Page 1

Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

News Station

5 พีมอร์แกน-มอร์แกนสแตนเลย์ คาดจีนจะขึน้ ดบ.ยาวปีหน้า 5 UACทุม่ กว่า200ล. ผุดโครงการก๊าซชีวภาพอัด 6 LOXLEY ไม่หลุด 2.64 ลุยต่อ 7 คลังประกาศเพิม่ เป้าจีดพี ปี 5ี 3วันนีโ้ ตเกิน7.5% 9 Dynamic Station IVL ไอพีโอสุดยอดแห่งปี

10 Lifestyle Station สถานที่ Countdown เด็ดๆ

หุน้ แบงก์ผลตอบแทนดีตอ้ ง KTB

แนะซื้อ เป้าหมาย 19.50 - 22.50 บ.

13 Professional Station GOLD Trend

14 Gossip Station เหงาๆ

หุ้นแบงก์ผลตอบแทนดีต้อง KTB ชี้ภาพปี 54 สินเชื่อโตได้ระดับเกิน 7% อีกเยอะ 15 มองหุˆนจากเซียน อีกทั้งมีจุดแข็งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่คาดว่าจะได้รับผลบวกในช่วงที่เศรษฐกิจ ทรงตัว ฟืน้ ตัวชัด ขณะทีร่ าคาก็ยอ่ มเยากว่าใครในกลุม่ 6 ค่ายวิเคราะห์แนะซือ้ มองราคาเป้าหมาย 16 Data Station 19.50 - 22.50 บาท ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

SSI เพิ่มทุน 5.24 พันล้านหุ้น ตุนทุนจ่อซือ้ โรงถลุงเหล็กในอังกฤษ

SSI แจงประกาศเพิ่มทุนล็อตใหญ่ 5.24 พันล้านหุ้น เพราะต้องการ ระดมทุนซื้อโรงถลุงเหล็กในอังกฤษ เล็งกู้เงินจากสถาบันการเงินในและนอก ประเทศรวม 200 ล้านเหรียญ ตั้งงบลงทุนปี 54 - 55 จำ�นวน 150 ล้าน เหรียญ โดยหลักใช้ปรับปรุงและเสริมศักยภาพว่าที่โรงเหล็กใหม่ใต้อาณัติ ต‡อหนˆา 3

MCOT เล็งขึ้นค่าโฆษณาอีก10%ม.ค.54 โบรกยกหุ้นเด่นปันผลแนะ“ซื้อ”เป้า 39.5 บ.

วิธีคิดแบบ ซีอีโอ

“ช่วงชัย นะวงศ์”

แห่ง ฟินันเซีย ไซรัส ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

MCOT เผยปีหน้าเตรียมปรับค่าโฆษณาอีก 10% ในทุกๆ รายการ ช่วงเดือน ม.ค. 54 พร้อมคาดรายได้โต 10% จากปีนี้ที่เชื่อเกิน 5 พัน ล้านบาทแน่ บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ชวน “ซื้อ” ให้ราคา เหมาะสม 39.50 บาท ระบุ แนวโน้มการเติบโตสดใส คาดปี 54 กำ�ไร โต 17% คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 53 และ 54 น่าสนใจ ที่ 6.3% และ 8.8% ตามลำ�ดับ ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

หุ้นแบงก์ (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ประเมินหุ้น ธนาคารกรุงไทย (KTB) คาดจะมี กำ �ไรสุ ท ธิ Q4/53 เท่ า กั บ 4.40 พันล้านบาท ลดลง 11.8%QoQ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลจากการลดลงของ เงิ น ปั น ผลรั บ จากกองทุ น วายุ ภั ก ษ์ ที่ บันทึกในงวด Q3/53 กว่า 840 ล้าน บาท ขณะทีง่ วดนีไ้ ม่มกี ารบันทึกรายได้ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากไม่รวม รายการดังกล่าวพบว่า กำ�ไรจากการ ดำ�เนินงานใน Q3/53 เท่ากับ 5.72 พัน ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6%QoQ โดยมี ปัจจัยผลักดันจากการเติบโตของสิน เชื่ อ สุ ท ธิ ใ น Q3/53 ถึ ง 3.5%QoQ (โดยรวมแล้ ว สิ น เชื่ อ สุ ท ธิ ทั้ ง ปี 53 เติบโตถึง 12.2%YoY สูงเกินเป้าทั้งปี 53 ที่ KTB คาดไว้ ที่ ร ะดั บ เพี ย ง 6 - 7%YoY และที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ที่ 10%YoY แล้ว) ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงมา จากการเติบโตของสินเชือ่ รายใหญ่ภาค รัฐ ขณะทีส่ นิ เชือ่ รายย่อยได้แก่ สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยพบว่าเติบโตในเชิงรุกเช่น กัน ขณะที่สินเชื่อบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินเชื่อที่ปล่อยให้กับข้าราชการที่มี บัญชีเงินเดือนผ่าน KTB พบว่ามีแนว โน้มการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน NIM ใน Q3/53 คาดว่า จะลดลงเหลือ 2.81% จาก 3.09% ใน งวดที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบ จากการลดลงของเงินปันผลรับจาก กองทุนวายุภักษ์ดังกล่าว แต่หากตัด ผลกระทบดังกล่าวออกไปฝ่ายวิจยั คาด ว่า NIM ของ KTB จะปรับตัวลดลงราว 7bp ในงวดนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้น ของต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่ยังเกิดขึ้นต่อ เนื่อง ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยคาดว่า จะเพิ่ ม ขึ้ น 3.9%QoQ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ ค่ า ธรรม เนียมฯ ซึง่ เติบโตตามสินเชือ่ ส่วนค่าใช้ จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย คาดว่าจะปรับตัว เพิม่ ขึน้ 2.7%QoQ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นค่า ใช้จ่ายตามฤดูกาลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Cost to Income Ratio คาดว่าจะอยู่ ที่ระดับ 54.13% เพิ่มขึ้นจาก 51.01% ในงวดทีผ่ า่ นมา ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการ กันสำ�รองหนี้ฯ ยังเป็นไปในระดับปกติ

News Station

ที่ 1.50 พั น ล้ า นบาท/ไตรมาส คำ�แนะนำ�กาลงทุน KTB โดยรวมแล้วคาดกำ�ไรสุทธิทั้งปี 53 โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม ข อ ง K T B จ ะ เ พิ่ ม ขึ้ น สู่ ร ะ ดั บ ซื้อ บล.ทิสโก้ 22.50 บาท ซื้อ 1.58 หมื่ น ล้ า นบาท เติ บ โตถึ ง 21.20 บาท บล.เอเซีย พลัส ซื อ ้ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) 42.4%YoY ต่�ำ กว่าทีฝ่ า่ ยวิจยั ประเมิน 20.30 บาท บล.เกี ย รติ น าคิ น ซื อ ้ 20.20 บาท ไว้เล็กน้อยที่ระดับ 1.61 หมื่นล้าน บล.กรุงศรีอยุธยา ซื้อ 20.00 บาท บาท (45.3%YoY) บล.ฟินันเซีย ไซรัส ซื้อ 19.50 บาท คาดภาพรวมธุรกิจในปี 54 ของ KTB ยังมีทศิ ทางทีส่ ดใสต่อเนือ่ ง ของสินเชื่อสุทธิปี 54 ที่ธนาคารฯ ถึง 13%YoY ด้วยแรงผลักดันจากกลุ่ม สะท้อนได้จากเป้าหมายการเติบโต ตั้งไว้ 7%YoY ขณะที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ สิ น เชื่ อ รายใหญ่ ใ นภาครั ฐ ส่ ว นภาค เอกชนนั้นคาดว่าจะได้รับอานิสงส์จาก โครงการที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ มากขึ้ นในกลุ่ ม ปิ โ ตรเคมี โรงไฟฟ้ า เป็นต้น ส่วนกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่ให้ ผลตอบแทนสูงทั้ง SME และรายย่อย นั้น KTB มีเป้าหมายที่จะรุกสินเชื่อใน กลุ่มนี้มากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ได้ เน้นมากนัก โดยรวมแล้วจึงน่าจะนำ�มา ซึ่ ง Yield และ NIM ที่ สู ง ขึ้ น ตาม โครงสร้ า งพอร์ ต สิ น เชื่ อ ที่ จ ะเริ่ ม เปลี่ยนแปลงไป แนะนำ � “ซื้ อ ” ด้ ว ยจุ ด แข็ ง ของการเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ คาดว่ า จะได้ รั บ ผลบวกในช่ ว งที่ เศรษฐกิจฟื้นตัว ทำ�ให้ส่งผลบวกต่อ ความเชื่อมั่นต่อการลงทุนทั้งในภาครัฐ และเอกชน อีกทัง้ การเติบโตของรายได้ ค่าธรรมเนียมฯ ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็น ไปในเชิงรุกมาก และคาดว่าจะต่อเนือ่ ง ในปี 54 ทั้งนี้ ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี PBV และ PER ต่ำ�เทียบกับค่าเฉลี่ย กลุ่มฯ และคาด Div Yields ที่สูงเหนือ ค่าเฉลีย่ กลุม่ ฯ โดยมี Upside มากกว่า 20% เที ย บกั บ ราคาเหมาะสมปี 54 ที่ PBV ระดับ 1.85 เท่า คือ 21.20 บาท SSI เพิ่มทุน (ต่อจากหน้า 1)

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ. สหวิ ริ ย าสตี ล อิ น ดั ส ตรี (SSI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีมติให้ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวนรวมไม่เกิน 5,240 ล้าน หุน้ และวิธกี ารจัดสรรให้เสนอการ เพิ่ ม ทุ น และจั ด สรรแก่ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาจัดสรร ในวัน ที่ 2 ม.ค. 54 เพื่อระดมเงินทุน

จำ�นวน 6 พันล้านบาท สำ�หรับ เตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์โรงถลุงเหล็ก Teesside Cast Products ในประเทศอังกฤษ การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดัง กล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำ�นวนประมาณ 2,620 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนจำ�นวนหุ้นที่

ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (RO) ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อ เกินสิทธิได้ โดยส่วนจองซือ้ เกินสิทธิ การจัดสรรตามสัดส่วนหุ้นทั้งหมด หากมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรผูถ้ อื หุ้นเดิม จะนำ�ไปจัดสรรและเสนอ ข า ย ใ ห้ บุ ค ค ล ใ น ว ง จำ � กั ด โดยกำ�หนดราคาเสนอขายในช่วง ระหว่าง 1.20 - 1.40 บาท/หุ้น ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553 SSI เพิ่มทุน (ต่อจากหน้า 3) ผลให้สามารถสร้างสถิตสิ งู สุดใหม่

2.จั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น จำ � นวนไม่ เ กิ น 2,620 ล้ า นหุ้ น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (PP) โดยส่วนการเสนอขาย RO คือ เครือสหวิรยิ า ซึง่ เป็นกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ได้แสดงความตัง้ ใจจะเข้า จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิที่มีอยู่ เพื่ อให้ ก ารเสนอขายในส่ ว นนี้ สามารถระดมทุ น ได้ ค รบเต็ ม จำ�นวน ส่วนการเสนอขาย PP โดยจำ�นวนหุน้ ทีจ่ ะทำ�ยังขึน้ อยูก่ บั ราคา สำ�หรับการจองซื้อหุ้น และการเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดว่าจะ เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ก.พ. 54 โดยสอดคล้องกับแผนการเงินใน ระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ แผนการซือ้ สินทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ ภายใน Q1/54 ทำ �ให้ โ รงถลุ ง สามารถผลิ ต เหล็ ก แท่ ง แบน ส่งกลับมาให้ SSI ได้ภายใน 6 เดือน ทำ�ให้มนั่ ใจว่าในปี 54 ยังจะมียอด ขาย 7 หมืน่ ล้านบาท และยังทำ�ให้ ปริมาณการผลิตและการขายเพิ่ม ขึ้นเป็น 3 ล้านตันในปี 55 และส่ง

MCOT เล็ง (ต่อจากหน้า 1)

นายเขมทั ต ต์ พลเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สำ � นั ก การตลาด บมจ.อสมท (MCOT) เปิดเผยว่า รายได้ของ บริษัทฯ ในปี 54 มีแนวโน้มปรับ ตัวเพิ่มขึ้นอีก 10% จากปี 53 ทีค่ าดว่าจะมีรายได้มากกว่า 5 พัน ล้านบาท สอดคล้องกับการคาด การณ์ถงึ ตลาดรวมในสือ่ โทรทัศน์ ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี นี้อีก 10% ซึ่งสื่อโทรทัศน์มีส่วน แบ่ ง การตลาดใหญ่ ที่ สุ ด อยู่ ที่ ประมาณ 60% ของตลาดรวม อีกทั้งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจใน ประเทศ และเศรษฐกิจในภูมภิ าค เอเชียทีค่ าดว่าจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ประกอบกับภาพรวมของตลาด อสังหาริมทรัพย์ทมี่ แี นวโน้มขยาย

ได้ในการผลิตตัง้ แต่เปิดดำ�เนินการ มา สำ � หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะทำ�การซื้อประมาณ 500 ล้าน ดอลลาร์ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนทีจ่ ะกูเ้ งินทัง้ จากสถาบันการ เงิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ประมาณ 200 ล้ า นดอลลาร์ โดยคาดว่าขัน้ ตอนดังกล่าวจะแล้ว เสร็จภายใน Q1/2554 ซึง่ เมือ่ รวม กับการเพิ่มทุนจะได้เงินจากการ ระดมทุนราว 350 - 400 ล้าน ดอลลาร์ ซึ่งบริษัทฯ จะนำ�ไปให้ กับบริษัทย่อยคือ SSI UK เพื่อซื้อ โรงถลุงเหล็กในอังกฤษต่อไป ทัง้ นี้ หลังจากการเพิม่ ทุน และเข้าซื้อกิจการสำ�เร็จจะส่งผล ให้ อั ต ราหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น (D/E) ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 2 : 1 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า ซึ่ ง ถื อ เป็ น ระดั บ ที่ ไ ม่ สู ง มาก นอกจากนี้ในส่วนของบริษัทย่อย คื อ SSI UK จะมี ก ารกู้ เ งิ น อี ก ประมาณ 650 ล้ า นดอลลาร์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำ�เนิน

ตัวเพิ่มขึ้นในปีหน้า ส่งผลให้มี ความต้องการในการใช้สอื่ โฆษณา และสินค้าเพิ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ สำ�หรับช่องฟรีทีวีเชื่อว่า ยังได้รบั ความสนใจจากผูช้ มอย่าง ต่อเนื่อง แม้จะมีการแข่งขันจาก ทีวีดาวเทียมก็ตาม อย่างไรก็ตาม อาจต้ อ งมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบ รายการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ ต้องการของผู้ชมมากขึ้น ขณะเดี ย วกั นในปี 54 บริษัทฯ มีแผนปรับขึ้นค่าโฆษณา อีก 10% ในทุกๆ รายการช่วง เดือน ม.ค.นี้ หลังจากที่การปรับ ขึ้นค่าโฆษณาในปี 53 ส่วนใหญ่ เป็นการปรับขึ้นในส่วนของละคร ซิตคอม และละครที่ได้รับความ สนใจจากผู้ชม ที่มีโฆษณาเต็ม

News Station

หน้า 4

ธุรกิจต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ ตั้งงบลงทุนปี 54 - 55 ที่ 150 ล้าน ด อ ล ล า ร์ เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น ทุนหมุนเวียนในโรงงานถลุงเหล็ก ในอังกฤษ โดยลงทุนผ่านบริษทั ย่อย

คือ SSI UK เพื่อเสริมศักยภาพใน การผลิ ต คุ ณ ภาพการผลิ ต และในด้านสิง่ แวดล้อม โดยโรงงาน ดังกล่าวจะมีกำ�ลังการผลิตอยู่ที่ 3.5 ล้านตันต่อปี

ตลอดในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา อีกทัง้ ต้นทุนของผูผ้ ลิต และต้นทุน ของทางช่องเพิม่ ขึน้ อีกด้วย อีกทัง้ คาดว่าในปี 54 จะมีปัจจัยบวกที่ ส่ ง ผลให้ มี เ ม็ ด เงิ น ไหลเข้ า สู่ อุตสาหกรรมโฆษณาจำ�นวนมาก อาทิ งาน 84 พรรษาฯ การรวม ตัวของห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีกับ คาร์ ฟู ร์ ที่ ค าดว่ า ต้ อ งมี ก ารทำ � แบรนด์ใหม่ขึ้นมา และการเลือก ตั้งในปี 54 ส่งผลให้มีการใช้สื่อ โฆษณาในการประชาสัมพันธ์มาก ขึ้น บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะนำ�

“ซือ้ ” แม้วา่ จะมีการเลือ่ นบันทึกราย ได้ค่าธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บ จาก BEC จำ�นวน 405 ล้านบาท ไปยั ง ปี 54 แทนที่ จ ะเป็ น ปี 53 แต่แนวโน้มการเติบโตของ MCOT ก็ยังสดใส คาดประเด็นการเพิ่มค่า โฆษณาจะช่วยผลักดันให้กำ�ไรจาก การดำ�เนินงานปี 54 เติบโตได้ถึง 17%YoY อีกทั้งคาดการณ์อัตราผล ตอบแทนเงินปันผลปี 53 และ 54 ก็นา่ สนใจเป็น 6.3% และ 8.8% ตาม ลำ�ดับ กำ�หนดราคาเหมาะสม 39.50 บาท ประเมิ น ด้ ว ย P/E ปี 54 ที่ระดับ 16 เท่า www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

News Station

หน้า 5

เจพีมอร์แกน-มอร์แกนสแตนเลย์ “เหวิน เจียเป่า”รับมาตรการดับร้อน คาดจีนจะขึ้นดบ.ยาวปีหน้า ตลาดอสังหาฯจีนยังไม่ได้ผล

อุปทานทองแดงในตลาดโลกปีหน้า จ่อต่ำ�กว่าความต้องการ รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า แมคควอรี่แบงก์คาดปริมาณอุปทานทองแดง ในตลาดโลกปี 2011 จะมีต่ำ�กว่าความต้องการ ราว 550,000 ตัน หลังปริมาณสต็อกทองแดง ทั่วโลกลดลง ซึ่งได้ผลักดันให้ราคาทองแดง เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5 ดอลลาร์/ปอนด์แล้ว โ ด ย ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว อยูบ่ นสมมติฐานทีว่ า่ การผลิตทองแดงในปีหน้า จะลดลงราว 4% ขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แมคควอรี่ระบุว่า ความต้องการ ทองแดงที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ในปี ห น้ า ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห ลายแห่ ง จะเริ่ ม ให้ มี ก ารออกหลั ก ทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง ราคา ทองแดง ซึง่ อาจส่งผลให้มกี ารเก็งกำ�ไรทองแดง มากขึ้น

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า เจพีมอร์ แกนเชสแอนด์โคและมอร์แกนสแตนเลย์คาดว่า ธนาคารกลางจีนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลอดช่วง ครึง่ ปีแรกปีหน้าเพือ่ ควบคุมอัตราเงินเฟ้อทีย่ งั คงมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น เจพีมอร์แกนระบุว่า รัฐบาลจีนมีเป้าหมาย ที่จะลดความเสี่ยงด้านฟองสบู่สินทรัพย์ในตลาด อสังหาริมทรัพย์ และป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา เงิ น เฟ้ อ โดยธนาคารกลางจี น จะประกาศขึ้ น อั ต ราส่ ว นกั น สำ � รองทางการเงิ น ของธนาคาร พาณิชย์ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย และจำ�หน่ายพันธบัตร เพื่อดูดซับสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องในครึ่งปีแรก ปีหน้า “การดำ�เนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุม อัตราเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลาย เดือนข้างหน้า หลังจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ สูง ขณะที่เศรษฐกิจกำ�ลังเผชิญความเสี่ยงจาก ความร้อนแรงเกินไป” นายหวาง เฉียนหัวหน้า นักเศรษฐศาสตร์ที่เจพีมอร์แกน ระบุ ขณะที่มอร์แกนสแตนเลย์คาดว่า ในครึ่ง ปีแรกปีหน้า ธนาคารกลางจีนจะขึน้ อัตราดอกเบีย้ ราว 3 ครั้ง หลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งแล้ว ในปีนี้ และประกาศขึน้ อัตราส่วนกันสำ�รองทางการ เงินแล้ว 6 ครั้ง

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า นายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่าของจีนกล่าวว่า ม า ต ร ก า ร ล ด ค ว า ม ร้ อ น แ ร งใ น ต ล า ด อสังหาริมทรัพย์ของจีนในขณะนี้ยังดำ�เนินการ ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร พร้อมย้ำ�ว่า รัฐบาลมีเป้าหมายทีจ่ ะทำ�ให้ราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยใน จีนลดลงสู่ระดับที่สมเหตุสมผลในสิ้นปี 2012 โดยนายกรั ฐ มนตรี จี น กล่ า วว่ า ในปีหน้ารัฐบาลจะเพิม่ ปริมาณอุปทานทีอ่ ยูอ่ าศัย และจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการ เก็งกำ�ไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ “ในปีนี้ เรามี 15 มาตรการที่เกี่ยวข้อง กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ แต่ปรากฏว่า มาตรการ เหล่ า นั้ น ยั ง ดำ � เนิ น การไม่ ไ ด้ ผ ลเท่ า ที่ ค วร แต่ผมเชื่อว่า หลังจากนี้ราคาที่อยู่อาศัยในจีน จะกลับสูร่ ะดับทีส่ มเหตุสมผลด้วยความพยายาม ของรัฐบาล” นายกรัฐมนตรีจีน กล่าว ทั้ ง นี้ ราคาที่ อ ยู่ อ าศั ยในจี น เดื อ น พฤศจิกายนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน แม้จะมีมาตรการควบคุมการเก็งกำ�ไร ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ก็ตาม

ปีหน้า UAC ทุ่มกว่า 200 ล. ผุดโครงการก๊าซชีวภาพอัด นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการ ผูจ้ ดั การฝ่ายขายการตลาด และปฏิบตั กิ าร บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์เคมิคัลส์ (UAC) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริษัทฯ มีแผนจะ ขยายการลงทุนเพิม่ ขึน้ โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุน ทั้งหมด 150 - 200 ล้านบาท เนื่องจากภาวะ เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น และค่าเงินบาทมีแนวโน้ม แข็งค่าอย่างต่อเนือ่ ง จึงถือเป็นจังหวะทีด่ ีในการ เร่งขยายการลงทุนใหม่ๆ สำ�หรับโครงการที่บริษัทฯ จะขยายการ ลงทุนในปี 54 ได้แก่ โครงการก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Bio-methane Gas-CBG) ใน พื้นที่จ.เชียงใหม่ โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ

150 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำ�เนิน การออกแบบโรงงาน อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง มี แผนจะขยายโครงการก๊าซชีวภาพ ไปยังพื้นที่ จังหวัดอื่นๆ ด้วย รวมทั้งมีแผนจัดทำ�ระบบ ผลิตน้ำ�ประปาสำ�หรับชุมชน ตลอดจนการนำ� สินค้าใหม่ๆ เข้ามาจำ�หน่ายเพิ่มเติมอีก 2 - 3 ผลิตภัณฑ์สำ�หรับกลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลายน้ำ� (ดาวน์สตรีม) ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่มีมาร์จิ้นสูง 15 - 20% เชื่อว่าจะส่งเสริมยอดขายบริษัทฯ ในปี 54 เพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่บริษัทฯ จะมีการ ลงนามสัญญาซื้อขายกับ บมจ.ปตท. (PTT) ใน เร็วๆ นี้ เบื้องต้นคาดว่า จะได้ข้อสรุปไม่เกิน ต้นเดือน ม.ค. 54

นอกจากนี้ในปี 54 บริษัทฯ ตั้งเป้าราย ได้รวมเติบโตอีก 10% จากปี 53 ที่คาดว่าจะมี รายได้รวมเติบโตเกินเป้าที่วางไว้ 743 ล้านบาท หลังจากเร่งขยายการลงทุนโครงการใหม่ๆ อีก ทั้งบริษัทฯ ยังมีงานในมือ (Backlog) ที่รอส่ง มอบในปี 54 อีกประมาณ 350 ล้านบาท รวมทั้ง มีงานใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าในปีหน้า บริษัทฯ จะมีความสามารถทำ�การสร้างรายได้ จากยอดขายเพิ่มสูงขึ้นได้ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

หน้า 6

LOXLEY ไม่หลุด 2.64 ลุยต่อ เริ่มย้อนขึ้นมาได้เรื่อยๆ แล้ว จากที่ 2 สัปดาห์ก่อนร่วงลงไป พอสมควร วานนีก้ ไ็ ต่ระดับต่อเนือ่ งจากสัปดาห์กอ่ นไปได้สวยเลยทีเดียว ทำ�ไฮที่ 2.76 บาท ปิดที่ 2.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ 1.50% มูลค่าการซื้อขาย 31.42 ล้านบาท LOXLEY มักจะเคลื่อนไหวในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้ง ขึ้น - ลง แต่ละรอบเป็นชุดๆ ต่อเนื่องกัน และนี่ก็เพิ่งเหมือนจะเริ่มขึ้นมา หวังว่า คงไปได้อีกสักพักเนอะ!... นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่าหากไม่หลุดต่ำ� กว่าแนวรับที่ 2.64 บาท ก็ยังมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นไปต่อ สามารถ เทรดดิ้งได้ แต่หากหลุดต่ำ�กว่าระดับแนวรับดังกล่าวก็ให้ตัดขาดทุน มีแนวต้านที่ 2.88 - 2.96 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 27/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

LOXLEY 2.70 0.04 1.50 2.68 2.76 2.68 2.66 2.72

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

11,538,500 31,424 2.94 135.00 1.23 N/A N/A 0.02 5,400

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/03/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 2.70 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำ�นวนหุ้น

(%)

บริษัท เอกภาวี จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นางอำ�ไพ หาญไกรวิไลย์ นายไพโรจน์ ล่ำ�ซำ� นายธงชัย ล่ำ�ซำ�

556,341,060 90,518,067 40,000,000 35,589,030 25,459,090

27.82 4.53 2.00 1.78 1.27

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

คลังเล็งใช้หนี้ตปท.ก่อนกำ�หนด3.17พันลบ. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส า ธ า ร ณ ะ เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า จ า ก สถานการณ์สกุลเงินเหรียญสหรัฐและ ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท โดย ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 อัตราแลกเปลีย่ นอยูท่ ี่ 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 30.2437 บาท และ 1 ยูโร เท่ากับ 40.4294 บาท (อ้างอิงตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย) สำ�นักงาน บริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จึงได้ ศึกษาข้อมูลเพื่อการชำ�ระคืนหนี้เงินกู้ ก่ อ นครบกำ � หนด (Prepayment) ให้ แ ก่ แ หล่ ง เงิ น กู้ ต่ า งประเทศ โดยเฉพาะแหล่งเงินกูท้ มี่ ภี าระหนีเ้ ป็น สกุลเงินเหรียญสหรัฐและยูโร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐและยูโร เพื่อแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า ทั้ ง นี้ ณ วั น ที่ 3 0 พฤศจิกายน 2553 มียอดหนี้คงค้าง ของแหล่งเงินกู้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา 28 สัญญา รวม 42 ล้านเหรียญสหรัฐ สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ 6 สัญญา รวม 56 ล้านเหรียญสหรัฐ และรั ฐ บาลออสเตรี ย 1 สั ญ ญา จำ�นวน 6 ล้านยูโร ซึ่งเทียบเท่าบาท ทั้งสิ้น 3,172 ล้านบาท หาก สบน. สามารถดำ�เนินการชำ�ระหนี้ก่อนครบ กำ�หนดดังกล่าวได้ทั้งหมด จะทำ�ให้

ยอดหนี้คงค้างลดลงจาก 4,230,745 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.30 ของ GDP (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) เหลือ 4,227,573 ล้านบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 42.28 ของ GDP โ ด ย ค รั้ ง แ ร ก ส บ น . จะดำ�เนินการเจราจาเพื่อชำ�ระหนี้ ก่ อ นครบกำ � หนดให้ กั บ แหล่ ง เงิ น กู้

คลังประกาศเพิ่มเป้าจีดีพีปี53วันนี้โตเกิน7.5% นายนริศ ชัยสูตร ผูอ้ �ำ นวย การสำ � นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง กระทรวงการคลั ง เปิ ด เผยว่ า แนวโน้มอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ ไทย (จีดพี )ี ในปีนจี้ ะเติบโตอย่างต่อ เนื่อง โดยคาดว่าจะโตเพิ่มขึ้นกว่า เป้ า หมายเดิ ม ที่ ป ระเมิ นไว้ 7.5% หลังจากตัวเลขการบริโภคภายใน ประเทศ ตลอดจนการขยายตัวของ ภาคส่งออกเติบโตอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ขี นึ้ ทำ �ให้ ใ นปี ห น้ า ยั ง คาดว่ า จี ดี พี จ ะ

เติบโตมากกว่า 4.5% อย่างแน่นอน ซึ่งสศค.จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็น ทางการการปรับเพิม่ ประมาณการใน วันนี้ (28 ธ.ค.) “จีดพี ปี นี เี้ กินเป้าเดิม 7.5% แน่นอน เพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจ ต่างๆ ก็ดี ทัง้ บริโภคในประเทศและ ส่งออก ซึง่ ปีหน้าจีดพี คี งโตได้ 4.5% เป็นอย่างต่ำ� ซึ่งจะระบุอย่างชัดเจน ในวันพรุ่งนี้” นายนริศ กล่าว สำ�หรับความคืบหน้าเกี่ยว

กับมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ และตลาด mai นั้น ขณะนี้สศค. ได้ศึกษาข้อมูลเสร็จ เรียบร้อยแล้ว หลังจากทีไ่ ด้รวบรวม ข้ อ มู ล จ า ก ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ นำ � มาสรุ ป ทั้ ง นี้ จะนำ�เสนอให้คณะกรรมการพัฒนา ตลาดทุนไทยทีม่ นี ายกรณ์ จาติวาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิจารณาในการประชุม

รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก า 7 สั ญ ญา จำ�นวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ และ รัฐบาลออสเตรีย 1 สัญญา จำ�นวน 6 ล้านยูโร หรือเทียบเท่าทั้งสิ้น 422 ล้านบาท ซึ่งบรรจุในแผนบริหารหนี้ สาธารณะประจำ�ปี 2554 แล้วเป็น ลำ�ดับแรก จากนัน้ จะเจรจาเพือ่ ชำ�ระ หนีก้ อ่ นครบกำ�หนดในส่วนทีเ่ หลือกับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และสมาคม พัฒนาการระหว่างประเทศ “สบน. คาดว่าจะสามารถ ดำ�เนินการชำ�ระหนี้ก่อนครบกำ�หนด ให้แก่แหล่งเงินตามสัญญาดังกล่าวได้ แล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554” นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว ทั้ ง นี้ แ หล่ ง เงิ น กู้ ส กุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ และยู โ รที่ สบน. จะดำ � เนิ น การชำ � ระหนี้ ก่ อ นครบ กำ � หนดคื อ รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก า (AID) สมาคมพัฒนาการระหว่าง ประเทศ (IDA) เป็นสกุลเงินเหรียญ สหรัฐ และรัฐบาลออสเตรียเป็นยูโร เนื่องจากประเทศไทยได้พัฒนาเกิน เกณฑ์ทแี่ หล่งเงินกูท้ งั้ สามจะให้เงินกู้ ได้แล้ว และการชำ�ระคืนหนี้เงินกู้ ก่อนครบกำ�หนดให้กับแหล่งเงินกู้ทั้ง สามยังสามารถนำ�เงินที่ได้รับชำ�ระ คื น ไปให้ ป ระเทศที่ กำ � ลั ง พั ฒ นา ประเทศอืน่ กู้ เพือ่ การพัฒนาประเทศ นั้นๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

ครั้งหน้าช่วงเดือน ก.พ. 54 อนึ่ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท าง ภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯและตลาด mai ได้หมด ลงตั้งแต่สิ้นปี 2552 จากเดิมที่จัด เก็ บ อั ต ราภาษี นิ ติ บุ ค คล 30% โดยลดเหลือ 25% สำ�หรับบริษัท บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพย์ฯ และ 20% สำ�หรับบริษัท จดทะเบียนตลาด mai www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553 กับ 2 บริษทั ดังกล่าว โดยบางรายหลงเชือ่ และมอบอำ�นาจ ให้พนักงานของบริษัทส่งคำ�สั่งซื้อขายแทนด้วย ก.ล.ต. กล่าวโทษ บ.คิวมีฯ - ทีเอ็มบีลิสซิ่ง การกระทำ�ดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการ ข้อหาแอบอ้างเป็นเครือ TMB หลอกลวงชาวบ้าน ประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วง ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษบริษทั คิวมี คอร์ปอเรชัน่ หน้า พ.ศ. 2546 อีกทั้งยังมีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการ จำ�กัด และบริษัท ทีเอ็มบี ลิสซิ่ง จำ�กัด รวมถึงบุคคลที่ ฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมาย เกีย่ วข้องอีก 6 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม อาญา กล่าวคือ มีการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดง ทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ในกรณีการประกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขาย ข้อความอันเป็นเท็จ และได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่ ล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและฉ้อโกงประชาชน จนทำ�ให้ หลงเชื่อ โดยการอ้างว่าบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทหลัก ผูล้ งทุนได้รบั ความเสียหายประมาณในเบือ้ งต้นจำ�นวน 13 ล้าน ทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนจริง และมีการสร้าง บาท โดยในช่วงเดือน ส.ค. 52 - ก.พ. 53 ทั้ง 2 บริษัทดัง ภาพความเชือ่ มัน่ ของบริษทั ด้วยการใช้ชอื่ ทีค่ ล้ายกับชือ่ ย่อ กล่าว ได้แสดงตนว่าเป็นตัวแทนซือ้ ขายทองคำ�ล่วงหน้า โดยมี ของธนาคารพาณิ ช ย์แ ห่ง หนึ่ ง ซึ่ ง แท้ที่ จริ งไม่ มี ค วาม การติดต่อ ชักชวน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลการลงทุน ในรูป เกี่ยวข้องกันเลย และแสดงทุนจดทะเบียนสูงถึง 20,000 แบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล้านบาท ล่วงหน้าดังกล่าวสามารถทำ�กำ�ไรได้โดยง่าย ซึง่ มีผลู้ งทุนหลาย นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริหารรายหนึ่งของ รายหลงเชือ่ และเปิดบัญชีซอื้ ขายสัญญาซือ้ ขายทองคำ�ล่วงหน้า บริษทั ดังกล่าวถือบัตรประจำ�ตัวประชาชนหลายใบภายใต้

AFET “ยืน 150 บ./ก.ก. ไม่ไหว” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 452 สัญญา สถานะคงค้าง 3,459 สัญญา - ปิด 147.70 บ./ก.ก. ลดลง 1.40 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) ปัจจัยลบ - ยาง TOCOM ยืน 420 เยน/ก.ก. ไม่ไหว - เส้นเทคนิคเริม่ ส่งสัญญาณลงในระยะสัน้ - ราคายืน 150 บ./ก.ก. ไม่ไหว - ผูค้ า้ ยางเริม่ ลดราคาสินค้าก่อนปีใหม่ - เงินเยนยังแข็งค่า - จีนขึน้ ดอกเบีย้ 0.25% อาจจะกดดันบรรยากาศตลาดทุนยุโรป - มะกัน กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) - แนวรับ 145.50 บ./ก.ก. - แนวต้าน 150 บ./ก.ก.

News Station

หน้า 8

ชื่อต่างๆ กัน และใช้ในการติดต่อธุรกิจหรือทำ�ธุรกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายดั ง กล่ า วด้ ว ย ก.ล.ต. จึงได้ดำ�เนินการกล่าวโทษทั้ง 2 บริษัท รวมถึงบุคคล ที่เกี่ยวข้องต่อ ปอศ. เพื่อสอบสวนดำ�เนินคดีกับบุคคลดัง กล่าวต่อไป NNCL เตรียมขึ้นราคาที่ดินโคราช-ปทุมฯ อีก 10 - 20% ดันกรอสมาร์จิ้นเพิ่มเป็น 25 - 30% นายนิพฐิ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.นวนคร (NNCL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมปรับราคา ทีด่ นิ ขึน้ อีก 10 - 20% ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามต้องการของนักลงทุน สูง เช่น จ.นครราชสีมา และ จ.ปทุมธานี ซึง่ จะส่งผลให้อตั รา การทำ�กำ�ไรขั้นต้น หรือ กรอสมาร์จิ้นโดยเฉลี่ยสำ�หรับที่ดิน ในบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 25 - 30% โดยขณะนี้มีลูกค้า สนใจเจรจาซื้อที่ดินกับบริษัทประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่มา จากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนดีขึ้นมาก ต่างชาติมั่นใจที่จะลงทุนขยายกำ�ลังการผลิตในไทย

TFEX

“ชะลอลงทุน”

นางสาวปิ่นแก้ว สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 7,873 สัญญา สถานะคงค้าง 30,119 สัญญา - ปิด 707.00 จุด ลดลง 3.30 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - LTF-RMF ยังหนุนตลาด - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ ไทย 365.18 ล้านบาท ปัจจัยลบ - จีนขึน้ ดอกเบีย้ - หนีย้ โุ รปยังสร้างความกังวลใจ - วอลุม่ เริม่ เบาบาง เพราะใกล้หยุดยาวสิน้ ปี - ดัชนีฯ เริม่ แกว่งในกรอบจำ�กัด กลยุทธ์ - ชะลอลงทุน (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 700 จุด - แนวต้าน 718 จุด - ดัชนี SET50 มีแนวรับ 700 จุด แนวต้าน 718 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

Dynamic Station

หน้า 9

IVL ไอพีโอสุดยอดแห่งปี

เปิดหีบไอพีโอปี 53 บริษทั จดทะเบียนน้องใหม่ตบเท้าเข้า SET และ mai รวม 11 แห่ง ราคา ร้อนแรงไม่แพ้กัน สำ�รวจพบ IVL ให้ผลตอบแทนสูงสุดกว่า 446% ตามติดด้วย NINE และ UAC ให้ผลตอบแทน 152.09% และ 102.50% ฟาก CYBER แย่สุด ราคาหุ้นบนกระดานรูดต่ำ�กว่าราคา จอง 17% ค่ายดีบีเอสฯ แนะซื้อ IVL ระบุไตรมาส 4 ปีนี้โชว์กำ�ไรสูงเป็นประวัติการณ์ เหตุอุปสงค์ เพิ่ม และโรงงาน Alpha PET เดินหน้าเต็มกำ�ลังผลิต เป้าหมายพื้นฐาน 63 บาท สำ � รวจหุ้ น ไอพี โ อปี 2553 พบว่ า 4 บ ริ ษั ท เ ข้ า จ ด ท ะ เ บี ย น ซื้ อ ข า ย ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วย บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด (มหาชน) หรื อ IVL, บริ ษั ท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ IFS, บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด (มหาชน) หรือ GUNKUL และบริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน่ จำ�กัด (มหาชน) หรือ SYMC ขณะที่ 7 บริษัท เข้าซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ประกอบด้วย บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) หรือ TMI, บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ จำ�กัด (มหาชน) หรือ CYBER, บริษัท ออฟฟิศเมท จำ�กัด (มหาชน) หรือ OFM, บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ UAC, บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ NINE, บริษัท เออาร์ไอพี จำ�กัด (มหาชน) หรือ ARIP และ บริษัท ผลธัญญะ จำ�กัด (มหาชน) หรือ PHOL ทั้งนี้ ราคาหุ้นไอพีโอบนกระดานส่วน ใหญ่ขยับเพิม่ ขึน้ จากราคาจองสำ�รวจนับจากเข้า ซื้ อ ขายครั้ ง แรกถึ ง ปิ ด การซื้ อ ขายเมื่ อ วั น ที่ 24 ธันวาคมทีผ่ า่ นมา โดย IVL เข้าซือ้ ขายราคา ไอพีโอ 10.20 บาทเมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 จากนัน้ ขยับขึน้ ต่อเนือ่ ง โดยปิดการซือ้ ขายราคา อยู่ที่ 55.75 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 45.55 บาท หรือ 446.57% IFS เข้าซื้อขายราคาไอพีโอ 1.35 บาทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ปิดการ ซื้อขายที่ราคา 1.50 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 0.15 บาท หรือ 11.12% GUNKUL เข้าซื้อขาย

ราคาไอพีโอ 5.40 บาทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ปิ ด การซื้ อ ขายที่ ร าคา 6.75 บาท คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ 1.35 บาท หรือ 25% SYMC เข้าซื้อขายราคาไอพีโอที่ 8.80 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ปิดการซื้อขายที่ราคา 9.05 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 2.84% ด้ า น T M I เ ข้ า ซื้ อ ข า ย เ มื่ อ 18 พฤษภาคม 2553 ที่ ร าคา 0.88 บาท ปิดการซื้อขายที่ราคา 1.28 บาท คิดเป็นการ เพิ่มขึ้น 0.40 บาท หรือ 45.46% OFM เข้าซื้อ ขายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ที่ราคา 4.90 บาท ปิ ด การซื้ อ ขายที่ ร าคา 8.60 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 3.70 บาท หรือ 75.51% UAC เข้าซื้อขายเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ทีร่ าคา 4 บาท ปิดการซือ้ ขายทีร่ าคา 8.10 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 4.10 บาท หรือ 102.50% NINE เข้าซือ้ ขายเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ที่ราคา 2.40 บาท ปิดการซื้อขายที่ราคา 6.05 บาท คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ 3.65 บาท หรือ 152.09% ARIP เข้าซื้อขายเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ที่ราคา 0.90 บาท ปิดการซื้อขายที่ราคา 1.75 บาท คิ ด เป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น 0.85 บาท หรื อ 94.45% และ PHOL เข้ า ซื้ อ ขายเมื่ อ วั น ที่ 9 ธันวาคม 2553 ที่ราคา 3.60 บาท ปิดการ ซื้อขายที่ราคา 5.15 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 1.55 บาท หรือ 43.06% อย่างไรก็ตาม มีเพียงราคาหุน้ CYBER ที่ปรับลดลงจากราคาจอง 0.28 บาท หรือคิด เป็นลดลง 17.50 % หลังเข้าซื้อขายเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ที่ราคา 1.60 บาท และ ปิดการซื้อขายที่ราคา 1.32 บาท

บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ยังแนะนำ�ซือ้ หุน้ IVL ระบุวา่ ปัจจัย พื้นฐานแข็งแกร่ง กำ�ไรสุทธิไตรมาส 4/2553 จะสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ เนือ่ งจากปริมาณขายเพิม่ ขึน้ จากอุปสงค์ทสี่ งู และการเข้าซือ้ กิจการ รวมทัง้ Spread ของ PET และ PTA อยูใ่ นเกณฑ์สงู 220 และ 250 - 260 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยโรงงาน Alpha PET สายการผลิตที่ 1 และ 2 ใช้กำ�ลัง การผลิตเต็มที่ 100% ให้ราคาพื้นฐาน 63 บาท ในเชิงกลยุทธ์ราคาหุน้ ที่ 50+/- บาท น่าสนใจซือ้ สะสมเพื่อลงทุน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station

สถานที่Countdownเด็ดๆ

by Jackal_XIII

แยกราชประสงค์ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำ�เนิน เป็นสถานที่ที่อยากจะแนะนำ�ให้ไปเสียเหลือเกิน ตั้งแต่แยกปทุมวันถึงชิดลม และตั้งแต่แยกลุมพินีถึง สะพานเฉลิมโลก (ประตูน้ำ�) ที่นี่คุณจะต้องตะลึงกับโคมไฟที่ประดับอยู่สองข้างทาง ซึ่งได้บรรยากาศของเทศกาลเป็นที่สุด ดูเจริญตาเจริญใจไม่น้อย ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตสำ�หรับใครที่มองหาแหล่งเที่ยวช่วงปีใหม่ เพราะที่นี่มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แทบ ทุกปี มีทั้งการประดับไฟสวยงามในบริเวณรอบๆ รวมถึงการปิดถนนให้ประชาชนได้มาเฉลิมฉลองกันเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ยังไม่ รวมถึงกิจกรรมบันเทิงเริงใจ ที่ทางภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันจัดให้อีก เรียกว่าที่นี่คุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม! ไหว้พระ 9 วัด ฟังดูแล้วบางคนอาจจะตลก ว่าปีใหม่ทำ�ไมต้องไปฉลองที่วัดด้วย แต่ขอบอกว่าสถานที่ดังกล่าวนี้ ได้รับความนิยมไม่น้อยในช่วงปีใหม่ และยิ่งช่วงนี้ สถานการณ์ทางการเมืองของเราไม่คอ่ ยสูด้ ี การเข้าวัดไหว้พระทำ�บุญนัน้ ยิง่ เป็นการเพิม่ พูนกำ�ลังใจได้แก่ตนเองไม่นอ้ ย และสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ งั้ 9 แห่ง ได้แก่ วัดกัลยาณมิตร, วัดชนะสงคราม, วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์), วันพระแก้ว, วันระฆังฯ, วัดสุทัศนฯ, วัดอรุณฯ, ศาลหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อเสือ แต่ขอ แนะนำ�ว่าให้ออกจากบ้านแต่เช้า เพราะกิจกรรมนี้ใช้เวลานานพอสมควร เผื่อมีเวลาเหลือให้ได้ชมความสวยงาม ของวัดในกรุงเทพฯ ก็ไม่ว่ากัน สะพานพระราม 8 ต้องบอกว่าไม่ไปเสียดายแย่ ปีหนึง่ มีแค่หนเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะได้ชมความสวยงามของสะพานพระราม 8 เพราะทีน่ มี่ กี าร จัดแสดงแสง สี เสียง ประกอบพลุ ดอกไม้ไฟ คุณๆ จะได้เห็นความสวยงามของพลุดอกแล้วดอกเล่า ที่จุดขึ้นฟ้าส่องประกาย สวยงาม เปรียบดังชีวิตในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงให้ลุกโชติช่วงชัชวาลกันเลย สนามหลวง ได้โปรดอย่าถามว่าจะชวนไปสนามหลวง เพราะจะไปเล่นว่าวหรืออย่างไร? คำ�ตอบคือไม่ใช่ แต่จะพามาทำ�บุญตักบาตร พระสงฆ์ในตอนเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ทำ�บุญทำ�ทาน เพื่อชีวิตในภายภาคหน้าจะได้พบแต่ความสุข ถือเป็นการ เริ่มต้นปีใหม่ที่เยี่ยมทีเดียวคุณว่าไหม เชียงใหม่ ฟังดูอาจไกลไปสักหน่อย แต่ปีใหม่ทั้งทีย่อมมีวันหยุดยาวหลายวันติดต่อกัน น่าจะหาโอกาสไปฉลองปีใหม่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ดูสักครั้ง จะไปเดี่ยว เป็นคู่ หรือแบบแฟมิลี่ก็ไม่ว่ากัน ที่นี่นอกจากจะมีอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่ ในช่วงฤดูหนาวแล้ว บางคนยังหนีขึ้นดอยไปฉลองปีใหม่กับสายลม สายหมอกที่นั่น เอ้อ! ไปแล้วอย่าลืม ถ่ายรูปมา อวดเพื่อนๆ ให้ได้อิจฉาเล่นด้วยล่ะ ผมคนหนึ่งล่ะที่หนีบคนรักไปที่นั่น... พัทยา สมกับเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหลจริงๆ ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี นอกจากจะมี ทะเลสวยๆ ไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เทีย่ วเล่นน้�ำ คลายร้อนผ่อนคลายอุราแล้ว บริเวณทีท่ า่ เทียบ เรือพัทยา จะมีการจัดงานรื่นเริงแทบทุกปี แถมด้วยสองข้างฝั่งถนนเมืองพัทยา ยังมีการ ประดับไฟสวยงามทุกที่ที่ไปเยือนอีกด้วย งานนี้ถ้าไม่ไปจะมาบ่นเสียดายทีหลังไม่ได้นะ!

LH Bank จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับชำ�ระค่าบริการครบวงจร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย (LH Bank) จับมือ บริ ษั ท เคาน์ เ ตอร์ เซอร์ วิ ส จำ � กั ด เปิ ดให้ บ ริ ก ารรั บ ชำ � ระค่ า สิ น ค้ า และค่ า บริ ก าร อาทิ ค่ า สาธารณู ป โภค ค่ า อิ น เทอร์ เ น็ ต ค่ า บริ ก าร โทรคมนาคมต่างๆ มากกว่า 500 บริการ ที่เคาน์เตอร์ของ LH Bank ทุกสาขาทั่ว ประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งในบริการที่อำ �นวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางการให้บริการ โดยมีนางศศิธร พงศธร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้ จั ด การ LH Bank และ นายวี ร เดช อั ค รผลพานิ ช (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำ�กัด ร่วมเปิด ตัวบริการดังกล่าว ณ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย สำ�นักงาน ใหญ่ โดยได้ ใ ห้ บ ริ ก ารแล้ ว วั น นี้ ที่ เ คาน์ เ ตอร์ LH Bank ทุ ก สาขา ทั่วประเทศ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน ส.ประกันวินาศภัย มอบผ้าห่มกันหนาวภาคอีสานกว่า 2,000 ผืน

สมาคมประกันวินาศภัย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อำ�เภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย และอำ�เภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รวมกว่า 2,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวแก่ประชาชนที่ขาดแคลนและฐานะยากจน ภายใต้โครงการ ประกันภัยต้านภัยหนาว

มุมการตลาด

ซีเกท เปิดตัว ฮาร์ดไดรฟ์รุ่นใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซีเกท ประกาศการจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์รุ่นบาราคูดา กรีน (Barracuda Green) ซึ่งเป็นไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วสำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ด้วย ประสิทธิภาพสูงสุดของอุตสาหกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ใช้สำ�หรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานต่ำ� ระบบเครือข่ายภายใต้บ้านที่ใช้ ไดรฟ์หลายตัว และการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องพีซีภายนอก (External PC Storage) ฮาร์ดไดรฟ์บาราคูดา กรีน ไม่เพียงช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในด้าน การใช้พลังงานและการใช้วัตถุดิบ แต่ไดรฟ์เหล่านี้ยังเป็นฮาร์ดไดรฟ์รุ่นแรกๆ จากซีเกทที่นำ�เสนอเทคโนโลยีสมาร์ทอัลไลน์ ซึ่งมีความสำ�คัญเป็นอย่างมาก เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมกำ � ลั ง เปลี่ ย นไปใช้ รู ป แบบของเซ็ ก เตอร์ 4 เค (4K Sector Formatting) เรียกว่า แอดวานซ์ ฟอร์แม็ท (Advanced Format) เพื่อเพิ่มความจุและแก้ไขข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเป็น แอดวานซ์ ฟอร์แม็ทโดยปราศจากเทคโนโลยีสมาร์ทอัลไลน์อาจมีความสลับ ซับซ้อน และต้องการขั้นตอนในการผสมผสานเพิ่มเติม และโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพด้อยลง แต่ด้วยเทคโนโลยี สมาร์ทอัลไลน์ ทำ�ให้ปัญหาเหล่านี้ถูกขจัดออกไปอย่างสิ้นเชิง

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ วิธีคิดแบบ ซีอีโอ

ตอนที่ 3

“ช่วงชัย นะวงศ์” แห่ง ฟินันเซีย ไซรัส ช่วงชัย ได้นยิ ามถึงหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารโบรกเกอร์ไว้ 3 ข้อหลักๆ ดังนี้ 1.การเป็นผู้นำ�ทางตลาด (ผู้นำ�ในธุรกิจ) “ผู้นำ�ในที่นี้ไม่จำ�เป็นต้องเป็นอันดับ 1 แต่หมายถึง ให้อยู่ใน ระดับแนวหน้า ซึ่งการเป็นผู้นำ�ไม่ได้หมายถึงตัวเลขมาร์เก็ตแชร์อย่าง เดียว ต้องหมายถึงมีความเพียบพร้อมในการให้บริการด้วยคุณภาพ ของการให้ บ ริ ก าร สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กให้ แ ก่ นักลงทุน” 2.ต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน “หมดยุคแล้วทีผ่ บู้ ริหารโบรกเกอร์จะมานัง่ รถเบนซ์กนั ไม่ตอ้ ง ถึงกับนั่งรถเมล์หรอก หันมานั่งรถตู้เสียบ้าง เรื่องกินก็เหมือนกัน เลิกกินสเต็ก หันมากินข้าวแกงบ้าง เหมือนกับผูจ้ ดั การโรงงานทัว่ ๆ ไป

เพราะว่าตอนนี้ค่าคอมมิสชั่นรายได้ต่างๆ มันไม่เหมือนเดิมแล้ว ซึ่งถ้าผู้บริหารคนไหนไม่สามารถปรับตัวได้ อย่างนี้ผมบอกได้ เลย...เจ๊ง ง่ายๆ เลย หลังจากที่ผมเข้ามา ห้องทำ�งานที่ผมได้รับ ตอนนีแ้ บ่งซอยออกมาได้เป็น 3 ห้อง เพือ่ ใช้งานแตกต่างกันออก ไป ขณะที่ก่อนหน้านี้เป็นห้องของซีอีโอคนเก่าเพียงห้องเดียว เท่านั้น” 3.การควบคุมความเสี่ยง “ข้อนีใ้ ครทำ�ไม่เป็นก็รอวันเจ๊งเหมือนกัน...ในช่วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมา วิกฤตหนีเ้ สียหลังจากเหตุการณ์ตม้ ยำ�กุง้ ทำ�ให้มกี จิ การ จดทะเบียนบางแห่งขาดทุนยับเยิน โบรกเกอร์ในสมัยนัน้ ทีเ่ ข้าไป ลงทุน หรือเกี่ยวข้อง และไม่ระวังตัวก็เสียหายหนักไปตามๆ กัน เรียกได้วา่ โดนผลกระทบไปทุกโบรกฯ เสียหายกันตัง้ แต่ 10 - 20 ล้านบาท ไปจนกระทั่ง 80 - 100 ล้านบาทก็มี แต่เหตุการณ์ คราวนัน้ มีไม่กโี่ บรกฯ หรอกทีจ่ ะจดจำ�เป็นบทเรียน พอเวลาผ่าน ไปไม่กี่ปี ก็เกิดกรณีคล้ายๆ กันขึ้นมาอีก ก็โดนความเสียหายไป อีกรอบ นี่เป็นตัวอย่างของพวกไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาด นัน่ ก็เพราะผูบ้ ริหารไม่ได้ใส่ใจในเรือ่ งของการบริหารความเสีย่ ง ผู้บริหารที่ดีต้องรอบคอบกับเรื่องนี้มากๆ เพราะการลงทุนกับ ความเสี่ยงเป็นของคู่กัน ถ้าคุณจัดการกับมันไม่ได้ ก็จบเห่” เหล่านี้ก็คือหัวใจหลักในการบริหารของซีอีโอท่านนี้...

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

Professional Station

DAR Wong’s

www.pwforex.com

Hot Picks Gold protruded our resistance 1386 last week and reached 1391, then declined again. We still maintain our short-view in this market by taking 1391 as strong resistance for coming week. The downside target remains open at 1350 as our initial downfall. However, the coming week wil be another short-week due to New Year celebration. Traders are advised to close their profits for short-ranged trading once the market declines. Abandon your short-view if the

Gold Trend

trend violates above 1391! WTI Crude defied the technical patterns and challenge new year-high record 91.89 after U.S. Energy Department reported crude inventories tumbled. In coming week, we wil observe the trend direction with barriers set at 89.00 supports and 91.90 resistances. Breaking either of these points will probably initiate a new direction in-lieu of any market fundamentals. However, many analysts project a possibility to reach

USD100 per barrel if OPEC members push the bulls further! SET Index traded in little activities last week due to Holiday seasons. The market was slightly bullish with other Asia equities entailing the Dow Jones sentiments. We expect this coming week to be small ranged as well due to New Year celebration. Due to likelihood of profit-taking over year-end, the resistance is seen at 1044 while downside stil opened to 980 as our target.

Disclaimer : This is not a spam email. You have received this message as a direct business contact or have opted-in into our mail list. Please delete if you are not the intended party or revert to inform us to unsubscribe you. Thank you.

Photo Release

KBANK หนุนธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์อันดับ 1 ของประเทศ นายวศิ น วณิ ช ย์ ว รนั น ต์ รองกรรมการ ผู้ จั ด การ ธนาคารกสิ ก รไทย (KBANK) ร่ ว มกั บ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด บริษัทผลิตชิ้น ส่วนยานยนต์ไทยรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ และบริษัทในเครือ ร่วมลงนามในสัญญา ให้การสนับสนุนทางการเงิน จำ�นวน 1,428.50 ล้าน บาท เพื่ อใช้ เ ป็ น เงิ น หมุ น เวี ย นในการผลิ ต และ จำ�หน่ายชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ สนาม กอล์ฟพัฒนาสปอร์ตคลับ ศรีราชา จ.ชลบุรี

www.istationnews.com


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

เหงาๆ

โดยหมายเลข

สวัสดีท่านทั้งหลาย อากาศที่ กำ�ลังเย็นสบายเช่นนี้ คงไม่มีอะไรดีไป กว่า การรู้จักรักษาสุขภาพ เจียดเวลา ออกกำ�ลังกายเบาๆ ทุกเช้า กินอาหารอุน่ ๆ อั น บรรจุ ด ด้ ว สารอาหาร 5 หมู่ โ ดย สม่ำ�เสมอ และถ้าใครรู้สึกเพลียเหนื่อย อ่อนแพ้ภยั อากาศเปลีย่ นแปลง ก็ขอให้นอนซุกกายใต้ผา้ ห่มนุม่ อุน่ อย่างพอ เหมาะเพือ่ ฟืน้ แรง พลังลุกขึ้นสู้โลกกันต่อไป ขณะที่ ต ลาดทุ น ก็ แปรปรวนไปตามเรื่องของมัน เช่นเดิม ทว่าความคึกกลับน้อย ด้อยลง ระยะนี้ยังมีกะใจจับ จ้องกระดานหุ้นกันบ้างหรือไม่ ช่วงนีอ้ ารมณ์เหงาช่างเข้าแทรก ได้สนิทแนบเสียนีก่ ระไร ปลาย ปีคนเล่นหุ้นบางตาลงไปถนัด การขึ้นหรือลงของดัชนีระยะนี้ ในทางเทคนิ ค ถื อ ว่ าไร้ ค วาม หมายโดยแท้ สำ�หรับคนทางนี้ที่ยัง อดทนนั่งเฝ้ากระดานหุ้นต่อไป (ในวั น เหงาๆ) ก็ ไ ด้ แ ต่ ห วั ง ให้การซื้อขายในวันนี้จะขยับ เกิ น 1 หมื่ น ล้ า นบาทได้ สั ก หน่อยก็ยังดี เพื่อเป็นสีสันก่อน จบๆ ปี 2010 ไปซะ หุน้ เด่นๆ ทีน่ า่ เล่นสัน้ ก็ไม่ค่อยจะน่าไว้ใจ 2 - 3 วัน ท้ายปี การมาไวไปไวถือเป็น เรือ่ งปกติ การเก็งกำ�ไรหุน้ ข้าม วั น มี โ อกาสเข้ า เนื้ อ มากกว่ า สุขสม แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง ใครทีช่ อบหุน้ พืน้ ฐานแน่นก็เหมาะจะหา จังหวะหุ้นยวบลงแนวรับเป็นจังหวะเข้า ทยอยเก็บ สะสมจนได้จ�ำ นวนมากพอไว้ เล่นรอบต่ออีกทีปีถัดไปเลย ซึ่งแน่นอน ว่าต้นทุนย่อมย่อมเยากว่า มาถึ ง บรรทั ด นี้ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง ทิ ศ ทางตลาดทองคำ � อนาคตตาม

หน้า 14

ธรรมเนี ย มดี ก ว่ า ....... เป็ น อี ก หนึ่ ง สั ป ดาห์ แห่งความอึดอัดสำ�หรับชุมชนชาวทองทั้งหลาย เพราะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้ว แน่นอนละว่า ทองจริงยังคงได้รบั ความนิยมอยู่ เพราะค่านิยมไทย ยังชอบที่จะใช้ทองคำ�เป็นของขวัญของกำ�นัลใน เทศกาลมงคล แต่ราคาทองรูปพรรณเอย ทองแท่ง

แต่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คงหนี ไม่พ้นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของจีน แม้ว่า วานนี้ดูเหมือนตลาดเอเชีย จะยังไม่ค่อย ขานรับเท่าไหร่ (ไม่รวู้ า่ ยังมึนๆ แฮงก์ๆ จากช่วงคริสต์มาสรึเปล่า) แต่ที่จะต้อง จับตาคือตลาดใหญ่ๆ ของยุโรป และมะกัน เพราะ 2 ตลาดนี้เค้าเป็นแหล่ง ทองอั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก ทางมะกั น เองคงไม่ เ ท่ า ไหร่ เพราะตัวเลขเศรษฐกิจทีอ่ อกมา ดียงั คงพอช่วยพยุง แต่ยโุ รปนีซ่ ิ หนี้เสียก็ยังไม่เคลียร์ มาเจอจีน ขึ้นดอกเบี้ยซ้ำ� ไม่รู้จะออกมา เป็ น ยั งไง ถ้ า ทรุ ด หนั ก ลงไป อาจจะทำ�ราคาทองกลับมาพุ่ง อีกรอบก็เป็นได้ ทางบล.ฟิลลิป แนะว่ า ตอนนี้ ถ้ า อยากเล่ น Gold Futures ก็ ยั ง พอหา จั ง ห ว ะ ซื้ อ เ มื่ อ อ่ อ น ตั วไ ด้ ให้ แ นวรั บ 19,810 บาท แนวต้าน 20,100 บาท

R

เอย ที่พุ่งมาทะลุ 20,000 บาทอย่างนี้ อาจจะทำ�ให้ ยอดขายในช่ ว งปี ใ หม่ ล ดลงน้ อ ยกว่ า ทุ ก ๆ ปี ส่วน ทองล่วงหน้า อย่าง Gold Futures อันนี้ไม่ ต้องพูดถึง เพราะจะเอาใบสัญญา ไปให้เป็นของ กำ�นัลก็คงใช่ที่ เผลอลงทุนไปในช่วงราคาทองสูงๆ อย่างนี้ ความเสี่ยงจะสูงเกินไป ดังนั้นทางออกที่ดี ก็ต้องยั้งมือไว้บ้าง www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ น่ า จะ เคลื่อนไหวในกรอบ 1,015 - 1,025 จุด เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ เนื่องจากไม่มี ปั จ จั ยใหม่ ม าสนั บ สนุ น ต่ อ การลงทุ น ประกอบกับนักลงทุนส่วนใหญ่เตรียมตัว หยุดพักผ่อนในเทศกาลปีใหม่ ทำ�ให้ มูลค่าการซื้อขายช่วงนี้ค่อนข้างเบาบาง กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ� นักลงทุนระยะ สั้นหาจังหวะขายทำ�กำ�ไร ส่วนนักลงทุน ระยะยาว แนะนำ�ถือข้ามปี

คาดดั ช นี ฯ วั น นี้ แกว่ ง ตั ว ผันผวน เนื่องจากขาดปัจจัยที่สนับสนุน ต่อบรรยากาศการลงทุน ขณะที่มูลค่า การซื้อขายน่าจะเบาบาง หลังจากใกล้ เทศกาลหยุดยาว ส่งผลให้นักลงทุน ชะลอการลงทุน ส่วนกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�เทรดดิ้ง โดยรอซื้อเมื่อดัชนีฯ ปรับตัวลดลง และขายทำ�กำ�ไรเมือ่ ดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

หน้า 15

แนวโน้มดัชนีฯ วันนี้น่าจะแกว่ง ตัวในกรอบแคบบรเิ วณ 1,015 - 1,025 จุด และค าดว่ า ในช่ ว งนี้ ดั ช นี ฯ น่ า จะ เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบอย่างต่อเนื่อง เพราะขาดปัจจัยใหม่สนับสนุนบรรยากาศ การลงทุน ทั้งนี้ยังเชื่อว่า แรงซื้อจากใน ประเทศ โดยเฉพาะจากกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการ เลี้ยงชีพ (RMF) จะยังเป็นตัวพยุงดัชนีฯ

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 521 ประจําวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 ธันวาคม 2553

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,282.42 12.14% 571.6 5.41% 1,164.62 11.03% 7,542.35 71.42%

1,290.37 12.22% 843.1 7.98% 799.44 7.57% 7,628.09 72.23%

-7.95 -271.5 365.18 -85.74

Last Update

27/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,019.46 709.82 1,549.68 268.6

Chg

%Chg

-2.53 -1.83 -4.34 0.12 (Mil. ß) (Mil. ß)

27/12/10

-0.25 -0.26 -0.28 0.04 10,560.28 274.7

16:59:54

AGRO A dv ance A dv ance 28%

Decline Decline 38%

30%

0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.23 -1.2 -1.4

35%

TECH

No N o C hange 34%

C hange 35%

0.43

SERVICE

-0.06

CONSUMP 0

-0.58

FINCIAL

-0.39

Decline 27%

A dv ance 35%

0.02

RESOURC

-0.29

INDUS

No C hange 38%

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจําวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 ธันวาคม 2553

TMB

( Day )

: TMB 300,000,000

Price & Fundamental Symbol TMB

Last 2.30 Chg 0.04  %Chg 1.77  Open 2.26  High 2.32  Low 2.26  Prev 2.26  Avg 2.30  AccVol 355,654,500  AccVal(Kß) 816,380  %Fluct 2.61  P/E 32.86  P/BV 2.04  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 0.07  MktCap(Mil.) 100,116  Broker Target Update KS 2.5 27/12/10 หลัTRINITY กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น1.75 ต์การเปลีย่ นแปลง 22/12/10 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 17/12/10 ค่าการ TSC ม่ ขึน้ มากทีส่ 1.7

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

250,000,000

Vol.

200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000

Price

2.32

2.30

2.28

2.26

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจําวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 ธันวาคม 2553

GRAND

( Day )

Price & Fundamental Symbol GRAND

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(Kß) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: GRAND

3.82 0.66  20.89  3.20  4.08  3.20  3.16  3.78  14,545,100  55,021  23.28  N/A  -17.36  N/A  N/A  N/A  4,780  Target Update

No Comment

1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 4.08 4.06 4.04 4.02 4.00 3.98 3.96 3.94 3.92 3.90 3.88 3.86 3.84 3.82 3.80 3.78 3.76 3.74 3.72 3.70 3.68 3.66 3.64 3.62 3.60 3.58 3.56 3.54 3.52 3.50 3.48 3.46 3.44 3.42 3.40 3.38 3.36 3.34 3.32 3.30 3.28 3.24 3.22 3.20

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจําวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 ธันวาคม 2553

AKR

( Day )

Price & Fundamental Symbol AKR

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(Kß) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: AKR

12,000,000 10,000,000

1.16 -0.05  -4.13  1.21  1.22  1.16  1.21  1.19  33,847,400  40,299  5.04  N/A  1.55  N/A  N/A  N/A  917  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

1.22

1.21

Price

1.20

1.19

1.18

1.16

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 521 ประจำ�วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2553

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 28 ธ.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station