Page 1

Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

News Station 5 7 8

9

คูเวตไฟเขียวแผนลงทุนสร้าง โรงกลั่นน้ำ�มัน 14.5 พันล้านดอลล์ คลังเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 54 AGE คาด H2/54 ผลงานเจ๋งกว่า H1/54

Dynamic Station “ตุ้ย” ธีรภัทร์ สัจจกุล

SPCG เล็งเพิม่ ทุน 4 พันล. ขยายพลังแดด ทีป่ รึกษาทางการเงินคาดต้องออก PO ใน Q3/54

ที่ปรึกษาทางการเงิน SPCG คาดออกหุ้นเพิ่มทุน PO มูลค่า 1 พันล้านบาท ภายใน Q3/54 ขณะที่ผู้บริหารหวังปีนี้ผุดโครงการ พลังงานแสงอาทิตย์ให้ครบ 8 โครงการ ใช้เงินลงทุน 600 - 700 ล้านบาท/โครงการ พร้อมทั้งต้องเพิ่มทุน 4 พันล้านบาท รองรับ โครงการจำ�นวน 34 โครงการ มูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท ต่อหน้า 3 กวา่ จะมาเป็นเสือ

10

Lifestyle Station อาหาร VS โรคภูมิแพ้

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

กรีซ

PS ยอมรับรายได้ปีนี้ต่ำ�กว่าเป้า

ต่อหน้า 3

BSBM รับปีนี้ขายพลาดเป้า 1.5-2 แสนตัน

รอรัฐปล่อยขึ้นราคาก่อนนำ�เข้าเหล็ก

“สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช”

แม่ทัพตลาดอนุพันธ์ แห่งบล.โกลเบล็ก ตอนที่ 14

ต‡อหนˆา 12

ต่อหน้า 4

SET News กำ�หนดกรอบราคา ซื้อขายสูง-ต่ำ�สุด DW Warrant และ TSR เริ่ม 5 ก.ค. นี้

มูลค่าพื้นฐาน 48 บ.

ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 6

TISCO

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554 SPCG เล็งเพิ่ม (ต่อจากหน้า 1)

นายชาญชัย กุลถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน) (SPCG) เปิดเผยว่า ในปีนี้มีแผนที่จะดำ�เนิน การก่ อ สร้ า งโครงการโรงไฟฟ้ า พลังงานแสงอาทิตย์ให้ครบจำ�นวน 8 โครงการ คาดใช้เงินลงทุนมูลค่า 600 - 700 ล้านบาทต่อโครงการ โดยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี โ ครงการ โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์กอ่ สร้าง แล้ ว เสร็ จ 3 โครงการ คื อ 1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ โคราช 1 ที่เปิดจ่ายไฟใน ช่ ว ง เ ดื อ น เ ม ษ า ย น 2 5 5 3 , 2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิ ต ย์ โคราช 2 เปิ ด จ่ า ยไฟ กุมภาพันธ์ 2554 และ 3. โครงการ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ โคราช 3 ที่เปิดจ่ายไฟในช่วงเดือน เมษายน 2554 โดยโครงการที่เหลืออีก 5 โครงการซึ่งมีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า อยู่ ที่ 6 เมกะวั ต ต์ ต่ อโครงการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาต และการก่ อ สร้ า ง ประกอบด้ ว ย อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง 1 โครงการ รวมถึงขั้นตอนที่เตรียมจะดำ�เนิน การก่อสร้าง 2 โครงการ และ อีก 2 โครงการได้ขออนุญาตและแจ้ง ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ คาดว่าจะต้องเพิม่ ทุนเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3 - 4 พันล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ ที่บริษัทฯ มีแผนจะลงทุน ให้ครบจำ�นวน 34 โครงการ มูลค่า ประมาณ 2.1 หมื่ น ล้ า นบาท ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2556 ส่วนนโยบายหาแหล่งเงิน ลงทุ น จะมาจากการเพิ่ ม ทุ นใน สัดส่วน 30% หรือ คิดเป็นวงเงินที่ จ ะ เ พิ่ ม ทุ น จำ � น ว น ดั ง ก ล่ า ว โดยบริษัทฯ แต่งตั้งให้ บล.กสิกร ไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน การจัดหาเครื่องมือทางการเงินที่มี อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอีก 7 0 % จ ะ ม า จ า ก ก า ร กู้ เ งิ น ซึง่ ธนาคารกสิกรไทย เป็นแกนหลัก ในการหาแหล่งเงินกู้ให้กับบริษัทฯ และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการ

ดำ�เนินการหาแหล่งเงินกู้ รวมถึงได้ มี ก า ร พู ด คุ ย แ ห ล่ ง เ งิ น กู้ จ า ก ธนาคารโลกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิด กว้างที่จะให้พันธมิตรเข้ามาถือหุ้น ในบริษทั ฯ โดยตรง รวมทัง้ เปิดกว้าง ให้พันธมิตรที่สนใจเข้ามาถือหุ้นใน บริษัทย่อย หรือเป็นรายโครงการ โดยบริษัทฯ ยังมีนโยบายหลัก ที่จะ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ส่วนขัน้ ตอนในการ เจรจากับพันธมิตร บริษัทฯ จะให้ที่ ปรึกษาทางการเงิน คือ บล.กสิกร ไทย เป็นผู้ดำ�เนินการเจรจา สำ�หรับแนวโน้มรายได้ของ

PS ยอมรับ (ต่อจากหน้า 1)

นายทองมา วิจติ รพงศ์พนั ธุ์ ประธานกรรมการบริ ห ารและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) (PS) กล่าวยอมรับว่ารายได้ในปีนี้อาจ

News Station บริ ษั ท แต่ ล ะปี จ ะมี ร ายได้ จ าก บริ ษั ท สตี ล อิ น เตอร์ เ ทค จำ � กั ด (มหาชน) หรือ STEEL ก่อนที่จะมี การควบรวมบริ ษั ท ฯ ที่ ป ระมาณ 300 - 400 ล้านบาทต่อปี ส่วนราย ได้รวมในปีนี้ ขึน้ อยูก่ บั การทยอยรับ รู้ ร ายได้ จากการขายไฟฟ้ า ที่บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนทยอยเปิด โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสง อาทิตย์ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ด้านนางสาววันดี กุญชรยา คง ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท เอสพี ซี จี จำ�กัด (มหาชน) (SPCG) กล่าวว่า

ภายในปี 2556 บริษัทฯ จะต้องจ่าย ไฟทีท่ �ำ สัญญาซือ้ ขายไว้กบั การไฟฟ้า ส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) จากใบอนุญาต ทั้งหมดที่ได้รับให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ จำ � นวน 34 โครงการ ซึ่งมีขนาดผลิตไฟฟ้า 6 เมกะวั ต ต์ ต่ อโครงการ มู ล ค่ า ลงทุ น 600 - 700 ล้ า นบาท ซึ่งแต่ละโครงการมีมูลค่าการลงทุน ไม่เท่ากัน ขึน้ อยูก่ บั มูลค่าทีด่ นิ รวม ถึงการออกแบบและระบบสายส่ง ไฟฟ้ า โดยปั จ จุ บั นได้ มี โ รงไฟฟ้ า จำ�หน่ายไฟแล้ว 3 โครงการ “บริษทั ฯ ให้ธนาคารกสิกรไทย เป็นแกนหลักในการหาแหล่งเงินกูใ้ น การลงทุน โดยสัดส่วนเงินที่จะใช้ ลงทุนจำ�นวน 34 โครงการดังกล่าว มู ล ค่ า 2 . 1 ห มื่ น ล้ า น บ า ท แบ่งเป็นการกู้เงินจากสถาบันการ เงินสัดส่วน 70% และการใช้สว่ นทุน ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ สั ด ส่ ว น 3 0 % ซึ่ ง แ ผ น ก า ร ร ะ ด ม ทุ นโ ด ยใ ช้ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น บริ ษั ท ฯ จะดำ�เนินการระหว่างปีนแี้ ละปีหน้า” นางสาววันดี กล่าว ฟากนางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง ประธานกรรมการบริหาร บล.กสิกร ไทย กล่าวในฐานะทีป่ รึกษาทางการ เงิน SPCG ว่า ในเบื้องต้นรอบ แรก คาดว่า SPCG จะออกหุ้นเพิ่ม ทุน (PO) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ในช่วงปลายไตรมาส 3/2554 ทั้งนี้ เพื่อนำ�เงินที่ได้ไปรองรับการขยาย โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสง อาทิตย์ในปีนี้ อนึง่ บริษทั สตีล อินเตอร์ เทค จำ�กัด (มหาชน) หรือ STEEL ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท เอสพีซีจี จำ�กัด (มหาชน) ชื่อย่อ จากเดิม STEEL เปลี่ยนเป็น SPCG มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา

ทำ�ได้ต่ำ�กว่าเป้าหมายที่วางไว้เล็ก น้อย โดยทั้งปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 32,000 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุเกิดจากการ ดำ�เนินงานธุรกิจในต่างประเทศมี หลายปัจจัยทีค่ วบคุมไม่ได้จงึ ส่งผล กระทบต่อรายได้ที่เกิดขึ้น โดยใน

ปีนบี้ ริษทั ฯ ตัง้ เป้ารายได้ในส่วนต่าง ประเทศที่ 4,000 ล้านบาท ซึ่งคาด ว่ า จ ะ ส า ม า ร ถ ทำ � ไ ด้ จ ริ ง ที่ 1,500 - 2,000 ล้านบาท อย่างไร ก็ตามแม้ว่ารายได้จะต่ำ�กว่าที่คาด การณ์เชื่อว่าจะไม่มากนัก ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

PS ยอมรับ (ต่อจากหน้า 3)

เนื่ อ งจากรายได้ ภ ายใน ประเทศอาจจะดีขึ้นและชดเชยใน ส่วนที่หายไปได้ ทั้งนี้ยอด Presale จะเป็น ไปตามเป้าหมายที่ 42,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึง่ ปีแรกทีผ่ า่ นมามียอด Presale ที่ 20,000 ล้านบาท และ ในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีแนวโน้มที่ จ ะ เ ติ บโ ตไ ด้ ต่ อ เ นื่ อ ง ทั้ ง นี้ สถานการณ์การเมืองไม่ได้ส่งผล กระทบต่อยอด Presale ของบริษทั ฯ ส่วนปัญหาราคาวัสดุก่อสร้างและ ราคาสินค้าต่างๆ ที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีการควบคุมและบริหารเป็นอย่าง ดี แม้ราคาสินค้า Commodity บาง ประเภทที่ปรับขึ้นตามกลไกตลาด ทำ�ให้ตอ้ งปรับราคาขึน้ บ้างเล็กน้อย แต่ถอื เป็นปกติทบี่ ริษทั ฯ จะพิจารณา การปรั บ ขึ้ น ราคาในทุ กไตรมาส อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ มี ห ลาย โครงการทีร่ องรับกำ�ลังซือ้ ลูกค้าทีม่ ี ความแตกต่าง โดยปัจจุบันราคา บ้านเดีย่ วต่�ำ สุดที่ 2.5 ล้านบาท และ ทาวน์เฮาส์ที่ 800,000 บาท “แนวโน้มการปรับขึน้ ราคา ช่วงครึ่งปีหลังจำ�เป็นต้องพิจารณา ตามรายโครงการและราคาวั ส ดุ ก่อสร้างต่างๆ โดยมองว่าปีนี้ราคา

BSBM รับปีนี้ (ต่อจากหน้า 1)

นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ รองกรรมการผู้ จั ด การ บมจ. บางสะพานบาร์มิล (BSBM) เปิด เผยว่า ยอดขายปีนจี้ ะทำ�ไม่ได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้ 1.5 - 2.0 แสน ตั น จากปี ก่ อ นมี ย อดขายกว่ า 9 หมื่นตัน แต่ในแง่ของราคาขาย จะดีขึ้นกว่า 10% จากปีก่อน เป็น ไปตามราคาตลาด ส่วนกำ�ไรสุทธิ ยังประเมินยากเนื่องจากต้นทุน วัตถุดิบสูง ช่วงนี้ชะลอการผลิต

News Station

หน้า 4

เหล็กเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10% เช่น เดียวกับราคาคอนกรีตที่เพิ่มขึ้นใน อั ต ราเดี ย วกั น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ต้ น ทุ น ของบริษัทฯ” นายทองมา กล่าว อนึง่ บริษทั ฯ มีตน้ ทุนแบ่ง เป็นสัดส่วน โดยต้นทุนจากที่ดิน ประมาณ 10 - 30% ต้นทุนค่า ก่อสร้างตัวบ้านประมาณ 50% และ บริ ษั ท ฯ จะมี กำ �ไรสุ ท ธิ เ หลื อ ต่ อ โครงการที่ประมาณ 15 - 17% อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ตัง้ เป้า หมายแผนการส่งมอบโครงการทั้ง ทาวน์ เ ฮาส์ บ้ า นเดี่ ย ว และ คอนโดมิเนียมในปี 2555 เติบโต 10 - 15% จากแผนเป้าหมายการ ส่งมอบในปีนที้ อี่ ยู่ 14,000 ยูนติ โดย เชือ่ ว่าบริษทั ฯ ยังมีความสามารถใน การรองรั บ การผลิ ต จากโรงงาน ของบริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ มีก�ำ ลังการผลิต จากโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ โรงที่ 1 และ 5 รวมกันเป็น 700 หลังต่อ เดือน จากกำ�ลังการผลิตโรงงานที่ 1 ที่ 260 หลังต่อเดือน และโรงงาน ที่ 5 อี ก 440 หลั ง ต่ อ เดื อ น แต่ปัจจุบันนี้ใช้กำ�ลังการผลิตเพียง 440 หลังต่อเดือนเท่านัน้ ซึง่ คาดว่า ในเดื อ นต.ค.นี้ กำ � ลั ง การผลิ ต

จะเพิ่มขึ้นจนเต็มกำ�ลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี ก า ร บ ริ ห า ร ง า น จ า ก ผู้ ผ ลิ ต Outsource ประมาณ 5 - 10% คิด เป็นผู้ประกอบการประมาณ 3 ราย

ซึ่งหากการดำ�เนินงานในโรงงาน ของบริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิตที่เต็ม ทีอ่ าจจะต้องปรับกลยุทธ์ดา้ นการใช้ Outsource เป็นเฉพาะบางโครงการ เช่น โครงการคอนโดฯ

จากการหยุดนำ�เข้าวัตถุดิบหรือ Bil et และรอกระทรวงพาณิชย์ปรับ ขึ้นราคาเหล็กเสียก่อน ปัจจุบัน บริษัทฯ รอกระ ทรวงพาณิชย์พจิ ารณาปรับขึน้ ราคา เหล็กหลังวัตถุดบิ นำ�เข้ามีราคาเพิม่ ขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ ราคาขาย เพราะตอนนีใ้ กล้ชนราคาเพดานที่ 24 บาท/ก.ก.แล้ว ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบ การไม่กล้าสัง่ วัตถุดบิ นำ�เข้า เพราะ ปั จ จุ บั น ราคาวั ต ถุ ดิ บ สู ง อยู่ ที่

670 - 680 ดอลลาร์/ตัน สำ�หรับราคาขายเฉลีย่ ใน Q2/54 ดีกว่า Q1/54 ประมาณ 0.50 บาท/ก.ก.หรือ 22.50 บาท/ ก.ก.ส่วนปริมาณขายน่าจะมากกว่า Q2/53 ที่ 2.2 หมื่นตัน อย่างไร ก็ตามราคาเหล็กในประเทศอ่อน ตัวแต่ราคาในต่างประเทศค่อนข้าง สูงเพราะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์จะมี ทิศทางเดียวกับราคาน้ำ�มัน โลหะ ทองคำ�

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ไม่มี หนี้ การบริหารงานหรือปรับกลยุทธ์ ต่างๆ สามารถทำ�ได้ง่าย โดยปีนี้ ไ ม่ มี โ ค ร ง ก า ร ล ง ทุ น ใ ห ม่ โดยบริษทั ฯ มีก�ำ ลังการผลิตคงเดิม ที่ 7.2 แสนตัน/ปี และยังไม่มคี วาม จำ�เป็นต้องขยายกำ�ลังการผลิต

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

มอร์แกนสแตนเลย์ลดคำ�แนะนำ�การลงทุน ตลาดหุ้นไต้หวันเป็น “ลดน้ำ�หนัก”

คูเวตไฟเขียวแผนลงทุนสร้าง โรงกลั่นน้ำ�มัน 14.5 พันล้านดอลล์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า คูเวตเห็น ชอบแผนลงทุนก่อสร้างโรงกลั่นน้ำ �มันมูลค่า 14.5 พันล้านดอลลาร์เพือ่ เพิม่ กำ�ลังการผลิตของอุตสาหกรรม โรงกลั่ น น้ำ � มั นในประเทศรองรั บ ความต้ อ งการที่ ขยายตัว นายโมฮัมหมัด อัล-บูเซรีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงน้ำ�มันูคูเวตกล่าวว่า สภาปิโตรเลียมแห่งชาติ คูเวตได้เห็นชอบแผนสร้างโรงกลัน่ น้ำ�มันกำ�ลังการผลิต 615,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งนับเป็นโครงการขนาดใหญ่ “โรงกลัน่ น้�ำ มันอัล-ซอร์จะเป็นโรงกลัน่ น้�ำ มัน ทีม่ ขี นาดใหญ่ และเราจะได้ด�ำ เนินการตามแผนทีผ่ า่ น ความเห็นชอบมาแล้วทันที’ นายอัล-บูเซรี่ กล่าว ทั้งนี้ การเห็นชอบแผนลงทุนในโครงการดัง กล่าวมีขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะเดียวกันยังได้มีการ เห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการกลัน่ น้�ำ มันทีโ่ รงกลัน่ น้ำ�มัน 2 แห่ง

News Station

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า มอร์แกนสแตนเลย์ ลดคำ � แนะนำ � การลงทุ น ตลาดหุ้ น ไต้ ห วั น ลงจากระดั บ “เท่าตลาด” เป็น “ลดน้�ำ หนักการลงทุน” หลังคาดการว่า กำ�ไร สุทธิของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มลดลง แต่เพิ่มคำ�แนะนำ� การลงทุนตลาดหุ้นอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นายโจนาธาน การ์เนอร์นักกลยุทธ์ตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคเอเซียของมอร์แกน สแตนเลย์ระบุในบทวิเคราะห์ว่า กำ�ไรขั้นต้นในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดภาวะอิ่มตัวใน กลุม่ เทคโนโลยีปลายน้ำ� นอกจากนีใ้ นบทวิเคราะห์ดงั กล่าวระบุ ว่า ราคาหุ้นที่ตลาดไต้หวันสูงกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยในตลาดเกิด ใหม่ภมู ภิ าคเอเซียทีค่ �ำ นวณไว้ในดัชนี MSCI Emerging Markets แล้ว 23% ขณะเดียวกันมอร์แกนสแตนเลย์ได้เพิม่ คำ�แนะนำ�การ ลงทุนตลาดหุ้นอินโดนีเซียจากระดับ “ลดน้ำ�หนักการลงทุน” เป็น “เท่าตลาด” เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการของบริษัท จดทะเบียนมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่วงเริ่มต้น ของการฟืน้ ตัวเท่านัน้ โดยในปีนดี้ ชั นีจาการ์ตา้ คอมโพสิตตลาด หุน้ อินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ มาเพียง 3.4% นอกจากนี้ มอร์แกนสแตน เลย์ได้เพิ่มคำ�แนะนำ�การลงทุนตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เช่นกันจาก ระดับ “ลดน้ำ�หนักการลงทุน” เป็น “เท่าตลาด” เนื่องจากคาด ว่า การแข็งค่าขึ้นของเงินยูโรจะส่งผลดีต่อหุ้นที่ของบริษัทจด ทะเบียนที่มีพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก

AFET “ติ ด แนวต้ า น 133 บ./ก.ก.” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF)

RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 262 สัญญา สถานะคงค้าง 1,662 สัญญา - ปิด 132.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.85 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค. 55) ปัจจัยบวก - สัญญาส่งมอบเดือนก.พ.55 เข้ามาเป็นวันแรก ทำ�วอลุม่ คึกคัก ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคติดแนวต้าน 133 บ./ก.ก. - น้�ำ มันลงหนักต่อเนือ่ ง - หนีเ้ สียยุโรปยังไม่จบ - ความต้องการชะลอตัว - ของทะลักเพราะฝนทิง้ ช่วง กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค. 55) - แนวรับ 122.50 บ./ก.ก. - แนวต้าน 133 บ./ก.ก.

หน้า 5

มาเลย์-สิงคโปร์จูบปากเตรียมลงทุนร่วม กันวงเงิน 9.8 พันล้านดอลล์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า คาซานาห์ กองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติมาเลเซีย และเทมาเส็ก กองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติสิงคโปร์ เตรียมลงทุน ร่วมกันวงเงิน 9.8 พันล้านดอลลาร์ ในโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ทางใต้ของมาเลเซีย และในสิงคโปร์ โดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็นการลงทุนด้าน โรงแรม อพาร์ตเมนท์ สำ�นักงาน และศูนย์การค้าใน พื้นที่ 501,020 ตารางเมตรในย่านธุรกิจ 2 แห่งของ สิงคโปร์ ในส่วนนี้จะมีการลงทุนมูลค่า 8.8 พันล้าน ดอลลาร์ และจะมีการลงทุนในเขตอิสกันดาร์ของมาเลเซีย มูลค่า 980 ล้านดอลลาร์ในโครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่ค้า ปลีก และสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง “การลงทุนด้านการพัฒนาในพื้นที่อิสกันดาร์ กับเทมาเส็กจะเป็นการสานต่อและเติมเต็มโครงการ พั ฒ นาที่ ริ เ ริ่ ม มาแล้ ว ตั้ ง แต่ ปี 2006” นายอั ซ แมน มอคทาร์ กรรมการผู้จัดการคาซานาห์ กล่าว ทัง้ นี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีขนึ้ หลังมาเลเซีย ยินยอมที่จะย้ายสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจไปยัง บริเวณใกล้กับสะพานที่เชื่อมระหว่างทั้งสองประเทศ

TFEX “ฝั ง ่ ขายยั ง มี ล น ้ ุ ” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS)

SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 21,462 สัญญา สถานะคงค้าง 36,693 สัญญา - ปิด 703.80 จุด ไม่เปลีย่ นแปลง (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - สภาฯ กรีซมีแนวโน้มออกนโยบายรัดเข็มขัดพยุงเศรษฐกิจ ปัจจัยลบ - ตลาดคาดหลังเลือกตัง้ ม็อบยังอยู่ - นลท.บางส่วนยังไม่มน่ั ใจศก.กรีซจบจริง - กระแสเงินนอกไหลออกต่อเนือ่ ง - เงินเฟ้อไทยในสัปดาห์นม้ี แี นวโน้มจะออกมาตามคาด - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 1332.93 ล้านบาท กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 700 จุด - แนวต้าน 708 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 702 จุด แนวต้าน 710 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

หน้า 6

TISCO มูลค่าพื้นฐาน 48 บ. บล.เคที ซีมิโก้ แนะนำ�ซื้อ TISCO มูลค่าพื้นฐาน 48.00 บาท พร้อมระบุว่า ส่วนต่างดอกเบี้ยเริ่มลดลงในอัตราที่ชะลอตัวใน 2Q54 (-0.3% QoQ หรือ -1.59% YoY) เป็น 3.8% ทั้งนี้ แม้ว่าความกดดันด้าน มาร์จิ้นยังมีอยู่ แต่การเติบโตของสินเชื่อที่ดีกว่าคาดมาก ทำ�ให้รายได้ ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเพียงเล็กน้อย -3% QoQ และคงที่ YoY ใน 2Q54 หรือ +6% ในงวด 1H54 ด้วยดอกเบี้ยขาขึ้นที่ใกล้จบ ราคาหุ้นซื้อขายที่ ค่า PE ต่ำ�ที่สุด และกำ�ไรทั้งปี 54 อาจจะปรับขึ้นอีก 3 - 6%

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 28/06/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TISCO 36.00 0.25 0.70 35.75 36.00 35.75 35.75 35.82

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

724,000 25,932 0.70 8.72 1.70 2.25 6.29 4.13 26,204

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/04/54

1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 35.75 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED CHASE NOMINEES LIMITED 42 SATHINEE CO.,LTD.

จำ�นวนหุ้น

(%)

101,066,932 72,791,200

13.89 10.00

42,370,100

5.82

37,767,056 35,893,425

5.19 4.93

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

คลังเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 54 น า ย น ริ ศ ชั ย สู ต ร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจ การคลัง กล่าวรายงานถึงที่มา และความสำ�คัญของโครงการว่า โครงการประกั น ภั ย ข้ า วนาปี ปีการผลิต 2554 นี้ถือเป็นส่วน หนึ่ ง ของแผนปฏิ บั ติ ก ารตาม ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการ ประกันภัยพืชผล ซึง่ คณะรัฐมนตรี ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2554 เป็นจุดเริ่ม ต้ น ที่ สำ � คั ญ ในการสร้ า งระบบ ประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกร ไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เกษตรกรทัว่ ประเทศมีทางเลือกใช้ เครื่องมือประกันภัยเพื่อคุ้มครอง ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติตา่ งๆ อันได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลม พายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และ อัคคีภัย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วม โครงการรั ฐ จะอุ ด หนุ น ค่ า เบี้ ย ประกันภัยสำ�หรับเกษตรกร ในส่ ว นที่ เ กิ น กว่ า 60 บาทต่อไร่ จากอัตราเบี้ยประกัน ภัยสุทธิ 129.47 บาทต่อไร่ในกรณี ที่เกิดความเสียหาย เกษตรกรผู้ ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการจะได้ รับสินไหมทดแทนจากผูร้ บั ประกัน ภัยเอกชนเพิ่ ม เติ ม จากการช่วย เหลือผู้ประสบภัยของรัฐปัจจุบัน โดยจำ � นวนค่ า สิ น ไหมทดแทน จะขึ้ น กั บ ระยะการเพาะปลู ก โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 60 วันแรก นับจากวันเริ่มเพาะปลูก จำ�นวน 606 บาทต่อไร่ และวัน ที่ 61 ขึน้ ไป จนถึงวันสุดท้ายก่อน การเก็บเกีย่ ว จำ�นวน 1,400 บาท ต่อไร่ โครงการนี้ ไ ด้ รั บ ความ ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสมาคม ประกั น วิ น าศภั ย โดยบริ ษั ท เอกชนผู้ รั บ ประกั น ภั ย ตาม โครงการนี้มีทั้งหมด 8 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพ

ประกั น ภั ย จำ � กั ด (มหาชน) บริ ษั ท ทิ พ ยประกั น ภั ย จำ � กั ด (มหาชน) บริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกั น ภั ย จำ � กั ด (มหาชน) บริ ษั ท ประกั น ภั ย ไทยวิ วั ฒ น์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท นวกิจ

ธ.ก.ส. ในฐานะผู้บริหารโครงการ จะทำ � หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ จากผู้รับประกันภัยไปยังเกษตรกร ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรรายย่อยให้สามารถเข้าถึง กรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างทั่วถึง

ประกั น ภั ย จำ � กั ด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำ �กัด (มหาชน) บริษทั เมืองไทยประกัน ภัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท อาค เนย์ ปร ะกั น ภั ย จำ �กั ด (มหาชน) ซึ่งได้ยืนยันความพร้อม ในการจ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ เอกสารประกอบการจ่ายสินไหม ทดแทนครบถ้ ว น นอกจากนี้

ได้ยืนยันความพร้อมในการขาย กรมธรรม์ซึ่งมีช่วงเวลาสอดคล้อง กั บ ช่ ว งเวลาเพาะปลู ก ของ เกษตรกรในแต่ละภูมิภาค โดย เกษตรกรในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ จะสามารถซือ้ กรมธรรม์ประกันภัย ข้าวนาปีได้ที่สำ�นักงาน ธ.ก.ส. ที่ ให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ ที่ เ กษตรกร มี แ ปลงเพาะปลู ก ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึ ง วั น ที่

31 กรกฎาคม 2554 แ ล ะ สำ � ห รั บ ภ า คใ ต้ เกษตรกรจะสามารถซื้อกรมธรรม์ ป ร ะ กั น ภั ย ไ ด้ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2554 ถึ ง วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2554 รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็น สั ก ขี พ ยานในพิ ธี เ ปิ ดโครงการ ประกั น ภั ย ข้ า วนาปี ปี ก ารผลิ ต 2554 อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ สร้ า งระบบประกั น ความเสี่ ย ง สำ � หรั บ เกษตรกรผ่ า นโครงการ ประกันรายได้ไว้แล้ว อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากเกษตรกรไทยยังคงเผชิญ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆ ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงได้วางแนวคิด ริ เ ริ่ ม ที่ จ ะเพิ่มหลักประกันให้กับ เกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัย ธรรมชาติ การดำ�เนินการโครงการ ประกันภัยข้าวนาปีและการลงนาม ในบันทึกความเข้าใจของภาครัฐ และเอกชนในวันนี้ จึงเป็นก้าวแรก แ ล ะ ก้ า ว สำ � คั ญ ใ น ห น้ า ประวัตศิ าสตร์ของภาคการเงินและ ภาคการเกษตรของไทยในการใช้ เครื่องมือประกันภัยที่ภาคเอกชน ดำ�เนินการอยูแ่ ล้วให้เกษตรกรไทย ได้รับประโยชน์สูงสุด รัฐบาลมี ความเชื่ อ มั่ น ว่ า การเพิ่ ม หลั ก ประกันดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกร ทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศทีไ่ ม่เคยมีระบบ ประกั น ความเสี่ ย งภั ย ธรรมชาติ ใดๆ มี ห ลั ก ประกั น เพิ่ ม เติ ม ที่ มั่ น คง และทำ � ให้ ใ นท้ า ยที่ สุ ด สามารถหลุดพ้นจากภาวะหนี้สิน มีเงินทุนเพียงพอสำ�หรับการเพาะ ปลูกในรอบต่อไป และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้โครงการ ประกันภัยข้าวนาปียังถือเป็นการ วางรากฐานสู่การขยายผลการรับ ประกันภัยไปสู่พืชเศรษฐกิจหลัก ชนิดอื่นๆ ด้วย ในอนาคตอันใกล้ ด้วย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

กำ�หนดกรอบราคาซื้อขายสูง-ต่ำ�สุด DW Warrant และ TSR เริ่ม 5 ก.ค. นี้ นายจรั ม พร โชติ ก เสถี ย ร กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงกรอบราคาซื้อขาย สูงสุด-ต่�ำ สุด (Ceiling และ Floor) ของ หลักทรัพย์กลุม่ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ เพือ่ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถจำ�กัดความเสี่ยง จากปัญหาความผันผวนของราคาทีอ่ าจ เกิดจากการส่งคำ�สั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะ สม หรือการส่งคำ�สัง่ ผิดพลาดในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว” ทั้งนี้ การปรับเกณฑ์ดงั กล่าวจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

News Station

หน้า 8

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด ราคา โดยให้ราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลง ราคาซื้ อ ขายของใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ จากราคาเสนอขายของผูอ้ อกหลักทรัพย์ อนุพันธ์ (Derivative Warrant: DW) (ราคา IPO) ไม่เกิน 100% และไม่ต่ำ� ให้มีราคาเปลี่ยนแปลงไม่เกิน +/-30% กว่า 50% ของราคาปิดหุน้ อ้างอิงวันก่อน ของราคาปิดหุ้นอ้างอิงวันก่อนหน้าคูณ หน้าคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อ 1 ใบ ด้วยอัตราการใช้สิทธิต่อ 1 ใบสำ�คัญ สำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ พร้ อ มกำ � หนดให้ มี แสดงสิทธิ (Exercise Ratio) ซึ่งเป็น ระบบคั ด กรองคำ � สั่ ง ซื้ อ ขาย (Order กรอบราคาปัจจุบนั ทีใ่ ช้ส�ำ หรับ ใบสำ�คัญ Screening System) ใน DW เช่นเดียว แสดงสิทธิ (Warrant) และใบแสดงสิทธิ กับที่ใช้ใน Warrant และ TSR เพื่อ ในการซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่ โ อนสิ ท ธิ ไ ด้ ป้องกันคำ�สั่งซื้อขายที่มีราคาสูงหรือต่ำ� (Transferable Subscription Right : ผิดปกติควบคู่ไปด้วย TSR) นอกจากนี้ ได้ กำ � หนดกรอบ ราคาสำ�หรับการซือ้ ขายวันแรกของ DW Warrant และ TSR จากเดิมที่ไม่มีกรอบ

AGE คาด H2/54 ผลงานเจ๋งกว่า H1/54 นายพนม ควรสถาพร กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับ เป้าหมายยอดขายในปีนี้เป็นเติบโต 80% หรือ 5 พันล้านบาท จากเดิมที่คาดว่า ยอดขายจะเติบโตประมาณ 50% เมื่อ เทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มียอด ขายในต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ คำ�สั่งซื้อถ่านหินจากประเทศจีนที่มีเพิ่ม ขึ้นในสัดส่วน 20 - 30% ของยอดขาย โดยรวมจากปีกอ่ นทีไ่ ม่ได้มกี ารค้าขายกับ ประเทศจีน ขณะเดียวกันยังได้รับคำ�สั่ง ซื้ อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากประเทศหลั ก อย่ า ง

อินโดนีเซียอีกด้วย “แนวโน้มธุรกิจพลังงานยังคงมี ขณะที่มั่นใจว่า ผลประกอบการ โอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะมี ในช่วง Q3/54 และ Q4/54 จะออกมา ดีมานด์ทสี่ งู ขึน้ ทัง้ จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เติบโตดีกว่า Q2/54 เนื่องจากบริษัทฯ มี ของประเทศญีป่ นุ่ ยังไม่แล้วเสร็จจึงทำ�ให้ แผนการลดต้นทุนโดยได้มีการก่อสร้าง ต้องการพลังงานทดแทนมากขึ้น รวมถึง ท่าเรือคลังสินค้าในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศจีนทีม่ กี ารก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด และอยุธยา จากเดิมทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องเช่า 600 - 800 เมกะวัตต์ เฉลี่ยสัปดาห์ละ คลังสินค้าเพือ่ สต็อกสินค้าไว้จำ�หน่ายให้ 1 โรง จากการขยายตัวของเศรษฐกิจจึง กับลูกค้า โดยเบือ้ งต้นจะลดต้นทุนให้กบั ทำ�ให้มีการใช้พลังงานที่สูงมาก เชื่อว่า บริษทั ฯ ได้ 1 - 2% ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ กำ�ไร ทัง้ นีห้ ากผลประกอบการไตรมาส 3 และ สุทธิให้เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน 4 ออกมาดีเชือ่ ว่ายอดขายในปีนมี้ โี อกาส ทำ�ได้ถึง 100%” นายพนม กล่าว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“ตุ้ย” ธีรภัทร์ สัจจกุล การบริหารการเงินส่วนตัว รายได้ทั้งหมดที่เข้ามา ผมจะแบ่งออกเป็นหลายสัดส่วน คือพอเริ่มมีครอบครัวจะ ทำ�อะไรต้องคิดให้รอบครอบมากยิง่ ขึน้ โดยหลักจะเก็บมาสุดในรูปแบบของเงินออม ทรัพย์ รองลงมาแบ่งออกมาเป็นค่าใช้จา่ ยแต่ละเดือน และส่วน สุดท้ายแบ่งออกมา เป็นลงทุน การลงทุนในตลาดทุนบ้างหรือไม่ ปัจจุบันมีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ส่วนในอนาคตมีแผนที่จะเข้าไป ลงทุนในหุน้ โดยเฉพาะกลุม่ พลังงาน กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ และกลุม่ อสังหาริมทรัพย์ เพราะมองดูแล้วมีความน่าสนใจทีจ่ ะสามารถให้ผลตอบแทน ทีด่ ไี ด้ นอกจากนีแ้ ล้ว ด้านเทคโนโลยีและเอ็นเตอร์เทนเมนต์มีการแข่งขันกันมากขึ้นในทุกวันนี้ มันก็เป็น อีกหนึ่งไอเดียที่คิดจะทำ�เพิ่มเติม

“ตุ้ย” ธีรภัทร์ สัจจกุล

แนวคิดเรื่องการออม การออมเงินมันเป็นเรื่องของความอุ่นใจ มันจะเห็นชัดเจนเมื่อเรามีครอบครัว และทำ�ให้เรามองข้ามผ่านเลยตัวเราเองไป มองความเป็นอนาคตมากขึ้น มันเลย ทำ �ให้ เ ราเป็ น เสาเข็ ม ของครอบครั ว ที่ จ ะต้ อ งทำ � อย่ า งไร วางแผนอย่ า งไร ให้ครอบครัวมีความสุข ฝากถึงผู้อ่าน ในหลักของการออมเงินควรใช้หลักของความคุ้มค่า นั้นแปลว่า คุณได้นำ�ความ เหน็ดเหนือ่ ยของคุณไปแลกกับสิง่ ทีม่ นั คุม้ ค่าหรือไม่ ซึง่ ถ้ามันไม่คมุ้ มันก็จะเป็นความ ฟุ่มเฟือยขึ้นมาทันที ทุกความคุ้มค่ามันต้องแลกมาด้วยความเหน็ด เหนื่อย ดังนั้น เราต้องคิดให้มากๆ ก่อนที่จะใช้จ่ายเงินออกไป

.....จบ....

www.istationnews.com


Lifestyle Station

Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

อาหาร VS โรคภูมิแพ้

by Jackal_XIII

อย่าได้แตะถ้าเป็นภูมิแพ้ - หลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ - หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม ช็อกโกแลต - หลีกเลี่ยงสารเคมีปรุงแต่งอาหาร และสารปนเปื้อน เช่น ฟอร์มาลินในอาหารทะเล สีสังเคราะห์ สารกันบูด ผงชูรส ยาฆ่าแมลง - เลือกรับประทานผัก และผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) หรือยาธรรมชาติ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคหวัด ภูมิแพ้ ติดเชื้อง่าย - เลือกรับประทานอาหารที่ใช้น้ำ�มันไม่ผ่านความร้อน - ใช้เครื่องปรุงธรรมชาติ เช่น ซีอิ๊วหมักธรรมชาติ, มิโซะ, เต้าเจี้ยว, บ๊วยดอง, ขิง เป็นต้น เมนูแนะนำ�เพื่อสู้ภูมิแพ้ - เช้า สลัดไก่ และน้ำ�มันมะกอก ซุปฟักทองราดน้ำ�มันงา ข้าวโพดต้ม 1 ฟัก น้ำ�มะพร้าวพร้อมเนื้อ - กลางวัน ข้าวกล้องโรยงาดำ� ปลาแซลมอลนึ่งพร้อมผักออร์แกนิกและน้ำ�จิ้มแจ่วน้ำ�ส้ม หรือน้ำ� ฝรั่งคั้นสด กล้วยน้ำ�ว้า 2 ลูก - เย็น ข้าวกล้อง แกงส้มปลาช่อน ยำ�ใหญ่ใส่สารพัด น้ำ�ถั่วเขียวต้มใส่ขิง เพื่อเพิ่มความร้อน ให้แก่ร่างกายในฤดูหนาว - เมนูเสริม ต้มยำ�ไก่บ้าน ปอเปี๊ยสดใส่กุ้ง แหนมเนือง โซบะน้ำ�ใส่มิโซะหมู

Photo Release

เอสเอ็มอีแบงก์ รับมอบเงินฝาก 3 หน่วยงานราชการ จ.เชียงใหม่ พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ นายโสฬส สาครวิ ศ ว กรรมการผู้ จั ด การ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) รับมอบเงินฝากจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วน จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ นายทั ศ นั ย บู ร ณุ ป กรณ์ นายก เทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายคเชน เจียกขจร นายก เทศบาลตำ�บลช้างเผือก จ.เชียงใหม่ จำ�นวนเงินรวม 605 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารนำ�เงินไปสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ สามารถดำ�เนินกิจการและเติบโตเป็นกำ�ลังสำ�คัญสร้าง เศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ จัดแคมเปญ “SCB Fashion Festival”

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรเดียวที่ร่วมมอบส่วนลดและสิทธิ พิเศษ จาก Brand ชั้นนำ� ในแคมเปญ “SCB Fashion Festival” สำ�หรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท รับส่วนลดพิเศษ และสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ รับส่วน ลดเพิ่มพิเศษสูงสุด 20% จาก Brand GAP, รับส่วนลดเพิ่ม 5% บวกคะแนนสะสม SCB Rewards 2,000 คะแนน เมื่อซื้อสินค้า Esprit ครบทุก 4,000 บาท ต่อเซลล์สลิป และรับเงินคืน 5% เมื่อซื้อสินค้าจาก แบรนด์ ZARA / Massimo Dutti / Ted Baker / bebe / Bershka / Stradivarius ครบทุก 2,000 บาท ต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ก.ค. 54 ทั้งนี้ การได้รับ สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB Call Center 02-777-7777

มุมประกัน

กรุงไทย - แอกซ่า ส่งแผนประกันสำ�เร็จรูป “สุขใจวัยเกษียณ” - “สุขใจบำ�นาญ”

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ออกแผนประกันสำ�เร็จรูป “สุขใจวัยเกษียณ” และ “สุขใจบำ�นาญ” ด้วยการนำ�เสนอแบบ ประกันภัยหลักเพื่อการเกษียณ ควบรวมกับสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน และสัญญาเพิ่มเติมผล ประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย “สุขใจวัยเกษียณ” คือแผนประกันที่ให้ลูกค้าออกแบบชีวิตหลังวัยเกษียณด้วยตัวเอง โดยเน้นการได้รับเงินคืนก้อนใหญ่ ณ อายุ ครบ 60 ปี เพื่อใช้เป็นการลงทุน หรือดูแลชีวิตในวัยเกษียณ พร้อมกันนี้ได้มอบความคุ้มครองพิแศษ ในลักษณะของสวัสดิการด้านค่ารักษา พยาบาลและค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในช่วงเวลาของการการออม (ก่อนอายุครบ 60 ปี) โดยสวัสดิการดังกล่าวนี้ จะเข้ามาทำ�งานโดยไม่มีผลกระทบกับเงินออมในวัยเกษียณแต่อย่างใด “สุขใจบำ�นาญ” เป็นแผนเกษียณที่แตกต่างจาก “สุขใจวัยเกษียณ” โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังวัยเกษียณ เหมาะสำ�หรับ ผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินหลังวัยเกษียณ โดยกำ�หนดเป็นเงินบำ�นาญไว้ใช้จ่ายรายปี พร้อมทั้ง การได้รับสวัสดิการด้านค่ารักษา พยาบาลช่วงหลังวัยเกษียณ โดยทางบริษัทฯ จะเข้ามาดูแลทั้งสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางการเงินของลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งนี้แผนประกันสำ�เร็จรูป “สุขใจวัยเกษียณ” เปิดรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 16 - 50 ปี และ แผนประกันสำ�เร็จรูป “สุขใจบำ�นาญ” เปิดรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี โดยลูกค้าสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2689-4800 หรือ www.krungthai-axa.co.th

ปตท. - ปณท. ร่วมสร้างสวนป่าแห่งการเรียนรู้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) และ นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ประธาน กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (ปณท.) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม สัญญา โครงการจัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจไปรษณีย์และสถานีบริการน้ำ�มัน ณ พื้นที่ ปณท. ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้บริหาร ปตท. และ ปณท.ร่วมในพิธี ศูนย์บริการและสถานีบริการน้ำ�มัน พร้อมสวนป่า หรือ Post Park by PTT บนพื้นที่กว่า 10 ไร่นี้ จะถูก จัดสรรเป็นสวนป่าแห่งการเรียนรู้และพักผ่อนของ คนเมือง สถานีบริการน้ำ�มัน ปตท. ครบวงจร ร้านค้าปลีกต่างๆ ที่จะอำ�นวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ อาคาร Philatelic Center ศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้เพื่อการสะสมแสตมป์ และที่จอดรถที่รองรับ การใช้บริการได้มากถึง 200 คัน www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช”

ตอนที่ 14

แม่ทัพตลาดอนุพันธ์

แห่งบล.โกลเบล็ก

ผู้บริหารหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการของความกตัญญูเป็น อย่างมาก หลังจากการยิงคำ�ถามที่ว่า “เคยคิดจะย้ายที่ทำ�งาน หรือมีคนมา ทาบทามไปร่วมงานบ้างหรือไม่” เขาตอบด้วยรอยยิ้มแห่งความมั่นคงใน ปรัชญาได้อย่างน่าชื่นชมว่า... “มีคนมาทาบทามผมให้ไปร่วมงานด้วยพอสมควรนะครับ มีทงั้ บล. และ โบรกฯ ทอง เข้ามามาชวนทั้งผมและทีมงานไป คือมันอย่างงี้ครับ ต้องไปดูตั้งแต่เริ่มแรกว่า ใครเป็นคนชักชวนเรามา ใครเป็นคนให้โอกาส เรา ซึ่งทุกวันนี้เขาก็ยังดูแลบริษัทนี้อยู่

“สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช” แม่ทัพตลาดอนุพันธ์ แห่งบล.โกลเบล็ก

ถ้าโกลเบล็ก ยังเป็น โกลเบล็ก นีอ้ ยู่ ยังเป็น โกลเบล็ก ของ คูหาเปรมกิจอยู่ ผมก็คิดว่า เราคงจะยังไม่ไปไหน แต่ถ้า วันหนึ่งที่นี่เกิดมีการเปลี่ยนเจ้าของ ก็ค่อยมาว่ากันอีกที” สัญญา เล่าต่อถึงทัศนคติในการทำ�งานที่เขายึดมั่น... “หลักในการทำ�งานของผม ง่ายๆ คือ ตัง้ ใจทำ�ในส่วน ที่เป็นหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อย ไปมองถึงเป้าหมายอืน่ ๆ ในวันข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร และ ถ้าเราตัง้ เป้าหมายต่างๆ ไว้แล้วก็ตอ้ งทำ�ให้ได้ ทีส่ �ำ คัญเราต้อง พัฒนาตัวเอง รวมถึงบุคลากร และทีมงานอยู่เสมอ” อ่านต่อฉบับหน้า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

แนวโน้ ม ดั ช นี วั น นี้ พ รุ่ ง นี้ น่ า จะ เคลื่อนไหวลักษณะ Sideway หากยังไม่มี ความชัดเจนของปญั หาหนีก้ รีซ ทัง้ นีห้ ากเป็น ข่าวบวก คือ รัฐสภากรีซรับแผนรัดเข็มขัด ระยะ 5 ปีของรัฐบาล ก็ยังคงทำ�ให้ดัชนีฯ เคลือ่ นไหวไม่ไกลนัก เพราะนักลงทุนยังคงรอ ติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือว่าเป็น อย่ า งไร กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น แนะนำ � รอดูสถานการณเ์ พือ่ ลดความเสีย่ ง แต่หากนัก ลงทุนสนใจ แนะเทรดดิ้งระยะสั้นหรือรอซื้อ เมื่อดัชนีฯอ่อนตัว โดยประเมินกรอบแนวรับ ไว้ที่ 1,007-1,000 จุด และแนวต้านไว้ที่ 1,020 - 1,025 จุด

ประเมินทิศทางตลาดหุน้ ไทยวันนี้ ต้องจับตาดูการประชุมของสภากรีซ ว่าผล สรุปจะออกมาในเชิงบวกหรือไม่ ซึ่งหาก เรื่ อ งการแก้ ไ ขหนี้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ตลาดฯ น่าจะตอบรับในเชิงบวก แต่ถา้ หากออกมา ทางตรงข้ า มตลาดฯอาจปรั บ ตั ว ลดลง เพราะหมายถึงความเสี่ยงของกรีซที่จะ ผิดนัดชำ�ระมากขึ้น กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�รอดูทิศทางที่ชัดเจน และซื้อหรือ ขายตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่าจะทำ�ให้ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นหรือลง โดยประเมิน แนวรับ 1,008 จุด แนวต้าน 1,025 จุด

หน้า 13

ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดว่า หากที่ประชุมสภาประเทศกรีซ อนุมัติผ่าน มาตรการรัดเข็มขัดแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นแรง สนับสนุนให้ตลาดฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะ สั้น แต่ยังคงมีปัจจัยการเมืองภายในประเทศ คอยกดดัน ดังนั้นหากดัชนีฯ ยังไม่ผ่านแนว ต้าน 1020 จุด ควรที่จะขายทำ�กำ�ไรออกไป ก่ อ นเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเ สี่ ย งอย่ า งไรก็ ต าม สำ�หรับนักลงทุนกลาง-ยาว ควร Wait & See เพราะตลาดฯ ยังคงมีความกังวลกับประเด็น หลังจากการเลือกตั้งว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาล อย่างไร ซึง่ คงต้องติดตามปัจจัยดังกล่าวอย่าง ใกล้ชิด ทั้งนี้ประเมินแนวรับ 1,000 - 1,010 จุด แนวต้าน 1,020 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุน�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 มิถุน�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,918.25 17.11% 1,792.22 10.51% 4,113.48 24.12% 8,231.94 48.26%

1,406.09 8.24% 1,760.57 10.32% 5,446.41 31.93% 8,442.83 49.50%

1,512.16 31.65 -1,332.93 -210.89

Last Update

28/06/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,013.50 707.33 1,540.11 296.94

28/06/11

Chg 3.18 2.58 5.43 -1.85 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 0.31 0.37 0.35 -0.62 17,055.90 629.13

17:01:54

AGRO 1.5

Decline 31%

A dv ance 37%

1

TECH

No C hange 32%

0.5

CONSUMP

0.01

0

-1.22

-0.5

-0.71

-1

SERVICE

0.39

FINCIAL

-1.5

1.2

Decline 44%

A dv ance 26% No C hange 30%

0.26

RESOURC

1.06 -0.25

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุน�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 มิถุน�ยน 2554

PTT

( Day )

: PTT 2,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 324.00 Chg -10.00  %Chg -2.99  Open 328.00  High 330.00  Low 323.00  Prev 334.00  Avg 326.07  AccVol 6,714,500  AccVal(K฿) 2,189,426  2.15  %Fluct P/E 9.77  P/BV 1.83  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 3.06  EPS(Baht) 33.17  MktCap(Mil.) 924,085  Broker Target Update TRINITY 410.00 28/06/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็415.00 นต์การเปลีย่ นแปลง KTZ 28/06/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 28/06/11 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที 434.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

327.00

Price

326.00

325.00

324.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุน�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 มิถุน�ยน 2554

KAMART

( Day )

Price & Fundamental Symbol KAMART

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: KAMART

0.78 0.18  30.00  0.61  0.78  0.60  0.60  0.73  329,852,000  239,186  24.66 

N/A 1.42  N/A  N/A  N/A  468  Target Update No Comment

50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000

Vol.

30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0.78

0.77

0.76

0.75

0.74

0.73

0.72

0.71

Price

0.70

0.69

0.68

0.67

0.66

0.65

0.64

0.63

0.62

0.61

0.60

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุน�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 มิถุน�ยน 2554

SMT

( Day )

Volume Analysis

: SMT

Price & Fundamental Symbol SMT

Last 17.00 Chg -0.50  %Chg -2.86  Open 17.50  High 17.70  Low 16.80  Prev 17.50  Avg 17.10  AccVol 3,589,800  AccVal(K฿) 61,373  5.26  %Fluct P/E 12.59  P/BV 2.39  DPS(Baht) 0.50  Yield(%) 3.54  EPS(Baht) 1.35  MktCap(Mil.) 7,076  Broker Target Update TNS 19.00 28/06/11 CNS 27/06/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็22.49 นต์การเปลีย่ นแปลง KS ม่ ขึน้ มากที24.10 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 20/06/11 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,500,000 2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

17.7

17.6

17.5

Price

17.4

17.2

17.1

17

16.9

16.8

Price

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 641 ประจำ�วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554

คำ�คมการลงทุน “The financial markets generally are unpredictable. So that one has to have different scenarios.. The idea that you can actually predict what’s going to happen contradicts my way of looking at the market.” “ตลาดการเงินโดยปกติแล้วเป็นสิ่งที่ทำ�นายไม่ได้ ดังนั้นแต่ละคนจะมีหลากหลาย scenario ความคิดที่ว่า คุณสามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ขัดแย้งกับมุมมอง ของผมที่มีต่อตลาด” George Soros

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 29 มิ.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you