Page 1

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

5 6 7 8 9

News Station

จีดพี เี วียดนามQ1โตต่ำสุดรอบ10ป DEMCOไมมขี า วดีในสายตาเซียนหุน หลังสัปดาห์ทอง KBANK เดือนหนาชงแผนกระตุน ศก.เฟส2ใหครม.ศก.

Dynamic Station TUF ระบุปน ตี้ งั้ เปาปม รายไดโต 10%

10

ธรรมเทนเมนท

พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

วัดเสนเทคนิคหุน แรงจัดประจำ Q1/09

จับตา YNP/ZMICO/TT&T ไปตอ?จบรอบ? ก้าวสู้ปลายทางไตรมาสแรก เหล่าหุ้นอัศจรรย์ในรอบ 3 เดือนต่างวิ่งด้วยแรงเก็งกำไร เปนปจจัยหลัก แชมปราคาโดดสูง 5 อันดับทั้ง SET และ mai มี YNP นำขบวนบวกถึง 188.46% ตามมาด้วย UTC บวก 169.23%, ZMICO บวก 67.69%, TT&T บวก 59.46% และ DIMET บวก 57.58% ฟากเซียนเทคนิคชี้ภาพยอดดอยอยู่รำไร จึงเตือนให้ขาย พร้อม กระซิบแนวต้านตัวหัวโจกไว้ที่ 0.80 บาท ต‡อหนˆา 3

12

Professional Station จับตา Reject Rate ของ LPN

13

Basuka Never Dies หวังวินโดว์ชว ยตอ!

14

มองหุˆนจากเซียน แลวแตโอบามา

15

Data Station

ระวังLH-LPN-PSตกอยูในความเสี่ยง กม.รองรับตออายุภาษีอสังหาฯ ยังไมมี

โบรกเกอร์ชี้ความเสี่ยงหุ้นอสังหาริมทรัพย์พบ LH, LPN และ PS จะได้รับ ผลกระทบด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายหากไม่มีการออกกฎหมายรองรับบังคับใช้มาตรการ ขยายเวลาลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะที่หมดอายุ 29 มี.ค.52 จึงแนะนำระมัดระวัง ให้ น้ำหนักการลงทุนเปน “หมี” ส่วนราคาพื้นฐานรายตัวสำหรับป 52 ประเมินที่ 3.20 บาท, 2.80 บาท และ 6.00 บาทตามลำดับ ต‡อหนˆา 3

หุน บินไทยทะยานฟาทาแนวตาน 9.8 บ. ดานพืน้ ฐานนาหวง ราคาประเมินอยูแ ค 2.5 บ.

เสือซอนเล็บ

“ชนะชัย จุลจิราภรณ” ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 11

แรงซื้อดันหุ้น THAI ทะยานเสียดเมฆต้อนรับการกลับไปใช้สุวรรณภูมิกับ เที่ยวบินในประเทศ 29 มี.ค. หนุนค่าใช้จ่ายลด 200 ล้านบาท ขณะที่นักวิเคราะห์มอง สาเหตุหุ้นบวกด้วยพลังแห่งผลประกอบการ Q1/52 ที่มีโอกาสพลิกฟน แต่ยังให้คำ แนะนำเชิงพื้นฐานไว้ที่ราคา 2.50 บาท น้ำหนักการลงทุนเปน “ขาย” เพราะเกรงพิษ เศรษฐกิจกดดันไตรมาส 2-3 แย่หนักจำนวนผู้โดยสารฮวบ ด้านทางเทคนิคให้เก็งกำไร ต‡อหนˆา 4 หรือถือ มีแนวต้าน 9.35-9.80 บาท แนวรับ 8.90-8.40 บาท


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


News Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552 **นักวิเคราะหวัดคาเทคนิค เเนวต้านที่ 0.80 บาท วัดเสนเทคนิค (ต่อจากหน้า 1) 3 หุ น  ร อนประจำไตรมาส 1** นับแต่ต้นปที่ผ่านมาภาพ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) : รวมตลาดหุ้ น ไทยเหมื อ นกำลั ง YNP แม้ อ าจปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น ได้ ต่ อ สู้ กั บ ป จ จั ย ลบต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) : แต่จากเข้าเขตซื้อมากเกินไป เเนะ ทิ ศ ทางกำลั ง ชะลอตั ว นำนั ก ลงทุ น ขายลดความเสี่ ย ง แข็งแกร่ง แต่ในส่วนของราคาหุ้น รายตัวที่สามารถบวกได้อย่างโดด แนะนำนั ก ลงทุ น หาจั ง หวะขาย มองเเนวรับที่ 0.65 บาท เเนวต้าน เด่นกลับพบว่า มีแต่หุ้นขนาดเล็ก ออก มองเเนวรั บ ที่ 0.65 บาท ที่ 0.80 บาท ในขณะที่ หุ้ น ขนาดใหญ่ หรื อ หุ้ น กลุ่มหลักๆ ที่เคยได้รับความนิยม 5 อันดับ หลักทรัพย (ไมรวมวอรแรนต) ที่ใหผลตอบแทนสูงสุด จากนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ - นั ก ลงทุ น ระหวางวันที่ 1ม.ค. -26 มี.ค. 52 สถาบั น ก็ ยั ง แกว่ ง ขึ้ น ลงตามภาพ ราคาปดตนป ราคาปดวันที่ 26 มี.ค. เปลีย่ นแปลง (%) ราคาลาสุด หลักทรัพย รวมการลงทุนโลกที่ยังไม่มีใครรู้ชัด YNP 0.29 0.75 188.46 0.73 ว่าจะฟนตัวอย่างแน่นอนเมื่อไหร่ UTC 3.64 9.80 169.23 9.80 ทั้ ง นี้ จ ากการสำรวจการ เปลี่ ย นแปลงราคาหุ้ น นั บ ตั้ ง แต่ ZMICO 1.30 0.36 67.69 2.18 วั น ที่ 1 ม.ค. 52 จนถึ ง ราคาป ด 59.46 0.60 0.37 0.59 TT&T วันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยอ้างอิง 0.52 57.58 0.54 DIMET 0.33 ข้ อ มู ล จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยพบว่า ราคาหุ้น YNP ปรับขึ้นสูงสุดเปนอันดับ 1 บวกถึง 188.46% รองลงมาคือ UTC บวก 169.23% และหากไม่ นั บ ราคา หลักทรัพย์ประเภทวอร์แรนต์ที่โดย ปกติจะแกว่งตัวแรงอยู่แล้ว อันดับ ที่ 3 - 5 ได้แก่ ZMICO, TT&T และ DIMET บวก 67.69%, 59.46% และ 57.58% ตามลำดับ อย่ า งไรก็ ต ามในบรรดา หุ้นที่ปรับขึ้นแรงเหล่านี้บางตัวมัก ไม่ ค่ อ ยมี ส ภาพคล่ อ ง ทำให้ นั ก ลงทุนซื้อขายได้ไม่สะดวกนัก ส่วน หุ้ น ที่ มี แ รงเก็ ง กำไรหนาแน่ น โดยฉพาะในระยะหลังอาทิ YNP, ZMICO และ TT&T แม้ จ ะทะลุ แนวต้านเก่าๆ ไปหลายระดับแล้ว แต่การเข้าเก็งกำไรในยามที่ระดับ ราคาสูงแล้วก็ยังน่าสนใจ เพียงแต่ ป ญ หาเพี ย งประการเดี ย วที่ ต้ อ ง ระวังก็คือ วันนี้หุ้นร้อนแรงเหล่านี้ จบรอบแล้วหรือไม่ ซึ่งหากประเมิน ในเชิ ง พื้ น ฐานแล้ ว คำตอบคงจะ เดากั น ได้ ไ ม่ ย าก ทว่ า ในเชิ ง การ วิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วคำตอบมี ดังนี้

ระวัง

(ต่อจากหน้า 1)

ฝายวิเคราะห์ สถาบันวิจัย นครหลวงไทย (SCRI) ระบุว่า หุ้น อสังหาริมทรัพย์มีปจจัยกดดันการ ลงทุนเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะจะหมด อายุ (29 มี.ค.52) แต่ยังไม่มีการ ออกกฎหมายรองรับบังคับใช้ นัก

ลงทุ น จึ ง ต้ อ ง “ระมั ด ระวั ง การ ลงทุ น ” และให้ น้ ำ หนั ก การลงทุ น เปน “Bearish” ทั้ ง นี้ ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ใ ช้ ม า ต ร ก า ร ล ด ห ย่ อ น ภ า ษี อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนจาก 2% Print

Next Page

เหลื อ 0.01% ค่ า จดจำนอง จาก 1% เหลือ 0.01% และ ภาษีธุรกิจ เฉพาะ จาก 3.3% เหลือ 0.11% โดยรั ฐ บาลได้ ข ยายเวลาการลด หย่อนค่าธรรมเนียมการโอน และ ค่าจดจำนอง ไปอีก 1 ป ถึงวันที่ 28 มี . ค. 2553 ขณะที่ ภาษี ธุ ร กิ จ Previos Page

First Page

หน้า 3

ZMICO บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) : ทิ ศ ทางกำลั ง ชะลอตั ว แนะนำนั ก ลงทุ น หาจั ง หวะขาย ออก มองเเนวรั บ ที่ 2.16 บาท เเนวต้านที่ 2.30 บาท บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) : ราคาจะทรงตัว แต่หุ้นเข้า เขตซื้อมากเกินไปแล้วจึงเเนะนำ นักลงทุนขาย มองเเนวรับที่ 2.00 บาท เเนวต้านที่ 2.30 บาท TT&T บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) : สั ญ ญาณไม่ ดี แ ล้ ว เเนะ นำนักลงทุน ซื้อหรือขายโดยต้อง ระวั ง หากราคาหลุ ด กรอบการ เคลื่ อ นไหวให้ รี บ ขายออก หาก หลุดกรอบให้ขาย มีเเนวรับที่ 0.58 บาท เเนวต้านที่ 0.64 บาท บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) : ผันผวนทิศทางขาลง เเนะ นำนั ก ลงทุ น ขาย มองเเนวรั บ ที่ 0.54 บาท เเนวต้านที่ 0.65 บาท YNP

ZMICO

TT&T

เฉพาะของผู้ ป ระกอบการ ยั ง มี ความเสี่ยงเนื่องจากจะสิ้นสุดลงใน วันที่ 29 มี.ค. 2552 แต่ยังไม่มีการ ออกกฎหมายรองรับบังคับใช้ โดย จะทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มฯจะ มีการค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นกว่าคาด และทำให้ ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552 ได้ อย่ า งไรก็ ต าม LH มี ก ารจ่ า ย ระวัง (ต่อจากหน้า 3) consensus ปรั บ ปนผลปนระหว่างกาลของงวดผล ป ร ะ ม า ณ ก า ร ล ง เ พื่ อ ส ะ ท้ อ น การดำเนินงาน 1H/51 เท่ากับ 0.15 ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบ บาทต่อหุ้น และด้วยความต้องการ การที่ จ ะได้ รั บ ผลลบมากที่ สุ ด เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในป 2552 ใน ได้ แ ก่ LH (ราคาป ด ล่ า สุ ด อยู่ ที่ ระดั บ ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง จึ ง มี ค วามเป น 3.06 บาท) ,LPN (ราคาปดล่าสุด ไปได้ ที่ LH จะจ่ า ยเงิ น ป น ส่ ว นที่ อยู่ที่ 2.68 บาท) และ PS (ราคาปด เหลือของป 2H/51 ต่ำกว่าที่คาดไว้ ล่าสุดอยู่ที่ 4.16 บาท) ที่ประมาณ 0.20 - 0.21 บาทต่อหุ้น เปนเท่ากับประมาณ 0.14 บาทต่อ /////////////////////////////////// หุ้ น หรื อ คิ ด เป น อั ต ราผลตอบแทน **ทั้ ง นี้ SCRI ให้ ค ำ จากเงินปนผลเท่ากับ 4.8% แนะนำ “ซื้อลงทุน” LH โดยมีราคา **มีคำแนะนำ “ขาย” LPN ที่เหมาะสมในป 2552 เท่ากับ 3.20 ประเมิ น มู ล ค่ า ที่ เ หมาะสมด้ ว ยวิ ธี บาทต่อหุ้น P/BV ที่ 0.8 เท่ า ได้ ร าคาที่ จากการประเมิ น มู ล ค่ า ที่ เหมาะสมในป 2552 เท่ากับ 2.80 เหมาะสมด้วยวิธี P/BV ที่ 1.2 เท่า บาทต่ อ หุ้ น และด้ ว ยทิ ศ ทางของ

หุนบินไทย (ต่อจากหน้า 1)

ผู้สื่อข่าวรายงานราคาหุ้น บริ ษั ท การบิ น ไทย จำกั ด (มหาชน) หรือ THAI พบสัปดาห์ที่ ผ่านมายังคงบวกได้ต่อเนื่อง 5 วัน ทำการ โดยคำนวณจากราคาปด วันที่ 20 มี.ค.52 ที่ 7.30 บาท ถึง ระดั บ สู ง สุ ด วั น ที่ 27 มี . ค.52 ที่ 9.40 บาท ปรับขึ้นถึง 2.10 บาท หรือ 28.76% ขณะที่ราคาปดล่า สุดศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 9.15 บาท บวก 0.10 บาท หรื อ 1.11% มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 109.89 ล้ า น บาท ** 29 มี.ค. THAI ใชเที่ยวบิน ในปท.ที่ สุวรรณภูมิ** พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สั ง ขพงศ์ รั ก ษาการ กรรมการผู้ อำนวยการใหญ่ THAI ระบุ เ มื่ อ ปลายสั ป ดาห์ ก่ อ นว่ า ในวั น ที่ 29 มี.ค. จะเริ่มให้บริการเที่ยวบิน ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ ส น า ม บิ น สุวรรณภูมิ ซึ่งการย้ายเที่ยวบินจะ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณ 200 ล้านบาท ขณะที่แนวโน้มผล ประกอบการไตรมาส 1/2552 น่า จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากได้รับ ปจจัยบวกหลังราคาน้ำมันดิบใน ตลาดโลกปรับตัวลดลง

**โบรกฯ ชี้ยังเสี่ยงที่จะลงทุน** บทวิเคราะห์ บล. ธนชาต ระบุว่า การที่ราคาหุ้น THAI ปรับ ขึ้ น มี ส าเหตุ จ ากการที่ นั ก ลงทุ น คาดการณ์ ว่ า ผลการดำเนิ น งาน ของบริ ษั ท ฯ จะฟ น ตั ว ขึ้ น ในช่ ว ง Q1/52 เนื่ อ งจากการลดลงของ ราคาน้ำมันอากาศยานและจำนวน ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วง Q1/52 ราคา น้ ำ มั น อากาศยานในตลาด spot ลดลงมาอยู่ ที่ ร ะดั บ 55 เหรี ย ญ สหรัฐ/บาร์เรล ลดลง 52%y-y และ 27%q-q ขณะที่ cabin factor ของ THAI อยู่ที่ระดับ 75.2% ในเดือน ม.ค.52 จาก 63.8% ในเดื อ น ธ.ค.08 และ 82% ในเดือน ม.ค. 51 ทั้ ง นี้ แ ม้ จ ะคาดว่ า THAI จะมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรใน ช่วง Q1/52 แต่บริษัทฯ จะไม่ได้รับ ประโยชน์จากการลดลงของราคา น้ำมันอากาศยานอย่างเต็มที่ เนื่อง จากบริ ษั ท ฯ ได้ ท ำการประกั น ความเสี่ ย งจากราคาน้ ำ มั น (Oil hedging) ไว้ที่ระดับราคา 70-75 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ก า ร ล ด ล ง อ ย่ า ง ม า ก ข อ ง ร า ค า น้ ำ มั น อากาศยาน และแผนการฟ น ฟู Print

Next Page

News Station

หน้า 4

ธุรกิจที่ยังคงมีความเสี่ยงสูง ขณะที่ LPN ประกาศจ่ า ยป น ผลสำหรั บ งวดผลการดำเนินงานป 2H/51 ที่ เท่ า กั บ 0.27 บาทต่ อ หุ้ น หรื อ คิ ด เ ป น อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก เงินปนผลที่ 10.1% ขึ้น XD วันที่ 2 เม.ย. 2552 และจ่ายวันที่ 6 พ.ค. 2552

**และแนะนำ “ซื้ อ ” PS ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ PS ด้วยวิธี P/BV ที่ 1.13 เท่าได้ราคาที่ เหมาะสมในป 2552 เท่ากับ 6.00 บาท และคาดป น ผลป 2551 เท่ า กั บ 0.29 บาทต่ อ หุ้ น คิ ด เป น อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 7.25%

กิจการใหม่ของ THAI ทำให้ต้องมี การทบทวนประมาณการกำไรอีก ครั้ ง แต่ ยั ง คงเชื่ อ ว่ า ป จ จุ บั น ยั ง เสี่ยงที่มากเกินไปที่จะเข้าลงทุนใน หุ้น THAI นอกจากความกังวลใน เรื่องปญหาสภาพคล่องของ THAI แล้ ว อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ของประเทศไทยยังเข้าสู่ช่วง low season ในช่วงไตรมาส 2 และ 3 อี ก ด้ ว ย และเมื่ อ รวมกั บ สภาวะ เศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกที่ ช ะลอตั ว ลง จำนวนผู้โดยสารของ THAI จึงน่า จะลดลงอย่างมากอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ดังนั้นจึงแนะนำ “ขาย” ราคา พื้นฐาน 2.50 บาท

ด้ า นนั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ท างเทคนิ ค บล.กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) มองสัญญาณการ ขึ้ น ของหุ้ น รอบนี้ มี แ นวต้ า นที่ 9.35-9.80 บาท ส่ ว นแนวรั บ 8.90-8.40 บาท จึ ง แนะนำนั ก ลงทุ น ที่ ส นใจเข้ า ซื้ อ เก็ ง กำไรได้ ส่วนนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่แล้วแนะนำ ถือต่อ

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 5

โคเรียกาซเล็งซื้อกิจการบ.แอลเอ็นจีตปท. กำไรสุทธิภาคอุตฯจีน2เดือนแรกวูบ37.3% ขาวตางประเทศ รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า โคเรี ย ก า ซคอร์ ป ผู้ น ำเข้ า ก า ซแอลเอ็ น จี ร าย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จี น เผยกำไรสุ ท ธิ ข อง จีดีพีเวียดนามQ1โตต่ำสุดรอบ10ป ใหญ่ที่สุดของโลกสัญชาติเกาหลีใต้ มีแผนซื้อ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศช่วง รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ส ำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามเผย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี เวี ย ดนามไตรมาสแรกป 2009 ขยายตั ว ใน อัตรา 3.1% ต่ำสุดในรอบกว่า 10 ป หลังภาค ส่ ง ออกและภาคอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งได้ รั บ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยการขยายตัวของจีดีพีเวียดนาม ในไตรมาสดังกล่าว นับเปนอัตราต่ำสุดนับแต่ ไตรมาสแรกป 1999 ซึ่ ง ขณะนั้ น จี ดี พี เวียดนามขยายตัวอยู่ที่ 3.8% ขณะที่รัฐบาลเวียดนามมีเปาหมาย ผลั ก ดั น การขยายตั ว ของจี ดี พี ป นี้ ใ ห้ อ ยู่ ใ น ระดับไม่ต่ำกว่า 6.5% ด้านเครดิตสวิสคาดว่า จี ดี พี เ วี ย ดนามป นี้ จ ะขยายตั ว เพี ย ง 2% เท่านั้น

กิจการผู้ผลิตกาซแอลเอ็นจีในต่างประเทศปนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอกับความ ต้องการใช้ในประเทศ นายชู คัง ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โคเรี ย ก า ซกล่ า วว่ า บริ ษั ท มี แ ผนจะเลื อ กที่ ปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อพิจารณาเปาหมาย การซื้อกิจการในปนี้ ทั้ ง นี้ แผนซื้ อ กิ จ การผู้ ผ ลิ ต ก า ซแอล เอ็นจีในต่างประเทศดังกล่าว เปนส่วนหนึ่งของ นโยบายรัฐบาลที่ต้องการขยายกำลังการผลิต น้ำมันและกาซธรรมชาติให้ได้ 30% ในปนี้เพื่อ ให้ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง

2 เดือนแรกปนี้ลดลง 37.3% โดยเปนการลดลง ครั้ ง แรกนั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เมื่ อ เดื อ น กุมภาพันธ์ป 2007 โดยสำนักงานฯ เปดเผยว่า กำไรสุทธิ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในช่วงดังกล่าว ลดลงมาอยู่ที่ 219.1 พันล้านหยวน (32 พัน ล้านดอลลาร์) ซึ่งเปนผลจากความต้องการใน ภาคส่งออกที่ลดลงตามภาวะซบเซาของการค้า โลก อย่ า งไรก็ ต าม นั ก วิ เ คราะห์ ค าดว่ า เศรษฐกิ จ จี น มี แ นวโน้ ม จะกลั บ มาขยาย ตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 2 ปนี้ ‘สั ญ ญาณเศรษฐกิ จ เช่ น การผลิ ต กระแสไฟฟา ยอดขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ การใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม บ่งชี้ ว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวในอัตราที่สูงอีกครั้ง ในไตรมาส 2’ นายซิง จื่อเฉียงนักเศรษฐศาสตร์ ไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลแคปตอลในกรุงปกกิ่ง กล่าว

DEMCO แทบจะหมดอนาคต ไมมีขาวดีในสายตาเซียนหุน

เซียนหุนสั่งขาย DEMCO ระบุไมเห็นมีขาวดีใหตองติดตาม ระบุผลประกอบการชวง สั้นๆ ยังจะขาดทุนจากสต็อกเหล็ก สวนผลประกอบการทั้งป คาดจะลดลงทั้งรายไดและกำไร เหตุเพราะมีงานในมือนอย อาจทำใหรับรูไมทันในปนี้ แบะกำไรขั้นตนลดลงหลังงานประมูล ไฟฟาหดตัว ทำใหตองหันไปประมูลงานดานไอทีทดแทน ฝ า ยวิ จั ย หลั ก ทรั พ ย์ บล.โกลเบล็ ก DEMCO เปนอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับผลกระทบ ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัท เด็มโก้ จำกัด จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน (มหาชน) หรื อ DEMCO โดยระบุ ว่ า จาก 4Q51 ที่ ผ ลประกอบการลดลงอย่ า งมาก แนวโน้ ม ผลประกอบการที่ ช ะลอตั ว และ เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทำให้บาง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ผู้รับเหมาในธุรกิจไฟฟา โครงการที่ เ ซ็ น สั ญ ญาไว้ ต้ อ งยกเลิ ก ทำให้ จะได้ รั บ ผลกระทบการชะลอตั ว ของงาน บริษัทต้องนำเหล็กที่ซื้อเพื่อใช้ในโครงการนั้น ก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ า และได้ ป ระโยชน์ จ ากการ ออกมาขายในราคาขาดทุน ซึ่งปญหาดังกล่าว ประมูลงานของภาครัฐน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ คาดว่าจะยังส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส รั บ เหมาในธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งโดยตรง จึ ง แนะนำ 1/52 และป จ จุ บั น DEMCO มี ง านในมื อ “ ขาย” และเปลี่ยนตัวเล่นเปนหุ้นในกลุ่มธุรกิจ (Backlog) เพียง 1,518 ล้านบาท ซึ่งถือว่า รั บ เหมาก่ อ สร้ า งโดยตรง โดยประเมิ น มู ล ค่ า น้อยมากเมื่อเทียบกับเปาหมายของบริษัทที่จะ เหมาะสมด้วยวิธี P/E Ratio โดยอิง P/E ที่ 5.5 ทำรายได้ในปนี้ที่ 2,700 ล้านบาท อีกทั้งงาน ก่อสร้างที่บริษัทยื่นเสนอราคา และเตรียมเข้า เท่า ได้ราคาเหมาะสมในป 52 ที่ 2.60 บาท ทั้ ง นี้ มี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งติ ด ตามคื อ ประมูลประมาณ 5,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ Print

Next Page

Previos Page

คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 2H51 และเมื่อพิจาณา ถึงความล่าช้าในการทำสัญญา จึงเชื่อว่าบริษัท จะรับรู้รายได้ไม่ทันในปนี้ โดยปนี้คาดรายได้ ประมาณ 1,960 ล้านบาทลดลง 10%yoy ในปนี้ บล.โกลเบล็ก คาดว่ากำไรสุทธิ ของ DEMCO จะปรับตัวลดลงตามการชะลอ ตัวของรายได้และกำไรขั้นต้น แม้ปจจุบันราคา เหล็กจะปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบ กับปที่ผ่านมาแต่การแข่งขันเพื่อรับงาน โดย เฉพาะงานที่บริษัทเข้าสู่ตลาดใหม่ เช่นงาน IT อาจจะทำให้ราคาที่ประมูลได้ต่ำกว่าที่ควรจะ เป น โดยป นี้ เ ราคาดกำไรสุ ท ธิ ป ระมาณ 141 ล้านบาทลดลง 20%yoy

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 6

หลังสัปดาห์ทอง KBANK ยังจำได้ติดตากับราคาหุ้น KBANK ประมาณต้นเดือนช่วงที่ ตลาดหุ้นไทยโดยรวมเงียบเหงาจัด ต่างชาติขายหุ้นขนาดใหญ่ไม่ว่าง เว้น ก็เลยแอบลุ้นในใจให้ราคาหุ้นพื้นฐานดีอย่าง KBANK หลุดต่ำกว่า 40 บาท เพื่อจะได้เก็บของถูก แต่สุดท้ายก็ยังไม่ถึงวันนั้นเสียที แถมมิ หนำซ้ำสัปดาห์ก่อนต่างชาติกลับลำมาลุยหุ้นสถาบันการเงิน KBANK เลยบวกกระจาย จากต้นสัปดาห์ที่ทำราคาเปดไว้ที่ 43.75 บาท และ จบสิ้นสุดสัปดาห์ปดที่ 46.50 บาท บวก 0.50 บาท หรือ 1.09 % มูลค่า ซื้อขาย 24.99 ล้านบาท ซึ่งนับว่า ใกล้จุดสูงในช่างราว 30 วันทำการที่ 47.50 บาทแล้ว ซึ่งในสัปดาห์นี้ต้องลุ้นกันต่อไปว่า แรงฮึดที่ส่งตรงมา จากสัปดาห์ทองที่เพิ่งผ่านมาจะหนุนหุ้นได้อีกไหม หรือว่าต้องรอให้พอ ใกล้วันขึ้น XD แล้วค่อยไปไล่กันอีกรอบ (จะ XDวันที่ 10 เมษายน) ด้ า น บล. กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) ให้ ค ำแนะนำการลงทุ น KBANK ว่าไตรมาส 1/52 ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีของกลุ่มธนาคารรวมถึง KBANK ด้วยเนื่องจากสินเชื่อชะลอตัว และ NIM ปรับตัวลดลงจาก การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/52 ไม่ดีนัก ดังนั้นจึงแนะนำให้รอหาจังหวะพิจารณา ‘ซื้อลงทุนระยะ ยาว’ รับปจจัยบวกในไตรมาส 2/52 จาก NIM ที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ ภาวะปกติ ให้มูลค่าเหมาะสมที่ 60.00 บาท

KBANK Financial Data

งบปี 51 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset Liabilities Equity Paid-up Capital Revenue Net Profit EPS(Baht) ROA(%) ROE(%) Net Profit Margin(%)

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

440.81

+1.41

+0.32

307.96

+1.12

+0.37

653.74

+2.32

+0.36

152.64

-0.25

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

-0.16 6,128.03 271.48

27/03/2552

16:59:48

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

975.62

1,278.20

-302.58

(15.92%)

(20.86%)

Foreign

2,370.84

1,657.39

(38.69%)

(27.05%)

2,781.56

3,192.43

(45.39%)

(52.10%)

Local Last Update

+713.45

-410.87

27/03/2552

1,303,554.49 1,189,891.90 113,662.54 23,932.60

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 26/03/2552 P/E 7.18 P/BV 0.97 Book Value per 47.49 Dvd.Yield(Baht) 4.35 Market Cap 110,089.97

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 13/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

82,776.91

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

237,898,626

(9.94%)

202,250,479

(8.45%)

14.35

2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3. CHASE NOMINEES LIMITED 42 4. NORTRUST NOMINEES LTD.

18.52

5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

15,333.26 6.41 1.93

เริม่ ตนใหมไดหรือยัง

98,383,200

(4.11%)

63,654,449

(2.66%)

56,517,250

(2.36%)

ศุกร์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติยังซื้อหุ้นไทยอยู่ ไม่ได้ย้ายหนีเสื้อแดงอย่างที่มีใครบางคน กังวล แต่ระยะนี้ต้องยอมรับว่า นักลงทุนส่วนหนึ่ง (โดยเฉพาะภายในประเทศ) กลับมาขยาดอุณหภูมิ การเมืองอีกครั้งจนไม่กล้าซื้อหรือขายหุ้นด้วยความเปนห่วงเสียงตามสายอาจเปนชนวนเร่งให้การเมือง กลับมาวุ่นวายอีกทีดั่งภาพฝนร้ายที่เพิ่งผ่านพ้นไปหยกๆ เมื่อปก่อน เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กับหัวใจดวงเดิมที่เฝาถวิลหาหุ้นดีๆ ตอนนี้คงหาได้ยาก ทุกกลุ่มใกล้สิ้น อานิสงส์ Window Dressing แล้ว มีแต่ประเด็นปนผลเท่านั้น ที่ยังพอให้เลือกเก็งกำไรรายตัวได้ และ สำหรับใครที่มีสิทธิ์ขายหุ้นคืนในหุ้นตัวที่ชื่อว่า SPALI ตอนนี้ราคาบนกระดานขยับเข้าใกล้ราคาเสนอ ซื้อที่ 2.12 บาททุกทีแล้ว รีบๆ ตัดสินใจกันหน่อยนะขอรับ ช่องว่างการหากำไรใส่กระเปามันแคบลงทุก วัน ถ้าอยากได้ของดีควรขายคืนเจ้าของไปก่อน แล้วรีบซื้อคืนบนกระดานด้วยตัวเองโดยไว ขืนชักช้า ราคาบนกระดานวิ่งสู่ระดับ 2 บาท แล้วจะทำให้ตัดสินใจได้ลำบากขึ้นได้ Print

Next Page

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 7

เดือนหนาชงแผนกระตุนศก.เฟส2ใหครม.ศก. KTB-TMBหั่นดบ.กู-ฝากเอาใจรัฐกระตุนศก.ตามBBL นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ (สบน.) เป ด เผยว่ า ภายใน 1 เดื อ นจากนี้ จะเสนอ แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2 ใน ระยะเวลา 3 ป ให้แก่คณะรัฐมนตรี เศรษฐกิ จ หรื อ ครม.เศรษฐกิ จ พิจารณาว่าโครงการอะไรบ้าง และ จะใช้แหล่งเงินทุนมาจากแหล่งใด “ผมคาดว่ า แผนดั ง กล่ า ว จะเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน หลังจาก ครม. อนุมัติวงเงิน 1.56 ล้านล้าน บาท โดยคาดว่าจะรู้ว่ามีโครงการใด บ้ า งที่ จ ะลงทุ น ในระยะเวลา 3 ป และแหล่งเงินทุนมาจากแหล่งใด ซึ่ง นายกฯ ก็ ไ ด้ ม อบหมายไปจั ด ทำ แผนการดังกล่าวเพื่อมาสรุปให้ครม. เศรษฐกิ จ รั บ ทราบอี ก ครั้ ง ” นาย พงษ์ภาณุ กล่าว ด้านนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรั ฐ มนตรี ด้ า นเศรษฐกิ จ กล่าวว่า แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะเวลา 3 ป ตั้ ง แต่ ป 25532555 จะเน้นการลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐาน และเปนนโยบายเศรษฐกิจ เป น 60% และนโยบายทางสั ง คม เช่ น โครงการจั ด ห้ อ งสมุ ด 40% เพราะจะเปนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะยาวหากมี ก ารฟ น ฟู และ พัฒนาสาธารณูปโภคในประเทศที่

เปนโครงการขนาดใหญ่ และยังเปน การรองรับการฟนตัวของต่างประเทศ หากภาวะเศรษฐกิจกลับเข้ามาเปน ภาวะปกติจะทำให้ประเทศดังกล่าว หันกลับมาพึ่งพาประเทศไทย

ทริสคงเรทติ้งองค์กร-หุนกูPTTEPที่AAA/Stable รายงานข่ า วจาก บริ ษั ท ทริ ส เรทติ้ ง จำกั ด ประกาศยื น ยั น อันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่มี ประกันของ บริษัท ปตท.สำรวจและ ผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม จำกั ด (มหาชน) (PTTEP) ที่ระดับ “AAA” แนวโน้ม “ Stable” หรื อ “คงที่ ” โดยอั น ดั บ เครดิตสะท้อนสถานะผู้นำในธุรกิจ สำรวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มใน ประเทศไทย ความเข้ ม แข็ ง ของ ปริมาณสำรองปโตรเลียม และการ สนับสนุนจากภาครัฐในฐานะที่เปน

ตั ว แ ท น รั ฐ บ า ล ไ ท ย ใ น ก า ร ถื อ สัมปทานปโตรเลียม และยังสะท้อน ฐานะทางการเงินที่แข็งแรง กระแส เงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง แม้ ว่ า ราคาป โ ตรเลี ย มจะลดต่ ำ ลง และบริ ษั ท มี ร ายจ่ า ยจากแผนการ ลงทุนที่สูงในช่วงป 2552-2553 แ น ว โ น้ ม อั น ดั บ เ ค ร ดิ ต “Stable” หรื อ “คงที่ ” สะท้ อ นการ คาดการณ์ ว่ า ปตท. สผ. จะยั ง คง ดำรงฐานะทางการเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ต่ อ ไปได้ แ ม้ จ ะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะ Print

Next Page

รายงานข่าวจากธนาคาร กรุงไทย (KTB) เปดเผยว่า ธนาคาร ได้ ป รั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ล ง 0.25% และเงินฝาก 0.15-0.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.เปนต้น

ถดถอยของตลาดก า ซธรรมชาติ ปญหาความต้องการกาซธรรมชาติที่ ลดลงในช่วงนี้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการ ชะลอตัวของเศรษฐกิจ น่าจะบรรเทา ลงจากการที่บริษัททำสัญญาซื้อขาย ก า ซธรรมชาติ ร ะยะยาวกั บ บริ ษั ท ปตท. จำกั ด (มหาชน) (PTT) แต่ บริ ษั ท จะยั ง คงดำเนิ น นโยบายทาง การเงินที่ระมัดระวังต่อไป เพื่อรองรับ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร ดำเนิ น งานและความผั น ผวนของ ราคาน้ำมันและกาซธรรมชาติ Previos Page

First Page

ไป โดยอั ต ราเงิ น ดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก ประจำ 3 เดื อ นอยู่ ใ นระดั บ เดิ ม ที่ 0.75% เงินฝากประจำ 6 เดือนและ 12 เดือน ปรับลดลงเหลือ 1% จาก เดิ ม 1.15% เงิ น ฝากประจำ 24 เดือน ลดลงเหลือ 1.25% จากเดิม 1.5% ส่วนเงินฝากประจำ 36 เดือน อยู่ในอัตราเดิมที่ 1.5% สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้จะอยู่ที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้า รายใหญ่ชั้นดี หรือ MLR อยู่ที่ 6% อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ร ายย่ อ ยชั้ น ดี หรือ MRR อยู่ที่ 6.5% และอัตรา ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ เ บิ ก เกิ น บั ญ ชี ห รื อ MOR อยู่ที่ 6.25% โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 27 มี.ค. เปนต้นไป ขณะที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ปรับลด อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินให้ สินเชื่อลงเช่นกัน ตั้งแต่ 30 มีนาคม เปนต้นไป เพื่อช่วยสนับสนุนการฟน ตั ว ของเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลเงิ น ฝาก ประจำทั่วไปประเภท 6 เดือน อัตรา ดอกเบี้ยลดลงจาก 0.875% ต่อป เปน 0.75% ต่อป เงินฝากประจำ ประเภท 12 เดื อ น ลดลงจาก 1.15% ต่ อ ป เป น 1% เงิ น ฝาก ประจำประเภท 24 เดื อ น ลดลง จาก 1.75% ต่อป เปน 1.25%ต่อป และเงินฝากประจำ 36 เดือน ลดลง จาก 1.75% ต่อป เปน 1.50% ต่อป แต่ ยั ง คงอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝาก ประเภทออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.50% ต่อป ส่ ว นดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ทุ ก ประเภท ปรับลดลง 0.50% ส่งผล ให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าราย ใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะ เวลา หรือ MLR อยู่ที่ 6.25% ต่อป ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี หรื อ MOR ลดลงเปน 6.75% ต่อป และ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อย ชั้นดี หรือ MRR ลดลงเปน 7% ต่อป


News Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552 บอรด AOT ไฟเขียวตัง้ MD แลว หนุนภาพลักษณดขี นึ้ แตแนะนำแคถอื เรืออากาศโทหญิง เพิรล์ รักสำหรวจ เลขานุการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 มีมติแต่งตัง้ นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ (สายงาน วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) รักษาการกรรมการ ผูอำนวยการใหญ่ ้ โดยมีผลตังแต่ ้ วนั ที่ 27 มีนาคม ทีผ่ า่ น มา หลังนายเสรีรตั น์ ประสุตานนท์ ผูอ้ ำนวยการท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ รักษาการกรรมการผูอำนวยการ ้ ใหญ่ ลาออกจากตำแหน่งรักษาการกรรมการผูอำนวย ้ การใหญ่ เพือ่ ยืน่ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเปนกรรมการ ผูอำนวยการใหญ่ ้ นักวิเคราะห์ บล.แอดคินซัน กล่าวว่า หลังนาย สมชัย สวัสดีผล เข้ารักษาการในตำแหน่งดังกล่าว น่าจะ ส่งผลให้ AOT มีภาพลักษณ์ดขี นึ้ ทำให้การบริหารงานที่

ต้องรอการอนุมตั สิ ามารถดำเนินต่อไปได้ ทังนี ้ ้ ประเมิน แนวโน้มหลักทรัพย์ AOT ยังคงเคลือ่ นไหวในกรอบเดิม เนือ่ งจากประเด็นข่าวดังกล่าว เปนเพียงการเเจ้งให้ทราบ แนะนำนักลงทุน หากมีอยูส่ ามารถถือได้ต่อ แต่หากนัก ลงทุนทัว่ ไป เเนะนำให้เข้าถือหลักทรัพย์อนื่ ทีม่ สี ภาพคล่อง ทีค่ อ่ นข้างดีกว่า เนือ่ งจากยอดนักท่องเทีย่ วลดลง ส่ง ผลกระทบต่อ AOT ให้ราคาพืนฐาน ้ ไว้ที่ 19.80 บาท BLISS ชีแจงตลท.เพิ ้ ม่ กรณีหองชุด นายอรรถวิชญ์ เอกธนิตพงษ์ กรรมการผู้ จัดการ บมจ.บลิสเทล (BLISS) เปดเผยว่า ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขอให้ BLISS ชีแจงข้อมู ้ ลการซือโครงการห้องชุ ้ ดมูลค่า 154.50 ล้าน บาท เพิม่ เติมต่อ ตลท. BLISS จึงชีแจงข้อเท็ ้ จจริงว่า เพราะโครงการดังกล่าวอยู่ในทำเลดี มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีม่ ชี อื่ เสียง และชาวต่างชาติมาทำธุรกิจและพักอาศัย เปนจำนวนมาก รวมทังราคาที ้ ซ่ อเป ื้ นราคาทีถ่ กู ต่ ำกว่า

หน้า 8

ราคาตลาด ตามที่บริษัท ไทยประเมินราคาลิน น์ ฟลลิปส์ จำกัดประเมินไว้ที่ 302,945,410 บาท ซึง่ ถือว่า ถูกอย่างมาก ทังนี ้ ้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ BLISS ในการ ทำกำไรจากการขายต่อให้แก่ลกู ค้าได้สูง เพราะโครงการ ดังกล่าว ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ขายให้ลูกค้าเปน จำนวน 100 กว่าห้องแล้ว จึงไม่ต้องลงทุนเพิม่ ถือเปนการ เพิม่ ทางเลือก นอกจากธุรกิจขายโทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ เปน ธุรกิจหลักของบริษทั เพือ่ นำรายได้ ไปชำระหนีตามตั ้ ว๋ สัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิชย์สองแห่งจำนวน 296 ล้านบาท นักวิเคราะห์ บล.แอดคินซัน กล่าวว่า ประเด็น ดังกล่าว เปนเพียงการชีเเจง ้ และไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจ ขายโทรศัพ ท์มอื ถือ ซึง่ เปน ธุร กิจ หลัก อย่า งไรก็ตาม ปจจุบนั อุตสาหกรรมอยู่ ในช่ว งขาลง เนือ่ งจากยอด จำหน่ายโทรศัพท์ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ อีกทังสภาพ ้ คล่องหุนต่ ้ ำจึงไม่นา่ สนใจลงทุน

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“ติดแนวตาน 312 จุด”

“วิ่งกรอบแคบ รอดูปจจัยใหม” บทวิเคราะหโดย : นายเรวัฒน์ เย็นใจ เจ้าหน้าทีฝ่ า ยวิเคราะห์และกลยุทธ์ บริษทั แอกโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (AGE) RSS3

- ท้ายสัปดาห์กอ่ นปริมาณการซือ้ ขาย 301 สัญญา สถานะ คงค้าง 2,668 สัญญา - ปด 54.50 บ./ก.ก. ลดลง 0.30 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค.52)

ปจจัยบวก - ปริมาณสินค้าในตลาดจริงน้อยจากประเด็นฤดูยางผลัดใบ - เงินเยนอ่อนค่าทีร่ ะดับ 98 เยน/ดอลล์

ปจจัยบวก-ประชุมของผูน้ ำสหรัฐฯ กับ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ของธนาคารพาณิชย์ 12 แห่ง - การประชุม G20 เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ -นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 718.45 ล้านบาท ปจจัยลบ - กลุม่ เสือ้ แดงเตรียมชุมนุมขับไล่รฐั บาล -เส้นเทคนิคติดแนวต้าน 312 จุด

ปจจัยลบ - เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว กลยุทธ - รอซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค.52) - แนวรับแรก 54 บ./ก.ก. รับถัดไป 52 บ./ก.ก. - แนวต้าน 55 บ./ก.ก. Print

บทวิเคราะหโดย : นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธ์บริษทั หลักทรัพย์ ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST Futures - วันศุกร์มปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,228 สัญญา สถานะคงค้าง 36,446 สัญญา - ปด 303.40 จุด เพิม่ ขึน้ 0.60 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52)

กลยุทธ - ฝง ซือ้ รีบทำกำไร (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 298 จุด - แนวต้าน 312 จุด

Next Page

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 9

TUF ระบุปนี้ตั้งเปาปมรายไดโต 10% “ธีรพงศ จันศิริ” หัวเรือใหญ TUF เผยปนี้ตั้งเปาปมรายไดในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ โต 10% เพิ่มขึ้นจากป 51 ที่ทำได 2 พันลบ. พรอมมองภาพรวมธุรกิจยังสดใส หลังเงินบาทออนคา แถมยอดขายสินคาโตตอเนื่อง สวนกรณีซื้อหุน “อะแวนติ ฟด” มั่นใจชวยเจาะกลุมลูกคาใหม ขณะที่หวังประชาชนนำเช็คชวยชาติ 2 พันบ. จับ จายซื้อสินคา หนุนศก.คึก-รับอานิสงสดวย นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการ บริ ห าร บมจ.ไทยยู เ นี ย น โฟรเซ่ น โปรดั ก ส์ (TUF) เปดเผยว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2552 ยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มได้ว่า จะออกมาในทิ ศ ใด เพราะยั ง เร็ ว ไป ที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว แต่ ทั้ ง ป นี้ ยั ง คง ตั้งเปารายได้ในรูปของเงินเหรียญสหรัฐขยาย ตั ว 10% จากป 2551 ที่ ท ำได้ 2,000 ล้ า น เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังคงมีมุมมองต่อภาพรวม ของธุรกิจอาหารสำเร็จรูปในเชิงบวก เพราะ ราคาสินค้าปลาทูไม่น่าผันผวนมากนัก ส่วนค่า เงินบาทขณะนี้เริ่มอ่อนค่าลงไปมาก ซึ่งเปน ป จ จั ย บวกต่ อ บริ ษั ท ฯ ส่ ว นภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว ส่ ง ผลให้ ต ลาดหลั ก อย่ า ง สหรัฐอเมริกา ได้รับผลกระทบบ้าง แต่คงไม่ มากนัก เพราะธุรกิจของ TUF เปนธุรกิจอาหาร ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐาน ประกอบกับราคา สินค้าไม่สูงนัก “ ที่ผ่านมาได้มีการปรับกลยุทธ์ทาง การตลาดให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ตลอดเวลา มีการขยายตลาดและหาช่องทาง การส่ ง ออกไปยั ง ตลาดใหม่ ใ ห้ ม ากขึ้ น เช่ น รัสเซีย และตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันก็ยัง รักษาฐานตลาดเดิมเอาไว้ เช่น ตลาดญี่ปุน ก็ เป น ตลาดหนึ่ ง ที่ ป นี้ น่ า จะมี ทิ ศ ทางที่ ส ดใส สำหรับการออกสินค้าปลาทูน่า เพราะมีการ เจรจากรอบความตกลงหุ้ น ส่ ว นเศรษฐกิ จ ไทย-ญี่ปุน ที่จะให้สิทธิประโยชน์กับประเทศ ไทยในการเป ด ตลาดปลาทู น่ า ให้ ม ากขึ้ น ” นายธีรพงศ์ กล่าว

Print

ส่วนกรณีที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท อะแวนติ ฟด จำกัด จำนวน 1,190,000 หุ้น หรือ 14.99% ของจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยเข้าซื้อหุ้นในมูลค่าหุ้นละ 40 รูป คิดเปน มูลค่าเงินลงประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งบริษัท อแวนติ ฟดนั้น เปนผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและส่ง ออกอาหารกุ้ง และกุ้งแช่ แข็ง เปนอันดับ 2 ของประเทศอินเดีย และเปนบริษัทจดทะเบียน ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ คงช่วยมา ขยายฐานการผลิตและตลาดสำหรับ สินค้า อาหารกุ้ง และขยายต่อเนื่องถึงสินค้าอาหาร ทะเลในประเทศอินเดียอีกด้วย “ การเข้าไปลงทุนดังกล่าว คงได้รับ ผลตอบแทนกลับมาในอัตราที่น่าพอใจให้กับ ทั้ง 2 ฝาย เพราะความรู้และเทคนิคการผลิต อาหารกุ้ ง ของ ไทยยู เ นี่ ย น ฟ ด มิ ล ล์ จะเอื้ อ ประโยชน์ให้อะแวนติ ฟดมีโอกาสที่จะเติบโต และสร้างผลกำไรให้มากขึ้น ขณะที่ TUF เอง ก็จะนำประโยชน์ในเรื่องการเปนเจ้าของตลาด ของ อะแวนติ ฟด มาขยายฐานการผลิตและ ตลาดสำหรับ สินค้าอาหารกุ้ง และขยายต่อ เนื่องถึงสินค้าอาหารทะเลในประเทศอินเดีย” นายธีรพงศ์ กล่าว สำหรับหุ้น TUF ที่ปรับลดลงอย่าง ต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งนี้ โดยส่ ว นตั ว ประเมิ น ว่ า บรรยากาศการลงทุ น ในตลาดหุ้ น ไทยไม่ ดี นอกจากนี้หุ้น TUF ยังขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อ รั บ เงิ น ป น ผลงวดวั น ที่ 1 กรกฎาคม 31ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.70 ซึ่งจาก ป จ จั ย ดั ง กล่ า วคาดว่ า คงกดดั น และมี ผลกระทบต่อราคาหุ้น แต่ไม่รู้สึกกังวลและควร

Next Page

Previos Page

ปล่อยให้เปนไปตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายออกเช็คช่วยชาติ มูลค่า 2,000 บาท เปนนโยบายที่ดี มีประโยชน์ นอกจากนี้หากประชาชนนำเช็คดังกล่าวมาจับ จ่ายซื้อสินค้า คงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก และบริษัทฯ คงได้รับประโยชน์ด้วย วันศุกร์ที่ผ่านมา (27 มี.ค.52) TUF ปดตลาดที่ 20.20 บาท ไม่เปลี่ยนเเปลง มูลค่า การซื้อขาย 0.19 ล้านบาท

First Page


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสกแกวกับพาลบัณฑิต (ตอนที่ 27)

พระพุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

‘ศีล 8 ขอสงวนให้ท่านอาจารย์เปนผู้แจ้ง ส่วนศีล 5 กระผมขอแจงเองขอรับ อะแฮ่ม! ศีล 5 นั้นประกอบด้วย 1.ไม่ฆ่าสัตว์ 2.ไม่ลักทรัพย์ 3.ไม่ประพฤติผิดในกาม 4.ไม่กล่าววาจาเท็จ 5.ไม่ดื่มน้ำเมา ถูกต้องไหมขอรับ’ ‘ใครสอนคุณ เขาสอนแบบผิดบ้างถูกบ้างน่ะรู้ไหม อย่างนี้อาจทำให้ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้อง’ แย่แล้วขอรับ ตั้งแต่เล็กจนโต กระผมจำมาแต่อย่างนี้ แล้วที่ถูกเปนอย่างไรขอรับ ท่านอาจารย์ช่วยแถลงไขด้วย’ ที่ถูกก็คือ ศีลข้อแรกไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียว แต่ต้องไม่เบียดเบียนเขาด้วย ไม่ทรมานเขา ไม่ทารุณเขา และไม่ฆ่าสัตว์นี้ก็ไม่ได้ หมายถึงแต่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้น แต่หมายถึงมนุษย์เราด้วย คือไม่ฆ่ามนุษย์ ไม่เบียดเบียนมนุษย์ด้วย ท่องจำแต่ไม่ฆ่าสัตว์ เดี๋ยวจะเผลอคิด ไปว่าฆ่ามนุษย์ได้ จะยุ่งกันใหญ่ คุกจะไม่พอขัง ส่วนข้อสองไม่ลักขโมยของนั้นถูกต้องแล้ว ข้อสามไม่ประพฤติผิดในกามก็ถือ แต่คุณต้อง เข้าใจให้ลึกด้วยว่า ขั้นไหนถึงเรียกว่า ประพฤติผิดในกาม ขั้นไหนยังไม่เรียกว่า ประพฤติผิดในกาม ขั้นที่เรียกว่า ประพฤติผิดในกามก็เริ่ม ตั้งแต่มีจิตปรารถนาและขวนขวายหาทางให้ได้เสพกามกับหญิงหรือชายที่เปนภรรยาหรือสามีของผู้อื่น หรือ บุตรีหรือบุตรผู้มีบิดามารดาหวง แหน หรือ ชายหรือหญิงที่เปนผู้อยู่ในปกครองของผู้อื่นที่มีความหวงแหน อย่างนี้ถือว่าประพฤติผิดในกาม’ อย่างเช่นส่งดอกไม้ให้กับภรรยาผู้อื่นอย่างนี้ถือว่าประพฤติผิดในกามไหมขอรับ หรือ เดินไปส่ง ขับรถไปส่งละขอรับ’ ในใจคิดจะเสพกามกับเขาหรือเปล่าเล่า คือ ปรารถนาในความรักความใคร่ฉันชู้สาวไหม ถ้าปรารถนา ก็ผิดแน่ทีเดียว จะว่าไม่ ปรารถนาก็ไม่ได้นะ ส่งดอกไม้นี่มันส่อเจตนาชัด อย่างนี้คนระยำเท่านั้นถึงจะทำ’ กระผมไม่ได้ทำนะขอรับ’ ไม่ได้ว่าคุณเสียหน่อย ร้อนตัวเชียว เคยทำหรือ ลูกเมียใครเคยไปแทะโลมหรือ’ ไม่มีขอรับ ถามเพื่อประโยชน์ที่ท่านผู้อ่านจะพึงได้เท่านั้น รวมความว่า ถ้ามีจิตปรารถนาและ ได้พยายามหรือขวนขวายหาทางที่จะได้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นมาครอบครอง อย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อ กาเมถูกไหมขอรับ’ ถูกต้อง’ ไม่จำเปนต้องถึงขั้น ขอประทานโทษเถิดขอรับ ร่วมประเวณีกันอย่างที่กระผมเข้าใจมาตลอด ใช่ไหมขอรับ’ ตายละวา นี่คุณเข้าใจว่า จะผิดศีลข้อนี้ต้องถึงขั้นเสพเมถุนกันก่อนหรือ โอย! คุณคงผิดมาไม่ รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วกระมัง’ ช่างเถิดขอรับ กระผมทำอย่างมากก็แค่ยักคิ้วหลิ่วตา ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวขอรับ’ (ติดตามตอ ฉบับวันพุธ)

“ไทยรวมพลัง กูเศรษฐกิจชาติ” นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลั ง ได้ แ ถลงว่ า กระทรวงการคลั ง ได้ ร่ ว มกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวง อุตสาหกรรม จัดงานมหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ “ไทยรวม พลัง กู้เศรษฐกิจชาติ” ในระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2552 ณ อาคารแชลเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดย มีกระทรวงพาณิชย์เปนหน่วยงานหลัก Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 11

เสือซอนเล็บ

“ชนะชัย จุลจิราภรณ”

(ตอนที่ 1)

แมจะโลดแลนคร่ำหวอดคลุกคลีอยูในวงการตลาดหุนมากกวา 20 ป แต วิ ธี - มุ ม มองการลงทุ น ของเขากลั บ ดู เ รี ย บๆ เข า ใจง า ย และได ผ ล ตอบแทนที่ดีจากการใหน้ำหนักการลงทุนทางตรงมากกวาการลงทุนทาง ออมที่เขาเรียนมาและมีความชำนิชำนาญ เริ่มตนจากตำแหนงมารเก็ตติ้ง ธรรมดาสูการเปนซีอีโอในวันนี้ ดวยบุคลิกที่ นุมลึก-รวดเร็ว-เฉียบขาด-มี ระเบียบ-ไฝรู แตไมยอมหยุดนิ่ง เขาคือ เสือซอนเล็บคนใหมแหงโกลเบล็ก ซี้กับเซียนกอนเขาวงการ ผมเรียนสายวิทย์มา แล้วก็ได้คุณมนตรี ศรไพศาล เปนติวเตอร์ให้ ด้วยนะ เพราะผมเปนเด็กชลบุรีและตอนนั้นผมก็สอบได้ที่2 ของจังหวัด และพอปดเทอมก็จะมีโรงเรียนกวดวิชา พี่มนตรีก็ร่วมกับนิสิตวิศวะมาเปด โรงเรียน Problem Center แล้วด้วยความที่ผมเปนเด็กต่างจังหวัดเลยต้อง อาศัยพักที่โรงเรียน เลยได้ใกล้ชิดพี่มนตรี เลยทำให้รู้จักกันตั้งแต่ตอนโน้น แต่ก็สอบเอ็นทรานซ์คณะแพทย์ไม่ได้เพราะเลือกสูงไป ซึ่งตอนนั้นก็มืดเลย นะ ก็ได้ยินมาบ้างว่าตลาดหุ้นทำให้คนรวยได้ เลยเลือกเรียนสายการเงิน

เลือกงานมากกวาเงิน พอเรียนจบมาราวป 2530 กว่าๆ ผมก็ได้งานที่แบงก์ กับ ไฟแนนซ์ ทั้งๆที่แบงก์เงินเดือนราวๆ 4000 บาท แต่ผมไม่เอา มา ไฟแนนซ์ที่ได้เงินเดือน 3000 กว่าบาท เพราะอยากรู้ และพอเข้ามา มันก็ทำให้รู้ว่าทฤษฎีที่เรียนมา มีสูตรเยอะๆ ยากๆ มันใช้ได้จริงกับ ตลาดหุ้นทำให้รวยได้นะ แต่มันก็เปนจริงแค่บางส่วน ซึ่งตอนนั้น ตลาดหุ้นมันปดครึ่งวัน ตอนเช้าผมก็ไปช่วยเขาทำตลาดหุ้น ช่วง บ่ า ยผมไปช่ ว ยเขาทำบั ญ ชี ตอนนั้ น ผมอยู่ บงล. ตอนนั้ น มั น มี ฟนด์ดิ้งด้วย ก็ไปช่วยเขาหาลูกค้าเงินฝากกอีก ก็ทำหลายอย่างมันก็ เลยสนุกไง หนทางหมื่นลี้ ตองเริ่มดวยกาวแรก หลังจากผมจบปริญญาตรีด้านไฟแนนซ์จากธุรกิจบัณฑิต ก็เข้ามาในตลาดสมัยที่ยังใช้วิธีเคาะกระดานกันอยู่เลยสมัยที่อยู่ บงล.ไอทีเอฟ เสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ สหธนกิจ ซึ่งก็เปนโบรกเกอร์ เหมือนกัน จากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่ S1 เอกธำรง ในเครือกลุ่มเอกธน กิจ ซึ่งอยู่ที่นั่นค่อนข้างนานก็ประมาณ 8 ปกว่า เเล้วผมก็ได้เปนผู้ จัดการสาขาและก็ผู้จัดการกองทุนดูแลไพรเวตฟนด์ ต่อมาก็ย้ายไป อยู่กับ ดร.ก้องเกียรติ ดูด้านลูกค้ารายย่อยเพราะขณะนั้นเขามีแต่ ลู ก ค้ า สถาบั น กั บ กองทุ น ซึ่ ง ตอนนั้ น แอทเซ็ ท พลั ส ยั ง เป น ซั บ โบรกเกอร์อยู่ ส่งออเดอร์ให้กับหลักทรัพย์เอเชียแล้วก็เอกธำรงค์

ประกาศรายชื่อผูโชคดี Flash drive

ไดรับ จากการกรอกแบบสอบถาม กับทาง Investor Station 1. คุณสมโชค ศิริอภินันท 2. คุณสิริชัย พัฒนพงศสิริกุล 3. คุณสมลักษณ มงคล วณิชยา 4. คุณอภิศักดิ์ บุญธนกิจ 5. คุณปยะดา เอี่ยมโสภา 6. คุณสมศักดิ์ ธรรมชาติสุนทร 7. คุณฐานียะ เตชะวิภู 8. คุณพงศกร ผุดผองพรรณ 9. คุณปยะพล ทองอุปการ 10. คุณสิริกมล ตังตติยภัทร กรุณาติดตอรับของรางวัลไดที่เบอร 02-554-9391-3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 นี้

ทางทีมงาน Investor Station ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ที่ทานใหความรวมมือในการกรอกขอมูลแบบสอบถาม

ติดตามตอฉบับหนา Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

จับตา Reject Rate ของ LPN บริ ษั ท วางแผนที่ จ ากเพิ่ ม ยอดขาย คอนโดมิเนียม ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง และเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอ โดยการปรับลด ราคาขาย ผลที่ตามมาคือ อัตรากำไรขั้นต้นที่ จะลดลง ปนี้เปน 28% เทียบกับป 51 ที่ 31% ส่วนยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) เปน 9.0 พั น ล้ า นบาท ซึ่ ง 6.6 พั น ล้ า นบาท จะ สามารถรับรู้รายได้ในปนี้ จึงมีข้อดีทำให้รายได้ ปนี้มีเสถียรภาพพอควร อย่างไรก็ตาม กำไร สุทธิปนี้ก็ควรจะปรับลดลง เพราะอัตรากำไร ขั้ น ต้ น ลดลง ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยขาย-บริ ห าร ก็ เพิ่มขึ้น สิ่งที่เรากังวลคือ รายได้ปหน้ายังจะ ลดลง แต่ จุ ด แข็ ง ของ LPN คื อ งบดุ ล ที่ แข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเปนเพียง 0.2 เท่า และอัตราผลตอบแทนเงินปนผลป 52 คาดว่าอยู่ในระดับที่ดีเปน 13.8%

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) แนะนำ ‘ถือ’ ราคาพื้นฐาน 2.85 บาท

ยอดขายต้นปถึงปจจุบันเปน 1.6 พัน ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นหากเทียบกับ 4Q51 ที่ทำได้ 1.1 พั น ล้ า นบาท แต่ ยั ง ต่ ำ เที ย บกั บ 1Q51 (y-o-y) ที่ 2.9 พันล้านบาท บริษัทวางแผนที่จะ เป ด ขายโครงการใหม่ ป นี้ มู ล ค่ า ขายรวม 10-12 พันล้านบาท ส่วนการเปดขายโครงการ ใหม่ปนี้ได้ผ่านไปแล้ว 1 โครงการที่มูลค่าขาย 800 ล้ า นบาท แต่ สิ่ ง ที่ ต้ อ งคอยติ ด ตาม คื อ อัตราการยกเลิกซื้อบ้าน (Reject Rate) ของ บริษัทได้เพิ่มขึ้น จากต้นป 51 ที่ 5.7% แต่ปด ท้ า ยป 51 ที่ ร ะดั บ สู ง ขึ้ น เป น 10.7% สื บ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เข้มงวดการปล่อยกู้ มาก ปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิป 52 และ 53 ลงในอัตรา 2.8% และ 4.1% ตามลำดับ แต่ราคาหุ้นมี P/E ป 52 ไม่สูงเปน 3.6 เท่า แต่

เราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเปน 4.4 เท่าในป 53 ซึ่ง เกิดขึ้นตามกำไรสุทธิที่คาดว่าจะลดลงในป 53 อย่างไรก็ตาม LPN เปนบริษัทที่จ่าย เงิ น ป น ผลได้ สู ง คาดว่ า อั ต ราผลตอบแทน เงินปนผลป 52 เปน 13.8% และป 53 เปน 11.4% ส่วนป 51 ประกาศจ่ายปนผลรอบครึ่งป หลังอีก 0.27 บาท (XD 2 เม.ย.52) รวมกับจ่าย ระหว่างกาลไปแล้ว 0.14 บาท รวมทั้งป 51 จ่าย 0.41 บาท คิดเปนอัตราการจ่าย (payout ratio) ที่ 50%

Photo Release

KTAM โชว์ทีมผูบริหารรับรางวัล Lipper คุณสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (คนที่3จากซ้าย) ร่วมถ่าย ภาพกับทีมผู้จัดการกองทุน ภายหลังได้รับ 3 รางวัล จากการประกาศผลรางวัล The Post Lipper Thailand Fund Award 2009 โดยรางวัลที่บลจ.กรุงไทย ได้รับประกอบด้วย1) รางวัล Best Bond Fund Group หรือกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ที่ดีที่สุด 2) รางวัล กองทุนตราสารหนี้ที่ดีที่สุดในระยะเวลา3 ป และ 3 )รางวัลกองทุนตราสารหนี้ที่ดีที่สุดในระยะเวลา 5 ป ที่ รร.เซนทารา แกรนด์ Print

Next Page

หน้า 12

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 13

หวังวินโดวชวยตอ!

*** สั ป ดาห ที่ แ ล ว ได แ รงซื้ อ จาก ต า งชาติ ช ว ยพยุ ง จนดั ช นี ฯ ส่ ว นใหญ่ เ ดิ น แดนบวกได้ เริ่ ม ต้ น มาสั ป ดาห์ นี้ ก็ ยั ง มี ค วาม หวั ง ว่ า วิ น โดว์ เ ดรสซิ่ ง หรื อ การซื้ อ หุ้ น มาร์ เ ก็ ต แคปขนาดใหญ่ เ พื่ อ ป ด งวดบั ญ ชี ไตรมาส 1/2552 ของกองทุนและ นักลงทุนสถาบัน จะยังช่วยให้หุ้น บิ๊กแคป และดัชนีฯ ยังอยู่ในทิศทาง ที่ ดี ไ ด้ งานนี้ ใ ครเป น แฟนพั น ธุ์ แ ท้ ของหุ้นบิ๊กแคปก็ยังมีอนาคตสดปง เพราะหลายคนคาดการณ์ ว่ า ผล จากการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องภาวะ เศรษฐกิจโลก จะทำให้ตลาดหุ้นเริ่ม ขึ้นจากก้นกะทะได้..เพี๊ยง ขอให้ใช่ ขอให้โดน!

เทคโนโลยี อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน หรือ อาจเปนอุตสาหกรรมที่ยังไม่เคยมีใครทำมา ก่อน ซึ่งนักลงทุนมักจะให้มูลค่าหรือ Value ราคาหุ้นนั้นค่อนข้างคาดเคลื่อนจากที่ควรจะ เปน คือ อาจมีทั้งต่ำไปหรือสูงไป ในกรณีเช่นนี้ โอกาสในการเกิ ด Arbitrage จะเกิ ด ขึ้ น ได้ อย่ า งมาก เนื่ อ งจากการขาดความสมบู ร ณ์ ของข้ อ มู ล หรื อ Market inefficiency เรา สามารถหามู ล ค่ า หุ้ น ของบริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ น อุตสาหกรรมประเภทนี้ได้ 2 วิธี คือ

*** PSL หลังจากไดขาว ดีหนุนเรื่องขายเรือไปอีก 1 ลำ น่ า จะมี โ มเมนตั้ ม ต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง สั ป ดาห์ นี้ ไ ด้ แม้ ว่ า จะจ่ า ยเงิ น ซะ โนน..เดือน พ.ค. แต่ก็ยังมีหวังว่า การบั น ทึ ก รายได้ - กำไรใน Q2/52 จะออกมาสุดแจ่มเพราะรับรู้รายได้ ในไตรมาสนี้! ..แถมที่ผ่านมาราคา หุ้นชะลอตัวมานาน ..อาจมีลุ้นให้ คืนสังเวียนได้อีกรอบ *** ว่ากันต่อกันด้วยเรื่องมี สาระในหัวข้อ Money Game : หา มูลคา ‘หุนเก็งกำไร’ (2) จากส่วน หนึ่งของหนังสือ Money Game : ผากลเงินนอก ของ วิศิษฐ องค พิพัฒนกุล Catalysts ที่สอง หุ้นที่จะอยู่ใน อุ ต สาหกรรมที่ มี แ นวโน้ ม เติ บ โตสู ง (High growth and high fashion) ในขณะที่ภาวะ ความต้ อ งการ (Demand) ของสิ น ค้ า ใน อุตสาหกรรมนั้นยังไม่แน่นอน (Uncertain) ซึ่ง ความต้องการนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามศักยภาพ (Potential) และการเติบโต (Growth) ซึ่งความ ไม่แน่นอนที่จะเปนโอกาสสำคัญในการลงทุน หุ้น เพื่อหวังผลกำไรที่สูง สำหรับนักลงทุนที่ สามารถคาดการณ์ถึงศักยภาพของตลาดและ กำไรได้ ซึ่ ง มั ก จะเป น อุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม

วิธีที่หนึ่ง ใช้ค่า P/E ในปที่บริษัทมี การเติ บ โตเต็ ม ที่ แ ล้ ว ยกตั ว อย่ า งเช่ น อุตสาหกรรมเคเบิลทีวีถ้าเราให้จุดอิ่มตัวของ กำไร (Mature Phase) ในปที่ 5 หรือ 6 เราก็ใช้ P/E ของปที่ 5 หรือ 6 ของหุ้นนั้น คิดส่วนลด กลับมาที่ปจจุบัน ก็สามารถหาราคาหุ้นได้ดังนี้ คือ ถ้าเราคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของ หุ้น High growth นี้จะอยู่ที่ 2 บาทต่อหุ้นในปที่ 5 และเราพอใจการลงทุนที่ P/E 10 เท่า ทำให้ เราสามารถคำนวณได้ว่า หุ้นตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 20 บาทในปที่ห้า ถ้าเราต้องการคำนวณราคา

Print

Next Page

Previos Page

หุ้น ณ ปจจุบันนี้ เราต้องคิดส่วนลด จากปที่ 5 มาปปจจุบันด้วยอัตราส่วนลดตามต้นทุนทาง การเงิ น ถ้ า ในกรณี นี้ เ ราใช้ ส มมติ ฐ านต้ น ทุ น การเงินที่ 10% เราจะได้ราคาปจจุบันของหุ้น ตั ว นี้ ที่ 12 บาท เพราะฉะนั้ น ราคาหุ้ น ที่ แ ตก ต่ า งจากราคานี้ จ ะเป น โอกาสในการซื้ อ และ ขาย วิธีที่สอง อาจจะยุ่งยากกว่าวิธีที่ หนึ่งมาก แต่ความแม่นยำจะสูงมากเช่นกัน วิธี นี้ เ รี ย กว่ า Real option pricing model ซึ่ ง เป น วิ ธี จ ำลองจากการ คำนวณ Option หรือ Warrants ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ราคาหุ้ น ก็ จ ะเป น ปจจัยเกี่ยวข้องกับ Warrants นั้น เองโดยอาศัยตัวแปร 6 ตัว คือ ตั ว แปรที่ ห นึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ อ้างอิง (Underlying assets) ซึ่งใน ที่นี้คือ มูลค่ากิจการของสินทรัพย์ ณ ราคาปจจุบัน ตัวแปรที่สอง อัตราการ แกว่ ง ตั ว (Volatility) ถ้ า มู ล ค่ า สินทรัพย์นั้นมีโอกาสแกว่งตัวทั้งใน ทางขึ้นและทางลง จะมีผลต่อราคา หุ้นด้วย ตัวแปรที่สาม เวลาในการ คิดคำนวณ (Time) ตัวแปรที่สี่ อัตราดอกเบี้ย (Risk free rate) ตัวแปรที่ห้า มูลค่าลงทุน หรือมูลค่าของหนี้ ซึ่งในทางการคิด Warrants ถือเปน Exercise price หรือ Strike price ตั ว แปรที่ ห ก Dividend cycles ซึ่งเราถือเปนต้นทุนในการ ดำเนิ น โครงการ และต้ น ทุ น เสี ย โอกาส (Cost of delays) ผมเคยได้ใช้ Model นี้กับหุ้น Electronic ตัวหนึ่ง ชื่อว่า M และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตัว หนึ่งที่ขึ้นต้นด้วย G หุ้นสองตัวนี้มีผลขาดทุน ต่อเนื่องมาหลายป แต่การใช้วิธีการประเมิน มู ล ค่ า หุ้ น ตามวิ ธี นี้ ก่ อ น ที่ หุ้ น จะมี ป ระกาศ ข่าวดี ทำให้เราสามารถทราบ Upside สูงสุดที่ เปนไปได้ ในที่สุดหุ้นทั้งสองได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-3 เท่ า เลยที เ ดี ย วในระยะเวลาไม่ ถึ ง หนึ่ ง ป (อ่านต่อ Catalysis ที่สามพรุ่งนี้ ) ###

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

ประเมินดัช นีฯ สัปดาห์นี้มีโอกาส ปรับตัวอยู่ในแดนบวกได้ ซึ่งประเด็นที่ต้อง ติ ด ตาม คื อ คื น วั น ที่ 27 มี . ค.(ตาม เวลา ประเท ศไทย) นายบา รั ค โอบาม า ประธา นาธิ บ ดี จ ะประชุ ม หารื อ กั บ CEO ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เกี่ยวกับแผนการ กอบกู้วิกฤต รวมถึงแนวทางการแก้ไขปญหา อีกทั้งต้องติดตามการประชุมสุดยอดกลุ่มจี 20 ที่ ก รุ ง ลอนดอ นของอั ง กฤษใน วั น ที่ 2 เม.ย.นี้ รวมถึ ง การชุ ม นุ ม ใหญ่ ข องกลุ่ ม แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่ง ชาติ แนะนำหาจังหวะซื้อ หุ้นกลุ่มธนาคาร พานิชย์ และกลุ่มพลังงาน ประเมินแนวต้าน ไว้ที่ 445-450 จุด แนวรับ 435 จุด

ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ สั ป ดาห์ นี้ ต้ อ ง ติดตามประเด็นในคืนวันที่ 27 มี.ค.(ตาม เวลาประเทศไทย) ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายบารัค โอบามา จะประชุมร่วมกับซีอีโอ ของ 12 สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ โดยมีเปาหมายที่จะแลกเปลี่ยนความคิด เห็นเรื่องการพลิกฟนเศรษฐกิจ หากผลการ เจรจาได้ ร ายละเอี ย ดการแก้ ไ ขป ญ หา สถาบันการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ก็จะช่วยให้ นั ก ลงทุ น มี ค วามหวั ง ต่ อ การฟ น ตั ว ของ ระบบการเงิ น โลกมากขึ้ น รวมถึ ง การ ประชุมกลุ่มจี20 ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ น่าจะ หารือถึงมาตรการกระตุ้นสภาพคล่องของ เศรษฐกิ จ โลกรอบใหม่ หาจั ง หวะขาย ประเมินแนวรับ 430 จุด แนวต้าน 450 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้คาด ว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับ ตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยมีประเด็นหลัก จากการที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะประชุม ร่วมกับซีอีโอของ 12 สถาบันการเงินยักษ์ ใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะหารือการพลิกฟน เศรษ ฐกิ จ หากไ ด้ ร ายละ เอี ย ดการ แก้ ไ ข ปญหาสถาบันการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจะมี ผลต่อจิตวิทยาการลงทุนได้ ส่วนการชุมนุม ใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่ เผด็จการแห่งชาติ คงไม่มีผลต่อบรรยากาศ การล งทุ น เท่ า ใดนั ก กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะนำรอซื้อเมื่ออ่อนตัว โดยประเมินแนว รับที่ 434-438 จุด แนวต้านที่ 446 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 99 ประจำวันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.00

หน้า 27

ประจำวันจันทร ที่ 30 มีนาคม 2552

10.00

บีพี-คาสตรอล แถลงข่าวเปดตัวน้ำมันเครื่อง เอจ สปอร์ต 2 สูตรใหม่ล่าสุด 0W-40 และ 10W-60 บริษัท บี-พี คาสตรอล

10.00

ดีแทค จัดงานแถลงข่าว Partnership Beyond Borders โรงแรมแกรนดมิลเลนเนียม

13.30

ศูนย์พัฒนาและฝกอบรม มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย จัดเสวนา เรื่อง “ผ่า ทางตัน...แก้วิกฤตก่อนธุรกิจโรงแรมตายหมู่” โรงแรมนารายณ

14.00

ผูจ ดั ทำ

ททท. จั ด สั ม มนาในหั ว ข้ อ “การส่ ง เสริ ม ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพ ตะวันออก กลาง” โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด

บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

เนคเทคและวิริยะประกันภัย จัดงานแถลงข่าวโครงการรายงานสภาพการ จราจรผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Traffy) ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา-ตราด กม.1

14.30

ธนาคารกสิกรไทย จัดงานแถลงข่าวการเปด K SME Care Knowledge Center อาคารจตุรัสจามจุรีสแควร์

17.30

ทรู พริวิเลจ จัดงานเปดตัวแคมเปญใหม่ Movie Lover เมเจอร รัชโยธิน

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

ติดตอ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor Station 30 MAR 09  

Highlight: - วัดเส้นเทคนิคหุ้นแรงจัดประจำ Q1/09 - "กว่าจะมาเป็นเสือ" เสือซ่อนเล็บ ชนะชัย จุลจิราภรณ์

Advertisement