Page 1

Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

News Station 5 7 8

9

ขุนคลังอินเดียยันศก.จะขยายตัวได้ แตะ 8.5% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้า คลังคาด จีดีพี Q2/54 โต 2.5-3.5% SLC จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เป็นหุ้นละ 1 บาท กับ ก.พาณิชย์แล้ว

Dynamic Station เพิ่มเงินเดือนให้งอกเงย

9 โบรก สัง่ “ซือ้ ” BBL วางเป้า 182-217 บ. ชี้ จั ง หวะดี เ ข้ า เก็ บ -เชื่ อ ครึ่ ง ปี ห ลั ง ผลงานเด็ ด BBL สะท้านใจโบรก สดุดีผลงานจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งการขยายตัวของสินเชื่อ การปรับตัวดีขึ้นของ NIM และการเติบโตของ กำ�ไรสุทธิ ราคาหุน้ ทีป่ รับตัวลดลงในช่วง 2 เดือนทีผ่ า่ นมา เป็นโอกาสเหมาะ เหม็งในการเข้าซื้อลงทุน ราคาหุ้นปัจจุบันมีอัพไซด์กว่า 40% เมื่อเทียบกับ ราคาเป้าหมายที่ไล่ได้สูงสุดถึง 217 บาท แนะนำ� “ซื้อ”

10

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

4 สุดยอดมอยซ์เจอไรเซอร์ หุ้นแบงก์

ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อรายได้ปี 54 เกินเป้า 1.3 แสนล.

MBK คาดรายได้-กำ�ไร งวด 53/54 โตไม่ต่ำ� 10%

“สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช”

แม่ทัพตลาดอนุพันธ์ แห่งบล.โกลเบล็ก ตอนที่ 15

ต‡อหนˆา 12

SET News RATCH ทุ่ม 187 ล. ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ ผลพลอยได้ แหล่งเสาเถียร-เอ ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 3

ต่อหน้า 4

KBANK

ดีดกลับได้น่าพอใจ ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554 9 โบรก สั่ง (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินหุน้ ธนาคาร กรุงเทพ (BBL) โดยคาด BBL จะมี กำ�ไรสุทธิ Q2/54 ที่ 6,809 ล้าน บาท เติบโต 5%QoQ และทรงตัว YoY อย่างไรก็ตาม หากตัดรายการ พิเศษกำ�ไรจากการขายหุ้น ACL ที่ บันทึกใน Q2/53 ออกไป 1.4 พัน ล้านบาท จะพบว่ากำ�ไรปกติเติบโต สูงถึง 25%YoY โดยการขยายตัว ของสินเชือ่ ยังคงเติบโตดีตอ่ เนือ่ งอีก 3.0%QoQ ทำ�ให้ครึ่งปีแรกสินเชื่อ น่าจะเติบโตได้ 7.0% ขณะที่ NIM น่าจะปรับตัวขึ้นได้ดี 13bps หลัง จากปรับตัวลงในไตรมาสก่อนหน้า เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ ขึ้ น อั ต รา ดอกเบี้ย 2 ครั้งในไตรมาสนี้ ขณะ ที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Rate) ไม่ได้ปรับขึ้น ด้าน รายได้ค่าธรรมเนียมน่าจะค่อนข้าง ทรงตัวจากไตรมาสก่อน แต่ BBL จะมีการบันทึกกำ�ไรจากกเงินลงทุน ซึง่ คาดว่าน่าจะอยูท่ รี่ ะดับ 800 ล้าน บาทในไตรมาสนี้ ด้านค่าใช้จา่ ยการ ตัง้ สำ�รองจะทรงตัวทีร่ ะดับ 1.7 พัน ล้านบาทใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ขณะที่ แ ม้ ว่ า ครึ่ ง ปี แ รก ยอดสินเชื่อของ BBL จะเติบโตได้ ตามเป้าหมายทั้งปีของ BBL ที่คาด ไว้ที่ 6 - 8% เรียบร้อยแล้ว แต่คาด ว่าการขยายตัวของสินเชื่อในครึ่งปี หลังจะยังเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรก หากปัจจัยทางด้านการเมืองมีความ ชั ด เจนมากขึ้ น หลั ง การเลื อ กตั้ ง เนื่องจากความต้องการสินเชื่อที่ยัง ค ง ดี อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ทั้ ง ด้ า น กลุ่มเซ็นทรัล (ต่อจากหน้า 1)

นายปริ ญ ญ์ จิ ร าธิ วั ฒ น์ กรรมการและกรรมการบริหาร-การ เงิน บริษทั กลุม่ เซ็นทรัล จำ�กัด และ บริษัทในเครือเซ็นทรัล เปิดเผยว่า รายได้ทั้งเครือเซ็นทรัลในปี 54 จะ สูงกว่าที่เคยคาดไว้ 1.2 - 1.3 แสน ล้านบาท เนือ่ งจากเศรษฐกิจเติบโต

Corporate และ SMEs รวมถึงผล ของฤดูกาลที่ความต้องการสินเชื่อ Working Cap จะสูงกว่าปกติใน ช่วงไตรมาส 4 ทำ�ให้การเติบโตของ สิ น เชื่ อ ทั้ ง ปี อ าจสู ง กว่ า ที่ เ ราคาด การณ์ไว้ที่ 11.6% ด้าน NIM น่าจะ Bottom Out ไปแล้วตั้งแต่ Q1/54 และน่าจะทยอยปรับตัวดีขนึ้ ในช่วงที่ เหลื อ ของปี จากทิ ศ ทางอั ต รา ดอกเบี้ยที่ยังคงเป็นขาขึ้น ในเบื้อง

โบรกเกอร์

คำ�แนะนำ�การลงทุนหุ้น BBL คำ�แนะนำ� ราคาเหมาะสม

บล.เกียรตินาคิน บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.เอเซีย พลัส บล.ทิสโก้ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.กรุงศรีอยุธยา บล.ซิกโก้

ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ

217.00 215.00 215.00 205.00 203.00 197.00 194.40 187.00 182.00

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ต้นคาดว่า BBL น่าจะมีกำ�ไรสุทธิใน ระดับ 7.0 พันล้านบาทต่อไตรมาส ได้ในช่วงครึง่ ปีหลัง และคาดว่ากำ�ไร สุ ท ธิ ข อง BBL ทั้ ง ปี จ ะเติ บโตได้ 22.7% คาดกำ�ไร Q2/54 ที่ 6.8 พัน ล้านบาท ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุน้ BBL ปรับตัวลงมาค่อนข้าง มากราว 16% เทียบกับ SETBANK และ SET Index ที่ ป รั บ ตั ว ลดลง 11% และ 9% ตามลำ�ดับ เนื่องจาก แรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่ไม่ มัน่ ใจในความเสีย่ งทางด้านการเมือง ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามฝ่าย วิเคราะห์มองว่าปัจจัยพื้นฐานของ BBL ยังคงแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ปัจจัยด้านการเมืองน่าจะมี ความชัดเจนมากขึน้ หลังการเลือกตัง้ และการจัดตัง้ รัฐบาล ซึง่ จะทำ�ให้นกั ลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ราคา หุ้ น ปั จ จุ บั น ซื้ อ ขายกั น ที่ ร ะดั บ ต่ำ � เพียง 1.2 เท่า PBV และ 9.6 เท่า PER ซึ่งถือว่าถูกมากแล้ว แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 215.00 บาท

ได้ดี รายได้ประชากรเพิ่มขึ้น รวม ทั้งราคาสินค้าเกษตรปรับเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้จะสูงขึน้ อีกหรือไม่ในช่วง เลือกตั้ง บริษัทยังไม่ได้ประเมิน สถานการณ์ แต่เชื่อว่าจากเม็ดเงิน เลือกตัง้ จะส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจของ ประเทศ

ขณะที่การลงทุนในปี 54 ของกลุ่มเซ็นทรัลยังเดินหน้าอย่าง ต่อเนือ่ ง คาดจะเห็นความชัดเจนใน การเข้าซื้อกิจการอีก 2 - 3 ราย ซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรม ค้าปลีก และ อาหาร โดยกลุ่มเน้นโอกาสขยาย การลงทุนในแถบเอเชีย ซึง่ งบลงทุน

ทั้งเครือในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้สูง กว่าปีก่อน และมากกว่างบเดิมที่ ตั้งไว้ค่อนข้างมาก เนื่องจากดีลซื้อ กิจการห้างสรรพสินค้าในอิตาลีทเี่ ข้า มาอย่างเหนือความคาดหมาย ส่วนประเด็นการเมืองหลัง การเลือกตั้ง ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

กลุ่มเซ็นทรัล (ต่อจากหน้า 3)

ไม่วา่ ใครเข้ามาเป็นรัฐบาล ก็ไม่นา่ จะมีผลกระทบ เนือ่ งจากเชือ่ ว่านโยบายของรัฐบาลใหม่หากมี ความชัดเจนจะช่วยให้ภาคเอกชน สามารถดำ�เนินได้ง่ายขึ้น ขณะที่

MBK คาด

(ต่อจากหน้า 1)

แหล่ ง ข่ า วจากฝ่ า ยนั ก ลงทุนสัมพันธ์ บมจ.เอ็ม บี เค (MBK) เปิดเผยว่า แนวโน้มรายได้ และกำ�ไรงวดปี 53/54 (มิ.ย. 54) จะโตไม่ต่ำ�กว่า 10% จากช่วง เดียวกันปีกอ่ นซึง่ มีรายได้จากการ ดำ�เนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) ประมาณ 6,300 ล้านบาท และมี กำ�ไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ประมาณ 1,000 ล้านบาท พร้อม ทัง้ จะรักษาอัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ ไว้ได้มากกว่า 15% โดยในปีนธี้ รุ กิจ โรงแรมฟืน้ ตัวเข้าสูป่ กติเมือ่ เทียบ กับช่วงเดียวกันปีก่อนที่บริษัทฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความ วุ่นวายทางการเมือง จนต้องปิด ให้บริการโรงแรมปทุมวันปริน๊ เซส ส่ ว น ธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก า ร ค้ า ปี นี้ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คก็ให้ บริการได้ 100% ในงวดปีบัญชีนี้ จึงน่าจะทำ�ให้ผลประกอบการปีนี้ ออกมาในระดับที่ดี สำ�หรับไตรมาส 4 (เม.ย. - มิ.ย.) คาดว่าผลประกอบการจะ

News Station

หน้า 4

ความกังวลต่อปัญหาความรุนแรง หลั ง การเลื อ กตั้ ง นั้ น ทางกลุ่ ม เซ็ น ทรั ล มองว่ า ไม่ น่ า จะเกิ ด ขึ้ น เพราะทุกฝ่ายต่างมีบทเรียนจาก เหตุการณ์ครั้งที่ผ่านๆ มาแล้ว

ดีกว่าช่วงเดียวกันปีกอ่ น เนือ่ งจาก อัตราการเข้าพักในโรงแรมเข้าสู่ ภาวะปกติ และศู น ย์ ก ารค้ า มาบุญครองก็เปิดให้บริการได้ปกติ โดยโรงแรมปทุมวันปริน๊ เซสมีอตั รา การเข้าพักอยู่ที่ 70% จาก 0% ใน ช่วงเดียวกันปีก่อน ที่ต้องปิดให้ บริการเนื่องจากสถานการณ์การ ชุมนุมทางการเมือง ส่วนกรณีการเข้าร่วม ลงทุนในธุรกิจโรงแรมทีม่ ลั ดีฟ ซึง่ แจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย วานนี้นั้น MBK ถือ หุ้นในสัดส่วน 30% ซึ่งโรงแรมดัง กล่าวน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน 1 - 2 เดือนจากนี้ ใช้ระยะเวลา ก่อสร้างประมาณ 8 - 9 เดือน จากนัน้ ก็สามารถเปิดให้บริการได้ ทันที โดยโรงแรมนี้เป็นโรงแรม ขนาดเล็กประมาณ 100 ห้อง ทัง้ นี้ การเข้าซือ้ หุน้ ดังกล่าว บริษทั ฯ ใช้ เงินลงทุนจำ�นวน 346.50 ล้านบาท ถือหุน้ ใหญ่เป็นอับดับสองรองจาก บริษัทดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์

จำ�กัด (มหาชน) ที่ถือหุ้น 55% นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมี “ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา” ที่ MBK เทคโอเวอร์มาเมื่อ เม.ย.ที่ผ่านมา ด้ ว ยมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ประมาณ 300 - 400 ล้านบาท ซึ่งรีสอร์ท ดั ง กล่ า วตั้ ง อยู่ เ กาะลั น ตาใหญ่

จังหวัดกระบี่ โดยถือหุ้น 100% โรงแรมทีจ่ งั หวัดระนองและภูเก็ต ภายใต้ แ บรนด์ “Tinidee” มาตรฐาน 4 ดาว โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท จำ�นวน 240 ห้อง มาตรฐานระดับ 5 ดาว

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

ราคาบ้านใน 20 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯ ดิ่ง 4% มากสุดรอบ 17 เดือน

รายงานข่าวบนเว็บไซท์บลูมเบิรก์ ดอทคอมระบุ ว่า ราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยใน 20 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯในปีบญั ชี 2010 สิ้นสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลง 4% เมื่อเทียบ กับปีบัญชีก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 17 เดือน แสดงให้เห็นว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะซบเซา โดยดัชนีเอสแอนด์พี/เคส-ชิลเชอร์ ลดลง 4% ซึ่ ง เป็ น การลดลงมากที่ สุ ด นั บ แต่ เ ดื อ น พฤศจิกายนปี 2009 ขณะที่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน เมษายนดัชนีดังกล่าวลดลง 0.1% ปัจจัยที่ทำ�ให้ราคาที่ อยู่อาศัยในสหรัฐฯลดลง เป็นผลมาจากจำ�นวนการฟ้อง ยึดหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ทยี่ งั คงเพิม่ ขึน้ ขณะทีย่ อด ขายบ้านลดลง ทำ�ให้จ�ำ นวนบ้านรอการขายเพิม่ ขึน้ “ราคา บ้านยังคงลดลง แต่การลดลงจะไม่เป็นไปในอัตราที่มา กอย่างทีผ่ า่ นมา ดังจะเห็นได้วา่ ราคาบ้านหากเทียบเดือน ต่อเดือนแล้วจะลดลงในอัตราที่น้อยลง แต่เรายังคงห่าง ไกลจะภาวะทีร่ าคาบ้านเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญอยูน่ นั่ เอง’ นายฮาร์ม บันด์โฮลซ์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ทยี่ นู เิ ครดิต กรุ๊ปในนิวยอร์ค กล่าว

หน้า 5

ขุนคลังอินเดียยันศก.จะขยายตัวได้ 8.5% ตามที่รัฐบาลตั้งเป้า

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คลังอินเดียระบุวา่ ยอดส่งออกของอินเดียกำ�ลังขยายตัว แม้เศรษฐกิจโลกชะลอลง และไม่เพียงแต่ยอดส่งออก รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายปรานพ สหรัฐฯ ทีข่ ยายตัวเท่านัน้ ยอดส่งออกไปยังภูมภิ าคอืน่ ๆ มุเคอร์จี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินเดียกล่าว ขยายตัวได้ดีด้วยเช่นกัน วันนี้ว่า เศรษฐกิจอินเดียจะสามารถขยายตัวได้ในอัตรา 8.5% ตามทีร่ ฐั บาลตัง้ เป้าหมายไว้ในปีงบประมาณปัจจุบนั ผลผลิตภาคอุตฯญี่ปุ่นเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น แม้ธนาคารกลางอินเดียจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้วหลาย ครั้งก็ตาม 5.7% บ่งชี้ภาคอุตฯฟื้นตัวดีขึ้น “อินเดียยังคงเป้าประมาณการการขยายตัวของ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กระทรวง เศรษฐกิ จในปี ง บประมาณปั จ จุ บั น ที่ 8.5% แต่ ห าก เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเปิดเผยว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไป การชะลอตัวอาจ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น เกิดขึ้น ซึ่งผมคิดว่า ไม่น่าจะเกิดขึ้น” นายมุเคอร์จี กล่าว 5.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวดี ในการให้สัมภาษณ์กับสำ�นักข่าวบลูมเบิร์ม ขึน้ ของภาคอุตสาหกรรม หลังผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ ธ นาคารกลางอิ น เดี ยได้ ป รั บ ขึ้ น อั ต รา ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเพียง 1.6% ดอกเบี้ยมาแล้ว 10 ครั้งนับแต่เริ่มต้นปี 2010 ซึ่งเป็นการ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมใน ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบ 10 ปี เดือนดังกล่าวยังคงต่�ำ กว่าทีร่ ฐั บาลญีป่ นุ่ ประมาณการไว้ หลังอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่าจะเพิ่มขึ้น 8% “การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอินเดีย ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ คาดการณ์วา่ ผลผลิต เป็นไปเพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากแรงกดดันด้าน ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 5.2% ความต้องการ และการดำ�เนินการดังกล่าวเป็นสิ่งที่เหมาะ และจะเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ยอดส่ง สมและสอดคล้องกับช่วงเวลาแล้ว และเชือ่ ว่าจะไม่กระทบ ออกในเดือนพฤษภาคมขยายตัว 5.3% และปริมาณสินค้า ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ” นายมุเคอร์จี กล่าว คงคลังเพิ่มขึ้น 5.1%

AFET

“แผนรัฐเข็มขัดกรีซฉลุย หนุนราคายางพุ่ง” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 842 สัญญา สถานะคงค้าง 1,628 สัญญา - ปิด 137.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 5.50 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) ปัจจัยบวก - นลท.มัน่ ใจแผนรัดเข็มขัดกรีซจะผ่านรัฐสภาฯ - น้�ำ มันเริม่ กลับมาบวกอีกครัง้ - เส้นเทคนิคมีลนุ้ ทดสอบ 139 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - ราคายางตลาดจริงยังลงต่อเนือ่ ง - อาจมีแรงขายในวันสุดท้ายของสัปดาห์ กลยุทธ์ - เปิดสถานะซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนก.พ. 55) - แนวรับ 134.75 บ./ก.ก. ถัดไป 130.75 บ./ก.ก. - แนวต้าน 139 บ./ก.ก. ถัดไป 154.65 บ./ก.ก.

TFEX “บวกรับกรีซออกแผนรัดเข็มขัด”

นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 20,621 สัญญา สถานะคงค้าง 34,858 สัญญา - ปิด 717.10 จุด เพิม่ ขึน้ 13.50 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - นลท.มัน่ ใจ สภาฯ กรีซมีออกนโยบายรัดเข็มขัดกระตุน้ บรรยากาศทัว่ โลก - Window Dressing - เงินดอลล์มแี นวโน้มอ่อนค่า หนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 2147.84 ล้านบาท ปัจจัยลบ - อาจจะมี Sell on Fact หลังรับรูป้ ระเด็นกรีซ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 712 จุด - แนวต้าน 725 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 718 จุด แนวต้าน 728 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

หน้า 6

KBANK ดีดกลับได้น่าพอใจ ชั่วโมงนี้ยังไงก็ต้องแบงก์เท่านั้นสำ�หรับการเก็งกำ�ไรอันน่า อุ่นใจ พวกตัวเล็กๆ คงจะต้องพักชาร์จพลังกันสักระยะบ้างล่ะนะ สัญญาณหุ้นตัวใหญ่หลายๆ ตัวกำ�ลังรีบาวน์ชัด KBANK ดีดกลับได้ทงั้ วอลุม่ และระดับราคา พรวดเดียวแทบ จะล้างคราบน้ำ�ตาคนที่อาบก้นบึ้งหัวใจติดหุ้นใหญ่ๆ รอบก่อนแล้ว ช้อนซื้อถัวสะสมในระยะ 3 - 4 วันนี้เกลี้ยงเกลาได้เลย วานนี้ปิดที่ 120 บาทถ้วน แม้จะมันไม่ใช่จุดสูงสุดใหม่อะไรเลย แต่มันก็นับเป็น จุดเริ่มต้นของอาการฟื้นตัวที่น่าพอใจทีเดียวเชียว

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 29/06/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

KBANK 120.00 3.50 3.00 118.00 120.50 117.00 116.50 118.94

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

16,398,500 1,950,464 2.94 13.17 2.04 2.00 2.15 9.11 287,191

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/04/54

1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 120 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK EUROPE LIMITED CHASE NOMINEES LIMITED 42 NORTRUST NOMINEES LTD.

จำ�นวนหุ้น

(%)

620,952,956 202,494,747

25.95 8.46

121,351,493

5.07

119,446,900 75,717,026

4.99 3.16

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

คลังคาด จีดีพี Q2/54 โต 2.5-3.5% น า ย น ริ ศ ชั ย สู ต ร ผู้ อำ � น ว ย ก า ร สำ � นั ก ง า น เศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2554 คาด ว่าจะขยายตัวในอัตรา 4 - 5% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ ประมาณการไว้เดิมเมื่อเดือน มี.ค. 2554 ซึ่งเป็นการขยายตัว ในระดับปกติ เนื่องจากได้รับ แรงขั บ เคลื่ อ นทั้ ง จากอุ ป สงค์ ภายในประเทศและอุ ป สงค์ ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะ การขยายตั ว ของการบริ โ ภค ภาคเอกชนและการส่งออกยัง ขยายตัวได้ดีในประเทศคู่ค้าแม้ จะได้รับผลกระทบจากปัญหา ภั ย พิ บั ติ ป ระเทศญี่ ปุ่ น แต่ เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ภายใน ประเทศยังคงเติบโตได้อย่างต่อ เนื่อง ด้ า น น า ย บุ ญ ชั ย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำ � นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง เปิดเผยว่า คาดว่าอัตราการ ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยช่วง ไตรมาส 2/2554 จะขยายตัว อยู่ในกรอบ 2.5 - 3.5% เมื่อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น เนือ่ งจากภาคการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ขยายตัวดีอย่าง ต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระ ทบจากปัญหาภัยพิบัติประเทศ ญี่ ปุ่ น ทำ �ให้ อุ ต สาหกรรมยาน ยนต์ชะลอตัวไปบ้าง รวมไปถึง ราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับ สู ง ทำ �ให้ ก ารบริ โ ภคภายใน ประเทศจะเป็นปัจจัยในการกระ ตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ประเมิน ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ

News Station

ไทยช่วงครึง่ ปีหลังจะส่งสัญญาณ การฟืน้ ตัวในระดับทีป่ กติ แม้วา่ จะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงจาก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ แต่เชื่อว่าภาคการส่งออกและ

เพราะต้องรอตัวเลขเศรษฐกิจ ช่วงเดือน มิ.ย.ประกาศออกมา ก่อน แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยใน ปีนี้จะยังโตได้ดี แม้ว่าจะเจอ ปั ญ หาการเมื อ งรุ น แรงก็ ต าม

การบริ โ ภคภายในประเทศยั ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ค อยสนั บ สนุ น เศรษฐกิจ ซึง่ ทำ�ให้จดี พี ใี นปีนยี้ งั คงเติบโตได้ 4 - 5% เฉลี่ยที่ 4.5% “ขณะนี้ ยั ง ประเมิ น กรอบการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ 100%

แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนเศรษฐกิจ ไทยก็ยงั ขยายตัวได้ ทำ�ให้เชือ่ ว่า ทั้งปีนี้จีดีพีจะเติบโตได้ตามเป้า 4 - 5%” นายบุญชัย กล่าว ส่วนการส่งออกในเดือน พ.ค. 2554 มีมูลค่าการส่งออก สินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 195.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขยายตัว 17.6% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันปีกอ่ น โดยชะลอลง เล็กน้อย จากเดือนก่อนหน้าที่ ขยายตัว 24.6% แม้ว่าปริมาณ สินค้าในหมวดยานพาหนะจะหด ตัวลงมากที่ 25.8% เมือ่ เทียบกับ ช่วงเดียวกันปีกอ่ น เนือ่ งจากภัย พิบัติญี่ปุ่น แต่การส่งออกไปยัง ประเทศคู่ ค้ า หลั ก ยั ง ขยาย ตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ ยุโรป ยกเว้นทวีป ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ที่หด ตัวลง นายบุญชัย เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนพ.ค. 2554 ขยายตัว 4.2% เมื่อเทียบ กับช่วงเดียวปีก่อน เร่งขึ้นจาก เดือนก่อนหน้าที่ 4.0% เป็นผล มาจากราคาหมวดอาหาร สำ � เร็ จ รู ป ผลไม้ หมวดยาน พาหนะ และราคาน้ำ � มั น เชื้ อ เพลิงปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่อัตรา เงิ น เฟ้ อ พื้ น ฐานขยายตั ว อยู่ ที่ 2.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หน้าที่อยู่ที่ 2.1% แต่ยังอยู่ใน กรอบเป้าหมาย 0.5 - 3% นอกจากนี้ อัตราการ ว่างงาน ล่าสุดเดือนเม.ย. 2554 อยู่ที่ 0.8% ของกำ�ลังแรงงาน รวม คิดเป็นคนว่างงานเท่ากับ 2.85 แสนคน สำ�หรับสัดส่วนหนี้ สาธารณะเดือนเม.ย. 2554 อยู่ ที่ 41% ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่มี เสถี ย รภาพ ขณะเดี ย วกั น ทุนสำ�รองระหว่างประเทศ สิ้น เดือนพ.ค. 2554 ยังอยู่ในระดับ สูงที่ 185.5 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศ ระยะสั้น 3.5 เท่า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

RATCH ทุ่ม 187 ล. ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซฯผลพลอยได้ แหล่งเสาเถียร-เอ นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) เปิดเผยว่า บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำ�กัด (บริษทั ย่อยที่ RATCH ถือหุน้ 99.99%) เข้ า ลงทุ นในโครงการผลิ ตไฟฟ้ า จากก๊ า ซ ธรรมชาติ ที่ เ ป็ น ผลพลอยได้ จ ากการผลิ ต น้ำ�มันดิบแหล่งเสาเถียร-เอ จังหวัดสุโขทัย ขนาดกำ � ลั ง การผลิ ต 3.6 เมกะวั ต ต์ จะจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสาเถียร ตำ � บลไกรใน อำ � เภอกงไกรลาศ จั ง หวั ด สุโขทัย และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี คาดว่าจะเริ่มเดิน เครื่องเชิงพาณิชย์ได้ใน Q4/54 การลงทุนในโครงการดังกล่าวใช้เงิน ลงทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการของ บริษัท ราชบุรีพลังงานจำ�กัด และ/หรือเงินกู้ โครงการฯ มีมูลค่าประมาณ 187 ล้านบาท โครงการดังกล่าวจะช่วยลดการใช้น้ำ�มันเตา ในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 6 ล้านลิตรต่อปี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำ�กัด, บมจ.ปตท.

สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) และ บริษทั ปตท.สผ.สยาม จำ�กัด (บริษทั ย่อยของ PTTEP) ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซ ธรรมชาติทเี่ ป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้�ำ มัน ดิบ (Associated Gas) แหล่งขุดเจาะน้ำ�มัน เสาเถียร-เอ จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้ในโครง การฯ ดังกล่าว CMO ตุนงานกว่า 600 ล. รับรู้ปีนี้ หนุนรายได้โต 10 - 15% กำ�ไรพุ่ง นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร บมจ.ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอ ร์ (CMO) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานที่ เซ็นสัญญาแล้วกว่า 600 กว่าล้านบาท คาด รั บ รู้ ไ ด้ ทั้ ง 100% ในปี นี้ ซึ่ ง เป็ น งานใหญ่ 2 งาน คือ “งานบีโอไอแฟร์ 2011” ในปลาย ปีนี้ มูลค่างานอย่างน้อย 120 ล้านบาท และ “การจัดงานกิจกรรม” เปิดศักยภาพกรุงเทพฯ เมื อ งสร้ า งสรรค์ ” ตามโครงการเมื อ ง สร้างสรรค์ มูลค่างานนี้ 50 กว่าล้านบาท ขณะทีบ่ ริษทั ฯ เชือ่ ว่าใน Q3/54 และ Q4/54 จะได้รบั งานอีกหลายโครงการ ซึง่ ล้วน แล้วแต่เป็นโครงการใหญ่ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ ได้ยื่นประมูลงานเพิ่มอีก 300 กว่าล้านบาท ซึ่งจะทยอยรู้ผลในปีนี้ทั้งหมด

News Station

หน้า 8

“คาดผลประกอบการครึ่งแรกปีนี้ไม่ ขาดทุนแล้ว จากครึง่ แรกปีกอ่ นขาดทุนเยอะ... ปีนี้จะพยายามทำ�มาร์จิน (Bottom Line) ให้ ได้ที่ 7% เหลือเวลาอีกครึ่งปีหลังเชื่อว่าจะไป ได้ มั่นใจปีนี้มีกำ�ไรดีกว่าปีก่อนที่ 37.5 ล้าน บาท โดยคาดกำ�ไรน่าจะเติบโตในทิศทางเดียว กับรายได้ทโี่ ต 10 - 15%” นายเสริมคุณ กล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนปีนี้ 60 กว่าล้านบาทสำ�หรับให้ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CMO ถือหุ้น 99.99% ซือ้ อุปกรณ์ในการจัดอีเวนต์เพือ่ ให้เช่า ส่วนการขยายงานต่างประเทศอยูร่ ะหว่างการ สร้างเน็ตเวิร์ค รายได้ยังไม่ชัดเจนมาก สำ�หรับการจัดพื้นที่ให้เช่าบนถนน ราชประสงค์ หรือ โครงการ Urban space บนพื้นที่ 4,000 ตร.ม. ขณะนี้ บริษัทฯ มี แนวคิดที่จะให้เช่าเพื่อเป็นพื้นที่จัดงานใหญ่ แบบระยะยาว 6 เดือนขึน้ ไป หรือ 1 ปี แทนที่ จะเป็นการให้เช่าพื้นที่ระยะสั้น เนื่องจากเห็น ว่า น่าจะสร้างรายได้ทมี่ นั่ คงกว่า ขณะนีม้ ที าง เลือกหลายแบบ โดยอยู่ระหว่างเจรจากับ เจ้าของงาน เช่น เป็นโชว์รูมรถยนต์กลาง เมือง, สวนสนุก หรือจัดแสดงงานนิทรรศการ เฉลิ ม พระเกี ย รติ คาดว่ า ปี นี้ จ ะได้ ข้ อ สรุ ป ชัดเจน

SLC จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เป็นหุ้นละ 1 บาท กับ ก.พาณิชย์แล้ว รายงานข่ า วจาก บมจ.โซลู ชั่ น คอนเนอร์ (1998) (SLC) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 54 (ครั้งใหม่) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 54 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่า หุ้นละ 0.10 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และ

ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ และจำ�นวนหุ้น ตามรายละเอียดที่ทราบแล้ว นั้น บัดนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้น 0.10

บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไข เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของ ข้อ 4 บริษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ ค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 54

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

เพิ่มเงินเดือนให้งอกเงย

จากการเพิม่ เติมความรูน้ อกรัว้ มหาลัย นำ�มาสูว่ ถิ แี ห่งการ ทำ�ให้เงินช่วยทำ�งาน ทำ�เงินให้เพิม่ ค่าชนะเงินเฟ้อชนิดไม่เห็นฝุน่ ภายใต้สมรภูมิลงทุนระยะเวลาขวบปีเศษ โดยยึดแนวคิดเลือก หุ้นพื้นฐานมั่นคงและตัดสินใจให้ถูกจังหวะโดยมีข้อมูลรองรับ แน่นเพียงพอ ลงทุนมานานแค่ไหนแล้ว ประมาณ 1 ปี หรือปีกว่าๆ นี่แหละครับ ทำ�ไมจึงสนใจการลงทุนในตลาดหุ้น พอดีสมัยเรียนมีเพื่อชวนไปเข้าอบรมด้านการลงทุน หลังจากนั้นจึงทยอยสะสม ความรู้ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง มี ง านทำ � พอมี เ งิ น ก็ นำ � มาใช้ ล งทุ น มันสามารถสร้างผลตอบแทนดีกว่า ฝากเงินในธนาคารเฉยๆ

ชื่อ ประสบการณ์ลงทุนจริงจัง บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ หุ้นที่ชื่นชอบ

ปนิธิ 1 ปีเศษ บล.บัวหลวง MINT

เงินลงทุนก้อนแรกเยอะไหม ก็ใช้เงินเดือนทัง้ เดือนเลยครับ ซึง่ ก็นบั เป็นการตัดสินใจในจังหวะทีด่ เี พราะจากตรง นั้นตลาดหุ้นไทยก็มีแต่ขึ้นๆๆ ตลอดเลยครับ ผลตอบแทนการลงทุนน่าพอใจเพียงไร ก็น่าจะมีกำ�ไรสัก 10% ได้ คิดว่าตัวเองเก่งเรื่องการลงทุนหรือยัง คงบอกไม่ได้ เนื่องเข้ามาตอนที่ตลาดหุ้นมันดีด้วย เหตุการณ์หนักๆ ร้ายๆ ยังไม่ เคยเจอ

โปรดติดตามฉบับพฤหัสบดีหน้า......

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

Lifestyle Station

4 สุดยอดมอยซ์เจอไรเซอร์

by Jackal_XIII

มองหาครีมบำ�รุงผิวกันอยู่หรือเปล่า?... ถ้าใช่ เราขอบอกว่าการช้อปครั้งนี้ เห็นทีควรเพิ่มคุณค่าต่อผิวด้วย สารสกัดจากธรรมชาติ และมีสารสังเคราะห์ผสมน้อยที่สุด เพื่อให้ผิวเราได้แต่สิ่งดีๆ ที่ร่างกายสามารถดูดซับ และทำ�งานได้อย่างสมดุล แทนที่จะไปสะสมในตับและขับออกมาไม่ได้ กลายเป็นสารพิษสะสมในที่สุด สารสกัด จากธรรมชาติที่ว่า มีที่มาจากทั้งพืช สมุนไพร ดอกไม้ น้ำ�ผึ้ง ฯลฯ ที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ โดยร่างกายสามารถย่อยสลายได้เอง ในขณะที่สารสังเคราะห์นั้น สกัดมาจากระบวนการทางเคมี ที่ร่างกาย อาจต่อต้าน สิ่งหนึ่งที่ฟ้องได้ถึงการไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเรา ก็คือการแพ้หรือเกิดผดผื่น ซึ่งเป็นการทำ�งาน ตามธรรมชาติที่ร่างกายจะขับพิษออกมาผิวหนังนั่นเอง ไปดูกันว่า สารสกัดที่ควรมองหามีอะไรกันบ้าง... 1. โจโจบาออยล์ : สุดยอดความชุ่มชื่น น้ำ�มัน ชนิดนี้สกัดมาจากส่วนของเมล็ดที่มีความนุ่มนวล อ่อนโยนต่อผิว ให้ความชุ่มชื่นสูง และช่วยรักษาระดับความสมดุลไขมันในชั้นผิวได้อย่างดี ที่สำ�คัญยังช่วยต้านแบคทีเรีย ลดเลือกควาหมมองคล้ำ� และยังดีต่อการต้านชะลอริ้ว รอยอีกด้วย 2. ชาเขียว : ลดความหมองคล้ำ� และรอยแดงที่ผิว นี่ล่ะ สารแอนติออกซิแดนท์ชั้นดีที่ให้ประโยชน์กับผิวไม่ต่างการการดื่มชิม เพราะ ช่วยเสริมสร้างเซลล์ที่เสื่อมถอยให้แข็งแรง คล้ายๆ การเติมออกซิเจนให้ผิว ทำ�ให้ผิวสดใส น่ามอง และยัง ช่วยลดรอยสิว ผื่นแดง เป็นที่แนะนำ�สำ�หรับผิวบอบบางโดยเฉพาะ 3. ผลทับทิม : ชะลอริ้วรอยของวัย ยังยั้งความร่วงโรยของผิว เพราะ ทับทิมมีวิตามินซีสูง และยัง มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อผิว ผิวจึงแข็งแรงมากขึ้น เปล่งปลั่ง สดใส ทั้งน้ำ�มันในทับทิมยังช่วยลดริ้วรอย ให้จางลง มีผลวิจัยยืนยันด้วยว่า น้ำ�มันจากทับทิมช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิว และกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีอีกด้วย 4.ว่านหางจระเข้ : ลดความมัน และลดการอักเสบของผิว เราถูกแนะนำ�อยู่บ่อยๆ ว่าว่านหาง จระเข้ดีต่อการรักษาแผลไหม้ ด้วยคุณสมบัติเดียวกันนี้ ว่านหางจระเข้จึงดีต่อผิวในการให้ความชุ่มชื่น ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความมัน ลดการระคายเคือง รอยแดง และช่วยบำ�รุงผิวที่แห้งกร้านให้กลับมา นุ่มนวล ชวนสัมผัส

Photo Release

ไทยพาณิชย์ - กรุงไทย สนับสนุนเงินกู้ 4,010 ลบ. แก่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ นายอาทิ ต ย์ นั น ทวิ ท ยา (ที่ 3 จากซ้ า ย) รองผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ นายเวทย์ นุชเจริญ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กรุงไทย พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำ�กัด และ นางสาวกฤษชนก ปั ท มสั ต ยาสนธิ (ซ้ า ยสุ ด ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำ�กัด ร่วมในพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินแก่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการในการ ระดมเงินทุน (Mandated Lead Arranger) ผ่านการให้ เงินกู้ยืมร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 4,010 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระยะ 5 ปีของ อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

Tops Beauty Bazaar 2011 : Magic of Beauty

ท็ อ ปส์ เอาใจบิ ว ตี้ นิ ส ต้ า ! ชวนช้ อ ปสิ น ค้ า เพื่ อ สุ ข ภาพและ ผลิตภัณฑ์ความงามทั้งในและต่างประเทศ รวบรวมสินค้ากว่า 1,000 รายการ จาก 40 แบรนด์ชั้นนำ� ในงาน Tops Beauty Bazaar 2011 : Magic of Beauty เสน่ห์ความงามดั่งต้องมนต์ ลดกระหน่ำ�สูงสุดถึง 65% เพียงซื้อสินค้าในงานครบ 350 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ หรือรับเพิ่ม ทันที 500 สปอต เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,000 บาท พร้อมกิจกรรม เวิร์คช็อป เทรนด์ความงามสวยครบสูตร ตั้งแต่วันนี้ - 5 ก.ค. 54 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า

มุมประกัน เทเวศ สนับสนุนการเลือกตั้งปี 54 นายอนันต์ เกษเกษมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) พร้อมพนักงาน ร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดทำ�ป้ายรณรงค์เชิญชวนให้ ประชาชนไปใช้สิทธิโดยพร้อมเพรียงกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพระนคร พร้อมผู้บริหารของสำ�นัก งานเขตฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย

อนันดาฯ ร่วมกิจกรรม “คืนชีวิตเต่า และตะพาบน้ำ�สู่ธรรมชาติ” ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) เข้าร่วมชมรมรักษ์เต่า โดยมี ขจร เจียรวนนท์ และ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ประธานชมรมร่วม จัดกิจกรรม “คืนชีวิต เต่า และตะพาบน้ำ�สู่ธรรมชาติ” ซึ่งเป็นโครงการนำ�ร่องที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ไม่ ให้ปล่อยเต่า และตะพาบน้ำ�ในวัด หรือแหล่งที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ นำ�ไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์เต่า และตะพาบน้ำ� เพื่อเป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไปใน อนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างสมดุลย์ให้แก่ธรรมชาติ ณ วัดพระราม 9

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช”

ตอนที่ 14

แม่ทัพตลาดอนุพันธ์

แห่งบล.โกลเบล็ก

สั ญ ญา ย้ อ นกลั บ มาเล่ า ถึ ง สั ด ส่ ว นลู ก ค้ า ของบริ ษั ท ในปั จ จุ บั น และแนวทางในการหาลูกค้าในอนาคต รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรือ่ งสภาพคล่อง Stock Futures ที่วอลุ่มเบาบาง “เรายังเน้นนักลงทุนรายย่อยเหมือนเดิม โดยปัจจุบันเรามีรายย่อย ประมาณ 90% ทีเ่ หลือเป็นนักลงทุนต่างชาติและสถาบัน ซึง่ นักลงทุนต่างชาติ ก็มีมากกว่าสถาบัน แต่เราก็มีคุยๆ กับทั้งสองกลุ่มอยู่ตลอด ขณะที่ในเรื่อง ของสภาพคล่อง เราก็ได้คุยกับ TFEX ไปแล้ว เรือ่ งเพิม่ สภาพคล่องให้กบั Stock Futures บางตัวทีไ่ ม่คอ่ ยมีวอลุม่ ซึ่ ง ทางตลาดเองก็ ศึ ก ษาอยู่ เ ช่ น กั น ว่ า จะนำ � หุ้ น ตั ว ไหนเข้ า มาเพิ่ ม ใน

“สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช” แม่ทัพตลาดอนุพันธ์ แห่งบล.โกลเบล็ก

Stock Futures ส่วน Interest Rate Futures ทีเ่ งียบไป เพราะ ไม่ มี ร ายย่ อ ยเข้ า มาลงทุ น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ลู ก ค้ า สถาบั น อีกอุปสรรคสำ�คัญคือสินค้าเข้าใจยาก และ Market Maker ก็มีไม่มาก สร้างสภาพคล่องไม่ได้ ทางเราเองจึงต้องหันไป สนใจกับสินค้าที่เหมาะกับลูกค้ารายย่อยมากกว่า” พร้อมกันนี้ มองว่า อยากเห็น สินค้าประเภทอัตราแลก เปลี่ยนล่วงหน้า เข้ามาในตลาด TFEX เช่น ดอลลาร์-บาท เนื่องจากจะช่วยให้ผู้นำ�เข้า - ส่งออกลดความเสี่ยงจากค่าเงินที่ ผันผวนได้ โดยเฉพาะกลุ่มค้าทอง และโลหะเงิน “ตรงนี้ทาง TFEX เองก็เห็นชอบกับข้อเสนอที่ให้ไป แต่ต้องคอยดูว่า จะมีความเสี่ยงเรื่องใดบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับ แบงก์ชาติ เพราะต้องประเมินว่า หากมีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จริง จะมีคนได้ หรือเสีย ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า มากน้อยอย่างไร” อ่านต่อฉบับหน้า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

ประเมิน SET INDEX กำ�ลังจะทะลุ 1,035 จุ ด ซึ่ ง เป็ น แนวต้ า นสำ � คั ญ หากทะลไุ ด้ยนื ยันการฟืน้ ตัวขึน้ โดยดัชนีฯ มีเป้าหมายทดสอบ 1,060 จุด ซึ่งเป็น จังหวะขายทำ�กำ�ไร โดยหุ้นใน SET50 ที่แข็งแกร่งกว่าตลาดฯ ได้แก่ MAKRO, KBANK, SCB, MINT, KTB, TISCO, SCC, BAY, PS, HMPRO และ ADVANC กรอบ เคลื่อนไหวเดือนก.ค.นี้ดัชนีฯ มีแนวรับ ต่ำ�สุด 1,000 จุด และแนวต้านสูงสุด 1,072 จุด

ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ อาจชะลอตัวลงบ้างแม้เป็นวันสุดท้ายของ เดือนมิ.ย. และเป็นวันสุดท้ายของการทำ� Window Dressing โดยวานนี้แม้มีการไล่ ราคาเกิดขึ้น แต่แนวโน้มตลาดฯ ยังแกว่ง ตัวขึ้นได้ กลยุทธ์ลงทุน หากกรณีที่กรีซ ไม่มปี ญั หาเรือ่ งการชำ�ระหนี้ แนะนำ�ซือ้ เก็ง กำ�ไร แต่หากกรณีของการประชุมสภากรีซ ออกมาในทางตรงกันข้าม แนะนำ�อ่อนตัว ลงก่อนค่อยซือ้ ประเมินแนวรับ 1,030 จุด ส่วนแนวต้าน 1,036 จุด และ 1,048 จุด

หน้า 13

แนวโน้มการลงทุนวันนี้ ดัชนีฯ อาจ ผั น ผ ว น แ ล ะ แ ก ว่ ง ตั วใ น ก ร อ บ แ ค บ โดยระ หว่ า งวั น อาจมี แ รงขาย ทำ � กำ � ไร โดยดัชนีฯ มีแนวรับ 1,020 จุด ส่วนแนว ต้าน 1,030 - 1,040 จุดโดยวานนี้หุ้นบวก แรงจา กการทำ � ราคาปิ ด สิ้ น งวดบั ญ ชี (Window Dressing) และที่ผ่านมาราคาหุ้น ปรับตัวลงไปมากแล้ว จึงทำ�ให้มีความน่า สนใจการลงทุน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน ดันดัชนีฯ เชิงบวก กลยุทธ์หากเก็ง กำ�ไร ต้องต้องเข้าเร็วออกเร็ว หาจังหวะและ เลือกเล่นรายตัว

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุน�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 มิถุน�ยน 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

5,648.72 20.81% 3,932.28 14.49% 6,770.14 24.95% 10,788.27 39.75%

1,608.18 5.93% 3,953.17 14.57% 4,622.30 17.03% 16,955.76 62.48%

4,040.54 -20.89 2,147.84 -6,167.49

Last Update

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,033.26 723.38 1,573.71 300.84

Chg 19.76 16.05 33.6 3.9 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

29/06/11

%Chg 1.95 2.27 2.18 1.31 27,139.42 833.04

17:01:53

AGRO

Decline 12% No C hange 28%

29/06/11

2.5 A dv ance 60%

TECH 2.39

2

CONSUMP

1.41

1.5 1

0.77

0.5

SERVICE

1.38

FINCIAL

0

2.39

Decline 17% No C hange 30%

A dv ance 53%

1.56

RESOURC 2.12

1.69

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุน�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 มิถุน�ยน 2554

BBL

( Day )

: BBL 4,000,000 3,500,000

Price & Fundamental Symbol BBL

Last 156.50 Chg 4.50  %Chg 2.96  Open 153.00  High 157.00  Low 153.00  Prev 152.00  Avg 155.23  AccVol 15,491,900  AccVal(K฿) 2,404,877  2.58  %Fluct P/E 11.94  P/BV 1.26  DPS(Baht) 3.50  Yield(%) 3.29  EPS(Baht) 13.11  MktCap(Mil.) 298,734  Broker Target Update PST 194.00 29/06/11 หลักทรัKSพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็208.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 29/06/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 29/06/11 ค่าการ KIMENGม่ ขึน้ มากที 215.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 157.00

156.50

156.00

Price

155.50

155.00

154.50

154.00

153.50

153.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุน�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 มิถุน�ยน 2554

PE

( Day )

Price & Fundamental Symbol PE

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: PE

0.46 0.05  12.20  0.42  0.49  0.42  0.41  0.46  112,253,400  51,768  15.22 

N/A 1.21  N/A  N/A  0.00  368  Target Update No Comment

50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000

Vol.

30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0.49

0.48

0.47

Price

0.46

0.45

0.44

0.43

0.42

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุน�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 มิถุน�ยน 2554

CIG

( Day )

Price & Fundamental Symbol CIG

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: CIG

30,000,000 25,000,000

1.16 0.20  20.83  0.98  1.16  0.97  0.96  1.10  248,982,100  272,758  17.27 

N/A 1.05  N/A  N/A  N/A  638  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 Price

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 642 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

คำ�คมการลงทุน “The financial markets generally are unpredictable. So that one has to have different scenarios.. The idea that you can actually predict what’s going to happen contradicts my way of looking at the market.” “ตลาดการเงินโดยปกติแล้วเป็นสิ่งที่ทำ�นายไม่ได้ ดังนั้นแต่ละคนจะมีหลากหลาย scenario ความคิดที่ว่า คุณสามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ขัดแย้งกับมุมมอง ของผมที่มีต่อตลาด” George Soros

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 30 มิ.ย. 2554  
Investor_station 30 มิ.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement