Page 1

CURS D’INICIACIÓ A TÈCNIC/A ESPORTIU EN LA MODALITAT DE MARXA NÒRDICA

-Foto-

CURS D’INICIACIÓ A TÈCNIC/A ESPORTIU EN LA MODALITAT DE MARXA NÒRDICA

CURS D’INICIACIÓ A TÈCNIC/A ESPORTIU EN LA MODALITAT DE MARXA NÒRDICA

Presentació Full d’inscripció

COGNOMS:_____________________________

El programa té com a objectiu facilitar la informació bàsica per a la realització d’activitats esportives de marxa nòrdica en l’àmbit extraescolar i del voluntariat. El contingut general és de 50 hores repartides en 15 hores de matèries generals, i 35 hores teòric pràctiques específiques de marxa nòrdica

NOM: _________________________________

QUÈ ÉS LA MARXA NÒRDICA ?

DATA DE NAIXEMENT: ___________________

La marxa nòrdica -o Nòrdic Walking- és una activitat física saludable, que es fonamenta en tres principis: - Una postura correcta - La tècnica correcta de caminar - L’ús correcta dels pals, especialment dissenyats per a la marxa

___________________________________

NIF: ________________________ SEXE _____ ADREÇA. ______________________________ LOCALITAT: ____________________________

QUI LA POT PRACTICAR ?

C.P. i MUNICIPI: _________________________

És una activitat física apta per a tothom: Persones que mai han practicat esport., persones grans, persones amb diverses patologies d'esquena, articulacions, sistema músculo-esquelètic (osteoporosi, artritis, artrosi, reuma, etc.), persones amb sobrepès; i esportistes, com una alternativa més en els seus plans d'entrenament i/o recuperació de lesions.

E-MAIL: ________________________________ OBSERVACIONS: Cal dur fotocòpia del DNI per ambdues cares. La persona sotasignant accepta realitzar aquest curs amb les condicions marcades per l'organització i renuncia expressament a qualsevol reclamació judicial, civil o penal que pugui originar-se en la pràctica de l'activitat, per danys i perjudicis, tant materials com personals, que pugui patir la persona interessada, per l'esdeveniment de fets que no es puguin preveure, o que, previstos, no es puguin evitar.(Art. 1105 del Codi Civil)

Organitza:

Associació Esportiva NORDIC WALKING CATALUNYA Hi col.labora:

Amb el suport de: DATA: ______________________ Signatura

ABRIL - MAIG 2013

Associació Esportiva NORDIC WALKING CATALUNYA


CURS D’INICIACIÓ A TÈCNIC/A

ESPORTIU EN LA MODALITAT

DE MARXA NÒRDICA

Inscripcions:

Calendari del curs

Declaració sanitària:

Fins al 25 de març 2013 via e-mail, trametent la fitxa escanejada i degudament complimentada. Confirmada la inscripció, caldrà realitzar la matrícula mitjançant ingrés al número de compte que es comunicarà a l’efecte. Les persones menors de 18 anys hauran d'aportar autorització signada pel pare,mare, tutor/a familiars i fotocòpia del NIF dels autoritzadors. Els desplaçaments, material, àpats i pernoctacions són a càrrec de l'alumne/a.

Abril Dissabte 13 (Matí i tarda) - Diumenge 14 (Matí) Dissabte 20 (Matí i tarda) Dissabte 27 (Matí i tarda) - Diumenge 28 (Matí)

En/Na _________________________________

Drets d'inscripció: 180 € Durada: 50 hores de formació. -15 hores Bloc Comú -35 hores Bloc Específic

Maig Dissabte 4 (Matí i tarda) Dissabte 11 (Matí i tarda) - Diumenge 12 (Matí)

Lloc Sala polivalent de la Regidoria d'Esports Ajuntament de Calafell Avinguda Vilarenc, núm.3 - CALAFELL

amb DNI _______________________________ que figuro com a titular d'aquesta inscripció, declaro sota pròpia responsabilitat, que no estic afectat/da per cap malaltia o lesió que pogués representar algun perill en l'exercici de l'activitat física moderada, per a mi, o per a les altres persones participants. Exonero expressament de qualsevol responsabilitat els organitzadors/es i l'entitat promotora d'aquesta activitat, davant qualsevol eventualitat. I dono fe que són certes les dades que consten en aquest document.

Temari

Nombre de places: Mínim de 12 alumnes, màxim de 30 alumnes. En cas de no arribar a les 12 places el curs se suspendrà.

Material bàsic Calçat esportiu adequat, pals de marxa nòrdica i roba adient per a l'època.

Nivell esportiu Bona forma física

Requisits Els interessats/des a fer el curs han de ser practicants de Marxa Nòrdica i/o haver fet algun curs d'iniciació, amb una edat mínima de 16 anys complerts en el moment de la inscripció La organització del curs es reserva el dret de modificar el programa de pràctiques si les condicions climàtiques així ho aconsellen i d'excloure del curs qualsevol alumne/a que demostri desinterès, manca de voluntat o incompliment de les normes, així com resoldre qualsevol cas no previst.

BLOC COMÚ - Salut i activitat físicoesportiva - Evolució Psicològica del jove esportista - Recursos metodològics en l'ensenyament de l'activitat física i l'esport - Educació i esport: tècnics, pares, esportistes - Contraindicacions per a la pràctica esportiva - Lesions esportives: primera atenció davant una lesió - Aplicació pràctica de primers auxilis - Malalties transmissibles i activitat esportiva

BLOC ESPECÍFIC - Introducció - Àrea de formació tècnica: - Àrea de didàctica: - Àrea de seguretat: - Àrea d’organització i marc legal

DATA :.........................................Signatura

Autorització del tutor/a (per a alumnes menors de 18 anys) Nom __________________________________ El tutor/a de la persona menor inscrita en aquest full l'autoritzo perquè assisteixi al curset corresponent, i adjunto fotocòpia signada del NIF Signat :

Reconeixement i certificació El Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu serà reconegut mitjançant un certificat d’assistència signat per l’Escola Catalana de l’Esport, del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Per obtenir el certificat caldrà assistir com a mínim al 80% de les hores de classe

Per informació i inscripcions: Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya Inwa.nordicwalking.spain@gmail.com

CIATE Nordic Walking  

Curs d'Iniciació a Tècnic Esportiu en la modalitat de marxa nòrdica