Page 1

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

5 6 7 8 9

News Station

โอบามาชีศ้ ก.สหรัฐฯสงซิกฟน เปดโผหุน สวนใหญ HTECH พบ SPPT มาเลน TVO กัน คลังหัน่ เปาจีดพี ตี ดิ ลบ 2-3% คาดวางงานปนี้ 3.8% /เงินเฟอทัง้ ป 0.7%

Dynamic Station MFEC อยางนีม้ นั ตองถือ . . .

10

เที่ยววัด

วัดหมอกจำแป

หวั่นหุนคาปลีกหงอยทวนกระแสเช็คชวยชาติ สวนกลุมกอสรางมีหวังไดพลังไจกาปลุกใหคึก วั น นี้ อ ย่ า ได้ ห วั ง อานิ ส งส์ เ ช็ ค เงิ น สดช่ ว ยชาติ ดั น หุ้ น ค้ า ปลี ก ครื้ น เครง เหตุ ก่ อ นหน้ า นี้ แ อบย่ อ งบวกกั น มาพอตั ว แล้ ว ส่ ว นหุ้ น เด่ น ประจำกลุ่มแนะนำ CPALL, HMPRO และ MAKRO ตามลำดับ ถ้า อยากได้ให้รอซื้อเมื่ออ่อนตัวลงมา ส่วนหุ้นมีแววเด่นระลอกใหม่ภาพฉาย ที่กลุ่มก่อสร้างหลังรัฐสภาเห็นชอบกู้เงิน ไจก้า 63.01 พันล้านเยน สร้าง ต‡อหนˆา 3 สายสีเเดง คาด CK, ITD และ STEC ได้ประโยชน์ทั่วกัน

12

Professional Station EASTW เปาหมาย 3 บาท

13

Basuka Never Dies

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

สือ่ สาร เดง! บนน้ำตาผูบ ริโภค.. กดดันจากประเด็นการเมือง

หุนกลุมพลังงานตะกายกนหลุม ราศีจับ PTT-PTTEP-BANPU-KSL

“สถาบันวิจัยนครหลวงไทย” พบสัญญาณราคาน้ำมันลุ้นหนีพ้นจุดต่ำสุด หนุน โภคภัณฑ์คลายภาวะตึงตัว สวนทางแนวโน้มค่าระวางเรือ-ราคาเหล็กที่ระยะสั้นอาจ ลดลง จึงแนะนำ เก็งกำไร PTT กับ PTTEP และซื้อ BANPU กับ KSL ในช่วงราคา ถ่ า นหิ น -น้ ำ ตาลมี โ อกาสขยั บ ขึ้ น อี ก ขณะที่ แ นะนำขายทำกำไรกลุ่ ม โรงกลั่ น และ ปโตรเคมีจากค่าการกลั่นและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่กดดันผลประกอบการ ต‡อหนˆา 4

EMC ขอบาทเดียวเทานัน ้

รูซึ้งแลว พาร 10 สต.ไมเวิรค เสือหนุมไฟแรง

“ยุทธพงษ เสรีดีเลิศ” ตอนที่ 9

ต‡อหนˆา 11

บอร์ด EMC ไฟเขียวรวมพาร์กลับมาเปน 1 บาท จากหลังจากใช้ 10 สตางค์ อยู่นานแล้วไม่เวิร์ค พร้อมหวังลบภาพหุ้นเก็งกำไรออกให้หมดจด ขณะที่ “ชนะชัย” ยอมรับปนี้เศรษฐกิจเเย่จึงตั้งเปาปมรายได้แค่เสมอตัวเท่าปก่อนที่ 2.73 พันล้านบาท ส่วนผลงานQ1/52 ก็มีแนวโน้มไม่ดีด้วย ฟากเด็กเเนวมองการรวมพาร์ครั้งนี้ทำเพื่อให้ หุ้นมีสภาพคล่องมากขึ้น ส่วนทางเทคนิคกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่แนวรับ 0.11 บาท แนวต้าน 0.15 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552 ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ ฝ า ย หวั่นหุนคาปลีก (ต่อจากหน้า 1) **แค 2 พันบาทมิอาจหนุน วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ สถาบั น วิ จั ย หุนคาปลีกบวกแรง** นครหลวงไทย กล่ า วว่ า เช็ ค ช่ ว ย นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช ชาติที่จะถึงมือประชาชนในวันนี้จะ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ทำให้กลุ่มธุรกิจประเภทค้าปลีกจะ ระบุว่า เช็คเงินสดช่วยชาติ 2,000 ได้ รั บ ประโยชน์ เ นื่ อ งจากคนที่ รั บ บาท เปนมาตรการของรัฐบาลช่วย เช็ ค น่ า จะเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า มี ค วาม บรรเทาปญหาค่าครองชีพแก่ผู้ที่มี จำเปนต่อการดำรงชีวิตก่อน ส่วน รายได้น้อยจำนวนเกือบ 10 ล้าน กลุ่ ม อาหารสำเร็ จ รู ป และกลุ่ ม คน โดยจะแจกล็อตแรกวันนี้ และ บันเทิงก็น่าจะเปนอีกกลุ่มธุรกิจที่ สุดท้ายวันที่ 9 เมษายน 2552 โดย ได้ รั บ ผลประโยชน์ เ ช่ น กั น ขณะ คาดหวังให้เม็ดเงินที่รัฐบาลอนุมัติ เดี ย วกั น มองว่ า เม็ ด เงิ น จาก ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เมื่อถึง โครงการเช็คช่วยชาติที่เข้าสู่ระบบ มือประชาชนกว่า 9 ล้านคน และ ประชาชนนำไปใช้จ่ายเพื่อผลักดัน ก า ร ห มุ น เ วี ย น เ งิ น ใ น ร ะ บ บ เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบ การร้ า นค้ า หลายแห่ ง ทั่ ว ประเทศ พร้อมใจเข้าโครงการเช็คช่วยชาติ ดังกล่าว หวังเปนส่วนหนึ่งในการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้ฟน ทั้ ง นี้ ร ายชื่ อ ภาคเอกชนที่ เข้ า ร่ ว มโครงการเบื้ อ งต้ น ได้ แ ก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (BIGC), บริษัทในเครือ เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ กรุ้ ป จำกั ด (มหาชน) (MAJOR), บริษัท เมือง ไทยประกั น ชี วิ ต จำกั ด (MTI), บริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล 7 แห่ง, บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TWZ), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL), บริ ษั ท ห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรบิ น สั น จำกัด (มหาชน) (ROBINS), บริษัท ไมด้ า แอสเซ็ ท จำกั ด (มหาชน) (MIDA), บริ ษั ท ซี พี เฟรทมาร์ ท จำกัด, ร้านแม็ค-โดนัล,ร้านเคเอฟซี , ร้านพิซซ่าฮัท,ห้างสรรพสินค้าเทส โก้โลตัส, ร้านอินเด็ค ลิฟวิ่งมอล, ประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทจะช่วย กิฟฟารีน, ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์, พยุงไม่ให้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกในช่วง บริษัท นานมีบุคส์ จำกัด, บริษัท ไตรมาส 2 ทรุดตัวลง ไทยสกายลาร์ค จำกัด, สมาคมโรง สำหรับผลกระทบต่อการ พยาบาลเอกชน, องค์การค้าของ ลงทุนในตลาดหุ้น มองว่าราคาหุ้น สกสค. (คุรุสภา), บริษัท ส.ศิริแสง กลุ่ ม ค้ า ปลี ก ได้ ป รั บ ตั ว ขึ้ น ตอบรั บ จำกัด, บริษัท ไดมอนด์ ไชน์ ฮอลิ ประเด็นข่าวดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เดย์ จำกัด, บริษัท ผู้จัดงานแสดง โดยที่ ผ่ า นมาราคาหุ้ น ปรั บ ตั ว ขึ้ น สินค้า เวิลด์ แฟร์ และบริษัท ลีน่า กว่า 6 % แล้วสวนทางกับภาพรวม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด เปนต้น SET Index ที่ทรุดตัวลงกว่า 3 % ด้านนายสุกิจ อุดมศิริกุล อย่ า งไรก็ ต าม ภาวะ Print

Next Page

News Station เศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว เชื่ อ ว่ า กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก จะประคองตั ว และ เห็นการเติบโตของธุรกิจได้ ถึงแม้ ว่ า อั ต ราการเติ บ โตจะไม่ ม าก เท่ากับปที่ผ่านมาก็ตาม กลยุทธ์การลงทุนกลุ่มค้า ปลีก โดยมองว่า CPALL มีความ โดดเด่นสุดในกลุ่มทั้งในแง่ของการ รักษากำไรและยอดขายต่อสาขาไว้ ให้ เ ติ บ โตได้ ใ นระดั บ ที่ ดี ก ว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ คู่ แ ข่ ง ขณะเดี ย วกั น สั ด ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง CPALL ส่วนใหญ่เปนประเภทอาหาร จึงได้

รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ ม าก แนะนำซื้ อ เมื่ อ อ่ อ นตั ว ประเมิ น ราคาเหมาะสม 12.80 บาท นอกจากนี้ HMPRO และ MAKRO ถือเปนอีก 2 หลักทรัพย์ที่ น่าสนใจ โดยแนะนำรอซื้อเมื่ออ่อน ตัวเช่นกัน ประเมินราคาเหมาะสม 4.60 บาท และ 83 บาทตามลำดับ นอกจากนี้เชื่อว่าในะระยะ ต่ อ ไปหุ้ น กลุ่ ม สาธารณู ป โภคจะ ตอบรั บ แผนกระตุ้ น รอบ 2 อย่ า ง Previos Page

First Page

หน้า 3

แน่นอน จึงแนะนำซื้อลงทุนระยะ ยาวหุ้ น กลุ่ ม ดั ง กล่ า ว โดยมองว่ า CK มี ค วามโดดเด่ น สุ ด ในกลุ่ ม ประเมินราคาเหมาะสม 4.50 บาท **ไจก า หนุ น งานเข า CK-ITDSTEC** นายชัย ชิดชอบ ประธาน รัฐสภา กล่าวว่า ที่ประชุมรัฐสภา เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนว่า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางการเงิ น ระหว่ า งรั ฐ บาลไทยกั บ ญี่ ปุ น และ ร่ า งสั ญ ญาเงิ น กู้ ตามที่ รั ฐ บาล เสนอเพื่อให้กระทรวงการคลังกู้เงิน จากองค์การความร่วมมือระหว่าง ประเทศของญี่ ปุ น (ไจก้ า ) รวม 63,018 ล้านเยน สำหรับโครงการ รถไฟชานเมื อ งสายสี แ ดง ช่ ว ง บางซื่ อ -รั ง สิ ต ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย(รฟท.) ด้ า นนางสาวปองรั ต น์ รั ต นะตวณานนท์ ผู้ จั ด การฝ า ย วิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า เปนเรื่องดีที่รัฐบาลจะหา เ งิ น ม า ล บ ทุ น โ ค ร ง ก า ร สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ซึ่งจะส่ง ผลดี เพราะจะช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิจ เพิ่มสภาพคล่องต่อการ หมุนเวียนเม็ดเงินภายในประเทศ ให้ ม ากขึ้ น ส่ ง ผลทำให้ ว งการรั บ เหมาก่อสร้างได้รับประโยชน์ ทั้งผู้ ประกอบการจำหน่ า ยสิ น ค้ า และ วัสดุที่ใช้ดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับ เหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามมองว่า โครงการดั ง กล่ า วต้ อ งใช้ เ วลาอี ก หลายป ก ว่ า จะเริ่ ม ดำเนิ น การ ก่ อ สร้ า งจริ ง ซึ่ ง อาจจะผ่ า นช่ ว ง วิกฤตเศรษฐกิจไปแล้ว สำหรับหุ้นที่คาดว่า จะได้ รับประโยชน์ได้แก่ CK, ITD และ STEC แต่ในส่วนของราคาหุ้นวันนี้ อาจจะแค่ทรงตัวมากกว่าบวกตอบ รั บ ข่ า วเนื่ อ งจากกลุ่ ม รั บ เหมา ก่ อ สร้ า งชะลอตั ว มานาน ดั ง นั้ น โครงการดังกล่าวน่าจะทำได้เพียง กระตุ้ น ให้ ก ลุ่ ม รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง กลับมาทรงตัวได้เท่านั้น


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552 ขณะที่ ในกลุ่ ม Soft หุนกลุมพลังงาน (ต่อจากหน้า 3) บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก Commodity ผลิตภัณฑ์โดดเด่นคาด สถาบันวิจัยนครหลวงไทย (SRCI) ยั ง คงเป น น้ ำ ตาลที่ ค าดปริ ม าณ ระบุ ว่ า การแข็ ง ค่ า ขึ้ น ของเงิ น สำรองโลกป 2552 จะลดลงถึ ง ดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้นจากแผน 20-24%yoy สำหรับในส่วนของค่า กำจัดหนี้เสียที่ชัดเจนจะทำให้ราคา ระวางเรือ และเหล็กระยะสั้นยังคงมี สินค้าโภคภัณฑ์อาจจะมีการชะลอ แนวโน้มอ่อนตัวลงจากการเร่งผลิตที่ เพิ่ ม เร็ ว เกิ น ไปทำให้ ป ริ ม าณสต็ อ ก การปรับตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ อย่ า งไรก็ ต าม เชื่ อ ว่ า เพิ่มขึ้น ส่ ว นป จ จั ย เสี่ ย งของราคา แนวโน้ ม ในระยะกลาง-ยาวค่ า เงิ น ดอลลาร์จะยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ที่การปรับ เมื่ อ ประกอบกั บ สมดุ ล ในตลาด ลดประมาณการ GDP ของ IMF ซึ่ง น้ ำ มั น ที่ ดี ขึ้ น คาดจะสนั บ สนุ น ให้ อาจสะท้อนไปสู่การปรับลดอุปสงค์ ราคาน้ำมันผ่านจุดต่ำสุดซึ่งหนุนให้ น้ ำ มั น ของ IEA ตามมา อย่ า งไรก็ โภคภัณฑ์อื่นที่อุปสงค์-อุปทานตึงตัว ตาม หาก OPEC ยังคงฐานะในการ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โภคภัณฑ์ที่ เป น ผู้ ป รั บ สมดุ ล ในตลาดน้ ำ มั น ได้ คาดจะเห็ น การฟ น ตั ว ในสั ป ดาห์ นี้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ(ลดกำลั ง การ ผลิ ต ตามมติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ) การ เช่น ถ่านหิน

EMC ขอ

(ต่อจากหน้า 1)

นายชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการและประธาน กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท อี เ อ็ ม ซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC กล่าว ว่า ปนี้บริษัทฯ ตั้งเปาจะทำรายได้ ให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ป 2551 ที่ ท ำได้ 2,737.03 ล้านบาท โดยปจจุบันมี Backlog ในมืออยู่ที่ 3,000 ล้าน บาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ไปถึง กลางป 2553 นอกจากนี้ยังมีงานที่ ยื่นไปแล้วและรอประกาศผลอย่าง เปนทางการอีกมูลค่ากว่า 5,0006,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยัง มีงานที่อยู่ระหว่างยื่นประมูลใหม่ อี ก 2,000-3,000 ล้ า นบาท สั ด ส่ ว นงาน 90% มาจากใน ประเทศ และที่เหลืออีก 10% เปน งานในต่างประเทศ ขณะที่ แ นวโน้ ม ของผล ประกอบการในไตรมาสที่ 1/2552 คาดว่ า คงออกมาไม่ ดี นั ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ที่ ผ่ า นมา เพราะ เศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว ยั ง คงเป น ตัวแปรหลักที่กดดัน “ ไตรมาส 1 ผลประกอบ การ อาจออกมาไม่ดี เพราะอย่างที่ ทราบเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจจะมี ผลกระทบ แต่เราก็ยังถือว่าดีกว่าผู้ ประกอบการรายอื่นๆ ROA เราอยู่ อันดับ 3 D/E อยู่ที่ 0.99 เท่า ราย ได้อยู่อันดับ 7 ส่วนเปาหมายราย

ได้รวมในปนี้ก็คงพยายามรักษาให้ ได้ใกล้เคียงกับปก่อน แต่ผมเชื่อว่า สุดท้ายถ้าผลประกอบการออกมาดี คงสะท้อนมายังราคาหุ้นเอง ‘ นาย ชนะชัย กล่าว ด้านนายศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย กรรมการบริ ษั ท EMC กล่ า วถึ ง สาเหตุที่วานนี้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป น หุ้ น ละ 1 บาท โดยทุ น จด ทะเบี ย นของบริ ษั ท จะคงเดิ ม คื อ 724, 343, 476 บาท และเปนการ ร ว ม หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท จ า ก 7,243,434,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เปน 724,343,476 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทว่า เพื่ อ ต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท เข้ า สู่ ร ะดั บ สากลมากขึ้ น รวมถึ ง ง่ า ยต่ อ การ ประเมิ น มู ล ค่ า หุ้ น ต่ อ การทำงาน ของนั ก วิ เ คราะห์ โดยเฉพาะนั ก วิ เ คราะห์ ต่ า งประเทศ ที่ ทุ ก ครั้ ง เวลาประเมิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จะ ประเมินรวมกับบจ.ในกลุ่มรับเหมา ก่อสร้างที่ส่วนใหญ่มีมูลค่าพาร์อยู่ ที่ระดับ 1 บาท นอกจากนี้โดยส่วนตัวยัง มองว่า หุ้นส่วนใหญ่มีมูลค่าพาร์ที่ ระดั บ 0.10 บาทนั้ น ราคาหุ้ น มั ก แกว่งตัวขึ้นหรือลงค่อนข้างแรง ซึ่ง ที ม ผู้ บ ริ ห าร EMC ไม่ อ ยากนั ก Print

Next Page

News Station

หน้า 4

ผ่านจุดต่ำสุดของราคาน้ำมันน่าจะ ยังสมเหตุสมผล กลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์นี้ แนะนำ “เก็ ง กำไร” ในกลุ่ ม น้ ำ มั น ต้นน้ำ (PTT,PTTEP) จากแนวโน้ม ราคาน้ำมันผ่านจุดต่ำสุด , แนะนำ “ซื้อ” ในกลุ่มถ่านหิน (BANPU) และ

น้ำตาล(KSL) จากปจจัยพื้นฐานที่ยัง แข็งแกร่ง ขณะที่ กลุ่มโรงกลั่น(ยกเว้น BCP/BCP-DR1) ปโตรเคมี แนะนำ “ขายทำกำไร” จากค่าการกลั่นและ ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่คาด ยังเปน ปจจัยกดดันผลประกอบการ

ลงทุ น รวมถึ ง นั ก วิ เ คราะห์ ม องว่ า EMC จะเปนเช่นนั้น “เรื่องพาร์มีอิทธิพลต่อนัก วิ เ คราะห์ ม าก โดยเฉพาะนั ก วิ เ คราะห์ ต่ า งประเทศที่ มั ก จะไม่ ค่ อ ยคุ้ น เคยกั บ บจ.ที่ มี มู ล ค่ า พาร์ 0.10 บาท และทำให้ เ ค้ า ทำงาน ยากขึ้ น เวลาเค้ า จะประเมิ น ธุ ร กิ จ ของบริษัท เราจึงมีแนวคิดเปลี่ยน พาร์และอยากให้นักลงทุนดูเจตนา ที่แท้จริงว่า เราเปลี่ยนเพื่อให้เปน สากลเหมื อ นกลุ่ ม ก่ อ สร้ า งฯ และ อยากให้เห็นว่าภาพรวมของ EMC เติบโตจากพื้นฐานจริงๆ ซึ่งหากหุ้น มันน่าสนใจผมเชื่อว่า สภาพคล่อง มันก็จะมาเอง” นายศิริพงศ์ กล่าว

ฟากนายรณกฤต สารินวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝายวิเคราะห์ หลักทรัพย์ บล. แอดคินซัน กล่าว ว่ า กรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท EMC อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นแปลงพาร์ เปน 1 บาท จากเดิม 0.10 บาทนั้น อาจมี ส าเหตุ ม าจากต้ อ งการลด จำนวนหุ้ น ให้ มี ป ริ ม าณที่ น้ อ ยลง เพื่อให้มีความสภาพคล่องมากขึ้น ขณะที่ ฝ า ยวิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค บล. สินเอเซีย ประเมินกรอบการ เคลื่อนไหวราคาหุ้นอยู่ที่แนวรับไว้ที่ 0.10 บาท แนวต้ า น 0.15 บาท ส่วนราคาหุ้นวานนี้ปดที่ 0.11 บาท

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552 เห็นสัญญาณความคืบหน้าแล้ว’ ประธานาธิบดี โอบามา กล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา อยู่ระหว่างโน้มน้าวให้มหาชน และสภาคองเกรส ‘โอบามา’ชี้ศก.สหรัฐฯสงซิกฟน เห็นชอบวงเงินงบประมาณ 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ในปงบประมาณ 2010 ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐฯกล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเริ่มส่งสัญญาณการฟน ไกธ์เนอร์-เบอร์นันกีขออำนาจกูวิกฤตเบ็ดเสร็จ ตัว แต่ยอมรับว่า ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะ และ รายงานข่าวต่างประเทศ ระบุว่า นาย ทุกฝายต้อง ‘อดทน’ ทิโมธี ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยในการแถลงนโยบายเศรษฐกิจผ่าน สหรัฐฯ และนายเบน เบอร์นันกี ผู้ว่าการธนาคาร สถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ กลางสหรัฐฯ หรือ เฟดเรียกร้องให้สภาคองเกรส ผ่ า นมา ตามเวลาในสหรั ฐ ฯ ประธานาธิ บ ดี เพิ่มอำนาจให้กระทรวงการคลัง และเฟดในการแก้ โอบามากล่ า วว่ า ความพยายามของรั ฐ บาล ปญหาทางการเงินของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ สหรั ฐ ฯ เริ่ ม ส่ ง ผลแล้ ว และในป ง บประมาณ ‘อย่างที่เราทราบดีในกรณีของเอไอจีว่า 2010 จะเปนปแห่งการสร้างปจจัยพื้นฐานทาง สถาบันการเงินที่ไม่ได้ให้บริการด้านเงินฝาก หาก เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อการขยายตัวในอนาคต ประสบปญหาทางการเงิน ย่อมเปนความเสี่ยงต่อ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามา ระบบการเงินที่รุนแรงไม่แพ้สถาบันการเงินกลุ่ม กล่าวว่า อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็ง ธนาคาร’ นายไกธ์เนอร์กล่าวในการแถลงต่อคณะ ค่าอย่างมากในขณะนี้ แสดงให้เห็นว่า นักลงทุน กรรมาธิการกำกับภาคบริการทางการเงินประจำ เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะฟนตัว สภาคองเกรส ‘งบประมาณของรัฐบาล และมาตรการ ขณะที่นายเบอร์นันกีกล่าวว่า กรณีของ อื่ น qที่ อ อกโดยรั ฐ บาล ล้ ว นเป น ส่ ว นหนึ่ ง ของ เอไอเจีบ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเปนที่จะต้องมีการ กลยุทธ์การสร้างงาน การช่วยเหลือผู้เปนเจ้าของ แก้ไขกฎหมายในภาคการเงินเพื่อรองรับการแก้ บ้าน การกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ และการสร้าง ปญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว เราเริ่มได้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ขาวตางประเทศ

News Station

หน้า 5

การคลังสหรัฐฯ และผู้ว่าการเฟดยังได้เรียกร้องให้ มี ก ารเพิ่ ม อำนาจในการจั ด การป ญ หาในภาค การเงิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่คาดไม่ถึงได้ทันท่วงที

มูดี้ส์ชมเกาหลีใตออกแผนกระตุนศก.

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบัน จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ มู ดี้ ส์ อิ น เวสเตอร์ เซอร์ วิ ส หรื อ มู ดี้ ส์ ร ะบุ วั น นี้ ว่ า แผนกระตุ้ น เศรษฐกิ จ วงเงิ น 17.7 ล้ า นล้ า นวอน หรื อ 13 พันล้านดอลลาร์เปนมาตรการที่เหมาะสมในการ คลี่คลายภาวะเศรษฐกิจถดถอย ‘มาตรการดังกล่าว สอดคล้องกับวิกฤต เศรษฐกิจที่เกาหลีใต้กำลังเผชิญ’ นายโธมัส เจ ไบร์นรองประธานและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์อันดับ ความน่าเชื่อถืออาวุโสของมูดี้ส์กล่าว นอกจากนี้ นายไบร์น กล่าวว่า แผนการ กระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อ อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของเกาหลีใต้ ทั้งนี้ มูดี้ส์ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือสกุล เงินต่างประเทศระยะยาวของเกาหลีใต้ที่ระดับ A2 มุมมอง มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ 13 พั น ล้ า นดอลลาร์ ข องรั ฐ บาลเกาหลี ใ ต้ จะต้ อ ง ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งมีกำหนดการ ประชุมพิจารณาในเดือนพฤษภาคม

HTECH เขาซื้อขายใน mai 27 มี.ค. นี้ เปดโผหุนสวนใหญมี SPPT เขามารวม ชื่อของ SPPT โผลเปนผูถือหุนรายใหญอันดับ 4 ของ HTECH ซึ่งเตรียมเขาซื้อ ขายในตลาด mai ศุกรที่ 27 มี.ค.นี้ “พีท ริมชลา” แจงเปนคูคากันมานาน เหตุที่เขาซื้อหุน เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจ อีกทั้งแสดงความจริงใจในการเปนพันธมิตร แมหุน จะไมติดไซเล็นตพีเรียด แตก็ไมกังวลเชื่อเขามาลงทุนไมใชเขามาเก็งกำไร นายชนิ ต ร ชาญชั ย ณรงค์ ผู้ ช่ ว ยผู้ จัดการ กลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจด ทะเบียน และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป ด เผยว่ า บริ ษั ท แฮลเซี่ ย น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติให้เข้า จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2552 เป น ต้ น ไป โดยใช้ ชื่ อ ย่ อ ในการซื้ อ ขายว่ า “ HTECH” ทั้ ง นี้ จ ากการเป ด เผยข้ อ มู ล สรุ ป สารสนเทศพบว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข อง HTECH

หลังไอพีโอ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายพีท ริมชลา ถือหุ้นร้อยละ 29.68 นายวิบูลย์ รุจิเรก สาธร ถือหุ้นร้อยละ 18.78 นายชัว เช็ง ควน ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 12.73 บมจ. ซิ ง เกิ้ ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) ถือหุ้นร้อยละ 3.64 และ นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ แสงชื่ น ถนอม ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 3.63 นายพีท ริมชลา ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร HTECH ระบุว่าการเข้ามาของ บมจ.ซิ งเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) หรือ SPPT โดยเข้าจองหุ้น HTECH ถึง 8,000,000 หุ้น

Print

Next Page

Previos Page

หรือประมาณ 3.6% เพราะ SPPT เปนลูกค้า ซื้อเครื่องมือ Cutting Tools จาก HTECH ซึ่ง เปนคู่ค้ากันมายาวนาน “เราเปนพันธมิตรทางธุรกิจกันมานาน พอสมควร เมื่อมีโอกาสทาง SPPT ก็เข้ามาซื้อ หุ้น IPO โดยมีเปาหมายเพื่อการลงทุนจริงๆ ไม่ ใช่เข้ามาเพื่อเก็งกำไร ดังนั้นแม้ว่าหุ้นในส่วนที่ SPPT ถื อ อยู่ ซึ่ ง ไม่ ติ ด ไซเลนต์ พี เ รี ย ด แต่ อย่างใด จึงไม่กังวล”นายพีท กล่าวในที่สุด

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

หน้า 6

มาเลน TVO กัน

เริ่มต้น ณ วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาแหมบๆ ราคาหุ้น TVO เปดและปดที่ระดับ 8.30 บาท หลังจากแกว่งตัวไม่รู้ว่าจะขึ้นดีหรือลงดี อยู่ครึ่งเดือน ซึ่งในวันทำการถัดมาคือ 23 มีนาคม ราคาหุ้นก็ได้ขยับสูง ขึ้นพอสมควรปดที่ 8.50 บาท และวันต่อมาอีกก็ยังไม่หมดแรงบวก สิ้น วันอยู่ที่ราคา 8.60 บาท เท่านั้นยังไม่พอ สดๆ ร้อนๆ วานนี้ราคาหุ้น เขียวได้ตลอดทั้งวันจนกระทั่งปดที่ 9.10 บาท บวก 0.50 บาท หรือ 5.81% มูลค่าซื้อขาย 51.50 ล้านบาท ทั้งนี้แม้ว่าวันนี้จะยังไม่สามารถระบุได้ว่า TVO จะสร้างขาขึ้น แบบแน่นๆ ได้ต่ออีกวันหรือไม่ แต่จากสถานการณ์ราคากากถั่วเหลือง กำลังเร่งตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันพืชค่อนข้างมีเสถียรภาพก็ย่อมทำ ให้หุ้นตัวนี้มีธีมให้นักลงทุนได้เข้าตักตวง อย่างไม่ต้องห่วงความพลิกผัน มากนัก อย่ า งไรก็ ต ามในเชิ ง พื้ น ฐาน บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมิน TVO ไว้ที่ราคาเหมาะสมที่ 10.40 บาท ส่วน ทางเทคนิค บล. แอดคินซัน คาดราคา จะปรับตัวขึ้นต่อ เเนะนำนักลงทุน เก็ง กำไร โดยประเมินเเนวต้านอยู่ที่ 9.50 บาท เเนวรับที่ 8.90 บาท

TVO Financial Data

งบปี 51 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset Liabilities Equity Paid-up Capital Revenue Net Profit EPS(Baht) ROA(%) ROE(%) Net Profit Margin(%)

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

436.92

-1.24

-0.28

304.81

-0.77

-0.25

647.11

-1.72

-0.27

151.87

-0.13

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

-0.09 7,939.46 197.06

25/03/2552

16:59:47

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

1,492.74

1,716.01

-223.27

(18.80%)

(21.61%)

Foreign

2,243.68

1,780.56

(28.26%)

(22.43%)

4,203.03

4,442.89

(52.94%)

(55.96%)

Local Last Update

+463.12

-239.86

25/03/2552

7,624.23 4,538.94 2,815.25 624.51

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 24/03/2552 P/E 7.16 P/BV 1.91 Book Value per 4.51 Dvd.Yield(Baht) 15.12 Market Cap 5,370.78

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 03/11/2551 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

23,906.46

1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

178,099,980 140,563,530

19.72

2. บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 3. GERLACH&CO.-THIRD AVENUE INTERNATIONAL VALUE FUND

24.33

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

94,480,192

(4.49%)

5. นายชาตรี โสภณพนิช

78,697,310

(3.74%)

749.63 1.20

3.14

ขีพ ่ ายุทะลุฟา ทายอดดอย

97,017,800

(8.46%) (6.68%) (4.61%)

ขอแสดงความดีใจและอิจฉาไปกับทุกท่านที่มีเช็คช่วยชาติอยู่ในกำมือแล้ว หรือกำลังจะไปไขว่คว้าให้ได้มา จะไปใช้อะไรกันบ้างหละเจียดมาซือ้ หุน้ กันบ้างก็ดนี ะ ไม่งนั้ มาร์เก็ตติง้ ของท่านอาจผอมลงทุกวันๆ ก็เปนได้ วันนีไ้ ม่แน่วา่ ตลาดหุน้ จะแดงหรือเขียว การทีม่ ปี ระเด็นบวกในประเทศคือเช็คช่วยชาติปะทะเสือ้ แดงในขณะ เดียวกัน ทำให้บอกไม่ถกู เลยจริงๆ ว่าควรจะอยูฝ่ ง ซือ้ หรือขายมากกว่ากัน อุณหภูมิการเมืองระยะนี้น่าจะเร่งดีกรีความร้อนของอากาศรอบกายเราได้อีกนิด อย่าพลอยหงุดหงิดไปกับ อากาศร้อนๆ นะ อย่างน้อยทำใจให้เย็นๆ ไว้กอ่ นเพือ่ สุขภาพจิตของเรา น้ำแข็งละลาย IEC ร่วง บิก๊ แคปเฉือ่ ยก็ตอ้ งทน ไว้ ปล่อยวางซะ THAI เริม่ ติดปกทะยานขึน้ ฟาฝาพายุแล้ว สงสัยจะกลัวน้อยหน้ายานอวกาศลำจิว๋ อย่าง YNP แข่งกันได้สนุกดี จริง ดูจากอาการแล้ว ถึงแม้จะยังดูมเี รีย่ วแรงดีกนั ทัง้ คูโ่ อกาสลอยสูงชนเพดานก็มคี วามเปนไปได้ แต่ทว่า หนึง่ ในสองตัว นีม้ ผี นู้ งั่ ทางในบอกมาว่า กำลังจะถึงปลายทางเพือ่ ก้าวไปสูส่ ญ ั ลักษณ์บางอย่าง ดังนัน้ นักลงทุนทีร่ กั ทุกท่านจึงต้องเลือก เก็งกำไรด้วยสติและความรอบคอบ อย่าหลงไปสะดุง้ ข่าวจริง (ทีม่ าทีหลังข่าวลือ) หรือไม่กถ็ อื ยาวรอวันทะลุเพดาน TIES ชนเพดาน ได้อย่างน่าฉงน จับตาให้ดี เพราะมีบางคนเขาบอกมาว่ามีดี ตอนนีย้ งั ไม่กล้าเชือ่ เท่าไหร่ รอ ดูวนั นีอ้ กี วันดีกว่า ถ้าไม่มอี ะไรก็เลิกกันไป แต่ถา้ ไปต่อได้เยอะๆ อีกสงสัยต้องส่งสายสืบออกไปตามล่าสาเหตุเสียแล้ว First Page Previos Page Next Page Print


News Station

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

คลังหั่นเปาจีดีพีติดลบ 2-3% นายสมชั ย สั จ จพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) กล่าวว่า สศค.ได้ ปรับลดประมาณการ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ(จีดีพี) ของป 2552 ว่า จะหดตัวติดลบ 2.5% หรืออยู่ ในช่ ว งติ ด ลบ 3-2% ซึ่ ง ต่ ำ กว่ า ประมาณการครั้ ง ก่ อ นที่ ค าดว่ า จีดีพีป 2552 จะขยายตัว 1% หรือ อยู่ในช่วง 0-2% และลดลงจากป 2551 ที่ขยายตัว 2.6% ทั้งนี้ คาดว่าไตรมาสที่ 1 ป 2552 เปนไตรมาสที่เปนจุดต่ำ สุ ด โดยจะเห็ น ได้ จ ากตั ว เลข เศรษฐกิจเดือนม.ค.ที่ลดลงอย่าง มาก แต่ ห ลั ง จากที่ ภ าครั ฐ ได้ เ ร่ ง การเบิ ก จ่ า ยมากขึ้ น เชื่ อ ว่ า ไตร มาสที่ 2 จะติดลบน้อยลง ส่วนไตร มาส 3 จะเริ่มเห็นผลจากนโยบาย การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล

หน้า 7

คลัง คาดอัตราการวางงานปนี้ 3.8% เฟอทั้งปอยูที่ 0.7%

ทำให้ ก ารติ ด ลบลดลง ส่ ว นไตร มาสที่ 4 จะเปนไตรมาสที่จีดีพีเปน บวกได้ เ พราะจะมี ง บประมาณ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ 1.4 ล้ า นล้ า น บาท เข้ า มาจึ ง ทำให้ ไ ตรมาส 4 เปนบวก แต่โดยรวมทั้งปจะติดลบ 2.5%

นายสมชั ย สั จ จพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) เปดเผยว่า สศค. คาดการณ์อัตราการว่างงานในป 2552 เปน 3.8% สูงกว่าประมาณ การครั้งก่อน ที่คาดว่า การว่างงาน

ทั้ ง ป จ ะอยู่ ที่ 2.5% ของกำลั ง แรงงาน โดยเปนการเพิ่มขึ้นตาม ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ซึ่งสูงกว่า ป 2551 ที่การว่างงานอยู่ที่ 1.4% ส่วนอัตราการว่างงาน ต้นป 2552 ถึงปจจุบันพบว่าอยู่ที่ 2.4 พ ร้ อ ม ได้ ป รั บ ลดประมาณการอั ต รา เงินเฟอทั่วไปป 2552 โดยว่าจะอยู่ ที่ 0.7% ซึ่ ง ลดลงจากครั้ ง ก่ อ นที่ คาดว่ า จะอยู่ ที่ 1% โดยเงิ น เฟ อ ทั่ ว ไปที่ ป รั บ ลดลง เป น การปรั บ ลดลงตามราคาน้ำมัน แต่ยังเชื่อว่า เงินเฟอทั่วไปทั้งปจะไม่ติดลบ ส่ ว นเงิ น เฟ อ พื้ น ฐานป 2552 คาดว่ า จะอยู่ ที่ 1.2% เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อน ที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.8%

สมชัย สัจจพงษ

“กรณ์” ฟุงสรรพคุณเช็คชวยชาติ จีดีพีขยายตัว 0.2%-การจางงานเพิ่ม 1 แสนตำแหนง นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท จะมีผลต่อการขยายตัวจีดีพี 0.2% และจะทำให้ เ กิ ด การจ้ า งงาน ภายในประเทศ ประมาณ 80,000-100,000 คน และ นโยบายดังกล่าว ถือเปนนโยบาย

ระยะสั้ น และรั ฐ บาลจะไม่ มี มาตรการดังกล่าวออกมาเปนครั้ง ต่อไป ‘ผมมองว่าเช็ค 2,000 บาท ของรั ฐ บาลในครั้ ง นี้ จ ะมี ผ ลต่ อ เศรษฐกิจหรือจีดีพีประมาณ 0.2% และจะทำให้ เ กิ ด การจ้ า งงาน 80,000-100,000 คน ซึ่งการปรับ Print

Next Page

ตัวเพิ่มขึ้น และลดลงของจีดีพีทุก 1% จะทำมีผลต่อให้อัตราการจ้าง งานในประเทศถึ ง 300,000350,000 คน ผมขอยื น ยั น ว่ า มาตรการเช็ ค ช่ ว ยชาติ ดั ง กล่ า ว เป น มาตรการครั้ ง เดี ย วและครั้ ง สุ ด ท้ า ยของรั ฐ บาล เนื่ อ งจาก รั ฐ บาลเล็ ง เห็ น ผลกระทบจาก Previos Page

First Page

เศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อเศรษฐกิจ ไทย และจะมากระทบรุ น แรงใน ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 จึงจำเปนที่ รั ฐ บาลจะต้ อ งหามาตรการเพื่ อ บรรเทาผลกระทบ” นายกรณ์ กล่าว


News Station

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

SET News

ก.ล.ต.เล็งจัดกลุม ‘กองทุนทีม่ คี วามซับซอน’ ใหม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปดเผยว่า ก.ล.ต. จะ จัดกลุม่ ของกองทุนรวมตามลักษณะ โดยจัดเปน กองทุนรวมทีม่ คี วามซับซ้อน (complex fund) และ กองทุนรวมที่ ไ ม่มคี วามซับ ซ้อน (non-complex fund) เพือ่ ให้ผูลงทุ ้ นมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ ลงทุนในกองทุน รวมที่ มคี วามซั บ ซ้อ นมากขึน้ ประกอบกับช่วงทีผ่ า่ นมา บริษทั จัดการหลายแห่ง นำเสนอนโยบายการลงทุน ของกองทุนรวม ที่มี ความหลากหลายและซับซ้อนมากขึน้ เช่น กองทุน รวมทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีทมี่ เี ทคนิคการคำนวณซับซ้อน รวมถึงรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนที่ ไม่สมั พันธ์กบั การลงทุนอย่างตรงไปตรงมา แต่ผนั แปรตามสูตร คำนวณหรือเงือ่ นไขทีก่ ำหนด ดังนัน้ หลักเกณฑ์ทจี่ ะ ใช้ ในการกำกับดูแลจึงต้องสอดคล้องกับความซับ ซ้อนของกองทุนรวมลักษณะดังกล่าว

AP แกรงกวาวิกฤติศก. แนะซือ้ ใหมูลคาพืนฐาน ้ 3 บาท บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา ระบุวา่ AP มีความพร้อมรองรับทังแนวโน้มอุ ้ ตสาหกรรม ทีด่ ขี นึ้ หรือแย่ลง กระแสเงินสดอิสระของบริษทั ที่ เราคาดการณ์วา่ จะพลิกมาเปนบวกในป 52 มา ที่ประมาณ +3.1 พันล้านบาท เปนผลจากการ โอนคอนโดมิเนีย มที่ ใ กล้พฒ ั นาแล้วเสร็จ โดย เฉพาะโครงการขนาดใหญ่ จุดเด่นของ AP อยูท่ กี่ ลุม่ ลูกค้าหลักเปน กลุม่ ระดับ Mid-end ที่ ไ ม่ ได้รับผลกระทบมาก นัก จากภาวะวิก ฤตเศรษฐกิจ ประกอบกับ กระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่งรองรับการพัฒนาโครง การใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต คงคำแนะนำ ซือ้ ประเมินมูลค่าพืนฐาน ้ 3 บาท ซึง่ เปนค่ากลาง ของ Historical P/E ระหว่าง 3-9.5 เท่าในช่วง 1 ปยอ้ นหลัง (จ่า ยเงิน ปน ผล 0.25 บาทต่อ หุน้

สำหรับผลประกอบการทังป ้ 51 กำหนดวัน XD 7 พ.ค. 52) ‘เผดิมภพ’ นัง่ เอ็มดี บล.กสิกรไทย 1 เม.ย.นี้ นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง กรรมการผู้ จัดการ บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย กล่าวว่า นาย เผดิมภพ สงเคราะห์ จะเริม่ งานกับ บล.กสิกรไทย ในตำแหน่ง กรรมการผูจั้ ดการ ดูแลด้านรีเทล วันที่ 1 เม.ย.นี้ หลังจากทีต่ ำแหน่งดังกล่าวว่างเว้นบุคคล มาดำรงตำแหน่งระยะหนึง่ ซึง่ คาดว่าจะช่วยเสริม การบริการ และตอบสนองความต้องการของลูก ค้าได้ครบทุกเซคเม้นท์ ‘โครงสร้างผูบ้ ริหารไม่ได้เปลีย่ นแปลง เเม้ จะเชิญ คุณ เผดิม ภพเข้า มาร่ว มงาน ส่ว นราย ละเอียดแผนงานหลังจากนี้ จะมีการแถลงข่าวเปด ตัวอย่างเปนทางการอีกครังหนึ ้ ง่ ’ นางสาวณัฐรินทร์ กล่าว

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“เจอแรงขายทำกำไรกด แตไดหุนนอกหนุน”

“ปรับฐานตอ แตรอซื้อได” บทวิเคราะหโดย : นักวิเคราะห์ บริษทั ฟวเจอร์ อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3

- วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 112 สัญญา สถานะคงค้าง 2,820 สัญญา - ปด 53 บ./ก.ก. ไม่เปลีย่ นแปลง (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค.52)

ปจจัยบวก - TOCOM มีสญ ั ญาเดือนใหม่เข้ามาทำวอลุม่ คึกคัก - เงินเยนยังอ่อนค่า - ราคายางตลาดจริงยังบวกต่อเนือ่ ง

บทวิเคราะหโดย : เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดบล.สินเอเซีย (ACLS) Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 13,473 สัญญา สถานะคงค้าง 33,640 สัญญา - ปด 303.90 จุด ไม่เปลีย่ นแปลง (สัญญา S50H09มี.ค.52) ปจจัยบวก- หุน้ ทัว่ โลกยังเคลือ่ นไหวในทิศทางทีด่ ี รับแผนกระตุน้ ศก.สหรัฐฯ - เม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าตลาดทุนไทยต่อเนือ่ ง -นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 463.12 ล้านบาท ปจจัยลบ - มีแรงขายทำกำไรหลังดัชนีฯ บวกมาหลายวัน - กลุม่ เสือ้ แดงเตรียมชุมนุม 26 มี.ค.นี้ - น้ำมันมีแนวโน้มปรับลดลง

ปจจัยลบ - มีแรงขายทำกำไรหด หลังราคาขึน้ มาหลายวัน - น้ำมันมีแนวโน้มปรับลดลง กลยุทธ - รอซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค.52) - แนวรับ 52.50 บ./ก.ก. - แนวต้าน 54 บ./ก.ก.

กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญา S50H09 มี.ค.52 ) - แนวรับ 292 จุด - แนวต้าน 300 จุด

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 8

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

หน้า 9

อยางนี้มันตองถือ! MFEC โทษฐานที่ปนผลหนัก บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) เปนผู้ ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนาและ วางระบบคอมพิ ว เตอร์ เครื อ ข่ า ยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า วิ ส าหกิ จ ขนาดใหญ่ ที่ เ ป น ผู้ น ำในแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม โดยในป 2552 บริษัทคงเปาหมายการเติบโต ของรายได้ไว้ที่ประมาณ 10-15% จากปก่อนที่ มีรายได้ 2,472 ล้านบาท ขณะที่จะพยายาม รักษาระดับกำไรให้ใกล้เคียงกับปก่อนที่มีกำไร 150 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าจะเกิดสงคราม ด้านราคา ทำให้กระทบความสามารถในการ ทำกำไร ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คาดว่าจะลดลงอยู่ที่ 20-25% จากป ก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 25% จากภาวะ เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อ งานภาคเอกชน ดังนั้นจึงหันมาเน้นงานภาค รัฐวิสาหกิจมากขึ้น บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ออกบท วิเคราะห์เกี่ยวกับ MFEC โดยระบุว่า ยังมีงาน ในมือที่สูงถึง 1,327 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี การประมูลงานเพิ่มอีก 1,100 ล้านบาท ซึ่งจะ สามารถขยายตลาดไปยังเทเลคอมภาครัฐฯ และธุ ร กิ จ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า นพลั ง งาน จาก ก่อ นหน้ า นี้ ง านของ MFEC จะกระจุกตัวใน ธุ ร กิ จ เทเลคอมภาคเอกชน 45%, สถาบั น การเงิ น 20% และภาครั ฐ บาล 23% นอกจากนี้ ยั ง ชนะการประมู ล ติ ด ตั้ ง ระบบ เครื อ ข่ า ย ปตท. มู ล ค่ า 250 ล้านบาท โดย กำลังรออนุมัติและเซนต์สัญญาอย่างเปนทาง การ ซึ่ ง ป นี้ ท าง MFEC ตั้ ง เป า จะได้ ง าน รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานประมาณ 700-800 ล้านบาท ในขณะที่แนวโน้มผลประกอบการ ในปนี้ คงต้องเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจที่จะ ถูกกระทบจากวิกฤตการเงินโลก และภาวะ เศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย รวมทั้งมี

Print

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้งานประมู ลงานวางระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาค รั ฐ บาลและเอกชนชะลอตั ว ลง ดั ง นั้ น จึ ง ประเมินยอดขายในปนี้จะทรงตัวจากปก่อนที่ ทำได้ 2,452 ล้านบาท ในขณะที่มี กำไรสุทธิ ลดลงเล็กน้อย 6.7% เหลือ 141 ล้านบาท และ กำไรต่อหุ้น 0.60 บาท แต่ MFEC เปนหุ้นที่มี ปนผลอย่างเสม่ำเสมอ โดยคิดเปนเงินปนผล จ่ายสูงถึง 80%-85% ของกำไรสุทธิ ส่วนในปนี้ เศรษฐกิ จ มี แ นวโน้ ม ถดถอย ทำให้ MFEC พิจาณาสำรองเงินไว้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงคาดว่าป นี้การจ่ายเงินปนผลจะลดลงเหลือ 0.45 บาท แต่ยังคิดเปนเงินปนผลตอบแทนที่สูงถึง 12.2% จากราคาเปาหมายที่ 4 บาท/หุ้น ในขณะที่ P/E อยู่ที่ 7 เท่า จึงแนะนำถือ

ด้านราคาไม่รุนแรงเท่างานขนาดเล็ก ปจจุบัน อยู่ระหว่างประมูลงานมูลค่า 1,100 ล้านบาท จึงคาดว่าการปรับกลยุทธ์เจาะลูกค้ากลุ่มใหม่ จะช่วยให้ MFEC รักษายอดขายในปนี้ได้ แต่ กำไรสุทธิน่าจะลดลง 13% เมื่อเทียบกับปที่ ผ่านมา หรือเหลือ 130 ล้านบาท จากภาวะการ แข่งขันที่กดดันอัตรากำไร หาก MFEC ยังคง จ่ายปนผลที่ 70% ของกำไรสุทธิเหมือนในปที่ ผ่ า นมา อั ต ราผลตอบแทนป น ผลก็ ยั ง สู ง ถึ ง 9.8% จึ ง เหมาะสำหรั บ การถื อ เพื่ อ รอรั บ เงินปนผล MFEC ปดตลาดที่ราคา 3.70 บาท ลดลง 0.04 บาท หรือ 1.07% มูลค่าการซื้อ ขาย 1.37 ล้านบาท

บล.โกลเบล็ก แนะนำซื้อหุ้น MFEC โดยให้ราคาเปาหมายไว้ที่ 4.20 บาท เพราะ ปจจุบันยังให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล ประมาณ 12% นอกจากนั้น แม้ฝายวิเคราะห์ คาดว่ า ผลประกอบการในป นี้ จ ะชะลอตั ว ลง เล็ ก น้ อ ย แต่ ยั ง ถื อ ว่ า แข็ ง แกร่ ง ในช่ ว งภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัว และคาดว่าจะสามารถจ่าย เงินปนผลเท่ากับป 2551 ได้ บล.ซีมิโก้ ระบุว่า MFEC ยังน่าสน ใจในแง่ผลตอบแทนเงินปนผล จึงแนะนำถือ เพราะราคาหุ้ น อาจมี จั งหวะการดี ด ตั วรั บ ผล ตอบแทนปนผลที่ยังสูงถึง 12% ก่อนที่จะขึ้น XD ช่วงต้นเดือน พฤษภาคม 2552ขณะเดียว กั น MFEC มี ง านในมื อ 1,300 ล้ า นบาท มากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง มาจากธุ ร กิ จ สื่ อ สารและ ธนาคารนอกจากนี้ MFEC ยังปรับกลยุทธ์การ ตลาดหันมาเจาะลูกค้ารัฐวิสาหกิจ เพื่อชดเชย กำลั ง ซื้ อ ที่ ช ะลอตั ว ของภาคเอกชน และเน้ น งานมูลค่า 200-300 ล้านบาท ซึ่งการแข่งขัน

Next Page

Previos Page

First Page


Invesment Society Station

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

หน้า 10

Life style & Knowledge Station

วัดหมอกจำแป วัดหมอกจำแป ตั้งอยู่ที่ตำบลหมอกจำแป อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เมืองสามหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากเปนเมือง ในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้นจึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งป วัดที่จังหวัดนี้ก็เช่นกันยามเช้าปกคลุมด้วยไอหมอก โอบล้อมด้วยสีเขียว และความสงบ ถึงแม้สิ่งก่อสร้างจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ด้วยมูลค่าราคา แต่ก็ไม่ได้ด้อยค่าในหน้าที่แห่งความเปนศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านแม้แต่น้อยเลย

วัดหมอกจำแป

ไอซอฟท์จับมือศิริราชเปดตัว “Enterprise Healthcare information System” อาจารย์ นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา (กลาง) รองคณบดี ฝายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รับมอบของ ที่ระลึกจาก ดร. วิม บอเตอร์แมนส์ (ซ้ายสุด) ประธานไอซอฟท์ ภูมิภาคเอเชีย ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และนวัตกรรมธุรกิจ สุขภาพชั้นนำของโลกในเครือ IBA Health Group ระบบบริหาร งานโรงพยาบาล “Enterprise Healthcare information System ” หรือ eHIS (อีฮีส) เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศิริราช สู่โรงพยาบาล ชั้ น นำระดั บ สากลรายแรกของประเทศ ณ โรงแรมโฟร์ ซี ซั่ น ส์ กรุงเทพฯ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

หน้า 11

เสือหนุมไฟแรง

“ยุทธพงษ เสรีดีเลิศ”

(ตอนที่ 9)

ลดดอกเบี้ยอานิสงสลงทุนทางตรง ตลอดช่วงเวลาของการลดดอกเบี้ยที่ผ่านมา จะกระทบการลงทุน ทางตรงของผมมากกว่า มันเปนสิ่งที่จับต้องได้ทุกกระบวนการ อย่างเช่นช่วย ให้มีต้นทุนที่ต่ำลง ในขณะที่ทางหุ้นตลาดอาจจะฟนขึ้นมา แต่ผมก็ไม่ได้รับผล อะไรมาก รอเก็บหุนเดือน9 ผมว่าตลาดหุ้นมันจะค่อยๆ ฟนในช่วงเดือน 9 ของปนี้ แต่ถ้าจะให้ ฟนเต็มตัวก็คงจะเปนเดือน 5 ปหน้า ตอนนี้แต่ละบริษัทก็คงจะแก้ปญหาตัว เองทั้งเรื่องเงินทุน และเรื่องจะจับคู่กับคนโน้นคนนี้ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้ ตนเอง ถ้าแก้ปญหาทุกอย่างได้ บริษัทไทยก็น่าจะแข็งแรงกว่าที่เจอวิกฤตครั้ง ที่ผ่านๆ มา

“ÂØ·¸¾§É àÊÃÕ´ÕàÅÔÈ” ซื้อเดือน 9 ผมว่าสักเดือน 9 ก็น่าที่จะเข้าไปเก็บได้แล้ว เพราะไม่มีทาง ที่จะไปเก็บที่จุดต่ำสุดได้ แต่จุดต่ำสุดก็น่าจะอยู่ราวๆ เดือน 9 ถึง เดือน 10 และในช่วงที่ก่อนจะฟนขึ้นมาได้ ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร เหมือนกัน ถ้าเรามีเงินสดเราก็ทยอยเก็บตั้งแต่เดือน 9 ไปเรื่อยๆ ซึ่ง ดีกว่าพอราคาวิ่งขึ้นไปปุบ ไปถึงยอดดอยแล้วค่อยไปซื้อตามเขา แต่สำหรับตอนนี้ต้องมองเปนรายตัวมากกว่า ซึ่งจริงๆ ตอนนี้ก็ซื้อได้ เหมือนกันแต่ต้องถือไว้แบบระยะยาว..มันจะยาวไปไหม เมื่อเทียบ กับซื้อเดือน 9 แล้วรออีก 6 เดือนก็จะเห็นเศรษฐกิจฟนตัวอย่าง ชัดเจน มองอสังหาฯ - ปโตรฯ ฟนกอน ผมมองกลุ่มวัสดุก่อสร้าง แล้วก็อสังหาฯ รวมถึงปโตรเคมี ทั้งนี้ก็เพราะประเทศจะฟนได้ คนต้องมีงาน การเติบโตของกลุ่มแรก ก็คืออสังหาฯ กับก่อสร้าง จากนั้นแล้วก็จะเห็นการบริโภคน้ำมัน ตามมา อย่างที่เห็นได้ในปที่แล้วเศรษฐกิจดี น้ำมันก็ขึ้นเปนเท่าตัว อยู่แล้ว เศรษฐกิจดี คนก็ใช้เงินกันเยอะพัฒนากันเยอะ แล้วของ พวกนี้มันเปนสินค้าสิ้นเปลืองต้องใช้ประจำวันอยู่แล้ว ยังไมชอบตัวไหนเปนพิเศษ ตอนนี้ยังโฟกัสไม่ได้ เพราะแต่ละบริษัทก็เจอปญหา และ กำลังแก้ปญหา ต้องรอเดือน 9 ให้เขาแก้ปญหาเสร็จก่อนแล้วค่อยดู ศักยภาพเปนตัวๆ ไป

ประกาศรายชื่อผูโชคดี Flash drive

ไดรับ จากการกรอกแบบสอบถาม กับทาง Investor Station 1. คุณสมโชค ศิริอภินันท 2. คุณสิริชัย พัฒนพงศสิริกุล 3. คุณสมลักษณ มงคล วณิชยา 4. คุณอภิศักดิ์ บุญธนกิจ 5. คุณปยะดา เอี่ยมโสภา 6. คุณสมศักดิ์ ธรรมชาติสุนทร 7. คุณฐานียะ เตชะวิภู 8. คุณพงศกร ผุดผองพรรณ 9. คุณปยะพล ทองอุปการ 10. คุณสิริกมล ตังตติยภัทร กรุณาติดตอรับของรางวัลไดที่เบอร 02-554-9391-3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 นี้

ทางทีมงาน Investor Station ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ที่ทานใหความรวมมือในการกรอกขอมูลแบบสอบถาม

ติดตามตอฉบับหนา Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

EASTW เปาหมาย 3 บาท EASTW ดำเนินธุรกิจพัฒนาและ บริหารท่อส่งน้ำดิบ รวมถึงเปนผู้จำหน่าย น้ำดิบเพียงรายเดียวให้กับโรงงานในพื้นที่ ชายฝ ง ทะเลตะวั น ออก 3 จั ง หวั ด คื อ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ความต้ อ งการใช้ น้ ำ ดิ บ ป 52 ลดลง 5% เปน 214 ล้านลูกบาศก์เมตร/ป (ล้ า นลบ.ม./ป ) จากป ก่ อ นที่ 228 ล้ า น ลบ.ม/ป ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำ ให้ ป ริ ม าณใช้ น้ ำ ในธุ ร กิ จ ยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ลดลง แต่ปริมาณใช้น้ำดิบป 53 คาดว่าฟนตัวมาที่ 242 ล้านลบ.ม./ป (+13%YoY) และจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในป 54 ส่วนปริมาณใช้น้ำปะปายังขยาย ตั ว เนื่ อ งจากมี ก ารขยายโครงข่ า ยท่ อ น้ ำ ประปาไปยังที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดย ปนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณ +10%YoY ไ ด้ รั บ ผ ล ล บ ไ ม่ ม า ก จ า ก ก า ร ประกาศให้ ม าบตาพุ ด เป น เขตควบคุ ม

หน้า 12

บล. ยูไนเต็ด แนะนำ “ถือลงทุน“ ราคาเปาหมายที่ 3 บาท

มลพิษ โดยฝายบริหารประเมินว่า ลูกค้าที่ เป น เจ้ า ของโครงการในป จ จุ บั น และ โครงการที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปนี้-ป 53 อาทิ โรงแยกกาซ 6 และโรงงานปโตรเคมี ขั้ น ป ล า ย ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว แต่ อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากโครงการใน อนาคตที่ยังไม่ผ่าน EIA เช่น โรงแยกกาซ 7 ซึ่ง EASTW ประเมินว่าปริมาณใช้น้ำของ โครงการเหล่านี้อยู่ที่ 20 ล้านลบ.ม./ป หรือ ~5% ของปริมาณใช้น้ำทั้งหมด 428 ล้าน ลบ.ม./ปในป 2562 คาดจ่ายปนผลเพิ่มเติม 0.06 บาท/ หุ้น สำหรับกำไรในงวด ต.ค.-ธ.ค.51 โดยคิด จากนโยบายจ่ า ยป น ผลในอดี ต ที่ ~70% เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนรอบบัญชีใหม่ตั้ง แต่ ป นี้ เ ป น รอบบั ญ ชี เ ดื อ น ม.ค.-ธ.ค. ขณะที่รอบบัญชีปที่แล้วคือ ต.ค.50-ก.ย.51

บริษัทได้จ่ายปนผลไปแล้วที่ 0.25 บาท/หุ้น ปรับขึ้นราคาน้ำดิบและน้ำประปา ทำให้ราคาขายเฉลี่ยป 52 เพิ่มเปน 9.25 บาท/ลบ.ม.อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อ พยุง gross margin และกำไรป 52 ไม่ให้ ลดลงตามปริมาณขายที่จะลดลง 5% ผลกระทบ : กำไรสุ ท ธิ ป 52-53 คาดว่าอยู่ที่ 577-619 ล้านบาท มาจากการ ปรั บ ขึ้ น ราคาขายน้ ำ ดิ บ และน้ ำ ประปาใน ป 52 แม้ ป ริ ม าณขายป นี้ ล ดลง 5% และ ราคาขายป 53 ยังคงไว้ที่ 9.25บาท/ลบ.ม. กำไรต่อหุ้นที่ 0.35-0.36 บาทในป 52-53 และให้ราคาเปาหมายที่ 3 บาท อิงค่า P/E ป 52 ที่ 8.5 เท่า ความเสี่ ย ง : ความผั น ผวนของ อัตราดอกเบี้ย เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายส่วน ใหญ่เปนอัตราลอยตัว

Photo Release

ปตท.สนับสนุนนศ. สราง “น้ำใจ” ในสังคมไทย

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีปด โครงการ “ปลูกน้ำใจ ในบ้านเรา” ณ สวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งมี ปอบ อารียา ศิริโสภา และ นิสา คงศรี เปนแกนนำในการจัดทำโครงการฯ โดยใช้ สื่อภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “ปกษ์ใต้ภายบ้านเรา” ชักจูงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึก และรณรงค์ ให้เกิดน้ำใจในสังคม Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

หน้า 13

สื่ อ สาร เด ง ! บนน้ ำ ตาผู บ ริ โ ภค.. ** รีบาวนขึ้นมาอยางไดใจ สำหรับ หุ น ในกลุ ม สื่ อ สาร หลั ง จากที่ เ ดี้ ย งไป ค่อนข้างแรงเมื่อวันก่อน ด้วยปจจัยแฟนคลับ เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษี สรรพสามิตที่จะเก็บเพิ่ม จากกลุ่มผู้ให้บริการ เครื อ ข่ า ยมื อ ถื อ แต่ ก ลายเป น ว่ า ราคาหุ้ น ที่ เดี้ยงไปเมื่อวันก่อน เปนความกังวลเกินเหตุ ของคอหุ้น เพราะจริงๆ แล้วทางผู้ ประกอบการเครื อ ข่ า ยมื อ ถื อ เค้ า เตรียมจะผลักภาระอันใหญ่หลวงนี้ ไปให้ ผู้ บ ริ โ ภคอย่ า งหมู่ เ ฮาอยู่ แล้ ว ..ดั ง นั้ น เมื่ อ วานนี้ ร าคาหุ้ น จึ ง คืนสังเวียนอย่างแข็งแกร่ง ..เพราะ หมดความเสี่ยงเรื่องภาระภาษี..แต่ เป น การเด้ ง ! บนน้ ำ ตาผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้องมานั่งรับภาระภาษีแทน!..เฮ้อ! ..ดังนั้น ใครไม่อยากเสียเปรียบก็รีบ เข้ า มาเป น ผู้ ถื อ หุ้ น ในค่ า ยมื อ ถื อ ด่วน เพราะจะได้เอาผลตอบแทน มาหักลบกับภาระค่ามือถื อ ที่ เพิ่มขึ้น.. อ้อ! ถ้าจะมาฟนกำไรจาก ราคาหุ้นก็ไม่ว่ากัลลล์..เพราะตอน นี้ราคาหุ้นลงมามากแววววว! *** YNP มีเพดาน (Ceiling) เป น อุ ป สรรค เพราะทำได้ เ พี ย ง 0.68 บาท ท่ามกลางข่าวที่ลือสนั่น ว่ า ญี่ ปุ น จะเข้ า มาร่ ว มลงทุ น .. วาวววว! ข่าวแบบนี้ใครๆ ก็สนใจ โดยเฉพาะเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาหุ้น กำลั ง วิ่ ง ฉิ ว ปลิ ว ลม.. ส่ ว นวั น นี้ มี ข่ า วลื อ มาอี ก ว่ า อาจจะลิ่ ง อี ก รอบ แล้ ว หมดกั น !..โฮ่ ะ -โฮ่ ะ !..ถ้ า เป น บาซูก้า..จะถือว่ารอบนี้จะเปนรอบที่อันตราย ที่สุด เพราะส่วนใหญ่ราคาหุ้นจะไต่ไม่ค่อยจะ ถึงเปา..แค่เปดแล้วเด้งต่อก็หรูแล้ว..เพราะงั้น มักน้อยสันโดษเข้าไว้..เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิต เพราะถ้ารอลิ่ง..อาจต้องยืนเดียวดายอยู่ บนดอย..เพราะวันนี้ไม่ว่าข่าวลือที่ออกมาจะ จริงหรือเท็จก็ทั้ง sell และ sale กันทุกประตู อยู่แลนนน..ไม่เชื่อคอยดู!

*** BCP และ BCP-W1 ยังไต่ระดับ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาจะขึ้นมามาก แล้ว เพราะมีปจจัยหนุนที่แข็งแกร่ง คือเรื่อง การเริ่ ม ดำเนิ น การโครงการ PQI ในช่ ว งต้ น Q2/52 ซึ่งจะทำให้พื้นฐานโดยรวมของบริษัท เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยปจจุบัน โครงการนี้อยู่ระหว่างการ Test Run และหาก เปนไปตามแผนจะทำให้มูลค่าหุ้นของ BCP เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน และช่วงนี้ ราคาหุ้นยังถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มองไว้ มาก..งานนี้ไม่แปลกถ้าทั้งเสือ-สิงห์-กระทิง-

แรด และนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่อย่างรายย่อยจะวิ่ง เข้าชนแบบเมามัน *** แหม!..เสียความตั้งใจจนดายยย.. คนสวยจัดจ้านอุตส่าห์ เลียบๆ เคียงๆ แอบ ปลอมเป น ผู้ ห ญิ ง ไม่ ส วยเข้ า ไปในงานเป ด ตั ว แม่ทองสุก เอ็มทีเอส โกลด์ หรือ MTS อย่าง เปนทางการ เมื่อวานนี้ กะจะสืบข่าวทอง กับ

Print

Next Page

Previos Page

Gold Futures เอามาแอบเม้าท์ซักกะหน่อย แต่ต้องขอโทษแฟนๆ เปนอย่างสูงที่ไม่มีข่าว มาให้เลย ..สายตาคมกริบของคนสวยจัดจ้าน ดั๊ น ไปป ะ กั น อย่ า งจั ง กั บ หนุ่ ม หล่ อ หน้ า ใส วิ้ง-วิ้ง นามว่า “ณัฐพงศ หิรัณยศิริ” ซึ่งไม่ ใช่ใครที่ไหนก็ลูกชายของ คุณหมอ กฤชรัตน์ ประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุก น่านเอง โฮ่ะโฮ่ะ..คนอะไรทั้งหล่อ ทั้งโสด แถมมีออฟชั่น รวยล้นติดมาอีก..มีรึ! ..ที่ ค นอย่ า งบาซู ก้ า จะ เก็บอาการไว้ได้ .. แหม!..ถ้ากลืนไปเก็บไว้ใน ท้องได้ก็คงจกทั้งตัวและหัวใจไปแลนนน...เมื่อ วานนี้ ก็ เ ลยทำได้ แ ค่ จ ก..ด้ ว ย สายตา!...ก่ อ นจะสวั ส ดี . .คุ ณ พ่ อ กริชรัตน์..เอ้ย! คุณหมอกฤช..กลับ มา Office แบบคนไม่มีหัวใจเพราะ ม อ บ ใ ห้ ห นุ่ ม ห น้ า ใ ส วิ้ ง ไ ป แวววววว!..อุย!! น้ำหมากกระจาย ยย..เหอ-เหอ! *** มากันที่กลยุทธทอง รอนๆ กันดีกวา วันนี้เปนคิวของ คุณพี่ อนันต์ แห่งบ้าน โกลเบล็ก มองว่า Gold Futures วันนี้มีแวว ลงต่อ เพราะค่าเงินดอลล์ที่แข็งค่า นะซิ ค ะ เพราะนั ก ลงทุ น ทั้ ง หลาย เริ่มขายทำกำไรจากหุ้นมาซื้อเงิน ดอลล์เก็บกันอีกแล้ว แถมประชุม ธนาคารกลางยุโรป เดือนหน้าก็มี แววจะลดดอกเบี้ ย ซะอี ก ก็ จ ะทำ เงินยูโรอ่อน เงินดอลล์ก็จะแข็งอีก ทาง แถมตอนนี้ราคาทองล่วงหน้า สูงกว่าทองจริงตั้งเกือบ 400 บาท มันสูงเกินไปแล้ว มีแววเจอแรงกด แน่ๆ แต่ก็ยังดีที่ SPDR กองทุน ทองเบอร์ 1 ของโลกยังเก็บทองเข้า พอร์ ต ต่ อ เนื่ อ ง ล่ า สุ ด ก็ ท ะลุ 1.1 พั น ตั น ไปแล้ ว เห็ น ข่ า วกระซิ บ ว่ า กองทุนนี้เค้าเตรียมช้อนทองอีกรอบหากราคา ไปแตะแถว 910-900 เหรียญ ยังไงตอนนี้ให้ ขาย (Short) ใน Gold Futures แล้วไปซื้อใน ทองจริ ง เพราะลุ้ น ทำกำไรช่ ว งทองลง นอกจากจะได้กำไรจากตลาดล่วงหน้าแล้ว ยัง มีทองจริงอยู่ในมือด้วย ประเมินกรอบพรุ่งนี้ไว้ 15, 750-16,000 บาทจ้าาาาา ###

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้คาดว่า จะยังคงแกว่งตัวในกรอบจำกัด และมีมูลค่า การซื้อขายเบาบาง เนื่องจากยังไม่มีปจจัย บวกใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนการลงทุน ขณะ เดี ย วกั น การชุ ม นุ ม ใหญ่ ข องกลุ่ ม เสื้ อ แดง อาจจะ มี ผ ลกดดั น ต่ อ การลง ทุ น สิ่ ง ที่ นั ก ลงทุ น ต้ อ งติ ด ตามคื อ การเคลื่ อ นไหวข อง ตลาดหุ้ น ต่ า งประเท ศ โดยเฉพ าะดั ช นี ดาวโจ นส์ ต ลาดหุ้ น สรั ห ฐฯ ซึ่ ง มี ผ ลชี้ น ำ ตลาดหุ้นไทย กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะนำ รอซื้ อ เมื่ออ่อนตัวหุ้นพื้นฐานดี ประเมินแนวรับไว้ ที่ 430 จุด แนวต้าน 437-440 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้น่าจะ ซึมอยู่ในกรอบแคบ ท่ามกลางปริมาณการ ซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากไม่มีปจจัยบวก ใหม่ๆ สนับสนุนการลงทุน ขณะเดียวกันการ ชุมนุมของกลุ่มนปช.เพื่อกดดันรัฐบาลก็ยัง เป น ป จ จั ย ที่ ต้ อ งติ ด ตามว่ า ซึ่ ง หาก เหตุการณ์รุนแรงขึ้นอาจจะทำให้มีแรงขาย เพื่อลดความเสี่ยงจากนักลงทุนออกมาและ กดดันดัชนีฯ ให้ปรับตัวลดลงได้ กลยุทธ์การลงทุนรอซื้อเมื่ออ่อนตัว และขายหากดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประเมิน แนวรับที่ 433-430 จุด และแนวต้านที่ 443 จุด

ประเมิ น แนวโ น้ ม ดั ช นี ฯ ในวั น นี้ คาดว่ามีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลง โดยมี แรงกด ดั น จากป ระเด็ น การเมื อ ง กรณี ก าร ชุมนุมใหญ่ของกลุ่มเสื้อแดงเปนหลัก ซึ่งอาจ ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนเพื่อ ติดตามสถานการณ์ และอาจทำให้มูลค่าการ ซื้อขายมีแนวโน้มเบาบางลงได้ ประกอบกับ มาตรการการเข้าซื้อหนี้เสียของสถาบันการ เงิ น สหรั ฐ ฯ ยั ง ต้ อ งรอก ารปร ะเมิ น มู ล ค่ า สินทรัพย์ที่แน่ชัด กลยุทธ์ แนะนำขายลดพอร์ต แนว รับ 430 จุด แนวต้าน 444 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume]

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

Print

หน้า 17

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

Print

หน้า 18

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

Print

หน้า 19

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

Print

หน้า 21

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

Print

หน้า 23

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

หน้า 25

Stock Information [Volume included biglot volume]

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

Print

หน้า 26

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

หน้า 27

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 97 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.00

หน้า 28

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552

ผูจ ดั ทำ

สสว. จัดงานการประกวดร้านอาหารไทย และงานพิธีการประกาศผลรางวัล คุณคือผู้ประกอบการ SMEs มืออาชีพ โรงแรมเอเชีย

บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

08.00

EXIM BANK จัดสัมมนาเรื่อง “EXIMSURANCE : ทางรอดของผู้ส่งออก ไทย” โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

08.30

เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จัดงานสัมมนา กลยุทธ์การดำเนิน ธุรกิจในป 2009 ให้อยู่ได้อย่างมั่นคง (Vision to Predict & Strategy Move) โรงแรมแลนดมารค

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์

08.30

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดงานสัมมนา “ไปรษณีย์หนุนเอสเอ็มอี พิชิตตลาดอีคอมเมิร์ซ 2009” โรงแรมเรดิสัน

--บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

08.30

กรมทรัพย์สินทางปญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปดตัวโครงการ SPY IP “สายลับทรัพย์สินทางปญญา” โรงแรมพลาซา แอทธินี

09.30

พิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน ระหว่าง บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด และ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตลาดหลักทรัพยฯ

10.00

สำนั ก งานโครงการ IRPUS ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น ของสำนั ก งานกองทุ น สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดงานนิทรรศการแสดงผลงาน พั ฒ น า เทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7:IRPUS52 “งานวิจัย สร้างปญญา พัฒนาประเทศ” รอยัล พารากอน ฮอลล

10.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ เจ มาร์ท จัดพิธีลงนามแต่งตั้งตัวแทนชำระ ค่างวดธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่าน Jay Mart Pay Point ธนาคาร อาคารสงเคราะห สำนักงานใหญ

13.30

ไอบีเอ็ม จัดเสวนาเรื่อง ”เทคโนโลยีของไอบีเอ็มจะช่วยองค์กรธุรกิจฝาวิกฤติ เศรษฐกิจได้อย่างไร” สยามพารากอน

13.30

รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดสัมมนา InterPlas Forum 5 “ บรรจุภัณฑ์พลาสติกทาง เลือกเพื่ออนาคต ” โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซต

13.30

อินเทล จัดงานแถลงข่าวเปดตัว“โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อคนไทย” หองอายรา บานจิม ทอมปสัน

13.30

โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จับมือ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย และ เดอะแวลลูซิสเตมส์ จัดงานแถลงข่าวเปดตัวแคมเปญ ไทยช่วย ไทย ไอทีคุ้มค่า ใช้ SRAN คุ้มครอง อาคารอัมรินทรพลาซา

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

ติดตอ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor Station 26 MAR 09  
Investor Station 26 MAR 09  

Highlight: - หวั่นหุ้นค้าปลีกหงอยทวนกระแสเช็คช่วยชาติ - "เปิดกรุหุ้นคุณค่า" อย่างนี้มันต้องถือ! MFEC

Advertisement