Page 1

Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

5 5 6 7

News Station

HSBC เตือนศก.จีนเสีย่ งเจอ ‘overheat’ TPOLY ฝากระดานเลือด QLT แข็งกวาตลาด คลังยันจีดพี ปี น ลี้ บ2.5-3.5%ป53โต2.5-4.1%

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

‘เพชรยูบลิ ลี’่ น้ำงาม วัดปาอภัยคีรี (ซานฟรานซิสโก)

แพงเทาไหร AIS ก็ควักเพือ่ ไลเซนส 3G

แตขอใหยดื อายุเปน 25 ป/ขีดเกณฑคณ ุ สมบัตใิ หชดั

12

Professional Station

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

ASIMAR ราคาพื้นฐาน 1.08 บาท

หวังวาจะเปนแคการพักฐานชัว่ คราว

ADVANC ชูความพรอมเขาประมูลใบอนุญาติ 3G ไมเกี่ยงราคา แตหวั่นหากเปนจริง แนวรับทางจิตวิทยาที่ 700 จุด ตามกระแสที่ระดับราคา 200-300 ลานเหรียญ อาจกระทบตอการพัฒนาระบบ พรอมกันนี้ ตองการใหยืดเวลาอายุใบอนุญาตเปน 25 ป หลังมองการกำหนดที่ 15 ป สั้นเกินไปหากเทียบ 15 Data Station กับวงเงินที่ตองลงทุน สวนประเด็นที่ถูกมองวามีตางชาติถือหุนใหญ เชื่อถากทช. ออกเกณฑ ต‡อหนˆา 3 ชัดเจนจะปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได

DTACวอนกทช.ยืดอายุใบอนุญาติ 3G เรงตุนเงิน 1.2 หมืน ่ ลบ.กอนเขาประมูลปนี้

DTAC ชี้อายุใบอนุญาต 3G ที่ 15 ป นอยไปควรเปน 20 ป วอนให กทช. กำหนดเกณฑคาใบอนุญาติ-การตออายุ-คุณสมบัติผูเขารวมประมูลขอบเขตความรับผิดชอบของผูรับสัมปทานใหชัดเจน พรอมตั้งเปาตุนเงิน 1.2 หมื่นลานบาท ใหไดปนี้กอนเขาประมูล อีกทั้งวางแผนกูแบงกในสวนของ งบวางโครงขาย สวนการที่เทเลนอรถือหุนเชื่อไมขัดคุณสมบัติ ยันอยูที่ระดับ 49% ไมขัดกฎหมาย ต‡อหนˆา 3

TRUE ติงคายคูแ ขงไมควรได 3G กวาจะมาเปนเสือ..

“วีระชัย ครองสามสี” ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 11

อางอาจขัดดานความมัน ่ คงปท.

ฝายกฎหมาย TRUE ติงคูแขง 2 คายยักษไมเหมาะสมไดครองอนุญาต คลื่ น ความถี่ 3G ชี้ มี เ ทมาเส็ ก และเทเลนอร กุ ม หุ น อยู จึ ง อาจเข า ข า ยผิ ด รัฐธรรมนูญดานความมั่นคง เจาสัวนอย ‘ศุภชัย’ ประกาศสูตายเพื่อใหใดใบ อนุญาต ไมทอแมมีภาระหนี้มโหราฬติดตัวอยู ขณะที่ยอมรับประเมินแนวโนม รายไดปนี้นาจะโตต่ำกวา 5%จากป 51 ที่ทำไดกวา 6 หมื่นลานบาท ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 2

ประมาลภาพบรรยากาศ

eFin Meet Investor On Tour ( อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจร )

س ·ÕÁ§Ò¹·Ø¡¤¹ µŒÍ§¢Í¢Íº¾ÃФáÅ Ð ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÊÒ¢Ò à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õè¡ÒõÅѺҴ໚¹ ¹Ñ¡Å§·Ø¹·Ø¡·‹Ò¹ ·ÕèãËŒ¡ÒõŒÍ¹Ã §ä»ºŒÒ§ Í‹ҧ´Õ ËÒ¡ÁÕÍÐäâҴµ¡º¡¾Ã‹Í º µŒÍ§¢ÍÍÀÑÂÁÒ ³ ·Õè¹Õ鴌ǹФÃÑ

»Å. áŌǾº¡Ñ¹ãËÁ‹ »‚ 2553 ¹Ð¤ÃÒºº!!! www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552 แตจะยื่นประมูลใบอนุญาต 3G แค ต า ง ๆ ที่ ก ำหนดในการออกใบ แพงเทาไหร AIS (ตอจากหนา 1) นายวิ เ ชี ย ร เมฆตระการ 15 เมกะบิตต” นายวิเชียร กลาว อนุ ญ าต 3G ยั ง มี ข อ สงสั ย หลาย หั ว หน า คณะเจ า หน า ที่ ผู บ ริ ห าร สำหรับเงินลงทุนในเบื้อง ประการ จึ ง ต อ งการให ก ฎเกณฑ บมจ.แอดวานซ อิ น โฟร เซอร วิ ส ต น ที่ บ ริ ษั ท เตรี ย มไว ก ว า 7 หมื่ น ต า ง ๆ มี ก ารตี ค วามและกำหนด (ADVANC) ระบุวาบริษัทฯ พรอม ลานบาทสำหรับลงทุนในระบบ 3G อย า งชั ด เจนเพื่ อ ไม ใ ห มี ป ญ หา เข า ประมู ล ใบอนุ ญ าตให บ ริ ก าร ชวง 3-5 ปแรกนั้น ยังไมรวมคาใบ ภายหลัง โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G บนคลื่นใหม อนุญาตที่บริษัทจะเขารวมประมูล อีกทั้งบริษัทฯ ไมมีความ ไม ว า จะมี ค า ใบอนุ ญ าตเทาไหรก็ ในครั้ ง นี้ ที่ ไ ด เ ป ด ขอวง เงิ น กู กั บ กั ง วลในการถู ก มองว า มี ผู ถื อ หุ น ตาม แตก็มองวาหากมีการกำหนด สถาบันการเงินไวเรียบรอยแลว ใหญเปนตางชาติ และเชื่อวาการ ราคากลางสู ง ถึ ง ระดั บ 200-300 พรอมกันนี้มองวากฎเกณฑ จะมี ผู อ อกมาคั ด ค า นบริ ษั ท ทาง ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ตามที่ มี ก ระแส ข า วก็ อ าจจะเป น อุ ป สรรคต อ การ พั ฒ นาระบบ 3G ให ทั ด เที ย ม ประเทศเพื่อนบานได “เห็ น ว า หากใบอนุ ญ าต 3G มี ร าคาตั้ ง ต น ตามที่ เ ป น ข า ว âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ ประมาณ 200-300 ล า นเหรี ย ญ Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! สหรั ฐ ฯ ถื อ ว า ราคาสู ง เกิ น ไป ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher ประเทศเพื่อนบานอยางสิงคโปรก็ ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· เปดประมูลใบอนุญาต 3G แค 100 ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนที่มาเลเซีย ต่ ำ กว า 100 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ พิ เ ศษ ! Man of the Month แตไมวาจะมีราคาตั้งตนที่ราคาใด ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด บริษัทฯ ก็พรอมจะเขารวมประมูล

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

DTAC วอน

(ตอจากหนา 1)

แหล ง ข า ว บมจ.โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น (DTAC) แสดงความคิ ด เห็ น ต อ ร า งข อ สนเทศการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT หรื อ 3G and beyond ย า น ความถี่: 1920-1980/ 2110-2170 MHz ว า การกำหนดอายุ ข องใบ อนุญาตใหบริการ 3G ที่ 15 ปสั้น เกินไป ควรจะปรับเพิ่มเปน 20 ป ขณะที่หลักเกณฑอีกหลายประเด็น ยั ง ไม ชั ด เจน โดยเฉพาะค า ใบ อนุญาตและการตออายุใบอนุญาต โดยเห็ น ว า การกำหนด ระยะเวลาการอนุญาตควรคำนึงถึง เงิ น ลงทุ น ในการพั ฒ นาระบบสื่ อ สารโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G จำนวน มหาศาล ซึ่ ง จำเป น ต อ งใช ร ะยะ เวลาที่ เ พี ย งพอและคุ ม ค ากับการ ลงทุน ทั้งนี้ ระยะเวลา 20 ปยัง ส อ ด ค ล อ ง กั บ เ งื่ อ น ไ ข ใ น ก า ร อ นุ ญ า ต ใ บ อ นุ ญ า ต ป ร ะ ก อ บ กิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ 3 ที่ มี

ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล

เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

ระยะเวลาใบอนุญาต 20 ป ทั้ง ๆ ที่เมื่อเปรียบเทียบแลวใชเงินลงทุน ต่ำกวามาก สำหรั บ เงื่ อ นไขการให บริ ก ารทั่ ว ประเทศ (Roll out obligation)นั้น DTAC เพื่อใหการ ให บ ริ ก าร 3G เป น ไปอย า งทั่ ว ถึ ง ในการกำหนดเงื่อนไขการ Roll out เป า หมายแรกควรกำหนดเป น จำนวน 50% ของจำนวนประชากร ภายในระยะเวลา 3 ป และ เปาหมายสุดทายควรกำหนดเปน จำนวน 80% ของจำนวนประชากร

ภายในระยะเวลา 6 ป อย า งไรก็ ต าม ยั ง มี ประเด็นที่ทางบริษัทอยากใหทาง กทช.ให ความชั ด เจนในการ ประกาศ Reserve Price โดยเร็ว เนื่องจากผูรับใบอนุญาตแตละราย อาจต อ งใช ร ะยะเวลาในการขอ อนุมัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งความ ล า ช า ในการประกาศ Reserve Price อาจเปนการสรางอุปสรรคใน การเข า ร ว มประมู ล แก ผู รั บ ใบ อนุญาตบางราย รวมทั้งขอความ ชั ด เ จ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ต อ อ า ยุ

หน้า 3

กทช.ก็ จะต อ งมี ข อ กำหนดที่ ชัดเจนกอนการตัดสินใจวาจะตัด สิทธิผูประกอบการรายใด ที่ไมผาน คุณสมบัติ ขณะที่ น ายพรรั ต น เจน จรัสสกุล ผูอำนวยการฝายวางแผน และวิเคราะหการตลาด ADVANC แสดงความเห็ น ว า ใบอนุ ญ าตให บริการ 3G ควรจะมีอายุ 25 ป จึง จะเหมาะสมกับการลงทุนที่มีวงเงิน มหาศาล เพราะการกำหนด 15 ป สั้นเกินไป

ใบอนุ ญ าต และจะดำเนิ น การ อย า งไร และมี ก ารคิ ด ค า ธรรมเนียมการตออายุหรือไม เนื่องจากผูสนใจเขารวม ประมูลตางตองจัดเตรียมแผนการ ลงทุ น ของตน แต ป จ จุ บั น ยั ง มี ป จ จั ย ที่ ไ ม แ น น อนหลายประการ ซึ่งนอกเหนือจากความไมแนนอน ของประกาศ กทช. วาดวยการรวม ใช โ ครงสร า งพื้ น ฐานร ว มกั น แล ว ยังมีเรื่องอื่น ๆ เชน คาคลื่นความถี่ และคา USO นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง เสนอให กทช.ประกาศ กำหนด อั ต ร า ค า เ ชื่ อ ม ต อ โ ค ร ง ข า ย โทรคมนาคม (IC) และมี เ งื่ อ นไข และมาตรการบังคับใหผูใหบริการ โทรศัพททั้งประจำที่และเคลื่อนที่ ทุกราย รวมทั้งผูรับสัมปทานจาก บมจ.ที โ อที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ตองเขาเชื่อมตอโครง ข า ยโทรคมนาคมตามเงื่ อ นไขใน ประกาศ กทช. ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

DTACวอน

(ตอจากหนา 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นวาการใช และเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ระหว า งผู ใ ห บ ริ ก ารทุ ก รายโดยมี การชำระค า ตอบแทนการใช แ ละ เชื่ อ มต อ โครงข า ยที่ ส ะท อ นต น ทุ น เป น พื้ น ฐานของ การแข ง ขั น เสรี อย า งเป น ธรรม และเป น หลั ก ประกั น คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารที่ ประชาชนผูใชบริการพึงไดรับ จึงขอ ให กทช. สรางความชัดเจนในสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผู รั บ สั ม ปทานในการปฏิ บั ติ ต าม ประกาศ IC รวมทั้ ง ประกาศหลั ก เกณฑ ต า งๆ ซึ่ ง หากยั ง ไม มี ค วาม ชั ด เจนก็ จ ะส ง ผลกระทบต อ การ

TRUE ติงคาย

(ตอจากหนา 1)

นายอธึ ก อั ศ วานนท รอง ประธานกรรมการ และ หั ว หน า คณะผูบริหารดานกฎหมาย บมจ. ทรู คอร ป อเรชั่ น (TRUE)กล า วใน เวที ป ระชาพิ จ ารณ “ร า งสรุ ป ข อ สนเทศการจัดสรรคลื่น ความถี่ 3G รวมทั้ ง การประมู ล และใบอนุ ญ าต คลื่ น ความถี่ 3G” ว า ร า งสรุ ป ข อ สนเทศที่ ค ณะกรรมการกิ จ การ โทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.) เปดให รัฐ วิสาหกิจตางชาติเขารวมประมูล ได รวมทั้งบริษัทที่มีตางชาติถือหุน ได แ ก เทมาเส็ ก ที่ ถื อ หุ น ใน ADVANC และ เทเลนอร ที่ถือหุน ใหญ ใ น DTAC อาจเข า ข า ยผิ ด กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ด า นความ มั่นคง “ผมไม เ ห็ น ด ว ยที่ จ ะให รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต า งชาติ เ ข า มา แม ว า บริษัทเหลานี้จะเขาตามเกณฑตาม กฎหมายต า งด า วก็ ต าม ส ว น รัฐวิสาหกิจไทย ก็ไมมีความสามารถ ในการแขงขัน” นายอธึก กลาว ขณะที่ น ายศุ ภ ชั ย เจี ย ร วนนท กรรมการผูจัดการใหญและ ประธานคณะผูบริหาร TRUE กลาว ว า การที่ ก ทช.เป ด ประมู ล ใบ อนุ ญ าต 3G โดยให มี ก ารแข ง ขั น ดานราคาใบอนุญาตไมเปนผลดีตอ อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมของ ประเทศ ที่ปจจุบันก็ลาหลังประเทศ อื่ น อยู แ ล ว และไม ไ ด ส ร า งการ

แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม พรอมกันนั้น บริษัทฯ ยัง ขอให กทช. กำหนดแนวนโยบายที่ ชัดเจน หากปรากฎวาผูยื่นคำขอที่มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นนั้ น มี จ ำนวน น อ ยกว า หรื อ เท า กั บ จำนวนใบ อนุ ญ าต 4 ใบที่ กทช.นำ ออก ประมูลในครั้งนี้ โดยบริษัทเห็นดวย ในการกำหนดเงื่อนไขที่ใหผูประมูล แตละรายสามารถไดรับใบ อนุญาต ใหใชคลื่นความถี่ 3G เพียงรายละ 1 ใบ เพื่ อ ป อ งกั น การผู ก ขาดการ แขงขันและปองกันการกักตุนคลื่น ความถี่ ทั้ ง ยั ง ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การ แข ง ขั น ในการให บ ริ ก ารโดยผู ประกอบการในจำนวนที่ เหมาะสม แขงขันที่เสรีและเปนธรรม ในที่สุดก็ จะสงผลกระทบตอผูบริโภค โดยที่ ผานมาผูประกอบการโทรคมนาคม รายใหญ มี อ ำนาจในการลงทุ น ใน จำนวนมาก โดยผูประกอบการราย ใหญ ที่ เ สี ย ส ว นแบ ง รายได ต าม สั ญ ญาสั ม ปทานเดิ ม อยู ที่ 2 หมื่ น ล า นบาท พร อ มคงที่ จ ะลงทุ น และ ประมู ล ไลเซ น ส 3G ที่ ร าคา 3-4 หมื่นลานบาท แต TRUE จายสวน แบ ง รายได ต ามสั ญ ญาสั ม ปทาน เดิ ม ที่ 5-6 พั น ล า นบาท/ป คงมี พร อ มที่ จ ะลงทุ น ราว 5-6 พั น ล า น บาท หรือไมเกิน 1 หมื่นลานบาท ซึ่ง หากเปดเสรีจริงก็ตองพิจารณาสวน นี้ใหเปนธรรม “ที่ มี ค นสบประมาทว า TRUE มี ห นี้ เ ป น จำนวนมากไม สามารถประมู ล ได แ ต ผ มยื น ยั น ว า ผมพรอมที่จะประมูลผม ประมูลได และสู ข าดใจแต ผ มเป น บริ ษั ท คน ไ ท ย ที่ เ ห ลื อ อ ยู ร า ย เ ดี ย ว ใ น อุตสาหกรรมจะยืนหยัดสูกับบริษัท ขามชาติและรัฐวิสาหกิจที่เขามาถือ หุนใหญในโทรคมนาคมไทย “ นาย ศุภชัย กลาว นายศุ ภ ชั ย กล า วว า ใน ฐานะที่ทรูมูฟเปนบริษัทของคนไทย ทั้งที่จริง ๆ แลวบริษัทก็สามารถมีน อมินีตางชาติเขามาถือหุน เพื่อสราง อำนาจแข ง ขั น และต อ สู กั บ บริ ษั ท อื่นๆ แตบริษัทตองการดำรงสถานะ

News Station

หน้า 4

เพื่อเปนทางเลือกใหแกผูใชบริการ “ไมใชวากทช.จะกำหนด ราคาแพงๆ หรื อ ให อ ายุ สั ญ ญา เทาใดก็ไดเพราะหากไมคุมกับการ ลงทุนบริษัทเอกชนทั้งใน และตาง ประเทศก็อาจไมเขารวมประมูล ซึ่ง อาจจะมี ป ญ หาภายหลั ง ดั ง นั้ น ควรมีการแกกฎเกณฑเพื่อใหมีการ ประมูลผานไปได” แหลงขาว กลาว ทั้งนี้ DTAC ตั้งเปาที่จะมี กระแสเงินสดภายในปนี้ 1.2 หมื่น

ล า นบาทเพื่ อ ที่ จ ะนำมาลงทุ น ใน การประมูลคลื่น 3G สวนเงินลงทุน โครงขายก็คงจะตองมีการกูยืมเงิน จากสถาบันการเงิน เนื่องจากตอง ใชวงเงินลงทุนจำนวนมาก สวนการ ถือหุนของเทเลนอรยืนยันวาถือหุน เพี ย ง 49% และผ า นการตี ค วาม พ.ร.บ.การประกอบธุ ร กิ จ ของคน ต า งด า ว เชื่ อ ว า จะไม มี ผ ลกระทบ ต อ การเข า ประมู ล ตามกฎเกณฑ ของ กทช.แตอยางใด

ความเป น บริ ษั ท ของคนไทย และ เห็นวาคลื่นความถี่ก็เปนสมบัติของ แผนดินจึงไมตองการใหผูถือหุนตาง ประเทศเขามามีสวนเกี่ยวของ พรอมกันนี้ยอมรับวา ราย ไดรวมของบริษัทในปนี้อาจจะเติบ โตไมถึง 5% จากปกอนที่ทำรายได กวา 6 หมื่นลานบาท เนื่องจากราย ได ส ว นใหญ ข องบริ ษั ท ฯ มาจาก ธุ ร กิ จ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ภ ายใต ’ ทรู มูฟ’ ซึ่งในปนี้บริการดังกลาวไดรับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดย รวมที่ ท ำให ต ลาดรวมโทรศั พ ท เคลื่อนที่ของไทยในปนี้เติบโตไดแค 2.5 ลานเลขหมาย ต่ำกวาที่เคยคาด ไวในระดับ 4-5 ลานเลขหมาย ส ว นป ญ หาการเมื อ งก็ ยอมรับวามีผลกระทบตอการดำเนิน ธุรกิจบาง แตเชื่อวาการแกไขปญหา เศรษฐกิจของภาครัฐ จะทำใหความ เชื่ อ มั่ น ของผู บ ริ โ ภคกลั บ มา และ อาจสงผลดีตอตลาดดวย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

HSBC เตือนศก.จีนเสี่ยงเจอ ‘overheat’

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า เอชเอสบี ซี โ ฮลดิ้ ง ส เ ตื อ นมาตรการกระตุ น เศรษฐกิจวงเงิน 586 พันลานดอลลารของจีน อาจสงผลใหเศรษฐกิจเผชิญภาวะรอนแรงเกิน ไป หรือ ‘overheat’ โดยนายฉู หงติ น หั ว หน า นั ก เศรษฐศาสตร ที่ เ อชเอสบี ซี ใ นฮ อ งกงกล า วว า การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ถ าวรโดยรั ฐ บาลจี น จะ เปนปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดภาวะเศรษฐกิจรอน แรงเกิ น ไป อั น เป น ป จ จั ย ลบต อ ความมี เสถียรภาพของเศรษฐกิจีน ‘รั ฐ บาลระดั บ มณฑลในจี น เร ง แผน ลงทุนขนาดใหญตลอดปนี้ ขณะที่ภาคธนาคาร ไดเรงปลอยสินเชื่อในภาคกอสรางอยางรวดเร็ว ภาวะร อ นแรงเกิ น ไปได เ กิ ด ขึ้ น ในบางภาค อุตสาหกรรมแลว และราคาวัตถุดิบอาจเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็ว’ นายฉู กลาว ทั้ ง นี้ ในเดื อ นที่ ผ า นมา ผลผลิ ต ภาค อุ ต สาหกรรมจี น ได เ พิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด ในรอบป

News Station

หน้า 5

เช น เดี ย วกั บ ยอดค า ปลี ก และการลงทุ น ใน ดำเนินการรวมกันเพื่อใหเศรษฐกิจของเราฟนตัวขึ้น สินทรัพยถาวรในเขตเมืองไดขยายตัวมากที่สุด เพื่อสรางงานใหม’ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กลาวกับผูสื่อขายภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมจี ในรอบ 8 เดือน 20 เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผานมา

จี 20 ประกาศเปาหมายสราง สมดุลการเงินโลก

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ที่ ประชุมสุดยอดผูนำจี 20 ประกาศเปาหมายสราง ความสมดุลในระบบการเงินโลกเพื่อปองกันไม เกิดวิกฤตซ้ำสอง พรอมกับเรงกระตุนการฟนตัว ของเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบรวม กันที่จะใหจีนและตลาดเกิดใหมมีอำนาจตัดสินใจ ในองคกรเศรษฐกิจระหวางประเทศมากขึ้นเชน ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ โดยเป า หมายที่ เ ป น รู ป ธรรมของที่ ประชุมจี 20 อยูที่การใหสหรัฐฯลดการพึ่งพาเงิน ทุนจากตางประเทศ และลดการบริโภคโดยกอหนี้ พร อ มกั บ ให จี น ลดการพึ่ ง พาการส ง ออกไปยั ง สหรัฐฯ รวมถึงประเทศเจาหนี้รายอื่นที่พึ่งพาการ บริโภคในสหรัฐฯในการสงออกสินคา ‘เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในขณะนี้มีความ เชื่ อ มโยงกั น อย า งแนบแน น เราจำเป น ต อ ง

โตโยตาเพิ่มการผลิตในเอเซีย ครั้งแรกรอบ 13 เดือน รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า โตโยต า มอเตอร คายรถยนตรายใหญอันดับ 1 ของโลก เพิ่มจำนวนการผลิตรถยนตในเอเซียเปนครั้งแรก ในรอบ 13 เดื อ นในเดื อ นสิ ง หาคม หลั ง ความ ตองการรถยนตจากจีนขยายตัวไดดี โดยโตโยต า เป ด เผยว า บริ ษั ท ได เ พิ่ ม จำนวนการผลิตรถยนตในฐานการผลิตภูมิภาคเอ เซียในเดือนดังกลาว 4.7% มาอยูที่ 309,589 คัน เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ขณะที่จำนวนการผลิตรถยนตของโตโยตา ในทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมกันลดลง 8.7% มาอยูที่ 508,673 คัน เนื่องความตองการในภูมิภาคอื่นๆ ยังชะลอตัว ทั้งนี้ การผลิตรถยนตของโตโยตาเฉพาะ ฐานการผลิ ต ในจี น ในเดื อ นสิ ง หาคมเพิ่ ม ขึ้ น 53.4% มาอยูที่ 58,592 คัน

TPOLY ฝากระดานเลือดสำเร็จ เซียนหุนฟนโชะ! วันนี้ไปตอ

ผูสื่อขาวสำรวจความเคลื่อนไหวของราคา หุ น บนกระดานวานนี้ พ บว า ราคาหุ น บริ ษั ท ไทยโพลีคอนส จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY ได เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ น แ ด น บ ว ก ส ว น ท า ง ดั ช นี ตลาดหลักทรัพยอยางชัดเจน โดยวานนี้ TPOLY ปด การซื้อขายที่ระดับ 2.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท โดยระหว า งวั น ราคาปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ไปสู ง สุ ด ที่ 2.54 บาท มูลคาการซื้อขายหนาแนนกวา 89.67 ลาน บาท ในขณะที่ดัชนีฯ ปดตลาดที่ 708.88 จุด ลดลง 12.69 จุด มูลคาการซื้อขาย 20,444.85 ลานบาท เจาหนาที่ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล. คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน) เปดเผยวาแนะนำนัก ลงทุ น ซื้ อ เก็ ง กำไรหุ น ของ บริ ษั ท ไทยโพลี ค อนส จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เพราะไดรับปจจัยบวก จากโครงการกอสรางของภาครัฐ ที่ทยอยออกมา อย า งต อ เนื่ อ ง ทำให ง านในมื อ (Backlog) ของ TPOLY เพิ่มขึ้นดวย ในขณะที่แนวรับทางเทคนิคให ไวที่ 2.38 บาท และใหแนวตานไวที่ 2.68 บาท ‘TPOLY ยังถือวาเปนหุนที่มีความนาสน ใจ เพราะได รั บ ผลดี จ ากงานภาครั ฐ ที่ มี โ ครงการ ก อ สร า งออกมา ซึ่ ง ส ง ผลบวกต อ ภาครวมของ

อุตสาหกรรมกอสรางและ TPOLY ก็ไดรับประโยชน ด ว ย ฉะนั้ น จึ ง แนะนำนั ก ลงทุ น ซื้ อ เก็ ง กำไร’ แหลงขาวรายเดิม กลาว ขณะที่นักวิเคราะหหลักทรัพย จาก บล. กสิกรไทยกลาววา ยังแนะนำเก็งหุน TPOLY ในวันนี้ เนื่ อ งจากสั ญ ญาณยั ง บ ง ชี้ ว า ราคาหุ น ยั ง สามารถ ปรับเพิ่มขึ้นได โดยใหแนวรับที่ 2.42 บาท สวนแนว ตานใหที่ 2.54 บาท - 2.58 บาท และถายืนไดยังมี โอกาสไปไดถึง 2.90 บาท อยางไรก็ตาม หากหลุด แนวรับที่ 2.42 บาทมีจุดตัดขาดทุนที่ 2.40 บาท ด า นนายเจริ ญ จั น ทร พ ลั ง ศรี ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย โพลีคอนส จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เปดเผยถึง แนวโนมรายไดในครึ่งหลังของป 2552 วามีทิศทาง เติบโตอยางแข็งแกรง ถึงแมวาบริษัทฯ จะเนนงานใน จั ง หวั ด ภาคใต เ ป น หลั ก และสถานการณ ใ น 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยาง ตอเนื่อง แตเนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและ ชำนาญการทำงานในพื้นที่ ดังกลาวเปนอยางดี และ ที่ ผ า นมาได ส ร า งผลงานจนเป น ที่ ย อมรั บ มาแล ว อย า งกว า งขวาง จึ ง คาดว า จะไม ก ระทบกั บ การ

ทำงานในพื้นที่ดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดจากบริษัทฯ ยัง ไดรับงานที่เขารวมประมูลอยางตอเนื่อง และจะเห็น งานเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในชวงครึ่งหลังของป ดั ง นั้ น จึ ง มั่ น ใจว า ในป นี้ จ ะสามารถ ผลักดันรายได ใหเติบโตตอเนื่องจากปที่ผานมาได โดยคาดวาจะอยูที่ 2,100 ลานบาท หลังจากการ ทยอยรับรูรายไดจากงานที่มีอยูกวา 1,900 ลานบาท และการไดงานใหมเขามาเพิ่มและทยอยรับรูเปนราย ไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับ บริษัทฯ คาดวาจะได รับประโยชนจากโครงการไทยเขมแข็งของภาครัฐ ซึ่ง หากไดรับงานเพียง 0.5-1% จากงบประมาณที่ภาค รั ฐ จะใช ใ นโครงการดั ง กล า วถื อ ว า อยู ใ นระดั บ ที่ บริษัทฯ พอใจแลว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 6

QLT แข็งกวาตลาด

เปลงแสงเขียวบางทวนกระแสไดจนตลอดรอดฝง สำหรับราคาหุน QLT ที่เริ่มดีขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อสังเกตจากกราฟในชวง 3-4 เดือนที่ผาน โดยเฉพาะสั ป ดาห นี้ ที่ ยั ง เคลื่ อ น ไหวดี ขึ้ น อี ก นิ ด หน อ ยจากศุ ก ร ที่ แ ล ว ทามกลางปจจัยบวกตางๆ ที่รายลอมอยูรอบดาน แตวันนี้ทิศทางจะเปนบวก หรือติดลบคงตองมาติดตามกันตอไป โดยวานนี้ราคาหุน QLT เปดที่ 4.60 บาท ระหวางเวลาซื้อขายดีด ขึ้นไปอยูจุดสูงสุดที่ 4.66 บาท กอนจะออนตัวลงมาปดที่ 4.60 บาท (เมื่อศุกร ที่ ผานมาปดที่ 4.50 บาท) บวก 0.10 บาท หรือ 2.22% มูลคาซื้อขาย 3.59 ลานบาท ดานผูบริหารลาสุดไดเตรียมปรับเพิ่มเปารายไดเปนโตมากกวา 10% จากกอนหนาที่ประเมินวาจะใกลเคียงป 51 ที่ทำได 245 ลานบาท หลัง สามารถ ประมูลงานทั้งปโตรเลียมและโรงงานกลั่นไดมากขึ้น และยังแยมอีก วามีโอกาสที่จะจายปนผลในครึ่งหลังมากกวา 0.15 บาทในครึ่งแรก สวนเรื่อง การเปดตัวพันธมิตรที่เขาไปรวมลงทุนในตะวันออกกลางนั้นก็ยังคงยืนยันคำ เดิมไวที่ปลายปนี้ ฟากด า นนั ก วิ เ คราะห ท างเทคนิ ค บล.กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) ประเมินสัญญาณหุนที่ปรับขึ้นมาในระยะนี้ อาจจะยังไมใชขาขึ้นที่ชัดเจน อยางไรก็ตามในสวนของกลยุทธการลงทุนยังพอเก็งกำไรตามกรอบการแกวง ตัวได ใหแนวตานอยูที่ 4.76 บาท และถัด ไปที่ 5.00 บาท สวนแนวรับอยูที่ 4.54 บาท, 4.50 บาท, 4.20 บาท ตามลำดับ ซึ่งหากหลุดแนวรับดังกลาวเมื่อ ใดแนะขายตัดขาดทุน

QLT Financial Data

มากกวากาแฟคุณภาพ ผสมบรรยากาศ แตเปนความหอมกรุนนารื่นรมย ชงเขากับชีวิตออนไลนเหนือระดับ จนไดประสบการณสตารบัคสที่อบอุน....ไมวาที่ไหนในโลก KSC Internet & Biz Solutions พรอมตอบรับวิสัยทัศนที่กวางไกลของคุณใหชัดเจนและเปนจริงกอนใคร

www.ksc.net พรอมที่จะเหนือกวาอยางผูนำ 0 2979 7000

งบ Q2/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 213.66 Liabilities 27.32 Equity 186.35 Paid-up Capital 90.00 Revenue 135.86 Net Profit 34.60 EPS(Baht) 0.47 ROA(%) 33.18 ROE(%) 37.14 Net Profit Margin(%) 25.47

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

708.88

-12.69

-1.76 -1.81

505.42

-9.34

1,089.40

-20.61

-1.86

201.74

-2.86

-1.40

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

20,444.85 320.64

28/09/09 16:59:58

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

2,259.86

4,697.10

-2,437.24

(11.05%)

(22.97%)

Foreign

2,405.89

2,569.75

(11.77%)

(12.57%)

15,779.10

13,178.00

(77.18%)

(64.46%)

Local Last Update

-163.86

+2,601.10

28/09/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 25/09/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

5.78 2.17 2.07

N.A. 405.00

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 31/08/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. นายสรรพัชญ รัตคาม 2. นางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศมเดช 3. นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม 4. นายสมชาติ ลั พ ธิ กุ ล ธรรม 5. น.ส.ญาณกร รัตคาม

12,600,000 (14.00%) 12,600,000 (14.00%) 9,100,000 (10.11%) 4,200,000 (4.67%) 4,200,000 (4.67%)

·ÕÇÕÊÕà¢ÕÂÇ

อือ...แดงจนได ปดลบแค12-13 จุดเทานั้น แตก็ชางมันเถอะ เพราะเรื่องนี้ใครๆ ก็เตรียมใจ ไวอยูแลว แตสำหรับใครที่ซื้อไปแลวเมื่อวันกอนๆ ก็อยาเพิ่งตกใจเพราะจะสังเกตไดวาตอนทายๆ วันก็พอมีแรงเก็บเขามาในหุนขนาดใหญบาง ซึ่งนั่นก็แปลวายังมีนักลงทุนสวนหนึ่งแอบหวังลึกๆ วา วันนี้ดัชนี SET Index อาจจะมีรีบาวนไดบาง (สวนจะจริงดังใจหวังไดหรือไมก็ตองรอดูกันเอง) เอาละ... ขอยอนไปพูดเรื่องวานนี้สักหนอย โดยพบวา ขณะที่ทั่วกระดานแดงฉาน หุนที่ยัง มีประเด็นคางคาเชน BEC และ MCOT ก็ยังเขียวสพรั่งไดอยู และแมวา สัปดาหกอน MCOT วิ่งขึ้นมาแรงแลวจากการเก็งกำไรประเด็นปนผล (บอรดได ประกาศอนุมัติปนผล 0.75 บาท ตอหุน จะจาย 20 ต.ค.) ทวาทุกวันนี้ระดับราคาก็เฉี่ยวใกลหรือ เกินระดับราคาเปาหมายของบางโบรกเกอรไปแลว ดังนั่นใครคิดจะเขาไปเก็บเปนไมตอๆ ไปตอง ระวังตัวกันสักหนอย สวนฝง BEC แมลาสุดผูบริหารจะยืนกรานวา ไดชี้แจงขอสงสัยในขอสัญญา สัมปทานแลว จึงเชื่อวาไมนาจะตองจายอะไรเพิ่มก็ตาม แตสุดทายก็ยังตองระวังวา ทาง MCOT จะโตตอบในทางใด โดยผลที่ออกมายอมจะมีผลใหราคาหุนทั้งคูยังคงผันผวนตอไปแนนอน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

News Station

หน้า 7

คลังยันจีดีพีปนี้ลบ2.5-3.5%ป53โต2.5-4.1% BBLรับสินเชื่อปนี้พลาดเปาโตแค3-4%

นายสมชั ย สั จ จพงษ ผู อำนวยการ สำงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เปดเผยวา กระทรวงการคลั ง คงประมาณการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ป 2552 ไวที่ติดลบ 2.5-3.5% โดยมีคา เฉลี่ยติดลบอยูที่ 3% ตอป เนื่องจาก เศรษฐกิจไทยไดผานจุดต่ำสุดแลวใน ไตรมาสแรกที่ผานมาที่ติดลบ 7.1% แตคาดวาจะเริ่มฟนตัวดีขึ้นในครึ่งป หลัง โดยไตรมาสที่ 3 จะติดลบ 3-4% แ ล ะ จ ะ ข ย า ย ตั ว เ ป น บ ว ก ไ ด ใ น ไตรมาสสุดทายประมาณ 3-4% หลัง จากได รั บ ป จ จั ย นั บ สนุ น จากการใช จายของภาครัฐ โดยเฉพาะรายจาย เพื่อการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ง และการปรับตัวที่ดีขึ้น ของประเทศคู ค า อย า งไรก็ ดี เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากการ ใชจายภาคเอกชน ทั้งการบริโภคและ การลงทุน สำหรับป 2553 ยังคงคาด วาจะขยายตัวอยูในชวง 2.5-4.1% คาเฉลี่ยอยูที่ 3.3% เนื่องจากไดรับ แรงสนับสนุนจากการใชจายภาครัฐ ภายใตกรอบงบประมาณขาดดุลและ รายจายลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการ ไทยเขมแข็ง “เศรษฐกิจไทยในป 53 ยัง ได รั บ แรงหนุ น จากการใช จ า ยของ ภาคเอกชนที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น และรายได ข องภาคครั ว เรื อ นจะ เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว ประกอบกับจำนวนการจางงานและ จำนวนชั่วโมงการทำงานนาจะเขาสู ระดับปกติ” นายสมชัย กลาว ทั้งนี้การประเมินการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจในป 2553 นั้นมา จากสมมติฐานอัตราการขยายตัวของ 14 ประเทศคูคาหลักของประเทศไทย จะขยายตั ว อยู ใ นช ว ง 1.8-3.8% ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะอยูใน ชวง 75-85 เหรียญฯตอบารเรล คา เงินบาทจะอยูในชวง 33.5-34.5 บาท ตอดอลลาร อัตราดอกเบี้ยนโยบาย จะอยูที่ในชวง 1.25-1.75%

eFin Smart Data plugin เปนโปรแกรมทีส่ ง ขอมูลใน ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพนั ธ และตลาดสินคาเกษตรลวงหนา ไปยังโปรแกรม MetaStock, Amibroker ในรูปแบบ Refresh และ Realtime เพือ่ เปดโอกาสใหสำหรับนักลงทุนทีส่ นใจ

ทางเลือกใหม ของการลงทุน กับโปรโมชั่น สุดคุม!! กับ Package คูหวาน, คูฮา, คูซี้, คูปวน หรือคูไหนๆก็ไดสมัครใชงาน eFin Smart Data วันนี้ 2 Account ขึ้นไป สำหรับ package รายป เราใหใชฟรีไปเลย 30 วัน (สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะคนที่แนะนำ เทานั้น!!!)

อาทิ อาหารแปรรู ป แต เ นื่ อ งจาก ภาคเอกชนได รั บ ผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงผลให ไมมีความตองการลงทุนใหมและ เพิ่มสวนขยายกิจการตางๆ ขณะ เดียวกันลูกคาภาคสงออกยังไดรับ ผลกระทบจากยอดการส ง ออกที่ ชะลอตัวอยางรุนแรงในชวงที่ผาน มา รวมถึ ง ค า เงิ น บาทที่ ยั ง อยู ใ น ภาวะแข็งคา ‘สินเชื่อยังนอยอยู แตไม เลวรายเทาที่เรากลัว ยังคงต่ำกวา เป า และคาดว า สิ้ น ป จ ะไม ถึ ง 5% คงไมปรับเปาใหม แตกำลังทำแผน ปหนาวาจะเปนอยางไรตอไป ตอน นี้ยังไมมีใครตองการสรางโรงงาน ใหม ลูกคาสงออกก็กระทบกับคา บาทที่แข็งคา แตเชื่อวา ธปท. จะ เข า มาดู แ ลในส ว นนี้ อ ย า งเต็ ม ที่ รวมทั้งพบวาผูบริโภคยังไมกลาจับ จ า ยใช ส อยเนื่ อ งจากความกั ง วล กับการฟนตัวของเศรษฐกิจ’ นาย เดชา กลาว อยางไรดี ขณะนี้ธนาคาร มี ดี ล กั บ ลู ก ค า กลุ ม ยานยนต 3 โครงการขนาดใหญ อาทิ ซู ซู กิ ฟอร ด และจี เ อ็ ม มู ล ค า โครงการ หลักหมื่นลาน ซึ่งไดอานิสงสจาก กรณี ที่ น ายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี ไปประชุ ม จี 20 เรียกความเชื่อมั่นตอการลงทุนใน ประเทศ ซึ่งคาดวาจะไดเห็นความ ชั ด เจนลู ก ค า กลุ ม ดั ง กล า วในช ว ง 6 เดือนขางหนา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กสิกรปลอยกูบาน0%นาน6เดือนงานบาน-คอนโด

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย เปดเผยวา ธนาคารได เข า ร ว มออกบู ธ ในงานมหกรรม บานและคอนโดครั้งที่ 21 ระหวาง วันที่ 1-4 ตุลาคม 2552 นี้ โดยจัด โปรโมชั่ น สิ น เชื่ อ บ า นกสิ ก รไทย อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษใหแกลูกคา ผู ซื้ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ในงานดั ง กล า ว

นายเดชา ตุลานันท รอง ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร กรุ ง เทพ จำกั ด (มหาชน) (BBL) กลาวยอมรับวา สินเชื่อรวมในปนี้ โต 3 - 4% ต่ำกวาเปาหมายที่วาง ไวทั้งปโต 5% โดยแมธนาคารจะ ปลอยสินเชื่อในกลุมลูกคาเกษตร ไดตอเนื่อง อาทิ ขาวและน้ำตาล รวมทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมอาหาร

โดยลูกคาที่สมัครใชบริการสินเชื่อ บานกสิกรไทยภายในงาน จะไดรับ อั ต ราดอกเบี้ ย พิ เ ศษ 0% ใน 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจะมีอัตรา ดอกเบี้ยใหเลือก 6 แบบ คือ แบบที่ 1 เดื อ นที่ 7-12 คิดดอกเบี้ยคงที่ 1.99% แบบที่ 2 เดื อ นที่ 7-24 คิ ด ดอกเบี้ ย คงที่ 3.99% แบบที่ 3 เดือนที่ 7-36 คิด

ดอกเบี้ ย คงที่ 4.99% แบบที่ 4 เดื อ นที่ 7-12 คิ ด ดอกเบี้ ย MLR ลบ 3.00% แบบที่ 5 เดือนที่ 7- 24 คิดดอกเบี้ย MLR ลบ 1.25% แบบ ที่ 6 เดื อ นที่ 7-36 คิ ด ดอกเบี้ ย MLR ลบ 0.75% หลั ง จากระยะ เวลาที่กำหนดธนาคารจะคิดอัตรา ดอกเบี้ ย MLR ลบ 0.25% ซึ่ ง ปจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ของ

ธนาคารอยูที่ 5.85% ตอป “ตั้ ง เป า หมายว า ในงาน มหกรรมบานและคอนโดครั้งที่ 21 นี้ จะมี ผู ส นใจลงทะเบี ย นที่ บู ธ ของ ธนาคารประมาณ 2,000 ราย และ สามารถปลอยกูสินเชื่อบานได 750 ลานบาท” นายชาติชาย กลาว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552 AGE มองยอดขาย2H/52สดใส นายสมยศ ฐิ ติ สุ ริ ย ารั ก ษ ผู ช ว ย กรรมการผูจัดการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปดเผยวา บริษัทฯ คาดยอดขายในชวง ครึ่งหลังปนี้จะเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 5 แสนตัน จาก ครึ่งแรกที่มียอดขาย 4 แสนตัน เนื่องจากมีคำ สั่ ง ซื้ อ ล ว งหน า ลู ก ค า ขยั บ สู ง ขึ้ น ตั้ ง แต ต น ไตร มาส2/52 และบางรายมี อ อเดอร ต อ เนื่ อ งไป จนถึงไตรมาส 1/53 ดังนั้นจึงเชื่อวานาจะทำให ยอดขายไตรมาส 2/52 ดี ก ว า ไตรมาสก อ น 20% และดี ต อ เนื่ อ งไปถึ ง ไตรมาส 4/52 จน

“รีบาวน หลังราคายืน 70 บ./ก.ก.” เจาหนาทีก่ ารตลาด บริษทั พัฒนาเกษตรลวงหนา จำกัด (PAF) - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 211 สัญญา สถานะคงคาง 2,196 สัญญา - ปด 70.00 บ./ก.ก. ลดลง 0.50 บาท (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53)

ปจจัยบวก- ราคามีโอกาสรีบาวน หลังราคายืน 70 บ./ก.ก. - สภาพอากาศมีฝนตก ทำสินคาเขาตลาดเบาบาง - เงินเยนมีโอกาสออนคาทดสอบ 90 เยน/ดอลลารอกี ครัง้ ปจจัยลบ - น้ำมันยังวิง่ ในระดับต่ำ - ตัวเลขศก.สหรัฐฯออกมาไมดกี วาคาด กลยุทธ - เก็งกำไรฝง ซือ้ (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53) - แนวรับ 69 บ./ก.ก. - แนวตาน 74 บ./ก.ก.

หน้า 8

ขยายตัวอีก 10% แตทั้งปเชื่อวารายไดคงใกล วันที่ 18 ธ.ค.52 และจายปนผลวันที่ 30 ธ.ค.นี้ เคียงกับป 51 ที่ 2.35 พันลานบาท SLCปฏิเสธกระแสขายหุนใหนักธุรกิจไอที บอรดCITYไฟเขียวปนผลหุนละ0.11บ. นายชัชพงศ มัญชุภา รองกรรมการ นางสาวสุ พั ต รา พงศ รั ต นเดชาชั ย ผูจัดการ บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร (1998) (SLC) ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน บมจ.ซิตี้ สตีล แจงกระแสกลุมผูถือหุนใหญ มณีศิลาสันต จะ (CITY) แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อ ขายหุนใหกับกลุมนักธุรกิจไอทีในลักษณะเทก วันที่ 26ก.ย.52 มีมติ อนุมัติจายปนผลหุนละ โอเวอร ในราคาซื้อขายต่ำกวาหุนละ 5บาท นั้น 0.11 บาท หลังผลงานป 52 (มิ.ย.51-ก.ค.52) ไมเปนความจริง มีกำไรสุทธิ 80.43 ลานบาท โดยกำหนดรายชื่อ ผูมีสิทธิ์วันที่ 17.ธ.ค.52 ปดสมุดทะเบียนใน



RSS3

News Station



“สัญญา U09 หมดอายุ แตเสนเทคนิคยังสวย” นายจิรสนิท ชิตประสงค ผูอ ำนวยการอาวุโส บล.ดีบเี อส วิคเคอรส (ประเทศไทย) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 15,683 สัญญา สถานะคงคาง 25,114 สัญญา - ปด 507.30 จุด ลดลง 9.50 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก- เสนเทคนิคยังดี - ตลาดมัน่ ใจเศรษฐกิจโลกผานจุดต่ำสุดไปแลว ปจจัยลบ - สัญญา S50U09 เดือนก.ย.52หมดอายุ อาจมีแรงขาย - น้ำมันยังมีแนวโนมอยูบ ริเวณ 65 เหรียญ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 163.86 ลานบาท กลยุทธ - ซือ้ จังหวะดัชนีฯ ออนตัว (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 500 -495 จุด - แนวตาน 525 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 500-495 จุด แนวตาน 525 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

‘เพชรยูบิลลี่’ น้ำงาม แตงสวยเขา mai Q4/52

‘เพชรยูบิลลี่’ โชวแสงระยิบ แตงตัวสวยเข็นไอพีโอ 35 ลานหุนออกขาย กอนเขาตลาด mai Q4/52 ผูบริหารมั่นใจกระแสตอบรับเยี่ยม เหตุเปนบริษัทคาปลีกเพชรรายแรก ฟุงไมหวั่นเศรษฐกิจซบ ประกาศ บุกตลาดตางจังหวัดขยายสาขาเพิ่มเปน 70 สาขาในสิ้นปนี้ จากปจจุบัน 68 สาขา หวังดันมารเก็ตแชรเพิ่ม นางสาวอั ญ รั ต น พรประกฤต ประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน บริษัท ยู บิ ล ลี่ เอ็ น เตอร ไ พรส จำกั ด (มหาชน) ผู จำหนายและทำตลาดเพชรกะรัตและเครื่อง ประดั บ เพชร ภายใต แ บรนด “เพชรยู บิ ล ลี่ ” เปดเผยวา บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุนเพิ่ม ทุนใหกับประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) จำนวน 35 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ภายในไตรมาส 4/2552 พรอมนำหุนเขา จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ ภายในป นี้ เ ช น กั น ซึ่ ง มั่ น ใจว า จะได รั บ การ ตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะถือเปนบริษัท คาปลีกเพชรและเครื่องประดับเพชรรายแรกที่ อยูในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ ที่ไดจากการระดมทุนดังกลาว บริษัทฯ จะนำไปใชในการขยายสาขาของบริ ษัทฯ เปนการเพิ่มชองทางการจำหนายสินคา ใช พั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร แ บบเรี ย ลไทม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใชสำหรับ ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและเพิ่มสินคาที่มีประวัติ ขายดี ไ ว ร องรั บ การขายของทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน พรอม ชำระคืนเงินกูยืมระยะสั้น สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณี ในประเทศป 2552 มีแนวโนมที่ดีขึ้นแมภาพ

รวมเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัว โดยประมาณ การสวนแบงทางการตลาด (Market Shair) ครึ่งปแรกของบริษัทฯ อยูที่ 10% ของมูลคา ตลาดในกลุ ม ที่ จั ด จำหน า ยผ า นช อ งทาง เคาน เ ตอร หรื อ คิ ด เป น ประมาณ 2% ของ มู ล ค า ตลาดค า ปลี ก เครื่ อ งประดั บ เพชร ทั้ ง หมดในประเทศไทย ทำให มี โ อกาสเพิ่ ม สวนแบงทางการตลาดดังกลาวไดอีก อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทฯมีฐาน สมาชิ ก กว า 80,000 ราย และ มี แ ผนเพิ่ ม สาขาเป น 70 สาขาภายในสิ้ น ป นี้ จาก ปจจุบันที่มีอยู 68 สาขา ซึ่งไดเนนการขยาย ธุ ร กิ จ ในต า งจั ง หวั ด มากขึ้ น โดยผ า นช อ ง ทางในหางสรรพสินคาที่เปนพันธมิตรไมวาจะ เปนกลุมเซ็นทรัล และกลุมเทสโก โลตัสซึ่งมี สาขากระจายไปทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมี การเพิ่มสายของผลิตภัณฑโดยเนนลักษณะที่ มี ค วามแตกต า งและมี คุ ณ ภาพสู ง เช น ใช เพชรที่ มี รู ป ทรงพิ เ ศษ (Fancy Cut) หรื อ สี พิเศษ (Fancy Color) เพื่อเพิ่มสวนแบงทาง การตลาดและตอบสนองความตองการของ กลุมลูกคาที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงขยายชอง ทางการจำหนายสินคาใหมๆ ทั้งในและตาง ประเทศ

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

วัดปาอภัยคีรี (ซานฟรานซิสโก) วัดปาอภัยคีรี เปนวัดในสายหลวงพอชา สุภัทโท แหง แรกในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ซานฟรานซิสโก โดยป พ.ศ. 2527 ทานอาจารยสุเมโธ ศิษยชาว ตางชาติรูปแรกของหลวงพอชา ไดรับนิมนตไปแสดงธรรมและ อบรมกรรมฐานแดชาวเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศอเมริกา และมีผูศรัทธาเปนจำนวนมาก จึงไดรวมตัวกันกอตั้ง มูลนิธิ สังฆปาละ ขึ้นในป พ.ศ. 2531 เพื่อจัดหาสถานที่เหมาะสมแก การสรางวัดปา ซึ่งกวาจะเรียกไดวาสำเร็จเปนวัดปาอภัยคีรีและ มีเจาอาวาสนั้นก็ใชเวลานาน ราวป 2540 จึงสมบูรณ

CGS ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2552

คุณสดาวุธ เตชะอุบล (แถวหนาที่ 2 จากซาย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS พรอมคณะกรรมการบริษัท ถายภาพรวมกันในงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2552 www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

วีีระชัย ครองสามสี

หน้า 11

(ตอนที่ 6 )

วีีระชัย ครองสาม

เกณฑคัดเลือกหุนเด็ด อยางแรกตองมองวาหุนมีสภาพคลองหรือไม เปนหุนมีพื้นฐานหรือ เปลา ไมใชวาเลือกหุนเก็งกำไรใหนักลงทุนซื้อแลวติดขายไมได ตรงนี้จะไปสราง ให นั ก ลงทุ น หมดศรั ท ธาในสิ่ ง ที่ เ รานำเสนอหรื อ แนะนำไป..เพราะพาเขาไป ขาดทุน ที่เรากังวลใจมากที่สุด เพราะผมเขาใจนักลงทุนเปนอยางดี ตองเอาใจ เขามาใสใจเรา ทุกคนเวลาเชื่อสิ่งที่ผมแนะนำมักคิดวาพอแนะแลวราคาตองขึ้น เลย เพราะที่ผานมาเคยเจอประสบการณเชนนั้นพอมาเจอมาตัวแนะนำไป แลว บางครั้งตองถือซักหนอยกอนราคาจะปรับตัวขึ้น สิ่งหนึ่งที่ผมมักพูดเสมอคือหุนตัวไหนที่แนะนำ ผมจะพยายามพูดถึง ปจจัยพื้นฐานเพื่อใหนักลงทุนไดเกิดความเขาใจและมั่นใจในขอมูลที่จะใชใน การตัดสินใจ เมื่อซื้อแลวราคาไมไปอยางที่คิดแลวตองมาติดติดหุนตัวที่ผมแนะ อยางนอยจะติดไมนาน เพราะหุนที่เลือกเปนหุนที่ปจจัยพื้นฐานดีรองรับ อาจมี บางตองใชเวลาซักระยะ แตในที่ราคาก็จะกลับมาอยางที่มองไว สาเหตุวาหุนที่ผมเลือกจะไมใชหุนที่เก็งกำไรจาเลย จะเปนหุนที่มี ปจจัยพื้นฐานดวย คือ..ถาเราเปนนักลงทุนแลวมีคนแนะนำอยางนี้ เราไปซื้อแลว ขาดทุน จะมีความรูสึกอยางไร..เหมือนกัน เพราะเงินเราก็เขาใจไมไดหามางายๆ

มันหายาก โดยเฉพาะนักลงทุนบานเราสวนใหญจะเปนวัยกลางคน อายุประมาณ 40 ปขึ้นไป ผมถึงเขาใจวาวัยนี้หาเงินยาก มันไม เหมือนวัยนุรน เขามียังโอกาสหาเงิน..หากพลาดพลั้งไป จับกระแสใหอยู การคัดเลือกหุน นอกจากพื้นฐานแลว จะตองพิจารณาจาก สถานการณในเวลานั้นๆ ดวย อาทิ ในระยะนี้กระแสเศรษฐกิจฟน ผม จะมองหุน Turn Around อยางแรก คือ ดูคาพีอี เรโชว ถามันต่ำมากๆ ขณะในเชิงพื้นฐานธุรกิจพิจารณาแลวยังมีศักยภาพ และคาดมี โอกาสฟนกอนใคร และยิ่งมาดู Book Value ถาเกาะระดับสูงกวา ราคาในกระดานมากๆ ยิ่งนาสน จะมั่นใจยิ่งขึ้นถามีติดปลายนวม ดวยการที่ผานมาบริษัทมีการจายปนผลในเกณฑที่นาสนใจ รับรอง หุนตัวนี้จะอยูในโผ ที่ผมจะเลือกมาแนะนำ นั่นถือเปนอีกจุดหนึ่ง นอกจากนี้หุนที่ผมจะแนะนำ ผมตองดูวาอยูในกระแสหรือ ไม ผมไมชอบฝนกระแสยกตัวอยางหุนเทิรนอะราวดที่ประสบความ สำเร็จ จริงๆ มีเยอะๆ เคาใหผมเลือกตัวเดียว ผมก็อยากพูดถึงหุนตัว นี้ซึ่งจะเห็นวาผมเปนคนแรกๆ ที่แนะนำ สองเขาไปสำรวจซึ่งกลุมที่ เห็นคือกลุมยานยนต โรงแรม นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเรามองวา เปนธุรกิจเทิรนอะราวด ซึ่งหุนที่แนะนำก็ไมทำใหนักลงทุนผิดหวัง

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

Professional Station

ASIMAR ราคาพื้นฐาน 1.08 บาท ใน 6M52 รายได ล ดลง 67.01% YoY เปน 152.87 ลานบาท จากภาวะการ ซบเซาในอุตสาหกรรมเดินเรือ ทำใหรายได ทั้ ง จากซ อ มเรื อ และต อเรือลดลง 45.69% และ 88.30% ตามลำดับ โดยงานตอเรือที่ ลดลงคอนขางมาก เพราะในปกอนยังมีงาน ตอเรือ Almansoori ที่สงมอบงานไปมาก จึง เหลือรับรูรายไดเล็กนอย ในขณะที่งานตอ เรือ Al-Gosaibi เพิ่งเริ่มงานในเดือน มิ.ย. 2552 จึ ง รั บ รู ร ายได ไ ม ถึ ง 10 ล า นบาท ตนทุนลดลง 66.08% ตามทิศทางของราย ได คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้น 2.91% รายไดอื่นลดลงและดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น ทำ ใหขาดทุน 28.66ลานบาท ลดลง 169.17% YoY จากที่กำไร 41.44 ลานบาท ใน 6M51 ซึ่งเปนขาดทุนใน 1Q52 ที่ 19.99 ลานบาท และใน 2Q52 ที่ 8.67 ลานบาท

Photo Release

ครึ่งปหลัง แนวโนมรายไดดีกวาครึ่ง ปแรก โดยงานซอมเรือมีมากขึ้นแตเปนเรือ ในประเทศจึงมีมูลคาไมสูงเมื่อเทียบกับเรือ จากตางประเทศ และจะรับรูงานตอเรือ AlGosaibi อีกราว 80-90 ลานบาท จึงคาดวา ในครึ่งปหลังจะมีรายไดที่ 245.73 ลานบาท และคาดจะยังคงขาดทุนสุทธิที่ 18.02 ลาน บาท เนื่องจากทางฝายยังคงกังวลในเรื่อง ตนทุนราคาเหล็ก, คาใชจายขายและบริหาร ที่ไมไดปรับตัวลง จึงคาดทั้งป 52 รายไดจะ อยูที่ 398.60 ลานบาท ลดลง 65.64% YoY และมีขาดทุนสุทธิที่ 46.68 ลานบาท ลดลง 179.40% จากปกอนที่มีกำไรสุทธิ 58.79 ลานบาท

หน้า 12

บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) แนะนำซือ้ เก็งกำไร ราคาพืน้ ฐาน 1.08 บาท

21 เดือน และคาดงานซอมเรือจะโตขึ้น 10% YoY จากกิ จ กรรมการขนส ง ที่ มี แ นวโน ม เพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และ จากรายไดที่เติบโตขึ้นคาดจะมีกำไรสุทธิที่ 15.14 ลานบาท อยางไรก็ตาม ASIMAR ก็ ยังมีการเจรจาในงานตอเรืออีกหลายสัญญา หากสำเร็จก็จะทำใหรายไดดีกวาที่คาดไว อิง P/BV ที่ 1 เทา ดังนั้นฝายวิเคราะหจึงใหราคา พื้นฐานป 53 อยูที่ 1.08 บาท แนะนำ “ซื้อ เก็งกำไร”

ขณะที่ ฝ ายวิเคราะห ค าดรายได ป 53 จะเพิ่มขึ้น 83.94% YoY เปน 733.19 ลานบาท โดยการเติบโตหลักจะมาจากงาน ตอเรือของ Al-Gosaibi ที่คาดวาจะรับรูราย ไดราว 400 ลานบาท จากมูลคางานทั้งหมด ที่ราว 570 ลานบาท ซึ่งมีระยะเวลาสงมอบ

เอปสันมอบทุนการศึกษาในโครงการ “การดนี้เพื่อนอง” ครั้งที่ 7

เจ า หน า ที่ สื่ อ สารการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปนตัวแทนบริษัทฯมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ใหแก นายแจ็ค มินทร อิงคธเนศ (ซาย) ประธานมูลนิธิ สรางเสริมไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “การดนี้เพื่อนอง ครั้งที่ 7” ณ ศูนยการ ประชุมแหงชาติสิริกิตต

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

ËÇѧNjҨÐ໚¹á¤‹¡Òþѡ°Ò¹ªÑèǤÃÒÇ บล.ดีบีเอสวิคเคอรส : CPF แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคา พื้นฐาน 7.50 บาท บล.ทรีนีตี้ : CPF แนะนำ STRONG BUY ปรับ ราคาเปาหมายขึ้นจาก 7.11 บาท เปน 11.7 บาท แตนองหนู..รูใจปาคะ..แคนี้..ยังไมสาสม ใจ จึงหาขอมูลมาเพิ่มให...ขอมูลลาสุดที่คนสวยรับ ทราบมาก็ คื อ ว า ไตรมาส 3/52 เป น ฤดู ก าลที่ CPF ตอง Restock วัตถุดิบในการผลิต บังเอิ๊ญ. บังเอิญ..ตรงกับจังหวะที่ราคาขาวโพดในตลาด

สวัสดีคะคุณพี่ที่รัก...เฮย!!! เมื่อวานนี้ วันธงไชย แทๆ แตหุนไทยของเราปดลดลงไป ตั้ง จุด แนะคะคุณขา...ตอนนี้ลงมายืนปกหลัก ที่ จุ ด ค ะ ...ส ว นวั น นี้ อั ง คารที่ 29 กั น ยายน 2552 ตามตำราทานวาเปน “วันเต็งทิ่ว” ดวง ชะตาชีวิตของคนสวนใหญอยูในเกณฑปานกลาง ธุรกิจวันนี้ การเงินและผลกำไรนับวา อยู ใ นขั้ น ที่ น า พึ ง พอใจ บางคนจะมี โชคลาภเวียนมาเรื่อยๆ โดยไมขาด สาย การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงดี จะสองผลถึงชะตาชีวิตบางคน ทำใหมี ก า วให ทั น โลกอั น ชาญฉลาดด ว ยคอร ส แนวโนมที่ดี เด็กเกิดวันนี้ เปนคนละ Training กับ eFinanceThai ที่เปดรับนักลงทุนทุก เมียดละไม ขอบศึกษาหาความรูทั่วไป ทานเขาสู eFin Smart Training Center ดวยการ จึงควรใหมีการศึกษามากๆ เติบใหญ อบรมโปรแกรมใหมลาสุดกับการใชงานในระบบของ จะไดรูหลักปรัชญาแหงชีวิต บำเพ็ญ eFinanceThai พรอมกับรูปแบบตัวโปรแกรมใหมที่ ประโยชนตอสังคม ชื่อวา eFin Smart Portal พื้นฐานกลยุทธ และ จากสถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะกั บ การใช ง านได อ ย า งมี เมื่อวาน...สำหรับคนสวยแลว บอก ประสิทธิภาพ กับหลักสูตร ไดเลยวารูสึกเฉยๆ คะ เพราะแอบ คิดอยูนิดๆ วานาจะเกิดการเบรก Intro บ า งซั ก ครั้ ง แต ยั ง ไงซะ...ยั ง ไม มี Basic สัญญาณรายอะไรที่นากลัว เพราะ Advance งั้ น ยั ง ไงซะ...สตรอเบอร รี่ ก็ ยั ง Meeting เชื่ อ มั่ น ค ะ ว า SET INDEX ของ เรา...ยังไง..ยังไง ..หุนก็ตองไตระดับ Workshop strategic ขึ้นคะ แตวาตอนนี้ แคพักซักครู คราวที่ แ ล ว สตรอเบอร รี่ . .. คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด คางกับพี่ๆ เอาไว เรื่องของ CPF ที่ กลั บ มานั่ ง อยู ต รงกลางใจของคน สวยเลยคะ (ดูดิ..เมื่อวานหุนเรารูด ไปขนาดนี้ แต CPF สู ไ ม ถ อยค ะ ดารหลิง...แรงรับอื้อซา) นั่นเพราะวา คนสวยไดรับขอมูลมาวาปนี้ (2552) จะเปนปที่ดี โลกออนตัวลงอยางหนัก (มาอยูแถวๆ 5.5-6.7 ที่ สุ ด ของ CPF อ ะ ค ะ ...คื อ ว า ทุ ก อย า งมั น ดี บาทตอกิโลฯ.... เทียบกับครึ่งแรกของปที่ราคา เหนือความคาดหมายมั่ก..มากกกก ชนิดวา อยูแถวๆ 7.7 บาทตอกิโลฯ) อะ..งง... ไมเอาคะ ที่...อยูในภาวะไรแนวตานทั้งในเรื่องของผล อยางง ก็ CPF เคาใชขาวโพดเปนวัตถุดิบถึง 30% ของวัตถุดิบทั้งหมด ..วัตถุดิบที่เหลือก็เปนพวกกาก ประกอบการและเรื่องของราคาหุน ตอนนี้ขอ start จากการรวบรวมขอมูล ถั่วเหลืองและปลาปน อะนั่นแนะ..พี่ๆ เดาออกแลวใชมา???? จากเซียนหุนในวงการ ..ซึ่งขอมูลลาสุดที่ไดรับมา แบบนี้จะทำใหผลประกอบการของ CPF เปนยัง เมื่อประมาณสัปดาหที่แลวที่เองคะที่รัก บล.ฟลลิป : CPF แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมป ไง...เดาวามารจิ้นขยับขึ้นแนนอน และแอบได ยิ น ด ว ยว า วั ต ถุ ดิ บ ที่ ท ำการสต็ อ กในครั้ ง นี้ . . 2553 ที่ 8.15 บาท บล.กิมเอ็ง : CPF แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสมปรับ พอใชไปถึงตนปหนาแนะคะคุณขา... ยางงงงงงงงง...ยังคะ....ขอมูลที่สตรอเบอร ขึ้นเปน 8.90 บาท

รี่หามายังมาจบแคนี้...เอาเปนวาเพื่อความชัวรคน สวยไดแอบไปกระซิบถามเซียนหุนจากคาย บล. ทรี นีตี้ ไดความวา...มีแนวโนมที่ผลประกอบการใน ไตรมาส 3 ปนี้..จะโชวตัวเลขแจมกวา ไตร มาส 2 ที่วาเจงๆ อะคะ และดวยความโดดเดน ของ CPF ....พี่เคาถึงขั้นปรับเปากำไรปนี้จากเดิมที่ คิดวาจะมีกำไรประมาณ 7,300 ลานบาท..ขยับขึ้น เป น ประมาณ 9,300 ล า นบาท..โอว - ม า ยก า ด ดดดดดด ว า กั น ว า หั ว ใจสำคั ญ อยู ที่ ก ารรั ก ษา อัตรากำไรขั้นตนเอาไวที่ 16-18% และ การจัด business model เพื่อกระจาย ความเสี่ ย งอี ก ด ว ย...อิ อิ . ..ที่ ส ำคั ญ เค า ปรับราคาเปาหมายขึ้นจาก 7.11 บาท เปน 11.7 บาทแลวจา อิงคา PER 10 เทา ในป 2553 หลั ง จากที่ ท องโลกไม ส ามารถ ผ า น 1,100 เหรี ย ญไปได การพั ก ฐาน ของทองรอบนี้เลยรุนแรงสะเทือนใจ เป น พิ เ ศษนะคะ หลายคนที่ เ ข า มาซื้ อ ทองตอนแพงก็ ตองเอาขากายหนาผาก กันเปนแถว ประหนึ่งวาติดดอยหุนยังไง ยังงั้น แตดีก็ตรงที่มีทองมาอยูในมือใหอุน ใจ ส ว นใครที่ เ ล น Gold Futures งานนี้คงพอจะรูแลวหละวาจะทำอยางไร ทางดาน DBS บอกวาตอนนี้ทองโลก ยังเปนขาขึ้นอยูคะ เพราะตราบใดที่ หุ น แกว ง ทองก็ ยั ง ยั่ ว ยวนใจเสมอ แถมเงิ น ดอลล มี แ นวโน ม อ อ นค า ได อีก ยิ่งหนุนราคาไปใหม หากใครอยาก จะมาเลนทองลวงหนา ก็รอเปดซื้อจังหวะ ราคาออนตัวใหแนวรับ 15,700 บาท แนว ตาน 16,100 บาท ไดเวลาเฉลยคำถามที่ถามไปวา หุ น อะไรชื่ อ ย อ เหมื อ นชื่ อ ยาต อ งห า ม ผูใดมีครอบครองอาจตองความผิดได? คำตอบก็คือ E หรือ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปตอล....นั่นเอง มาตอกันเลยกับปญหาหุนฮาเฮประจำ วันนี้..มาทายกันคะวา ชื่อยอหุนอะไรรอนแรง ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล? คำใบคือ เปนกิจการที่จดทะเบียนอยูใน หมวดธุรกิจของใชในครัวเรือนและสำนักงาน กลุม อุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค โดยผลิตภัณฑที่ จำหนายมีไมเปนสวนประกอบหลัก โปรดติ ด ตามคำตอบได ใ นฉบั บ วั น พรุงนี้คะดารหลิง

?

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ มี โอกาสรีบาวนขึ้นมาได เนื่องจากวานนี้ ปรับตัวลงคอนขางแรง โดยมองวานา จะมีแนวรับทางจิตวิทยาที่ 700 จุด ซึ่ง ถื อ ว า เป น แนวรั บ ที่ ค อ นข า งแข็ ง แกร ง และนาจะพยุงดัชนีฯ ไวได แตใหระวัง อาจจะ ปรั บ ตั ว ขึ้ น เพื่ อ ลงต อ เนื่ อ งจาก เพิ่งเริ่มเขาสูชวงปรับฐานเปนวันแรก ประเมินกรอบแนวรับไวที่ 700 จุด แนว ตานไวที่ 715 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้นา จะเคลื่อนไหวในลักษณะแกวงตัว โดย ต อ งจั บ ตาดู ว า ดั ช นี ฯ จะสามารถยื น เหนือ 700 จุดไดหรือไม หากไมสามารถ ยืนไดเชื่อวาดัชนีฯ จะหลุดลงมาที่แนวรับ 690-695 จุด ซึ่งกำหนดจุด stop loss ไว ที่ 690 จุ ด ส ว นแนวต า นให ไ ว ที่ ร ะดั บ 710 จุด ประเด็นที่ตองติดตาม คือ ปจจัย ที่สงผลกระทบตอตลาดหุนสหรัฐฯ รวม ถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกวาจะปรับ ตัวอยูในทิศทางใด กลยุทธการลงทุน แนะเก็งกำไร หุ น กลุ ม หลั ก อาทิ กลุ ม แบงก กลุ ม พลังงาน

หน้า 14

ประเ มิ น แนวโ น ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โอกา สปรั บ ฐานต อ เนื่ อ งจาก วานนี้ เนื่องจากที่ผานมาดัชนี ปรับตัวขึ้นมาแลว ซึ่งหากดัชนีฯปรับตัวลงมาที่ระดับ 700 จุด หรือต่ำกวาระดับดังกลาวเล็กนอย ก็ ถื อ ว า เหมา ะสมกั บ พื้ น ฐานข องตล าด โดยใ ห ติ ด ตามทิ ศ ทางต ลาดหุ น ต า ง ประเทศโดยเฉพาะตลาดหุนสหรัฐฯ และ ทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีผล ตอจิตวิทยาการลงทุน

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 219 ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

ประจำวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2552

08.00

กรมทรัพยสินทางปญญา จัดงานเปดตัว สำนักงานรับคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร ระหวางประเทศ (PCT Receiving Office) กระทรวงพาณิชย (สนามบินน้ำ)

08.30

สถาบัน เพิ่มผลผลิตแหงชาติ กิจกรรม Thailand Quality Award Seminar 2009 หัวขอ “Top Management Forum : Discover TQA กุญแจสูความเปนเลิศของ องคกร” โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

10.00

หจก. ตรีสวัสดิ์ จัดงานแถลงขาว “รถกระปอง” ในเมืองไทยอีกครั้ง ในงาน Race Tin Speed Legend โรงแรมเชอราตัน แกรนด

10.00

วัน พร็อพเพอรตี้ แอนด ดีเวลล็อปเมนท แถลงขาวโครงการ The Colorly โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

10.30

หอการคาไทย รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จัดงานแถลงขาวเรื่อง “ดัชนี ตนทุนโลจิสติกสการสงออกของไทย ป 2552 และป 2553” อาคารจุลินทร ล่ำซำ

13.00

ธนาคารเอชเอสบีซี จัดงานเปดตัวโปรโมชั่นชอปออนไลนใหมลาสุด HSBC Online Shopping Spree จามจุรีสแควรเวอรรี่

13.30

ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ สำนั ก งานคณะกรรมการก.ล.ต. ร ว มกั บ สมาคมบริ ษั ท จด ทะเบียนไทย จัดงานแถลงขาวเปดตัว CSR Club และเสวนา “Connect for Sharing” CSR Network Partnership for Sustainable Development ตลาดหลักทรัพยฯ

14.00

เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) และ เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จัดงาน แถลงขาว การประกวดบทความ “จีเอ็ม มาสเตอรสโตรก อวอรด” โรงแรมมาดูซี่

14.00

เอเชียบุคส จัดงานแถลงขาวเปดตัวแคมเปญ “Children’s Festival Grow up Reading” ศูนยการคาสยาม พารากอน

14.00

ธนาคารกรุงเทพ รวมกับ พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จัดพิธีลงนามความรวมมือ โครงการ International Supply Chain Financing อาคารสำนักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพ

14.00

ฮาริสัน แถลงขาว “ฉลองครบรอบ 15 ป บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)” Hu’u Bar อาคาร The Ascott สาทร

14.30

ซิปา รวมกับพันธมิตรผูรวมสนับสนุนโครงการ จัดงานแถลงขาวความคืบหนา ..โครงการประกวด SIPA Game Award 2009 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน

16.00

หน้า 27

ชมิดท ไบโอเมดเทค จัดงานเปดตัวสุดยอดกลอง 2 รุนลาสุดจากไลกา ศูนยการคา ดิ เอ็มโพเรี่ยม

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 29 ก.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Investor_station 29 ก.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement