Page 1

kina, kluby, koncerty, v˘stavy a dal‰í akce

Pavel Preisner Hovadiny dovádím do konce

bfiezen 2005


Naše služby: - kompletní sortiment zboží - počítačové návrhy koupelen - odborné poradenství - dodávky koupelen na klíč - záruční a pozáruční servis Otevírací doba: PO - PÁ: 09:30 - 18:00 SO: 09:00 - 12:00

tř.T. Bati 582, Zlín tel.: 577 044 788 fax: 577 044 789 email: zlin@stofi-koupelny.cz www.stofi-koupelny.cz

Specialista na koupelny


partner

Programov˘ mûsíãník poskytující lidem ve Zlínû a okolí co nej‰ir‰í spektrum informací jak vyuÏít voln˘ ãas.

obsah téma partneři

Místo lihu kup si knihu a přečti si ji dřív než ... Tipy ze zlínských nakladatelství

4 5

rozhovor Básničky z bufetu Evžen Jecho: Vydat knihu není složité

6 8

hudba Agentura Velryba připravuje ZLÍN – město „rocku“ 2005 DJ 603 už jsou agentura Clublife Gabriela Vermelho & Four Brothers

10 12 14 16

divadlo Zdeněk Dušek: energie hereckého souboru ...

18

inspirace Tipy a rady jak si vybrat snowboard

mediální partneři

mapa Zlína kalendáfi film hudba kulturní centra divadlo v˘stavy akce pro dûti relax

20

26 27 32 36 38 40 42 44 45

Informace o pofiádan˘ch akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info

Uzávûrka dal‰ího ãísla 15. bfiezna 2005 !!! Pfiíjem inzerce: tel.: 577 012 336

mob.: 736 689 470 Vydává: Ing. Zbyněk Trvaj Redakce inZlin Na Výsluní 318 760 01 Zlín tel.: 577 012 336 reg. č. MK: ČR E 14351

21. číslo vychází : 1. 3. 2005 grafika, DTP: etuare: Zlín webdesign: HUCOT, Zlín foto titulka: TOAST, Zlín


4

téma

Místo lihu kup si knihu a pfieãti si ji dfiív neÏ Hollywood „Místo lihu kup si knihu!" Tato úderná hlá‰ka visela ve v˘loze jednoho pelhfiimovského knihkupectví napsaná velk˘mi písmeny na archu balicího papíru. Byl srpen nedûle ráno a lidé se trousili na m‰i. V‰ude bylo ticho aÏ na kfiik jednoho opilce, kter˘ celému námûstí svûfioval detaily svého noãního dobrodruÏství. Sedûli jsme na laviãce obloÏeni tûÏk˘mi batohy a snídali broskve a víno. Musela jsem uznat, Ïe poãet lahví od vína to léto v˘raznû pfievy‰oval poãet pfieãten˘ch knih. Dá se fiíct, Ïe stoprocentnû. A to byla ‰koda.

jako samostatnou živnost si to nedovedu představit. Nás živí především výroba a vydáváním vlastních titulů se snažíme spíše prezentovat na veřejnosti a pokud možno neprodělat." To, že nakladatelé se snaží vydávat hodnotnou literaturu, ale peníze mnohdy rozhodují, potvrzují i slova spisovatele Jindřicha F. Bobáka: „Něco jiného ovšem je svoji napsanou knihu vydat. To chce pevné nervy a hlavně – peníze. Kdo je nemá, je prakticky bez šance a naopak – vydat se dá kde co, když si to člověk zaplatí. Většina autorů nejsou žádní boháči, proto si musí sami shánět různé sponzory, kteří by vydání jejich knížky svými peněžními dary napomohli."

A co vy, kdy jste naposledy četli nějakou dobrou zajímavou knihu, jen tak pro vlastní potěšení? Březen je měsíc knihy, a tak jsme pro vás shromáždili tipy na nejnovější knihy ze zlínských nakladatelství a novinky od zlínských autorů. Také nás zajímalo, jak si stojí český knižní trh a jak se žije zlínským nakladatelům, spisovatelům a básníkům. Podle odborníků se v České republice ročně prodá zhruba 40 milionů výtisků knih a obrat nakladatelských firem dosahuje asi 4 miliardy českých korun. „Trh je zavalen tituly, myslím že je obtížné dnes vydávat hodnotnou literaturu, důležitá je výše nákladu, cena i propagace autora a titulu," soudí Pavel Jungmann z nakladatelství Archa a dodává: „Knihy vydáváme neplánovaně, z potřeby udělat sobě i případným čtenářům radost." Ceny knih za posledních 10 let vzrostly přibližně pětkrát. Je to způsobeno především celosvětovým nárůstem cen papíru i ostatních vstupů, které naši nakladatelé hradí ve světových cenách, avšak své výrobky mohou vzhledem ke koupěschopnosti obyvatel prodávat pouze za české ceny. Míra jejich zisku oproti podnikům z knižně vyspělých zemí je přirozeně nižší. Pavel Maňásek z Tigrisu k situaci českých nakladatelů říká: „Je to velmi obtížné. Knihy se prodávají pomalu a

Bfieznov˘ tip inZlin: Místo lihu vezmûte knihu a místo hospody vyrazte jednou do parku. Jarní paprsky a dobrá ãetba vám rozproudí krev v Ïilách. Nebo zkuste vyrazit do knihovny a pÛjãit si dílo svého oblíbeného klasika dfiív, neÏ se ho zmocní Hollywood. Plakáty „Pfieãtûte si to dfiív neÏ Hollywood" navrhla reklamní agentura Leo Burnett pro propagaci knihoven. Docela vtipné, ne? (Klára Slámová)


rozhovor

5

Tipy ze zlínsk˘ch nakladatelství a novinky zlínsk˘ch autorÛ Jindfiich F. Bobák

Pohádky od fieky Dfievnice „I když je Zlín jedno z nejstarších moravských měst, vlastních pohádek nemá a to je paradox. Pokouším se tuto "mezeru" zaplnit a vymýšlím si pohádky zbrusu nové. Mohou být zajímavé tím, že to někdy vypadá, jako by jejich jádro bylo pravdivé, jako by se to, o čem vypráví, skutečně stalo a já si o tom vymyslel pohádku a někdy to tak opravdu také je..." říká o své nové knize pro děti i jejich rodiče spisovatel Jindřich F. Bobák. Zcela nově vymyšlené pohádky o Zlínu a jeho obyvatelích, ať už jde o pohádkové bytosti nebo o postavičky z lidu, a jemně motivované básně psané snadno zapamatovatelným a všem srozumitelným jazykem jsou ilustrovány množstvím pastelových kreseb a kresbiček známé malířky paní Marie Šuterové, která dala celé knížce její konečnou grafickou podobu. Knížku vydal ESprint Zlín s.r.o. v listopadu-prosinci 2004. RNDr. Jifií âihafi

Rodiãe a dûti – Zákon zachování druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ Poslední kniha zlínského nakladatelství Tigris „Rodiče a děti" popisuje zajímavosti z oblasti rozmnožování a výchovy potomstva u všech základních forem života na naší planetě. „Po textové stránce je to výborná věc, kterou by si měl každý přečíst," doporučuje knihu Pavel Maňásek z Tigrisu. Zachovat vlastní druh zabezpečit potomstvu co nejúčinnější ochranu a zdárný vývoj - je jedním z nejsilnějších a nejdůležitějších přírodních zákonů. Respektují jej všechny živé bytosti na Zemi a řeší ten úkol dvěma způsoby: buď tak, že mají obrovské množství potomstva, o které se pak už nestarají, nebo tím, že mají mláďat sice méně, ale věnují jim značnou péči.Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je člověk. Tím, jak se během vývoje civilizuje, vzdaluje se stále více od přírody. Vydalo nakladatelství Tigris, listopad 2004. EvÏen Jecho

Jevi‰tû Ïivota Autor Evžen Jecho přiznává, že jeho nástrojem je tužka. Když se nedostaví inspirace ke kresbě, svede ji psaní. Rodící se pocity transformuje do slov. Barvitost obrazů zkratkovitě vetkává do volného verše. Vypovídají o otevřeném vnímání probíhajících dějů v našich životech. V jednotlivých básních lze vyčíst střídání obrazů pohody i nepokoje, lásky i nelásky, klidu i rozrušení, činorodosti i plytkosti promarněného času. V próze zůstává věrný svému oboru. Jechovy romány jsou z výtvarnického prostředí. Vede čtenáře k zamyšlení, zdali jsme se nezpronevěřili životnímu poslání. Pavel Preisner

Budem nudlit Píšící malíř a malující básník, to je zlínský rodák Pavel Preisner. Jeho básničky jsou krátké popisky fantastických dějů inspirované realitou rána po flámu. Většina básní ze sbírky Budem nudlit vznikala v olomouckých bufetech a barech. Pokud vám svět připadá nudný a všední, taak setkání s poetikou Pavla Preisnera to určitě změní. Avšak pozor nic už nebude jako dřív a i sáček s vatou může obživnout. Pokud se chcete o tomto svérázném autorovi dozvědět víc, nalistujte rozhovor v tomto čísle. Vydala MAPA Brno, leden 2005. Jan Slovák

Stará svûcení Půvabná sbírka básní jejichž poetika je inspirována koloritem Zlína a okolních vesniček vystihuje neopakovatelnou atmosféru génia loci. Stará svěcení jsou sbírkou textů Jana Slováka z let 1997-2004 doprovázenou jeho dřevoryty. Knihu vydalo nakladatelství Archa k loňským Vánocům sobě pro radost i radost čtenářů. Archa Zlín, prosinec 2004.


6

rozhovor

PAVEL PREISNER

- výtvarník, básník se narodil 24.11.1970 ve Zlíně. Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci nedostudoval nejprve ruský jazyk a výtvarnou výchovu, poté francouzštinu a výtvarnou výchovu. Studia ukončil jako absolvent samostatného výtvarného oboru. Od roku 1994 je členem Romantického sdružení ROMAN. Vystavoval samostatně i na kolektivních přehlídkách. Vydal sbírky básní Ulomili (1996) a Usuch (2000) a začátkem tohoto roku sbírku Budem nudlit v brněnském nakladatelství MAPA . Vyučuje na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. Žije ve Zlíně.


7

Básniãky z bufetu Jak tě básničky napadají?

Považuješ se vůbec za básníka?

No, to je paradoxní věc. Já o tom usilovně nepřemýšlím, ale v podstatě o tom přemýšlím pořád. Tomu se říká vnitřní model, a to vnitřní modelování funguje permanentně. Až moc. To třeba znamená, že nedávám pozor, tam kde bych měl, protože se něčeho chytnu a to se hned začne nějak skládat, furt to v té hlavě cvrká. Tak mám třeba něco rozmalované, myslím na to a stane se, že se to promítne i do textu, přičemž ale ten text není toho malování ilustrací. Neilustruje se to vzájemně.

No to je hrozně těžké. To jsou strašně vážné věci a já si myslím, že tak vážné to není. I když možná to vážné je, protože se vlastně ničím jiným než psaním a malováním nezabývám. Moje obrazy jsou vizuální básně, je tam děj, v tom se možná míň považuji za malíře. Neřeším čistě výtvarné problémy. V tomto smyslu se za básníka považuji, ale jinak ne. Mě hlavně psaní a malování baví a nic jiného ani neumím. Když jsem začal brát malování víc vážně, tak to byla v podstatě stylizace, hra, která přerostla v realitu. Stejně básničky, nejdřív jsem tak bavil kámoše v Ponorce. Prostě hovadiny, ale dovádím je do konce.

Mě připadá, že jsou to takové průpovídky, jakoby člověk někde seděl, něco zahlídnul a najednou ho to přeneslo úplně jinam a básnička pokračuje v úplně jiném světě.

Dáváš svým sbírkám docela zvláštní názvy, co znamená Budem nudlit?

No, je to takhle. Ten jiný svět je právě ten vnitřní model, ten který je v palici a souvisí s vizuální tvorbou. To se strašně těžko vysvětluje, proto je to namalované i napsané. Nejvíc básniček vzniklo po ránu v bufetech mezi šestou až osmou hodinou ranní. Dřív jsem býval takový typ, ale teď jsem změnil životní styl.

To bych nerozváděl… Jsou to privátní průpovídky. Úsloví, které probíhalo u nás doma v době, kdy bylo napsáno nejvíc textů z této knížky. Tehdy jsme bydleli v Olomouci a vše se odehrávalo v teritoriu kolem toho bytu, i ten bufet byl blízko. Jmenuje se Apetit. Ze Zlína pochází asi posledních šest básniček.

Mají tvoje obrazy a básničky nějakou souvislost?

Nechybí ti olomoucké prostředí? Přece jenom to tam literaturou žije víc než ve Zlíně.

Jsou od jednoho autora. To je to hlavní. Poetika je stejná - figurky, mutantíci. Na obraze jsou zachyceni strnule, je to prostě momentka, fotka toho děje a básnička je drobný popisek, jenom poznámka nějakého vidění. Liší se Budem nudlit od tvých předchozích sbírek Ulomili a Usuch?

Básničky v Budem nudlit se nerýmují, je tam jiný rytmus, než kterým jsem psával dřív. Dvě předchozí knížky nebo spíš sbírečky byly rýmované krátké formy. Rytmus v nich byl strašně důležitý. Ale rýmy už mě začaly otravovat, je to jako do zblbnutí poslouchat líbezné songy. Čteš svoje básničky veřejně, před publikem?

Na to moc nejsem. Autorský četní jsem dělal asi tři nebo čtyři. A zbytek jsem odmítnul. Už jsem třeba byl napsaný někde na plakátech a na poslední chvíli jsem to odřekl - extrémní tréma. Předposledně jsem byl v Olomouci s Martinem Stöhrem. Bylo to dost kontrastní: Martinova celkově vážná témata a „seriózní" projev, do toho moje mírně zakoktané čtení a drbání ve vlasech. Ale dopadlo to dobře, promítali jsme do toho moje obrázky a lidi to vzali. Jednou jsem četl opilý a to byl průser. Tréma totiž tou opilostí spadla do té doby než jsem před lidi vlezl, ale až jsem tam vlezl, tak byla znovu a navíc ještě pořádná opice.

To ani ne. Chybí mi kamarádi. Já tam žil dlouho, odešel jsem do Olomouce v osmnácti studovat a zůstal jsem do dvaatřiceti. Většina kámošů se po studiích rozprchla, někteří zůstali a dělají zásadně v jiných oborech než vystudovali, což taky o čemsi svědčí. Znáš Ponorku? Tam to všechno probíhalo, to bylo hrozně důležité centrum. Ovlivňuje tě někdo v psaní?

Mám nějaké své oblíbence a je možné, že se mi něco z toho dostává do psaní. Ale nejvíc mě asi ovlivňuje mluva mých přátel, která se mi líbí. Někdo je třeba „free" (takových moc neznám), někdo je květomluvec, jiný mluví archaicky. Teď je doba smskové mluvy. V Ponorce sedí u každého stolu nějaký exot, a když s nimi pobýváš delší dobu, tak se ti nějaké jejich jazykové vzorce ustálí v hlavě a začneš je používat. Psaní jako lepení koláže je jeden ze zdrojů. Z literatury mám rád francouzský surrealismus. Queneau je můj velký oblíbenec. Pak mám rád Američany Borroughse, Bukowského a z Čechů Ladislava Klímu. A česká poezie? No, mám rád kamarády, co píšou, třeba Martina Stöhra. A z těch, co nejsou mí kamarádi jednoznačně Ivan Martin Jirous – podle mě největší žijící básník a národní hrdina. (Klára Slámová)

V sáčku s vatou počala se samostvořovat drobná zvířátka, Bílá. Rozkošná. Pochodovalo to. Skotačilo. Chovalo se přirozeně. Když stádo dospělo, vyspěle zazpívalo: „Odkud jdeme nevíme. Tušíme. Kam jdeme, je nám celkem jedno." Zčistajasna se ozval divný zvuk. Plesknutí. Byla to na sáček gumička. Ani tam a ani zpátky. Tančil po kuchyni. Křepčil. Sem tam jí nahlídl pod sukni. Když se nabažil, nahlížel pod pokličky bublajících kastrolů. Načichal se a opět křepčil. Zazpíval píseň, kterou právě složil. Nasadil si na hlavu chňapku a ta ho magnetem přišpendlila ke sporáku. Visí tam dodnes.

(ukázky ze sbírky Budem nudlit)


8

rozhovor

EvÏen Jecho: Vydat knihu není sloÏité Otrokovick˘ grafik, sochafi a spisovatel EvÏen Jecho se narodil v roce 1945 ve Zlínû. Ke sv˘m ‰edesátinám si nadûlil sedmou sbírku poezie Jevi‰tû Ïivota a pát˘ kniÏní titul, román Souznûní du‰í. V pátek 4. bfiezna je pfiedstaví v kulturním institutu Alternativa. Zaãátek literárního podveãera je v 17 hodin.

O čem vyprávějí vaše nové knížky Jeviště života a Souznění duší?

První titul je sedmá sbírka poezie. Psaní poezie považuji za složitější literární formu, i když má méně čtenářů. Autor vtěsnává obrazy do zkratovitého a metaforického vyjadřování. Poezie je spíše určená k poslechu. Potřebuje správně navozenou atmosféru a dobrý přednes. Potom posluchače osloví a zanechá na duši příznivý vjem. Druhý titul je próza. Své náměty hledám ve výtvarnickém prostředí, kde se mohu opírat o prožité nebo odposlouchané příběhy a pracovní praxi. Psaní románu ovšem vyžaduje ucelené každodenní nasazení. Poslední román vznikl v období předchozích dvou letních prázdnin. Je to můj pátý knižní titul. Kdy vyšly a jak bylo složité je vydat?

Obě knihy vyšly v letošním roce. Směroval jsem je ke svému životnímu jubileu. Není složité knihy vydat. Člověk musí jít do rizika, že vložené peníze se mu prodejem postupně vrátí. V minulosti tomu tak bylo a věřím, že i poslední titul na sebe vydělá. Pro koho jsou především vaše knihy určeny?

Sbírka poezie Jeviště života je určená citlivým a romanticky laděným duším bez rozdílu věku. Román Souznění duší je určen pro střední generaci. Zaobírá se manželskými krizemi, složitosti v hledání společné řeči v zálibách. Vypovídá o intimních vztazích, které dokáží probarvit soužití, nebo zapříčiní rozkol ve vztrahu Je proložen nespočtem úvah a meditací nad filosofickými otázkami života. Dává nahlédnout do hereckého zákulisí a především odkrývá pohled na málo známou sochařskou profesi. Budete pokračovat ve psaní?

Určitě budu. Jako novinář píši nepravidelně fejetony a úvahy pro Zlínské noviny. Mám rozepsanou knihu povídek a současně i osmou sbírku básní, která bude mít název Kruh života. V čem je literární tvorba pro vás zajímavá ve srovnání s výtvarnou?

Nevím jak nejlépe na otázku odpovědět. Od rodičů jsem dostal do vínku v genech literární i výtvarné vlohy. Vložené impulsy ve mně bojují a někdy bývají silnější výtvarné a jindy literární.

Jste spíše známý jako sochař a grafik.

Pracuji v užitém i volném umění. V posledních letech se nejvíce věnuji sochařské formě projevu v duchu abstraktní geometrie. V srpnu budu mít autorskou výstavu v Nové síni v Praze 1. Volnou grafiku tvořím přes počítač. Nyní mám vystavenou práci v Praze na přehlídce grafika roku 2004. Ve světě jsem více v podvědomí přes grafické symboly a piktogramy. Kanadský výrobce fontů uvedl do prodeje tři soubory po sto znacích pod názvy Jecho Techo 1, 2, 3. Vaše díla se objevila na výstavách ve Finsku, Japonsku, Belgii, Polsku...V posledních letech ale vystavujete především v České republice. Změnil se u nás pohled na vaše díla?

Na výstavách v zahraničí jsem se prezentoval s užitou grafikou, které se nyní tolik nevěnuji. Byly to převážně plakáty a jednotný vizuální styl pro firmy. Občas mi ještě chodí ze světa po internetu nabídky a už je neobesílám. V posledním období upřednostňuji výstavy volné tvorby. Měl jsem dvě samostatné výstavy v Německu a současně se ucházím o výstavu ve Vídni. Patříte ke členům Společnosti pro současné umění - SCA. Co je její náplní a čemu slouží?

Předně jsem členem Unie výtvarných umělců, Sdružení Bienále Brno a tří zahraničních grafických asociací. SCA je společnost, která usiluje o vytvoření obrazového slovníku umělců na internetu. Snažím se využívat všech nabídnutých možností k prezentaci své tvorby. Jak se podle vás změnil grafický design od dob vašeho studia na SUPŠ v Uherském Hradišti?

Udělal značný posun vpřed současně s technickým pokrokem. Mladí výtvarníci dnes mají možnost sledovat přes dostupnou literaturu i přes internet současný trend ve vývoji užitého umění. Nabízejí se jim možnosti vycestovat na výměnné pobyty, na veletrhy a podobně. Přesto nesmí snížit ve svém pracovním úsilí a nasazení. Je větší nabídka na trhu a uspějí jen ti nejlepší. (magi)


nové kuchyně

HANÁK KUCHYŇSKÉ STUDIO–ZLÍN, Tř. T. Bati 3684, 760 01 Zlín

tel.: 577 221 325 / fax: 577 221 326 / e-mail: zlin@hanakstudia.cz www.hanakstudia.cz


10

agentura Velryba

Agentura Velryba pfiipravuje KAREL PLÍHAL 3. bfiezna, Malá scéna Zlín, 20:00 Je to neuvěřitelné, ale je to tak – po mnoha letech slibování a neustálého odkládání kvůli nespokojenosti s nahrávkami, vydal Karel Plíhal v říjnu 2004 svoji novou, kainarovskou desku s názvem „Nebe počká" s písněmi tohoto básníka a bluesmana. A tak konečně uvítáme pana Plíhala znovu ve Zlíně na Malé scéně. Karel Plíhal tvoří neopakovatelné texty plné poetiky, hledá a nutno říci i úspěšně nachází zajímavé rýmy a slovní spojení. Poté je, s lehkostí sobě vlastní, doplňuje příjemnými melodiemi a tak vznikají jeho písně, které spíš pohladí než nakopnou. Skladatel, textař, klávesista, aranžér a absolvent strojní průmyslovky (bývalý topič z kotelny olomouckého divadla) je rodákem z Přerova. Jeho písničky nevznikaly ani doma u klavíru, ani u stolku literární kavárny, ale v Karlově podzemním pracovišti, symbolicky hluboko pod prkny, která znamenají svět. „Většinu jsem napsal v práci, ne z nějakého přetlaku, ale když jsem se nudil…" Nejdůležitějším okamžikem v jeho cestě za uměním byl nešťastný úraz jeho sestry, která si zlomila nohu a za bolestné od pojišťovny byla zakoupena kytara. Prošel amatérskými skupinami Hučka, Falešní hráči a Plíharmonyje. Mimo proslulých slovních hříček se na albech vyskytují i Plíhalovy básnické miniatury a hudební vtípky, které ještě víc přispívají ke kouzlu Plíhalových písní. Zde jsou některé z nich:

ANETA LANGEROVÁ 12. bfiezna, Musicland A, 19:00 6. září 2004 vydala první česká SuperStar své první album s názvem „Spousta andělů", které na pražském Výstavišti pokřtili Divokej Bill, Ready Kirken, Tři sestry a SPB. V současné době se tohoto alba prodalo více než 70.000ks, což Anetě vyneslo cenu za nejlépe prodávanou desku roku 2004. V soutěži „Anděl 2004" je nominována v těchto kategoriích: Objev roku, Zpěvačka roku a Skladba roku – Hříšná těla, křídla motýlí. Ceny budou vyhlášeny 19. března v ČEZ Aréně v Ostravě. Raketový start a slibně se rozjíždějící kariéra automaticky vyústily v připravované klubové turné. Turné bude zahájeno právě ve Zlíně 12.3. Aneta, na první pohled introvert, ve skutečnosti společenský člověk, se řídí motem: Neohrnuj nad lidmi nos, když jdeš nahoru, potkáš je až půjdeš dolů!" Další koncert pořádaný Agenturou Velryba ve spolupráci s U-klubem Olomouc proběhne 16.3. v Kulturním domě Sidia v Olomouci.

BRAT¤I EBENOVÉ 2.dubna, Velké kino, 19:00 Tři bratři Kryštof, Marek a David bezesporu patří k jedné z nejzvláštnějších skupin české populární hudby. Od vydání první desky „Malé písně do tmy" (1984) o sobě nechala kapela slyšet jen vzácně. K natočení dalšího alba s názvem „Tichá domácnost" je do svého olomouckého studia pozval až písničkář Karel Plíhal. Poslední deska s názvem „Já na tom dělám" v sobě nezapře „ebenovského" ducha a podíleli se na něm například Iva Bittová nebo Jiří Schmitzer. Z této desky zazní většina písniček na zlínském koncertě, a protože Bratři Ebenovi stále na něčem pracují a své fanoušky nechávají na desky čekat i sedm let, nenechte si koncert tohoto výjimečného tria ujít. Předprodej vstupenek na všechny tyto koncerty byl již zahájen. Více informací v Agentuře Velryba – 577 218 849 nebo www.velryba.cz


12

agentura Pragokoncert

ZLÍN – mûsto „rocku“ 2005 SVùTOVÉ HVùZDY MÍ¤Í DO ZLÍNA!

GLENN HUGHES zavítá se sv˘m sólo projektem do ZLÍNA! Agentura Pragokoncert má skvělé zprávy pro všechny fanoušky jednoho z nejlepších rockových zpěváků světa, legendárního, všestranného hudebníka, „ex-Deep Purple" a „ex-Black Sabbath" GLENNA HUGHESE. V loni měli jeho zlínští fanoušci trochu

smůlu, neboť plánovaný koncert Glenna Hughese a Joe Lynn Turnera musel být ze zdravotních důvodů zrušen. Zlínský klub Golem byl takřka vyprodán na Glennův projekt HTP. Hudebníci však na Zlín myslí, a tak se Glenn Hughes nyní do Zlína chystá v rámci svého Evropského Tour k nové, sólové desce „Soul Mover", která vychází již 24. ledna 2005! Kdo si myslí,

že si potřebuje nyní dvaapadesátiletý zpěvák, baskytarista a skladatel po studiovém úsilí odpočinout se mýlí. Glenn Hughes současně pracuje i na další nové nahrávce s kytaristou Black Sabbath Tonym Iommim a dokonce se jako host podílí na dokončované novince českých Monkey Bussiness, která by měla vyjít v březnu! Na Evropské Turné vyráží Glenn Hughes již v únoru. Odehraje 7 show v Anglii, kde s ním budou spoluúčinkovat také Chad Smith a Dave Navarro (Red Hot Chilli Peppers), poté překročí La Manche a potěší

i fanoušky nejstaršího kontinentu i samotné srdce Evropy, Českou Republiku a metropoli rocku a metalu u nás – Zlín! Hráči ze světové megahvězdné kapely Red Hot Chilli Peppers kolem sólového projektu Glenna Hughese nejsou náhodou. Nejenže natočili s Glennem novou desku, ale účinkují i v jeho nejnovějším videoklipu, který bude brzy nasazen i do hudebních pořadů našich televizí. Speciálním hostem na turné Glenna Hughese bude americká kapela THE LIZARDS, tvořená neméně slavnými a zkušenými muzikanty. Za bicí soupravou sedí Bobby Rondinelli (ex-Rainbow a ex-Black Sabbath) a zpívá Mike Dimeo (Riot). Glenn Hughes se k nám vrací v celé své jedinečnosti a nabit energií. Neztratil nic ze svého pověstného zapálení pro hudbu. Přijďte se o tom přesvědčit 12.3.2005 do náruče Golema! Bude zde znít pravověrný hardrock!

MASTERPLAN na svûtovém turné také do ZLÍNA! Skvělá zpráva pro všechny fanoušky speedmetalu. Díky agentuře Pragokoncert, nás, Českou Republiku, totiž úplně poprvé ve své krátké historii poctí svou návštěvou němečtí MASTERPLAN! Stane se tak během velkého světového turné k nové desce „Aeronautics". Kapela vzniká v roce 2001. Zakládají ji ex-Helloweeni - kytarista Roland Grapow a bubeník Uli Kusch. Z kapely Iron Savior přichází baskytarista Jan. S. Eckert, v několika cover kapelách působící Axel Mackenrott a zpěvák Jorn Lande. Jejich hudba je směsicí různých vlivů a stylů jednotlivých členů. Tito vesměs zkušení hudebníci směřují do studia a koncem roku 2002 spatřuje světlo světa jejich první počin, singl „Enlighten Me" a první nadšené reakce na sebe nenechaly dlouho čekat! V roce 2003 pak vychází jejich první officiální album „Masterplan". Hlavními skladatelskými mozky je trio Roland, Uli, Jorn, kterým se podařilo dát dohromady svoje vize a myšlenky a díky Jornovu hlasu dostává jejich tvorba ještě i větší nádech a hloubku! V lednu 2005 jim vyšla nová deska „Aeronautics", kterou všem metalovým fanouškům představí v rámci světového turné v Golem Gambrinus klubu ve Zlíně. Pondělí 11.4.2005 bude tedy ve zlínském Golemu patřit malému metalovému svátku, buďte tam! -PR-

Vstupenky na oba tyto výjimečné koncerty jsou k dostání v pořádající agentuře Pragokoncert na tel: 577 432 420 a 777 701 591, na e-mailu: dupalova@pragokoncert.com i na dobírku, ve všech předprodejních sítích TicketPro, Ticket-Art, Ticketportal a Ticketstream a ve všech obvyklých zlínských předprodejích! Další informace na www.pragokoncert.com a www.mastersofrock.cz


14

agentura Clublife

DJ 603 uÏ jsou agentura Clublife "Chceme vytváfiet je‰tû kvalitnûj‰í akce" DJ 603 fungují od bfiezna minulého roku, kdy se rozhodli jako agentura DJ603 uspofiádat první párty Celebration for Friends (CFF). T˘m tvofií dva promotéfii, ze kter˘ch se jeden zab˘vá i d˘dÏejingem a ostatní ãtyfii ãlenové se zab˘vají djingem a pfiispívají sv˘mi schopnostmi na pfiipravovan˘ch akcích.V souãasné dobû fungují v sestavû ‰esti lidí: Milhaus, L’SaDa, LukበKuba, Jet Fever, DJ Motka a DJ Error. Co to je vlastnû za bandiãku a jaké akce od nich mÛÏeme oãekávat jsem se zeptala Milhause. A s jakým úspěchem pořádáte akce?

Partypeople na zlínsku si postupně zvykají na naše akce, které pro ně pořádáme. Věříme že naše akce, které děláme budou stále oblíbenější a jejich návštěvnost bude jen stoupat. Průměrná návštěvnost party Celebration for Friends je okolo pěti set lidí. Na vašich stránkách jsem si všimla, že mezi vaše oblíbené patří DJ Loutka a Tráva. Proč, nemyslíte, že "mistr legendární" je už dávno překonaný? Kdo jsou DJ 603 a Clublife?

Spousta z vás si všimla, že naše spolupráce s Clubem 603 už není tak vřelá jak bývala. A to je hlavní důvod změny názvu našich internetových stránek. S klubem 603 už nespolupracujeme a tak nastává změna, ke které jsme se už dlouho chystali. Protože podporujeme klubovou scénu ve Zlíně, snad je trefný název Clublife.cz. Pod názvem Clublife bude vystupovat i naše agentura, která se bude zabývat stále stejnými aktivitami jako DJ 603: pořádáním tanečních párty, bookingem dýdžejů, informacemi o taneční scéně na Zlínsku a dalšími. Kolik vás je?

Na začátku jsme byli pouze dva, ale postupem času a hlavně pořádáním náročnějších akcí jsme se rozšířili na partu šesti nadšenců. Každý z nás má svou funkci (booking, webmaster, grafik, managment, reklama), a tak dáváme dohromady agenturu Clublife. Jak dlouho už fungujete?

Fungujeme od března roku 2004, kdy jsme se rozhodli jako agentura DJ603 uspořádat první párty Celebration for Friends. Jaký styl hudby vyznáváte a proč?

Neupínáme se na jeden hudební styl, ale naším upřednostněným hudebním stylem je trancová hudba Především proto, že většina z nás je fanouškem trancu a na zlínsku tento hudební styl je čím dál víc populární. Kde pořádáte party?

Dříve jsme všechny akce pořádali v Clubu 603, ale po velmi špatném přístupu ze strany provozovatele klubu, jsme se rozhodli pořádat akce v jiných prostorech. Pár akcí jsme uspořádali již v zavřeném Z-Clubu. Poté jsme se rozhodli oslovit majitele zlínského Musiclandu A, který se zachoval oproti Clubu 603 jako profesionál, a vyšel nám vstříc v možnostech pořádání tanečních akcí v jeho prostorech.

Mistr zůstane vždycky mistrem. Loutku s Trávou si odhlasovali lidé v anketě „Koho by jste chtěli slyšet na Celebration for Friends? " na našich stránkách www.clublife.cz Kdo dále je vaším vzorem a proč?

Taťka s mamkou. Co plánujete na nejbližší období?

Našim cílem je vytvářet stále kvalitnější akce, které zaujmou ještě větší procento clubberů. Mezi ně patří samozřejmě party Celebration for Friends, na které chceme stále zvyšovat úroveň a zvát dýdžeje světového formátu. Dále pak pracujeme na nové menší klubové akci, která se bude jmenovat University. Ještě máme v plánu rozšířit náš booking o další regionální dýdžeje a účastnit se různých tanečních festivalů. Naše plány se stále rozrůstají o další velké nápady na kterých už nyní pracujeme, ale momentálně je budeme ještě držet v tajnosti. Nejbližší akce kterou pořádáme je Celebration for Friends 7. (especial), na které vystoupí jako hlavní hvězda švýcarský DJ Pure. Dále jsme pozvali dva dýdžeje, kteří už na party CFF sklidili svou slávu - švýcarská dýdžejka Laydee Jane, která vystoupila na CFF 4. Drůhým djem je všem známý pan mistr DJ Loutka. Z Brna přijede zahrát trancový DJ Motka a z naší agentury uslyšíte DJ’s: Milhause, Lukáše Kubu a Jet Fevera. Předem děkujeme všem návštěvníkům CFF a těšíme se na společnou pařbu. (magi)


15

DJ PURE: DJ Pure začal s djingem v roce 1995, kdy se jeho koníček stal zároveň i jeho zaměstnáním. Během své desetileté kariéry má na svém kontě 25 kompilací, vydal více než 40 vlastních skladeb a ve Švýcarsku patří mezi nejvyhledávanější klubové dje. Jeho singly vycházely kromě jiných i u labelů BXR, kde na produkci spolupracoval s Mauro Picotto. Již několik let hraje pravidelně každý měsíc v prestižním francouzském klubu "Monte Cristo II" v Les Fins, kde má rezidentní noc s názvem „Pure Marathon". Na těchto party hraje celý večer sám a vyjímečně, když je afterparty, i 12 hodin v kuse. DJ Pure nemá vyhraněný styl, ale nejčastěji hraje techno, electro a trance. Na začátku roku 2004 si DJ Pure založil v Bernu (Švýcarsko) společně se svým dlouholetým kolegou a kamarádem Davide Bomben své vlastní studio a hudební vydavatelství 2HIGH PUBLISHING". Davide je původem z italských Benátek a donedávna tam spolupracoval s lidmi jako jsou Dariush, Igor S. a Ricky Fobis, se kterými společně vydávali u labelů Kadabra nebo ID&T. Ve studiu 2HIGH nyní spoluprodukují například Dave Davis, Igor S, LayDee Jane, Blackmail a další. Dj Pure je také zakladatelem a samozřejmě i residentem rádiového pořadu Trance Escape, který se od roku 1999 vysílá každý pátek od 22:00 do 01:00 hodin na rádiu Couleur 3. Tento pořad má dnes více než million pravidelných posluchačů. Trancescape je také klubová noc, jež se objevuje v těch nejprestižnějších švýcarských a francouzských klubech, odkud je živě vysílána v případných sobotních speciálech a několikrát do roka vychází i stejnojmenná CD kompilace.


16

hudba

Gabriela Vermelho & Four Brothers Kapelu FOUR BROTHERS založili na konci roku 2002 kytaristka Eva Holická a flétnista Vítek Pospíšil s úmyslem hrát v relativně neobvyklém složení moderní jazzové standardy. Velkou inspirací a společným zájmem je pro kapelu zejména Miles Davis a jeho komunikativní a improvizační přístup k hudbě. Každý z jejích členů má ale rozdílné hudební zázemí, záliby a zkušenosti, což kapele a jejímu pojetí jazzu může jen prospět. Gabriela Vermelho - zpûv Přerovská zpěvačka a houslistka nyní sídlící v Praze. Můžete ji znát jako frontwoman etno-world-alternativmusic kapely Maraca, funky F-dur Bandu, i ze spolupráce s pianistou a skladatelem Borisem Urbánkem. Do hudby FOUR BROTHERS vnáší zejména prvky latinskoamerické hudby. Její široký záběr potvrzuje i role Markétky v pražském muzikálu Excalibur. Mimo své zpěvačkovské aktivity je i skvělou houslistkou a členkou Talichova komorního orchestru. Vít Pospí‰il - flétna, klavír, syntezátory Narozen v Přerově, absolvoval obor flétna na Pražské konzervatoři a nyní zde studuje skladbu. Spolupracoval s A. Tvrdým, J. Kořínkem, americkým pianistou Johnem Serrym atp... Dva roky se vyžíval jako lektor Letní jazzové dílny ve Frýdlantu v Čechách. Je jedním z našich nejlepších jazzových flétnistů a muzikantů vůbec. Zabývá se rovněž autentickou interpretací staré hudby. Eva Holická – kytara Původem z Berouna, nyní studuje Konzervatoř Jaroslava Ježka a FF UK, učí na berounské soukromé ZUŠ. Je spoluzakladatelkou bluesrockového projektu Oliheň Heliodora Píky (kde hraje i Vítek Pospíšil) a překládá knihu o počátcích blues pro nakladatelství Argo. Jan Dvofiák – kontrabas Původem z Pardubic, nyní trvale žije v Ostravě. Je členem Janáčkovy filharmonie, hraje v olomoucké kapele Blue Train saxofonisty Jakuba Červenky, ale také působí ve folkové kapele Muziga manželů Vedralových. Mezi jeho přednosti patří osobitý zvuk, melodický přístup k sólové improvizaci a v neposlední řadě i ochota učit se novým věcem a velké nadšení pro jazzovou hudbu. Kamil Slezák - bicí, perkuse Jeden z nejvyhledávanějších bubeníků a jeden z největších bubenických talentů na Moravě. Je členem Moravské filharmonie v Olomouci, hraje v Orchestru Gustava Broma, studuje ve Vídni a působí v mnoha dalších seskupeních, například spolu s Honzou Dvořákem v Blue Train. Je to citlivý spoluhráč i vynikající sólista.


st/02

music bar /přines cd/

čt/03

exxperiment párty /ambient, neofolk, industrial - cd/

pá/04 MUSIC JAM /kdo příjde, hraje/ so/05 ORIGINAL /punk rock/ st/09

METALKAARA /death, black, doom, gore - cd/

čt/10

SIMÍR /cd - phone/

pá/11 ELEPHANTA /breakbeat, D‘n‘B, tekno/ Dj‘s: FRY, NASCHVAL, KRTEK, JUKIN so/12 jazzy evening: GABRIELA VERMELHO AND FOUR BROTHERS /jazzová komunikace v jiném pojetí/

TOKYO /zlínská legenda písní Martina Lysoňka/ st/16

exxperiment párty /cd - mazeček? od Blacka/

čt/17

Svatý Patrik /párty s irskou muzikou a pitím, DJ UFON/

pá/18 valašská alternativní scéna: MYOM /psychedelik folk/, CATHEAD /punk beat/ ODMOCNINA NADRUHOU /jazzcore/, dj VALOA so/19 hardcore - punk ABU GRAIB, EDEIWEISS PIRATEN, RUMBURAK

st/23

finlandia groove! WASTED /hc-punk Finsko/ YARVARCOCHA /valašský punkrock/

čt/24

radiOFFka /cd - phone/

pá/25 TEMPORARY GROUP /jazzy music/, dj KANYSTR so/26 KRLEŠ /severočeský speedmetal s ženským vokálem/ ne/27

REGGAE DANCEHALL BASH selekta: intuitive lab + fry

st/30

music bar /přines cd/

čt/31

walis /cd - phone/

Otevřeno 20:00 - 02:00. Začátky akcí 21:00. *- začátek ve 20:00. Studentské slevy na vstup. Hudební klub U TETOURA si vyhrazuje právo na změnu programu. Možnost soukromých akcí. Informace, produkce: 736 783 713, 777 337 449 http://www.utetoura.com, email: info@utetoura.com, produkce@utetoura.com Hudební klub U Tetoura, Švermova 91, Zlín 763 02, Malenovice podhradí


18

rozhovor

Zdenûk Du‰ek: energie hereckého souboru mû nabíjí Slovácké divadlo je známé uváděním her, které se doposud na českých jevištích neobjevily. Důkazem jsou například komedie Mariana Pally s názvem Zase jsem se umýval zbytečně a Sajns fikšn, hra zlínského rodáka, dnes světoznámého spisovatele a dramatika Toma Stopparda To pravé a další. V lednu uvedlo Slovácké divadlo další v Česku doposud nehranou komedii Svačinka generálů. Jejím autorem není nikdo jiný, než známý mystifikátor, provokatér, básník a hudebník Boris Vian. Režisérem uherskohradišťského nastudování se ujal zkušený Zdeněk Dušek. Jak si s originálním humorem Borise Viana rozuměl? Vian je znám jako velký mystifikátor, tvůrce nových slov a realit. Jaký je k němu váš vztah?

Rozporuplný, protože to, že je mystifikátor a tvůrce nových slov, mi bylo docela dost dlouho skryto. O jeho existenci jsem měl jen mlhavé tušení díky tomu, že kolega v ročníku na JAMU – Bohuslav Němec – dělal jeho hru Budovatelé říše. Když jsem si tehdy tu hru přečetl, připadalo mi to chvílemi směšné, a pak jsem se čím dál víc bál, tak jsem text odložil. Až teď jste přišla vy se Svačinkou generálů. Co vás tedy přesvědčilo dosud nehranou hru Svačinka generálů dělat a mohl byste ji nějak charakterizovat?

Tak to vám můžu naprosto přesně říct: chtěl jsem dělat v tomto divadle, s lidmi, které částečně znám. Pro mě je divadlo děsná psychická vzpruha. V televizi je všechno hrozně rychlé, to vás vysává, je to jenom řemeslo. V divadle je čas s lidmi mluvit, diskutovat. Vzniká pracovní vztah, ve kterém máte jednotnou myšlenku a za ní jdete. Svačinku jsem zezačátku odmítal a pokoušel jsem se nabízet jiné tituly. Já o sobě vím, že když mi např. muzikant dodá hudbu, tak první moje reakce je odmítavá, protože už mám nějakou představu. A hudba je věc emotivní, není to racionální úvaha. Takže to nehodnotím hned, vezmu si to domů a poslouchám to dva dny. A pak teprve přijdu a řeknu líbí – nelíbí. Už se mi párkrát stalo, že jsem tu hudbu přijal, ačkoliv se mi zezačátku nelíbila. Byla vynikající, a já jsem to nepochopil. Tak jsem také třeba odmítal dělat Smrt obchodního cestujícího, protože jsem byl vzteklej, jak je to hloupý člověk, ten Willy Loman. Pak jsem ale pochopil, že tím, že mě to rozčílilo, mě to vlastně něčím zasáhlo, takže jsem tu inscenaci dělal a dopadla dobře. A protože tohleto o sobě vím – přijal jsem i tohohle Viana, u kterého jsem se natrápil šíleně. A čím vás tak rozčílil?

Vian mě rozčílil tím, že jsem měl pocit, že to je absolutně nehotová, nepřipravená věc, kterou sepsal za dva dny, a já se tím mám zabývat půl roku svého života, jenom proto, abych mohl režírovat v Uherském Hradišti. Tak jsem z toho byl vzteklej, zuřil jsem a házel jsem textem o zem. A čím vás tedy nakonec „dostal" – žánrem, myšlenkou?

Tím, že jsem se tím hodně zabýval, četl jsem to i před spaním, aby mozek pracoval i v noci, se mi začaly otvírat situace, které jsou docela směšné, ale v kontrastech s tím, o čem se ve hře jedná, působí vlastně trošku strašidelně. Tenhle rozpor mě nakonec zaujal. A já teď vlastně jenom stavím situace, tak, jak jsou

napsané a jak je čtu já. Myšlenka hry je jednoduchá a všichni ji znají: válka je svinstvo a lidi, kteří se jí zabývají, i obecně, jsou podle mého názoru zbyteční. Ve hře vystupují nadsazené postavy infantilních a neschopných generálů, vedoucích na rozkaz nadřízených válku. Vystupuje tu i předseda vlády, který rozhodnutí o válce vydal. Generálové jsou tedy „nevinní". Celé to připomíná třeba „nevinné" americké vojáky trýznící irácké vězně – také jednali podle rozkazu. Co vy si myslíte o Vianových generálech?

My jsme na první čtené zkoušce mluvili o tom, že bych chtěl obhájit generály. Ale pozor – chtěl bych je obhájit jako osoby zcela nezodpovědné! Ne ve smyslu, že za to nemůžou, oni za to můžou, protože „na tom" dělají – oni posílají lidi na smrt. Jsou tady jenom z toho důvodu, aby se dala masa mravenců, kteří vydělávají na určité kruhy ve společnosti, udržet v pozoru. Z toho důvodu tady jsou a já je nemám proč obhajovat, protože jsem jedním z těch mravenců. Jste tedy svým názorem spíš pacifista?

Já jsem to o sobě dlouho nevěděl. Jako kluk jsem měl třeba vzduchovku, když vidím zbraň, tak si ji prohlédnu… Umíte střílet?

Asi jako každý. Nebojím se výstřelu. Ale uvědomil jsem si, že už tím, že se zabývám zbraněni, něco podporuji. I když je to v řádu neškodných koníčků. Amatéři, kteří rekonstruují napoleonské války např., se sice obdivují uniformám a střílejí jen jako, ale už se i obdivují - jak to říct - obdivují se prostě válce. V jistém smyslu podniká každý z nás dennodenně mnoho bojů, o všechno musíme s někým bojovat, ale nemusíme u toho nutně umírat. Generálové mají jaksi právo rozhodovat o životě a smrti, takže se stávají bohy, ale myslím si, že nejsou úplně kompetentní k tomu, aby rozhodovali o mém nebo o vašem životě. Tohle by vám ale asi řekl kterýkoliv romantik… Vian nám otvírá oči v tom, že ta mašinérie je zbytečná a důležitá jenom pro ovládání mas. Jak jste se cítil během zkoušení ve Slováckém divadle?

Divadlo tady má takovou zvláštní atmosféru – chvílemi takový chlad a chvílemi strašná vřelost. Člověk nesmí být tím prvním zaskočen a musí se ohřívat v té vřelosti. Takže mě je tady vlastně dobře, ale to by vám nejspíš řekl každý, kdo občas hostuje. Hodně se to totiž odvíjí od toho, jaký je herecký soubor. Z tohohle souboru jde taková energie, že režisér po zkouškách se ani necítí unavený, naopak mám chvílemi pocit, že jsem jimi nabitý. (SD)


20 inspirace

Tipy a rady •Délku snowboardu urãujeme podle následujících aspektÛ: •Výška jezdce - děti a menší osoby volí kratší prkna, vysoký člověk pak musí mít automaticky desku delší. •Váha jezdce - je-li jezdec ve svém poměru k výšce těžší, přísluší mu delší snowboard. •Vyspělost jezdce - začátečník - kratší délky (špička by měla dosahovat po bradu), - pokročilý - minimálně po ústa až po kořen nosu. •Způsob využití - Freestyle (rampa, skoky, zábradlí) individuální délka, neboť spektrum činností jezdce je rozmanité. Většinou ale sahá špička po ústa. Freeride a rychlá jízda po sjezdovce (carving) - u pokročilých minimálně délka po špičku nosu.

•·ífika snowboardu •Freestyle - vhodné do rampy, ale i pro doskok na

big aeru (lepší stabilita) •Freeride - široká prkna mají v hlubokém sněhu větší

vztlak a stabilitu.

•Stavba snowboardu máme dva hlavní způsoby stavby prkna •pěnová prkna - tato konstrukce usnadňuje vyrábět levné a lehké snowboardy, které však nemají takovou trvanlivost a pevnost. •prkna s dřevěným jádrem - dražší a kvalitnější alternativa, lépe tlumí vibrace, tím usnadňuje lepší vodivost snowboardu. Prkna jsou pevnější a trvanlivější. Mají celkově lepší jízdní vlastnosti.

•Mechanické vlastnosti snowboardu •Chování prkna ve zkrutu - vysoká odolnost vůči zkrutu usnadňuje dobrou jízdu po hraně. Výrobci používají kvalitní materiály jako karbon, keluar, titanal. •Podélná pevnost - má velký vliv na jízdní vlastnosti. Důležité je dosáhnout kompromisu mezi podélnou pevností a pevností ve zkrutu. Velmi neohebný snowboard jede dobře po hraně, ale zhoršuje zahájení

inzerce

oblouku a točivost. Příliš měkké prkno má naopak horší vodivost a jízdu po hraně. •Tlumení vibrací - je důležité pro dobrou vodivost prkna. Zde je výhodou dřevěné jádro, které vzniklé vibrace tlumí lépe.

•Jízní vlastnosti snowboardu Závisí hlavně na sněhových podmínkách, výšce, hmotnosti a výkonnosti snowboardisty. •Točivost - záleží na efektivní délce hrany a podélné pevnosti. Čím je totiž prkno kratší a měkčí, tím lépe se dá zahnout oblouk. Menší pevnost ve zkrutu usnadní zahájení oblouku. •Vodivost - hlavní roli hraje podélná tuhost, efektivní délka hrany, ale také tlumivost a velikost průhybu. Dobrá tlumivost a velký průhyb zaručují lepší vodivost ve vysokých rychlostech, kterou měkké prkno nemá. •Jízda po hraně - dlouhá efektivní hrana, větší podélná pevnost s vysokou pevností ve zkrutu a velké vykrojení přispívá k lepší jízdě po hraně.

•Dal‰í body, které jsou dÛleÏité pro pokroãilé jezdce •Průhyb - zakřivení snowboardu mezi špičkou a patou (vysoký je 5 - 20 cm). Větší průhyb zaručuje lepší jízdní vlastnosti v řezaných obloucích ve vysokých rychlostech. Pozor, pro začátečníka je proto nevhodný. •Vykrojení - poměr šířky špičky a patky k šířce středu snowboardu rozhoduje o druhu a délce oblouku. Silné vykrojení umožňuje úzké řezané oblouky při vyšších rychlostech. •Efektivní délka hrany - je ta část hrany, která má velký vliv na jízdní vlastnosti. V průběhu oblouku zařezává do sněhu. Informace poskytla Eva Zámorská, profesionální cvičitelka snowboardingu (AČS), lyžování „C" (APUL) a prodejce snowboardů SUBFORM.


Tescoma Junior Cup Ve čtvrtek 31.března 2005 od 13 hodin proběhne ve zlínském Musiclandu A již třetí ročník prestižní koktejlové soutěže Tescoma Junior Cup.

Soutěž je pořádana studenty Soukromé střední hotelové školy Zlín, s.r.o., v rámci praktické maturitní zkoušky. Soutěžit zde budou zástupci z nejlepších juniorských barmanů z celé republiky. Tescoma Junior Cup je koktejlová soutěž určená pro studenty prvních ročníků hotelových škol a učebních oborů zaměřených na gastronomii. Soutěžící se budou snažit připravit co nejzajímavější nealkoholický nápoj pod přísným dozorem komisařů z barmanské asociace. Po vyhodnocení techniky přípravy, vzhledu a chuti koktejlu bude vyhlášeno 10 nejlepších finalistů, kteří postoupí do druhého kola. Ti budou bojovat o stupně vítězů. V průběhu soutěže můžete zhlédnout bohatý doprovodný program. V ceně vstupenky je zahrnut teplý a studený raut. Barmanství je velmi zajímavá činnost, i když pro veřejnost ne příliš známá. Proto se pořadatelé těší na Vaší hojnou účast. Na tuto akci se, prosím, dostavte ve společenském oděvu. Bližší informace o tomto dni naleznete na www.strhot.zlinedu.cz, www.cbassociation.cz Tel. 57 721 07 50 - Soukromá stření hotelová škola, Tel.: 775 053 328 - Tomáš Smolík- Vedoucí soutěže


Shadar

Golem Gambrinus klub

Golf bar u 19.jamky

Velryba

Subform

September

Foto Kanada

Delila

Extrem Sport

Pragokoncert

Upsa

Zelenáčova šopa

Kuchyně Hanák

Stofi

STARCLUB


kalendáfi akcí 1 08:30 10:00 14:30 17:30 18:00 18:00 18:00 19:30 19:30 19:30 20:00

2 00:00 00:00 00:00 08:00 08:30 14:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00

3 00:00 00:00 00:00 08:30 09:00 10:00 14:30 15:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 21:00

4 08:30 09:00 10:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

5

Úter˘ MC Malenovice UH Galerie SM MD Zlín velký sál UH Kino Hvězda UB Kino Máj DK Kroměříž Hvězdárna Velké kino Malá scéna - Charlie Zelenáčova šopa UH Kino Hvězda

Jarní fotografování dětí Josef Pšurný - beseda Něco za něco Příběhy obyčejného šílenství Cesta kolem světa za 80 dní Pařížanka Večer deskových her Příběh obyčejného šílenství Kdo se bojí Virginie Woolfové Samorost Návrat ztraceného syna

Stfieda UH Kino Hvězda Kunovice Kino Lípa U Tetoura MC Malenovice Turistika Velké kino Knihovna Fr. Bartoše Kunovice Kino Lípa Velké kino Kino Napajedla UB Kino Máj UH Slovácké divadlo UH Kino Hvězda Otrokovická Beseda Holešov Kino Svět Malá scéna MD Zlín velký sál Hvězdárna Velké kino Kino Napajedla UB Kino Máj Otrokovická Beseda UH Kino Hvězda Val. Meziříčí M-KLUB Musicland A

Čert ví proč Super prohnilí Music bar Jarní dekorace Zbožensko Horem pádem Koncert žáků ZUŠ Morava, s.r.o. Super prohnilí Plechový bubínek Pád do ticha Cesta kolem světa za 80 dní Liška Bystrouška Příběhy obyčejného šílenství Kdo se bojí Virginie Woolfové Wimbledon Woody, Woody... Červený a černý Nigérie - nejlidnatější země v Africe Plechový bubínek Sloní muž Exil Příběh obyčejného šílenství Příběhy obyčejného šílenství už jsme doma Party 007 - DJ Bond

âtvrtek UH Kino Hvězda Amélie z Mntmartru UB Kino Máj Exil Filharmonie Bohuslava Martinů Večerní nostalgie Val. Meziříčí M-KLUB Krásenský zvoneček Regina Postní doba v rodině MD Zlín Studio Z Na tváři lehký smích UH Klub kultury Řím renesanční a barokní Knihovna Fr. Bartoše Elektronická pošta Velké kino Blade: Trinity UB Kino Máj Cesta kolem světa za 80 dní UH Kino Hvězda Cesta kolem světa za 80 dní Malá scéna Karel Plíhal Velké kino Letec Kino Napajedla Pád do ticha UH Slovácké divadlo Rychlé šípy Holešov Drive club Škola pro ženy UH Kino Hvězda Bokovka U Tetoura Exxperiment párty

Pátek Val. Meziříčí M-KLUB Krásenský zvoneček MC Malenovice Informační hodina angličtiny UH Slovácké divadlo Vstupte! Kino Květen Alexander Veliký Velké kino Blade: Trinity Alternativa Literární podvečer Čajovna - Múzický klub Přednáška Juraje Sitára UH Kino Hvězda Cesta kolem světa za 80 dní MD Zlín velký sál Sestup Orfeův MD Zlín Divadélko v klubu Elektrická puma Velké kino Letec Kino Květen Alexander Veliký UB Kino Máj Žralok v hlavě UB DK IV. Divadelní kostýmní ples Čajírna u Pythona Jazzduo Hofbauer, Hanke Holešov Drive club Peter Lipa a The Centrals old boys Holešov UH Kino Hvězda Bokovka REM Club Ples Gymnázium T. G. M. Val. Meziříčí M-KLUB Diskotéka Jiřího Matýska „za 15“ U Tetoura Music Jam STAR Club DJ Máša Club 603 MIG 21 Golem Gambrinus klub Big rock dance party Angel club Březolupy Diskotéka a tanečnice Adriana Musicland A Kamikaze Party DJ Kossi

Sobota

04:57 08:30 10:00 10:00 10:00 15:00 16:00 17:00 17:30 17:30 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00

6 00:00 00:00 06:42 07:28 09:00 14:30 15:00 15:00 15:30 17:00 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00

7 00:00 10:00 10:00 16:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:30 20:00

27

Turistika Z Olomouce do Želechovic Regina Výroba velikonočních kraslic Luhačovice centrum Radostova Powerjéga Energy Muzeum Kroměřížska Powerjóga Energy Day Angel club Březolupy Powerjóga Energy Day Velké kino Příběhy cvrčka a štěňátka Kino Květen Alexander Veliký Velké kino Blade: Trinity UH Kino Hvězda Cesta kolem světa za 80 dní UH Kino Hvězda Bokovka Holešov Kino Svět Kafe a cigára Divadlo Mandragora Divadlo Mandragora Unisex MD Zlín velký sál Něco za něco Luhačovice KD Elektra Jazzzubs Čajovna - Múzický klub The Simpsons party Velké kino Letec Kino Květen Alexander Veliký UB Kino Máj Žralok v hlavě UH Slovácké divadlo Vstupte! UH Klub kultury Miroslav Donutil UB DK Pivovarský ples pivovaru Janáček Golem Gambrinus klub Deep Puprle Revival UH Kino Hvězda Cesta kolem světa za 80 dní UH Kino Hvězda Bokovka Val. Meziříčí M-KLUB Ples Deza U Tetoura Originál STAR Club Chupito párty Club 603 Mojito party Angel club Březolupy Rockotéka a tanečnice Nina

Nedûle Kunovice Kino Lípa MD Zlín velký sál Turistika Turistika Čajovna - Múzický klub UH Kino Hvězda Kino Květen Club 603 UH Kino Hvězda Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Velké kino Kino Květen Kino Napajedla UB Kino Máj UH Kino Hvězda

Deník princezny 2 Kouzelná lampa Aladinova Králov Po stopách T. G. Masaryka Meditace Malovásek Mikeš II. Dětský karneval Cesta kolem světa za 80 dní Blade: Trinity Lovci pokladů Bokovka Kafe a cigára Letec Lovci pokladů Agenti Nula Nula Žralok v hlavě Bokovka

Pondûlí MD Zlín Studio Z UH Slovácké divadlo Knihovna Fr. Bartoše Regina Velké kino UH Kino Hvězda Kino Květen Holešov Kino Svět DK Kroměříž UH Kino Hvězda

O třech prasátkách Šakalí léta Internet pro nezaměstnané Zdobení květináčků Blade: Trinity Když se setmí Exil Alexander Veliký Ženy v éteru Příliš dlouhé zásnuby

Pfiedplatné inZlin Máte- li zájem dostávat inZlin aÏ do své po‰tovní schránky, za‰lete objednávku na e-mail: predplatne@inzlin.info nebo na adresu: inZlin, Na V˘sluní 318, 760 01 Zlín

Cena roãního pfiedplatného je 220 Kã


28 8 09:00 09:00 10:00 14:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00

9 00:00 09:00 15:30 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:30 18:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00

10 08:00 10:00 10:00 14:30 15:00 15:00 16:00 16:30 16:45 17:00 17:30 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

11 10:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:30 18:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

kalendáfi akcí Úter˘

Otrokovická Beseda MC Malenovice Knihovna Fr. Bartoše UH Reduta UB Kino Máj Velké kino UH Kino Hvězda UH Slovácké divadlo Čajírna u Pythona Holešov Kino Svět Divadlo Mandragora Malá scéna - Charlie UB Kino Máj Zelenáčova šopa Čajovna - Múzický klub UH Kino Hvězda

Paragraf 11/55 - oblastní kolo Reflexní masáže Internet na první pokus Stříbrné doly Garfield ve filmu Blade: Trinity Když se setmí Liška Bystrouška Povídání o tarotu Alexander Veliký Unisex Metropolis Vera Drake Pavlína Jíšová Jiří Černý Příliš dlouhé zásnuby

Stfieda Kunovice Kino Lípa Turistika UH Kino Hvězda Kunovice Kino Lípa Velké kino Kino Napajedla UH Slovácké divadlo MD Zlín velký sál Charita UH Kino Hvězda KM Alma klub Otrokovická Beseda Holešov Kino Svět Hvězdárna Velké kino Kino Napajedla UB Kino Máj UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda Club 603 U Tetoura Musicland A

Úžasňákovi Pindula Brundibáři Úžasňákovi Moderní doba Když se setmí Svačinka generálů Polská krev Netradiční kraslice Příliš dlouhé zásnuby Merkur v horoskopu Metropolis Alexander Veliký Po Mekongu napříč Laosem Moderní doba Spalovač mrtvol Kameňák 3 Když se setmí Příliš dlouhé zásnuby Horkýže Slíže Metalkaara PopRock Party - DJ Paolo

âtvrtek DDM ASTRA - Tyršovo náb. Paragraf 11/55 MD Zlín velký sál Čertův švagr Knihovna Fr. Bartoše Katalog knihovny MD Zlín velký sál Čertův švagr Kostel sv.Jakuba a Filipa Koncert pro Charitu Zlín Zelenáčova šopa BD DEY ZUŠ Zlín Pohádkový karneval UH Slovácké muzeum Vázání šátků Regina Jarní malování Velké kino Řada nešťastných příhod UH Kino Hvězda Hledání Země Nezemě UH Slovácké divadlo Autobus na lince 21 Muzeum JVM Na kole napříč Evropou MD Zlín velký sál Naši furianti Luhačovice KD Elektra Lipovjanka Velké kino Hledání Země Nezemě Kino Napajedla Když se setmí UB Kino Máj Kameňák 3 UH Slovácké divadlo Vstupte! UB DK Travesti show UH Kino Hvězda Fantom Opery UH klub Mír Pearl Jam U Tetoura Simír

Pátek UH Slovácké divadlo Sportovní hala Novesta Velké kino Kino Květen Charita UH Kino Hvězda Čajovna - Múzický klub MD Zlín velký sál Velké kino Kino Květen UB Kino Máj UB DK Čajírna u Pythona UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda Ranč KOSTELANY Holešov Drive club Club VestiBull Club 603 REM Club

Cyrano de Bergerac Metalmania 2005 Řada nešťastných příhod Cesta kolem světa za 80 dní Michael Jurák - vernisáž Hledání Země Nezemě Přednáška Tatiany Hanšutové Červený a Černý Hledání Země Nezemě Na dotek Kameňák 3 Ples gymnázia J. A. Komenského Koncert Sefardské písně Hledání Země Nezemě Fantom Opery Ochutnávka vín Vin. společnosti Blatnička Gabriela Plíšková a Four Brothers Laides in the mix Inspirace Kampo Ples OA

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 23:00

12 00:00 00:00 09:00 09:00 14:00 14:30 15:00 17:00 17:30 17:30 18:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 22:00

13 00:00 00:00 09:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:00 15:00 15:00 17:00 17:00 17:30 18:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00

14 10:00 10:00 11:00 17:00 17:30 18:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:30 20:00 21:00

15 00:00 10:00 10:00 14:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 19:00

U Tetoura STAR Club Golem Gambrinus klub Angel club Březolupy Musicland A Val. Meziříčí M-KLUB

Elephanta DJ Petr Došek Mňága a Žďorp Diskotéka a obsluha nahoře bez Party 007 - DJ Bond Bavíme se na diskotéce Jiřího Matýska

Sobota Turistika Zlatý Chlum a Šerák Kunovice Na pálenici Maškarní ples vesmíru ZUŠ Zlín Prodejní výstava rybářských potřeb Čajovna - Múzický klub Seminář Tatiany Hanšutové Carrefour Módní přehlídky DK Kroměříž Zlatovláska Velké kino Krakonošovy pohádky II. Kino Květen Cesta kolem světa za 80 dní UH Kino Hvězda Hledání Země Nezemě UH Kino Hvězda Fantom Opery Val. Meziříčí M-KLUB Kontrabas Holešov Kino Svět Když se setmí MD Zlín Divadélko v klubu Víš přece, že neslyším, když teče voda Musicland A Aneta |Langerová Velké kino Hledání Země Nezemě Kino Květen Na dotek UB Kino Máj Kameňák 3 UH Slovácké divadlo Vstupte! UH Kino Hvězda Hledání Země Nezemě UH Kino Hvězda Fantom Opery Val. Meziříčí M-KLUB Rozborový seminář REM Club Ples Lesní gymnázium U Tetoura fJazzy evening STAR Club Puschkin párty Club 603 Kabaret Praha Golem Gambrinus klub Glen Hughes Angel club Březolupy Country bál Jižané Val. Meziříčí M-KLUB Nebýt dnešní

Nedûle Kunovice Kino Lípa Okrsek 49 Kino Napajedla Špatná výchova Turistika Klenčov Čajovna Pohoda na Sadové Zaměstnání, práce, poslání UH Klub kultury Nedělní čaj s UH Senior Bandem UH Kino Hvězda Malovásek Kino Květen O princezně, která všechno viděla UH Orlovna Jak se stal Rumcajs loupežníkem MD Zlín velký sál Dětský karneval UB DK Sněhová královana Velké kino Řada nešťastných příhod Kino Květen Cesta kolem světa za 80 dní UH Kino Hvězda Hledání Země Nezemě Čajovna - Múzický klub Večer deskových her Holešov Kino Svět Když se setmí Velké kino Hledání Země Nezemě Kino Květen Na dotek Kino Napajedla Špatná výchova UB Kino Máj Kameňák 3 UH Slovácké divadlo Vstupte! UH Kino Hvězda Fantom Opery UH Kino Hvězda Mistři

Pondûlí Velké kino Knihovna Fr. Bartoše MD Zlín Studio Z Velké kino UH Kino Hvězda Muzeum JVM Kino Květen Holešov Kino Svět Malá scéna MD Zlín velký sál Hvězdárna Velké kino UH Kino Hvězda Club 603

Carmen: Divoká vášeň Internet pro seniory Andromache Řada nešťastných příhod Hledání Země Nezemě Apollo: kroky po měsíci Příliš dlouhé zásnuby Dannyho parťáci II - Ocean?s 12 Pelikáni v pustině Šumař na střeše Kdy a jak vznikl vesmír? Hledání Země Nezemě Fantom Opery Legendy populární hudby

Úter˘ Hvězdárna MD Zlín velký sál Knihovna Fr. Bartoše UH Reduta Velké kino Charita UH Kino Hvězda Radnice UH Slovácké divadlo Holešov Kino Svět

Večer deskových her Budulínek Elektronická pošta Geologické putování Řada nešťastných příhod Barevné povídání Hledání Země Nezemě Koncert absolventů ZUŠ Svačinka generálů Dannyho parťáci II - Ocean?s 12


kalendáfi akcí 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00

16 00:00 07:40 09:00 10:00 13:30 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:30 18:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 21:00 21:00

17 09:00 09:00 10:00 10:00 10:00 14:30 15:00 15:30 16:00

Divadlo Mandragora Akademia centrum UTB Velké kino Malá scéna - Charlie UB Kino Máj DK Kroměříž Zelenáčova šopa UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda Club 603

Tři ženy navíc Příběh Coco Chanel Hledání Země Nezemě Plechový bubínek Snowboarďáci KM Big Band Otty Šalera Riverstring blues band Fantom Opery Úsvit mrtvých Úterní studentská párty

Stfieda Kunovice Kino Lípa Lovci pokladů Turistika Janova hora MC Malenovice Velikonoční inspirace MD Zlín velký sál Šumař na střeše Knihovna Fr. Bartoše Sergej Rachmaninov DK Kroměříž Taneční Josefovský podvečer pro nezadane nad 50 Kunovice Kino Lípa Lovci pokladů Velké kino Řada nešťastných příhod Kino Napajedla Okrsek 49 Charita Decoupage UH Kino Hvězda Hledání Země Nezemě Čajovna - Múzický klub Regresivní terapie Otrokovická Beseda Plechový bubínek Holešov Kino Svět Zahulíme uvidíme Val. Meziříčí M-KLUB Divadlo schod Velké kino Duše jako kaviár Kino Napajedla Pink Floyd: The Wall UB Kino Máj Snowboarďáci UB DK Pavol Hammel a Prúdy UH Kino Hvězda Fantom Opery U Tetoura Exxperiment párty Musicland A Party 007 - DJ Bond

âtvrtek Regina Muzeum JVM UH Slovácké divadlo MD Zlín velký sál Malenovice Sokolovna MD Zlín velký sál Knihovna Fr. Bartoše Malá scéna UH Kino Hvězda

inzerce

Velikonoční pondělí Hody, hody, doprovody Pohádka do dlaně Budulínek Sportovní dopoledne Budulínek Elektronické informační zdroje v knihovně Odpoledne s LDO Kouř

17:00 17:00 17:30 17:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00

18 09:30 10:00 11:00 13:30 17:00 17:00 17:30 18:00 18:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

19

29

Velké kino Vera Drake UH Slovácké muzeum Bedřich Beneš Buchlovan - vernisáž výstavy UH Kino Hvězda Řada nešťastných příhod Alternativa Vernisáž - Společná procházka cestou tvořivosti Holešov Kino Svět Zahulíme uvidíme Divadlo Mandragora Lord Nesmysliterátor Luhačovice KD Elektra Zálesanka Velké kino Vera Drake Kino Napajedla Okrsek 49 UB Kino Máj Snowboarďáci UB DK Radim Uzel - Sexmise UH Kino Hvězda Skřítek Val. Meziříčí M-KLUB Boron UH klub Mír David Bowie - DVD U Tetoura Svatý Patrik

Pátek UB DK UH Slovácké divadlo UB DK Malá scéna - Charlie Velké kino Kino Květen UH Kino Hvězda UB DK Charita MD Zlín velký sál Velké kino Kino Květen UB Kino Máj DK Kroměříž Luhačovice KD Elektra UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda Holešov Drive club REM Club Val. Meziříčí M-KLUB U Tetoura STAR Club Golem Gambrinus klub Angel club Březolupy Musicland A

Sexuální prevence a partnerské vztahy Kytice Sexuální prevence a partnerské vztahy Doba ledová Jeho fotr je lotr! Perly a svině Řada nešťastných příhod Jarní koncert dětského pěveckého sboru Vnímání Červený a Černý Jeho fotr je lotr! Svět zítřka Okrsek 49 Ještě jenou profesore Naši Furianti - divadlo Skřítek Skřítek Jobovo dřevo a Frank Zappa kvartet Ples UTB Diskotéka Jiřího Matýska Valašská alternativní scéna Fernet stock citrus párty Traband Akce: vše po 18 Kč Mulata Party - DJ Bond

Sobota

00:00 UH Klub kultury

Lenka Filipová


30 07:05 08:30 13:00 13:30 15:00 15:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:30 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

20 00:00 07:28 08:00 14:30 14:30 15:00 15:30 15:30 15:30 16:00 17:00 17:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00

21 00:00 09:00 14:30 16:00 17:00

kalendáfi akcí

Turistika Císařská cesta Turistika Za velikonočním vajíčkem DDM Tlumačov O pohár starosty obce Tlumačov - aerobik Luhačovice KD Elektra Okresní přehlídka dětských folklor. souborů Velké kino Povídání o pejskovi a kočičce Zelenáčova šopa Konkurz Zahrada 2005 Holešov Kino Svět Polární expres Velké kino Jeho fotr je lotr! Kino Květen Perly a svině Hvězdárna Vladimír Karfík - vernisáž UH Kino Hvězda Řada nešťastných příhod UH Kino Hvězda Skřítek Holešov Kino Svět Polární expres Velké kino Jeho fotr je lotr! Kino Květen Svět zítřka UB Kino Máj Okrsek 49 UH Slovácké divadlo Cyrano de Bergerac UH Slovácké divadlo Autobus na lince 21 UB DK Rybářský večírek Čajovna - Múzický klub Fryštácká činohra Val. Meziříčí M-KLUB Gotický dýchánek UH klub Mír Není úniku fest, vol. II. REM Club Ples policie ČR U Tetoura Hardcore - punk STAR Club Jameson párty Club 603 Turbo Golem Gambrinus klub Josefovská Angel club Březolupy Erotická Jozefovská noc Musicland A Dívčí zápasy v bahně

Nedûle Kunovice Kino Lípa Turistika Turistika UH Kino Hvězda MD Zlín velký sál Kino Květen UH Kino Hvězda Malá scéna STAR Club Holešov Kino Svět Velké kino Kino Květen Holešov Kino Svět Velké kino Kino Květen Kino Napajedla UB Kino Máj UH Kino Hvězda

Otevřené moře Vítání jara na Pálenisku Oblastní vítání jara v Chřibech Malovásek Budulínek Krušnohorské pohádky Popelka Zahrada - premiéra Dětská diskotéka Polární expres Jeho fotr je lotr! Perly a svině Polární expres Jeho fotr je lotr! Svět zítřka Milenci a vrazi Okrsek 49 Skřítek

Pondûlí MC Malenovice UH Slovácké muzeum UH Klub kultury Regina Velké kino

inzerce

Bazárek Velikonoce ve Slováckém muzeu Astronomická přednáška Velikonoční tvoření z papíru Jeho fotr je lotr!

17:30 17:30 18:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30

22 09:00 09:00 09:00 10:00 10:30 14:30 14:30 16:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00

23 00:00 08:30 09:00 16:00 16:00 16:00 16:30 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 21:00 21:00 21:00

24 00:00 15:30 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 17:00 17:30 18:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:30 21:00

25

UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda Muzeum JVM Kino Květen MD Zlín Studio Z Hvězdárna Velké kino UH Reduta Holešov Drive club

Řada nešťastných příhod Skřítek Dobrodružství jménem Apollo Kafe a cigára Fernando Krapp mi napsal dopis Altaj Jeho fotr je lotr! Casanova na duchcovském zámku Rozmarýnka

Úter˘ MD Zlín Studio Z Otrokovická Beseda UH Slovácké muzeum Knihovna Fr. Bartoše MD Zlín velký sál MD Zlín velký sál UH Reduta UB Kino Máj Holešov Kino Svět Velké kino UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH Slovácké divadlo Holešov Kino Svět Divadlo Mandragora Velké kino Malá scéna - Charlie DK Kroměříž Zelenáčova šopa UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda UB Kino Máj Musicland A

O třech prasátkách Velikonoční dílny Velikonoce ve Slováckém muzeu Hledáme na internetu Kouzelná lampa Aladinova Kouzelná lampa Aladinova Kapitoly z dějin umění Spider-man 2 Snowboarďáci Jeho fotr je lotr! Řada nešťastných příhod Východní Čína Autobus na lince 21 Snowboarďáci Unisex Jeho fotr je lotr! Revizoři Riverstream Blues band Pass Skřítek Hamlet Moderní doba To Be Free Party II.

Stfieda UH Slovácké muzeum Velikonoce ve Slováckém muzeu Turistika Havránkov Společenský dům na Bahňáku Velikonoční dílny Kino Napajedla Pásmo pohádek UB Kino Máj Alexander Veliký Holešov Kino Svět Snowboarďáci ZUŠ Zlín Vernisáž - Písmo - pojem - znak Otrokovická Beseda Snowboarďáci Kunovice Kino Lípa Snowboarďáci Velké kino Taking Off UH Slovácké divadlo Svačinka generálů ZŠ Tlumačov Velikonoční nocování UH Kino Hvězda Řada nešťastných příhod Otrokovická Beseda Revizoři Holešov Kino Svět Snowboarďáci Malá scéna Pelikáni v pustině MD Zlín velký sál Sestup Orfeův Val. Meziříčí M-KLUB Smrt Caesarova Kunovice Kino Lípa Snowboarďáci Velké kino Taking Off Kino Napajedla Návrat UB Kino Máj Zahulíme uvidíme UB DK Miroslav Donutil UH Kino Hvězda Skřítek U Tetoura Finlandia groove Golem Gambrinus klub Flowtech party Musicland A PopRock Party - DJ Choruno

âtvrtek Filharmonie Bohuslava Martinů Jarní koncert Malá scéna Strašidláci UH Kino Hvězda Ben Hur Kino Napajedla U nás na farmě UB Kino Máj Apokalypsa Redux Holešov Kino Svět Snowboarďáci UH Reduta Sumatra Velké kino Bokovka UH Kino Hvězda Jeho fotr je lotr! Muzeum JVM I taková je Aljaška Holešov Kino Svět Snowboarďáci MD Zlín Divadélko v klubu Elektrická puma Luhačovice KD Elektra Hulíňané Velké kino Klan létajících dýk UB Kino Máj Zahulíme uvidíme UH Slovácké divadlo Vstupte! UH Kino Hvězda Blade: Trinity Čajovna - Múzický klub Oldřich Janota UH klub Mír INXS - DVD Val. Meziříčí M-KLUB Black Tiger night U Tetoura RadiOFFka

Pátek


kalendáfi akcí 00:00 00:00 09:00 16:00 17:00 17:00 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

26 00:00 00:00 06:26 07:04 09:30 09:30 09:30 15:00 16:00 17:00 17:00 17:30 17:30 19:00 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

27 00:00 00:00 09:00 09:00 14:00 14:30 15:00 17:00 17:00 17:00 18:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

28 08:00 17:00 17:30 19:00 19:30 20:00

29

Velké kino Klan létajících dýk Carrefour Velikonoční jarmark Otrokovice - DDM Sluníčko Den otevřených dveří Kino Napajedla Spider-man 2 Velké kino Bokovka Kino Květen Good bye Lenin UH Kino Hvězda Blade: Trinity MD Zlín Divadélko v klubu Letní den Kino Květen Příběhy obyčejného šílenství UB Kino Máj Zahulíme uvidíme UH Slovácké divadlo Blbec k večeři UH Kino Hvězda Jeho fotr je lotr! REM Club DJ Zapletal Val. Meziříčí M-KLUB Diskotéka Jiřího Matýska U Tetoura Temporary group STAR Club DJ Máša Club 603 Fernet párty Golem Gambrinus klub Rage Against the Machine Musicland A Dance Rotation Party - DJ Kossi

Sobota Carrefour Velikonoční jarmark UH klub Mír V. Mišík + ETC ... Band Turistika Apollonův chrám Turistika Hážovické díly Luhačovice centrum Radostova Powerjéga Reebok Muzeum Kroměřížska Powerjóga Reebok tour Angel club Březolupy Powerjóga Reebok tour Velké kino Broučci Luhačovice KD Elektra Don Šajn - divadlo Velké kino Bokovka Kino Květen Hrdinové z říše Gaja UH Kino Hvězda Jeho fotr je lotr! UH Kino Hvězda Blade: Trinity Holešov Kino Svět Žralok v hlavě Velké kino Klan létajících dýk Kino Květen Příběhy obyčejného šílenství UB Kino Máj 5x2 UH Kino Hvězda Blade: Trinity Otrokovice - Čajovna Orient Raqs Sharki Ranč KOSTELANY Taneční večer s DJ Dvořáčkem Čajovna - Múzický klub Zaobzor + bubnovačka Val. Meziříčí M-KLUB Echt! REM Club Jazztet U Tetoura Krleš STAR Club Becherovka párty Club 603 ČSSR disko Golem Gambrinus klub Tři Sestry Angel club Březolupy Harlej, Zvlaštní škola a Flaam Musicland A Royal gigolos Live!

Nedûle UH Kino Hvězda UH Kino Hvězda Carrefour UH Reduta UH Klub kultury UH Kino Hvězda Kino Květen Velké kino Kino Květen Kino Napajedla UB Kino Máj Holešov Kino Svět Čajovna - Múzický klub Kunovice Kino Lípa Velké kino Kino Květen Kino Napajedla UH Reduta UH Kino Hvězda UB Kino Máj UH klub Mír U Tetoura STAR Club Club 603 Golem Gambrinus klub Musicland A

Zuřící býk Král a pták Velikonoční jarmark Pěstování okrasných dřevin Nedělní čaj s UH Senior Bandem Malovásek Cirkus Hurvínek Bokovka Hrdinové z říše Gaja Bridget Jonesová - s rozumem v koncích Horem pádem Žralok v hlavě Miroslav Částek - divadlo Resident evil: Apokalypsa Klan létajících dýk Příběhy obyčejného šílenství Bridget Jonesová - s rozumem v koncích Šlehačková zábava Jeho fotr je lotr! 5x2 Vypsaná FIXa + host Reggae dancehall bash Velikonoční diskotéka Corvin Dalek - Mega skandál Velikonoční rockový maz(an)ec Celebration for Friends 7. special

Pondûlí Turistika Velké kino UH Kino Hvězda Holešov Kino Svět Velké kino UH Kino Hvězda

Úter˘

Modrá Klan létajících dýk Ray Okrsek 49 Bokovka Dveře v podlaze

00:00 10:00 17:00 17:30 17:30 17:30 18:00 18:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 21:00

30 08:00 08:30 10:00 10:00 14:30 17:00 17:00 17:30 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00 21:00

31 00:00 10:00 16:00 17:00 17:30 18:00 18:00 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 21:00

Knihovna Fr. Bartoše MD Zlín velký sál Velké kino UH Kino Hvězda ZUŠ Zlín Alternativa Hvězdárna Čajírna u Pythona Holešov Kino Svět Velké kino Malá scéna - Charlie UB Kino Máj Zelenáčova šopa UH Kino Hvězda Club 603

Internet pro maminky Naši furianti Klan létajících dýk Dveře v podlaze Koncert učitelů ZUŠ Koncert učitelů ZUŠ Večer deskových her Automatická kresba - přednáška Okrsek 49 Bokovka Naqoyqatsi Otec na služební cestě Tokyo Ray Úterní studentská párty

Stfieda Turistika Stádliska UH Reduta Tři zlaté vlasy MD Zlín velký sál Ze starých pověstí českých UH Reduta Tři zlaté vlasy MD Zlín velký sál Ze starých pověstí českých Velké kino Revizoři Kino Napajedla Snowboarďáci UH Kino Hvězda Blade: Trinity Otrokovická Beseda Moderní doba Holešov Kino Svět Příliš dlouhé zásnuby Malá scéna Za kapku mandragory Kunovice Kino Lípa Zahulíme uvidíme Velké kino Revizoři Kino Napajedla Vera Drake UB Kino Máj Král zlodějů UH Slovácké divadlo Rychlé šípy Kostel sv.Jakuba a Filipa Velikonoční varhanní koncert UH Kino Hvězda Ray UH Kino Hvězda Dveře v podlaze U Tetoura Music bar Musicland A PopRock Party - DJ Paolo

âtvrtek Filharmonie Bohuslava Martinů Síla osudu MD Zlín Studio Z Oidipús Musicland A Tescoma Junior Cup Velké kino Roboti UH Kino Hvězda Roboti Muzeum JVM Cesta svatého Jakuba Čajovna - Múzický klub Cestujem po Jižní Africe Holešov Kino Svět Příliš dlouhé zásnuby Divadlo Mandragora Tři ženy navíc Luhačovice KD Elektra Veselané Velké kino Roboti Kino Napajedla Snowboarďáci UB Kino Máj Mistři UH Slovácké divadlo zase jsem se umýval zbytečně UH klub Mír Bridgewater tour 2005 UH Kino Hvězda Milion dollar baby U Tetoura Walis

inzerce

31


32

film VELKÉ KINO nám. Práce 2511, Zlín, tel.: 577 432 936 Přístupnost: (0) = mládeži přístupno, (12) = do 12 let nevhodný, (15) = do 15 let nepřístupný, (a) = film pro náročné diváky, FK = filmový klub, FKS = Filmový klub seniorů. Předprodej vstupenek 1 h před začátkem. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ 1. 3. v 17 a v 19.30 h

ČR/SR/SRN-2004-100 minut-premiéra-Bioscop-(0) Komediální love story o různých podobách lásky.

Letec 11 nominací na Oscara, 3 Zlaté Glóby, 4 ceny Britské filmové a televizní akademie, více než 3 hodiny délky... I to je nejnovější film Martina Scorseseho Letec s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Producent, režisér, konstruktér, letec, obchodník, snílek nebo snad vizionář, neurotik, svůdce žen... To vše byl americký miliardář Howard Hughes (Leonardo DiCaprio), o jehož životě vypráví tento film. Howarda sledujeme zhruba od jeho 21 let, kdy s neskonalou vervou a precizností natáčí velkofilm Pekelní andělé. Film, na který veřejnost čekala téměř čtyři roky a který spolknul necelé 4 miliony dolarů. Po dokončení očekávaného díla se Howard se stejnou vervou vrhá na konstrukci a výrobu letadel, své velké životní lásky a posedlosti. Přitom se již místy projevuje jeho psychická nemoc, která naplno propuká zejména v závěrečné třetině filmu.

PLECHOVÝ BUBÍNEK 2. 3. v 17 a v 19.30 h PROJEKT 100

SRN/Francie-1979-142 minut-titulky-(15) Adaptace slavného románu Güntera Grasse, V hlavních rolích David Bennent, Mario Adorf, Angela Winklerová, Daniel Olbrychski Režie: Volker Schlöndorff HOREM PÁDEM 2. 3. ve 14 h FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

ČR-2004-108 minut-Falcon-(15) Vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů a dětí navzájem. BLADE:TRINITY 3. – 8. 3. v 17 h

USA-2004-114 minut-titulky-premiéra-WarnerBros.(12) Schyluje se ke konečnému řešení upírské otázky - poslední štvanice začíná… LETEC 3. – 8. 3. v 19.30 h viz . tip MODERNÍ DOBA 9. 3. v 17 a v 19.30 h PROJEKT 100

USA-1936-černobílý-89 minut-AČFK, Mozaikový sled geniálně gradovaných scének s malými i velkými pointami zajistil Chaplinovi nehynoucí slávu… Scénář,režie, hudba a produkce : Charles Chaplin ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD 10. – 16. 3. v 17 h

USA-2004-104 minut-titulky- premiéra-Bontonfilm(0) Rodinná černá komedie podle knih Lemonyho Snicketa o třech sourozencích, kteří po smrti rodičů hledají nový domov. V hlavní mnoharoli Jim Carrey Režie: Brad Silberling

Kafe a cigára Král amerických nezávislých režisérů připravil pro své skalní obdivovatele film s „nekorektním" názvem. Jima Jarmusche odjakživa charakterizovala záliba v epizodickém vyprávění: řada jeho filmů má přímo povídkovou strukturu (Mimo zákon, Podivnější než ráj, Tajuplný vlak, Noc na zemi). Kafe a cigára je však prvním jeho „ryzím" povídkovým filmem. Návrat k minimalistickým kořenům dvaapadesátiletého autora nabízí jedenáct kratičkých povídek, v nichž hrají hlavní roli káva, cigarety a přehlídka hudebních i hereckých celebrit, které si vyprávějí o životě…. Klábosení úmyslně či bezděčně se potkavších protagonistů osciluje mezi banálními a zásadními tématy: řeč se vede vedle titulních dráždidel i o populární muzice, Elvisovi, alternativní medicíně, starých zlatých časech, které jsou vždycky jindy, než myslíte, režisérech, příbuznosti a odcizenosti, kámoších a populárních ikonách či Teslově transformátoru.

HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ 10. – 15. 3. v 19.30 h CARMEN: DIVOKÁ VÁŠEŇ 14. 3. v 10 h FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

Španělsko/Velká Británie/Itálie-2003-119 minutBioscop-(15) Strhující příběh lásky a žárlivosti se již stal předlohou více než 60 filmům. Nyní nastal čas pro novou Carmen nabitou divokou vášnivostí, spalující touhou a také moderní vizuální stránkou. Režie: Vincente Aranda DUŠE JAKO KAVIÁR 16. 3. v 19.30 h UZAVŘENÉ PŘEDSTAVENÍ V.I.P. CLUBU TELEVIZE NET

ČR-2004-99 minut-Bioscop-(12) Hvězdně obsazená česká komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců… VERA DRAKE – ŽENA DVOU TVÁŘÍ 17. 3. v 17 a v 19.30 h PROJEKT 100

Velká Británie/Francie/Nový Zéland-2004-125 minut-titulky-(15) Imelda Stauntonová exceluje v dramatu jako potratářka plná dobrých úmyslů Režie. Mike Leigh


film

33

JEHO FOTR, TO JE LOTR 18. – 22. 3. v 17 a v 19.30 h

LOVCI POKLADŮ 6. 3. v 17 a v 19.30 h

USA-2004-120 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm(12) Rodina je tvá největší pohroma – pokračování bláznivé komedie s hvězdným obsazením: Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisandová Režie. Jay Roach

USA-2004-130 minut-titulky-premiéra-Falcon-(0) Aby rozluštil kód, musel porušit všechna pravidla. V hlavních rolích Nicolas Cage, Diane Kruger a Jon Voight Režie: Jon Turteltaub

TAKING OFF 23. 3. v 17 a v 19.30 h PROJEKT 100

USA-1971-93 minut-titulky-(15) Ústředním tématem této hořké komedie je generační nedorozumění… Je to první film, který Miloš Forman realizoval v USA. V hlavních rolích Buck Henry, Lynn Carlinová Režie: Miloš Forman BOKOVKA 24. – 27. 3. v 17 h + 28. a 29.. 3. v 19.30 h

USA-2004-123 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm(12) Jedno tragikomicky něžné loučení se svobodu s příchutí lásky, přátelství, smutku – a vína. Spousty vína…. V hlavních rolích Paul Giamatti, Thomas Haden, Virginia Madsen Režie: Alexander Payne KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK 24. – 27. 3. v 19.30 h + 28. a 29. 3. v 17 h

Čína-2004-119 minut-titulky-premiéra-HCE-(12) Příběh milostného trojúhelníku, dvou vojáků stráže a krásné zpěvačky na pozadí pátrání po nebezpečném vůdci „Klanu létajících dýk". Režie: Zhang Yimou REVIZOŘI 30. 3. v 17 a v 19.30 h PROJEKT 100

Maďarsko-2003-105 minut-titulky-(15) Postmodernistická hříčka z budapešťského podzemí

EXIL 7. 3. v 19 h (a)

Francie-2004-105 minut-titulky-premiéra-Artcam((15) Road movie o hledání kořenů plná hudby, temperamentu a smyslnosti. Ti, kteří nás opustili, se vždycky navrátí… Režie: Tony Gatlif CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ 11. – 13. 3. v 17 h

USA-2004-120 minut-česká verze-premiéra-Spi(0)Báječná dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelné nebezpečí čekají na tři hrdiny, kteří se pokusí vyhrát krutou sázku. V hlavních rolích Steve Coogan, Jackie Chan, Cécile de France Režie: Frank Coraci NA DOTEK 11. – 13. 3. v 19.30 h PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY 14. 3. v 19 h (a)

USA-2004-133 minut-titulky-premiéra-Warner Bros.(12) Snoubenec mladé Mathildy (Audrey Tautou) zmizel v zákopech I.světové války. Dívka se vydává na nesnadnou pouť aby zjistila, co se s jejím milým vlastně stalo…. PERLY A SVINĚ 18. – 20. 3. v 17 h

ROBOTI 31. 3. v 17 a v 19.30 h

Finsko-2003-113 minut-titulky-premiéra-Atypfilm-(12) Otec rodiny zfušoval loupež a teď sedí v kriminále. Čtveřici dospělých synu ale svitne naděje v podobě jejich „nové" sestřičky, která má něco, co jim pomůže z bryndy

USA-2005-premiéra-Bontonfilm, Příběh o světě, obývaným výhradně roboty

SVĚT ZÍTŘKA 18. – 20. 3. v 19.30 h

V sobotu v 15 h hrajeme pro děti 5.3. – PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA - 76 min

USA/Velká Británie-2004-106 minut-titulky-premiéra-Bioscop-(0) Přijdou bez varování. Zaútočí bez slitování. Zmizí beze stopy. – Retro sci-fi s Judem Law, Angelinou Jolie a Gwyneth Paltrow v hlavních rolích Režie: Kerry Conran

Cvrček a housličky,Cvrček a bombardon,Cvrček a slepice,Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, Cvrček a basa ,Cvrček a pavouk,Jak štěňátko dostalo chuť na med ,Cvrček a stroj ,Cvrček a pila,Jak štěňátko chtělo malé pejsky,Příhody Brouka Pytlíka 12.3. – KRAKONOŠOVY POHÁDKY II. - 72 min

Krakonoš a strašidlo, Krakonoš a mistr Jehlička, Krakonoš a ovčák, Krakonoš a poslíček, Krakonoš a škola 19.3. – POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE - 64 min

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu,Jak si pejsek roztrhl kalhotky,Jak si pejsek s kočičkou dělali dort, O panence, která tence plakala,O pejskovi a kočičce jak psali psaní

KAFE A CIGÁRA 21. 3. v 19 h (a) GOOD BYE LENIN! 25. 3. v 17 h FILMOVÝ KLUB SENIORŮ

Německo-2003-118 minut-titulky-HCE-(12) Film je pro ty, kteří ještě nezapomněli na motocykly Pionýr, krepsilonové ponožky, vzorkované tapety, víkendové kempy, nádherné znělky televizních novin….. Režie: Wolfgang Becker

26.3. – BROUČCI - BROUČKOVY TAJNOSTI - 70 min

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ 25. – 27. 3. v 19.30 h

Broučci : Broučkovy tajnosti, -- A měli se rádi,- Velká rodina ,Krtek ve městě,Pat a Mat – Klíč,Smolíček

ČR/SR/SRN-2004-100 minut-premiéra-Bioscop-(0) Komediální love story o různých podobách lásky.

KINO KVĚTEN

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA 26. a 27. 3. v 17 h

Masarykova ul. 1014, Zlín - Malenovice tel.: 577 10 32 84

Velká Británie/Španělsko/Německo-2004-91 minut-animovaný - česká verze-premiéra-Intersonic(0) Malí hrdinové a jejich velké dobrodružství při záchraně říše Gaja. 3D animace ve stylu Shreka.

ALEXANDER VELIKÝ 4. – 5. 3. v 16 a v 19.30 h

USA-2004-170 minut-titulky-premiéra-SPI-(12) Velkolepá historická sága mapuje život i legendu jedné z nejvýraznějších postav světové historie, odvážného a neúprosného dobyvatele, Alexandra Velikého. V hlavních rolích Colin Farrel, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins Režie: Oliver Stone

28. 3. KINO NEHRAJE V neděli v 15 h hrajeme pro děti 6.3. –MIKEŠ II. - 64 min

Babička vypráví pohádku, Nácíček nakupuje, O detektivu Sultánovi, Dobrodružství kouzelné hole, Překvapení v Hrusicích,Tajemný kocourek, Mikeš


34

film hrdina,Lyšajův sen,Výprava do Hrusic,Co vyprávěl strýček Malinovský 13.3. – O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA - 65 min

O princezně, která všechno viděla,Krtek a ježek ,Železné boty,O líném Honzovi,Medicína,Vlněná pohádka 20.3. – KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY - 68 min

Panenka a uhlíři,O nálezu stříbra,Hrabivý Benátčan,Ovčák a krásná panna,Královna vodních skřítků, Uršula a trpaslíci,Převozník Petr,Tři kumpáni

Na dotek Na filmovém plátně se objevuje přepis slavné divadelní hry anglického cool dramatika Patricka Marbera, jehož Na dotek vstoupilo do historie jako první hra, ve které byl použit internet.. Film Na dotek je sarkastickým pohledem na současné citové vztahy, vypráví příběh čtyř obyvatel Londýna, jejichž osudy se protnou v nemilosrdné mezilidské hře plné náhodných setkání, spalující přitažlivosti a bezstarostných zrad. Čtyři hráči čtyři, vrcholy milostného čtyřúhelníku se přesouvají ze strany na stranu jako písek na poušti. Režiséru Nicholsovi se podařilo dát dohromady skutečně prvotřídní obsazení, jemuž paradoxně vévodí jeho teoreticky nejslabší (totiž nejméně hvězdný) článek – Clive Owen, dále uvidíme Julii Roberts, Natalii Portman a Juda Lawa..

27.3. – CIRKUS HURVÍNEK - 65 min

Cirkus Hurvínek,Budulínek a mandelinka,Rusalka Hupsalka,Chlapec a čarodějnice,Krtek chemikem

FILMOVÝ KLUB CHARLIE na Malé scéně ZUŠ Zlín, tel. 577 432 079 Út 1 Út 8 Út 15 Pá 18 Út 22 Út 29

Kdo se bojí Virginie Woolfové Metropolis Plechový bubínek Doba ledová Revizoři Naqoyqatsi

19:30 19:30 19:30 13:30 19:30 19:30

KINO Uherské Hradiště Kino Hvězda, nám. Míru 951 tel.: 572 553 617, www.art film.cz Příběhy obyčejného šílenství

Út 1.3. 17:30, St 2.3. 17:30 a 20:00 Cesta kolem světa za 80 dní

Čt 3.3. 17:30 , Pá 4.3. 17:30, So 5.3. 17:30 a 20:00 , Ne 6.3. 15:30 Bokovka

Čt 3.3. 20:00, Pá 4.3. 20:00, So 5.3. 17:30 a 20:00, Ne 6.3. 17:30 a 20:00 Když se setmí

Po 7.3. 17:30, Út 17:30, St 9.3. 20:00 Příliš dlouhé zásnuby

Po 7.3. 20:00, Út 8.3. 20:00, St 9.3. 17:30 a 20:00 Hledání Země Nezemě

Hledání zemû nezemû Příběh plný kouzel a fantazie inspirovaný životem Jamese Barrie, autora dětského hrdiny Petera Pana. Film letos získal sedm nominací na Oscara a odnesl si cenu za druhý nejlepší film.Londýn 1904, sledujeme tvůrčí cestu J.M.Barrieho ke ztvárnění Peter Pana, od jeho první inspirace až po samotnou premiéru filmu v Duke of York‘s Theater – noc, která změní nejen Barrieho osobní život, ale také životy všech lidí kolem něj. Scénář Davida Maggeho je založen na hře Allena Kneea The Man Who Was Peter Pan. Hereckému obsazení vévodí Johnny Depp, Kate Winslet a Dustin Hoffman.

Čt 10.3. 17:30, Pá 11.3. 17:30 a 20:00 , So 12.3. 17:30 a 20:00, Ne 13.3. 17:30, Po 14.3. 17:30, Út 15.3. 17:30, St 16.3. 17:30 Fantom Opery

Čt 10.3. 20:00, Pá 11.3. 20:00, So 12.3. 17:30 a 20:00 , Ne 13.3. 20:00 , Po 14.3. 20:00, Út 20:00 , St 16.3. 20:00 Řada nešťastných příhod

Čt 17.3. 17:30 , Pá 18.3. 17:30, So 19.3. 17:30, Ne 20.3. 17:30, Po 21.3. 17:30, Út 22.3. 17:30, St 23.3. 17:30 Skřítek

Čt 17.3. 20:00, Pá 18.3. 17:30, Pá 18.3. 20:00, So 19.3. 17:30 a 20:00, Ne 20.3. 20:00, Po 21.3. 20:00, Út 22.3. 20:00, St 23.3. 20:00 Jeho fotr, to je lotr!

Čt 24.3. 17:30 , Pá 25.3. 17:30 a 20:00, So 26.3. 17:30, Ne 27.3. 20:00 Blade: Trinity

Informace o pofiádan˘ch akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info

Uzávûrka dal‰ího ãísla 15. bfiezna 2005 !!!

Čt 24.3. 20:00, Pá 25.3. 17:30, So 26.3. 17:30 a 20:00, Ne 27.3. 17:30, Po 28.3. 20:00 , Út 29.3. 20:00 , St 30.3. 17:30 Ray

Po 28.3. 17:30, Út 29.3. 20:00, St 30.3. 20:00 Dveře v podlaze

Po 28.3. 20:00, Út 29.3. 17:30, St 30.3. 20:00


film

35

Roboti

Hlava – srdce – ruka (ÚSPD Medlovice)

Čt 31.3. 17:30

31.3. – 6.4. kino Hvězda Prezentace práce klientů ústavů z okresu Uh.Hradiště. Proč? Jedna z možností jejich společného setkání a také příležitost ukázat veřejnosti, že jsou to lidé skoro jako my. Programy kin najdete v kalendáři str.27-31

Million dollar baby

Čt 31.3. 20:00 (a dále pak 1. – 3.4.)

ART - kino UH Návrat ztraceného syna

Út 1.3. 20:00

KINO Lípa - Kunovice

Bokovka

kina.365dni.cz

Ne 6.3. 20:00 Příliš dlouhé zásnuby

Út 8.3. 20:00 Mistři

Ne 13.3. 20:00 Úsvit mrtvých

Út 15.3. 20:00 Skřítek

Ne 20.3. 20:00 Hamlet - 100 let Kozincev

Út 22.3. 20:00 Mír Zuřící býk

Ne 27.3. 20:00 Ray

KINO Svět - HOLEŠOV nám. Dr. beneše 62, Tel.: 608 984 935 www.mks.holesov.cz

KINO Máj - UH. BROD nám. 1. Máje 2057, Tel.: 572633785,607647102 www.ub.cz/kino

KINO Napajedla Na kapli 459, tel. 577 944 247

KINO Beseda nám.3. května 1302,Otrokovice tel.fax : 577934441, www.volny.cz/otr.beseda

Út 29.3. 20:00

Zlatý fond - kino UH Amélie z Montmartru

Čt 3.3. 16:00 Fantom Morrisvillu

Čt 10.3. 16:00 Kouř

Čt 17.3. 16:00 Ben Hur

Čt 24.3. 16:00 Okno do dvora

Čt 31.3. 16:00 Mír

Bijásek + Malovásek kino UH Čert ví proč

St 2.3. 15:30 Malovásek: Skládání origami

Ne 6.3. 14:30 Hvězda Cesta kolem světa za 80 dní

Ne 6.3. 15:30 Brundibáři

St 9.3. 15:30 , Ne 13.3. 15:30 Malovásek: Hry s krupicí

Ne 13.3. 14:30 Hvězda Popelka

St 16.3. 15:30 , Ne 20.3. 15:30 Malovásek: Hry s přírodninami

Ne 20.3. 14:30 Hvězda Král a pták 100 let Grimault

St 23.3. 15:30 , Ne 27.3. 15:30 Malovásek: Malování barvami – kolektivní malba

Ne 27.3. 14:30 Hvězda Hrnečku vař

St 30.3. 15:30

Výstavy - kino UH Absolventi ZUŠ Uh.Hradiště

3.3. – 30.3. kino Hvězda

inzerce


36

hudba

ANGEL CLUB - Březolupy Agentura ATLANTIC / Pavel Tichopádek tel.: 608 123455, atlantic@tiscali.cz Pá 4 Diskotéka a tanečnice Adriana So 5 Powerjóga Energy Day So 5 Rockotéka a tanečnice Nina Pá 11 Diskotéka a obsluha nahoře bez So 12 Country bál Jižané Pá 18 Diskotéka DJ Kopčil Pá 18 Akce: vše po 18 Kč So 19 Erotická Jozefovská noc So 26 Powerjóga Reebok tour So 26 Harlej, Zvlaštní škola a Flaam

MUSICLAND „A“ 21:00 10:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 09:30 21:00

CLUB 603 Okružní 4701, tel. 577 145 048 club@603.cz, www.603.cz Pá 4 MIG 21 So 5 Mojito party Ne 6 Dětský karneval St 9 Horkýže Slíže Pá 11 Inspirace Kampo So 12 Kabaret Praha Po 14 Legendy populární hudby Út 15 Úterní studentská párty So 19 Turbo Pá 25 Fernet párty So 26 ČSSR disko Ne 27 Corvin Dalek - Mega skandál Út 29 Úterní studentská párty

21:00 21:00 15:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

ČAJOVNA - MÚZICKY KLUB nám. Míru 38, Fryšták, tel. 577 912 269 muzickyklub.zde.cz, muzickyklub@seznam.cz Pá 4 Přednáška Juraje Sitára 17:00 So 5 The Simpsons party 19:00 Ne 6 Meditace 09:00 Út 8 Jiří Černý 19:30 Pá 11 Přednáška Tatiany Hanšutové 18:00 So 12 Seminář Tatiany Hanšutové 09:00 Ne 13 Večer deskových her 18:00 St 16 Regresivní terapie 18:00 So 19 Fryštácká činohra 20:00 Čt 24 Oldřich Janota 20:00 So 26 Zaobzor + bubnovačka 20:00 Ne 27 Miroslav Částek - divadlo 19:00 18:00 Čt 31 Cestujem po Jižní Africe

GOLEM GAMBRINUS KLUB Tržnice, nám. Práce 1099, Zlín tel. 577 596 212-3, fax: 577 596 114-212 golem@golemclub.com, golemclub.com Pá 4 So 5 Pá 11 So 12 Pá 18 So 19 St 23 Pá 25 So 26 Ne 27

Big rock dance party Deep Puprle Revival Mňága a Žďorp Glen Hughes Traband Josefovská Flowtech party Rage Against the Machine Tři Sestry Velikonoční rockový maz(an)ec

21:00 19:30 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

Informace o pofiádan˘ch akcích zasílejte na adresu: redakce@inzlin.info

Hradská 1, Zlín, www.music-land.cz St 2 Party 007 - DJ Bond 21:00 Pá 4 Kamikaze Party DJ Kossi 21:00 St 9 PopRock Party - DJ Paolo 21:00 Pá 11 Party 007 - DJ Bond 21:00 So 12 Aneta |Langerová 19:00 St 16 Party 007 - DJ Bond 21:00 Pá 18 Mulata Party - DJ Bond 21:00 So 19 Dívčí zápasy v bahně 21:00 Út 22 To Be Free Party II. 21:00 St 23 PopRock Party - DJ Choruno 21:00 Pá 25 Dance Rotation Party - DJ Kossi 21:00 So 26 Royal gigolos Live! 21:00 Ne 27 Celebration for Friends 7. special 21:00 St 30 PopRock Party - DJ Paolo 21:00 16:00 Čt 31 Tescoma Junior Cup

STAR CLUB Zlín - Kúty, tel.: 577 432 591, www.star-club.cz Pá 4 So 5 Pá 11 So 12 Pá 18 So 19 Ne 20 Pá 25 So 26 Ne 27

DJ Máša Chupito párty DJ Petr Došek Puschkin párty Fernet stock citrus párty Jameson párty Dětská diskotéka DJ Máša Becherovka párty Velikonoční diskotéka

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 15:30 21:00 21:00 21:00

U TETOURA Švermova 91, Zlín Malenovice-Podhradí tel.: 577 105 298, www.utetoura.com St 2 Music bar Čt 3 Exxperiment párty Pá 4 Music Jam So 5 Originál St 9 Metalkaara Čt 10 Simír Pá 11 Elephanta So 12 fJazzy evening St 16 Exxperiment párty Čt 17 Svatý Patrik Pá 18 Valašská alternativní scéna So 19 Hardcore - punk St 23 Finlandia groove Čt 24 RadiOFFka Pá 25 Temporary group So 26 Krleš Ne 27 Reggae dancehall bash St 30 Music bar Čt 31 Walis

00:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

KLUB MÍR UHERSKÉ HRADIŠTĚ Smetanovy sady, Uherské Hradiště tel.: 572 553 617, www.mir.uh.cz Čt 10 So 12 Čt 17 So 19 Čt 24 So 26 Ne 27 Čt 31

Pearl Jam Traband David Bowie - DVD Jungle Funk INXS - DVD V. Mišík + ETC ... Band Vypsaná FIXa + host Bridgewater tour 2005

20:00 20:30 20:00 21:00 20:00 00:00 20:00 19:30


hudba

37

M-KLUB VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Komenského 1, www.kzvalmez.cz/mklub Tel. +420 571 684 222 St 2 už jsme doma 20:00 Čt 3 Krásenský zvoneček 08:30 Pá 4 Krásenský zvoneček 08:30 Pá 4 Diskotéka Jiřího Matýska „za 15“ 20:30 So 5 Ples Deza 20:00 Pá 11 Bavíme se na diskotéce Jiřího Matýska 23:00 So 12 Kontrabas 18:00 So 12 Rozborový seminář 20:00 So 12 Nebýt dnešní 22:00 St 16 Divadlo schod 19:00 Čt 17 Boron 20:00 Pá 18 Diskotéka Jiřího Matýska 20:30 So 19 Gotický dýchánek 20:00 St 23 Smrt Caesarova 19:00 Čt 24 Black Tiger night 20:30 Pá 25 Diskotéka Jiřího Matýska 20:30 20:00 So 26 Echt!

ZELENÁČOVA ŠOPA Dlouhá111, Zlín, tel.: 577 434 414 sopa@sopa.cz, www.sopa.cz Út 1 Samorost Út 8 Pavlína Jíšová Čt 10 BD DEY Út 15 Riverstring blues band So 19 Konkurz Zahrada 2005 Út 22 Pass Út 29 Tokyo

19:30 19:30 15:00 19:30 15:00 19:30 19:30

REM CLUB Inter Hotel Moskva, Zlín, tel.: 577 560 289 mob. 604 214 996, Jaroslav Redek Pá 4 Ples Gymnázium T. G. M. 20:00 So 5 Yeště to yde 00:00 Pá 11 Ples OA 20:00 So 12 Ples Lesní gymnázium 20:00 Pá 18 Ples UTB 20:00 So 19 Ples policie ČR 20:00 Pá 25 DJ Zapletal 20:00 20:00 So 26 Jazztet

Jungle Funk Uherské Hradi‰tû – Mír 19.3. 05 21.00 Trojka vynikajících muzikantů Doug Wimbish / baskytara/, Will Calhoun / bicí/ A Vinx / vokály, perkuse/, tedy Jungle Funk, je známá především fanouškům Living Colour / první dva muzikanti působí v jejich řadách/ a obecně milovníkům náročnější muziky. Jungle Funk ve svém projevu kombinují prvky jazzu, funku, world music, taneční hudby, popu a mnohé další. Jejich koncerty a alba jsou vyhlášenými lahůdkami pro všechny otevřené a vstřícné hudební mlsaly.

Informace o pofiádan˘ch akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info

Uzávûrka dal‰ího ãísla 15. bfiezna 2005 !!!


38

kulturní centra

ČAJÍRNA U PYTHONA, HOLEŠOV Nám. Sv.Anny 1030, Holešov, tel.573 397 276, python-tea@volny.cz, www.cajirna.net bubenické čt 17-20 h. Otevřeno : út-ne od 15 h. Pá 4 Jazzduo Hofbauer, Hanke 19:30 Út 8 Povídání o tarotu 18:00 Pá 11 Koncert Sefardské písně 19:30 Út 29 Automatická kresba - přednáška 18:00

CENTRO ZLÍN tř. 3. května 1170, Malenovice, tel.: 577 103 029, So 12 Pá 25 So 26 Ne 27

Módní přehlídky Velikonoční jarmark Velikonoční jarmark Velikonoční jarmark

14:00 09:00 09:00 09:00

CHARITA Podlesí IV / 5302, Zlín, tel. 577 240 036, 603 491 601, chp.zlin@charita.cz Kavárna s galerií: po-pá 14.00-20.00 h Komplex obchůdků: po-pá 9:30-17.00 so 8:30-12.00 a při kulturní akci St 9 Pá 11 Út 15 St 16 Pá 18

Netradiční kraslice Michael Jurák - vernisáž Barevné povídání Decoupage Vnímání

17:00 17:00 17:00 17:00 18:00

FILHARMONIE BM ZLÍN Dům umění, tel.: 577 433 491, www.fbmzlin.cz Čt 3 Večerní nostalgie 00:00 St 9 Dům umění 00:00 Čt 24 Jarní koncert 00:00 00:00 Čt 31 Síla osudu

DRIVE CLUB HOLEŠOV nám. Dr. beneše 62, Tel.: 608 984 935 www.mks.holesov.cz, kensa@mks.holesov.cz Čt 3 Škola pro ženy 19:30 Pá 4 Peter Lipa a The Centrals old boys Holešov 19:30 Pá 11 Gabriela Plíšková a Four Brothers 20:00 Pá 18 Jobovo dřevo a Frank Zappa kvartet 20:00 19:30 Po 21 Rozmarýnka

HVĚZDÁRNA ZLÍN Areál gymnázia Zlín, Lesní čtvrt www. zas.cz, tel.: 577 436 945 Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v PO, ST a PÁ od 19 do 21 h. Vstupné dospělí 20, -, děti 10,-

Út 1 St 2 St 9 Po 14 Út 15 So 19 Po 21 Út 29

Večer deskových her 18:00 Nigérie - nejlidnatější země v Africe 19:00 Po Mekongu napříč Laosem 19:00 Kdy a jak vznikl vesmír? 19:00 Večer deskových her 00:00 Vladimír Karfík - vernisáž 17:00 Altaj 19:00 Večer deskových her 18:00

Orient Dance Centre DELILA Dlouhá 4217, Zlín, Uherské Hradiště tel.: 608 751 645, www.delila.cz

kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE Tř. T. Bati 204, Zlín, tel.: 577 210 018 info@kfbz.cz, www.kfbz.cz St 2 Koncert žáků ZUŠ Morava, s.r.o. Čt 3 Elektronická pošta Po 7 Internet pro nezaměstnané Út 8 Internet na první pokus Čt 10 Katalog knihovny Po 14 Internet pro seniory Út 15 Elektronická pošta St 16 Sergej Rachmaninov Čt 17 Elektron. inf. zdroje v knihovně Út 22 Hledáme na internetu Út 29 Internet pro maminky

16:00 15:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 13:30 15:00 10:00 00:00

KD ELEKTRA LUHAČOVICE tel.: 577 131 104 So 5 Jazzzubs 19:00 Čt 10 Lipovjanka 19:00 Čt 17 Zálesanka 19:00 Pá 18 Naši Furianti - divadlo 19:30 So 19 Okresní přehlídka dětských folklorních souborů 13:30 Čt 24 Hulíňané 19:00 So 26 Don Šajn - divadlo 16:00 19:00 Čt 31 Veselané

RANČ KOSTELANY tel.: 573 367 272, www.kostelany.cz Pá 11 Ochutnávka vín Vin. spol. Blatnička 20:00 So 26 Taneční večer s DJ Dvořáčkem 20:00

DŮM KULTURY UH. BROD tel.: 572 634 802, dkub@ub.cz, Předprodej: Galerie panský dům, Po-Pá: 9-12, 13-17 Pá 4 So 5 Čt 10 Pá 11 Ne 13 St 16 Čt 17 Pá 18 Pá 18 Pá 18 So 19 St 23

IV. Divadelní kostýmní ples 19:30 Pivovarský ples pivovaru Janáček 19:30 Travesti show 19:30 Ples gymnázia J. A. Komenského 19:30 Sněhová královana 15:00 Pavol Hammel a Prúdy 19:30 Radim Uzel - Sexmise 19:30 Sex. prevence a partnerské vztahy 09:30 Sex. prevence a partnerské vztahy 11:00 Jarní koncert dět. pěvec. sboru 18:00 Rybářský večírek 19:30 Miroslav Donutil 19:30

KK UHERSKÉ HRADIŠTĚ Hradební 1198, Uherské Hradiště Tel.: 572 551 249, www.kkuh.cz Čt 3 Řím renesanční a barokní 14:30 So 5 Miroslav Donutil 19:30 Ne 13 Nedělní čaj s UH Senior Bandem 14:00 Čt 17 Hradišťská mateřinka 00:00 So 19 Lenka Filipová 00:00 Po 21 Astronomická přednáška 14:30 Ne 27 Nedělní čaj s UH Senior Bandem 14:00 UH Reduta Pá 4 Karel Plíhal 00:00 Út 8 Stříbrné doly 14:30 Út 15 Geologické putování 14:30 Pá 18 Trénování paměti 00:00 Po 21 Casanova na duchcovském zámku 19:30


kulturní centra Út 22 Čt 24 Ne 27 Ne 27 St 30 St 30

Kapitoly z dějin umění Sumatra Pěstování okrasných dřevin Šlehačková zábava Tři zlaté vlasy Tři zlaté vlasy

14:30 16:00 09:00 19:30 08:30 10:00

DK KROMĚŘÍŽ Pařížanka Ženy v éteru Zlatovláska KM Big Band Otty Šalera Taneční Josefovský podvečer pro nezadane nad 50 Pá 18 Ještě jenou profesore Út 22 Riverstream Blues band

ČAJOVNA ORIENT - OTROKOVICE hotel Společenský dům, el.:737730656 Otevřeno:Ne-Čt: 13 - 22, Pá-So: 13 – 24 So 26 Taneční večer s RAQS SHARKI 20:00

OTROKOVICKÁ BESEDA nám.3. května 1302,Otrokovice, tel.fax : 577934441, www.volny.cz/otr.beseda

tel.: 573 337 422 Út 1 Po 7 So 12 Út 15 St 16

18:00 19:30 14:30 19:30 16:00 19:30 19:30

Pá 4 Po 7 Ne 13 Pá 18 Ne 20 Po 21

Karneval v benátkách 19:30 Miron Šmidák - klavírní koncert 19:30 Zlatovláska - dětské představení 15:00 Strašidlo Cantervillské - činohra 18:00 Rychlé šípy - činohra 18:00 Napříč západní Afrikou - přednáška 19:00

ALTERNATIVA

ASTROLOGICKÁ ABECEDA

Osvoboditelů 3778, Zlín, tel.: 577 018 162

Ivana Sýkorová, poradenství, konzultace, přednášky tel. 777-283 342, www.ivankasykorova.wz.cz

PO-PÁ 8-12, 13-17 h, SO 10-16 h

Přednáška : MERKUR V HOROSKOPU aneb učení nemusí být mučení St 9. 3. 18.00 h Alma klub, Kroměříž Přednáška : Zaměstnání, práce, poslání. Ne 13. 3. 13.30 h Čajovna pohoda na Sadové, Zlín

Jak je možné hledat vhodné zaměření pomocí astr logie? Využití horoskopu v personalistice. Seminář : Vzhůru ke hvězdám a zpátky k sobě So 26.3. 9-20 h Zlín

Vydejte se na cestu k sobě. Že nevíte kudy? Mapou vám může být váš horoskop. Seminář je vhodný i pro začátečníky. Přihlášky nejpozději do 18. března.

BAŤOVA VILA Gahurova 292, Zlín, tel. 577 219 083 jitka@batova-vila.cz, www.batova-vila.cz PC kurzy pro děti ve věku 8 až 14 let , pro ženy nejen v domácnosti BODY STYLING - aerobní choreografie, posilování, power stretch, 6. ZŠ Zlín, středa 18.3019.30, info na tel. 605 527 605

DK ZLÍN Gahurova, tel.: 577 211 184, 577 210 318, w.w.w.dkzlin.cz jazykové, pohybové kurzy, flamenco, tai-či ... PSYCHOPROFYLAXE těhotných Út 15 Tradice a zvyky- výchovný koncert

NETRADIČNÍ KAVÁRNA SLUNEČNICE II. Morysův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín, Tel.: 577 434 602, Po 14-20, Út-Pá 10-22, So, Ne zavřeno 17- 18.3. Institut celostní medicíny Praha Čt 17 Půsty a očistné kůry 18.00 přednáška MUDr. Strnadelové na téma

DŮM KULTURY VSETÍN Svárov 1055, www.dkvsetin.cz tel. : (+420) 571 417 993

ZOO LEŠNÁ Lukovská 112, Zlín, Tel.: 577 914 180 office@zoolesna.cz, www.zoolesna.cz

39

www.alternativa.cz

Pá 4 Čt 10 So 12 Čt 17 So 19 Út 29

Literární podvečer 17:00 Pohádkový karneval 16:00 Prodejní výstava rybářských potřeb09:00 Vernisáž výstavy 17:30 „Tvořivé odpoledne“ 16:00 Koncert učitelů ZUŠ 17:30 1. 3. – 5. 3. – ZUŠ Harmonie – výstava výtvarného oboru. 7. 3. – 12. 3. – ZUŠ Jižní svahy – výstava žákovských prací 17. 3. – 2. 4. –Gymnázium Zlín, nám. TGM a ZUŠ Zlín Štefánikova – výstava inzerce


40

Mûstské divadlo Zlín MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN tř. T. Bati 4091/32, divadlo.zlin.cz pokladna: 577 636 207, hromadné objednávky: 577 636 202, otevřeno PO - PÁ 9.00 - 18.00 h a 1 h před každým představením

Polská krev St 9. bfiezna 2005 v 17:00 hod, Velk˘ sál Mûstského divadla, Zlín

Polská krev, opereta o třech dějstvích, je komedie svěží a živá. Žádné velké vášně ani mocné citové zvraty. Libreto napsal Leo Stein na námět Puškinovy povídky Slečna selka z Bělkinových povídek. Steina zaujala divadelní zápletka, založená na záměně osob. Libretista přenesl děj z Ruska do Polska, vytvořil další postavy a nové situace. Oskar Nedbal složil do Polské krve řadu melodií, které ihned zpopulárněly a zůstaly přitažlivými dodnes – Blondýnky sladké; Diplomat; Jste kavalír, to vím; Krásná víla a mnoho dalších. Tuto úspěšnou operetu z počátku minulého století do Zlína přiváží Slezské divadlo Opava.

mimofiádná pfiedstavení

Výstava - Studenti UTB Út 1 Něco za něco St 2 Červený a černý Pá 4 Sestup Orfeův So 5 Něco za něco Ne 6 Kouzelná lampa Aladinova St 9 Polská krev Čt 10 Čertův švagr Čt 10 Čertův švagr Čt 10 Naši furianti Pá 11 Červený a Černý Ne 13 Dětský karneval Po 14 Šumař na střeše Út 15 Budulínek St 16 Šumař na střeše Čt 17 Budulínek Čt 17 Budulínek Pá 18 Červený a Černý Ne 20 Budulínek Út 22 Kouzelná lampa Aladinova Út 22 Kouzelná lampa Aladinova St 23 Sestup Orfeův So 26 Šumař na střeše Út 29 Naši furianti St 30 Ze starých pověstí českých St 30 Ze starých pověstí českých

14:30 19:00 19:00 19:00 00:00 17:00 10:00 14:30 19:00 19:00 15:00 19:00 10:00 10:00 10:00 14:30 19:00 14:30 10:30 14:30 19:00 00:00 10:00 10:00 14:30

DIVADÉLKO V KLUBU Pá 4 Elektrická puma 19:00 So 12 Víš přece, že neslyším, když teče voda 19:00 Čt 24 Elektrická puma 19:00 19:00 Pá 25 Letní den

STUDIO Z

Pohádku Budulínek uvede 20. března zlínské divadlo při příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež, který se slaví od roku 2001 z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež. Tato kouzelná pohádka si hned při premiéře získala srdce malých diváků i jejich rodičů. Přesvědčit se můžete i vy – začátek představení je ve 14.30 hodin. Ke Dni učitelů, který připadá na výročí narození J. A. Komenského (*28. 3. 1592) uvedeme již

Čt 3 Po 7 Po 14 Po 21 Út 22 Čt 31

Na tváři lehký smích O třech prasátkách Andromache Fernando Krapp mi napsal dopis O třech prasátkách Oidipús

10:00 00:00 11:00 19:00 09:00 10:00

23. 3. v 19 hodin inscenaci Sestup Orfeův. Mezinárodní den divadla se z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu slaví od roku 1962 vždy 27. března. K tomuto svátku uvádíme v sobotu 26. 3. v 19 hodin ve Velkém sále divadla muzikál Šumař na střeše.

derniéra Robert Anderson VÍ· P¤ECE, ÎE NESLY·ÍM, KDYÎ TEâE VODA

Poslední představení této oblíbené komedie v Divadélku v klubu v so 12. 3. v 19.00h.

Dûtsk˘ karneval Holčičky a kluci, i letos pro vás chystáme karneval! Na svátek všech Růženek, v neděli 13. března v 15 hodin Vás a Vaše maminky, tatínky, babičky a dědečky srdečně zveme na odpoledne plné tančení, zpívání a vůbec všeho, co k takovému karnevalu patří. Děti, těšíme se na Vás, a Vy – rodiče – nezapomeňte! KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!!!


divadlo

41

SLOVÁCKÉ DIVADLO - UH Tyršovo nám. 480, 686 12 Uherské Hradiště Tel.: 572 557 720, sd.uh.cz St 2 Liška Bystrouška 17:00 Čt 3 Rychlé šípy 19:30 Pá 4 Vstupte! 10:00 So 5 Vstupte! 19:30 Po 7 Šakalí léta 10:00 Út 8 Liška Bystrouška 18:00 St 9 Svačinka generálů 17:00 Čt 10 Autobus na lince 21 18:00 Čt 10 Vstupte! 19:30 Pá 11 Cyrano de Bergerac 10:00 So 12 Vstupte! 19:30 Ne 13 Vstupte! 19:30 Út 15 Svačinka generálů 18:00 Čt 17 Pohádka do dlaně 10:00 Pá 18 Kytice 10:00 So 19 Cyrano de Bergerac 19:30 So 19 Autobus na lince 21 19:30 Út 22 Autobus na lince 21 18:00 St 23 Svačinka generálů 17:00 Čt 24 Vstupte! 19:30 Pá 25 Blbec k večeři 19:30 St 30 Rychlé šípy 19:30 Čt 31 Zase jsem se umýval zbytečně 19:30

DIVADLO MANDRAGORA Dřevnická 1788, Bartošova čtvrt , Zlín tel. 603 772 353, www.mandragora.webz.cz So 5 Unisex 19:00 Út 8 Unisex 19:00 Út 15 Tři ženy navíc 19:00 Čt 17 Lord Nesmysliterátor 19:00 Út 22 Unisex 19:00 19:00 Čt 31 Tři ženy navíc

MALÁ SCÉNA Štefánikova 91, Zlín, tel./fax: 577 210 576 www.malascenazlin.cz

St 2 Čt 3 Po 14 Čt 17 Ne 20 St 23 Čt 24 St 30

Woody, Woody... Karel Plíhal Pelikáni v pustině Odpoledne s LDO Zahrada - premiéra Pelikáni v pustině Strašidláci Za kapku mandragory

19:00 19:00 19:00 15:30 15:30 19:00 15:30 19:00

HOFFMANNOVO DIVADLO - UH Orlovna, Mariánské nám., Uherské Hradiště Tel.:731187411, www.hoffmannovodivadlo.uh.cz Ne 13 Jak se stal Rumcajs loupežníkem 15:00

AGENTURA SEPTEMBER Záramí 4422, tel.: 577 042 214 september@zlin.cz, www.september.cz Akademia centrum UTB Út 15 Příběh Coco Chanel 19:00

STUDIO „T“ Dům kultury Zlín, Gahurova, Tel.: 603 511 638, www.volny.cz/studiot

Jifií Just

P¤ÍBùH COCO CHANEL 15. 3. v 19.00 h - Academia centrum UTB Zlín

Romantická komedie o osudových láskách ženy, která se stala legendou světa módy a vůní. Základem pro jevištní zpracování vzpomínky na královnu módy Coco Chanel byly kromě životopisné knihy i vzpomínky jejich současníků. Podněty pro uměleckou retrospektivu jistě pestrého a zajímavého života této osobnosti byly ale čerpány i z jiných zdrojů. Jedna z nejbohatších žen světa, sebevědomá kapitalistka, osobnost s břitkým, až cynickým humorem, nepřestala být nikdy nešťastnou naivní švadlenkou, toužící mít to, co většina žen - manžela a dítě. Celoživotní slečna však měla "štěstí v kartách a smůlu v lásce". Pokud si to ovšem nezavinila sama. Všechny její lásky končí tragédií či krachem. A jsou to lásky napříč spektrem národů i bankovních kont: následník ruského trůnu, anglický lord, chudý francouzský básník, německý nacistický důstojník... V režii Jiřího Adamce hrají: Michaela Dolinová, Jan Čenský, Libuše Švormová a Lumír Olšovský. inzerce


42

v˘stavy MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž tel. 573 338 388, fax 573 343 297 www.muzeum-km.cz, muzeum@muzeum-km.cz otevřeno 12 a 13-17 h Stálé expozice - otevřeno celoročně:

Památník Maxe švabinského, Příroda a člověk MĚSTO A ČAS

Galerie v podloubí - 3. 3. - 27. 3. Výtvarný projekt žáků Základní školy Zachar ČAROVÁNÍ ZE SKLA

Malá galerie - 10. 2. - 6. 3. Výstava miniaturních figurek brněnské sklářky Alice Dostálové. Během výstavy budou organizovány i dílny, kde bude paní Dostálové převádět své umění. ŘEMESLA NAŠICH PŘEDKŮ III.

Îivot v umûní - malífiské dílo Miroslava ·najdra ze sbírek soukrom˘ch sbûratelÛ

DÛm umûní, 15.3. – 8.5. VernisáÏ za úãasti autora 15.3. v 18:00 h. Název výstavy Život v umění vyjadřuje výtvarný komentář olomouckého autora, hornisty, malíře, kreslíře a grafika Miroslava Šnajdra staršího (*1938) k jednotlivým zlomovým událostem v historii české společnosti druhé poloviny minulého století i k událostem ve vlastním životě. Stěžejní část výstavy tvoří díla zapůjčena především z významných českých soukromých sbírek. Prostřednictvím 85 obrazů je představena dosavadní více než čtyřicetiletá malířská tvorba. Autor je řazen k nejvýraznějším českým výtvarníkům starší generace a je zastoupen na řadě výstav a v uměleckých sbírkách u nás i v zahraničí. Náměty se v jeho tvorbě obměňují a variují jako hudební motivy.. Rozvinul podněty, které přineslo období informelu a dospěl až k redukovaným malbám se stopami dotýkaných malířských záznamů. Výstava, připravená zlínskou galerií, měla svou premiéru v Galerii Václava Špály v Praze a její rozšířená repríza probíhá v Domě umění ve Zlíně. -lh-

17. 3. - 22. 5. Třetí pokračování výstav a programů pro školní děti a mládež. Seznámení s řemesly našich předků. Školy na objednání. MEDITATIVNÍ OBRAZY STANISLAVA WEIGELA

Výstavní síň Portál - 9. 3. - 29. 3.

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ Dům umění, nám. T. G. M. 2570, tel: 577 210 662 Zámek, Soudní 1, tel: 577 431 429 Denně kromě pondělí 9 - 12 a 13 - 17 h Každé první úterý v měsíci je vstup bezplatný. Patrik Hábl - malba, Petr Stanický - sochařská tvorba

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2.patro 10.2.-28.3.2005 Stálá expozice - ZLÍNSKÝ ZÁMEK

České malířství a sochařství 20.století Slovenské malířství 1.poloviny 20.století

DŮM UMĚNÍ - do 6.3.2005 ze sbírek Galérie M.A.Bazovského v Trenčíně Život v umění.

DŮM UMĚNÍ - od15.3. do 8.5.2005 malířské dílo Miroslav Šnajdra

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ Soudní 1, Zlín, Hana Čubanová - tel./fax: 577 004 626 www.muzeum-zlin.cz

âlovûk na Mûsíci Apollo 17 Muzeum Jihov˘chodní Moravy ve Zlínû 3. 3. – 3. 4. Unikátní výstava fotografií o výstupu člověka na Měsíc, která je doprovázena filmovým dokumentem a bohatým doprovodným programem. Výstavu jejíž motto zní: „Nic není nemožné" doplní dvě přednášky Ing. Tomáš Přibyla předního odborníka na výzkum vesmíru a kosmonautiky z Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Od Tomáš Přibyla se můžete 14. března v 18 hodin dozvědět něco o Apollu a jeho prvních krocích po Měsíci a 21. března opět v 18 hodin se těšte na povídání a Dobrodružství jménem Apollo. Součástí obou přednášek je prohlídka výstavy v prostorách muzea.

expozice: tel. 577 004 635; 577 004 618 denně kromě Po 9.00-12.00 h, 13.00-17.00 h Stálé expozice

Pamětní síň Františka Bartoše S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti V˘stavy ZLÍN MYTICKÝ I HISTORICKÝ

do 1.5. ČLOVĚK NA MĚSÍCI - APOLLO 17

3. 3. – 3. 4. 2005 Pfiedná‰ky Čt 10 Na kole napříč Evropou Po 14 Apollo: kroky po měsíci Čt 17 Hody, hody, doprovody Po 21 Dobrodružství jménem Apollo Čt 24 I taková je Aljaška Čt 31 Cesta svatého Jakuba

18:00 18:00 09:00 18:00 18:00 18:00


v˘stavy

43

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště tel.: 572 556 556, 572 551 370 Galerie SM, Otakarova 103, tel.: 572 552 425 Památník Velké Moravy, tel.: 572 543 382 Topolná tel. 572 508 272 www.slovackemuzeum.cz Stálá expozice

Slovácko, Umění jihovýchodní Moravy, Soubor lidových staveb Topolná Hlavní budova: Klobúček s pérkama, věneček s pantlama

do 28.3. 2005 Výstava ze sbírek národopisného oddělení Slováckého muzea přibližuje úvazy, pokrývky a úpravy hlavy dětí, mužů a žen z oblasti Uherskohradišťska, Kunovicka, Uherskoostrožska a Buchlovicka a je bohatě doplněna dobovými fotografiemi. Bedřich Beneš Buchlovan, známý, neznámý

Výstava připravená Slováckým muzeem a Knihovnou B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti ke 120. výročí narození představí významnou osobnost našeho regionu jako studenta, učitele, spisovatele, knihovníka a sběratele drobné grafiky. Návštěvníky zaujme ukázkami z dosud nepublikovaných rukopisů i neznámými dokumenty či fotografiemi. vernisáž čt 17 v 17.00 Velikonoce ve Slováckém muzeu

21. - 23. 3. od 9.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00 h. Přiblížily se velikonoční svátky a to je období, kdy Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ožívá předváděním výroby zvykoslovných předmětů a malováním kraslic. Přijďte se také letos podívat na různé způsoby a techniky zdobení vajíček, uplést si vlastní pomlázku či tatar nebo načerpat inspiraci při pečení tradičního zvykoslovného pečiva. Kurz zdobení kraslic - do 15.3.

Patrik Hábl – malba Petr Stanick˘ – sochafiská tvorba

Grafick˘ kabinet, 2. patro Zlínského zámku, 10. 2. – 28. 3. Dvojice autorů Patrik Hábl (1975) a Petr Stanický (1975) patří k nejmladší umělecké generaci. Oba umělci, původem ze Zlínska, nyní pedagogicky i výtvarně činní v Praze, se na výstavě vzájemně doplňují většinou abstraktní polohou své tvorby z posledních let. Hábl se prezentuje meditativními cykly rastrů, kruhů a bublin. Stanický s ním komunikuje reliéfy, grafickými listy a objekty ze dřeva inspirovanými subjektivním prožitkem architektury a městského prostoru. V jejich citlivých uměleckých formulacích se odhaluje snaha o pronikání různých rovin vnímání a významu, což dodává těmto dílům jedinečnosti v každém okamžiku jejich interakce s okem diváka.

Galerie Slováckého muzea: výstavy do 3. 4. 2005 Josef Pšurný - Z malířského díla /1918-2003/ Kamil Mikel - Obrazy Jiří Jun - Trialog

KAFÍRNA ARCHA Bartošova 12 (budova radnice), Zlín Jolana Jemelková - obrazy/serigrafie

GALERIE JIŘÍ HOLÍK Hrobice u Zlína, tel.: 577 981 324 Stálá expozice děl Jiřího Holíka a přátel výtvarníků

GALERIE VIVA Záramí 4463 (Dům peněžnictví), Zlín tel.: 577 437 075, galerieviva@zl.inext.cz smíšená výstava kmenových autorů

Obuvnické muzeum Zlín průmyslový areál 1, tel. 577 522 225, m.stybrova@seznam.cz Mirka Štýbrová Út-Pá 10-12 h, 13-17h, poslední prohlídka v 16 h

Jan âERN¯ -Obrazy Vítûzslav ODSTRâIL - Dfievûné sochy GALERIE Kincová ve Zlínû, do 12.3. Jan ČERNÝ – malíř a restaurátor, .Realizoval znak české expozice ve Vancouveru, výtvarně spolupracuje s filmem /J.Jakubisko –Sedím na konári a je mi dobře, Nejasná zpráva o konci světa /. Vítězslav ODSTRČIL –umělecký řezbář a sochař.Tvoří volné plastiky komorního charakteru s figurální tématikou.


44

akce pro dûti

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Nabídka výukových výtvarných a rukodělných programů pro I. Stupeň ZŠ škol

klášterní budova Regina, Divadelní 6, 760 01 Zlín tel.: 577 212 020 zázn., mob.: 732 376 193 centrum.zlin@volny.cz Čt 3 Postní doba v rodině 09:00 So 5 Výroba velikonočních kraslic 08:30 Po 7 Zdobení květináčků 16:00 Čt 10 Jarní malování 16:45 Čt 17 Velikonoční pondělí 09:00 16:00 Po 21 Velikonoční tvoření z papíru

DDM SLUNÍČKO OTROKOVICE Tř. Osvobození 168 Tel: 577 922 252, mob.: 736 465 47

MATEŘSKÉ CENTRUM Milíčova 867, Malenovice tel. 577 10 3 384, otevřeno denně 8:00-17:00 h mc-zlin @ volny. cz, www. volny. cz/mc- zlin Jarní fotografování dětí Jarní dekorace Informační hodina angličtiny Reflexní masáže Bazárek Velikonoční inspirace Bazárek Bazárek

Nabídka nových kroužků pro děti:

Orientální tance pro začátečníky – děvčata od 12 let Počítače pro pokročilé – zahajujeme od března Klub malých mistrů –1x měsíčně netradiční výtvarné techniky – decoupage, drátování aj. Nabídka pro dospělé: Keramika pro pokročilé – práce na hrnčířském kruhu Oddûlení ekologie a pfiírodovûdy 19. 3. – Volná sobota –

DDM Tlumačov So 19 O pohár starosty obce Tlumačov - aerobik 13:00 Otrokovice - DDM Sluníčko Čt 24 Den otevřených dveří 00:00 Pá 25 Den otevřených dveří 09:00 Otrokovická Beseda Út 8 Paragraf 11/55 - oblastní kolo 09:00 Út 22 Velikonoční dílny 09:00 Společenský dům na Bahňáku St 23 Velikonoční dílny 09:00 ZŠ Tlumačov Pá 11 Velikonoční dílny v Tlumačově 08:00 17:00 St 23 Velikonoční nocování

Út 1 St 2 Pá 4 Út 8 Po 14 St 16 Po 21 Út 22

Keramika – práce s hlínou , Vizovické pečivo – vítáme jaro, Vítání jara – vystoupení folklorního souboru Laštověnka, Strom života, Drátování. Podrobnější informace o oblíbených programech na tel.: 577 142 742, sl. Kolaříková, p. Vladíková.

08:30 08:00 09:00 09:00 00:00 09:00 00:00 00:00

DDM ASTRA

procházka nekonečně měnící se krajinou. Bližší informace: p. Königová, tel.: 577 142 742, 604 258 592 Na letní prázdniny připravujeme:

7. – 14. 8. 2005/Expedice Rajnochovice – pobytový tábor. Informace: p. Šimková, tel.: 577 142 742 22. – 28. 8. 2005/Sportovní tábor – Českomoravská vrchovina. Informace: p. Königová, tel.: 577 142 742 DDM Astra, Pfiíluky 4. 3. – Jarní vycházka „Za velikonočním pokladem..."

sraz v 9 hod.u „slonů" (dětské hřiště u II. segmentu) na JS. Do batůžku si přibalte i uzeninku na opékání a nožík. Po cestě si upleteme velikonoční tatárek z proutí. Předpokládaný návrat kolem 14 hod. Akce je určena pouze dětem od 7 do 15 let. Informace: p. Rábek, tel.: 577 271 311, 723 318 030, p. Svoboda, tel.: 608 743 908 14. 3. – střelecká soutěž „O zlatý brok" –15 – 18 h.

- pro veřejnost od 7 do 15 let, střelba ze vzduchové pušky Slavia 631 na soustředný terč. Prezentace do 14:45 hod. Přihlášky a informace: p. Rábek, tel.: 577 271 311 Na letní prázdniny připravujeme:

1. – 10. 7. 2005/Jižní Moravou na kolech – cyklistický, poznávací tábor. DDM Astra, Tyr‰ovo nábfieÏí 9. 3. – Souboj generací

– akce pro tvořivé děti a jejich rodiče. Přijďte si vytvořit svůj „hrad", pevnost" nebo „indiánskou osadu" z nejrůznějších materiálů. Informace: p. Štěrbová

Příluky 2, tel.: 577 271 311, ddmzlin@volny.cz Družstevní 4514, tel.: 577 142 742 Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312

5. 3. – „Trnečka 2005"

ddmastra.webpark.cz

19. 3. – Magic the gathering

DÛm dûtí a mládeÏe Astra, DruÏstevní 5. 3. - Volná sobota

dopolední sobotní program pro všechny děti. Od 9,30 do 13,00 h vás čeká práce ve výtvarném ateliéru, počítače, interaktivní a společenské hry a soutěže v tělocvičně. S sebou přezůvky, svačinu a dobrou náladu. V případě sněhové nadílky boby a sáně s sebou. Vstup zdarma. Informace na tel.: 577 142 742, sl. Kolaříková, p. Vladíková 24.3. - Velikonoční čtvrtek

od 10,00 – 13,00h - prázdninové dopoledne věnované velikonočním tradicím. Budeme zdobit vajíčka na několik způsobů, vyrábět velikonoční přáníčka, plést pomlázku, hrát maňáskové divadlo apod. Vstupné 20,-Kč + dvě vyfouknutá vajíčka s sebou. 1. – 7.3. – školní kola soutěže Paragraf 11/55

– okresní soutěžní přehlídka dětských zpěváků lidových písní, Malá scéna, Zlín. Informace: p. Večerková 8 – 20 hod. Pravidelný měsíční turnaj. Informace: p. Večerková 22. 3. – Vítáme jaro – 14 – 17 hod.

Výroba velikonoční výzdoby všeho druhu. Informace: p. Spendlerová 23. 3. – Nápady z klobouku – 14 – 18 hod.

Přijďte si vyrobit třeba dárek pro kamaráda. Nápadů máme plný klobouk, jen si vybrat. Informace: p. Štěrbová Na letní prázdniny připravujeme:

1. – 10. 7. 2005 /Rybářský tábor – pobytový tábor, rybolov + poznávací výlety. Informace: p. Klímková 25. - 31. 7. 2005/ Soláň (hotel Čarták) – pobytový tábor. Informace: p. Štěrbová 18. -22. 7. 2005/Příměstský tábor poznávací – Zlín a okolí. Informace: p. Spendlerová


relax

45

FITNESS

TENIS Tenis Vršava

Lázně Zlín

Zlín Vršava, tel.: 577 215 496

Sport studio – veřejná posilovna, tel.: 577599 928 FC PANTER

BRUSLENí pro veřejnost nový stadion u Zimního stadionu, Zlín Březnická tel.: 577 221 892, vstupné 30 Kč , čt. 17:30 – 19:00, so. 15:00 – 16:30, 18:00 – 19: 30, ne. 15:00 – 16: 30

Lyžařský umělý svah Zlín tel.: 577 211 938, lehká sjezdovka cca 0.3 km večerní lyžování

PLAVÁNÍ - Lázně Zlín Hradská 888, tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz 25m krytý bazén, dětský bazén, sauna, masáže, veřejná posilovna, parní kabinky, občerstvení, výuka plavání a potápění, vodní aerobic

Fitness Cat

/sportovní Hala Novesta /- Zlín , tel.: 577 217 068 Fitcentrum Olympia

Zlín Burešov 4886 tel.: 577 431 425 Kapa Fitness

Zlín – Jižní Svahy Česká 5384, tel.: 577 141 926 SPORTCENTRUM K2

Zlín Vršava, tel.: 577 200 204, 604 260 020 bowling, spinning, powerjoga, tae-bo, owerbally, fitbally, aerobic, solárium, posilovna

SQUASH Squash Kvítková

50m krytý bazén

po - pá 6.00 - 21.00, so- ne 9.00-20.00 Vyjímky Po 7.3. otevřeno: 6.00-11.00, 17.00-21.00 So 12.3. otevřeno: 9.00-14.00 Ne 13.3. otevřeno: 13.00-20.00 Po 28.3. zavřeno

Sport. centrum Radostova Luhačovice, přihlášky a info: M. Košařová 777 714 724 e-mail: monkos@tiscali.cz

So 5 Powerjóga Energy Day So 26 Powerjóga Reebok Tour

Zlín Tyršovo náb. tel.: 608 428 384 487spinning, dámská pos., masáže, solárium,

10:00 09:30

Sahadža jóga centrum nám. T.G. Masaryka 588, Zlín, tel.:732 668 411, 602557916, www.nirmala.cz

26. 2. - 6. 3. 2005 Výstava taženého skla, obrazů a hliněných reliéfů mistrů Ondřeje Vajgla a Christiana Tarakeshwary TURISTICKÝ KALENDÁŘ KČT ZLÍN informace St. Chadima ml. , tel. 721 422 767. Vycházky se konají za každého počasí. Změna programu vyhrazena. St 2 Zbožensko 08:30 So 5 Z Olomouce do Želechovic 04:57 Ne 6 Králov 06:42 Ne 6 Po stopách T. G. Masaryka 07:28 St 9 Pindula 09:00 So 12 Zlatý Chlum a Šerák 06:22 Ne 13 Klenčov 09:00 St 16 Janova hora 07:40 So 19 Císařská cesta 07:05 So 19 Za velikonočním vajíčkem 08:30 22. ročník turistického pochodu pro děti s rodiči a prarodiči na trase 4-6 km. Start v Dětském centru Burešov od 8.30 do 9.30 hod. Na trase bude připravena řada soutěží a her, v cíli tradiční kraslice a čaj. Vedoucí L. Valentová. Ne 20 Vítání jara na Pálenisku 07:28 Ne 20 Oblastní vítání jara v Chřibech 08:00 St 23 Havránkov 08:30 So 26 Apollonův chrám 06:26 So 26 Hážovické díly 07:04 Po 28 Modrá 08:00 08:00 St 30 Stádliska

Zlín Kvítková 5279, tel.: 577 434 112 Squash Club Malenovice

Zlín - Malenovice Masarykova, tel.: 577 103 827 inzerce


46 tipy

Breakzine magazín zlomen˘ch rytmÛ Únor 2005 je pro českou hudební scénu přelomový. Ještě nad ní nelamte hůl. Konečně se dočkáte toho, co vám dosud chybělo. Zlomíme kletbu, která na scénu nabaluje pochybné pisálky a neumělé fotografy, a přineseme vám opravdu kvalitní časopis, který si fandové dobré muziky zaslouží. Od konce února se ve vašich oblíbených klubech a obchodech začne objevovat první číslo magazínu zlomených rytmů Breakzine. Klidně si sedněte, jestli se vám podlomila kolena. Breakzine 25. února v ostravském Fabricu stylově pokřtil breakbeatový dobrodruh Brent Newitt z populárních Aquasky. Za Breakzinem ale nemusíte až do Ostravy, do distribuce jsme nalomili spoustu sympatických lidí. Snad nebudete kvůli 39 korunám za 32 stran A5 lomit rukama. Celkem jsme pro vás připravili 1000 výtisků. Nechceme lámat rekordy, chceme prolomit vlny. Zalomit to můžete taky na našem webu www.breakzine.cz, kde je vedle seznamu prodejců a mnoha informací i v angličtině taky prostor k páchání vylomenin na diskusním fóru. Dvouměsíčník Breakzine vás bezpečně provede scénou lámaných beatů (drum & bass, breakbeat, hip hop, nu jazz, downtempo...) a představí i zlomek sportu (snb, sk8) a umění (graffiti, streetart, komiks, film, design, móda...). Jiní už si vylámali zuby, ale my máme exkluzivní materiály a nezlomný optimismus. A hlavně, jsme jedněmi z vás.

S Breakzinem si nezlomíte vaz. Ale moÏná vám zlomí srdce.

H.R. Giger

Kurs hlubinné abreaktivní psychoterapie Andreje Dragomireckého 11. aÏ 18. bfiezna 2005. Na Moravû, u Bystfiice pod Host˘nem.

Příčiny většiny psychických a zdravotních potíží jsou ukryty ve Vaší minulosti. Veškeré traumatické události prožité v době prenatálu i v minulých životech se mohou za určitých okolností projevovat ve Vaší současnosti. Na kursu se naučíte jak tato traumata odkrýt a pracovat s nimi tak, aby již dále nepůsobila potíže. Z filosofického hlediska je zajímavá praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie, protože vám dá velice jasný a plastický obraz mechanismů, kterým člověk podléhá a které ovládají jeho život. Z tohoto hlediska je tato terapie velice zajímavá i pro ty, kterým nejde v daném okamžiku o nějakou psychoterapeutickou práci na sobě, ale spíše o poznání různých duchovních zákonitostí. kontakt.: Andrej Dragomireck˘ www.volny.cz/ psychoservis, tel. 603 33 1950

Informace o pofiádan˘ch akcích zasílejte na adresu:

redakce@inzlin.info

Uzávûrka dal‰ího ãísla 15. bfiezna 2005 !!!


inzlin05_03  

Programov˘ mûsíãník poskytující lidem ve Zlínû a okolí co nej‰ir‰í spektrum informací jak vyuÏít voln˘ ãas. Bfieznov˘ tip inZlin: Místo lihu...

inzlin05_03  

Programov˘ mûsíãník poskytující lidem ve Zlínû a okolí co nej‰ir‰í spektrum informací jak vyuÏít voln˘ ãas. Bfieznov˘ tip inZlin: Místo lihu...

Advertisement