Page 1

Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

ews.com

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.

เสียงส่วนใหญ่ชวนซือ้ SCC เป้าไกลแตะ 434 บ.

หลัง Q1/54 ฟันกำ�ไรเฉียดหมืน่ ล.-ชีโ้ ตต่อเนือ่ งถึงปี 56 SCC ฟันกำ�ไร Q1/54 บานเบอะ ตัวเลขพุง่ แตะ 9.2 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก Q1/53 ถึง 34% หักปากกาโบรกเกอร์ทุกสำ�นักที่คาดว่าจะมีกำ�ไรเพียง 8.2 พันล้านบาท เหตุธุรกิจ หลักเติบโตทุกกลุ่ม ทั้งปิโตรเคมี-กระดาษ-ปูนซิเมนต์ ดันสินทรัพย์แตะ 3.76 แสนล้านบาท ฐานะการเงินสุดปึ้ก ค่ายวิเคราะห์แห่ปรับประมาณการ ระบุธุรกิจจะยังเติบโตต่อเนื่องไป จนกระทั่งปี 56 เคาะราคาเป้าหมาย “ซื้อ” ระหว่าง 416 - 434 บาท ต่อหน้า 3

IR Society

5 7 8

News Station

“เบอร์นันกี” ส่งซิกเฟดจะดำ�เนิน นโยบายการเงินแบบผ่อนปรนต่อ ธปท.ปรับเป้าจีดีพี ปี54 โต 4.1% ปี55 โต 4.2% AGE ปรับแผน ซื้อวอร์แรนต์แทนเพิ่มทุน

9

Dynamic Station

10

Lifestyle Station

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

JAS..โตไวทันใจนักลงทุน กระดังงาลนไฟ

เก็งกำ�ไรหุ้นเล็ก

RAIMON คาดรายได้ปีนี้ต่ำ�เป้า 4 พันล. เหตุเริ่มบุ๊ครายได้ตาม ม.บัญชีใหม่ TFEX เทรดซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส 20 มิ.ย.นี้ พร้อมขยายซื้อขายเวลาถึง 22.30 น. SET News Hot to Day

ต่อหน้า 4

ต่อหน้า 4

ตอนจบ

ต่อหน้า 12

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ “หัวใจการทำ�งาน คือ การนำ�เสนอข้อเท็จจริง”

INOX คาดกำ�ไร-รายได้ ปีนี้โตกว่า 10% ต่อหน้า 8

TTA

ฉายแววแจ่ม ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554 เสียงส่วนใหญ่ (ต่อจากหน้า 1) ขณะที่ ณ สิน้ Q1/54 บริษทั

รายงานข่ า วจาก บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า SCC ประกาศผลประกอบการ Q1/54 มีกำ�ไร สุทธิ 9,207 ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุน้ 7.67 บาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปีกอ่ น ที่มีกำ�ไรสุทธิ 6,856 ล้านบาท คิดเป็น กำ�ไรต่อหุ้น 5.71 บาท หรือเพิ่มขึ้น 34% เนื่ อ งจากโรงงานโอเลฟิ น ส์ แ ห่ ง ที่ 2 มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีส่วนแบ่ง กำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมของธุรกิจ เคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการ ขายรวม 92,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น จาก ปริมาณการขายของทุกกลุม่ ธุรกิจเพิม่ ขึน้ ขณะทีบ่ ริษทั และบริษทั ในเครือมีสนิ ทรัพย์ รวม ณ 31 มี น าคม 2554 จำ � นวน 376,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 53 จำ�นวน 17,325 ล้านบาท และมี EBITDA เท่ากับ 13,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม Q1/54 บริษัทมี กำ�ไรลดลงจากงวด Q4/53 จำ�นวน 45% เนื่องจากในไตรมาสก่อนมีกำ�ไรจากการ ขายเงินลงทุนใน บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 9,963 ล้านบาท ขณะที่ EBITDA เพิม่ ขึน้ 15% จากไตรมาสก่อน เนือ่ งจาก การหยุดซ่อมบำ�รุงของธุรกิจเคมีภัณฑ์ และธุรกิจกระดาษใน Q4/53 ดำ�เนินการ แล้วเสร็จ อีกทั้งปริมาณขายในประเทศ ของธุรกิจซิเมนต์เพิม่ ขึน้ โดยบริษทั มีราย ได้จากการขายเพิม่ ขึน้ 21% จากไตรมาส ก่อน จากปริมาณขายของทุกกลุ่มธุรกิจ เพิ่มขึ้น นอกจากนัน้ ไตรมาสนีบ้ ริษทั มี ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 3,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ เพิม่ ขึน้ 62% จากไตรมาสก่อน เนือ่ งจาก บริษัทร่วมของธุรกิจเคมีภัณฑ์มีผลการ ดำ�เนินงานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ PTA MMA และยางสั ง เคราะห์ มี Margin เพิ่มขึ้น และธุรกิจ LLDPE และ MMA มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จาก Q4/53 ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท มี ร ายได้ เงินปันผลรับในไตรมาสนี้เท่ากับ 865 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีกอ่ น โดยบริษทั มีเงินปันผล รั บ จากบริ ษั ท ร่ ว ม (SCC ถื อ หุ้ น 20 - 50%) เท่ากับ 698 ล้านบาท และ บริษัทอื่น (SCC ถือหุ้นต่ำ�กว่า 20%) เท่ากับ 167 ล้านบาท

มีสถานะการเงินที่มั่นคง มีเงินสดและ เงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ 73,280 ล้านบาท โดยมีเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 46,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,777 ล้าน บาท จากสิ้นปี 2553 เนื่องจากการ หยุดซ่อมบำ�รุงของโรงงาน Cracker แห่งแรกดำ�เนินการแล้วเสร็จ ส่วนสถานะหนี้สินสุทธิของ SCC ใน Q1/54 เท่ากับ 82,117 ล้าน บาท ลดลง 1,507 ล้ า นบาท จาก

Q4/53 โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน สุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ระดับ 1.6 เท่า และมีต้นทุนทางการเงินในไตรมาสนี้ เท่ า กั บ 1,558 ล้ า นบาท มี อั ต รา ดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 4.5% ขณะที่มี รายจ่ายลงทุน (CAPEX) และเงินลงทุน เท่ากับ 3,119 ล้านบาท โดยทั้งปี 53 บริษัทมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 18,468 ล้านบาท ทั้งนี้จากสถานะการเงินที่ แข็งแกร่ง เอสซีจีจึงมีแผนในการขยาย การลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียนในกลุ่ม ธุรกิจหลักที่เอสซีจีมีการลงทุนอยู่ใน ปัจจุบัน

News Station

บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุ ผลกำ�ไรงวด Q1/54 ที่ดีกว่าคาด มาก ขณะที่ บ ริ ษั ท ร่ ว มในธุ ร กิ จ ปิโตรเคมี ซึ่งผลิตสินค้า High Value Added มีแนวโน้มทีจ่ ะสร้างกำ�ไรทีโ่ ดด เด่ น ทำ �ให้ ฝ่ า ยวิ จั ย มี ก ารปรั บ เพิ่ ม ประมาณการกำ�ไรปี 54 ขึน้ จากเดิมอีก 5.3% เป็น 33,907 ล้านบาท ผ่านส่วน แบ่งกำ�ไรตามวิธีส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น 1.6 พันล้านบาท ส่งผลให้ Fair Value ภายใต้วิธี DCF เพิ่มขึ้นจาก 400.72

บาท เป็น 434 บาท เทียบเท่า PER 15.35 เท่ า มี Upside จากราคาปั จ จุ บั น มากกว่า 10% รวมกับผลตอบแทนจาก เงินปันผลอีก 3.4% ถือเป็นผลตอบแทน โดยรวมทีย่ งั น่าสนใจ โดยแนวโน้มกำ�ไรใน ระยะ 3 ปีขา้ งหน้าทีจ่ ะเติบโตขึน้ อย่างต่อ เนื่อง จากการเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของธุรกิจ ปิโตรเคมีอีกครั้ง จึงแนะนำ� “ซื้อ” ด้ า น บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ล . เกียรตินาคิน ประเมินว่า แม้ผลประกอบ การใน Q1/54 จะปรับดีมากกว่าคาด แต่ ยั ง คงประมาณการปี 54 และราคาที่ เหมาะสมเดิม 404บาท โดยมองความ เสีย่ งจาก แนวโน้มภาระต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ใน ครึ่งปีหลังเช่น ราคาน้ำ�มัน และ ราคา ถ่านหิน ซึ่งระดับราคาในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ได้มีการปรับเพิ่ม ไปแล้วกว่า 23% ใกล้เคียงมูลค่าเชิงพื้นฐาน ทำ�ให้มี Upside จำ � กั ด และฝ่ า ยวิ เ คราะห์ อ ยู่ ระหว่ า งปรั บ คำ � แนะนำ � จาก “ซื้ อ เก็ ง กำ�ไร” เป็น “ถือ” ฟาก บทวิ เ คราะห์ บล. กรุงศรีอยุธยา คาดว่า ธุรกิจปิโตรเคมีจะ มีแนวโน้มอ่อนตัวลงใน Q2/54 แต่แนว โน้ ม Spread ของ PolypropyleneNaphtha ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นปัจจัย หลักที่ทำ�ให้ฝายวิเคราะห์ปรับประมาณ การกำ �ไรสุ ท ธิ ปี 54-55 เพิ่ ม ขึ้ น 18% มาที่ 32.72 พันล้านบาท และ 15.6% มา ที่ 34.98 พันล้านบาทตามลำ�ดับ และปรับ สมมติฐาน Terminal Growth Rate ใน การประเมิ น มู ล ค่ า หุ้ น SCC จากเดิ ม 2.5% มาที่ 3.5% ดังนัน้ มูลค่าพืน้ ฐานของ หุ้น SCC ตามวิธี DCF ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 350 บาท (Implicit P/E ที่ 14 เท่า) จาก เดิ ม 295 บาท โดยราคาหุ้ น SCC ปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานใหม่ แนะนำ� “ขาย

คำ�แนะนำ�การลงทุน SCC โบรกเกอร์ แนะนำ� ซื้อ บล.เอเซีย พลัส ซื้อ บล.ทิสโก้ ซื้อ บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ซื้อ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ซื้อ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ซื้อ บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) ซื้อเมื่ออ่อนตัว บล.เคที ซีมิโก้ ซื้อ บล.เกียรตินาคิน ถือ บล.กรุงศรีอยุธยา ขาย

ราคาเหมาะสม 434 434 430 428 425 420 420 416 404 350

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

News Station

หน้า 4

RAIMON คาดรายได้ (ต่อจากหน้า 1)

นายอู แ บร์ วิ ริ อ อท กรรมการผู้ อำ � นวยการ บมจ. ไรมอน แลนด์ (RAIMON) เปิดเผย ว่า คาดว่ารายได้ปีนี้น่าจะต่ำ�กว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 4 พันล้านบาท หลังจากบริษทั ฯ ต้องบันทึกรายได้ ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ดว้ ยวิธกี าร รับรู้เมื่อโอนครบจำ�นวน จากเดิม ที่ รั บ รู้ ต ามอั ต ราส่ ว นของงาน โดยล่าสุดบริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ ประมาณ 770 ล้านบาท ซึง่ มาจาก 2 โครงการ คือ Northpoint และ The Heighth ซึ่งมูลค่ารวมกัน ประมาณ 2.2 พันล้านบาท ดังนั้น เหลืออีกประมาณ 1.4 พันล้านบาท ที่จะทยอยโอนในปีนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าราย ได้ในปีหน้าจะโดดเด่นมากและต่อ เนื่องถึงปีถัดไปด้วย โดยเฉพาะใน ปี ห น้ า จะมี ก ารรั บ รู้ ร ายได้ จ าก โครงการเดอะ ริเวอร์ เต็มจำ�นวน โดยมีมลู ค่าโครงการ 1.4 หมืน่ ล้าน

TFEX เทรดซิลเวอร์ (ต่อจากหน้า 1)

นางเกศรา มั ญ ชุ ศ รี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด อนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) (TFEX) เปิด เผยว่า ตลาดอนุพันธ์กำ�หนดที่จะ เริ่มเปิดซื้อขายซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส พร้ อ มกั บ เพิ่ ม เวลาการซื้ อ ขาย สำ�หรับโกลด์ฟวิ เจอร์สและซิลเวอร์ ฟิวเจอร์สไปถึงสีท่ มุ่ ครึง่ ในวันจันทร์ ที่ 20 มิ.ย.นี้ โดยตลาดอนุพันธ์มี กำ�หนดที่จะทำ�การทดสอบระบบ งานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกให้เสร็จ สิ้ นในเดื อ น พ.ค.นี้ และจะจั ด

บาท ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มียอดขาย จากโครงการดังกล่าวเกือบ 1 หมืน่ ล้านบาทแล้ว แต่ยังไม่สามารถ บันทึกเป็นรายได้เข้ามาเนื่องจาก ยังโอนไม่ครบทัง้ โครงการ และเชือ่ ว่าในปีหน้าบริษทั ฯ จะสามารถล้าง ขาดทุนสะสมได้หมดจากปัจจุบัน ซึ่งมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 479 ล้าน บาท ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ มีการเพิม่ ช่องทางในการหารายได้ เข้าบริษทั ฯ ด้วยการเพิม่ อาคารพืน้ ที่ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์หน้าโครงการ ซึง่ มีแห่งแรกทีห่ น้าเดอะ ริเวอร์ภาย ใต้ โ ครงการ Vue Shopping Center เนื้อที่ 3 - 4 พันตาราง เมตร ซึง่ ขณะนีม้ อี ตั ราการเช่า 80% แล้ว ซึง่ คาดว่าจะเปิดตัวได้ในเดือน ตุลาคมนี้ และตั้งเป้าภายใน 3 - 4 ปีขา้ งหน้านีส้ ดั ส่วนรายได้ทมี่ าจาก การให้เช่าพื้นที่น่าจะขึ้นมาอยู่ที่ 15 - 20% ของรายได้รวม

สัมมนาเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ผลู้ งทุนเพือ่ เตรียมพร้อมสำ�หรับการซื้อขาย ซิลเวอร์ฟิวเจอร์สอย่างต่อเนื่อง ตลอด 3 เดือนข้างหน้า “ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส” เป็น สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับ โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 0.999 ซึง่ เป็นระดับความบริสทุ ธิท์ ใี่ ช้เป็น มาตรฐานสำ�หรับการซือ้ ขายในต่าง ประเทศ และมีขนาดของสัญญา กับ 100 ทรอยเอานซ์ (ประมาณ 3 กิโลกรัม) หรือคิดเป็นมูลค่า

ประมาณ 140,000 บาท โดยใช้ การชำ�ระราคาเป็นเงินสดแทนการ ส่งมอบสินค้าจริง และใช้ London Silver Fixing Price เป็นราคาอ้างอิง ในการชำ�ระราคาครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ตลาดอนุพันธ์จะเพิ่มเวลาซื้อขาย ของโกลด์ฟิวเจอร์สและซิลเวอร์ ฟิ ว เจอร์ ส อี ก ช่ ว งหนึ่ ง ตั้ ง แต่ 19:30 - 22:30 น. เพือ่ ให้ครอบคลุม ช่วงเวลาที่ตลาดนิวยอร์คซึ่งเป็น ตลาดทีส่ �ำ คัญในการซือ้ ขายสินค้า

ประเภทโลหะมี ค่ า เปิ ด ทำ � การ ซึ่ ง จะทำ � ให้ ผู้ ล งทุ น ที่ ซื้ อ ขาย โกลด์ฟวิ เจอร์สและซิลเวอร์ฟวิ เจอร์ส สามารถติดตามภาวะการซื้อขาย และปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุน ได้ ทั น การณ์ โดยในทางปฏิ บั ติ รายการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงขยาย เวลาของวันนี้จะถูกนำ�ไปรวมกับ การซื้อขายในวันทำ�การถัดไปหรือ ถือเสมือนว่าเป็นรายการของวัน ทำ�การถัดไป

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

“เบอร์นันกี” ส่งซิกเฟดจะดำ�เนินนโยบายการ เงินแบบผ่อนปรนต่อ

“มาร์ค โมเบียส” คาดตลาดหุ้นทั่วโลก ยังเป็นภาวะกระทิง

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า “มาร์ค โมเบียส” ประธานเท็มเพลตั้นแอสเซ็ทแมเนจเมนท์ คาดว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังคงอยู่ในภาวะกระทิง หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟดจะคงใช้มาตรการ กระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการซือ้ คืนหลักทรัพย์วงเงิน 600 พันล้านดอลลาร์จนครบกำ�หนดในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมจะดำ�เนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนพิเศษ ต่อไปอีกระยะ “เรากำ�ลังอยูใ่ นภาวะกระทิงทีจ่ ะดำ�เนินต่อ ไป แน่นอนว่า อาจมีการปรับฐานบ้าง แต่นั่นจะเกิด ขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ เพราะกำ�ลังซื้อในสหรัฐฯและยุโรป กลับมาแล้ว แม้จะไม่ได้มากมายนัก แต่กก็ ลับมาแล้ว” นายโมเบียสกล่าว ส่วนตลาดหุ้นที่นายโมเบียสระบุว่า เป็น ตลาดหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนสูงสุดได้แก่ ตลาดหุ้น บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน รองลงมาได้แก่ ตลาด หุ้นแอฟริกา เวียดนาม บังคลาเทศ และปากีสถาน โดยระบุว่า มีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนสูงในอนาคต

AFET

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า “เบน เบอร์นันกี” ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดส่งสัญญาณว่า เฟดจะ ยังดำ�เนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนพิเศษต่อไปเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ แต่จะไม่มกี ารขยายระยะเวลามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ เชิงปริมาณ หลังจากมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเดือน มิถุนายนนี้ เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำ�ลังเพิ่มขึ้น “ยังไม่มีความชัดเจนว่า ตลาดแรงงานของเราจะ สามารถฟืน้ ตัวดีขนึ้ ได้โดยไม่กอ่ ให้เกิดความเสีย่ งด้านอัตราเงิน” นายเบอร์นนั กีกล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการ ตลาดเสรีวานนี้ ซึ่งเฟดได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0% - 0.25% โดยนายเบอร์นนั กีกล่าวว่า เฟดจะยังคงซือ้ หลักทรัพย์ ที่กำ�ลังจะครบกำ�หนดไถ่ถอน และคงวงเงินการซื้อคืนที่ระดับ เดิม ซึ่งจำ�นวนเงินดังกล่าวจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังสิ้นสุด ระยะเวลาการดำ�เนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงปริมาณใน สิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ นายเบอร์นันกีกล่าวว่า หากเฟดให้ คำ�มั่นว่า จะดำ�เนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนต่อไปอีกระยะ หนึง่ นัน่ หมายความว่า จะไม่มกี ารขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในการประชุม สองครั้งถัดไป “เบอร์นันกี และกรรมการตลาดเสรีส่งสัญญาณที่ ชัดเจนว่า จะไม่มีการเพิ่มวงเงินมาตรการซื้อคืนพันธบัตรอีก แต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นในระยะอันใกล้เช่นกัน” นายพอล บัลลิว รองประธานอาวุโสทีเ่ นชัน่ ไวด์มชู ว่ ลอินชัวแรนซ์กล่าว

“ตัวเลขศก.ญี่ปุ่นทรุดหนักกดดันราคายางต่อ”

หน้า 5

ไอเอ็มเอฟคาดศก.เอเชียปี 2011-2012 จะขยายตัวใกล้เคียง 7% รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กองทุนการ เงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟคาดว่า อัตรา การขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียในปี 20112012 จะอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 7% เนื่องจากได้รับผล ดีจากการขยายตัวของภาคส่งออก ขณะทีใ่ นปีทผี่ า่ น มา เศรษฐกิจของภูมภิ าคเอเชียขยายตัวในอัตรา 8.3% ขณะเดียวกันไอเอ็มเอฟระบุว่า การขยาย ตัวของเศรษฐกิจเอเชียจะได้รบั แรงหนุนจากการขยาย ตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจอินเดีย อย่างไรก็ตาม ไอเอ็มเอฟเตือนว่า เศรษฐกิจ เอเซียกำ�ลังมีสญั ญาณความร้อนแรงเกินไป และเผชิญ ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่ม ขึ้นมาอยู่ที่ 4.5% ในเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมกับเตือน ว่า ราคาอาหารและราคาน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลก ระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ในรายงานของไอเอ็มเอฟระบุ ว่า ความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจเอเชียเผชิญยังมาจากความ ไม่สงบทางการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางและ แอฟริกาเหนือ ซึ่งจะกดดันให้ราคาน้ำ�มันเพิ่มขึ้น และจะเผชิญผลกระทบที่สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์สึ นามิในญี่ปุ่น

TFEX

“พั ก ฐาน” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS)

SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 17,999 สัญญา สถานะคงค้าง 31,961 สัญญา นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) - ปิด 771.40 จุด ลดลง 10.00 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - เม็ดเงินต่างชาติยงั ไหลเข้าตลาดหุน้ เกิดใหม่ในเอเชียต่อเนือ่ ง RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 496 สัญญา สถานะคงค้าง 1,847 สัญญา - เงินดอลลาร์ออ่ นค่าหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ - ราคาน้�ำ มันเคลือ่ นไหวในระดับสูง - ปิด 142.50 บ./ก.ก.เพิม่ ขึน้ 1.40 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 54) - เฟดมีมมุ มองต่อศก.มะกันในเชิงบวก ปัจจัยบวก - เฟดยังกระตุน้ เศรษฐกิจต่อเนือ่ ง - การเมืองในประเทศชัดเจน ปัจจัยลบ - BOJ ปรับลดตัวเลขศก.ญีป่ นุ่ ปี 54 จาก 1.6% เป็น 0.6% - งบบจ.Q1/54 สดใส - ตัวเลขรถยนต์ญป่ี นุ่ ตกต่�ำ - แนวต้านสำ�คัญของ SET อยูท่ ่ี 1,130 จุด ส่วน SET50 อยูท่ ่ี 800 จุด - TOCOM หยุดทำ�การ 1 วัน - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิหนุ้ ไทย 2,050.55 ล้านบาท - นลท.เริม่ ชะลอลงทุน ก่อนหยุดยาววันแรงงาน ปั จ จั ย ลบ พักฐาน หลังบวกแรงรับข่าวดีมาหลายวันทำ�การ - เงินบาท - เงินเยนยังแข็งค่า กลยุ ท ธ์ เก็งกำ�ไร (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) กลยุทธ์ - ขายเมือ่ รีบาวน์ (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 54) - แนวรับ 768 จุด - แนวรับ 140 บ./ก.ก. - แนวต้าน 776 จุด - แนวต้าน 150.4 บ./ก.ก. - SET50 มีแนวรับ 768 จุด แนวต้าน 776 จุด เช่นเดียวกัน www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

หน้า 6

TTA ฉายแววแจ่ม แน่มากๆ ในขณะที่หุ้นภาพรวมพากันร่วง แต่ TTA แสดงจุดยืน ชัดเจนว่า “ฉันจะบิน!” ขึ้นบวกได้ต่อเนื่องอีก 1 วัน แถมยังพุ่งไปทำ�ไฮ ของปีนี้อีกด้วยที่ระดับ 22.40 บาท ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเป็นต้นมา สังเกตได้ว่า หุ้นตัวนี้มีแรงซื้อเข้า มาอย่างคับคัง่ เลยทีเดียว นัน่ คงเป็นตัวหนุนสำ�คัญทีด่ นั ราคาหุน้ มาได้ไกล ขนาดนี้ นักวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า TTA ส่งสัญญาณที่ ดีมากในทางเทคนิค อีกทัง้ ยังมีปริมาณการซือ้ ขายหนาแน่นต่อเนือ่ ง กลยุทธ์ การลงทุน แนะนำ� “เก็งกำ�ไร” ประเมินแนวต้าน 22.50 - 23.00 บาท และ แนวรับ 21.00 - 27.50 บาท ขณะที่ราคาหุ้นปิดตลาดวานนี้ที่ 22.10 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ 4.74% มูลค่าการซื้อขาย 1,922.49 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 28/04/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TTA 22.10 1.00 4.74 21.50 22.40 21.40 21.10 21.88

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

87,849,600 1,922,496 4.57 15.56 0.60 0.26 1.23 1.42 15,647

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/54

1. 2. 3.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 22.10 บาทหนาแน่นสุด

4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD น.ท.อภิวัฒน์ ชาญชัยมงคล STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON

จำ�นวนหุ้น

(%)

27,723,629 18,066,882

3.92 2.55

11,375,368

1.61

11,000,000 8,126,400

1.55 1.15

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

ธปท.ปรับเป้าจีดีพีปี54โต4.1%ส่วนปี55โต4.2% นายไพบู ล ย์ กิ ต ติ ศ รี ส่วนปี 2555 คาดว่าจีดีพี ตัว 3 - 5% โดยคาดว่าในปี 2555 กังวาน ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การสายนโยบาย จะขยายตัวเป็น 4.2% จากการ เศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างสมดุล การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณการครั้งก่อนที่คาดขยาย มากขึ้น โดยได้รับแรงส่งทั้งจาก (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ปรับ ประมาณการอัตราการขยายตัว เศรษฐกิจไทย หรือจีดพี ใี นปี 2554 เป็น 4.1% จากการประมาณการ ครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวใน กรอบ 3 - 5% “การขยายตั ว ดั ง กล่ า ว เกิดจากแรงขับเคลื่อนของการส่ง ออกที่เร่งขึ้นตามการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายใน ประเทศ ซึ่งภาคเอกชนมีบทบาท มากขึ้น” นายไพบูลย์ กล่าว อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี ปั จ จั ย เสี่ ย งในระยะต่ อไปที่ ต้ อ ง ติดตามได้แก่ เศรษฐกิจประเทศ คูค่ า้ อาจฟืน้ ตัวล่าช้ากว่าทีค่ าดจาก ปั ญ หาอุ ท กภั ย และภั ย พิ บั ติ ใ น ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงปัญหาหนี้ สาธารณะในกลุ่ ม ประเทศยู โ ร ราคาน้ำ � มั น ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ต่อเนื่อง การเคลื่อนย้ายเงินทุน ระหว่างประเทศ และการเมืองใน ประเทศ

อุ ป สงค์ ภ ายในประเทศของภาค เอกชน ควบคู่กับการส่งออกที่ยังมี แนวโน้มขยายตัวได้ดตี ามเศรษฐกิจ โลกที่ได้รับแรงสนับสนุน ทั้งจาก กลุ่ ม ประเทศเกิ ดใหม่ แ ละกลุ่ ม ประเทศพัฒนาแล้วที่ฟื้นตัวชัดเจน มากขึ้น สำ�หรับทิศทางการปรับ อัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับ ปกติ เขากล่ า วว่ า ยั ง มี ค วาม เหมาะสมและจำ � เป็ น เนื่ อ งจาก อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ยังอยู่ใน ระดับต่ำ�เมื่อเทียบกับการเติบโต ของภาวะเศรษฐกิจ และการเพิ่ม ขึ้นของเงินเฟ้อ ขณะที่มองว่า ปั จ จุ บั น ความเสี่ ย งด้ า นเงิ น เฟ้ อ มีมากกว่าความเสีย่ งด้านการขยาย ตัวของเศรษฐกิจ “การที่เศรษฐกิจโต 4% เศษๆ และเงินเฟ้อยังเร่งตัวขึ้น ดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.75% ย่อมไม่ ปกติ ยังเป็นดอกเบี้ยต่ำ� ดังนั้น การปรับดอกเบี้ยเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ยังมีความ เหมาะสมและจำ�เป็น” นายไพบูลย์ กล่าว

คลังเชื่อQ2จีดีพีไม่ติดลบแม้เจอน้ำ�ท่วม-สึนามิญี่ปุ่น นายบุ ญ ชั ย จรั ส แสง สมบู ร ณ์ ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก นโ ย บ า ย เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ม ห ภ า ค สำ � นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทย ในปี 2554 คาดว่าจะยังคงขยาย ตัวอยูใ่ นช่วงคาดการณ์ที่ 4 - 5% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นที่ ข ยายตั ว 7.8% โดย สศค.จะมีการปรับ ประมาณการเศรษฐกิจไทยอีกครัง้ ในช่วงเดือนมิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ประเมินว่าเศรษฐกิ จไทยในช่ ว ง ไตรมาส 2/2554 จะมีการเติบโต ที่ ช ะลอตั ว แต่ ยั งไม่ ถึ ง ขั้ น ติ ด ลบ แม้ ว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบจาก ปัญหาสึนามิในประเทศญีป่ นุ่ และ เหตุอทุ กภัยในพืน้ ทีภ่ าคใต้ แต่การ ส่ ง ออกและการบริ โ ภคภายใน ประเทศยังคงเติบโตได้ดี ซึง่ เชือ่ ว่า หลั ง จากไตรมาสที่ 2 ไปแล้ ว เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ จะเริ่ ม เข้ า สู่

สภาวะปกติ นายบุญชัย กล่าว “เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยช่วง ส่ ว น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย ไตรมาส 2 ปีนปี้ ญั หาของประเทศ ไตรมาสที่ 1/2554 คาดว่ า จะ ญี่ ปุ่ น จะเข้ า สู่ จุ ด สู ง สุ ด แต่ ขยายตัวได้ไม่ต่ำ�กว่า 4% เมื่อ เศรษฐกิจไทยยังคงไม่ถึงขั้นติดลบ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ เพราะส่ ง ออกและการบริ โ ภค ขยายตัว 12% แม้ว่าในช่วงปลาย ในประเทศยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี เดือนมี.ค.อาจจะได้รับผลกระทบ ซึ่ ง หลั ง จากผ่ า นวิ ก ฤตนี้ ไ ปแล้ ว จากเหตุภยั พิบตั ใิ นญีป่ นุ่ แต่ยงั คง เศรษฐกิจจะเริ่มส่งสัญญาณเข้าสู่ ได้รับอานิสงส์จากภาคการส่งออก ภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง และการบริโภคภายในประเทศทีย่ งั ภาคอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ” คงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

INOX คาดกำ�ไร-รายได้ปี 54 โตกว่า 10% นายประยุทธ์ มหากิจศิริ ประธาน กรรมการและผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.ไทย น๊ อ คซ์ สเตนเลส (INOX) เปิ ด เผยว่ า คาดในปี 54 รายได้และกำ�ไรจะเติบโต มากกว่า 10% จากปี 53 ตามปริมาณการ ขายสแตนเลสในปีนี้ที่เชื่อว่าจะเติบโตราว 20% โดยในปี 53 บริษัทมีรายได้จากการ ขาย 10,474 ล้านบาท และ กำ�ไรสุทธิ 644 ล้านบาท โดยปีนี้บริษัทจะมีการบุก ตลาดส่งออกมากขึน้ เพือ่ เพิม่ สัดส่วนรายได้ จากการส่ ง ออกเป็ น 50% จากปี ก่ อ น อยู่ที่ 30% และคาดว่าในปีหน้าจะเพิ่ม สัดส่วนเป็น 70% ส่วนทีเ่ หลือเป็นตลาดใน ประเทศ สำ�หรับราคาวัตถุดิบในปีนี้ค่อน ข้ า งทรงตั ว ไม่ ผั น ผวนเหมื อ นในอดี ต ราคาขณะนี้คาดว่าคงไม่ปรับตัวลงไปต่ำ�

News Station

หน้า 8

กว่านีโ้ อกาสจะผันผวนมีนอ้ ย โดย 2 เดือน BGH คาดปี 54 กำ�ไรโต 9-9.5% นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง ที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลงมากว่า 40% มาอยู่ที่ 25,000 เหรียญ/ตัน ทั้งนี้บริษัทฯ โอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการ ยั ง คงสต็ อ กวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ รอการผลิ ต ไว้ ผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวช 3 เดือน แต่ปริมาณสต็อกน้อยลง เพราะใช้ การ (BGH) เปิดเผยว่า แนวโน้มรายได้ กำ� ลัง การผลิ ต น้ อ ยลง โดยปั จ จุ บั น เดิ น ไตรมาส 2/54 จะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี เครื่องผลิตครึ่งหนึ่งของกำ�ลังการผลิตที่มี ก่อน หลังดีลการควบรวมกิจการกับเครือ โรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาล 300,000 ตันต่อปี นายประยุทธ์ ยังกล่าวว่า บริษัทฯ เปาโลเสร็ จ สิ้ น เมื่ อ กลางเดื อ นที่ ผ่ า นมา ไม่ ไ ด้ ปิ ดโอกาสพั น ธมิ ต ร หรื อ บริ ษั ท ทำ�ให้บริษทั สามารถรับรูร้ ายได้เข้ามาตัง้ แต่ พอสโก ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เหล็ ก ชั้ น นำ � ของ งวดไตรมาส 2/54 เป็นต้นไป และจะส่งผล เกาหลีใต้ เข้าถือหุ้นมากขึ้น เพราะข้าง ต่อรายได้ในปี 54 เพิ่มขึ้นเป็น 3.4 หมื่น หน้ า บริ ษั ท อาจจะต้ อ งการพั น ธมิ ต รที่ ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 2.4 หมื่นล้าน แข็งแกร่ง และมีความเชีย่ วชาญเข้ามาช่วย บาท และกำ�ไรเติบโตราว 9.0 - 9.5% จาก แม้ว่าที่ผ่านมาพอสโกให้ความสนใจมากที่ ปีก่อนที่มีกำ�ไร 2.3 พันล้านบาท ส่วนในปี จะเข้าถือหุ้นเพิ่มใน INOX แต่ตนในฐานะ 55 รายได้นา่ จะเพิม่ ขึน้ เป็น 4.0 - 4.5 หมืน่ ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้เข้ามา ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ยังไม่ตัดสินใจขายหุ้นให้ เต็มที่ทั้งปี

AGE ปรับแผนซื้อวอร์แรนต์แทนเพิ่มทุน รอแปลงสภาพรองรับการขยายธุรกิจ นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้ ก็สามารถนำ�วอร์แรนต์ดงั กล่าวมาแปลงเป็น 2.5 เท่า ซึ่งการที่บริษัทฯ สามารถบริหาร จัดการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) หุน้ สามัญได้โดยไม่ตอ้ งเพิม่ ทุนอีก เนือ่ งจาก การลงทุนได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มทุน และจะ เปิดเผยว่า ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าซือ้ ใบสำ�คัญ จะทำ�ให้เกิดไดลูชั่น ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็น เป็นผลดีตอ่ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะทำ�ให้ก�ำ ไรต่อหุน้ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ครั้ ง ที่ 1 โอกาสที่ดีในการเข้าไปซื้อหน่วยลงทุนเพื่อ อยู่ในระดับสูง (AGE-W1) จำ�นวน1,416,200 หน่วย ราคา เป็นการวางแผนทางการเงินของบริษัทฯ เฉลีย่ 17.315บาท นัน้ เป็นการซือ้ เพือ่ ลงทุน ในอนาคต และเป็นการช่วยรักษาวินัยทางการเงินของ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ต้ อ งการ บริษัทในระยะยาว หากบริษัทฯ ต้องการ ควบคุมสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) ขยายธุรกิจและมีความต้องการเงินลงทุน ไม่ให้สูงกว่าระดับปัจจุบันที่ อยู่ประมาณ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

JAS..โตไวทันใจนักลงทุน

JAS ติดทำ�เนียบหุ้นพิสดาร!! ราคาพุ่งกระฉูด 83% ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ล่าสุด ทำ�นิวไฮรอบ 9 ปี ที่ระดับ 3.70 บาท เหตุจากนี้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด หลังจับมือเป็น พันธมิตรกับ ADVANC หนุนลูกค้าบรอดแบนด์-WiFi ทะลัก คาดปีนี้ทำ�กำ�ไร 1.6 พันล้านบาท ปีหน้าแตะ 2.5 พันล้านบาท แถมจ่อถูกนำ�เข้าคำ�นวณดัชนี SET50 จูงใจสถาบันถือหุ้น ด้านโบรกฯ ให้เป้า 3.92 บาท

ช่วงนีถ้ า้ ไม่พดู ถึงหุน้ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) คงเชยโลก แตก!! เพราะราคาหุน้ เคลือ่ นไหวหวือหวา เหลือเกิน ขณะที่วอลุ่มซื้อขายหนาแน่น ยิ่ ง กว่ า การจราจรในกรุ ง เทพซะอี ก .. เช็กประวัติย้อนหลังพบว่าราคาคอยๆ กระเถิบขึน้ มาจากระดับ 2.02 บาท ก่อน ที่ จ ะทำ � นิ ว ไฮในรอบ 9 ปี ที่ ร ะดั บ 3.60 บาท เพิม่ ขึน้ 1.68 บาท หรือ 83% ภายในเวลา 1 เดือน ต้องบอกว่า JAS ได้ผ่านระยะ เวลาอันยากลำ�บากมาแล้ว หลังจากที่ บริ ษั ท ขาดทุ น ต่ อ เนื่ อ งในปี 50 - 51 โดยเฉพาะในปี 51 ทีข่ าดทุนบานตะเกียง กว่า 1.4 พันล้านบาท ซึ่งราคาหุ้นตอบ รับในทิศทางเดียวกันคือทรุดฮวบลงไปต่�ำ กว่า 1 บาท หลังจากนั้นในปี 52 บริษัท พลิกกลับมามีกำ�ไรอีกครัง้ ก่อนทีจ่ ะฉาย แววโดดเด่นในปี 53 ที่ทำ �กำ �ไรได้ถึง 663 ล้านบาท ขณะทีฐ่ านะการเงินก็กลับ มาแข็ ง แกร่ ง อี ก ครั้ ง มี กำ �ไรสะสมร่ ว ม 2 พันล้านบาท น อ ก จ า ก ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น ที่ แข็งแกร่งแล้ว ปัจจัยที่ทำ�ให้ JAS โชว์ บทพระเอกอยู่ในเซ็กเตอร์หุ้นเล็กสื่อสาร คื อ ผลประกอบการในปี 54 - 55 จะเติ บโตแบบก้าวกระโดดเลยทีเดี ยว

คาดกันว่ารายได้จะพุง่ ปีละประมาณ 55% จากฐานลูกค้าบรอดแบนด์ที่เติบโตต่อ เนื่องและมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นสูงถึง 50% และลูกค้า WiFi ที่จะเพิ่มขึ้นหลังจับมือ เป็นพันธมิตรกับ ADVANC เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ฐานลูกค้าของ JAS จะเพิ่มขึ้น เป็น 1 ล้านรายภายในปีนี้ และ 2 ล้าน รายในอีก 3 ปีข้างหน้า ขณะที่กำ�ไรจาก การดำ�เนินงานปกติในปี 54 จะเพิ่มขึ้น แตะ 1.6 พันล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 2.5 พันล้านบาทในปี 55...ต้องบอกว่าโต ไม่หยุดหย่อนจริงๆ!!! ผลจากการโตไม่เกรงใจใครนี่เอง ทำ�ให้ JAS มีขนาดมาร์เก็ตแคปเฉียด 2 หมื่นล้านบาท และมีคุณสมบัติพอที่จะ ถูกคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ในการ คำ�นวณดัชนีในกลุ่ม SET50 Index ซึ่งจะ มีการประกาศ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ และเริม่ มีผลบังคับใช้รอบครึง่ ปีหลังตัง้ แต่ เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป ซึ่งการที่ได้ ย้ายเข้าไปอยู่ในกลุ่ม SET50 ทำ�ให้ JAS ถู ก จั บ ตามองจากนั ก ลงทุ น สถาบั น มากขึ้ น ..จึ ง ไม่ แ ปลกที่ ร าคาหุ้ น จะวิ่ ง รับข่าวมาเป็นเวลาแรมเดือน!! อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบ บทวิเคราะห์พบว่าโบรกเกอร์ให้ราคาพื้น ฐานของ JAS ที่ระดับ 3.92 บาท ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับราคาในกระดานที่ระดับ 3.70 บาท พบว่ามีส่วนต่างเหลืออยู่เพียง 5.9%...จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องนั ก ลงทุ น ที่ ต้ อ ง ตัดสินใจเอาเองว่าสมควรเข้าลงทุนหรือไม่.. แต่ถ้าดูจากแนวโน้มธุรกิจแล้วบอกได้เพียง ว่ า ราคานี้ เ หมาะกั บ นั ก ลงทุ น ระยะยาว 1 - 2 ปีเท่านั้น

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

กระดังงาลนไฟ

Lifestyle Station by Jackal_XIII

คุณคงเคยได้ยินคำ�เปรียบเปรยสาวแก่แม่ม่ายว่าเป็น “กระดังงาลนไฟ” แต่รู้หรือไม่ว่าคำ�ๆ นี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร วันนี้เรามีคำ�ตอบ... เวลาสาวๆ กินขนมไทยย่อมได้กลิ่นหอมหวลของเทียนอบด้วยทุกครั้ง แต่ว่าขนมที่หวานหอม เหล่านี้ มันจะเป็นที่มาของกระดังงาลนไฟได้ยังไงล่ะนี่ กลิน่ หอมของขนมไทยทีอ่ บอวลอยุท่ กุ คราวคํา มาจากการใช้เทียนอบทีอ่ าจเสริมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ทิง้ ไว้ในหม้อทีอ่ ดุ มไปด้วย ขนม โดยให้กลิ่นเทียนวนเวียนอยู่ในหม้อนั้นประมาณหนึ่งคืน แต่ว่าดอกไม้ที่ชาววังนิยมกันนั้น ได้แก่ ดอกกุหลาบมอญสีชมพู และดอกกระดังงา ขั้นตอนก็แสนง่ายโดยเด็ดดอกกลีบกุหลาบมอญไม่ให้ช้ำ�และโรยลงไปบนขนมก่อน ที่จะอบเทียน ส่วนดอกกระดังงามีเทคนิคลํา้ ลึกกว่านัน้ เพราะต้องลนดอกกระดังงาด้วยไฟทีจ่ ดุ จากเทียนอบ เพื่อให้กลีบดอกช้ำ�เสียก่อน จากนั้นต้องบีบกระเปาะดอกให้แตก แล้วค่อยวางลงบนขนมที่ต้องการจะ อบ ปิดฝาให้มดิ ชิดค้างคืนไว้หนึง่ คืน ซึง้ ถ้าไม่ใช่ดอกกระดังงาลนไฟกลิน่ ก็จะไม่หอมเท่ากระดังงาทีล่ น ไฟเรียบร้อยแล้ว นัน่ จึงเป็นการเปรียบเปรยถึงสาวแก่แม่มา่ ยทัง้ หลาย ทีแ่ ม้จะเคยผ่านมือชายมาแล้ว แต่กเ็ หมือน กับการลนไฟ ทําให้ล้วนมีเสน่ห์กลิ่นหอมเย้ายวนติดกายทําให้ทั้งหนุ่มทั้งป๋าล้วนแต่อยากจะใกล้ชิด นั่นเป็นที่มาของคำ�ว่ากระดังงาลนไฟของจริง

Photo Release

ห้องสมุดมารวยจัดเสวนา “ไขเคล็ดลับประหยัดก้อนโต กับ 5 รายการของชีวิต”

ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน ผู้อำ�นวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้แปลหนังสือประหยัดก้อนโต พูดคุยกับ เอกศักดิ์ โพธิสุวรรณชาติ ผอ.อาวุโสฝ่ายบริหารการตลาดกลุ่มลูกค้า สายงานส่งเสริมตลาดลูกค้ารายย่อย บมจ.ธนาคารทหารไทย และณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์ ผู้ประกาศข่าวสถานีไทยพีบีเอส ร่วมเผยเคล็ดลับการประหยัดอย่างถูกต้อง กับ 5 รายการที่ควรอดออม พร้อมแนวทางการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิผล สนใจกิจกรรมครั้งต่อไปของห้องสมุดมารวยคลิกที่ www.maruey.com หรือ www.facebook.com/MarueyLibrary www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด เปอริเอ้กระป๋องดีไซน์ใหม่ เย็นซ่าท้าให้ลอง กลุ่ ม อาหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ ษั ท อิ ตั ลไทยอุ ต สาหกรรม จำ � กั ด ผู้ จั ด จำ�หน่ ายน้ำ � แร่ เปอร์ ริเอ้ (Perrier) น้ำ � แร่ คุ ณ ภาพจาก ฝรั่งเศส ที่มีคุณค่าของแร่ธาตุจากธรรมชาติ ขอแนะนำ�ดีไซน์ใหม่ ล่าสุด เปอริเอ้กระป๋อง ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตาแต่ยังคงความเป็น เปอริเอ้ ด้วยจุดเด่นของกระป๋องที่มีจุดแสดงความเย็นให้เห็นเมื่อ อุณหภูมิเหมาะกับการดื่ม เกล็ดหิมะบนกระป๋องจะเปลี่ยนจากสีขาว เป็นสีฟ้า สัมผัสความเย็นสดชื่นด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ ห้างสรรพ สินค้าชั้นนำ�ทั่วไป

มุมประกัน นวกิจประกันภัย มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม อุบัติเหตุรถตู้โดยสารบนทางด่วนดอนเมือง โทลล์เวย์ โดยนายปิ ติ พ งศ์ พิ ศ าลบุ ต ร กรรมการผู้ อำ � นวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้บาดเจ็บและ ญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ ฮอนด้า เฉี่ยวชนรถตู้โดยสาร บนทางด่วนดอนเมือง โทลล์เวย์ ซึ่งทางบริษัทฯ เห็นใจและต้องการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายแก่ผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต โดยหลั ง จากเกิ ด เหตุ บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ และค่ า รั ก ษา พยาบาลเบื้องต้นไปแล้วเป็นเงิน 1,664,358 บาท ส่วนการมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในครั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่เจ้าของรถยนต์ฮอนด้าได้ทำ� ประกันไว้ ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตอีกรายละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,700,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้น 3,364,358 บาท ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือของบริษัทฯ นั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อทางคดี แต่อย่างใด โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางคดีนั้น คงต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

KBANK เผยโฉมหน้า เคกรุ๊ป อี - เกิร์ลส รุ่นที่ 6 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำ�กัด เป็นประธานกรรมการตัดสินและ มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับเลือกเป็น “เคกรุ๊ป อี-เกิร์ลส รุ่นที่ 6” (KGroup e-Girls The 6th Generation) เพื่อเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์พิเศษ ในการนำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของเครื อ ธนาคารกสิ ก รไทย (KBANK) ภายใต้แนวความคิด “สวย สามารถ ปราดเปรียว” 2 ปี โดยมี นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย รองกรรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย ให้การต้อนรับ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

IR Society

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ “หัวใจการทำ�งาน คือ การนำ�เสนอข้อเท็จจริง” ด้านกิจกรรมคืนกำ�ไรสู่สังคม หรือ CSR เขาเล่าว่าเป็นการ ทำ�งานร่วมกับกลุ่มบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม Central Group ทั้งหมด โดยจะมีการวางแผนรายปีวา่ จะมุง่ เน้นไปในทิศทางใด กิจกรรม CSR เน้นการสร้างองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพให้กับชาวบ้านใน ชนบท สร้างโรงงานปุย๋ ให้กบั ชาวบ้านทีม่ ที พี่ กั อาศัยทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกับ

ตอนจบ ห้างสรรพสินค้าและโรงแรมในเครือ Central Group และรับซื้อ ผลผลิตจากชาวบ้าน ซึ่งจะเน้นการสอนขั้นตอนในการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างช่องทางการหารายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้าน ปิ ด ท้ า ยกั น ด้ ว ยมุ ม มองด้ า นงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ใ น ประเทศไทยขณะนี้ มองว่างาน IR ถือว่ามีแนวโน้มพัฒนาไปใน แนวทางที่ดีขึ้น ซึ่ง IR ยุคใหม่จะต้องมีความสามารถรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร จะต้องทำ�อย่างไรให้สิ่งที่นำ�เสนอออกมา สามารถทำ�ให้ผู้เสพข้อมูลเข้าใจได้ง่าย ทั้งยังต้องมีความสามารถทาง ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำ�เสนอสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ กระทั่งมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

...............

.......จบ...... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ จะเคลือ่ นไหวในกรอบแคบ แต่หากดัชนีฯ อ่อนตัวลงก็จะไม่มากนัก โดยมองแนวรับ ที่ 1,090 จุ ด ขณะที่ แ นวต้ า นอยู่ ที่ 1,100 จุด และ 1,105 จุด ทั้งนี้ ตลาดฯ ยั ง ผั น ผวนอ ยู่ จ ากแรง ขายทำ � กำ � ไร ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีปัจจัยใหม่ เข้ามา แต่โดยรวมดัชนีฯ มีโอกาสแกว่ง ขึ้นได้ จากเรื่องผลประกอบการไตรมาส 1/54 และเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ

คาดทิศทางตลาดหุน้ ไทยวันนีซ้ งึ่ เป็นวันศุกร์ท้ายสัปดาห์ ดัชนีฯ อาจจะ ติดลบน้อยลง หลังเม็ดเงินลงทุนจากต่าง ชาติยังไหลเข้าด้วยการซื้อสุทธิต่อเนื่อง โดยวานนี้ดัชนีฯ ผันผวนเช่นเดียวกับ ทิศทางตลาดหุ้นเอเซีย ซึ่งเปิดตลาดฯ ปรับเพิ่มขึ้นและขายทำ�กำ�ไรออกมาระ หว่งวัน อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นยังขาด ปัจจัยบวกเข้ามากระตุน้ ทำ�ให้แรงซือ้ หุน้ ขนาดใหญ่อาจลดลง และมีแรงโยกไปเก็ง กำ�ไรหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก

หน้า 13

แนวโ น้ ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ อาจ Sideway down ลงบ้างแต่ไม่มากนัก โดยข ณะนี้ นั ก ลงทุ น สนใจ เล่ น หุ้ น กลุ่ ม Real Sector ที่จะประกาศงบไตรมาส 1/54 ขณะเดียวกันนักลงทุนเริ่มให้ความ ส น ใ จ หุ้ น ก ลุ่ ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ จากมาตรการกระตนุ้ อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า ทัง้ นี้ มองวา่ ตลาดฯ ยังแกว่งตัวออกดา้ น ข้างเพือ่ สร้างฐานราคามากกวา่ ลงแนวรับ ทดสอบ 1,091 จุด ซึ่งมองว่าน่าเป็น จังหวะรอเก็บ PS LPN และ SPALI

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษ�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 เมษ�ยน 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,684.21 4.88% 3,094.52 8.96% 7,185.34 20.81% 22,566.23 65.35%

3,672.80 10.64% 3,401.83 9.85% 4,934.79 14.29% 22,520.88 65.22%

-1,988.59 -307.31 2,250.55 45.35

Last Update

Decline 49%

28/04/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,092.31 769.91 1,680.21 294.41

Chg -9.04 -7.72 -15.69 -1.16 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

28/04/11

%Chg -0.82 -0.99 -0.93 -0.39 34,530.30 570.42

17:01:54

AGRO

A dv ance 28%

0 -0.2

No C hange 23%

-0.4

TECH

CONSUMP

-0.6

-0.05

-0.12

-0.8 -1.24 -1 -1.2 -1.4

SERVICE

-0.99

-1.6

-0.98

FINCIAL

-1.57 Decline 52%

A dv ance 28% No C hange 20%

-0.4

-0.6

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษ�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 เมษ�ยน 2554

JAS

( Day )

: JAS 120,000,000

Price & Fundamental Symbol JAS

Last 3.64 Chg 0.26  %Chg 7.69  Open 3.48  High 3.70  Low 3.46  Prev 3.38  Avg 3.57  AccVol 690,519,100  AccVal(K฿) 2,467,685  %Fluct 6.72  P/E 40.44  P/BV 4.00  DPS(Baht) 0.02  Yield(%) 0.59  EPS(Baht) 0.09  MktCap(Mil.) 26,934  Broker Target Update KIMENG 3.92 28/04/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น3.50 ต์การเปลีย่ นแปลง KTZ 27/04/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 12/04/11 ค่าการ TRINITYม่ ขึน้ มากที3.50

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

100,000,000

Vol.

80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000

3.70

3.68

3.66

3.64

3.62

Price

3.60

3.58

3.56

3.54

3.52

3.50

3.48

3.46

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษ�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 เมษ�ยน 2554

STPI

( Day )

Price & Fundamental Symbol STPI

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: STPI

28.25 2.25  8.65  26.25  28.25  26.25  26.00  27.66  13,100,900  362,415  7.23  5.07  3.17  1.32  13.46  5.57  10,383  Target Update

No Comment

4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 28.25

28.00

27.75

Price

27.50

27.25

27.00

26.75

26.50

26.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษ�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 เมษ�ยน 2554

AKR

( Day )

Price & Fundamental Symbol AKR

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: AKR

70,000,000 60,000,000

1.08 -0.01  -0.92  1.10  1.29  1.08  1.09  1.19  482,158,800  572,884  17.65  N/A  2.20  N/A  N/A  N/A  853  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

50,000,000

Vol.

40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 1.29

1.28

1.27

1.26

1.25

1.24

1.23

1.22

1.21

Price

1.20

1.19

1.18

1.17

1.16

1.15

1.14

1.13

1.12

1.11

1.10

1.09

1.08

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 602 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554

คำ�คมการลงทุน จากที่ ผ่ า นมามั น ชั ด เจนว่ า นั ก ลงทุ น จะสามารถสร้ า งความมั่ ง คั่ ง จากตลาดหุ้ น ได้ “หากพวกเขามีวินัย” Warren Buffett

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 29 เม.ย.2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you