Page 1

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

5 6 6 7

News Station

เจพีมอร์แกนแนะOverweightหุน เกาหลี PYLON แจกโชค 2 ชัน้ ชวนขาย TTA KTB-BAY-BBL ลดดบ.กู- ฝาก0.25-0.5%มีผล 2 มี.ค.

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

BSBM ตัง้ เปาขายเหล็กปนี้ 1.56 แสนตัน

พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

ยางเขาเทศกาล XD แลวจา โปรดอยาตกใจถาหุนใหญรวงระนาว เข้าสู่เทศกาลขึ้นปาย XD อีกครั้ง กูรูหุ้นมองตั้งแต่ มี.ค. นี้หุ้นไทยจะโดย เขย่าให้ร่วงระนาว หลังหมดเสน่ห์ปนผล กว่าจะฟนชัดต้องรอถึงปลายป ถ้าไม่ ต้องการถือยาวให้ขายไปก่อนโดยเฉพาะตระกูล ปตท. ที่น่าจะวูบหนักกว่าผู้ใด ด้วยพื้นฐานไม่น่าวางใจแล้ว ส่วนใครอยากเก็บของต้องเลือกดีดี ชี้ถ้าตัวไหน ต‡อหนˆา 3 กำไรดีมั่นคงในที่สุดจะกลับมายืนบวกได้อีกแม้ถูกขึ้นเครื่องหมาย

12

Professional Station GFPT ใหอัตราผลปนผลสูง

13

Basuka Never Dies เสียบรรยากาศ!

14

มองหุˆนจากเซียน XD

15

Data Station

กลยุทธการลงทุนสัปดาหนี้เนนกำเงินสด หวั่นหุนพลังงานถูกหั่นราคาลงอีกรอบ

โบรกเกอร์มองหุ้นไทยสัปดาห์นี้ไม่ไปไหนไกล คาดวิ่งกรอบ 420-440 จุด เปนไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นที่ถูกพิษเศรษฐกิจสหรัฐทำร้ายไม่เลิก พร้อม หวั่นหุ้นพลังงานที่ผลงานผิดฟอร์มจะถูกหั่นราคาเหมาะสมอีกรอบ ชี้ PTTEP ครึ่งป แรกนีไ้ ม่นา่ พ้น 95 บาท จึงแนะให้ขายออกไปก่อน ส่วนทางเทคนิคพบปริมาณซือ้ ขาย เบาบางจะทำให้ดชั นีฯ แกว่งตัวลงต่อ ควรรีบปรับพอร์ตตุนเงินสดมากขึน้ ต‡อหนˆา 4

1 เดือนของยุคทองลวงหนา นลท.ฉลองครบรอบ ยังงงงวย อิงราคาผิดแหลง 1 เดือนเต็มกับ Gold Futures พบนักลงทุนยังสับสนแหล่ง

คนฟา..ควาหุนเดน

“มนตรี นิพิฐวิทยา” ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 11

ข้อมูลอ้างอิงราคาทอง โดย TFEX ใช้ราคาทองคำในตลาด London เพียงอย่าง เดียว ส่วนราคาที่นักลงทุนส่วนใหญ่รับรู้จะมาจากสมาคมค้าทองคำซึ่งวิธีการ คำนวณต่างจากที่ TFEX ใช้ ด้านนักวิเคราะห์ชี้เรื่องนี้ไม่น่าห่วง เหตุโบรกเกอร์มีคำ แนะนำการลงทุนให้พร้อมสรรพสำหรับมือใหม่ ขณะที่ทิศทางราคาทองประเมิน ต‡อหนˆา 4 ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับฐาน ถ้าแน่นเมื่อไหร่ทะยานขึ้นต่อได้ทันที


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


News Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

ยางเขาเทศกาล

(ต่อจากหน้า 1)

ในเดื อ นมี น าคมที่ เ พิ่ ง ผ่ า น เข้ามานับเปนช่วงที่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งใน SET และ mai ส่วนมากประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อจะไม่ได้รับเงินปนผล) ราว 40-50 บริษัท โดยมีบริษัทขนาดใหญ่ ในกลุ่มปตท. รวมอยู่ด้วยซึ่งแน่นนอน ว่า การปรับลดลงของราคาหุ้นหลังขึ้น เครื่องหมาย XD ย่อมจะกระทบกับ ภาวะการลงทุนหุ้นไทยโดย รวมด้วย ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว ราคาหุ้นที่ขยับลง จะต้ อ งเท่ า กั บ หรื อ ใกล้ เ คี ย งอั ต ราที่ จ่ายปนผลที่สุด อย่างไรก็ตามในความเปน จริง หุ้นหลายตัวมักมีแรงซื้อเก็งกำไร ล่วงหน้ากันไปก่อนแล้ว การปรับลง ของราคาจึ ง อาจจะมากกว่ า อั ต รา ปนผลก็ได้ หรือในบางกรณีหุ้นหลาย ตัว (ส่วนน้อย) ก็เคยเคลื่อนไหวสวน ทฤษฎี บวกได้ ชั ด เจนในวั น ที่ ขึ้ น เครื่องหมาย XD ได้ ทั้งนี้สำหรับนักลงทุนที่นิยม เก็งกำไรแล้วย่อมยากจะตัดสินใจว่า หุ้นที่ตนเองถือครองอยู่จะเปนไปใน ทิ ศ ทางใด ควรจะขายทิ้ ง ก่ อ น หรื อ ควรจะรอรั บ ป น ผลก่ อ น ส่ ว นหุ้ น กำลังสนใจจะซื้อก็ยังยากจะคาดเดา ว่า จะต้องรอซื้อในจังหวะเวลาใด จึง จะได้ผลตอบแทนการลงทุนระยะสั้น สูงที่สุด . . . . ** มุมมองนักวิเคราะหหลักทรัพย** นายสุกิจ อุดมศิริกุล ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการอาวุโส สถาบันวิจัย นครหลวงไทย (SCRI) กล่าวว่าเดือน 1 - 2 นี้ ถื อ เป น ช่ ว งที่ มี ก ารขึ้ น เครื่องหมาย XD ราคาหุ้นจะปรับตัว ลดลง สำหรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น หุ้นปนผล แนะนำขาย หรือลดน้ำหนัก การลงทุน เนื่องจากประเมินว่าภาพ รวมของราคาหุ้ น ได้ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ตอบรั บ ประเด็ น ข่ า วป น ผลแล้ ว ใน ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ จ ากสถิ ติ ที่ ผ่ า น มาพบว่าในช่วงขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลง และจะปรับ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ค รั้ ง ห ลั ง จ า ก ป ล ด เครื่ อ งหมาย XD แล้ ว ซึ่ ง หากเป น ภาวะปกติ หุ้ น จะปรั บ ขึ้ น ได้ ห ลั ง จากนั้น ผู้ลงทุนระยะยาว จึงยังถือได้

อย่ า งไรก็ ต ามมองว่ า การ ปรั บ ตั ว ลดลงของราคาหุ้ น รอบนี้ มี โอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ยาก โดยเชื่อว่า จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลาย ป จากแรงเก็ ง กำไรเข้ า มาจากนั ก ลงทุน ที่คาดการณ์ถึงแนวโน้มอัตรา การจ่ า ยเงิ น ป น ผลในป นี้ (งวดป 2552) หรืออาจได้รับปจจัยบวกจาก ภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะเริ่มฟนตัวขึ้น นายพิ ชั ย เลิ ศ สุ พ งศ์ กิ จ ผู้ อ ำนวยการอาวุ โ สฝ า ยการตลาด บล. ธนชาต กล่ า วว่ า นั ก ลงทุ น จะ ต้องหาจังหวะในการเข้าซื้อหรืออาจ รอให้ หุ้ น ขึ้ น เครื่ อ ง XD หรื อ ซื้ อ ใน

Beta ของหุ้นแต่ละตัว ซึ่งปกติจะอยู่ ที่ระดับต่ำกว่า 1 เท่า แต่หากในช่วง เวลาดังกล่าวค่า Beta ของหุ้นมีการ ปรั บ ตั ว มาก เป ด ผิ ด ปกติ โดยเมื่ อ คำนวณเทียบกับราคาตลาดแล้ว ถ้า ราคาหุ้ น เกิ น 15% ขึ้ น ไป ขณะที่ ราคาเฉลี่ยของตลาดรวมอยู่ที่ 10% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นได้ซึมซับ ข่าวล่วงหน้าก่อนที่จะมี การประกาศ จ่ายเงินปนผลไปมากพอสมควรแล้ว นายรั ก พงศ์ ไชยศุ ภ รากุ ล ผู้ จั ด การฝ า ยวิ จั ย เศรษฐกิ จ และ กลยุทธ์ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) กล่ า วว่ า ในสั ป ดาห์ นี้ หุ้ น กลุ่ ม

จังหวะมี ข่าวที่เข้ามาให้กระทบราคา หุ้นปรับตัวลดลง โดยต้องเลือกหุ้นที่ มีพื้นฐานดี แต่ราคาบนกระดานและ อัตราปนผลจูงใจ สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการ พิ จ ารณาราคาหุ้ น ว่ า มี ก ารตอบรั บ ข่าวการจ่ายเงินปนผลหรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องดูจากในช่วง 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือนก่อนที่จะมีการประกาศจ่ายเงิน ป น ผลว่ า ราคาหุ้ น ว่ า มี ก ารปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ผิ ด ปกติ ห รื อ ไม่ โดยใช้ ค่ า

พลังงานส่วนใหญ่จะขึ้นเครื่องหมาย XDโดย เฉพาะกลุ่มปตท. ได้แก่ใน PTTCH, PTT, PTTAR เปนต้น อย่ า งก็ ต าม แต่ เ ดิ ม นั ก ลงทุ น ไม่ ไ ด้ มี ค วามไว้ ว างใจใน พื้นฐานของกลุ่มพลังงานอยู่แล้ว แรง ซื้อในช่วงผ่านมาก็เปนเพราะมีการ เก็งกำไรประเด็นจ่ายเงินปนผล ซึ่ง พอหุ้นขึ้น เครื่องหมาย XD แล้วจึง น่าจะมีแรงเทขายออกมาหนัก

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 3

ขณะที่ฝายวิเคราะห์ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุ ว่ า แม้ ก ารจ่ า ย เงินปนผลของบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ เที ย บกั บ ผล ตอบแทนเงินฝาก แต่นักลงทุนก็ต้อง ระวั ง ราคาหุ้ น จะปรั บ ตั ว ลงหลั ง ขึ้ น เครื่ อ งหมาย XD ในเดื อ นมี น าคม, เมษายน และพฤษภาคม ทั้ ง นี้ นั ก ลงทุ น ควรเลื อ กหลั ก ทรั พ ย์ อ ย่ า ง ระมั ด ระวั ง โดยเลื อ กบริ ษั ท จด ทะเบี ย นที่ ก ำไรมี เ สถี ย รภาพโดย เปรียบเทียบ และช่วยหนุนราคาหุ้นให้ ปรับตัวขึ้นในที่สุดหลังขึ้นเครื่องหมาย XD


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

กลยุทธ์การลงทุน

(ต่อจากหน้า 1)

กังวลว่าการ Revise down กำไรต่อ หุ้นของกลุ่มนี้อาจเกิดขึ้นอีก จึงแนะนำ ขายทำกำไรออกไปก่อน โดยเฉพาะ หุ้นที่สร้างความผิดหวังเช่น BANPU และ PTTEP (สำหรับ PTTEP ให้รอ ขายที่ 95 บาท น่าจะเปนราคาดีสุดใน รอบครึ่งแรกของปนี้แล้ว) ด้ า นบล. เมอร์ ชั่ น พาร์ ท เนอร์ ประเมิ น ทิ ศ ทาง ตลาดหุ้ น ว่ า ไม่ พ บป จ จั ย บวก ชั ด เจนที่ จ ะกระตุ้ น ให้ ต ลาดปรั บ เพิ่มขึ้นในระยะสั้น นอกจากปจจัย ลบจำนวนมากที่ ท ยอยเข้ า มาโดย

1 เดือนของยุค

(ต่อจากหน้า 1)

ย่ อ มมี ร าคาไม่ เ ท่ า กั น จึ ง ไม่ ใ ช่ แ หล่ ง อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ที่ 100% นอกจากนั้ น ราคา real-timeที่ดูได้ทั่วไปจะแสดง ราคาเป น USD ซึ่ ง นั ก ลงทุ น จะต้ อ ง แปลงค่า เงินบาทด้วยตัวเอง “ลำบากมาก อาจจะทำให้ นักลงทุนรูส้ กึ ว่า ได้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามสินค้าที่ซื้อขายสรุปก็ คื อ นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ขาดแหล่ ง อ้างอิงราคาจากตลาดที่ TFEX ใช้ในการชำระราคาและไม่มีราคาเปน สกุลเงินบาทให้ด”ู นายกิดาการ กล่าว จากป ญ หาดั ง กล่ า วทำให้ Discount - ราคา Gold Futures มีสว่ น ลดมากเกินไปต่างจากในต่างประเทศ ทีร่ าคา Spot Gold และ Gold Futures เป น ราคาใกล้ เ คี ย งกั น มากสำหรั บ สัญญาเดือนปจจุบัน ส่วนลดนี้ ส่วน หนึง่ เกิดจากนักลงทุนไม่ทราบว่า ราคา London จริงๆอยูต่ รงไหน โดยตามปกติ เมื่ อ ใกล้ สั ญ ญาหมดอายุ ส่ ว น Discount ดั ง กล่ า วจะหายไปเนื่ อ งจากราคา Futures จะดีดตัวขึน้ เปนราคาเดียวกับ ราคา Spotทำให้ นั ก ลงทุ น มี ส ถานะ short เสี ย ผลประโยชน์ รวมทั้ ง Arbitrage Opportunity -ส่ ว นลดที่ มากเกิ น ไปทำให้ เ กิ ด โอกาสในการ Arbitrage ซึ่ ง จากการสั ง เกต Arbitrager ได้เข้ามาทำหน้าที่แล้วใน ตลาดบางช่วงและมีส่วน ต่างกำไรที่ งดงามในช่วงทีผ่ า่ นมา พร้อมกันนี้ได้ประเมินทิศทาง ของราคา Gold Futures ขณะนีเ้ มือ่ Spot Gold ชนแนวต้ า นที่ 1000usd/ounce และ Gold Futures เคลื่ อ นตั ว ใกล้ 17,000 บาทจึ ง เกิ ด แรงขายทำกำไร ออกมา ซึง่ ทัง้ 2 ตลาดขณะนีเ้ ริม่ เข้าสู่ ภาวะการปรับฐานเพื่อทะยานขึ้นครั้ง Next Page Print

ฝ า ยวิ เ คราะห์ บล. ทรี นี ตี้ ระบุว่าคาดการณ์กรอบดัชนีสัปดาห์นี้ จะอยู่ ใ นช่ ว ง 420-440 จุ ด จาก ผลกระทบหุ้ น ขนาดใหญ่ ห ลายตั ว จะ ถ่ ว งตลาดให้ ไ ม่ ไ ปไหนได้ ห ลั ง ขึ้ น เครื่องหมาย อีกทั้งคาดว่า จะมีเงินไหล ออกมากกว่า เพราะภาพรวมตลาดโลก ยั ง ไม่ ดี ขึ้ น ด้ ว ยผลกระทบป ญ หา เศรษฐกิจสหรัฐฯ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร ที่ ผ ล ประกอบการงวดไตรมาส 4/51 หุ้นกลุ่ม พลังงานเลวร้ายกว่าที่คาดการณ์ทำให้ นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้ อ ำนวยการ ฝ า ยธุ ร กิ จ อนุ พั น ธ์ บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า 1 เดือนแรกของการซือ้ ขาย Gold Futures พบมี ป ริ ม าณการซื้ อ ขายดี ขึ้ น ตาม ลำดับซึ่งเปนไปตามกระแสการตื่นทอง และราคาทองคำในตลาดโลก ที่ขึ้นไป ทดสอบแนวต้ า นที่ 1000 USDใน ประเทศก็ขึ้นไปทดสอบที่ระดับ17,000 บาท รวมไปถึงความความมั่นใจ ของ นักลงทุนที่ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นนับแต่วัน แรก จนปจจุบันมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยวัน ละ308 สัญญา หรือ 246 ลบ. ต่อวัน บางวันมีการซื้อขายสูงถึง 900 สัญญา และมี จ ำนวนสั ญ ญาคงค้ า ง ป จ จุ บั น ร่วม 900 สัญญา หรือเทียบเท่าน้ำหนัก ทอง 45,000 บาท อย่ า งไรก็ ดี สำหรั บ การซื้ อ ขายในแต่ละวันนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่ ขาดแหล่งอ้างอิงราคาทองคำที่ตรงกับ แหล่งเดียวกับที่ TFEX ใช้จริงคือ ราคา ทองคำในตลาด London แต่ แ หล่ ง ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ที่ นั ก ลงทุนส่วนใหญ่ทราบคือ การประกาศ จากสมาคมค้ า ทองคำซึ่ ง เป น ข้ อ มู ล ที่ เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยแต่ วิ ธี ก ารคำนวณราคา ต่างจากที่ TFEX ใช้ คือราคาทองคำ ใน ตลาดโลก หรือจะหาดูได้ตาม Website เกี่ยวกับทองคำทั่วไป และระบบบริการ ข้อมูลในห้องค้าที่เปนราคา Real-time ซึ่งใช้ราคาจาก London เพียงบางช่วง ของการซือ้ ขายเท่านัน้ บางช่ ว งเวลาใช้ ร าคาตลาด ฮ่ อ งกง บางช่ ว งเวลาใช้ ร าคาตลาด London บางช่ ว งเวลาใช้ ร าคาตลาด New York ในขณะที่ TFEX ใช้ราคา ทองคำในตลาด London เพียงอย่าง เดี ย วสิ น ค้ า ที่ ซื้ อ ขายกั น คนละตลาด

News Station

หน้า 4

เฉพาะทางด้านต่างประเทศ ขณะที่ในทางเทคนิค ด้วย ปริ ม าณการซื้ อ ขายที่ เ บาบาง และ ขาดป จ จั ย บวกสุ ด ท้ า ยดั ช นี ฯ ก็ จ ะ อ่ อ นตั ว ลงในลั ก ษณะแกว่ ง ตั ว ด้ า น ข้างไปทดสอบแนวรับที่ 390 จุด สำหรั บ นั ก ลงทุ น ระยะยาว

ให้ลดพอร์ตถือเงินสด นักลงทุนระยะ สั้ น ขายทำกำไรหุ้ น ป น ผลที่ ป ระกาศ แล้ว และเพิ่มน้ำหนักเงินสดมากขึ้น ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยศุกร์ที่ 27 ก.พ. 2552 ปดที่ 431.52 จุด ลบ 0.42 จุ ด หรื อ 0.10% มู ล ค่ า ซื้ อ ขาย 5,647.74 ล้านบาท

ต่ อ ไปนั ก ลงทุ น ควรป ด สถานะ long และเป ด สถานะ short ช่ ว งสั้ น หาก Spot Goldไม่สามารถยืน เหนือ960 usd ได้ และหากราคาทองคำมี ก าร ปรั บ ฐานจริ ง ระดั บ ราคาที่ น่ า สนใน ลงทุ น คื อ 883 USD หรื อ ราคา Futuresไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งการ ปรั บ ฐานจริ ง ราคาอาจลงไม่ ลึ ก ถึ ง ระดับนี้ ด้านนายศราวุธ เตโชชวลิต ผู้ ช่ ว ยผู้ อ ำนวยการ บล. ซิ ก โก้ หรื อ SSEC กล่าวว่า สินค้า Gold Futures ในตลาด TFEX ปจจุบันมีนักลงทุนที่ สนใจพอสมควร แต่จำนวนธุรกรรม ซือ้ ขายที่เกิดขึ้นจริงยังไม่มากนัก ซึ่งถือ เปนเรื่องปกติ เพราะผู้สนใจลงทุนราย ใหม่ ๆ ส่ ว นหนึ่ ง ไม่ มี ค วามรู้ ด้ า นการ ลงทุ น ในหุ้ น มาก่ อ นจึ ง จำเป น ต้ อ งใช้ First Page Previos Page

เวลาสักระยะเพื่อศึกษาทำความเข้าใจ วิ ธี ก ารซื้ อ ขาย ขณะที่ ใ นส่ ว นของนั ก ลงทุนทีล่ งทุนทองคำอยูแ่ ล้ว มีทศั นคติที่ ยังติดค่านิยมการลงทุนโดยต้องมีทอง คำจริงๆ ถือครองไว้ดว้ ยมากกว่า ทั้งนี้การที่นักลงทุนกลุ่มหนึ่ง ขาดความรู้ความเข้าใจ Gold Futures ดี พ อย่ อ มจะทำให้ ส่ ว นต่ า งช่ ว งราคา (Gap) ของราคาทองจริงๆ ในตลาดทีใ่ ช้ อ้างอิงกับราคาทองของ Gold Futures ในสัญญาต่างๆ มีสว่ นห่างกันระดับหนึง่ สำหรั บ กรณี ที่ มี นั ก ลงทุ น สับสนเรือ่ งแหล่งอ้างอิงราคาทอง เชือ่ ว่า คงไม่กระทบแรงจูงใจในการลงทุนมาก นัก เพราะนักวิเคราะห์ยังสามารถให้คำ แ น ะ น ำ ก า ร ล ง ทุ น โ ด ย อิ ง ค ว า ม เคลือ่ นไหวราคาทองทีเ่ กิดขึน้ จริงได้


News Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552 ขายหุ้นและเงินปนผลจาก 15% เปน 20% ทั้งนี้ นโยบายเพิ่มอัตราภาษีผู้มีรายได้ สู ง เป น หนึ่ ง ในนโยบายหลั ก ที่ ป ระธานาธิ บ ดี โอบามาใช้ในการหาเสียงเลือกในปที่ผ่านมา กรีนสแปนหวงมาตรการกระตุนศก.สหรัฐฯ ไมขลัง ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนเสียงจากชนชั้นกลาง รายงานข่ า วต่ า งประเทศระ บุ ว่ า และชนชั้นแรงงานอย่างท่วมท้น ประธานาธิบดีบารัค โอบามาเสนอเพิ่มอัตรา การจัดเก็บภาษีสำหรับชาวอเมริกันที่มีรายได้ เจพีมอร์แกนแนะOverweightหุนเกาหลี เจพีมอร์แกนเพิ่มคำแนะนำการลงทุน สูง นักการเงินในวอลล์สตรีท บริษัทข้ามชาติ และบริษัทน้ำมันเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐให้ได้ หุ้นเกาหลีใต้เปน ‘overweight’ หลังเงินวอนเริ่ม เกื อ บ 1 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ ใ นช่ ว ง 10 ป แข็งค่าดึงนักลงทุนเหลียวมองตลาดหุ้นอีกครั้ง พร้อมฟนธงหุ้นโสมขาวมี ‘upside’ 19% ปนี้ ข้างหน้า รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามา มีนโยบายยกเว้นภาษีให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย เจพี ม อร์ แ กนเชสแอนด์ โ คเพิ่ ม คำแนะนำการ ซึ่งจะนับเปนการดำเนินนโยบายกระจายราย ลงทุนตลาดหุ้นเกาหลีใต้จาก ‘underweight’ หรือ ลดน้ำหนักการลงทุนเปน ‘overweight’ ได้ที่เปนธรรม โดยในร่างงบประมาณป 2010 ของ หรือ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน หลังคาดการณ์ว่า รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาจะกำหนดการ เงินวอนที่เริ่มแข็งค่าขึ้นจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุน เพิ่ ม อั ต ราภาษี ผู้ มี ร ายได้ สู ง จาก 33%-35% เข้าตลาดหุ้น นายเอเดรี ย น โมวั ต หั ว หน้ า เปน 36%-39.6% ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ชำระภาษี นั ก กลยุ ท ธ์ตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคเอเซียของเจพี ราว 2.6 ล้ า นรายต้ อ งจ่ า ยภาษี เ พิ่ ม ใน มอร์แกนระบุว่า นักลงทุนควรเพิ่มน้ำหนักการ ปงบประมาณดังกล่าว นอกจากนี้ ในร่างงบประมาณดังกล่าว ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนเกาหลีใต้ พร้อมกับ ยั ง ระบุ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม อั ต ราภาษี ก ำไรจากการ ให้เปาหมายดัชนีคอสพีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ในป

ขาวตางประเทศ

หน้า 5

นี้ที่ 1,250 จุด ขณะที่ในปนี้ดัชนีคอสพีลดลงมาแล้ว 6.2% ส่วนในปที่ผ่านมาลดลงถึง 41% ‘เราคาดว่า สัญญาณการกลับมาแข็ง ค่ า ของเงิ น วอน ไปจนถึ ง การลดน้ ำ หนั ก การ ลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นอย่างมาก ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาเป น ป จ จั ย ที่ ท ำให้ ต ลาด เกาหลี ใ ต้ มี ค วามน่ า สนใจลงทุ น อี ก ครั้ ง ’ นายโมวัต ระบุในบทวิเคราะห์ ทั้ ง นี้ ในป ที่ ผ่ า นมา เงิ น วอนของ เกาหลี ใ ต้ เ ป น สกุ ล ที่ อ่ อ นค่ า ลงมากที่ สุ ด ใน ภูมิภาคเอเซีย โดยอ่อนค่าลงถึง 38% มาอยู่ที่ 1,517.50 วอน/ดอลลาร์ ณ สิ้นป 2008 ขณะที่เจพีมอร์แกนคาดว่า เงินวอนจะ แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 1,400 วอน/ดอลลาร์ในสิ้น เดือนมีนาคมนี้ และจะแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 1,200 วอน/ดอลลาร์ในสิ้นป 2009

PYLON แจกโชค 2 ชั้นให ผถห. แจงผลประโยชน์ลงตัวทุกฝาย นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ รองผู้ จั ด การใหญ่ บมจ.ไพลอน (PYLON) เป ด เผยถึ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ป น ผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น จากผล ประกอบการป 2551 เปนจำนวนเงิน 56 ล้าน บาท โดยการจ่ายปนผลเปนเงินสด จำนวน 6 ล้านบาท คิดเปนการจ่ายเงินปนผลในอัตราหุ้น ละ 0.04 บาท และจ่ายปนผลเปนหุ้นสามัญของ บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปนผล เขากล่าวต่อว่าสาเหตุที่ PYLON ตัดสิน ใจจ่ า ยป น ผลให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ใน 2 รู ป แบบ เนื่องจากในปจจุบันเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งในประเทศเและต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ พยายามเลือกแนวทางที่จะสร้างประโยชน์แก่ทั้ง ผู้ถือหุ้นและบริษัท ทั้งนี้ ประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึงเปน

อันดับต้นๆ คือ การรักษาสภาพคล่องของบริษัท เพราะถือเปนหัวใจสำคัญที่สุดในการทำงาน อัน เป น ผลเกี่ ย วเนื่ อ งมาจากเศรษฐกิ จ ที่ ค่ อ นข้ า ง อ่อนแอทำให้แต่ละบริษัทต้องเตรียมความพร้อม และสร้างฐานะให้เข้มแข็งที่สุด เพื่อจะรับมือกับ ทุกปญหาที่เข้ามากระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ ส ถาบั น การเงิ น มี ค วามเข้ ม งวดในการ ปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เขากล่าวต่อว่าในป 2552 คาดว่าภาค รัฐจะเปนตัวหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟฟาสายต่างๆ ซึ่งน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของป 2552 และที่ผ่านมาโครงการรถไฟ ฟาสายสีแดงช่วงบางซื่อ- ตลิ่งชัน ได้ผู้ชนะการ ประมูลแล้ว ส่วนโครงการรถไฟฟาสายสีม่วงช่วง บางใหญ่-บางซื่อ อยู่ระหว่างการประมูล ซึ่งจะ ช่วยให้มีงานเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทต้อง

Print

Next Page

Previos Page

เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง การขยายพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เพื่อให้รับงานได้กว้างขวางมากขึ้น นายบดินทร์ กล่าวต่อในช่วงท้ายว่าถึง แม้ ใ นป 2552 จะเป น อี ก ป ห นึ่ ง ที่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยากลำบาก แต่ จ ากประสบการณ์ และ ผลงานที่สร้างไว้เปนจำนวนมากในตลาด จะทำ ให้ PYLON ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาด รับเหมาก่อสร้างฐานรากไว้ที่ระดับ 20% ซึ่งเปน ส่วนแบ่งทางการตลาดในปจจุบันไว้ได้ ส่วนราย ได้นั้นวางเปาหมายไว้ที่ระดับ 500 - 700 ล้าน บาท เนื่องจากราคาเหล็กและน้ำมันที่ลดลงทำ ให้มูลค่าต่อโครงการลดลงไปด้วย

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 6

ชวนขาย TTA ก่อนนหน้านี้เคยงงกันบ้างหรือเปล่าว่า ทำไม่อยู่ดีๆ หุ้น TTA ถึงได้ฟนตัวแรง ในยุคที่อัตราดัชนีค่าระวางเรือที่เรียกกันว่า BDI ก็ไม่ ได้ฟนมากมาย ซึ่งหากจะบอกว่า เปนเพราะเมื่อเทียบระหว่างพื้นฐาน ที่แท้จริงกับราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่สอดคล้องกันทำให้หุ้นตัวนี้ถือ ว่าถูกจนน่าลงทุน.. ประเด็นนี้ก็คงไม่จริงเสียทีเดียวเพราะในกระดาน ยังมีหุ้นดีๆ อีกเยอะแยะที่ราคาถูก โดยความจริงที่มีที่เปนที่ทำให้หุ้นขึ้นคงละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ ว่า เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นักลงทุนรายใหญ่บางคนผู้อ่านกระแสเงินสด แตกฉานเข้าไปกว้านเก็บในช่วงที่หุ้นราคาไม่สูงนัก แล้วหลังจากนั้นอีก ระยะก็มีรายย่อยกว่าค่อยๆ ซื้อตามเพราะเห็นทิศทางราคาดูดี ก่อนที่ ไม่กี่สัปดาห์ก่อนกราฟราคาหุ้นก็ได้เริ่มกลับเปนขาลงอีกครั้งจนได้ และ ก็เปนการลงที่สวนทางเล็กน้อยกับ BDI ที่ทรงตัวมาระยะหนึ่งแล้ว สำหรั บ คำแนะนำการลงทุ น TTA ในเวลานี้ บล. เมอร์ ชั่ น พาร์ทเนอร์ ระบุย้ำให้ขายไปก่อน ด้วยเหตุผลที่ว่า ระยะสั้นราคาหุ้นจะ ถูกกดดันจากปจจัยได้แก่ เรื่องหุ้นปนผล, แนวโน้มค่าระวางเรือที่ยัง ทรงตัวในระดับต่ำจนไม่อยู่ในระดับที่ TTA จะมีกำไรได้, แนวโน้มผล ประกอบการ เปนต้น ทั้งที่ปดตลาดวันศุกร์ TTA อยู่ที่ราคา 13.70 บาท ลบ 0.10 บาท หรือ 0.73% มูลค่าซื้อขาย 221.31 ล้านบาท

TTA Financial Data

Q1(2552 )

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 26/02/2552 P/E 1.38 P/BV 0.37 Book Value per 37.03 Dvd.Yield(Baht) 14.82 Market Cap 8,882.85

(Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset Liabilities Equity Paid-up Capital Revenue Net Profit EPS(Baht) ROA(%) ROE(%) Net Profit Margin(%)

Index

Last

Chg

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

431.52

-0.42

-0.10

299.58

+0.38

+0.13

636.04

+0.24

+0.04

160.59

-0.34

-0.21

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

Chg %

5,647.74 231.86

27/02 /2552

16:59:57

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

1,375.28

951.02

+424.26

(24.35%)

(16.84%)

Foreign

1,608.45

2,018.45

(28.48%)

(35.74%)

2,664.01

2,678.27

(47.17%)

(47.42%)

Local Last Update

-410.00

-14.26

27/02/2552

41,496.75 10,648.07 26,220.02

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 10/02/2552

643.68

5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

7,300.45

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

897.13

2. NORBAX INC.,13 3. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE

1.39

LTD-UBS AG LONDON BRANCH-NRB

21.61

4. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

30.50

12.29

69,670,723

(10.82%)

26,508,733

(4.12%)

19,796,100

(3.08%)

19,244,246

(2.99%)

15,753,850

(2.00%)

FOR AUSTRALIA

ฉลองหนอย..จะไดสขุ สันต

ปูทางมาอย่างดีกับ GOLD Futures ที่คาดหวังได้อย่างแท้จริงว่าจะเปนสินค้าเด่นเปล่งประกาย ในตลาด TFEX ครบรอบ 1 เดือนในการถือกำเนิด รู้สึกว่า จะดูแข็งกว่าสินค้าอื่นๆ เพราะอานิสงส์ทอง แท้ๆ เชียว คงยังไม่สายไปใช่ใหมที่จะอวยพรวันเกิดย้อนหลัง ให้กับ 2 หุ้นไอพีโอน้องใหม่ อย่าง AIM กับ AGE แม้ไม่ได้ เกิดวันเดียวกัน แต่ป-กับเดือน ตรงกับเปะ ชะตาจึงต่างกัน บ้าง ส่วน TPOLY ยังไม่แน่ใจว่า วันเกิดที่ใกล้จะมาถึงจะ เปนฤกษ์ที่ดีหรือไม่ อย่างไรเสียก็ขอฉลองล่วงหน้าให้แล้วกัน (ด้วยเค้กวันเกิดสักก้อนดีไหม. . . ) เพราะมั่นใจเหลือเกินว่า สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสภาพจิตใจสดใสเท่านั้น Print

Next Page

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

ขุนคลังเซ็งรับรัฐรีดภาษี4เดือนแรกงบฯ52ต่ำเปา นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เปดเผยว่า การจัดเก็บรายได้หรือ ภาษี ใ นระยะ 4 เดื อ นแรกของ ปงบประมาณ 52 (ต.ค.51-ม.ค.52) นี้ยังคงต่ำกว่าเปาหมายที่วางไว้แต่ อย่างไรก็ตามยังคงมั่นใจว่าทั้งปจะ จัดเก็บรายได้เปนไปตามเปาหมาย เดิมที่วางไว้ 1.4 ล้านล้านบาท ทั้งนี้การจัดเก็บรายได้ของ กรมสรรพากรในระยะ 4 เดือนแรก ของปนี้ เมื่อเทียบกับป 2551 ลดลง 2-3% แต่ เ มื่ อ เที ย บกั บ เป า หมาย ลดลงถึ ง 17% ขณะที่ ก ารจั ด เก็ บ ภาษีของศุลกากรที่ลดลงนั้น เนื่อง มาจากการนำเข้าที่ลดลง สะท้อน ให้ เ ห็ น ว่ า การจั ด เก็ บ ภาษี ข อง รัฐบาลเปนเรื่องที่ท้าทาย นางอมรา ศรี พ ยั ค ฆ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝายเศรษฐกิจ ในประเทศ ธนาคารแห่ ง ประเทศ ไทย (ธปท.) กล่ า วว่ า ในเดื อ น มกราคม 2552 รัฐบาลจัดเก็บราย ได้ ได้ 109 พันล้านบาท หดตัวเมื่อ เที ย บกั บ ระยะเดี ย วกั น ของป ก่ อ น

11.9% ซึ่ ง เกิ ด จากรายได้ ภ าษี ที่ ติ ด ลบในเดื อ นมกราคม 14.9% สำหรั บ รายได้ ภ าษี ที่ ห ดตั ว มาก ได้แก่ ภาษีฐานการบริโภคที่ลดลง มากจากภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม รวมถึ ง ภาษี ส รรพสามิ ต และภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ซึ่งส่วนหนึ่งเปนผลมาจาก การลดหย่อนภาษีของภาครัฐบาล ขณะที่ ภ าษี ฐ านการค้ า ระหว่ า ง ประเทศลดลงตามการนำเข้า

KTB-BAY-BBL ลดดบ.กู-ฝาก0.25-0.5%มีผล2มี.ค. แหล่งข่าวจาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) เปดเผยว่า ธนาคารเตรียมปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภท 0.25% และเงินฝากทุก ประเภท 0.10 -0.50% และปรับลด อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจำทุ ก ประเภท รวมถึ ง ออมทรั พ ย์ 0.10 ถึ ง 0.5% มี ผ ลวั น จั น ทร์ ที่ 2 มีนาคม อย่ า งไรก็ ต าม การปรั บ

กรณ์ จาติกวณิช

THAIตั้งบอร์ดตรวจสอบแผนฟนฟูคาดเสร็จมี.ค.นี้ นายสุ ร ชั ย ธารสิ ท ธิ์ พ งษ์ ปลั ด กระทรวงคมนาคม ในฐานะ ประธานกรรมการ บริ ษั ท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) เปดเผยว่า ประชุมได้แต่งตั้งคณะ กรรมการขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อตรวจ สอบแผนฟนฟูนี้อีกครั้ง คาดว่าจะได้

ข้อสรุปภายใน 1 เดือนก่อนที่จะส่ง ให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวง ก า ร ค ลั ง ต ร ว จ ส อ บ เ พื่ อ ที่ จ ะ ดำเนินการตามแผนดังกล่าวได้ทัน ภายในเดือนเมษายนนี้ อย่ า งไรก็ ต าม แผน ดังกล่าวคาดว่าภายในป 52 นี้จะลด Print

Next Page

หน้า 7

ค่าใช้จ่ายของการบินไทยได้ทั้งหมด ประมาณ 5% ทั้ ง นี้ ห ากรวมแผน ดังกล่าวตั้งแต่ป 2552-2554 ตาม แผนคาดว่า จะลดได้ประมาณ 20% อย่ า งไรก็ ต ามในการลดค่ า ใช้ จ่ า ย ดังกล่าวยังไม่รวมถึงต้นทุนค่าน้ำมัน ที่การบินไทยต้องจ่ายคิดเปน 47% Previos Page

First Page

ลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ส่งผล ให้ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออม ทรัพย์อยู่ที่ 0.50% เงินฝากประจำ 3 เดือน อยู่ที่ 0.75-1% เงินฝาก ประจำ 6 และ 12 เดื อ น อยู่ ที่ 1.15% และเงิ น ฝากประจำ 24 และ 36 เดือน อยู่ที่ 1.50% ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ลู ก ค้ า รายใหญ่ ชั้ น ดี แ บบมี ร ะยะ เวลา (MLR)อยู่ที่ 6.25%, ลูกค้า รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกิน บัญชี(MOR) อยู่ที่ 6.50% และลูก ค้ า รายย่ อ ยชั้ น ดี (MRR) อยู่ ที่ 6.75% ด้ า น ธ น า ค า ร ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จำกั ด (มหาชน) หรื อ BAY ประกาศปรั บ ลดอั ต ราดอก เบี้ยเงินกู้ 0.25 % ส่วนอัตราดอก เบี้ยเงินฝาก 0.25-0.50% โดยมี ผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคมนี้ และธนาคารกรุ ง เทพ หรือ BBL ก็ประกาศปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25 % มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคมนี้ เช่นกัน ทางด้านเงินฝากได้มีการ ประกาศปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝ า ก ส ำ ห รั บ บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า ประเภทออมทรั พย์ จาก 0.75% เป น 0.50% ประเภทประจำ 3 เดื อ น จาก 1.25-1.50% เป น 1.00% เงินฝากประจำ 6 เดือน วง เงินฝากน้อยกว่า 3 ล้านบาท จาก 1.50% เป น 1.25% วงเงิ น ฝาก ตั้ ง แต่ 3 ล้ า นบาทขึ้ น ไป จาก 1.50% เป น 1.00% เงิ น ฝาก ประจำ 12 เดือน จาก 1.75% เปน 1.25% ประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน จาก 2.00% เปน 1.75% ก่ อ นหน้ า นี้ ธ นาคารไทย พาณิ ช ย์ และธนาคารกสิ ก รไทย ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย ไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว หลั ง จากคณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาร์/พี 1 วั น ลง 0.50% เหลื อ 1.5% เมื่ อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


News Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

SET News

แม TOP กอหนีเพิ ้ ม่ ไมนา หวง เซียนหุนยั  งออกแรงเชียรซอต ื้ อ นายวิโรจน์ มาวิจกั ขณ์ กรรมการอำนวยการ บมจ. ไทยออยล์ (TOP) เปดเผยว่าในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 บริษทั ได้ดำเนินการเสนอขาย ‘หุน้ กูบ้ ริษทั ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครังที ้ ่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนป พ.ศ. 2557’ จำนวนรวม 12,000 ล้านบาท ซึง่ เปนหุนกู ้ ชนิ ้ ดระบุผถืู้ อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผแทนผู ู้ ถ้ อื หุน้ กู้ โดย ทังนี ้ ้ โดยอัตราดอกเบียป ้ ที่ 1 ถึงปที่ 2 มีอตั ราดอกเบียร้อยละ ้ 4.20 ต่อป อัตราดอกเบีย้ ปที่ 3 ถึงปที่ 4 มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.30 ต่อป และอัตราดอก เบีย้ ปที่ 5 อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.00 ต่อป ฝายวิจยั หลักทรัพย์ บล.เอเซียพลัส ระบุวา่ การออก หุน้ กู้ ในครังนี ้ อยู ้ ่ในแผนการระดมทุนของบริษทั ฯอยูแ่ ล้ว โดยมี เปาหมายทีจ่ ะนำเงินที่ได้ ไปจ่ายคืนเงินกูเดิ้ มทีม่ อี ยู่ และแทนที่ เงินกูยื้ มระยะสัน้ อาทิตวั๋ B/E ทีเ่ คยออกไปก่อนหน้านี้ เพือ่ สร้าง ความมัน่ คงในการบริหารสภาพคล่องของบริษทั ฯในภาวะ

อุตสาหกรรมทีอ่ ยู่ ในช่วงขาลง โดยไม่ ได้มงุ่ เน้นทีจ่ ะนำเงินที่ ระดมได้ดงั กล่าวไปใช้ ในการลงทุน ขยายกิจการ เพีย งแต่ ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนีสิ้ นเท่านัน้ และหากพิจารณา อัตราส่วน Net Debt to Equity สินงวด ้ 4Q51 พบว่าอยูเ่ พียง 0.7 เท่า ซึง่ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ำ ดังนัน้ การก่อหนีเพิ ้ ม่ จึงไม่เปน อุปสรรคแต่อย่างใด ทังนี ้ แนะนำ ้ ซือ้ Fair value 30.62 บาท นักวิเคราะห ปรับคำแนะนำ QH จาก”ถือ”เปน“ซือ” ้ เปาหมาย 1 บ. ฝายวิจยั หลักทรัพย์ บล.ฟนนันซ่า คาดว่าป 09 ยอด ขายของ QH จะค่อยๆ ดีขนึ้ ได้หลังจากออกโปรโมชั่นเพือ่ กระตุน้ ยอดขายอย่างต่อเนือ่ งตลอดทังป ้ แต่คาดว่าจะเห็นการ ฟนตั  วได้ช้ากว่าคูแ่ ข่งเพราะ QH มีนโยบายสร้างบ้านก่อนขายจึง ทำให้ ไม่มี Backlog จากการขายในอดีตมาช่วยยอดรับรูรายได้ ้ โดยรายได้จะมาจากยอดขายใหม่เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตามเชือ่ ว่าผูน้ ำตลาดอย่าง QH ผูบ้ ริโภคน่าจะเชือ่ มัน่ ในคุณภาพและ เลือกซือบ้านของ ้ QH ก่อน อีกทังยั ้ งมีมาตรการกระตุน้ อสังหาฯ

หน้า 8

ทีร่ ฐั บาลออกมาใหม่และดอกเบียขาลงช่ ้ วยอีกทางหนึง่ ทังนี ้ คาดว่ ้ ารายได้ของป 09 น่าจะทรงตัวใกล้เคียง กับป 08 ที่ 10.3 หมืน่ ลบ. แต่คาดกำไรลดลง 9% YoY เหลือ 1.4 พันลบ. เพราะคาดแข่งขันรุนแรงและทำให้อัตรากำไรขัน้ ต้นลดลงจาก 33% ป 08 เหลือ 31% สำหรับปนี้ QH มีแผน เปดโครงการใหม่อกี 11โครงการ เปนแนวราบ 9 โครงการ มูลค่า 1.07 หมืน่ ลบ. และ คอนโด 2 โครงการ มูลค่า 5.8 พัน ลบ.(ทำเลหลังสวนและตากสิน) ส่วนทางด้านการเงินนัน้ ยังดี โดย Net D/E ณ สิน้ ป 08 อยูท่ รี่ ะดับ1.2x แม้จะสูงกว่าผู้ ประกอบการรายใหญ่ในตลาด แต่ QH ก็ยงั มีความสามารถ ในการกูเงิ้ นได้อีกโดยมีแผนออก Bond 1.3 พันลบ. และมีวง เงินจากแบงค์ทยี่ งั ไม่ได้กูอี้ ก 8 พันลบ. ซึง่ เพียงพอกับCapex ป นีที้ ต่ ้องใช้ทังสิ ้ น้ 6.4 พันลบ. ด้านราคาของ QH ปรับลงมาจนทำให้มี upside สูงถึง 28% จากราคาเปาหมายที่ 1 บาทจาก TargetPE 6x อีก ทัง้ ผลตอบแทนจากเงิน ปน ผลยัง น่าสนใจคาดว่าสูงถึง 11-12% ในป 09-10 ปรับคำแนะนำจาก “ถือ” เปน “ซือ”้

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“สอแววรวง หลังหุนหลายตัวขึ้น XD”

“วิ่งกรอบแคบตอ ไรขาวใหม”

บทวิเคราะหโดย : นักวิเคราะห์ บริษทั ฟวเจอร์ อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3 - วันศุกร์ทผี่ า่ นมาปริมาณการซือ้ ขาย 167 สัญญา สถานะคงค้าง 2,528 สัญญา - ปด 52.15 บ./ก.ก. ลดลง 0.20 บ.(สัญญาส่งมอบเดือนต.ค.52) แนวโนมวันที่ 2 มี.ค. 52 - ขยับกรอบแคบต่อ เพราะไร้ปจ จัยใหม่ รอลุน้ น้ำมัน-เงินเยน ประกอบการลงทุน ปจจัยบวก - หากเงินเยนอ่อนค่าถึง 98.5 เยน/ดอลล์ หนุนยางพุง่ กระฉูด - ราคายางตลาดจริงยังสูงตามฤดูกาล ปจจัยลบ - ราคาน้ำมันเริม่ ทรงตัว - ไม่มปี จ จัยใหม่เข้ามากระตุน้ อย่างโดดเด่น - เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกดดันตลาดทุนทัว่ โลก กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย.- ต.ค.52) - แนวรับ 51.50 บ./ก.ก. - แนวต้าน 53 บ./ก.ก. Print

Next Page

บทวิเคราะหโดย : นางสาวมยุรี โชวิกรานต์ ผูอ้ ำนวยการอาวุโสฝายวิเคราะห์ หลักทรัพย์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEST Futures - วันศุกร์ทผี่ า่ นมาปริมาณการซือ้ ขาย 3,179 สัญญา สถานะคงค้าง 36,468 สัญญา - ปด 291.10 จุด ไม่เปลีย่ นแปลง (สัญญา S50H09 มี.ค. 52) แนวโนมวันที่ 2 มี.ค.52 - มีโอกาสร่วง หลังหุน้ หลายตัวใน SET50 เตรียมขึน้ XD ปจจัยลบ - หุน้ อาทิ PTT PTTAR PTTCH เตรียมขึน้ XD - เศรษฐกิจโลกยังตกต่ำ - ตลาดหุน้ ต่างประเทศยังไม่สดใส - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 410 ล้านบาท กลยุทธ - เปดสถานะขาย (สัญญา S50H09 มี.ค.52 ) - แนวรับ 288 จุด - แนวต้าน 293 จุด - กรอบทัง้ สัปดาห์ 280-295 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 298-302 จุด

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 9

BSBM ตั้งเปาขายเหล็กปนี้ 1.56 แสนตัน BSBM ระบุปนี้ตั้งเปาขายเหล็ก 1.56 แสนตัน แตไมกลาคาดหวังรายได หลังศก. ชะลอ-ราคาเหล็กผันผวน เดา อนาคตลำบาก พรอมเปดกลยุทธเด็ดเนนบริหารความเสี่ยง-สต็อกเหล็กไมเกิน 2-3 เดือน พรอมประกาศไมจำเปน ตองหาพันธมิตรใหมก็อยูรอดได เหตุมี “เครือสหวิริยา” คอยหนุนอยูแลว นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ รองกรรมการ ผู้จัดการ บมจ. บางสะพานบาร์มิล (BSBM) เป ด เผยว่ า แม้ ก ำไรสุ ท ธิ ใ นป 2551 จะทำได้ 123.54 ล้านบาท ลดลงจากปก่อนที่มีกำไรสุทธิ อยู่ ที่ 161.16 ล้ า นบาท แต่ ไ ม่ รู้ สึ ก กั ง วลและ พอใจผลประกอบการในปดังกล่าว เพราะใน ภาวะเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัว ประกอบกับ ราคา เหล็ ก ยั ง คงผั ว ผวนกำไรอยู่ ใ นระดั บ นี้ ถื อ ว่ า ดีแล้ว ส่วนในป 2552 ค่อนข้างประมาณการณ์ รายได้ลำบาก เพราะขึ้นอยู่กับราคาเหล็กที่คาด เดาการเคลื่อนไหวลำบากเช่นกัน ขณะที่ตั้งเปา ยอดขายไว้ที่ 13,000 ตัน/เดือน หรือ 156,000 ตัน/ป “ป 52 ถ้าถามว่าตั้งเปารายได้ไว้ที่เท่า ไหร่คงบอกได้ลำบากเพราะเท่าที่ดูสถานการณ์ เศรษฐกิจ ราคาเหล็ก ที่ผันผวนก็ยังบอกไม่ได้ ว่ารายได้จะอยู่ที่เท่าไหร่ เพราะขึ้นอยู่กับราคา เหล็ ก ซึ่ ง ป จ จุ บั น อยู่ ที่ ป ระมาณ 18 บาท 19 บาท แต่ ป นี้ ก็ จ ะพยายามทำยอดขายให้ ไ ด้ 13,000 ตันต่อเดือน ส่วนกำลังการผลิตคงไม่มี แผนเพิ่มเพราะตอนนี้เราใช้กำลังการผลิตแค่ 1 ใน 4 ของกำลั ง การผลิ ต ทั้ ง หมดซึ่ ง ยั ง เหลื อ กำลังการผลิตอีกเยอะ และคงไม่ลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วยเพราะอย่างที่รู้เศรษฐกิจไม่ดีหลาย คนก็ชะลอการลงทุน” นายวีระวิทย์ กล่าว อนึ่ ง BSBM ชี้ แ จงว่ า สาเหตุ ที่ ก ำไร สุทธิลดลง เพราะส่วนต่างระหว่างรายได้จาก การขายกับต้นทุนขายปรับตัวลดลงจากปก่อน และยังเปนผลมาจากการที่บริษัทฯได้ตั้งสำรอง ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

Print

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการ สต็ อ กเหล็ ก ไม่ ใ ห้ เ กิ น 2-3 เดื อ นเพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าค้างสต็อกเพราะที่ ผ่ า นมาได้ ตั้ ง สำรองการขาดทุ น จากการลด มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า คงเหลื อ ไว้ มู ล ค่ า กว่ า 115.5 ล้านบาท จึงมีผลกระทบต่อผลประกอบการในป ก่อน ส่วนในอนาคตจะตั้งสำรองเพิ่มหรือไม่ยัง ประเมินไม่ได้เพราะต้องพิจารณาสถานการณ์ ต่างๆ ประกอบด้วย

4.06% ซึ่งช่วยเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ “ไม่จำเปนต้องหาพันธมิตรรายใหม่เข้า มาร่วมลงทุนเพราะเรามีสหวิริยาถือหุ้นอยู่ เขาก็ ช่ ว ยเหลื อ ในหลายด้ า นก็ ไ ม่ จ ำเป น ต้ อ งมี พันธมิตร” นายวีระวิทย์ กล่าว

“การทำงานต่ า งๆ ในป นี้ ค งต้ อ ง ระมัดระวังมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจไม่ดี แต่ที่ ผ่านมาเราก็ปรับตัวมาเยอะและเตรียมพร้อมไว้ ล่วงหน้าแล้ว โดยสต็อกสินค้าไม่เกิน 2-3 เดือน ส่วนที่ตั้งสำรองไป 115.5 ล้านบาท เปนแค่ผล บัญชีไม่น่าจะมีนัยสำคัญอะไร ส่วนอนาคตต้อง ตั้งเพิ่มหรือเปล่าบอกไม่ได้ ต้องรอดูก่อน” นาย วีระวิทย์ กล่าว ส่วนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ คงต้องรอดูก่อนว่ามาตรการต่างๆ ที่ออกมาจะ ได้ผลและจะช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมต่างๆ คึ ก คั ก รวมทั้ ง บริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ประโยชน์ ม าก น้อยแค่ไหน เพราะโครงการภาครัฐต้องใช้ระยะ เวลาและผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะ เริ่มการก่อสร้างอย่างเปนรูปธรรม อย่างไรก็ตามยังไม่มีแผนหาพันธมิตร รายใหม่เข้ามาร่วมลงทุนเพื่อเสริมสร้างบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งและรองรับการแข่งขันในช่วงที่ภาวะ เศรษฐกิจชะลอตัว เพราะปจจุบันบริษัท เครือ สหวิริยา จำกัด เปนผู้ถือหุ้น BSBM ในสัดส่วน

Next Page

Previos Page

First Page


Invesment Society Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 10

Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสแกว กับ พาลบัณฑิต (ตอนที่ 17)

¾Ãоط¸ÈÒʹÒʋͧÊNjҧ˹·Ò§ÃÇÂ

‘ใจเย็นสิขอรับ ฟงกระผมอธิบายก่อน ก็คนที่มันยังมีจิตหนาแน่นไปด้วยกิเลสยังเปนคนส่วนใหญ่ในโลก เขาก็เลยช่วยกันคิดหา เครื่องมือที่จะช่วยให้เขาบำรุงเลี้ยงดูกิเลสของเขาได้ต่อไป ถุงยางอนามัยก็เปนหนึ่งในนั้น เปนเครื่องมือที่ช่วยให้เขาวางใจว่าจะบำเรอตนด้วย กามได้อย่างปลอดภัย จึงไม่ขึ้นชื่อว่าเปนการไม่รักษาตัว เพราะเขามีเครื่องมือปองกัน กระผมกล่าวอย่างนี้ ท่านจะแก้อย่างไรขอรับ’ ‘แก้คำคนพาลมันจะไปยากอะไร ฟงนะ ไอ้เครื่องมือของคุณน่ะ เขารับประกันหรือว่าปองกันโรคเอดส์ได้ร้อยเปอร์เซ็น และเขารับ ประกันไหมว่าเวลาใช้มันจะไม่ปริแตก ไม่ฉีกขาด ถ้ามันเกิดปริแตก ฉีดขาดขึ้นมา เขายินดีจะชดใช้ความฉิบหายที่จะเกิดขึ้นไหม ไม่มี ไม่มีการ รับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ย่อมขึ้นชื่อว่าเสี่ยง และถ้ายังเปนการเสี่ยงย่อมขึ้นชื่อว่าเปนการไม่รักษาตัวอยู่วันยังค่ำ คนผลิตเจ้าถุงยางนี่เขาปดสวะให้ ผู้ใช้งานรับไปเต็มๆ เวลาที่คุณใช้น่ะ คุณจะรู้หรือว่ามันปริขาดหรือยัง ไม่มีทางรู้ รู้อีกที ก็โน่นแหละ นั่งทุกข์โศก รอวันไปตรวจเลือด ทีนี้แหละ นึกถึงพระนึกถึงเจ้ากันเปนแถว’ ‘กระผมไม่ขอเสี่ยงแล้วขอรับ ฟงท่านแก้คำแล้วรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที จริงสินะ มันฉีกขาดบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก้มหน้าก้มตาทำ.........’ ‘พอๆ ไม่ต้องอธิบายมาก มาว่ากันต่อถึงโทษข้อที่ 2 ของการเปนนักเที่ยวกลางคืน ซึ่งก็คือ ย่อมได้ชื่อว่าไม่รักษาลูกเมีย ข้อนี้ต้องขยาย ความไหม ไม่ต้องนะ เพราะหากไปเที่ยวแล้วติดโรคมา คนที่ซวยก็คือเมีย ซวยอีกทีก็คือลูก อนาคตมันดับวูบทันที โยงไปถึงโทษข้อที่ 3 ก็คือ ย่อมได้ชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ ไปเที่ยว ก็ต้องใช้เงิน แถมใช้ไม่น้อยเสียด้วย และถ้าติดโรคละ ทีนี้มีเงินเท่าไรก็ต้องใช้รักษาตัวจนหมด ก็เลย โยงไปถึงข้อที่ 4 นั่นคือเปนที่ระแวงของคนทั้งหลาย พระพุทธองค์ท่านทรงปญญาสูงล้ำเหลือประมาณ ท่านกล่าวไว้โยงกันหมด โทษข้อที่ 4 นี้ หมายความว่า พอคนรอบข้างเขารู้ว่าเจ้านี่เปนนักเที่ยว เขาย่อมคอยสังเกตอาการภายนอกว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ เช่นอย่างมีตุ่มขึ้นมาตรง แขนสักตุ่ม เขาย่อมสงสัยแล้วว่าไอ้หมอนี่ไปติดเอดส์มาหรือเปล่า โยงไปถึงโทษข้อที่ 5 อีก ซึ่งได้แก่ ย่อมมักถูกใส่ความ นั่นประไร เมื่อมีตุ่มขึ้นที่ แขน จริงๆ แค่แผลพุพองธรรมดา ไม่ได้เปนโรคร้ายอะไร แต่คนที่เขาเห็นอาจไปพูดว่าหมอนี่เปน เอดส์เสียแล้ว ยิ่งถ้าเมื่อไรดูซูบลงไปถนัดตา คนรอบข้างหนี หายหมดแน่ ซึ่งก็โยงไปถึงโทษข้อสุดท้ายที่ว่า ย่อมได้ความ ลำบาก ก็คนรอบข้างเขารังเกียจแล้ว จะไปทำงานกับใครเขา ได้ เขาไม่ ยุ่ ง ด้ ว ยแน่ ๆ จริ ง ไหม ข้ า งนอกเขาอาจจะไม่ แสดงออก แต่ ข้ า งในเขาย่ อ มคิ ด หน้ า ที่ ก ารงานจะเจริ ญ รุ่งเรืองย่อมเปนไปได้ยาก นี่แหละคือโทษแห่งการเปนนัก เที่ยวกลางคืน’ (ติดตามต่อ ฉบับวันพุธ)

รวมสงเสริมความรูดานตลาดเงิน ตลาดทุน

คุ ณ ทวี หนุ น ภั ก ดี รองประธานกรรมการ มู ล นิ ธิ ศาสตราจารย์ สั ง เวี ย น อิ น ทรวิ ชั ย และคุ ณ พั น ธ์ ศั ก ดิ์ เวชอนุ รั ก ษ์ รองกรรมการผู้ อ ำนวยการ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การ พัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ร่วมเปดและส่งมอบ “ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทร วิชัย” และ “มุมความรู้ตลาดทุน” (SET Corner) แก่คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุ ร พล นิ ติ ไ กรพจน์ อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปนผู้รับมอบ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 11

คนฟา..ควาหุนเดน

“มนตรี นิพิฐวิทยา”

(ตอนที่ 1)

วากันวาเสือที่จมูกดีก็ยอมที่จะไดกลิ่นเนื้อตั้งแต ไกล ทำใหมีโอกาสไดกินเนื้อชิ้นใหญและอิ่มหนำสำราญ กอนผูมาทีหลัง เชนเดียวกับ “มนตรี นิพิฐวิทยา” เสือซุม แนวหนา VI ชั้นเซียนของเมืองไทยที่สามารถมองและ ประเมิ น ธุ ร กิ จ ที่ ก ำลั ง มี ค วามน า สนใจได อ ย า งทะลุ ปรุ โ ปร ง มองเห็ น ประกายของหุ น ก อ นที่ นั ก วิ เ คราะห หลักทรัพยจะเห็น และกำไรของหุนแตละตัวที่เขาลงทุน ไมไดวากันแค 20-30% แตเปาหมายนั้นจะวากันเปนเทา ตัวเลยทีเดียว ...

“มนตรี นิพิฐวิทยา”

มาพรอมกับโอกาส ผมก็เริ่มต้นเหมือนกับชาวบ้านแหละครับ เขาเก็งกำไร เราก็ เก็ ง กำไร เข้ า มารอบแรกตลาดหุ้ น พั น กว่ า จุ ด ก่ อ นพฤษภาทมิ ฬ เล็กน้อย ช่วงนั้นพอดีเปนวิศวะกรทำงานในบริษัทจดทะเบียนซึ่ง กำลังจะนำหุ้นเข้าตลาดก็เลยได้หุ้นจอง ตอนนั้นหุ้นอะไรเข้าไปก็ขึ้น หมด พอถือสักพักพอมันได้ที่ก็ขายแล้วก็เอาเงินไปเล่นหุ้นต่อ พอหุ้น ขึ้นอะไรมันก็ง่ายไปหมด ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไร ผลประกอบการตอน นั้นผมดูเปนที่ไหนหละ ทำงานไปโบรกเกอร์ก็เปนคนโทรบอก วันๆ ก็ ขึ้น10% แล้ว ซิลลิ่งทุกวันแหละ ไปพรอมกับวิกฤต ตอนนั้นไม่เรียกว่าการลงทุนนะ..เหมือนการพนัน มาร์เก็ต ติ้งเขาเปนคนบอกว่าตัวนั้น ตัวนี้กำลังวิ่งแล้วผมก็ซื้อตาม ยังไม่รู้ด้วย ซ้ำว่าบริษัทที่ซื้อทำธุรกิจอะไร ไม่มีหลักการอะไรทั้งสิ้น ระหว่างทางก็ มีปรับฐานบ้างอะไรบ้าง อย่างช่วงซัดดัมก็โดนไปรอบหนึ่ง แต่ถือเอา ไว้เดี๋ยวมันก็กลับมาก็ไม่ขาดทุนนะ วนเวียนอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเจง เพราะเจอเป น วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ราคาหุ้ น มั น ก็ ล งมาแต่ ไ ม่ ก ลั บ ไป เหมือนทุกครั้ง จากที่เคยมีเงิน 3-4 แสนบาทก็เหลืออยู่เพียงไม่กี่หมื่น ก็หุ้นมันลงมาจาก 1700 มาเหลือ 300 จะไปรอดอะไรหละ (ติดตามอานตอฉบับหนา)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมที่ 27.25 บาท

GFPT ใหอัตราผลปนผลสูง GFPT รายงานผลการดำเนินงานป 2551 ด้ ว ยกำไรสุ ท ธิ 1,076 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 280% เที ย บ YoY จากกำไรสุทธิ 283 ล้านบาท ไตรมาส 4/2551 กำไรสุทธิ เท่ากับ 315 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 69% เทียบ YoY แต่ลดลง 25% เทียบ QoQ จากกำไร สุ ท ธิ 186 และ 418 ล้ า นบาทตามลำดั บ พร้อมประกาศจ่ายเงินปนผลสำหรับผลการ ดำเนินงานป 2551 เท่ากับ 2.50 บาท/หุ้น โดย จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งจำนวน สำหรับผลการดำเนินงานป 2552 ทางฝ า ยวิ เ คราะห์ ค าดว่ า จะลดลงเที ย บ YoY จากราคาขายเฉลี่ ย ที่ ล ดลง ขณะที่

หน้า 12

ปริมาณขายทางฝายคาดว่า จะไม่ลดลงจาก การได้คำสั่งซื้อในตลาดญี่ปุนมากขึ้นซึ่งได้ รับ ผลดีจากการทำ FTA ระหว่างไทย-ญี่ปุน อีกทั้งคาดหมายยอดขายป 2552 เท่ากับ 10,955 ล้าน บาทไม่เปลี่ยนแปลง เทียบ YoY ภายใต้สมมติฐานราคาขายเฉลี่ย ลดลง 7% ขณะที่ปริมาณขาย รวมค่อนข้าง ทรงตัวแต่จะลดลงจากตลาดในประเทศเปน หลัก และคาดว่า อัตรากำไรจะลดลงจาก ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง และปรับประมาณ การกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 9% จากประมาณการ เดิม ประมาณการกำไรสุทธิ 571 ล้านบาท ลดลง 47% เทียบ YoY อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานที่ดี กว่าคาด อีกทั้งราคาปจจุบันซื้อขายบน P/E

เพียง 4.6 เท่าค่อนข้างต่ำหาก เทียบกับหุ้น ในกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งยังเปนหุ้นที่ให้อัตรา ผลตอบแทนเงินปนผลที่สูง จึงแนะนำ “ซื้อ” ปรับราคาเหมาะสมเพิ่มเปน 27.25 บาทอิง บน P/E 6 เท่า

Photo Release เริ่มแลว The mai Bangkok Business Challenge@Sasin 2009

การแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge@Sasin 2009 จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลท. และธ.เกียรตินาคิน โดยมี นศ. MBA 64 ทีมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 45 ประเทศ เข้าร่วม แข่งขัน เริ่มอุ่นเครื่องด้วยการแข่งขัน 99-Second Pitch ทีมชนะเลิศได้แก่ vCare Technologies จาก National University of Singapore พบกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 27-28 ก.พ. นี้ ที่ศศินทร์ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 13

เสี ย บรรยากาศ!

*** โฮ่ะ-โฮ่ะ..คนสวยจัดจ้านกลับมารับ หน้ า ที่ อี ก ครั้ ง ..แหม!..เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ผ่ า นมา บรรยากาศการลงทุนเสียหายไปโหมด! ..เพราะหุน้ เล็กก็ไป หุ้นใหญ่ก็ไม่มา ทำเอา บรรยากาศซึมลึก เล่ น หุ้ น ตั ว ไหนก็ เ ซ็ ง ...เฮ้ อ !...เป ด มาวั น แรกของ สัปดาห์..หวังว่าบรรยากาศจะดีขนึ้ -ดีขนึ้ ! *** SST เอากำไรคืนไปหมด แลว ..แถมยังติดทุนไปอีกหน่อย..รอบ นี้แม้ราคาหุ้นจะลงมาถูกแสนถูกใกล้ แตะบุค เต็มแก่.. (4.37 บาท) แต่คงไม่มี ใครกล้าเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะ ความ สัมพันธ์ภายในมันดูน่ากลัวพิลึก! แถม ตอนนี้ตลาดฯ ยังออกมาบอกว่ากำลัง แกะรอยเรื่องการซื้อขายอย่างใกล้ชิด “ ว่าไผเปนไผ” ของร้อนแบบนี้อยู่ให้ไกล เข้าไว้จะปลอดภัยทีซ่ ดู !

*** ชวงนีถ้ า เห็นโทรศัพท TWZ ขาย ดีเปนเทน้ำเททา..ก็ไม่ต้องสงสัยนะจะดาร์ลิ๊ง! เพราะพี่ตุย “พุทธชาติ รังคสิริ” ผู้บริหาร TWZ ใส่ใจลูกค้าสุด-สุด! ล่าสุดเปดตัวมือถือ รุ่นใหม่ TWZ Z800 มือถือทัชสกรีนที่มีฟงก์ชั่นมหัศจรรย์ Nerve Conduction ซึ่งเปนเทคโนโลยีล่าสุดของ การฟงเสียงในที่ที่มีเสียงรบกวน เช่น เสียงรถยนต์ หรือในผับ โดย เทคโนโลยีนี้สามารถส่งคลื่นเสียง เข้าสู่การฟงโดยผ่านโสตประสาททางหูได้อย่าง ชัดเจนและปลอดภัยแค่เอาโทรศัพท์แตะร่างกาย ซึ่งได้ข่าวว่าเบื้องหลังของการนำนวัตกรรมนี้มาใส่ มือถือ ก็มาจากประสบการณ์ตรงของ “พี่ตุ้ย” ที่

ประกาศแต่งตัง้ บล. โกลเบล็ก และบล. ทรีนีตี้ มาเปนผูดูแลสภาพคลอง หรือ Market Maker สำหรับ Gold Futures หลังจากลุ้นกันอยู่นานว่า จะมีใครหาญกล้ามาทำตำแหน่งนี้หรือไม่ เพราะ ส่วนใหญ่จะเข็ดขยาดมาจาก SET50 Options ที่ สภาพคล่ อ งแสนต่ ำ แต่ ส ำหรั บ Gold Futures ขอบอกเลยว่ า ไม่ ใ ช่ - มั น ไม่ ใ ช่ - มั น ไม่ ใ ช่ ..ตั ว ดาว..เอ้ย! ไม่ใช่เลย...เพราะอย่างทีท่ ราบ ราคาทอง ทั่วโลกทะยานเอา ทะยานเอา จะซื้อจะขายราคา ไหน ก็มคี นรอรับอยูแ่ ล้ว เผลอๆ ทัง้ 2 รายนีจ้ ะเปน ผู้จุดประกาย ให้โบรกเกอร์อื่นอยากจะมาเปนมา เก็ตเมกเกอร์ทองก็ได้..ไม่เชือ่ อย่าลบหลู!่ *** แต่ทยี่ มิ้ น้อยยิม้ ใหญ่คงจะ หนีไม่พ้น บล.ฟลลิป ที่ล่าสุดออกมา บอกวายอดซื้อขาย Gold Futurtes ผานอินเตอรเน็ตแคเดือนเดียวพุง ขึ้ น ตั้ ง 31 % แถมยั ง คงชู จุ ด ขาย สำคัญ คือ เปนเพียงโบรกฯ เดียวที่มี ราคาทองให้ ดู แ บบเรี ย ลไทม์ แถมยั ง ใจดี คำนวณราคาทองจากดอลลาร์มา เปนเงินบาทให้โดยลูกค้ามิต้องออกแรง โอ้ว! พระเจ้าจอร์จ อะไรจะดีเพียงนี้ มิน่าล่ะลูกค้า Gold Futures ทั้งหลาย ถึงให้ความไว้วางใจมากเปนพิเศษ แถม ยั ง ประกาศลั่ น ไม่ ห วั่ น ว่ า โบรกฯเกอร์ รายใหม่ที่มาจากร้านทองจะมาแย่งมา เก็ ต แชร์ ..เพราะมองว่ า เป น จุ ด ดี มากกว่าที่จะช่วยให้ตลาด TFEX เติบ โต แหม!!.... ตอนนี้ทำเปนพูดไป หาก เค้ามาแย่งลูกค้าไปจริงๆ จะมาโอดโอย ไม่ ไ ด้ น ะจ ะ ...เพราะอกอวบ-อวบ ไหล ห นา-หนา แต ส วยๆ นี้ ไ ม ตอนรับคนปากแข็ง!..ฮึ!

*** TRC เจออาการ Sell On Fact ไปเรียบร้อย หลังจากโชว์ผลงาน สวยเด้งตามคาด!..เห็นมะบอกแล้วว่า รอบนี้ผู้บริหารอย่างเฮียสมัย - สมัย ลี้ สกุ ล “หุ้ น ไม่ ยุ่ ง มุ่ ง แต่ ท ำบุ ญ ” เมื่ อ ผู้ บริหารดูไม่ตื่นเต้นจะพูดเรื่องหุ้น..ราคา ที่ไหนจะวิ่งเกินหน้าเกินตาได้...รอไว้ รอบหน้าสัญญาณ (จากผูบ้ ริหาร) แจ่ม กว่านี้แล้วคนสวยจัดจ้านจะรีบมาโพน ทะนาให้ทราบโดยทัว่ กันจา! *** ราคาทองในตลาดลอนดอน เมือ่ วันศุกร์ ยังอ่อนตัวอยูแ่ ต่ไหง! THL ยั ง กล า ไล ร าคาขึ้ น ..สงสัยจะมีอะไร ซ่อนอยูใ่ นกอไผ่ซะแลน!..รึวา่ THL เริม่ อิงสัญญาณอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทองคำแต่เพียงอย่าง เคยมีเหตุต้องถึงมือหมอเนื่องจาก “หูดับ” เพราะ เดี ย ว..อาทิ สั ญ ญาณจากคนที่ มี ข าอวบๆ เป น คุยโทรศัพท์รมิ ถนนแล้วไม่คอ่ ยได้ยนิ จึงใช้ฟง ก์ชนั่ Speaker Phone ให้เสียงออก ลำโพงแล้วเอามา ต้ลลลลล! แนบหู เลยทำให้ แ ก้ ว หู อั ก เสบไม่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งไป *** อะ-อะ! ดาร์ลงิ๊ จาเห็นบิก๊ แคปอย่างลูกพี่ หลายวัน ...โฮ่ะ-โฮ่ะ..หลงเปนตัวแทนขายยีห่ อ้ อืน่ PTT วิง่ หน้าตัง้ มาหลายวัน มาสัปดาห์นอี้ ย่าเพิง่ ไว้ ให้เจ็บกระดองใจอยู่เปนนาน..ถ้ารู้ว่ามีเฮาส์แบ วางใจ เพราะเค้าจะแขวนปาย XD วันที่ 5 มีนาคมนี้ รนด์เปนของตัวเอง แล้วใส่ใจลูกค้าขนาดนี้..มีหวัง แต่อาจจะมีหลายคนรีบชิ่งสละเรือก่อนก็เปนไปได้ ได้เปนเศรษฐีหมืน่ -หมืน่ -หมืน่ ล้านไปนานแววววว! เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่แฟนปนผลจริงๆ อาจ *** มาทีฟ ่ าก Gold Futures กันดีกวา.. หวาดเสียวว่าราคาจะดิ่งจนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน วันนีม้ ขี า่ วดีๆ ตัง้ 2 ข่าว ข่าวแรกก็คอื ทาง TFEX เพราะช่วงนีต้ ลาดไม่เปนใจสักเท่าไหร่นา่ นเอง! Print

Next Page

Previos Page

** มาแลวววววว กลยุทธ Gold Futures เด็ ด ๆ วั น นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากนั ก วิ เ คราะห์ ส าวสวย แต่ น้อยกว่า.. บาซูก้า.. นิดนึง คุณพี่มยุรี แห่งกิมเอ็ง เพราะให้รอจับตาราคาทอง สัปดาห์นใี้ ห้ดี มีสทิ ธิจ์ ะ กลับมาเปนขาขึ้นอีกรอบแล้ววววเพราะภาพรวม เศรษฐกิจโลกยังไม่ดี..แถมตลาดหุ้นก็ไม่มีข่าวเล่น แล้ว งานนี้นักลงทุนโยกเงินมาลุยทองอีกรอบแน่น นอน ดังนั้นกลยุทธ์ก็หนีไม่พ้น รอซื้อ แต่ต้องซื้อ แบบมีชนั้ เชิง คือซือ้ ตอนราคาอ่อนตัวจะได้เก็บของ ถูก แนวรับเอาไปเลยที่ 15,900 บาท ส่วนแนวต้าน ยังไม่อยากประเมิน เพราะกลัว วาประเมินไว เท า ไหร มั น จะทะลุ แ บบฉุ ด ไม อ ยู อ ะ ! ..อาว-อาว!###

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

ประเมินแนวโน้มสัปดาห์นี้คาดว่า ดัชนีฯ น่าจะผันผวน ถึงปรับตัวอยู่ในแดนลบ ได้ เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะชะลอการ ลงทุ น เนื่ อ งจากสั ป ดาห์ นี้ หุ้ น ส่ ว นใหญ่ ขึ้ น เครื่ อ งหมาย XD เนื่ อ งจากอ ยู่ ใ นช่ ว งการ ประกาศจ่ายเงินปนผล ทำให้นักลงทุนขาด ปจจัยบวกกระตุ้นการลงทุน ประกอบกับนัก ลงทุ น ต้ อ งติ ด ตามกา รประก าศตั ว เลขทา ง เศรษฐกิจทั้งการนำเข้า ส่งออก อัตราการ ว่างงาน ซึ่งน่าจะมีผลต่อบรรยากาศการค ลงทุนได้ กลยุทธ์การลงทุน แนะนำรอซื้อเมื่อ อ่อนตัว ประเมินแนวรับที่ 420 จุด แนวต้าน ที่ 437 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ สัปดาห์นี้มี โอกาสที่ จ ะปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ในกรอบแคบๆ ในกรอบ 425-440 จุ ด เพราะไม่ มี ป จ จั ย บวกใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนการลงทุน โดย ประเด็นที่ต้องติดตาม คือ ภาวะเศรษฐกิจ โลก รวมถึ ง การประกาศตั ว เลขทาง เศรษฐกิ จ ที่ ส ำคั ญ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ อีกทั้งวันที่ 2 มี.ค. นี้กระทรวงพาณิชย์จะ แถลงตั ว เลขเงิ น เฟ อ รวมถึ ง การขึ้ น เครื่องหมาย XD บจ.ต่างๆ เพราะอยู่ในช่วง ประกาศจ่ายปนผล จึงมีผลต่อการลงทุนได้ กลยุทธ์การลงทุน แนะนำหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มแบงก์

ประเมินทิศทางดัชนีฯ สัปดาห์นี้ว่า มี ค วามเสี่ ย งในก ารปรั บ ตั ว ลง จากแ รง กดดั น จากหุ้ น กลุ่ ม พลั ง งานที่ ส่ ว นใหญ่ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ที่ผู้ซื้อจะไม่ได้รับ เงินปนผล โดยเฉพาะกลุ่มปตท.ในตัวของ PTT, PTTCH ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่าน มามีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานเข้ามา ซึ่ง เป น การเก็ ง กำไรป ระเด็ น จ่ า ยเงิ น ป น ผล ดังนั้นช่วงขึ้นเครื่องหมาย XD น่าจะมีแรงเท ขายออกมาหนัก ขณะที่การรายงานตัวเลข เงินเฟอของกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์จะ ออกมาติดลบ0.7% ทำให้เกิดความกังวล ภาวะเงินฝด จึงแนะนำขาย ให้แนวรับ 424 จุด แนวต้าน 430 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

Stock Information [Volume included biglot volume]

Data Station

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 17


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 21


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

Stock Information [Volume included biglot volume]

หน้า 23


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

หน้า 24

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 30 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 79 ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 25

ประจำวันศุกร ที่ 2 มีนาคม 2552

09.00

งานชมดอกกาสะลองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ

10.00

ธนาคารนครหลวงไทย จัดพิธีแถลงข่าวเปดตัวพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ

10.30

แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จั ด งานแถลงข่ า วเรื่ อ ง “ผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ ประจำป 2551 และนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในป 2552” อาคาร คิว เฮาส ลุมพินี

09.00

ทิสโก้ ข่าวเปดตัวกองทุนใหม่ลงทุนในพลังงาน อาคารทิสโกทาวเวอร์

11.00

เชิ ญ สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารบาร์ บี้ เผยแผนเชิ ง รุ ก การตลาดพร้ อ ม Synergy “7 พันธมิตร” ครบรอบ 50 ป Barbie สยามพารากอน

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

11.00

ถิรไทย จัดงานแถลงข่าวผลประกอบการป 2551 บมจ. ถิรไทย หรือ TRT ตลาดหลักทรัพยฯ

13.30

กรุงเทพมหานคร แถลงข่าวเปดตัวและลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการ บ้านยิ้ม กทม.” ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

13.30

กรมส่งเสริมการส่งออก สัมภาษณ์กลุ่ม ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก คุณ ราเชนทร์ พจนสุ น ทร คุ ณ วงกต ตั้ ง สื บ กุ ล ประธานกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณไพบูลย์ พินิตกาญจนพันธุ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เกี่ยวกับความพร้อมใน ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย

13.30

ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จัดงาน “เปดตัวสมาชิกผู้ค้าทอง” ตลาดหลักทรัพยฯ

14.00

เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าวประกาศความร่วมมือทางธุรกิจ ในการร่วมกันสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจร เทสโก โลตัส พลัส ชอปปง มอลล ถนนศรีนครินทร

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม --ฝายการตลาด-อชิรญา ระเบียบนาวีนรุ กั ษ์

สนใจติดตอโฆษณา

อชิรญา ระเบียบนาวีนรุ กั ษ์ 02-5549390 , 085-0992720

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor Station 2 MAR 09  

Highlight: - ย่างเข้าเทศกาล XD แล้วจ้า โปรดอย่าตกใจถ้าหุ้นใหญ่ร่วงระนาว - กว่าจะมาเป็นเสือ "มนตรี นิพิฐวิทยา" ค้นฟ้า คว้่าหุ้นเด่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you