Page 1

\> €^;


o ReneGoSctNNY και o AlbertUDERZO παφυoι6ζoυv:

πoυ 6γιvε αrα Bαoιoμdvoστηv ταwια-κιv9gιΙ6γ.φJ-σJ9δ(ωv ΣToYNTlo tNTEΦlΞ

\r1 '. iu1tu

AΘHNA 1994 MAMoYΘ coMlx


oφ ακ6 qπλαv ι 6 ται αργ 6 -αρ γ d,o ε θ vα . μ ε γ. q } o κα ι, ω ρ α ταιv(α . t o Q -,'oι 6 o oδιilδεκα g , . . T Ι - o, ι ω πηδι α .

ε1q1goxι(ει πoυλιιilv,...K6πωq iο'Ι.δ,,'μo,o,r1γo.*Ξλαηοιoμ.ατα (Lπoητo.oπo(o δελε(πoυv

τb.ριρlιιo αυτ6 aδi;iilλ;i,ρΦ k-α",cEoι-αρiζει.και καιoλ6κληρη xriιoτoιj πρo η Γαλατ(α Ξb, ffia ιiδio,.iλ-i}ληbιi[o}αη-iι,δitτξ.εi;ξ jlηl,,.biι,γiατικhπoυ,εκε( dvαμικρ6 oτηvAρμoρικη,

,no ρ,μi;,i.;π;i,i. βρ(oκεται και... ακ6μη αγτιoτεκεται iωρι6


oι κατoικoι αυτo0 τoU Xωριo0 πoυ ε πιμε v ε ι v α αv τιστ εκετ αι ακoμη στoυq Pωμα[oυg,oυvαθρo(oτηKαv για v α β γ αλ o uv μια oιKoγεvειαKηφωτo γ ρ αφ( α, o τιiπog πoU στ εKετ αι

τ oU Koπαvtilvτ αgκατ ακεφαλα τo

ζεται Mαζεoτξ, Φoβερogπoλεμιoiηg, ε(vαι o αδιαφιλov(κητoq αρxηγogτoυ xωριoιi, l-l oΟζυγoqτoυ ακo0ει στo oy9μα Mπovεμ(vα(η Mιμ(vα),με τιξ oξ0Θυμεgκαι επ(φoβεgαvτιδρααειg, τηv κακη oυvηθειαvα δαvεiζεται απ6 τov M_αζεoτξτηv αoπ[δα Kαι τouq βαoτqζoυsτoU για vα καvει τα ψcbvιd τηg. Στηv 6κρη δεξια, ε[vαι o Kακo. φωvξ, o βαρδog.loωg ε(vαι πoλ0 πιo μπρooτααπo τηv εποxητoυ,γι,αυτ6 και αμφιoβητε(ται τooo πoλυ τo μoUoικo τoυ ταλεvτo απo τoυg oυγ1ρovouqτoU. Kαι, κυρ(ωq,απo εκε(vδv

To oκυλακι πoU xoρoπηδαειμπρooτα oτηv παρεα,ε[vαιo lvτεφ(ξ,η μαoκoτ τoυ 1ωριo0και αδερφικogφilog τoυ oβελιξ,τoU κατασκευαoτημεv[ρ.Στo 1ωρι6, η αληθεια μgξ,Uποχρεdlvειvα πoUμε,πωg μovov δuo ατoμα εxoυv oωoτα τα μυαλα τouq:o Παvoραμξ, o δρoυιδηξ με τ η μακρια d oπ ρ η γεvειαδακαι o Aoτερξ. Kυρ(ωqχαρη o, αυτoιig τoυg δuo αvτρεg Kαι στo μαγικ6 ζωμ6 πoU παραoκε υαζ ε ι o Παvoραμ(ξ, καταφερvειτo γαλατικo xωριo μεXρι τ ωρα v, αvτ ισ τε K ε ται στouqPωμα(oυg.

πou oτθκεταιαριστερατoυ και ε(vαι oιδεραgoτo επαγγελμα.Aυτ69,πoυ λεγεταιAυτoματ(ξεxει τηv ελεειvη oυvηΘεια vα εκφραζειτιq αvτιρρηoειg

παvωστηvασπ(δα, ovoμα- βαρδo με τιξ τεραoτιεgγρoΘιdgτoυ. QoΘιos


-r-\.

.-Ζ -----ΞΞ-

*

Ξτ'a

,---\

Α; τ oq o μ α γ ι K o qζ ωμo qε χε ι τηv ιδι oτ ητ α . v α K α Θ ι σταατρωτ0 υg oooυc τov π(voυvκαι o Παvoραμιξ\ζ

oυγ1ω-T. τov δ(vειτακτικαστo'Us τoU ριαvoιigτoυ, Mε την εξα(ρεση,

b-ρJlιηπoυε(1επdoειo.τη,x0τρα oiαv ηταv μικρogκι απo τoτε, oι ι δι oτ ητ ε g λ o υ 1 α ρiζε ι o . ζωμo g εγ ι vα v μ 6 v ι μ o i τη μ9 τo υ! KαΘε ωboα ouωq πoυ αρvoι]vταιvα τoU dι i l ooυv ,o o β ε r ι ξ γ [ v ε ται θηρ ιo για τ ( δ ε v ε v v o ε ( v α 1 αo ε ι τηv iυκαιρ(αvα δoκιμαoει-κατι πoU

εvΘoυoιαoμo.'..

ι \z 1 | 'Η

/ ,\Ι|


Aκριβιilg κατω απ6 τo κε(μεvo, μπo.

"Aυτo(

oι τ0πoι δεv ixouv τ(πoτατo .E1ειg bκηvii.πoυ αvΘqωπιvo,,! PεΨ vα απoλα0σετε μια δftio, απλo(Θvη. διαδραματιζoτ.αv τ_ακiικ6 ;,, ;i;i;η τoι 0..εv, μπoρoυv nΨoχη τ6τε.8λ6πετετov oβε-v,αvτιoταΘoιiv ,Aυτo(ε(vαι oτη λεγειilvα.'! Τ!., Θεoi!,, .Δεv Λιξ.,καταχαρoιiμεvo, vα oρμ6εvα- ρφμα1κη vα τα μπoρoι1με βαζoυuε .Pιnln uε τωv Pωμα(ωv φωvdζovταq:τougΘεo0g!,, Γιo,v "Θα π6ω ατη vα ΛφJlστε

τouq σε μdvα!,,.Tov ακo. πω oτov Kα(oαρα'!Aμ, 6πιdc.αu, o Aατερξ, o Mαζεoτξ και oι €τo ρ γov.. o εκατ6vτ.iρxos iiαζε.:,iii ^ouυouv κατoιKoιτoU UπoΛoιπoι χωριo0τωv μπoγαλdκια τoUκιiι φiιiγεi για τη oπo(ωvη δι6Θεαηvα ριξιjυvμiρικΞc Eκε(,oυvαvτ6τbvμεγαλoαv. μπouφΛεqστouqεπιτιθεμεvoυq Pω. i.i,μη. σαv, γεWαιoqσΓρα.τιωiιKoq μαιouq,ειvαιφαvερη.H μdχηo(γoυρα Qqα πoυ1αι, οε φoβαταιτ(πoτα,κ6vειτnv ειvαι oπωqπ0yταβ(αιηαλλα και dι]. αvαφoρd τoυ.Δε Θαμπoρo0oε vα πbι vτoμη.Γι αυτ6 αμεoωqπιo κατω. καvεξπωq αυτη αvαφδρd πρoκαλiι η μπoρε(τεvα δε(τe μ6vovτo απoτΞ] στov0ικτατoρα αλαλqγμoυq χαραq. λεoμα:^oπαoμdvα 6πλα και-pωuαιoι Kι,αυτ6,γιατ[ τo μικρ6Vαλατι,κΞ-κj. καΛ9ισθηταδιαoκoρπιoμεvoι εδιil κι ριo,oι κατoικo[ τoUκαι o μαγικ6c Ζω. εKε(.fAvτoυgπληoιαooυμε, vα ugs.τoυg,εδιilκαι πoλ0vκdιρ6'εio. μπoρω ααgβεβαιιiloω6τι αvταλldciooυv πα- χΛoυvτα αφτι6τou.oπωoδnπoτε. o απoγoητεUση, Yεμdτεg Kαισαραq 9ατηρΙ199!ξ καλε(αμdoωq εκε(iαι τ6τε oπωq:.Παλιτα (δια!Αnημiαητ.α,,!., τ0 αvωτατo oυμβoιjλι6τoυ.

'D'β ry\

,ξδ

}Ξ\

\ η

!Φ.i?-

Σ..r-idΞ.

ΞΦλ EqΦ{"d'TFι

f'@* e

.rΞΞ

,alξ ,-)Ξ"f

.>-=*,1,.*τsτf

ξ€...aΦ,FΞ"

e

. - . i Ξa - :

- € r r^


Ι.!|

ΞJ

a':t:t,.

l

-ΞΞΞE-

--%.,*^a-*ιrη.

E F

=ery

πoυπα(ρvειτov o πριbτoqoιjμβoυλog λ6γo,σκιαγραφεiμε oαφηvειατηv "Ω Kα(oαρα,αv πρ6κειται καταoταoη: δε θειilv,η περ(πτωoη περ(αληΘιvιilv ενα π6ρoυμε Ag oηkιilvειΘεραπε(α! τov Hρα. παρ6δειγμα: σUγKεκριμ6vo vα κλτi.Πoιoqθα επι1ειρo0oε τα β6λει με τov,Hρακλη;!,, ε(vαι(oωgακριβηg H oκιαγρ6φηση αλλα o Kα(oαραqδεv τηv εκτιμ6δε6. vτωq και βρυx6ται:"Θα oαg απo. δε(ξω,πωq αυτo(oι απoβλακωμdvoι Θα π0ω vα Γαλατεqε(vαιΘvητo(! τoυg πρoκαι Θα τouq σUvαvτηoω πoυ τε(vωμερικdgδoκιμαo(εg μ6vov vα τιq φ6ρoυvoε Θεo(Θα μπoρoιloαv Θεo(και αληθιvo( πdραξ,'Avε(vαι ε(vαι πεtιjχoυv,θα υπoκλιθιil.Av 6μωq και μ6vov0vθρωπoι,Θα αvΘβωπoι τηv oργητoυKαioαρα!...,, γvωρ(ooυv


: -,

:


v

Λ(γo αργoτ ερα..'(ετ oι λdvε παvτα σ τα κ6μικg αλλd - αv υπoλoγ(ooυμε τα πρoβληματατωv μεταφoρωvεκε(vηgτηg επo1ηξ- Θα πρdπει vα π6ραoε καvd vαg τov Kα(oαραvα μηvαq)... ξαvαβρ(oκoυμε

κoυβεvτιαζει με τo Mαζεoτξ μπρooταoτo τoυ rUεxoμε φραχτη xωριo0,Xαρηoτovκoρι6.πoυ o,εvαvαμφoρdα, κρυμμ-εvo μπoρEoατα 6oα απ6 τα κυριoτερα μd-v,ακo0οdυμε blεxθηoαvεκε(voτo πρωιvoκαι πoυ θα κατ6ληγαvστo πιo ξακoυα16oτo(xημαπ0υ γvιbριoεη Aρ1αιoτητα' ω Kα(oαραg:Θα ooυ κdvω μια πρoτα-ση, Γ αλατ η.l- lαvτ (oτ αση τ oU xωρι oι l σ oU gκιαζει τ η δoξα μoυl Στ η P ιi'μη ε 1 oυv αρx(oειvα με πα(ρvoυvoτo ψιλo!Yπαρ1oυv μερικo(μαλιoτα πoU Uπoστηρiζoυvπωg ε(oαoτε θεo(.Av ηταv 6τoι τα πραγματα, θα υπηρXε μια εξηγηoη για τ ηV υπε ρ αvΘρωπηδιivαμη oαg. Δεv μπoρε(καvεvαg vα παλdψειεvαvτιαoτη δ0vαμητωv Θεωv. Av κατ αφθρετ εvα μoU απoδεfξ ε τεπ ω q ε(oαoτεθεo(,θα παραδεxτιilτηv ηττα μoU και θα καταθεoωτα 6πλα. Mαζεoτξ : και πωq θελειg' |o0λιε,να σoU απoδε(ξoυμε,oι δικo( μoU κι εγι i l , π ω q ε[μαoτεθεo(; Kαioαραg:εxειg ακoυoταγια τov |-|ρακλη; Mαζεατ (ξ:Tov H ρακληKovτ oιiλ oυgπ oυ πoυλαειαμφoρε(q; Kαfoαραq:oχι! oχι! Tov F|μ(θεoHρακλη, Πραγματoπoiηoεδωδεκα αΘλoυgπ-oUτoU επετρεψαvvα γ(vει δεκτ6q oτov oλυμπo γιατ( oι θεo[ τoV αvαγvιilριoαvoαv ιo6Θεo τoυq... Mαζεoτξ: Tι αθλoυg; Για vα απαvτηoει καλ0τερα oτηv εριbτηoη αυτη, o Kα(oαραqεβγαλε μια περγαμηvη (τηg oπo(αqτo περιεxoμεvoκαταλαμβαvει τo KεvτριKoτμημααυτωvτωv διjo oελδωv) και επι1εiρησεvα δωoει μερικdgεξηγηoειq oτo Mαζεoτξ. Kα(oαραg:o F|ρακληgεπvιξε τo λιovταρι τ ηg Nεμεαg,oκoτ ωoετ η Λερvα(αY δρ α, εξoλoΘρεψετov EρυμαvΘιoKαπρo, επιαoε τηv ελαφivα τηq Kερυviτιδαg,oκ6τωoε με τ o τ oξo τ oU τ ιξ Στ υμφαλ(δεg6 ρ vι θε g , δ0μαoε τov ταιiρo τηq Kρητηg,πoυ ε(1ε oτε[λει o Πooειδωvαgεvαvτια oτo M(vωα, αρπαξε τ α αvΘρωπoφαγαdλoγα τoU βαoιλιατ ηq ΘρακηqΔιoμηδη, αφ oυ τov oκoτωoε, v[κηoετιq Aμαζovεg,καθαριoε τηv κoπρoαπo τoυg oταβλoυgτoυ Aυγε(α, oκ6τ ωoετ o τ ρικεφαλo τ εραg Γ η ρ υovη , εκλεψε τ α xρυoα μηλα απo τ ov κη π o τ ωv ΕoπερiδωV Kαι ελευθερωσ ε τov


Θηoεα απ6 τov Aδη, vικιilvταqτov oκιjλoφ0λακατoυ τov Kdρβερo. o

τη Pιilμηκαι oι φiloι μαg ξαvαβρε. θηκαvoτην καλ0βατoυ αρxηγoιj oβελ(ξπoυμεxριεκε(vητη oτιγμη Mαζεoτ(ξγια vα εξετ6oouvτηv δεv ε(1ε πει τ(πoτα,ρωτdει:"Ωρα(α! κατdoταoη.o Mαζεoτ(ξπoυ στo Kαι πoι69ηταv o δε0τερogαθλog;,' μεταξ0ε(xε πρoλdβειvα ρξει μια Mε1ριvα oυvdλθειo Kα(oαραgε(vαι μ α τ ι6 στ η v π ε ρ γα μ η vημ ε τ ov τωv δoκιμασιιilv, θ1ει 16oει η oειρα τoU Mαζεoτξ vα ρωτr]oει κατd.λoγo τo Pωμα(o:-Kαι για v, απoδεfξoυμε κ6τιαπ6τo κ6φιτoυ.,,Δηλαδη, για vα πωg ε(μαoτεΘεo(,θdλειgνα κ6voυμε λ6μεκαι τoυ oτραβo0τo δ(κιoδε μαg 6λε9αυτεgτιq αvoηo(εg;,, loιiλιε!,, παραxαiδε0ειg Kα(oαραg:01ι ακριβιilg! oλα αυτd .Εγιilπ6vτασαq τo λ6ω επεμβα(vει o ε(vαιλ(γoξεπεραoμdvα... Σαg ετo(. Παvoραμ(ξ. ΠαραoιJρεστε κι ιioτερα τα πρoβληματα...,, μασα,με τη βoηΘειατωv oυμβoιiλωv βλ6πετε .Δεvεvvoε(g καιvoιiργια πωgπρdπειv,ακoιiμεvα δoκιμα. oειρα μoU,μια oιιbv...Av αρvηΘε(τε, θα ε(vαιαπ6- μαg λεvε μπoυλo0κιKαι vα μηv αvτιδειξη πωg δεv ε(oαoτεπαρ6 εvα δρoιiμε;!,, τρελιilvκαι τιπoτ6. "o1ι oβελ(ξ,61ι...εv τo0τoιg...,, ηλιθ(ωv, μπoυλo0κι vιωv!,, Eκε(vητη oτιγμη,απoδεικv0ovταξ τι oι Γαλατεqτo(μπηoαv: . 01ι ! Δεv λα o π ρ 6 β λη τ o qη γε τ η q ε ( v α ι , o εiμαoτεμπoυλo0κι!,, και δ61τηKαv τηv Mαζεoτξ πα(ρvειτηv επιβεβλημ6vη πρ6κληoη. o Kα(oαραξτouqπαρoU. απ6φαoη: oι6ζει τ6τε τov Γdιoυg Πoιjπoυgo ,Aoτερ(ξ,ε(ααι o πιo πovηρ6gαπ, oπo(ogθα ε(vαι και o διαιτητηgτoυ 6 λo υ 9μ α g κι ε o 0 , o β ε λ ( ξ o πι o "αγιivα,,τouq. Σαξ oρζω υπε0Θυvoυξ Kαι δυvατ6g... Yoτερααπ6εvα "Aβε!,,γεματo αξιo. τoυgδιio για vα πραγματoπoιηoετε πρ6πειακι θvα"Kαλ6vτ6...,,πoλι-i oτη γα. τoυg6θλoυ9.Θα ξαvαβρεΘoι1με λ ατι κ 6 ,η δ ι 6 o κε ψ ηκo ρ υ φ η qτ ε . Pιnμηγια vα δεxτo0μετηv υπoταγη λε(ωoε,o |oιiλιog Kα(oαραq iφυγε για τoυKαfoαρα!,,


o Παvoραμξ o δρoυδηq, o oπo(og π α ρ α τo v ε v θ o υ o ιαo μoKαι τηv αιoιoδoξ(ατωv φ(λωvτoυ ακoμα αvηoυ1ε[,παραδ(vει εvα παγoι1ριγεματo μαγικo ζωμo oτov Aoτερ(ξ.Yoτερα α κoλo υ θ ε (μ ι α π o λ υ o μo ρ φηο κ ηv η (α vτ ρ( κ ε ι ακ α ι σUγ Kιv ητικ η) o τηv oπo(αβλεπoυμετoυg δ0o ηρωεgvα πρoχωρoυvπρoq τηV εξoδo τoU χωριo0 κατω απo τιg επευφημfεqτωv κατo(κωvτoυ. o oβελiξ παvτωg δε δεfxvεικαι πoλ0 Ovετog.Moιαζειoαv vα ψα1vεικαπoιovμεoα oτo πληθoq. oβελ(ξ: Τo πρooεξεg,Aoτερ(ξ; Aoτεριξ: Πoιoπραγμα; oβελι ξ : Δ ε v τo β ρ( o κ ε ιgπαραξ ε v o πoU o βαρδogμαq o Kακoφωv[ξ,δεv μαq απo1αιρετιoετραγoυδωvταq;.,. Στηv πραγματικoτητα, o Kακoφωv(ξ ε(1ε ετoιμαoτε(για Vα τραγoυδfloει κ α τ ι α π o 1 α ι ρ ε τωv ταq τo Uξ ηρ ωε q, αλλα δυoτυXωq,μια γερη γρoθιαε(xε μπει αvαμεσα στηV επιΘuμ[ατoU Kαι στηv πραγματoπo(ηoη τηq. Σ'αυτo τo oημ ε (oτη g δ ι η γ ησηq,o αφηγ ητηξ σαq παρακαλε(vα φαvταστε(τεαυτη τηv εικovα - πoU δεv μπoρεσαμεvα β ρ oυ μεε γ κ α ι ρ α - και o τηv o πo ( αv διακρfvεταιo καλλιτεxvηq, με τη λ0περασμεvη κoλλαρo, πεoμεvog oε ρα απo τη πoυ μια γωvια, μετα γρoΘια τoυ εxωoε εvαg κOτoιKoξτoU1ωριoυ, μovιμωqαλλεργικogoτα "ωρα(αγαλατικατραγoυδια',.


AΘΛoΣ

ΠPg'ToΣ

Nα oμωg πoυ βλεπoUμετov Πo0πoυg vα πρoXωρε(πετα1τ69oπωg παvτα, Ξετυλ(γειτηV περγαμηvηoτηv oπo(αv ε(vαι καταγραμμεvogo κατ0λoγog τωv αθλωv και κατ6πιv,με μια oβηαvαγγελoμεvη φωvη μελλoΘαvατoυ, λε ι : .Λ o ι π o v ,γ ι α τo v πριiτo αθλ o , ακoλouθηoτεμε παρακαλιb,,Kαι παραoιiρειτoυg φftoυqμαq oτo δαoog. Εvα παραξεvoov oτ6κεταιεκε(. Πρoκειται για dvαv Eλληvα,ακ(vητo, oτη oταoη τωv δρoμεωv,τη oτιγμη τηξ εκ κ ( v η o η gε,τoψηματo σπρ ιv τ.

.E[vαιo Mερ(vogπoυ τo ηρΘεαπo ..Toυg Mαραθωvα..' εξηγε(o Πoυπoυg. v(κηoεoλoυqστouqαγωvεgτηg oλυαπoτo αλoμπιαg.Eivαιπιoγρηγoρoq πιo τ0v απo αvεμo0ταV γρηγoρoq γo' KαταιY(δα, Evαg απo σε φυooμαvα τoυqδυ6oαg Θα πρεπειvα τov vικησει στoτρεξιμo.,, .Πηγαιvε εo0,Aoτερξ.E(oαιπιo γρηαπo μεvα, παραδdxεταιμε γoρoq αvτιKειμεvικoτητα o oβελ(ξ.Ε(oαιπιo απo τo oταvφυooμααλoγo γρηγoρoξ vαειoε καταιγ(δα....,,


\

Ρ*e

Ν\ -:_

---

oμ... M, αυτ6τ, απειλητικdλoγια,o oβελ(ξ Mε ακoιigπoUσoUμιλdω:... πωg δεv ελεγα -Θα εvταξει...-επιτdλoυq Kαι o Πo0πoυgαπoμακρ0vΘηκαv. πoλιj εvδιαφ6ρov γιατ( oτηvαλλη6.κρητ^oυ ε(vαι.και oαg περιμ6vouμε και 6λoι gυγ1ρ6.vφξ δddoυqiιoυ ε(vαιKαι τo τdρμα.Θα τερματ(ζoυμε κληρωoη. vικητη τo με ξεκιvηoετεμ6λι9αδειαoειη κλεψ0. βγ6ζoυμε δρα.,,oAoτερ(ξμ6vειμ6vog με τov Eγιil, βεβαιαδεv εxω αvαγκηαπo πd,vτα μαγικoζωμ6γιατ(παvταετρεχαπ0λυ Mεριv6,τo μαραθωvoδρ6μ9, vα αδει6oειη γ ρη γo ρ α κα ι. . . E ! Π o υ τ ρ ε xε ιg ; ακ(vητo.Περιμεvovταξ κλεψιjδραπoυ Θα oημ6vεικαι τηv Περ(μεv6 με κι,εμ6vα!!!,, . ηδεv ακo0ειτ(πoτα.Moλιq εvαρξητoυ αγΦvα,o Aoτερ(ξπιαvει o ivl.εoιv6c αδ ε ιd o ε κλε ψ 0 δ ρ α ,ξ ε κ( vη o ε . τoυ. κoυβdvτα με τovαvτ(παλ6 AληΘιvηβoλδα!Tα πoυλι6,πoUτov "Ωστελoιπovε(oαιoλυμπιov(κηg:,.. τα Evδιαφερov!Kι εμε(qoργαvιilvoυμε κoιταζouvvα περv6'ει,vιιbθoυ-v v, αvατρι1ι6ζoυv! τoυg αγιilvεgoτo xωριoμαq.Bεβαια,επει. πoιjπoυλd. δη oλoι π(voυμετo μαγικ6ζωμ6,δεv T6τε o Aoτερ(ξβγαζει τo μαγικ6 τo θdαμα. ζωμ6τoυκαι π(vειμιαγoυλιd... d1ει και πoλ0εvδιαφερov

{rφ!Ts.

ι(


$>Wr .'ι\

.jΞ|,

...καιβλεπετετo απoτελεσμαστo κεvrρo τηq σελ(δαq'Evτυπωoιακ6,δεv voμζετε; oπωoδηπoτεoμωg εvτυπω. o ιαo με v o g ε ( v αι Kαι o Mεριv6g o oπo(og,oxζovταg τov αdρα oαv oβι. δα, με dκπληξηακo0ει δ(πλατoU τov Aατερ(ξ vα τoU λεει: -Aκoυoε φilε, πρ6πει vα σε oυγxαριbγια τηv εκκ(. vηoη! Mε πρoλαβεgγιατ( με τηv κoUβεvτα δεv πρ6oεχα τηv κλεψυδρα και...,,Aκoιiγovταgαυτα τα λoγια, o Mεριv6gεπιτα1ιivει.Kαι τ6τε ακo0. o γεται μια διπλη εKπUρσoKρoτηoη. Mεριvogεoπαoε τo φραγματoυ η1oυ. Kαι o Aoτερ(ξ;o Aoτερξ λoιπ6vεξαφαvfoτηκεγια μια oτιγμη κι ιioτερα τov ξαvαβρ(oκoυμεoτo ιiψog εvog Mεριvo0πoυ 6xει xdoει εvτελιilgτηv .Kαθυατ6ρηoα λιγακι,, απd.Θειατoυ.

Ξ

?1

a.-rξ

απoλoγε(ται.o1εδ6v.o φiloξ μαq. M, αρdoει Mdζεψαλfγα μαvιταρια... κα ι λo υ λ oυε π ( o η g vα μ α ζε 0 ω ακoιiγεται τη oτιγμη δια...,,Eκεivη εξαιρετικαβ(αιo.E(vαιo εvα ,,Παφ!!l,, Mεριvogπoυ τρακαριoεπαvω o,εvα δεvτρo.H μ0τητoυ γ(vεταιτερ6oτια. Σαv μελιτζαvα.Aπ6 τηv αλλη μερια τoυ δ6'ooυ9,o Πo0πoυgαvεμ(ζει μια .fair-play,, oημα(ακαι o Aoτερ(ξ,πoλ0 κρατιilvταgτov Mεριv6απ6 τo xερι, περvdειτη γραμμηvικητηg."Περ(εργo, παρατηρε(o oβελiξ, π6oo oμ6ρφυvε τo τρdξιμo τo πρoφil τoυ Mεριvoιi. Tιilραεxει μιαvεvτελιbgγαλατικημυ. o Πo0πoυg Παvταφλεγματικog, τη...,, κατα. αrov xαραζειτoτε μια γραμμη επι. πριilτog: λoγoτωv 6Θλωv:AΘλog τUχηq.Περvαμεστovεπ6μεvo.,,


r/

.AΘΛoΣ ΔΕYTΕP1Σ: , NA PlΞΕ'TΕ TCI AI1oNτιo

ξI=

Πιo MAι<PιAAno ToN XAPMA

τoN ΠΕPΣY.

**J

r.ιi

",1r ' :

, tg

ffi =-

<JΞ>*>*

M 7*k s\-lΞ

'%.


τov Mεριv6πoυ Eγκαταλε(πovταg αφηvειακ6μαKαι μια 1ελωvαvα τov o Aoτερξ και ξεπεραoει,o Πo0πoυg, o oβελ(ξφθαvoυvμπρooτασ,dvαv d.vτραπoU περιμεvειoτη μεoη τoυ καμπoυ.Παραξεvoq o τ0πog,για vα πoιiμετηv αληθεια.Φoρ0ειoκoιjφo και εxει oγoυρη γεvειαδα,τo εKπληκτικooμωgε(vαιπωq η δεξιατoυ ωμoπλατηKαι τo δεξ(τoυ xερι ε(vαι απo oτι τα πoλ0 πιo αvεπτUγμεvα Kovτα τoυ, ακ6vτιαειδι]o αριoτερα. vαι μπηγμεvαστoεδαφoq.Mε τηv κα. Θαρη,ακρβdoτατηκαι oυδdτερηφωviτoα τoU,o Πo0πoυgκαvει τιq σU. oτdoειg.Aπo δω o Xαρμαqo Πdρoηq. E(vαιo πιo ξακoυoτ69ρiπτηgακoτov κ6oμo.o δε0vτ(oυσ, oλ6κληρo τερoqαΘλogoαg θα ε(vαιvα ρξετε τo ακovτιoπιo μακριααπ, oτι εκε(vog. Στo vε0ματoυ Πoυπouqo Xαρμαq πα(ρvειεvα ακ6vτιo.Δε ρf1vειo0τε ματιd στouqδυo φiloυq μαq. Avτ(Θετα o oβελiξ δεv μπoρε(vα ξεκoλ. ληoειτα ματιατoυαπoτη δεξιαωμoπλdτηκαι τo δεξ(xdρι τoυ αvτιπd-

λoυτoυg..To βρ(oκειgωρα(oεoιj αυ. τo Aoτερξ, vα ε(vαιπιo μακρ0τo 6vα 1ερι απ6 τ,αλλo;Εμεvαδε μoυαρεoει καθoλoυ.Kαλιiτεραvα ε(vαι κα. vεig εOoωμoqπαvτo0,6πω9εγω... E[vαιπιo αρμovικo,,.., E vΦ o o β ε λ( ξ μ o vo λo γε ετ ( oι , ο X α ρ μ α gπ α [ ρ vε ιφ o ρ α Kα ι μ ε μ ι α τρoμακτικαδυvατηκ(vηoη,εριξε τo ακ6vτιoτoυ. o Aoτερ(ξKαι o oβελξ τo vα παρακoλoυθηoouv πρooπαΘoιjv πεταγματoυ ακovτfoυ,αλλ6 αυτ6 εξαφαvζεταιγρηγoραστov oυραvo. |καvoπoιημ6vog, o Xαρμαgοκαει oτα Eκε( γdλια. ψηλα,τo ακ6vτιoσUvεπoρε(α τoυ. Πεταει παvω τηv xζει πoUακ6μα απ6 ατεριdgκαι Θαλασσεq και καπoτε, δεv εxoυv αvακαλυφθε( 1αvει τηv τα10τητατoυ. Τωρα,κα. τεβα(vει.Ωx! Ωx! καπoιogε(vαιακριπλαoμα, βιilgαπo κατω.Evα περ(εργo τo κεφαλι oκεπαoμενo με φτερα,πou λαγoκoιματαιμπρooταoτη oκηvη τoυ. Evα φoβερ6oφιiριγμαKαι..τo ακovτιoβυΘ(ζεταιστη γη ακριβιilg μπρooτατoυ.


+>--

Ξ-

_ιa-_-

s/27-

^-4G_

Aμ6oωq,τo παρ6ξεvo πλ6oμα σηκ6vεται 6ρΘιoμ, 6vα πηδημα,αvετo τσεκoι]ριτoU και oUρλια. μζovταq .Π6λεμoq! o εXΘρ6qμαq κηρUξε ζει: (Στηvπραγματικ6τητα, τov π6λεμo!,, αUτ6 πoU κραταει λ6γεται.τ6μα. χoK,,,Π oκηvητoU "τ(πι,,και o διoq EρυΘρ6δερμoq. o Xριoτ6φoρoξKo. λ6μβo9Θα dρΘει.αργ6τερα να μαq τα εξηγηoει6λ,αυτ6).o X6ρμαgo Π€ ρ . σηq,σ(γouρoq για τov εαUτ6τoU και για τη v(κητoυ, τε(vειτιbρατo δε0. τερoακ6vτιoστoUξφiloυgμαg. .Aoε με vα δoκιμ6oω,Aoτερξ! .Δoκ(μαoεαv Θ6λει9,0βελ(ξ M6vo πιo δυvατd, 6oo δυvατ6 ρξτo μπoρε(ξ! .Θα δε(g!,,

o oβελξ αρπ6ζειτo ακ6vτιo, και κ6. τou τω απ6τo ειρωvικ6 βλεμμα Xαρ.

μαq πoUβρ(oκειπωq o Γαλ6τη9δεv .παiρvειαρκετηφ6ρα,τo ρ(xvει.Mια στιγμηπερv6ει.To ακ6vτιoiχει εξαφαvιατε(oτα oιjvvεφα.o Aoτερξ, o oβελ(ξκαι o X6ρμαqε(vαιo θvαgδ(. πλα oτov6λλovκαι πρoσπαΘouv vα Ξαφvικ6,o τo παρακoλoυθηooυv. Aoτερ(ξγυρ(ζεικαι φωvdζει:"Πρo. σoχη!...,, o X6ρμαgγuρζει κι αυτ69 Kαι...αφηvειμια τρoμερηκραυγη τρ6μoυ.Πρ6γματι,τo ακ6vτιoπoU dριξεo oβελ(ξ6καvετo γ0ρoτηqγηq και v6'τoπoυ τρ61ει κατ, ευΘε(αv π6vωoτovX6ρμαq.Aυτ69αρ1ζει vα τρεxει αλλ6 τo ακ6vτιoρi1τηκεμε τdτoιαδ0vαμηαπ6 τov oβελiξ (κι αq μηνηταv αρκετηη φ6ρατoυ)ιilατε o X6ρμαgαvαγκ6ζεταιvα τρdξει για πoλ0Φραμi)(ριvα τo απoφ0γει.


Π6ρα πoλι1ιilρα,T6oo πoλ0 ωoτε ακoλoυΘtilvταq o εvαg τov αλλov,oι "ταξιδιιilτεg,, φθdvoυvστov καταυλι. oμ6τωv Eρυθρ6δερμωv oι oπofoιμετα τηv αφιξητoυ πρωτoυακovτ(oυ oι Eρυθρ6δερμoι (μεταξ0τωvoπo[ωv,

αvαγvωρζouμεμε Xαρα τov παλι6 τη μαg φilo o0μπαΠα)διακoπτoυv vα δoυv vα περvαει o Xαρ. μ&xηγια απ6 τo ακ6vτιo. μαg ακoλoυθoιiμεvog Στo μεταξιjo Πo0πoυg6μωc,oδηγε( ακ6μαμια φoρdτoυgφiloυqμαq.


ΑNT,MEτ9 nιΣE'τΕ KrΛ,NΔP,κ ΑΠ0 τH ΓΕP.

MAN|A' τoN onoD ,(ANENAΣ MοNοMAxoΣ ΔΕN Aιζ0MA Λ,AToNNιιiuΣΕι

\e ζA

ζ

ι. o51 | ιL\

Qi

;-=;V-*-* #4 " ' -' o'

-{-r c t--S

Μn:|


_-?ΞP:Ξ

-)-ξΞ4

=αvαβρ(oκouμε τouqφiloυg μαq στo . Aoτoναoε μdvα,Aoτερ(ξ.Tov ξεεoωτερικ6εvog oταδ(oυ.Δε(xvovταq μ π ε ρ δ ε 0 ω στ o & ψ ε . o β ηoε κ α ι τouqμια τεραατιαπ6ρταoτo βdΘog, περvαμεoτovεπ6μεvo6Θλo. o Πo ι i πo υ g εξη γ ε i: . K α ιτ Φ ρ α θ α . Nαι αλλ0 πρ6oεχε...Θα υπαρxει αvτιμετωπ(oετε τov Kυλιvδρ(κτo κα π o ιo κ6 λπ o . . .E ivα ι π ε ρ( ε ργ α Γερμαv6. vτUμεvoq... Θα μπειαπ,αυτητηvπ6ρτα,,, - Mπα! To ραoo δεv κ6.vειτov . Eδεg oβελ(ξτo μεγεθoqτηg π6ρ. δρoυδη... Θαδε(gl,ι ταg; Θα πρ6πειvα ε(vαιxovτρ6go Kαι με απoφασιστικ6 βλ6μμαo oβελ(ξ Γερμαvog!,, κατευθιjvεταιπρoq τo xαλ( oτo - A, 6oo πιo ειioωμoιε(vαι,τooo κεvτρoτoυ oταδ(oυ.o π6.vταXαμo. περιoooτερo Hδη6μωq γε λα o τ 6 9Γε ρ μ α v6 gυ π o κ λ ( v ε τ α ι μoUαρ6ooυv!,, ακo0γεταιτo γκovγκκαι τα πελtilρια μπρooτατoυ. φιjλλα τηq πoρταg αρx(ζoυvv, - A!AρκζoUμεμε xovτρ6κ0ριog!!!,, ,Eξαλλog αv o (γ o υ v ... A γ ω v i α ! . . .Kα . ι τ 6 τ ε - Δεv ε(μαιxovτρ6g!!! o oτηv αρεvα,εvα oβελ(ξ 6ρμα. Mε κ(vηoη, Γερ. o μπα(vει 1αμoγελαoτ6 μια αvθρωπακι τo μ, 6vαπερ(εργo ρo0xoπoυ μαvogαρπαζει μπρατoo ,Yoτερα, τoUκαι τo τo λ6vεζoυι116κα και μια μαι]ρηζΦvη αvαoηκιilvει. xωρ(gvα τov απ6 τη κoιλ(τoα τoυ, αφηoει, τov στριφoγυρ(ζει π6vω απ6 γ0ρω φoUσKωτη . Αυτ69 ε(vαιo Kυλιvδρ(κo Γερμα. τo κεφαλιτoU,Kαι αρxζει vα 1τυπα v6g;!φωvαζειo Aoτερξ, τη oωματαρατoUoβελ(ξ,oτo xαλ(.


_:=t f>.

;μ];

// ι \t

Uι}Lι-/

i

υ

'r._{

/"€ τ .

.2

( λ ,Υτ

$

,T

,ι 1\

^\

(#


o Aoτερ(ξτ6τε πρo1ωρε(και πιαvει κouβεvταμε τov Kυλιvδρ(κo oπo(og oυvε1ζει vα κoπαvαειτδv oβελiξ με πoλ0κεφι Aoτερ(ξ(γεμdτogΘαυμαoμ6): "Mπρdμo, κ9ταπληκτικo αυτ6τo εiδoc λdΛηq.Δεv εxω δε(πoτεμoυκdτι iαρo. μoιo. K υ λ ι v δ ρ(κ (κ o λ α κε υ μ ε vo qα λλd σ εμv o q):.A 1γ,ι α! Τ o ε μ α τ α o τ α v εκ αv α κ απo τε εvα π o λ0 μ α κρ ιv6 ταξιτι.

xα(vει. .

Πoλ0απλ6,πoλ0απλ6...To λ6τε γιατ(ε(ααoτεπoλιiδυvατ6c. . Nαιv,!Nαιv!Σαg βεβαιω.τα τoκιμαooυμε. Eγκιilτd 3ρiω nρoξτo μΞρoqσαξ, εoε(gτα μoUπιαoετετo iε. ρι και.τα χρησιμoπoιηoετετη φ6ilα μoU...,, o Kυλιvδρ(κ πρoxωρε(τ6τε εvαvτια oτov Aoτερξ o oπofogβoυτdειτo μπρατσoτoυ Γερμαvoιj, κι αρxζει vα Tελετε vα τoκιμαobiε; τov,xτυπαειμε τη oειρα.τδιjoτo -

Aoτερ(ξ i;i. .: xαλi. 1(EvΘoυoιαoμεvoc-

"Ω vαι!,,Evιi o oΙ]ελ(ξ oρεη,ατog): πεoριoτικ6 εξω απo τo xαλf,o IJεIαιKυλιvδρ(κ και o Aoτερiξ o.θ^o,iαi .Γεi:μαvοq εvωπιogεv^ωπ(ω και o αδ.-

- Eτoι; : Για! Για! Πoλ0ωρα(α!Kαταλdβατε! Πιo vτυvατd!Πιo.vτυvατdi, τin-; Aoτερ(ξ,oαv υπdκouoqμαθηiηc, 1fζειτo H6Θημα: εκτελε(τιg εvτoλεqκ6τδ απo τij . τη € κ πληκτo βλεμματoυ oβελ(ξo oπo(oq ,E(vαιπoλ0απλ6!Xρηoιμoπoιε(τε διjvαμη τoυαvτιπαroυ oαi γi;,;1;; απ6 6λε9 9εΙ-εχει ακ0μαo.uvελθει vικηoε.τε. ooo πιo δυvαioξειvαi-δ τιq guτgq, σUγκιvηoειg και παρακo. αvτ(παλ6goαg, τ6oo πιo πoλιj nε.υ. Λ0Uυει τη σκηvημε εvδιαφ6ρov.


- Ωρα(α!Τιiρα, με βαζετε κατω oτo κ α λ( κ α ι ε π ω φ ε λ o 0 με v o qαπo τηv αφηρηματαμoU,πηvτατε oτη ρακη μoυ! Nαι! T6λεια!Πoλ0 πoλ0 καλα! Για!...Kαι τιilρα πηvτεξτε oτo κoιλι0 μou! . . . - Eτoι; - Για! Πoλ0 ωρα(α!Aρπdζετε τo βρα. κiovα μoυ, vα ετoι, γι6i.., ouvτ τιq γκα μ πε gε τo ι . . .Ωρα( α!Ω ρα( α!Kαι, vα, 6πω9 βλdπετε,vτεv μπoρ6 πια vα κoυvητιil.E(μαι παγκιvτευμεvog.., κι εoεfg ε[oαoτε..,Eκε(vητη oτιγμη o Kυλιvδρ(καπ6 τη Γερμαv(αoταμdτα. Δεv ε(vαι πια καθoλoυxαρo0μεvog oιiτε φιλικog,Moλιgκαταλαβεπωq o Aoτερξ τov ε1ει δεoει κoμπo Kαι με πvιγμ6vηφωvη, oμoλoγε(:,,... Kι εoε(g Tηv ε(oαoτε...ε(oαoτε.,.o vικητηg!',

δια oτιγμη,oτιq κερκ(δεq,o Πo0πouq,αταρα1ogoβηvειακ6μαμιαv αρdδα oτov κατ6λoγoτωv 6θλωv. Στη Pωμηαvτ(Θετα, η ατμooφαιρα δεv εivαι καθoλoυαταρα1ηγιατ( o Kα(oαραgμoλιgεμαθε τα απoτελεoματατωv πρωτωvαθλωv. τ(πoτα. - oλα αυτα δεv απoδε(xvoυv Mικρoπραγματα 6μωq.... ηταv.....τιilρα Tιilραθα xρειαoτε(vα αvτιμετωπi. σ o uv τ ιg ι6 ρ ε ιε qτ o U vη o ιo 0τ η g Ag απoμακρυvθoιiμε Hδovηg!!!,, λ(γo γιατ(,αυτη τη oτιγμη,o Kα(οαραg μ6λι9ξ6oπαoεo,dvα γ6λιo,o(γoυρα Δεv ε(μαoτεαλλωoτεoι μo. υoτερικ6. voι πoUαπoμακρUvΘηκαμε: κoιταξτε καλιiτερααrηv ακρη τoυ τραπεζιoιi, τα μoιiτρατη δυoτυ1ιoμdvωv oυμβo0λωvτoυ!


.λ-.-C* --

Evω τo γελιo τoυ Kα(oαραακouα Λoυδoβ(κoυ αv τη x εf, ξ α vα β ρ ( o κo υ u ετ b v αρ1ζoυv ΧΙll, oι δ0o φiloι μαq vα τραβαvεκoυτiiμε μιαJ Δo τερ fξK αι τ o v o β ε λιξ . κα ιτ o v απισ-τεUτη oταv dπo.τα1ιiτητα. Πo0πoυg, oτηv 6xθη μιdg λ(μvηg (με πoλιi βιβηζovται Θ6ρυβo!) τoυq oτo κειrτpoτηq oπo[αq,οιdκριvετλi UπooεXovται υπερo1εq κoπελεq. σ εvα,vηoακι.Δ-εfxvovταq - vη b ι oι i τo vερ6,o εi,αι l | o U πo u qεξ η γε ι: " Π ρ ε π ε ι vα δ ια κo o μ o g τ o υ α γε υ τ ικ6 qπ: α vτ o ιiλoυλ o0δι α 0 ι ασ χι σ ετε τ η λ( μ vη ,Θ α σα q μ πoυΛισ περι μεv ωσ τ η v α vτ [ π ε ρ α6 xθ η . λoι1δεgπoυ κελαηδαvεκαι πεταπoυ πετoOvστo ρυομo-iηs Λατα τη γvωμημoυ (και ε[vαιη μoυoικηg. πρωτη.φoρα τoU τη δ(vει!)ε(vαι Mια απo τιg κoπελεg (oε τ6vo πoU α0 ι αv 0 η τo0τ ι μ π o ρ ε ( vα ε π ι- εκτoτε υιoθετηθηκε τιq αερoσUτu1ετε.,Yπαρ1ει εvα πλoιαριoεκε(. vo o o u ξ ) α π ε υ Θ απo υ vε τ ατι oτ ε σ ' Δo υ λ o g σ αg . ! , ,K α ι o Π o ιiπ o υ q gυτoγ9..Kαλωg ηρθατεoτo vηoi φεγγει,αφηvovταq τoυgδ0o μovoυg H δ o vη g . Σ α q π ε ρι μ ε v α μ ε . ιlS φι Δ0 ψ qμαξ , o ι o π o ( o ι, π o λ0 :Eλατε...,, oτη βαρκακαι Για γρηγ0ρα, μπα(voυv Aατερ(ξ και τov oβελ(ξ αρ1ιζoυvvα κωπηλατoι]v.. -τ-ov α ρ χ ιζε ι μ ια α ξ ε xα o τ η δι α μ ov η. - Mα,Αoτερ[ξ,ε(vαιγια γdλιααυτoc τouqσκε,παζoυv .AΛΛεq.r<oπεΛεq o 6 Θλ o g,Θα φ Θ d o o υ ιiεα μ ε o ω i λoυ.λoι]δια, με αλλεg χoρει]oυvπρbc oτηv αvτ(περα61Θη. oαμπεq!),κα - Aq εχoUμετ0 vou μαQ.oβελft τιμηv τoυg (υπερofδq Π α λι τ o u q κε ρ v6v επoτ α , 9Δnεs γιατ[πoτεδεv ξερειq,,... tsιvαι o παρ6δειoo9 (αυγγvωμη, o Kol τ9τε, ε_vατραγbιjδιεξαιρετικα oλυμπog!) Σε δεδδμεi,η of.γμn, μια μελ ω δ .ι κ oδ ι α κ6 π τ ε ι τ η v κo U απo τιg κoπελεξ-πβoκειται'Vια βεvτoιjλατωv διjo rαlαiωv. τα μια πληbιαζει τbv τραγoι3δια llY' ΙρΨ9ιερεια-6ρ1ovταιαπ6 τo vηodκι UμεΛιξ. ιιvαι o τη μεo η τη g λ( μ vη qX. ω ρ ( i vα κα1,στ oργη,γεματη τρυφερoτητα και ιioτ ερα απ o ε .vα oυvεvvoηθoιjv, αλλα με μια ιiρμbv(α φιΛι,τov ρωταει:.Kαιτωρα, ωρα[ε oτoρυΘμo.τoUξ, πoUΘαiιρoκdλoιjoεπ0Λεμι,στη, τι επιΘυμε( η καρδια U αU μασ μoα κo μ α κα ι στ o U c σ0U; ]Nα φdω αγριoγo κ ω πη λ ατεgoτ ιg γα λ6 ρ ε q τ o υ , απαvτα ' 0 ρ oυvo,, ηoυxαo oβελ(ξ.


€--'?+ i*

t{**

.


v-αεπαvαλαβει Xρειqστ]Ιε^ τηv κιvηgη.o oβελ(ξ,εξω φρεvωv, .Bεβαιαφε0γdι

βιαoτικ0για τη βαρκα. και θα XαΘωμα τ ov Toυτ ατ ιg!Δεv ε x oυv αγριoγoιiρouvακαι τ oλμoι i vvd τo λdvε τo vηo[ τηq Hδovη,gl Xα! Xα!,, Στo μεταξ0oμωgo Aoτερξ, με τη μυτ η 1ωμεvησ' εvα λoυλoι jδικαι .τα ματια xαμεvα σε ovειρoπoληoειgμε

καιooτα,δε,vπηρεειδηo{τη gαρ5s,

θυελλωδηαυτηoυζητηoη.

I

- Bρ(oκεoαιoτo vηofτηg Hδovηg,

σε ρωταειτι πoθd( η πρωθιερεια

η,ψUXησoUKι o μovogooυ πoθog ειvαι vα φαξ; - Nα ι , δ η λ α δ η , βε β αια. , . T o φgγητoδεv εivαι ηδovη; - Eoτω,,εoτω,Exoυμεvεκταρκαι αμβρoσια'

- ,Tι ε1ετελεει;A oxι! A oxι

τετoιεg.oα1λαμαρεq. Eγd}θελδ αγρι0γoυρoυvo! -Σoυ τo ε [ π α : δ ε v υπαρΧ o Uv αγριoγo0ρouvα στo vηo(μαg!-, Δεv ε1ετε α.γριoγouρoυvb και εXετε τηV.απαiτηoη με[vωγια Υα παvτα εδιil;!Δε Θα ε(μαoτε με τα καλ0 μαg, λεω εγω!i!!,, Φυ oι κα o ι α λ λ ε g κ o πε λ ε g αvεκατεuτηKαv στη oυζητηoη! - ,Για ακoυ δω, 1.ovτρεiΔε.voμι ζ .ω v α π ι o τε υ ε ιg πωq θα κ α θ 6μ α o τε v α σo U μαγ ε ιρε0oυμε,ετoι;! - ouτε vα πλεvoυμεκαι rnατικα!

- o.01εvα καvoυμb λατρα! - oι]τε.vα ooιi φερvoυμε τιg

παvτ6φλεgσoU!.,,,, Απα ρ ι θμ Φ v τα q o λ α αυτα τα φρικτα πραγματα, η πρωΘιερεια

δεv κρατιεταιαλλo'Δε(γvεiτn λιμvηoτov oβελiξ μ, εv.αεπιτακτικoδαxτυλo:-oυoτ!Mακρια α πo δ ω!.' . Avτ ε 1αo o u! ,,λ ε

=2Ξ==-: )=Ξp ---5-

)

--------

)


κ o v τα τo U, o K α θ ω g π ε ρ v α ε ι απo .Eλα

"Aoτερ(ξ!,, E(vαιo oβελ(ξ. ακoι1γεται:

εivαι μdρogαυτo...,,και βoυτ6ειστη

σταση τoυ πρεπει vα ηταv εvδια.

oτακτικ6βημα πρog εκε(vητηv Kα. τ ε ι i θ υ v o η ,α λ λ α η πρωΘι6 ρε ιαπo U

ζoυμεκ6τι πoλιjκαυτ6μεoα oτo vερ6.Λ(γoπdρα,oτιg 61Θε9τηg λ(μvηg, ξαvαβρ(oκoυμε φρεoκoυg-φρ6oκoυ9 τoυgφfioυqμαξ πλd.ιoτov Πoιlπoυq, o oπo(og,με τo oτι]λoτoυ oβηvει αλλη μια αρdδα oτov κατ6λoγoτωv αΘλωv,πριvτouqδε(ξειμε τo μεγdλo τoυ δα1τυλo,6vα μικρ6vα6 καθαρα αρχιτεKτovικηg. αιγυπτιακηq - Kαι τωραθα πρdπειvα αvτεξετετo αβdoταxτoβλεμματoυ |ριg,τoυ μ6. γoUαπoτηvA(γυπτo...,,

Aoτερ(ξ,αg Kαι o Aoτερ(ξ,επιτελoυgξυπvαει,και oβελξ τoυπεταει: τov καιρo εδιil μαg.Δεv βoυτdεικι αυτ69oτη λ(μvη.H κατ6. μη xdvoυμε

λ(μvη.o Aoτερξπoυδεvεxει φυoιo- φερoυoαγιατ(τη oτιγμηπoυ επεoε κ6'τι λoγικη6ψη,γυρ(ζειπρogτo μdρog oτo κιiμα,εκαvε6vα"φoooτ,,Kαι πoυxαθηκεo oβελ(ξ.Kαvειdvαδμ oαv ατμ69βγηκε,6πω9oταv βυθ-

καιτη με. τη γoητε(α εxει ξαvαβρε( v πλ ηo ιαζε ι. λω δι κ η φ ω v η τη q , τo uAσε τo v v α α ληθ ιv o gπ ε ι ρ α o μ6 9 . Mε(vε Θα oε εoι]... μαζ( μαq φ0γει... κα voυμ ε v α γ v ωρ ( o ε ιg 6 λ ε g τιq To oαoπdvg ηδovεgτoυ oλ0μπou...,, τη ε(vαι αφoρητo. Θα αυτη oτιγμη κooμog Aoτερ(ξ; o υπoκι1ψειo oλog κρατα τηv αvαπvoητoυ...ωq τη στιγμη πoυ μια 1ovτρη,αγριεμdvηφωvη


/q

oι δ0o φ(λoιμαg μπα(vouv στo vα6 και βρ(oκovται.σε μια μεγαλη α(θoυoα, πρoφαvωq αvαμovnc.. Evα αvθρωπακι ε(vαικαθιoμdvo εκε( ηδη,και διαβαζει.Aπ.oτo πλαΙvoδωματιo,ακo0γεταιμια εvτυπωσιακη φωvη:"Στoovoμα τoυ ooιριq_καιτoUAπιg, κo(ταξδ με καλα...Τωραε[oαιγdτog!"Miα μικρηoιωπη,η πoρτααvo(γεικαι β γα ( vε ι π ε ρ π α τ ib vτ α gμ ε τ α τεσσερα,ενα περ(εργoατoμo ΠoU-, πριv βγει απo τo vcio, τριβετεvιαoυρ(ζovταg oτo πoδι τoυ ovΘρωπακoυ πoυ περ(μεvε .'o επoμεvog!,' διαβαζoιrrαg, To εv λoγωαvΘρωπακι τoτε oηkωvεται κα ι μ π α f vε ιστ o δ ω μ d τ ι oτ oυ μαγoυ.

,βιl / q,

ξ

@i/

w @


H φωvη τoυ lριg uψιilvεταικαι παλι: "Στo ovoμα τoυ ooιριg και τoυ Aπιq. Koiταξε με, κo(ταξε με καλα! Στo ovoματoυ ooιριg Kαι τoU Aπιg, τιbρα ε(oαι πoυλ(!Nαι, πoυλ(!...,,Aλλη μια oιωπη,0oτερα o0vτoμη,αvησUXητικη η πoρτα αvo(γει και π0λι αργ0 κι o α vα γv ω o τη qτω v πε ρ ιo δ ικ ιiv πo U βλεπαμε λfγo πριv, βγα(vει με φτε. ρ oυ γ( o μ α τα Ε . v α g γ ι] ρo qo τηv α( . θoυoα αvαμovηgκαι απoμακρ0vεται με εvα βoλ πλαvε... Mια λεrπoμερεια,εv τo0τoιg εvo1λε( τ ov o β ε λ ( ξ : " E ( δ ε g, A o τε ρ ( ξ ;. . . - Πετoιjoε xαμηλα, E(vαι oημαδι βρo1 ηg και . . , , ,α, λ λ 6 ε κ ε ( v ητη o τιγ μη αvτηxε( βραxvη φωvη τou lριg: -o E(vαιη oειρα τoυg!Kαθωg επ6μεvog!,, πρoxωρoιjv,o lριg onκιilvει τα ματια "Τι oυμβα(vει;... A vα(, oι δυo Γαλατε g. .. Σ α gπ ε ρ ι μ ε vα. . . Eoκ0o v τε ,κ ακαι o |ριg θιoε εκε(, σε παραKαλω,.." vα κατoει απεvα. Aoτερξ τov βαζει Vτι τoU. Tα ματια τoυ τoτε αvαβoυv Mα o α v φ d ρ o ι . Ε ( v α ι ε κ θαμβ ωτικ α. τov ooιριg και τov Aπιg, κoιταξτε με καλ6!,,"Mα o Aoτερiξ δεv τov αφηvει v α σ U v ε χ( o ε ι ,Γ ε μ6 τo 9 θαυμαo μo , κ d'v ε ιq ρ ω τ α ε ι : " Ω λ α λ α! Πωg τo .Σιωπη, αυτo τo κoλπoμε τα ματια;,, Γαλiτn!,, oτo κρεβατι l-|φωvη τoυ |ριg ε(vαι φoβερη,τo βoλικ6 για vα διαβαζετε.Eiμαι E(oαι...,, αγριo. o σαg...,,,.E(σαι... αλλα τoU σε ξετρελα(vει βλεμμα "Ναι,αuτo ηθελαvα πω! Γαλατηg,πριilτα γoιiρoυvo,,.,, Aoτερ(ξ,oαv καλ69 .πωg λειτoυργε(τo E(μαι αγριoγoOρoυvo! Στo 6voμα τoυ θελει vα μαΘει κoλπo,,Eτoι,ρωταει:.Movov6vα ματι o πιg και τ oυ Aoιριg, εiμαι αγριoαvαβετετη φoρα;,, γo0ρoυvo!"Kαι ετoι 6γιvε για πoλλη Tι ε(πεq; ιilρα μεXρι τη oτιγμη πoU o |ριg μηv - Σιωπη!Συγκεvrρωvoμαι!... A vαι! Στo ovoμα τoυ ooιριg και τoυ αvτε1ovταgαλλo, oρμηoε στo εσω. τερικo τoυ vαoιj αφηvovταg6vα αvαAπιg, τωρα ε(oαι αγριoγoOρoυvo!...,, τριxιαατικ6 "Tη vιj1τα θα πρεπει vα ε(vαιπoλιj γρ0λιoμα...

^/-Jι

.jΞ.€Ξ

! :|

| Ι . i,

-.ξ


Eγκαταλε(πovταξ τov μdγo |ριg,τo δηθεvγατfκαι τo δηΘεvπoυλ(Vα.παμ ζoυv,o Aoτερ(ξ κι o oβελξ πηγαvε ηov Πo0πoυgo oπo(ogτoυgπdραgΨρεισ, εvα 1αvι. .Στov επ6μεvo αΘλooαg,Θαπρεπειvα φdτε τo.γειiμα πoUoαg 61ει ετoιμdoειo Mαvεκεvπ(ξ,o μαγειραqτωv Tιταvωv.o Mαvεκεvπξε(vαιBελγog.Kαvdvαg ΘvητogμdXριoημερα,δεv 6φαγεωg τo τελog εvα γειiμα τoυ αλλα εoε(i θα πρεπειvα τo τελειιiloετεμεxρικαi τqτελευταioψf1oυλo.Kαλη oρ-bξη!,, -"Eπιτ6λoυg εvαgεvδιαφερωv dΘλoq,,! τo καταλαβατε. Πραγματι.o ξgλα oβελ(ξ-εκαvεαυτη τηv παρdiηρηoη και τρ[βovταq τα 1ερια τoυ,μπα(vει τωρα oτo 16vι 6πoυo Mαvεκεvπ[ξ τov υπoδεXεταιμε τηv τραγoυδιoτη φωvητoU.

q

I


- Eλατε oαg περ(μεvα,κoπι6oτε!Aρxiζει αμεoωq τo παvηγ0ρι',!Kι εvιil o

καιδεvειμια-πετo6τα 0βεrιξκαeεται oτo λαιμ6 τoU, o Mαvεκεvπ(ξεξαφα. v(ζεταιπρoq τo μερoqτηg κoυζ(vαg, 6vα Σε λ(γoξαvαρxεται κoυβαλιbιrrαg oτoλιoμ6vo τεραoτιo αγριoγo0ρoυvo, με πατατεq τηγαvητεg."Tι ε(vαι αυo oβελ(ξ δε(1vovταgτιg τα;.' ρωταει .A, αυτα ε(vαι δικη πατατεg. μoυ επιαλλα v6ηoη!Eivαι oαv πατατεq, φυτρωvoυvαπ6 τη γη...τιq κ6βωoε-μικρα μπαoτoυvακιακαι τιq τηγαviζω oε λdδι...Noμζω πωg Θα oαq αρε-

σouv!,o oβελ(ξρ(xvεταιστo αγριo-

% Ξl

γoιiρoυvoπoυ γρηγoραεξαφαvζε.τ.qι. Δεv 6xει 6μω9oημαoια,μια και o Mα. vεκεvπiξ εμφαvζεται με αλλεg πια. τελεg...H π6ρτα τηg κoυζfvαξαvoι. γoκλε(vεικαι καθε φoρα, o Mαvε . κεvπξ καταφΘαvειμ, dvα vεo φαγητo, τoU oπoioυεξυμvε(τιg αρετdg με λυριoμo,"Aυτoε(vαιβoδιvol.,,Ω π6oo ωρα(oβoδιv6...oι παπιεq ε(vαι πoλ0 vδoτιμεg,ετoι πα1oυλεq!τo oρv[... Eλπiζω vα σαξ αρdoει γιατ( εχω μαγειρεψειoλo τo κoπdδιε;...Tα Ψαρια!...H αγελ6δα! Kαι τo μoo;xαρι, γιατi δεv ε(vαι oωoτ6 vα 1ωρ(ζoυgε τιg oικoγεvειεg!H oμελετα τωv Tι. ταvωv με oxτιil δωδεκαδεgαβγα!... H καμηλα.Exειg δoκιμd.oειπoτd ooυ καμηλα; εγ6 τηv καvω γεμιoτη!!,, Kαι η παρελαoη τωv φαγητιilvoυvεχ(ζεται με μια εVτUπωσιακημouoικη oυvoδε(α (μαoελεξ αλλ6γκρo πρεαπ6 αι(ooιμo)ευγεvιilgπρooφερΘε(oα τov oβελ(ξ. Στo μεταξ0, ε1ει o1εδ6v vυxτιiloει,αλλd o nψ.,ρξ δε μoιdζει vα αvησυχει.καικαλ6 καvει. γιατ(

tt

ι,


μ9υ απoμειvετfπoτα στηv κouζ(vα! T(πoτα!"Kαι εvιil o Mαvεκεvπξ απo. vα σoUκι o oβελξ. Evαq μqκρO_vετ.αι, oβεΔξ ελαφρ6απoγoητευμdvog πoιJ .,Mηπωgεiδατε πoυΘεv6 τo ρωτ6ει: Eξαφαv(oτηκε τε. μαγειρα; μoλιq λε[ωoαvτα oρεκτικ6,. Aφηvovταq τov M6vεκεvπξ oτov π6vo τoU,oι ι}ιloι μαq και o ΠoιjπoυgκατευΘιivovται ΙΙρoξμια oπηλι6 στηv πλαγι6.τoυ βouvoO!


Σε λ(γoβρ(oκovται μπρooταoτηv ε(ooδoτηg oπηλιd.ξπoυ dxει τo ατ.oματos σχημαεvogτερατ6μoρφoυ και o Πo0πouξτouqεξηγεiπoι69ε(vαι o ε π δ μ ε vo qd θ λo g : " Πρ6πε ι v α στo αvτρo τoΨ ειoxωρηoετε .Τ6ρατo9; Τι τερατoq;, τdρdτδg.,, πωg εivαι Aoτερ(E,.' o ρωταει .Δεvξαι καν€ v αg τdραq;,, τo αυτo ξερω, δεv ξαvαβγηκεγια vα μαq πει.',Kαιμ, απoxωρε(. αυτα.ταλoγια,o ΠoΟπoυq Mεoα oτη oπηλια,βαoιλε0ειαπoλυτo o κo τ α δ ια λλα o χ ι κα ι α π6λ υτ η oιωπη. Aκoιiγovταιγελια κqι τρo. κι μακτικαπoυλι0(πoυκαγx6-ζouv bυτα) πεταvε xαμηλα αγγiζ.ovταg oxεδ6vτα κεφαλιατqus,Aυτ6 6μω9 ΘυLιζεικατι oτov oβελ(ξ:"Aoτερ(ξ...,, "Nbι,.ξ6ρω: Θαβρεξειγιατ(τα πoυλι6

πεταvεxαμηλα.,,

t

nry y '


"Av τo καvoυvαυτ6 για vα μαξ φo. β(ooυv,τηv εβαψαv,γιατ( εμε(g, 6πω9 εfvαι γvωoτ o, μ 6 vov 6 vα πραγμαφoβoμαoτε,μηπωqκαι μαq πεoει o oυραv6goτo κεφ6λι Kαι...,, .,Πρooo1η, oβελ(ξ!',Kαι πρ6γματι, με εvαv τ ρoμερ6 θ6ρυβo, i vα

εφιαλτικ6 παρdλiγo μηx6vημα .Mαvα τι xτυπηoειτoυgφftoυqμαq. nΔεv ηταv αυτ6, Aoτερ(ξ;,,

ξ6ρω, .vαι...,,.

αλλd αρxισα vα βαρι€ μ αι! Aλλω-

στε, αvαρωτιεμαι τι ιilρα vα .E(vαι διilδεκα και διilδεκα λεrπd, τo μεoημερι,,..Mη μoU πειq πωq uΣτιg πε(vαoεg;!,, διilδεκα και διbδεκα, παvτα πειvαω! Kαι Θα ε.

τρωγα oτιδηπoτε! M, ακo0g;oτι. δηπoτε!,, Mετ6 απ, τα γεwα(α λ6για, ακo0γεταιπ6λι μεγαληφασα. ρiα Kαι μετα απo μια oτιγμη γεμ6τηo0γxυoηξαvαβρ(oκoυμε τov Aoτερ(ξκαι τov oβελiξ, iξω απo τα τo0vελτoυ dvτρouτoU τερατog,στηv αυλη εv6q παvδo1ε(oυ, παρεαμε τov Πo0πoυg. .Συψvιiμη για τηv περιdργεια .H μoυ, αλλα τo τεραg, πωg ηταv;

εριil.

τησηπρoκαλεiμια γελαoτηαπ6vτ η ση ε κ μ ε ρ o υ qτ o U oβε λ ( ξ : .'Hταv πoλ0 vooτιμo!,, και μια πατoυ διoυ oτov oερβιτ6ρo ραψελ(α "Γκαρo6v τoυπαvδo1ε[oυ: για μdvα μια ooδαYια τη 1ιivεψη!,,


--Ξ--

,/1


H αυλητoυ παvδoxε(oυ 6πoυε1oυv vα τo-vδoυv,διαoταυριbvovται εγκατασταθε( μ, εvα oι φιλoιμαq,oοnγ?iα oπouδα(o κι1ριoπoυiαvει τo ιiπαηδ εvαδρ6μo ijρi;bγ;.jiΗγεμaiδ τoUσε μια μπαvιiραπoUκoυdαλαv οiα,oui nδ. Ι.?,.9:.9]9l.9ι ΨρασΙ.noi oκλdβoι.Στo τ6λoξπια,δ ΛU vεUρικoι.Tα γiλια μoιh.qoυv Ι,-o.g:PJq με παPΦ τo φλεγματoυ,δiv 19τερ}ξ, τα ματt,α φαivo,τλi-qαλi :Ι9:.γ]λΨq, vα κρυψει τηviκπληξη-τoυ σμεVα, κ9ι μερικo(περπαταvεμi τα FΓ9η9l oι-αvθρωπoι, εξηγειδ.noυn,ερJoΞiiEχ;::1uτol Ι:elα Mιαγυvαικ9πoUξ,βγαιvouvoλoι απo τδ Σπ(τι πoυ τα xεβια τρελα[v.ει. ΥΙ1q.:-o,.βoκατεβαζoviαg Nαι.ΘαπρiπεiaΙλffi; nα}_*ακαρ(ζovταqσαv τρo1iδγ- vα-μπε(τεκι εoε(g :!.ioi αυτ6. Ε(;αι-δ μεvηκoτα.Tηv κυvηγhει εvαqiJπδ. επ6μεvog αβλoq σαξ,,καιio,cΞi,(iλi

με 6vα'τoεκδορi, ;;ι εvα-κovτιV6κτφιo..Kαι τι πrjεπJi.vα ΙJ9!_1ιiπo5 γΛειφεταιλα(μαργα. nριvπρoλoρoυ_vκαvouμεoτo Σπfτιπoυτρελαfvει;.,


:

.Ξ :,:

.To .A, ε(vαιπoλιjαπλ6,Θαπρεπειvα πα. Θ6λoυμετo φι1λλoπoρε(αgA 38.', oτηvκd,τωπ6λη. ρετε μια dδεια πouΘα oαg επιτρdψει λιμαvι;Θα τo βρε(τε .Mα τo δε Θ6λoυμε επ6μεvoαΘλo Στηv παραλ(α,.,,, oτov vα πρo1ωρηoετε πoρε(αg A τo Θdλoυμε σαq,,..A, ωραiα!Πρoκειταιδηλαδη λιμαvι! φ0λλo .Τι;;;,, "To A πoρε(αg 38!!!, τυπικ6, διoικητικηg 38i,, κ6τι εvτελιilg φιiλλo για EvτελΦg " A, μ η φ ω vd ζε τ ε ! Τ τι ρ 6 π o9ε ( v α ι φιjoεωg;,,Aκριβιilg! voμζετεπωgβριoκ6oαατε τυπικo,Θα ζητηαετεμ6vovα αυτog!Πoυ Πηγα(vετε στo γκιodΝo 1 Λdγεται τo Δ(α! oαg διiloouvτηv dδεια. μα "φ0λλoπoρε(αgA 38, .Παμελoιπov α ρ ιo τ ε ρ 6 9δ ια δ ρ o μ o gτ, ε λ ε υτ α ( α lw € - ,,oβελ(ξl,,Aμ. επog,αμ. εργovκαι oι π6ρταδεξια.',oι φ(λoιμαg κ6'voυv \---, δ0oφiloι μαgμπα(vouv στo κτ(ριo..'Tι 6,τι τoυgε(πε και βλεπoυvπωq στov γωδ ιd δ ρ o μ oα ρ ιo τ ε ρ6, δε v κλητηραg τoυgρωταειεvαg Θελετε;.' .Πρ ε π ε ιvα ευvπ αλ6 ρ xε ι κα μ ι6 π 6 ρ τ α δε ξ ι 6.Aq δ υ o dρ εσ τη φ ω vη . με τo φιiλλoπoρε(αgA 38".o δoκιμdooυμεαυτη τηv π6ρτα,, πd.ρoυμε κλητηραgκ6vειτo xdρι τoυ 1ωv(και πρoτε(vειo Aoτερiξ και μπα(vouvσε τo αKoUμπ6 oτo αυτ(τoυ:-Nαβ0λετε μια μικρηγυμvηα(θoυoα.Στo κεvτρo σε μια γαλ6ρα; ε(vαι6vαg1ovτρ6gυπ6λληλo9καθι. αριΘμ6κυκλoφoρ(αq σαq 6δωoαv. σε μια κoι]vια.Mια ωρα(α oxι, λαΘogδιειlΘuvαη uT6τε,o oμεvog κoπελατov κoυvαει.Bλ6πovταq.τoUξ Πρεπειvα πατε oτo λιμdvι.,, επιoκεπτεqτoU,o υπdλληλoqστα. A o τερ ι ξ πo U ε ( vα ι € ξ υ π V o q τo υ λ d.1 ι o τo6vo o ε o ε ( gκι, ε μ ε ( g , μ α τ α ε ι τ o κo 0 vη μ α .E( v α ι θ ξ ω πωq o κλητηραgε(vαι φρεvιlv."Πoιogoαg 6δωoετηv 6.δεια καταλαβα(vει φ6 g ,κα ι o υ vε x( ζε ι vα εv τελ ι bgκ o υ.'oxι, μπε(τε;!,, δε Θdλoυμεvα . . Ψ α 1 vo u μτεo γK ισ6 N o 1 "Σ υμ υπoμovετικα: τo oxεδιαγραμματoυ β 6 λ o υ με αρ ι θμ o κυ κυ κλo φ o ρ ( α g βoυλευτε(τε εκτoυoρ6φoυ!,..,, o ε κ αμ(αγ αλ ερ α .


v δυo πωg πρε- γα;...,,Kαι, καΘ ιilgπερvoCI oι Στovεκτo,πληρoφoρo0yrαι oτo γκιoε No 2. Γαλατεg,η λιταvε(ααυvε1ζεται: πει vα απευΘuvθoOv oxι! Δεv dxoυμε Eκε(,δ0o υπαλληλoι μια - Γαλαζιαα(τηoη; .Tηvoυvεxζoυv oτo γκιoε No 7, Για κoιταξτε τι εδιil. Αλλo oυζητηοη. ξdρειg; ζωηρη τηv πραoιvηα(τηoηΘα λdει,δεv d1ει v, αγoραoειo0τε dvα oτovπdμrπo... τη βρεiτεoτoγκιo6No 14...',oι φωv6g oκλαβoγια vα τηvυπηρετε(...'' . Δεoπoιv(q,(αυτoτo λdει o Aoτερ(ξ αvακατε0ovται διαvΘιoμεvεg με φραπωg τo vα τραβηξειτηv πρo. σειq τoυ τ0πoυ:"Σαg ε(πα.Δε πρooπαΘιilvταq λιμαvιε(vαιoτηv παραλ(α!,, β]6. ooxητηq). Στo - Πoιiληoετov |βηραπouε(1εoπ(τιμε πετε πωξ ε(μαιαπαoχoλημεvη;!.' να κα- τελog,ακoιiγεταιμια τρoμερ.η πωgπρoτιμo0oε φωvη τη δικαιoλoγ(α Ε(vαιτα vευρα vει μovητιq δoυλειεξτoUvoικoκυριoυ "Φταvειπια!!!,, .Δετoυ Θα oβελ(ξπoυ μoλιgdoπαoαv, τηq Kαι.,. απ6 δω καλ6. oτα (παλι πoυ αρx(Aoτερiξ o μ6oα, Δεoπoιv(q μαg βγoιiμε Aoτερ(ξ,o μαγικogζωμoqεδιil δεv ζει vα εκvευρ(ζεται.) . M α δ ε β λ dπε ται πωg ε(μαι απα- μπoρε(vα μαq βoηΘηoει. Θ-ατρεoχoλημdvη;Tι λεγαμε; A vαι! Kαι o λαθoιiμεκαι Θα γ(voυμεoκλαβοιτoυ "Πoτε!Kαταλαβα,Θα ηαδι1oτυxogo Kλαιjδιog' Ξερειq πωg Kα(oαρα...,, λdψoυμεμε τα δικ6 τoυg 6πλα.Θα τo U. . . Kαι o Aoτερξ αρxζει vα κ6vει - Δεoπoιviqi!!(o εκvευριoμog τoU δε(g,,. Aoτερ(ξ αυξ6vει απ6 oτιγμη σε στιγ. τo γιiρo τωv γκιo6 απαιτιilvταgτo φ0λλoπoρε(αg39 "oπωgτρoπoπoιημη). εγκι1. ε(vαι Θηκεoι]μφωvα με τηv καιvoOρια - A μα τo Δ(α!Πoooεvoxλητικo( πoυ υπηρπρ6γμα κλιo B 65,,, Tι θελετε; dvθρωπoι! βεβαια μερικo( - To φ0λλoπoρειαgA 38. xε μ6voστη φαvταo(ατoυ.Kαι η πo. vηρfατoυ πετυ1ε!Πoλι]oιjvroμα,τo αι. τη Exετε oυμπληρωoει γαλ6ζια κτ(ριoζωvτ6vεψεγιατ(6λoι 6ψαxναv τηση; καιvoιiριodvτυπo. τo oχι. αιτηoη; Γαλαζια μUστηριιilδεg - Toτε πωg Θελετεvα παρετε τo φιjλ- Στo 1oλ, η ταραχη6xει φταoει στα 0ψη.M6vovo Δημαρχoq λo πoρε(αgA 38; φαφτqι vα τoυ.o Aoτε- Kαι πoυ θα βρω τη γαλdζια α(τηoη; διατηρε(τηv ψυχραιμ(α επωφελε(ται - Στo Γκιo6 1...AληΘειατι ooυ ελε. για vα τoUτη φερει: ρξ uKιlριε...,,n Mo, σαq παρακαλιil,εβι "To Tι επιθυμε(τε;,, απαo1oλημεvog! φιiλλoπoρε(αgA 38,. o Δημαρxoq βγαζειμια πλ6κααπ6τov 1ιτωvατoυ Kαι τη δ(vειoτov Aoτερ(ξ..oρ(oτε! Kαι πηγα(vετεπαραKαλιil.Yπ6ρ1oυv αvΘρωπoιπoυ εργαζovταιεδιil!,,Kαι εvω o Aoτερ(ξκαι o oβελξ βγα(voυv, ακo0γεταιo ΔημαρxoqπoUξεoπαει αvατριxιαoτικ6 o, dvα μακρ6oυρτo τρελoγ6λιo.


ΕΔ9 BΛΕnΕτE.

AoPAτo ΣΥPMA rιoy

u ΣAΣ KPHΣιMΕYΣΕι rιA NA ΔιAΣxιΣΕTΕ, AΥTo τo bAPAΘm.

E(vαι o ΠoιjπoυgπoU αvαγγ6λλει μ. oτov Kα(oαραη βαo(λιαoατηg Aι. αυτ6vτov τρ6πoτov επ6μεvoαΘλo. γυrπoυKλεoπατρα.E(vαιπoλ06γρια Φ υo ικd, μια ιδd α ερ 1 εται σ τo v θηρ(α. oβελ(ξ:.Avτivα Χρησιμoπoιηooυμε τo . A, δε μ,αρ€ o oυv oι κρoκ6δειλoι! oυρμα,γιατ(vα μηv περαooυμεαπo Toυgεxω δoκιμ6oει. E ει. E1oυv απα(oια κΦIω;Yπ6ρxει βεβαια6vα πoταμ6κι Π6uεAoτεoft γειjon.Π6με ερ(ξ!,,o Aoτερ(ξ γειioη. ' αλλ6μoιαζειηoυxo...|l υπακo0εικαι oι διio τoυgπατ6vεπ6. . Nαι, αλλ6, βλ6πετε,τo πoταμ6κι vω στo oιiρμα.Πρ6πει6μω9vα ε(oαι αυτ6ε(vαιγεμdτoκρoκoδειλoυg.Eιvαι κρoκoδειλoυc.Eιvαιπoλ0 εξαoκημ6vog για vα περπατdg oι ιερo( ιερo(κρoκ6δειλ0ι κρoκ6δειλ0ι πoUπρoo6φερε σε τεvτωμ6vo πoU oιiρμα!

tt

\\r 0[ 0

0oo


Πρoxωρo0v πρoσπαΘιilvταgvα cilραπριv ακoυoτεi τo διπλ6 "πλoι1φ, κρατηooυvτηv ιooρρoπ(ατou.qμε τωv δ0o φilωv μαξ πoU βoυταvεoτo τα 11ερια.To α0ρμα vερ6, Aμεoωg μετα, ξεoπαvε Θoρυβoι τ-εvτωμdvα κoυvιεταιKαι oι φ(λoιμαg αvαγ. απ6 καβγαδεg,γρυλ(σματατρoμερα καζovταιια εκτελεooυvoλ6κληρo και τ o πλατ αγιoμα τ ωv αγρ ι ω v τ ε,λικα κυματ ωv εvιil η φωvη τ oυ oβε λ(ξ v o 0 μερ oι o o ρ ρ o π ( α g , α λλα ζιilα! Δε v τρ ω πεφτoυv,o Aoτερ(ξκρεμιdται με τα κυριαρxε(;"Eλεειvα χ6ρια απ6.τooιiρμακαι o oβελ(ξ γεστε με τ(πoτα!Aπ6 κατω πρoq τα kρεμιεταιαπ6 τα πoδιατoυ Aoτερ(ξ. παvω βλεπoυμεv,αvαπηδo0 vκρ o. M6voυvdτoι αιωρo0μεvoι για λ(γo. κ6δειλoι,με ιiφoq καταπληκτo,πετ6. Evαqβαθ0qστεvαγμog, μιαματιαoτo γovται απo δω κι απo κει. Aξι6πιoτoι vα κεv6 και o oβελ(ξαvαγγελλει:"Tooo μαρτυρεgβεβαιιilvoυvπωq ε(δαv^ πoρτ0φ6λια, Θα πρdπειvα π6ooυ-. }ιερvoιivκαι βαλiτoεq, τo 1ειρ6τερo,,. "Περ(μεvt,.,,,oπαπoιjτoια,τα παvτα απo αληΘιvo Aoτερ(ξ;,, με.Eρxεoαι Aoτερ(ξαφηvειτo oιiρμαμε τo εvα " κρ o κo δ ε ιλo ,Π, .ρ ε π ε ιvα υ πα ρxε ι xερι, πα(ρvειτo παγo0ριτoU με τo καπoιoπooooτ6αληθειαqoε 6λα vα ξαvgμ-αγικoζωμ6 και πfvει μια γερη αυτα γιατ( oε λ(γo,παρα πρoτιμoυv oι κρoκoδειλoι κατεβoιlv, κεραυvo(.,. Aoτραπdg, γouλια. uΠεφτoυμε,, Aφηvεικαι τo δεΟτερo vα μ ε ivo u v o κα ρ φ α λω με v oισ τ o 1ερι. Πεφτoυvμαζf.Περvαειαρκετη oιiρμα.

n 1/ ,/

t:


r(ξr κrc(ry((" \Ξη

λrz<

*ιζ

\ .Υ_\' t- l ι(:rr-\^ ι*-\

'

'.ι4-

.ι -\. ^\ \

\w\ '%

ι\

\

h\ r \\

\v t,

ι(Ι\ tt! \ι

:T

t.

n

l

.ιJ

'ιVD/ |

\\\

Ξ\ru €ffi

\

'\

-\

-<a .i-Ξ

)

jl ιι

I

I

*1 \ 3^-1

1 1ι ι {( \ )(

l

itl

'2-

?' l-

y^a

t\

\ /-\

I

)

) Λ

il tl

Ιi,

),

\ \ l'z- \l, Γ-\

1) ^t

ff'

-''φ-' 7zT

Γ,^τ

Δεv απoμεvει στoUξ διio Γαλατεg παρα vα παvε vα β ρ oυv τov Πoυπoυqo oπo(ogτoυg περfμεvε ψαρειjovτ αg στ ηv ακρ η τoυ βαραΘρoυ. . Τιiρα, πρdπει yα σKαρφαλιiloετε στo πιo ψηλ6 βoυv6τηq περιo1ηg. Eκε( ψηλα θα βρεiτε To Σεβαoμιo Γερovτα τηg Koρυφηgπoυ θα oαq θεoει εvα α(vιγμα. - Δεv μπoρεivα κατεβε(και vα μαξ τo θεoει εδω τo α(vιγματoυ αuτog o καλoqαvθρωπog; . Eλα oβελiξ, μηv ε(oαι τεμπεληq! Δρoμo!Kαι oι φiloι μαg αρ1iζoυv vα σKαρφαλωvoυv τηv πλαγια πoυ oλo και πιo δ0oβατη,με1ρι γfvετε

ιΙ ,{

ru

oxεδovκαθετη,Exει αερα,1ιovι. Aετoi 6ρxovταικαι πεταvε κovτα τouqKι,o oβελ(ξτoυgδιιixvει σαv vα ηταv κoιvα κouvoιiπια. Eπιτdλoυgφταvειη oτιγμηπoυo oβελiξ ψα1vειμε τo xερι τoυ vα πιαoτει και δε βρioκει."Ko(ταAoτερ(ξ,τo αvεβηκατo βoυvo!...,, Evαgαvτραq βρ(oκετεεκε(,E(vαιπoλ0ηλικιωτoυ ε[vαιβραxvη μεvogκαι η φωvη και γερovτικη..E(μαιo Σεβαoμιog Γερovταgτηg Koρuφηq,Kι εoε(g δuoτυ1oιΘvητo[, ερ1ooαoτεγια τo α(vιγμα;', - Nαι...Πεgτo γρηγoρατo α(vιγμα οoυ, ΣεβαoμιεΓερovτατηξ Koρυφηqγιατ(δεv καvεικαι πoλ0ζεoτη εδιilπαvωμα τov Toυτατιq! - Ξερετεαφρovεg πωqαv δεv απαvτηoετε,Aδη; oωoταΘα 1αΘε(τεστα βαθητoυ A oxι. - Mετααπoτ6τoιααvαβαoη; Exoυμεκι αλλεgδoυλειεgεμε(g!,


1 .

,\=V Λ\

:\

i\

\

i\

f

//t

η

-.r{/

)

-y/il

NI

---: -\-==-\ -ι

\:


.Ω αλαζ6vεg Θvητo(!o εvαg απo oαg, με τα μ6τια κλειoτα, Θα πρεπει vα τα αoπρ6ρoυ. μoU πει πoια απ,αυτ6 .oλυμπdξ', τo 1α πλ0ΘηKαvμε τo απo ρ ρUπαv τικ 6 τωv Θειilv!...,,o Aoτερ(ξ παρoυoιαζεταιεθελovτηq.

εξακριβιilσαμεπωξ oι oυvεxε(g επιτυ1iεgαυτιitvτωv .θvητιilvπoυ π&vε vα απoδει1τoιivιo6ξιo(τouq, τελικd τoυg i1oυv εκvευρ(oειπoλιi. Σε τετoιo oημε(o ιi;roτεo Δ(αg εξαπελ0oεμια τρoμερηκαταιγ(δα.o Λ(γoαργ6τερα, δε(xvει μια oτo(βα Aoτερiξ και o oβελ(ξ oτo μεταξrj .Aυτη!,, nNαι!,, αoπρ6ρoυxα: H φωvη ξαvακατ6βηκαv στηv πεδι6δαγια vα τoυ ΣεβαoμιouΓερovταε(vαι τιiρα α κo 0 o o υ vτ o v Π o 0 π o u qvα τ ouq πιo vεαvιKη.Παλλεται.Σηκιilvειεvα αvαγγελλει πωq Θα πρ6πει vα κoυτ( απoρρυπαvτικoΠdτυxεg! κoιμηθo0v εκε( επ( τ6πoυ,.Ωρα(α .oλυμπεξ,,! Avαγvιilριoεq τo oι θεoι ιδεα!λ6ει o Aoτερ(ξ.Πεθα(vωαπo τη πλεvoυvπd.vταμε "oλuμπdξ,, πoυ v0σrα!,, καvει τα ρo0xα πιo λευκα Kαι ταU. Evιil 6μωq oι φiloι μαq κoιμoιivται, τoxρovαπεριπoιε(ται τα xdριασαvτo παραξεvoι Pωμα(oι λεγεωv6ριoι καλ0τερoγαλακτωμα.Kαi oι διilδεκα εμφαviζovrαι.o oβελ(ξξυπvdειαπ6 Θεo(oυoτηvoυv.oλυμπεξ,,Aυτo( τη φαoαρ(ακαι τρ(βειτα 1ερια τoυ: ξdρoυv!Aκoιjoατε6λoι;Aυτogo θvη- .Ωρα(α!Pωμα(oικαι μ6.λιoτα6λoι τog εδωoε τη σωστηαπαvτηoη!,,oι δικo(μoυ!,, Θεo(6κoυσαvKαι καλdκoυoαvκαι, . oρμα εvαvτiovτoυgαλλα oπo(α6κ. κατα τη διαρκεια μιαq oιivτoμηq πληξη!oι γρoθιdgτoυ .16vovταιστo επ(o κ εψ η q μαξ σ τ o v o λυ μ π o , κεv6.


Tα φα-vταo oβελiξ εκvευρ(ζεται. .Mηv κoυραζεααι oμαiα καγxαζ9qγ: δ0oτυxεΘvητε!E$αoτε στoιχεια,φαπε. vτdoματα!oooι τoλμηooυ-v.vα o, αυτητηv πεδιdδαμαξ oιπλαvnθoιjv απ6 τo φ6βo βλεπoυvκαι πεθα(voυv

Xα1αxαxα...,, τouq...

- Θα τελειιilvετε μ, αυτη τη φασα. ρ(α;!,,

-4n

ξ'ο.

Θ/.,..

Σ.-,.-"

4 €r€)

4

Aυτη η επ6μβααη oφε(λεται στov. 6ξω φρεvωv γιατi Aoτερ(ξ πoυ ε(vαι .Ξδρετε τι Ψβα ειτov ξ0πvηoαv. vαι;!... Aκoιioτ ε με καλ6 λoι π ov! ιερειεξ, μαExoυμε αvτιμετωTI(oει γδi.lq,'μαγεfρoυq,δημ6oιoυ9υπαλλη. αλλα δεv εxoυμε λoυg,κρoκoδειλoυq, κoιμηΘε(!Λoιπ6v αv Θελετε vα -μαq τρdμαξετε...μαq τρoμ&ζετεα0ριo! Kαι τιilρα,ηoυx(α!!,,

^c+--

.-.Ξ-?-.

οdr_

.4

+

:

---f


o τ6vog τoυ Aατερ(ξ δε oηκιirvει

ιιvτιρρησηκαι τα φαvτασματα αvτ(ρρηoη απo. φαvτ6oματciαπo. γoητε'ηt6vαμπρooταoε τ6bη ελλειψη

καταvoηoηq, πρ^oτιμoOv vα επιoτρε. .To ψouvoτo βαo(λειoτωv oκιιilv. πρω(ξαvαβρ(oκoυμε τoυq δ0o Γαλ6. τεq μαq-καταπληκτouq πoUξOπvηoαv μπρooτ6σε μια πελιilριαoκαλα n oπo(αoδηγε(o,εvα παλ6,τιπoυτo <oυ. λαyq.λεγεωvdριoιπoλ0ζωvταvo(i<αι καθ6λoυφαrπαoματα.iΠoυβριακo. μαατε;"ρωτdειo Aoτερ(ξ."Eiδαoτε oτη Pωμη,μπρooταoτc παλατι τoU Ioυλ[oυ Kα(oαρα,τoυ |oυλ[oυ Kα(oαρα πoU σαq περιμ6vει,,1 "Eξηγηoεμoυ Aστεριξ,γιvovταιπρ0γματαπoυ δεv καταλαβαivω η.μζoυv.πoλ0γρηγoρα σκαΛεξ Kαι παλατια αυτo(oι Pωuαι. oL.., .Kαι τι oημαo(αiXει; Eλατi κ.

αξωματικi. oδηγηoτε μδξ.;

)


τ(πoτα,ω Γαλ6τε9;,Eδιil o Aoτερ(ξ Kαι o oβελiξ oδηγ-o0νται πρooΘ6oετε λiγo για vα δoι1με τoτε μπρoαταoτov Kα(oαρα.o Πoυ. αξ πληαι6σoUμε και τov oβελ(ξγεμ6τoυ9 πoυg oτεκεται πλαι τoU με τov κα. τov Aατερ(ξ τ6λoγo τωv αΘλωv,τηv απαθεια τoU κεφι,vα μηv μπoρoιjvv, αvτισταΘoUv τo v, αvαφωvηαoυv και τηv ψιλη, ακριβ6oτατηφωv(τoα στov πειραoμ6 .E(vαι Pω. oι αυτo( τρελo( τoυ: "Ω Kα[oαρα...εκτ6λεααvoλoυg περ(φημo: πωq τouq 6θλoυ9, ξεπ6ραοαv 6λα_τα μαioι!,,Περιττ6vα πρooθεσouμε διαμε. ατα oε 6λε9 τιg δo- irετ6 απ, αυτ6 δε μ6voυv εμπ6δια, π6τυxαv ..Δεv κiμαo(εq...', μπoρε(καvε(qvα αρ- ρ(oματατoυ Kα(oαρα.Kαι εvΦ o γεμ(ζειoιγ6 oιγd απ6 εvα ηθε(, ω Γαλατεq 6τι oι Θεoiφαvηκαν iππ6δρoμoq oι φhoι πληΘog, πoλιiβoυo ευvoΙκoioτηv περ(πτωoηoαg... H τι]. xαρo0μεvo 6πoυ oτη φυλακη ξα. χη σαq 6μω9oταματαειεδΦ, oτη Pιi- il-αξoδηγoιjιrιαι τoU τoUξ κατo(κoυg vαβρ(oκoυv τε-θαε(vαι μι. lππ6δρoμo Στov η μ'η! λειrια(α oαg δoκιμαofα!Θα oφαxτει. κρoιjxωριoιjτoυg.oλoι ε(vαι11αρoι11 τε μαζ( με oλoυgτoUξ Kατo(κoυgτoυ μεvoι.Tι φωv6g,τι γελια,τι αγκαλι69! xω ρ ι o 0 σα q o ι o πo ( o ι σαq πε . Ξαφvικ6απ, 6ξω ακo0γovται o-Uρq. o Aoτερ(ξρ(ρi μ δv o υ v . . .-"A ! ! ! H ρ θαv ε !Ω ρα( α, , , , , voμηκειgεπευφημ(9q. κ6γκελαπoυ τα 'Θα oαg αφαv(oω6λoυ9,για vα δια- xvει μια ματι0 απ6 αρ6vα, oτηv κατ, ευθε(αv oκεδαoει o λdog μoU Kαι τ(πoτα πια βλ6πoυv .Eφταoε

δε θαoκι6ζειτη δoξαμoυ!Exετεvα

o Kα(oαραg!,,


o Παvoραμξπoυfiταvoε μια γωvια φαvτεξ.Πoλ0ωραιoπρoγραμμα! και αvακατεUε To τo,περιε16μεvo,μιαs τκδiΞ.^λκoιv6θα εuxαριbτηθεil. J,. αvαφωvεf τοiεJ,}εii;; i; δΨ.ρo,q, αq ηxηooυvoι oαλπιγγεc.oι ε]oιμ9g!,,o Aoτερξε1ειτo ^α.,.. αρxζoυv....' nMιακιηbη.ioυ !}9:.,91Y9. oικαιωμα βYφvεq vα πιε(πρωτog μιλ ioυiαλια Λαισαρακαι ακoιiγεται

..9μαγικo ζ,μo,

eJoμ;il;

μ''iδ 9Ι9 απoτεΛεσμα πoUi,1ει oυvηΘωξ. ετδ μεταξ0,oτo θεωρε[oτoυ,o Kαιδαδαe τovδιoργαvωτη PΡταει iδv.;γa;;] .Λ0ιπ6ν, ακoλbi1υηoεξ "Nψ,ω Kα(oiρo..τ}ξoδηγιεq μoU;,,

ivα δαλπισμα.,Mgoooτη φυλακn,n διαvδμη

μαγικoυ ζωμoιjixdι τελdiωδεi iαi-o αρXηγoξ j'919Ιηq Mαζεατ(ξ, αvε-

μασμεvoqπ0vω στ ηv ασπ(δα τ oυ,

vαεπβαΕιλιγη xερια.για .Πρooo1η o,dρiiolj,μi ΙΙγΙ9ει "το .αυτo0g.rδλai;ξ ηoυ1ια: παιδια! Αρxιζoυμεi με τouqδ0oτυ1oυg

Θαμε.h.κδrδuoι oπofoιΘα πβεπει vα αvτιμετωπ[- 99 βγ, Ιρωτoζ.και υησ ε τ ε 0 λo ι. Mε τ αξη π αρακαλιil.

9,:.γ:. ]9γqπιoo.κληρoτραxηλbυs μδ- Tooogκooμog eα μαξ.ρrε,;τ.;;;i Yoτερα,. μαg. .ouc, εniγιh. Y9Ιso-us Mαo oβελ(ξ αv χ: :lγ95,-αξιoπρεπε(q!,,

βεβαιαμεfvεικαvεvαq oε σUμφωvε[ !ωvτεs, τoυg ζωvταvog, θα bμoληo.,μ;.;; μα.αυτ6:.Kαιαπ6λυταμε τo πρ6γραuj .,λι γιατ[€ α .βγειg,νlδ nρωiδδ, ovταρι α, τifρε.c ω Mαζεoτιξ 9lεi:' F-xoυμε αρxηγε παvυηρεq, μdi;,, γiiii αρκouδεg, αioμα *αι,εΙε'j ειμαι o αρXηγoξoαg, oπιjg ε[πεg!;

7

.


αυτητη oκηvι], πωq αργ6τερα,διηγηθηκαv Av 6μω9o Mαζεoτ(ξφαvτ6oτηκε 6λoι,πωg εκε(vητη στιγ. dτoι τov ε(xε απooτoμιiloει,o oβελ(ξ oυμφωvo0v αμdoωqτoυ απ6δειξεπωq εκαvε λ6- μη επεv6βηη Mπovεμ(vα, η γυvα(κα θoq.Mπoρε(vα ε(oαιo αρXηγ6qαλλ6 τoU αρχηγo0,oτo 6voματωv ηθιilv, και τoυ oαβoυ6ρβιβρ: εμε(qκdvαμε6λη τη xovτρoδoυλει6, τωv .oταvεΘ(μωv πρo. oι 6ιrrρε9 ε(vαιιππ6τεq,αφη. Aoτερ(ξ κι Aoτερξ;!,,o εoι1 μ(λα τιμ6ει vα μηv απαvτηαειoλλα δεv voυvτιq κυρ(εgvα περαooυvπριil. .Tιq τoUKαι τηv τεq!,,oλoι φωv6ζoυvoυγ1ρ6vωg. dxoυv6λoιτη φρovιμdδα .Kι α(oθηoητoυ μετρoUπoUτov διακρι- γυvαiκεgKA] τα παιδι6 πριbτα!, απo tη γωvι6 τoUo vει,, |δ(ωgo Aυτoματ(ξπoUαvακα- εγιil, υπεvΘυμ(ζει τε0εται oτη oυζητησηKαι ρ(xvειτo MαΘoυoαλξ,ε(μαιo γερovτ6τερoξ γι, τoυ 1ωριo0!Eγιi' πρdπειvα π6ω πριil. μπαλακιoτov oβελ(ξ:"Aκριβιilq αυτ6!Aφηoτε και τouq 6λλoυ9vα τog!,,Στo μεταξ0,6ξω στo αμφι. τηgτιμηq,o |oιj. oτo Θεωρε(o λιγ6κι!,, o καβγ69ξεκ(. Θ6ατρo, διαoκεδαooυv καvεfgπωq o λιog Kα(oαραqμε τov αξιoπρεπ6vησε Kαι καταλαβαfvει Aλφαβητ(ξδεv ηταv δυvατ6vα μηv στατo Πo0πoυgoτo πλευρ6τoυ γυτωv αγιilvωv κι αυτ69 λ6δι oτη φωτια,,,,:ρζει oτov διoργαvωτη ρ(ξει .Nα .Aληθεια λεει!oλo oι διoι και oι iδιoι πoυ περιμ6vειτιq διαταγ69τoυ: ακoιioτηπoυπoλιj μπouvoι μovoμ61oι!,,M6λι9 τo γλεvταvε!,,oι μαρτυρεg


l

,]

καv τα λ6για αυτ6 απ6 τov ]oιjλιo Kα(oαρα,oι oαλπιγγεqστov |ππ6δρ. oμo,η1oιjv.To πλfiθogoηκιilvεταιob. Θιoκαι η-oιωπηβαoιλειjεi(εκτ69απ6 κατι UnoκoφαμoUγκρητα απ6 τηv πλευρατωv Γαλατωv..) Mεoα oτηv αρεvα,τα καγκελαυψιilθηκαv και ιiε βgρΨβημα,κατω απo τιg ια1dgεvδg πληΘoυg πoυ παραληρε( iτλεδv,. μπαι. vouvoι μovoμdxoι.Eyrυπωoιακo( με. σα στηv ηρεμ(α,τη δι]vαμηκαι τnv πειθαρ1(ατoUξ,oτεκovταιαπεvαvτι oτo θεωρε(oτoυ Kαioαρα.Mια κ(vηoη, xερια πoυ υψιilvovται Kαι, με μια ακouγεται o περ(φημoq φωvη, Xαιρε. τιoμ69:Aβε Kα(oαρ,oι μελλoθ6vαjτoι σε χαιρετ-oιiv!,, Aμεoωgo Kα(oαραq διαταζει: φ6ρετετouqΓαλατbg!,, -"Nα Παλι^ηxoιjv oι αdλπιψεg.Απ6τηvαλλη πλευρατoυ |ππ6δρoμoυ dλλb κα. αργ6,Kαι...αυτ6 γκελαυψιilvovται ε(vαι6λo! Kαvθvαgδεv εμφαvζεται! Ξαv6oι-o6λπιψε9.Eπ(μovεξ αυiη τη oι Γαλατεgμεαα φoρα.Kαι επι.τελoUξ στo απoκoριiφωμα τωv καβγαδωv τoυgξεxιlvovταιoτηv 6μμo.'Eπ(κεφαληqτρ€ 1 ει o Aoτερξ, ακoλoυθoιjμεvoqαπo τov oβελιξ και τov Παvoραμfξ,ηfσωτ-oΨq βαoιλειiειτo πληρεq καμ(αoxdon,ud χαoξ. oπωoδηπoτε τηv ε(ooδoσ' dvα oταδιo κλiαδiκα. oμεvωv,πoυθεφPnτικd, τoυgπεριμd. vει τo μoιρα(o. Kι.Tι ακoιiγoιrrαι oι αγριoφωvαρεgτoug, Θελετεεπιτελbυc Aλφαβητ(ξ; Nα δoκιμdoετετo 1ερi στη σαg;,,"Γιαδoκψα. μ0U μo^υ.τρακλα oτε κιjριεoβελξ!',


';}ag*e-

ffi

αυτηgτηgαvταλ5o.9 τη 'διαρκεια Λαγηq oι μovoμα1oι φlΛoφρovησεωv, πρooπdθησαv vα επιτεθoιjv ιiτciυι" δijoαvτιriαλoυ.q. λ;;μ;i;0,δη;;;

oμωξ.μεl.t.πQυι|λ'εg, oαv εvo1λητικo[ πoυ ηταv! Πoλ0γρηγoρα,-γivεται φαvερ66τι τα γεγov6ταξεπερvoιiv τouqεπαγγελματιεg αυτoι]τoυ-lππ6δρoμoυ'E(vαιdvαgπoυ τρdxει,κUη. γημεvoqαπo τov ]vτεφiξiioυ ε(vαι τoυρλωτα φαvερ66τι καλoβλεπει.τα oπ(oθιατoυ,Evαvdλλovτov κυvηγd.ει πoUτoυ δfvει κατακεη Mπovεμ(vα φαλιεgμ, εvαv πλαoτηo oπo(ogθα τιμo0oετηv κoυζ(vακαθε καληg.voιKι εvιil o Aoτερiξ iαι o [9κΨρ-αs. oβελ(ξπα[ρvoυv μερoqoτo χΦαλε με oΛητouqτηvκαρδια,αq πληoιασouμε τov Kακoφωviξτov βdρδoπoυ oidκεται ακfvητogμε τo εvα 1ερι π(oω απo τηv πλατητou, κovτ6σ, ivαv πεoμdvoμovoμα1o, Kαι vα τιilραo υπ, αρ.1κριτικ69τoυ, o Aυτoματ(ξ, πoυ Kαι πρo1ωρε( πρbg τo t9ξ-μιμε(ται oπo(og,.oτo F$ρδo, πρoλαβε μεταξ0, 9 v αvoιξειτo στoματoυ. loωg για vα α0ει τo vικητηριoπαι6vα!o Aυτo. τoUKαι...τnv ματξ oηκΦvειτη γρoΘιd κατεβαζει! Aκριβιilg 6μω9 εκε(vη τη

ταxιiτατog σαv αστραπη, o 9-τιγμη,

KαL<oφωv(ξ βouταειτηv περικεφαΛαια τoU μovoμαXoυ και τη Φoβαει .π6voυ oτo κεφαλιτoυ, oυρλια1τo απ0 τov Aυτoματ(ξ, Xovτρ6γiλια απo 6αoυ-9παρακoλoιiθηoαv τη σKηvη. Στo Θεωρε(oτoU,o Kα(oλραg, αφωvoξ,ρ.Xvειμια ματι6 ατov Πo0. πouq.ooπo(og, παvτααταρα1og,απo. Λαμβαvει θvαπαγωτ6ξυλακι,..

).j

]-n

u

4 ' o -. - .f

ffiI -1T

εf C}

\--ιJ /-<-\

'oqb ;:l.l:ΞiΦ

ιl

ι]


/\ //\


Aκoλoυθo0v ακoμαμερικεgμπo0πoU oι φλ9q, φiloι μαq μoιρ6ζoυvμε πoλ0κθφικαι,σε λ(γoδεv ε11ειμε(vει o0τε εvαg μovoμd1og πoUvα μπoρεi vα μovoμα1ηoει! o Mαζεoτξ πoυ εξ αιτiαgoριoμθvωvλαθιitvτωv βαα16. ζωv τou, κατ6 τη μεταφoρ6επ[ τηq αoπ(δαgαvτιμετιilπιoεμερικ6 πρoκαταφdρvει επιτiλoυgvα βληματdκια, oτo Θεωρε(o τoυ KαG βρεΘε( μπρoατ6 σαρα.Kαι με φωvηκαι τ6voαληθιvo0 θεατρ(voυ, πα(ρvειτo λ6γo:"Ω ]o0λιε! Tελειωoαμεμε τouqμovoμ6xoυg ooυ! Πoι6ε(vαιτo επ6μεvovoιjμερo;!, o Kα(oαραg.με 0φogoαφιilgεκvεUρι. oμcvoγυρ(ζει oτo διoργαvωτητωv "TαΘηρ(α! αγιΙlvωv. Nα φdρoυvτα Θη. o διoργαvωτηg -πoυ τo ιiφoq ρ(α!,, τoυ πρoδδειαμφιβoλ(εg κατ6 π6oα τov περιμ6vειμεγ&ληκαριiρα στo μθλλov-κ6vει εvα v6ημα.Kαι π6λι η1o0vodλπιγγεq,αλλ6 o ηxog τoυg ε(vαι κdπωgλιγoτερoεπ(oημogκαι Θυμ(ζειπεριoo6τερoφαvφdρακαι τo(ρκo παρατo θαvατo.oι καγκελ6. πoρτεξγιjρωαπ6 τηv αρivα υψιilvovται Kαι λιovταρια,τ(γρειg, π6vθη. κι ελdφαvτεgμπα(. ρεq, αρκoι1δεg vouvστη oκηvη.Kαι τα 6oα εi1αv αυμβε(λ(γoπιo πριv με τoUξ μovoμ6xoug,επαvαλαμβ6vovται με τηv δια ooβαρ6τητα. Aμεoωgτα Θηρ(α, πoυ ε(1αvμπει στηv αρ6vαμε (oωg καπoιαυπερβoλικη αυτoπεπo(θηoη, δαμαζoιrrαιαπ6 τoυqφiloυg μαg.Λ(. καμι6κλoτoιdστoρ. γα χαστoUκ6.κια, απ6 δω κι γιKη αλλ6 απoφασιστικη, απ6,κεικαι...ληγειτo Θdμα: τα Θηρ(α oαμαστηKαv.


c Θ2

s 644'


oι Γαλατεgoκιiβoυvdτoι ιiloτε πdvΘηρεξκαι τ(γρειgvα πηδαvεμε χ6ρη qπ6 παvω τoUξ.Aρκo0δεg;1oρειloυ λικvιoτικ6ακoλoυθιivταg τig'διατα. τηq (και vεαρηq 6μoρφηq) γεq γυvα(. καq τoU MαΘoυoαλ(ξ. Θηρ(α,πoU κατ6λαβovπoλ0καλ6 περ(τ(vogπρ6. κειται,βρ(ακoυvαυΘ6ρμητα τιq παoταoειg τωv εκπαιδευ. ραδooιακig μdvωvζιlωv. Eλdφαvτεgβαζoυvτα δυvατ6τouq για vα πετιjxouvτη ζωvταvηπυραμιδαπoUo oβελξ Θdλει vα oωvεικαι καλα vα πραγματoπoιη oει. o |vτεφ(ξvιιilθειβαoιλι0gτηg γιoρτηξκαι καλπ6ζεικαβαλαo,dvα λιovτ6ρι.Mε λ(γαλ6για,τo Θ6αμαται. ριqζ.ειπεριoo6τερ0σε μια τερ6oτια πoλιlxρωμητεvτα τo(ρκoυπαρd oτov 6γριo και αιματoβαμμεvo |ππ6δρoμo τηg Pιilμηg.Πoooμ6λλovπoυ6λα αυτ6 oυvoδειioyrαι απ6 φαvφdρεqτo(ρ. κoUπoUξεκoυφα(vouv και απ6 γ6λια τoυ κoιvoιj.To μ6voμερoq6πoυδε διακρ(vεται καμ(αδιdθεoηγια 1α1αvα (μα καΘ6λoυ δηλαδη!) ε(vαιη εξdδρατωv επιoημωv, τo θεωρε(o τoυ με Kα(oαρα.o διoργαvωτηg dxει φτ6oει oτα.6ρια τηg κατdΘλιψηq. Aκo0γεται vα βoγκ6ει:"Σκ6τωoαv τηv αρεvα!Tα πα.ιδιαε(vαι ευτυ1ιoμdvα! o κooμoq Ντρoπη! Σκ6τωoαv τo πvειiμα γελαεr! τηgαληθιvηg αρεvαq!,,


o Kα(oαραgτ6τε ατρdφεταιoτov Π o ιiπ o υ gAυ . τ 6 9 κρ α τ 6ε ι oτ α 1 d ρ ια τ o U τ o v κα τ 6 λoγ oτ ω v 6θλωv,Koιταζειτov Kα(oαραKαι, π6vτα ατdρα1oq,παvτα υπ6δειγμαδημ6oιoυφoρεατραβαει oτo oUvoλo, μια μovoKovτυλια Tιilρα,o lo0λιogKα(oαραgε(vαι 6ρθιo9.Mε μια κ(vηoητωv 1εριιitv τ o U ε π ιβ 0 λλε ι τ η o ιω πη σ τ o o τ α δ ιo , K α ι μ ε β ρ α xvη φ ω v η διακηρ0ooει: . Γα λ6 τ ε 9 !Θ ρ ια μ β ε υσ α τ εσ ε 6λoυq τoυq 6θλoυ9 πoU σαq επεβαλα'..E(oαoτελoιπ6vΘεo(, και δεv μπoρε(καvε(gvα τα βαλει Ε(oαoτεαφdμε τouqΘεoι1g!... vτεq μαq. EvαπoΘ6τω τη μo(ρα μoUKαι τη μo(ρατηq Pιiμηg oτα 1 ε ρ ια σα g ! , ,Kα ι o K α ( oα ρα g βγ6ζει τo δiφvιvo oτεφαvιτoU και τo πεταει.To oτεφ6vιπdφτει oτηv αμμo,ακριβιilgμπρoατdoτα π6διατωv ΓαλατΦvπoυ d1oυv σUγKεvτρωθε( oτo xαμoγελαoτo( κ6vτρoτηg αρ6vαg.Aτ6λειωτε9 επευφημiεgξεoπdvε.o Aoτερiξ Kαι oι oιjvτρoφoi τoυ πoζdρoυv κα τ 6 π ιvγια τ o v γλ0 π τη υπη. εvα ρεo(αg,o oπo(ogδημιoυργε( α vα μ vη o τ ικ6γλυ π τ 6 πoU θ α α φ η o ε ι μ ε γd λα ε ρ ω τ ημ α τ ι κ d . στouqιoτoρικoCIq τoυμελλovτog.


Evα ερωτηματικ6 6μωqηδητ[θεται:Tι oι vικητ6gΓαμo(ραεπιφυλdooouv λ6τε9α,αυτ6v πoυ v(κηoαvμε τηv πραγματoπo(ηoη τωv διilδεκαdΘλωv (καιμε τι τρ6πo!) απ6τovAoτερ(ξκαι τov oβελ(ξ;Tηv απ6vτηoητη βρiσκoUμεσε μια μικρηρωμαικηβiλα1α. μ6vηoτo καταπρ6oιvoτηq.εξoxηg, Eκεi βρ(oκouμε, τov loιjλιoKα(oαρα vα oκαλfζεικαι vα πoτζει τα λoυλo0. δια τoυ.Nαι € τ oι 6γιvε:η μεγdληκαρδιd.τωv Γαλατιilvεπ6τρεψεoτov |o0. λιo Kα(oαραv, απoσUρΘε( εκε(και vα περ6oει ειρηvικ6τιg μ6ρεqτoU,μα. κρια απ6 τιg 6γvoιεgκαι τouqκιvδ0voυqτηqεξoυα(αg... . |oιjλιε!Eλα!To φαγητ6ε(vαι6τoιμo! Mια γυvαικε(α φωvηακoι3γεται, η φωvη τηξ Kλεoπατραg. Kαι o Kαioαραg, πoτdαλλ6 o0τε και oημερα,μπoρε( vα μηv υπακoιioει.Kυρ(ωgγιατ(αvα. κ0λυψεαγvωoταμεχριτoτε ταλdιπα στη συvτρ6φιαατoυ, 6πω9 δε(1vει Kαι η παρατηρηση τoυ:"A1, Kλεoπατρo0λαμoυ,ε(oαι oπoυδα(αμαγε(. ρισα!,,E(vαι 6μωqιilρα v, απoμα. κρυvΦιiμεγια vα δo0μεκι εμε(gτι απ6γιvαvoι 6λλoι πρωταγωvιoτεg αυτηgτηgπεριπ6τειαq. Xωρigμεγαλo κ(vδυvo vα πθαoυμεεξω,μπoρo0με vα oτoιxηματ(οoυμε πωqo Xαρμαgκαvει ακoματρd1ovταg τo γιiρoτoυ κ6oμoυ ακoλoυΘoOμεvoq απ6 τo ακ6vτιoτoυ oβελ(ξ.Πωgo MαvvεκεvπξΘα d1ει oτρωΘε(πdλι oτιg κατoαρ6λεξτoU. Πωgoι τρoμαγμ6voι κρoκ6δειλoι ξαvακατ6βηκαv oτη λiμvηKαιπωξ o Σεβd. σμιoq Γ6ρovταgτou Boυvo0oυvε1(.oλιiζει vα υμvε(τιg αρετεξ τoU τoUαπoρρυπαyτικoO τωvθεΦv. βΠ6ξ,,, ooo για τo Σπ(τι πoυ τρελα(vεfδεv υπαρxεικαμ(ααμφβoλ(α.Γ0ρωμαg, κ6Θεμερα,τα πρ6oωπατωv σUμπo.

* ---*-.... ::


6τι ξαvαρμoε λιτιilvμαq μαρτUρo0v εvαv vα λειτoυργε( ρυΘμ6πιo διαμε o o Πo0πoυq; πoτ6' Kαι παρα βoλικo .ατ6ραxog, o dvτιμog o φλεγματικ69, o εvτιμog Πo0πoυq,τι απ6γιvε;... o διog τηv δι6λεξε Πoιiπoυg Γ6ιoυ9 τιq καλ69 αvταμoιβηγια ηα1τ-(μιεg δηλαδηvα τoυ. Aπoφ6oιoε υrηρεo(εξ Hδovηq (!) τηq vηo( ατo αυτoεξoριoτε( πληρει δρ6oη αε τov 6πoυ βλ6πoυμε vα 6xει εκτραxηλιoμεvo, απ6λυτα 16. σει 0ριστικ6τηv oλι1μπιααταραξ(α τoυ. 0oo για τouq Γαλ6τε9φiloυq μαqμε τov Aoτερξ και τov oβελ(ξεπi σto ηoυxoμι. κεφαληξ,ξαvαγ0ριoαv λoιπov.Tα καλα τouq. oλα κρoxωρι6 τηq πρ6γματα ζωηqξαvαμπηκαv_σε τ6ξη. o Παvoραμξo δρoυδηqξαv6ρ1ιoε vα παρασκευdζειτα β6ταvα τo Θρ(αμβ6 τoUκαι για vα γιoρτ6ooυv o Kακoφωvξ o τoυξ, β6ρδoqΘεληoε 0μγo,γεγ-o. 6vαv τoυq αφιεριitoει vα Φ.g τo oπoio v6g για ξαvαβρdθηκε κα. και δεμεvog oυvηΘωq φιμωμ6vog τω απ6 € v α δειrιρo.Πραγματιαπ6ψε, oτo xωριoτouqπoUεxει γ(vε!τo κε. oι vικητεξσUvτρoτoU συμπαvτoq, τov αρXηγ6 απo γιiρω γκbvτρωμdvoι vα γιoρτ6Mαζεoτ(ξ,ετoιμ6ζovται


τσιμπoιjσι - Λoιπov ε(vαι αληΘεια,Aoτερ(ξ:γ(σoυv με τo Ττατρoπαραδoτo τoUξ' τηv επιτUχiατωv 12 αθλωvτoυ vαμε oι αφεvτεgτηq Pωμηq; A o τ ερ ( ξo μ ω ξ . . .Γ ι α o τα θ ε( τ ε ...- Ναι, δηλαδη...θτoι εiπαvε,αλλ6.., oλα oβελ(ξ,.. Bλεπω αvdμεoα στouq αvαγvωoτεq Δεv εivαιπαρακ6μικ9, Tι επιτρεπovται....' πo υ δ ιαμαρ τ0 ρε ται,,. ε vαv μαg' !...,, λεει; Πωq oλα αυτα δεv εivαι o0μ- . oλα επιτρεπovται; o oβελ(ξ εξατα λoγια Kαι o Πωg αληθεια; τηv ιoτoρικη μ,αυτα φωvα με |o0λιogKα(oαραqπoτε δε vικηΘηκε φαvfoτηκε.Movov,o Aοτερ(ξξερει για α π o τoυg Γαλ ατε g; . . .N αι, β εβαια τηv κρυψιbvα:πρoκειταιγια 6vα vηoi ε o τω . A υτo o μωq ε iv αι τo μεγαλo 6πoυμε ακρα ooβαρoτηταπρoετoιμαπλεovεκτηματωv κ6μικ9:v, αφηvoυμε ζoιrrαι oι πρoσεXειgμαq περιπετειεg απoλuτα ελεfθερη τη φαvτασiαμαξ αλλ6...ooυτ ! ...Aυτ o ε(vαι μυατ ικ6 ακ6μα. να καvει oτι θελει!,

ΤΕΛoΣ


ΔPx 59o

,llilΙilffi]ilililililruil Ιs B N 9 6 0 - Ξ 2 1 - 0 1 4 - 5

47-Οι 12 αθλοι του Αστεριξ  

\&gt; €^; o ReneGoSctNNY και o AlbertUDERZO παφυoι6ζoυv: Bαoιoμdvoστηv ταwια-κιv9gιΙ6γ.φJ-σJ9δ(ωvπoυ 6γιvε αrα ΣToYNTlo tNTEΦlΞ iu1tu AΘHNA...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you