Page 1

Investor Station ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

News Station

www.istationnews.co

8

ยอดผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 2 คลังคงเป้าจีดีพีปีนี้โต 5.5% หลังการบริโภคเอกชนฟื้น ผถห. KIAT ไฟเขียวปันผลเป็นหุ้น 10 : 1

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

SAMART คาดรายได้-กำ�ไรปีนโี้ ต 25-30% จับมือ SPORT ประมูลถ่ายสดพรีเมียร์ลกี

7

“ทีวีไดเร็คฯ” ตั้งตา รอ ก.ล.ต. ไฟ เขียวเข้า mai 10

Lifestyle Station

SAMART คาดรายได้-กำ�ไรปี 55 ขยับ 25 - 30% จากปีก่อน หลังธุรกิจโตต่อเนื่อง ส่วน Q1/55 หวังเพิ่มขึ้น 20 - 30% จากงวดเดียวกันปีก่อน พร้อมจับมือ SPORT ประมูล ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก

13

มองหุ้ นจากเซียน

ต่อหน้า 3

14

กว่าจะมาเป็นเสือ

พาลบัณฑิต - ธรรมะอินเทรนด์ คึกคักต่อเนื่อง

Data Station

SYNTEC คาดรายได้ปี 55 โต 10% ต่อหน้า 3

PLE ลัน ่ ปีนพ ี้ ลิกมีก�ำ ไร ต่อหน้า 4

SET News

“เมย์ แ บงก์ ” เปิ ด แผนรุ ก เต็ ม สู บ ลุ ย อาเซี ย น ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

เพิกถอน PYT-UST ต่อหน้า 8

SCB

มูลค่าเหมาะสม 155 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 844 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

SAMART (ต่อจากหน้า 1)

นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ (SAMART) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า รายได้ ร วมและกำ �ไรในปี 55 เติ บโตประมาณ 25 - 30% จากปี ก่ อ นที่ มี ร ายได้ อ ยู่ ที่ 19,964.28 ล้านบาท และกำ�ไร สุ ท ธิ อ ยู่ ที่ 835.79 ล้ า นบาท เนื่องจากทุกธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ข ณ ะ ที่ บ ริ ษั ท ลู ก คื อ บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL) ยังมีแผนที่จะประมูล ง า น ใ ห ม่ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจน ในช่วง Q2/55 - Q3/55 ขณะเดียวกัน SAMTEL ยั ง ได้ ซื้ อ กิ จ การของบริ ษั ท พอร์ทลั เน็ท ซึง่ ประกอบธุรกิจให้ เ ช่ า ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูป ที่มีรายได้ หลั ก จากการให้ เ ช่ า ระบบ คอมพิวเตอร์แก่การไฟฟ้าส่วน ภู มิ ภ าคนั้ น บริ ษั ท ฯ คาดว่ า รายได้ ใ นส่ ว นนี้ จ ะมี เ พิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 600 - 700 ล้านบาท ต่อปี ฉะนั้นคงช่วยสนับสนุนให้ ผลประกอบการในปี นี้ เ ป็ นไป ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

SYNTEC (ต่อจากหน้า 1)

นายสมชาย ศิรเิ ลิศพานิช กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรั ค ชั่ น (SYNTEC) เปิ ด เผยว่ า ในปี 55 บริ ษั ท ฯ คาดรายได้จะเติบโต 10% จากปี 54 ที่ ทำ � ได้ 4,861.55 ล้ า นบาท

News Station

ส่ ว นผลประกอบการ ของบริ ษั ท ฯ ในช่ ว ง Q1/55 คาดว่ารายได้จะเติบโตประมาณ 20 - 30% จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปีกอ่ น หลังบริษทั ฯ ทยอยรับ รูร้ ายได้จากงานประมูลวางระบบ

3G ให้แก่บริษัท ทีโอที พร้ อ มกั น นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะรั บ งานวาง ระบบ 3G ในเฟส 2 ของบริษัท ที โ อที ต่ อ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง คาดว่ า รายได้ จ ากงานส่ ว นนี้ จ ะทำ �ให้

รายได้รวมและกำ�ไรปีนเี้ ติบโตขึน้ ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ยั ง อยู่ ระหว่ า งการศึ ก ษาการขยาย ตลาดไปต่ า งประเทศ เช่ น ประเทศกลุ่ ม อาเซี ย นอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง โดยกำ � ลั ง ศึ ก ษาการ ลงทุนในประเทศลาว พม่า และ เวียดนาม เพื่อรองรับการเปิด ประชาเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 58 นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ สนใจประมู ล การถ่ า ยทอดสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศ อังกฤษ ซึ่งจะมีการประมูลกัน ในกลางปีนี้ โดยบริษัทฯ มีแผน จะร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รคื อ บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท (SPORT) เข้ า ร่ ว มประมู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ ก าร ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ดังกล่าว “ส่วนแผนที่จะร่วมมือ กั น ประมู ล การถ่ า ยทอดสด พรีเมียร์ลีกกับบริษัทอื่นอีกหรือ ไม่นั้น เรื่องนี้กำ�ลังศึกษาอยู่ ซึ่ง หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงคงจะมี ความชั ด เจนภายในเร็ ว ๆ นี้ ” นายวัฒน์ชัย กล่าว

เนื่องจากในปัจจุบันมีงานในมือ หรื อ Backlog จำ � นวน 7,000 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ เข้ามาในปีนี้ประมาณ 3,000 ล้าน บาท ส่วนทีเ่ หลือจะทยอยรับรูร้ ายได้ ในปี 56 และปี 57 ตามลำ�ดับ

ส่วน Gross Margin ใน ปีนี้บริษัทฯ จะพยายามรักษาให้ อยู่ ที่ ร ะดั บ 10% และ Net Margin จะรักษาให้อยู่ที่ระดับ 5 - 6 % ข ณ ะ ที่ แ น วโ น้ ม ผลประกอบการ Q1/55 บริษทั ฯ

ยอมรับว่าอาจจะออกมาไม่ดีนัก เพราะ Q4/2554 ได้ รั บ ผล กระทบจากสถานการณ์น้ำ�ท่วม ทำ � ให้ ง านก่ อ สร้ า งและการ ส่งมอบงานต่างๆ ล่าช้าออกไป และมาส่งผลกระทบใน Q1/55 ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

SYNTEC (ต่อจากหน้า 3)

บริ ษั ท ฯ มั่ นใจว่ า ปี นี้ กำ�ไรมีโอกาสทำ�ได้ดีกว่าปี 54 ที่ทำ�ได้ 97.26 ล้านบาท เพราะ ไม่ มี ก ารตั้ ง สำ � รองหนี้ ส งสั ย จะสูญเหมือนกับปี 54 ประกอบ กับมีงานใหม่ที่ทยอยรับรู้รายได้ เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ อยู่ ระหว่ า งยื่ น ประมู ล งานใหม่ จำ�นวน 20 โครงการ มูลค่ารวม 10,000 ล้ า นบาท ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะได้ รั บ งานดั ง กล่ า ว ประมาณ 2 - 3 โครงการ ที่ ผ่ า น ม า บ ริ ษั ท ฯ ปรั บ ขึ้ น ราคาค่ า ก่ อ สร้ า งแล้ ว PLE (ต่อจากหน้า 1)

นายเสวก ศรี สุ ช าต ประธานกรรมการ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง่ (PLE) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการ ของบริ ษั ท ฯ ในปี นี้ คาดจะ เติบโตได้ดี ในเบือ้ งต้นตัง้ เป้าว่า บริ ษั ท ฯ จะกลั บ มามี กำ �ไรได้ หลังจากปี 54 ขาดทุน 301.15 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุน จากบริ ษั ท ย่ อ ย โดยบริ ษั ท เพาเวอร์ พรอสเพค จำ � กั ด (PPC) ที่ขาดทุนประมาณ 64 ล้านบาท และบริษทั บำ�รุงเมือง พลาซ่า จำ�กัด (BMP) ทีข่ าดทุน ประมาณ 200 ล้านบาท และ Power Line Engineering Qatar W.L.L. (PLQ) ที่มีผล ขาดทุน แต่บริษัทฯ ได้ขายหุ้น ในส่วนของ PLQ ไปแล้ว จึง ทำ�ให้ปีนี้ไม่มีตัวเลขบันทึกการ ขาดทุนจาก PLQ

News Station

หน้า 4

เพราะได้รบั ผลกระทบจากต้นทุน ค่ า แรงที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากนโยบาย ค่ า แรง 300 บาทต่ อ วั น ของ รัฐบาล น อ ก จ า ก นี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง หั น มาใช้ เ ครื่ อ งจั ก รมากขึ้ น และใช้ ง บลงทุ น จำ � นวน 100 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ ท ด แ ท น เ ค รื่ อ ง จั ก ร เ ดิ ม ที่ ประสิทธิภาพการทำ�งานลดลง ด้วย

ขณะเดียวกัน PPC จะ สามารถมีผลประกอบการกลับ มาเป็นบวกได้ เนือ่ งจากบริษทั ได้ ทำ�กิจการเกี่ยวกับผลิตกระแส ไฟฟ้าจากแกลบ โดยต้นทุนราคา แกลบปรับตัวเพิม่ ขึน้ ไปถึง 1,800 บาท/ตัน แต่ในปีนี้ได้มีการปรับ ลดต้นทุน โดยการใช้เปลือกไม้ จากต้นยูคาลิปตัส ซึ่งลดต้นทุน ได้เหลือ 800 - 1,000 บาท/ตัน ขณะที่ BMP ได้มีการ ปรับปรุงโครงสร้างอาคารใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น SOHO ซึ่ง ยอดจองพื้นที่ของผู้ประกอบการ ที่ มี ค วามต้ อ งการขายสิ น ค้ า มี ป ระมาณ 20% ของพื้ น ที่ โดยรวมแล้ ว และคาดว่ า จะมี เพิ่มขึ้นเข้ามาต่อเนื่อง โดยจะ เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ใน ช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. 55 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ

ยังคงมีงานในมือประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ รายได้ในปีนี้ 6.5 - 7 พันล้าน บาท ซึ่ ง จะทำ � ให้ ร ายได้ ข อง บริษทั ฯ เติบโตได้ตาม Backlog ซึ่ ง สู ง กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ที่ มี ร ายได้ ประมาณ 4 พันล้านบาท ทั้ ง นี้ จากการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ จ่ า ย ปันผลงวดประจำ�ปี 54 อัตรา 0.04 บาทต่ อ หุ้ น โดยจะขึ้ น เครื่องหมาย XD วันที่ 8 พ.ค. 55 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 พ.ค. 55

ส่วนนโยบายค่าแรง 300 บาทต่อวัน ในเบือ้ งต้นได้กระทบ ต่ อ ต้ น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น 5 - 8% เนื่ อ งจากหากมี ก ารปรั บ ขึ้ น ค่าจ้างขั้นต่ำ�แล้วทำ�ให้ต้องมีการ ปรั บ ฐานเงิ น เดื อ นเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ตำ � แหน่ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ เท่ า เที ย มกั น แต่ ยั ง คงมี ค วาม มั่ นใจว่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถ รั ก ษา Gross profit margin (อัตรากำ�ไรขั้นต้น) ในปีนี้อยู่ที่ 7 - 8% สู ง กว่ า ปี 54 ที่ อ ยู่ ระดับ 4%

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555 ปี นี้ ย อดขายรถในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น 3.3% มาแตะที่ระดับ 4,753,273 คัน นับเป็นการเพิ่มขึ้น ครั้งแรกในรอบสองปี อย่างไรก็ตาม ยอดการส่งออกกลับลดลง 3.8% ยอดผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น มาอยู่ที่ระดับ 4,621,976 คัน นับเป็นการลดลงครั้งแรก ขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในรอบสองปี รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สมาคมผู้ผลิต ในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียว ยอดการผลิต ยานยนต์ญี่ปุ่นเปิดเผย ยอดการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นในปี รถยนต์ ข องญี่ ปุ่ น ทั้ ง หมดอยู่ ที่ ร ะดั บ 984,567 คั น 2554 เติบโตขึน้ 3.0% เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น สูร่ ะดับ 9,267,037 เพิ่มขึ้น 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน คัน นับเป็นการขยายตัวเป็นปีเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นเดือนที่ยอดการผลิตตกต่ำ�ลงหลังเกิดเหตุภัย ยอดการผลิตรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่ง ธรรมชาติ นับเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่หกเมื่อ ปีหลังถึงเดือนมีนาคม 2555 หลังจากยอดการผลิตร่วงลง เทียบรายปี หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อเดือนมีนาคม 2554 ยอดขายในประเทศเดือนมีนาคมโต 71.8% รถยนต์ ที่ ผ ลิ ตได้ ใ นปี นี้ แ บ่ ง เป็ น รถโดยสาร มาแตะที่ระดับ 751,888 คัน ขณะที่ยอดการส่งออก 7,911,073 คัน พุ่งขึ้น 2.2% รถบรรทุก 1,244,813 คัน เพิ่มขึ้น 38.3% มาแตะที่ระดับ 432,047 คัน สำ�นักข่าว เพิ่มขึ้น 8.5% และรถบัส 111,151 คัน ปรับขึ้น 4.9% เกียวโดรายงาน

หน้า 5

อิตาลีระดมทุนได้ 5.95 พันล้านยูโร ในการประมูลพันธบัตร รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่าอิตาลีระดมทุนจาก การประมูลขายพันธบัตรอายุ 5 และ 10 ปีได้ 5.95 พันล้านยูโร โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรทั้งสองประเภทเพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับการประมูลครั้งก่อนในเดือนมี.ค. และต่างก็แตะระดับ สูงสุดของปีนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับตัวขึน้ แตะ 5.84% จากเดือนมี.ค.ที่ 5.24% โดยมีความต้องการลดลงมาอยู่ที่ 1.48 เท่า จากเดิม 1.65 เท่า ส่วนพันธบัตรอายุ 5 ปีมผี ลตอบแทนเพิม่ ขึน้ เป็น 4.86% สูงกว่าการประมูลครั้งก่อนที่ 4.18% ขณะมียอดจองซื้อสูงกว่า จำ�นวนที่เปิดจำ�หน่าย 1.34 เท่า ลดลงจากเดือนก่อนที่ 1.65 เท่า ทั้ ง นี้ อิ ต าลี ตั้ ง เป้ า สำ � หรั บ การประมู ล พั น ธบั ต ร ครั้งนี้ไว้ในช่วง 3.75 - 6.25 พันล้านยูโร

AFET

TFEX

“เดาทิศทางยากหลังนลท.รอดูปัจจัยศก.โลก”

“ผันผวนรอลุ้นผล ECB”

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วันทำ�การทีผ่ า่ นมานีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 337 สัญญา สถานะคงค้าง 2,989 สัญญา - ปิด 122.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.85 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) ปัจจัยบวก - ตัวเลขแรงงานญีป่ นุ่ เพิม่ ขึน้ - ราคายืนเหนือแนวรับทางเทคนิค 120 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - กังวลปัญหาหนีใ้ นยุโรป กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55 - แนวรับ 119.65 บ./ก.ก. - แนวต้าน 127.10 บ./ก.ก.

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วันทำ�การทีผ่ า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 14,685 สัญญา สถานะคงค้าง 29,137 สัญญา - ปิด 849.90 จุด เพิม่ ขึน้ 3.10 จุด (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ 923.80 ล้านบาท - งบบจ. Q1/55 ทยอยออกมาดี ปัจจัยลบ - กังวลผล ECB หลัง สเปนถูกหัน่ เครดิต กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50M12 สิน้ สุดเดือนมิ.ย. 55) - แนวรับ 835 - 825 จุด - แนวต้าน 860 - 870 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 865 - 875 จุด แนวต้าน 810 - 830 จุด

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

หน้า 6

SCB มูลค่าเหมาะสม 155 บาท บล.ทิสโก้ เลือก SCB เป็นหนึ่งในหุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่ม ธนาคาร เนื่ อ งจากผลประกอบการที่ ดี ก ว่ า กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ซึง่ มาพร้อมกับสินเชือ่ และการป้องกันความเสีย่ งทีส่ มดุล โดยแนะนำ� ให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 155 บาท (GGM) โดย SCB ซื้อขายที่ P/BV 2.4 เท่าและ PER 12.7 เท่าสำ�หรับปี 2555F และ P/BV 2 เท่าและ PER 10.5 เท่าสำ�หรับผลประกอบการปี 2556F โดยมี EPS สูงกว่า 20% และ RoE ในปี 2555F-2557F

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 27/04/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SCB 148.00 1.50 1.02 147.00 148.00 146.00 146.50 147.18

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

3,221,100 474,089 1.36 13.87 2.71 2.50 2.39 10.67 502,247

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/04/55

1. 2.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 147.00 บาทหนาแน่นสุด

3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด CHASE NOMINEES LIMITED 42

จำ�นวนหุ้น

(%)

722,941,958

21.30 11.58

392,899,100 392,899,100 194,548,168 172,992,800

11.58 5.73 5.10

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

คลังคงเป้าจีดีพีปีนี้โต 5.5% หลังการบริโภคเอกชนฟื้น นายสมชั ย สั จ จพงษ์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการ คลัง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลั ง ยั ง คงเป้ า ภาวะ เศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 2555 โต 5.5% หลังแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมฟื้นตัวจากสถานการณ์ น้ำ�ท่วม โดยเฉพาะภาคการบริโภค ของเอกชน และการลงทุนทัง้ ของรัฐ และเอกชนที่ อ ยู่ ใ นอั ต ราที่ สู ง อย่ า งไรก็ ต าม แม้ เ ศรษฐกิ จ จะมี สัญญาณที่ฟื้นตัวดีขึ้นตลอดช่วงที่ เหลื อ ของปี นี้ แต่ ยั ง ต้ อ งติ ด ตาม ความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สาธารณะ ใ น ยุ โ ร ป แ ล ะ ก า ร ช ะ ล อ ตั ว ของเศรษฐกิจจีนที่เริ่มส่งผลกระทบ ต่อการส่งออกไทย แต่เบื้องต้นยัง มัน่ ใจว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รบั ปัจจัย บวกจากมาตรการกระตุ้นการลงทุน ของรัฐทีจ่ ะทำ�ให้การบริโภคและการ ลงทุ น ภายในประเทศฟื้ น ตั ว ขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของ นักลงทุนและผู้บริโภค “กระทรวงการคลังคาดว่า จีดีพีปีนี้จะโตตามเป้าหมาย 5.5% จากแนวโน้ ม ภาพรวมเศรษฐกิ จ ฟื้ น ตั ว นอกจากนี้ ใ นเดื อ นหน้ า กระทรวงการคลังจะเสนอรัฐบาลเป็น แพ็คเกจเพือ่ กระตุน้ การลงทุนภายใน ประเทศ”นายสมชัย กล่าว สำ�หรับเศรษฐกิจเดือนมี.ค. 2555 และไตรมาสแรกปีนี้ เชือ่ ว่าจะ ขยายตัวดีขึ้นหลังจากหดตัวอย่าง รุ น แรงในไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี 2554 ที่ติดลบ 9% จากผลกระทบ

ของปัญหาน้�ำ ท่วม อย่างไรก็ตามเชือ่ ว่าช่วงที่เหลือของปี การลงทุนและ การฟื้นฟูของเอกชนจะส่งผลให้การ บริ โ ภคและการลงทุ น ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น โดยเบื้องต้นคาดว่าจีดีพีไตรมาสแรก ปีนี้จะโตไม่ต่ำ�กว่า 2% แต่คงไม่ถึง 2.5%

นอกจากนี้ กระทรวง การคลังคาดว่าภาคอุตสาหกรรมทั้ง ระบบจะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้ใน ช่วงไตรมาสที่ 2 ปีนี้ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมยานยนต์ และมั่นใจว่า จากการฟื้ น ตั ว ดั ง กล่ า วจะทำ � ให้ ตั ว เลขการส่ ง ออกทั้ ง ปี เ ป็ น บวกได้

อย่างแน่นอน เนื่องจากกำ�ลังการ ผลิตฟื้นตัวปกติ แต่ยังต้องติดตาม ภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบด้วย แต่อย่างไรก็ตามการส่งออกของไทย ถือว่ามีการกระจายความเสี่ยงที่ดี โดยมีการกระจายการส่งออกไปยัง ประเทศอื่ น ๆ อาทิ อาเซี ย น ซึ่งไม่ถือเป็นการพึ่งพาการส่งออกไป ยังสหรัฐฯ และยุโรป เป็นหลัก เขากล่าวว่า เสถียรภาพ ของเศรษฐกิ จ ไทยอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี โดยทุนสำ�รองต่างประเทศยังอยู่ใน ระดับสูง รวมถึงอัตราการว่างงานอยู่ ในระดับต่ำ�ที่ 0.7% ซึ่งถือว่าดีกว่า หลายๆ ประเทศ ขณะที่ อั ต รา เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยหากปรับขึน้ ถึง 4% ก็ถอื ว่ารับได้ ส่วนการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐก็ อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ดี มั่ น ใ จ ว่ า ทั้ ง ปี ง บประมาณ 2555 การจั ด เก็ บ รายได้ ข องรั ฐ บาลจะเป็ น ไปตาม เป้าหมายที่ 1.98 ล้านล้านบาท “ยอมรับว่าเป็นห่วง เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งของภาค รั ฐ และเอกชน ซึ่ ง ในเบื้ อ งต้ น กระทรวงการตั้ ง เป้ า การเบิ กให้ ไ ด้ 70% ซึง่ หากทำ�ได้กจ็ ะมีสว่ นสำ�คัญที่ จะทำ�ให้จีดีพีปี 55 อาจโตเกิน 5.5% ตามเป้าหมายได้ นอกจากนี้ปัจจัย เสี่ยงทางเศรษฐกิจในปี 55 ที่ยังต้อง ติดตาม คือปัญหาภัยแล้ง รวมถึง ราคาน้ำ�มันและภาวะเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมือง” นายสมชัย กล่าว

KTC รุกหนักสินเชื่อบุคคลตั้งเป้าลูกค้าใหม่กว่าแสนราย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงเกณฑ์การใช้ Basel 3 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสำ � รองเงิ น กองทุ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ น ประเทศไทย ว่า ธนาคารพาณิชย์ไทย จะมีระดับเงินกองทุนที่ เพียงพอต่อ เกณฑ์ ขั้ น ต่ำ � ที่ กำ � หนดไว้ ใน อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (Tier 1)

ไม่ ต่ำ � กว่ า 6% และอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุนทั้งหมดซึ่งรวมถึงเงินกองทุน ชั้นที่ 2 (Tier 2) ไม่ต่ำ�กว่า 8% ขณะที่ เกณฑ์ ที่ ธ ปท. กำ�หนดนั้น ระบุให้ในปี 56 ธนาคาร พาณิชย์จะต้องมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ไม่ต่ำ�กว่า 6% และมีอัตราส่วนเงิน กองทุนทัง้ หมด ไม่ต่ำ�กว่า 8.5% นาย ประสาร กล่ า วว่ า ได้ แ จ้ ง ไปยั ง

ธนาคารพาณิชย์แล้ว ซึง่ ธนาคารแต่ละ แห่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการวางแผนการ จัดการ “เฉพาะเกณฑ์ ขั้ น ต่ำ � ของ Basel 3 ไม่มีปัญหา แต่เขาจะเน้นใน เรื่องไส้ ในดั ง นั้ น เกณฑ์เรื่องความ เพี ย งพอเงิ น กองทุ นในประเทศไทย คงไม่มีปัญหา ส่วน Tier 2 ก็ค่อยๆ จะทยอยลดลง ซึ่ ง เราบอกแบงก์

พาณิชย์แล้ว แบงก์กว็ างแผนอยู”่ นาย ประสาร กล่าว สำ � หรั บ แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ระบบ ธนาคารพาณิชย์ ในระยะ ต่อไป คาดว่า จะมีความสามารถในการรองรับการ เปิดเสรี AEC ได้ เนื่องจากในระยะ หลังธนาคารพาณิชย์มีการพัฒนาและ ป รั บ ป รุ ง ขึ้ น ค่ อ น ข้ า ง ม า ก ขณะเดียวกันฐานะการเงินก็ดีขึ้นเช่นกัน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

ตลท. สั่งเพิกถอน PYT-UST จากการเป็น บจ.ตั้งแต่ 4 พ.ค. 55 ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่า ตามที่ บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา (PYT) ได้ ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจาก การเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บัดนี้ PYT ได้ดำ�เนินการตามที่ กำ�หนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทยเรื่ อ งการเพิ ก ถอน หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 แล้ว อาศั ย อำ � นาจตามความใน มาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยจึงสัง่ เพิกถอนหลักทรัพย์ ของ PYT จากการเป็ น หลั ก ทรั พ ย์

จดทะเบี ย นตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 พ.ค. 55 เป็ น ต้ น ไปโดยไม่ เ ปิ ดให้ ซื้ อ หรื อ ขาย หลักทรัพย์ของ PYT ก่อนการเพิกถอน เนือ่ งจากปัจจุบนั PYT เป็นหลักทรัพย์ใน กลุ่ ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ แ ก้ ไ ขการ ดำ�เนินงานไม่ได้ตามกำ�หนด (Non Performing Group : NPG) ขณะเดี ย วกั น ตามที่ บมจ. ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล (UST) ได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจาก การเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น UST ได้ด�ำ เนินการตามทีก่ �ำ หนด ไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเรือ่ งการเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2542 แล้ว ซึ่ ง อาศั ย อำ � นาจตามความใน มาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติ

News Station

หน้า 8

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง ประเทศไทยจึ ง สั่ ง เพิ ก ถอน หลักทรัพย์ของ UST จากการเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบี ย นตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 พ.ค. 55 เป็นต้นไป โดยหลักทรัพย์ของ UST จะ ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น วั น สุดท้ายในวันที่ 3 พ.ค. 55

ผถห. KIAT ไฟเขียวปันผลเป็นหุ้น 10:1 บวกเงินสด 0.25บ. /หุ้น รายงานข่าวจาก บมจ.เกียรติ ธนา (KIAT) ระบุ ว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1

หุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด อัตราหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการปี 54 รวมในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดย

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลดังกล่าวใน วันที่ 4 พ.ค. 55

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“ทีวีไดเร็คฯ” ตั้งตา รอ ก.ล.ต. ไฟเขียวเข้า mai “ทีวีไดเร็คฯ” เปิดใจกำ�หนดเวลาเข้าระดมทุนในตลาด mai แน่ชัดไม่ได้ หลังที่ปรึกษาการเงินเปลี่ยน ทีมทำ�งาน รอ ก.ล.ต. พิจารณาเห็นชอบ พร้อมคาดเสนอขายหุ้น 28.96 ล้านหุ้น ได้เงินระดมทุนราว 80 100 ล้านบาท นำ�ไปลงทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และขยายร้านค้าปลีก TV Direct Showcase ยืนยันหากแผนเข้าตลาดฯ ล่าช้า ไม่กระทบไลน์ขยายธุรกิจต่างประเทศ เหตุมีเงินทุนเพียงพอ น า ย ท ร ง พ ล ชั ญ มาตร กิ จ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บริ ห าร ที วี ไ ดเร็ ค จำ � กั ด (มหาชน) ผู้ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้า และบริการผ่านช่องทางการตลาดทีห่ ลาก หลาย กล่ า วถึ ง ความคื บ หน้ า เข้ า จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) หลังยื่นแบบรายการแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) รอบที่ 2 ไปเมือ่ เดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา โดย ก.ล.ต.ได้ เ ข้ า มาเยี่ ย มชมกิ จ การ บริษทั ฯ ไปแล้ว แต่จากกรณีที่ บล.ฟินนั เซีย ไซรัส ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมีการ เปลีย่ นทีมทำ�งาน อาจทำ�ให้การเสนอขาย หุน้ ต้องล่าช้าออกไปบ้าง เนือ่ งจาก ก.ล.ต. ต้องการให้ที่ปรึกษาฯ มีความเข้าใจใน ธุรกิจบริษัทฯ ลึกซึ้ง อย่างไรก็ดี เบื้องต้นคาดว่าเงินที่ จะได้จากการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ ประมาณ 80 - 100 ล้านบาท และแม้การระดมทุน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจล่าช้ากว่าเดิม

แต่ไม่ได้กระทบต่อแผนขยายธุรกิจไปต่าง ราว 20 กว่าล้านหุ้น ถือว่าขนาดเล็ก มูลค่า ประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนเพียง ระดมทุนอย่างเก่งก็นา่ จะได้ 80 - 100 ล้านบาท” พอ โดยมีแผนเข้าลงทุนในประเทศลาว นายทรงพล กล่าว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย อนึ่ง ในเอกสารไฟลิ่ง บริษัทฯ ระบุว่าเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำ�นวน 28.96 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท เพื่อระดมเงินไปลงทุนในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ , ใช้ ข ยายร้ า นค้ า ปลี ก TV Direct Showcase ประมาณ 15 แห่ง, ใช้ในการ พั ฒ นาระบบร้ า นค้ า ปลี ก และลงทุ นใน ระบบจัดส่งสินค้า, ใช้ลงทุนในบริษัทย่อย และที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียน “ธุรกิจบริษัทฯ ขยายตัวต่อเนื่อง แนวโน้มผลงานปีนี้ด้านยอดขายน่าจะดี กว่าปีก่อน ดูจากไตรมาสแรกที่ออกมาดี หลังเศรษฐกิจฟืน้ ตัว ส่วนแผนเข้าตลาดฯ ยังคงเดิม แต่ไม่กำ�หนดเวลาแน่ชัดว่า เมื่ อ ไหร่ ตอนนี้ ร อ ก.ล.ต.พิ จ ารณา ซึ่ ง ก.ล.ต.ได้ เ ยี่ ย มชมกิ จ การบริ ษั ท ฯ แล้ ว ช่ ว งที่ ผ่ า นมา ที่ ป รึ ก ษาการเงิ น ก็ ทำ�งานกันอยู่ ซึ่งจากการขายหุ้น IPO

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

Lifestyle Station

พาลบัณฑิต - ธรรมะอินเทรนด์

by Jackal_XIII

อุชฺฌตฺติพลา พาลา นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา จ้องจับผิดคนอื่นอย่างแข็งขัน นั่นแหละคือ พรสวรรค์ของคนพาล ไตร่ตรองมองตนอย่างพินิจ นั่นแหละคือ ความงามวิจิตรของปัญญาชน (อมรรตยพจน์ ๒๓/๑๑๗) โทษคนอื่นคืออาหารหวานโอชะ ใส่ใจจะจ้องจับนับ ไม่ไหว มีความสุขกับความเสื่อมกระเพื่อมไว คือหลักใจของ พาลชนคนอัปรีย์ รู้จักเตือนตัวตนด้วยตนก่อน ไม่คลายคลอนฝึกตนไม่ บ่นหนี ดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนดี คือหลักที่บัณฑิตผองท่าน มองตน ว.วชิรเมธี

Photo Release

PYLON จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 55

เสรี จินตนเสรี (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ บมจ.ไพลอน (PYLON) พร้อมด้วย ชเนศร์ แสงอารยะกุล(ที่ 3 จากซ้าย) ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ บดินทร์ แสงอารยะกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 55 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.20 บาท และใบสำ�คัญแสดงสิทธิ์ (วอร์แรนต์) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 วอร์แรนต์ ตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอ ณ ห้องแกรนด์ลิลลี่ อาคารจัสมิน (สุขุมวิท23) เมื่อเร็วๆ นี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846

มุมการตลาด

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

Lifestyle Station

เอสซี แอสเสทฯ บุกเมืองท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ� เปิดคอนโดหรู “เดอะ เครสท์ ซานโตรา หัวหิน”

เอสซี แอสเสท เดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ยังแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีศักยภาพตาม แผนธุรกิจ ด้วยการเปิดคอนโดมิเนียมโครงการหรูแห่งแรก “โครงการ เดอะเครสท์ ซานโตรา หัวหิน” พร้อมพัฒนาบ้านพักตากอากาศโครงการใหม่บริเวณชะอำ� อันเป็นการพัฒนาโครงการใน เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีศักยภาพภายใต้การพัฒนาและบริหารโครงการของเอสซี แอสเสท ที่มี รูปแบบโครงการคอนโดมิเนียมและวิลล่าตากอากาศสไตล์ซานโตรินี่ ที่หัวหิน ซอย 7 บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ มูลค่าโครงการรวม 1,250 ล้านบาท โดยเป็นอาคารโลว์ไรส์สูง 4 ชั้น จำ�นวน 10 อาคาร เพียงจำ�นวน 171 ยูนิต พื้นที่ห้องมีขนาดตั้งแต่ 45.5 ตารางเมตรขึ้นไป เริ่ม 1 - 3 ห้องนอน, Duplex ราคาขายเริ่มต้น 4.5 ล้านบาทขึ้นไป และ พิเศษสุดกับ Ocean Front Pool Villa สุดหรูแบบส่วนตัว จำ�นวนเพียง 10 ยูนิต ด้วยขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 75 ตารางเมตรขึ้นไป ราคาขาย เริ่มต้น 30 ล้านบาท พร้อมจุดเด่นทำ�เลที่ติดชายหาดหัวหิน หน้ากว้างติดทะเลประมาณ 80 เมตร กับสิ่งอำ�นวยความสะดวกและส่วนกลาง อาทิ Santorini Access Pool, Black Beach & Red Beach, Ocean Front Pool, Bar B Q Yard, Fitness Sun lounge, Thira Lobby, Jacuzzi & Kids Pool พร้อมระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

มุมประกัน

“กรุงศรีประกันชีวิตสำ�เร็จรูป” คุ้มครองทันที ผ่านขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ธนาคารกรุงศรีอยุธยารุกตลาดประกันชีวิต เปิดตัว “กรุงศรีประกันชีวิตสำ�เร็จรูป” มิติใหม่ทางการเงินของกรุงศรี ที่พร้อมมอบความคุ้มครองทันที ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวกและ ประหยัดเวลาในการสมัคร ไม่จำ�เป็นต้องตรวจสุขภาพ อีกหนึ่งบทพิสูจน์ของแนวคิดและการ สร้างสรรค์ประสบการณ์ “เรื่องเงิน เรื่องง่าย” เพื่อลูกค้าธนาคาร ตั้งเป้าเติบโตด้วยยอดขายทะลุ 500 ล้านบาทในปีนี้ ลูกค้าสามารถเลือกแผนประกันชีวิตได้ 3 รูปแบบ ตามอัตราค่าเบี้ยประกันรายปีจำ�นวน 30,000 บาท 40,000 บาท และ 50,000 บาท โดยลูกค้าสามารถชำ�ระเบี้ยประกันรายปีผ่านสาขา ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ - กรุงศรี ไฮบริด อีซี่ พลัส 12/7 สำ�หรับลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประกันชีวิต ประเภทสะสมทรัพย์ระยะสั้นที่คุ้มค่า โดยชำ�ระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี รับความคุ้มครองเป็นระยะ เวลา 12 ปี โดยบมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. - กรุงศรี สมาร์ท การันตี ไลฟ์ 11/5 สำ�หรับลูกค้าในต่างจังหวัด ประกันชีวิตประเภท สะสมทรัพย์ระยะสั้นที่คุ้มค่า โดยชำ�ระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กรุงศรีประกันชีวิตสำ�เร็จรูป ได้ที่ Krungsri Call Center 1572 หรือที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ

TKS ไฟเขียวปันผลครึ่งปีหลังอีก 0.32 บ./หุ้น พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ (กลาง) ประธานกรรมการ บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) พร้อมด้วย สุพันธุ์ มงคลสุธี (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการ และ ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในโอกาส จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 55 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด งวดครึ่งหลังปี 54 (มิ.ย. - ธ.ค.54) ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ส่งผลให้ทั้งปี 54 TKS จ่ายเงินปันผล รวมหุ้นละ 0.42 บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) เมื่อเร็วๆ นี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“เมย์แบงก์ ” รุ ก เต็ ม สู บ

ตอนที่ 3

เปิ ด แผน อาเซี ย น

ลุ ย

ขณะทีใ่ นงานเดียวกัน อีกหนึง่ ผูบ้ ริหารของกลุม่ เมย์แบงก์ เต็งกู ดาโต๊ะ ซาฟรูล์ เต็งกู อับดุล อาซิส ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เมย์แบงก์ ไอบี เสริมว่า เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตั้งเป้า รายได้สูงขึ้นด้วยการขยายธุรกิจรวมถึงการพัฒนาสินค้า และ บริการใหม่ๆ โดยในปี 54 เมย์แบงก์ กิมเอ็งมีรายได้ 3.2 พันล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 654 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายเครือข่ายด้วยการลงทุนขยาย สาขาเพิ่มอีก 3 สาขาในปีนี้ รวมถึงเริ่มให้บริการการบริหาร

จั ด การเงิ น และการลงทุ น และการให้ บ ริ ก ารซื้ อ ขาย หลักทรัพย์ offshore อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการวางรากฐาน การเป็นผู้นำ�ในธุรกิจด้านนี้ในประเทศไทย “เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มีแผนให้บริการ การซื้อขายแบบ Cross Trading ภายใต้เครือข่าย ASEAN LINK ซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาการซื้ อ ขาย หลักทรัพย์ของอาเซียน โดยในระยะแรกจะเป็นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ขา้ มกัน ระหว่างประเทศคือ มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทยซึ่ง คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในปี 55 ซึ่งกลุ่มประเทศ อาเซียนทีม่ ปี ระชากรมากกว่า 600 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติรวมกันมากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ (2 Trillion) ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ สูงมากแห่งหนึ่งของโลก” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846

Data Station

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 เมษ�ยน 2555

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,088.57 4.41% 2,551.16 10.33% 6,761.74 27.38% 14,289.96 57.87%

1,950.04 7.90% 2,983.13 12.08% 5,837.94 23.64% 13,920.32 56.38%

-861.47

Last Update

-431.97 923.8 369.64 27/04/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,211.78 850.11 1,847.16 306.54

Chg 2.51 1.79 3.51 2.09 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

27/4/2012

%Chg 0.21 0.21 0.19 0.69 24,691.43 1,183.28

17:01:45

AGRO

D ecline 34%

A dv ance 39%

TECH

No C hange 27%

1.21

SERVICE

1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 -0.2 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6

CONSUMP

0.45

0.17 0.03

FINCIAL

0.06

-0.48 D ecline 26% No C hange 28%

A dv ance 46%

RESOURC

0.81

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846

หน้� 15

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 เมษ เมษ�ยน 2555

JAS

( Day )

: JAS 120,000,000

Price & Fundamental Symbol JAS

Last 3.10 Chg 0.00  %Chg 0.00  Open 3.10  High 3.14  Low 3.02  Prev 3.10  Avg 3.08  AccVol 375,369,600  AccVal(K฿) 1,156,566  3.90  %Fluct P/E 20.67  P/BV 3.16  DPS(Baht) 0.03  Yield(%) 0.65  EPS(Baht) 0.15  MktCap(Mil.) 22,457 Broker Target Update FSS 3.60 26/4/2012 หลัTRINITY กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น3.72 ต์การเปลีย่ นแปลง 25/4/2012 DBSVม่ ขึน้ มากที3.80 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 24/4/2012 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

100,000,000

Vol.

80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000

3.14

3.12

Price

3.10

3.08

3.06

3.04

3.02

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846

หน้� 16

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 เมษ�ยน 2555

NMG

( Day )

Price & Fundamental Symbol NMG

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.05 0.16  17.98  0.91  1.08  0.89  0.89  1.01  172,502,700  175,003  18.81 

17.50 1.57  N/A  N/A  0.06  1,730  Target Update No Comment

Volume Analysis

: NMG

40,000,000 35,000,000 30,000,000

Vol.

25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 เมษ�ยน 2555

TASCO

( Day )

Volume Analysis

: TASCO

1,200,000 1,000,000

Price & Fundamental Symbol TASCO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker KGI

48.50 1.00  2.11  47.75  49.50  47.50  47.50  48.80  2,206,200  107,660  4.10 

10.06 1.92  1.25  2.63  4.82  7,399  Target Update 61.00 10/4/2012

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000

49.50

49.25

49.00

Price

48.75

48.50

48.25

48.00

47.75

47.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

แนวโน้มการลงทุนสัปดาห์นตี้ ดิ ตาม การประ กาศตั ว เลขเศรษ ฐกิ จ ธปท. ในวันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 55 และรอดูตัวเลข จากสหรั ฐ ฯ ประเด็ น การจั บ จ่ า ยใช้ ส อย รวมถึงรายได้ของผู้บริโภคในเดือน มี.ค นอกจากนตี้ อ้ งติดตามตัวชีว้ ดั ภาวะธุรกิจเขต ชิคาโก้ของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. และรอดู การประมลู ตัว๋ เงินคลังของอิตาลี โดยคาดว่า ตลาดฯ จะแกว่ ง ตั ว ในกรอบ แนวรั บ 1,195 - 1,200 จุด ส่วนแนวต้าน 1,214 - 1,220 จุด

บรรยากาศลงทุนในตลาดหุ้นไทย สัปดาห์นี้น่าจะคึกคักต่อเนื่องจากสัปดาห์ ก่อน โดยดัชนีฯ มีแนวรับที่ 1,195 จุด ส่วน แนวต้าน 1,230 จุด ซึ่งดัชนีฯ ปิดบวกใน การซื้อขายวันศุกร์สุดสัปดาห์ก่อน หลัง ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ เป็นปัจจัยบวก ต่อตลาดหุ้น ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ อย่างกรณีจา่ ยเงินปันผล เป็นแรงหนุนดัชนีฯ เช่นกัน

หน้า 13

ทิ ศ ทางตล าดหุ้ นไทยสั ป ดาห์ นี้ ดัชนีฯ มีการปรับตัวขึ้นในกรอบจำ�กัด โดยมี แนวต้ า นที่ 1,220 จุ ด ขณะที่ แ นวรั บ 1,200 จุด และ 1,195 จุด ซึ่งคิดว่าดัชนีฯ มีโอกาสทื่จะยืนระดับ 1,200 จุดได้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 846

หน้า 18

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

ผมจะบอกให้ว่าคุณจะรวยได้อย่างไร ปิดประตูซะเคล็ดลับคือ จงกลัวในเวลาที่ทุกคนกำ�ลังโลภ และจงโลภในเวลาที่ทุกคนกำ�ลังกลัว

Warren Buffett

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 30 เม.ย. 2555  
Investor_station 30 เม.ย. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement