Page 1

Newsletter Mercedes Benz Club Numarul 1/2014

Newsletter Date:12.02.2014

Ce este MBClassics?

Scurta introducere: Prin intermediul newsletterului speram sa va putem tine permanent la curent cu activitatile clubului. Fiind primul newsletter am incercat sa dam cat mai multe detalii despre clubul nostru, obiectivele sale si statut. In paginile 4-5 avem prima prezentare a unui membru urmand ca rubrica aceasta sa fie permanenta (prezentarea unui membru si a masinii/masinilor sale la fiecare numar). Pe ultima pagina am pus datele de contact si o parte din activitatile online ale clubului. Cu stima, Ioan Hambasan Presedinte

Titlurile editiei:

Oficial, MBClassics, foloseste urmatoarea exprimare pentru a se defini: “In scopul promovării si apărării intereselor economice, juridice, tehnice, culturale, sportive ale deţinătorilor de vehicule Mercedes Benz mai vechi de 30 de ani, la iniţiativa unui grup de persoane, in Adunarea Generala de constituire din data de 03.09.2011, s-a hotărât constituirea unei Asociaţii cu personalitate juridica, non profit care sa funcţioneze potrivit prevederilor prezentului statut si conform Ordonanţei nr. 26/2000. “

Practic, suntem un grup de pasionati, uniti de aceleasi sentimente de mandrie si apreciere fata de masinile noastre. Ne dorim sa facem din club un loc de intalnire al tuturor celor care simt la fel pentru masinile lor sau care apreciaza, la fel de mult ca si noi masinile produse de Mercedes Benz. Vrem sa ne impartasim cunostintele, impresiile si Knowhow-ul, acumulate, vrem sa acordam tuturor care au aceeasi pasiune, posibilitatea de a se intalni si de a se cunoaste.

Prima Intalnire MBClassics

Ce este MBClassics

1

Calendar Evenimente 2014

1

Extras din statut

2-3

Intr-o exprimare mai putin Sibiu, 5 Septembrie 2011 Ne mandrim cu faptul ca desi formala, suntem: “ Club de in unele cazuri, ne-am proprietari de bunicute si cunoscut doar in cadrul clubului, suntem mamicute (orice Mercedes care are mai mult toti prieteni, uniti de steluta cu trei raze. de 30 de ani)“.

Calendar Evenimente 2014 Prezentare membru si masina

4-5

Ce isi propune MBClassics

6

In fiecare an MBClasics isi propune sa realizeze evenimente care sa popularizeze atat clubul cat si, mai ales, masinile Mercedes Benz clasice. In plus, vom participa si la evenimentele cluburilor partenere ale caror date de desfasurare vor fi comunicate in timp util.

Pentru anul acesta evenimentele MBClassics stabilite sunt:

2.

9.08.2014—Intalniri locale MBClassics Mercedes Benz Club

1.

3.

15.11.2.014—Intalniri locale MBClassics Mercedes Benz Club

9-11.05.2014—Intalnirea de primavara - Intalnire nationala MBClassics Mercedes Benz Club


Newsletter Adunarea Generala

Organele de conducere ale asociatiei sunt: ADUNAREA GENERALA si CONSILIUL DIRECTOR.

1 Adunarea Generala a membrilor Asociaţiei este organul suprem de conducere. 2 Adunările Generale Ordinare au loc anual pana cel mai tarziu la data de 31 martie a anului in curs. 3 Adunările Generale Extraordinare sunt convocate de către Preşedinte pe baza hotărârii Consiliului Director al Asociaţiei sau ori de cate ori este nevoie, prin hotărârea Consiliului Director adoptata cu majoritatea numărului membrilor ce-l compun, stabilind totodata prin acelasi vot care sunt problemele incluse in ordinea de zi a Adunarii Generale. 4 In cadrul Adunarii Generale au drept de vot numai membrii activi ai asociatiei. Hotărârile Adunării Generale se adopta cu minimum 51% din voturile exprimate de membrii activi prezenţi ai Asociaţiei. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Orice membru are dreptul de a imputernici in scris orice alt membru sa voteze in numele sau in cadrul adunarii generale. Au drept de vot membrii activi care au cel puţin 6 (sase) luni vechime in Asociaţie si au cotizatia platita la zi. 5 Adunarea Generala este legal constituita in prezenta ¼ din numărul membrilor. Daca la prima Adunare Generala legal convocata nu este întrunit acest număr, urmatoarea Adunare generala convocata in conditiile prezentului statut, cu cel putin 2 zile inaintea

desfasurarii ei, va putea decide cu majoritatea simpla a celor prezenţi indiferent de numărul lor. 6 Presedintele Consiliului Director convoaca adunarea generala a asociatiei prin publicarea anuntului de convocare pe site-ul Asociatiei, cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru desfasurarea acesteia, publicand totodata locul desfasurarii si ordinea de zi. De asemenea, cu cel putin 5 zile inaintea datei desfasurarii Adunarii Generale, Presedintele va convoca fiecare membru al asociatiei prin email sau fax. 7 In acest scop, fiecare membru al asociatiei are obligatia de a indica Comitetului Director, in scris, adresa de e-mail sau numarul de fax la care urmeaza a fi convocat. Neindeplinirea acestei obligatii de catre fiecare membru, absolva Asociatia de orice obligatie de convocare a respectivului membru, cu exceptia convocarii prin publicitate. Schimbarea adresei de email sau a numarului de fax va fi notificata Asociatiei in termen de 5 zile de la producerea ei, dispozitiile prezentului alineat fiind aplicabile. 8 Adunarea Generala a Asociaţiei „Mercedes Benz Club”, are următoarele atribuţii principale: a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei; b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil; c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori; e) înfiintarea de filiale; f) modificarea actului constitutiv si a statutului; g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; h) orice alte atributii prevazute în lege sau în statut. g) dezbate si aproba raportul de activitate al Comitetului Director si raportul Comisiei de Cenzori; 9 Adunarea Generala se Întruneşte la sediul Asociaţiei sau in orice alt loc indicat in anuntul de convocare. 10 Votul este deschis. Hotararile Adunării Generale sunt obligatorii pentru absolut toti membrii asociatiei. Preşedintele Consiliului Director desemnează la fiecare intrunire doi secretari, dintre membrii prezenti Asociaţiei, care vor verifica lista membrilor prezenţi sau reprezentanţi prin mandat scris si intocmesc procesul-verbal al Adunării Generale. Procesulverbal se consemnează si va fi semnat de membrii consiliului director si persoanele care l-au intocmit. 11 Adunările Generale sunt prezidate de Preşedinte sau unul din membrii Consiliului Director al Asociaţiei.

Consiliul Director Consiliului Director este constitut din 5 membri alesi de adunarea generala si conduce activitatea Asociaţiei, pe durata mandatului de 2 ani, cu drept de realegere pentru mai multe mandate. MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR 1. Consiliul Director este format din:

• •

Preşedinte; Vicepreşedinte;

• • •

Vicepreşedinte; Secretar General;

Trezorier. 2. In cazul in care unul dintre membrii Consiliului Director nu isi poate continua activitatea pe o perioada de cel putin 3 luni, in cazul demisiei sau la cererea scrisa a acestuia, Consiliul Director va desemna un inlocuitor al acestuia dintre membrii activi, pana la sfarsitul mandatului Consiliului.

“Steluta cu trei raze” uneste membrii


Newsletter Consiliul Director—Atributii 1. Consiliul Director este organ deliberativ si isi desfăşoară activitatea in prezenta a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii sai. Hotărârile se iau cu majoritate simpla. 2. În exercitarea competentei sale, consiliul director:

prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;

aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;

îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala;

aproba si incheie acorduri de afiliere cu asociatii similare din tara sau strainatate;

statutul lista membrior cu drept de vot inaintea fiecarei adunari generale;

stabileste calendarul anual de activitati al asociatiei si il propune spre aprobare adunarii generale;

organizeaza manifestarile cuprinse in calendarul anual al clubului;

• decide infiintarea de sectii judetene si numeste dintre membri activi conducerea acestora;

propune adunarii generale calendarul anual de manifestari;

incheie acorduri si conventii cu orice alta entitate cu care intra in raporturi juridice in vederea desfasurarii activitatii clubului;

editeaza pagina web a asociatiei, editeaza tipariturile facute in numele asociatiei, toate comunicatele de presa legate de activitatea asociatiei;

aproba cererile de inscriere in asociatie si stabileste in conformitate cu

stabileste atributiile fiecarui membru al sau, pentru trezorier si pentru conducatorii sectiilor; numeste, dintre membri activi, reprezentanti judeteni si le stabileste limitele mandatului; decide asupra schimbarii sediului asociatiei;

decide realizarea auditului contabil de catre un auditor extern, cel putin o data la patru ani; in cazuri exceptionale, la cererea motivata a unui membru, poate decide acordarea unor dispense cu privire la exercitarea obligatiilor ce decurg din calitatea de membru activ.

Drepturile Si Obligatiile Membrilor Activi Ai Asociaţiei DREPTURILE MEMBRILOR ACTIVI AI ASOCIAŢIEI

1. Membrii activi a Asociaţiei au următoarele drepturi: a) Sa fie aleşi in functiile din cadrul organelor de conducere ale Asociaţiei; b) Sa participe cu drept de vot la Adunările Generale ale Asociaţiei, secţiei sau filialei din care fac parte; c) Sa beneficieze de toate materialele informative ale asociatiei si de experienta dobandita de membrii sai in vederea realizarii obiectivelor asociatiei, in vederea restaurarii, conservarii si utilizarii vehiculelor Mercedes Benz mai vechi de 30 de ani in conformitate cu statutul lor; d) Sa participe la manifestările cuprinse in calendarul de manifestari organizate de Asociaţie respectând regulamentele de organizare cadru

si particulare ale acestor acţiuni. OBLIGATIILE MEMBRILOR ACTIVI AI ASOCIAŢIEI

1. Membrii Asociaţiei au următoarele indatoriri: a) Sa respecte prevederile prezentului statut; b) Sa aiba un comportament civilizat si sa dea dovada de bun simt in cadrul evenimentelor organizate de Asociaţie; c) Sa detina cel puţin un vehicul Mercedes Benz mai vechi de 30 de ani; d) Sa participe activ, neselectiv la realizarea activităţilor propuse de Asociaţie; e) Sa ceara aprobarea conducerii Asociaţiei ori de cate ori este solicitat in vederea realizării de interviuri in presa sau la radio/televiziune privitoare la activitatea Asociaţiei,

f) Sa achite cu regularitate cotizaţia anuala, cel târziu pana la sfârşitul anului in curs. g) Sa nu participe la manifestari organizate de alte entitati cu acelasi profil ca cel al asociatiei, daca printr-o decizie a consiliului director acestea au fost considerate ca avand activitati neconforme sau incompatibile statutului asociatiei. h) Pe durata manifestărilor organizate de Asociaţie sa poarte vestimentatia cu insemnele Asociaţiei si ale partenerilor/sponsorilor oficiali si sa afiseze pe vehicule, in locurile indicate, materialele promotionale ale evenimentului, sponsorilor si partenerilor oficiali.

Asociaţia are următoarele categorii de membri:

ο Membri fondatori; ο Membri de onoare;

ο Membri simpatizanţi; ο Membri afiliaţi; ο Membri activi.


Newsletter Prezentare membru si masina MBClassics

Julian Dreschler

Informa i personale

Casatorit 2 copii 89233 Neu-Ulm Deutschland Lupinenweg 29 Experienta profesionala “Sunt din 1987 in “Deutschland” nascut in Romania in judetul Teleorman; am crescut si locuit in Hunedoara; casatorit cu Dreschler Claudia; 2 fete de 16 si 18 ani ”

Hausmeister www.dreschler.de

Educa e si formare

Scoala Profesionala de Petrol Specializarea Mecanic motoare cu combustie interna

Limbi straine cunoscute

Germana


Newsletter

Pagină 5

Prezentare membru si masina MBClassics Masina lui Julian Dreschler

Mercedes Benz W107 - 450SL V8

Serie sasiu: Putere: Capacitate: Viteza maxima: Roti:

10704412032846 Kw 160/5000 4489 210 km/h 205/70R14 85v

Masina a fost adusa din SUA - California, si restaurata complet numai cu piese originale de la Mercedes. Este cu motor pe benzina, automatik si, bineinteles, cabrio. A fost refacut dupa normele europene ale Mercedes Benz deoarece in America aceste SL-uri s-au livrat cu faruri duble si bari de protectie de plastic , kilometrajul era in mile.

“tin cont sa fie in starea lui originala ,cum s-au fabricat in 1975, deoarece acest model de Sl s-a produs din 1971 pana in 1989 si, s-au mai facut schimbari in interior si la motoare, dar caroseria a ramas aceeasi, timp de 18 ani “


Mercedes Benz Club Mobil: 0040-743-088-158 E-mail: office@mercedes-benz -club.ro

Facebook: Pagini: facebook.com/MBClassics.Mercedes.Benz.Club facebook.com/FamilyPicturesMbClassics Grupuri: facebook.com/groups/mbclassics/ facebook.com/groups/568710026526037/

www.mercedes-benz-club.ro www.classicbenz.wix.com/classicbenz

Ce isi propune MBClassics? Asociaţia are următoarele obiective:

alti parteneri de profil, persoane fizice sau juridice. Asociaţia va asista, la cerere, evenimentele organizate de Membri Afiliaţi cărora le va oferi consultanta de specialitate.

vehicule Mercedes Benz mai vechi de 30 de ani in vederea participării la manifestări de gen din străinătate.

1. Sa informeze si sa cultive interesul pentru practicarea automobilismului si a turismului automobilistic cu 7. Asociatia va sprijini comunicarea vehicule Mercedes Benz mai vechi 4. Acordarea de asistenta tehnica si si colaborarea cu asociatii similare de 30 de ani in cadrul manifestărilogistica asociaţiilor similare din din tara si străinătate. lor organizate de Asociaţie. străinătate care organizează manifestări ce tranzitează teritoriul Ro- 8. Asociatia va infiinta un site propriu 2. Conservarea vehiculelor Mercedes mâniei sau Membrilor Afiliaţi, la in care va stoca date cu privire la Benz mai vechi de 30 de ani din solicitarea expresa a acestora. membrii, va crea un forum si va Romania prin acţiuni de informare promova imaginea asociatiei. a deţinătorilor de vehicule asupra 5. Realizarea unor emisiuni/articole valorii tehnice si culturale pe care pe teme legate de: activitatea Asoci- 9. Pentru atingerea scopurilor proacestea o reprezintă in cadrul patriaţiei, aspecte ce tin de notiunea puse asociaţia va putea acţiona moniului tehnic national si univervehicul istoric cu privire la restauindividual sau în parteneriat cu sal si prin orice alte mijloace. rare, conservare, reparare, piese de autorităţi şi instituţii publice, perschimb, istoria automobilismului, soane fizice, persoane juridice şi 3. Sa stabilească si sa dezvolte relaţii etc, in colaborare cu orice entitati alte entităţi, române sau străine, de colaborare cu organizaţii interne mass-media. care urmăresc şi manifestă intesi internaţionale cu acelaşi profil, res pentru aceste scopuri. cu asociaţii, cluburi, federaţii si 6. Acordarea de consultanta pentru muzee de specialitate, precum si cu constituirea unui lot national de

Newsletter 1 mbclassics  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you