Page 1

Γιατί κάθε Τρίτη ςτο STONE γίνεται απλά…… τησ Τρίτησ!!!!!

Σο STONE διανφει τον τζταρτο επιτυχθμζνο χρόνο λειτουργίασ του και ζχει καταφζρει να ταράξει τα νερά τθσ διαςκζδαςθσ ςτθν πόλθ των Ιωαννίνων. Πρόκειται για το απόλυτο ελλθνάδικο και το ιδανικό ςτζκι για όλουσ αυτοφσ που ξζρουν και κζλουν να διαςκεδάηουν δυνατά και ελλθνικά. Κάκε βράδυ γίνεται το αδιαχώρθτο και ο κόςμοσ που διαςκεδάηει γίνεται μια μεγάλθ παρζα που όλοι μαηί χορεφουν, διαςκεδάηουν και τραγουδάνε παλιζσ και νζεσ ελλθνικζσ επιτυχίεσ. Σισ Σρίτεσ όμωσ ζφερε τα “πάνω-κάτω” ςτθ διαςκζδαςθ τθσ πόλθσ. Από τθν αρχι τθσ ςεηόν, κάκε Σρίτθ και μια νζα ζκπλθξθ περίμενε τουσ καμώνεσ του. Ο Νίκοσ Ρωμανόσ πιςτόσ κάκε εβδομάδα ςτο ραντεβοφ του, να τραγουδάει και να ξεςθκώνει τουσ καμώνεσ live, αλλά κάκε φορά με ξεχωριςτι παρζα. Κοντολάηοσ, ΢αμπρίνα, Νίκοσ Απζργθσ, Πζτροσ Μπονίκασ, ΢πφροσ Κακαβόπουλοσ, Άγγελοσ Διονυςίου και πολλοί άλλοι γνωςτοί Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ ζδωςαν το παρόν ςτο STONE μια Σρίτθ και ξεςικωςαν τουσ πάντεσ. Πάμε να πάρουμε μια γεφςθ τι ζγινε από τθν αρχι τθσ ςεηόν μζχρι και ςιμερα ςτο STONE τισ Σρίτεσ! Γιατί καμμιά Σρίτθ δεν είναι ίδια με τισ άλλεσ!!!!


Νίκοσ Ρωμανόσ……

Πζτροσ Μπονίκασ……

o βαςικόσ “παίχτθσ” κάκε Σρίτθσ

τα λόγια είναι περιττά!!!


Γιώργοσ Γιαςεμισ……

ξεςικωςε το STONE με το νζο του κομμάτι “ΣΙ ΠΕΡΝΩ”

Διονφςθσ Μακρισ…… αφιζρωςε “Χάρθκα Πολφ”

τι και αν ιταν Σρίτθ βράδυ, τα ζδωςε όλα και ςτο τζλοσ μασ


Κωνςταντίνοσ Γαλανόσ……

“Να Πασ” άρχιςε να τραγουδάει και ξεςθκώκθκαν όλοι ςτο

STONE

Γιώργοσ Μάθσ……

εκείνθ τθν Σρίτθ “Βαρζςαμε Διάλυςθ”


Χριςτοσ Πάηθσ……

να ςθκώνει ςτον “αζρα” όλο το STONE με τισ απορίεσ του “Πώσ να

κοιμθκώ”

Χρυςοχοϊδθσ ……

ςτο μικρόφωνο και ζνα μαγαηί “φωτιά”


Mάκθσ Δθμάκθσ……

“Ανθςφχθςε”…….. όλο το μαγαηί με τα τραγοφδια του!!!

Η ΢υνάντθςθ των 5 …… ιταν μοναδικι!!!Όςοι ιταν εκεί μποροφν να κυμθκοφν το γιατί


΢αμπρίνα……

θ “Barbie” του ελλθνικοφ τραγουδιοφ ιρκε και ξεςικωςε όλο το STONE!

Δθμιτρθσ Κοντολάηοσ……

ο οποίοσ “Σα ‘δωςε όλα για τουσ καμώνεσ του STONE”


Νίκοσ Απζργθσ……

ςαν “Μαγνιτθσ” τράβθξε όλα τα βλζμματα πάνω του!

Άγγελοσ Διονυςίου……

θ νφχτα δεν ζφτανε για όλεσ του τισ επιτυχίεσ!!


Άκθσ Δείξιμοσ……

Άςε με και όλοι πζραςαν μαγικά!!!

Κώςτασ Δόξασ……

μια Σρίτθ αξζχαςτθ!


΢τάκθσ Ξζνοσ……

τραγοφδθςε για όλα τα “Πονθρά Θθλυκά”!!!


Το απόλυτο ελληνάδικο τησ πόλησ!!!

stone  

greek club, greek dance,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you