Dorpsmagazine 01 - DRHS

Page 1

2011 DRHS

Driehuis in woord en beeld

Een magazine gemaakt voor en door Driehuizenaren

DRHS Driehuis is ... Geboren en getogen Wat schaft de pot De Parels van Driehuis Driehut Samen Historie The place to be Driehuis aan het werk Kettingreactie Dichter bij de kunst Lievelingsplek De feitenDriehuis is ...

BEELD Ernst Merhottein

Julia Stompul

Matthijs Jansen

Heerlijk midden in de natuur Roland Sinnige

Roland Sinnige

Adrienne Moleman

Loek Schouten

Jeroen de Hulster

Pim Dekker

Vanessa Vermeer-Ludenhoff


002

Aan de DRHS werkten mee...

DRHS

BEELD Julia Krijnen

Edith van Beek

Hans Rombouts

Anja Roelofs

concept + hoofdredactie + art-direction + realisatie

gedicht: Dichter bij de kunst - Cor Sneekes

beeld: Driehuis aan het werk + Samen

Corine van Oeveren

Ingrid Brouwers

Anja van Wijgerden

traffic-manager

tekst: redigeren + Samen

beeld: De Parels van Driehuis + Geboren en getogen

Loek Hieselaar

Anton Buurman

tekst: De Parels van Driehuis Ruud Gerrits + Historie

beeld: Driehuis is ...

Michiel Bom

Lotje Eikelboom

Brecht Langhout

uitgever

tekst: Geboren en getogen familie Wolfs

kunstwerk: Dichter bij de kunst - Cor Sneekes

Jeske Fonck

Monique Hulsman

Ernst Merhottein

organisatie + acquisitie

tekst: De Parels van Driehuis - Quirien Mechanicus + Wat schaft de pot + pr

tekst en beeld: Historie - Westerveld + beeld: Driehuis is ...

Joost Kok

Monique van der Velden

Irma Noteboom

acquisitie

tekst: Geboren en getogen - familie Macdaniel + Schols + pr

beeld: Driehut

Tabolien Jorritsma

Reina de Haan

Julia Krijnen

acquisitie + tekst en beeld: The place to be

tekst: De Parels van Driehuis Franc Weerwind

beeld: portretten medewerkers

Remco Harms

Karen Winnubst

tekst: www.ons3huis.nl

beeld: Driehuis aan het werk + Samen + Driehuis is ...

Anneke Meulenberg

Wilmien Schols

Karin Seisveld

tekst: Lievelingsplekken

organisatie: Geboren en getogen

organisatie: Kettingreactie

Bauke ter Braak

Kees Giesbergen

tekst: redigeren

illustraties: Lievelingsplek

Edwin Fonck

Ada Leenheer

Ronald Koetzier

gedicht: Dichter bij de kunst - Sint Engelmunduskerk

kunstwerk: Dichter bij de kunst - Sint Engelmunduskerk

beeld: Historie - Kriemhilda


003

Voorwoord

DRHS

BEELD Marcel Reimer

Marcel Reimer beeld: coverbeeld kerk + Historie + Driehuis aan het werk + Mooier en schoner + Kettingreactie + beeldbewerken

Miranda Bakker beeld: Driehut

Remko Kraaijeveld beeld: Wat schaft de pot - gerechten

Plezier in DRHS! Rob Huizinga

We zijn er met 35 dorpsgenoten een hele

DRHS, een magazine voor en door

archiefbeeld: Historie

tijd mee bezig geweest, maar hier is-ie dan:

Driehuizenaren. Mogelijk gemaakt door

de DRHS. Een titel zonder klinkers, maar

sponsors werkend en/of wonend in

daar zorgen de Driehuizenaren zelf wel

Driehuis.

Robert-Jan van Hoogstraten

voor. Want daar staat het magazine

beeld: Wat schaft de pot - koks

helemaal vol mee. Wat ze doen, wat ze vinden, wat ze willen. Mooie foto’s, korte stukjes, hartenkreten, langere interviews.

© 2012 DRHS – IN VORM –

Oud en jong, nieuwe bewoners en mensen

Edith van Beek

die er al generaties lang leven. Van de kroegbaas en de burgemeester tot meneer Louis van den Eijkhof uit Velserduin en

Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Sira Roos van 7 jaar, die het hier een leuke

deze uitgave mag zonder voorafgaande

plek vindt. Allemaal leert u ze met dit blad

schriftelijke toestemming van

een beetje beter kennen. Zo ontstaat een

Edith van Beek en de Stichting Dorps-

levendig beeld van het dorp en zijn

raad Driehuis worden overgenomen of

bewoners. Een bonte verzameling is het

worden vermenigvuldigd.

geworden, maar die tekent Driehuis: iedereen voelt zich er thuis. En door dit magazine misschien zelfs nog iets meer.

Aan alle artikelen is de grootst

Wij hebben deze bijzondere uitgave met

mogelijke zorg besteed, maar fouten

groot plezier gemaakt. Ik zou zeggen:

zijn menselijk. Daarom kan geen

Dorpsraad Driehuis

geniet van DRHS!

verantwoordelijkheid worden aanvaard

DRHS is gemaakt door 35 enthousiaste medewerkers

Namens alle makers,

voor eventuele onvoorziene gevolgen,

in opdracht van de Stichting Dorpsraad Driehuis, ter ere van hun 33 jarig bestaan.

dit magazine en/of daarvan verwante

Edith van Beek

media. We hebben ons uiterste best

hoofdredactie

gedaan om de rechten van de

Luchtfoto omslag: © Copyright Gemeente Velsen

Drukwerk: PRinterface

veroorzaakt door foute gegevens in

gebruikte tekst en afbeeldingen vooraf

Wilt u een reactie geven? Wilt u meer weten?

te controleren en voor zover mogelijk

Ga naar www.dorpsmagazine.nl

de bron te vermelden cq. toestemming te vragen.


010

DRHS

Historie

TEKST Loek Hieselaar

Driehuis, een van oorsprong katholiek gehucht met een boerderijkerk

Bronnen: oa. “Kroniek van Driehuis� van Siebe Rolle

Het dorp Driehuis vormt met zijn 102 hectare oppervlakte en een paar duizend inwoners de op een na kleinste woonkern van de gemeente Velsen. Alleen Velsen-Zuid is kleiner in oppervlak. Bij elkaar opgeteld hebben Velsen-Zuid en Driehuis bijna 5.000 inwoners op een totaal van 67.349 in de hele gemeente.


011

DRHS

Van vroeger tot nu

HISTORISCH BEELD Rob Huizinga BEELD Marcel Reimer

Door de bebouwing (veel villa’s, hoogbouw komt nauwelijks voor), het vele groen achter en rond de huizen, de aanwezigheid van een spoorwegstation, van scholen, zorginstellingen en een aangrenzend recreatiegebied, dat zowel landgoederen, polders, duinen als strand omvat is het een ideale woonplek. En de nabijheid van steden als Amsterdam en Haarlem is ook niet onbelangrijk.

katholieke kerken aan de gereformeerden

belegden in ruime hofsteden met park-

werden toegewezen.

achtige tuinen eromheen. Landgoederen als Beeckestijn, Waterland, Velserbeek en

Zo’n plaats van samenkomst in de vorm

Schoonenberg herinneren hier nog aan.

van een boerderij werd ook gebouwd in

De van oorsprong agrarische bevolking van

Driehuysen, omdat dat mooi centraal lag.

Driehuis zag het landschap drastisch

Die heeft iets ten zuidwesten van de

veranderen. Grote delen van het kale en

huidige Sint Engelmunduskerk gestaan.

lage duingebied werden afgegraven,

De bewoners van Velsen konden er via

bossen ingeplant en tuinen aangelegd.

de Driehuizerkerkweg heen en die uit

Velen verdienden hun dagelijks brood

Santpoort via het Kerkvoetpad en de

voortaan als seizoenpersoneel op de land-

Hagelinger- of Doodweg. Overigens hoef-

goederen en boerenhofsteden. Of als zij

den die katholieken zich niet zo onopval-

geluk hadden op een pachtboerderij.

Amsterdamse kooplui

lend te gedragen als in sommige steden,

Toch is Driehuis pas echt landelijk op de

De ontwikkeling van het dorp heeft zich

want de pastoor was bij de overheid

kaart gezet door de bouw van het

pas in de 20e eeuw voltrokken. Voor die

bekend en het bestuur van deze katholieke

Crematorium Westerveld in 1913, het

tijd stelde Driehuis nauwelijks iets voor.

gemeente werd zelfs officieel aangeslagen

eerste crematorium in Nederland.

Van oorsprong was het een onbeduidend

voor het bezit van een kerkhuis en een

Veel bekende Nederlanders kozen voor

gehucht, waar aan het eind van de Middel-

pastorie.

deze vorm van lijkbezorging, ondanks de

eeuwen niet meer dan drie boerenhofste-

Als er geld te verdienen valt zijn Neder-

ophef die dit initiatief vooral in katholieke

den stonden. Vandaar de oorspronkelijke

landers immers altijd tolerant, zo heeft de

kring (en zeker in het katholieke Driehuis)

naam Driehuysen, die je op oude kaarten

geschiedenis geleerd.

ondervond. De rk kerk was tot 1963 op

nog wel tegenkomt. De oudste vermelding,

principiële gronden fel tegenstander van

die in het rijksarchief te vinden is, dateert

De ‘moederkerk’

van 1557.

Die eerste boerderijkerk heeft ervoor

Het aangrenzende Velsen oftewel Felison

gezorgd, dat Driehuis eeuwenlang het

“Driehuis aan tafel”

heeft een geschiedenis die al teruggaat tot

centrum was van katholieke missionering

Tenslotte mag ook niet onvermeld blijven,

de 8e eeuw. als we althans de Romeinen

in grote delen van Kennemerland.

dat Driehuis in de eerste decennia van de

met hun kampement op de plaats van de

Opeenvolgende pastoors hadden hun

20e eeuw zijn katholieke naam alle eer

huidige Velsertunnel even niet meereke-

standplaats in Driehuis. En nog heden ten

aandeed door de vestiging van zowel een

nen. En ook Santpoort had al in de 14e

dage is de St. Engelmunduskerk in

paters- als nonnenklooster, een seminarie

eeuw een eigen kerk, de St. Patrickkapel,

Driehuis, die gebouwd is in de periode

en een missiehuis. Geen van allen hebben

gesticht door een van de Heren van

1892 tot 1894, de ‘moederkerk’ voor een

die de 21e eeuw gehaald.

Brederode.

krimpende katholieke gemeenschap in

De St. Engelmunduskerk wel. Die prijkt

Zuid-Kennemerland.

nog steeds als het hart van Driehuis in

Agrarisch gehucht

lijkverbranding.

het centrum van het dorp en wordt ook

Driehuysen was dus een agrarisch gehucht

Was het eerst een katholieke boerderij-

door het niet-katholieke deel van het dorp

tussen deze beide plaatsen in. Het kreeg

kerk, die de basis vormde voor de bekend-

geacht sinds de bestuurders een liberaal

pas enige bekendheid in de omgeving,

heid van het gehucht Driehuis, in de 17e

beleid voeren wat het gebruik betreft. Zelfs

toen de katholieken in West Nederland na

en de 18e eeuw waren dat de buitenplaat-

“Driehuis aan tafel”, het culinaire gebeuren

de Beeldenstorm van 1566 en het vertrek

sen van rijke Amsterdammers, die er in de

tijdens het jaarlijkse dorpsfeest, heeft er al

van de Spanjaarden hun geloof alleen nog

nabije omgeving verrezen. Bestuurders

twee keer bij hevige regenval gebruik van

maar ondergronds, d.w.z. in schuilkerken

van de VOC, burgemeesters van Amster-

kunnen maken. En in november 2011 werd

konden belijden en de oorspronkelijke

dam en rijke kooplieden, die hun geld

Sinterklaas er zelfs welkom geheten. n


012

DRHS

Lievelingsplek

TEKST Anneke Meulenberg

Vaste tijden Een tiental houtduiven en tortels komen dagelijks de tuin in. Soms zit er een kauwtje bij. Alsof ze er een klok voor hebben, ‘s middags zo rond een uur of één. Dan strooi ik speciale tortelzaadjes en kijk graag door het raam naar al die vogels. Met het voeren ben ik niet veel tijd kwijt.

Dierenvriend De vogels zijn niet bang voor me. Als ik de tuin in ga, blijven ze rustig zitten. Vangen kan ik ze niet, want het zijn natuurlijk geen tamme dieren. Vroeger hadden wij thuis kippen en een duiventil. Ik trek alle dieren aan, dat heb ik altijd gehad. Zo geef ik, naast onze eigen kat, ook nog twee egeltjes te eten. Van zwerfkatten die komen aanlopen, krijg ik gelijk kopjes. n

Ik trek alle dieren aan, dat heb ik altijd al gehad Meneer J.P. Hogendijk


013

DRHS

BEELD Brecht Langhout ILLUSTRATIES Kees Giesbergen

Willie Wortel-zaadjes Een jaar geleden zijn Jeroen en ik hier naartoe verhuisd. Leek me altijd zo leuk, bloemen uit eigen tuin. Maar wil je ook een moestuin, dan red je het niet met zaadjes in de grond stoppen en water geven. Het voorzaaien binnen bleek voor Lasse en Emma spannender dan toen de groente eenmaal in de tuin groeide. Daar kregen vooral de rupsen op de groene kool, de pissebedden en wormen aandacht.

Eten uit de tuin Onze eerste oogst leverde veel sla, wat bietjes, kool en basilicum, voor eigengemaakte pesto op. Eksters en kraaien aten mee van onze druiven en peren. Je moet in een tuin de loop van de seizoenen ondergaan en ervaren wat er gebeurt. Volgend jaar gaan we voor bessen en aardbeien. n

Volgend jaar gaan we voor bessen en aardbeien Ulrike Lesnieweski, Jeroen van Schagen, Lasse en Emma


036

DRHS

De Parels van Driehuis


037

DRHS

TEKST Loek Hieselaar BEELD Anja van Wijgerden

Ruud Gerrits, de herbergier van Driehuis


038

DRHS

De Parels van Driehuis

“Als kind van drie, vier jaar wilde ik eigenlijk het liefst groenteboer worden.”

Z

ijn overgrootvader kwam in 1884 als pachtboer vanuit de Breesaap (waar nu Tata Steel gevestigd is) naar Driehuis. Zelf werd hij geboren schuin tegenover café Middeloo aan de Driehuizerkerkweg. Hij ging in Driehuis naar school, hielp er in twee groentewinkels, begon er een supermarkt en heropende later in de oude familieboerderij opnieuw een café met de naam Middeloo. Dat café heeft zich in 10 jaar tijd ontwikkeld tot de “huiskamer” van het dorp. En de eigenaar staat er vier dagen per week met een rood voorschoot achter de tap: Ruud Gerrits, 56 jaar oud. Op en top een vriendelijke waard, die in heel Driehuis en omstreken bekend is. Een markante Driehuizenaar dus. Hoewel? Hij woont al 35 jaar in IJmuiden.


041

DRHS

Ruud Gerrits

misschien zijn er wel mensen, die dan bij de één, dan bij de ander zitten. Wij zijn natuurlijk niet een echt restaurant, wij hebben maar een eenvoudige kaart. En voor een biertje op het terras of in het café is in Driehuis genoeg plaats voor twee horecagelegenheden. We gaan dan ook heel vriendschappelijk met elkaar om. Zien elkaar meer als collega’s, die elk een eigen segment van de markt bestrijken.” Maar je werd uiteindelijk geen groenteman?

“Ik ben wel opgeleid voor de detailhandel op het Ondernemerscollege in Schalkwijk. Toen ik in 1972 klaar was, ben ik in de supermarkt gaan werken, waar ik als scholier dus al geholpen had. Tien jaar later kon ik de zaak overnemen en in de loop der jaren ben ik gaan uitbreiden en moderniseren. Ik was aangesloten bij Schuitema en ik kon mede daardoor een goed prijsniveau handhaven en een redelijk uitgebreid assortiment voeren. Ik ben niet met de supermarkt opgehouden omdat de klad erin kwam. En ik maak me sterk, dat als ik erin gebleven was, het nog steeds een goed lopende zaak zou zijn”. Waarom ben je dan gestopt?

“Het was natuurlijk wel hard werken. Elke dag moet je zorgen voor de inkoop van je dagverse producten, zoals brood, vlees, groenten enz. Het was behoorlijk hectisch. Alleen de zaterdagavond en de zondag was ik vrij en als je dan midden veertig bent, ga je nadenken of je dat wilt blijven doen totdat je echt oud bent. Zo rond 2000, toen ik 45 jaar oud was, zocht ik eigenlijk een nieuwe uitdaging. Ik ben met mijn vrouw Pia aan tafel gaan zitten en toen kwam de gedachte op om het vroegere familiecafé weer open te gooien. We hebben het zoveel mogelijk in de oude stijl teruggebracht en dat blijkt wel gewaardeerd te worden.”

niet zomaar verzonnen. Het is echt oma’s kamer geweest. Zowel mijn moeder, de oma van mijn kinderen als mijn eigen oma hebben er gewoond.” Je hebt dus nooit spijt gehad van de overstap?

“Geen dag. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Ook in de supermarkt ga je veel met mensen om en hoor je veel. Driehuis kende ik al goed, veel inwoners ook, al moet ik zeggen dat de huidige klandizie in het café niet alleen uit Driehuis, maar uit de hele gemeente komt. Ook uit IJmuiden en Velserbroek.” En nooit gedonder: dronken mensen, agressie?

“Nee, gelukkig hebben wij een prettig publiek, maar dat bepaal je ook zelf. Van het begin af aan moet je duidelijk uitstralen wat voor soort café je wilt zijn en wat je wel of niet accepteert.” Je blijft dus nog wel even doorgaan? Wanneer ga je jezelf met pensioen?

“Ik houd van werken, ik kan niet stilzitten, dus voorlopig ga ik gewoon door. Als ik gezond blijf ook na mijn vijfenzestigste. Misschien dat ik dan nog een dag of twee blijf werken. Met een dergelijk bedrijf als dit kan dat gemakkelijk. Desnoods tot aan mijn dood toe. Ik ben geen type om stil te zitten of veel op reis te gaan. Als we op vakantie gaan, zal je mij nooit op een of ander zonnig strand aantreffen. Ik hou er wel van om een stad te bezoeken en dan een beetje rond te kijken. Lezen en vissen zijn aan mij ook niet zo besteed. Ik moet wat om handen hebben. We hebben nu een dag in de week de kleinkinderen over de vloer. Dat vind ik leuk.” Heb je nog speciale wensen ten aanzien van Driehuis? Stel dat je voor een dag de absolute baas was, wat zou je dan veran-

Maar nu werk je je nog steeds een slag in de rondte!

“Dat valt wel mee. Ik ben vier dagen van de week hier en bestel in één keer mijn voorraad. Mijn oudste zoon van 28 en zijn vrouw zitten inmiddels ook in de zaak. Hij neemt het bedrijf op termijn over. De drie andere kinderen doen heel andere dingen en willen ook niet in de zaak. We hebben voldoende hulp. En al met al draait het lekker. Vijf jaar na de opening, in 2006, toen mijn moeder naar Huis Ter Hagen verhuisde, hebben we Oma’s Kamer in gebruik genomen, speciaal voor besloten bijeenkomsten, feestjes of vergaderingen en zo. En daar is ook veel belangstelling voor. Die naam is dus

deren?

“Niks. Driehuis moet blijven zoals het is.” n


Dit eenmalige dorpsmagazine is 116 pagina’s dik!

Wil je meer weten over of zien van ‘Ode aan ...’ of wil je dit magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met: Edith van Beek edith@ode-aan.nl 06 52 60 85 72 www.ode-aan.nl © ODE AAN – IN VORM – Edith van Beek ‘Ode aan’ is een initiatief van IN VORM | Edith van Beek en staat geregistreerd bij CC proof www.ow.ly/DQQJU