Page 1

Investor Station ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

8 โบรกฯ ชี้เป้าชวนลงทุน KBANK เสียงส่วนใหญ่แนะ“ซือ้ ”เป้าไกลถึง 175 บ.

สำ�นักวิเคราะห์พร้อมใจชวนเก็บ KBANK แนะนำ�ทั้ง “ซื้อ-ถือ” ระบุ กำ�ไรสุทธิ Q1/55 มีแนวโน้มขยายตัวโดดเด่น จากสินเชื่อที่กลับมาฟื้นตัว การตั้งสำ�รองลดลง รวมถึงอัตราภาษีที่ ลดลง พร้อมทั้งยังจะได้ Soft Loan ของ ธปท. ช่วยหนุน คาดช่วงที่เหลือของปี ผลงานโต ต่อเนื่อง เรียงราคาเป้าหมาย 175.00 - 158.70 บาท ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

7

นักวิเคราะห์เอสแอนด์พีชี้ กรีซอาจต้องรีไฟแนนซ์หนี้อีกรอบ ครม.ไฟเขียว ธอส.กู้เงิน 2.1 หมื่นลบ.

8

EARTH มั่นใจ Q2/55 ยอดขายกลับมาแจ่ม

9

Dynamic Station SINGER แรงเกินไปแล้ว!!!

10

Lifestyle Station ตากระตุก...?

13

มองหุ้ นจากเซียน ถือ

14

Data Station

ITD เดินหน้าสร้างนิคมฯ ทวาย

ต่อหน้า 3 คาดใช้เงินทุน 1.5 แสนลบ. TRUE ตัง้ เป้ารายได้โมบายปี 55 โต 9-10% ต่อหน้า 4

SET News กองทุนรวมอสังหาฯ

เปิดตัว“ทอมมี่ี

เตชะอุบล” ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 12

LHPF

เข้าเทรด 2 เม.ย.นี้ มูลค่า 3.3 พันล. ต่อหน้า 8

AP

ราคาพื้นฐาน 7.00 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 815 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

8 โบรกฯ (ต่อจากหน้า 1)

บทวิ เ คราะห์ บล.เกี ย รติ นาคิน ประเมินหุ้น ธนาคารกสิกร ไทย (KBANK) คาดว่า KBANK จะมี ผลประกอบการ Q1/55 ฟื้นตัวโดด เด่น คาดจะมีกำ�ไรสุทธิ 8,183 ล้าน บาท เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 170%QoQ เนื่องจากการตั้งสำ�รองที่จะลดน้อย ลงเหลือระดับปกติที่ประมาณ 1.9 พันล้านบาท จากไตรมาสก่อนที่มี การตั้งสำ�รอง 2.1 พันล้านบาท และ คาดรายได้คา่ ธรรมเนียมจะเพิม่ สูงขึน้ หลังจากไตรมาสก่อนได้รบั ผลกระทบ จากภาวะน้ำ�ท่วม และเมื่อเปรียบ เทียบกับ Q1/54 คาดว่ากำ�ไรสุทธิ ไตรมาสนี้ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น 34%YoY โดยการขยายตั ว ของสิ น เชื่ อ เป็ น ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้รายได้ดอกเบี้ย เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งยังคาดว่าราย ได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย 13%YoY จากรายได้ค่าธรรมเนียม เพิ่มขึ้น 13%YoY และรายได้จาก ธุ ร กิ จ ประกั น ที่ ค าดว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น ต่อเนื่องอีก 9%YoY ส่วนทางด้าน ค่าใช้จ่าย คาดจะเพิ่มขึ้น 11%YoY ตามปริ ม าณธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ส่ ว นการตั้ ง สำ � รองคาดจะเพิ่ ม ขึ้ น 13%YoY ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ตาม สินเชื่อ ขณะทีผ่ บู้ ริหารของ KBANK ได้ให้มุมมองที่เป็นบวกต่อการเติบโต ของสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปี โดย สิ น เชื่ อ รายใหญ่ ข อง KBANK ใน Q1/55 ยังคงเติบโตได้ดสี อดคล้องกับ วงจรการลงทุนใหม่ (CAPEX Cycle) เช่นเดียวกับธนาคารขนาดใหญ่อื่นที่ สินเชือ่ เติบโตโดดเด่นเนือ่ งจากสินเชือ่ รายใหญ่เป็นหลัก ขณะทีส่ นิ เชือ่ SME และสินเชื่อรายย่อยที่ชะลอตัวลงไป ในช่วงต้นปี เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบ จากน้ำ�ท่วม ก็เริ่มกลับมามียอดการ ขออนุมัติ และยอดเบิกจ่ายเพิ่มมาก ขึ้น ซึ่งน่าจะเติบโตต่อเนื่องไปได้ใน ช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี ขณะเดี ย วกั น KBANK ยั ง จะได้ Soft Loan จาก ธปท. ที่คิดอัตราดอกเบี้ยกับ ลูกค้าต่ำ�มาช่วยหนุนการเติบโตของ สิ น เชื่ อ ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี ด้ ว ย ด้วยผลต่างๆ ดังกล่าวแล้วนีท้ �ำ ให้เรา

News Station

คำ�แนะนำ�การลงทุน KBANK ปรับประมาณการการเติบโตของสิน โบรกเกอร์ แนะนำ� เชื่อปี 55 ของ KBANK ขึ้นเป็น 11% ซื้อ จากเดิม 7% ซึง่ สูงกว่าเป้าทีท่ าง KBANK บล.เกียรตินาคิน ซื้อ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ตั้งไว้ที่ 7 - 9% ซื้อ ฝ่ายวิเคราะห์มองว่า สินเชือ่ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.ทิสโก้ ซื้อ ในช่วงต้นปีของ KBANK อาจจะยัง ทยอยซื ้อ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ขยายตัวไม่มากนัก เมื่อเทียบกับการ ถื อ บล.ทรีนีตี้ ขยายตัวของเงินฝากที่คาดว่าจะเพิ่ม ถือรับ บล.กรุงศรี ขึ้นประมาณ 4% ซึ่งทำ�ให้คาดส่วน เงินปันผล ต่ า งอั ต ราดอกเบี้ ย ของ KBANK ถือ บล.เอเซีย พลัส

ราคาเหมาะสม 175.00 172.00 167.00 165.00 164.00 164.00 159.00

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

158.70 บาท

ใน Q1/55 จะลดลงเล็ ก น้ อ ย เหลือ 3.62% จากไตรมาสก่อนอยู่ที่ 3.64% ส่ ว นสถานการณ์ NPL ใน ไตรมาสนี้ยังไม่น่ากังวล โดยมีการ บริหารจัดการของ KBANK ทำ�ให้มี ความเป็นไปได้ที่ NPL อาจจะลดลง ได้ด้วยในไตรมาสนี้ จากที่มี NPL อยู่ 2.5% แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้อง ติดตามสถานการณ์ NPL ต่อเนื่องไป ใน Q2/55 ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้าเกือบ ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือในการ พักชำ�ระหนี้จะต้องกลับมาชำ�ระหนี้ ตามปกติ จากการปรับเพิ่มประมาณ การการเติบโตของสินเชื่อขึ้น ทำ�ให้ ประมาณการกำ � ไรสุ ท ธิ ปี 55 ของ KBANK ปรับเพิ่มขึ้นด้วย 7% จากเดิม ที่เราคาดไว้ที่ 31,213 ล้านบาท กำ�ไร ต่อหุน้ 13.04 บาท/หุน้ ปรับเพิม่ ขึน้ เป็น 33,393 ล้านบาท กำ�ไรต่อหุ้น 13.95 บาท/หุ้ น แต่ ยั ง คงประมาณการ เงินปันผลปี 55 ไว้ที่ 3.75 บาท/หุ้น คิดเป็น Div. Yield 2.44% และการปรับ ประมาณการกำ�ไรสุทธิขึ้นนี้ทำ�ให้ราคา เหมาะสมปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยเป็ น 175 บาท จากเดิม 159 บาท มี Upside gain อยู่กว่า 14% แนะนำ� “ซื้อ” ITD (ต่อจากหน้า 1)

นายเปรมชั ย กรรณสู ต ร ประธานบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ (ITD) เปิดเผยว่า บริษทั ได้ ข้ อ สรุ ปในโครงการผลิ ตไฟฟ้ าใน โครงการท่ า เรื อ น้ำ � ลึ ก และนิ ค ม อุตสาหกรรมทวายในสหภาพพม่า จะ ใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงในช่วง 5 ปีแรก ขนาด 240 เมกะวัตต์ จากนั้น

ก็จะใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง โดยจะ เริ่มก่อสร้างในสิ้นปี 55 และผลิตในปี 56 ทั้ ง นี้ โครงการผลิ ตไฟฟ้า อาจจะขยายกำ�ลังการผลิตไปถึง 1 หมื่นเมกะวัตต์ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อ เพลิ ง จากเดิ ม จะดำ � เนิ นโครงการ 4,000 เมกะวั ต ต์ จะเป็ นโรงไฟฟ้ า ถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด โดยใช้

เวลาก่อสร้าง 5 ปี คาดว่าจะจ่ายไฟได้ ในปี 59 โดยโครงการนี้บริษัทยังร่วม ทุนกับ บมจ.ราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) เหมื อ นเดิ ม คากว่ า จะผลิ ตได้ เ ต็ ม กำ�ลังการผลิตที่ 1 หมื่นเมกะวัตต์จะ ใช้เวลาประมาณ 15 ปี ที่จะนำ�ไปใช้ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก แต่ หากรัฐบาลพม่าอนุญาตก็อาจจะส่ง ไฟฟ้าขายภายนอกโครงการด้วย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

News Station

หน้า 4

ITD (ต่อจากหน้า 3)

บริ ษั ท จะลงทุ น พั ฒ นาในส่ ว นของ สาธารณูปโภคต่างๆ น้�ำ ไฟฟ้า และ สิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ “ปัจจุบนั นีก้ ารก่อสร้างนิคม อุตสาหกรรมเราใช้งบประมาณเฉพาะ ในส่วนของการสร้างท่าเรือ และถนน ก็รวมแล้ว 3,500 ล้านดอลลาร์ โดย เงินในส่วนนี้จะเป็นการกู้ 60% จาก มูลค่าโครงการจากสถาบันการเงิน ระหว่ า งประเทศจากญี่ ปุ่ น ที่ เ ป็ น ลักษณะเงินให้ความช่วยเหลือ ซึ่งดี มาก ส่วนที่เหลือก็จะใช้จากเงินสด และรายได้ที่ขายที่ดินที่จะเข้ามา ล่าสุดได้มีการเจรจากับนัก ลงทุนทีส่ นใจเข้ามาซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ตัง้ โรง กลั่ น น้ำ � มั น โรงถลุ ง เหล็ ก โรงปุ๋ ย รวมทัง้ ผูท้ สี่ นใจเข้ามาถือหุน้ ในท่าเรือ เรียบร้อยแล้ว โดยส่วนของโรงกลั่น น้ำ�มันได้เจรจากับบริษัทน้ำ�มันยักษ์ ใหญ่จากตะวันออกกลาง เพื่อเข้ามา ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำ�มันบนพื้นที่ 2.5 แสนไร่ กำ � ลั ง การผลิ ต 3 แสน บาร์ เ รล/วั น ในส่ ว นของโรงกลั่ น น้ำ � มั น นั้ น เขามี แ ผนจะสร้ า งเป็ น คอมเพล็กซ์แบบครบวงจร รวมเอา ทั้งน้ำ�มัน ปิโตรเคมีไปด้วยเหมือน ปิ โ ตรเคมี คอมเพล็ ก ซ์ ในนิ ค ม อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในส่วน ของโรงกลั่นน้ำ�มันนั้นจริงๆ แล้วเรา ก็ได้คยุ กับทางปตท. ไว้ดว้ ย และทาง เขาก็สนใจ” นายเปรมชัย กล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยัง สนใจจะเข้ า ไปเป็ น Strategic Partner กับกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาที่ ซื้อและก่อสร้างโรงงานในนิคมด้วย เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำ�มัน โรงถลุงเหล็ก โรงปุ๋ย ด้วยเช่นกัน ซึ่ ง กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ ข้ า มาลงทุ น จะ

ต้องการยื่นข้อเสนอให้ บริษัท ทวาย ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (DCC) โดย ITD ถือหุ้นใหญ่ เข้าร่วมทุนอยู่แล้ว แต่บริษัทคงต้องศึกษาความคุ้มค่า และสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม นายเปรมชั ย กล่ า วว่ า บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะขายหุ้ น บริ ษั ท ทวาย ดี เ วลลอปเมนท์ ให้ กั บ นั ก ลงทุ น จากต่ า งประเทศเข้ า มา ถือหุ้นด้วย โดยพร้อมจะลดสัดส่วน ลงเหลือ 51% ในอนาคต ซึ่งขณะนี้

ได้มีการเจรจากับกลุ่มนักลงทุนจาก ญี่ ปุ่ น และเกาหลี ใ ต้ แ ล้ ว รวมทั้ ง ล่าสุดมีนักลงทุนจากสิงคโปร์ที่เข้ามา ติดต่อขอเข้าร่วมทุนในบริษัท ทวาย ดีเวลลอปเมนท์ด้วยเช่นกัน โดยใน อนาคตก็นา่ จะทีจ่ ะต้องนำ�บริษทั นีเ้ ข้า ตลาดหุ้ น ด้ ว ย เนื่ อ งจากทวายฯ เป็นบริษัทใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และเรามีแผนจะขยายอีกมาก

TRUE

จากปีก่อนที่ทำ�ได้ 2.8 หมื่นล้าน บาท หลังบริษัทฯ รุกตลาด 3G อย่างจริงจัง และแนวโน้มของผู้ใช้ 3G มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบนั ทรูมฟู มีคอนเทนท์ สำ�หรับลูกค้าทรูมูฟที่หลากหลาย ซึ่งธุรกิจโมบายมีสัดส่วนประมาณ

24 - 25% ของรายได้ ร วมของ บริษทั ฯ ส่วนปัจจุบนั ทรูมฟู มีลกู ค้า แบบโพสต์เพดประมาณ 2.2 ล้านราย และมีลกู ค้าแบบพรีเพด 7 ล้านราย “มองว่าปีนี้รายได้ในส่วน ของธุรกิจโมบายจะเติบโตขึน้ จากปี ก่อน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการ

เ ปิ ด ตั ว แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ นใ ห ม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลู ก ค้ า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ หลากหลาย” นายอติรุฒม์ กล่าว

“เหตุ ผ ลที่ รั ฐ บาลพม่ า ซี เ รี ย ส จะจ่ า ยไฟไปขายนอก ประเทศ” นายเปรมชัย กล่าว ขณะที่มีความเป็นไปได้จะ ร่วมทุนกับญีป่ นุ่ ในโรงไฟฟฟ้าถ่านหิน เพราะญี่ ปุ่ น มี เ ทคโนโลยี ถ่ า นหิ น สะอาด คาดว่าภายใน 6 เดือนน่าจะ ได้ข้อสรุปในการร่วมทุนดังกล่าว “ตอนนีร้ ฐั บาลพม่าโอเคใน เรื่องการก่อร้างโรงไฟฟ้าของเราแล้ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นตอนนี้ สำ�หรับ โรงไฟฟ้าคือเราถือหุ้น 40% ราชบุรี ถือ 30% และอีก 30% เป็น Strategic Partner โดยในส่วนของพาร์ทเนอร์ โรงไฟฟ้านัน้ ขณะนีก้ ก็ �ำ ลังเจรจากับ ผูส้ นใจเข้าร่วมทุนจำ�นวน 3 ราย คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยจะ เลือกเหลือเพียงแค่รายเดียว ซึง่ ตอน นี้ ย อมรั บ ว่ า ญี่ ปุ่ น เป็ น ประเทศที่ มี ความชำ�นาญในเรื่องของเทคโนโลยี โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดมากที่สุด และตอนนี้ ไ ด้ เ ริ่ ม ทำ � ที โ ออาร์ แ ล้ ว คาดว่าในอีก 6 เดือนจะสรุปพาร์ท เนอร์ได้” นายเปรมชัย กล่าว โครงการดังกล่าวตัง้ อยูบ่ น พื้นที่ทั้งหมด 1.5 แสนไร่ว่า การใช้ เงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมดในการก่ อ สร้ า ง นิคมฯ นัน้ หากประเมินเท่ากับนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดแล้ว คาดว่า จะใช้เงินลงทุนตกไร่ละ 1 ล้านบาท เพราะฉะนั้นพื้นที่นิคมฯ ทวาย ที่มี พื้ น ที่ 1.5 แสนไร่ จ ะใช้ เ งิ น งบ ประมาณประมาณ 1.5 แสนล้านบาท การดำ�เนินโครงการนิคม อุตสาหกรรมทวายของ ITD นั้น จะ เน้นการขายที่ดินให้กับนักลงทุนที่ สนใจเข้ามาก่อสร้างโรงงาน โดย (ต่อจากหน้า 1)

นายอติ รุ ฒ ม์ โตทวี แสนสุ ข ผู้ อำ � นวยการบริ ห าร ธุ ร กิ จ โ ม บ า ย ล์ บ ม จ . ท รู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า รายได้ ใ นธุ ร กิ จ โมบายปี 55 จะเติบโต 9 - 10%

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

รัสเซียออกพันธบัตรรัฐบาลวงเงิน 7 พันล้านดอลล์ สูงสุดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า รัสเซียจำ�หน่าย พันธบัตรรัฐบาลวงเงิน 7 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในกลุ่มตลาด เกิดใหม่นับแต่ปี 2009 หลังราคาน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำ�มันรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่า รัสเซียได้ประมูลขาย พันธบัตรรัฐบาลวงเงิน 2 พันล้านดอลลาร์อายุ 5 ปีอตั ราดอกเบีย้ สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2.30% และจำ�หน่ายพันธบัตร รัฐบาลวงเงิน 2 พันล้านดอลลาร์อายุ 10 ปีอตั ราดอกเบีย้ 2.40% อีกทั้งจำ�หน่ายพันธบัตรรัฐบาลวงเงิน 3 พันล้านดอลลาร์อายุ 30 ปีอัตราดอกเบี้ย 2.50% “รัสเซียเป็นหนึง่ ตลาดเกิดใหม่ทนี่ า่ ดึงดูดด้วยอันดับ ความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน และด้วยการที่เป็นประเทศ ผูส้ ง่ ออกน้�ำ มันทำ�ให้พนั ธบัตรรัฐบาลของรัสเซียถูกกว่าพันธบัตร

รัฐบาลของเม็กซิโกและบราซิล วงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาล ดังกล่าวสูงกว่าทีผ่ มคาดไว้อย่างมาก” นายเอลวิน อิงนักกลยุทธ์ ตลาดเกิดใหม่ที่ยูบีเอสเอจีในลอนดอนกล่าว ทั้งนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวส เตอร์สเซอร์วสิ หรือ มูดสี้ ใ์ ห้อนั ดับความน่าเชือ่ ถือรัสเซียทีร่ ะดับ Baa 1 สูงกว่าระดับ junk bond 3 อันดับ

หน้า 5

“การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ ว ยรู ป แบบที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น อาจทำ �ให้ อั ต ราการว่ า งงานลดลงมากกว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ’ นายซาฮินระบุในบทวิเคราะห์ดังกล่าว

นักวิเคราะห์เอสแอนด์พีชี้ กรีซอาจต้องรีไฟแนนซ์หนี้อีกรอบ

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า นายมอริ ท ซ์ เครเมอร์ นั ก วิ เ คราะห์ ที่ ส ถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ แสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พีกล่าวว่า กรีซอาจ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า บทวิเคราะห์ของ ต้องรีไฟแนนซ์หนีอ้ กี ครัง้ และอาจต้องขอความช่วยเหลือทางการ ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดสาขานิวยอร์กระบุวา ่ อัตราการ เงินจากอียูและไอเอ็มเอฟอีกครั้งเช่นกัน ว่างงานสหรัฐฯจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 6% ในครึ่งปีแรกปี 2013 “ทางข้างหน้าอาจลาดเอียง ผมไม่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยเป็นการลดลงอย่างมากจากระดับที่เป็นอยู่ในขณะนี้ วันนี้ แต่คาดว่าอาจเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นเจ้าหนี้ภาครัฐทั้ง โดยในบทวิเคราะห์ดังกล่าว ซึ่งจัดทำ�โดยนายเอย์ หลายอาจต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันอีกครั้ง” นายเครเมอร์ ซีกัล ซาฮินนักเศรษฐศาสตร์ที่เฟดสาขานิวยอร์กระบุว่า ความ กล่าว สัมพันธ์ระหว่างจำ�นวนผูย้ นื่ ขอสวัสดิการกรณีวา่ งงานกับจำ�นวน ขณะที่นายพอล ธอมสันกรรมการไอเอ็มเอฟที่ทำ� การว่างงานบ่งชี้ถึงจำ�นวนการว่างงานที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง หน้าที่แก้ปัญหาวิกฤตหนี้กรีซกล่าวว่า กรีซได้เดินหน้าปฏิรูป ขณะทีเ่ มือ่ เดือนทีผ่ า่ นมา อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ การคลังอย่างต่อเนื่อง แต่นั่นอาจใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปีจึงจะ อยู่ที่ระดับ 8.3% ต่ำ�สุดในรอบ 3 ปี หลังจากลดลง 0.8% สัมฤทธิ์ผล ในช่วง 1 ปีที่สิ้นสุดเดือนมกราคม

เฟด นิวยอร์ก มองอัตราการว่างงานสหรัฐฯ จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 6%

AFET

“ครม.อนุมัติพ.ร.บ.ยาง” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 212 สัญญา สถานะคงค้าง 3,931 สัญญา - ปิด 125.20 บ./ก.ก. ลดลง 1.15 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) ปัจจัยบวก - ครม.อนุมตั พิ .ร.บ.ยาง - เงินบาทอ่อนค่า ปัจจัยลบ - ภาพรวมยังขาดข่าวใหม่กระตุน้ - ศก.สหรัฐฯ - จีน ออกมาต่�ำ กว่าคาด - น้�ำ มันอยูใ่ นกรอบจำ�กัด กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) - แนวรับ 123 บ./ก.ก. - แนวต้าน 128 บ./ก.ก.

TFEX

“หุ้นยังผันผวนแถว 1,200 จุด” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรี (KSS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 18,887 สัญญา สถานะคงค้าง 42,238 สัญญา - ปิด 844.00 จุด ลดลง 6.70 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - คาดหวังเฟดออกแผนกระตุน้ ศก. - ต่างชาติเข้าซือ้ หุน้ ไทยต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 1,692.99 ลบ. ปัจจัยลบ - หุน้ ยังผันผวนแถว 1,200 จุด - ประชุมรมว.คลัง ส่อแววไม่มปี จั จัยใหม่ - ต่างชาติขาย Futures หลายวันทำ�การ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 840 จุด - แนวต้าน 850 จุด แนวต้าน 855 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

หน้า 6

AP ราคาพื้นฐาน 7.00 บาท บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ประเมินผลประกอบการ 1Q55 ของ AP คาดว่ากำ�ไรสุทธิจะเติบโตก้าวกระโดด YoY หนุนโดยยอดโอนที่พักอาศัย ที่สูงขึ้นและอัตราภาษีรายได้นิติบุคคลลดลง และผลประกอบการใน 1 - 2 ปีข้างหน้าจะเติบโตจากการเปิดขายโครงการใหม่และการโอน ที่เพิ่มขึ้น ประมาณการว่ากำ�ไรสุทธิปี 55 - 56 จะขยายตัวถึง 27% และ 32% ตามลำ�ดับ สำ�หรับยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 54 อยู่ที่ 27 พันล้านบาท แนะนำ�ซื้อ โดยยังให้ AP เป็นหุ้น Top Pick ในกลุ่มที่พักอาศัย เนื่องจาก Valuation ยังถูก โดยปัจจุบันซื้อขายที่ P/E ปี 55 เท่ากับ 8.5 เท่า และคาดว่าจะให้ Dividend Yield 4.6% ในปีนี้ ราคาพื้นฐาน เป็น 7 บาท ซึ่งอิงกับ P/E ปี 55 ที่ 10 เท่า และใกล้เคียงกับ RNAV ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 29/03/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

AP 5.95 0.00 0.00 5.95 6.05 5.95 5.95 5.97

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

11,986,700 71,573 1.68 10.82 1.57 0.18 3.02 0.55 16,810

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/55

1. 2. 3. 4.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 5.95 บาทหนาแน่นสุด

5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายพิเชษฐ วิภวศุภกร THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

จำ�นวนหุ้น

(%)

664,588,692 366,532,014 192,142,424 107,500,000

23.55 12.99 6.81 3.81

87,733,628

3.11

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

ธปท. ชี้ ดอกเบี้ยนโยบาย เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจ นายทรงธรรม ปิ่ นโต ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก เศรษฐกิ จ มหภาค สายนโยบายการเงิ น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า อัตราดอกเบีย้ นโยบาย ในปัจจุบันที่ร้อยละ 3 และกรอบ เป้ า หมายอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ที่ ร ะดั บ ร้อยละ 0.5 - 3 มีความเหมาะ สมต่ อสภาวะเศรษฐกิ จ ปั จจุ บัน แ ล ะ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร ฟื้ น ตั ว ข อ ง เศรษฐกิจในระยะต่อไป ส่วนภาวะ เงินเฟ้อยังคงต้องติดตามปัจจัย เสี่ ย งจากราคาน้ำ � มั น ซึ่ ง หาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค ว า ม ไ ม่ ส ง บใ น ตะวันออกกลางยังคงยืดเยือ้ ก็อาจ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาน้ำ � มั น และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคได้ สำ�หรับเศรษฐกิจในระยะ ต่ อ ไป มี แ นวโน้ ม ฟื้ น ตั ว อย่ า ง ต่อเนือ่ ง จากการอุปโภคบริโภคที่ เริ่มฟื้นตัว ขณะที่ภาคการผลิต หลายอุ ต สาหกรรมเริ่ ม กลั บ มา ดำ � เ นิ น ก า ร ไ ด้ ใ น บ า ง ส่ ว น โดยเฉพาะในส่ ว นของรถยนต์ เชิงพาณิชย์ และภาคการผลิตที่ เกีย่ วเนือ่ งกับการส่งออก ซึง่ คาดว่า ภาคการผลิตทั้งระบบจะกลับมา ขยายตั วได้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพตั้ ง แต่ ไตรมาส 3 เป็นต้นไป ด้ า นปั จ จั ย เสี่ ย งที่ยังคง ต้องติดตามในระยะต่ อไป คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

ทั้ ง สหรั ฐ ฯ และยุ โ รปที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งราคาน้ำ�มัน ในตลาดโลก

News Station

SCB EIC คาดส่งออกปีนี้โต 13% ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและ ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB EIC) ประเมิ น ว่ า แนวโน้ ม เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงลดลง จะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจให้

ผู้ ป ระกอบการ โดยเศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ที่ เ ริ่ ม มี สั ญ ญาณดี ขึ้ น รวมทัง้ การแก้ปญั หาหนีแ้ ละสภาพ คล่องในยุโรป ทำ�ให้เศรษฐกิจโลก มีเสถียรภาพมากขึ้น จึงคาดว่า อุปสรรคต่อการฟืน้ ตัวของภาคการ ส่งออกของไทยในระยะสั้นจะเริ่ม ลดลง เช่น การทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ น มีความผันผวนสูง หรือการทีส่ ภาพ คล่องของเงินสกุลต่างประเทศมี ความตึงตัว ขณะที่การนำ �เข้าสินค้า ทุนและปัจจัยการผลิตเริ่มเร่งขึ้น การนำ�เข้าปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะ เป็นสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้น 19.85% หรือสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำ�เร็จรูป (ไม่รวมทองคำ�) ที่เพิ่มขึ้น 0.77% แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรม กำ�ลังเร่งเสริมศักยภาพในการผลิต ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ การฟื้ น ตั ว ของ เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ทั้ ง นี้ ค า ด ว่ า ภ า ค อุ ต สาหกรรมจะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ต่อเนื่อง และจะสามารถผลิตใกล้ เคียงกับระดับศักยภาพได้ภายใน ไตรมาสที่ 2 ของปี นี้ ดั ง นั้ น การส่งออกจึงมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโต ได้ดีต่อไป ประเมินว่าการส่งออก สินค้าที่ไม่รวมทองคำ�จะขยายตัว ได้ราว 13% ในปีนี้

ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม และจำ�เป็น ทัง้ นี้ ธอส.มีอตั ราส่วนเงิน กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด (BIS ratio) อยู่ที่ระดับ 14.29% ซึ่ ง สู ง ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ ที่ ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศไ ท ย ( ธ ป ท . )

ได้กำ�หนดระดับ 8.5% ซึ่งถือว่า ฐานะทางการเงิ น อยู่ ใ นระดั บ ที่ แ ข็ ง แกร่ งในการกระตุ้ น ภาค เศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาฯ ของประเทศไทย

ครม.ไฟเขียว ธอส.กู้เงิน 2.1 หมื่นลบ. น า ย ภั ก ดี ห า ญ ส์ จำ � นวน 2.11 หมื่ น ล้ า นบาท หิ ม ะทองคำ � รองโฆษกประจำ � เพื่ อ ทดแทนพั น ธบั ต รเดิ ม ที่ ค รบ สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วว่ า กำ�หนด โดยกระทรวงการคลัง ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี จะรับค้�ำ ประกันและเป็นผูพ้ จิ ารณา (ครม.) อนุ มั ติ ใ ห้ ธ นาคาร การกู้ เ งิ น วิ ธี ก ารกู้ เ งิ น และ อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงิน เงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ ของ ในประเทศในปีงบประมาณ 55 การกู้ เ งิ น และการค้ำ � ประกั น

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

กองทุนรวมอสังหาฯ LHPF เข้าเทรด 2 เม.ย.นี้ มูลค่า 3.3 พันล. นายชนิ ต ร ชาญชั ย ณรงค์ รอง ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF) พร้ อ มเข้ า จดทะเบี ย นและซื้ อ ขายในหมวด ก อ ง ทุ น ร ว ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ก ลุ่ ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ตัง้ แต่ 2 เม.ย. 55 เป็นต้นไป เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กอง ที่ 3 ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีนี้ โดย LHPF ได้เสนอขายหน่วยลงทุนจำ�นวน 330 ล้านหน่วยต่อประชาชนทั่วไประหว่าง 8 - 16 มี.ค. 55 ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่า เสนอขาย 3,300 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลัก ทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน นางจันทนา กาญจนาคม กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) กล่าวว่า

LHPF ได้ดำ�เนินการลงทุนในทรัพย์สินโครงการ เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขมุ วิททองหล่ อ โครงการอาคารพั ก อาศั ยให้ เ ช่ า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ โดยรับ โอนกรรมสิทธิ์ ในทีด่ นิ พร้อมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกิจการของโครงการ ทั้ง 2 แห่ง และลงทุนในโครงการบ้านพักอาศัย ให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร โดยรับ โอนกรรมสิทธิ์อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิทธิการ เช่าช่วงที่ดิน รวมระยะเวลาเช่าช่วง 27 ปีโดย ประมาณ ตามเงือ่ นไขสัญญาของสัญญาเช่าช่วง เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 55 ที่ผ่านมา ด้วยทำ�เลทีต่ งั้ ของสินทรัพย์ทกี่ องทุนเข้าลงทุนที่ กล่าวไปแล้ว และการที่สินทรัพย์ทั้งหมดจะได้ รับการบริหาร ภายใต้แบรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ของบริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มี ประสบการณ์ในการบริหารเซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์ มากว่า 20 ปี จึงทำ�ให้มั่นใจว่า การเข้าจด ทะเบียนของ LHPF ครั้งนี้ จะเป็นอีกทางเลือก

News Station

หน้า 8

ของการลงทุนที่ดีให้กับผู้ลงทุน LHPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน ไม่ก�ำ หนดอายุ โครงการ และมีลกั ษณะโครงการแบบระบุเฉพาะ เจาะจง มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ปีละ 2 ครัง้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า 90% ของกำ�ไร สุทธิทไี่ ม่รวมกำ�ไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการประเมิน ค่ า ห รื อ ก า ร ส อ บ ท า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค่ า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า อสังหาริมทรัพย์ ประจำ�รอบระยะเวลาบัญชีนั้น มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 3 ลำ�ดับแรกหลัง IPO คือ 1. กลุม่ บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือ หน่วยลงทุนในอัตรา 17.77% 2. ธนาคาร ออมสิน ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 15.14% 3. Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd. ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 15.00%

EARTH มั่นใจ Q2/55 ยอดขายกลับมาแจ่ม นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ ผูช้ ว่ ย กรรมการผู้ จั ด การ บมจ.เอ็ น เนอร์ ยี่ เอิ ร์ ธ (EARTH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดยอดขาย ถ่านหินใน Q1/55 จะใกล้เคียงกับยอดขายใน Q4/54 เนือ่ งจากในไตรมาสนีบ้ ริษัทฯ เพิง่ เริ่ม เปิดหน้าเหมืองเเห่งใหม่ ซึง่ เป็นเหมืองทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ มาในช่วงปลายปีทผี่ า่ นมา ส่งผลให้มกี ารขุด ถ่านหินออกมาได้ไม่มาก โดยบริษทั ฯ คาดยอด ขายน่าจะกลับมาดีขึ้นในช่วง Q2/55 หลังจาก ที่ได้เปิดหน้าเหมืองก็จะมีปริมาณถ่านหินเพิ่ม มากขึ้น

ขณะทีใ่ นปี 55 บริษทั ฯ ตัง้ เป้าการขาย ถ่านหินอยู่ที่ 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 70% เมื่อ เทียบกับปีก่อนที่บริษัทฯ ขายถ่านหินได้ 1.9 ล้านตัน โดยเป็นไปตามปริมาณความต้องการ ถ่านหินมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในเเละต่างประเทศ สำ�หรับราคาถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ทำ�ให้ได้เปรียบ เพราะ บริษัทฯ เป็นเจ้าของเหมือง ซึ่งหากราคาขาย ถ่านหินเพิม่ ขึน้ จะส่งผลบวกต่อผลการดำ�เนินงาน เพราะในแง่ของราคาขยับขึ้น แต่บริษัทฯ มี ต้นทุนคงที่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีเหมืองถ่านหินเป็น

อยู่ 2 เเห่ง ซึง่ เหมืองทัง้ 2 เเห่งตัง้ อยูท่ ปี่ ระเทศ อินโดนีเซีย บริษัทฯ คาดได้ข้อสรุปการซื้อเหมือง ถ่านหินเเห่งใหม่อีก 1 แห่ง โดยปัจจุบันมีการ เจรจาอยู่ประมาณ 2 - 3 เเห่ง ซึ่งเป็นเหมืองที่ มีขนาดใหญ่กว่าเหมืองที่บริษัทฯ มีอยู่ โดย ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นระหว่ า งการเจราจา ปั จ จุ บั น บริษทั ฯ มีปริมาณถ่านหินจากการสำ�รวจเหมือง ถ่านหินที่มีอยู่ ประมาณ 7.4 ล้านตัน ซึ่งหาก บริษทั ฯ ได้เหมืองเเห่งใหม่ ก็จะส่งผลให้บริษทั ฯ ขายถ่านหินได้เพิ่มมากขึ้น www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

SINGER แรงเกินไปแล้ว!!! SINGER พุ่งแรง ล่าสุดทำ�สถิติสูงสุดตั้งแต่ปี 2540 แตะ 10.10 บาท ด้านผู้บริหาร โชว์รายได้ 2 เดือนปีนพี้ งุ่ กว่า 27% แถมเตรียมออก 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเล็งขยายตลาดไปพม่า แต่ราคาบนกระดาน แซงพื้นฐานด้านสัญญาณเทคนิค แนะขายทำ�กำ�ไรไปก่อน หุ้ น ร้ อ นสั ป ดาห์ นี้ ข อผู้ สื่ อ ข่ า ว รายงานความเคลื่ อ นไหวของราคาหุ้ น บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) หลัง วานนี้ราคาหุ้นทะยานแตะระดับสูงสุดนับ ตั้งแต่ปี 1997 (2540) ที่ 10.10 บาท ขณะที่ในช่วง 7 วันทำ�การที่ผ่านมา (20 - 29 มี.ค. 55) พบว่าเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 55 หุ้น SINGER ปิดตลาดที่ราคา 8.00 บาท เปรียบเทียบกับราคาสูงสุดวันนี้ที่ 10.10 บาท ปรากฏว่าปรับขึ้น 2.10 บาท หรือ 26.25% หลังผู้บริหาร “บุญยง ตันสกุล” กรรมการผู้จัดการ SINGER ออกมาโชว์ รายได้ 2 เดือนแรกของปีนี้พุ่งกว่า 27% พร้อมคาด Q1/55 รายได้โตมากกว่า 25% จากปีก่อน และกำ�ไรโตเท่าตัว ส่วนทั้งปี ตั้งเป้ารายได้โตอย่างน้อย 20% รวมทั้ง เตรียมออก 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่ใน Q2/55 และเปิ ด ตั ว ธุ ร กิ จ บริ ก าร โดยหวั ง คว้ า รายได้ปีแรก 20 ล้านบาท และจะขยาย ตลาดไปประเทศพม่า ด้ า น ฝ่ า ย วิ จั ย บ ล . ฟิ ล ลิ ป (ประเทศไทย) คาดว่าการเพิ่มชนิดของ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ , การขยายสาขาและการ บริ โ ภคที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากผลของโครงการ ประชานิยมภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนให้

ผลประกอบการยังสดใส แต่คงเป้ารายได้ บล.ธนชาต แนะนำ�ขายทำ�กำ�ไร เนือ่ งจากราคา ทั้งปี 2555 ไว้ที่ 20%YoY โดยปัจจัย พุ่งแรงมากแล้ว ให้แนวรับ 9.50 บาท ส่วน สนับสนุนผลประกอบการได้แก่ 1) การ แนวต้าน 10.00 บาท รุกตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วย เพิ่มฐานลูกค้าต่อเนื่อง 2) การควบคุม ค่าใช้จา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การออก หุ้นกู้ 750 ล้านบาทใน Q2/55 ซึ่งคาด ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงลด Funding Cost เนือ่ งจากอัตรา ดอกเบี้ ย นั้ น จะต่ำ � กว่ า การกู้ ยื ม จาก ธนาคาร และ 4) ผลประโยชน์ทางภาษี จากขาดทุนสะสม ซึ่งจะยังมีอยู่ โดยคาด เห็น SINGER เริ่มจ่ายภาษีบางส่วนตั้งแต่ ปี 57 ทั้ ง นี้ คงกำ �ไรสุ ท ธิ ปี 55 ไว้ ที่ 184.84 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น การเติ บโต 29.7% จากปี 54 อัตรา Net Margin คาดขยับขึน้ สู่ 6.5% ขณะที่ ROE เพิม่ ขึน้ มาที่ 17.7% เทียบ 15.6%YoY ส่วนราคา พืน้ ฐานปี 55 คงไว้ที่ 9.50 บาท/หุน้ และ มีคาดการณ์ปันผลอยู่ที่ 0.27 บาท/หุ้นอิง อัตรา Payout ที่ 40% แต่ นาทีนี้เทียบ ราคาบนกระดาน ปิ ด ตลาดวานนี้ (29 มี.ค. 55) ที่ 9.65 บาทแซงหน้าราคา พื้นฐาน 9.50 บาท ไปเรียบร้อยแล้ววววว หั น มองสั ญ ญาณทางเทคนิ ค

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

ตากระตุก...?

Lifestyle Station by Jackal_XIII

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยเกิดอาการตากระตุก บ้างก็เกิดความเชื่อเรื่องโชคลาง ประมาณ ว่าขวาร้าย ซ้ายดีกัน แต่จริงๆ แล้ว อาการเหล่านี้ก็มาจากสุขภาพของเราเองนั่นแหละ ตากระตุก หรือตาเขม่น มีอยู่ 2 สาเหตุ 1. ตากระตุกเป็นจังหวะด้วยทิศทางและความแรงที่ต่างกัน ส่วนใหญ่เกิดจากการล้าของ กล้ามเนื้อตา 2. เปลือกตากระตุก ส่วนใหญ่เกิดจากกระแสประสาท มากระตุ้นกล้ามเนื้อ เปลือกตา และใบหน้ามากเกินไป ก็ทำ�ให้ เปลือกตาหด เกร็ง และกระตุกเป็นพักๆ กล้ามเนื้อใบหน้าและ มุมปากก็อาจมีการกระตุกร่วมด้วย นอกจากนี้ผู้ที่มีอาการเส้นเลือดโป่งพอง มีเนื้องอก กดทับเส้นประสาทบริเวณเปลือกตาก็อาจจะมี อาการกระตุกเกร็งผิดปกติได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราได้ การสูบบุหรี่ อดนอน และความเครียด ก็อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำ�ให้ตากระตุกได้ แต่ถ้ามีอาการ ตากระตุกบ่อยและนานเกินไปควร ปรึกษาแพทย์

Photo Release

TKS ให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Opportunity Day

ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) พร้อมด้วย สมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ สมพร อัมไพสุทธิพงษ์ (ซ้าย) ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาส ร่วมนำ�เสนอข้อมูลของบริษทั ฯ ประจำ�ปี 54 ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสือ่ มวลชน ในงาน Opportunity Day ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยปี 54 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 237.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.71%YoY พร้อมประเมิน ปี 55 ธุรกิจการพิมพ์มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง วางเป้าหมาย การเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829

Lifestyle Station

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

มุมการตลาด เอชพี อัดโปรโมชั่นรับลมร้อน HP Notebook Expo 2012 ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. - 8 เม.ย.ศกนี้ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำ�กัด เดินเครื่องรุกตลาดคอนซูมเมอร์เต็มสูบ อัด โปรโมชั่นรับลมร้อน ยกขบวนสินค้าราคาพิเศษ ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์พีซี ลดสุดคุ้ม เอาใจลูกค้าเอชพีทั่วประเทศ พร้อมของสมนาคุณอีกมากมาย ใน “HP Notebook Expo 2012” ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 8 เม.ย. 55 ณ ตัวแทนจำ�หน่ายเอชพี ทั่วประเทศ ตรวจสอบรายละเอียดของโปรโมชั่น “HP Notebook Expo 2012” เพิ่มเติมได้ที่จุดขาย ณ ตัวแทนจำ�หน่ายเอชพีทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ HP Contact Center โทร 0-2353-9000

มุมประกัน

TSI เพิ่มทุน 10.35 ล.หุ้น ให้ผถห.เดิม 3:1 ที่ 10 บ.

รายงานข่าวจาก บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (TSI) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญ ใหม่จำ�นวน 10,346,469 หุ้นจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาจองซื้อ 10 บาท กำ�หนดจองซื้อและ ชำ�ระหุ้นในวันที่ 12 เม.ย. 55 กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 11 เม.ย. 55 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวม รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 12 เม.ย. 55 โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน(XR) วันที่ 5 เม.ย. 55 ทั้งนี้ ผลจากภัยพิบัติ ทำ�ให้บริษัทฯต้องตั้งสำ�รองค่าสินไหมจ่าย และสินไหมจ่ายจำ�นวนมากเป็นผลให้เกิดผลการประกอบการที่ ขาดทุนสูงถึง 161 ล้านบาท เงินกองทุนลดจำ�นวนลงเป็นอย่างมาก ทำ�ให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในภาวะที่ต้องบริหารความเสี่ยง อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายงาน จึงจำ�เป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน

SET, KGI, KTAM & OneAM จัดเสวนา “จับทิศ ETF เพิ่มโอกาสลงทุนด้วย ETF ไทย” ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล. เคจีไอ บลจ.กรุงไทย และ บลจ. วรรณ เชิญทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF จากฮ่องกงและเกาหลี ร่วมจัดสัมมนา หัวข้อ ”จับทิศ ETF เพิ่มโอกาสลงทุนด้วย ETF ไทย” พร้อมมอบของที่ระลึก ข้าวก่ำ� จาก จ.น่าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว พระราชดำ� ริ ท่ า มกลางเสี ย งตอบรั บ จากผู้ ร่ ว มสั ม มนาเกิ น กว่ า 200 คน ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

เปิดตัว

ตอนที่ 5

“ทอมมี่ี เตชะอุบล” ทอมมี่ วิเคราะห์ให้ฟังถึงเรื่องการจะเข้าไปพิจารณาอสังหาาฯ แต่ละประเภทว่า มีขั้นตอนและวิธีคิดที่ต่างกัน หากเป็นอสังหาาฯประเภท คลังสินค้า ก็จะต้องให้ความสำ�คัญกับประเด็นสัญญาเช่าเป็นหลัก เพราะ เป็นส่วนสำ�คัญของการสร้างรายได้ให้กบั กองทุน รวมถึงสถานทีต่ งั้ ก็จะต้อง อยู่ในเขตที่น่าสนใจ เพื่อให้สามารถนำ�ทรัพย์สินของกองทุนไปขายได้ใน ยามที่ประสบปัญหา “ด้ า นกองทุ น ประเภทโรงแรม ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า มี โ รงแรม ในเขตพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น เยอะหรื อ ไม่ หากมากเกิ น ไปก็ ไ ม่ น่ า ลงทุ น อย่างไรก็ตาม ทำ�เลทีต่ งั้ ก็เป็นสิง่ สำ�คัญ หากอยูใ่ นทำ�เลดีแม้มจี �ำ นวนมาก

“ทอมมี่ เตชะอุบล”

ก็ยังน่าสนใจ เพราะมีโอกาสเติบโตต่อไปได้ ขณะที่กองทุน ซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นอาคารสำ�นักงานจะต้องเน้นเรื่องทำ�เล ที่ตั้งเป็นหลัก ซึ่งจะสามารถบ่งชี้ได้ถึงความต้องการเช่าว่าจะมาก น้อยแค่ไหน เพราะนั่นหมายถึงโอกาสในการสร้างรายได้ที่จะมี มากหรือน้อย นอกจากจะทำ�ดีลกองทุนอสังหาาฯแล้ว เรายังมีแผนจะนำ� กองทุนจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในลักษณะกองทุนเพื่อการ ลงทุนภาคเอกชนด้วย มีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างใหญ่มากราว 1,000 ล้านบาทต่อดีล บริษทั เป้าหมายทีจ่ ะเข้าลงทุนนัน้ ไม่จ�ำ เป็น ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่จะต้องเป็นบริษทั ทีม่ กี าร ทำ � ธุ ร กิ จ การค้ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง หากได้ รั บ การ พิจารณา กองทุนญี่ปุ่นจะใส่เงินมาลงทุนในระยะ 3 - 4 ปี ตั้งเป้าผลตอบแทน 20% ต่อปี”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ น่าจะแกว่งตัวลักษณะ sideways โดยมี แนวรับที่ 1,193 จุด และแนวต้าน 1,209 จุด ซึ่ ง การซื้ อ ขายวานนี้ ดั ช นี ฯ เคลื่ อ นไหว ในทิ ศ ทางที่ ป รั บ ลงตามทิ ศ ทางตลาด หุ้ น ภูมิภาค ขณะที่มูลค่าการซื้อขายไม่มาก เนื่ อ งจากหุ้ น ไทยได้ ป รั บ ขึ้ น มามากแ ล้ ว นักลงทุนจึงกังวลเรื่องการปรับฐาน ส่งผลให้ มีแรงขายทำ�กำ�ไร

คาดตลาดหุ้ นไทยจะเคลื่ อ นไหว ในกรอบ 1,195 - 1,210 จุด โดยเชื่อว่า จะมีแรงเก็งกำ�ไรกลับเข้ามาจากการประชุม รัฐมนตรีคลังยูโรในสุดสัปดาห์นี้ นักลงทุน ต้องติดตามปัจจัยดังกล่าวใกล้ชดิ เนือ่ งจาก มี ผ ลต่ อ บรรยากาศลงทุ น รวม กลยุ ท ธ์ ยั ง แนะนำ � ถื อ หากดั ช นี ฯ ยั ง สามารถ ยืนเหนือระดับ 1,195 จุด

หน้า 13

ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ ยั ง เคลื่ อ นไหว ตามทิ ศ ทางต ลาดหุ้ น ต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสปรับขึ้นหรือลดลง ตามปั จ จั ย ที่ เ ข้ า มากระ ทบ โดยเฉ พาะ ตลาดหนุ้ ดาวโจนส์ และราคาน้�ำ มันตลาดโลก ทั้งนี้ ดัชนีฯ ยังอยู่ในช่วงปรับฐานที่ระดับ 1,200 จุด เป็นจังหวะซื้อเก็บหุ้นพลังงาน จากแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/55 ออกมาดี และได้กำ�ไรจากสต็อกน้ำ�มัน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829

Data Station

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีน�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 มีน�คม 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,300.18 4.82% 4,536.42 16.83% 7,434.86 27.58% 13,685.86 50.77%

2,317.14 8.60% 5,318.04 19.73% 5,741.87 21.30% 13,580.28 50.38%

-1,016.96 -781.62 1,692.99 105.58

Last Update

29/03/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,203.91 849.34 1,841.78 291.7

Chg -0.1 -0.17 -0.33 -0.36 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

29/3/2012

%Chg -0.01 -0.02 -0.02 -0.12 26,957.32 496.97

17:01:45

AGRO 0.3 D ecline 39%

0.2

A dv ance 33%

0.1

TECH

No C hange 28%

0.1

-0.16

0.12

CONSUMP

0 -0.1

0.17

-0.2 -0.3

-0.01

-0.46

-0.4

SERVICE

FINCIAL

-0.5

A dv ance 31%

D ecline 33% No C hange 36%

-0.13

RESOURC

INDUS 0.28

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829

หน้� 15

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีน�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 มีน�คม 2555

TCAP

( Day )

: TCAP 16,000,000 14,000,000

Price & Fundamental Symbol TCAP

Last 34.25 Chg 1.50  %Chg 4.58  Open 32.50  High 34.50  Low 32.50  Prev 32.75  Avg 33.76  AccVol 48,535,700  AccVal(K฿) 1,638,505  5.92  %Fluct P/E 8.76  P/BV 1.14  DPS(Baht) 0.70  Yield(%) 3.66  EPS(Baht) 3.91  MktCap(Mil.) 45,660 Broker Target Update TRINITY 34.00 29/3/2012 หลักMBKET ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น40.00 ต์การเปลีย่ นแปลง 27/3/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 27/3/2012 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที33.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

12,000,000

Vol.

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 34.50

34.25

34.00

Price

33.75

33.50

33.25

33.00

32.75

32.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829

หน้� 16

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีน�คม 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 มีน�คม 2555

TCAP01CA

( Day )

Price & Fundamental Symbol TCAP01CA

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.60 0.33  25.98  1.26  1.63  1.26  1.27  1.47  7,983,100  11,750  25.17 

N/A N/A  N/A  N/A  N/A  53  Target Update No Comment

Volume Analysis

: TCAP01CA

1,200,000 1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000

1.63 1.62 1.61 1.60 1.59 1.58 1.57 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.28 1.27 1.26

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีน�คม 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 มีน�คม 2555

UKEM

( Day )

Price & Fundamental Symbol UKEM

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: UKEM

12,000,000 10,000,000

2.38 0.20  9.17  2.16  2.40  2.16  2.18  2.32  60,035,900  139,008  10.34 

10.35 2.98  0.09  4.13  0.23  1,587  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

ATO/C Volume 2.40

2.38

2.36

2.34

2.32

Price

2.30

2.28

2.26

2.24

2.22

2.20

2.18

2.16

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 829

หน้า 18

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

จงคิดไว้เสมอในตลาดหุ้น คุณไม่ได้เก่งเลย เพราะคนที่คิดว่าตัวเองเก่ง มันหายไปจากตลาดแล้ว

Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 30 มี.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station