α ν τις α π ο ι κ ί ε ς και β ε β α ί ω ς τ α


εμπορικά τους, ουσιαστικά κέντρα στα καλύτερα μέρη κοντά στη θ ά λ α σ σ α , οπότε οι ντόπιοι δεν υπήρχε περί­ πτωση να τους ά φ η ν α ν σε χλωρό κλαρί. Κατά την αρχαιότητα και

μ ά λ ι σ τ α κ α τ ά τ η ν κλασική ε π ο χ ή το κ α τ ώ τ ε ρ ο όριο π λ η θ υ σ μ ο ύ τ η ς Ελλάδας, σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν και τ ω ν α π ο ι κ ι ώ ν , ή τ α ν κατά π ε ρ ι ο χ έ ς το εξής:

Οι π α ρ α π ά ν ω κατά προσέγ­ γιση αριθμοί προέκυψαν α π ό τους χάρτες του Πτολε­ μαίου και άλλες ιστορικές πηγές.

800.000 κατοίκους και οι Συ­

Εάν συνυπολογίσουμε, (αν και ο αριθμός είναι απροσ­ διόριστος), τους Έλληνες που κατοικούσαν στην Γη­ ραιά Αλβιώνα (Σκωτία - Ιρ­ λανδία - Ουαλλία - Αγγλία) και την Αμερική, τότε το σύ­ νολο τ ω ν Ελλήνων ανεβαί­ νει ακόμη πιο ψηλά! Κατά την ρωμαιοκρατία μετρήθη­ καν α ν ά την Μεσόγειο και εκτός Ελλάδος 1.492 π α ρ α ­ λιακές ελληνικές πόλεις, οι οποίες είχαν π λ η θ υ σ μ ό ά ν ω των 10 χιλιάδων κατοίκων! Αφού ο Τάραντας είχε 26

ρ α κ ο ύ σ ε ς 600.000, αν βά­ λ ο υ μ ε 100.000 κάτοικους ανά μέσο όρο, οι 1.492 πόλεις, δί­ ν ο υ ν 149.200.000 κατοίκους εκτός τ ω ν σ υ ν ό ρ ω ν της Ελ­ λ ά δ ο ς , μ ό ν ο στις π α ρ α λ ι α ­ κές μ ε γ ά λ ε ς π ό λ ε ι ς . Δεν σ υ ν υ π ο λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι δηλαδή οι π ό λ ε ι ς τ η ς ό π ο ι α ς ενδο­ χ ώ ρ α ς , οι κ ω μ ο π ό λ ε ι ς κατω τ ω ν 10.000 κατοίκαιν, τα χ ω ρ ι ά και β ε β α ί ω ς ο ελληνι­ κός π λ η θ υ σ μ ό ς τ ω ν Βαλκα­ νίων. Επί ε π ο χ ή ς τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ δε, οι Έ λ λ η ν ε ς α υ ξ ή θ η κ α ν κ α τ ά 20-30%! Πριν δ ο ύ μ ε σε π ο ι ε ς περιο­ χές τ η ς γ η ς υ π ή ρ χ α ν και υ π ά ρ χ ο υ ν Ε λ λ η ν ε ς και ανα­

φέρουμε διάφορα στοιχεία γι' αυτούς, ε π ι β ά λ λ ε τ α ι να δούμε ορισμένες γ ν ώ μ ε ς ξ έ ν ω ν επιστημόνων, ό π ο υ δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι του λ ό γ ο υ το α λ η θ έ ς γ ι α την π υ κ ν ή κα­ τοίκηση Ελλήνων σε όλον τον κόσμο: Ο Τσέχος κ α θ η γ η τ ή ς Παλαιο α ν θ ρ ω π ο λ ο γ ί α ς , Γέλινεκ: «Ο ελληνικός α ν θ ρ ω π ο λ ο γ ι ­ κός τ ύ π ο ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σε ολη την Ευρώπη κ α τ α την νεολιθική ε π ο χ ή , και π ο λ ύ βορειότερα α π ' οτι θα ανέ­ μενε κάποιος, αν συγκρί­ νουμε την ε ξ ά π λ ω σ η α υ τ ο ύ του φ ύ λ ο υ στην περιοχή της Μεσογείου. Βρίσκεται τόσο στη Γαλλία, όσο και στη βό­ ρειο Ισπανία, την Σοβιετική Ενωση, την Γερμανία και την Π ο λ ω ν ί α . Είναι απί­ στευτη η ε ξ ά π λ ω σ η του!» Η Γερμανίδα κ α θ η γ ή τ ρ ι α της Α ν θ ρ ω π ο λ ο γ ί α ς , Σβιντέκι: «Οι Μεσογειακοί φορείς γ ρ α μ μ ω τ ή ς κεραμικής ει­ σ ή λ θ α ν α π ό την ελληνική χερσόνησο, φ έ ρ ν ο ν τ α ς μαζί τους και την γ ε ω ρ γ ί α στην Κεντρική Ευρώπη». Ανρί Βαλλουά, κ α θ η γ η τ ή ς Ανθρωπολογίας: Δίδει την ά φ ι ξ η τ ω ν Ελλή­ ν ω ν στη Γ α λ λ ί α το 4.000 π.Χ. και γ ρ ά φ ε ι : «Στη νεολιθική ε π ο χ ή α υ τ ό το φ ύ λ ο (ενν. το ελληνικό) κατέκτησε την Ευρώπη...»! Από τα ελληνικά φύλα:

Οι α π ό γ ο ν ο ι τ ω ν Δ ρ υ ό π ω ν , οι ιεροδάσκαλοι της τότε ε π ο χ ή ς Δρυ'ίδες, μ ε τ α ν ά ­ σ τ ε υ σ α ν στη βόρεια και δυ­ τική Ευρώπη, δ η λ α δ ή Γαλλία, Γερμανία, Α γ γ λ ί α κ.λ.π.. Οι Αχαιοί και οι Π ε λ α σ γ ο ί ε ξ α π λ ώ θ η κ α ν σε Παλαι­ στίνη, Μ. Ανατολή, Ι α π ω ν ί α , Κίνα, Ινδία, Αμερική, νησιά Ειρηνικού, κ α θ ώ ς και σε Ευ­ ρ ώ π η και Αφρική. Οι Δωριείς δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν αποικίες στην Πολυνησία, Ινδία, Ν. Αμερική, Ειρη­ νικό Ω κ ε α ν ό κ.α. Βλέ­ πουμε, δηλαδή, οτι τα ε λ λ η ν ι κ ά φ ύ λ α α π ό τα Βαλ­ κάνια ε ξ α π λ ώ θ η κ α ν προς κ ά θ ε κατεύ­ θ υ ν σ η και όχι οι ΙνΓ ' ^ δοευρωπαίοι. Για j\ τις πόλεις των αρ­ χ α ί ω ν Ελ> λ ή ν ω ν σε όλο τον πλανήτη σας παi ραπέμπω ' στους χ ά ρ τ ε ς του έ ρ γ ο υ αυτού. Όσον α φ ο ρ ά τ η ν ελλη­ νική π α ρ ο υ σ ί α σ ή μ ε ρ α σε ό λ ο τ ο ν κόσμο, γ ν ω ­ ρίζουμε τ α π α ­ ρακάτω.

J


28


Με απορία, αΛΛά και πε­ ρισσή α γ α ν ά κ τ η σ η , διαπιστώνουμε ότι μέσα στο κράτος της Αλβανίας και ου­ σιαστικά στη Βόρειο Ήπειρο, σ ύ μ φ ω ν α με τα π α ρ α π ά ν ω της Ελλάδος, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας. Θα ήθελα να πληροφορήσω το ελληνικό ΥΠΕΞ ότι εκεί υπάρχουν περίπου δύο εκα­ τομμύρια Ελλήνων (μαζί με τους απογόνους των Ιλλυ­ ριών). Υπόψη ότι οι π ρ α γ μ α ­ τικοί Αλβανοί κατάγονται α π ό την περιοχή της Κα­ σπίας και ήρθαν στην πε­ ριοχή σ α ν βοηθητικοί τ ω ν Ασιατικών ορδών. Μέσα στο κρατίδιο τ ω ν Σκο­ πίων υπάρχει περίπου ένα εκατομμύριο Ελλήνων. Ο Γκλιγκόρωφ είχε α ν α γ ν ω ­ ρίσει 280.000, α λ λ ά το ελ­ ληνικό ΥΠΕΞ (Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελ­ ληνισμού) δε δέχεται την ύπαρξη κανενός Έλληνα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του (τουλάχι­ στον, όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές). Στη Βουλγα­ ρία δέχονται 25.000 και υπάρχει και πάλι ένα εκα­ τομμύριο ελληνοι'ενών. 30

Στην Τουρκοκρατία, το επί­ σημο κράτος μας δίνει επί­ σης μηδενικό α ρ ι θ μ ό Ελλήνων. Ολοι ξέρουν όμως ότι πρέπει να μ ι λ ά μ ε τουλά­ χιστον γ ι α 20.000.000 Ελλή­ νων. Το εξωφρενικότερο όλων όμως είναι α υ τ ό που γίνεται με την Ιταλία. Οι ίδιοι οι Ιταλοί γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν , στη συντριπτική τους πλει­ οψηφία, ότι είναι ελληνογενείς και λένε ότι α π ο τ ε λ ο ύ ν «ούνα φ ά τ σ α ο ύ ν α ράτσα». Το ελληνικό κράτος μιλά για 21.000 Έ λ λ η ν ε ς και όχι γ ι α 21.000.000 μέσα σ τ η ν Ιταλία. Τα εκατομμύρια τ ω ν Αραουκ ά ν ω ν στη Χιλή δ η λ ώ ν ο υ ν Έλληνες, αλλά ποτέ το ελ­ ληνικό κράτος δε γύρισε, όχι να τους μιλήσει, αλλά ούτε και να τους κοιτάξει. Αυτά είναι μερικά μ ό ν ο π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α γ ι α την α δ ι α φ ο ρ ί α (;), ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή π ο λ λ έ ς φορές, του ελληνικού κ ρ ά τ ο υ ς α π έ ­ ν α ν τ ι στα δ ε κ ά δ ε ς εκατομ­ μύρια τ ω ν ε λ λ η ν ο γ ε ν ώ ν σε όλο τ ο ν κόσμο. Θα πει κανείς, το ελληνικό κράτος με τις π ο λ ι τ ι κ έ ς του, μειώνει τον ε λ λ η ν ι κ ό π λ η ­ θ υ σ μ ό α κ ό μ η και μ έ σ α στην Ελλάδα. Δ ι α τ η ρ ώ ν τ α ς ε­ χθρική πολιτική και πολι­ τική τιμωρού α π έ ν α ν τ ι στις π ο λ ύ τ ε κ ν ε ς οικογένειες, προωθεί την υ π ο γ ε ν ν η τ ι κ ό ­ τητα και τον α φ α ν ι σ μ ό τ ω ν Ελλήνων. Σ κ λ η ρ ά λ ό γ ι α θ α πει κανείς. Τι έχει να α ν τ ι τ ά ­

ξει όμως, ό τ α ν η εκκλησία της Ελλάδος, με το ε π ί δ ο μ α που δίνει στη Θ ρ ά κ η , α ύ ­ ξησε μέσα σε δύο χρόνια κ α τ ά 500 % τις οικογένειες με τρίτο παίδι. Το ελληνικό κράτος δεν έχει π α ρ ά να το «θελήσει» και οι Έ λ λ η ν ε ς θα αρχίσουν και π ά λ ι να α υ ξ ά ­ νονται. Πόσοι είμαστε όμως εμείς οι Ελληνες; Υ π ά ρ χ ε ι έ ν α ς μα­ θ η μ α τ ι κ ό ς τ ύ π ο ς π ο υ υπο­ λογίζει τ ο ν π λ η θ υ σ μ ό ενός λαού λαμβάνοντας υπόψη διάφορους π α ρ ά γ ο ν τ ε ς .

Ο τ ύ π ο ς είναι: Πχ=Πο (1+ε)χ Ο π ο υ Πο: ο α ρ χ ι κ ό ς π λ η θ υ σ μ ό ς . Πχ: Ο Π λ η θ υ σ μ ό ς μετά α π ό χ χρόνια ε: Ο μέσος ρ υ θ μ ό ς α ύ ξ η σ η ς τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ χ: Τα χρόνια π ο υ π έ ρ α σ α ν Για ε=0,002 δ η λ α δ ή δύο ά τ ο μ α α ύ ξ η σ η σε κ ά θ ε χίλιους κάτοικους. Ο π ο υ χ=4.000 χρόνια κοινής ε θ ν ι κ ή ς ελληνικής συνείδησης (του­ λ ά χ ι σ τ ο ν λ α μ β ά ν ο ν τ α ς υ π ό ψ ι ν τ ο ν Τρωικό Πόλεμο). Έστω ότι τοτε οι Ελληνες ή τ α ν μόνο 100.000 έχουμε: Πχ=100.000 (1+0,002)4000 Πχ=100.000 · 8030,5918 Πχ= 295.000.000 Έ λ λ η ν ε ς Αν δ ε χ θ ο ύ μ ε ότι α π ό γενοκτονίες, λοιμούς, σεισμούς, κ α τ α π ο ν τ ι σ μ ο ύ ς κ.τ.λ. ε ξ ο ν τ ώ θ η κ α ν τα δύο τρίτα (2/3) του ε λ λ η ν ι κ ο ύ π λ η θ υ ­ σμού, μ έ ν ο υ ν και π ά λ ι 100.000.000 τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν Ελλήνων. Ο τ α ν το ίδιο το ε λ λ η ν ι κ ό κ ρ ά τ ο ς λεει οτι σε όλο τον κόσμο υ π ά ρ χ ο υ ν 15.000.000 μόνο Έλληνες, ε γ κ λ η μ α τ ε ί ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ εαυτού του. Θα π ρ έ π ε ι να λέει οτι δ υ σ τ υ χ ώ ς έχει κ α τ α γ ρ ά ψ ε ι μ ό ν ο 15.000.000 Ελ­ λ η ν ε ς και π ρ έ π ε ι να βρει τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 100.000.000 α κ ό μ η , σκορπι­ σ μ έ ν ο υ ς στις π έ ν τ ε ηπείρους. Αυτό είναι και το ύψιστο κ α θ ή κ ο ν τοί' Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ σ ή μ ε ρ α . 31


Είναι π α ρ ά λ ο γ ο στη σημε­ ρινή Ιταλία να μιλούμε γ ι α 21.000 Έλληνες, όταν στον Τάραντα ζούσαν (μόνο στο κέντρο της πόλης) 800.000 κάτοικοι και στις Συρακού­ σες 600.000. Που π ή γ α ν όλοι οι Έλληνες; Αυτοκτόνησαν μαζικά; Σ φ ά χ τ η κ α ν ; Ή μήπως τρομοκρατημένοι πε­ ριμένουν το στοργικό χέρι της μάνας πατρίδας να τους ακουμπήσει με στοργή στον ώμο και να τους δώσει κου­ ράγιο να δηλώσουν την ελ­ ληνικότητα τους; Οπωσδήποτε το παιδομάζωμα των Τούρκων, τ ω ν Βουλγάρων και των ά λ λ ω ν «γειτόνων», με το φαινό­ μενο του γενιτσαρισμού θα κάνει δύσκολο το έργο εκεί­ νου που θα προσπαθήσει να ξυπνήσει την εθνική συνεί­ δηση των Ελλήνων τ ω ν γει­ τονικών χωρών. Μη ξεχνάτε όμως, το ελλη­ ^ νικό DNA μι­ λάει α π ό μόνο του. Ο καθηγητής Γενετικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Τριανταφυλ­ λίδης απέδειξε, και μετά α π ό αυτόν δεκάδες r εργασιών έγιναν, ότι όλοι οι μεσογει­ ακοί λαοί έχουν, 32

στη σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ή τους πλει­ οψηφία, ε λ λ η ν ι κ ό DNA. Πάρτε λ ο ι π ό ν τον τ ύ π ο Πχ=Πο (1+ε)χ και κάνετε μόνοι σ α ς υ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ ς . Δεν υ π ά ρ χ ε ι π ε ρ ί π τ ω σ η να β γ ά λ ε τ ε τους Έ λ λ η ν ε ς μόνο 15.000.000 π ο υ μ α ς λέει το ΥΠΕΞ. Οι Ε λ λ η ν ο γ ε ν ε ί ς ζουν σε όλο τον π λ α ν ή τ η . Πρέπει να π ι ε σ θ ο ύ ν τα υ π ο υ ρ γ ε ί α εξωτερικών, π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ και π α ι δ ε ί α ς να κ ά ν ο υ ν ειδικά προγράμματα αφύπνισης και ε π α ν ε λ λ ή ν ι σ ή ς τους. Δεν θ α α π ο τ ε λ ο ύ σ ε αυτό ούτε σωβινιστική, ούτε ρα­ τσιστική κίνηση. Αντίθετα, η' ί α δ ι α φ ο ρ ί α φ α ν τ ά ζ ε ι εγκλη­ ματική, ό τ α ν χ α ρ ί ζ ο υ μ ε ολό-: κλήρους ε λ λ η ν ι κ ο ύ ς π λ η θ υ σ μ ο ύ ς σ τ ο υ ς ξένους λ α ο ύ ς , τη σ τ ι γ μ ή π ο υ η υπο­ γ ε ν ν η τ ι κ ό τ η τ α είναι ο υ π ' α ρ ι θ μ ό ν έ ν α ς ε χ θ ρ ό ς μας.

ς και ποτε οιασκορπισ τ η κ α ν τ ε λ ι κ ά ο ι Ελληνες σ ε ό λ ο τ ο ν π λ α ν ή τ η Γη; Ας α ν α φ έ ρ ο υ μ ε μερικά δε­ δομένα που προκύπτουν α π ό τ α σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α των α ρ χ α ί ω ν Ε λ λ ή ν ω ν συγγρα­ φέων που κυκλοφορούν, α φ ο ύ η σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ή πλει­ οψηφία α π ο κ ρ ύ π τ ε τ α ι α π ό τα κ έ ν τ ρ α ε ξ ο υ σ ί α ς της Λευ­ κής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς τ ω ν Νεφε­ λίμ:

1. Οι Έ λ λ η ν ε ς ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι σ α ν συνειδητοποιημένο σύ­ νολο σ ύ μ φ ω ν α με τη συμβα­ τική ιστορία, γ ύ ρ ω στο 3.000 π.Χ. Δηλαδή, εδώ και 5.000 π ε ρ ί π ο υ χρόνια. 2. Π ρ ω τ ο ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι στη λ ε γ ό μ ε ν η ευρύτερη ελλη­ νική περιοχή π ο υ α π α ρ τ ί ζ ε ­ ται α π ό τη σημερινή Ιταλία, τη Βαλκανική και τη Μικρά Ασία. 3. Τους σ υ ν α ν τ ο ύ μ ε σε όλες τις ηπείρους. 4. Η κ α τ ά τ η ν α ρ χ α ι ό τ η τ α π α ρ ο υ σ ί α τους στη Κεντρική και Νότια Αμερική είναι κ α τ ά τον Π λ ο ύ τ α ρ χ ο και άλ­ λους α ρ χ α ί ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς συγ­ γ ρ α φ ε ί ς έ ν τ ο ν η και φαντάζει παράλογη για τα τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α της ε π ο χ ή ς . Στην Αμερική π ά ­ ν τ ω ς π ή γ α ν η α π ό τον Ειρη­ νικό σ τ α δ ι α κ ά και α π ό νησί σε νησί, ή α π ο το Α τ λ α ν τ ι κ ό α π ' ευθείας. 5. Α π ο ί κ η σ α ν την ε ν δ ο χ ώ ρ α της Ευρώπης, τα π α ρ ά λ ι α της Γαλλίας, όλη την Ιβη­ ρική χερσόνησο, α λ λ ά και τις Κασσιτερίδες ν ή σ ο υ ς ( Μ ε γ ά λ η Βρετανία), α π ' ό π ο υ έ π α ι ρ ν α ν κασσίτερο, σ ύ μ φ ω ν α με την α ρ χ α ί α ελ­ ληνική γραμματεία. 6. Έχουμε, μέσα α π ό την α ρ ­ χαιοελληνική γραμματεία, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ονομάτων ελληνικών πό­ λ ε ω ν σε όλο τον κόσμο.

Θα α ν α ρ ω τ η θ ε ί τ ώ ρ α κα­ νείς, ποιοι μ ε γ ά λ ο ι στρατη­ γοί έ κ α ν α ν α υ τ έ ς τις εκστρατείες. Τα ο ν ό μ α τ α π ο υ «παίζουν» κυρίως είναι Η ρ α κ λ ή ς και Διόνυσος. Να δώσουμε μερικά π α ρ α δ ε ί γ ματα. 1. Ο Διόνυσος ε γ κ α τ α σ τ ά ­ θηκε μαζί με τους συντρό­ φους του στους π ρ ό π ο δ ε ς τ ω ν Ιμμα'δών ορέων (Ιμα­ λαΐων), ό π ο υ ίδρυσε βασί­ λειο (Αθαν. Σταγειρίτης: «Ωγυγία», Α') 2. Μετά το Διόνυσο έγινε και

δεύτερη Π α ν ε λ λ ή ν ι α εκ­ στρατεία σ τ η ν Ανατολική Ασία και βέβαια και στις Ιν­ δίες υ π ό τ ο ν Η ρ α κ λ ή . Ο ι Σίβας ή σ α ν α π ό γ ο ν ο ι τ ο υ Η ρ α κ λ έ ο υ ς και γι' α υ τ ό ω ς την ε π ο χ ή τ ο υ Σ τ ρ ά β ω ν ο ς 33


κρατούσαν ρ ό π α λ α και φο­ ρούσαν δορές (το δέρμα του Λιονταριού), onuK ο Ηρα­ κλής. (Στράβων: «Ινδική», ΙΕ). 3. Οι Νυσσαιοι δεν ήσαν ά­ δικο γε ν ο ς αλλά των ελθόντων με το Διόνυσο στη γη των Ινδιών. (Αρριανος: «Ιν­ δική», 1,4). 4. Η πάλη Νύσσα αναφέρε­ ται στο Διόνυσο, διότι Λεγό­ τ α ν Νύσσαιος, α π ό την τροφό του Νύσσα και ευρισκετο στις Ινδίες. Μεταξύ Ωπιδος και Εκβατανων που στρατοπέδευσε ο Αλέξαν­ δρος, υπήρχε το «Νυσσαιον πεδίον», α π ' όπου διήλθε ο Διόνυσος. (Αρριανός: «Αλεξ. Ανάβασις», 7,13). 5 . 0 Αλέξανδρος εκυρίευσε τον οχυρό βράχο της Αόρνου Πέτρας, ο οποίος ούτε α π ό τον Ηρακλή κατέστη δ υ ν α ­ τόν να κυριευθεί. (Αρριανός: «Αλεξ. Ανάβ.», Δ 271).

σ α ν με χ α ρ ά τον Αλέζανδώ και του ζ ή τ η σ α ν να τους ελευθι ράκη ι Λογω σι βασμου π ρ ο ς τ ο ν θεο Διάνυσα 7. Οι Σίβας (Σιχ) ισχυριζονται οτι είναι υ π ο λ ι ιμματα του σ τ ρ α τ ο ύ α π ό την ι κστρατεία του Ηρακλέους.

8 . 0 Πλούταρχος στο εργο του περι του εμφαι. ν ο μ ε ν ο υ π ρ ο σ ώ π ο υ του κύ­ κλου της Σ ε λ ή ν η ς , μιλάει γ ι α την εκστρατεία του Ηρα­ κλή σ τ η ν α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ήπειρο, δ ί ν ο ν τ α ς μάλιστα λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς γ ι α το παν; γινότανε το ταξίδι α π ο τα βο­ τανικά νησιά σ τ ο ν κόλπο του Μεξικού που τον ονομά­ ζει κυκλικό κ ό λ π ο στο ύψος της Κασπίας, δ η λ α δ ή <πο ιδιο γ ε ω γ ρ α φ ι κ ό π λ ά τ ο ς .

της Νύσσας υπεδεχθη-

. .

τοι» Διονύσου, πίεσε τους Νεφελίμ και τους α ν θ ρ ώ ­

τον Β ρ α χ μ α π ο υ τ ρ α και εισέ­

π ο υ ς σ υ μ μ ά χ ο υ ς τους, αφοι·

βαλε στην σημερινή ι παρχια Γιουνάν τΐ]ς Κίνας

Η βόρεια σ τ ρ α τ ι ά τους α π ώ θ η σ ε μέσω ;·Λ

^H^'-f?"^

πισω στην Τάκλα Μακάν, μεσω τ ω ν βορι iu<v οροσει­ ρών τ ω ν Ι μ α λ α ί ω ν και α π ο εκεί στην Κεντρική Κινα, α ψ ο υ κατέλαβε π ρ ώ τ α ο λ ι ς τις πόλεις τους στην Τάκλα Μακ<χν και κατέστρεψε τον Ναο του Βααλ στην Λευκή Πυραμίδα. Η νοτιά στρατιά πέρασε το σημερινά Μ π α γ κ λ α ν τ έ ς και

9. Το ε κ σ τ ρ α τ ε υ τ ι κ ό σώμα

χωρίσθηκε σε δυο στρατιές. 6 . 0 Αρριανός α φ η γ ε ί τ α ι ότι οι κάτοικοι

10. Στην π ι ρ ι ο χ η Σ α α ν ξ ι χτί­ σ τ η κ α ν 72 θριαμβικοί τύμ­ βοι, 72 δ η λ α δ ή πυραμίδες, π ο υ σ ώ ζ ο ν τ α ι μι \ρι σήμερα (Πηγη: Χάλκινα Βιβλία).

(Αρριανός: -Ινδική».Ε', 12).

τοι» σημερινού Τατζικιστάν

κ α τ α δ ι ώ κ ο ν τ α ς τοι>ς Νεφελίμ και τους σ υ μ μ ά χ ο υ ς τους. Οι α π ό γ ο ν ο ι της νό­ τιας σ τ ρ α τ ι ά ς ζ ο υ ν α κ ό μ η σ τ η ν ε π α ρ χ ί α α υ τ ή της Κίνας η ο π ο ί α έχει και το ό ν ο μ α Ελλάς (Γιουνάν). Οι δύο στρατιές έκλεισαν τους Ν ε φ ε λ ί μ στη μέση σ τ η ν ιπιμερινή ε π α ρ χ ί α Σ α α ν ξ ί , ό π ο υ και τους κ α τ εν Ικη σ α ν . (Πηγή: Χάλκινα Βιβλία).

11. Μι τα τη νίκη σ τ η ν Σαανξι, ο Διόνυσος κινήθηκε νοτιοανατολικά, ε ισεβαλι στην Ινδοκινιχ και την Ινδο­ νησία φ θ ά ν ο ν τ α ς μέχρι την Νε α Ζ η λ α ν δ ί α , ο π ο υ μι χρι σήμερα βρίσκουμε φ υ λ έ ς π ο υ λένε οτι είναι ιχπογονοι των Γιουνάν π ο υ ή ρ θ α ν μακρυα α π ο τη θαλιχσσα. (Πηγη: Χάλκινα Βιβλία και δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ά ρε πορτάζ). Ο λ α α υ τ ά βέβαια με το Διόνυσο κ.νι tov Ηριχκ/\η, έ γ ι ν α ν π ο λ υ π ρ ι ν τον μα­ ζικό α π ο ι κ ι σ μ ό του 1200-800 π.Χ. Να

τονίσουμε εδώ ότι ο α π ο ι κ ι σ μ ό ς 1200800 π.Χ. ή τ α ν επιτυχής, διότι οι ιχυτοχθονι σ τ α μέρη π ο ι αποικιζόταν ΉΤΑΝ ΕΠΊΣΗΣ ελ-

λ η ν ο γ ε ν ε ί ς . Και έτσι


οι αρχικές αποικίες έ γ ι ν α ν αποδεκτές και ευδοκίμησαν χωρίς να αφομοιωθούν οι άποικοι, α φ ο ύ φυλετικά ή τ α ν ίδιοι με τους «ντόπι­ ους». Εδώ αξίζει να θυμη­ θούμε αυτό που ήδη έχει αναφερθεί μέσα α π ό τον Πλούταρχο και το π ω ς οι Έλληνες άποικοι της α π ώ ­ τατης αρχαιότητας αφομοι­ ώ θ η κ α ν α π ό τους ντόπιους της Αμερικής. Να πούμε επί­ σης ότι ήδη έχουν βρεθεί στη Μαριανή (Τουρκμενιστάν) α π ό τον καθηγητή κ. Σαρηγιαννίδη μεγαλιθικά κτί­ σματα, όπως βρέθηκαν και στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας, στο Λοθάλ της Ιν­ δίας, στο Μοχέντζο Ντάρο του Πακιστάν, στο βυθι­ σμένο Γιοναγκούνι του Ειρη­ νικού, στο Σ α κ σ α ϋ ο υ α μ ά ν του Περού και αλλού. Ολα είναι ίδιας νοοτροπίας και τεχνοτροπίας με τα ελλη­ νικά κτίσματα στις Μυκή­ νες, την Τίρυνθα και αλλού. Να πούμε εδώ ότι αν τα κτί­ σματα αυτά δε

δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ α ν α π ό Έλληνες, τότε μπορεί να είχαμε μεταφορά τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α ς και πολιτισμού α π ό τις ελληνι­ κές περιοχές στα β ά θ η της Ασίας και της Αμερικής, ά π ο ψ η π ο υ έχει διατυπώσει, εκτός α π ό τον κ. Σαρηγιαννίδη, και ο κ α θ η γ η τ ή ς του π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Θεσσαλονί­ κης κ. Χουρμουζιάδης. Η ά π ο ψ η α υ τ ή φ α ν τ ά ζ ε ι και είναι λογική, α φ ο ύ α υ τ ό έχει γίνει π ο λ λ έ ς φορές. Στην προκειμένη ό μ ω ς περί­ π τ ω σ η δεν έχουμε μ ό ν ο με­ ταφορά τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α ς και τεχνοτροπίας, α φ ο ύ ό π ω ς εί­ δαμε π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς , ο Μέγας Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς βρήκε ελληνικές π ό λ ε ι ς και ελλη­ νικές φ υ λ έ ς σ τ η ν α ν α τ ο λ ή . Πώς όμως ξ ε κ ί ν η σ α ν οι Έλ­ λ η ν ε ς στην κυριολεξία στο ά γ ν ω σ τ ο με β ά ρ κ α την ελ­ πίδα, ειδικά ό τ α ν α π ο φ ά σ ι ­ σ α ν ν α δ ι α ν ύ σ ο υ ν τις μ ε γ ά λ ε ς θ ά λ α σ σ ε ς (Ατλα­ ντικό - Ειρηνικό); Π ο ύ ξεκί­ ν η σ ε να π ά ε ι ο

Διόνυσος ή ο Ηρακλής, ό τ α ν π έ ρ α σ α ν τα Ιμαλάια και τις Ινδίες για να μ π ο υ ν στην Κίνα ή την Ινδοκίνα; Α φ ο ύ αυτές οι εκστρατείες είναι κ α τ α γ ε γ ρ α μ μ έ ν ε ς α π ό ιστο­ ρικούς (Αρριανός, Στράβων, Νόννος, Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς κτλ.), είναι δεδομένο ότι έ γ ι ν α ν , ό π ω ς δεδομένο είναι και το ότι μ ε τ α φ έ ρ θ η κ α ν εκεί ελ­ ληνικοί π λ η θ υ σ μ ο ί . Πρέπει να α ν α ζ η τ ή σ ο υ μ ε , ή α κ ό μ η ν α υ π ο θ έ σ ο υ μ ε , την γ ν ώ σ η π ο υ ε ί χ α ν οι στρατη­ λ ά τ ε ς της ε π ο χ ή ς (3.000 π.Χ. περίπου), ώστε να εκστρατεύσουν σε τόσο μ ά κ ρ υ ν α μέρη, μέσα α π ό α υ τ ο κ ρ α τ ο ­ ρίες με ισχυρότατους στρα­ τούς. Θα π ρ έ π ε ι να πούμε, π ρ ι ν κλείσουμε τ η ν α ν α ­ φορά μας α υ τ ή , ότι: 1. Σ τ η Χιλή και τ η ν Αργε­ ντινή ζει η φ υ λ ή τ ω ν Αραουκ ά ν ω ν π ο υ ισχυρίζεται ότι κ α τ ά γ ε τ α ι α π ό τους α ρ χ α ί ­ ους Σ π α ρ τ ι ά τ ε ς . Η ά π ο ψ η

τ ω ν Α ρ α ο υ κ ά ν ω ν , ότι Σ π α ρ ­ τιάτες το 800 π.Χ. π ή γ α ν στη Χιλή, είναι «μάλλον» λ α ν ­ θ α σ μ έ ν η , διότι θεωρείται δύ­ σκολο, αν όχι α δ ύ ν α τ ο , μιοχ μικρή δ ύ ν α μ η Σ π α ς η ι α τ ώ ν χωρίς ισχυρό στόλο ( π ρ ά γ μ α δεδομένο γ ι α τ η Σ π ά ρ τ η ) να διέσχισε τον Ατ­ λ α ν τ ι κ ό και α ν ε β α ί ν ο ν τ α ς τον π ο τ α μ ό Ρίο Ντε Λα Π λ ά τ α να έ φ θ α σ ε στις Αν­ δεις. Πιο α π λ ό θ α ή τ α ν ν α δια­ σχίσει τ η ν Ασία και α π ό νησί σε νησί (στον Ειρηνικό) να έ φ θ α σ ε στη Χιλή. Και αυτό όμως θα πρέπει να α π ο ρ ρ ι φ θ ε ί , διότι υ π ή ρ χ α ν π ο λ λ έ ς , ισχυρές και πυκνο­ κατοικημένες αυτοκρατο­ ρίες π ο υ γ ι α ν α περάσει ξένος στρατός (ο Σ π α ρ τ ι α τ ι ­ κός) α π ό το έδαφος τους, θα έ π ρ ε π ε να τις νικήσει σε μάχη. Τι θα έπρεπε να γνω­ ρίζουν γ ι α τη Χιλή και τι θα τραβούσε τους Σ π α ρ τ ι ά τ ε ς εκεί, γ ι α να ξεκινήσουν μια τέτοια π α ρ α -

36 37


νοΐκή περιπέτεια; Και ακόμα και αν την ξεκίνησαν κά­ ποτε, πόσα χρόνια χρει­ άστηκαν για να διανύσουν την Ασία και τον Ειρηνικό, αυτοί που δεν ή τ α ν καΛοί ναυτικοί; Πιο π ι θ α ν ό επομέ­ νως είναι οι Αραουκάνοι, που π ρ ά γ μ α τ ι είναι ελληνι­ κής καταγωγής, να κατά­ γονται α π ό εκείνους που π ή γ α ν στην Αμερική με τον Ηρακλή περί το 3.000 π.Χ., όπως μας λέγει ο Πλούταρ­ χος. 2. Οι στρατηλάτες βασιλείς των Ελ, Δίας, Ερμής κ.τ.λ., σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γ ρ α μ μ α ­ τείας (χωρίς να λ α μ β ά ν ω υπόψη τα στοιχεία τ ω ν χάλ­ κινων βιβλίων), έζησαν πολύ πριν το 10.000 π.Χ. Αν ισχύει αυτό, η έννοια του Ελ­ ληνισμού, (με το συγκεκρι­ μένο όνομα) είναι πολύ παλαιότερη α π ό ότι μερικοί νομίζουν. Μη ξεχνούμε εξάλλου τη μαρτυρία του Αιγυπτίου ιερέα, ό π ω ς α υ τ ί ] δίνεται α π ό τον Π λ ά τ ω ν α στον Τίμαιο, σ ύ μ φ ω ν α με την οποία οι

Έλληνες είναι ο αρχαιότε­ ρος λαός της περιοχής. (Τί­ μαιος, 23 e). Χρειάζεται, επομένως, γ ι α τους π α ρ α ­ π ά ν ω σ τ ρ α τ η λ ά τ ε ς ν α ανα­ πτύξουμε ειδικές θεωρίες και να π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε να τις τεκμηριώσουμε μέσα α π ό την α ρ χ α ί α ελληνική γ ρ α μ μ α τ ε ί α , α λ λ ά και τα α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά ευρήματα. 3. Δεν είμαστε κ α θ ό λ ο υ σί­ γουροι πότε έ λ α β α ν χώρα η α ρ γ ο ν α υ τ ι κ ή εκστρατεία και η «περιπλάνηση» του Οδυσ­ σέα, διότι α) τα πλοία, γ ι α παράδειγμα, των Φαιάκων ή η Αργώ, δεν π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ν σ α ν α π λ ά πλοία, με κουπιά και π α ν ι ά , α λ λ ά σ α ν ιπτά­ μενα σ κ ά φ η . Αρα ίσως να μιλάμε γ ι α π ο λ ύ υψηλή τε­ χ ν ο λ ο γ ί α κ ά π ο υ στο α π ώ ­ τ α τ ο π α ρ ε λ θ ό ν (πριν τ ο 10.000 π.Χ.) και β) δ ε ν έγιναν στο Αιγαίο και τ ο ν Πόντο, αλλά στον Ατλαντικό Ω κ ε α ν ό και τ η ν Αμερική (βλέπε τ α έ ρ γ α τ ω ν καθηγη­ τ ώ ν Ματίεβιτς και Μερτζ).

4. Η επίδραση τ ω ν Ελλήνων στην Αμερικανική Ηπειρο δεν ή τ α ν α π λ ά πολιτιστική, α λ λ ά δυναμική και εξουσια­ στική, α φ ο ύ η «λευκή φυλή» διοίκησε τις εκεί α υ τ ο κ ρ α τ ο ­ ρίες α π ό α ρ χ α ι ο τ ά τ ω ν χρό­ νων και ε π έ β α λ ε τα ελληνικά σ ύ μ β ο λ α (π.χ. μαί­ ανδρο) στις πιο μ ε γ α λ ο π ρ ε ­ πείς π υ ρ α μ ί δ ε ς και ν α ο ύ ς . Αυτό σίγουρα δεν μπορού­ σ α ν να το ε π ι β ά λ λ ο υ ν μερι­ κοί τυχοδιώκτες άποικοι ή ψαράδες ή μικροέμποροι. Επεβλήθη με ισχυρότατη και π ο λ υ π λ η θ ή στρατιωτική και πολιτισμική π α ρ ο υ σ ί α . Αυτό α π α ι τ ε ί μια μετακί­ νηση (εκστρατεία) γ ι γ α ­ ντίων δ ι α σ τ ά σ ε ω ν α π ό την Ελλάδα προς την Αμερική, π ρ ά γ μ α π ο υ δεν μπορεί ν α συνέβη α π ό το 2.000 π.Χ. μέχρι το 800 π.Χ., διότι δεν υπήρχε οικονομοτε­ χνικά η δ υ ν α τ ό τ η τ α , ούτε και μ ε τ ά το 800 π.Χ., α φ ο ύ δ ε ν έχει κα­ τ α γ ρ α φ ε ί α π ό κανέ­ ν α ν ιστορικό. Εκείνο το οποίο ό μ ω ς μπορεί να έγινε είναι μια σειρά εκστρατειών, σε μια ε π ο χ ή με ά γ ν ω ­ στες στους π ο λ λ ο ύ ς συνθήκες, ό π ω ς α υ τ ή του Η ρ α κ λ ή στο Με­ ξικό ( π ε ρ ί π ο υ το 3.000 π.Χ.) π ο υ α ν α φ έ ρ ε ι ο Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς (Ηθικά), που είχε σ α ν α π ο τ έ λ ε ­

σ μ α την εθνική α φ ύ ­ πνιση των ήδη υπαρχό­ ν τ ω ν ε κει Ελλήνων που αποτε­ λ ο ύ σ α ν την άρχουσα τ ά ξ η κατοι­ κώντας κ α τ ά μήκος του κόλπου τ ο υ Μεξικού, στη Χερσόνησο του Γιουκατάν και σε όλη τ η ν κεντρική Αμερική, ό π ω ς μας δείχνουν τα αρχαιολο­ γικά ευρήματα. 5. Σ ύ μ φ ω ν α με την α ρ χ α ί α ε λ λ η ν ι κ ή γ ρ α μ μ α τ ε ί α , η μα­ ζική δ ι α σ π ο ρ ά τ ω ν Ελλήνων σε Ασία και Ευρώπη θα μπο­ ρούσε να ε π ι τ ε υ χ θ ε ί στις

38 39


χρονικές περιόδους 1.200 800 π.Χ. και 4.000-2.000 π.Χ. Για τη μαζική διασπορά στην Αμερική όμως τα π ρ ά γ μ α τ α αρχίζουν να δυ­ σκολεύουν όσον α φ ο ρ ά το να το δεχθούμε. Χρειαζόμα­ στε επομένως νέες σκέψεις, νέες υποθέσεις, αλλά και την κατάΛΛηΛη τεκμηρίωση, ώστε να φαίνεται Λογικοφανής η μαζική και κυρίαρχη ΕΑΛηνική παρουσία στην Αμερικανική Ήπειρο. 6. Με την τότε επικρατούσα τεχνολογία α ν ά μ ε σ α στο 9.000 π.Χ. και το 4.000 πΧ., θα ήταν αδύνατον κανείς να σχεδιάσει και να εκτελέσει εκστρατεία α π ό την ΕΛΛάδα

40

στην Αμερική. ΠΛην τούτοι,, οι κοινωνικές και οικονομι­ κές δομές δε θα το επέτρε­ π α ν επ' ουδενί Λόγω. Από όλα τα π α ρ α π ά ν ω φαίνεται ότι η μ ε τ ά β α σ η του κυρίου όγκου τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν στην Αμερική δεν μπορεί να έγινε μετά το 9.000 π.Χ. Α π λ ά μπορεί, ό π ω ς ε ί π α μ ε πριν, κάποιες εκστρατείες να έγι­ ν α ν α φ ο ρ μ ή γ ι α ν α αφυπνι­ σ θ ο ύ ν πολιτισμικά και εθνικά (Πλούταρχος Ηθικά). 7. Σ ύ μ φ ω ν α με όλες τις εν­ δείξεις π ε ρ ί π ο υ το 9.600 π.Χ. έγινε μια μ ε γ ά λ η π α γ κ ό ­ σμια κατα­ στροφή γ ι α αγνώ­

στους μέχρι σήμερα λόγους, που έστειλε την α ν θ ρ ω π ό ­ τητα στη λ ί θ ι ν η ε π ο χ ή . Σε α υ τ ά τα σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α , αλλά και τους π ρ ο β λ η μ α τ ι ­ σμούς μπορεί να κ α τ α λ ή ξ ε ι ο «υποψιασμένος» ερευνη­ τής. Η γ ν ώ σ η όμως, π ο υ α π ό τα χάλκινα βιβλία ήρθε στα χέρια μου, όχι μ ό ν ο πιστο­ ποιεί τ α π α ρ α π ά ν ω , α λ λ ά δίνει και λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς γ ι α όλα τα γ ε γ ο ν ό τ α . Ολα β λ έ π ε τ ε τ α ε υ ρ ή μ α τ α συνηγορούν στην ύ π α ρ ξ η και στην επίγεια εξουσία των Νεφελίμ (Γιγάντων - Τι­ τ ά ν ω ν - Τεράτων κτλ). Η υψηλή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α την οποία α υ τ ά τ α όντα, τ α γ ε ν ­ ν ή μ α τ α δ η λ α δ ή της «Γης» και του «Ουρανού», χρησι­ μοποιούσαν, έ δ ω σ α ν τα ε ν α ύ σ μ α τ α γ ι α τους θρύ­ λους και τους μ ύ θ ο υ ς όλων τ ω ν

λ α ώ ν της Γης γ ι α τους «θεούς» π ο υ ερχότανε α π ό τον ο υ ρ α ν ό μέσα στα ιπτά­ μ ε ν α ο χ ή μ α τ α τους. Τα οχή­ ματα μάλιστα αυτά π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι με α ρ κ ε τ έ ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς σε όλα σχεδόν τα α ρ χ α ί α κείμενα, σε όλα τα μήκη και π λ ά τ η της Γης. Η σ υ μ π α ι γ ν ί α γ ι α την α π ό ­ κρυψη της ύ π α ρ ξ η ς τ ω ν Νε­ φ ε λ ί μ οδήγησε στην προσπάθεια διακωμώδησης ό λ ω ν εκείνων τ ω ν α π ο σ π α ­ σ μ ά τ ω ν τ ω ν α ρ χ α ί ω ν κειμέ­ ν ω ν π ο υ μιλούν γ ι α ιπτάμενα σκάφη, περίεργα ό ν τ α και α π ί σ τ ε υ τ α ο π λ ι κ ά συστήματα.


Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Σ Τ Η Ν ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Η Ωγυγία, κάποιο νησί που βρίσκεται μακριά στη θάλασσα ποι· απέχει δρόμο πέντε ήμερων από τη 1

2

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Τ Ο ΚΕΊΜΕΝΟ ΤΟΥ Π Λ Ο Υ Τ Ά Ρ Χ Ο Υ

Λ1. Τα Βρετανικά νησιά ή τ α ν λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς γ ν ω σ τ ά στους Έλληνες της α ρ χ α ι ό τ η τ α ς .

Βρετανία/ πλέοντος προς τα δυτικά.* Τρια

Λ2 Η νήσος Ω γ υ γ ί α τ ο π ο θ ε τ ε ί τ α ι λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς δυ­

άλλα νησιά που απέχουν σε ιση απόσταση από

τικά της Βρετανίας μ έ σ α σ τ ο ν Ατλαντικό.

εκείνη και μεταξύ τους προεκτείνονται πολύ προς τα εκεί που δύει*3 ο ήλιος το κσΛοκαιρι. Zt ένα από αυτά οι βάρβαροι Λένε στο μύθο τους ότι φυλακίστηκε ο Κρόνος από το Δία κι εκείνος έχοντας φρουρό το γιο του είχε εγκατασταθεί σ' εκείνα τα νησιά και τη θάλασσα, την οποία ονο­ μάζουν Κρόνιο πέλαγος. Λ4 Οσο για τη μεγάλη ήπειρο/ 5 από την οποία η μεγάλη θάλασσα πε­ ριέχεται σε κύκλο,Λ6 από τα άλλα νησιά απέχει Λιγότερο, από την Ωγυγία, όμως, γύρω στα πεντι χιλιάδες στάδια ταξιδεύοντας με πλοία με κου­ πιά. (Γιατί λένε οι βάρβαροι ότι το πέλαγος δια­ περνάται αργά και είναι λασπώδες εξαιτίας των πολλών ρευμάτων. Τα ρεύματα* 7 εξέρχονται από τη μεγάλη γη και γίνονται προσχώσεις από αυτά και η θάλασσα είναι βαθιά και γεώδης η οποία θεωρήθηκε ότι έχει παγώσει). Από την ηπειρω­ τική γη τα κοντινά μέρη κατοικούν Έλληνες, w γύρω από τον κόλπο όχι μικρότερο από τη Μαιωτιδα (λίμνη)" του οποίου το στόμα βρίσκεται στην ιδια ευθεία με το στόμα της Κασπίας θά­ λασσας/ 1 0 Εκείνοι καλούν και θεωρούν τους ίδι­ ους ηπειρωτες, ενώ νησιώτες όσους αυτή τη γη κατοικούν, επειδή περιβρέχεται κυκλικά από τη θάλασσα. Πιστεύουν ακόμα ότι αναμείχθηκαν με τους λαούς του Κρόνου όσοι έφτασαν ύστερα με τον Ηρακλή" 1 και απέμειναν" 2 και ότι το Ελ­ ληνικό στοιχείο που έσβηνε ήδη εκεί ΛΙ3 και είχε κυριευθεί από τη βαρβαρική γλώσσα και τους νό­ μους και τον τρόπο ζωής, σα να αναζωπυρώθηκε, έγινε πάλι ισχυρό και σπουδαίο. Γι' αυτό, τις πρώ­ τες τίμες εχει ο Ηρακλής/ 1 * ενώ τις δεύτερες ο 42

Κρόνος/"

Λ3. Μιλάμε γ ι α α κ ό μ η π ι ο δυτικά π ρ ο ς την αμερικα­ νική ήπειρο. Λ4. Το Κρόνιο π έ λ α γ ο ς είναι ο Α τ λ α ν τ ι κ ό ς π ρ ο ς την πλευρά της Αμερικής. Σ η μ α ν τ ι κ ό είναι το να τονί­ σουμε ότι ο π ό λ ε μ ο ς Ε λ λ ή ν ω ν - Α τ λ ά ν τ ω ν δ ε ν π ρ έ π ε ι να σ υ γ χ έ ε τ α ι με τη Γ ι γ α ν τ ο μ α χ ί α και τ η ν Τιτανομα­ χία, που έ γ ι ν α ν π ο λ λ έ ς χ ι λ ι ά δ ε ς χ ρ ό ν ι α πριν, κ α τ ά την οποία ο Δίας νίκησε σ α ν ΕΛ τους ΝΕΦΕΛΙΜ. (βλέπε Π λ ά τ ω ν ο ς : Τίμαιος - Κριτίας, εκδόσεις Λιακόπουλος). 43


Λ 5 . Μεγάλη ήπειρος καλεί­ ται ι] Αμερικανική, την οποία οι Έλληνες α π ό τα χρόνια του Οδυσσέα γνώρι-

συνδέεται με τ η ν Ανταρ­ κτική και ο μ ο ί ω ς δι συνδέε­ ται με α υ τ ή ν και η Αφρική Nil ό μ ω ς π ο υ στους όνομα· στους χάρτες του Πίρι Ρέις τ ο υ Τούρκου ν α υ ά ρ χ ο υ , η Νότιος Α μ ι ρ ι κ η . η Ανταρ­ κτική και ΐ] Αφρική στο νότιο α κ ρ ο της ι μφανίζο· ν τ α ι Ενωμένες. Οι χάρτες αυτοί βέβαια δι δημιουργη. θ η κ α ν α π ο τ ο ν Τούρκο ν α ύ α ρ χ ο και ή τ α ν πολυ π ο λ υ π α λ α ι ό τ ε ρ ο ι Κατα μ(ά μάλιστα π α ρ ά δ ο σ η ανάγο­ νται στοι*ς λ α ο ύ ς της θά­ λ α σ σ α ς , δ η λ α δ ή στους Έλληνες Π ε λ α σ γ ο ύ ς . Να λ ο ι π ό ν π ο υ οι χ ά ρ τ ε ς αυτοί σ υ μ φ ω ν ο ύ ν με τα λεγόμενα του Πλουταρχοΐ', π ο υ πηγη έ χ ο υ ν τον Ομηρο, σε μια ε π ο χ ή , χ ι λ ι ά δ ω ν ε τ ώ ν μετά την κ α τ α β υ θ κ τ η της Ατλα­ ντίδος.

Λ7. Τα ρ ε ύ μ α τ α π ο υ αναφε- gjj ρονται εδώ μπορεί να είναι Λ 6 . 0 παρατηρητικός μελε­ τητής στο σημείο αυτό ανα­ ρωτιέται γ ι α το είης: Πώς γίνεται οι Έλληνες να γ ν ώ ­ ριζαν για την Αμερική και νι» νόμιζαν οτι ενώνεται με τη Νοτιά Π α γ ω μ έ ν η Ηπειρο (Ανταρκτική) και α υ τ η με τη σειρά της με την Αφρική; Γιατί μονό έτσι η «Μεγιχλη» Ηπειρος θα μπορούσε να Περικλείει τον Ατλαντικό ϋ κ ε α ν ο . Γνωρίζουμε σήμερα οτι η Νότιος Αμερική, δι

οι μ ε γ ά λ ο ι π ο τ α μ ο ί της Αμε-Ν ρικής (Μισσισιπης, Αμαζό­ νιος, Ριο Ντε Λα Π λ α τ α ) ή τα ω κ ε ά ν ι α ρ ε ύ μ α τ α (κόλ­ π ο υ τ ο υ Μεξικού κ.τ.λ.) Λ8. Εδω α κ ρ ι β ώ ς α ν α τ ρ έ ­ π ο ν τ α ι οι μύθοι τ η ς συμβα­ τικής ιστορίας κ α ι αποδείκνυε ται οτι οι Ελλη­ ν ε ς κ α τ ο ι κ ο ύ σ α ν σ τ η ν Αμε­ ρική χιλιάδες χρονιά πριν το Χριστό, α φ ο ύ ο ίδιος ο Ομηρος το ο μ ο λ ο γ ε ί . Και μάλι­

στα κατοικούσαν, σ α ν θα­ λασσινός λ α ό ς , τα π α ρ α ­ λιακά μερη της Αμερικής. Λ9. Λέει, «περι κόλπον», δη­ λαδή, γ υ ρ ω α π ο ε να κ ό λ π ο ο οποίος είναι α ν α γ κ α σ τ ι κ ά κυκλικός και ε ιναι ο κ ό λ π ο ς

κ ό λ π ο υ (αρα είναι κυκλικός Κ ί ΐ ι σχετικά κλειστός) είναι σ τ η ν ιδια ευθεία με την Κα­ σπία. Αρα μιλάμε α ν α γ κ α ­ στικά γ ι α τον κ ό λ π ο του Μι ζικου, π ρ ά γ μ α π ο υ μπο­ ρεί ο κ α θ έ ν α ς να διαπιστωσ ι ι σ ι μια υδρόγειο σφαίρα.

του Μεξικού, πράγμα π ο υ μπορεί ο κ α θ έ ν α ς να διαπι­ στώσει σε μια υδρόγειο ιτφαιρα. Λ10. Το στόμιο, λεει, του

Λ11. Ο Ο μ η ρ ο ς π ο υ δινι ι τις πληροφορίες, στο σημείο α υ τ ο λεει οτι ο Η ρ α κ λ ή ς ειχι πάει στην Α μ ι ρ ι κ η π ρ ι ν τον Οδυσσέα, α φ ο ύ ο Ο μ η ρ ο ς


στην εποχή τοι» Οδυσ­ σέα α ν α φ έ ­ ρεται. Το σωστό όμως ρήμα που πρέπει να χρησιμοποι­ ήσουμε για τον Ηρακλή είναι «εξεστράτευσε» και όχι «πήγε», διότι ο Ηρακλής δεν ήταν ένας, α λ λ ά ηγείτο στρα­ τεύματος πολυπλη­ θούς, οι στρατιωτι­ κές επιτυ­ χίες του οποίου έδωσαν στη λαϊκή μούσα το έναυσμα να πλέ­ ξει το μύθο του λαϊκού ήρωα με το ρόπαλο και τη λεοντή. Λέει λ ο ι π ό ν ο Ομηρος ότι με τους Λαούς του Κρόνου, τους ντόπιους, τους Ινδιά­ νους α ν α μ ί χ θ η κ α ν αυτοί που έφθασαν με τον Ηρα­ κλή. Αν ο Ηρακλής πήγε μόνος με τον Ιόλαο, τότε δεν θα μιλούσαμε για α ν ά μ ι ξ η . Οπα>ς δε θα μιλούσαμε γ ι α ανάμιξη των εκατομμυρίων των Κρονιων (Ινδιάνων Κόκκινη φυλή), αν με τον Ηρακλή έ φ θ α ν α ν στην Αμε­ ρική ακόμη και χίλια ή δυο 46

χιλιάδες ά τ ο μ α . Μιλάμε για μια κολοσσιαία υπερατλα­ ντική εκστρατεία και μετα­ κίνηση σ η μ α ν τ ι κ ο ύ όγκου σ τ ρ α τ ε υ μ ά τ ω ν , α λ λ ά και α π λ ώ ν π ο λ ι τ ώ ν , π ο υ συνή­ θως α κ ο λ ο ΐ ' θ ο ύ ν στις μεγά­ λες εκστρατείες σε α ν α λ ο γ ί α 1:1 η 2:1 το στρά­ τευμα.

λένε μερικοί, τότε, πότε π ή γ α ν οι πριν τ η ν ά φ ι ξ η του

Ετσι, αυτοί π ο υ π ή γ α ν εκεί με τον Ηρακλή, π ο υ εννοεί­ ται κατέκτησε ή αν θέλετε ανέκτησε τις ελληνικές κτή­ σεις στην Αμερική, κυβέρνη. σ α ν τους ν τ ό π ι ο υ ς , α λ λ α κώ α ν α μ ί χ θ η κ α ν μαζί τους. Λ12. Η λ έ ξ η α υ τ ή δείχνει ότι μόλις η εκστρατεία ολοκλη­ ρώθηκε, ο ελληνικός στρα­ τός και η όλη α κ ο λ ο υ θ ί α α π ε χ ώ ρ η σ ε , αλλα κάποιοι έ μ ε ι ν α ν με ικανές φρουρές γ ι α να διοικήσουν τις κτή­ σεις. Λ13. Έσβηνε, λέει, εκεί το ελληνικό στοιχείο, ό τ α ν πήγε ο Ηρακλής, υποταγ­ μένο στη γ λ ώ σ σ α και τα ήθη τα βαρβαρικά. Ρ ω τ ώ λοιπόν: Αν ο Η ρ α κ λ ή ς π ή γ ε εκεί στην Αμερική το 3.200 π.Χ. με 2.900 π.Χ., δ η λ α δ ή π ρ ι ν την εκστρατεία τ ο υ Οδυσ­ σέα, γ ι α τ ί και ο Ο δ υ σ σ έ α ς εκστρατεία σ τ η ν Αμερική έκανε και δε γύριζε ο πολυ­ μ ή χ α ν η ς Ελλην σ α ν χαμέ­ νος μέσα στο Α ι γ α ί ο και το ln\κι, ό π ω ς θ έ λ ο υ ν να μας

Ηρακλή Ε λ λ η ν ε ς Μ ή π ω ς ήταν εκεί πριν το 9.600 π.Χ., πριν δηλαδή τη μ α χ η Ελλή­ νων - Ατλάντων;

Ωστόσο, πανε πιστημιακυι, ΌΠΩΣ η ΒΝΡΙΈΤΑ Μιρτζ, ο ΕΝ» ρικο Μ α τ ι ι β ι τ ς (ΦΥ­ ΣΙΚΌΣ, κ α θ η γ η τ ή ς στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ

το ελληνικό στοιχείο α π ό

ΤΟΥ Μπουένος ΛΊΡΕΣ) και Ο Νορς Ζιγκουρντ Γιικεφσ ο ν ( π ρ ύ τ α ν η ς του

τον Ηρακλή και γι' α υ τ ό τον

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ της

τιμούν. Αφου λ ο ι π ό ν α ν α ζ ω π υ ρ ώ ­ θηκε το ελληνικό στοιχείο, ο Ηρακλής κατέκτησε την Αμερική και γι' α υ τ ό μ π ο ­ ρούσαν να τον τιμούν. Σε αντίθετη π ε ρ ί π τ ω σ η δεν θα τον τιμούσαν. Αρα οι Ελ­ ληνες ή τ α ν η κ υ β ε ρ ν ώ σ α φυλή και γι' α υ τ ό σε όλες τις πυραμίδες, τις α κ ρ ο π ό λ ε ι ς και τα π α λ ά τ ι α της Κεντρι­ κής και Νοτίου Αμερικής βρίσκουμε υ π ε ρ μ ε γ έ θ ε ι ς Μαιάνδρους, Γοργόνια, Ρό­ δακες και άλλα ε λ λ η ν ι κ ά σύμβολα. Τα σ ύ μ β ο λ α τ η ς ισχύος τ ω ν β α σ ι λ έ ω ν . Στη Βόρειο Αμερική δεν είδαμε (και όχι δε βρήκαμε) π ο λ λ ά ελληνικά σ ύ μ β ο λ α , επειδή το «κράτος» τ ω ν Η Π Α φρό­ ντισε να ε ξ α φ α ν ί σ ε ι και να θάψει ο λ ό κ λ η ρ α α ρ χ α ί α ελ­ ληνικά θ έ α τ ρ α και να «κου­ κουλώσει» όλες τις α ρ χ α ί ε ς ελληνικές ε π ι γ ρ α φ έ ς και ν α εξαφανίσει όλες τις ελληνι­ κές κ λ ι μ α κ ω τ έ ς π υ ρ α μ ί δ ε ς με τους μαιάνδρους, σ α ν αυτί] γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α στο Μισσισιπή.

Χαίδεμβεργης) α π έ δ ε ι ξ α ν τ η ν α λ ή θ ε ι α τ ω ν λ ό γ ω ν του

Λ14. Α ν α ζ ω π υ ρ ώ θ η κ ε , λέει,

ΠΛΟΥΤΆΡΧΟΥ.

Λ15. Ο Κρόνος, π α ρ α το ότι λ α τ ρ ε υ ό τ α ν ε α π ό τους ντό­ π ι ο υ ς ηττημένους, β λ έ π ο υ μ ε ότι συνέχισε να λατρεύεται, ενδεικτικό της α ν ε ξ ί θ ρ η ­ σκε ίας π ο υ ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν οι Έ λ λ η ν ε ς ηγέτες. Τ ι ΣΥΝΈΒΗ Γ Ύ Ρ Ω Σ Τ Ο 9 . 6 0 0 Π.Χ.

Ολοι οι α ρ χ α ι ο λ ό γ ο ι , π ο υ α σ χ ο λ ή θ η κ α ν με το θ έ μ α , σ υ μ φ ω ν ο ύ ν οτι γ ύ ρ ω στο 9.600 π.Χ. σ υ ν έ β η μια με­ γ ά λ η π α γ κ ο σ μ ί α κατα­ σ τ ρ ο φ ή , π ο υ είχε σ α ν α π ο τ έ λ ε σ μ α την κ α τ α β ύ ­ θιση μ ε γ ά λ ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν στο Αιγαίο, και μερικοί μ ά λ ι σ τ α μιλούν γ ι α την κ α τ α β ύ θ ι σ η τ η ς Αιγηίδος ζ ώ ν η ς . Ο τ ι απέμεινε μάλιστα α π ό α υ τ ή ν είναι οι π ρ ώ η ν βουνο­ κ ο ρ φ έ ς της, π ο υ δεν είναι τί­ ποτε ά λ λ ο α π ό τα σημερινά νησιά μ α ς . Τι μπορεί ό μ ω ς να προκάλεσε το φαινόμενο


αυτό; Πριν παραθέσουμε τις υποθέσεις, που οι «φυσικές επιστήμες» μας επιτρέπουν να κάνουμε, καΛό είναι να θυμίσουμε περιληπτικά τι Λέει ο ΠΛάτων στον «Τί­ μαιο». Σ ύ μ φ ω ν α Λοιπόν με τον Πλάτωνα, υπήρχε στο μέσον του Ατλαντικού Ωκεανού ένα τεράστιο νησί, η Ατλαντίδα. Η μ ε γ ά λ η της στρατιωτική ισχύς τής επέ­ τρεπε να ελέγχει διοικητικά και οικονομικά την Ισπανία,

τη Γαλλία μέχρι τα όρια τη ς Ιταλίας σ τ η ν Ευρώπη, και ffl Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία και τη Λιβύη μέχη\ τα όρια της Α ι γ ύ π τ ο υ στην Αφρική. Το « α ν τ ί π α λ ο δέος,, της; ε π ο χ ή ς (μιλάμε για το 10.000 π.Χ.) ή τ α ν η Ελλάδα και η ευρύτερη ασιατική περιοχή την ο π ο ί α ή λ ε γ χ ε . Η α λ α ζ ο ν ε ί α τ ω ν κρατούντων στην Α τ λ α ν τ ί δ α οδήγησε σε επιθετική ενέργεια εναντίον της Ελλάδος και τ ω ν κτή­

σεων της. Σ ύ μ φ ω ν α με τον Αιγύπτιο ιερέα π ο υ έκανε την όλη α φ ή γ η σ η στο Σό­ λωνα, ακολούθησε μ ε γ ά λ ο ς πόλεμος στον οποίο η Ελ­ λάδα (και οι σ ύ μ μ α χ ο ι τ η ς προφανώς) νίκησε τους Ατ­ λαντες. Το σημαντικό π ο υ α ν α φ έ ρ ε ­

α ) Ο τ ι έγινε ε μ π ο ρ ι κ ό ς αποκλεισμός, β) Ο τ ι οι Ε λ λ η ν ι κ έ ς δ υ ν ά ­ μεις ί σ ω ς δ ε ν ε ι σ έ β α λ α ν στην Ατλαντίδα, α λ λ ά έγινε σ υ ν θ η κ ο λ ό γ η σ η π ο υ επέτρεπε στους Ατλαντες να μείνουν στο νησι τους αυτοδιοικούμενοι.

ται είναι ότι τους περιορί­ σαμε στο νησί τους. Αυτό σημαίνει:

Εδω π ρ έ π ε ι να τονίσουμε α υ τ ό π ο υ α ν α φ έ ρ ε ι ο Πλά­ των (Τίμαιος, 24 e προς 25) γ ι α την Αμερικανική Ηπειρο, μια και τονίζει ότι α π ό νησί σε νησί και μέσω της Α τ λ α ν τ ί δ ο ς π ε ρ ν ά ς α π ό την Ευρώπη σ τ η ν α π έ ν α ν τ ι Η π ε ι ρ ο . Αρα η Αμερικανική ήπειρος ή τ α ν γ ν ω σ τ ή στους Έ λ λ η ν ε ς . Τα ίδια α ν α φ έ ρ ε ι και ο Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς (Ηθικά), ό π ο υ μ α ς π ε ρ ι γ ρ ά φ ε ι με σα­ φήνεια πως ξεκινώντας α π ό τη Βρετανία, π η γ α ί ν ε ι ς σ τ η ν α π έ ν α ν τ ι ήπειρο, δ η λ α δ ή την Αμερική, ό π ω ς την ονο­ μ ά ζ ο υ μ ε σ ή μ ε ρ α . Μ α ς δίνει μ ά λ ι σ τ α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο χρο­ ν ο δ ι ά γ ρ α μ μ α και συγκεκρι­ μ έ ν α σημεία α ν ε φ ο δ ι α σ μ ο ύ . Μ ε τ ά τον περιορισμό τ ω ν Α τ λ ά ν τ ω ν , α κ ό μ η ό μ ω ς και α π ό πριν, οι Έ λ λ η ν ε ς είναι λ ο γ ι κ ό ν α ε ί χ α ν π ά ε ι στην Αμερικάνικη Ήπειρο, όπου βέβαια σ α ν κοσμοκράτορες θ α ε ί χ α ν τ α σ κ ή π τ ρ α και θ α ε ί χ α ν ε π ι β ά λ ε ι την τ ε χ ν ο λ ο ­ γ ί α , τ ε χ ν ο τ ρ ο π ί α και τον πο­ λ ι τ ι σ μ ό τους. Ο π ω ς ήδη είδαμε, α υ τ ό το επιβεβαι-

48 49


ρές στην 25η π α ρ ά γ ρ α φ ο στον «Τίμαιο» του Π λ ά τ ω ν α , αν ληφθούν υπόψιν ανατρέ­ πουν όλη την σ υ μ β α τ ι κ ή ιστορία και μ α ς ε π ι τ ρ έ π ο υ ν να εικάσουμε π ά ν ω σ τ η ν με­ γ ά λ η καταστροφή π ο υ οι α ρ ­ χαιολόγοι β λ έ π ο υ ν στις α ν α σ κ α φ έ ς τους γ ύ ρ ω στο 9.600 π.Χ. Μένουμε σε τέσ­ σερα επί μ ε ία κλειδιά:

ωνει και ο ΠΛούταρχος. Με δύο Λόγια το ότι η Αμερική ή τ α ν γνωστή στους α ν θ ρ ώ π ο υ ς όΛους, αναφέρεται σε π ά ρ α ποΛλά σημεία και στην αρ­ χαία Ελληνική γ ρ α μ μ α τ ε ί α (όχι με το όνομα Αμερική), α λ λ α και στις κινεζικές π α ­ ραδόσεις. Κοινώς, δεν την ανακάλυψε ο Χριστόφορος Κολόμβος, ούτε ο Αμέρικο Βεσπούκι, που ήξεραν πολύ καλά που π ή γ α ι ν α ν , διότι α π λ ά είχαν στα χέρια τους τα αρχαία ελληνικά κείμενα και τους αρχαίους ελληνι­ κούς χάρτες. Εδω να τονι­ σθεί ότι σήμερα είναι γνωστό ένα μικρό μέρος μόνο της αρχαίας ελληνικής

γραμματείας.Οι χάρτες, γ ι α παρά­ δειγμα, του Πίρι Ρέ'ίς είναι γ ε μ ά τ ο ι α π ό φιγούρες Νεφελίμ. Κ ά π ο ι α α π ό τ α όντα α υ τ ά και οι α π ό γ ο ν ο ι τους α π ό την έ ν ω σ η τους με α ν θ ρ ώ π ο υ ς ζ ο ύ σ α ν σε διά­ φορες π ε ρ ι ο χ έ ς και απεικο­ νίζονται στους χ ά ρ τ ε ς του Πίρι - Ρέϊς στις α κ τ έ ς της Βραζιλίας. Ας συνεχίσουμε ό μ ω ς με τον Π λ ά τ ω ν α . Μ α ς λέει λοιπόν ο Π λ ά τ ω ν (Τίμαιος, 25 d) ότι αρκετό καιρό μ ε τ ά τ ο ν πε­ ριορισμό τ ω ν Α τ λ ά ν τ ω ν έγι­ ν α ν φοβεροί και μ ε γ ά λ ο ι σεισμοί και π λ η μ μ ύ ρ ε ς και μέσα σε ένα φ ο β ε ρ ό μερόνυκτο (δηλαδή το π ο λ ύ 24 ώρες) η γη κ α τ ά π ι ε το «στρατό» τ ω ν Ελλήνων, ενώ η Α τ λ α ν τ ί δ α β ο ύ λ ι α ξ ε στον ω κ ε α ν ό . Οι τρεις α υ τ έ ς σει­

1. Ξ α φ ν ι κ ο ί ι σ χ υ ρ ό τ α τ ο ι σ ε ι σ μ ο ί σ ε π α γ κ ό σ μ ι α κλί­ μ α κ α . Α υ τ ό είναι α π ί θ α ν ο ό μ ω ς να έγινε σε μ ι α τόσο π ρ ό σ φ α τ η ( π ρ ι ν 12.000 χρό­ νια) γ ε ω λ ο γ ι κ ή περίοδο, άρα απορρίπτεται. 2. Λιώσιμο των π ά γ ω ν των παγετώνων, άνοδος της σ τ ά θ μ η ς τ ω ν νερών και

α) Ο λ η η κ α τ α σ τ ρ ο φ ή έγινε σε 24 ω ρ ε ς . β) Τονίζεται οτι χ ά θ η κ α ν ειδικά οι σ τ ρ α τ ι έ ς τ η ς Ελ­ λ ά δ ο ς κ α ι οχι ο ι π ό λ ε ι ς της, ο ι β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς τ η ς , τ α λιμάνια της, τα εργοστά­ σια τ η ς κτλ. Αυτο δίνει τ η ν υπόνοια του στρατιωτικού χτυπήματος, γ) Η Α τ λ α ν τ ί δ α βυθί­ στηκε, σ υ μ φ ω ν ά μ ε τ ο ν Πλάτωνα, στον Ατλαντικό, δ) Η Α ι γ η ι δ α β υ θ ί σ τ η κ ε σύμφωνα με την α ρ χ α ί α και ν ε ό τ ε ρ η Ε λ λ η ν ι κ ή γραμματεία και τους συγ­ χρόνους α ρ χ α ι ο λ ό γ ο υ ς .

Από τ α τέσσερα π α ρ α π ά ν ω σημεία, το σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο είναι το ότι ό λ α έ γ ι ν α ν σε ένα εικοσιτετράωρο. Ας δούμε όμως τι θα μ π ο ρ ο ύ σ ε να προκαλέσει σεισμούς, π λ η μ μ ύ ρ ε ς και κ α τ α β υ θ ί ­ σεις η π ε ί ρ ω ν και ο λ ό κ λ η ρ ω ν περιοχών, σ ύ μ φ ω ν α με τις φυσικές ε π ι σ τ ή μ ε ς .

κ ά λ υ ψ η τ ω ν χ α μ η λ ώ ν εδα­ φ ώ ν και ο υ σ ι α σ τ ι κ ά όχι καταβύθισε] τους. Το λιώ­ σιμο όμως των π ά γ ω ν έγινε με τ η ν υ π ο χ ώ ρ η σ η των παγετώνων σε πολυ π α λ α ι ό τ ε ρ η περίοδο και σ ί γ ο υ ρ α δεν έγινε σε 24 51


ώρες, α λ λ ά σ ε δ ε κ ά δ ε ς , α ν όχι ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς χ ρ ο ν ι ά . Αρα και α υ τ ό α π ο ρ ρ ί π τ ε ­ ται. 3. Ξαφνική α λ λ α γ ή του

νων, τσουνάμι και άλλων α κ ρ α ί ω ν φ α ι ν ο μ έ ν ω ν . Πως γίνεται όμως να χάθηκε από τα φαινόμενα αυτά μ ό ν ο ο σ τ ρ α τ ό ς τ η ς Ελλά­ δος και η Ατλαντίδα;

κλίματος λ ό γ ω μόλυνσης

τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς και εξέ­ λιξη τ ο υ φ α ι ν ο μ έ ν ο υ τ ο υ

4. Χ τ ύ π η μ α τ η ς γης α π ό έ ν α ή περισσό­ τ ε ρ ο υ ς μ ι κ ρ ο ύ ς σχε­ τικά σε μέγεθος μ ε τ ε ω ρ ί τ ε ς π ο υ έφε­ ρ α ν μ ε ν μ ε γ ά λ ε ς κα­ τ α σ τ ρ ο φ έ ς , α λ λ ά όχι τον α φ α ν ι σ μ ό των ανθρώπων. Ιχνη ό μ ω ς α π ό έ ν α τέτοιο χ τ ύ π η μ α (κρατήρες κ τ λ ) δ ε ν έ χ ο υ μ ε . Αρα και α υ τ ό απορρίπτε­ τ α ι . Τι μ π ο ρ ε ί επομέ­ ν ω ς να σ υ ν έ β η μ ε σ α σε 24 ώρες;

οτι ο Π λ ά τ ω ν κάνει λ ά θ ο ς και λύνουμε έτσι ολα μ α ς τα

προβλήματα. Ο Πλάτων όμακς δεν ή τ α ν «τυχαίος ά ν ­ θρωπος». Εγραψε τόσο πολλά και τόσο σ ω σ τ ά , π ο υ αξίξει να μ η ν α π ο ρ ρ ί ψ ο υ μ ε έτσι α π λ ά και τ η ν π α ρ α μ ι ­

κρή λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α τ ω ν κειμέ­ ν ω ν του. Αν το εφιαλτικό ει­ κοσιτετράωρο τ ο υ Π λ ά τ ω ν α ισχύει, μένει μόνο μια α π ά ­ ντηση. Ξαφνικός πόλεμος μ ε ό π λ α π ρ ο η γ μ έ ν η ς τεχνο­ λογίας.

θ ε ρ μ ο κ η π ί ο υ , με α π ο τ έ λ ε ­ σμα τη δημιουργία τυφώ­

Το εύκολο θα ή τ α ν να πούμε

52 53


ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΚΕΨΕΩΝ Να θυμίσουμε ότι κάνουμε σκέψεις π ά ν ω στο π ώ ς βρέ­ θ η κ α ν οι Έλληνες να αποτε­ λούν την άρχουσα τάξη στην Αμερική. Η απλοϊκότερη σκέψη θα ήταν ότι π ή γ α ν α π ό τις δυτικές ακτές της Ευρώπης διασχίζοντας τον Ατλαντικό ή α π ό τις ανατολικές ακτές της Ασίας διασχίζοντας τον Ειρηνικό α π ό νησί σε νησί. Το είδος των πλοίων π ο υ μπορούσαν εκείνη την

δους π λ ο ή γ η σ η ς , π ο υ κατ« π ά σ α π ι θ α ν ό τ η τ α περιελάμ. β α ν α ν και την πυξίδα, ας θεωρήσουμε π ι θ α ν ό το πέ­ ρ α σ μ α του Ειρηνικού η τοι. Ατλαντικού ω κ ε α ν ο ύ . Έτσι θα μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε να δικαιο­ λογήσουμε τ η ν Ελληνική π α ρ ο υ σ ί α σ τ η ν Αμερική. Αν όμα>ς οι Έ λ λ η ν ε ς το έκαναν α υ τ ό πριν τ ο 2.000 π.Χ., γ ^ ό τ α ν ε ί χ α ν κ α λ ύ τ ε ρ α πλοία και π ρ α γ μ α τ ι κ ά μ ε γ ά λ η στρατιωτική ισχύ, γ ι α παράδ ε ί γ μ α επί Μ ε γ ά λ ο υ Αλε­ ξ ά ν δ ρ ο υ και επί Ελληνιστικών χ ρ ό ν ω ν , δεν _ το ξ α ν ά κ α ν α ν ; Γιατί •SriNP '" •'Ί'μαίοι αργό|Η

διέσχισαν τον Α τ λ α ν τ ι κ ό και γ ι α τ ί οι περίφημοι β υ ζ α ν τ ι ν ο ί δρόμον ε ς δεν έ κ α ν α ν το ίδιο; Αυτό είναι ένα σο­ β α ρ ό τ α τ ο ερώτημα το οποίο αναγκα­ σ τ ι κ ά θ α μείνει χωρίς α π ά ν τ η σ η .

ρική μετά το 9.000 π.Χ., π ω ς β ρ έ θ η κ α ν εκεί; Θα μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε στο σημείο α υ τ ό να τ ο λ μ ή σ ο υ μ ε να π ο ύ μ ε ότι είναι τα α π ο ­ μεινάρια τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν π ο υ ζ ο ύ σ α ν εκεί π ρ ι ν την κατα­ στροφή του 9.600 π.Χ. και β ρ έ θ η κ α ν εκεί γ ι α τ ί ή τ α ν εύκολο να πάνε, α φ ο ύ ζ ο ύ σ α ν σε έ ν α κόσμο π ο λ ύ υψηλής εφαρμο­ σμένης τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς . Αυτό δικαιολογεί και την π α ρ ο υ σ ί α τους εκεί, α λ λ ά και την υ π ό θ ε σ η ενός π α γ κ ό σ μ ι ο υ π ο λ έ μ ο υ μεταξύ Ελλήνων και Α τ λ ά ν τ ω ν με ό π λ α μαζικής καταστρο­ φής πολυ πιο π ρ ο η γ μ έ ν α α π ό τ α σημερινά, π ο υ π ρ α γ μ α ­ τικά θα μ π ο ρ ο ύ σ α ν να δ ι α λ ύ σ ο υ ν τα π ά ν τ α σε εικοσιτέσσερις ώρες β υ θ ί ζ ο ν τ α ς και τ η ν Αιγηίδα ζώνη, α λ λ α και την Ατλαντίδα. Η τεχνολογία π ο υ δίνει τέτοια ο π λ α , ό π λ α δ η λ α δ ή π ο υ δημι­ ουργούν σεισμούς, π λ η μ μ ύ ρ ε ς και τ υ φ ώ ν ε ς κ α τ ά π α ρ α γ γ ε ­ λία, ε λ έ γ χ ο ν τ α ς τα στοιχεία της φύσης, λ έ γ ε τ α ι στις μέρες μας τ ε χ ν ο λ ο γ ί α Tesla π ρ ο ς τ ι μ ή ν τ ο υ Σέρβου φυσικού, π ο υ πρώτος ( α π ' ό,τι γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ) σ τ η ν ε π ο χ ή μας ασχολήθηκε με τα θ έ μ α τ α α υ τ ά . Υπόψη οτι στη σημερινή εποχή η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α Tesla δεν έχει διαδεδομένες ε φ α ρ μ ο γ έ ς και κάθε έρευνα π ά ν ω της κ α λ ύ π τ ε τ α ι α π ό π έ π λ ο μυστικό­ τητας και μυστηρίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Οι Ε λ λ η ν ε ς ΞΕΚΙΝΏΝΤΑΣ α π ό τη Β α λ κ α ν ι κ ή κ α ι Ιταλική Χερσόνησο, α λ λ α και α π ο τ η Μ ι κ ρ ά Ασία, δ ι α σ κ ο ρ π ι σ θ η κ α ν ΤΗΝ π ε ρ ί ο δ ο 3.000 π.Χ. έ ω ς 150 π.Χ. σε Ευρώπη, Ασια, Αμερική κ α ι Α φ ρ ι κ ή , δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ­ ντας χιλιάδες πόλεις και μ ε τ α δ ί δ ο ν τ α ς το « Φ ω ς τ ω ν σοφών της Ελλάδος».

Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α όμως

εποχή (4.000 με 800 π.Χ.) να

μ α ς β ά ζ ε ι σε σκέ­

2 . Η ε π α φ ή α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ ς Ε λ λ η ν ε ς τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν πε­

ψεις γ ι α το κ α τ ά

ριοχών κ α τ ά καιρούς χ α ν ό τ α ν ε λ ο γ ω η φ υ σ ι κ ώ ν κα­

πόσο είχαν πράγ­

ταστροφών η μείωσης τ η ς στρατιωτικής και

ματι π ά ε ι π α λ α ι ­

ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς ι σ χ ύ ο ς τ ο υ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ . Ετσι δ ε ν

ότερα οι Ελληνες μι

αποτελούσαν δ ι α ρ κ ώ ς μια τεράστια ενιαία και

την τεχνογνωσία

παγκοσμία ελληνική κοινότητα, με αποτέλε­

π ο υ ε ί χ α ν (πλοία με

σμα οι ελληνικοί π λ η θ υ σ μ ο ί να αφομοιώνο­

χρησιμοποιήσουν είναι γ ν ω ­

π α ν ι ά και κ ο υ π ι ά ) σ τ η ν

νται σε μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό α π ο τ ο υ ς «ντόπιους» και

στό. Με μια σχετική αύξηση

ΑΜΕΡΙΚΉ.

η ε λ λ η ν ι κ ό τ η τ α τ ο υ ς ν α ζει μ ο ν ο σ τ ο υ ς θ ρ ύ λ ο υ ς .

του μεγέθους τ ω ν π λ ο ί ω ν

Αν λ ο ι π ό ν δ ε ν π ή γ α ν μα­

και με τις Ελληνικές μεθό­

ζικά οι Ε λ λ η ν ε ς σ τ η ν Αμε­

3 . Θ ε ω ρ ε ί τ α ι π ο λ υ δ ύ σ κ ο λ ο ν α έ γ ι ν ε μ ι α μ α ζ ι κ ή ελ-


Ληνικη μ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ η σ τ η ν Αμερική μ ε τ α ξ ύ 3.000 π.Χ. και 800 π.Χ. π α ρ α μ ό ν ο κ ά π ο ι α μ ε γ ά λ η ς κλί­ μ α κ α ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή επιχεί­ ρηση.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ 9600 Π JL; Αναμφισβήτητα πολλές. Η

α) Λογα» τ ω ν π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ω ν

προέλευση τους είναι:

μέσων και β) διότι δεν επανεληψΟη

α) Από γ ρ α π τ ά μνημεία, J

τους επόμενους αιώνες. 4. Θεωρείται α δ ύ ν α τ η η ο π ο ι α δ ή π ο τ ε μ ε γ ά λ η ς κλιμακος οργανωμένη εκστρα­ τεία α ν ά μ ε σ α σ τ ο 9.600 π.Χ. κ α ι το 3.000 π.Χ. (πε­ ρίπου) λογα» τ η ς χ α μ η λ ή ς β α θ μ ί δ ο ς τ ω ν π ά σ η ς φύσεως υποδομών της ανθρα»ποτητας. 5. Ο π ο ι α ς μ ο ρ φ ή ς και αν ή τ α ν ο π ο λ ι τ ι σ μ ό ς κ α ι ό π ο ι α και αν η τ α ν η τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η π ρ ι ν α π ό το 9.600 π.Χ., χ ά θ η κ α ν με τ η ν κοινα>ς π α ρ α δ ε κ τ ή κ α τ α σ τ ρ ο φ ή π ο υ έγινε π ε ρ ί π ο υ τοτε. 6. Οι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ έχουμε γ ι α τ η ν Α μ ε ρ ι κ ή είναι απο τ ο ν Π λ ο ύ τ α ρ χ ο (Ηθικά) π ο υ μ α ς λέει ότι, ό τ α ν ο Ηρα­ κ λ ή ς εξεστρατευσε (περι το 3000 π.Χ.), σ τ ο ν κ ό λ π ο του Μεξικού βρήκε ν α κ α τ ο ι κ ο ύ ν εκει π υ κ ν ά «ξεχασμένοι» Ελληνες, κ α θ ώ ς και α π ο τ α " Χ ά λ κ ι ν α Β ι β λ ί α " π ο υ μ α ς δίνουν π λ η θ ώ ρ α σ τ ο ι χ ε ί ω ν γ ι α τ η ν α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ η ήπειρο και τους ε λ λ η ν ι κ ο ύ ς π λ η θ υ σ μ ο ύ ς π ο υ ζ ο ύ σ α ν εκει. 7. Η κ α τ α σ τ ρ ο φ ή τ ο υ 9.600 π.Χ. να ο φ ε ί λ ε τ α ι σε π ό λ ε μ ο με οπλικά συστήματα μαζικής κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς υ ψ η λ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς , π ο υ έγινε μ ε τ α ξ ύ Ε λ λ ή ν ω ν κ α ι Α τ λ ά ν τ ω ν . 8. Οι οποίες ενδείξεις γ ι α τ η ν ύ π α ρ ξ η ε ν ό ς τ ε χ ν ο λ ο γ ικα π ρ ο η γ μ έ ν ο υ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ π ρ ι ν το 9.600 π.Χ. σ τ η ρ ί ζ ο υ ν τη θεωρία της προαιώνιας π α ρ ο υ σ ί α ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν στην Αμερική και τ η ν Ασια.

56

β) Από α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά ευρή­ ματα. γ) Από επιστημονικά π α ρ ά ­ δοξα. Η πλήρης π α ρ ά θ ε σ η τ ω ν δε­ δομένων α π α ι τ ε ί π ο λ λ ο ύ ς τόμους και είναι τα δεδο­ μένα α υ τ ά ρ α π ί σ μ α τ α στο πρόσα>πο εκείνων π ο υ προ­ ωθούν τη σ υ μ β α τ ι κ ή και ψευδεπίγραφη παοαχαοαγμένη ιστορία, π ο υ έχει σ α ν κϋριο σκοπό την ε ξ α φ ά ν ι σ η κάθε ίχνους Ελληνισμού και Ελλήνων σε όλο τον π λ α ­ νήτη. Αυτό γ ί ν ε τ α ι διότι η α ν τ ι π α ρ ά θ ε σ η α π ό την εποχή τ ω ν Α τ λ ά ν τ α ' ν γινό­ τανε α ν ά μ ε σ α στο φιυς και το σκοτάδι. Το σκοτάδι εκ­ π ρ ο σ ω π ο ύ σ α ν οι α ν ά τους αιώνες σκοταδιστές, ε ν ώ το φως τα τ έ κ ν α του φ ω τ ό ς , δ η ­ λαδή οι Έ λ λ η ν ε ς . Η π α γ κ ό σ μ ι α , επίσης, πολι­ τιστική και τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή επί­ δραση του ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ κ α τ ά τις μ ε γ ά λ ε ς εκστρατείες τ ο υ ελληνισμού και τις μ ε γ ά λ ε ς εκστρατείες τ ο υ 3.000 π.Χ. (περίπου) π ο υ έ κ α ν α ν οι Διόνυσος και Η ρ α κ λ ή ς , σί­ γουρα ά φ η σ ε τ α σ η μ ά δ ι α της όχι μόνο στις π α ρ α δ ό ­

σεις και τις διαλέκτους, α λ λ ά και στα κτίσματα. Έτσι οι αρχαιολόγοι, εφόσον έ ψ α χ ν α ν γ ι α την ελληνική επίδραση σε όλη τη Γη, θα την έβρισκαν. Ποιος όμως είναι δ υ ν α τ ό ν να ψάξει γ ι α κάτι π ο υ δεν γνωρίζει ή π ο υ δεν δέχεται ότι υπάρχει; Ειδικά η ε π ι σ τ ή μ η της α ρ ­ χ α ι ο λ ο γ ί α ς στις μέρες μας, σ υ ν ε π ι κ ο υ ρ ο ύ μ ε ν η α π ό την π υ ρ η ν ι κ ή φυσική, την γεω­ λ ο γ ί α , τη μ η χ α ν ι κ ή τ ω ν υλι­ κών, τη μοριακή βιολογία και μία π λ η θ ώ ρ α σύγχρο­ ν ω ν ε π ι σ τ η μ ώ ν , έχει π ο λ ύ μ ε γ ά λ ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς στο ν α ρίξει ά π λ ε τ ο φα>ς στο τι συ­ ν έ β η στο π α ρ ε λ θ ό ν . Η δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η όμως τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ κ ύ ν π ο υ η αρχαι­ ο λ ο γ ί α δίνει, με τα συμ­ περάσματα

απο τις γλωσ­ σολογι­ κές μελέτες και τη μ ε λ έ τ η των παραδόσεων και τ ω ν ε θ ί μ ω ν τ ω ν διαφόρων λαών, κ α θ ώ ς και με το σύ­ ν ο λ ο τ ω ν δεδομέ­ νων που περιλαμβάνε-


ται στα γ ρ α π τ ά μνημεία, για να μπορέσει να φέρει αποτε­ λ έ σ μ α τ α , οφείλει να έχει σ α φ ή στόχε υση. Αν, γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α , δεν έχει ο ερευνητής σ α ν στόχο να δείξει την ελληνική παρου­ σία στη βόρεια Κίνα περί το 3.000 π.Χ., δεν θα εντυπωσιαστεί α π ό τις μελέτες των αρχαιολόγων των αμερικα­ νικών πανεπιστημίων που λένε ότι οι πόλεις που βρέ­ θηκαν στην περιοχή της με­ γ ά λ η ς ερήμου, της βόρειας αυτόνομης επαρχίας της Κίνας

Ξιν Γιανγκ, έ χ ο υ ν ρυμοτομώ ελληνικής νοοτροπίας. Δεν α ν α ρ ω τ ι ο ύ ν τ α ι βέβαια οι αρχαιολόγοι, γ ι α το πώς είναι δ υ ν α τ ό ν να βρέθηκαν οι Έ λ λ η ν ε ς το 3.000 π.Χ. στη βόρεια Κίνα και βέβαια κα­ νείς τους δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τον «αδό­ κιμο» όρο «ελληνορωμαϊ­ κής» π ο υ ε π ι ν ο ή θ η κ ε α π ό το διεθνές κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο για να εξυψώσει τους π ρ ώ η ν γιδοβοσκούς και να υποτιμήσει τον ελληνισμό. Αναρωτηθείτε γιατί, γ ι α πα­ ρ ά δ ε ι γ μ α , ό τ α ν χρησιμοποι­ είται ο όρος «μπαρόκ» (για το γ ν ω σ τ ό ρυθμό), δεν χρη­ σιμοποιούμε σ υ ν θ έ τ ο υ ς όρους ό π ω ς γ ε ρ μ α ν ο μ π α ρόκ, ε λ λ η ν ο μ π α ρ ό κ , α υ στραλομπαρόκ, ελβετομπαρόκ κλπ. Επί Ρ ω μ α ι ο κ ρ α τ ί α ς στη Με­ σόγειο, οι Έ λ λ η ν ε ς έκτισαν τ α π ά ν τ α και α π λ ά γ ι α ν α υ π ο β α θ μ ι σ τ ε ί η ελληνική κυριαρχία μπήκε και όρος "Ρωμαίο". Για π α ρ ά δ ε ι γ μ α , ελληνορο> ! μαϊκός πολιτισμός, ελληνο­ ρωμαϊκό θέατρο, ε λ λ η ν ο ρ ω μ α ϊ κ ή π ά λ η κλπ. Το ότι οι Ρωμαίοι είναι αξιέ- 1 παινοι γ ι α το ότι επέτρεψαν την π ε ρ α ι τ έ ρ ω ά ν θ ι σ η του ελληνικοί» π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ είναι α δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ ο . Το ότι όμως δ ε ν μ π ό ρ ε σ α ν να την | π ρ ο ω θ ή σ ο υ ν π ο υ θ ε ν ά είναι εξίσου σίγουρο.

58

Τα λεγόμενα ρ ω μ α ϊ κ ά κτί,,ματα γ ύ ρ ω α π ό την Μεσό­ γειο, υ π ά ρ χ ο υ ν μόνο εκει που ζούσαν οι Έλληνες. Δηλαδή στην Ιταλία, τη Σικε­ λία, την Ιλλυρία, την Ελλάδα, τη Δακία, τη Μικρά Αυία, την Εγγύς Ανατολή, την Αίγυπτο, την Τυνησία, την Λιβύη, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιβηρική και τ η ν ΓΑΛΛΊΑ,

Αναρωτήθηκε ποτέ κ α ν ε ί ς από τους ερευνητές τ ο υ π α ­ ρελθόντος, γιατί δεν είδαμε τέτοια κτίσματα στη βόρεια Γαλλία, στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ο λ λ α ν δ ί α , τη Βρετανία και στη βόρεια Ισπανία;

•Μήπως εκεί, λοιπόν, θα π ο υ ν μερικοί, γ ι ν ό τ α ν ε διαρ­ κώς πόλεμοι; Γιατί, ειρήνη είχαμε στην Μεσόγειο; Όχι βέβαια. Α π λ α η μόνη δια­ φ ο ρ ά ή τ α ν η έντονη π α ρ ο υ ­ σία τ ο υ ελληνικού στοιχείου. Αν όμως, φίλοι μου, δε­ χ θ ο ύ μ ε οτι κ ά π ο ι α κέντρα α π ο φ ά σ ε ω ν θ έ λ ο υ ν να εξα­ λ ε ί ψ ο υ ν κάθε τι ελληνικό α π ό την π α γ κ ό σ μ ι α ιστορία, τότε δεν έ χ ο υ ν π α ρ ά να πα­ ρ α χ α ρ ά ξ ο υ ν ή να π α ρ α π ο ι ­ ήσουν τα δ ε δ ο μ έ ν α και τα ε υ ρ ή μ α τ α , ο ύ τ ω ς ώστε εκεί­ νοι π ο υ θ α γ ρ ά ψ ο υ ν την ιστορία να την α π ο δ ό σ ο υ ν κ α τ ά την ε π ι θ υ μ ί α τ ω ν π α ραχαρακτών.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Το κυρίως μέρος της Κων­ σταντινούπολης βρίσκεται στη Θρακική Χερσόνησο, α ν ά μ ε σ α στον Κεράτιο ΚόΛπο, την Προποντίδα και το Βόσπορο. Καταλαμβάνει όμα»ς μέρη σε μεγάΛη έκταση τόσο α π ό τις ευρω­ παϊκές, όσο και α π ό τις ασιατικές ακτές. Η πόλη είναι γεμάτη α π ό ελληνικά μνημεία που δηλώνουν τη βυζαντινή ακμή της. Ας δούμε όμως πρώτα κάποιες ιστορικές στιγμές - ορόσημα για την ένδοξη αυτή βασι­ λεύουσα του Ελληνισμού. Το 667 π.Χ. οι Μεγαρείς ιδρύουν μια αποικία στην περιοχή αυτή, την οποία ονομάζουν Βυζάντιο. Η π ό λ η γρήγορα α π ο κ τ ά εμπορική δύναμη και οικονομική αίγλη. Μέσα α π ό την αο-

χαία ελληνική γραμματεία γ ί ν ο ν τ α ι λ ό γ ο ι και αναψορές ε γ κ ω μ ι α σ τ ι κ έ ς γ ι α τη γ ε ω σ τ ρ α τ η γ ι κ η ς (πιμασια; θέση της π ό λ η ς του Βύζανα νου. Ο Μ. Κωνσταντίνος ό μ ω ς ή τ α ν α υ τ ό ς π ο υ διατη στωσε τις δυνατότητες και τις αρετές της περιοχής α υ τ ή ς κι έτσι, στις 8 Νοεμ­ βρίου του 324 μ.Χ. θέτει τα θ ε μ έ λ ι α της ν έ α ς πρωτεύον σας της π α ρ η κ μ α σ μ έ ν η ς ήδη Ρ ω μ α ϊ κ ή ς Αυτοκρατο­ ρίας, σ τ η ν κάρδια του ελΛη. νικου κοσμοΐ'. Η νέα πόλη ονομάστηκε Κωνσταντινού­ π ο λ η και έ μ ε λ λ ε α π ο τα ε­ γ κ α ί ν ι α της στις 11 Μαΐου του 330 μ.Χ και γ ι α περισσό­ τερο α π ό 1.000 χρονιά να α π ο τ ε λ έ σ ε ι ένδοξο σύμβυΛο του ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ και βασι­ λ ε ύ ο υ σ α π ό λ η τοι» τότε γνω­ στού κι α ν α π τ υ γ μ έ ν ο υ κόσμου. Η π ό λ η ήταν χτισμένη π ά ν ω σε 1^ επτά ι

Λόφους, στην π ε ρ ί φ η μ η Επτάλοφο, ενώ το εσωτερικό της διαιρούνταν σε 14 διαμεοίσματα, τα ο π ο ί α διέσχιζε η ονομαστή λ ε ω φ ό ρ ο ς τ ω ν θ ρ ι ά μ β ω ν η α λ λ ι ώ ς Μέση λεωφόρος. Ο Μ. Κωνσταντί­ νος και οι διάδοχοι τ ο υ γρή­ γορα φρόντισαν η π ο λ η να αποκτήσει ισχυρό τείχος και στόλισαν την π ο λ η με επι­ βλητικούς δρόμους, υ δ ρ α γ ω ­ γεία, πλατείες, με το Μ έ γ α Παλάτιον, τον ι π π ό δ ρ ο μ ο K.O.K.

Ο Ιουστινιανός ωστόσο ή τ α ν αυτός που μερίμνησε ώστε η πόλη να γίνει ένα σ ύ γ χ ρ ο ν ο της εποχής του, α λ λ α κ α ι διαχρονικό ευρύτερα θ α ύ μ α της αρχιτεκτονικής. Κορυ­ φαία έργα ανυψιόνονται σ' ολάκερη την π ό λ η . Το μνη­ μειώδες όμως κτίσμα, το σύμβολο α υ τ ό του Χριστια­ νισμού και τ ο υ Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ , στο οποίο μέχρι και σ ή μ ε ρ α κατοικεί (ναίει > ναός) η Σοφία του Θεού, είναι ο Ναός της του Θεού Αγίας Σοφίας. Περίφημος ο τρούλος τ ο υ ναού, με δ ι ά μ ε τ ρ ο 31 μ και με 40 π α ρ ά θ υ ρ α στη β ά σ η του, ωοτε να δίνει τ η ν αί­ σθηση ότι στέκεται α ν ά λ α ­ φρος σε ύψος 54μ α π ό το δάπεδο τ ο υ κ τ ί σ μ α τ ο ς . Π α ­ ράπλευρα τ ο υ ο κεντρικός τρούλος, α ν α τ ο λ ι κ ά κ α ι δ υ ­ τικά, συνοδεύεται α π ό δ ύ ο τρούλους κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ­

νους α π ό ένα τεταρτοσφαίρίο της ίδιας διαμέτρου με τον κεντρικό τρούλο, στηρι­ ζ ό μ ε ν ο ι σε δυο κεντρικές δ ι ώ ρ ο φ ε ς ημικυκλικές κόχες, οι οποίες εμπεριέ­ χ ο υ ν α ν τ ί σ τ ο ι χ α δύο ημικυ­ κλικές εξέδρες. Ο κεντρικός τ ρ ο ύ λ ο ς στηρίζεται σε ένα τ ύ μ π α ν ο κυκλικό στη βάση του οποίου σ χ η μ α τ ί ζ ο ν τ α ι τ ό ξ α και τ ρ ί γ ω ν α τ α ο π ο ί α σ υ ν ε ν ώ ν ο υ ν τις κορυφές των τεσσάρων γιγαντιαίων δ ι α σ τ ά σ ε ω ν π ε σ σ ώ ν , στο κ έ ν τ ρ ο τ ο υ οικοδομήματος. Η Κωνσταντινούπολη έφτασε στην ακμή της κατά τ α χ ρ ό ν ι α της Μακεδόνικης Δυναστείας με πληθυσμό 1.000.000 Ε λ λ ή ν ω ν . Α π ο τ έ ­ λεσε εκείνη την περίοδο προορισμό πολλών ανθρώ­ π ω ν τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς , τ ω ν τε­ χ ν ώ ν και τ ω ν ε π ι σ τ η μ ώ ν ,


νους. -Το626 μ.Χ· πολιορκείται από τους Αβαρους και τους Πέρσες. -Το673 έως το 677 δέχεται την πολιορκία τ ω ν Αρά­ βων και του Μωβιά. . Το 941 π.Χ η Πόλη δέχε­ ται την πολιορκία τ ω ν

καθώς και α ν θ ρ ώ π ω ν π ο υ επιθυμούσαν να σπουδά­ σουν τον εΛΛηνοχριστιανικό πολιτισμό στο Πανεπιστή-

μιο της Πόλης. Τα κυριώτερα γ ε γ ο ν ό τ α της ιστορίας της Π ό λ η ς είναι τα εξής:

- Τον 7ο π.Χ αιώνα ιδρύεται η αποικία του Βυζάντιου α π ό το Στράβωνα το Μεγαρέα.

- Το 279 π.Χ. οι Γαλάτες πο­ λιορκούν την Π ό λ η .

- Στις αρχές του 5ου α ι ώ ν α η ΠόΛη κ α τ α λ α μ β ά ν ε τ α ι α π ό τους Πέρσες. - Το 479 π.Χ. ο Παυσανίας επανακαταΛαμβάνει την Πολη και την απελευθερώ­ νει α π ό τους Πέρσες. - Το 340 π.Χ. ο ΦύΧιππος ο Β' της Μακεδονίας πολιορ­ κεί την Πόλη. 64

- Το 2ο α ι ώ ν α μ ε τ ά Χριστόν την Π ό λ η κ α τ α λ α μ β ά ν ε ι ο Σ ε π τ ί μ ι ο ς Σεβήρος. - Το 324 μ.Χ. καταλαμβάνε­ ται α π ό το Λικίνιο. - Στις Μαΐου του 330 ο Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς εγκαινιάζει την Πόλη ως τη ν έ α πρω­ τεύουσα τ η ς α υ τ ο κ ρ α τ ο ­ ρίας του. - Το 5 5 8 μ.Χ. η Π ό λ η δέχε­ ται ε π ί θ ε σ η α π ό τους Ού-

Ρώσων. . Το 1204 π.Χ η Π ό λ η κ α τ α ­ λαμβάνεται α π ό τους σταυροφόρους. - Το 1261 π.Χ γ ί ν ε τ α ι η ανακατάληψη της Πόλης από τους Βυζαντινούς. - Οι Τούρκοι θα α π ο π ε ι ρ α ­ θούν πολλές φορές ν α κ α ­ ταλάβουν την Π ό λ η με πολιορκίες το 1392, 1398, 1412,1422 και το 1432. - Το 1453, στις 29 Μαΐου η Κωνσταντινούπολη κ α τ α ­ λαμβάνεται α π ό τ ο Μ ω ά ­ μεθ το Β'. Λίγες η μ έ ρ ε ς πριν ο Μ ω ά μ ε θ είχε ζητή­

σει α π ό τ ο ν Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο να του π α ρ α δ ώ σ ε ι την πόλη. Ο Κωνσταντίνος ο Π α λ α ι ο λ ό γ ο ς του έδωσε τ η ν α π ά ν τ η σ η π ο υ ταιριά­ ζει σε κ ά θ ε ένδοξο Έλ­ ληνα: « Το δε την π ό λ ι ν σοι δού­ ν α ι ούτ' εμόν εστίν, ούτ' άλλου των κατοικούντων ε ν τ α ύ τ η . Κοινή γ α ρ γ ν ώ μ η π ά ν τ ε ς αυτοπροαι­ ρ έ τ ω ς α π ο θ α ν ο ύ μ ε ν και ο υ φεισόμεθα της ζωής ημών». [Απόδοση στη Νέα Ελλη­ νική: Το να σου π α ρ α δ ώ σ ω τ η ν π ό λ η δεν είναι ούτε δικό μ ο υ α λ λ ά ούτε τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν της. Γιατί όλοι έχουμε α π ο φ α σ ί σ ε ι ν α πε­ θ ά ν ο υ μ ε με τη θ έ λ η σ η μας και ν α μ η λ υ π η θ ο ύ μ ε γ ι α τη ζ ω ή μας.]


Η Ε Λ Λ Α Δ Α ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ Ο τ α ν ξεκίνησε το περι­ βόητο σχέδιο των 100 ετών α π ό τον Σαμαέλ, π α ρ ά το ότι δεν τον ανησυχούσαν οι ανοργάνωτοι και με­ ταξύ τους κατασπαρασσόμενοι Έλληνες, η ΕΛΛάδα δεν έμεινε έξω α π ό τα σχέ­ δια της Λευκής Αδελφότη­ τας. Φρόντισε Λοιπόν η Λευκή Αδελφότητα να ορίσει τον Βενιζέλο στην Ελλάδα, όπου η Μαύρη Αδελφό­ τητα είχε ορίσει κατ'ευθείαν α π ό το άντρο της στην Γερμανία βασιλείς. Χωρίστηκαν λοιπόν οι κα­ κόμοιροι οι Ελληνες και σε βασιλικούς και βενιζελικούς. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη το τουρκικό κίνημα της Λευκής Αδελ­ φότητας, οι Νεότουρκοι, ετοιμάζονται μέσα στις μασονικές στοές, π ο υ μετά α π ό λίγο υ π ο τ ά χ θ η κ α ν στους Ιλλουμινάτι, να κα­ ταλάβουν την εξουσία στην Τουρκία. Την ίδια εποχή στην Θεσσαλονίκη και στον Βόλο ξεκινά η Λευκή Αδελφότητα τα συνδικαλιστικά και σοσια­ λιστικά κινήματα με προ­ εξάρχοντες τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. 70

Εχουμε ε π ο μ έ ν ω ς τον Βε­ νιζέλο σ τ η ν "Ελλάδα να btχεται να προχωρήσει στα ε δ ά φ η της Μικράς Ασίας που διοικείται γ ι α λογα­ ριασμό της Μαύρης Αδελ­ φότητας α π ό τον Σ ο υ λ τ ά ν ο Α μ π ν τ ο ύ λ Χαμίντ τον Β'. Οι Έλληνες νι­ κούν και π ρ ο χ ω ρ ο ύ ν , κ α θ ώ ς τα μικρασιατικά ε δ ά φ η θέλει να ελέγχε ι η Λευκή Α δ ε λ φ ό τ η τ α με κά­ ποιο α π ό τα υποχείρια της. Κατά τη διάρκεια όμως της Μικρασιατικής εκστρα­ τείας, ο Κεμάλ μετά α π ό ε μ φ ύ λ ι ο π ό λ ε μ ο πήρε την εξουσία σ τ η ν Τουρκία. Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές στην Ε\λ ά δ α , και έτσι είχαμε την Τουρκία π λ έ ο ν με την Λευκή Α δ ε λ φ ό τ η τ α και την Ε λ λ ά δ α ξ α ν ά με την Μαύρη, α φ ο ύ α ν έ λ α β α ν οι φιλοβασιλικοί. Ετσι εκεί που ν ι κ ο ύ σ α μ ε , άρχισαν να νικούν οι... Τούρκοι για λ ο γ α ρ ι α σ μ ό τ η ς Λευκής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς . Έγινε η κα­ τ α σ τ ρ ο φ ή και α μ έ σ ω ς επα­ ν ή λ θ ε ο Βενιζέλος και η Λευκή Α δ ε λ φ ό τ η τ α στα­ μάτησε τ ο ν π ό λ ε μ ο με­ τ α ξ ύ τ ω ν δύο κ α λ ώ ν π α ι δ ι ώ ν της. Του Ατατούρκ και τ ο υ Βενιζέλου. Ακούγε­ ται αστείο, α λ λ ά μόνο οι ε ν ν α λ α γ έ ς τ η ς εξουσίας μ ε τ α ξ ύ Λευκής και Μαύ­

ρης Αδελφότητας σε Ελ­ λάδα και Τουρκία ε ξ η γ ο ύ ν τα παρανοϊκά π ο υ συνέβη­ σαν εκείνη την ε π ο χ ή στην περιοχή. Μετά μάλι­ στα την «ειρήνη» ο Βενιζέ­ λος πρότεινε τον Ατατούρκ γ ι α ν ό μ π ε λ ει­ ρήνης.!!!!!!! Βλέπετε ότι τα π ά ν τ α εξη­ γούνται και βεβαίως α π ο ­ μυθοποιούν την ύ π α ρ ξ η των δήθεν μ ε γ ά λ ω ν δημο­ κρατών που έ φ ε ρ α ν τ η ν δημοκρατία και τον συνδι­ καλισμό στην Ελλάδα γ ι α λογαριασμό της Λευκής Αδελφότητας και β έ β α ι α και των μ ε γ α λ ο π α τ ρ ι ω τ ώ ν βασιλέων της Ελλάδος Γλυξμπουργκ, κ α τ ε υ θ ε ί α ν α π ό την Μαύρη Αδελφότητα.(λεπτομέρειες 4,5,6). Το 1914 όταν ξ έ σ π α σ ε ο Α' Π.Π., ο μεν Βενιζέλος τά­ χθηκε με τους Α γ γ λ ο γ ά λ λους, ο δε β α σ ι λ ι ά ς με τους Γερμανούς. Για σ κ ε φ θ ε ί τ ε λοιπόν, φίλοι μου. Ο Βενι­ ζέλος με τις δ υ ν ά μ ε ι ς π ο υ στήριζε η Λευκή Αδελφό­ τητα και ο β α σ ι λ ι ά ς με τους Γερμανούς τ η ς Μ α ύ ­ ρης. Με την Ε λ λ ά δ α ποιος; Με τις κόντρες π ο υ δημι­ ουργήθηκαν, η Μ α ύ ρ η Αδελφότητα στήριζε τ η ν κυβέρνηση του β α σ ι λ ι ά στην Α θ ή ν α και η Λευκή Αδελφότητα τ η ν κυβέρ­ νηση που ο Βενιζέλος

έκανε στην Θεσσα­ λονίκη, τ η ν Νεα Ιερου­ σαλήμ όπως τ η ν έλε­ γ α ν . Για να μ η ν τα π ο λ υ λ ο γ ο ύ μ ε επικράτησε ο Βενιζέλος π ο υ κατεδίωξε τους πολιτι­ κούς τ ο υ α ν τ ι π ά λ ο υ ς και α ν έ λ α β ε την εξουσία. Αμέ­ σως, νομίζεις και τον κυ­ ν η γ ο ύ σ α ν και ενώ επικρατούσε παγκόσμιο π ο λ ι τ ι κ ό και οικονομικό χάος, επεχείρησε, λέει, με­ γ ά λ η ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή μεταρ­ ρύθμιση. Κατά την ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή α υ τ ή μεταρ­ ρ ύ θ μ ι σ η ο Βενιζέλος κα­ τήργησε την δ ι δ α σ κ α λ ί α των αρχαίων ελληνικών στο δημοτικό και έ β γ α λ ε "μοντέρνα " αναγνωστικά π ο υ δεν π ε ρ ι ε ί χ α ν η θ ι κ ά κ ε λ ε ύ σ μ α τ α και δεν τόνω­ ν α ν τ ο π α τ ρ ι ω τ ι κ ό συναί­ σ θ η μ α των Ελλήνων. Από ότι είδατε η Λευκή Αδελ­ φ ό τ η τ α έχει σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α δ ό γ μ α τ α και α υ τ α α κ ο λ ο υ ­ θεί π ι σ τ ά και σ τ α θ ε ρ ά . Οι κινήσεις τ ο υ Βενιζέλου και του βασιλιά ακούγονται δ ι α χ ρ ο ν ι κ έ ς , α φ ο ύ διαχρο­ ν ι κ ά α φ ε ν τ ι κ ά τις ε π έ β α λ ­ λαν.

71


του Πόντου. Αρχικά πραγματο­ ποιήθηκε επιστρά­ τευση ο λ ω ν των ανδρών α π ό 15 έως 45 ετών και η

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τ Η Σ ΜΙΚΡΑΣ Α Σ Ι Α Σ

κληρη τη Μικρά Ασία.. Η τελική α π ό φ α σ η π ά ρ θ η κ ε το 1911 και έλαβε χ ώ ρ α κατά τ ο ν π ρ ώ τ ο Π α γ κ ό σ μ ι ο Πό­

Από τους Βαλκανικούς Πο­ λέμους και έπειτα, οι Νεότουρκοι και το Νεοτουρκικό κομιτάτο είχαν α π ο φ α σ ί σ ε ι την ολοκληρωτική εξόντωση και τον α φ α ν ι σ μ ό κάθε ίχνους της μακραίωνης ελ­ ληνικής παρουσίας σε ολό­

λ ε μ ο και ολοκληρώθηκε με τον Μ ο υ σ τ α φ ά Κεμάλ. Στό­ χος σ ω β ι ν ι σ τ ι κ ό ς του κινή­ μ α τ ο ς τ ω ν Νεότουρκων ή τ α ν η ε θ ν ο λ ο γ ι κ ή αλλοί­ ω σ η και ο εκτουρκισμός ό λ ω ν τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν της πε­ ριοχής τ η ς Μ ι κ ρ ά ς Ασίας και

συγκέντρωση τους σε κ α τ α ­ ναγκαστικά Τ ά γ μ α τ α Ερ­ γασίας. Απα­ γορεύτηκε σε όλους του Έλληνες της περιοχής να ασκούν τα επαγγέλ­ ΜΑΤΑ τους ε λ ε ύ θ ε ρ α και δια ν ό μ ο υ απεκόπη κάθε ε π α γ ­ γελματική συνεργασία Μουσουλμά­ νων με Έλλη­ νες, ώστε ν α αποκοπούν οικονομικά και κοινωνικά οι Ελληνες της π ε ρ ι ο χ ή ς . Οι ποινές μ ά λ ι σ τ α π ο υ ε π ι β ά λ ­ λονταν ή τ α ν ιδιαίτερα α υ ­ στηρές και β ά ν α υ σ ε ς , κ α θ ώ ς και άμεσες. Σ υ ν ά μ α οι κοινότητες τ ω ν Ελλήνων δ έ χ ο ν τ α ν α ν ε λ έ η ­ τες επιθέσεις, ιδιαίτερα στις πιο α π ο μ ο ν ω μ έ ν ε ς και α π ό ­ μακρες περιοχές και οι κά­

τοικοι τους έ π ε φ τ α ν θ ύ μ α τ α ληστειών, β ι α σ μ ώ ν και εν τέλει φ ό ν ω ν και π α ν τ ό ς είδους βαρβαρότη­ τ α ς . Η πολιτική αυτή υπήρξε σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή κι έτσι α ν ά γ κ α σ ε πολλούς Έλληνες της περιοχής ν α π ά ­ ρ ο υ ν το δρόμο της προσφυγιάς που θα τους οδηγούσε σ τ η ν Ελλάδα, α λ λ ά και στα δ ι π λ α ν ά κράτη, μ α κ ρ υ ά α π ό τ η βαρ­ β α ρ ό τ η τ α του Κεμάλ.

Τα γεγονότα που Έλληνες και ξένοι κατέγραψαν για τη γενοκτονία του Ελληνι­ σμού δεν περιλαμβάνουν εκείνους που ήταν πράγ­ ματι πκτι,ι α π ό τις αποφά­ σεις. Η μεν Ελλάς, πήρε εντολή α π ό τη Λευκή Αδελφότητα να προχωρή­ σει μέσα στη Μικρά Ασία, ενώ οι Τούρκοι πήραν ε­ ντολή α π ο τη Μαύρη Αδελφότητα να κατασφά­ ξουν τους άμαχους Ελλη­ νικούς πληθυσμούς. Κατά τη δαίρκεια της Μι­ κρασιάτικης εκστρατείας, η Λευκή Αδελφότητα, πρό­ δωσε την Ελλάδα. Έτσι, η Ελλάδα έχασε α π ο τις συνδυασμένες ενέργειες των δύί) Αδελφοτήτων, Μια έκθεση π ο υ συ­ πληθυσμούς και εδάφη ν έ τ α ξ ε η Ελληνική ακριβώς στις αρχές του π ρ ε σ β ε ί α τον Ιούνιο 20ου αιώνα που η τ ο υ 1915 α ν α φ έ ρ ε ι Λευκή και η Μαύρη Αδελ­ μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν και φότητα πολεμούσαν δια των υποτελών εκπροσω­ τα εξής: «Οι εκδιωπών τους για την κυριαρ­ κόμενοι α π ό τ α χία στον πλανήτη. Η χ ω ρ ι ά τους δεν ε ί χ α ν περιπτα>ση της Ελλάδος δικαίωμα να πάρουν ήταν η μόνη κατα την μ α ζ ί τους ούτε τα οποία η Μαύρη και η Λευκή Αδελφότητα συμ­ απολύτως αναγκαία. φωνήσαν να συνεργα­ Γυμνοί και ξ υ π ό λ η ­ στούν. Οι απόγονοι των τοι, χωρίς τ ρ ο φ ή και Ελ έπρεπε να χτυπηθούν νερό, δερόμενοι και πάση θυσία. Αργότερα υβριζόμενοι, όσοι κατά τον Β Π.Π. η Ελλάδα έχασι ποσοστιαία το με­ δ ε ν ε φ ο ν ε ύ ο ν τ ο οδηγαλύτερο μέρος του πλη­ γ ο ύ ν τ ο σ τ α όρη α π ό θυσμού της σε σχέση μ* τ ο υ ς δήμιους τους. οποιοδήποτε αλλο κράτος. Ο ι περισσότεροι α π ' Κι υμΐι<ς υπάρχουμε. Κι αυτούς πέθαιναν όμως αντέχουμε. Κι όμως θα ιιμαστε στο Αραντις. κατά την πορεία α π ό τα β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α . Το τέρμα του ταξιδιού δεν σ ή μ α ι ν ε και 73


τέρμα τ ω ν δεινών τους, γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι τ ω ν χωριών, που συναντού­ σ α ν τους παρεΛάμβαναν γ ι α να τους καταφέρουν το τε­ λειωτικό π λ ή γ μ α . . . Ομως τα πιο δύσκολα έρ­ χονται το 1919 όταν το καθε­ στώς του Κεμάλ α π ο φ α σ ί ζ ε ι να εξαφανίσει τον ελληνι­ σμό της Μικράς Ασίας εκτουρκίζοντας τον και με­ τατρέποντας τις χιλιάδες των Ελλήνων σε πρόσφυγες ή σε κρυπτοχριστιανούς εκτουρκισμένους. Έτσι, στις 19 Μαΐου ο Μουσταφά Κεμάλ έρχεται στη Σαμ­ ψούντα και συγκροτώντας τη μυστική οργάνωση, τη Mutafai Milliye, κηρύσσει το μίσος εναντίον τ ω ν Ελλή­ νων και σχεδιάζει την ολο­ κλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού. Η τρομοκρατία, τα εργατικά τ ά γ μ α τ α , οι εξορίες, οι κρε­ μάλες, οι πυρπολήσεις τ ω ν χωριών, οι βιασμοί, οι δολο­ φονίες εξώθησαν τους Έλ­ ληνες στη λύση του αντάρτικου κλεφτοπόλεμου προκειμένου να προστατέ­ ψουν τα γυναικόπαιδα. Η ελληνική ανδρεία είναι αυτή που διέσωσε τον Ελληνισμό α π ο τον ολοσχερή α φ α ν ι σ μ ό του. Ωστόσο, ο Κεμάλ ενι­ σχύεται διαρκώς ολοένα και πι σισσάτερο και τα σχέδια εξόντωσης των ελληνικών π λ η θ υ σ μ ώ ν καρποφορούν.

Α π ό άκρη σε ακρη της Μικρας Ασίας, σε όλες τις (Λλ η ν ι κ έ ς π ό λ ε ι ς στήνονται έ κ τ α κ τ α δικαστήρια ανεξαο, τησιας, π ο υ καταδικάζουν και ε κ τ ε λ ο ύ ν τις ηγεσίες του Ελληνισμού. Με τον τρόπο

αυτό, ο ελληνισμός στερεί­ ται τους ηγέτες τ ο υ και τ η ν υποτυπώδη ο ρ γ ά ν ω σ η π ο υ μπορούσε να έχει προκειμέ­ νου να α ν τ ι σ τ α θ ε ί στους Νε­ ότουρκους.

Σύμφωνα με τα δημογρα­

φ ι κ ά στοιχεία π ο υ κ α τ α μ α ρ ­ τ υ ρ ο ύ ν τ α ι στα α ρ χ ε ί α του τουρκικού κράτους οι κυριό­ τερες πόλεις του Π ό ν τ ο υ υπήρξαν:


Α) η Τ ρ α π ε ζ ο ύ ν τ α με 50.000 κατοίκους τότε, α π ό τους οποίους 25.000 Ελληνες Β) ι] Κερασούντα με 30.000 κατοίκους, α π ό τους οποίους 22.000 ΈΛΛηνες Γ) η Τρίπολη με 10.000, α π ό τους ο π ο ί ο υ ς 6.000 ΈΛΛηνες Δ) τα Κοτυωρα (Ορντού) με 17.000, α π ό τους οποίους 6.000 ΈΛΛηνες Ε) η Αμισός (Σαμψούντα) με 56.000, α π ό τους οποίους 18.000 Ε λ λ η ν ε ς ΣΤ) η Σ ι ν ώ π η με 19.000, α π ό τους ο π ο ί ο υ ς 4.500 ΈΛΛηνες Ζ) η Νικόπολη με 4.500 ΈΛΛηνες Η) η ΑργυρούποΛη με 9.000 κατοίκους, α π ό τους οποίους 4.500 ΕΛΛηνες Θ) η Αμασεια με 52.000, α π ό τους ο π ο ί ο υ ς 22.000 ΈΛΛη­ νες. Τα π α ρ α π ά ν ω καταμαρτυρούν και τα σ χ ο λ ε ί α και οι μη­ τροπόλεις που λειτουργούσαν στην π ε ρ ι ο χ ή : Α) Η μητρόπολη Τ ρ α π ε ζ ο ύ ν τ α ς με 115 σ χ ο λ ε ί α , 169 κα­ θηγητές και δασκάλους και 7.500 μ α θ η τ έ ς , Β) Η μητρόπολη Ροδοπόλεως με 65 σχολεία, 87 καθηγη­ τές και δασκάλους και 3.512 μ α θ η τ έ ς και μαθήτριες, Γ) Η μητρόπολη Κολωνίας με 108 σχολεία, 94 καθηγητές και δασκάλους και 7.300 μ α θ η τ έ ς και μ α θ ή τ ρ ι ε ς , Δ) Η μητρόπολη Χαλδιας - Κερασούντας με 352 σχολεία, 322 καθηγητές και δάσκαλους και 24.800 μ α θ η τ έ ς και μαθήτριες, Ε) Η μητρόπολη Νεοκαισαρειας με 182 σ χ ο λ ε ί α , 193 κα­ θηγητές και δάσκαλους και 12.800 μ α θ η τ έ ς και μ α θ ή ­ τριες και Στ) Η μητρόπολη Αμασείας με 376 σχολεία, 386 καθηγητι ς και δασκάλους και 23.600 μ α θ η τ έ ς και μ α θ ή τ ρ ι ε ς . Κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας τ ω ν Π ο ν τ ί ω ν βρήκαν το θ ά ν α τ ο π ά ν ω α π ο 300.000 Έλληνες τ ο υ Π ό ν τ ο υ . Ανα­ λυτικότερα: Περιφέρεια Αμασείας

134.078

Περιφέρεια Χαλόείας - Κερασούντας....64.582 Περιφέρεια Ροδοπόλεως 17.479 Περιφέρεια Τραπεζούντας

38.435

Περιφέρεια Νεοκαισαρείας

27.216

Περιφέρεια Κολωνίας

21.448

Ι ύ ν ο Α ο

76

"1303.238

Η Βουλή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν τίμησε τους Έ λ λ η ν ε ς ΝΟΜΟΣ ΤΠΑΡΙΘ.2193 Η 19η Μαΐου καθιεριύνεται ως η μ έ ρ α μ ν ή μ η ς της γενο­ κτονίας τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν τ ο υ Πόντου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον α κ ό λ ο υ θ ο ν ό μ ο π ο υ ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Ορίζεται η 19η Μαΐου ως η μ έ ρ α μ ν ή μ η ς της γ ε ν ο κ τ ο ν ί α ς των Ελλήνων του Π ό ν τ ο υ . Αρθρο 2 Ο χαρακτήρας, το π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο , ο φ ο ρ έ α ς και ο τρόπος οργάνωσης τ ω ν ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν μ ν ή μ η ς κ α θ ο ρ ί ζ ο ν τ α ι με προεδρικό δ ι ά τ α γ μ α , π ο υ εκδίδεται με π ρ ό τ α σ η του Υπουργού Εσα>τερικών ύστερα α π ό γ ν ώ μ η τ ω ν π λ έ ο ν αναγνωρισμένων Ποντιακών σωματείων. Αρθρο 3 Η ισχύς του π α ρ ό ν τ ο ς ν ό μ ο υ α ρ χ ί ζ ε ι α π ό τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα τ η ς Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς σ τ η ν Εφη­ μερίδα της Κυβερνήσεως και τ η ν εκτέλεση τ ο υ ως ν ό μ ο υ του Κράτους. Αθήνα 7 Μαρτίου 1994 Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Γ. Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠ. ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τ έ θ η κ ε η Μ ε γ ά λ η Σ φ ρ α γ ί δ α τ ο υ Κρά­ τους Αθήνα 8 Μαρτίου 1994 Ο ΕΠΙ Τ Η Σ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

όχι μ ό ν ο τ ω ν Ποντίων αδελ­ φ ώ ν μας; Ο τότε π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς της

Τίθεται όμως το εξής θ έ μ α . ΑΛΛοι Ελληνες εκτός τ ω ν ΙΙυντιων δεν f ύπντώθηκαν,Δεν πρέπει να μιΛάμε για γενοκτονία τ ω ν Ελλήνων της Μ.Ασίας και

Ε λ \ ά δ α ς Ελευθέριος Βενιζέ­ λος, με α φ ο ρ μ ή τις τουρκι­ κές διώξεις και τις σφαγές στην Π έ ρ γ α μ ο και το Αίδίνιο, ζήτησε α π ό τους Συμμά­ χους τ η ν ε ν τ ο λ ή ν α

αποβιβαστεί ο ε λ λ η ν ι κ ό ς στρατός στη Σ μ ύ ρ ν η . Οι Τούρκοι π ρ ο έ β η σ α ν σε ισχυρή α ν τ ί σ τ α σ η , α λ λ ά ο ελληνικός στρατός κ α τ ά ­ φερε ν α κ α τ α λ ά β ε ι τ α π ρ ο ­ άστια της Σ μ ύ ρ ν η ς και περιοχές τη Μ. Ασίας γ ύ ρ ω από το Μαίανδρο ποταμό, καθώς και την κ ο ι λ ά δ α τ ο υ

Κάστρου και την Π έ ρ γ α μ ο . Έτσι, το Φεβρουάριο του 1920 ε γ κ α θ ί σ τ α τ α ι στη Σ μ ύ ρ ν η το Γενικό Επιτελείο τ ο υ ε λ λ η ν ι κ ο ύ στρατού υ π ό τον α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο Λεωνίδα Π α ρ α σ κ ε υ ό π ο υ λ ο . Οι Τούρ­ κοι π ρ ο β α ί ν ο υ ν στη "Με­ γ ά λ η Εθνική Τουρκική Σ υ ν έ λ ε υ σ η " στις 20 Απρι­ λίου 1920, ο π ο υ ο Κεμάλ α ν α λ α μ β ά ν ε ι εξολοκλήρου τ η ν εκτελεστική εξουσία και την ο ρ γ ά ν ω σ η της αντίστα­ σης τ ω ν Τούρκων. Έτσι, οι Τούρκοι ο ρ γ α ν ώ ν ο υ ν ισχυ­ ρότερη α ν τ ί σ τ α σ η . Ο ελληνι­ κός σ τ ρ α τ ό ς με τη σειρά του ζ η τ ά α π ό τις σ υ μ μ α χ ι κ έ ς δυ­ ν ά μ ε ι ς την άδεια ν α προβεί στις α π α ρ α ί τ η τ ε ς ενέργειες για την αντιμετώπιση του α ν τ ι π ά λ ο υ . Α π ό τις 9 Ιου­ νίου ξεκινά η ελληνική επί­ θεση και τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α γ ι α τ η ν Τουρκία είναι οδυ­ νηρά. Με τ η ν π ρ ώ τ η τους επίθεση, που πραγματοποι­ ή θ η κ ε στις 9 με 12 Ιουνίου τα ελληνικά στρατεύματα π έ τ υ χ α ν την κ α τ ά λ η ψ η τ ω ν Μ α λ γ ά ρ ω ν , τ η ς Φιλαδέλ­ φ ε ι α ς και ά λ λ ω ν π ό λ ε ω ν . Ακολούθησε και δεύτερη στις 16 με 19 Ιουνίου με την οποία προσαρτήθηκε το Μ π α λ ο ύ κ ε σ ε ρ και το Αδραμυτίον. Τέλος, η πιο ισχυρή επίθεση ήταν αυτή που π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε στο διά­ σ τ η μ α 24 Ιουνίου με 10 Αυ­ γ ο ύ σ τ ο υ και με την ο π ο ί α


κ α τ ε λ ή φ θ η η πόλη της Προύσας. Η Ελλάδα, ισχυρή πλέον, οδηγήθηκε στην υπο­ γ ρ α φ ή της ιτυνθηκης τ ω ν Σεβρών, στις 10 Αυγούστου 1920. Οι Τουρκική Κυβέρ­ νηση της. ΚωνσταντινουποΛης αναγκάστηκε να <η·(Γ νωρισει ως ι ΛΛηνικη την Ανατολική Θράκη, μόλις

30 χλμ. έ ξ ω α π ό την Κων­

σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η , καθώς και την Ιμβρο και την Τένεδο, ε ν ω η π ε ρ ι ο χ ή τ ω ν κεντρι­ κών π α ρ ά λ ι ω ν της Μικρας Ασίας, δ η λ α δ ή της περιοχή; της Σ μ ύ ρ ν η ς παραχωρού­ ν τ α ν διοικητικέ! στο ελλη­ νικό κράτος και κ α τ ό π ι ν π ε ν τ α ε τ ί α ς Οα πρυσαρτυΐ'ν-

ταν ιηη\· Ελλάδα. Τα όρια της ελληνικής π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς ξεκινούσαν α π ο τις ε κ β ο λ έ ς του Σ α γ γ ά ρ ι ο υ σ τ ο ν Εύξεινο και κ α τ έ λ η γ α ν σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή της Ερυθραίας. Η κυβέρ­ νηση ωστόσο της Αγκυρας, δεν δεχόταν την σ υ ν θ ή κ η των Σεβρών κι έτσι οι ε χ θ ρ ο ­ πραξίες σ υ ν ε χ ί σ τ η κ α ν . Συ­

ΝΆΜΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΡΈΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΆ­ ΧΟΥΣ, ΚΑΙ Ο ΚΕΜΆΛ ΈΒΡΙΣΚΕ ΕΦΌΔΙΙΐ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΏΣΟΥΣ. ΩΣΤΌΣΟ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ ΣΤΡΑ­ ΤΌΣ ΠΑΡΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΊΞΟΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΚΑΤΆΦΕΡΕ ΚΑΙ ΈΦΤΑΣΕ ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΣΑΓΓΆΡΙΟ ΠΟΤΑΜΌ ΕΠΙΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΣ ΜΕ­ ΓΆΛΗ

ανορεία ΚΑΙ ΙΚΑΝΌ-

81


II


ΕI

AMI

τάκιοι


Ιοζ

WTCY


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Ο σκοπ«>ς της Φασαρίας μι το ό ν ο μ α της Μακεδονίας, είναι η δημιουργία χα>υιστου Μακεδόνικου κράτους, ελεν-

και της Θεσσαλονίκης, δηΛαδη του Αραντις, α π ό την ΕΛΛαδα, ώστε να δυοχοΛευτουν οι 144.000 της Φωτεινής Αδελφότητας να βρεθούν δίπλα στον Πολέμαρχο του θ ε ο υ . Αστείος τρόπος για να εμποδίσει κάνεις το σχέδιο του θεοί». Αστείος τρόπος για να εμποδί­ σει κάνεις τον Πολέμαρχο να εφαρμό­ σει το σχέδιο NEMEL1L. Το αρχαίο Αραντίς, η πολη τοι· μεγά­ λου κάμπου, η οπα«ς την γν<«>ριύ>υμε σήμερα, η θεσσαλονίκη, είναι η πα­ τρίδα τ<.<ν πρωπων Νεφελίμ, δηλαδή των Γαλαύιυν Γιγάντιων. Είναι η πα­ τρίδα και των Ελ, αλλα και των Τιτά­ νων. Είναι λογικό και οι δυο Αδελφότητες να επιδιώκουν την κα­ τοχή τοι» Αραντις, αλλα και του Ολύ­ μπου. Οποιος κατέχει το Αραντις, κατέχει την Μακεδονία, και οποίος κα­ τέχει την Μακεδονία, κατέχει την πε­ ριοχή με την μεγαλύτερη πυκνότητα πυλών π α ν ω στον πλανήτη. Ετσι την Θεσσαλονίκη την διεκδικούν οι πάντες για λογαριασμό και της Λευκής και της Μαύρης Αδελφότητας, αφού οι Γαλ α ϋ ο ι Γίγαντες συμμετέχουν και στις bvo Αδελφότητες. Ενα α π ο τα "παρα­ προϊόντα" αυτού του αγώνα taw Νε­ φελίμ είναι και η προσπάθεια κατασυκοφάντησης του μονού άνθρω­ που που κατορθίικτε, αφού "εδεήθη του Θεου εκτενώς ", να τους κλείσει στα Τάρταρα (βλ. "Η Αγνωστη Εκ­ στρατεία του Μ. Αλέξανδρου").


Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Μετά το τέλος του Β' Π.Π. επήλθε δια­ φωνία στους κόλπους των νικητών της Λευκής Αδελφότητας, για το αν η Ε.Σ.Σ.Δ. και η τελευταία φάση του σο­ σιαλιστικού πειράματος που θα γινό­ τανε εκεί, με το σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα είχε πρόσβαση στη Με­ σόγειο και μέσω της Κρήτης και της Κύπρου στα Ιεροσόλυμα, για να επι­ χειρήσει να χτίσει τον τρίτο ναό του Σολωμοντος. Ολα αυτά για την περί­ πτωση που το σοσιαλιστικό πείραμα θα πήγαινε καλύτερα από αυτό του δήθεν ελεύθερου δυτικού κόσμου. Το μόνο κράτος που προσφερότανε για την πρόσβαση αυτη ηταν επομένως η Ελλάδα που περιελάμβανε βεβαίως και την Μακεδονία. Για κάποιο λοιπόν χρονικό διάστημα, τα δύο μπλοκ της Λευκής Αδελφότητας ήρθαν σε μία ήπια για αυτούς σύγκρουση, την οποία μετουσίωσαν σε ένα εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των ΒΛΛήνων, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν την κυριαρχία στο Αιγαίο. Αυτό επέφερε για την Λευκή Αδελφότητα και παράπλευρα κέρδη, αφου η Ελλάδα αποδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τον Β' Π.Π. και έγινε ακόμη πιο υποτελής. Η ιδεα λοιπόν του εμφυλίου ήταν πολύ βο­ λική για τον Σαμαελ, που έβαλε τους υποτελείς του Ρώσους και Αμερικά­ νους να μαλώνουν σε "ξένο αχυ­ ρώνα", μειώνοντας ακόμη π α ρ α π ά ν ω τον ελληνικό πληθυσμό με τις εμφύ­ λιες σφαγές, τις εξορίες και τα παιδομαζωματα που είχαν σαν αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα να με­ ταφερθούν στις διπλανές χώρες. Για αυτό που μας έκανε η Λευκή Αδελφό­ τητα της αξίΰει να υποστεί το σχέδιο Ολα άρχισαν το 1943, όταν ο σλαβοεΝΕΜΕΣΙΣ. βραίος Τίτο ετέθη επικεφαλής της τότε Γιουγκοσλαβίας (Κροατία- ΣερβίαΣλοβενία) και δημιούργησε το

V

Στρυμονικός

ΘΕΣΣΑΛΙΑ «μακεδόνικο θέμα», αφού οι κάτοικοι της περιοχής δεν είχαν διαμορφωμένη εθνική συνείδηση (εκτός α π ό τους Ελληνες Βορειομακε δόνες και

μερικούς με βουλγαρικά αισθήματα). Για να μπορέσει λοιπόν, να τους εντάξει όλους σε μια «χώρα», έπρεπε να τους αποδώσει ένα χαρακτηρισμό 105


που θα τους ξεχώριζε α π ό απόγονοι των αρχαίων τους γειτονικούς Λαούς. Και Μακεδόνων και όχι αυτός ο χαρακτηρισμός Ελληνες, Βούλγαροι ή ήταν το «Μακεδόνες». Για οτιδήποτε άλλο. Αυτός, ως πρώτη φορά στην Βούλγαρος, ήθελε να πάοι, παγκόσμια ιστορία με το μέρος της χώρας Τ 0 1 ) ονομάζεται ένα έθνος και τους «Μακεδόνες», κάτι μετά προσδιορίζεται, αφου όμως που δεν το κατάφεοι το όνομα είναι αποτέλεσμα και τελικά δολοφονήθηκι της ιστορίας του και της α π ό Τούρκους. δράσης του στην περιοχή Α π ό εκεί και πέρα, μι την όπου βρίσκεται καθοδήγηση πάντα του Τιχ0 Η οΛη προσπάθεια και τη συμβολή διάφορων αμφισβητούσε την «καλοθελητών», το ελληνικότητα της «μακεδόνικο» έθνος Μακεδονίας και διέγραφε τα δημιουργόταν αργά και 5.000 χρόνια, συμβατικής σταθερά με κάθε δυνατό έστω, ιστορία της. Προς την τρόπο («Βάφτιση» Ελλήνων κατεύθυνση αυτή βοήθησε ηρώων του 1821 σε Σλάβους και η Βουλγαρία και η εθνική ιστορία, λογοτεχνία, Σοβιετική Ένωση του γλώσσα). Στάλιν. Η Ελλάδα Μετά α π ό απογραφές που δυστυχώς, παρέμεινε διενήργησαν οι Βούλγαροι αδρανής εξαιτίας του μόλις κ α τ ά το Β' Παγκόσμιο λήξαντος Β Παγκοσμίου πόλεμο, π α ρ ά την πολεμοΐ' κι 28.000 Έλληνες, π ρ ο π α γ ά ν δ α τρομοκρατίας παρασυρμένοι α π ό την που έκαναν, 40.000 προπαγάνδα σλαβικών οικογένειες δήλωσαν αντάρτικων ομάδων, π ή γ α ν ελληνικής καταγωγής στην Γιουγκοσλαβία και (βέβαια όλοι αυτοί είτε αποτέλεσαν αργότερα το διώχθηκαν, είτε κλείστηκαν πιο δυνατό πυρήνα υποστήριξης και στα τρομερά τάγματα υπεράσπισης του σχεδίου εργασίας), άρα γύρω στους για την «Μακεδονία». Ο 180.000 ΕΛΛηνες. Και οι σκοπός πισω α π ό ολα αυτά Γερμανοί διενήργησαν ηταν η θάλασσα του α π ο γ ρ α φ ή στην περιοχή, Αιγαίου. ό π ω ς συνήθιζαν με όλα τα Ο Γιαννε Σαντασκυ, ο μι ι ιη ποί' κατακτούσαν, πρώτος που διατύπωσε τη σ ύ μ φ ω ν α με την οποία θ ε ω ρ ώ περί «Μακεδονίας», υ π ή ρ χ α ν 300.000 δηλωμένα υποστήριζε ότι οι ΕΛΛηνες στη «Δημοκρατία Μακεδόνες είναι καθαροί τ ω ν Σκοπίων», χώρια

κείνοι που φοβήθηκαν να ΒηΛώσουν την ελληνικότητα t

τουςΓια την κάλυψη του γεγονότος αυτού, απαγόρευαν στους Έλληνες της περιοχής να μιλούν για δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, να δημιουργήσουν ελληνικές εφημερίδες και σχολεία, να μιλάνε ελληνικά και δίωκαν δικαστικά όσους δήλωναν ότι ήταν Έλληνες. Μάλιστα, Εφάρμοσαν τακτική όμοια με τους Βουλγάρους, προσελκύοντας δηλαδή φτωχούς Μακεδόνες για δωρεάν σπουδές, α λ λ ά αναγκάζοντας τους τελικά να πολιτογραφηθούν «Σλαβομακεδόνες». Το ίδιο κάνει σήμερα η Ρουμανία που προσφέρει δωρεάν σπουδές στους Βλάχους που θα δηλώσουν ρουμανικής καταγωγής. Και εκτός α π ό την παραχάραξη τ ω ν επιθέτων με την προσθήκη των καταλήξεων - όφσκυ και - έφσκυ, στη συνέχεια απολείφονταν εντελώς τα ελληνικά επίθετα και αντικαΟισταντο α π ό σλαβικά. Οι στατιστικές που ακολούθησαν και βασίζονταν στις α π ο γ ρ α φ έ ς τών επίσημων αρχών της «Μακεδονίας», συνεχώς παρουσίαζαν την ελληνική μειονότητα όλο και

μικρότερη σε αριθμό, κατα τρόπο πολυ βολικό γα» τους πρώτους. Ο Κύρο Γκλιγκόρωφ σε συνέντευξη του το 1993, προσπαθώντας να απαξιώσει τους ισχυρισμούς των Βουλγάρων περί Βουλγαρικού - μακεδόνικου πληθυσμού, δήλίικτε ότι οι Έλληνες ανέρχονται στον αριθμό των 280.000. Η α φ α ν ή ς πλέον, τρομοκρατία συνεχίζεται ακόμα εναντίον των Ελλήνων στα Σκόπια, σύμφωνα με μαρτυρίες α ν θ ρ ώ π ω ν που προσπάθησαν να έρθουν σε ε π α φ ή μαζί τους και να συζητήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Παρακολούθηση των τηλεφωνικών τους συνδιαλέξεων, α λ λ ά και γενικότερη παρακολούθηση της ζωής των ελληνικών οικογενειών, δεν τους αφήνει να εκφράσουν ελεύθερα την αλήθεια για το όλο πρόβλημα. Σήμερα οι Ελληνες στα Σκόπια είναι π ε ρ ί π ο υ 1.000.000. Το Ελληνικό κράτος τους έχει εγκαταλείψει απροστάτευτους στην π ρ ο π α γ ά ν δ α και την τρομοκρατία των Σκοπίων. Σύμφωνα μάλιστα με το ΥΠΕΞ στην ΠΓΔΜ δεν υπάρχουν στοιχεία γαι την ύπαρξη Ελλήνων.


ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Ο αρχαίος Πτολεμαϊκός χάρτης που βλέπουμε δίπλα, με σαφήνεια δείχνει οτι πράγματι η Ιταλίδα καθη­ γήτρια πανεπιστημίου κυρία Μπενεντέτα Ροσίνιόλι είχε δίκιο όταν έλεγε, οτι ι] Αδριατική θάλασσα είναι ελλη­ νικός κόλπος. Οι πανάρχαιες ελληνικές πόλεις είχαν Ελληνες κάτοικους, ακόμη και επί Βυ­ ζαντίου. Πού είναι οι κάτοικοι αυτοί; Αποφάσισαν μήπως ξαφνικά α π ό μονοί τους να μην λέγονται Έλληνες, ή κάποιοι με μακροχρόνιες πολιτικές π έ τ υ χ α ν να εξαφανίσουν τις λέξεις Ελληνας και ελληνικός και στην Ιλλυ­ ρία, όπως σε τόσα μέρη τοι· κόσμου; Σκεφθήκατε ποτέ, πα»ς είναι δυνατόν, σύμφωνα με αυτά που λέει τουλάχι­ στον η συμβατική ιστορία, ολοι οι λαοί που ζούσαν στα Βαλκάνια, να συνεχίζουν να υπάρχουν, έκτος απο τους Ελληνες; Θυμηθείτε ότι αυτοί που ελέγχουν την ιστορία, είναι αυτοί που μας θεΐι>ρουν δυσκολοκυβερνητους και επικίνδυ­ νους, αφού εμείς είμαστε οι αρχαίοι εχθροί τους. Μόνοι εμείς α π ό τους αν­ θρώπους πολεμήσαμε εναντίον τους και τους κλείσαμε στα Τάρταρα μαζί με τους Ελ. Ετσι η Λευκή Αδελφότητα μετά τους Τούρκους και τους Σκοπιανούς επιστριιτευσε κάποιους α π ό τους σύγ­ χρονους Αλβανούς, ευτυχε.νς ελάχι­ στους, για να πιέσει μέσω Τσαμουριας ακόμη περισσότερο τους σύγχρονους νεοέλληνες που κοντεύουν να ξεχά­ σουν την καταγωγή και την αποστολή τους. Ευτυχώς υπάρχει εκείνος που την κατάλληλη στιγμή θα ενεργοποι­ ήσει τον κώδικα ΙΧΩΡ και θα βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο ΝΕΜΕΣΙΣ.


ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι ΑΛΒΑΝΟΙ; Οι Αλβανοί κατάγονται α π ό μια περιοχή που βρέχεται α π ό την βόρεια Καοπία

θάλασσα. Ηταν λαός νομαδικός, που ζούσε στις στέπες γύρω α π ό τον Αλβανό ποταμό. Σύμφωνα μι τον Στράβωνα (Γεωγραφικά ΙΑ, 5, 6, 7,8) μιλούσαν ι ικυσιε ξι διαλέκτους, μία για καθ» φυλή. Εκαναν ανθρωποθυσίες και τους

χρησιμοποιούσαν σαν βοηθητικούς στους διάφορους στρατούς. Χαρακτηριστικά μας λεε ι ο Στράβων: •-Πένητες ζωσιν ουδέν π α τ ρ ο Ό ν ε χυντες».

Επιβιβακ.Ηπ) των α ν ω τ ί 0 ω δίνει Ο Κλαύδιος Πτολεμαίε στην «Γεωγραφική Υφήγησή» τοι·. Πράγματι στους περίφημους χάρτες του Πτολεμαίου, η Αλβανία, εμφανίζεται βόρεια της

Κασπίας Θάλασσας και βεβαίως σε καμιά περίπτωση βόρεια της Ηπείρου. Πώς βρέθηκαν όμως οι Αλβανοί ή Αλανοί στην Ιλλυρία; Η πλέον λογική εξήγηση που δίδεται ι ιναι η εξής: Απο τη στιγμή που οι ίδιοι δι ν απ» τέλι σαν ποτε έναν ισχυρό, ενωμένο και π ο λ υ π λ η θ ή λαο και ποτε δεν εξεστράτευσαν πουθενά, αλλα παντοτι υπηρετούσαν σαν βοηθητικοί σι στρατούς ά λ λ ω ν λαών, ι ιναι λογικό

να ΤΟυς μετέφεραν στην περιοχή οι ορδές των Ασιατών που ιπεδραμαν στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια ανά τους αιώνες. Οι κάτοικοι του σημερινού κράτους της Αλβανίας ι ιναι

ΚΥΡΊΩΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΗΠΕΙΡΏΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕ ΙΣ ΑΡΧΑΊΟΙ ΙΛΛΥΡΙΟΊ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΑΠΌΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΙΧΘΈΝΤΩΝ ΙΛΛΥΡΙΏΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΏΝ ΠΟΥ, όπι·»ς είπαμε, ή λ θ α ν α π ο την Κασπιανή Αλβανία.


Υπάρχει και η άποψη (από Αλβανικής πλευράς), ότι κα­ τάγονται α π ό την ΑΑπα της Ιταλίας ή ακόμη (πολύ τραβηγμένο βέβαια) α π ό τα Βρετανικά νησιά, δηλαδή την Γηραιά Αλβιόνα (Αλβιών-Αλβανια).

ΘΥΜΑΤΑ Τ Η Σ ΝΕΑΣ Τ Α Ξ Η Σ Τ Ω Ν ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Οι ιστορικοί λέγουν ότι οι ομάδες και οι εθνότητες που συναποτελούν το σύγχρονο αλβανικό λαό εντός και εκτός των αλβανικών συνόρων καμία σχέση φυλετική ή γλωσσική δεν

Π Ο Ι Ο Ι ΧΡΗΣΙΜΟ. ΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ «ΑΛΒΑΝΟΎΣ» ΣΗΜΕΡΑ; Οι Αλβανοί ήταν ο μοχλός πίεσης και αναταραχής m a Βαλκάνια. Οι χρήστες του μοχλού είναι τα τσιράκια της Λευκής Αδελφότητας, ό π ω ς η CIA, η NSA κτλ. Αξιωματούχος των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είχε δηλώσει ότι «δεν τέλειωσαν οι ΗΠΑ με τα Βαλκάνια».

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ 0 1 ΤΣΑΜΗΔΕΣ Ή ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔ Ε Σ Ή ΑΛΒΑΝΟ· ΤΣΑΜΗΔΕΣ;

είχαν μεταξύ τους μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνος, οπότε και η Λευκή Αδελφότητα αποφάσισε να «δημιουργήσει» ένα έθνος για το χρησιμοποιεί στα σχέδια της στα Βαλκάνια. Τότε εκδόθηκε και το λεξικό της αλβανικής γλώσσας, ωστε όλες οι συμπεριλαμβανόμενες ομάδες να αναγκασθούν να έχουν την ίδια επίσημη γλωσσά.

112

Τσα μουριά κατ' αρχήν ονομάζεται η περιοχή περί τον Θύαμι ή Καλαμά ποταμό. Το όνομα λένε ότι παραφράστηκε και έγινε α π ό Θυαμίς - Τσίμαις Τσιάμης - Τσάμης που είναι και το όνομα του περί του Θύαμι κατοίκου. Επεκτάθηκε τελικά αυτό το όνομα (Τσα μουριά) για όλη την ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας. Στις αρχές λοιπόν της Τουρκοκρατίας στην Ήπειρο (το 1430 κατελήφθησαν τα Ιωάννινα), πολλοί απο τους Χριστιανούς εξισλαμίσθηκαν, είτε

υποκύπτοντας στο μαχαίρι, είτε πρόθυμα και α π ό τότε, ^ρυμε τους Μοικιουλμάνοικ: Τσαμηδες και τους Χριστιανούς Τετάμηοες- Με την πάροδο του χρόνου Τσάμηδες ονομάζονται μόνο οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες. 0 διαχωρισμός αυτός διαιώνισε μία έχθρα ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους Μουσουλμάνους να είναι επιθετικοί και εκδικητικοί, αφού και η Τουρκική ηγεσία τους έδινε (ΐυτη τη δυνατότητα. Ετσι αυτοί ονομάσθηκαν Τουρκοτσάμηδες (γενίτσαροι ουσιαστικά), όπως και οι είισλαμισθέντες Αλβανοί που ονομάστηκαν Τουρκαλβανοι. Οι Τσάμηδες ολοι (κοινώς οι Τουρκοτσάμηδες) ήταν πάντα με την Τουρκιά εναντίον όλων των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων και πάντα το έπαθλο της προδοσίας τους ηταν κάποια κτήματα και κάποια γρόσια. Λόγω της γλωσσικής συγγενείας που είχαν με τους Τουρκαλβανούς σιγά - σιγά τους ονόμασαν και Αλβανοτσαμηδες, θεωςκ,»ντας οτι είναι αλβανικής και όχι ελληνικής καταγωγής. Αυτό βέβαια ηταν «κόλπο» της ιταλικής και

ΙΛΛΥΡΙΑ

Το αλβανικό κράτος συστά­ θηκε πρόσφατα πάνω σε Ηπειρωτικά και Ιλλυρικά εδάφη. Οι σημερινοί Αλβα­ νοί είναι κράμα ελληνικών φύλλων Ιλλυρικών και μη, καθώς και των Αλβανών που μεταφέρθηκαν με τις μεγάλες επιδρομές των πο­ λέμαρχων της στέπας της Ανατολής, σαν βοηθητικοί απο τη Βόρεια Κασπία, όπου κατοικούσαν. Αν δούμε τον αντίστοιχο αρχαίο χάρτη θα διαπιστώσουμε ότι πράγ­ ματι στη Βόρεια Κασπία υπάρχει η πραγματική Αλ­ βανία και ο Αλβανός ποτα­ μός.

αυστροουγγρικής π ρ ο π α γ ά ν δ α ς μπροστά στο οποίο οι Ελληνες έμειναν «κλασικά» άπραγοι, με α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α πεισθούν ο ι Τσάμηδες ότι ήταν αλβανικής καταγωγής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η γλακισική συγγένεια ενός λ α ο ύ δεν είναι χαρακτηριστικό της εθνικότητος του. Οι Ελληνοαρβανίτες, για παραδι ιγμα, και οι Ντριδες μιλούσαν κάποια 113


αρβανίτικη - αλβανική διάλεκτο, αλλά ποτέ κανείς δεν μπόρεσε με σοβαρά επιχειρήματα να αμφισβητήσει την ελληνικότητα τους. Στους πολέμους του 1912-1914 οι οργανωμένοι «Τσάμηδες» πολέμησαν εναντίον της Ελλάδας. Το 1940 πολέμησαν επίσης εναντίον της Ελλάδας κατατασσόμενοι στον Ιταλικό στρατό οργανωμένοι σε δυο τάγματα, πρωτοστατώντας στα όργια σε βάρος των Χριστιανών και κατασκοπεύοντας τον ελληνικό στρατό. Στη διάρκεια της Κατοχής εντάχθηκαν στο Γερμανικό στρατό φορώντας περιβραχιόνια με τον αγκυλωτό σταυρό. Τον Ιούλιο τοι» 1942 δημιούργησαν οργάνωση εν είδει κυβερνήσεως της K.S.I.L.I.A. (Αλβανικό σύστημα πολιτικής Διοικήσεως) και με την ανοχή των Γερμανών προσπάθησαν να πετύχουν τον εξαλβανισμό της Θεσπρωτίας. Από τα ηγετικά τους στελέχη ο Νουρή Ντίνο σε ομιλία του στους Φιλιάτες, φέρεται να είπε: «Γενναίοι, θανατώστε τους Έλληνες, όπου κι αν τους βρείτε. Η Τσαμουριά μέχρι την Πρέβεζα να μείνει 114

αλβανική. Εκδικηθείτε τους εχθρούς μας. Η ισχυρή Ιταλία είναι μαζί μας». Ο πίνακας των εγκλημάτων των Τσάμηδων στην περίοδο 1941-1944 έχει ως εξής: • Φόνοι: • Απαγωγές: • Βιασμοί: • Εμπρησμοί οικιών: • Λεηλασίες χωριών: • Αρπαγέντα

632 459 209 2.332 53

αιγοπρόβατα: 37.556 • Αρπαγέντα βοοειδή: 9.285 • Αρπαγέντα ιπποειδή: 4.148 • Αρπαγέντα πουλερικά: 30.000 Τα στοιχεία αυτά πρέπει να θεωρήσουμε ότι σαν «επίσημα» είναι κατα>τερα των πραγματικών. Παρόλα αυτά η Ελλάς υποχρεώθηκε να πληρώσει (αν και αμυνόμενη) 218.000.000 δραχμές στους

Μουσουλμάνους μόνο του Αργυροκάστρου σαν πολεμική αποζημίωση. Με την απελευθέρωση και υ π ό το βάρος των δικών που θα ακολουθούσαν, 16 με 17 χιλιάδες Τσάμηδες εγκατέλειψαν εθελουσίως την Ελλάδα με το φόβο να μην κλιθούν να δώσουν λόγο, γ ι α τα εγκλήματα τους και την συνεργασία τους με τους κατακτητές, στην ελληνική δικαιοσύνη. Για του λόγου το αληθές 1151


παραθέτουμε τη μαρτυρία του «Τσάμη» Νουχνί Λατίφ α π ό τα Τρίκορφα Φιλιατών που ομολογεί ότι, οι ΜίΛτμεθανοί Τσάμηδες δεν είχαν παράπονο α π ό την Ελληνική διοίκηση και παρόλα αυτά συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις του άξονα και προέβησαν σε ακατονόμαστα εγκλήματα κατά των Ελλήνων. Μετά την φυγή των Τσάμηδων, το ειδικό δικαστήριο των Ιωαννίνων εξέδωσε μέχρι το 1948,1.704 καταδικαστικές αποφάσεις για εγκλήματα πολέμου κατά των Τσάμηδων. Ακολούθησε η τελεσίδικη καταδίκη τους, η στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και η δήμευση των περιουσιών τους με τα βασιλικά διατάγματα 2185 του 1952 και 1871 του 1954. Έτσι έκλεισε νομικά το θέμα των λεγόμενων Τσάμηδων.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΩΣ ΤΩΡΑ Η Λ Ε Υ Κ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Η Λευκή Αδελφότητα λειτουργεί πάντοτε με τα σενάρια διαπλοκής που δημιουργούνται και εξυφαίνονται στις δεξαμενές σκέψης. Το γενικό σκεπτικό για τα Βαλκάνια είναι η

δημιουργία μικρών πολυπολιτισμικων κρατών ώστε, οι λαοί αυτών τον κρατιδίων, να είναι διαιρεμένοι σε γκέτο και ν α μην μπορούν να αντυ\ηφθούν τα σχέδια της Νέας Τάξης και πολύ περισσότερο να μην μπορούν να αντιδράσουν & αυτά. Για το βόρειο ελληνική χώρο η Νέα Τάξη προωθεί το εξής σενάριο! Δημιουργία επτά μικρών κρατιόν στα εδάφη της Αλβανίας, της Ελληνικής Ελεύθερης Μακεδονίας, των Σκοπίων (ΠΓΔΜ), της Βουλγαρίας, της Ελληνικής Ελεύθερης Θράκης, της τουρκοκρατούμενης Θράκης, των νησιεύν του ανατολικού Αιγαίου και της αιγιακής ακτής της Μικρός Ασίας. Τα κράτη αυτά, εφόσον το «σχέδιο» προχωρήσει, θα είναι: Α) Βόρεια και Νότια Ηπειρος μαζί με τη Φλώρινα με πρωτεύουσα τα Γιάννενα. Β) ΠΓΔΜ χωρίς το Τέτοβο και κεντρική Μακεδονία με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Γ) Θράκη (Ελληνική Βουλγαροκρατούμενη και Τουρκοκρατούμενη) με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Δ) Αιγιακή Μικρά Ασία και νησιά του ανατολικού

Αι

γαίουμε"ν^εύουσατη

^ η μ ε ^ Ηράκλειο. Α

ε

ύ

ο

υ

σ

α

τ

ο

ς δούμε όμως ποια κράτη έχουμε τελικά:

θα

1. Ελλάς 2. Ηπειρος 3. Μεγάλη (;) Αλβανία 4. Μακεδονία 5. Θράκη 6. Ιωνία 7. Κρήτη (Βλέπε αντίστοιχο χάρτη στην επόμενη σελίδα). Τα βήμ«τα για όλα τα παραπάνω είναι τα ακόλουθα: Α) Ανακάτεμα των λ α ώ ν στην Ελλάδα που ήταν αμιγής πληθυσμιακά, με ένα εκατομμύριο λαθρομετανάστες, κυρίως Αλβανούς (1.000.000). Β) Χρησιμοποίηση των Αλβανών και αλαβανόφωνων των βαλκανικών χωρών για τη δημιουργία τεχνητών μειονοτικών προβλημάτων. Η χρήση των Αλβανών αποφασίστηκε, επειδή είναι οι πιο υποβαθμισμένοι α π ο πλευράς μόρφωσης α π ό όλους τους βαλκανικούς λαούς. Να θυμίσουμε εδώ ότι συμφωνά με το νέο δ ό γ μ α του NATO, η συμμαχία θα επεμβαίνει χωρίς την έγκριση του Ο.Η.Ε. κάθε φορά που κάποια

μειονότητα θα καταπιέζεται ή θα προσβάλλεται μεσα σε κάποιο εθνικό κράτος. Δηλιόθηκε μάλιστα ότι οι α ν ά γ κ ε ς των μειονοτήτων υπερτερούν των κυριαρχικών δικαιωμάτων των εθνικών κρατών. Ωμό παράδειγμα η «φιλανθρο>πική» επέμβαση του NATO στη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο. Γ) Προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στις βόρειες όμορες χώρες, π.χ. στη Βουλγαρία λ ό γ ω της π α ρ ά λ ο γ η ς φορολογίας στην Ελλάδα. Δ) Εξάρτηση των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου α π ό τη Μικρασιατική ακτή α π ό πλευράς υδροδότησης, ρευματοδότησης, α λ λ ά και υγειονομικής περίθαλψης, π ρ ά γ μ α που γίνεται μάλιστα πολύ επιτακτικό μετά τα α λ λ ε π ά λ λ η λ α α τ υ χ ή μ α τ α με τα ελικόπτερα του Ε.Κ.Α.Β. Ε) Διαρκείς δηλώσεις και αντεγκλήσεις ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών επί Χριστοδούλου, για τις Μητροπόλεις των «Νέων Χωρών». Να θυμίσουμε ότι οι «Νέες Χιόρες» παρεχωρήθησαν λόγω της Τουρκοκρατίας διοικητικά στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών


και πάσης Ελλάδας, Ενώ πνευματικά υπάγονται στο Φανάρι. Αυτό έγινε «άχρι καιρού». Δηλαδή «θα δούμε μέχρι πότε». Τώρα το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως θέλει το ποίμνιο του πίσω. Συμπτωματικά όμως το ποίμνιο αυτό (οι νέες χώρες) είναι η Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και η Κρήτη. Μέρη, δηλαδή, που η Νέα Τάξη των Πραγμάτων θέλει να αποσχισθούν α π ό την Ελλάδα. ΣΤ) Αποσύρθηκε ο Ελληνικός στρατός α π ό όλη τη Βόρεια Ελλάδα, πλην του Δ' Σώματος Στρατού στον Έβρο, αφήνοντας ουσιαστικά πίσω μόνο αποθήκες και μονάδες ε π ιστρατεύσεως. Χας>ακτηριστική είναι επίσης η απόιπ>ρ<τη και η κατάργηση της 113 Πτέρυγας Μάχης α π ό το αεροδρόμιο της Μικρας στη Θεσσαλονίκη. Ζ) Λημιους>γία πέμπτης φάλαγγας α π ό όλα τα γειτονικά κράτη μέσα στην Ελλάδα με τη βοήθεια των λαΟρομεταναστευτικού ρεύματος. Αυτές οι πέμπτες φάλαγγες θα πρέπει να θει.>ρυυνται δεδομένες, διότι μονο ένας «ηλίθιος» η προδότης στρατι<.>τικός ηγέτης η πολιτική ηγεσία θα

άφηνε να πάει χαμένη μύ, τέτοια ευκαιρία. Να φυτεψι, δηλαδή τουλάχιστον χιλ 10ι ,. ( 1.000) εκπαιδευμένους κομάντος και σαμποτιο μέσα στην Ελλάδα που θ α υποδύονται τους μεροκαματιαρηδις λαθρομετανάστες. Αποδειίη περίτρανη τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008 κατά τα οποία η 5η Φάλαγγα λειτουργούσε ακόμη και n t S.M.S. και καθοδηγούσι τοι·; «αγανακτισμένους νέους» και τους καταπιεσμένους λαθρομετανάστες, στο να καταστρέψουν την οικονομία της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε, αφού έδιωξε τον κόσμο α π ό το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δια παντός και χτύπησε την εικόνα τη; Ελληνικής Κυβέρνησης που εμφανίσθηκε ανίκανη να ελέγξει τα γεγονότα, ως μη ελέγχουσα τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Η) Προώθηση δια νόμου των νομιμοποιηθέντων και ελληνοποιηθέντων λαθρομεταναστών στο στράτευμα, στην Ε.Υ.Π. (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών), στα γραφεία υπουργών, ακόμη καίσιο γραφείο του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Αναοωτηθείτε, υπάρχει καλύτερη π η γ ή 07

αληροφόΡΠ ^· θ) Προώθηση του αιτήματος παναπατρισμού τα>ν «Τσάμηδων» α π ό την Αλβανία και των πολιτικών αντιφρονούντων «Μακεδόνων» α π ό την Π.Γ.Δ.Μ. και την Βουλγαρία προς ενδυνάμε.κτη των δημιουργημένων εθνικών μειονοτήτων. ΟΔημισοργ"* (με τη βοήθεια ακόμη και του ποδοσφαίρου) κλίματος αντίθεσης και μίσους μεταξύ Βορρά και Νότου με ταυτόχρονη ανάπτυξη προπαγάνδας γ ι α αποσχιστικις τάσεις της Βόρειας Ελλάδος, της Ηπείρου και της Κρήτης. ΙΑ)Τέλος, πλήρης α ν α π τ υ ξ ι α κ ή εγκατάλειψη της Ηπείρου και της Θράκης που συγκαταλέγονται στις πέντε φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, με σκοπό την μετά αγανακτήσεως απόρριψη του Αθηνοκεντρικού κράτους α π ό τους ντόπιους κατοίκους και την προσδοκία μιας άλλης δυναμικής, όπως τη δημιουργία κάποιου αυτοδιοικούμενου μορφώματος, ό π ο υ «κάποιοι» θα έκαναν επενδύσεις δίνοντας ελπίδες για ανάπτυξη. Μετά από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι οι «Τσαμηδες» και οι Ουτσεκάδες θα πρέπει να πλέουν σε π ε λ ά γ η ουτοπιστικής ευτυχίας γιατί αναπτύσσονται οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μπορέσουν να χτυπήσουν την Ελλάδα και να ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΑΜΟΥΡΙΑ. Η ευτυχία τους λέμε ότι είναι ουτοπιστική, επειδή η «Νέα Τάξη» τους έχει γραμμένους στα παλαιότερα τ ω ν υποδημάτων της, όπως και εμάς, και κοιτάει απλα να τους χρησιμοποιήσει γ ι α να κάνουν ιη βρώμικη δουλειά. Να δείξουν δηλαδή ότι υπάρχει μια ένοπλη καταπιεσμένη και αγανακτισμένη μειονότητα, αυτή τ ω ν Τσάμηδων, που έχει την α ν ά γ κ η της βοήθειας της διεθνούς κοινότητας και του NATO.

121


ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΕΛ Το πρόβλημα μι τους Νεφελίμ και τους δαίμονες, είναι το ότι δεν μπο­ ρούμε να λύσουμε τις διαφορές μας αν καΟήσουμε γύρω α π ό ι να τραπέζι διαπραγματεύσεων, ούτε Θέ­ λουν Κίίτι α π ο ε μας που, αν τους το δώσουμε, θα μας αφήσουν ήσυχους. Το πρόβλημα ι ιναι το οτι ακόμη και αν μας αφανίσουν, δεν Θα χορτά­ σουν την ακόρεστη κακία τους, I πε ιδη Θα συνεχίσουμε να υπάρ­ χουμε μι μια αλλη μορφή, ίσως και ανέγγιχτοι α π ο αυτούς. Γι αυτό παίύουν μ α ύ μας. Το δια­ σκεδάζουν. Τους διασκεδαΰει να μ α ς κρατούν σε φοβο και αγωνία, οχι όμως όπως κάποτε, που κυβιρνούσανε τη Γη και τους ικανοποι­ ούσε ο τρόμος των ανθρώπων πριν τους κατασπαράζουν. Κάθε άλλο. Τωσα διασκεδάζουν πιο σαδιστικά με τις ηλίθιες και ανύπαρκτες φο­ βίες με τις οποίες μας φορτώνουν. Τους ικανοποιεί το άγχος και ο τρό­ μος της καθημερινότητας, lb άγχος του πατέρα για τα προς το ΰειν, το άγχος της μάνας για τα παίδια της, του βιοπαλαιστή για τη δουλεία του, του σκλάβου για τη λευτεριά του, του άρρωστου για την υγεία του. Το γλεντάνε λοιπόν, με τους ανύπαρκτους φόβους μι τους οποί­ ους μας φόρτωσαν μέσα στο θέατρο του παραλόγου, στο οποίο μας έβα­ λ α ν να ζούμε. Έννοια τους όμως, γιατί ο φέρων το σπαθί και τα σύμβολα ; \; ι ετοίμα­ σε ι μια σπουδαία παράσταση και γι' αυτούς. Έχει και ωραίο τίτλο. ΝΕΜΕΣΙΣ.


01 AEKA ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΕΛ u

jva υψωματάκι στο Elbert

Country της πολιτείας Geor­

|[

κειι στα Ρωσικά. Στην επάνω π λ ά κ α είναι γραμμένα ένα μικρότερο μυνημα στα αρ­ χαία ελληνικά, στα σανσκρι­ τικά, στα Βαβυλωνιακά και στεχ αιγυπτιακά ιερογλυ­

gia τ ω ν ΗΠΑ, 145 χιλιόμε­

φικά.

τρα ανατολικά της Ατλάντα

Τον Ιούνιο του 1979, εμφανί­

και 15 χιλιόμετρα α π ό το

στηκε κάποιος μετυροντυμέ-

iflSvtpo του Elberton, σε

νος κύριος με το ψευδώνυμο

μ,κρη απόσταση α π ό την

R.C. Christian, πήγε στην

αΐνική οδό 77, βρίσκεται το

εταιρεία επεξεργασίας γρα­

πιο α π ί σ τ ε υ τ ο κατασκεύα­

νίτη του Elberton και ζήτησε

σμα της σύγχρονης εποχής.

την συγγεκριμένη κατα­

Πρόκειται για εξι γρανιτέ­

σκευή, εκπροσωπώντας,

νιες πλάκες, τέσσερεις όρ­

λέει, μια ομάδα πολιτών που

θιες, μια σ α ν επιστέγασμα

ανησυχούσαν για το μέλλον

και μια απο πάνω σαν επι­

του πλανήτη.

γραφή, όπου ούτε λίγο ούτε

Αυτοί βέβαια που ανησυ­

πολύ, δίνονται οι δέκα εντο­

χούν τόσο πολύ για το μέλ­

λές της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ,

λον του πλανήτη, α π ό ότι θα

νίγο πιο δίπλα υπάρχει

δείτε, προτείνουν να σκοτω­

ακόμα μια οριζόντια πλάκα

θούν άμεσα 6 δισεκατομμύ­

στο έδαφος που δίνει επεξη­

ρια άνθρωποι και να έχουμε

γηματικά στοιχεία γ ι α το

μία παγκόσμια κυβέρνηση

«μνημείο» και λέει ότι α π ό

και να έχουμε ένα παγκό­

κάτω έχει μπει ε να δοχείο με

σμιο δικαστήριο και πάει λέ­

ποιος ξέρει τι μέσα, που Θα

γοντας.

ανοιχτεί κάποια στιγμή σ τ ο

Ας δούμε όμως τι λένε οι πε­

μέλλον χι.-ρις να λεει πότε.

ριβόητες δέκα εντολές:

Οι πλάκες αυτές ζυγίζουν

1.Διατηρήστε τ η ν α ν θ ρ ω ­

συνολικά πανιά α π ο 100 τό­

πότητα κάτω από

νους και οι 4 όρθιες στις 8

500.000.000, σε σ υ ν ε χ ή ισορ­

«λευρές τους ι χουν γραμμέ­

ρ ο π ί α με τη φ υ σ η .

νες δέκα εντολές σε 8 γλώσ­

Δηλαδή φροντίστε να εξα­

σες. Στα Αγγλικά, σ τ α

φανιστούν 6.000.000.000 (εξι

Σοΐ'αχιλι, σ τ α Ισπανικά,

δισεκατομμύρια) άνθρωποι.

στα Ινδικά, σ τ α Αραβικά,

Αυτό μόνο ο αρνητής της

Ota Κινέζικα, σ τ α Εβραϊκά

ζωής και μισανθρωπος Διά-


βόλος μπορεί να το επιθυμεί και να το προτείνει και να το επιδιώκει, α π ό ότι θα δούμε με τα στοιχεία που παραθέ­ τουμε παρακάτω. Θα διαπι­ στώσετε όμΐικ:, ότι παρά το ότι πολλοί φωνάζουν, το αγελαδοποιημένο πλήθος δεν αντιδρά. Συνεχίζει την βοσκή του στο λιβάδι του θα­ νάτου που ο ΣαμαέΛ όρισε για το σύνολο της ανθρωπό­ τητας. 2.Κατευθύνετε σ ο φ α τ η ν α ν α π α ρ α γ ω γ ή , βελτιώνο­ ν τ α ς την φ υ σ ι κ ή κατά­ σ τ α σ η και την πολυμορφία. Μιλά για την δημιουργία της ζωής που ο Θεός ευλογεί και κατευθύνει, σαν να μυ\ά για την α ν α π α ρ α γ ω γ ή ενός κο­ παδιού βοοειδών. Ούτως ή άλλως όμως έτσι μας βλέ­ πουν. Ο μεν Σαμαελ σαν μέσον για να εκδικηθεί μέσα στην παραφροσύνη του τον Θιο, νομίζεις και μπορεί να Τον αγγίξει, ενώ οι Νεφελίμ σαν απόθεμα τροφής. 3.Ενωστε την α ν θ ρ ω π ό ­ τητα μεσω μιας ζ ω ν τ α ν ή ς νέας γ λ ω σ σ ά ς . Η νέα ζωντανή γλώσσα, ι ίμαι σίγουρος οτι θα αποτελε ιται α π ο 400 το πολύ λέ­ ξεις για να συνενοούνται οι χαϊβανοποιημενοι πληθυ­ σμοί. Η κοινή γλώσσα θα 126

παραπέμψει, χωρίς να απο­ τελεί α π ο μόνη της κατι το κακό, στην ομογενοποίηοη των λ α ώ ν και βέβαια στην Κατάργηση της ελληνική;, που αποτελεί την μεγαλύ­ τερη πνευματική επίτευξη της ανθρωπότητας. 4.Τιθασεύστε το πάθος, την π ί σ τ η , τ η ν π α ρ ά δ ο σ η και όλα τα π ρ ά γ μ α τ α με ψύ­ χραιμη λογική. Εδεά ζητά να καταργηθούν οι παραδόσεις, οι θρησκείες και η ιστορώ των λαών και όΛα να «τιθασεύονται» α π ο την ψυχρή λογική των νόμων, βεβαίως, της Νέας Τάξης της Λευκής Αδελφότητας. δ.Προστατεύστε τους αν­ θ ρ ώ π ο υ ς και τα έθνη με δί­ κ α ι ο υ ς ν ό μ ο υ ς και δίκαια δικαστήρια.

νιαία

κοα

0 ι

αιηε ™Υ Μ"< ' οίκηεπι,ενώοι τοπικές αυτοδ,οικήσεις εννοείται οτι θα Ακολουθούν τους δικούς του ίίν

νόμους. 7.Αποφύγετε α σ ή μ α ν τ ο υ ς νομούς και ά χ ρ η σ τ ο υ ς £ια·ματουχους. Λ Λίγοι νόμοι για υπηκόους ρομπότ. Λίγοι διοικητές, άρα μοναρχία. 8.Ε£ισορροπήστε τα προ­ σωπικά δ ι κ α ι ώ μ α τ α με τα κοινωνικά κ α θ ή κ ο ν τ α . Αφήστε την φαντασία σας να δουλέψει και σκεφτείτε ία τάγματα «κοινωνικής προσφοράς και εργασίας» ατα Γκούλακ της Σοβιετικής Ένωσης. Οσο για τα δικαιώ­ ματα, αυτά δεν χρειάζονται, αφού ο «καλός Σαμαέλ θα φροντίζει για όλους.

Εδώ πέφτει και λίγο αλατο­

9.Να εκτιμάτε τ η ν α λ ή θ ε ι α ,

πίπερο, καθόλου βέβαια δια­

την ομορφιά, την α γ ά π η ,

φορετικό α π ό αυτό που

αναζητώντας την α ρ μ ο ν ί α

αναφέρει στα πρωτόκολλα,

με το άπειρο.

όπου λέει ότι ο βασιλεύς,

Δηλαδή τρία πουλάκια κά­

που αυτός θα δώσει στον

θονται κι απ'αψηλ α γ ν α ­

ρότερη, νομίζεις και υ πλα­ νήτης δεν υπάρχει για τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς και ε χει νόημα η ύπαρξη του πλανήτη, αν δεν υπάρχε ι το α θ ά ν α τ ο στοι­ χείο, το για πάντα υπάρχον, που είναι ο άνθρωπος. Με δυο λόγια μ α ς ζητα να του αδειάσουμε τη γωνιά γ ι α να υπάρχουν τα πουλάκια που θα κελαηδάνε σε κλωνάρια γ ύ ρ ω α π ο τα γάργαρα νερά. Καταλαβαίνετε οτι ο λ η η δουλειά γίνεται για να αρχί­ σει να εφαρμόζεται το 25ο πρωτόκολλο, που για αυτούς που τυχόν δ ε ν το έχουν, το π α ρ α θ έ τ ω και πάλι, αφού ο πολύς ο κόσμος, δεν φτάνει που έχει πρόσβαση στα πα­ ραποιημένα πρωτόκολλα, του λείπει και το βασικό, που είναι και το τελευταίο για την ολοκλήρωιπΊ του σχεδίου του Σαμαέλ, που είναι η πλήρης εξολόθρευση της ανθρωπότητος.

25° ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

κόσμο, θα δικάζει δίκαια, με

ντεύουν. Νεοεποχιτικες αρες

τους δικούς του νόμους βέ­

μαρες κουκουνάρες.

25.1 Τις τελευταίες αυτές

βαια, γ ι α να μην ξεσηκώνε-

ΙΟ.Μην είστε κ α ρ κ ί ν ο ς γ ι α

οδηγίες θα κρατήσει μόνο η

ται 0 κόσμος.

τον πλανήτη, α φ ή σ τ ε

κεντρική διοίκηση, αφού

ό.Αφηστε ο λ α τα έθνη να

χωρο για τη φ υ σ η . Α φ ή σ τ ε

είναι οι οδηγίες της πραγμα­

κυβερνούν εσωτερικά, επι-

χωρο για τη φ υ σ η .

τικής αποστολής τοι· βασι­

λ υ ο ν τ α ς τις εξωτερικές δια­

Είώ εοχομαεττε

φορές σ' ένα π α γ κ ό σ μ ι ο

Οι άνθρωποι θεωρούνται αρ-

δικαστήριο.

ofcmia για τον καημένο τ ο ν

Το παγκόσμιο δικαστήριο θα

«Λανήτη και μάλιστα η χει­

σ τ ο

«ψη^».

λιά μας και υιού μου. 25.2 Ο τ α ν κυριαρχήσει στον κόσμο βάσει του σχεδίου που 127


ανέπτυξα, ουτε τα σαρκικά, ούτε τα πνευματικά π ά θ η των ανθρώπων θα τον επη­ ρεάζουν. Θα είναι αμεμπτικ και τέλειος. Ο κόσμος της Γης θα του είναι αδιάφορος. 25.3 Θα πρέπει όλοι οι άν­ θρωποι να τον λατρεύουν και να τον προσκυνούν αυτόν και το σύμβολο της ισχύος μας α π ό τις ημέρες που η συμπαντική αδικία του δημιουργού, μας στέ­ ρησε το προαιώνιο δικαίωμα μας να εξουσιάζουμε τα πάντα. Ολοι θα προσκυνούν, επειδή το επιθυμούν, στον υιό μου και το σύμβολο μας, το 666, για να θυμόμαστε τα 666 νε­ φελώματα που μας παραδό­ θηκαν εν είδη φυλακής, αντί για όλο το σύμπαν. 25.4 Οταν όλοι οι άνθρωποι τ α π ό χ ρ ο ν α γνωρίζοντας την ύπαρξη του Θεού, προ­ σευχηθούν στο όνομα του βασιλιά μας, απαρνούμενοι ταυτόχρονα, και έχει σημα­ σία αυτό, τον Δημιουργό, τότε όλη η εξουσία του σύ­ μπαντος θα έλθει στα χέρια μας. 25.4 Για το λογο αυτό ο βασι­ λιάς μας θα δώσει τα πάντα 128

στους ανθρώπους και δεν θ α κρατήσει τίποτα γι'αυτόν. Και αυτό θα το κάνει μέσα στην απόλυτη παντοδυνα­ μία του, για να μη νόμισε, έστω και ένας ότι ενεργεί α π ό αδυναμία. 25.5 Τότε θα διαπιστώσουν ο Δημιουργός, αλλά και ο M w . ρός του δούλος, ο πρώτος Ελοχίμ την απόλυτη αποτυ­ χία τους. Τότε θα παραμερί­ σουν/ διότι το σύμπαν ανήκει στους ισχυρούς και τους πετυχημένους, ενώ οι άνθρωποι θα έλθουν με τομέρος των νικητών, δηλαδή με εμάς. 25.6 Τότε ο βασιλιάς μας και υιός μου θα έχει εξουσία να τους καταστρέψει και να τους αφανίσει όλους. Κι αυ­ τούς που θα ζουν τότε κι αυ­ τούς που θα έχουν ζήσει ως τότε. Τότε η νίκη μας θα είναι πλήρης. Τότε θα αι­ σθανθούμε όλοι μας δικαιω­ μένοι. Τότε θα έχει αποκατασταθεί η τάξη στο σ ύ μ π α ν και εγώ που θυσιά­ στηκα γ ι α δισεκατομμύρια χρόνια για όλους εσάς θα καθίσω στο θρόνο που μου αξίζει ως ο Μέγας Αρχιτέ­ κτων του Νέου Σύμπαντος, αφού εγώ το σχεδίασα και αγωνίζομαι να το δημιουρ-

,σων^°δικό μόνοσνμφέΡον-

σ α ς Κ α ΐ

25 7 Οσοι άνθρωποι ζουν μετά την απόλυτη επικρα,ηοή μας, οεν θέλω ά π λ α να ^ σ κ ο τ ώ σ ε τ ε . Θέλω να ρουν το θάνατο της ανθρωnowiiac θ έ λ ω να δουν τους εαυτούς τους να γερνούν και να πεθαίνουν για πάντα, θέλω να πεθάνουν σ' έναν κόσμο γερόντων. Θα τους δώσουμε από τον αέρα που αναπνέουν και το νερό που πίνουν και τις τροφές που καταναλώνουν το γονίδιο της στείρωσης. Κανένα παιδί ανθρώπου δεν θα γεννηθεί πια. Έτσι, όλος ο πλανήτης θα γεράσει και έπειτα θα δει ο κάθε άνθρωπος τον βασα­ νιστικά αναπόφευκτο θά­ νατο της ανθρωπότητας! Σε εκατό το πολύ χρόνια θα έχουν πεθάνει οι πάντες. Δεν θα υπάρχει κανείς γ ι α να θυμηθεί το Δημιουργό, κανείς για να ζητήσει συγ­ χώρεση. Ετσι, η απογοή­ τευση του Θεου θα είναι απόλυτη και η νίκη μας τε­ λειωτική. 25.8 Μέχρι τότε, μια είναι η κυρία παρότρυνση μου. Θα ενεργείτε σαν να μην υπάρ­ χουμε. Καθε ένας που θα αναφέρετε σ'εμιχς θα τον

ονομάζουμε γραφικό και τρελό. Μόνο στις μυστικές μας τελετές των υψηλόβαθ­ μων στελεχών μας θα ανα­ φέρεστε στο όνομα μου. Έτσι, για να δείτε πόσο απλός, καλός και ταπεινός είμαι. Μακάρι το σκότος της αλήθειας να επικρατήσει παντού. Αμήν. ΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΥ

ΚΑΚΟΥ

Αξίζει να δούμε όμως ποια είναι τα σχέδια που πρα­ κτικά προωθεί η Λευκή Αδελφότητα, πολλές φορές με σύμπραξη της Μαύρης, για την μείωση του παγκό­ σμιου πληθυσμού και βε­ βαίως και του ελληνικού που ακολουθεί βασιλικότερος του βασιλέως τις οδηγίες της Νέας Τάξης. Να θυμίσουμε οτι ο όρος Νέα Τάξη βγαίνει α π ό το ότι η Παλιά Τάξη και εξουσία της Μαύρης Αδελ­ φότητας των Μπαχομέχ έχει καταλυθεί α π ό την εξουσία της κραταιάς πλέον Λευκής Αδελφότητας. Η Λευκή μάλιστα Αδελφό­ τητα διοικείται α π ό 12μελές συμβούλιο που εδράζεται στην έρημο Τάκλα Μακάν στην ημιαυτόνομη βόρεια επαρχία της Κίνας Ξιν Γιάνγκ. Η έδρα της βρίσκε­ ται 10 χιλιόμετρα κάτω α π ό τετ ερείπια της Λευκής Πυρα­ μίδας και ονομάζεται Λευκή 129



134

σε 20 έως 35 έτη). Μερικά α π ό τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης είναι σε πυκνοκα­ τοικημένες περιοχές που έχουν λίγους πόρους.

μένη επομένως ικανότητα να συμβάλουν σε παράγωγεκές επενδύσεις, επιταχύνο­ ντας κατά συνέπεια την ανάπτυξη.

3. Λόγω της δυναμικής της αύξησης του πληθυσμού, οι μειώσεις των ποσοστών γέν­ νησης αργούν να έχουν επι­ πτώσεις στους συνολικούς αριθμούς. Τα υψηλά ποσο­ στά γέννησης στο πρόσφατο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε ένα υψηλό ποσοστό νέων, έτσι ώστε θα συνεχίσει η αυ­ ξητική τάση κατά την διάρ­ κεια πολλών ετών, ακόμα κι αν γίνει κανόνας η οικογέ­ νεια των δύο παιδιών. Οι πολιτικές μείωσης της γο­ νιμότητας θα έχουν αποτε­ λέσματα μόνο μετά α π ό αρκετές δεκαετίες. Εντού­ τοις, εάν οι μελλοντικοί αριθμοί πρόκειται να κρατη­ θούν μέσα σε λογικά όρια, είναι επείγον τα μέτρα μεί­ ωσης της γονιμότητα να αρ­ χίσουν και γίνονται αποτελεσματικά στην δε­ καετία του 70 και του 80. Επιπλέον, τα προγράμματα που αρχίζουν τώρα για να μειώσουν τα ποσοστά γέν­ νησης, θα έχουν βραχυπρό­ θεσμα πλεονεκτήματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες μειώνοντας τις α ν ά γ κ ε ς σε τρόφιμα, στην υγεία και τις εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες και στην αυξη­

4. Οι εκτιμήσεις του Ο.Η.Ε. χρησιμοποιούν τον πληθυ­ σμό των 3.6 δισεκατομμυ­ ρίων του 1970 ως βαση (υπάρχουν σχεδόν 4 δισεκα­ τομμύρια τώρα) και του προ­ γράμματος α π ο περίπου 6 έως 8 δισεκατομμύρια αν­ θρώπους για το έτος 2000, μ£ την Αμερικανική μεση εκτί­ μηση σε 6.4 δισεκατομμύρια. Οι αμερικανικές εκτιμήσεις παρουσιάζουν παγκόσμιο πληθυσμό 12 δισεκατομμυ­ ρίων μέχρι το 2075 που υπο­ νοεί μια πενταπλάσια αύξηση στην νότιο και νοτι­ οανατολική Ασία και στην λατινική Αμερική και μια ε π τ α π λ ή αύξηση στην Αφρική, έναντι ενός διπλα­ σιασμού στην ανατολική Ασία και μιας αύξησης 40% στις προς το παρόν ανα­ π τ υ γ μ έ ν ε ς χώρες. Οι περισσότεροι δημογράφοι, συμπεριλαμβανομένιον του Ο.Η.Ε και του αμερικανι­ κού Συμβουλίου Πληθυ­ σμού, θεωρούν τα 10 έως 13 δισεκατομμύρια ως πλέον π ι θ α ν ό επίπεδο για την στα­ θερότητα του παγκόσμιου πληθυσμού, ακόμη και με εντατικές προσπάθειες π ά ν ω στον έλεγχο της γονι­

μότητας. (Αυτοί οι αριθμοί υποθέτουν ότι θα μπορού­ σαν να παραχθούν αρκετά τρόφιμα για να αποφευχθεί ο περιορισμός του πληθυ­ σμού μέσω της πείνας).

Επεχρκεια τ ω ν π α γ κ ο σ μ ί ω ν α π ο θ ε μ ά τ ω ν τροφίμων. 5. Οι αυξανόμενοι πληθυ­ σμοί θα ασκήσουν σοβαρή επίδραση στην ζήτηση για τρόφιμα ειδικά στις LDC (Least Developed Countries -

135


Ελάχιστα Αναπτυγμένες Χώρες). Κάτω α π ό κανονικές καιρικές συνθήκες, και την υποθετικά κανονική αύξηση παραγωγής τροφίμων σύμ­ φωνα με τις πρόσφατες τά­ σεις, η συνολική παγκόσμια γεωργική παραγωγή θα μπορούσε να αυξάνεται γρη­ γορότερα α π ό τον πληθυ­ σμό. Εντούτοις θα υπάρξουν σο­ βαρά προβλήματα στην δια­ νομή τροφίμων και την χρηματοδότηση, κάνοντας πιθανές τις ελλείψεις, ακόμη και για τα σημερινά φτωχά επίπεδα διατροφής, σε πολ­ λές α π ό τις μεγαλύτερες, πιο πυκνοκατοικημένες περιο­ χές των LDC. Ακόμη και σήμερα 10 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι πε­ θαίνουν κάθε έτος, άμεσα ή έμμεσα, λόγω υποσιτισμού. Σοβαρότερη είναι η συνέ­ πεια σημαντικών καταστρο­ φ ώ ν στην συγκομιδή που είναι πιθανό να εμφανι­ στούν α π ό καιρό σε καιρό. 6. Η σοβαρότερη συνέπεια μεσοπρόθεσμα είναι η πιθα­ νότητα μεγάλων λιμών σε ορισμένα μερη του κόσμου, ειδικά (ττις φτωχότερες πε­ ριοχές. Οι παγκόσμιες ανά­ γκες για τρόφιμα αυξάνονται κατά 2,5 τοις εκατό η περισσότερο τον χρόνο, σε μια περίοδο που ήδη χρησιμοποιείται λίπα­ σμα και άρδευση σε ένα με­

γ ά λ ο ποσο<ττό. Επομένως, η αύξηση στην παράγωγη φίμων πρέπει να προέλθει κυρίως α π ό την υψηλότερη π α ρ α γ ω γ ή τροφών. Οι χωρίς με μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις συνεχώς αυξανόμενες εισα­ γωγές. Επίσης είναι μια τρο­ μερή πρόκληση για αυτές να αυξήσουν την παραγωγή τροφίμων κατά 2 έως 4 τοις εκατό στην επόμενη γενιά. Το απαιτούμενο κεφάλαιο και συνάλλαγμα για την ε­ ντατική γεωργία είναι τερά­ στιο, και αυτό επιδεινώνεται α π ό τις ελλείψεις λιπασμά­ των, τις ανόδους των τιμών και την ενεργειακή κρίση. Τα θεσμικά, τεχνικά, και οι­ κονομικά προβλήματα στην παραδοσιακή γεωργία είναι επίσης πολύ δύσκολο να υπερνικηθούν. 7. Επιπλέον, σε μερικές πυ­ κνοκατοικημένες περιοχές, η ταχεία α ν ά π τ υ ξ η του πλη­ θυσμού πιέζει το εύθραυστο περιβάλλον, έτσι ώστε απει­ λείται η μακροπρόθεσμη πα­ ρ α γ ω γ ή τροφίμων. Αυτό συμβαίνει μέσω της καλ­ λιέργειας των φτωχών εδα­ φών, της υπερβόσκησης, της ερημοποίησης, της αποδάσωσης και της εδαφικής διάβρακτης, με την επακόλουθη καταστροφή του εδάφους και της ρύπανσης του νερού, την γρήγορη επιχωμάτωση

«^δεξαμενών νερού και ην μείωση των ψαριών. Μεταλλεύματα και

ΒχΛπμα. 8. Η ταχεία πληθυσμιακή vLnor\b(v είναι α π ό μόνη a π,ς σημαντικός παράγοντας Ατην μείωση των εξαντλούμενων πόρων (καύσιμα και μεταλλεύματα), δεδομένου ότι η σχετική απαίτηση για αυτά εξαρτάται περισσότερο από τα επίπεδα βιομηχανι­ κής παραγωγής, παρά α π ό τους αριθμούς τ ω ν ανθρώ­ πων. Από την άλλη μεριά, ο πα­ γκόσμιος πληθυσμός εξαρ­ τάται όλο και περισσότερο απο τις προμήθειες ορυκτών απο τις αναπτυσσόμενες χώρες, και εάν η γρήγορη αύξηση πληθυσμού μαται­ ώνει τις προοπτικές τους για οικονομική α ν ά π τ υ ξ η και κοινωνική πρόοδο, η προκύ­ πτουσα αστάθεια μπορεί να υπονομεύσει την π α ρ α γ ω γ ή •αιι την συνεχή ροή τέτοιων πόρων. 9. θα υπάρξουν σοβαρά πςχν βληματα για μερικές α π ό τις φτωχότερες LDC (Ελάχιστα Ανεπτυγμένες Χώρες) με ταχαα ανάπτυξη πληθυσμού, θα τους είναι ολο και περισ­ σότερο δύσκολο να πληρώ­ σουν για τις αναγκαίες έρωτες ύλες και την ενέρ­

γεια. Το λίπασμα, ξωτικής σημασίας για την γεωργική π α ρ α γ ω γ ή τους, θα είναι δύ­ σκολο να αγοραστεί κατά τα επόμενα έτη. Οι εισαγωγές καυσίμων και ά λ λ ω ν πρώτων υλών θα προκαλέσουν σοβαρά προ­ βλήματα που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τις ΗΠΑ, λ ό γ ω της α ν ά γ κ η ς να παρα­ σχεθεί μεγαλύτερη οικονο­ μική ενίσχυση στις LDC, ώστε να εξασφαλιστούν κα­ λύτεροι όροι εμπορίου μέσω υψηλότερης τιμής των εξα­ γ ω γ ώ ν τους. Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η και αύξηση πληθυσμού 10. Η ταχεία πληθυσμιακή αύξηση δημιουργεί μια σο­ βαρή καθυστέρηση στα ει­ δάλλως εφικτά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, με­ ρικές δε φορές φτάνει σε ση­ μείο παρεμπόδισης οποιασδήποτε αύξησης στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Εκτός α π ό τον γενικό αντί­ κτυπο στο κατά κεφαλήν ει­ σόδημα, η ταχεία πληθυσμιακή αύξηση έχει σοβαρές επιπτώσεις σε μια α π έ ρ α ν τ η σειρά ά λ λ ω ν πτυ­ χ ώ ν της ποιότητας της ζωής, «πημαντικής στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο στις μη α ν ε π τ υ γ μ έ ν ε ς χώρες. 11. Οι δυσμενείς οικονομικοί 137


παράγοντες που προκύ­ πτουν γενικά α π ό την τα­ χεία πληθυσμιακή αύξηση περιλαμβάνουν: • Μειωμένες εσωτερικές επενδύσεις και μειωμένη οι­ κογενειακή αποταμίευση. • Αυξανόμενη ανάγκη με­ γάλου ποσού συναλλάγμα­ τος για τις εισαγωγές τροφίμων. • Αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης. • Ανάγκη για μεγάλες δα­ πάνες για υπηρεσίες όπως οι δημοτικές δαπάνες, η εκπαί­ δευση και η υγεία, με κεφά­ λαια που θα χρησιμοποιούνταν για πα­ ραγωγικότερες επενδύσεις. • Χρήση των αναπτυξιακών πόρων στην παραγωγή πε­ ρισσότερων τροφίμων για να εξασφαλιστεί η επιβίωση σε μεγαλύτερο πληθυσμό, και όχι στην βελτίωση των συν­ θηκών διαβίωσης για λιγό­ τερο πληθυσμό. 12. Ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε σε ένα μεσο ποσοστό 5 τοις εκατό τον χρόνο, στις LDC κατά την διάρκεια της τελευ­ ταίας δεκαετίας, η πληθυ­ σμιακή αύξηση 2.5 τοις εκατό μείωσε το μέσο ετήσιο κατά κεφαλήν ποσοστό αύ­ ξησης σε μόνο 2.5 τοις εκατό. Σε πολλές πυκνοκατοικημέ­ νες περιοχές αυτό το ποσο­ στό ήταν 2 τοις εκατό ή λιγότες>ο. Από την κρίση πε­ 138

τρελαίου, σε έναν συνολικό πληθυσμό 800 εκατομμυρίων, οι κατά κεφαλήν αυξή­ σεις του ΑΕΠ μπορεί να μειωθούν σε λιγότερο από 1 τοις εκατό τον χρόνο για το υπόλοιπο της δεκαετίας του 70. Για το φτωχότερο μισό των πληθυσμών αυτών των χωρών, με μέσα εισοδήματα λιγότερο α π ό 100 δολάρια, η προοπτική είναι καμία αύ­ ξηση ή και οπισθοδρόμηση γ ι α αυτήν την περίοδο. 13. Εάν μπορεί να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμοέ>, ο θετικός αντίκτυπος στην αύξηση του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν εισοδήματος θα είναι ση­ μαντικός. Επιπλέον, η οικο­ νομική και κοινωνική πρόοδος θα συμβάλει πιθα­ νώς ακόμα περισσότερο στην πτώση τ ω ν ποσοστών γονιμότητας. 14. Τα υψηλά ποσοστά γέν­ νησης εμφανίζονται να προ­ έρχονται πρώτιστα από: α. Ανεπαρκείς πληροφορίες και έλλειψη μέσων του ελέγ­ χου γονιμότητας, β. Ανεπαρκή κίνητρα για μείωση των γεννήσεων, που συνδυάζονται με το κίνητρο για πολλά παίδια ως αποτέ­ λεσμα της ακόμα υψηλής θνησιμότητας των νηπίων και των παιδιών, καθώς και

η ν α ν α γ κ η γ ι α τ η ν υποστή^ η < π α γηρατειά των γο­ νέων από τα παίδια, ν. Η καθυστέρηση της αλλα­ γής στις οικογενειακές προτ,μήσειςσε συνδυασμό με tic αλλαγές στο περιβάλλον. 15.0 παγκόσμιος στόχος αύ£ησης του βιοτικού επιπέδου απαιτεί η οικονομική ανά­ πτυξη να ξεπερνά τις οικο­ νομικές απαιτήσεις της πληθυσμιακής αύξησης. Σε πολλές περιοχές του κόσμου με υψηλή αύξηση του πλη­ θυσμού, καταναλώνεται το μεγαλιπερο ποσοστό του ΑΕΠ. Κατά συνέπεια, μόνο ένα μικρό ποσοστό του ΑΕΠ είναι διαθέσιμο για επενδυ­ θείς, μισω του μηχανεσμού οικονομικής ανάπτυξης. Οι περισσότεροι εμπειρογνώμο­ νες συμφειίνούν ότι, με αρ­ κετά σταθερές δ α π ά ν ε ς α ν ά αποδέκτη, οι δαπάνες γ ι α αποτελεσματικές υπηρεσίες οικογενειακού προγραμμα­ τισμού είναι γενικά μια α π ό τιςοικονομικαις πιο αποδοτι­ κές επενδύσεις για μια Ελά­ χιστα Ανεπτυγμένη Χώρα, που επιδίωκε ι να βελτιώσει την γενική ευημερία και την κατα κεφαλήν οικονομική ανάπτυξη. Aev μπορούμε να περιμέ­ νουμε τον εκσυγχρονισμό w» την ανάπτυξη να παράY0UV χαμηλά ποσοστά γεν-

νήσεων, δεδομένου αναμφι­ σβήτητα ότι αυτό θα χρει­ αστεί πολλές δεκαετίες στις περισσότερες αναπτυσσόμε­ νες χώρες. Η ταχεία πληθυ­ σμιακή αύξηση εν τω μεταξύ θα τείνει να επιβραδύνει την α ν ά π τ υ ξ η και να διευρύνει το χ ά σ μ α μεταξύ πλούσιων και φτεσχών. 16. Οι αλληλεξαρτήσεις με­ τ α ξ ύ της εξέλιξης και της αύξησης του πληθυσμού είναι σύνθετες και όχι πλή­ ρως κατανοητές. Ορισμένες πτυχές της οικονομικής ανά­ πτυξης και του εκσυγχρονι­ σμού εμφανίζονται να αφορούν άμεσα τα χαμηλό­ τερα ποσοστά γέννησης. Κατά συνέπεια ορισμένα π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α ανάπτυξης μπορούν να φέρουν μια γρη­ γορότερη δημογραφική με­ τάβαση σε χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεισν α π ό άλλες πτυχές της α ν ά π τ υ ξης. Το «Σχέδιο Δράσης για τον Παγκόσμιο Πληθυσμό», που υιοθετήθηκε α π ό την Διά­ σκεψη Παγκόσμιου Πληθυ­ σμοί·, συστήνει ότι οι χώρες που π ρ ο σ π α θ ο ύ ν να επηρεά­ σουν τα επίπεδα των γεννή­ σεων, πρέπει να δεόσουν προτεραιότητα στα προ­ γ ρ ά μ μ α τ α α ν ά π τ υ ξ η ς και τις στρατηγικές υγείας και εκπαίδευσης, επειδή όλα α υ τ ά έχουν αποφασιστική 139


επίδραση στην γονιμότητα. Η διεθνής συνεργασία πρέ­ πει να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση τέτοιων εθνι­ κών προσπαθειών. Αυτά τα προγράμματα περιλαμβά­ νουν: (α) Βελτιωμένη υγειονομική περίθαλψη και διατροφή για να μειωθεί η θνησιμότητα των παιδιών. (β) Εκπαίδευση και βελτιω­ μένη κοινωνική θέση για τις γυναίκες. (γ) Αυξανόμενη γυναικεία απασχόληση, (δ) Βελτιωμένη ασφάλεια γήρατος. (ε) Βοήθεια για τους φτω­ χούς αγρότες, που έχουν γε­ νικά την υψηλότερη γονιμότητα, με ενέργειες ώστε να ανακατανεμηθεί το εισόδημα συμπεριλαμβανο­ μένης της παροχής ιδιόκτη­ των αγροκτημάτων. Εντούτοις, κάποιος δεν μπο­ ρεί να προχωρήσει α π λ ά στα ειδικά μεγάλης κλίμακας λειτουργικά προγράμματα. Παραδείγματος χάριν, δεν ξέρουμε ακόμα τους οικονο­ μικώς αποδοτικούς τρόπους για να ενθαρρυνθεί η γυναι­ κεία απασχόληση, ιδιαίτερα εάν ανησυχούμε γ ι α την ανεργία που πλήττει τους άνδρες. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες συγκεκριμένες ομάδες προγραμμάτων θα είναι οι­ κονομικώς οι πιο αποδοτικές σε πολλές καταστάσεις. 140

17. Υ π ά ρ χ ε ι α ν ά γ κ η γ ω „ f r

ρισσότερες πληροφορία σχετικά με την αποτέλεσμα, τικότητα των δαπανών. Απο

την πλευρά των παροχών, απαιτούνται έντονες προ­ σπάθειες γ ι α να υπάρχει, μέχρι το 1980, πλήρης 0 ι α θ { . σιμότητα και πληροφόρησης και των μ έ σ ω ν έλεγχου των γ ε ν ν ή σ ε ω ν σε όλα τα γόνιμα

άτομα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Απαιτείται επίσης βελτίωση στις μεθόδους ελέγχου των γεννήσεων, που μπορούν να γίνουν απο­ δεκτές και να χρησιμοποι­ ηθούν α π ό τους φτωχούς αγροτικούς πληθυσμούς. Από την πλευρά της ζήτη­ σης, απαιτείται περαιτέρω πειραματισμός και εφαρ­ μογή σχεδίων δράσης και προγραμμάτων. Πιο συγκε­ κριμένα, απαιτείται περισ­ σότερη έρευνα για τα κίνητρα του φτωχότερου π λ η θ υ σ μ ο ύ που έχει συχνά τα υψηλότερα ποσοστά γεν­ νήσεων. Τα προγράμματα βοήθειας πρέπει να επικε­ ντρωθούν σε αυτήν την ο μ ά δ α περισσότερο απ' ότι στο παρελθόν.

18. Είναι π ο λ ύ πιθανό ότι ο επιθυμητός αριθμός μελών μια οικογένειας, δεν θα μει­ ωθεί έως ότου οι περισσότε­ ρες Ελάχιστα Ανεπτυγμένες Χώρες (LDC) καταλάβουν ότι τα οφέλη μείωσης του

φτωχού αγροτικού πληθυ­ σμού αντισταθμίζουν τις ^ τ ι κ έ ς δαπάνες. Για τους αστούς, που αυξάνονται γρήγορα στις LDC, το μει­ ονέκτημα των πάρα πολλών παιδιών γίνεται ήδη προφα­ νές. Οι παραλήπτες της οικονο­ μικής ενίσχυσης και οι χορη­ γοί πρέπει επίσης να προωθήσουν την α ν ά π τ υ ξ η και τις βελτιώσεις στην ποι­ ότητα της ζωής των φτωχών, εάν θέλουν να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον έλεγχο της αύξησης του πληθυσμού. Αν και αρχικά υιοθετήθηκαν για άλλους λόγους, οι νέοι κανόνες οι σχετικοί με τα προβλήματα των φ τ ω χ ώ ν είναι άμεσα σχετικοί με τους ορούς που απαιτούνται για την μείωση της γονιμότητας. Πολιτικές συνέπειες τ η ς πληθυσμιακής α ύ ξ η σ η ς 19. Οι πολιτικές συνέπειες του υπερπληθυσμού στις LDC είναι ταχεία α ν ά π τ υ ξ η , εσωτερική μετανάστευση, υψηλά ποσοστά νέων, α ρ γ ή βελτίωση του βιοτικού επι­ πέδου, αστυφιλία και μετα­ νάστευση. Ολα αυτά είναι καταστρεπτικά για την εσω­ τερική σταθερότητα και τις διεθνείς σχέσεις των χωρών, για την πρόοδο τ ω ν οποίων ενδιαφέρονται οι ΗΠΑ. Δη­

μιουργούν κατά συνέπεια προβλήματα πολιτικής ή ακόμα και εθνικής ασφά­ λειας για τις ΗΠΑ. Υπό μια ευρύτερη έννοια, υπάρχει ένας σημαντικός κίνδυνος ζημίας στα παγκόσμια οικο­ νομικά, πολιτικέ», και οικο­ λογικά συστήματα και, λόγω του ότι αυτά τα συστήματα αρχίζουν να αποτυγχάνουν, στις ανθρωπιστικές αξίες μας. 20. Ο ρυθμός της εσωτερικής μετανάστευσης α π ό την επαρχία προς υπερφορτωμέ­ νες πόλεις εντείνεται πολύ λ ό γ ω του υπερπληθυσμού. Δημιουργούνται τεράστια βάρη στις κυβερνήσεις των LDC για την δημόσια διοί­ κηση, την υγιεινή, την εκπαί­ δευση, την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες. Επίσης οι φτωχοί κάτοικοι των παραγκουπόλεων, αν και προφα­ ν ώ ς δεν είναι οι πιο πρόσφατοι μετανάστες, μπο­ ρούν να χρησιμεύσουν ως μια ασταθής, βίαια δύναμη που απειλεί την πολιτική σταθερότητα.

21. Οι δυσμενείς κοινωνι­ κοοικονομικοί όροι που πα­ ράγονται α π ό αυτούς τους π α ρ ά γ ο ν τ ε ς μπορούν να συμβάλουν στα υψηλά και α υ ξ α ν ό μ ε ν α επίπεδα της ε­ γκατάλειψης παιδιών, της νεανικής εγκληματικότητας, 141


της χρόνιας και αυξανόμε­ νης υποαπασχόλησης και ανεργίας, των μικροκλοπών, των ο ρ γ α ν ω μ έ ν ω ν συμμο­ ριών, των ταραχών γ ι α τρό­ φιμα, των αυτονομιστικών κινήσεων, τ ω ν φυλετικών σφαγών, των επαναστατι­ κών ενεργειών και των αντεπαναστατικών χ τ υ π η μ ά τ ω ν . Ολα αυτά μειώνουν το εν­ διαφέρον για το ξένο κεφά­ λαιο, που είναι ζωτικής ση μασιάς γ ι α την οικονο­ μική α ν ά π τ υ ξ η α υ τ ώ ν τ ω ν περιοχών. Εάν μάλιστα όλα αυτά οδηγούν στην απαλλο­ τρίωση ξένων κεφαλαίων, α π ό οικονομική ά π ο ψ η , δεν είναι προς το συμφέρον είτε του επενδυτή, είτε της κυ­ βέρνησης. 22. Στις διεθνείς σχέσεις, οι πληθυσμιακοί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς είναι κρίσιμοι, και σ υ χ ν ά κα­ θοριστικοί, στις βίαιες συ­ γκρούσεις στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Οι συγκρούσεις αυτές έχουν συχνά δημογραφικές ρίζες. Η κατανόηση τους είναι κρί­ σιμη για την κατανόηση ή την πρόληψη τέτοιων εχθρο­ τήτων. Γενικοί σ τ ό χ ο ι κ α ι α π α ι τ ή ­ σεις γ ι α τ ο ν έ λ ε γ χ ο τ η ς τ α ­ χείας α ν ά π τ υ ξ η ς του πληθυσμού 23. Η κύρια εραπηση γ ι α την 142

π α γ κ ό σ μ ι α πληθυσμιακή πολιτική, το ετος 1974, είναι ε ά ν η α ν θ ρ ω π ό τ η τ α πρόκειτα ι να π α ρ α μ ε ί ν ε ι σε μια διαδρομή προς έναν πληθυ­ σμό 12 έως 15 δισεκατομμυρ (ων ( με μια π ε ν τ α π λ ή ή ε π τ α π λ ή αύξηση σχεδόν σε ο λ υ τον υ π α ν ά π τ υ κ τ ο κόσμο, έκτος της Κίνας) ή ε ά ν ( π α ρ ά τ η ν εκρηκτική αυ­ ξητική τ ά σ η τ ο υ πληθυσμού) μπορεί να μεταπηδήσει στην πορεία μ ι α ς πιο γρήγορης και εφικτής σταθερότητας τ ω ν 8 έως 9 δισεκατομμυ­ ρίων.

24. Ποιο είναι το πρόβλημα; Δ ε ν ξέρουμε ε ά ν οι τεχνολο­ γ ι κ έ ς εξελίξεις θα καταστή­ σ ο υ ν π ι θ α ν ό ν α τραφούν π ά ν ω από 8 δισεκατομμύρια ά ν θ ρ ω π ο ι τον 21ο αιώνα. Δεν μ π ο ρ ο ύ μ ε να είμαστε εί. ο λ ο κ λ ή ρ ο υ σίγουροι ότι οι κλιματολογικές αλλαγές σ τ η ν ε ρ χ ό μ ε ν η δεκαετία δεν θα δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν μεγάλες δυσκολίες σ τ η ν σίτιση του α υ ξ α ν ό μ ε ν ο υ πληθυσμού, ειδικά στις LDC, π ο υ ζει υπό ό λ ο και χειρότερους όρους. Τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν υ π ά ρ χ ε ι η δυ­ ν α τ ό τ η τ α γ ι α π ο λ λ έ ς περιο­ χ έ ς του κόσμου ν α ε ξ ε λ ι χ θ ο ύ ν σ ύ μ φ ω ν α με την θ ε ω ρ ί α τ ο υ Malthus (Αγγλος οικονομολόγος).

υφάλους αριθμούς είναι δ υ ­ ί ί ν α ι κ α τ ά η ά θ α νατή, θ » ε ν ό τ η τ α σκληρή επι«ία-ση.Ολεςοι π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς Α,τά τα καλά έτη ( π α ρ ά γ ω ­ θα π αί γης τ ρ ό φ ι μ α ) ΠΥ " νοκννια την π α ρ ο χ ή τ η ς ελάχιστη διατροφής. Αντί­ θετα στα κακά έτη οι προ­ σπάθειες θα π η γ α ί ν ο υ ν σχην χορήγηση έκτακτης βοήθειας από την π λ ε υ ρ ά ταιν πλουσιότερων χ ω ρ ώ ν του κόσμου. Στο άμεσο μέλλον ( α π ό τάρα και μέχρι το έτος 2000) η διαφορά αυτη μπορεί να είναι κάποιο α ν τ ι λ η π τ ό υλικό κέρδος για τις φ τ ω χ έ ς περιοχές με υ π ε ρ π λ η θ υ σ μ ό , και κάποια βελτίωση στη σχετική διανομή τ ο υ κ α τ ά κεφαλήν εισοδήματος με­ ταξύ πλούσιων και φ τ ω χ ώ ν , σε σύγκριση με τ η ν μ ό ν ι μ η φτεύχεια και την διεύρυνση του εισοδηματικού χ ά σ μ α -

λύσει» το π ρ ό β λ η μ α του υ π ε ρ π λ η θ υ σ μ ο ύ . Οι σύνθε­ τοι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΊ και οικονομι­ κοί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς α π α ι τ ο ύ ν ευρεία σ τ ρ α τ η γ ι κ ή με δι­ μερή και π ο λ ύ π λ ε υ ρ α στοι­ χεία. Σ υ γ χ ρ ό ν ω ς οι ε ν έ ρ γ ε ι ε ς και τα π ρ ο γ ρ ά μ ­ μ α τ α π ρ έ π ε ι ν α προσαρμο­ σ τ ο ύ ν στις σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς χ ώ ρ ε ς και ομιτδες. Προ π ά ν τ ω ν , οι χ ώ ρ ε ς LDC π ρ έ π ε ι να δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ ο υ ν τον σημ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο ρολο γ ι α ν α ε π ι τ ύ χ ο υ ν τον σ τ ό χ ο τους. 27. Ο σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό ς μ ε τ α ξ ύ τιυν δ ι μ ε ρ ώ ν χ ο ρ η γ ώ ν και των π ο λ ύ π λ ε υ ρ ι υ ν ο ρ γ α ν ώ ­ σ ε ω ν είναι ζωτικής σημα­ σίας σε ο π ο ι α δ ή π ο τ ε προσπάθεια να συγκρατηθεί η πληθυσμιακή αύξηση. Κ ά θ ε είδος π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς θ α απαιτηθεί για να υπάρξουν παγκόσμια αποτελέσματα. 28. Η π α γ κ ό σ μ ι α πολιτική

Μια πιο έντονη π ρ ο σ π ά θ ε ι α

και τ α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α σ τ ο ν

να επιβραδυνθεί η π λ η θ υ ­

πληθυσμιακό τομέα πρέπει

σμιακή αύξηση μ π ο ρ ε ί επί­

ν α σ τ ο χ ε ύ σ ο υ ν δύο σημαντι­

σης να σημάνει μια π ο λ ύ

κούς σ τ ό χ ο υ ς :

μεγάλη διαφορά μ ε τ α ξ ύ τ η ς

(α) Ενέργειες γ ι α ν α ε ξ υ π η ­

τεράστιας τραγισδίας τ ο υ

ρετηθεί η συνεχής πληθυ­

υποσιτισμού και τ ο υ λ ι μ ο ύ

σ μ ι α κ ή α ύ ξ η σ η (μέχρι 6

<κ σύγκριση με περιστα­

δ ι σ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ) μέχρι τ α

σιακά συμβάντα.

μ έ σ α τ ο υ 21ου α ι ώ ν α χωρίς

Πολιτικές υποδείξεις

ωση της ανάπτυξης,

μ ε γ ά λ ο υ ς λ ι μ ο ύ ς ή ματαί­ (β) Ενέργειες γ ι α να κρατη­

25. Α λ λ ά α κ ό μ α κι αν η επιβίιυση γ ι α α υ τ ο ύ ς τους πολυ

26. Δεν υπάρχει κ ά π ο ι α

θ ε ί ο π λ η θ υ σ μ ό ς όσο το δυ­

»«ΛΉ προσέγγιση π ο υ «θα

ν α τ ό ν π ιό κ ο ν τ ά σ τ α 8 143


δισεκατομμύρια, π α ρ α να επιτρέψουμε να φ θ ά σ ε ι σε 10 ή 13 ή περισσότερα δισε­ κατομμύρια. 29. Ενώ οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι δύσκολο να δη­ λωθούν, ο στόχος μας πρέ­ πει να είναι να επιτύχουμε ένα επίπεδο γ ε ν ν ή σ ε ω ν (μια οικογένεια δύο παιδιών κατά μέσο όρο) γ ι α το έτος 2000. Αυτό θα απαιτήσει το π α ρ ό ν ποσοστό αύξησης 2 τοις εκατό να μειωθεί σε 1.7 τοις εκατό μέσα σε μια δεκαετία και σε 1.1 τοις εκατό μέχρι το 2000. Σε σύγκριση με τους στό­ χους του Ο.Η.Ε., αυτό θα οδηγούσε σε 500 εκατομμύ­ ρια λιγότερους α ν θ ρ ώ π ο υ ς το 2000 και περίπου 3 δισε­ κατομμύρια λιγότερους το 2050. Η επίτευξη α υ τ ο ύ του στόχου θα απαιτήσει π ο λ ύ εντατικά π λ η θ υ σ μ ι α κ ά προ­ γ ρ ά μ μ α τ α . Η βάση γ ι α τους στόχους ελέγχου αύξησης του π λ η θ υ σ μ ο ύ γ ι α να επι­ τευχθεί αυτός ο π α γ κ ό σ μ ι ο ς στόχος, περιλαμβάνεται στο World Population Plan of Ac­ tion (Σχέδιο Δράσης Π α γ κ ό ­ σμιου Πληθυσμού). 30. To World Population Plan of Action δεν επιβάλλει τί­ ποτε και θα απαιτήσει έντο­ νες προσπάθειες α π ό τις ενδιαφερόμενες χώρες, τις αντιπροσωπείες του Ο.Η.Ε. 144

και τους ά λ λ ο υ ς διεθνείς ορ­ γ α ν ι σ μ ο ύ ς γ ι α να επιτευ­ χθούν αποτελέσματα. Η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή π ρ έ π ε ι να περι­ λάβει τα α κ ό λ ο υ θ α στοίχε ία και ενέργειες: (α) Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η της προσο­ χ ή ς στις χώρες-κλειδιά. Η βοήθεια γ ι α την μείωση τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ πρέπει να δώσει α ρ χ ι κ ά έμφαση στις μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς και ταχύτατης α ν ά π τ υ ξ η ς αναπτυσσόμενες χεύρες, ό π ο υ υ π ά ρ χ ε ι ειδικό πολιτικό και στρατηγικό εν­ δ ι α φ έ ρ ο ν τ ω ν ΗΠΑ. Αυτές οι χεόρες είναι: Ινδία, Μ π α γ κ λ α ν τ έ ς , Πακιστάν, Νιγηρία, Μεξικό, Ινδονησία, Βραζιλία, Φυ\ιππίνες, Ταϊ­ λ ά ν δ η , Αίγυπτος, Τουρκία, Αιθιοπία και Κολομβία. Ό λ ε ς μαζί, δημιουργούν το 47 τοις ε κ α τ ό της τρέχουσας α ύ ξ η σ η ς του παγκόσμιου πληθυσμού. Π ρ έ π ε ι να αναγνωριστεί ότι α υ τ ή ν τ η ν σ τ ι γ μ ή η διμερής β ο ή θ ε ι α ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ σε με­ ρικές α π ό α υ τ έ ς τις χώρες μπορεί να μ η ν είναι αποδε­ κτή. Έτσι η διμερής βοήθεια, ε φ ό σ ο ν τ α κ ε φ ά λ α ι α είναι δ ι α θ έ σ ι μ α , θα δοθεί σε χώρες, π ο υ λ α μ β ά ν ο υ ν υπόψ ι ν τ ο υ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς όπεσς η π λ η θ υ σ μ ι α κ ή αύξηση, η α ν ά γ κ η γ ι α εξωτερική βοή­ θεια, τ α μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ α α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ά συμφέροντα και η π ρ ο θ υ μ ί α να αυτοβοηθηθεί.

Τα πολύπλευρα π ρ ο γ ρ ά μ ­ ματα πρέπει α π α ρ α ι τ ή τ ω ς να έχουν μια ευρύτερη κά­ λυψη. Τα διμερή π ρ ο γ ρ ά μ ­ ματα άλλων εθνικών χορηγών θα δ ι α μ ο ρ φ ω θ ο ύ ν ανάλογα με τους ιδιαίτερους στόχους τους. Σ υ γ χ ρ ό ν ω ς , οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τ η ν π α ­ ροχή κεφαλαίων στις π ο λ ύ ­ πλευρες αντιπροσωπείες (ειδικά το Ταμείο του Ο.Η.Ε. νια τις δραστηριότητες π λ η ­ θυσμού, που έχει ήδη προ­ γράμματα σε π ά ν ω α π ό 80 χώρες). Αυτό είναι ε π ι θ υ ­ μητό α π ό την ά π ο ψ η τ ω ν ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ σ υ μ φ ε ­ ρόντων και α π α ρ α ί τ η τ ο , με πολιτικούς όρους, γ ι α τα Ηνωμένα Έ θ ν η . Πρέπει επίσης να σ η μ ε ι ω θ ε ί πρόοδος στην π α ρ ά γ ρ α φ ο 13 και οι περιορισμένοι πόροι μας, πρέπει να δεόσουν ση­ μαντική έμφαση σε α υ τ ό . (β) Ένταξη τ ω ν π λ η θ υ σ μ ι α ­ κών π α ρ α γ ό ν τ ω ν και τ ω ν πληθυσμιακών π ρ ο γ ρ α μ μ ά ­ των στον π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ανάπτυξης τευν χ ω ρ ώ ν . Οπισς απαιτείται α π ό το World Population Plan of Ac­ tion (Σχέδιο Δράσης Π α γ κ ό ­ σμιου Πληθυσμού), οι αναπτυσσόμενες χ ώ ρ ε ς κ α ι εκείνοι που τις β ο η θ ο ύ ν π ρ έ m ι να λάβουν υ π ό ψ ι ν τ ο υ ς συγκεκριμένα τους π λ η θ υ ­ σμιακούς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς σ τ ο ν εθνικό π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό και να περιλάβουν τα π λ η θ υ ­

σ μ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α σε τέ­ τοια σχέδια. (γ) Α υ ξ α ν ό μ ε ν η βοήθεια στις υπηρεσίες, στις πληρο­ φορίες και στην τεχνολογία οικογενειακού προγραμμα­ τισμού. Αυτή είναι μια ζωτικής ση­ μ α σ ί α ς π λ ε υ ρ ά οποιουδή­ ποτε π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς . (1) Οι π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς και τα υ λ ι κ ά οικογενειακού προ­ γραμματισμού βασισμένα στην π α ρ ο ύ σ α τεχνολογία, πρέπει να τεθούν πλήρως (όσο τ ο δ υ ν α τ ό ν γ ρ η γ ο ρ ό ­ τερα) σ τ η ν δ ι ά θ ε σ η του 8 5 % τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ στις βασικές LDC χώρες, ουσια­ στικά στους φ τ ω χ ο ύ ς α γ ρ ό ­ τες π ο υ έ χ ο υ ν την υψηλότερη γονιμότητα. (2) Η βασική και α ν α π τ υ ­ ξιακή έρευνα π ρ έ π ε ι να επε­ κ τ α θ ε ί , σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς σε α π λ έ ς , χ α μ η λ ο ύ κόστους, αποτελεσματικές, ασφαλείς, μ α κ ρ ά ς διαρκείας και αποδε­ κτές μεθόδους ε λ έ γ χ ο υ γονι­ μ ό τ η τ α ς . Η υποστήριξη α π ό ό λ ε ς τις ο μ ο σ π ο ν δ ι α κ έ ς α­ ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί ε ς γ ι α την βιοίατρική έ ρ ε υ ν α σε α υ τ ό ν τον τομέα πρέπει να αυξηθεί κ α τ ά 60 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α δολά­ ρια ετησίως.

(δ) Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τιυν όρων π ο υ σ υ μ β ά λ λ ο υ ν στην πτώση της γονιμότητας. Για το δικό του κέρδος και σ ύ μ φ ω ν α με τις οδηγίες του 145


World Population Plan of Ac­ tion, πρέπει να δοθεί προτε­ ραιότητα στο γενικό πρόγραμμα ενίσχυσης στις επιλεγμένες πολιτικές α ν ά ­ πτυξης, σε τομείς ποι> προ­ σφέρουν την μέγιστη δυνατότητα να α υ ξ η θ ο ύ ν τα κίνητρα για μικρότερο μέγε­ θος οικογενείας. Σε πολλές περιπτώσεις τα πιλοτικά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α και η πιλο­ τική έρευνα θα χρειασθούν ως οδηγοί για επόμενες προ­ σπάθειες μεγαλύτερης κλί­ μακας. Οι προνομιακοί τομείς περιλαμβάνουν: • Παροχή τ ω ν ελάχιστων επιπέδων εκπαίδευσης, ει­ δικά για τις γυναίκες. • Μείωση της ν η π ι α κ ή ς θ ν η ­ σιμότητας, που π ε ρ ι λ α μ β ά ­ νει α π λ ά χ α μ η λ ο ύ κόστους δίκτυα υγειονομικής περί­ θαλψης. • Επέκταση της μισθωτής εργασίας, ειδικά γ ι α τις γ υ ­ ναίκες. • Ανάπτυξη ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν λύσεων, ώστε τα παιδιά να μην είναι π η γ ή α σ φ ά λ ε ι α ς για τα γηρατειά. • Αυξανόμενο εισόδημα τ ω ν φτωχών, ειδικά στις αγροτι­ κές περιοχές, συμπεριλαμ­ βανομένης της π α ρ ο χ ή ς ιδιόκτητων α γ ρ ο κ τ η μ ά τ ω ν . • Ε κ π α ί δ ε υ σ η τ ω ν ν έ ω ν γε­ ν ε ώ ν γ ι α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η μι­ κρότερων οικογενειών. Ενώ η AID έχει πληροφορίες για την σημασία τ ω ν ν έ ω ν

σ η μ α ν τ ι κ ώ ν κοινωνικοοικο­ ν ο μ ι κ ώ ν π α ρ α γ ό ν τ ω ν που ο δ η γ ο ύ ν σε χαμηλότερα πο­ σ ο σ τ ά γ ε ν ν ή σ ε ω ν , πρέπει να γ ί ν ε ι π ο λ ύ περισσότερη έρευνα και πειραματισμός γ ι α να καθορίσουν ποια οι­ κ ο ν ο μ ι κ ο ί αποδοτικά προ­ γ ρ ά μ μ α τ α και πολιτικές θα ο δ η γ ή σ ο υ ν σε χαμηλότερα π ο σ ο σ τ ά γε ννήσεων. (ε) Τα τ ρ ό φ ι μ α και η γεωρ­ γική βοήθεια είναι ξωτικής σ η μ α σ ί α ς σε οποιαδήποτε ε υ α ί σ θ η τ η στρατηγική για την α ν ά π τ υ ξ η του πληθυ­ σμού. Η π α ρ ο χ ή ε π α ρ κ ώ ν αποθε­ μ ά τ ω ν τ ρ ο φ ί μ ω ν γ ι α έναν α υ ξ α ν ό μ ε ν ο π λ η θ υ σ μ ό σε περιόδους έλλειψης αγαθών είναι κρίσιμη. Χωρίς ένα τέ­ τοιο π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ι α τις LDC υ π ά ρ χ ε ι μ ε γ ά λ η πιθανότητα τέτοια έλλειψη να οδηγηοει σε σ ύ γ κ ρ ο υ σ η και να έχει ε π ι π τ ώ σ ε ι ς στις αναπτυξια­ κές π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς και στο να ε π ι τ ε υ χ θ ε ί συγκεκριμένος α ρ ι θ μ ό ς π λ η θ υ σ μ ο ύ . Συστά­ σεις γ ι α α υ τ ό συμπεριλαμ­ βάνονται στην παράγραφο IV (γ) α υ τ ή ς της μελέτης, (στ) Η α ν ά π τ υ ξ η μιας πα­ γ κ ό σ μ ι α ς πολιτικής και δέ­ σμευσης για την σ τ α θ ε ρ ο π ο ί η σ η τ ο υ πληθυ­ σ μ ο ύ είναι θεμελιώδης σε ο π ο ι α δ ή π ο τ ε αποτελεσμα­ τική σ τ ρ α τ η γ ι κ ή . Αυτο α π α ι τ ε ί την υποστή­ ριξη και τ η ν δέσμευση των

ασκιών ηγετών σ τ ι ς LDC. Αυτοθασυμβπμονο ε ά ν καταλάβουν σ α φ ώ ς τ ο ν α ρ ­ νητικό αντίκτυπο τ η ς α π ε ­ ριόριστης π λ η θ υ σ μ ι α κ ή ς αύξησης Κ Μ δ ο υ ν ό τ ι ε ί ν α ι δυνατό να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα μέσω κυβερ­ νητικής δράσης. Οι ΗΠΑ πρέπει να ε ν θ α ρ ρ ύ ­ νουν τους ηγέτες τ ω ν LDC να πάρουν το π ρ ο β ά δ ι σ μ α στην προώθηση του οικογε­ νειακού π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ και της σταθεροποίησης πληθυσμού και μέσα στις πολύπλευρες ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς και μέσω των δ ι μ ε ρ ώ ν ε π α ­ φών με άλλες LDC χιύρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Πρό­ εδρος και ο γ ρ α μ μ α τ έ α ς τ ο υ κράτους θα εξετάσουν το θέμα του ελέγχου τ η ς α ύ ξ η ­ σης του π λ η θ υ σ μ ο ύ ως θέμα υψίστης σημασίας και θα το εξετάσουν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α στις τακτικές ε π α φ έ ς τ ο υ ς με τους ηγέτες άλλων κυ­ βερνήσεων, ιδιαίτερα τ ω ν LDC. 31. To World Population Plan of Action (Σχέδιο Δ ρ ά σ η ς Παγκόσμιου Π λ η θ υ σ μ ο ύ ) και τα ψηφίσματα π ο υ ε­ γκρίθηκαν ο μ ό φ ω ν α α π ό 137 f θνη στην Διάσκεψη γ ι α τ ο ν Παγκόσμιο Π λ η θ υ σ μ ό τ ο υ Ο.Η.Ε., τον Α ύ γ ο υ σ τ ο τ ο υ 1974, αν και όχι τέλεια, π α ­ ρέχουν ένα ά ρ ι σ τ ο π λ α ί σ ι ο Υ«α ένα π α γ κ ό σ μ ι ο σ ύ σ τ η μ α σχεδίου δράσης γ ι α τ ο ν π ρ ο ­

γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό του π λ η θ υ ­ σ μ ο ύ και τ ω ν οικογενεκόν. Πρέπει ν α τ α χρησιμοποι­ ήσουμε γ ι α ν α ωθήσουμε τ η ν α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α του Ο.Η.Ε. και τις εθνικές ηγε­ σίες σε μια ενθουσιώδη προ­ σπάθεια για χαμηλότερα π ο σ ο σ τ ά αύξησης. Η εποικο­ δομητική δράση τ ω ν ΗΠΑ Οα π ρ ο ά γ ε ι τους στόχους μ α ς . Για α υ τ ό ν τον ιτκοπό πρέπει: (α) Να υποστηρίξουμε δυ­ νατέ* το World Population Plan of Action (Σχέδιο Δρείετης Π α γ κ ό σ μ ι ο υ Π λ η θ υ ­ σ μ ο ύ ) και τ η ν υιοθέτηση τ ω ν κ α τ ά λ λ η λ ω ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν του σ τ α ε θ ν ι κ ά και ά λ λ α προγράμματα. (β) Να π ρ ο ω θ ή σ ο υ μ ε την υιοθέτηση α π ό τ α ε θ ν ι κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α συγκεκριμέ­ νων στόχων, συμπεριλαμβα­ ν ο μ έ ν η ς της ιχντικατετστασης τ ω ν ε π ι π έ ­ δ ω ν γ ο ν ι μ ό τ η τ α ς γ ι α τις DC ( Α ν α π τ υ γ μ έ ν ε ς Χεύρες) και τις LDC μέχρι το 2000. (γ) Μ ε τ ά α π ό την κ α τ ά λ ­ λ η λ η π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α στις ΗΠΑ, θ α α ν α γ γ ε ί λ ο υ μ ε τον σ τ ό χ ο μ α ς ν α διατηρήσουμε την π α ρ ο ύ σ α εθνική μέση γονιμότητα μας σε επίπεδο όχι υ ψ η λ ό τ ε ρ ο α π ό α υ τ ό της α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η ς , ιόστε να επιτύχουμε πληθυσμιακή σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α μέχρι το 2000. (δ) Θα ξεκινήσουμε μια διε­ θ ν ή συνεταιριστική στρατη147


γΐκή τωΛ· εθνικών ερευνητι­ κών προγραμμιττων γ ι α τον έλεγχο της α ν θ ρ ώ π ι ν η ς ανα­ παραγωγής και γονιμότητας που θα καΛυπτει τους βιοίάτρικους και κοινωνικοοικο­ νομικούς παράγοντες, ό π ω ς πρότεινε η αμερικανική αντιπροσωπεια στο Βουκουρέ­ στι (ε) Δρώντας σ υ μ φ ω ν ά με τις προτάσεις μας στο Βουκου­ ρέστι να συνεργαστούμε με άλλους ενδιαφερόμενους χο­ ρηγούς και αντιπροσωπείες του Ο.Η.Ε., γ ι α να βοηθή­ σουμε επιλεγμένες χώρες να α ν α π τ ύ ξ ο υ ν προληπτικές υπηρεσίες προγραμματι­ σμού υγείας και οικογενει­ ακού προγραμματισμού χαμηλότερου κόστους, (στ) Να συνεργαστούμε άμεσα με τις δωρήτριες χώρες και μέσω του Ταμείου του Ο.Η.Ε. γ ι α τις Δραστη­ ριότητες Πληθυσμού και με το OECD/DAC για να α υ ξ ή ­ σουμε και την διμερή και την πολύπλευρη βοήθεια γ ι α τα Προγράμματα Πληθυσμού. 32. Σαν μέτρα γ ι α να α υ ξ η ­ θεί η κατανόηση τ ω ν π λ η θ υ ­ σμιακών π α ρ α γ ό ν τ ω ν α π ό τους ηγέτες τ ω ν LDC και γ ι α να ενισχυθεί ο π λ η θ υ σ μ ι α ­ κός προγραμματισμός στα π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α εθνικής α ν ά ­ πτυξης, πρέπει να π ρ α γ μ α ­ τοποιήσουμε τις συστάσεις στο μέρος II, π α ρ ά γ ρ α φ ο ς

VI, π ο υ περιλαμβάνουν: (α) Εκτίμηση των πληθυ­ σ μ ι α κ ώ ν π α ρ α γ ό ν τ ω ν και τ η ς π λ η θ υ σ μ ι α κ ή ς πολιτική; σε ό λ α τα έ γ γ ρ α φ α για την σ τ ρ α τ η γ ι κ ή βοηθέ ως προς τις χ ώ ρ ε ς (CASP- Country Assistance Strategy Papers) και σ τ α π ο λ υ ε τ ή προγράμ­ μ α τ α Α ν ά π τ υ ξ η ς Βοηθέ ως (DAP- Development Assis­ tance Program). (β) Να προετοιμάσουμε ικτιμησεις της πληθυσμιακής αύξησης, π ο υ θα εξατομι­ κεύονται γ ι α τις διάφορες χώρες, με αναλύσεις της α ν ά π τ υ ξ η ς καθε χώρας και τις συζητήσεις με τους εθνι­ κούς η γ έ τ ε ς . (γ) Να προσφέρουμε επιμορ­ φωτικά προγράμματα γω τους α ν ώ τ ε ρ ο υ ς υπαλλήλους τ ω ν LDC με τα στοίχε ω τη; δ η μ ο γ ρ α φ ι κ ή ς οικονομίας, (δ) Να προσφέρουμε προ­ γ ρ ά μ μ α τ α εξοικείωετης (στην έδρα τ ο υ Ο.Η.Ε. στη Ν έ α Τορκη) γ ι α τους υπουρ­ γ ο ύ ς τ ω ν κυβερνήσεων, των α ν ω τ έ ρ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν υπαλ­ λήλων κ α ι τ ω ν η γ ε τ ώ ν που έ χ ο υ ν α π ο σ υ ρ θ ε ί α π ό την ε ν ε ρ γ ό δράση, (ε) Να ε γ γ υ η θ ο ύ μ ε ότι θα δ ώ σ ο υ μ ε β ο ή θ ε ι α στους ηγέ­ τ ε ς τ ω ν LDC, ώστε να εντά­ ξ ο υ ν τ ο υ ς πληθυσμιακούς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς σ τ α εθνικά σχέ­ δια, ιδιαίτερα εκείνους που α φ ο ρ ο ύ ν τις υγειονομικές υπηρεσίες, τ η ν εκπαίδευση,

τους γειαογικους πόρους, τ η ν νειαργικί α ν ά π τ υ ξ η , τ η ν απασχόληση, την δίκαιη δια­ νομή του εισοδήματος και την κοινωνική σταθερότητα, (στ) Επιαης να ε γ γ υ η θ ο ύ μ ε an θα δώσουμε βοήθεια ατούς η γ " ^ τ ω ν LDC γ ι α να συνδυάσουν την π λ η θ υ ­ σμιακή πολιτική κετι τα προ­ γράμματα οικογενειακού προγραμματισμού με ση­ μαντικούς τομείς τ η ς α ν ά ­ πτυξης: υγεία, δ ι α τ ρ ο φ ή , γεωργία, εκπαίδευση, κοινω­ νικές υπηρεσίες, ο ρ γ α ν ω ­ μένη εργασία, γυναικείες δραστηριότητες και κοινο­ τική ανάπτυξη. (C) Να αναλάβουμε π ρ ω τ ο ­ βουλίες για να ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί η τροποποίηση Percy σ χ ε τ ι κ ά με την βελτίωση της θ έ σ η ς των γυναικών, (η) Να δώσουμε βαρύτητιτ στην βοήθεια γ ι α τα προ­ γράμματα α ν ά π τ υ ξ η ς τ ο ν αγροτικών περιοχών. Πέρα α π ό αυτές τις δ ρ α σ τ η ­ ριότητες που σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι ου­ σιαστικά με τα ε θ ν ι κ ά συμφέροντα, π ρ έ π ε ι ν α ε ξ α ­ σφαλίσουμε μ ι α ευρεία εκ­ παιδευτική κίνηση γ ι α ν α καταλάβουν οι εθνικοί η γ έ ­ τες την αμοιβαία σ χ έ σ η με­ ταξύ των ε θ ν ι κ ώ ν ουμφεροντων και τ η ς α ύ ξ η ­ σης του π λ η θ υ σ μ ο ύ π α γ κ ο ­

σμω ί ς.

ωστε οι δριτστηριοτητις μας να μ η ν δ ώ σ ο υ ν την εντύ­ π ω σ η στις LDC μιας πολιτι­ κής β ι ο μ η χ α ν ο π ο ί η σ η ς που είναι κ α τ ά τ ω ν LDC. Πρέπει να προσέξουμε, ωστε οποι­ α δ ή π ο τ ε κίνηση, σε α υ τ ό ν τ ο ν τομέα, στις LDC, να είναι α υ τ η π ο υ μπορούμε ν α υποστηρίξουμε μεσα στην χώρα. Οι ηγέτες, τ ο υ Τρίτου Κό­ σμου, π ρ έ π ε ι ν α έχουν προτεραιότητετ και να π ά ρ ο υ ν πιστεοσεις γ ι α τετ π ρ ο γ ρ ά μ ­ μ α τ α π ο υ ε ί χ α ν επιτυχία. Σε αυτό το π λ α ί σ ι ο είναι ση­ μαντικό να καταδειχθεί στους η γ έ τ ε ς τ ω ν LDC ότι τέτοια π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α οικογε­ νειακού προγραμματισμού έ χ ο υ ν λειτουργήσει και μπο­ ρ ο ύ ν ν α έχουν α π ο τ έ λ ε σ μ α εντός μιας λ ο γ ι κ ή ς χρονικής περιόδου. 34. Για να βοηθήσουμε να β ε β α ι ω θ ο ύ ν οι ά λ λ ο ι γ ι α τις π ρ ο θ έ σ ε ι ς μας, π ρ έ π ε ι ν α δείξουμε το σ υ ν ε χ έ ς ενδια­ φ έ ρ ο ν μ α ς γ ι α τ η ν βελτίωση τ η ς γ ε ν ι κ ή ς ευημερίας, κ α θ ώ ς και ότι α ν α γ ν ω ρ ί ζουμε το δ ι κ α ί ω μ α τ ω ν ζευ­ γ α ρ ι ώ ν να καθορίζουν ε λ ε ύ θ ε ρ α και υ π ε ύ θ υ ν α τον α ρ ι θ μ ό τ ω ν π α ι δ ι ώ ν τους, ν α έ χ ο υ ν π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η , εκπαί­ δευση και τα μ έ σ α να το κά­ νουν. Π ρ έ π ε ι ν α χρησιμοποι­

33. Πρέπει να π ρ ο σ έ ξ ο υ μ ε

ήσουμε τ η ν εξουσιοδότηση 149


που παρέχεται α π ο το World Population Plan of Action (Σχέδιο Δράσης για τον Πα­ γκόσμιο Πληθυσμό) γ ι α να προωθήσουν τις ηθικές αρχές ότι: 1) η υ π ε υ θ υ ν ό τ η τ α της πατρότητας περιλαμβά­ νει ευθύνη προς στα παίδια και την κοινότητα και 2) οτι τα έθνη στην άσκηση του δι­ καιώματος τους στην εξά­ σκηση της πολιτικής ελέγχου του πληθυσμού, πρέπει να λ ά β ο υ ν υπόψη την ευημερία των γειτόνων τους και της υφηλίου. Για να ενισχυθούν π α γ κ ο ­ σμίως τα π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α οι­ κογενειακού προγραμματισμού πρέπει να υποστηριχθούν α π ό πολυε­ θνείς οργανώσεις, οπουδή­ ποτε αυτές μπορούν να παρέχουν τα αποδοτικότερα μέσα προς αυτόν τον σκοπό. 35. Για να υποστηρίξουν αυτού του είδους τον οικογε­ νειακό π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό και τις σχετιζόμενες επικουρικές προσπάθειες α ν ά π τ υ ξ η ς , υπάρχει α ν ά γ κ η ν α α υ ξ η ­ θούν οι πληροφορίες, σε αυτόν τον τομέα, προς τον λαό και την ηγεσία. Σ υ σ τ ή ­ νουμε ν α δοθεί β α ρ ύ τ η τ α στα μεσα μ α ζ ι κ ή ς επικοι­ νωνίας, την νεα επικοινω­ ν ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α και ά λ λ α προγράμματα κίνητρων και ε κ π α ί δ ε υ σ η ς τ ω ν π λ η ­ θυσμών απο τα Ηνωμένα

Ε θ ν η και το USIA. Πρέπεινα δοθεί π α γ κ ο σ μ ί ω ς υψηλή προτεραιότητα για τα προ­ γ ρ ά μ μ α τ α πληροφόρησης σ £ α υ τ ό ν τον τομέα. 36. Προκί ιμένου να παρα­ σ χ ε θ ο ύ ν οι απαραίτητοι πόροι και οδηγίες, θα είναι α π α ρ α ί τ η τ η η υποστήριξη α π ό την αμερικάνικη κοινή γ ν ώ μ η και το Κογκρέσο. Θ.ι χρειαστούν σημαντικά κεφ α λ α ί α γ ι α κάποια περίοδο. Α π α ι τ ο ύ ν τ α ι οι υψηλού επι­ π έ δ ο υ υ π ο υ ρ γ ι κ έ ς επαφές κεχι ά λ λ ω ν ανώτερεσν υπάλ­ λ η λ ω ν υ π ε ύ θ υ ν ω ν για το θέμετ, με τα μ έ λ η του Κο­ γ κ ρ έ σ ο υ . Π ρ έ π ε ι για αυτόν τ ο λ ό γ ο ν α α ν α π τ υ χ θ ε ί ένα σ χ ε τ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α α π ο την OES με τ η ν AID. 37. Υ π ά ρ χ ε ι μιιχ εναλλα­ κτική ά π ο ψ η π ο υ υποστηρί­ ζει ότι έ ν α ς αυξανόμενος α ρ ι θ μ ό ς εμπειρογνωμόνων θεωρεί ότι η πληθυσμιακή κατάστιχση είναι ηδη σοβα­ ρότερη και λιγότερο υποκεί­ μενη σε λύσεις μέσω εθελοντικευν μέτρων απο οτι είναι γ ε ν ι κ ά αποδεκτό. Υπο­ στηρίζει ότι, γ ι α να αποτρέ­ ψ ο υ ν τ η ν διαδεδομένη έλλειψη τ ρ ο φ ί μ ω ν και άλλες δ η μ ο γ ρ α φ ι κ έ ς καταστροφές π ο υ α ν α μ έ ν ο ν τ α ι γενικά, α π α ι τ ο ύ ν τ α ι α κ ό μ α ισχυρό­ τερα μέτρα και πρέπει να α ν τ ι μ ε τ ω π ι σ τ ο ύ ν μερικά θε-

Λιωδη, πολύ δύσκολα ,,θικα ζητήματα. στά περιλαμβάνουν, π α ρ α Α ^,γματος χάριν, τα δικά μ α ς ^ ϊ α ν α λ ω τ ι κ ά σχέδια, υ π ο ωτικά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α και χρί αυστηρό έλεγχο τ ω ν π ό ρ ω ν μας σε τρόφιμα. Λαμβάνο­ ντας υπόψη την σ ο β α ρ ό τ η τ α αυτών των ζ η τ η μ ά τ ω ν , η πλήρης μελέτη τους π ρ έ π ε ι να αρχίσει σύντομα στο Εκτελεστικό Σώμα (Execu­ tive Branch), το Κογκρέσο και τον Ο.Η.Ε. μί

38. Η εφαρμογή τ ω ν α ν ω τέρω ενεργειών (στις π α ρ α ­ γράφους 1-36), θα α π α ι τ ή σ ε ι μια σημαντική αύξηιπ] στα κεφάλαια ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ γ ι α τον προγραμματισμό π λ η θυσμών/οικογενειεύν. Διάφο­ ρες σημαντικές κινήσεις στον τομέα της δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς των όρων για την πτώση τ η ς γονιμότητας μ π ο ρ ο ύ ν να χρηματοδοτηθούν α π ό τους διαθέσιμους πόρους στους εν λόγω τομείς (π.χ. ε κ π α ί ­ δευση, γεωργία). Αλλες ενέργειες, σ υ μ π ε ρ ι ­ λαμβανομένων τ ω ν υ π η ρ ε ­ σιών οικογενειακού προγραμματισμού, τ η ς έρευ­ νας και τ ω ν π ε ι ρ α μ α τ ι κ ώ ν δραστηριοτήτων σ τ ο υ ς π α ­ ράγοντες που έ χ ο υ ν ε π ι π τ ώ ­ σεις στη γονιμότητα, Χρηματοδοτούνται α π ό τ α κεφάλαια π λ η θ υ σ μ ι α κ ή ς π ο ­ ντικής. Προτείνουμε α υ ξ ή ­

σεις τ ο υ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ της AID α π ό το Κογκρέσο σε 35-50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως μ έ σ ω του FY 1980, π α ρ α π ά ν ω α π ο τα 137.5 εκα­ τ ο μ μ ύ ρ ι α π ο υ ζητούνται γ ι α το FY 1975. Αυτή η χρηματο­ δότηση θ α κ ά λ υ π τ ε και τ α διμερή προγρεχμματα και τις σ υ ν ε ι σ φ ο ρ έ ς στις π ο λ ύ π λ ε υ ­ ρες ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς . Εντούτοις, το ποσό των κεφαλαίων που α π α ι τ ο ύ ν τ α ι θ α μπορούσε στο μ έ λ λ ο ν να α λ λ ά ξ ε ι σημαντικιτ, α ν ά λ ο γ α με π α ρ ά ­ γ ο ν τ ε ς όπιυς τ υ χ ό ν σημαντικές ανακαλύψεις στες τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς ε λ έ γ χ ο υ τ η ς γ ο ν ι μ ό τ η τ α ς , α λ λ ά και τ η ν σ υ ν ε ρ γ α σ ί α τ ω ν LDC. Για να β ο η θ η θ ε ί η AID να α ν α π τ ύ ξ ε ι , να ελέγξει και να α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι τις ενέργειες π ο υ π ε ρ ι γ ρ ά φ η κ α ν πιο π ά ν ω , είναι π ι θ α ν ό ν α χρει­ αστεί π ρ ό σ θ ε τ ο προσωπικό ά μ ε σ η ς μ ί σ θ ω σ η ς στον τομέα προγραμματισμού π λ η θ υ σ μ ο ύ και οικογενειών. Σ α ν πόρισμα στην αυξημένη χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η της AID γ ι α τ α πληθυσμιακέ* π ρ ο γ ρ ά μ ­ ματα, πρέπει να καταβλη­ θούν προσπάθειες για να ε ν θ α ρ ρ ύ ν ο υ ν και ά λ λ ο υ ς χο­ ρ η γ ο ύ ς ν α σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν και τις χιυρες π α ρ α λ ή π τ ε ς ν α β ο η θ ή σ ο υ ν σ τ η ν μείωση της τ α χ ε ί α ς α ν ά π τ υ ξ η ς τ ο υ πλη­ θυσμού.

151


Π ο λ ι τ ι κ ή ε λ έ γ χ ο υ κ α ι συ­ ντονισμού 39. Αυτή η π α γ κ ό σ μ ι α στρα­ τηγική π λ η θ υ σ μ ο ύ περιλαμ­ βάνει πολύ σύνθετα και δύσκολα θέματα. Η εφαρ­ μογή της θα απαιτήσει π ο λ ύ προσεκτικό συντονισμό και συγκεκριμένη ε φ α ρ μ ο γ ή σε μεμονωμένες περιστάσεις. Απαιτείται περαιτέρω εργα­ σία στην εξέταση του συν­ δυασμού της στρατηγικής βοήθειας μας και της α π ο δ ο ­ τικότερης ε φ α ρ μ ο γ ή ς της. Συμμετέχουν διάφορες εν­ διαφερόμενες αντιπροσω­ πείες. Λ α μ β ά ν ο ν τ α ς υπόψη αυτό, φαίνεται να υ π ά ρ χ ε ι μια α ν ά γ κ η γ ι α έ ν α ν καλύ­ τερο μηχανισμό υψηλότερου επιπέδου, ώστε να διορθωθεί και να α ν α π τ υ χ θ ε ί η πολι­ τική σε αυτόν τον τομέα και να συντονιστεί η ε φ α ρ μ ο γ ή αυτού του ε γ γ ρ ά φ ο υ (NSSM: National Security Study Mem­ orandum). Προτείνονται γ ι α εκτίμηση οι ακόλουθες επιλογές: (α) Οτι στην NSC -Υποεπι­ τροπή Γραμματείας δίνεται η ευθύνη γ ι α την πολιτική και την εκτελεστική α ν α θ ε ­ ώρηση αυτού του θ έ μ α τ ο ς : Πλεονεκτήματα: • Λόγω των σ η μ α ν τ ι κ ώ ν επιπτώσεων της συνιστώμε­ νης στρατηγικής ε λ έ γ χ ο υ του π λ η θ υ σ μ ο ύ στην εξωτε­ ρική πολιτική, α π α ι τ ε ί τ α ι 152

μια υ ψ η λ ο ύ επιπέδου εστίαση σ τ η ν δράση για ^ ε π ι τ υ χ ί α μιας τέτοιας ση­ μ α ν τ ι κ ή ς προσπάθειας. • Με το π ο λ ύ μεγάλο ενδια­ φ έ ρ ο ν τ ω ν αντιπροσωπειών γ ι α α υ τ ό το θέμα, υπάρχω α ν ά γ κ η γ ι α μια αποδεκτή διαδικασία διαμεσολάβηση^ γ ι α την αποτελεσματική α ν ά λ υ σ η , την ανιδιοτελή χά­ ρ α ξ η πολιτικής και την ε φ α ρ μ ο γ ή μ έ σ α στο σύ­ σ τ η μ α N.S.C. • Η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η προσωπικού γ ι α να διευκολυνθεί η εφαρ­ μ ο γ ή τ η ς NSSM-200, υπάρχει μ έ σ α σ τ ο π λ α ί σ ι ο της USC σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν η ς της χρησιμοποίησης του Γρα­ φ ε ί ο υ Π λ η θ υ σ μ ο ύ του Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Εξωτερικών. • To USC έχει παράσχει συ­ ν τ ο ν ι σ μ ό και έλεγχο σε ση­ μ α ν τ ι κ έ ς γ ι α την εξωτερική π ο λ ι τ ι κ ή περιοχές που περι­ λ α μ β ά ν ο υ ν διάφορες αντι­ π ρ ο σ ω π ε ί ε ς , ό π ω ς συμβαίνει σ ε α υ τ ή ν τ η ν μελέτη. Μειονεκτήματα: • To USC δ ε ν θα ή τ α ν μέσα στο κ α ν ο ν ι κ ό πλαίσιο χάρα­ ξ η ς π ο λ ι τ ι κ ή ς γ ι α την πολι­ τική α ν ά π τ υ ξ η ς , όπως θα ή τ α ν σ τ η ν περίπτωση του DCC. • To USC αποδεσμεύεται αρ­ γ ό τ ε ρ α α π ό την διαδικασία τ η ς α ν ά π τ υ ξ η ς τ ω ν προϋπο­ λ ο γ ι σ μ ώ ν κ α ι την αναθεώ­ ρηση του Προγράμματος Β ο ή θ ε ι α ς Π λ η θ υ σ μ ο ύ της

AIDβ) Οτι όταν εγκρίνεται η δ η ( μ«Λ^ίατηςαπότονΠρόώρο, δίνεται η γ ε ν ι κ ή ίυθύνη στην Συντονιστική Επιτροπή Ανάπτυξης, π ο υ διευθύνεται α π ό τον διοι­ κητή τηςΠλεονεκτήματα ( π ο υ δίνει η AID): . Είναι ακριβώς γ ι α τ ο ν συ­ ντονισμό αυτού του τ ύ π ο υ ανάπτυξης που π ε ρ ι λ α μ β ά ­ νει μια ποικιλία α π ό πολιτι­ κές των ΗΠΑ προς τις LDC, που το Κογκρέσο χειρίστηκε την δημιουργία τ ο υ D C C • To DCC είναι επίσης το κα­ λύτερα ικανό σ ώ μ α να συ­ σχετίσει τα ζ η τ ή μ α τ α πληθυσμού με ά λ λ α ζητή­ ματα α ν ά π τ υ ξ η ς , με τα οποία συσχετίζονται σ τ ε ν ά . • To DCC έχει το π λ ε ο ν έ ­ κτημα να δώσει έ μ φ α σ η τις τεχνικές και χρηματοοικονο­ μικές πλευρές της π ο λ ι τ ι κ ή ς πληθυσμών τ ω ν ΗΠΑ, ελα­ χιστοποιώντας με α υ τ ό ν τ ο ν τρόπο τις πολιτικές π ε ρ ι π λ ο ­ κές, τις σ υ χ ν ά έ μ φ υ τ ε ς σ τ α πληθυσμιακά π ρ ο γ ρ ά μ ­ ματα. • Είναι, κατά τ η ν ά π ο ψ η τ η ς AID, το σώμα σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ που έχει την καλύτερη ει­ κόνα όλων τ ω ν π λ η θ υ σ μ ι α ­ κών δραστηριοτήτων π ο υ πραγματοποιούνται τ ώ ρ α κάτω α π ό διμερή και π ο λ ύ ­ πλευρη ε π ο π τ ε ί α . Μειονεκτήματα:

• Ενώ το DCC θα έχει α ν α μ ­ φ ί β ο λ α την ουσιαστική τε­ χ ν ι κ ή ικανότητα, ολόκληρη η ο μ ά δ α τ ω ν πολιτικών και ά λ λ ω ν π α ρ α γ ό ν τ ω ν , που α φ ο ρ ο ύ ν την π α γ κ ό σ μ ι α π λ η θ υ σ μ ι α κ ή στρατηγική μ α ς , μπορεί να εξεταστεί αποτελεσματικότερα από μια ο μ ά δ α π ο υ έχει μια ευ­ ρύτερη ά π ο ψ η α π ό τ ο DCC. • To DCC δεν είναι μέσα στο σ ύ σ τ η μ α N.S.C. που π α ρ έ χ ε ι μια π ι ο ά μ ε σ η πρόσβαση και σ τ ο ν Πρόεδρο και στον κύριο μηχανισμό λήψης αποφά­ σ ε ω ν τ η ς εξωτερικής μ α ς πο­ λιτικής. • To DCC θα μπορούσε να δώσει υ π ε ρ β ο λ ι κ ή έ μ φ α σ η στις κ α θ α ρ ώ ς α ν α π τ υ ξ ι α κ έ ς π τ υ χ έ ς και όχι σε ά λ λ α ση­ μ α ν τ ι κ ά στοιχεία. (γ) Ό τ ι το NSC/CIEP καλεί­ ται να διευθύνει μια διυπηρεσιακή ομάδα σε αυτό το θ έ μ α , γ ι α ν α διασφαλίσει τ ο ν ε ν δ ο ϋ π η ρ ε σ ι α κ ό συντο­ ν ι σ μ ό και την π ε ρ α ι τ έ ρ ω χά­ ρ α ξ η τ η ς πολιτικής. (Καμία σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ σ α Υπηρεσία δεν υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι α υ τ ή ν την επι­ λ ο γ ή , ε π ο μ έ ν ω ς συμπερι­ λ α μ β ά ν ε τ α ι μόνο για να παρουσιάσει την πλήρη σειρά τ ω ν υ π α ρ χ ο υ σ ώ ν δυ­ ν α τ ο τ ή τ ω ν ) . Η ε π ι λ ο γ ή (α) υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό την Πο­ λ ι τ ε ί α , το Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Οικονο­ μικών, Α μ ύ ν η ς (ISA και JCS), Γ ε ω ρ γ ί α ς , HEW, Εμπορίου, NSC και CIA. 153


Η επιλογή (β) υποστηρίζεται α π ό την AID. Με οποιεσδήποτε α π ο τις ανωτέρω επιλογές, πρέπει να υπάρξει μια ετήσια ανα­ θεώρηση της π λ η θ υ σ μ ι α κ ή ς πολιτικής μας γ ι α να εξετα­ στεί η πρόοδος της, να δια­ σφαλιστεί ότι τα π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α μας είναι σύμφωνα με τις πιο πρόσφα­ τες πληροφορίες σε αυτόν τον τομέα, να προσδιορι­ στούν οι π ι θ α ν έ ς α ν ε π ά ρ ­ κειες, και να προταθεί πρόσθετη δράση στο κατάλ­ ληλο επίπεδο.

ΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η μελέτη για την μείωση του ανθρώπινου π λ η θ υ σ μ ο ύ π ο υ ετοιμάστηκε στο γ ρ α φ ε ί ο του ίδιου του αντιπροέδρου

154

τ η ς Λευκής Αδελφότητας του Ν ε φ ε λ ί μ βασιλέα Βελιαλ ε κ τ ο υ γ έ ν ο υ ς Μαλτσέχ, υποστήριξε ψευδώς οτι η π λ η θ υ σ μ ι α κ ή αύξηση των α π ο κ α λ ο ύ μ ε ν ω ν Ελάχιστα Α ν α π τ υ γ μ έ ν ω ν Χωρών (LDC, Least Developed Coun­ tries) η τ α ν μια σοβαρή απευ\η στην αμερικάνικη ε θ ν ι κ ή α σ φ ά λ ε ι α . Υιοθετη­ μ έ ν ο ως ε π ί σ η μ η πολιτική, τον Νοέμβριο του 1975 από τον Πρόεδρο Gerald Ford, η NSSM 200 περιέγραψε ένα σ υ γ κ ε κ α λ υ μ μ έ ν ο σχέδιο για ν α μειώσει τ η ν πληθυ­ σ μ ι α κ ή α ύ ξ η σ η συγκεκριμέ­ ν ω ν χ ω ρ ώ ν μέσω του ε λ έ γ χ ο υ τ ω ν γεννήσεων και επίσης, σιωπηρά, μέσω του π ο λ έ μ ο υ και της πείνας. Το σ χ έ δ ι ο μείωσης του πα­ γκόσμιοι" π λ η θ υ σ μ ο ύ εκπο­ νήθηκε κατ' εντολήντου ίδιου τοί' Σ α μ α έ λ , με το σκε­ π τ ι κ ό της ευκολότερης διαχείρησης τ η ς βούλησης του παγκόσμιου πληθυσμού κ α τ ά τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η του πα­ γ κ ό σ μ ι ο υ δικτάτορετ, δηλαδή τ ο υ Αντίχριστου. Το σχέδιο β έ β α ι α αυτό, ή τ α ν σε από­ λ υ τ η α ν τ ί θ ε σ η με τα σχέδια τ η ς Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς της Αλή­ θειας, που ε π ι ζ η τ ο ύ σ ε και ε π ι ζ η τ ά τ η ν α ύ ξ η σ η του «παγκόσμιοι> κοπαδιού» των α ν θ ρ ώ π ω ν , ώστε κατά την τ ε λ ι κ ή μ ε γ ά λ η συγκομιδή να είναι δ ι α θ έ σ ι μ η το δυνατόν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η ζ ω ι κ ή ενέργεια.

Η Αδελφότητα της Α λ ή θ ε ι α ς ιδρύθηκε στις ΗΠΑ α π ό τ η ν Αίλιθ μόνο γ ι α Μ π α χ ο μ ε χ και Ναχσχραμόν, δ η λ α δ ή για τα δικά της τα π α ι δ ι ά . Μπροστά στην Α δ ε λ φ ό τ η τ α της Αλήθειας η Μαύρη κετι η Λευκή είναι π α ρ θ ε ν α γ ω ­ γεία. (Για το π α γ κ ό σ μ ι ο εφιαλτικό σχέδιο της Αδελ­ φότητας της Α λ ή θ ε ι α ς βλέπε λεπτομέρειες σ τ ο υ ς τόμους 4,5,6)

γ ι α την εφιχρμογή τοι» σχε­

Εν τω μεταξύ, ο Brent Scowcroft, που είχε α ν τ ι κ α τ α σ τ ή ­ σει έιυς τότε τον Kissinger ως σύμβουλο εθνικής α α ψ α Λεεας (μετά τον Scowcroft επρόκειτο να κρατήσει τ η ν ιδια θέση στη διοίκηση τ ο υ Μπυυς), τέθηκε υ π ε ύ θ υ ν ο ς

της κρατικής μηχανής των

δίου. Ο George Bush, ο π α τ ή ρ , δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς τοτε της CIA, δ ι α τ ά χ τ η κ ε να βοηθή­ σει τ ο ν Scowcroft, ό π ω ς και ο υ π ο υ ρ γ ό ς Εξωτερικών, Οικο­ ν ο μ ι ώ ν , Α μ ύ ν η ς και Γεωρ­ γίας. Τετ ψευδή ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ α στα ο π ο ί α β α σ ί σ τ η κ α ν όλοι οι π α ρ α π ά ν ω γ ι α ν α ξεπερά­ σ ο υ ν τις ό π ο ι ε ς αντιρήσεις των διαφόρων τομεαρχών ΗΠΑ, ή τ α ν ότι ο Kissinger είχε δίκιο και ότι τα α π ο τ ε ­ λ έ σ μ α τ α της μελέτης του είχαν πιστοποιηθεί α π ό « π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο υ ς επιστήμο­ νες». Μ ι α α π ό τις σ η μ α ν τ ι ­ κές π η γ έ ς τ ο υ ή τ α ν η


Βασιλική Επιτροπή γ ι α τον Πληθυσμό, την οποία είχε δημιουργήσει ο βασυ\ιάς George VI ,υποχείριο της Μαύρης Αδελφότητας, το 1944, για να εξετάσει «ποια μέτρα πρέπει να λ η φ θ ο ύ ν , ώστε να επηρεαστεί η μελ­ λοντική τάση αύξησης τ ο υ πληθυσμού». Μετά βέβαια την ήττα της Μαύρης Αδελ­ φότητας κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν υπήρχε περίπτωση οι βασι­ λείς της Ευρώπης, που κά­ ποτε την κυβερνούσαν γ ι α λογαριασμό της να α ν α κ ά μ ­ ψουν. Έμειναν στις θέσεις τους σαν ανδρείκελα, βάσει της συνθήκης που υ π ε γ ρ ά φει στην Σάγκρι Λα στα Ιμαλάια μετά το τέλος του πολέμου. Να θυμίσουμε ότι η Μαύρη Αδελφότητα είχε τα πρωτεία μεταξύ των Νεφελίμ εδώ και 42.000 χρόνια. Εδώ όμως και τρείς περίπου αιώνες, α π ο ­ φάσισε ο Σ α μ α έ λ να π α ρ α ­ δώσει την εξουσία στην Λευκή Αδελφότητα, α φ ο ύ είδε ότι με τις μοναρχίες π ο υ ασκούσε την εξουσία επί της Γης η Μαύρη Αδελφότητα δεν μπορούσε να προωθήσει τα σχέδια του ό π ω ς ήθελε. Έτσι με μία σειρά σ τ η μ έ ν ω ν επαναστάσεων, στην μεν Αμερική δημιούργησε τις ΗΠΑ, στην δε Ευρασία την ΕΣΣΔ. Έτσι έριξε τις μοναρ­ χίες της Μαύρης Αδελφότη­ 156

τας των Μπαχομεχ ( β ο υ κ ο . λ ά κ ω ν ) και ανέβασε την Λευκή Αδελφότητα, που δι­ οικεί με τις δήθεν δημοκρα­ τίες. Η Μαύρη Αδελφότητα, ό π ω ς ή τ α ν αναμενόμενο, αντέδρασε και επειδή οι Νε­ φ ε λ ί μ δεν έχουν την δυνατό­ τητα να α ν έ β ο υ ν στην ε π ι φ ά ν ε ι α τ ο υ πλανήτη και να λ ύ σ ο υ ν τις διαφορές του; με έ ν α ν π ό λ ε μ ο με την βοή­ θεια της υπερτεχνολογίας π ο υ διαθέτουν, έβαλαν, ό π ω ς π ρ ο β λ έ π ο υ ν τα πρωτο­ κολλά, τα υποχείρια τους να π ο λ ε μ ή σ ο υ ν γ ι α Λογαριασμό τους. Ετσι έ γ ι ν α ν δύο παγ­ κόσμιοι πόλεμοι και η Μ α ύ ρ η Αδελφότητα που υποστήριξε και στους δύο τους Γερμανούς, αφού έχει την έδρα της στο Μόναχο, έχασε ως γ ν ω σ τ ό ν και τους δ ύ ο π ο λ έ μ ο υ ς . Στις μέρες μ α ς ε π α ν ή λ θ ε με την βοή­ θ ε ι α π ο υ έχει διύσει στον Π ο ύ τ ι ν και τ η ν απόσχιση της Ρωσίας α π ό τ η ν Λευκή Α δ ε λ φ ό τ η τ α , σ τ η ν οποία την είχε εντάξει το κομμουνι­ στικό κ α θ ε σ τ ώ ς τ ω ν Μπολ­ σεβίκων. Μ ί α δεύτερη ε π ι τ υ χ ί α της Μαύρης Αδελ­ φ ό τ η τ α ς είναι το ότι ο Σα­ μ α έ λ δ έ χ θ η κ ε μετά τις α λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς αποτυχίες τ ο υ ν α δ ε χ θ ε ί ν α εκλεγεί πρόεδρος τ ω ν ΗΠΑ ο εκλε­ κτός τ η ς Μαύρης Αδελφότη­ τ α ς , ο η τ ο ι μ α σ μ έ ν ο ς για να κυβερνήσει τον κόσμο, σε

^[ΠΤωση που η Μαύρη Αδελφότητα α ν ε λ ά μ β α ν ε ξβφνικά την εξουσία. Να λοιπόν που στον Λευκό οίκο, 10 επίγειο σύμβολο εξουσίας τηί Λευκής Αδελφότητας, μπήκε ο εκλεκτός ηγέτης της Μαι-ρη^· Ο Ο μ π ά μ α βλέ­ πετε, δεν είναι ένας τ υ χ α ί ο ς ηγέτης. Εχει ετοιμεχσθεί α π ό την Μαύρη Αδελφότητα ει­ δικά για παγκόσμιος η γ έ τ η ς . Είναι δηλαδή το α ν τ ί σ τ ο ι χ ο του Αντίχριστου π ο υ η Λευκή Αδελφότητα ετοίμασε για να κυβερνήσει τον κόσμο. Οπως και να έχει το π ρ ώ τ ο νομοσχέδιο π ο υ υ π έ γ ρ α ψ ε ο Ομπάμα ηταν α υ τ ό γ ι α τ η ν ελευθερία τ ω ν εκτρώσεεσν, ξεχρεώνοντας ιίμεσει γ ρ α μ ­ μάτια απέναντι στον Σετμαέλ, που επιδιώκει και τ ο ν αφανισμό της ανθρευπότητας, αλλά και το φόρτευμεχ των γυναικών με τ ο ν φ ό ν ο των ίδιων τ ω ν π α ι δ ι ώ ν τους. Αμέσως μετά α σ χ ο λ ή θ η κ ε , λέει, σοβαρά με τα πορί­ σματα της ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α την μείωση τ ο υ παγκόσμιοι» πληθυσμού, το έ ρ γ ο τ η ς οποίας ευραιοποιείται γ ι α τ ί ασχολείται, λέει, με τ ο ν «οι­ κογενειακό π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι ­ σμό».

δ ο μ έ ν ο υ ότι «μια πυκνοκα­ τοικημένη χ ώ ρ α έχει α π ο φ α ­ σιστικά π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α έ ν α ν τ ι μιας αραιοκατοικημέ­ ν η ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά την βιομη­ χανική παραγωγή». Η ε π ι τ ρ ο π ή προειδοποίησε ότι «τα σ υ ν δ υ α σ μ έ ν α αποτελέ­ σματα του αυξανομένου π λ η θ υ σ μ ο ύ κεχι της εκβιομη­ χ ά ν ι σ η ς στις αποικίες, ίσα>ς είνιτι α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ή ς σημα­ σίας γ ι α το γ ό η τ ρ ο και την επιρροή της Δύσης», ειδικά επειδή ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν τ η ν «στρατιωτική δ ύ ν α μ η κεχι την ιχσφάλεια». Η έ κ θ ε σ η NSSM 200 κατέ­ ληξε ομοίως στο συμπέρα­ σ μ α οτι οι Η ν ω μ έ ν ε ς Πολιτείες α π ε ι λ ή θ η κ α ν α π ο την π λ η θ υ σ μ ι α κ ή αύξηση τ ω ν π ρ ώ η ν αποικιιυν. Δίνε­ ται π ρ ο σ θ ε τ ή π ρ ο σ ο χ ή σε 13 «βασικές χώρες», στις οποίες οι Η ν ω μ έ ν ε ς Πολιτείες είχαν «πρόιτθετο πολιτικό κεχι σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ενδιιχφερον» Αυτές ό π ω ς ε ί π α μ ε ή τ α ν : Ινδία, Μπεχγκλαντές, Πακι­ σ τ ά ν , Ινδονησία, Τ α ϊ λ ά ν δ η ,

Η επιτροπή α υ τ ή λ ο ι π ό ν , διαπίστωσε ότι η ΜεγάΛη Βρετανία απειλείται σ ο β α ρ ά «πό την π λ η θ υ σ μ ι α κ ή αύ£ηση των α π ο ι κ ι ώ ν της, δε­ 157


Φιλιππίνες, Τουρκία, Νιγη­ ρία, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Με­ ξικό, Βραζιλία, και Κολομβία. Η έκθεση υπο­ στήριξε ότι η π λ η θ υ σ μ ι α κ ή αύξηση αυτών των κρατών ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένου ότι θα α ύ ξ α ν ε γρήγορα την σχετική πολι­ τική, οικονομική και στρα­ τιωτική δύναμη τους. Οι χώρες αυτές, αποφασίστηκε να διαμελισθούν, αν δεν κα­ τορθωνόταν το σ τ α μ ά τ η μ α της αύξησης του π λ υ θ υ σ μ ο ύ τους.

ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ QT ΟΠΛΟ

Υ π ή ρ ξ α ν διάφορα μέτρα π ο υ ο Kissinger υ π ο σ τ ή ρ ^ ότι έ π ρ ε π ε ν α παρθούν γ ω α υ τ ή ν την υποτιθέμενη α π ε υ \ ή . Αυτά ή τ α ν κυρίως ο έ λ ε γ χ ο ς τ ω ν γεννήσεων και τ α σ χ ε τ ι κ ά προγράμματα μείωσης τ ο υ πληθυσμού. Επίσης προειδοποίησε ότι «τα ποσοστά της πληθυ­ σ μ ι α κ ή ς αύξησης είναι πι­ θ α ν ό ν α α υ ξ η θ ο ύ ν αρκετά π ρ ο τ ο ύ να αρχίσουν να μει­ "Παραδείγματος χάριν, η Νι­ ώνονται», α κ ό μ α κι αν ε­ γηρία είναι ήδη η πιο πυκνο­ γ κ ρ ι θ ο ύ ν τέτοια μέτρα. κατοικημένη χώρα στην Ενα δεύτερο μέτρο περιόριζε ήπειρο, με περίπου 55 εκα­ τις π ρ ο μ ή θ ε ι ε ς τροφίμων τομμύρια το 1970. Ο π λ η θ υ ­ σ τ α κ ρ ά τ η στόχους, εν μέρει σμός της Νιγηρίας μέχρι το γ ι α να τα α ν α γ κ ά σ ε ι να συμ­ τέλος α υ τ ο ύ του α ι ώ ν α α ν α ­ μ ο ρ φ ω θ ο ύ ν με τις πολιτικές μένεται να φτάσει τα 135 ελέγχου γέννησης: εκατομμύρια. Αυτό δίνει «Υπάρχει επίσης κάποιο κα­ στην Νιγηρία έναν α υ ξ α ν ό ­ θ ι ε ρ ω μ έ ν ο προηγούμενο για μενο πολιτικό και στρατη­ να λ η φ θ ε ί υπόψιν η από­ γικό ρόλο, τουλάχιστον σ τ η ν δοση τ ο υ οικογενειακού προ­ Αφρική". γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ στην Ένα άλλο π α ρ ά δ ε ι γ μ α είναι α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ω ν απαιτή­ η Βραζιλία π ο υ σ α φ ώ ς εξου­ σ ε ω ν χρηματοδότησης απο σίασε την ήπειρο δημογρα­ την AID (Αμερικανική υπη­ φικά. Η μελέτη προειδοποιεί ρεσία γ ι α την διεθνή ανά­ για μια «αυξανόμενη δύ­ π τ υ ξ η ) και τις ν α μ η της Βραζιλίας στην σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ έ ς ομάδες. Δε­ Λατινική Αμερική, αλλά και δ ο μ έ ν ο υ ότι η πληθυσμιακή στην π α γ κ ο σ μ ί α σκηνή κατά α ύ ξ η σ η είναι ένας σημαντι­ την διάρκεια των ε π ό μ ε ν ω ν κ ό ς κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό ς παράγο­ ν τ α ς τ ω ν α υ ξ ή σ ε ω ν στην ζ ή τ η σ η τ ρ ο φ ί μ ω ν , η κατα­ ν ο μ ή τ ω ν λ ι γ ο σ τ ώ ν πόρων τ η ς PL 480, π ρ έ π ε ι να ληφθεί

ι)71ό

ψιν now μέτρα λ α μ β ά ν ε ι

|αχα·0"ΥιατονπΛηθυ\ ί,μιακό έλεγχο, κ α θ ώ ς ε π ι^ και την π α ρ α γ ω γ ή τροφίμων- Σε αυτές τις ευαί­ σθητες σχέσεις, εντούτοις, είναι σημαντικό να α π ο ­ φευχθεί η εμφάνιση του εξα­ ναγκασμού». «Μπορεί να χρειαστούν υ π ο ­ χρεωτικά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι θα έπρεπε να σκεφτούμε αυτές τις δυνατότητες τ ώ ρ α » συνέχιζε το έ γ γ ρ α φ ο προ­ σθέτοντας: «θα θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ν τα τρόφιμα όργανο ε θ ν ι κ ή ς ισχύος;... Είναι οι ΗΠΑ προ­ ετοιμασμένες να δ ε χ τ ο ύ ν την διανομή τ ρ ο φ ί μ ω ν με δελτίο για να β ο η θ ή σ ο υ ν τους ανθρώπους π ο υ δ ε ν μπορούν ή π ο υ δ ε ν θα ε λ έ γ ­ ξουν την π λ η θ υ σ μ ι α κ ή α ύ ξηση τους»; μ

0 Kissinger πρόβλεψε επίσης μια επιστροφή τ ω ν λ ι μ ώ ν που θα μπορούσε να κ α τ α ­ στήσει περιττή την προ­ ώθηση των π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν ελέγχου τ ω ν γ ε ν ν ή σ ε ω ν . Η «ταχεία α ν ά π τ υ ξ η τ ο υ π λ η ­ θυσμού και η π α ρ α γ ω γ ή τροφίμων στις α ν α π τ υ σ σ ό ­ μενες χώρες, μαζί με τ η ν επιδείνωση στην π α γ κ ό σ μ ι α κατάσταση π α ρ α γ ω γ ή ς τρο­ φίμων το 1972 και το 1973, έχουν προκαλέσει σ ο β α ρ έ ς ανησυχίες για την δ υ ν α τ ό ­ τητα επάρκειας τ ρ ο φ ί μ ω ν , παγκοσμίως, κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ ­ κεια του ε π ό μ ε ν ο υ τ ε τ ά ρ τ ο υ

τ ο υ α ι ώ ν α και μετά» δήλωσε η έκθεση. Εντούτοις η αιτία του επερ­ χ ό μ ε ν ο υ ε λ λ ε ί μ μ α τ ο ς τροφί­ μ ω ν δεν η τ α ν φυσική, α λ λ ά ή τ α ν α π ο τ έ λ ε σ μ α της δυτι­ κής οικονομικής πολιτικής: «Οι ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς γ ι α άρδευση και υ π ο δ ο μ έ ς , και οι α ν ά ­ γ κ ε ς ο ρ γ ά ν ω σ η ς γ ax συνε­ χείς βελτιώσεις σ τ η ν γ ε ω ρ γ ι κ ή π α ρ α γ ω γ ή , μπο­ ρ ο ύ ν ν α είναι π έ ρ α α π ο την οικονομική και διοικητική ι κ α ν ό τ η τ α π ο λ λ ώ ν Ελάχιστα Α ν ε π τ υ γ μ έ ν ω ν Χωρών. Σε μερικές α π ό τις περιοχές με την μεγαλύτερη πληθυ­ σ μ ι α κ ή πίεση, υ π ά ρ χ ε ι ελά­ χ ι σ τ η ή και κ α μ ί α π ρ ο ο π τ ι κ ή για παροχή συναλλάγματος π ο υ θα κ α λ ύ ψ ε ι τις όλο και περισσότερο α υ ξ α ν ό μ ε ν ε ς ε ι σ α γ ω γ έ ς τροφίμων». «Είναι αμφισβητήσιμο», είπε χ α ι ρ έ κ α κ α ο Kissinger, " ε ά ν οι δωρήτριες χώρες θα προ­ ετοιμαστούν να παρέχουν την ο γ κ ώ δ η επισιτιστική β ο ή θ ε ι α π ο υ α π α ι τ ε ί τ α ι σε μακροπρόθεσμη συνεχή

159


βάση". Συνεπώς, η μ ε γ ά λ η ς κλίμακας πείνα, με ένταση τέτοια που δεν βιώθηκε γ ι α αρκετές δεκαετίες, κάτι που οι άνθρωποι α π ο φ ε ύ γ ο υ ν μόνιμα να σκεφτούν, α φ ο ύ ποτέ δεν βλέπουν πέρα α π ό την μύτη τους, ή τ α ν προβλέ­ ψιμη και τεχνητά επιτεύξιμη. " Θ α π ο ύ μ ε ξ ε κ ά θ α ρ α στον καθένα και τ η ν κάθε μ ι α οτι γ ι α ν α τ ο υ ς δ ώ ­ σουμε τ ρ ό φ ι μ α , π ρ έ π ε ι ν α κ ά ν ο υ ν σ τ ε ί ρ ω σ η " . Ειδικά για την Κίνα τα π ρ ά γ μ α τ α θα είναι πιο α π λ ά , α φ ο ύ θα τους βοηθήσουμε να σκε­ φτούν ότι κάθε ζευγάρι θα κάνει μόνο ένα παιδί, λ ό γ ω του ήδη υπάρχοντος υπερ­ πληθυσμού. Έτσι κάθε δύο άνθρωποι θα αντικαθίστα­ νται μόνο α π ό έναν».

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΣΣΙΝΓΚΕΡ Η Εθνική Επιτροπή γ ι α την Πολιτική των Υλικών, τον Απρίλιο του 1972, στην α ν α ­ φορά της «Βασικά στοιχεία και ζητήματα» έγραψε: «Οτιδήποτε και να γίνει γ ι α να μην υπάρξουν διακοπές του ανεφοδιασμού σε υλικά και για να υπάρξει α ν ά ­ πτυξη στις εσωτερικές εναλ­ λακτικές λύσεις, η αμερικανική οικονομία θα απαιτήσει μ ε γ ά λ α και α υ ξ α ­ νόμενα ποσά μεταλλευμά­ των α π ό το εξωτερικό, ειδικά 160

α π ό τ ι ς λιγότερο ανεπτυγμ*. ν ε ς χώρες. Αυτό το γεγονός ενισχύει το ενδιαφέρον των Η Π Α γ ι α τ η ν πολιτική, οικο­ νομική, και κοινωνική στα­ θ ε ρ ό τ η τ α τ ω ν χωρών π α ρ α γ ω γ ή ς π ρ ώ τ ω ν υλών. Π α ν τ ο ύ ό π ο υ η ελάττωση τ ω ν π λ η θ υ σ μ ώ ν μέσω των μ ε ι ω μ έ ν ω ν ποσοστών γένν η σ η ς μπορεί να αυξήσει τις π ρ ο ο π τ ι κ έ ς γ ι α τέτοια στα­ θ ε ρ ό τ η τ α , η πολιτική ρύθμιιτης τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ σ χ ε τ ί ζ ε τ α ι ά μ ε σ α με τις προ­ μήθειες τ ω ν π ό ρ ω ν και με τα οικονομικά συμφέροντα των Η ν ω μ έ ν ω ν Πολιτειών». Η δ ή λ ω σ η α υ τ ή βέβαια ειχε σ α ν σ κ ο π ό ν α ανανεώσει τ η ν ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ η του απάν­ θ ρ ω π ο υ σ κ ο π ο ύ της επιτρο­ π ή ς τ ο υ Κίσσινγκερ, αφού τ α σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α τ ω ν πολιτών τ ω ν Η Π Α δ ε ν μπορούσαν να έ χ ο υ ν σ χ έ σ η με τον αριθμό τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν τ η ς Νιγηρίας, για παράδειγμα. Τρία χ ρ ό ν ι α α ρ γ ό τ ε ρ α (Απρί­ λιος 1975), σε συνέντευξη τ ο υ σ τ η ν Washington Post, ο Henry Kissinger δήλωσε: «Οι Η Π Α π ρ έ π ε ι ν α πραγματο­ ποιήσουν κάποια πράξη κ ά π ο υ σ τ ο ν κόσμο π ο υ ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ η ν αποφασι­ σ τ ι κ ό τ η τ α τ ο υ ς ν α συνεχί­ σ ο υ ν ν α είναι π α γ κ ό σ μ ι α δ ύ ν α μ η » . Α λ λ η μία δήλωση π ο υ είχε σ α ν μοναδικό σ κ ο π ό ν α προειδοποιήσει τ η ν Μ α ύ ρ η Αδελφότητα να

ίσεινα σέβεται τ η ν κυ,,α,ρχια της Λευκής, κ α θ ώ ς ότε ήταν που η δεύτερη ξεΤ κ,νησε μια γ ι γ α ν τ ι α ί α προ­ σπάθεια να καταστρέψει το δυνατόν περισσοτέρους α π ό ^ π α ρ α τ η ρ η τ έ ς (γούνες) π,ι.ΕΛΣΕΝΤΑΪ.Τοτε η τ α ν που δημιουργήθηκε και η «υπηρεσία» των ε ν ν έ α επιίκορθαπιύν, τ ω ν γ ο υ ν α ρ α δων, όπως ονομάστηκαν αργότερα. ιν£Χ

Η ιστορία αυτή, για την με ί­ αση δηλαδή του π λ η θ υ σ μ ο ύ , ταυτόχρονα με την κατα­ στροφή των π α ρ α τ η ρ η τ ώ ν , των γουνών δηλαδή, ξεκί­ νησε το 1972, ό τ α ν ο Πρό­ εδρος Nixon διόρισε τ ο ν John D. Rockefeller III γ ι α να προ­ εδρεύσει της προεδρικής Επι­ τροπής «για τον π λ η θ υ σ μ ό και το αμερικανικό μέλλον». 0 Rockefeller είχε ήδη δημι­ ουργήσει το «Συμβούλιο Πληθυσμού» το 1952, και απαίτησε ανοιχτά «μια μη­ δενική αύξηση π λ η θ υ σ μ ο ύ » , υλοποιώντας ε ν τ ο λ ή τ ο υ ίδιου του Βελιάλ, βασιλείας Νεφελίμ εκ τ ο υ γ έ ν ο υ ς Μ α λ τσέχ και π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ π λ α ­ νητάρχη. Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τις γούνες, το κυνήγι τ η ς κ α τ α ­ στροφής τους α π ό τ ο υ ς Νβχρμπέν, τους γ ι ο υ ς τ ο υ σκότους, δηλαδή τους δ α ί μ ο ­ νες, εξαπλώθηκε ό χ ι μ ό ν ο τ " \ ω ρ ο α λ λ α και σ τ ο Χοόνο, α φ ο ύ οι « μ η χ α ν έ ς » του ΕΛΣΕΝΤΑΪ είναι δ ι α ρ -

κώς δ ί α σ π α ρ μ έ ν ε ς στον χω­ ροχρόνο, χωρίς ν α μένουν στο ίδιο σημείο ούτε στην ίδια σ τ ι γ μ ή περισσότερο α π ό ένα κ λ ά σ μ α τ ο υ δευτερολέ­ π τ ο υ , ώστε να είναι π ο λ υ δύ­ σκολο έως α δ ύ ν α τ ο ν α ε ν τ ο π ι σ τ ο ύ ν α π ο τ α τσιρά­ κια του Σ α μ α έ λ και να έχουν έτσι υ π ό τ η ν π λ ή ρ η επο­ π τ ε ί α τους ολο το ηλιακό σύ­ σ τ η μ α (βλέπε τομους1,2,3 και τ ό μ ο υ ς 13,14,15). Η Ε π ι τ ρ ο π ή του Rockefeller «για τ ο ν π λ η θ υ σ μ ό και το α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ ο μέλλον» έθεσε τα θεμέλια για το Υπόμνημα Εθνικής Α σ φ ά λ ε ι α ς του Henry Kissinger, το NSSM 200, τον Απρυ\ιο του 1974, το ο π ο ί ο έθεσε την α ύ ξ η σ η πληθυσμού των αναπτυσσό-


μένων χωρών πλούσιων σε στρατηγικές πρώτες ύλες ως υψηλής προτεραιότητας ανησυχία για την αμερικά­ νικη εθνική ασφάλεια. Εκε ινη ηταν η χρονιά π ο υ «στρατολογήθηκε» και ο «Μέγας Γουναρσς» (βλέπε τόμοι 1,2,3) α π ο τον Θεο, πι­ στοποιώντας την ρήση που λεει οτι ο Θεος παίρνει πέ­ τρες και φτιάχνει α ν θ ρ ώ ­ πους, α ν θ ρ ώ π ο υ ς άξιους να φέρουν εις πέρας το σχέδιο Του. Αυτός η τ α ν εκείνος που εξελίχθηκε στον Μέγα Πο­ λέμαρχο του Θεου. Ας γυρίσουμε ομως σ τ ο σχέ­ διο του κάκου. Κατα την διάρκεια της δεκαετίας του 70, ο Kissinger ηταν διευθυ­ ντής του Συμβουλίου Εθνι­ κής Ασφάλειας, κ α θ ώ ς επίσης και Γραμματέας του Κράτους. Εκείνη την περίοδο τα τρόφιμα και το π ε τ ρ έ λ α ι ο θεωρήθηκαν ως στρατηγικά προϊόντα γ ι α την αμερικα­ νική εθνική α σ φ ά λ ε ι α . Ο Kissinger άρχισε την αμφι­ σβητούμενη στρατηγική «πετρέλαιο αντί τροφίμων», στρατηγική π ο υ εφαρμό­ στηκε και στην π ε ρ ί π τ ω σ η του πρώτου π ο λ έ μ ο υ κ α τ ά του Σ α ν τ ά μ Χουσεΐν. Η ΕΣΣΔ εισήγαγε μ ε γ ά λ ε ς πο­ σότητες αμερικανικού σιτα­ ριού και πλήρωνε δ ί ν ο ν τ α ς σοβιετικό πετρέλαιο α ν τ ί δο­ λάρια. Αυτό γινότανε ώστε να χρηματοδοτεί η Λευκή

Αδελφότητα την δυτική καπιταλιστική κοινωνία από την κομουνιστική της ανατο­ λής. Σ κ ε φ θ ε ί τ ε ότι η Σοβάτική Ε ν ω σ η και βεβαίως η Ρωσία ε χει τους μεγαλύτε­ ρους σιτοβολώνες του κό­ σμου, ό π ο υ δούλευαν για έ ν α π ι ά τ ο φαΐ οι προλετάριοι τ ω ν Σοβιετ. Παρ όλα αυτα τα σιτηρά δ ή θ ε ν δεν επαρ­ κ ο ύ σ α ν και έκανε η ΒΕΕΛ.ει­ σ α γ ω γ έ ς α π ο τον υ π ο τ ι θ έ μ ε ν ο εχθρό της, χρη­ μ α τ ο δ ο τ ώ ν τ α ς τον με δισε­ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α τόνους π ε τ ρ ε λ α ί ο υ . Η εσωτερική π α ρ α γ ω γ ή αμερικανικού πιτρελαίου, εκτός της Αλά­ σκας, είχε κορυφωθεί το 1970 και έ π ε ι τ α άρχισε μια στα­ θ ε ρ ή π τ ώ σ η . Οι ΗΠΑ γίνο­ ν τ α ν ο λ υ και περισσότερο έ θ ν ο ς ε ι σ α γ ω γ ή ς πετρε­ λ α ί ο υ . Η ε θ ν ι κ ή ασφάλεια σ υ ν δ έ θ η κ ε μι το φτηνό εισα­ γ ό μ ε ν ο πετρέλαιο, κεχιαπό τότε τεχ τ ρ ό φ ι μ α έγιναν ένα ό π λ ο στο οπλοστάσιο της εχμερικεχνικης ασφάλειας. Αυτο β έ β α ι α ή τ α ν το παρα­ μύθι, διότι έτσι κατόρθωσαν να κ ά ν ο υ ν την Αμερική να εξαρτάτιχι α π ό την Ρωσία γ ι α π ε τ ρ έ λ α ι ο και την Ρωσία να ε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ό την Αμε­ ρική γ ι α σιτηρά. Ο Earl Butz, σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς του Kissinger

και Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Γεωργίας, π ε ρ ι έ γ ρ α ψ ε την πολιτική Kissinger ό τ α ν δήλωσε : «τα π ε ι ν α σ μ έ ν α ά τ ο μ α ακούνε

νο εκείνους π ο υ έχουν έ ν α κομμάτι ψωμιού στο χέρι. Τα τοσψιμα είναι ένα εργαλείο. ,ναι ενα όπλο της αμερικα­ Ε ν ή ς διαπραγμάτευσης». Ο Kissinger ήταν εκείνη την ΕΚσχή ο υπεύθυνος τ ω ν δια­ πραγματεύσεων. Κ α ν έ ν α ς βέβαια δεν σκέφθηκε στην Αμερική οτι τα α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ α τρακτέρ δεν θα λειτουργού­ σαν χωρίς ρώσικο πετρέ­ λαιο. μ0

Το 1974, ο Kissinger υ π έ β α λ ε το υπόμνημα NSSM 200 σ τ ο ν Πρόεδρο Nixon, θ ε ω ρ ώ ν τ α ς την αύξηση π λ η θ υ σ μ ο ύ τ ω ν αναπτυσσόμενευν χ ω ρ ώ ν , πλούσιων σε βασικές π ρ ώ τ ε ς υλες, α>ς «απειλή τ η ς α μ ε ρ ι ­ κάνικης εθνικής α σ φ ά ­ λειας». Από τότε, ο έ λ ε γ χ ο ς των ποσοστών της οικονομι­ κής ανάπτυξης και τ η ς α ύ ­ ξησης του π λ η θ υ σ μ ο ύ τ ω ν αναπτύσσαμε νευν «χωρώνκλειδιών» είναι προτεραι­ ότητα της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας. Ο Kissinger όφειλε την πολι­ τική σταδιοδρομία του α π ό την δεκαετία του "50 στο έργο του αχ; ερευνητή γ ι α την οικογένεια Rockefeller, και όφειλε την ά ν ο δ ο τ ο υ ιπην δύναμη και σ τ η ν υ π ο ­ στήριξη τους. Η ο ι κ ο γ έ ν ε ι α Rockefeller ή τ α ν στο κ έ ν τ ρ ο της αμερικανικής γ ε ω π ο λ ι τ ι ­ κής «πετρελαίου και πρεάτων υλών» α π ό τότε π ο υ δημι"'νγηθηκε η Standard Oil

Trust. Το όλο σχέδιο, ή θ ε λ α ν να ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί μέχρι το 2010 μ.Χ. Θα είχε εξαλειφθεί το δίκτυο τευν αυτοματοποι­ η μ έ ν ω ν π α ρ α τ η ρ η τ ώ ν του ΕΛ ΣΕΝΤΑί, θα είχαμε μόλις δύο δισεκατομμύρια π α γ κ ό ­ σμιου π λ η θ υ σ μ ο ύ και ο παγκόετμιος δικτάτορας θα κυβερνούσε τον π λ α ν ή τ η . Ας δούμε όμευς τι έγινε π α ρ α ­ κάτω. Ειδικά γ ι α τις ΗΠΑ και την Ευρώπη τ α π ρ ά γ μ α τ α ή τ α ν π ο λ υ πιο α π λ ά , α φ ο ύ έπει­ σ α ν τις γ υ ν α ί κ ε ς με διαφό­ ρους τρόπους, ό π ω ς το φ ε μ ι ν ι σ τ ι κ ό κίνημα του βα­ σιλέα Ν ε φ ε λ ί μ Οσέ εκ του γ έ ν ο υ ς Βεχλιχχ, η με την «μοδα» τ ο υ βασιλέα Νεφε­ λίμ Φόρας εκ του γ έ ν ο υ ς Λοσντβέχ, ν α εγκαταλείψουν τον έ λ ε γ χ ο της οικογέ­ ν ε ι α ς και να μ π ο υ ν στην α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς . Ετσι άρ­ χισε η κεχθε γ υ ν α ί κ α να γ ε ν ν ά μόνο ένα ή κεχι κα­ ν έ ν α πεχιδί, με εχποτέλεσμιχ τα «πολιτισμένα» κράτη να παρουσιεχζουν έντονα προβ λ ή μ α τ α υπογεννητικότη­ τας. Το φαινόμενο αυτό π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ ε ήδη εντονό­ τ α τ α σ τ η ν Ελλάδα, ιύστε ήδη ν α α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ένα έ θ ν ο ς γ ε ρ ό ν τ ω ν και σε σ υ ν δ υ α σ μ ό με τον π α ρ ά λ ο γ ο ρ υ θ μ ό λα­ θρομετανάστευσης να κιν­ δυνεύει τ ο γ έ ν ο ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν ν α α φ α ν ι σ τ ε ί προς μ ε γ ά λ η ικανοποίηση των

163


164

Νεφελίμ, α λ λ ά και τ ω ν υπό­ δουλων σε αυτούς κουλτουριαρέων. Τα π α ρ α π ά ν ω , σε συνδυα­ σμό με την απόρριψη, α κ ό μ η και δια της βίας, κάθε πρό­ τασης ή ιδέας γ ι α να εντοπι­ στούν οι π α ν ά ρ χ α ι ε ς ελληνικές φ υ λ έ ς σε όλη την υφήλιο και την ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η των Ελλήνων της Ιταλίας, των Βαλκανλίων και της Μι­ κρός Ασίας, οδηγούν προς μεγάλη ικανοποίηση του Σα­ μαέλ την Ελλάδα σε α δ υ ν α ­ μία συγκέντρωσης τ ω ν 144.000 ικανών και α φ υ π ν ι ­ σμένων στο Αραντίς, στο με­ γ ά λ ο ραντεβού με την ιστορία. Ο Θεός όμως έχει πει κάτι. Οτι δηλαδή και ένας Έλληνας αρκεί γ ι α να φέρει εις πέρας το σχέδιο του.

γ έ λ ι α και την αρχαία ελΑη. νική γ ρ α μ μ α τ ε ί α και όταν την μιλούμε, έστω μ Ε Τ ο ν τ ρ ό π ο π ο υ την μιλούμε, μ α ς κάνει πιο ευφυείς μ £ ενα τ ρ ό π ο π ο υ διαπιστώθηκε μεν, α λ λ ά δεν εξηγήθηκε. Η ιστορία, π ο υ μας θύμιζε! το π α τ ρ ώ ο ν γ έ ν ο ς των Ελ που κυβέρνησε τη Γη με δίκαιο κι α τ σ ά λ ι και μας δίνει δύναμη με τα π ά μ π ο λ α παραδείγ­ μ α τ α της να συνεχίσουμε δ υ ν α τ ά κι ελληνικά και τέλος η β α θ ι ά πίστη των Ελ­ λ ή ν ω ν στο Χριστό, τον αρ­ χ η γ ό της ζωής, που τους καίει η ιδέα και μόνο της ύ π α ρ ξ η ς Του. Ας συνεχίσουμε όμως με το ..ευαγές έργο της επιτροπής μείωσης τ ο υ παγκόσμιου πληθυσμού.

Το σχέδιο π ά ν τ ω ς μείωσης του π λ η θ υ σ μ ο ύ στην Ελ­ λ ά δ α προχωρεί άριστα και μας «ζηλεύουν» όλες οι ...προηγμένες χώρες. Είμα­ στε πρώτοι σε εκτρώσεις και τελευταίοι σε π α ρ ο χ έ ς π ρ ο ς τις μητέρες, ιδίως τις ε ρ γ α ζ ό ­ μενες. Μην ξεχνούμε ότι ο Κίσσινγκερ είχε πει ότι οι Ελληνες είναι δυσκολοκυβέρνητος λ α ό ς και π ρ έ π ε ι να χτυπηθεί η γ λ ώ σ σ α τους, η ιστορική τους μνήμη και η θρησκεία τους. Αυτά δ η λ α δ ή που μας κάνουν α υ τ ό π ο υ εί­ μαστε. Η γλώσσα, στην οποία διαβάζουμε τα ε υ α γ ­

οι ΠΑΝΔΗΜΊΕΣ Τ Ο Υ Χ Θ Ε Σ ΚΑΙ Τ Ο Υ ΣΗΜΕΡΑ Η α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α , η υπεύ­ θ υ ν η γ ι α την επιχείρηση «μείωσης τ ο υ πληθυσμού», ή τ α ν και είναι η ειδική ο μ ά δ α του Εθνικού Συμβου­ λ ί ο υ Α σ φ α λ ε ί α ς γ ι α την Πο­ λ ι τ ι κ ή Π λ η θ υ σ μ ο ύ . Η ομάδα π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ πολιτι­ κής, βρίσκεται στο Υπουρ­ γ ε ί ο Εξωτερικών, στο γ ρ α φ ε ί ο Υ π ο θ έ σ ε ω ν Πληθυ­ σμού, π ο υ δημιουργήθηκε το 1975 α π ό τ ο ν Henry Kissinger. Αυτή η ομάδα συ­

νέταξε το «Παγκόσμιο Έγ­ γραφο 2000» της κ υ β έ ρ ν η σ η ς Carter, το οποίο α π α ι τ ε ί τ η ν παγκόσμια μείωση π λ η θ υ ­ σμού. Η ίδια ο μ ά δ α δ ι η ύ θ υ ν ε ιπίσης τον ε μ φ ύ λ ι ο π ό λ ε μ ο στο Ελ Σαλβαδόρ ως συνει­ δητό πρόγραμμα μείωσης πληθυσμού. Δείτε τι έ κ α ν ε αυτή η υπηρεσία με β ά σ η την έκθεση της Executive In­ telligence Review, στις 10 Μαρτίου 1981:

Οι έρευνες τ η ς έχουν α π ο κ α ­ λ ύ ψ ε ι μια «υπηρεσία σχεδια­ σμού» (σημειωτέον ότι είναι έ ξ ω α π ό τον έ λ ε γ χ ο του Λευ­ κού Οίκου) τ η ς ο π ο ί α ς ο μ ό ν ο ς σ κ ο π ό ς ή τ α ν και είναι να μ ε ι ω θ ε ί ο π α γ κ ό σ μ ι ο ς π λ η θ υ σ μ ό ς κ α τ ά π έ ν τ ε του­ λ ά χ ι σ τ ο ν δισεκατομμύρια α ν θ ρ ώ π ο υ ς μ έ σ ω του πολέ­ μου, τ η ς π ε ί ν α ς , τ η ς ασθέ­ νειας και οποιουδήποτε ά λ λ ο υ μ έ σ ο υ κριθεί α π α ρ α ί 165!


τητο. Αυτή η «υπηρεσία», που περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης τ ω ν ΗΠΑ, καθορίζει την αμερι­ κανική εξωτερική πολιτική. Το μειονέκτημα τους ή τ α ν το ότι δεν μ π ο ρ ο ύ σ α ν να χρησι­ μοποιήσουν κάποια π α ν δ η ­ μία, διότι δεν ή τ α ν σίγουροι ότι μπορούν να την ελέγ­ ξουν, α φ ο ύ η τελευταία με­ γ ά λ η πανδημία της π α ν ώ λ η ς που είχαν ε ξ α π λ ώ ­ σει στον π λ α ν ή τ η κ α τ ά τον 14ο αιώνα, είχε σ α ν α π ο τ έ ­

166

λ ε σ μ α ο τότε παγκόσμιος π λ η θ υ σ μ ό ς να μειωθεί από 450 εκατομμύρια στα περί­ π ο υ 360 εκατομμύρια. Χά­ θηκε δ η λ α δ ή περι το 20% του π α γ κ ό σ μ ι ο ι · πληθυσμού και θα χ α ν ό τ α ν ε το σύνολο, αν δεν υ π ή ρ χ ε παρέμβαση του Σ α μ α έ λ π ο υ έδωσε εντολή να χ ο ρ η γ η θ ε ί η απαιτού­ μενη αντιβίωση, που δόθηκε μέσα α π ό το νερό και μέσω ε ν α έ ρ ι ω ν ψ ε κ α σ μ ώ ν που έκανε τους ζ ω γ ρ ά φ ο υ ς της τότε, α λ λ ά και της μετέπειτα

εποχής να γεμίσουν τους ουρανούς των π ι ν ά κ ω ν τ ο υ ς με χαρακτηριστικό σχήμα Τ0 tu'v ιπταμένων ο χ η μ ά τ ω ν ταινδούλων των Νεφελίμ, Βασρανέχ, που σ τ η ν ε π ο χ ή μας είναι γνωστά σ α ν UFO. Την ίδια ασθένειετ ε π α ν έ φ ε ­ ραν μέσα στον 17ο α ι ώ ν α και την θεράπευσαν με τ ο ν ίδιο τρόπο. Στις επίσημες ιστορι­ κές αναφορές, εννοείται ό τ ι bev αναφέρονται τα μ υ σ τ η ριεύδη ιπτάμενα α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α που ψέκαζαν α π ό ψηλά. Τα

δε κείμενα που τυχόν κάτι ανέ­ φεραν, φρόντισαν οι παρετ χα­ ράκτες της ιστορίας να τετ εξα­ φ α ν ί σ ο υ ν . Οι ζ ω γ ρ α φ ι κ ο ί πί­ νακες όμως της σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς περιόδου βρί­ θ ο υ ν α π ό τέτοια ι π τ ά μ ε ν α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α , την ύ π α ρ ξ η τ ω ν ο π ο ί ω ν , ό τ α ν ετχολιετσα


^ΚΤΕΙΣΠΟΥΑΠΌΤΟ1980 WLL

ΜΕΤΆ ΆΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΊ­

ΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΆ, ΠΛΉΤΤΟΝΤΑΙ ΚΥΡΊΩΣ ΟΙ ΆΝ­ ΔΡΕΣ; ΠΡΌΣΕΞΕ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΊΣ ΟΤΙ Η'ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΏΝ που ΕΠΉΛΘΕ ΑΠΟ ΤΟ 1350 Μ.Χ. ΜΈΧΡΙ ΤΟ 1750 Μ.Χ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΜΑΎΡΗΣ ΠΑΝΟΎΚΛΑΣ, ΜΕΊΩΣΕ ΤΛ

ΕΡΓΑΤΙΚΆ ΧΈΡΙΑ, ΕΠΈΒΑΛΕ

ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΏΝ ΚΑΙ ΈΚΑΝΕ ΕΥΠΡΌΣΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΕΙ­ ΣΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΕΙΣΉ­ ΓΑΓΕ ΤΗΝ ΈΝΝΟΙΑ των ΕΡΓΟ­ ΣΤΑΣΊΩΝ; ΠΡΌΣΕΞΕ ΠΟΤΕ Ο ΜΈΣΟΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ ΠΟΥ ΔΙΉΡΚΕΣΑΝ 400 ΧΡΌΝΙΑ; ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΤΈ­ ΤΟΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΑ ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥΣ; ΠΟΙΟΙ ΆΛΛΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΟΎΣ ΠΟΥ ζουν ΑΝΆΜΕΣΑ ΜΑΣ! ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΟΡΊΖΟΥΝ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΚΆΝΕΙ Ο ΌΠΟΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΆΝΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΌΠΟΙΟΣ ΚΊΣΣΙΝΓΚΕΡ. ΕΥΤΥΧΏΣ ΌΜΩΣ ο ΚΑΛΌΣ ΘΕΌΣ ΤΟΥΣ ΈΧΕΙ ΧΩΡΙΣΜΈΝΟΥΣ ΌΧΙ ΣΤΑ ΔΎΟ, ΑΛΛΆ ΣΤΑ ΤΈΣΣΕΡΑ. ΛΕΥΚΉ ΣΤΟ ΒΙΒΛΊΟ ΜΟΥ "Η ΤΕΧΝΟ­ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ", ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΧΛΕΥΆΣΤΗΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΌ­ πιν ΔΙΏΧΘΗΚΑ. ΓΙΑΤΊ ΥΠΟΒΛΉ­ ΘΗΚΑ ΣΕ ΔΙΏΞΕΙΣ, ΑΝ Η ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΜΟΥ ΉΤΑΝ ΛΑΝΘΑ­ ΣΜΈΝΗ; Τα ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ ΌΜΩΣ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΕΊΝΑΙ ΆΛΛΑ. Γιατί ΚΑΝΕΊΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΈΤΑΙ ΓΙΑ το ΠΩΣ ΣΤΑΜΑΤΟΎΣΕ ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΤΗΣ ΠΑΝΏ­ 1168

ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑ, ΜΑΎΡΗ ΑΔΕΛ­ ΛΗΣ; ΓΙΑΤΊ ΚΑΝΕΊΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩ­

φότητα, ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΤΙΈΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΏΣ ΔΕΝ ΠΈΘΑ­

Αλήθειας και ΒΈΒΑΙΑ ΟΙ ΚΟ-

ΝΑΝ ΌΛΟΙ ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ

ΣΜΟΚΡΆΤΟΡΕΣ του ΑΙΏΝΟΣ

ΠΛΑΝΉΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ

τοιτου οι Γιοι του ΣΚΌΤΟΥΣ

ΜΙΆΣ ΑΡΡΏΣΤΙΑΣ, Η ΘΕΡΑΠΕΊΑ

ΝΑΧΡΜΠΈΝ με ΑΡΧΗΓΌ ΤΟΝ

ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ ΔΕΝ ΒΡΈΘΗΚΕ

Εαμαέλ.

ΠΟΤΈ; ΓΙΑΤΊ Η «ΜΑΎΡΗ ΠΑΝΟΎ­ ΚΛΑ», ΌΠΩΣ ΤΗΝ ΈΛΕΓΑΝ, ΧΤΥ­

Οπως και ΝΑ ΈΧΕΙ ΣΤΑ ΣΧΈΔΙΑ

ΠΟΎΣΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΤΟΥΣ

ιούς είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΊ

ΆΝΔΡΕΣ ΠΑΡΆ ΤΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ;

" α γ γ έ λ μ α τ α Σ, ΌΤΑΝ ΤΑ ΚΑ­

ΠΡΟΣΈΞΑΤΕ ΌΤΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΡ-

ταστρώνουν και ΠΡΑΓΜΑΤΙ­

ΚΈΣ ΚΌΤΕΣ, ΌΤΑΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΈΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΑΠΟ ΌΤΙ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΕΤΟΙΜΆΖΟ­ ΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΟΥΝ ΚΆΠΟΙΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑ


χ ό μ ι ν η α π ό τις αδελφότητες των Νεφελίμ. Σε κάθε «θερμή» πολιτική ζώνη όπως στον Περαικό Κόλπο, την Λατινική Αμε­ ρική, την Βόρεια Κορέα και

τον Καύκασο ο στόχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτή ορίζε­ ται α π ό την Λευκή Αδελφό­ τητα, είναι η μείωση του πληθυσμού. Η υ π ε ύ θ υ ν η υπηρεσία γ ι α αυτό είναι η Ειδική Ο μ ά δ α του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την πληθυσμιακή πολιτική. Η ομάδα πολιτικού προγραμ­ ματισμού, της που βρίσκεται στο γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων Π λ η θ υ σ μ ο ύ τ ο υ State Department, διεύθυνε όλους τους πολέμους στην Μέεπι Ανατολή και τα Βαλ­ κάνια με σκοπό την άμεση αλλα και έμμεση, μέσω τ ω ν διοξινών και της χρήσης τ ο υ α π ι μπλυυτισμενυυ ουρα­ νίου, μείωση του π λ η θ υ ­ σμού. «Υπάρχει ένας α π λ ό ς στό­ χος πισω α π ο την εργασία μας. Πρέπει να μειώσουμε 172

τον α ρ ι θ μ ό του πληθυσμού,, είπε ο Thomas Ferguson, ο Λ α τ ι ν ο α μ ε ρ ι κ ά ν ο ς ανώτερος υ π ά λ λ η λ ο ς εττο ΟΡΑ (Γρά­ φε ίο Υποθέσεων Πληθυ­ σμού), τοί' Υπουργείου Εξωτερικών τε.>ν ΗΠΑ. «Είτε θ α τ ο κ ά ν ο υ ν (οι κυβερνήσεις) μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο μας, μ έ σ ω « π ο λ ι τ ι σ μ έ ν ω ν και κ α θ α ρ ώ ν μεθόδων» ή θα έ χ ο υ ν τ ο χ ά ο ς π ο υ διατη­ ρ ο ύ μ ε σ τ ο Ελ Σ α λ β α δ ό ρ , ή σ τ ο Ι ρ ά ν , ή σ τ ο Αφγανι­ σ τ ά ν , ή σ τ ο Ι ρ ά κ , ή στην Β η ρ υ τ ό , η σ τ η Γ ά ζ α . Ο πλη­ θ υ σ μ ό ς είναι ένα πολιτικό π ρ ό β λ η μ α . Μόλις ο πληθυ­ σ μ ό ς είνεχι εκτός ελέγχου α π α ι τ ε ί τ α ι μία αυταρχική κυβέρνηση, α κ ό μ η και φασι­ σμός, γ ι α να τον μειώσει. Οι ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς » είπε ο Fer­ guson, «δεν ενδιαφέρονται γ ι α τ η ν μείωση τ ο υ πληθυ­ σ μ ο ύ γ ι α ανθρωπιστικούς λ ό γ ο υ ς . Εξετάζουμε τους πό­ ρους και τους περιβαλλοντι­ κούς περιορισμούς. Ε ξ ε τ ά ζ ο υ μ ε τις στρατηγικές α ν ά γ κ ε ς μας, και λέμε ότι α υ τ ή η χευρα π ρ έ π ε ι να χα­ μ η λ ώ σ ε ι τ ο ν π λ η θ υ σ μ ό της, δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά θα έχουμε πρό­ β λ η μ α . Έτσι λαμβάνονται μέτρα. Το Ελ Σαλβαδόρ είναι έ ν α παςιάδειγμα, όπου η α π ο τ υ χ ί α μ α ς να μειώσουμε τ ο ν π λ η θ υ σ μ ό με απλιχ μέσα, έχει δημιουργήσει την β ά σ η γ ι α μ ι α κρίεηη εθνικής α σ φ ά λ ε ι α ς . Η κυβέρνηση

EA Σαλβαδόρ α π έ τ υ χ ε χρησιμοποιήσει τα προ­ χια γράμματα μας γ ι α να μεί­ νει τον πληθυσμό. Τ ω ρ α εξαιτίας αυτού π ε ρ ν ο ύ ν έναν εμφύλιο πόλεμο. Θα ι-πάρξουν ελλείψεις σε τρόφ,μα και αποδιοργάνωση. Εχουν ακόμα π ά ρ α π ο λ λ ο ύ ς ανθρώπους εκεί». «Οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι κάπως παρατεταμένοι τρό­ ποι να μειωθεί ο π λ η θ υ ­ σμός» πρόσθεσε ο εχνιότερος υπάλληλος της ΟΡΑ. "Ο γρηγορότερος τςιόπος να μει­ ωθεί ο πληθυσμός είνεχι μέσω της πείνας, όπΐι>ς εττην Αφρική ή μέσω της α σ θ έ ­ νειας, όπευς η πανιολη, πράγματα που μπορεί να εμφανιστούν στο Ελ Σ α λ β α ­ δόρ". t0U

Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Εξωτερικών, π ο υ δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε επίσης α π ό τον Henry Kissinger. Η υ π η ρ ε σ ί α όιατιχχθηκε να π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι τις οδη­ γ ί ε ς της NSC Ad Hoc Group. Σ ύ μ φ ω ν α με έ ν α ν εκπρόσιυπο NSC, ο Kissinger ίδρυσε και τις ομεχδες δράσης γ ι α τ η ν ε π ί τ ε υ ξ η του τελικού σ κ ο π ο ύ , μ ε τ ά α π ό την συζή­ τηση με τους ηγέτες της Λέ­ σ χ η ς της Ρώμης, κ α τ ά την διάρκεια τ ω ν δίεχσκέψεων γ ι α τ ο ν π λ η θ υ σ μ ό του 1974, σ τ ο Βουκουρέστι και την Ρώμη. Η Λέσχη της Ρεόμης, π ο υ ε λ έ γ χ ε τ α ι ιχπό την Μ α ύ ρ η Αριστοκριχτία της Ευρώπης, δ η λ α δ ή την Μ α ύ ρ η Αδελφότητα, είναι η αρχική υπηρεσία οργάνωσης γ ι α τ η ν γ ε ν ο κ τ ο ν ι κ ή μείωση

Η ΟΡΑ του Ferguson ε λ έ γ χ ε ι τους πληθυσμούς σ τ ο ν τρίτο κόσμο και χ α ρ τ ο γ ρ α φ ε ί τις στρατηγικές για να τους μει­ ώσει Ο προυπολογιετμος του για το 1980 ή τ α ν 190 εκατομ­ μύρια δολάρια, γ ι α το 1981, 220 εκατομμύρια δ ο λ ά ρ ι α . Η παγκόσμια έκθεση τ ο υ 2000 απαιτεί την διαρκή α ύ ξ η σ η του δ α π α ν ώ μ ε ν ο υ π ρ ο ϋ π ο ­ λογισμού.

του πιχγκόσμιου π λ η θ υ σ μ ο ύ .

Η ΟΡΑ, δημιουργία τ ο υ Kissinger το 1975, μ π ή κ ε υ π ό τις διαταγές τ ο υ α ν α δ ι ο ρ γ α ­ νωμένου Γραφείου Ω κ ε α ­ νών, Διεθνών

Σύμφευνα με τον Ferguson, ο

Περιβαλλοντικών και Επι"τημονικών Υ π ο θ έ σ ε ω ν τ ο υ

"Για π ο λ υ κ α ι ρ ό " είπε ο Fer­

Στις ειδικές α υ τ έ ς ομάδες δόθηκε, α π ό την κυβέρνηση Carter, «υψηλή προτεραι­ ότητα» μεσιυ της ε π έ μ β α σ η ς τ ο υ Σ υ μ β ο ύ λ ο υ Εθνικής Α σ φ ά λ ε ι α ς Zbigniew Brzezinski και τ ω ν γ ρ α μ μ α ­ τ έ ω ν τ ο υ κράτους Cyrus Vance κεχι Edmund Muskie, ε ξ ε χ ό ν τ ι υ ν μ ε λ ώ ν τιυν Illuminati. Kissinger ά ρ χ ι σ ε τ η ν π λ ή ρ η μ ε τ α σ τ ρ ο φ ή στην πολιτική α ν ά π τ υ ξ η ς τ ω ν ΗΠΑ προς τ ο ν Τρίτο Κόσμο. guson "οι ά ν θ ρ ω π ο ι π ο υ 173


υποτίθεται οτι δουλεύουν για εμας δρουσεχν σ α ν υ π ν ω τισμένοι. Ακουγαν τα επιχει­ ρήματα των η γ ε τ ώ ν του Τρίτου Κόσμου γ ι α το οτι δήθεν το καΛυτερο αντισυλ­ ληπτικό για την συγκράτηση της αύξησης τοι» π λ η θ υ ­ σμού, ήταν η οικονομική με­ ταρρύθμιση και α ν ά π τ υ ξ η . Έτσι προωθήσαμε προγράμ­ ματα α ν ά π τ υ ξ η ς και βοηθή­ σαμε να δημιουργήσουμε μια ωρολογιακή π λ η θ υ ­ σμιακή βόμβα. Αφήνουμε τοι>ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς να α ν α π α ­ ράγονται όπως οι μύγες, χωρίς να επιτρέπουμε στους φυσικούς νόμους να κρατή­ σουν τον π λ η θ υ σ μ ό σε χα­ μηλά επίπεδα. Αυξήσαμε τεχ ποσοστά επιβίωσης τ ω ν νεο­ γέννητων, επεκτάθηκε η διάρκεια ζωής και δεν κά­ ναμε τίποτα γ ι α το χ α μ ή ­ λ ω μ α των ποσοστών γέννησης. Εκείνη η πολιτική είναι τε­ λειωμένη. Λέμε με το Global 2000 και στην ρεαλιστική πο­ λιτική ότι πρέπει να χ α μ η ­ λώσετε τον π α γ κ ό σ μ ι ο πληθυσμό. Η μ ε ί ω σ η κ α ι ο έλεγχος του π λ η θ υ σ μ ο ύ είναι τ ω ρ α ο α ρ χ ι κ ό ς π ο λ ι ­ τικός στόχος μας. Επειτα μπορείτε ν α έχετε κ ά π ο ι α α ν ά π τ υ ξ η . " Συνεπώς, τ ο Γραφείο Ωκεανών, Δ ι ε θ ν ώ ν Περιβαλλοντικών και Επι­ στημονικών Υποθέσεων, έχει εμποδίσει με συνέπεια 174

τις πολιτικές ε κ β ι ο μ η χ ά ν ι . σης σ τ ο ν Τρίτο Κόσμο, αρν ο ύ μ ε ν ο την πρόσβαση Τ ω ν α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ω ν εθνών σ τ η ν πυρηνική ε ν ε ρ γ ε ι α κ η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α και στις μεθό­ δους π ο υ θα ε π έ τ ρ ε π α ν στις χώρες α υ τ έ ς ν α σ τ η ρ ί ξ ο υ ν έ ν α ν α υ ξ α ν ό μ ε ν ο πληθυ­ σμό. Σ ύ μ φ ω ν α με πηγές του State Department, και του Ferguson, ο Alexander Haig είναι σ τ α θ ε ρ ό ς οπαδός του π λ η θ υ σ μ ι α κ ο ύ ελέγχου». «Θα π ά μ ε σε μια χώρα,., λεει ο Ferguson, «και θα πούμε: εδώ είναι το καταραμένο το π ρ ό γ ρ α μ μ α α ν ά π τ υ ξ η ς σας. Ρίξτε το α π ό το παράθυρο. Μελετήστε τ ο ν πληθυσμό σ α ς και υπολογίστε τι πρέ­ πει να γ ί ν ε ι γ ι α να τον μει­ ώσετε. Εάν δεν σας αρέσει, ε ά ν δ ε ν θ έ λ ε τ ε να επιλέξετε να το κάνετε μέσευ του προ­ γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ , θα έχετε κα­ τ ό π ι ν ένα Ελ Σαλβαδόρ ή έ ν α Ιράν, ή το χειρότερο, μια Κ α μ π ό τ ζ η » . Με δυό λόγια γ ι α να α ν α π τ υ χ θ ε ί τ ε σταματείστε να γ ε ν ν ά τ ε και σκοτώστε τα π α ι δ ι ά σ α ς πριν γ ε ν ν η θ ο ύ ν . ΑΛλιεύς θα φατε και μία στρατιωτική επέμβ α σ η και μία κατοχή. Ξεκά­ θ α ρ α π ρ ά γ μ α τ α , φίλοι μου. Σ ύ μ φ ω ν α με έ ν α ν εκπρόσευπο τ ύ π ο υ της NSC, οι Η ν ω μ έ ν ε ς Πολιτείες υπο­ στηρίξουν τ ώ ρ α την άποψη του Robert McNamara, πρεύην Πρόεδρου της Παγκό-

,μ,αςΤραπ^ας,οτιηπλη1μΐα.θή κρίση « ν α ι μ ε γ α ερηαπευ\ηγΐ«τα ΑϋΤ β ρ ο ν τ ά και την ε θ ν ι κ ή ,,αφάλεια των ΗΠΑ, π α ρ α μια πυρηνική επίθεση. Αυτό επιβεβαιώνεται α π ο τις δηΛακτεις, στην έκθεση Απρι. l 9 8 0 , ^ N S C A d Hoc AlOl Group. Υπάρχει μια α υ ξ α ν ο ­ μένη τάση για κοινωνική αναταραχή, οικονομική και πολιτική αστάθεια, μ α ζ ι κ ή μετανάστευση και π ι θ α ν έ ς διεθνείς συγκρούσεις γ ι α τ ο ν έλεγχο του εδάφους και τ ω ν πόρων, λέει η έκθεση τ η ς NSC. Αναφέρει έπειτα τις δημογραφικές πιέσεις π ο υ είναι βασικές στην κ α τ α ­ νόηση των π ρ ό σ φ α τ ω ν ε­ χθροπραξιών στην Ινδία, Πακιστάν, Μ π α γ κ λ α ν τ έ ς , Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, και Αι­ θιοπία, και την α υ ξ α ν ό μ ε ν η πιθανότητα α π ο σ τ α θ ε ρ ο π ο ί ­ ησης σε περιοχές όπευς η Τουρκία, οι Φ ι λ ι π π ί ν ε ς , η Κεντρική Αμερική, το Ιράν και το Πακιστάν. Μέσεο μεγάλων π ρ ο σ π α ­ θειών, η Ad Hoc G r o u p και το ΟΡΑ υπολογίζουν ότι μπορούν να ε μ π ο δ ί σ ο υ ν να γεννηθεί ένα δ ι σ ε κ α τ ο μ μ ύ ­ ριο άνθριυποι μέσω α ν τ ι σ υ λ Ληπτικών προγραμμάτευν. Όπεα; ανέφερε η Ad H o c Group, οι κεχλύτερες προ­ σπάθειες του Σ α χ η του Ιραν να δημιουργήσει « κ α θ α ρ ά α γ ρ ά μ μ α τ α » ελέγχου των

γ ε ν ν ή σ ε ω ν , απέτυχαν να ε π η ρ ε ά σ ο υ ν το ποσοστό γενν ή σ ε ω ν της χώρας. Η εύρε­ σης εργαεπας, μ έ σ ω ενός φ ι λ ό δ ο ξ ο υ προγεχχμμιχτος εκβιομηχανιεπης, ενθάρρυνε την μετεχνεχστευση προς τις « ε π ι β α ρ υ μ έ ν ε ς πόλεις» ο π ω ς η Τ ε χ ε ρ ά ν η . Κατω α π ο την διοίκηση του Α γ ι α τ ο λ ά χ Χομεϊνί, τα « κ α θ α ρ ά προγρεχμμιττα» στεχμεχτηεταν κεχι με τ ο ν Α χ μ α ν τ ι ν ε τ ζ ά ν τ που πρόσφατα επανεξελέγει π ρ ό ε δ ρ ο ς του Ιρεχν, τα προγ ρ ά μ α τ α γ ι α τον έ λ ε γ χ ο τ ω ν γ ε ν ν ή σ ε ω ν ούτε κ α ν υφί­ στανται. Η έκρηξη της λεχθρομετεχνάστευεπης μετα το 1995, εστευ\ε εκεχτομμυρια ιχνδρες εχπο τον Τρίτο Κόσμο νεχ μετεχκομίσουν στην Ευρεϋπη με εχποτελεσμεχ νεχ μ η ν κεχνουν πεχιδιά. Π ί σ ω α π ό την π λ ά τ η του Προέδρου Ferguson, συμμε­ τ έ χ ο υ ν και ά λ λ ο ι μαζί με την ομεχόα ΟΡΑ και την NSC, σι­ γ ο υ ρ ε ύ ο ν τ α ς ότι οι Ηνωμέν ε ς Πολιτείες θ α συνεχίσουν μ ι α εξωτερική πολιτική βα­ σ ι σ μ έ ν η σ τ η ν γενοκτονική μείωση τ ο υ π α γ κ ό σ μ ι ο υ πληθυσμού. «Έχουμε ένα δίκτυο σκεπτό­ μ ε ν ω ν σ τ η ν κυβέρνηση» είπε ο Ferguson. «Συνεχίζουμε, ά σ χ ε τ α με το π ο ι ο ς είναι σ τ ο ν Λευκό Οίκο. Εφ' όσον κ α ν έ ν α ς δεν λέει κάτι διαφο­ ρετικό, θ α συνεχίσουμε ν α 175


κάνουμε την δουλειά μας».

γ κ τ ή π λ η θ υ σ μ ώ ν , περιλή­ φ θ η κ α ν στο βιβλίο του. Εου. ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ φ ω ν α με τον Malthus, η ΣΧΕΔΙΟ ταχύτητα αύξησης τ ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ είναι μεγαλύ­ τ ερη α π ό την ικανότητα Μαίνεται, α υ τ ή ν την στιγμή, τ η ς γ η ς ν α π α ρ ά γ ε ι προ­ μια τεράστια μ ά χ η π ά ν ω στο ϊόντα για τον άνθρωπο. πρόβλημα τοι» π α γ κ ό σ μ ι ο υ Ο τ α ν ο π λ η θ υ σ μ ό ς είναι πληθυσμού σε σ υ ν δ υ α σ μ ό α ν ε ξ έ λ ε γ κ τ ο ς , αυξάνεται μ ε με την επάρκεια τ ω ν τροφί­ γ ε ω μ ε τ ρ ι κ ή α ν α λ ο γ ί α . Οι μων. Αυτή η π ά λ η , η οποία τροφές α υ ξ ά ν ο ν τ α ι μόνο μ £ μένει κατά ένα μ ε γ ά λ ο γ ρ α μ μ ι κ ή α ν α λ ο γ ί α . Λόγω μέρος απαρατήρητη α π ό το τ ο υ ν ό μ ο υ της φύσης που κοινό, συνεχίζεται α π ό τότε κ α θ ι σ τ ά τα τρόφιμα απαραί­ που ο Βρετανός οικονομολό­ τητα γ ι α την ζωή του ανθρώ­ γος Thomas Malthus, δημοσί­ που, οι δύο αυτές δυνάμεις ευσε το σημαντικό Δοκίμιο π ρ έ π ε ι να κ ρ α τ η θ ο ύ ν σε του «Βασικές π λ η θ υ σ μ ι α κ έ ς ισορροπία. Αυτό σημαίνει αρχές» το 1798. Ο π ο ί α σύέ ν α ν ισχυρό και συνεχή μπτωσις, την ίδια χρονιά ο έ λ ε γ χ ο π ά ν ω στον πληθυ­ βασιλεύς Νεφελίμ Οσέ εκ σ μ ό α π ό την δυσκολία εύρε­ του γένους Βαλάχ έκανε την σης τ ρ ο φ ή ς και επιβίωσης. Γαλλική ε π α ν ά σ τ α σ η , κ α τ ά Ο τίτλος της δεύτερης έκδο­ την οποία υποτίθεται ότι ξε­ σης τ ο υ βιβλίου του Malthus, σηκώθηκε ο κ α τ α π ι ε σ μ έ ν ο ς π ο υ δημοσιεύθηκε το 1826, γαλλικός λ α ό ς κ α τ ά τ ω ν δυ­ πρόδωσε την ισχυρή προκα­ ναστών βασιλέων. Οι βασι­ τ ά λ η ψ η τ ο υ γ ι α «την ποι­ λείς βέβαια, ελεγχόμενοι ό τ η τ α της ζ ω ή ς ... Είχε τον α π ό την Μαύρη Αδελφό­ τίτλο: Έ ν α δοκίμιο στις πλη­ τητα, εννοείται ότι ή τ α ν οι θ υ σ μ ι α κ έ ς α ρ χ έ ς ή μια δυνάστες του γ α λ λ ι κ ο ύ ά π ο ψ η τ ω ν προηγούμενων λαού. Ο γαλλικός λ α ό ς ό μ ω ς και π α ρ ό ν τ ω ν αποτελεσμά­ δεν υπήρχε περίπτωση να τ ω ν τ η ς α ν θ ρ ώ π ι ν η ς ευτυ­ μπορέσει να ο ρ γ α ν ω θ ε ί χ ίας. χωρίς την Αευκή Αδελφό­ τητα που ήθελε να πάρει τ ο ν Οι ο π α δ ο ί του Malthus φαί­ έλεγχο της Ευρώπης α π ό ν ε τ α ι να ευχαριστούνται με την Μαύρη. τ η ν α ν α φ ο ρ ά σ τ η ν μαζική Η κεντρική ιδέα της φιλοσο­ φίας του Malthus, και ο ακρογωνιαίος λίθος τ ω ν π ε ­ ποιθήσεων αυτού του ελε­

φ ρ ί κ η τ ω ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν που θα συμβούν αναπόφευκτα σ τ η ν κοινωνία, ε ά ν τα διά­ φ ο ρ α έ θ ν η δεν π ά ρ ο υ ν αμέ-

^ σ ο β α ρ ά τον έ λ ε γ χ ο τ ο υ ^ούτους-ΟιπροβλεΛ £ ,ί τους είναι σχεδόν ^ λ α ν θ α σ μ έ ν ε ς και οα'χνά κωμικές. OPaul Ehrlich, ο «κοσμητο„ των Μαλθουσιανιστών, xlC 25 έτη πριν, μας προειδοποί­ ησε ότι μαζικός λιμός, τρο­ μερή πείνα δηλαδή, θα »πούσε τη βορειοαμερικα­ χη νική ήπειρο μέχρι το έτος 1985. Ομως οι Ηνωμένες Πολι­ τείες και ο Καναδάς έ χ ο υ ν δεκάδες χιλιάδες κλινικές αδυνατίσματος και τα βιβλία νια δίαιτες γεμίζουν τ ο ν κα­ τάλογο best seller τ ω ν N e w York Times. Ετη δεκαετία του 70, τα μ έ σ α μαζικής επικοινωνίας, κοντά έτοιμα γ ι α υ π ε ρ β ο λ έ ς

και π ρ ο π α γ ά ν δ ε ς της Λευ­ κής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς , μ α ς προ­ ε ι δ ο π ο ί η σ α ν ότι, μέχρι το 1990, τεράστια τ ε χ ν η τ ά νησιά θα κατασκευάζονταν στη μέση του ω κ ε α ν ο ύ γ ι α ν α χειριστούν τον γ ή ι ν ο π λ η θ υ σ μ ό , ότι οι προμήθειες παγκοσμίου πετρελαίου θα μ ε ι ώ ν ο ν τ α ν ε ν τ ε λ ώ ς μέχρι το 2000 και ότι το π ρ ω τ α ρ ­ χικό κίνητρο ό λ ω ν τ ω ν πολέ­ μ ω ν μέχρι το έτος 1990 θα ή τ α ν ε π ι θ έ σ ε ι ς στα τρόφιμα ά λ λ ω ν ε θ ν ώ ν και ότι θ α έ λ υ ω ν α ν οι π ά γ ο ι τ ο υ Βό­ ρειου Π ό λ ο υ με α π ο τ έ λ ε σ μ α τ ε ρ ά σ τ ι α τ μ ή μ α τ α της καλ­ λιεργήσιμης γης να χαθούν και ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α ά ν θ ρ ω π ο ι ν α π ε θ ά ν ο υ ν α π ό την π ε ί ν α . Οι υ π έ ρ μ α χ ο ι της ZPG (Zero Population Growth, Μηδε-


νικη αύξηση πληθυσμού) εκ­ τοιο π α ρ ά λ ο γ ο σενάριο θα μεταλλεύτηκαν τα «τύ­ ή τ α ν 1.589 τ ρ ι σ ε κ α τ ο μ μ ό 0 ι α μ π α ν α πολέμου» των ΜΜΕ η 450.000 φορές ο πάγκο' και επέμειναν να δημιουρ­ σμιος π λ η θ υ σ μ ό ς του 1972 γήσουν οι Ηνωμένες Πολι­ Ακόμη και α υ τ ό όμως δ ε ν ' ή τ α ν η πιο γελοία που έ γ ι ν £ τείες ένα Γραφείο του π ρ ό β λ ε ψ η α π ό τους υ π ε ρ μ « . ελέγχου του π λ η θ υ σ μ ο ύ . χους του πληθυσμιακού Μερικοί α π ό αυτούς υπερέέ λ ε γ χ ο υ . Ο Ansley Coale κέρ­ βσλλαν αρκετά, προκειμέ­ δισε το βραβείο γ ι α την πιο νου να εκφοβιστούν οι γ ε λ ο ί α π ρ ό γ ν ω σ η όταν είπε άνθρωποι που δεν ή τ α ν εξοι­ ότι δοκιμάζουμε «... μ ( α ο ι α _ κειωμένοι με την στατιστική δικασία αύξησης του πληθυ­ ή την δημογραφική επι­ σ μ ο ύ π ο υ , μέσα σε 65 αιώνες στήμη. και αν δεν υ π ά ρ χ ο υ ν περι­ Δυστυχίας, η μ ε γ ά λ η πλει­ β α λ λ ο ν τ ι κ ά όρια, θα μπο­ οψηφία του π λ η θ υ σ μ ο ύ δεν ρούσε να π α ρ α γ ά γ ε ι μια τα γνωρίζει όλα αυτά, και « μ π ά λ α » ζ ω ν τ α ν ώ ν οργανι­ δέχεται έτσι τα ψεύδη τ ω ν σ μ ώ ν π ο υ θα αύξανε την «ελεγκτών πληθυσμού» α κ τ ί ν α της με ταχύτητα ίση ασυζητητί. Σε ένα ά ρ θ ρ ο του με την τ α χ ύ τ η τ α του David Lytle, του 1972, π ο υ φωτός». είχε κυκλοφορήσει σε ευρεία κλίμακα α π ό την «Διεθνή Έ ν α ς πρόχειρος υπολογι­ Ομοσπονδία Προγραμματι­ σμός σημαίνει έναν αριθμό σμένης Πατρότητας», είχε α π ό 23.891 τρισεκατομμύρια δοθεί ο κρύος και μακροσκε­ τρισεκατομμύρια τρισεκα­ λής τίτλος «Η α ν θ ρ ώ π ι ν η τ ο μ μ ύ ρ ι α τρισεκατομμύρια φυλή έχει ακόμη τριάντα τρισεκατομμύρια πέντε έτη: Μετά, οι ά ν θ ρ ω ­ (23.891.000.000.000.000.000.00 ποι θα αρχίσουν να τρώνε Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ.Ο πλαγκτόν. Η άλλους α ν ­ 00.000.000.000.000) ανθρώ­ θρώπους». π ο υ ς . Ο α ρ ι θ μ ό ς αυτός είναι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς α π ό τον Άλλοι υπέρμαχοι πρόβλε­ α ρ ι θ μ ό τ ω ν α τ ό μ ω ν της ύλης ψαν ότι, εάν η αύξηση π λ η ­ στο γνωστό σύμπαν! θυσμού συνεχιστεί με ένα Τέτοιες στατιστικές προγνώ­ ποσοστό δύο τοις εκατό ετη­ σεις δ ε ν έ χ ο υ ν προφανώς σίως για 650 έτη, κάθε ά τ ο μ ο κ α μ ί α σ χ έ σ η στην πραγματι­ στον π λ α ν ή τ η ειχε έ ν α ν κ ό τ η τ α και είναι εξ ολοκλή­ χώρο 30 επί 30 εκατοστά γ ι α ρου άχρηστες για να σταθεί όρθιο! ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε σκοπό, εκτός Με ά λ λ α λόγια, ο π λ η θ υ ­ α π ο τ ο ν εκφοβισμό των ανσμός του κόσμοι) με ένα τέ­ 178

δ ιανοούμενοι που ενδ,α"^αιγ^^πληθυ-

ώ ί κό-πρόβλημα^-χοσν

χειρότερη π ρ ά γ μ α τ ι εχπ' ότι με τ η ν σ η μ ε ρ ι ν ή κ α τ ά σ τ α σ η . Η ά λ λ η ά π ο ψ η τ ω ν ενδιαφερ ό μ ε ν ω ν γ ι α τα π λ η θ υ ­ σ μ ι α κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α είναι π ρ α κ τ ι κ ό τ ε ρ η αλλα και τρο­ μακτική.

Σμκ ιρή δυνατό πνλα ηθυ­αυξάνε­ σμό θα μπορέ­ άνετα να-ρκττείσεδυομερη.

ομάδα επιμένει

in είναι πράγματι

ν,ατον παγκόσμιο

να συνεχίσει

ται σχεδόν χωρίς

περιορισμό, γιατί

σουμε να ταΐσουμε

τουλάχιστον 50 δισεκατομ­ μύρια ανθρώπους, εάν θα μπορούσαμε να κ α τ α ρ γ ή ­ σουμε όλα τα υ π ά ρ χ ο ν τ α ε­ μπόδια στην π α ρ ά γ ω γ η και τη διανομή τροφίμων. Αυτό είναι μια μη ρεαλιστική άποψη. Αναπόφευκτα, ο π α γ κ ό ­ σμιος πληθυσμός θα υ π ε ρ ­ βεί πράγμεττι την π α ρ α γ ω γ ή τροφίμων, αν δεν α λ λ ά ­ ξουμε τον ρυθμό π α ρ α γ ω ­ γής τους. Με το π ο σ ο σ τ ό π ο υ αυξάνεται ο π α γ κ ό σ μ ι ο ς πληθυσμός, θα φ θ ά ν α μ ε στο όριο 50 δισεκατομμυρίων σε περίπου 150 έτη. Τι θα κά­ ναμε έπειτα; Πεός θα μ π ο ­ ρούσαμε να υπερνικήσουμε ενδεχομένως την ο ρ μ ή τέ­ τοιας ογκευδους α ύ ξ η σ η ς ; Οποιαδήποτε μέτρα π ο υ λαμβάνονται γ ι α να περιορί­ σουν την αύξηση θα ή τ α ν αυστηρότερα κ ά τ ω α π ό μ ι α τέτοια κατάστεχιητ α π ό ότι θα ηταν σήμερα. Και, φ υ ­ σικά, οποιαδήποτε κ α τ α ­ στροφή θα η τ α ν π ο λ υ

Εκείνοι π ο υ έ χ ο υ ν α υ τ ή ν την ά π ο ψ η έ χ ο υ ν τον σ τ ό χ ο ν α μ ε ι ώ σ ο υ ν τον π λ η θ υ σ μ ό με ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε κόστος. Αυτοί ε κ π ρ ο σ ω π ο ύ ν την Λευκή και τ η ν Μ α ύ ρ η Α δ ε λ φ ό τ η τ α και είναι τα μ έ λ η του ιόρύμεχτος Rockefeller, η Διεθνής Ομο­ σπονδία Προγραμματισμέ­ ν η ς Π α τ ρ ό τ η τ α ς , η ZPG (Μηδενική α ύ ξ η σ η π λ η θ υ ­ σμού) και π ο λ λ έ ς ά λ λ ε ς «φιλανθρωπικές» οργανώσεις. Αυτό το εκτενές, α π έ ρ α ν τ α πλούσιο, και π ο λ υ ε π ι δ ρ ό ν κ α ρ τ έ λ είναι τόσο τ ο λ μ η ρ ό σ τ η ν ε ρ γ α σ ί α του, ιόστε δεν π ρ ο σ π α θ ε ί κ α θ ό λ ο υ ν α κρύ­ ψει ή να καλύψει τις δραστη­ ριότητες τ ο υ με έ ν α ελκυστικότερο και σ υ μ π α θ η ­ τικό σ χ ή μ α . Μερικοί ά ν θ ρ ω π ο ι θεευρούν ότι το α ν θ ρ ι ό π ι ν ο είδος δεν έχει κ α μ ί α ιδιαίτερη θέση σε α υ τ ή ν την γ η , κεχι ότι είναι ακριβιύς ά λ λ ο ένα ζ ώ ο π ο υ π ρ έ π ε ι ν α λ ά β ε ι υ π ό ψ η όλα τ α ά λ λ α ζιόα κ α τ ά την λήψη οποιιυνδήποτε αποφάσεων σ χ ε τ ι κ ά με την ευημερία του. Αυτά α κ ο ύ γ ο ν τ α ι λ ο γ ι κ ά α π ό οικολογική άποψη, α λ λ ά ό τ α ν εχρχίζουν να βλεπ ο υ ν ε , α π ό ηθική ά π ο ψ η , ο ι 179


ά ν θ ρ ω π ο ι τον εαυτό τους σ α ν ίσο ή και κατώτερο α π ό τα ζώα, θα προκύψει μια α ν α π ό φ ε υ κ τ η και καταθλι­ πτική παγκόσμια κατά­ σταση. Αυτές είναι και οι σκέψεις του Δρ. Π ι ά ν κ α του Πανεπιστημίου του Τέξας. Οτι σε τελευταία α ν ά λ υ σ η δ η λ α δ ή , εάν δεν είμαστε η ανώτατη δημιουργία του Θεού, τότε είμαστε ένας καρκίνος. Εάν δεν κ α τ α λ α μ ­ βάνουμε μια προνομιούχο θέση σε αυτήν την γη, κατα­ λαμβάνουμε την χαμηλό­ τερη βαθμίδα της ύ π α ρ ξ η ς λ ό γ ω της ασύγκριτης δυνα­ τότητας μας να καταστρέ­ ψουμε ά λ λ α είδη. Εάν επιθυμούμε ν α α π ο φ ύ γ ο υ μ ε την ευθύνη μας γ ι α σεξουα­ λικά και ά λ λ α θ έ μ α τ α , μπο­ ρούμε να κατευνάσουμε τις συνειδήσεις μας με την α π ο ­ δοχή της ενοχής γ ι α την κα­ ταστροφή του π λ α ν ή τ η μ α ς . Αυτό θα είναι ένα ψυχολο­ γικό τ έ χ ν α σ μ α που μας επι­ τρέπει να μην λάβουμε κανένα συγκεκριμένο μέτρο εκτός α π ό το να μιλάμε «πο­ λιτικά σωστά». Αυτή η τοποθέτηση απεικο­ νίζεται σε πολλές δηλώσεις που γίνονται α π ό τους ακτιβιστές γ ι α τα δικαιώματα των ζώων, ό π ω ς μία κυρία, η οποία είπε μια φορά ότι «έχουμε αυξηθεί ό π ω ς ένας καρκίνος. Είμαστε η μ ε γ α λ ύ ­ τερη σήψη στο π ρ ό σ ω π ο της

γης». Αν και όχι ένα ενεργό στέλε­ χος τέτοιων οργανώσεων, α κ ό μ η και στέλεχος του Α ν ώ τ α τ ο υ Δικαστηρίου των ΗΠΑ, π α ρ α τ ή ρ η σ ε μια φ 0 ρ α «δεν β λ έ π ω κ α ν έ ν α ν λόγο στο να α π ο δ ώ σ ω στον άν­ θ ρ ω π ο μια διαφορετική ση­ μασία α π ο αυτήν που δινω σε έ ν α ν μ π α μ π ο υ ί ν ο ή στο σιτάρι». Μερικοί οικολόγοι επιθυ­ μ ο ύ ν α κ ό μ η και τον θάνατο, όχι μ ό ν ο γ ι α τους ίδιους, α λ λ ά γ ι α ολόκληρη την αν­ θ ρ ώ π ι ν η φ υ λ ή . Για αυτούς, ο κόσμος είναι ένα ατέλειωτο τσίρκο φρίκης, π ο υ υπομένετ α ι μέχρι τ η ν ευλογημένη α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η π ο υ έρχεται στο τέλος της ζωή τους. Έ ν α ς ά λ λ ο ς γ ρ ά φ ε ι στο βι­ βλίο τ ο υ γ ι α τη φύση ότι «δεν ενδιαφερόμαστε για τ η ν χρησιμότητα που μπορεί να έ χ ο υ ν δ ι ά φ ο ρ α είδη ή η ε λ ε ύ θ ε ρ η ροή ενός ποταμού, ή έ ν α οικοσύστημα γ ι α την α ν θ ρ ω π ό τ η τ α . Ό λ α αυτά έ χ ο υ ν περισσότερη αξία για μ έ ν α α π ό έ ν α ά λ λ ο άν­ θ ρ ω π ο ή ένα δισεκατομμύ­ ριο α ν θ ρ ώ π ο υ ς . Η α ν θ ρ ώ π ι ν η ευτυχία, και β ε β α ί ω ς η α ν θ ρ ώ π ι ν η γονι­ μ ό τ η τ α , δεν είναι τόσο ση­ μ α ν τ ι κ έ ς ό π ω ς ένας άγριος και υ γ ι ή ς π λ α ν ή τ η ς . Κάπου π ί σ ω σ τ ο ν χ ρ ό ν ο (ίσως πριν έ ν α δ ι σ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι ο έτη, ίσως μισό) εγκαταλείψαμε

ΐΤρκίνος.

σει τ η ν π ι θ α ν ό τ η τ α τ η ς επι­

ΓΑΕΙ

του ακραίου περιβαλλοντι­

Έχουμε γίνει ούκλα για εμάς και παν αΚ: ό τ ο υ α π ο α Μ την γη· Έ Φ ~ ο Homo Sapiens ν α ^ανασυνδεθεί με την φυση, μερικοί από μας μ π ο ρ ο ύ ν μόνο να ελπίζουν για τον ερ­ χομό του σωστού ιού». Ισι* η πιο ακραία δήλωση αυτής της μηδενιστικής φιΛοσοφίας έγινε α π ό την ομάδα «Εθελοντικό Κίνημα Εξάλειψης του Ανθρώπου». Ενας «μισάνθρωπος» σ τ α υ ­ ροφόρος στο Πόρτλαντ, λ έ ε ι στο ενημερωτικό δελτίο τ ο υ «Αυτοί οι τελευταίοι καιροί» οτι ·<η αισιόδοξη ε ν α λ λ α ­ κτική λύση της εξάλειψης των εκατομμυρίων ειδών φυτών και ζώων είναι η εθεΑοντικη εξάλειψη ενός εί­ δους: του Homo Sapiens. Οταν κάθε ά ν θ ρ ω π ο ς κ ά ν ε ι την ηθική επιλογή να π έ θ α ­ να, τότε θα επιτραπεί σ τ η ν γη να επιστρέψει σ τ η ν π ρ ο ­ ηγούμενη δόξα της. Κάθε φορά που αποφασίζει έ ν α ς από μας να μην π ρ ο σ θ έ σ ε ι άλλον έναν στα δισεκατομ­ μύρια ανθρώπων π ο υ ζ ο υ ν 01 αυτόν τον ε ρ η μ ω μ έ ν ο πλανήτη, μια α κ τ ί ν α ελπί­ δας λάμπει μέσα α π ό τ η ν κατάθλιψη. Οτι και να κάνιτι για να βελτιώσετε τ η ν Cu-ή «άνω στην γη, σ κ έ φ τ ο ­ μαι οτι θα διαπιστώσετε ό τ ι '] σταδιακή κ α τ ά ρ γ η σ η τ η ς «νθρωπινης φ υ λ ή ς θ α α υ ξ ή ­

τ υ χ ί α ς σας». Μια π α ρ ά ξ ε ν η εκδήλωση κ ο ύ α κ τ ι β ι σ μ ο ύ είναι ότι τέ­ τοια ενες>γά σ τ ε λ έ χ η είναι ο μ ό φ ι υ ν α υ π έ ρ της ά μ β λ ω ­ σης. Χ λ ω μ ι ά ζ ο υ ν σ τ η ν σ κ έ ψ η τ η ς ε π ι β ο λ ή ς οποιασ­ δήποτε ταλαιπωρίας στα ζ ώ α ή α κ ό μ α και ε π ά ν ω στα άψ'υχα α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α , α λ λ ά αδατφορούν όταν έρχονται αντιμέτωποι με την α γ ω ν ί α ενός α γ έ ν ν η τ ο υ μωρού π ο υ κ ο μ μ α τ ι ά ζ ε τ α ι α π ό τ α εργα­ λ ε ί α τ η ς έκτρωσης. Μία π ρ ώ η ν Πρόεδρος της Ε θ ν ι κ ή ς Ο ρ γ ά ν ω σ η ς γ ι α τις Γυναίκες τ ω ν Η.Π.Α., σύν­ δεσε τ η ν ά μ β λ ω σ η και τ ο ν ριζοσπαστικό περιβαλλοντισμό, ό τ α ν είπε ότι «το θ έ μ α τ η ς ά μ β λ ω σ η ς δεν είναι μόνο γ ι α τα δικαιώματα των γ υ ν α ι κ ώ ν , α λ λ ά και γ ι α την ζ ω ή σ τ ο ν π λ α ν ή τ η . Μια π ε ­ ριβαλλοντική καταστροφή π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ ο ν κόσμο, ε α ν ο π λ η θ υ σ μ ό ς συνεχίζει να αυ­ ξ ά ν ε τ α ι στο π α ρ ό ν π ο σ ο σ τ ό του». Αυτές οι π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ έ ς ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς και οι ο ρ γ α ν ώ ­ σεις δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν τ ω ν ζ ώ ω ν , π ο υ επικροτούν μαζικές α ν α γ κ α σ τ ι κ έ ς στειρώσεις και αμβλώσεις, μας κάνουν ν α σ κ ε φ τ ο ύ μ ε ότι μ ε τέτοιου είδους ακτιβιστές, δεν έ χ ο υ μ ε α ν ά γ κ η τ ο υ ς Νεφε­ λίμ.

180 ISI


ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΟΠΛΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ Σ Τ Ο Χ Ο Υ Γ Ι Α ΜΕΙ­ ΩΣΗ Τ Ο Υ ΠΛΗΘΥ­ ΣΜΟΥ Δύο σημαντικές π α ρ ά μ ε τ ρ ο ι στην επιτυχία της π ρ ο σ π ά ­ θειας για επίτευξη τ ω ν α ν ω ­ τέρω στόχων είναι δύο

ΕΜΒΟΛΙΑ

^ηουχΟΒαΰτα,για

ε ί ν α ι εκείνοι π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ο ­

^θείμαιεγκυμο-

ν τ α ι έ ν α ν α ν τ ι τ ε τ α ν ι κ ό ορό

^ η . Η ανθρωπινή χόριοΥπάρχει ε να διεθνές πρό­ γ ρ α μ μ α , σχετικό με την « α ν α π α ρ α γ ω γ ι κ ή υγι ίπ­ π ο υ έχει εξελίξει ένα εμβό­ λ ι ο τ ε τ ά ν ο υ π ο υ περιέχει σ ύ μ φ ω ν α μι τους ισχυρι­ σμούς κ ά π ο ι ω ν κρυμμένες ο ρ μ ό ν ε ς γ ι α έλεγχο των γεν­ νήσεων.

νικηγο

νιδοτ ρ οπ«νη

π ο λ ύ π ι ο ετυχνά εχπό τα κορί­ τσια και τις γ υ ν α ί κ ε ς . Η π α ­ ρ ο υ σ ί α λ ο ι π ό ν τ η ς hCG,

[ ^ ς που παίρνουν μο-

είναι μια σ α φ ή ς μ ό λ υ ν σ η

^«ματαγωναμηντα

του εμβολίου.

ιΐΠ0ρ

ρίψουν.Οιέγγο^γυ-

Αυτά ε χι ι τ ε κ μ η ρ ι ω θ ε ί κετι

«,ίκες την παράγουν α π ο

α π ό άλλους, συμπεριλαμβα­

μονές τους για να μην α π ο ρ ­

ν ο μ έ ν ο υ τ ο υ σ ο β α ρ ο ύ βρε τεχ­

ρίψουν το έμβρυο σ α ν ξ ε ν ο σώμα·

ν ι κ ο ύ ι α τ ρ ι κ ο ύ περιοδικοί», THE LANCET, με το εχρθρο π ο υ

Σ ύ μ φ ω ν α με μια έκθεση από το Π α γ κ ό σ μ ι ο Ιδρυμα Εμβο­ λίων, έ χ ο υ ν διενεργήσει ο­ γ κ ώ δ ε ι ς εκστρατείες ε μ β ο λ ι α σ μ ο ύ ενάντια στον τ έ τ α ν ο σ τ η ν Νικαράγουα, το Μεξικό και τις Φιλιππίνες α π ό τ η ν α ρ χ ή της δεκαετίας τ ο υ 90.

αφούαπορίπτει το έμβρυο

Η Comite Pro Vida de Mexico,

της σαν ξένο σώμα. Παρό­

«ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ ΥΓΕΊΑ»,

δύο τομείς έχουν επενδύσεις

μια κ α θ ο λ ι κ ή οργάνωση,

μοιες εκθέσεις εμβολίων π ο υ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ

π ο υ εχλληλο-υποστηρίζονται

εξέτασε π ο λ υ ά ρ ι θ μ α φιαλί­

σχετίζονται με τις ο ρ μ ό ν ε ς

ΈΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΎΤΕΥΣΗ

μεταξύ τους, κ α θ ώ ς η τεχνο­

δια τ ο υ εμβολίου και βρήκΐ

hCG έχουν προέλθει α π ό τις

ΤΗΣ H C G ΣΤΟ ΕΜΒΌΛΙΟ ΤΕΤΆ­

λογία του DNA και τ ω ν γονι­

οτι το ε μ β ό λ ι ο περιέχει αν­

Φιλιππίνες και την Νικαρά­

νου. ΟΙ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ

"βασικά τεχνολογικά ό π λ α " που θα περιγράψουμε π α ρ α ­ κάτω: η τεχνολογία τ ω ν γονιδιακά μ ε τ α λ λ α γ μ έ ν ω ν τροφίμων και το δίδυμο εμβόλια-φάρμακα. Σ υ ν ή θ ω ς οι δύο αυτές μέθοδοι γενοκτο­ νίας και ελέγχου «ανακα­ τεύονται», κ α θ ώ ς όσοι δραστηριοποιούνται στους

Οταν η hCG συνδυάζεται με έναν φορέα τετάνου, υποκι­ νεί το σχηματισμό αντισω­ μάτων ενάντια στην hCG, την οποία και καταστρέφει. Αυτό καθιστά μια γ υ ν α ί κ α , ανίκανη για εγκυμοσύνη,

δ η μ ο σ ί ε υ σ ε στις 11 Ιουνίου τ ο υ 1988, «Κλινικές δ ο κ ι μ έ ς ενός εμβολίου έ λ ε γ χ ο υ γεν­ νήσεων». Έεας τεχ μ ε σ α τ ο υ 1993 το πρόγρεχμμεχ είχε ξοδέψει συν ο λ ι κ ά 3 6 5 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α δολ ά ρ ι α εττην

δίων είναι η βάση γ ι α ό λ α

θ ρ ω π ι ν ή χοριονική γοναδο-

γουα.

αυτά.

τ ρ ο π ι ν η (hCG), μια φυσική

Η οργάνωση επιβεβαίωσε

ΝΕΧ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΣΟΥΝ ΤΟ ΓΙΑΤΊ

διάφορα άλλα περίεργα γ ε ­

ΟΙ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΠΟΥ ΕΜΒΟΛΙΙΧΣΤΗ-

γονότα για τα π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α

ΚΑΝ ΒΡΈΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΧΝΤΙ-HCG

εμβολιασμού. Το συγκεκρι­

ΑΝΤΙΣΏΜΑΤΑ. ΑΠΆΝΤΗΣΑΝ

μένο εμβόλιο κατά τ ο υ τετά­

ΔΕΙΛΆ ΔΕΥ\ιχ ΌΤΙ ΕΧΥΤΟ ΉΤΑΝ

νου δόθηκε μόνο σε γυναίκες, μεταξύ τευν ηλι­

«ΑΣΉΜΑΝΤΟ». Ο ΚΑΛΌΣ ΘΕΌΣ

ΌΜΩΣ ΔΕΝ ά φ η σ ε το π ρ ό ­

κιών 15-45, όχι άνδρες η π α ι -

γ ρ α μ μ α α υ τ ό ν α έχει α π ό ­

Οια. Κάποιος ο οποίος θα το

λ υ τ η ε π ι τ υ χ ί α και ο ι

ακούσει αυτό, α μ έ σ ω ς α ν α ­

π ρ ο ι ο θ η τ έ ς τ ο υ είπεχν ότι,

ρωτιέται αν μόνο οι γ υ ν α ί ­

α φ ο ύ τουλάχιστον 5 εκατομ­

κες κινδυνεύουν να κ ο π ο ύ ν

μύρια γυναίκες έμειναν

από κάτι σκουριασμένο και

χ ω ρ ί ς ε μ β ό λ ι ο , ( τ ό σ α βλέ­

Μ

μολυνθούν α π ό τ έ τ α ν ο .

πετε τους περίσεψαν α π ό

Αντίθετα οι στατιστικές λ έ ν ε

την δοκιμαστική π α ρ α γ ω γ ή

Λιτά αγόρια και οι ά ν δ ρ ε ς

τους), τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 400 μ ω ρ ά 183


θα π ε θ ά ν ο υ ν α π ό τέτανο. Αυτό αντιστοιχεί σε 1 στα 12.500 μεαρά. Ο κίνδυνος στον οποίο δηλαδή α ν α φ έ ­ ρονται είναι γελοίος έως ανύπαρκτος. Ένας άλλος τεράστιος κίνδυ­ νος γ ι α το α ν θ ρ ώ π ι ν ο γένος είναι η χρήση υδραργύρου στα εμβόλια. Ο γερουσια­ στής Ρόμπερτ Κέννεντυ κα­ τήγγειλε ότι εμβόλια περιέχουν υδράργυρο σε πο­ σότητα ο χ τ α π λ ά σ ι α α π ό αυτήν που μπορεί να α ν τ έ ­ ξει ένας ενήλικας. Θα πει κανείς, καλά δεν ελέγχει κα­ νείς αυτά τα εμβόλια; Δεν ακούει κανείς αυτές τις κα­ ταγγελίες α π ό την ό π ο ι α υπεύθυνη κυβέρνηση; Ξεχνάτε, φίλοι μου, ότι οι

μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς συνωμοσ,ες α κ ό μ η και όταν καταγγέ ' Λονται, φ α ν τ ά ζ ο υ ν a n i a τες. Πόσοι και πόσοι δεν κ α τ α γ γ έ λ ο υ ν , ακόμη Κ α ι μ έ σ α σε κοινοβούλια τους ψ ε κ α σ μ ο ύ ς , ταchemtrails δ η λ α δ ή . Κανείς ποτέ δεν t 0 t η θ η να απογειώσει έστω κα, ένα α ε ρ ο π λ ά ν ο για να ελεν. ζει την σύσταση των chem­ trails. Οι π ά ν τ ε ς φοβούνται να ε λ έ γ ξ ο υ ν την ορθότητα μ ι α ς κ α τ α γ γ ε λ ί α ς που έχε, να κάνει με μία συνωμοσία, όχι τόσο γ ι α ν α μην γ ε λ ο ι . ' ο π ο ι η θ ο ύ ν , αν το όλο θέμα α π ο δ ε ι χ θ ε ί ότι είναι μία α ν ο η σ ί α , α λ λ ά γιατί δεν θα ξ έ ρ ο υ ν τι να κάνουν αν απο­ δειχθεί ότι η καταγγελία είναι α λ η θ ι ν ή .

ΕΜΠΟΡΙΟ

περισσότεροι πιστεύουν 0ι or, η φαρμακευτική βιομη­ χανία σιοετύνολό της και το παγκόσμιο σύστημα υ γ ε ί α ς με Βάση την σ ύ γ χ ρ ο ν η ια­ τρική επιστήμη, έχουν στη­ θεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκμεταλεύονται τον ανθριάΠίνο πόνο με α π ό λ υ τ ο ακοπό το κέρδος. Κ ά ν ο υ ν Λάθος. Ολη τη δουλεία την έχουν στήσει οι Αδελφότη­ τες των Νεφελίμ, κ ά τ ω α π ό τις οδηγίες του Σ α μ α έ λ με σκοπό τον έλεγχο της αύξιιοης του παγκόσμιου π λ η θ υ ­ σμού. Μια μαζική αρρώστια, μια πανδημία, ή ο κίνδυνος της όπως η γ ρ ί π η τ ω ν χοί­ ρων, θα κάνει τους π ά ν τ ε ς να εμβολιαστούν με σ κ ο π ό να γλυτώσουν και μ π ο ρ ο ύ ν έτσι με ένα π α γ κ ό σ μ ι ο εμβο­ λιασμό να α φ α ν ί σ ο υ ν δισε­ κατομμύρια α ν θ ρ ώ π ω ν σε όλο τον π λ α ν ή τ η . Ειδικά τα εμβόλια, εισάγο­ νται από όλα τα κ ρ ά τ η με εμπιστοσύνη στον π α γ κ ό ­ σμιο οργανισμό φ α ρ μ ά κ ω ν που υποτίθεται εγκρίνει τι είναι καλό και τι όχι γ ι α τ ο ν ανθρώπινο ο ρ γ α ν ι σ μ ό . Τι θα συνέβαινε όμως αν κ ά π ο ι ο ς είχε υπό τον έ λ ε γ χ ο τ ο υ τ ο υ ς ελεγκτές; Δεν θα τ ο υ ή τ α ν εύκολο να δώσει σ ύ μ φ ω ν α με το 25ο π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο το γονίδιο της στείρωσης σε

ό λ ε ς τις γ υ ν α ί κ ε ς και τους ά ν δ ρ ε ς ; Δεν θ α ή τ α ν εύκολο να φ υ τ έ ψ ε ι μέσα στα παίδια τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν τ ο γονίδιο κάποιας ανίατης ασθένειας; Για να ε μ π ο δ ί σ ο υ ν τέτοιοι» είδους σκέψεις, σ τ ρ έ φ ο υ ν την π ρ ο σ ο χ ή τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν στο χρήμα. Μας βάζουν να σ κ ε φ τ ό μ α σ τ ε οτι όλα γ ι α α υ τ ό μ ο ν ο γίνονται, μόνο π ο υ α υ τ ο ί π ο υ είναι π ί σ ω α π ό την πραγματική παγκό­ σ μ ι α διοίκηση, δεν θ έ λ ο υ ν λ ε φ τ ά , έ χ ο υ ν όλα τ α λ ε φ τ ά . Οι σ κ ο π ο ί τους είναι άλλοι. Θ έ λ ο υ ν κάτι λ ι γ ό τ ε ρ ο πολύ­ π λ ο κ ο , α λ λ ά π ο λ ύ πιο πολύ­ τιμο. Θ έ λ ο υ ν τον α π ό λ υ τ ο έ λ ε γ χ ο της ύ π α ρ ξ η ς μας, ώστε ό τ α ν έρθει η ώ ρ α να μας εξολοθρεύσουν. Μ α ς β ά ζ ο υ ν λ ο ι π ό ν , όσον α φ ο ρ ά τις φ α ρ μ α κ ο β ι ο μ η χ α ­ νίες, να ν ο μ ί ζ ο υ μ ε ότι έχουν σ α ν σ κ ο π ό μόνο τ ο χρήμα, ε ν ώ τ ο ά φ θ ο ν ο χ ρ ή μ α ρέει μόνο για να δελεάζονται εκείνοι π ο υ κινούν τον γι­ γ α ν τ ι α ί ο π α γ κ ό σ μ ι ο μηχανι­ σμό χρήσης των χημικών φαρμάκων. Συνοπτικά θα μ π ο ρ ο ύ σ ε κανείς να ισχυρι­ στεί οτι:

1.Η φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή βιομηχα­ ν ί α δ ε ν είναι «βιομηχανία υ γ ε ί α ς » , α λ λ ά μια «επιχεί­ ρηση επένδυσης» π ο υ α ν α ­ π τ ύ σ σ ε τ α ι χ ά ρ η στην επέκταση των ασθενειών. 2.Η φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή βιομηχα185


via έχει κέρδη περισσότερα α π ό 500 δισεκατομμύρια δο­ λάρια κάθε έτος. 3.Η φαρμακευτική βιομηχα­ νία έχει δημιουργήσει την μεγαλύτερη επιχείρηση α π ά τ η ς στην α ν θ ρ ώ π ι ν η ιστορία: υπόσχεται υγεία σε εκατομμύρια α ν θ ρ ώ π ο υ ς , α λ λ ά - αντί της π α ρ ο χ ή ς της υγείας - η βιομηχανία φαρ­ μάκων δημιουργεί π ά ν τ α πε­ ρισσότερες ασθένειες, επειδή οι ασθένειες είναι η οικονομική βάση γ ι α τ η ν ύπαρξη αυτής της επιχείρη­ σης επένδυσης. Αν το καλοσκεφθείτε, π α ρ ά τα πάμπολλα φάρμακα, πεθαί­ νουμε ό π ω ς π ε θ α ί ν α μ ε , α ρ ­ ρωσταίνουμε ό π ω ς αρρο.κτταίναμε, με μόνη δια­ φορά τις πολύ περισσότερες ασθένειες και το πολυδά­ π α ν ο σύστημα υγείας της κάθε χώρας, που α π ο τ ε λ ε ί ένα ακόμη λ ό γ ο καθημερι­ νού άγχους.

4.Προκειμένου να προστα­ τευθούν οι π ο λ λ ώ ν δισεκα­ τομμυρίων δολαρίων «αγορές ασθενειών», ό π ω ς οι καρδιαγγειακές π α θ ή σ ε ι ς , ο καρκίνος, το AIDS και άλλες ασθένειες, η φ α ρ μ α ­ κευτική βιομηχανία κάνει τα π ά ν τ α για να διατηρήσει αυτές τις ασθένειες και γ ι α να α π ο φ ύ γ ε ι την εξόντωση τους. Δεν είναι λίγοι οι για­ τροί που έχουν διωχθεί, επειδή παρουσίασαν θερα­

πείες του καρκίνου ως,.,.αγύρτες, ν ο μ ί ζ ε ι ς K a i U ( υ π ό λ ο ι π ο ι της συμβατικής ιατρικής μ π ο ρ ο ύ ν να προ­ σ φ έ ρ ο υ ν κ ά π ο ι α σοβαρή Q { . ραπεία. 5.Τα α ξ ί α ς δισεκατομμύρια «εμπορεύματα» της φάρμακευτικής βιομηχανίας είναι σ υ ν θ ε τ ι κ ά φ ά ρ μ α κ α που είναι κατοχυρωμένα με δί­ π λ ω μ α ευρεσιτεχνίας, προ­ κειμένου να εξασφαλιστούν τ ε ρ ά σ τ ι α κέρδη α π ό τις αμοι­ β έ ς δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν . Μόνο τα ν έ α χημικά, συνθετικά φάρ­ μ α κ α μ π ο ρ ο ύ ν να κατοχυ­ ρ ω θ ο ύ ν με δ ί π λ ω μ α ευρεσιτεχνίας, κατι που εξη­ γ ε ί το π ο σ ο σ τ ό τοξικότητας στους α ν θ ρ ώ π ο υ ς που παίρ­ ν ο υ ν α υ τ ά τ α φάρμακα. δ.Δημιουργώντας το «εμπό­ ριο α σ θ έ ν ε ι α ς » κατά την διάρκεια τ ο υ προηγούμενου α ι ώ ν α , η φαρμακευτική βιο­ μ η χ α ν ί α έχει μαζέψει «με την τ σ ο υ γ κ ρ ά ν α » τόσα π ο λ λ ά χ ρ ή μ α τ α , ώστε έχει γ ί ν ε ι σ ή μ ε ρ α μια α π ό τις με­ γ α λ ύ τ ε ρ ε ς και πιο κερδοφό­ ρ ε ς β ι ο μ η χ α ν ί ε ς στον π λ α ν ή τ η μας. 7.Η φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή βιομηχα­ ν ί α ε π ε ν δ ύ ε ι στρατηγικά τα δ ι σ ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α κέρδη της, α π ό τ ο π α γ κ ό σ μ ι ο επιχειρη­ μ α τ ι κ ό πεδίο, γ ι α να διεισδύ­ σει σε ό λ ο υ ς τους τομείς της κ ο ι ν ω ν ί α ς κ α ι να επηρεάσει τ η ν κ ο ι ν ή γ ν ώ μ η σε όλη την υδρόγειο, ξοδεύει μάλιστα

^ φορές το χρήμα™"» σό που ξοδεύει στην ΠΟ ^ευνα, προκειμένου να χι .ραναηήσειτην κοινή γ ν ώ μ η ut να καλύψει «το εμ-

my

„όριο ασθένειας» με τ η ν δ ι α ­ ί τ η ς ψεύτικης υπόσχεσης καλών φ α ρ μ ά ­ κων. 80ιβιταμίνες, τα ιχνοστοι­ χεία και άλλες φυσικές μέ­ θοδοι υγείας, είναι εχθροί της φαρμακευτικής β ι ο μ η χ α ­ νίας, επειδή δεν είναι π α τ ε νταρισμένα και επειδή δεν είναι χημικά κατασκευά­ σματα που μπορούν να συ­ μπεριλάβουν τ η ν κατάλληλη στιγμή τις ουσίες που επιθυμούν οι κοσμοκράτορες. Ακόμη πιο σ η μ α ν τ ι κ ό , βοηθούν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά στην αποτροπή και έ λ ε γ χ ο των ασθενειών, επειδή διορ­ θώνουν την δυσλειτουργία των κυττάρων στο σ ώ μ α μας, που είναι η α ρ χ ι κ ή α ι τ ί α της ασθένειας. Έ χ ο υ ν γ ί ν ε ι πάμπολες και σ η μ α ν τ ι κ έ ς επιστημονικές α ν α κ α λ ύ ψ ε ι ς στην έρευνα τιυν β ι τ α μ ι ν ώ ν . Ομως όλη α υ τ ή η γ ν ώ σ η έχει αποκλεισθεί α π ό την ε φ α ρ ­ μογή στην ιατρική, λ ό γ ω τ η ς στημένης κερδοφόρας επι­ χείρησης τ ω ν φ α ρ μ ά κ ω ν τ η ς ουμβατικής ιατρικής. 9.Καθε χωρά π ρ έ π ε ι ν α α π ο ­ φασίσει ε ά ν θ έ λ ε ι ν α δ ι α τ η ­ ρήσει ένα φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ά προσανατολισμένο σ ύ σ τ η μ α υγειονομικής π ε ρ ί θ α λ ψ η ς

βασισμένο στην επέκταση τ ω ν α σ θ ε ν ε ι ώ ν ή εάν θέλει ν α α ν α π τ ύ ξ ε ι έ ν α ν έ ο σύ­ σ τ η μ α υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς περί­ θ α λ ψ η ς β α σ ι σ μ έ ν ο στην α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή , φυσική υ γ ε ί α με σ τ ό χ ο να αποτρέ­ ψει και τ ε λ ι κ ά να ξεριζώσει τ η ν μία και μοναδική ασθέ­ ν ε ι α σε όλο τ ο ν π λ α ν ή τ η , τ η ν «οξείδωση» π ο υ προκα­ λ ο ύ ν τ α ε λ ε ύ θ ε ρ α ηλεκτρό­ ν ι α . Την α ρ γ ή καύση, το σκούριασμα κάθε οργάνου τ ο υ α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ οργανι­ σμοί). Ο π ω ς μ α ρ α ί ν ε τ α ι και οξειδώνεται το σώμα μας π ο υ μ π ο ρ ο ύ μ ε και το βλέ­ π ο υ μ ε εξωτερικά, έτσι ακρι­ β ώ ς κ α τ α σ τ ρ έ φ ε τ α ι και το εσα>τερικό τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς μ α ς και σ τ ο τέλος π ε θ α ί ν ο υ μ ε α π ό ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε εσωτερικό όργανο προλάβει να κατα­ σ τ ρ α φ ε ί π ρ ώ τ ο . Αυτή η οξεί­ δωση π ρ ο κ α λ ε ί και τις π ρ ο σ ω ρ ι ν έ ς δυσλειτουργίες τ ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ μας, π ο υ τις ο ν ο μ ά ζ ο υ μ ε ιάσιμες α σ θ έ ­ νειες.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η Σ ΙΑ­ ΤΡΙΚΗΣ Η επιχείρηση φαρμακευτι­ κής «επιδρομής», π ρ ο φ α ν ώ ς , δ ε ν είναι μια α π λ ά α ν α π τ υ γ ­ μ έ ν η επιχείρηση. Α π ό την αρχή, έναν περίπου αιώνα πριν, σχεδιάστηκε και ε φ α ρ ­ μόστηκε ως γ ι γ α ν τ ι α ί α ορ-

186

187


, ^ τ ο λ μ ά ε ι σ τ η δυ' ^ η σ τ ι γ μ ή η ο υ ε χ ε ι προστην υγεία του ο ίδιο;

γ α ν ω μ έ ν η επιχείρηση, ρία της α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ς έβα­ τμήμα του σχεδίου τ ω ν 100 λ α ν τετ τσιρεχκια τους μεσα ετών, π ο υ χρηματοδοτείται σ τ ο υ ς Illuminati να γίνουν οι α π ό την Λευκή Αδελφότητα κύριοι μέτοχοι του καρτέλ και οργανώθηκε α π ό τον Νε­ φαρμακα>ν και έ β α λ α ν τις φελίμ βασιλέα Μ α ρ μ π ά ς εκ μ α ρ ι ο ν έ τ ε ς τους να είναι του γένους Σ α χ ε ρ ν έ χ στην δ ή θ ε ν οι πρευτοπόροι στην αρχή του 20ΟΥ αιώνα, μ α ζ ί ιατρική και μέχρι και σή­ με το σύνολο της π α γ κ ό ­ μερα, είναι υ π ε ύ θ υ ν ο ι με σμιας επιχείρησης γ ι α τ η ν α υ τ ό τ ο υ ς το σχέδιο, για πε­ τελική ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν πρω­ ρισσότερους θ α ν ά τ ο υ ς μέσα τοκόλλων του Σ α μ α έ λ . σε 1 0 0 χ ρ ό ν ι α , α π ό όσους Οι αδίστακτοι α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν ε ς ε π έ φ ε ρ α ν όλοι οι πόλεμοι αυτής της μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ς επι­ της α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ς . χείρησης ε λ έ γ χ ο υ σ τ η ν ιστο­ Σ κ ε φ θ ε ί τ ε μ ό ν ο τ ο εξής:

L αγαπημένα του πρόL jm να αμφισβήτησε, α υ τ ο υ θα του πει ο γ ι α τ ρ ό ς η 0 Ό ΤΑ χείλη του οποίου ΒΠ ί,ΠΗΝΚΥΡΊΟΛΕΣΊΑ κρέμεται; 2ΐΙΟ.οςέχειχρονο, χ ρ ή μ α ι,Ο,,ννακτητης μεθόδου με fjvοποία μπορεί να κινηθεί ΓΙΑ ΝΑ ελέγξει το π ώ ς δρα ΈΝΑ ΦΆΡΜΑΚΟ; Σ υ μ φ ω ν ά με ΤΙ.: ΕΠΊΣΗΜΕΣ ιατρικές θέσεις ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ α σ φ α λ ή συ­ ΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ για ένα φ ά ρ \W F^* 0 ' ΑΠΑΙΤΟΎΝΤΑΙ κλινικές ΈΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ στατιστικές του­ ΛΆΧΙΣΤΟΝ 20 ετων, α φ ο υ δ ε ν ΓΝΩΡΊΖΕΙ ΚΑΝΕΊΣ τις μακρο­ ΧΡΌΝΙΕΣ παρενέργειες ενός ΧΗΜΙΚΟΎ ΦΑΡΜΆΚΟΥ. 3.ΚΑΝΈΝΑ ΚΡΆΤΟΣ, όσο ο ρ γ α ­ ΝΩΜΈΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΊΝΑΙ δεν ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΙ τα φάς>ΜΑΚΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΖΕΙ γ ι α να ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΟΥΝ ΟΙ πολί­ ΤΕΣ ΤΟΥ. ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ στον π α ­ ΓΚΌΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌ ΦΑΡΜΆΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ­ ΘΕΊ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΈΡΕΥΝΕΣ π ο υ ΤΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ τετ ΦΆΡΜΑΚΑ, ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΘΟΎΝ, ό π ω ς ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙ­ ΗΘΕΊ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΠΆΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΉΤΗ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΕΊΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝΛΑΜΟΠΑ Ε Π Ε ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΑΚΛΑ ΜΑΚΆΝ. 4-ΟΛΑ ΣΧΕΔΌΝ ΤΑ ΦΆΡΜΑΚΑ ΦΤΙΆΧΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΣΥΝΔΥΑ­ σμούς ΤΩΝ ΊΔΙΩΝ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙ-

σμένευν ο υ σ ι ώ ν , τα δικαιΐι>ματα των οποίων απέκτη­ σ α ν κ ά π ο ι ο ι π ο υ τις παρουσίασεχν κεχποτε κ α ι τ ι ς β ρ ή κ α ν ΠΟΥ;

5.Κεχνένας

γ ι α τ ρ ό ς δ ε ν θεχ

τολμούσε να αμφισβητήσει τα φεχρμακεχ π ο υ το κατε­ σ τ η μ έ ν ο τ ο υ ε π ι β ά λ ε ι ν α χο­ ρηγεί. Μ π ο ρ ε ί νεχ α π ο ρ ρ ί ψ ε ι κ ά π ο ι α κεχι νεχ δώσει κ ά π ο ι α ά λ λ α κιχτεχ τ η ν κρίση του, ε*λλά πάντιχ μ έ σ α α π ό τον ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο κατεχλογο φ α ρ ­ μ ά κ ω ν . Ποιοι ε γ κ ρ ί ν ο υ ν τ ο ν κ α τ ά λ ο γ ο ; Σ τ ο σημείο εχυτό

να ξ ε κ α θ α ρ ί σ ο υ μ ε ότι η επι­ τ ρ ο π ή π ο υ ε γ κ ρ ί ν ε ι τ ο ν κεχτ ά λ ο γ ο σε κ ά θ ε χευρα, ε χει τόσες γ ν ώ σ ε ι ς , ε π υ \ ο γ έ ς και εξουσίες, όσες και ο ό π ο ι ο ς γ ι α τ ρ ό ς , α φ ο ύ ε γ κ ρ ί ν ε ι τον κεχτεχλογο φ α ρ μ ά κ ω ν που....υπάρχουν μ ε σ α σε έ ν α μεγαλύτερο κατάλογο, τ μ ή μ α του οποίου επιλέγε­ ται π ρ ο ς έ γ κ ρ ι σ η .

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μ ε ρ ι κ έ ς φ ο ρ έ ς είναι δύ­ σκολο να γίνουν κατανοητές οι σύνθετες σχέσεις που υ π ά ρ χ ο υ ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν βασι­ κών διεθνών οργανισμών, τ ω ν κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν , τ ω ν ε­ μπορικών ενώσεων και ά λ λ ω ν οργανισμιύν που έχουν να κάνουν με την υγεία. Όπευς δεν αντιλαμ189


βάνονται οι περισσότεροι τα παιχνίδια που παίζονται στον οικονομικό τομέα της παγκόσμιας διοίκησης τ ω ν Νεφελίμ, ακόμη π α ρ α π ά ν ω δεν είναι δυνατόν να αντιλη­ φ θ ο ύ ν αυτά που π α ί ζ ο ν τ α ι με την δημιουργία τ ω ν φαρ­ μάκων ή των τροφίμων. Κατ α ρ χ ή ν μας έ β α λ α ν να νομίζουμε ότι κάποιοι προ­ σ π α θ ο ύ ν να φέρουν μία παγκόσμια διακυβέρνηση, ενώ η παγκόσμια διακυβέρ­ νηση υπάρχει α π ό τότε που οι Ελοχίμ ε ν ώ θ η κ α ν με τις κόρες των α ν θ ρ ώ π ω ν και γ ε ν ν ή θ η κ α ν οι Νεφελίμ. Στην αρχή διοικούσαν οι 201 εκπεσόντες Ελοχίμ, μετά η Μαύρη Αδελφότητα τ ω ν Νε­ φελίμ, μετά η Λευκή Αδελ­ φότητα, μετά οι ΕΛ π ο υ νίκησαν τους Νεφελίμ, μετά οι Ελοχίμ που ή ρ θ α ν στη Γη κατ" εντολή ν Θεού, μετά κύ­ λησε μία περίοδος π ο υ οι Έλ­ ληνες βρισκότανε σε διαρκή α ν τ ι π α ρ ά θ ε σ η με τους Ατ­ λαντες, έγινε ο μεγάλος πό­ λεμος, κ α τ α σ τ ρ ά φ η κ α ν τα π ά ν τ α , το 3000 έ γ ι ν α ν οι Διο­ νυσιακοί πόλεμοι τ ω ν Ελ και των Ελλήνων εναντίον τ ω ν Νεφελίμ που ε π α ν α λ ή φ θ η ­ καν επί Μεγάλου Αλεξάν­ δρου, χωρίς όμως την παρουσία των Ελ και α π ό εκεί και πέρα έχουμε μέχρι σήμερα μία π α γ κ ό σ μ ι α κυ­ ριαρχία τ ω ν α δ ε λ φ ο τ ή τ ω ν τ ω ν Νεφελίμ, με την Λευκή

να έχει τον κύριο λόγο στην ε π ο χ ή μας. Πάντοτε δηλαδή υ π ή ρ χ α ν στον π λ α ν ή τ η Γη κάποιοι επικυρίαρχοι και α υ τ ο ί δεν είμασταν εμείς οι ά ν θ ρ ω π ο ι . Ακόμη και πριν το 40.000 π.Χ. υ π ή ρ χ α ν εκεί­ νοι π ο υ ε π η ρ έ α ζ α ν τα π ά ν τ α , α φ ο ύ υ π ή ρ χ α ν και δ α ί μ ο ν ε ς του Σαμαέλ, αλλά και οι «θεοί» π ο υ ταξίδευαν στο π α ρ ε λ θ ό ν της Γης γ ι α ν α ρ υ θ μ ί σ ο υ ν τις υποθέσεις τους ό π ω ς έκριναν αυτοί. Στις α ρ χ έ ς λ ο ι π ό ν του 20ου α ι ώ ν α , η Λευκή Αδελφότητα, α π ό λ υ τ ο υποχείριο του Σα­ μαέλ, ξεκίνησε την εφαρ­ μ ο γ ή του τελικού σταδίου του μ ε γ α λ ό π ν ο ο υ σχεδίου τ ο υ Σ α μ α έ λ γ ι α τον ερχομό τ ο υ Αντίχριστου. Το ονόμα­ σ α ν «ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ». Τ π ή ρ χ ε πρόβλεψη γ ι α τα π ά ν τ α σε κάθε τομέα. Ας δούμε τι έ κ α ν α ν γ ι α να ε λ έ γ χ ο υ ν τους ανθρώπους μέσω τ ο υ π α γ κ ό σ μ ι ο υ συ­ σ τ ή μ α τ ο ς υγείας, στο οποίο π ρ ο ε ξ ά ρ χ ο υ σ α θέση δεν θα ε ί χ α ν οι γιατροί, α λ λ ά τα φ ά ρ μ α κ α π ο υ θ α χορηγού­ σαν. 1 9 1 3 Ο τ α ν η Μαύρη Α δ ε λ φ ό τ η τ α έ μ α θ ε το υπερσ υ ν θ ε τ ο σχέδιο της Λευκής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς γ ι α τον πα­ γ κ ό σ μ ι ο έ λ ε γ χ ο , άρχισε με τα μ έ σ α π ο υ διέθετε να πιέ­ ζει τα τ σ ι ρ ά κ ι α του αντιπά­ λου. Π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α

190

ατ0

νήσει η δημόσια και π ο -

Λ,τ,κή πίεση στους βαρων0

υς του κεφαλαίου τ η ς

σης η ε π ο χ ή π ο υ α ν α κ α λ ύ ­ φ θ η κ α ν οι π ρ ώ τ ε ς βιταμίνες. Έγινε σ ύ ν τ ο μ α σ α φ έ ς ότι

Λευκής Αδελφότητας π ο υ

α υ τ ά τα φ υ σ ι κ ά μόρια είχαν

Μαχειριζόταν οι Illuminati,

σιυτήρια γ ι α την ζωή και την

χρησιμοποίησαν ένα τ έ χ ν α ­

υ γ ε ί α ο φ έ λ η και ή τ α ν σε

σμα αποκαλούμενο «φυ\αν-

θέση ν α α π ο τ ρ έ ψ ο υ ν π ο λ λ έ ς

θρωπία»: πήραν, γ ι α

χρόνιες α σ θ έ ν ε ι ε ς . Τα π ρ ώ τ α

παράδειγμα, τα υπερκέρδη

βιβλία π ε ρ ι ε ί χ α ν την εγκα­

από τις «πρακτικές» τους

τ α λ ε λ ε ι μ μ έ ν η έρευνα γ ι α τα

στην επιχείρηση π ε τ ρ ε λ α ί ο υ

ο φ έ λ η τ ω ν βιταμινών. Αυτά

για να δημιουργήσουν σειρά

τα πρόσφατα ανακαλυ-

φιλανθρωπικών ι δ ρ υ μ ά τ ω ν .

φ θ έ ν τ α μόρια είχαν μόνο

Αυτό το «φορολογικό κ α τ α ­

έ ν α μειονέκτημα: ή τ α ν

φύγιο» χρησιμοποιήθηκε γ ι α

μη ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α α π ό το κατε­

να καταληφθεί με σ τ ρ α τ η ­

σ τ η μ έ ν ο τ ω ν Ν ε φ ε λ ί μ γε­

γικό τρόπο ο τ ο μ έ α ς τ η ς

νικά. Βλέπετε υ π ά ρ χ ο υ ν

υγειονομικής π ε ρ ί θ α λ ψ η ς

μερικά θ έ μ α τ α π ο υ γ ι α τους

στις ΗΠΑ.

α ν ό μ ο υ ς είναι υ π ε ρ ά ν ω α­

Τα ιδρύματα α υ τ ά ή τ α ν η ορ­

ν τ ι π α ρ ά θ ε σ η ς . Κατά συνέ­

γάνωση βιτρίνα γ ι α μ ι α ν έ α

πεια, ήδη σ τ α π ρ ώ τ α έτη της

παγκόσμια επιχείρηση τ η ς

ύ π α ρ ξ η ς της, η φ α ρ μ α κ ε υ ­

Λευκής Αδελφότητας και

τική επιχείρηση α ν τ ι μ ε τ ώ ­

των συνεργών της. Αυτί] η

πισε μία θ α ν ά σ ι μ η α π ε ι λ ή :

νέα επιχείρηση κ λ ή θ η κ ε

οι β ι τ α μ ί ν ε ς και ά λ λ α ιχνο­

φαρμακευτική ε π ε ν δ υ τ ι κ ή

στοιχεία, π ο υ π ρ ο ω θ ο ύ ν τ α ν

επιχείρηση. Οι δωρεές α π ό

ω ς δημόσια π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α

τα ιδρύματα π ή γ α ι ν α ν μ ό ν ο

υγείας, θ α α π α γ ό ρ ε υ α ν την

σε ιατρικές σ χ ο λ έ ς και νοσο­

α ν ά π τ υ ξ η οποιασδήποτε αρ­

κομεία, τα ο π ο ί α ε ί χ α ν γ ί ν ε ι

κ ε τ ά μ ε γ ά λ η ς επιχείρησης

«ιεραπόστολοι» τ ω ν κ α τ ο χ υ ­

με ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς βασισμένες

ρωμένων με δ ί π λ ω μ α ευρε­

σ τ α κ α τ ο χ υ ρ ω μ έ ν α με δί-

σιτεχνίας β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν

π λ ω μ α ευρεσιτεχνίας φάρ­

φαρμάκων, π ο υ α ν α π τ ύ χ θ η ­

μ α κ α . Η εξουδετέρωση

καν α π ό μια ν έ α ο μ ά δ α επι­

α υ τ ο ύ του α ν ε π ι θ ύ μ η τ ο υ α­

χειρήσεων, π ο υ ή τ α ν

ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ α π ό τ α φυσικά

κατασκευαστές τ ω ν π α τ ε -

ιχνοστοιχεία έγινε θ έ μ α

νταρισμένων σ υ ν θ ε τ ι κ ώ ν

ζ ω ή ς και θ α ν ά τ ο υ γ ι α τις

φαρμάκων. Εκείνη ή τ α ν επί­

φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ έ ς επιχειρήσεις. 191


Ι,βιταμινεο απαγορεύτη­

σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς της Λευκής

κα^

Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς και υποτά­

Ο ^ μ έ ν ε ^

T I N και οήμερα π ο λ λ έ ς

Κμίνες γνωστές γ « τις Κεραμευτικές τους ιδιότητες,

ψης στο μ ο ν ο π ώ λ ι ο της φ α ρ ­

Κ ό μ η και απέναντι στον

μ α κ ε υ τ ι κ ή ς επιχείρησης

HO τον καρκίνο, δεν κυκλο-

τους. Μ ε τ α μ φ ι ε σ μ έ ν ο ι σε

Κ ρ ο ύ ν στο εμπόριο. Βιτα-

••μητέρα Τερέζα», κατέκτη­

Ενη που σκοτώνει τα

σ α ν με τις δικές τους εται­

[αρκινικά κύτταρα και

Τελικά, επειδή ακούγονται π ά ρ α π ο λ λ ά γ ι α το π ο λ ύ σ ο β α ρ ό θ έ μ α της ασφάλειας των παιδιών μας, ποιον π ρ έ π ε ι να α κ ο ύ σ ο υ μ ε ό σ ο ν α φ ο ρ ά τα εμβόλια; Τον γερουσιαστή Κέννεντι, που κ α τ α γ γ έ λ ε ι υ π έ ρ ο γ κ ε ς ποσότητες υδραργύρου, δηλαδή δηλητηρίου μέσα σε εμβόλια, τις α ν τ ι β ι ο τ ι κ έ ς οργα­ νώσεις που μας καλούν να α π ο φ ύ γ ο υ μ ε τους π ά σ η ς φύσειυς εμβολια­ σμούς, ή τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα Μ.Μ.Ε. π ο υ μ α ς κ α λ ο ύ ν να εμβολιαστούμε για να σωθούμε;

192

ρείες φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ά όλη την

Ε υπήρχε μέσα στο σπόρι του

υ φ ή λ ι ο και ν ό μ ι μ ο εθειαρείτο

f Κοι>κουτσιού των βερύκο-

π λ έ ο ν μόνο ότι ειχε πιστο­

KU>V,

Όπως στο πασίγνωστο βίντεο της έκτρωσηςκατά το ο π ο ί ο το έμβρυο προ­ σπαθεί να αποφιη'ει ασυναίσθητα την Λαβίδα του " γ ι α τ ρ ο ύ " ψονέα, έτσι και όλα τα παιδιά σε όΛο τον π λ α ν ή τ η , α σ υ ν α ί σ θ η τ α π ρ ο σ π α θ ο ύ ν να απο­ φύγουν το όποιο εμβόλιο. Γιατί ά ρ α γ ε ;

χθηκε ολόκληρος ο τομέας της υγειονομικής περίθαλ­

δεν μπορεί π λ έ ο ν ν α

ποίηση ως επιστημονικά

βρεθεί, διότι βγήκαν υβρι­

ορθό. Οτιδήποτε ά λ λ ο α π ο ­

δικά βερύκοκα που το κου­

φ α σ ί σ τ η κ ε ότι κάνει κακο

κούτσι τους δεν έχει μεσα

σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α υγεία. Η

σπόρι και τα κανονικά βερύ­

νίκη τ ω ν Ν ε φ ε λ ί μ στον

κοκα δεν υπάρχουν πλέον,

τ ο μ έ α α υ τ ό είναι ήδη πλήρης

αφού όλοι αναγκαστικά

στις μέρες μ α ς .

καλλιεργούν μόνο με υβριδι­ κούς σπόρους α π ό λ υ τ α

1 9 2 5 Στην ά λ λ η πλι υρά

ελεγχόμενους α π ό πέντε πο­

τ ο υ Α τ λ α ν τ ι κ ο ύ , στη Γερμα­

λυεθνικές σε όλο τον κόσμο.

νία, ιδρύεται α π ο την Μαύρη Α δ ε λ φ ό τ η τ α το π ρ ώ τ ο χη-

1 9 1 8 Χρησιμοποίησαν την

μ ι κ ό - φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ό καρτέλ

ισπανική επιδημία γρίπης

προκειμένου να ανταγωνι­

και τα ΜΜΕ που ήδη ηλεγ-

σ τ ε ί τ α τ ρ α σ τ τ ω ν ΗΠΑ,

χαν τότε, για να αρχίσουν

σ τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α τον

ένα κυνήγι μαγισσών σε

έ λ ε γ χ ο της π α γ κ ό σ μ ι α ς α γ ο ­

Να θυμίσουμε οτι τα εμβόλια άρχισαν, ό τ α ν ά ρ χ ι σ ε να ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ.

όλες τις μορφές ιατρικής, οι

ρ ά ς φ α ρ μ ά κ ω ν . Ιδρύθηκε τ ο

οποίες δεν καλύπτονταν

κ α ρ τ έ λ I.G. Farben με συνο-

Αφού οι ίδιοι οι γιατροί μας λένε οτι οποιαδήποτε σ ο β α ρ ή κλινική έρευνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20ετής, ποιος μπορεί να α ν α λ ά β ε ι την ευθύνη και να μας διαβεβαιώσει ότι τα εμβόλια κ ά ν ο υ ν μ ό ν ο κ α λ ό σ τ α παιδιά μας; Γιατί μέχρι το 1.900 μ.Χ. που ο κόσμος δεν έκανε εμβόλια, ε ί χ α μ ε περισσό­ τερους αιωνόβιους και καθόλου κ α ρ κ ι ν ο π α θ ε ί ς ;

από τα διπλώματα ευρεσιτε­

λικό αριθμό υπαλλήλων να

χνίας τους. Μέσα στα 15

ξ ε π ε ρ ν ά τις 80.000 και χρη­

επόμενα έτη ουσιαστικά

ματοδότησε με χ ρ ή μ α τ α που

ολες οι ιατρικές σχολές στις

π ή ρ ε και α π ό την Λευκή

Η Π Α , τ α περισσότερα νοσο­

Α δ ε λ φ ό τ η τ α , τον Χίτλερ

Μήπως φταίει ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ τ ω ν ε χ θ ρ ώ ν τ ο υ α ν θ ρ ώ π ο υ ; Υπάρχει όμακ; και η Θεία Δίκη που με α υ τ ό ν π ο υ ποιεί τ ο ν π ό λ ε μ ο ν δια λογαριασμόν του Θεού, θα εφαρμόσει το δικό της σχέδιο.

κομεία και η Αμερικανική

κ α θ ό λ η τ η ν διάρκεια του

Ιατρική Ένωση έ γ ι ν α ν πιό­

Β'Π.Π. γ ι α λ ο γ α ρ ι α σ μ ό της

νια του πίνακα σκακιού της

Μ α ύ ρ η ς Αδελφότηας. Η


κούρσα για τον π α γ κ ό σ μ ι ο

1932, 1933ι

σηματοδότησε, ό π ω ς θα

έ λ ε γ χ ο ειχε ξεκινήσει. Ο

I.G. Farben, με εντολή της

ί1 τον Χίτλερ για να τον

σκοπός ωστόσο και τ ω ν δύο

Μαύρης Αδελφότητας, απο­

Γποσπάσει α π ο την Μ α ύ ρ η .

αδελφοτήτων ή τ α ν να μει­

φασίζει να μ η ν δεσμεύεται

Επρόκειτο, όπως και στην

ωθεί ο παγκόσμιος π λ η θ υ ­

π λ έ ο ν α π ό τους περιορι­

περίπτωση του π ρ ώ τ ο υ π α -

σμός με σκοπό τον α π ό λ υ τ ο

σμούς του 1929. Υποστηρίζω

νκοσμιου πολέμου π ε ρ ι ε ν ο ς

έλεγχο του. Μην ξεχνούμε

τ ο ν Χίτλερ, ανερχόμενο τότε

,νηλεούς α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ

ότι το ίδιο κάποτε, α λ λ ά με ά λ λ α μέσα, είχαν κάνει και

τραπεζικούς λογαριασμούς τ ω ν SS, οι οποίοι «δούλευαν» στα σ τ ρ α τ ό π ε δ α σ υ γ κ έ ν τ ρ ω ­ σης. 1945

Το σχι διο της Μαύ­

, δύο Αδελφοτήτων π ο υ

ρης Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς με ό χ η μ α

ο ν τ α ς εξουσία ν α κά­

τ η ν I.G. Farben να πάρει τον

Γερμανό πολιτικό, ο οποίος

TU V

δεσμεύεται α π έ ν α ν τ ι στους

μη έχ

Πρεσβύτερους τ ω ν Μπαχο­

νουν φανερό π ό λ ε μ ο μεταξύ

έλεγχο των παγκόσμιων

μεχ να κατακτήσει στρατιω­

τους, έβαλαν τους ανθρώ­

α γ ο ρ ώ ν π ε τ ρ ε λ α ί ο υ και φ ά ρ ­

τικά τον κόσμο γ ι α αυτούς.

πους να α λ λ η λ ο σ π α ρ ά σ ο -

μ α κ ω ν έχει α π ο τ ύ χ ε ι . Η

Με εκατομμύρια δολαρίων

νται, προωθώντας ό μ ω ς έτσι

Λευκή Α δ ε λ φ ό τ η τ α με

σε δωρεές προεκλογικής εκ­

και το σχέδιο τους γ ι α τ η ν

ό χ η μ α τις ΗΠΑ και τους

στρατείας, αυτός ο πολιτικός

μείωση του π α γ κ ό σ μ ι ο υ

σ υ μ μ ά χ ο υ ς τους, κέρδισε τον

α π έ κ τ η σ ε δ ύ ν α μ η στην Γερ­

πληθυσμού. Έξω βέβαια

Β Π α γ κ ό σ μ ι ο Πόλεμο. Ενώ

μ α ν ί α , μετέτρεψε την γερμα­

από όλους αυτούς τους α­

πολλοί στρατιώτες έχασαν

Αδελφότητα) και το καρτέλ

νική πολιτική σκηνή σε

νταγωνισμούς, ο Σ α μ α έ λ

τις ζ ω έ ς τους, η α ν τ α μ ο ι β ή

I.G. Farben στην Γερμανία

δικτατορία και κράτησε την

έλεγε, όλοι για μ έ ν α δου­

τ ο υ ς ή τ α ν ε λ ά χ ι σ τ η συγκρι­

(Μαύρη Αδελφότητα) α π ο ­

υ π ό σ χ ε σ η του να προωθήσει

λεύουν (βλ. 4,5,6).

ν ό μ ε ν η με τις α ν τ α μ ο ι β έ ς

φάσισαν να διαιρέσουν την

τ ο ν κ α τ α κ τ η τ ι κ ό πόλεμο

γη σε σφαίρες ενδιαφέρο­

του, έ ν α ν π ό λ ε μ ο που έγινε

1 9 4 2 · 4 5 I Ιροκειμι νου

ντος, α φ ο ύ ο στόχος ή τ α ν

σ ύ ν τ ο μ α γ ν ω σ τ ό ς ως Β'

να σταθεροποιήσει την π α ­

κοινός για όλους τους Νεφε­

Π α γ κ ό σ μ ι ο ς Πόλεμος. Σε

γκόσμια ηγεσία του με τα

λίμ. Να θυμίσουμε ότι γ ι α

κ ά θ ε χ ώ ρ α π ο υ εισέβαλλε ο

κατοχυρωμένα (με δ ί π λ ω μ α

κάτι παρόμοιο ο Rockefeller

στρατός του Hitler, η πρώτη

ευρεσιτεχνίας) φ ά ρ μ α κ α , το

είχε κατηγορηθεί 18 έτη νω­

οι ΕΛ υ π ό την α ρ χ η γ ί α τ ο υ Δία. Μόνο που στην ε π ο χ ή μας οι Νεφελίμ δεν έχουν εξουσία να κ ά ν ο υ ν ένα π α ­ γκόσμιο κατακλυσμό.

1929

Γοκαρτι Λ Rocke­

feller στις ΗΠΑ (Λευκή

Ι 9 4

σ μ ο ύ ς της I.G. Farben στους

ά λ λ ω ν . Οι εταιρικές μετοχές τ ω ν η τ τ η μ έ ν ω ν και της I.G. Farben, π ή γ α ν στο τραστ τ ω ν Rockefeller (ΗΠΑ) και στους Rothschild/J.P. Morgan ( Η ν ω μ έ ν ο Βασυ\ειο).

π ρ ά ξ η ή τ α ν να δημευτούν οι

καρτέλ I.G. Farben δ ο κ ι μ ά ζ ε ι

ρίτερα, ό τ α ν διαίρεσε τις

χημικές, πετροχημικές και

τις κατοχυρωμένες φ α ρ μ α ­

1 9 4 7 Σ τ ο δικαστήριο

ΗΠΑ σε «ζώνες ενδιαφέρον­

φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ έ ς βιομηχανίες

κευτικές ουσίες του σ τ ο υ ς

γ κ λ η μ ά τ ω ν π ο λ έ μ ο υ της Νυ­

τος». Μόνο π ο υ τότε α υ τ ό

και να δ ο θ ο ύ ν (δωρεάν φυ­

τροφίμους τ ω ν σ τ ρ α τ ο π έ δ ω ν

ρ ε μ β έ ρ γ η ς , 24 δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς

έγινε επειδή πίεσε η Μαύρη

σικά) σ τ η ν αυτοκρατορία της

συγκέντρωσης τ ο υ

και άλλοι ανώτεροι υπάλλη­

Αδελφότητα ποι» κοντράριζε

I.G. Farben. Ο Χίτλερ βέβαια

Auschwitz, του Dachau, τ ο υ

λοι α π ό το κ α ρ τ έ λ I.G. Far­

την Λεΐ'κή. Τώρα δεν υ π ή ρ χ ε

σ τ η ρ ί χ θ η κ ε α π ό την Μαύρη

Mathausen, του Birgenau και

ben δ ι κ ά σ τ η κ α ν γ ι α

μη εξαρτημένη δικαιοσύνη

Α δ ε λ φ ό τ η τ α γ ι α να κατα­

σε πολλές ά λ λ ε ς π ε ρ ι ο χ έ ς .

ε γ κ λ ή μ α τ α ε ν ά ν τ ι α στην α ν ­

πουθενά, ούτε α ν τ ί π α λ ο

στρέψει τις κυβερνήσεις της

Οι αμοιβές γ ι α να π ρ α γ μ α ­

θρωπότητα, συμπεριλαμβα-

δέος, α φ ο ύ οι δύο Αδελφότη­

Ε υ ρ ώ π η ς π ο υ ε ί χ α ν ήδη γίνει

τοποιηθούν α υ τ έ ς οι α π ά ν ­

ν ο μ έ ν ω ν της υ π ο κ ί ν η σ η ς

τες η τ α ν σ ύ μ φ ω ν ε ς γ ι α α υ τ ό

υποχείραχ της Λευκής Αδελ­

θρωπες μελέτες

επιθετικότητας, αναγκαστι­

που ή θ ε λ α ν να π ε τ ύ χ ο υ ν .

φ ό τ η τ α ς . Η Λευκή Αδελφό­

μεταφέρθηκαν ά μ ε σ α α π ό

κής ε ρ γ α σ ί α ς και μ α ζ ι κ ώ ν

τ η τ α α π ό τ η ν ά λ λ η πλευρά

τους τραπεζικούς λ ο γ α ρ ι α -

δ ο λ ο φ ο ν ι ώ ν . Σ τ η ν τελική

ε­

195


του ομιλία, 0 Telford Taylor

περιορισμένη

στηκε μ ο ν ο στο να α π ο κ τ ή ­

ι)Π0

ότι 01 π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί ένοχοι

χ

ρηση τηί υ π ε ρ τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς

σει τ ο ν έ λ ε γ χ ο του π α γ κ ό ­

των ΗΠΑ) συνόψισε τα ε­

τ ο υ Δεύτερου Παγκοσμίου

τους, εκτός α π ό τον τ ο μ έ α

σμιου ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ύ

γκλήματα R O U διαπραχτη-

Π ο λ έ μ ο υ δεν θα κρεμα­

, α ,ν μετακινήσεων και τ ω ν

π ε δ ί ο υ π ε τ ρ ε λ α ί ο υ και φαρ­

καν α π ό αυτούς τους

στούν. Σ τ η ν πραγματικό­

μεταφορών. Οταν γ ί ν ο ν τ α ι

μ ά κ ω ν . Χρειάστηκαν επίσης

Καιρικούς εγκληματίες με

τητα τους χρειαζόταν.

απρόσεκτοι, έχουμε θ ε ά σ ε ι ς

το σ χ ε τ ι κ ό πολιτικό πλαίσιο.

ϋ.ΕΟ.ίγια λεπτομέρειες

Κ ά τ ω α π ό την επιρροή τους

1 9 4 9 Ιδρύθηκι

(}Λεπε τομους4,5,6). Ας σ υ ν ε ­

ι δ ρ ύ θ η κ α ν , το 1945 στο Σ α ν Ψρανσίσκο, τα Η ν ω μ έ ν α

τις ακόλουθες λέξεις: «χωρίς την I.G. Farben, ο Δεύτερος

196

χρεωνει«τε

Αδελφότητα, σιγουρεύτηκε

(κύριος δημόσιος κατήγορος

η Ομο­

Παγκόσμιος Πόλεμος δεν θα

σ π ο ν δ ι α κ ή Δημοκρατία της

χίσουμε όμως με το σ χ έ δ ι ο

ήταν δυνατός». Κατα εκπλη­

Γερμανίας. Αυτη ηταν η

των 100 ετών. Μέσα σε με­

Εθνη, υ π ο την ε π ί β λ ε ψ η του

κτικό τρόπο οι π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί

π ρ ώ τ η φ ο ρ ά στην ιστορία,

ρικά έτη 01 διευθυντές της

γ ρ α φ ε ί ο υ του β α σ ι λ έ α Νεφε­

ένοχοι για τον θ ά ν α τ ο 60

π ο υ το σ ύ ν τ α γ μ α και η κοι­

I.G. Farben, που κ α τ α δ ι κ ά ­

λίμ Οσέ εκ τ ο υ γ έ ν ο υ ς

εκατομμυρίων α ν θ ρ ώ π ω ν

ν ω ν ί α ενός βιομηχανοποι­

στηκαν στην Νυρεμβέργη,

Βαλάχ. Για να π ά ρ ο υ ν τον

στον Δεύτερο Παγκόσμιο

η μ έ ν ο υ έθνους θ α

απελευθερώθηκαν α π ό τ η ν

π ο λ ι τ ι κ ό έ λ ε γ χ ο του μ ε τ α π ο ­

Πόλεμο, οι ανώτεροι υ π ά λ ­

μ π ο ρ ο ύ σ α ν ν α προγραμμα­

φυλακή και π ή γ α ν π ί σ ω σ τ ι ς

λ ε μ ι κ ο ύ κόσμου, χρησιμο­

ληλοι της I.G. Farben, κατα­

τ ι σ τ ο ύ ν και να διαμορφω­

προηγούμενες θέσεις τ ο υ ς

ποίησαν ένα τέχνασμα για

δικάστηκαν με τις

θ ο ύ ν σ α ν έ ν α φρούριο των

uK μεγαλομέτοχοι. Ανθρω­

να α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ ν τις τρεις

ελαφρύτερες ποινές. Ακόμη

φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ώ ν ιπιχιιρη-

ποι που καταδικάστηκαν σε

χώρες, τις κορυφαίες στην

και εκείνοι οι ανώτεροι

σ ι α κ ώ ν επενδύσεων, ένα

πολλά χρόνια φ υ λ ά κ ι σ η ς

ε ξ α γ ω γ ή φ α ρ μ ά κ ω ν , ενώ

υπάλληλοι που ή τ α ν ά μ ε σ α

υ π ε ρ α τ λ α ν τ ι κ ό φυλάκιο των

για τα εγκλήματα τους στο

200 ά λ λ α έ θ ν η έ μ ε ι ν α ν θεα­

υπεύθυνοι για τα εγκλή­

σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν της Λευκής

Auschwitz και αλλού, έ γ ι ν α ν

τές. Οι διάφοροι οργανισμοί

ματα της I.G. στο Auschwitz

Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς μέσα στην

μεγαλοστελέχη τ ω ν φ α ρ μ α ­

τ ο υ Ο.Η.Ε., ό π ω ς η Παγκό­

είχαν μέγιστη ποινή δώδεκα

έδρα της Μαύρης. Εδω επι­

κοβιομηχανιών! Αυτο ή τ α ν

σ μ ι α ε π ι τ ρ ο π ή Υγείας και ο

ετών φυλάκιση. Παραξενευ­

Παγκόσμιος Οργανισμός

τρέψτε μ ο υ να θ υ μ ί σ ω ότι οι

ένα άνοιγμα κ α λ ή ς θ έ λ η σ η ς

τήκατε; Στην π ρ α γ μ α τ ι κ ό ­

Α δ ε λ φ ό τ η τ ε ς τ ω ν Νεφελίμ

της Λευκής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς

Εμπορίου, ιδρύθηκαν ως ορ­

τητα όχι. Τ π ό την επιρροή

δεν μ π ο ρ ο ύ ν να πολεμήσουν

μετά από εντολή τ ο υ Σα­

γ α ν ώ σ ε ι ς γ ι α τ η ν εξυπηρέ­

του Υπουργείου Εξωτερικών,

με τα υ π ε ρ ό π λ α τους, όπως

μαέλ στους Μ π α χ ο μ ε χ της

τ η σ η ( σ ύ μ φ ω ν α με τους

οι καταδικαστικές α π ο φ ά ­

έ κ α ν α ν π ο λ λ έ ς φορές στο

Μαύρης Αδελφότητας και

ισχυρισμούς τους) της ευη­

σεις στην Νυρεμβέργη γ ι α

π α ρ ε λ θ ό ν με θ έ α τ ρ ο επιχει­

ουσιαστικά μύα α ν ά σ α ζ ω ή ς

μ ε ρ ί α ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν . Σύ­

στους διευθυντές της I.G.

ρ ή σ ε ω ν δ ε κ ά δ ε ς ηλιακά συ­

για αυτούς, α φ ο ύ ο π ρ α γ μ α ­

ν τ ο μ α ό μ ω ς α π ο δ ε ί χ θ η κ ε ότι

Farben μπορούν εύκολα να

σ τ ή μ α τ α . Το συμβούλιο της

τικός ηγέτης α υ τ ο ύ τ ο υ κό­

δεν ήταν τίποτα άλλο α π ό

εξηγηθούν. Σ α ν α ν τ ά λ ­

Ικα ε λ έ γ χ ο ν τ α ς την ιδια την

σμου, δεν κάνει κ α ν έ ν α

τ ο υ ς π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς φορείς τ ω ν

λ α γ μ α , για να πάρει η

ύ π α ρ ξ η τους, εμποδίζει καθε

απόλυτο «μάγκα». Ούτε τα

πολυεθνικών συμφερόντων

τσιράκια του.

π ε τ ρ ε λ α ί ο υ και φ α ρ μ ά κ ω ν ,

Λευκή Αδελφότητα τις εται­

είδους τέτοια αντιπαράθεση

ρικές μετοχές της I.G. Farben

π ο υ θ α κάνει την παρουσία

και επομένως και τον π α γ ­

κ α ι τ η ν ύ π α ρ ξ η τους φα­

κόσμιο έ λ ε γ χ ο τ ω ν επιχειρή­

ν ε ρ ή . Μ ι α σειρά α π ό σύνθε­

1945 - 49θρόλος των

σεων πετρελαίου και

τ ο υ ς κ α ν ό ν ε ς καθορίζει την

φαρμακοβιομηχανιών, γ ι α

φ α ρ μ ά κ ω ν α π ό την Μαύρη

σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τους και τους

λιη 'αριασμό της Λευκής

1963

Αδελφότητας δ ε ν περιορί­

της προστασίας των κατανα-

τ η ς β ι τ ρ ί ν α ς δ η λ α δ ή της Λευκής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς .

Μί

το πρόσχημα 197


Λωτών, Εξαπέλυσαν μια μα­

198

α λ λ ά σ χ ε δ ό ν ποτέ δεν θερα­

ζουννα τους α ν α γ ν ω ρ ι σ τ ε ί

κροχρόνια σταυροφορία τεσ­

π ε ύ ο υ ν την πρωταρχική

οτ

σάρων δεκαετιών για να

α ι τ ί α της ασθένειας. Αν επι­

πόρτα της γνώσης γ ι α τα

α π α γ ο ρ ε ύ σ ο υ ν τη θ ε ρ α π ε ί α

τ ρ ε π ό τ α ν ε , βλέπετε, η £ Α εύ-

οφέλη στην υγεία α π ο τις βί­

με βιταμίνες και ά λ λ ε ς φυσι­

, κράτησαν ανοικτή την

θερη έρευνα , οργανωμένα

ωνες και τις φυσικές

κές, μη-εγκεκριμένες μεθό­

και με τα κ α τ ά λ λ η λ α κονδύ­

ραπευτικές μεθόδους. Εάν

δους για όλες τις χώρες μέλη

λια και με τηνχρήοη

ίενήταν αυτοί, θα ζ ο ύ σ α μ ε

_ ΤηςτΕ

θε­

των Η ν ω μ έ ν ω ν Εθνών. Ο

χ ν ο λ ο γ ί α ς π ο υ οι ίδιοι ο,

σήμερα σε μια « φ υ λ α κ ή

στόχος ή τ α ν να α π α γ ο ρ ε υ ­

Ν ε φ ε λ ί μ έδωσαν στους αν­

υγείας», φρουροϋμενη α π ό

θεί οτιδήποτε ήταν α ν τ α γ ω ­

θ ρ ώ π ο υ ς , γ ι α άλλους όμ(ιΚ

τα φερέφωνα του φ α ρ μ α κ ε υ ­

νιστικό για τις π ο λ λ ώ ν

λ ό γ ο υ ς , τότε θα βρισκότανε

τικού εμπορίου σ τ η ν ιατρική,

δισεκατομμυρίων δολαρίων

ο τ ρ ό π ο ς να σταματήσει η

την πολιτική και τα ΜΜΕ. Η

επιχειρήσεις π ο υ ε ί χ α ν κατο­

διαρκής οξείδωση των αν­

συντριπτική π λ ε ι ο ψ η φ ί α βέ­

χυρωμένα (με δ ί π λ ω μ α ευρε­

θ ρ ω π ί ν ω ν σ ω μ ά τ ω ν και τότε

βαια των α ν θ ρ ώ π ω ν ζει

σιτεχνίας) φ ά ρ μ α κ α . Το

η κυριαρχία του Σαμαέλ

στην απόλυτη ά γ ν ο ι α . Δεν

σχέδιο ή τ α ν α π λ ό : να πετύ­

π ά ν ω σ τ α κ ο π ά δ ι α των δίπο­

γνωρίζει καν ότι έγινε μια

χουν για ολόκληρο τον

δ ω ν ζ ώ ω ν , ό π ω ς θέλουν να

τέτοια μάχη γ ι α να κ α θ ι ε ρ ω ­

κόσμο ότι είχαν καταφέρει

μ α ς α π ο κ α λ ο ύ ν , θα σταμα­

θούν τα χημικά φ ά ρ μ α κ α

στην Αμερική, την δεκαετία

τούσε. Η στέρηση σε δισεκα­

αντί για τις φυσικές βιταμί­

του 20, ένα μονοπώλιο στην

τ ο μ μ ύ ρ ι α α ν θ ρ ώ π ω ν από

νες και ότι η π ρ α γ μ α τ ι κ ή ια­

υγειονομική π ε ρ ί θ α λ ψ η γ ι α

την π ρ ό σ β α σ η στις πληρο­

τρική έρευνα, σ α ν σ υ ν έ χ ε ι α

τις επιχειρήσεις τους με τα

φορίες γ ι α τα οφέλη της

της αρχαίας ελληνικής ιατρι­

κατοχυρωμένα με δ ί π λ ω μ α

υ γ ε ί α ς α π ό τις φυσικές μεθό­

κής, η λεγόμενη ολιστική ια­

ευρεσιτεχνίας φ ά ρ μ α κ α . Δε­

δους υ γ ε ί α ς και συγχρόνως η

τρική έχει σχεδόν εκλείψει.

δομένου ότι η α γ ο ρ ά της

κ α θ ι έ ρ ω σ η ενός μονοπω­

φαρμακευτικής επιχείρησης

λίου, με κ α τ ά ένα μεγάλο

επένδυσης είναι οι ασθέ­

μέρος α τ ε λ έ σ φ ο ρ α και

νειες, τα φ ά ρ μ α κ α π ο υ α ν α ­

σ υ χ ν ά τοξικά κατοχυρω­

π τ ύ χ θ η κ α ν δεν

μ έ ν α με δ ί π λ ω μ α ευρεσιτε­

προορίστηκαν να αποτρέ­

χ ν ί α ς φ ά ρ μ α κ α , προκάλεσε

ψουν, να θεραπεύσουν ή να

α σ θ έ ν ε ι ε ς και θανάτους σε

ξεριζώσουν τις ασθένειες.

ε π ί π ε δ ο γενοκτονίας. Αυτή η

Κατά συνέπεια, ο στόχος

ε π ι δ η μ ί α π ε ρ ι τ τ ώ ν ασθε­

αυτής της π α γ κ ό σ μ ι α ς στρα­

ν ε ι ώ ν και θ α ν ά τ ω ν από το

τηγικής ή τ α ν να μ ο ν ο π ω λ η -

φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ό εμπόριο των

θεί η υγεία τ ω ν

α σ θ ε ν ε ι ώ ν δ ε ν έχει προ­

δισεκατομμυρίων α ν θ ρ ώ ­

η γ ο ύ μ ε ν ο σ τ η ν ιστορία. Ο

πων, με χ ά π ι α που καλύ­

Linus Pauling και άλλοι δια­

π τ ο υ ν τα σ υ μ π τ ώ μ α τ α ,

π ρ ε π ε ί ς επιστήμονες αξί-

ΤΑ Γ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Τον Ιούνιο του 2003, ο Πρό­ εδρος George W. Bush α σ χ ο ­ λήθηκε με το ζ ή τ η μ α τ η ς άρσης της ο κ τ α ε τ ο ύ ς απαγό­ ρευσης της Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ενωσης στα γ ε ν ε τ ι κ ώ ς τρο­ ποποιημένα α γ ρ ο τ ι κ ά π ρ ο ­ ϊόντα, ένα θ έ μ α αμερικανικής ε θ ν ι κ ή ς σ τ ρ α ­ τηγικής και υψίστης γ ι α α υ ­

τούς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς . Αυτο σ υ ν έ β η λ ί γ ε ς μ ό ν ο ημέρες μ ε τ ά α π ό τ η ν αμερικάνικη κ α τ ά λ η ψ η της Βαγδάτης. Ο σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ς δεν η τ α ν τυ­ χαίος. Α π ό τότε, η α ν τ ί σ τ α σ η της EE σ τ α γ ε ν ε τ ι κ ά τροποποι­ η μ έ ν α α γ ρ ο τ ι κ ά προϊόντα έχει σ τ α μ α τ ή σ ε ι , ό π ω ς και αυτί] της Βραζιλίας, και ά λ λ ω ν ε θ ν ώ ν π ο υ είναι με­ γ ά λ ο ι π α ρ α γ ω γ ο ί αγροτικών π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν . Έ ν α μόλις έτος πριν, το μ έ λ λ ο ν τ ω ν συγκο­ μιδών τ ω ν α γ ρ ο τ ι κ ώ ν α υ τ ώ ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν ή τ α ν αβέβαιο. Τώρα όμως, μετά α π ό τερά­ στια πίεση, οι στρατηγοί της ηγεμονίας των μεταλαγμεν ω ν τ ρ ο φ ί μ ω ν , υ π ό την ηγε­ σία του ίδιου του Σ α μ α έ λ , βρίσκονται στα π ρ ό θ υ ρ α του ε λ έ γ χ ο υ της π α γ κ ό σ μ ι α ς φυ­ τικής και ζωικής αλυσίδας τ ρ ο φ ί μ ω ν , κάτι π ο υ κ α ν έ ν α ς δεν είχε π ε τ ύ χ ε ι ποτέ. Η ε π ι β ο λ ή της αμερικανικής δ ύ ν α μ η ς σ τ ο ν κόσμο στηρί­ ζ ε τ α ι σήμερα στην α ν ά ­ π τ υ ξ η τ ω ν βασικών σ τ ρ α τ η γ ι κ ώ ν πλεονεκτημά­ τ ω ν π ο υ κ α ν έ ν α ς δεν μπορεί ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι . Είναι


αυτό που οι σχεδιαστές τοι» Πενταγώνου ονομάζουν «κυριαρχία πλήρους φ ά σ μ α ­ τος». Αυτό περιλαμβάνει την π α γ κ ό σ μ ι α στρατιωτική κυ­ ριαρχία. Περιλαμβάνει την κυριαρχία τ ω ν γ ρ ή γ ο ρ α ε ξα ντλού μ ε νων α πο θ ε μ ά των πετρεΛαίου. Περιλαμβά­ νει τον έλεγχο του παγκόσμιου α π ο θ ε μ α τ ι κ ο ύ νομίσματος, του δολαρίου. Και σήμερα τελεσίδικα περι­ λαμβάνει τον μελλοντικό έλεγχο της π α γ κ ό σ μ ι α ς γε­ ωργίας μέσω του ε λ έ γ χ ο υ των δ ι π λ ω μ ά τ ω ν ευρεσιτε­ χνίας τ ω ν γενετικά μεταλ α γ μ έ ν ω ν προϊόντων. Πρόσφατα με π α ρ έ μ β α σ η του Ο μ π ά μ α ψηφίστηκε στις ΗΠΑ και επομένως σ ύ ν τ ο μ α θα το δούμε και στην Ευ­ ρώπη, η α π α γ ό ρ ε υ σ η τ ω ν ιδιωτικών μ π α χ τ σ έ δ ω ν και των κατ'ιδίαν εκτροφών οι­ κόσιτων ζώων και πουλερι­ κών. Σκοπός του συγκεκριμένου νόμου είναι ο έλεγχος των τροφίμων στις ημιαστικές περιοχές της ανε­ π τ υ γ μ έ ν η ς Ευρώπης και Αμερικής, όπου πολλοί σκέ­ φ τ η κ α ν ότι την ε π ο χ ή του Αντίχριστου θα έχουν ένα μικρό μ π α χ τ σ έ , ένα κοτέτσι και μερικά κατσίκια, οπότε δεν θα τους λείψουν τα τρό­ φιμα, εφόσον δεν π ά ρ ο υ ν το χ ά ρ α γ μ α . Με τον νόμο αυτόν όλοι θα ψωνίζουν μόνο α π ό τα σούπερ μάρκετ

ε λ ε γ μ έ ν α με ISO προϊόντα. Οσον α φ ο ρ ά το κρέας θα υπάρχουν, όπως πάνε τα π ρ ά γ μ α τ α , μόνο κρεατυμαζες, α φ ο ύ η νόσος τ ω ν τρε­ λών γουρουνιών σ υ μ π λ ή ρ ω σ ε τις αρρώστιες ό λ ω ν τ ω ν οικόσιτων ζώων και πουλερικών. Οσον α φ ο ρ ά τ α γ ε ω ρ γ ι κ ά προ­ ϊόντα, θα υ π ά ρ χ ο υ ν μόνο μεταλλαγμένα που θα π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι α π ο υβριδικούς σ π ό ρ ο υ ς π ο υ θ α παρέχονται μόνο στους έχοντες το χά­ ραγμα. Πριν α π ο το 2012, εάν οι πα­ ρούσες τ ά σ ε ι ς συνεχιστούν, η α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή παγκόσμια κυριαρχία θ α προσπαθήσει να βασιστεί στον έλεγχο του α ν ε φ ο δ ι α σ μ ο ύ τροφίμων του μ ε γ α λ υ τ έ ρ ο υ μέρους του π λ α ν ή τ η , π ο λ ύ περισσότερο α π ό τον στρατιωτικό ή α κ ό μ α και τ ο ν ενεργειακό έ λ ε γ χ ο , μ ι ά και η Ρωσία του Πούτιν φ α ί ν ε τ α ι να προσπα­ θεί να α σ κ ή σ ε ι τον δικό της έ λ ε γ χ ο β α σ ι ζ ό μ ε ν η στο ά φ θ ο ν ο φ υ σ ι κ ό αέριο. Η γε­ ω π ο λ ι τ ι κ ή δ ι ά σ τ α σ η αυτής της π ρ ο ο π τ ι κ ή ς α π α ι τ ε ί προ­ σεκτική ε ξ έ τ α σ η .

^κεντροτης

αμάχης

γ^

ΓοίίοΛλαγμένα τρόφιμα, ^νδώρκε^τηςηρο,^μενης^εταχς,έχο1-μεγάΛηεπιρροή, έχουν ψει περισσότερα απο

ίοδ£

ίθΟ εκατομμύρια δολάρια υποστήριξη της έρευ­ να και της ανάπτυξης με­ ταλλαγμένων προϊόντων, τα οποία αναπτύσσονται πα­ γκοσμίως- Συγκεκριμένα μάΛιοτα έχουν επικεντρώσει χφ προσπάθεια τους στα .βασικά αναπτυσσόμενα έθνη»· Οι δημόσιες δηλώσεις τους εμφανίζουν ευγενή κίνητρα: «Τα ιδρύματα μας έχουν αναλάβει την υποχρέωση να εμπλουτιστούν και να στηριχτούν οι ζωές των φτω­ χών σε όλο τον κόσμο» είπε ο Πρόεδρος ενός από αυτά, σε μια ομιλία του το 1999 στην πολυεθνική, η οποία είναι ο παγκόσμια μεγαλύ­ τερος παραγωγός σπόρων ΚΙΐΙ

των φυτοφαρμάκων της

τεχνολογίας

GM

(γενετικά

μεταλαγμένων). Ως αιτιολόγηση, για την επανάσταση των G M στην γεωργία, τις εκτιμήσεις ότι 2

ΛΕΥΚΗ Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Α ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

δισεκατομμύρια άνθρωποι θα προστεθούν στον π α γ κ ό "Μ'ο πληθυσμό μέχρι τ ο 2020,

ενώ ταυτόχρονα θ α

'^'ΛΧει πτώση στην γεωρΤο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν «φιλανθρω­

ν«ή παραγωγή και α υ ξ α ν ό -

πικών» ι δ ρ υ μ ά τ ω ν της Λευ­

Μ«νη υποβάθμιση του ι Ηοι-ς και του περιβάλ­

κής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς , βρίσκεται

λοντος. Ολες οι ενδείξεις ό μ ω ς μ α ς δ ε ί χ ν ο υ ν ότι α υ τ ά δ ε ν είναι οι π ρ α γ μ α τ ι κ ο ί λ ό γ ο ι π ο υ τ α γενετικούς με­ τ α λ λ α γ μ έ ν α φ υ τ ά προ­ ωθούνται με τέτοια ζέση. Υ π ο τ ί θ ε τ α ι β έ β α ι α ό τ ι τ α με­ ταλλαγμένα έχουν καλύ­ τερη α π ό δ ο σ η , α φ ο ύ δ ί ν ο υ ν περισσότερο καρπό, π ρ ά γ μ α π ο υ δ ε ν είδαμε ό μ ω ς ω ς

τώρα. Κατα την διάρκεια των προ­ η γ ο υ μ έ ν ω ν 27 ετών, έχουν διαδραματίσει παγκοσμίως έναν αποφασιστικό ρόλο στην διάδοση της α π ο δ ο χ ή ς τ ω ν π ρ α κ τ ι κ ώ ν της γενετι­ κής τ ρ ο π ο π ο ί η σ η ς στις χώρες και τα εργαστήρια, όπου ένα άμεσο ερευνητικό π ρ ό γ ρ α μ μ α της αμερικανι­ κής κ υ β έ ρ ν η σ η ς θ α α ν τ ι μ ε ­ τώπιζε την μέγιστη υποψία. Έ χ ο υ ν κερδίσει τ η ν ε ί σ ο δ ο του, στις β α σ ι κ έ ς χ ώ ρ ε ς κλειόιά, μ ε τ η ν ε π ι λ ο γ ή τ ω ν βασικά»ν ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν α π ό τις ε π ι λ ε γ μ έ ν ε ς α ν α π τ υ σ σ ό ­ μενες χώρες, π ο υ εκπαι­ δεύονται και ασκούνται στις Η Π Α ή σε ά λ λ ε ς β ι ο μ η χ α ν ι ­ κές χώρες, π ά ν τ α στο πλαί­ σιο τ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν κ α ι των σκοπών των φιΛανθρωπ ι κ ώ ν τους ιδρυμάτων. Έτσι έ χ ο υ ν τ ο υ ς δ ι κ ο ύ ς τ ο υ αν­ θρώπους σε

θέσεις

κλειδιά.

Αυτό το έχουν επιτύχει με την χρηματοδότηση της έ ρ ε υ ν α ς γ ι α τ α G M και μ ε την χρησιμοποίηση της επιρ-

200 2 0 1


ροής τους στην κυβέρνηση και ά λ λ ε ς υπηρεσίες, κ α θ ώ ς και στις N G O (μη κυβερνητι­ κές οργανώσεις). Μέχρι σή­ μερα έχουν ε κ π α ι δ ε υ θ ε ί α π ό τα ιδρύματα τους, περισσό­ τεροι α π ό τετρακόσιοι ση­ μαντικοί ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς α π ό τις Φ ι λ ι π π ί ν ε ς , την Ταϊ­ λ ά ν δ η , την Κένυα και τ η ν Κίνα. Τα ιδρύματα α υ τ ά έ χ ο υ ν σκοτεινό π α ρ ε λ θ ό ν α π ό τις α ρ χ έ ς του 20ου α ι ώ ν α , την ε π ο χ ή της δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς τους. Πολυ π ρ ι ν α π ό το 1945, ή τ α ν κύριοι χρηματοδότες της ευ­ γ ο ν ι κ ή ς έρευνας, ε ρ γ α σ ί α π ο υ απέκτησε κ α κ ή φ ή μ η με τ α ναζιστικά π ε ι ρ ά μ α τ α « α γ ν ό τ η τ α ς της φ υ λ ή ς » . Το ίδιο συνέβη και με την υ π ο ­ στήριξη στην «Αμερικανική Κοινωνία Ευγονικής» και στο «Συμβούλιο Π λ η θ υ ­ σμού».

Κ α θ ώ ς η πολιτική φυλετικής α ν α π α ρ α γ α η ν ή ς του γ ε ρ μ α . νικού τ ρ ί τ ο υ Ρ ά ι χ ή ρ θ ι σ τ ο φ ω ς μ ε τ ά α π ό τ ο ν πόλεμο, οι μ ε λ ε τ η τ έ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς της Λευκής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς έκα­ ν α ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ό ελιγμό γ ι α ν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν τ ο πρό­ γ ρ α μ μ α τ ω ν ιδρυμάτων τους σ χ ε τ ι κ ά με τις αιτίες κατα­ σ τ ρ ο φ ή ς τ ο υ περιβάλλοντος, τ η ς έ λ λ ε ι ψ η ς π ό ρ ω ν και του υ π ε ρ π λ η θ υ σ μ ο ύ . Η πολιτική τους ωστόσο, π α ρ έ μ ε ι ν ε η π ο λ ι τ ι κ ή τ η ς μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού. N S S M

200

αποτέλεσμα α υ τ ό έ ρ χ ε τ α ι

τ ο υ Κράτους, τ α τ ρ ό φ ι μ α και

μετά α π ό δεκαετίες σ υ μ μ ε ­

το πετρέλαιο έγιναν στρατη­

τοχής σε δ ι ά φ ο ρ α σ χ έ δ ι α

γικά προϊόντα της αμερικα­

ελέγχου του π λ η θ υ σ μ ο ύ γ ι α

νικής εθνικής α σ φ ά λ ε ι α ς . Ο

τον α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ο κόσμο.

Kissinger ά ρ χ ι σ ε τ η ν α μ φ ι ­

Δεν υ π ά ρ χ ε ι κ α μ ί α α ν τ ί ­

σβητούμενη στρατηγική

φαση.

«πετρέλαιο αντί τροφίμων»,

Είπαμε ότι το 1972 ο Πρό­

σ τ η ν ο π ο ί α μια α ν ε π α ρ κ ή ς

εδρος Nixon διόρισε το μ έ λ ο ς

σε τ ρ ό φ ι μ α ΕΣΣΔ ε ι σ ή γ α γ ε

του συμβουλίου τ ο υ ιδρύμα­

μεγάλες ποσότητες αμερικα­

τος, John D. Rockefeller III,

ν ι κ ο ύ σ ι τ α ρ ι ο ύ και τ ο π λ ή ­

για να προεδρεύει σ τ η ν Προ­

ρωνε με την μ ε γ ά λ η

εδρική Ε π ι τ ρ ο π ή γ ι α τ ο ν

ε ξ α γ ω γ ή σοβιετικού πετρε­

«Πληθυσμό και το Α μ ε ρ ι κ α ­

λαίου αντί για δολάρια.

νικό Μέλλον» και ότι το ίδιο

Η παραγωγή αμερικανικού

το Ίδρυμα Rockefeller είχε

π ε τ ρ ε λ α ί ο υ , εκτός τ η ς Α λ ά ­

δημιουργήσει το Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

σ κ α ς , ξ ε κ ί ν η σ ε α π ό τ ο 1970

Πληθυσμού το 1952, και είχε

σ τ α θ ε ρ ή π τ ώ σ η . Ο ι Η Π Α γί­

απαιτήσει α ν ο ι χ τ ά «μηδε­

ν ο ν τ α ν ό λ ο και π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο

νική α ύ ξ η σ η π λ η θ υ σ μ ο ύ » .

έθνος εισαγωγής πετρε­

χ ρ ό ν ι α , οι π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς των

Η Επιτροπή τ ο υ Rockefeller

λαίου. Η εθνική ασφάλεια

ι δ υ μ ά τ ω ν τ ο υ ς έ χ ο υ ν στρα­

για τον « Π λ η θ υ σ μ ό και το

ήταν συνδεμένη με το φτηνό

φ ε ί σ τ η ν έ ρ ε υ ν α βιοτεχνολο­

Αμερικανικό Μ έ λ λ ο ν » έ θ ε σ ε

ε ι σ α γ ό μ ε ν ο π ε τ ρ έ λ α ι ο , και

γ ί α ς και γ ε ν ε τ ι κ ή ς

τ α θεμέλια γ ι α τ ο υ π ό μ ν η μ α

τα τ ρ ό φ ι μ α ήταν, π ι ο ανοι­

εφαρμοσμένης μηχανικής

εθνικής α σ φ ά λ ε ι α ς τ ο υ

κ τ ά π λ έ ο ν α π ό τότε, έ ν α

Εδώ και π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό 25

και τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η τους. Το

Henry Kissinger, το NSSM

ό π λ ο στο ο π λ ο σ τ ά σ ι ο της

200, του Α π ρ ι λ ί ο υ τ ο υ 1974,

αμερικανικής ασφάλειας. Ο

το οποίο α ν έ φ ε ρ ε ότι η α ύ ­

σ υ ν ά δ ε λ φ ο ς τ ο υ Kissinger,

ξηση του π λ η θ υ σ μ ο ύ τ ω ν

και Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Γ ε ω ρ γ ί α ς

πλούσιων α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ω ν

Earl Butz, α π ε κ ά λ υ ψ ε τ η ν

χωρών, σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς σ η μ α ­

π ο λ ι τ ι κ ή Kissinger ό τ α ν δ ή ­

σίας λ ό γ ω τ ω ν π ρ ώ τ ω ν

λ ω σ ε : «τα π ε ι ν α σ μ έ ν α

υλών, ή τ α ν υ ψ η λ ή ς π ρ ο τ ε ­

ά τ ο μ α ακούνε μόνο εκείνους

ραιότητας π η γ ή α ν η σ υ χ ί α ς

π ο υ έ χ ο υ ν έ ν α κ ο μ μ ά τ ι ψιυ-

για την α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή ε θ ν ι κ ή

μ ι ο ύ σ τ ο χέρι. Τ α τ ρ ό φ ι μ α

ασφάλεια.

είναι έ ν α ε ρ γ α λ ε ί ο . Είναι έ ν α

Κατά την δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς δε­

ό π λ ο γ ι α τις δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ ­

καετίας του 70, ο τ α ν ο

σεις». Ο Kissinger ε κ ε ί ν η τ η ν

Kissinger ή τ α ν δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

ε π ο χ ή διεύθυνε τις δ ι α π ρ α γ ­

του Εθνικού Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ

ματεύσεις και γνώριζε κ α λ ά

Ασφαλείας κ α θ ώ ς ε π ί σ η ς

τ η ν σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α τ ω ν τρο­

και Υ π ο υ ρ γ ό ς Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν

φ ί μ ω ν και τ η ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς γ ι α

203


2 0 4

τα α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ά ε θ ν ι κ ά συμ­

NSSM 200».

φέροντα.

Το έ γ γ ρ α φ ο NSSM 200 του

Με τ η ν α ν α φ ο ρ ά NSSM 200

Kissinger, π ο υ τ α ξ ι ν ο μ ή θ η κ ε

τ ο υ Kissinger, η ε π ί σ η μ η π ο ­

ως α π ό ρ ρ η τ ο και δεν δημο­

λιτική της Ο υ ά σ ι γ κ τ ο ν ή τ α ν

σ ι ο π ο ι ή θ η κ ε έως το 1989,

ν α ε π ι β λ η θ ο ύ ν περιορισμοί

χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ε τις εκτιμή­

στις τ α χ έ ω ς α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ­

σεις γ ι α τ η ν α ύ ξ η σ η του

νες χώρες, με π ο λ ι τ ι κ έ ς π ο υ

π α γ κ ό σ μ ι ο υ π λ η θ υ σ μ ο ύ στο

θ α έκοβαν σ η μ α ν τ ι κ ά τ η ν

τέλος τ ο υ α ι ώ ν α και μετά,

α ύ ξ η σ η του π λ η θ υ σ μ ο ύ . Σ τ ο

κ α θ ώ ς και τ ο ν α ν τ ί κ τ υ π ο

NSSM 200, ο Kissinger υπο­

σ τ η ν ζ ή τ η σ η γ ι α τ ρ ό φ ι μ α και

νόησε ότι η π ε ί ν α είναι έ ν α ς

π ρ ώ τ ε ς ύλες, ειδικότερα δε

αποτελεσματικός τρόπος για

τ ο ν α ν τ ί κ τ υ π ο σ τ η ν ζήτηση

να μειωθεί ο π λ η θ υ σ μ ό ς ,

γ ι α ενέργεια.

ό τ α ν έ γ ρ α φ ε ότι ή τ α ν προ­

«Οι α υ ξ α ν ό μ ε ν ο ι π λ η θ υ σ μ ο ί

βλέψιμη «... μ ε γ ά λ η ς κλίμα­

θ α α σ κ ή σ ο υ ν σ ο β α ρ ή επί­

κας π ε ί ν α , τέτοιας μ ο ρ φ ή ς

δ ρ α σ η σ τ η ν ζ ή τ η σ η γ ι α τρό­

π ο υ δεν σ η μ ε ι ώ θ η κ ε γ ι α α ρ ­

φ ι μ α , ειδικά σ τ α φ τ ω χ ό τ ε ρ ε ς

κετές δεκαετίες - έ ν α είδος

χ ώ ρ ε ς τ ο υ Τρίτου Κόσμου»

που η παγκόσμια κοινότητα

έ γ ρ α ψ ε ο Kissinger.

έχει ξεχάσει». Π α ρ α τ ή ρ η σ ε

«Οι π α γ κ ό σ μ ι ε ς α ν ά γ κ ε ς για

δε ότι οι ΗΠΑ και ά λ λ ε ς πα­

τ ρ ό φ ι μ α α υ ξ ά ν ο ν τ α ι μέχρι

ραγωγές χ ώ ρ ε ς δεν ή τ α ν πι­

2 , 5 % ή και π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο κάθε

θανό να παρέχουν την

έτος, σε μ ί α ε π ο χ ή π ο υ χρη­

α π α ρ α ί τ η τ η π ο σ ό τ η τ α τρο­

σιμοποιούνται λιπάσματα

φ ί μ ω ν στις π λ η γ ε ί σ ε ς περιο­

και ά φ θ ο ν ο ν ε ρ ό γ ι α πότι­

χές.

σ μ α σ ε έ ν α μ ε γ ά λ ο μέρος

Το 1975, ο Brent Scowcroft,

τ ω ν χ ω ρ α φ ι ώ ν . Επομένως,

διάδοχος του Kissinger σ α ν

α ύ ξ η σ η σ τ ο α π ό θ ε μ α τροφί­

Σ ύ μ β ο υ λ ο ς Εθνικής Ασφά­

μων πρέπει να προέλθει από

λειας, και α ρ γ ό τ ε ρ α επιχει­

ακόμα υψηλότερη παρα­

ρησιακός σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς τ ο υ

γ ω γ ή » δ ή λ ω σ ε τ ο κυβερνη­

Kissinger, έγραψε: «Είναι

τικό υ π ό μ ν η μ α .

απαραίτητο να καταπολεμή­

Ή τ α ν εκείνη τ η ν σ τ ι γ μ ή που

σει η ηγεσία τ ω ν ΗΠΑ τ η ν

το ίδρυμα Rockefeller άρχισε

α ύ ξ η σ η του π λ η θ υ σ μ ο ύ , ν α

τ η ν μ ε γ ά λ η έ ρ ε υ ν α σ τ η ν γε­

ε φ α ρ μ ό σ ε ι το Σ χ έ δ ι ο Δ ρ ά σ η ς

νετική ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν η μηχα­

για τον Παγκόσμιο Πληθυ­

νική τ ω ν φ υ τ ώ ν ,

σ μ ό και ν α ενισχύσει τ η ν

σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ο υ του

α σ φ ά λ ε ι α και τ α υ π ε ρ π ό ν τ ι α

ρυζιού, μ ε σ κ ο π ό ν α αυξήσει

συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο

την π α ρ α γ ω γ ή τ ω ν τροφών.

Πρόεδρος ε π ι κ υ ρ ώ ν ε ι το

Με το NSSM 2 0 0 , η Ουάσι­

έθεσε τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή γκτον τ< ,ν L προγραμμ« ' πληθυ­

φ ω ν α με τ ο ν Kissinger. Ειδι­

σμιακού ε λ έ γ χ ο υ ως π ρ ο ­

χώρα» έχει δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ί ση­

ϋπόθεση γ ι α τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή

μ α ν τ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή , οικονο­

κότερα, σε κ ά θ ε «βασική

ενίσχυση εκ μέρους τ ω ν

μική και σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή

Αμερικανών, α κ ό μ η και γ ι α

α ν α τ α ρ α χ ή α π ο τ ο 1974 και

,ην α ν α κ ο ύ φ ι σ η τ η ς π ε ί ν α ς .

μ ε τ ά . Μ έ σ α σ τ ο ό λ ο εγχεί­

Η Ουάσιγκτον ε ξ α σ φ ά λ ι σ ε

ρ η μ α π ρ ό σ θ ε σ ε ο Κίσσινγ-

όχι η μείωση τ ω ν γ ε ν ν ή σ ε ω ν

κερ κ α ι τ η ν Ε λ λ ά δ α .

υιοθετήθηκε ω ς ε π ί σ η μ η π ο ­

Σ χ ε δ ί α σ ε τ η ν π τ ώ σ η τ ο υ δι­

λιτική α π ό το ΔΝΤ, τ η ν Π α ­

κτατορικού καθεστώτος, το

γκόσμια Τ ρ ά π ε ζ α και τ ο ν

ο π ο ί ο ο ίδιος είχε ε γ κ α τ α ­

ΟΗΕ.

στήσει κ α ι τ η ν σ υ ρ ρ ί κ ν ω σ η

Αρχίζοντας τα μ έ σ α τ η ς δε­

τ ο υ ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ με τ η ν ει­

καετίας τ ο υ 70, ό λ η η ενί­

σβολή του Ατίλλα στην

σχυση π ο υ δ ό θ η κ ε α π ό τ ο

Κ ύ π ρ ο και τ η ν σ υ γ κ υ ρ ι α ρ χ ί α

ΛΝΤ και τ η ν Π α γ κ ό σ μ ι α

τ ω ν Τούρκων στο Αιγαίο σε

Τράπεζα γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η

συνδιασμό με τον ερχομό

των χωρών-στόχων, σ υ ν δ έ ­

της «πλέριας δημοκρατίας»

θηκε με την π ρ ο θ υ μ ί α τ ο υ ς

κ α ι τ ο υ κοινοβουλευτικοί»

να δεχτούν τις π ο λ ι τ ι κ έ ς

σκανδαλώδους μπάχαλου

ελέγχου π λ η θ υ σ μ ώ ν π ο υ

που επικράτησε μετά. Ό σ ο ν

υπαγορεύθηκαν α π ό τ η ν

αφορά τον έλεγχο των γεν­

Ουάσιγκτον κ α τ ' ε ν ο λ ή ν τ η ς

νήσεων στην Ελλάδα, φαίνε­

Λευκής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς .

ται να μην έχουμε α ν ά γ κ η

To NSSM 200 α π α ρ ί θ μ η σ ε

τ η ν Λευκή Α δ ε λ φ ό τ η τ α γ ι α

ρητά 13 χ ώ ρ ε ς ως « β α σ ι κ έ ς

να αυτοεξαφανιστούμε α π ό

χώρες» ή «χώρες κλειδιά»,

π ρ ο σ ώ π ο υ Γης.

για τις οποίες οι Η Π Α ε ί χ α ν

Οσον αφορά την αμερικα­

«πρόσθετο π ο λ ι τ ι κ ό κ α ι

νική επισιτιστική βοήθεια,

στρατηγικό ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν » .

α κ ό μ η και γ ι α π ε ρ ι ό δ ο υ ς πεί­

Αυτές, γ ι α να τ ι ς ίαναανα-

ν α ς , σ τ α μ ά τ η σ ε γ ι α τις

φέρουμε, ή τ α ν : Ινδία, Π α κ ι ­

χ ώ ρ ε ς π ο υ α ρ ν ο ύ ν τ α ι ν α υιο­

στάν, Μ π α γ κ λ α ν τ έ ς ,

θ ε τ ή σ ο υ ν τις π ρ ο ω θ ο ύ μ ε ν ε ς

Ινδονησία, Τ α ϊ λ ά ν δ η , Ν ι γ η ­

α π ό τις Η Π Α πολιτικές ελέγ-

ρία, Φ ι λ ι π π ί ν ε ς , Τουρκία, Αί­ γυπτος, Αιθιοπύα, Μ ε ξ ι κ ό , Βραζιλία και Κ ο λ ο μ β ί α . Η Αύξηση του π λ η θ υ σ μ ο ύ τ ο υ ς κρίθηκε ιδιαίτερα α ν η σ υ χ η ­ τική για τα α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ά εθνικά σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α , σ ύ μ ­


ΧΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΝΉΣΕΩΝ Ή ΜΕΊ­

ΙΝΔΟΝΗΣΊΑ/ ΦΙΛΙΠΠΊΝΕΣ, ΤΑΪ­

ΝΑ

ΕΊΝΑΙ ΠΛΈΟΝ ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΑΠΌΘΕΜΑ ΤΡΟ­

Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ

ΩΣΗΣ ΤΟΙ» ΤΙΛΗΘΥΣΜΟΊ».

ΛΆΝΔΗ ΚΑΙ ΑΊΓΥΠΤΟΣ. ΕΠΙ­

TO N S S M 200 ΣΉΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΊ­

ΠΛΈΟΝ, Η ISAAA ΠΡΌΣΘΕΣΕ

ΦΊΜΩΝ. ΔΕΝ ΛΈΝΕ, ΓΙΑ ΠΑΡΆ­

ΖΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ Η ΑΝΕΠΊΣΗΜΗ ΠΟ­

ΣΤΟΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΤΗΝ ΜΑΛΑΙ­

ΔΕΙΓΜΑ, ΠΩΣ Η ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΛΙΤΙΚΉ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉΣ

ΣΊΑ, ΒΙΕΤΝΆΜ, ΚΈΝΥΑ, ΖΐΜΠΆ-

ΕΙΣΉΧΘΗ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΊΑ Ή

ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ, ΠΑΡΆ ΤΙΣ ΠΑΡΑ­

ΠΟΥΕ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ ΚΑΙ ΚΌΣΤΑ

Τ

ΗΝ ΜΑΛΑΙΣΊΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜ­

ΚΏΝ ΦΥΤΏΝ GM ΠΕΡΥ\ΑΜΒΆ-

ΧΩΡΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΣ ΚΕΧΙ ΣΉ­

ΡΊΚΑ.

ΒΆΛΛΕΙ ΣΤΟ ΌΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙ­

ΝΕΙ ΣΉΜΕΡΑ ΡΎΖΙ, ΣΌΓΙΑ,

ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΟΜΠΆΜΑ ΣΤΙΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΚΊΝΗΣΕ

ΚΡΏΝ ΑΓΡΟΤΏΝ, ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ Η

ΚΑΛΑΜΠΌΚΙ, ΣΠΌΡΟΥΣ ΠΑΡΑ-

ΚΑΘΟΛΙΚΈΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΓΙΑ

«ΕΠΙΘΈΣΕΙΣ ΠΡΟΠΑΓΆΝΔΑΣ»

ΚΑΡΔΙΆ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΤΡΟ­

ΓΩΓΉΣ ΕΛΑΊΟΥ (ΦΙΣΤΊΚΙ ΚΛΠ),

ΤΟ «ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΉ».

ΓΙΑ ΝΑ ΚΆΜΨΕΙ ΤΗΝ ΕΧΘΡΌ­

ΦΊΜΩΝ ΤΟΥΣ.

ΚΑΙ ΠΟΛΥΆΡΙΘΜΕΣ ΆΛΛΕΣ ΒΑ­

ΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓ­

ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓ­

ΣΙΚΈΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΤΡΟΦΊ­

ΜΈΝΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΙ

ΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ

ΜΩΝ. ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟ

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΑΦΡΌ­

ΚΑΜΊΑ ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉ­

70% ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΈ­

ΚΡΕΜΑ ΣΤΙΣ ΧΏΡΕΣ-ΣΤΌΧΟΥΣ,

ΠΟΤΕ ΟΦΈΛΟΥΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟ­

ΝΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑ­

ΤΟ ΕΠΙΧΕΊΡΗΜΑ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΏΝ

ΦΈΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΧΝΆ ΣΤΙΣ

ΜΙΔΈΣ GM ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΎΣ

ΛΏΝΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΊ

ΤΗΣ ΛΕΥΚΉΣ ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑΣ

Η Π Α Ή ΣΕ ΆΛΛΑ ΚΎΡΙΑ ΕΡΕΥ­

ΑΓΡΌΤΕΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ­

ΠΡΟΈΡΧΟΝΤΑΙ ΣΉΜΕΡΑ ΑΠΌ ΤΑ

ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΌ­

ΝΗΤΙΚΆ ΚΈΝΤΡΑ G M , ΓΙΑ ΝΑ

ΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΤΟ ΑΝΤΊΘΕΤΟ.

GM ΠΡΟΪΌΝΤΑ. ΣΧΕΔΌΝ ΌΛΗ Η

ΜΕΝΟ ΚΌΣΜΟ Ο ΑΥΞΑΝΌΜΕΝΟΣ

ΓΝΩΡΙΣΤΟΎΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

ΟΙ ΑΓΡΌΤΕΣ ΕΞΑΝΑΓΚΆΖΟΝΤΑΙ

ΖΩΟΤΡΟΦΉ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ­

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΚΑΘΙΣΤΆ ΟΞΎΤΕΡΗ

ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΏΝ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΧΝΆ Ή ΑΝΑΓΚΆΖΟΝΤΑΙ ΝΑ

ΟΎΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΐΣΟΥΝ ΤΑ ΒΟ­

ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΌΜΕΝΗ ΖΉΤΗΣΗ ΤΡΟ­

ΤΩΝ G M .

ΑΓΟΡΆΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΠΌΡΟΥΣ

ΟΕΙΔΉ, ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΖΏΑ ΣΤΙΣ

ΦΊΜΩΝ, ΑΛΛΆ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ

ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΔΉΛΩΣΑΝ ΌΤΙ Η

GM ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΙΣ

Η Π Α ΚΑΙ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ

ΠΌΡΟΙ ΕΚΕΊ ΕΊΝΑΙ ΕΛΆΧΙΣΤΑ

ΟΜΆΔΑ ΤΟΥΣ ΈΧΕΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩ­

ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΆ ΤΟΥΣ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΕΣ ΑΓΟΡΈΣ ΕΊΝΑΙ ΣΉ­

ΙΚΑΝΟΊ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΣΟΥΝ ΤΙΣ

ΘΕΊ ΣΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΊΑ, ΜΑΛΑΙ­

ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙ­

ΜΕΡΑ ΤΡΟΦΉ, ΚΥΡΊΩΣ ΜΕΤΑΛ­

ΑΝΆΓΚΕΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΎΤΟΥ, Η

ΣΊΑ, ΦΙΛΙΠΠΊΝΕΣ, ΤΑΪΛΆΝΔΗ

ΣΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΙΣ ΈΧΟΥΣΕΣ ΤΑ ΔΙ­

ΛΑΓΜΈΝΗ ΣΌΓΙΑ ΚΑΙ

ΛΕΥΚΉ ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑ ΕΠΙΤΡΈ­

ΚΑΙ ΒΙΕΤΝΆΜ ΕΠΕΙΔΉ, «ΌΛΟΙ

ΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΈΣ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΟ

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΑ ΔΕΝ ΔΊ­

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

Ο ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙ­

ΚΑΛΑΜΠΌΚΙ.

ΠΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙ­

ΈΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΘΈΛΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ, ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΈΧΟΥΝ

ΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ

ΕΠΙΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΉ ΌΣΟΝ

ΝΟΥΝ ΜΌΝΟ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟ­

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ

ΥΙΟΘΕΤΉΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΤΙΜΉ. ΤΟ ΊΔΙΟ ΒΈ­

ΦΊΜΩΝ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟ ΤΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌ ΚΌΣΜΟ ΣΤΟ

ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ».

ΒΑΙΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΥΡΏΠΗ

ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

ΝΌΤΟ, ΕΝΕΡΓΏΝΤΑΣ ΩΣ «ΤΊΜΙΟΙ

ΕΚΕΊΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΈΝΕ ΕΊΝΑΙ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ, ΑΦΟΎ ΟΙ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΌΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΎΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ­

ΜΕΣΊΤΕΣ» ΚΑΤΆ ΤΑ ΛΕΓΌΜΕΝΑ

ΌΤΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΣΠΌΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΆΝΕ ΥΒΡΙ­

ΤΟΥΣ.

GM ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑ­

ΔΙΚΟΎΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΟΥΣ

ΣΤΈΣ ΤΟΥΣ. Η ΔΉΘΕΝ ΕΠΙΣΙΤΙ­

Ό Π Ω Σ ΤΟ N S S M 200, ΤΟΥ

γωγή

ΣΠΌΡΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΠΈΝΤΕ ΤΟ ΓΕ­

ΣΤΙΚΉ ΚΡΊΣΗ ΠΟΥ

KISSINGER ΤΟ 1974, «ΠΡΌΤΕΙΝΕ»

ΜΆΚΩΝ GM ΚΑΙ ΤΡΌΠΩΝ

ΝΙΚΌ ΣΚΕΠΤΙΚΌ ΕΊΝΑΙ, ΜΌΝΟ ΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΈΣ

13 ΑΝΑΠΤΥΣΣΌΜΕΝΕΣ ΧΏΡΕΣ

ΔΡΆΣΗΣ ΠΟΥ ΜΌΝΟ ΟΙ ΠΑΓΚΌ­

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΑ ΜΕ I S O ΝΑ ΘΕ­

ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΎ ΤΟΥ 2 0 0 8 ΜΕ

ΓΙΑ ΜΕΊΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ, ΈΤΣΙ

ΣΜΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙ­

ΩΡΟΎΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΉ, ΏΣΤΕ ΝΑ

ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΔΊΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ

ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΠΌΛΥΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

«ΠΡΌΤΕΙΝΕ» 12 ΧΏΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΘΈΣΗ ΝΑ ΕΚΤΕΛΈΣΟΥΝ.

ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ. ΌΛΟΙ ΜΠΟ­

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΩΝ.

ΔΑΠΑΝΗΡΏΝ ΦΥΤΟΦΑΡ­

παραγωγή

ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΤΩΝ

ΡΟΎΝ ΝΑ ΑΝΤΈΞΟΥΝ ΧΩΡΊΣ

ΕΞΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΧΏΡΕΣ

ΧΩΡΏΝ-ΣΤΌΧΩΝ ΜΕΤΑΦΈΡΕΤΑΙ

ΑΚΡΙΒΆ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΆ

ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΊΔΙΕΣ ΜΕ ΕΚΕΊΝΕΣ ΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΑΓΟΡΆ

ΡΟΎΧΑ ΚΑΙ ΣΠΊΤΙΑ. ΚΑΝΕΊΣ ΔΕΝ

KISSINGER: ΜΕΞΙΚΌ, ΒΡΑΖΙΛΊΑ,

ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΧΩΡΊΣ

ΑΝΤΊ ΧΕΙ ΧΩΡΊΣ ΤΡΟΦΉ.


ΤΗΝ ΔΉΘΕΝ ΈΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗ­

55% ΌΛΗΣ ΤΗΣ ΣΌΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑ­

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΑ>ΓΉ ΤΡΟΦΊΜΩΝ,

ΚΑΡΠΌ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΆΡΕΙΣ ΣΠΌΡΟ

ΡΏΝ, ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΎ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑ­

ΡΆΓΕΤΑΙ ΤΏΡΑ ΕΊΝΑΙ ΜΕΤΑΛ­

ΜΕ ΠΑΡΑΓΑ»Γ"ΎΣ ΑΝΕΞΆΡΤΗ­

ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΕΊΡΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΈΝΗ

ΛΑΜΠΟΚΙΟΎ, ΉΤΑΝ ΜΊΑ ΓΕΝΙΚΉ

ΛΑΓΜΈΝΗ.

ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΙΣ Η Π Α Ή ΤΟΝ

ΧΡΟΝΙΆ, ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕ­ ΤΑΛΛΑΓΜΈΝΟΙ. ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΌ

ΠΡΌΒΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΙ Η

Η ΣΌΓΙΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ

0 0 £ Α , Η ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΤΩΝ

ΛΕΥΚΉ ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑ ΤΟ ΚΑΤΆ

ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΌ-

ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΏΝ ΝΑ

ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΛ­

ΠΌΣΟ Ο ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥ­

ΤΕΣ>ΕΣ ΠΗΓΈΣ ΠΡΩΤΕΐΝΗΣ Γ Ι Α

ΠΑΡΑΜΕΊΝΟΥΝ ΚΥΡΊΑΡΧΗ ΔΎ­

ΛΑΓΜΈΝΟΙ σπόροι ΣΤΕ ΌΡΟΙ,

ΣΜΌΣ «ΤΡΏΕΙ ΠΡΌΛΟΓΟ» Ή ΌΧΙ.

ΖΩΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΚΑΤΑ­

ΝΑΜΗ Θ ΜΊΚΡΑΙΝΕ, ΑΝΕΞΆΡ­

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΈΣ, όπως ΤΟΥΣ

ΑΠΌ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΊΧΤΗΚΕ, Ο ΠΑ­

ΝΆΛΩΣΗ. ΚΆΘΕ ΔΆΓΚΩΜΑ

ΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ

ΛΈΝΕ, ΏΣΤΕ ΌΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΣΠΕΊΡΕΙ

ΓΚΌΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ, ΌΧΙ

ΕΝΌΣ ΧΆΜΠΟΥΡΓΚΕΡ FAST FOOD

ΙΣΧΎ ΤΟΥΣ.

Ο ΑΓΡΌΤΗΣ ΝΑ ΈΧΕΙ ΑΝΆΓΚΗ

ΜΌΝΟ ΈΦΑΓΕ ΠΡΌΛΟΓΟ, ΑΛΛΆ

ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 307Ο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΉ ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑ

ΤΙΣ ΠΈΝΤΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΈΣ ΓΙΑ

ΈΦΤΥΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΚΟΎΤΣΙΑ.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΗ ΣΌΓΙΑ.

ΕΊΝΑΙ ΞΕΚΆΘΑΡΟ ΌΤΙ Ο ΚΑΛΎ­

ΝΑ ΑΓΟΡΆΣΕΙ ΣΠΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΕΝ ΤΩ ΜΕ­

ΧΩΡΊΣ ΚΑΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΆ­

ΤΕΡΟΣ ΤΡΌΠΟΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΊ ΤΟ

ΣΠΕΊΡΕΙ, ΑΦΟΎ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΊ

ΤΑΞΎ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΊ, ΈΧΟΥΝ

ΝΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΆΝ­

ΠΕΠΡΩΜΈΝΟ ΤΗΣ ΚΊΝΑΣ, ΤΗΣ

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΊ ΣΠΌΡΟΙ ΤΕΊΝΟΥΝ

ΠΛΉΡΗ ΆΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΆ ΠΟΥ

ΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΒΌΡΕΙΑ

ΙΝΔΊΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ

ΝΑ ΧΑΘΟΎΝ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΎΟΝΤΑΙ

ΤΡΏΝΕ. Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΉ ΚΥ­

ΑΜΕΡΙΚΉ, ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ

ΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΌΛΟΙΠΟΥ ΚΌ­

ΣΤΑΔΙΑΚΆ ΑΠΌ ΚΡΆΤΟΣ ΣΕ

ΒΈΡΝΗΣΗ ΈΧΕΙ ΑΡΝΗΘΕΊ ΝΑ ΚΑ­

ΑΣΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΤΡΏΝΕ

ΣΜΟΥ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΊ

ΚΡΆΤΟΣ. ΤΟ ΌΤΙ ΑΥΤΌ ΈΓΙΝΕ

ΤΟΝΟΜΆΣΕΙ ΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ ΠΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΆ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΑ ΠΡΟ­

ΜΌΝΙΜΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΌ­

ΣΤΑΔΙΑΚΆ ΚΑΙ ΤΟ ΌΤΙ ΤΑ Μ Μ Ε

ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ GM ΠΡΌΣΘΕΤΑ. Ο

ΪΌΝΤΑ Ή ΖΏΑ ΠΟΥ ΤΑΐΖΟΝΤΑΙ

ΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΆΓΟΥΝ

ΔΕΝ ΤΟ ΣΧΟΛΙΆΖΟΥΝ, ΑΗΪΟΎ

ΝΈΟΣ ΝΌΜΟΣ ΜΑΡΚΑΡΊΣΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΑ. ΑΥΤΌ ΠΟΥ

ΤΡΌΦΙΜΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ

ΑΣΧΟΛΟΎΝΤΑΙ ΜΌΝΟ ΜΕ

ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΤΗΣ EE ΕΠΊΣΗΣ ΔΕΝ

ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΡΌΣΕΚΤΟ

ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΤΑ ΚΑΡΤΈΛ ΓΕΩΡΓΟ-

ΤΈΛΟΣ πάντων, ΔΕΝ ΈΚΑΝΕ Ε­

,

ΑΠΑΙΤΕΊ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩ­

ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ ΟΙ ΑΓΡΌ­

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ

ΝΤΎΠΩΣΗ ΤΟ ΘΈΜΑ, ΓΙΑΤΊ ΣΤΗΝ

ΓΟΎΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΟΥΝ ΤΑ

ΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΌΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΉ,

ΕΞΟΥΣΙΆΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΈΣ

ΑΡΧΉ ΠΉΡΑΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΈΣ

ΖΩΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΈΡ­

ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ, ΚΑΙ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΩΝ ΦΥΤΏΝ. Ό Σ Ο

ΚΑΛΈΣ ΣΟΔΙΈΣ ΟΙ ΑΓΡΌΤΕΣ

ΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΖΏΑ ΠΟΥ ΤΑΐΖΟ­

ΠΙΟ ΠΡΌΣΦΑΤΑ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΜΙΑ

ΚΑΙ ΑΝ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΠΕΡΊΕΡΓΟ,

ΌΛΟΥ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΊ­

ΝΤΑΙ ΜΕ GM ΤΡΟΦΉ,

ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΑ ΜΆΧΗ, ΣΤΗΝ

ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟ­

ΛΗΣΕ ΚΑΝΕΊΣ ΓΙΑ ΑΥΤΉ ΤΗΝ

ΑΦΉΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΕΑ-

ΒΡΑΖΙΛΊΑ, ΈΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΏΣΕΙ

ΡΕΎΟΝΤΑΙ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΕ-

ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΉ ΚΑΙ

ΤΈΣ ΣΕ ΆΓΝΟΙΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙ

ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΠΌΡΩΝ ΤΟΥΣ

ΧΝΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ

ΦΑΣΙΣΤΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ. ΤΟ ΘΈΜΑ

GM ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΡΏΝΕ.

ΣΕ ΜΙΑ ΧΟΎΦΤΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΏΝ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΩΝ ΣΠΌΡΩΝ ΔΗ­

ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΌΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΑΓΟΡΆ­

ΤΟ 2003, Η ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΕΠΙΦΆ­

ΓΙΓΆΝΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟ­

ΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΑΝ ΓΎΡΩ ΣΤΟ

ΣΕΙ ΣΠΌΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΦΥΤΕΎΕΙ. ΤΟ

ΝΕΙΑ ΠΟΥ ΦΥΤΕΎΤΗΚΕ ΜΕ GM

ΓΊΑΣ, ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΣΑΝ ΣΚΟΠΌ

1900 Μ.Χ., ΣΕ ΜΊΑ ΕΠΟΧΉ ΠΟΥ

ΝΟΡΜΆΛ, ΠΑΊΡΝΩ ΣΠΌΡΟΥΣ

ΣΠΌΡΟΥΣ ΉΤΑΝ 167 ΕΚΑΤΟΜΜΎ­

ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΆΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΈΓ­

ΔΕΝ ΥΠΉΡΧΕ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

ΑΠΌ ΤΑ ΦΥΤΆ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕ­

ΡΙΑ ΣΤΡΈΜΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΊΕΥΣ,

ΞΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ ΤΙΣ ΦΥ­

ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΈΝΩΝ, ΤΟΥΛΆ­

ΝΗΣ ΣΟΔΕΙΆΣ, ΈΧΕΙ ΤΕΛΕΙΏΣΕΙ.

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΊΣΗΜΑ

ΤΕΊΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

ΧΙΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΑΝΘΡΏ­

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΉΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕ­

ΣΤΟΙΧΕΊΑ. ΑΥΤΌ ΣΗΜΑΊΝΕΙ

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΗΣ ΛΕΥΚΉΣ

ΠΩΝ, ΑΦΟΎ ΟΙ ΝΕΦΕΛΊΜ ΤΗΝ

ΤΑΛΛΑΓΜΈΝΑ, ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΎ

ΆΝΟΔΟ 15% ΣΕ ΈΝΑ ΈΤΟΣ. ΟΙ

ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑΣ.

ΓΝΏΡΙΖΑΝ ΆΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΊΧΑΝ

ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΈΓΙΝΕ ΚΊΝΗΙΤΗ

ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ ΕΊΝΑΙ Ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΣΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΟΠ)

ΕΛΙΓΜΟΊ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΊΧΑΝ ΣΤΕΊ­

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΉΣ

ΤΗΣ ΠΡΙΝ α π ό ΕΚΑΤΌ ΧΡΌΝΙΑ.

ΡΟΥΣ ΣΠΌΡΟΥΣ.

ΤΡΟΦΊΜΩΝ GM ΜΕ 106 ΕΚΑ­

Ί'αξιι ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΓΙΑ ΝΑ

Ο ΕΛΙΓΜΌΣ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΣΧΈ­

ΤΟΜΜΎΡΙΑ ΣΤΡΈΜΜΑΤΑ ΓΕΝΕ­

ΕΆΝ ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΌΜΕΝΑ

ΠΕΙΣΘΕΊΤΕ.

ΣΕΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΈΘΝΗ ΚΊΝΑ, ΙΝΔΊΑ, ΙΝΔΟΝΗΣΊΑ

F'ΚΤΟΣ α π ό ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΎΣ

ΚΛΠ, ΕΠΡΌΚΕΙΤΟ ΝΑ ΚΑΤΟΡΘΏ­

"ΠΌΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΤΕΊΡΟΙ,

ΣΟΥΝ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΑΥΤΆΡΚΕΙΣ

ΔΗΛΑΔΉ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΣ ΑΠΌ ΤΟΝ

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΉΣ

ΤΙΚΆ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ ΣΌΓΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΎ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΎ. ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ, ΤΟ

208

Α

ΑΓΟΡΆ ΟΙ ΣΠΟΡΥΙ-ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΈΣ, ΕΊΧΕ Σ Α Φ Ώ Σ ΩΣ ΣΚΟΠΌ ΝΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΏΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΌ-


μενη α ν τ ί θ ε σ η σ τ ο ν π ο λ λ α ­ π λ α σ ι α σ μ ό τ ω ν σ π ό ρ ω ν της GM, και να δώσει χρόνο, επι­ τ ρ έ π ο ν τ α ς τους ν α διαδώ­ σουν τ α μ ε τ α λ λ α γ μ έ ν α στις παγκόσμια μεγαλύτερες α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν ε ς περιοχές, Βόρεια Αμερική, Α ρ γ ε ν τ ι ν ή , Βραζιλία και τ ώ ρ α και σ τ η ν EE. Εφόσον τα μ ε τ α λ λ α γ ­ μένα εξαπλωθούν, έπειτα είναι α π λ ό ν α μ ε τ α τ ο π ι σ τ ε ί η χρήση στους σ π ό ρ ο υ ς εξο­ λοθρευτές, ό π ω ς α κ ρ ι β ώ ς έγινε και με τους υβριδικούς. Τον Φεβρουάριο τ ο υ 2003, σε μια συνεδρίαση της Διε­ θνούς Ομοσπονδίας Σπόρα>ν, σ τ η ν Λυών τ η ς Γαλλίας, μοιράστηκε έ ν α έγ­ γ ρ α φ ο με τίτλο, «Τα ο φ έ λ η τ ω ν GURT». Υποστήριζε ότι ο «εξολοθρευτής» σ τ η ν πραγματικότητα θα ωφε­ λούσε τους φ τ ω χ ο ύ ς α γ ρ ό ­ τες, διότι η κ α τ α λ η κ τ ι κ ή α κ ο λ ο υ θ ί α θ α εμπόδιζε σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α την διά­ δοση τ ω ν α ν ε π ι θ ύ μ η τ ω ν γ ο ­

νιδίων τ ω ν μ ε τ α λ λ α γ μ έ ν ω ν φ υ τ ώ ν στα ά λ λ α φ υ τ ά , δια­ φ η μ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν ίδια ιδέα με­ τ α μ φ ι ε σ μ έ ν η σε ένα ε ρ γ α λ ε ί ο «βιοασφάλειας». Έτσι η α ν τ ί θ ε σ η στον «εξο­ λοθρευτή» και τ α μ ε τ α λ λ α γ ­ μ έ ν α θα κ α μ φ θ ε ί . Ο μ ε τ α λ λ α γ μ έ ν ο ς σπόρος TERMINATOR είναι ήδη έτοιμος.

όπλα»Η παρεχόμενη, α π ό τ η ν AID, βοήθεια τ ρ ο φ ί μ ω ν τ η ς Ο υ ά ­ σιγκτον γ ι α τ η ν Α φ ρ ι κ ή στους τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς μ ή ν ε ς £

χει συνδεθεί με τ η ν π ρ ο θ υ ­

μία μιας Χώρας να δ ε χ τ ε ί τις

ΤΑ ΩΦΕΛΗ ΤΗΣ Λ Ε Υ Κ Η Σ ΑΔΕΛΦΟ­ ΤΗΤΑΣ

αμερικανικές π ο ι κ ι λ ί ε ς με­ ταλλαγμένων. Η α μ ε ρ ι κ α ­ νική βοήθεια γ ι α τ η ν καταπολέμηση τ ο υ AIDS

Σ ή μ ε ρ α , η α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή βιο­ μ η χ α ν ί α μ ε τ α π ο ί η σ η ς αγρο­ τικών προϊόντων, που ε ξ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι α π ό μία π λ η ­ θ ώ ρ α π ο λ υ ε θ ν ι κ ώ ν συμφε­ ρ ό ν τ ω ν , είναι η δεύτερη πιο κ ε ρ δ ο φ ό ρ α β ι ο μ η χ α ν ί α μετά τα φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ά είδη, και έχει ετήσια κέρδη π ο λ ύ π ά ν ω α π ό 800 δ ι σ ε κ α τ ο μ μ ύ ­ ρια δ ο λ ά ρ ι α . Ο « ε ξ ο λ ο θ ρ ε υ τ ή ς » και οι σχετικές τεχνολογίες GM σ τ α χ έ ρ ι α π έ ν τ ε εταιριών π α γ κ ο σ μ ί ω ς , οι ο π ο ί ε ς υπο­ σ τ η ρ ί χ τ η κ α ν α π ό τ ο USDA, τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Α μ υ ν α ς και τ ο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να α ν ο ί ξ ο υ ν τ η ν π ό ρ τ α σε π ι θ α ­ ν έ ς μ ο ρ φ έ ς β ι ο λ ο γ ι κ ή ς επί­ θεσης ενάντια σε ολόκληρους πληθυσμούς, ε π ί θ ε σ η ς π ο υ δεν είχε φ α ­ νταστεί κανείς πιο πριν. Μια π ρ ό σ φ α τ η μ ε λ έ τ η της

210

Πολεμικής Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς τ ω ν δηλώνει ότι τ α «βιολο­ Η Π Α γικά ό π λ α π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν με­ γαλύτερες δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς χρήσης α π ό τ α π υ ρ η ν ι κ ά

στην Αφρική έ χ ε ι π α ρ ό μ ο ι α πολιτική. Σ α φ ώ ς , η τ ε χ ν ο λ ο ­ γία των μ ε τ α λ λ α γ μ έ ν ω ν έχει γίνει ένα σ τ ρ α τ η γ ι κ ό , γεωπολιτικό ε ρ γ α λ ε ί ο γ ι α την Ουάσιγκτον. Οι υ π ε ρ α σ π ι σ τ έ ς τ η ς τ ε χ ν ο ­ λογίας GM υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο υ ν ότι κανένας δεν θ α έ κ α ν ε μ ι α

Η κ α τ α σ κ ε υ ή , μ έ σ ω τ η ς γε­ νετικής εφαρμοσμένης μη­ χανικής, βιο-όπλων τ ο ξ ι κ ό τ ε ρ ω ν και δ υ σ κ ο λ ό τερα ανιχνεύσιμων, ήταν ένα σημαντικό κίνητρο για τα έθνη, ώστε να α π α ι τ ή ­ σ ο υ ν μια ι σ χ υ ρ ό τ ε ρ η σ υ μ φ ω ­ νία σχετικά με τα βιο-όπλα. Μ π ο ρ ο ύ ν δ η λ α δ ή να σε κά­ νουν να πεθάνεις α π ό την πείνα ή α π ό αυτό που θα σου δώσουν να φ α ς . Ο Μπους παλαιότερα, αλλά κ α ι τ ώ ρ α ο Ο μ π ά μ α , έχει αρνηθεί επανευ\ημμένα να υ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ η ν Σ υ ν θ ή κ η βιο­ λ ο γ ι κ ώ ν και τοξικών ό π λ ω ν , υ π ο σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς ότι χ ρ ε ι ά ζ ε ­ ται ελευθερία για να ανα­ πτυχθεί η άμυνα ενάντια στον βιο-πόλεμο. Η ελευθε­ ρία ε ν τ ο ύ τ ο ι ς μ π ο ρ ε ί ν α λει­ τουργήσει και με τους δύο τρόπους.

τέτοια δραστική χ ρ ή σ η τ ω ν

Ο γ ε ν ε τ ι κ ό ς χ ε ι ρ ι σ μ ό ς δίνει

φυτών GM, ώστε να ε λ ε γ χ ­

την δυνατότητα στα χέρια

θεί η π α γ κ ό σ μ ι α α γ ο ρ ά τρο­

μιας κακόβουλης δύναμης,

φίμων: « Μ π α ί ν ο υ μ ε σ τ ο ν

να εξαπολύσει μια απερί­

πειρασμό ν α π ο ύ μ ε ότι κ α ν έ ­

γ ρ α π τ η καταστροφή στον

νας με σ ω σ τ ό το μ υ α λ ό τ ο υ

ανθρώπινο πληθυσμό.

δεν θα χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ σ ε α υ τ ά

Ακόμη και αν τα φ υ τ ά GM

τα π ρ ά γ μ α τ α » .

α υ ξ ά ν ο υ ν τις π α ρ α γ ω γ έ ς

Η γενετική ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν η

τ ρ ο φ ί μ ω ν , κ ά τ ι π ο υ δ ε ν έχει

μηχανική μ π ο ρ ε ί ν α δημι­

αποδειχθεί ακόμη, αυτή η

ουργήσει ρύζι με ε ν ι σ χ υ μ έ ν η

δυνατότητα για τον έλεγχο

την βιταμίνη Α, α λ λ ά μ π ο ρ ε ί

τ η ς ε π ά ρ κ ε ι α ς , αλλά κ α ι τ η ς

εξ ίσου κ α λ ά να δ η μ ι ο υ ρ γ ή ­

ποιότητας των τροφίμων

σει σπόρους π ο υ π ε ρ ι έ χ ο υ ν

ολόκληρων εθνών, είναι

ιδιαίτερα τ ο ξ ι κ ά β α κ τ η ρ ί δ ι α .

κάτι που θα έκανε όλους

Οι Αμερικανοί ε ρ ε υ ν η τ έ ς

τους σκεπτόμενους α ν θ ρ ώ ­

έκαναν α ρ χ ι κ ά α υ τ ό το 1986.

π ο υ ς ν α είναι π ο λ ύ επιφυλα-


212


C.E.R.N. Οταν ο Βλαδίμηρος Πούτιν επελέγη για να αντικατα­ στήσει τον Γιέλτσιν, ήταν ένας αξιωματικός της K.G.B. Το Ρωσοεβραϊκό λόμπυ, που έλεγχε την οικονομία της Ε.Σ.Σ.Δ. και φρόντισε, όταν πήρε εντολή α π ό την Λευκή Αδελφότητα, να την διαλύ­ σει (την Ε.Σ.Σ.Δ.) με τον Γκορμπατσώφ στο τιμόνι, έψαχνε για αντικατάσταση του Γιέλτσιν εναγωνίως. Στο πρόσωπο του Πούτιν είδαν ένα άνθρωπο, νέο, δραστή­ ριο και π ά ν ω α π ' όλα πειθή­ νιο. Οταν λοιπόν ο Πούτιν επελέγη α π ό τους Ρωσοεβραίους «ολιγάρχες» σαν το νέο τους πιόνι, με το οποίο οι Η.Π.Α. και η Ρωσική Ομο­ σπονδία θα μπορούσαν να έρθουν σε αρμονική συνερ­ γασία και ο κόσμος επιτέ­ λους να γίνει ένας, η Μαύρη Αδελφότητα των Μ π α χ ο μ ε χ έκανε μία κίνηση ΜΑΤ στον Μ.Α.Τ.Σ. Πλησίασε τον «υπαλληλάκο», όπως έλε­

γ α ν τον Πούτιν, της K.G.B. και χωρίς να γίνει αντιλη­ πτή η προέλευση της προ­ σέγγισης αυτής, πέτυχε το εξής. Ο Πούτιν είναι ορθόδο­ ξος. Ο πνευματικός του, ο π α π α Τύχων, μοναχός σε μοναστήρι έξω α π ό τη Μόσχα, «πείσθηκε» να τον «πείσει» ότι ήρθε η ώρα να μεγαλουργήσει η Ρωσία, σ ύ μ φ ω ν α με τις προφητείες των Αγίων της Ορθοδοξίας και σ ύ μ φ ω ν α με την προφη­ τεία του Αγίου Αγαθάγγελου να «ξυπνήσει εκ του ύ π ν ο υ και να αναμορφώσει τον πλανήτη». Ο Πούτιν όμως ήξερε ότι για να α ν α μ ο ρ φ ω θ ε ί ο π λ α ν ή τΓ )€ χρειαζότανε χρήμα. Πολύ χρήμα. Το χρήμα και τα ΜΜΕ στη Ρωσία το εί­ χανε οι ελεγχόμενοι α π ό τη Λευκή Αδελφότητα ολιγάρ­ χες του Ρωσοεβραϊκού λ ό μ π υ και όλο τον πλούτο της Ρωσίας σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, τον είχαν εκ­ χωρήσει με υ π ο γ ρ α φ ή του α π ο χ ω ρ ή σ α ν τ ο ς Γιέλτσιν, α ν τ ί πινακίου φ α κ ή ς στις πε­ τρελαϊκές εται­ ρείες της Αμερικής και της Ευρώπης. Ο Πουτιν, όμως, είχε ένα σύμ­ μαχο, π ο υ δεν γνώριζε και που είχε ένα σχέδιο

οποίο όλοι θέ­ λουν δεν θέλουν to προωθούν εφαρμόζοντας τα δικά τους σχέδια. Οπως δηλαδή είπε ο μακαρι­ στός γέρων Παΐσιος: «Ολοι οι μεγάλοι και τρα­ νοί, έχουν τα δικά τους σχέ­ δια. Θέλουν δεν θέλουν όμως προωθούν το σχέδιο του Θεού». χ0

Έτσι, η Μαύρη Αδελφότητα, που εδώ και 42.000 χρόνια βρίσκεται σε δ ι α μ ά χ η με τη Λευκή, και εδώ και εκατό χρόνια έχασε π λ έ ο ν κ ά θ ε εξουσία π ά ν ω στον π λ α ν ή τ η (βλέπε 4, 5, 6), έβαλε τους Κινέζους να διαθέσουν με­ τρητά σε δολάρια στον Πού­ τιν, ο οποίος κινούμενος με τρόπο «καγκεμπιτικο» συνέ­ λαβε ή εξόρισε τους Ρωσοεβραίους ολιγάρχες αφαιρώντας τους κ ά θ ε δύ­ ναμη και σχεδόν κ ά θ ε πρό­ σβαση χρήσης των ΜΜΕ. Έτσι ο Πούτιν, με την ιδιόρ­ ρυθμη και α φ α ν ή βοήθεια της Μαύρης Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς κατήργησε τον έ λ ε γ χ ο της Λευκής στη Ρωσία. Εκεί Λοιπόν που ο Σ α μ α έ λ έφθασε στη βρύση, γ ι α μια ακόμη φορά νερό δεν ήπιε. Τα 25 πρωτόκολλα β λ έ π ε τ ε του ολέθρου, ε ί χ α ν σ χ ε δ ό ν ολοκληρωθεί όσον α φ ο ρ ά την εφαρμογή τους. Έμενε η

μ ε γ ά λ η πείνα την ο π ο ί α τεχνιέντως θα έριχναν στον κόσμο, το χτίσιμο του 3ου Ν α ο ύ του Σολομώντος και ο ερχομός του Αντίχριστου π ο υ θα έδινε ελπίδα, ψωμί και α σ φ ά λ ε ι α και τ ά ξ η στον α π ε λ π ι σ μ έ ν ο και πεινα­ σμένο π α γ κ ό σ μ ι ο λ α ό . Εκεί λ ο ι π ό ν π ο υ όλα ή τ α ν έτοιμα, η κόκκινη αρκούδα ξέφυγε α π ό τ ο χ α λ ι ν ά ρ ι της Τάκλα Μ α κ ά ν . Τα σχέδια της Λευκής Αδελ­ φ ό τ η τ α ς φ ά ν η κ ε ν α καταρ­ ρέουν. Τότε ο α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς της, βασυ\εύς Ν ε φ ε λ ί μ Βελ ι ά λ εκ τ ο υ γ έ ν ο υ ς Μαλτσέχ, σε συνεδρίαση π ο υ έγινε στο γ ρ α φ ε ί ο τ ο υ στην


υπόγεια πολιτεία της Μαχ Τανέ, είπε: «Τέτοιες κατα­ στάσεις ζήσαμε και στο πα­ ρελθόν. Θα συνεχίσουμε το σχέδιο μας για να μη χά­ νουμε χρόνο λόγο) της κατα­ ληκτικής ημερομηνίας του 2012 (βλέπε Γιατί και π ώ ς ζουν ανάμεσα μας, 4, 5, 6). Προχωρήστε σε όλους τους τομείς σαν να μην υπάρχει ο Πούτιν και θα τον αντιμετω­ πίσουμε κατά περίσταση. Δεν μπορούμε να τον σκο­ τώσουμε, διότι δεν έχουμε εξουσία α π ό το συμβούλιο της Ικα». Έτσι τον Ιούνιο του 2008 έκαναν μια πρόβα τζενεράλε παγκόσμιας φ τ ώ χ ι α ς και πείνας, βάζοντας όλα τα ΜΜΕ να π ρ ο σ π α θ ο ύ ν να πείσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό ότι δεν υπάρχει ρύζι και σιτηρά και ότι: «σε λίγο θα δούμε κόσμο να ψά­ χνει όπως το '40 σε κάδους απορριμμάτων για φ α γ ώ ­ σιμα». Στην μ π α χ α λ ο ε λ λ ά δ α μας το ακούσαμε κι αυτό στην τηλεόραση. Και είδαν οι άνομοι της Λευ­ κής Αδελφότητας ότι πράγ­ ματι ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει συνηθίσει να υπακούει και να πείθεται α π ο τα ΜΜΕ. Εν τω μεταξύ Ο Πούτιν έχοντας στο χέρι το μετρητό που πήρε α π ό τις πολυεθνικές «επτά αδελ­ φές» του πετρελαίου, τα

συμβόλαια με τις οποίες φρόντισε να αλλάξει υπέρ τοι» ρωσικού κράτους με την απειλή της πλήρους κατά­ σχεσης τ ω ν πετρελαϊκών τους εγκαταστάσεων εντός ρωσικής επικράτειας, με την α ι τ ι ο λ ο γ ώ της "μόλυνσης του περιβάλλοντος" και του κινδύνου της εξαφάνισης της «φώκιας του Ειρηνικού», έδειξε ότι ούτε «συνεννοήσιμος» είναι, ούτε «αμελητέα ποσότητα». Αποφάσισαν λοιπόν να δουν μέχρι ποιου σημείου μπορεί και είναι διατεθειμένος να τους κο­ ντράρει, και έστησαν εις βάρος του Γεωργιανού λαού ένα παιχνίδι βρώμικο, βά­ ζοντας τον Σαακασβίλι, πρόεδρο της Γεωργίας να επιτεθεί εναντίον της Νό­ τιας Οσετίας την ημέρα έναρξης τ ω ν Ο λ υ μ π ι α κ ώ ν α γ ώ ν ω ν του Πεκίνου, στις 88-2008. Η αντίδραση του Πούτιν ή τ α ν καταιγιστική. Σε 48 ώρες κατενίκησε τους Γεωργιανούς και ά λ λ ο που δεν ήθελε, ανακήρυξε την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, π α γ κ ό σ μ ι α κυβέρνηση, με τον μισό κόσμο να τον ελέγ­ χει ο Πούτιν, π ο υ έκανε μέχρι και δικό του αντιΝΑΤΟ το χ ε ι μ ώ ν α του 2008, κ α τ ά λ α β ε η Λευκή Αδελφό­ τητα ότι δεν μπορεί να κάνει.

•Εστειλαν λοιπόν δύο φορές £ ν Κ ί σ σ ι ν γ κ ε ρ ( β λ έ π ε 4 , 5, ) στη Μόσχα, για να πείσει 6 v Πούτιν να κ α τ α ρ γ ή σ ο υ ν t0 τα πυρηνικά, ώστε να μπο­ ρούν να τον κ α τ α β ά λ ο υ ν με τις σαφώς π ο λ υ π λ η θ έ σ τ ε ρ ε ς συμβατικές τους δυνάμεις. Σιον Πούτιν πουτινιές όμως δεν γίνονται, α φ ο ύ τους είπε " Καταστρέψτε π ρ ώ τ α εσείς που είστε οικολόγοι τα δικά σας πυρηνικά, και ' γ ω ακο­ λουθώ". Η α π ε λ π ι σ ί α του Σαμαέλ άρχισε να κορυφώ­ νεται, αφού κόποι 200 και πλέον ετών π ή γ α ι ν α ν χ α μ έ ­ νοι. Κάλεσε λοιπόν τους ηγέτες των Νεφελίμ και τ ω ν δύο Αδελφοτήτων και τους αρ­ χαγγέλους του σκότους και είπε: «Αφού ο υιός μου ο αγαπητός δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα δίποδα ζ ώ α ως π α γ κ ό ­ σμιος ηγέτης, θα ανοίξουμε τις πύλες και θα β γ ο υ ν στην επιφάνεια οι παλιοί κάτοι­ κοι της Γης γ ι α να π ά ρ ο υ ν την εξουσία π ο υ τους α ν ή ­ κει. Πρώτα, θα καταστρέ­ ψουμε με μία μόνο κίνηση Ολόκληρη την τ ε χ ν ο λ ο γ ί α που τους δώσαμε. Θα ιονί­ σουμε και θα καταστρέ­ ψουμε τα π ά ν τ α . Ηδη το μηχάνημα μας στο οποίο και οι 72 ευγενείς βασιλείς προσέφεραν είναι σχεδόν έτοιμο. Τα οψελη είναι προ­ φανή και για την Μαύρη και

γ ι α την Λευκή Αδελφότητα. Ας μ η ν καθυστερούμε. Κλεί­ στε το ρεύμα». Έτσι το μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο και ακριβότερο μ η χ ά ν η μ α π ο υ έφτιαξε ποτέ ο ά ν θ ρ ω π ο ς και π ο υ σ χ ε δ ί α σ α ν οι Νεφε­ λίμ, το «νέο C.E.R.N.», και όχι ο α π λ ό ς ε π ι τ α χ υ ν τ ή ς π ο υ υ π ή ρ χ ε ούτως ή ά λ λ ω ς εδώ και π ά ρ α π ο λ λ ά χρόνια σ τ α σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας, ή τ α ν έτοιμο να λει­ τουργήσει τον Οκτώβριο του 2008, α φ ο ύ έκανε τις δοκιμές τ ο υ τον Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο τ ο υ ίδιου ί τους. Ο Σ α μ α έ λ ήξερε ότι δεν είχε εξουσία να «κλείσει το ρεύμα». Οι 36.000 επιστήμο­ νες και τεχνικοί του C.E.R.N. βέβαια δεν ε ί χ α ν ιδέα γ ι α το τι ακριβιυς θα σ υ ν έ β α ι ν ε , α φ ο ύ ο κ α θ έ ν α ς ήξερε τη 219


ακριβώς συνέβη και το C.E.R-N. έδωσε επίσημη ανακοίνωση για το σ υ μ β ά ν στις 5 Δεκεμβρίου του 2008. Λυόμισι μήνες δηλαδή τους χρειάστηκαν γ ι α να κ α τ α λ ά ­ βουν τι έκανε στο μ η χ ά ν η μ α τους (αφού δεν μ π ο ρ ο ύ σ α ν να το κρύψουν α π ό τους χι­ λιάδες επιστήμονες π ο υ δού­ λευαν εκεί), η ταχύτερη, ακριβέστερη και αποτελε­ σματικότερη πολεμική μη­ χανή που είδε ποτέ ο κόσμος (απολαύστε τις λ ε π τ ο μ έ ­ ρειες στους τόμους 4, 5, 6).

ΟΜΠΑΜΑ

1222

Με το νέο φιάσκο ο Σ α μ α έ λ που π ά ν τ α δρα πολυεπίπεδα, ζήτησε α π ό τη Μαύρη Αδελφότητα να ενώσει τις δυνάμεις της με την α π ό αυτόν ελεγχόμενη Λευκή, πράγμα και π ο υ έγινε. Ο έτοιμος π λ α ν η τ ά ρ χ η ς , που η Μαύρη Αδελφότητα πάντα φροντίζει να έχει έτοιμο «για κάθε χρήση», έτυχε να είναι ο Ο μ π ά μ α . Κλασικά, ό π ω ς όλοι οι μ ε γ ά ­ λοι ηγέτες τ ω ν δύο Αδελφο­ τήτων προετοιμάστηκε στο προστατευμένο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν της Χαβάης. Θ υ μ η θ ε ί τ ε π ο υ είχε ετοιμαστεί ο τελευταίος Αντίχριστος, ό π ω ς το είχα γράψει πριν καν ε μ φ α ν ι σ τ ε ί ο Ο μ π α μ α στο προσκήνιο. Ετσι, ο νέος πρόεδρος τ ω ν Η.Π.Α. έγινε ο Ο μ π ά μ α και

η Μαύρη Αδελφότητα όρ­ κισε δικό της πρόεδρο στις ΗΠΑ πρώτη φορά στην ιστο­ ρία του κόσμου, δικαιώνο­ ν τ α ς την παροιμία π ο υ λέει «Ποτέ μη λες ποτέ». Η υ π ό λ ο ι π η όμως κυβέρ­ νηση, είναι α π ό λ υ τ α ελεγχο­ μένη α π ό τη Λευκή Αδελφότητα, με προεξάρ­ χοντες τη Χίλαρυ Τζεζαμ π έ λ Ροντάμ Κλίντον (Big Sister), την Μ α ν τ λ ί ν Ολμ π ρ ά ι τ και τον Χένρυ Κίσσινγκερ (όλες οι λεπτομέρειες στα 4,5,6). Το τι θα κάνει η Μαύρη Αδελφότητα με τον Ο μ π ά μ α μέσα στο ά ν τ ρ ο της Λευκής Αδελφότητας, δ η λ α δ ή τ ο ν Λευκό Οίκο, θα φ α ν ε ί . Διότι αν ο ε κ π ρ ό σ ω π ο ς της Μαύ­ ρης Αδελφότητας π ρ ο σ π α ­ θήσει να πάρει στα χέρια του την εξουσία στις Η.Π.Α., ίσως π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί η προφητεία του Τραχωνίου π ο υ λέει: « Ό τ α ν σκοτώσουν εκείνον π ο υ το ό ν ο μ α του θ α αρχίζει α π ό Όμικρον και π ο υ θα τον ξέρουν όλοι, τότε τα γεγονότα θα αρχίσουν να τ ρ έ χ ο υ ν τόσο γ ρ ή γ ο ρ α π ο υ οι δημοσιογράφοι δεν θα π ρ ο λ α β α ί ν ο υ ν ν α τ α λένε».

Περιμένουμε τ α γ ε γ ο ν ό τ α .

Ο ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ


Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Οταν οι 201 Ελοχίμ ενώθη­ καν με τις κόρες των ανθρώ­ πων (ΘΑ. 1, 2, 3) γ ε ν ν ή θ η κ α ν οι πρώτοι ΝεφεΛιμ που είχαν σώματα ενεργειακά, α θ ά ν α τ α και όταν έ π α ι ρ ν α ν α ν θ ρ ώ π ι ν η μορφή, είχαν την όψη πολύ όμορφων αν­ δρών, γιγαντιαίου παραστή­ ματος και γαΛάζιου χρώματος, α φ ο ύ στις «φλέ­ βες» τους, τις ενεργειακές και όχι με τη μορφή α γ γ ε ί ω ν που εμείς εννοούμε σήμερα, έρρεε ο γ α λ α ζ ω π ό ς α π α ­ στράπτων ΙΧΩΡ. Πριν συνεχίσω, να θυμίσω ότι ο Αριστοτέλης μίλησε για τις φλέβες ροής της ζωής και της ενέργειας στο ανθρώπινο σώμα που π α ρ ά το ότι βρίσκεται σε κατά­ σταση «πτώσης», εξακολου­ θεί να έχει και κάποια α π ό

1226

τα χαρακτηριστικά του αρχι­ κού ενεργειακού «παραοεί­ σιου» σώματος που βρίσκεται κρυμμένο κάτω α π ο τους «δερμάτινους χι­ τώνες», με τους οποίους οι ά ν θ ρ ω π ο ι ν τ ύ θ η κ α ν μετα την έξοδο α π ό τον παρά­ δεισο. Επανέρχομαι όμως στους Γαλάζιους Γιγανες που ήταν τα τέκνα της «Γης και του Ουρανού». Εκτός α π ό τα τέκνα α υ τ α γ ε ν ν ή θ η κ α ν και άλλα, α π ό την ένωση του ενός και μοναδικού θηλυκού α ν θ ρ ώ π ο υ , της πρώτης συ­ ν τ ρ ό φ ο υ του Αδάμ, που ή τ α ν η Λιλίθ Λαμασθού. Αυτή είχε εκδιωχθεί α π ό τον παράδεισο πριν τη δημιουρ­ γ ί α της Εύας, επειδή απορ­ ροφούσε την ενέργεια α π ό οτιδήποτε υπήρχε γ ύ ρ ω της, με α π ο τ έ λ ε σ μ α να κατα­ στρέφει και να α φ ή ν ε ι νεκρό και μαυρισμένο κάθε φυτό

και ζώο που πλησίαζε. Ο τ α ν προσπάθησε να σκοτώσει και τον Αδάμ, α π ο β λ ή θ η κ ε του Παραδείσου. Αυτή η Λίλιθ Λαμασθού ζούσε στη Γη μόνη και α π ο μ ο ν ω μ έ ν η σε μια σπηλιά π ά ν ω στα Ιμαλάια, στην περιοχή π ο υ σήμερα ονομάζεται Κένταρ Ταλ. Βρήκε τον τ ρ ό π ο να προσκαλέσει στα Ιμαλάια, αλλα και να προκαλέσει τον αρχηγό τ ω ν ε κ π ε σ ό ν τ ω ν Ελοχίμ και να ενωθεί μ α ζ ί του. Από την ένωση αυτή γεννήθηκε το δεύτερο γένος των Νεφελίμ, οι Ν α χ σ χ ρ α μόν. Οντα π α ν ί σ χ υ ρ α , διακατεχόμενα α π ό τη δύψα της μητέρας τους γ ι α α π ο ρ ρ ό ­ φηση ενέργειας α π ό οτιδή­ ποτε γ ύ ρ ω τους. Το γ ε γ ο ν ό ς ότι οι γυναίκες γ ε ν ν ο ύ σ α ν μωρά, ένα και σ π α ν ι ό τ α τ α δύο, σε εννέα μήνες, ε ν ώ η Λύ\ιθ και οι κόρες τις γεν­ νούσαν 100 σ ά ρ κ ι ν α α υ γ ά ανά δύο εβδομάδες, έκανε

τους Ν α χ σ χ ρ α μ ό ν να αυξη­ θ ο ύ ν ρ α γ δ α ί α . Ο Ρ α χ β έ λ εν τω μεταξύ έχτισε στο Κέ­ ν τ α ρ Ταλ, ένα μ ε γ α λ ο π ρ ε ­ πές παλάτι για τη Λαμασθού, το Δ α λ ά ϊ Σ α γ κάρ, ό π ο υ α ρ γ ό τ ε ρ α ε γ κ α τ α ­ σ τ ά θ η κ ε ένας α π ό τους μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς στροβιλουπερπολλαπλασιαστές ενέργειας στον κόσμο (λε­ πτομέρειες στους τόμους 4, 5,6).

Αργότερα, α π ό την ένωση της Λίλιθ με ά λ λ ο υ ς Νεφε­ λίμ, α λ λ ά και α ν θ ρ ώ π ο υ ς , γ ε ν ν ή θ η κ ε τ ο γένος τ ω ν Μ π α χ ο μ ε χ (βρυκολάκων). Οι Γαλάζιοι Γίγαντες, π ο υ ή τ α ν οι γιοι τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν και οι Ν α χ σ χ ρ α μ ό ν με τους Μ π α χ ο μ ε χ , π ο υ η τ α ν γιοί της Λύ\ιθ, ή ρ θ α ν σε σύγ­ κρουση γ ι α την κυριαρχία του π λ α ν ή τ η κ α θ ώ ς και ό λ ω ν τ ω ν π λ α ν η τ ώ ν στους οποίους ε ί χ α ν ε ξ α π λ ω θ ε ί . Οι λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς α υ τ ο ύ του

~>->7


πολέμου είναι πολλές (βλ. 4, 5, 6) και έληξε με την εμφά­ νιση της κάστας των Γαλά­ ζιων Γιγάντων υπό την ηγεσία του Διός που έφεραν το όνομα Ελ και είχαν σ α ν σύμβολο το σύμβολο του Τριαδικού Θεού, δηλαδή το κεφαλαίο Λάμβδα. Ο Δίας ωστόσο είχε καθιερώσει με­ ταξύ των Ελ όρκο, με ποινή την στάση (ακινησία) γ ι α ένα χρόνο, γ ι α να μην φανε­ ρώσουν οι Ελ στους ανθρώ­ πους την ύπαρξη του Τριαδικού Θεού, τον οποίο οι άνθρωποι αγνοούσαν.

Οι Νεφελίμ ποτε ενωμένοι και ποτε διαιρεμένοι, έχα­ σ α ν τον πόλεμο α π ό τους Ελ. Η ήττα τους, δεν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έ β λ ε π α ν τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς . Τους έ β λ ε π α ν σ α ν τροφή. Τόσο τα δύο αρχικά γένη των Γαλάζιων Γιγάντων και τ ω ν Μπαχομεχ, οσο και των κλώνων - Νεφελίμ, που π ρ ο ή λ θ α ν α π ό την ένωση του γενετικού υλικού των Νεφελίμ με αυτό των διαφό­ ρων ζώων (λύκοι, ερπετά, λεοντάρια, π τ η ν ά κλπ) έ β λ ε π α ν και βλέπουν τους

ανθρώπους σ α ν α π ό θ ε μ α τροφής Οι μεν Μ π α χ ο μ ε χ και οι Γαλάζιοι Γίγαντες, I απορροφούσαν την ενέργεια από το σώμα τ ω ν α ν θ ρ ώ I

'

πων γ ι α να τ ρ α φ ο ύ ν και τους ά φ η ν α ν α π ο ί η ρ α μ έ ί νους, «μαραμένους» και νε­ κρούς, ενώ οι κλώνοι έ π ι ν α ν το αίμα των α ν θ ρ ώ π ω ν και έτρωγαν τις σάρκες τους, όπως Λέει ο Αγιος Ανδρέας. Οπως και να έχει οι ά ν θ ρ ω ­ ποι δεν βρισκότανε, ούτε βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αΛυσίδας σ τ ο ν πλανήτη. Το όνειρο κάθε γ έ ν ο υ ς και κάθε Αδελφότητας (της Λευκής, της Μαύρης, της Αλήθειας) τ ω ν ΝεφεΛιμ και μαζί και χώρια, είναι να επανέλθουν α π ό τ α Τάρ­ ταρα στην ε π ι φ ά ν ε ι α και να κάνουν την «μεγάλη συγκο­ μιδή» του π α γ κ ό σ μ ι ο υ κ ο π α ­ διού, ο π ω ς μ α ς ο ν ο μ ά ζ ο υ ν . Σύμφωνα με τις προφητείες, πράγματι θ α ε π α ν έ λ θ ο υ ν , αλλά υπάρχει και μία ά λ λ η προφητεία που λεει ότι: «Ο ποιων τον π ό λ ε μ ο ν υ π έ ρ της του Θεού δόζης, το τ ω ν ανθρώπων γένος σ υ ν α γ α γών, π α ν γένος Νεφελίμ εν τοις πεδίοις ώλεσεν. Απεκτανθησαν γ α ρ εν τη ρομ­ φαία του κ α θ ή μ ε ν ο υ επί του ιπποΐ' και ι ις κρίσιν ουκ ήλθον δια τας α ν ο μ ί α ς αυτών». Οσον α φ ο ρ ά την ε π ι τ υ χ ί α

1 2 2 8

της «Μεγάλης Επιστροφής» που οι Νεφελίμ ονειρεύο­ νται, βασίζεται σε δυο ση­ μεία. Το πρώτο είναι ο αιφνιδιασμός τ ω ν α ν θ ρ ώ ­ π ω ν , οι οποίοι με την π α ρ α ­ χ ά ρ α ξ η της π α γ κ ο σ μ ί α ς ιστορίας, καλά κοιμούνται και ουδέν γνωρίζουν γ ι α τον π α ν ί σ χ υ ρ ο ε χ θ ρ ό τους. Το δεύτερο είναι το ότι οι ά ν ­ θρωποι, ό π ω ς κάποτε οι Ατ­ λαντες, χρησιμοποιούν την ηλεκτρική τεχνολογία, που μπορεί σε χρόνο μηδέν να εξουδετερωθεί με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών παλ­ μών. Ολη η ά μ υ ν α , όλα τα ραντάρ, όλοι οι υπολογιστές, όλες οι τηλεπικοινωνίες, όλη η α ε ρ ο π ο ρ ώ , ολο το ν α υ τ ι κ ό και οι στρατοί τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν θ α είναι ά χ ρ η ­ στοι χωρίς την ύ π α ρ ξ η ηλεκτρι­ κού ρεύματος. Τότε, οι ά ν θ ρ ω ­ ποι, θα π ρ έ π ε ι να πολεμήσουν τους Ν ε φ ε λ ί μ με π έ τ ρ ε ς και ξύλα. Η Μ ε γ ά λ η , λοι­ π ό ν . Επιστροφή, είναι μία στη­ μένη δουλειά. Στημένη α π ό τον ίδιο τον Σα­ μ α έ λ και την Λευκή και τη Μαύρη Αδελφό­ τητα. Μέσα στην


λεμο Ρώσων και Αμερικά­ νων, θα είναι απογοητευμέ­ νοι και απελπισμένοι. Τότε όμως θα εμφανιστεί και εκείνος που για τρισαναρίθμητα χρόνια μένει κρυμμέ­ νος στη Γη και θα συγκεντρώσει στο Αραντίς (λεπτομέρειες Γιατί και παν; ζουν ανάμεσα μας, 4, 5, 6) τις 144 συν μία χιλιαρχίες. Και η π α ρ ά τ α ξ η θα έχει μήκος, σύμφωνα με τα Χάλ­ κινα Βιβλία, ε π τ ά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα μέτρα. Ητοι: "Εν τη χιλιαρχίη στίχοι ήσαν πεντήκοντα. Και εν τω στίχω άνδρες ήσαν είκοσι. Και το των χιλιαρχιών διάκενον πόδες τρεις". Δηλαδή κάθε χιλιαρχία θα έχει α π ό ­ σταση α π ό την επόμενη ένα μέτρο και κάθε πολεμιστής θα καταλαμβάνει «πρόσοψιν» ενός μέτρου. Αρα κάθε χιλιαρχία θα καταλαμβάνει πρόσωπο π α ρ ά τ α ξ η ς 51 μέτρα πλην της τελευταίας που δεν θα έχει κενό α π ό τη μια της πλευρά. Έτσι, 145 χιλιαρχίες (Χ) 51 (-) 1 = 7.394 μέτρα. Η 145η χιλιαρχία θα είναι η χιλιαρχία του Πολέμαρχου του Θεού, που θα έρθει μαζί του στο Αραντίς ντυμένη στα μαύρα όπως και αυτός. Ο α ν τ ί π α λ ο ς θα κ α τ α φ θ ά ­ σει στο Αραντίς, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη α π ό κάθε ση­ μείο και θα συγκεντρωθεί 232

στην ««Πύλη της Ανατολής.,, δηλαδή στο δρόμο που έρχε­ ται α π ο την Εγνατία οδό στην περιοχή του Δερβενίου. Το μήκος και το βάθος της π α ρ ά τ α ξ η ς του θα είναι θη­ ριώδες και εξουσία «πτή­ σης» και «τεχνουργημάτων» δεν θα έχει. «Και ειδόν το θηρίον και τους βασιλείς της γ η ς και τα στρατεύματα α υ τ ώ ν συνηγμένα ποιήσαι τον πόλεμον μετά του κ α θ ή μ ε ν ο υ επί του ί π π ο υ και μετά του στρατεύ­ ματος αυτού» (Αποκαλ. ιθ' 19). Και τότε όλοι όσοι θα απου­ σιάζουν θα εύχονται να ή τ α ν εκεί (Η συνέχεια τόμοι 4, 5, 6). Αμέσως μετά το Αραντίς, ο Π ο λ έ μ α ρ χ ο ς του Θεού θα κι­ νηθεί με τον στρατηγικό τρόπο π ο υ αυτός μόνο ξέρει γ ι α να κλείσει γ ι α τέταρτη φορά στα Τάρταρα τους Νε­ φελίμ, π ο υ θα έχουν σκορπί­ σει την α π ε λ π ι σ ί α και τον τρόμο γ ι α 5 μήνες σε όλη τη Γη, κ α θ ώ ς ό τ α ν καταστρα­ φεί η ηλεκτρική τεχνολογία της Γης, κάθε εξοπλισμός και κάθε στρατός της Γης θα μ ε τ α τ ρ α π ε ί σε παλιοσίδερα και κάθε μορφή διοίκησης θα καταρρεύσει. Α π ό τόπο σε τόπο, οι α π ε σ τ α λ μ έ ν ο ι του φέροντος τα σύμβολα και το σ π α θ ί , θα οργανώ­ νουν τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς , δί­

νοντας ελπίδα και το μή­ νυμα του Πολέμαρχου, κά­ νοντας τους π ά ν τ ε ς να συνειδητοποιήσουν την α λ ή ­ θεια. Την κρυμμένη α λ ή θ ε ι α που για χιλιάδες χρόνια κα­ νείς δεν γνώριζε και ούτε καν ήθελε να ακούσει γ ι α αυτήν, για το ποιος είναι η αιτία των δεινών του άνθρω­ που. Τότε όλοι θα στρέψουν την ελπίδα τους προς εκεί­ νον, τον Αρχηγό της Ζωής που είπε: «έλθετε προς Με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι κ α γ ώ α ν α ­ παύσω υμάς». Και τότε θα είναι η εποχή π ο υ θα σε τραβάνε α π ό το χέρι γ ι α να τους πεις δύο λ ό γ ι α γ ι α τον Χριστό και θα χωρίσει η ήρα από το σιτάρι και τα ζιζάνια θα καούν σ α ν το ξερό χορ­ τάρι. Τότε μετά α π ό μακρο­ χρόνιους πολέμους, ο Πολέμαρχος του Θεού θα κατανικήσει τους ά ν ο μ ο υ ς σε όλη τη Γη και «θα π ο ρ θ ή ­ σει πάσαν πίονα (εύφορη) γαίαν». Τότε και με την ολο­ κλήρωση της 6ης ελληνικής κοσμοκρατορίας θα δοθεί στους α ν θ ρ ώ π ο υ ς η α ρ χ α ί α τεχνολογία της ελεύθερης ενέργειας (βλέπε Σ τ α Ιχνη των θεών), ώστε «οι φ τ ω χ ο ί να ζουν σ α ν ά ρ χ ο ν τ ε ς και οι άρχοντες σ α ν βασιλιάδες» και να «ζήσει ο λύκος με τ' αρνί», α φ ο ύ οι ά ν θ ρ ω π ο ι , έχοντας συνειδητοποιήσει τον κοινό εχθρό, θα «προχω­

ράνε δυο μέρες γ ι α να βρούνε ά ν θ ρ ω π ο να τον κά­ νουν α δ ε λ φ ό τους». Μέσα σε όλα α υ τ ά ο Διάβο­ λος Σαμαελ, ηττημένος θα «δεθεί» και θα περιοριστεί ώστε να «μην π λ α ν ά τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς » , α φ ο ύ δεν θ α έχει εξουσία να δείχνει στους α ν θ ρ ώ π ο υ ς π λ ά ν ε ς και ψεύδη και δεν θα μπορεί να δίνει την ψεύτικη πληρο­ φόρηση του στους α ν θ ρ ώ ­ π ο υ ς και δεν θα οξειδώνει π λ έ ο ν τους α ν θ ρ ώ π ο υ ς και τη φύση. Α π ό αυτή την πε­ ρίοδο και μετά θα βασιλεύ­ σει ο π ρ ο φ η τ ε υ ό μ ε ν ο ς βασιλεύς Ιωάννης, α φ ο ύ ο Π ο λ έ μ α ρ χ ο ς του Θεού μόνο π ο λ ε μ ά και βέβαια νικά. Και θ α κατανικήσει εκείνους π ο υ γ ι α τόσες και τόσες χι­ λιετίες αδικούν τους α ν θ ρ ώ ­ π ο υ ς και οι δίκαιοι θα χ ο ρ τ α σ θ ο ύ ν δικαιοσύνης. Ολα αυτά θα γίνουν με π ο λ ύ κ ό π ο και π ο λ ύ α γ ώ ν α και π ο λ λ έ ς θυσίες. Τίποτε μα τίποτε όμιυς δεν θα μπο­ ρεί να σ τ α μ α τ ή σ ε ι την ανί­ κητη πολεμική μ η χ α ν ή του Θ ε ο ύ α π ό τ ο ν α εφαρμόσει το σχέδιο π ο υ ο Θεός τ ο υ έδειξε. Το σχέδιο της Θείας Δίκης.

Γοσχέδιο Ν Ε Μ Ε Σ Ι Σ


236


2 3 9


2 4 1


243


246


250


252


254


256

257


Ζουν ανάμεσα μας - Νέμεσις  

SCANNER Greekscreamer ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΚΌ ΤΏΡΑ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΑΠΛΆ ΚΑΙ ΝΑ ΡΩΤΉΣΕΤΕ: 10 13 Γλώσσα! Οι Ελληνες των πανάρ­ χαιων εποχών εξαπλώθη­ κα...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you