Page 1

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

5 6 7 8

เกาะกระแสหวัดสุกรชอนหุน  เด็ด

กลุมอาหารทะเล-ร.พ.ได/ร.ร.-ทองเที่ยวเสีย

สถานการณ์หวัดหมูใกล้ตัวเข้ามาเเล้ว เชื้อเเพร่บนกระดานหุ้นกดดัน กลุ่มท่องเที่ยว-โรงแรม-ขนส่ง-เกษตรและอาหารที่พึ่งพาการขายเนื้อหมูให้แดง เถือกตามกัน เเต่อย่าเสียขวัญ พบกลุ่มอาหารทะเล-โรงพยาบาลได้ประโยชน์ เเนะลุยเก็งกำไร BGH-TUF-GFPT-CPF-KH-SKR ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ หาก การเเพร่ระบาดลุกลามจนควบคุมไม่ได้ จะฉุดเศรษฐกิจโลกให้ฟนตัวช้ากว่าที่ ควรจะเปน ต‡อหนˆา 3

News Station

เฮดจ์ฟน ด์เอเซียแปซิฟก ปดตัวแลวเกือบ 20% TRC มือขึน้ ! ไดงาน PTT เขามืออีก 267 ลบ. แรงซือ้ แนนขนัด BCP ขุนคลังปลื้มโรดโชว์มะกันหนุนนลท.มั่นใจศก.ไทย

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

ไขประตู ‘โตโย-ไทยฯ’ เตรียมขายไอพีโอ มิ.ย.นี้ มารูจักวัดกลาง-มาไหวพระบทม์ ซื้อ SPALI ราคาเหมาะสมที่ 3.30 บาท

13

Basuka Never Dies

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

อยากผูกคอตายใตตนถั่วงอก บวกและลบสลับกัน

ไซรัสรวมรางสินเอเซีย-ฟนันซาเสร็จมิ.ย.นี้ กุมฐานรายยอยเต็มมือ หนุนมารเก็ตเเชรแตะ4-5%

“ไซรัส” ฝนหวานเห็นมาร์เก็ตเเชร์หลังผนึกร่าง สินเอเซีย-ฟนันซ่าเเตะ ระดับ 4-5% จากฐานลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นเปน 1.8 หมื่นบัญชี ระบุสัดส่วนลูกค้า ในอนาคตจะมีรายย่อย 90% สถาบัน 10% ฟาก “ฟนันซ่า” ชี้ดีลการควบรวม กิจการจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ ขณะที่บิ๊กธนาคาร “สินเอเซีย” มอง เหตุหุ้นขึ้นเเรงไม่น่าเกี่ยวดีลควบรวม รวมถึงยังไม่มีความคืบหน้าขายหุ้น ACL ของผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ ICBC ด้วย ต‡อหนˆา 4

จับตาถึงรอบเก็งกำไรอสังหาฯ กอน XD

คบพี่เสือไว ไมผิดหวัง “ณฐาภพ วงศวรการ”

ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 11

ชู SPALI เดนสุดประจำกลุม

ได้ทีอสังหาฯ คึกคัก สอดรับผลงาน Q1/52 ที่คาดจะออกมาสวย กอปรกับราคาหุ้นค่อนข้างต่ำ มีเเววเม็ดเงินโยกย้ายจากกลุ่มโภคภัณฑ์ที่ เริ่มเเพงเเล้วมาเก็งกำไร ก่อนเข้าเทศกาล XD ช่วงต้นพ.ค.อาทิ AP, LH, QH ขณะที่หุ้นเด่นประจำกลุ่มยังคงเปน SPALI บล.เกียรตินาคินเเนะซื้อ ด้วยราคาเหมะสม 3.30 บาท ส่วน บล.กรุงศรีฯ ให้ที่ 3.00 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


News Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

เกาะกระแส

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้สื่อข่าวรายงานภาพรวมหุ้น ไทยวานนี้ ดั ช นี ฯ แกว่ ง ทั้ ง ในแดนบวก และลบตลอดวั น จนกระทั่ ง ป ด ที่ 474.99 จุด บวก 0.92 จุด หรือ 0.19% มี มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 14,505.88 ล้ า น บาท ขณะที่กระแสความตระหนกเรื่อง ไข้ ห วั ด หมู ก็ มี ผ ลสะท้ อ นมายั ง การ เคลื่อนไหวหุ้นบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้วย **ลามถึงเสปนแลว** สำนั ก ข่ า วเอพี รายงานว่ า รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เม็กโก กล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัด หมูในเม็กซิโกเพิ่มเปน 1,614 รายแล้ว ซึ่ ง รวมกั บ จำนวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากเชื้ อ ดังกล่าว 103 รายด้วย ทั้ ง นี้ ยั ง มี ก ารพบผู้ ป ว ยใน สหรัฐฯ และแคนาดา อีกทั้งยังพบผู้ปวย โรคไข้หวัดหมูในสเปนแล้ว 1 รายวานนี้ โดยเป น การยื น ยั น จากกระทรวง สาธารณสุขสเปน ส่งผลการติดเชื้อไข้ หวัดหมูเกิดขึ้นใน 4 ประเทศแล้ว ส่ ว นสหภาพยุ โ รป หรื อ อี ยู เตรียมจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยว กับการระบาดของโรคไข้หวัดสุกรอย่าง เร็ ว ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป น ได้ ในส่ ว นของ รัฐมนตรีสาธารณสุขของ 27 ประเทศ สมาชิกอียู พร้อมกันนี้มีรายงานข่าวบน เว็ บ ไซท์ บ ลู ม เบิ ร์ ก ดอทคอม ระบุ ว่ า รัฐบาลเม็กซิโกประกาศให้สถานบันเทิง โรงภาพยนต์ และวัดในกรุงเม็กซิโกซิตี้ ปดทำการเพื่อปองกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้หวัดสุกร และเพื่อคลี่คลาย สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดจนกว่ า สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ด้านประเทศสหรัฐอเมริกามี รายงานข่าวว่า ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ด้ า นสาธารณสุ ข แล้ ว ทั้ ง นี้ เ จ้ า หน้ า ที่ สาธารณสุขและความมั่นคงได้ประกาศ ขั้นตอนในการปล่อยสต็อกยาทามิฟลู และเรเลนซาที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ในสหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ได้แนะนำ ให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นวางแผนสำหรับ ความเปนไปได้ในการปดโรงเรียนและ แนะนำว่าผู้ที่มีอาการปวยควรอยู่บ้าน เพื่อจะได้ลดความเปนไปได้ในการแพร่ เชื้อโรค ขณะที่ แพทย์ ห ญิ ง แอนน์ ชูแชท จากศูนย์ควบคุมและปองกันโรค ติ ด ต่ อ (CDC) การแถลงว่ า วั ค ซี น ปองกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล นั้นไม่สามารถต้านทานเชื้อไวรัสไข้หวัด

หมู H1N1 ที่เปนสายพันธุ์ใหม่ได้ และ จะต้องใช้เวลา 2-3 เดือนในการพัฒนา วัคซีนสำหรับไวรัสตัวใหม่นี้ **สถานการณในไทย** นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุม คณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เตรียมหารือเกี่ยว กั บ มาตรการการป อ งกั น การระบาด ของไข้ ห วั ด หมู เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ นโยบายไปปฏิ บั ติ โดย เฉพาะการให้คำแนะนำการปองกันแก่ ประชาชน นายสุรชัย สุทธิธรรม นายก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า ผลกระทบจากป ญ หาไข้ ห วั ด หมู ใ น

ทั น ที เ ป น การชั่ ว คราว เพื่ อ ป อ งกั น ปญหาการเกิดโรคระบาดที่จะเกิดขึ้น ตามมาจากการนำเข้าไว้ก่อน นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่าทางกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุ ข ได้ ป ระสานขอใช้ พื้ น ที่ ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจสอบโรค เหมือนกรณีที่ เคยดำเนินช่วง เกิดโรคซาร์ส และไข้ หวัดนกระบาด และนายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า เชื่อ ว่าการระบาดของไข้หวัดหมูในเม็กซิโก และอเมริกา ไม่น่าจะกระทบต่อธุรกิจ

เม็กซิโกที่เกิดขึ้นจะไม่กระทบต่อการ บริ โ ภคในประเทศไทย เนื่ อ งจากไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ เม็ ก ซิ โ ก ไม่ เ กี่ ย วกั บ สุ ก รแต่ อ ย่ า งใด และเปนคนละสายพันธุ์ที่มีในประเทศ ไทย อย่ า งไรก็ ต าม สมาคมฯ ต้ อ งการให้ รั ฐ บาลสั่ ง งดการนำเข้ า เครื่องในและชิ้นส่วนสุกร รวมทั้งพ่อ แม่ พั น ธุ์ สุ ก รจากต่ า งประเทศ เช่ น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย

โรงแรมของไทย เพราะไม่ ถื อ ว่ า เป น กลุ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วใน ไทย แต่ถ้าเกิดการระบาดในเอเชียโดย เฉพาะจี น จะกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ อย่ า ง มาก **หุนตัวไหนไดหรือเสียประโยชน** ฝ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) กล่ า วว่ า ประเมิ น การระบาดของไข้ ห วั ด หมู ผลกระทบยังไม่มากนัก ซึ่งจะเหมือน กั บ กรณี ข องไข้ ห วั ด นก เพราะส่ ว น

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 3

ใหญ่ถือเปนการระบาดระหว่างสัตว์ด้วย กัน แต่ถ้าเปนกรณีโรคทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) ในลักษณะนั้น จะกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและ โรงแรมมากกว่ า โดยเลื อ กให้ MINT เปนหุ้นเด่นในกลุ่ม บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า คาด ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง ไ ข้ ห วั ด ห มู จ ะ ส่ ง ผลกระทบลบต่อหุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยว ต่างชาติ โดยเฉพาะหุ้นที่มีราคาสูงกว่า มูลค่าพื้นฐานและปรับตัวขึ้นมาเร็วเกิน ไป กลุ ยุ ท ธการลงทุ น แนะนำ ทยอยขายทำกำไร THAI (ราคาพื้นฐาน ที่อยู่ 11.69 บาท), AOT (ราคาพื้นฐาน ที่อยู่ 17.04 บาท) และเปลี่ยนมาซื้อหุ้น ก ลุ่ ม อ า ห า ร ที่ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคปรั บ ตั ว ไปบริ โ ภค อาหารโปรตีนอื่นเช่นเนื้อไก่ แนะนำซื้อ CPF (ราคาพื้นฐานที่อยู่ 4.38 บาท), GFPT(ราคาพื้นฐานที่อยู่ 25.93 บาท) รวมถึ ง หุ้ น กลุ่ ม โรงพยาบาลภายใน ประเทศก็ แ นะนำเก็ ง กำไรเช่ น กั น อาทิ KH (ราคาพื้นฐานที่อยู่ 8.6 บาท), SKR (ราคาพื้นฐานที่อยู่ 12.9 บาท) สถาบันวิจัยนครหลวงไทย (SCRI) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า หุ้นกลุ่มที่จะได้ รับผลกระทบทางจิตวิทยาจากประเด็น การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดหมู ได้แก่ กลุ่มโรงแรม คือ ERAWAN และ MINT ,กลุ่มขนส่ง คือ THA , AOT และกลุ่ม เกษตรและอาหารที่พึ่งพาการขายเนื้อ หมู ส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผล ประโยชน์เชิงบวก คือ กลุ่มโรงพยาบาล BGH และบริษัทจดทะเบียนที่ขายเนื้อ สัตว์ประเภทอื่นๆ หรือ กลุ่มอาหารทะเล ทดแทนกั น กั บ เนื้ อ หมู ที่ ไ ด้ จ ะได้ รั บ ผล ประโยชน์ จากการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนการ บริโภคอาทิ เช่น TUF และGFPT ขณะที่นายวีระชัย ครองสามสี ผู้ อ ำนวยการอาวุ โ ส ฝ า ยกลยุ ท ธ์ ก าร ลงทุน บล.ฟาร์อีสท์ กล่าวว่า ประเด็น การระบาดของโรคไข้ ห วั ด หมู ยั ง เป น ป จ จั ย หลั ก ที่ นั ก ลงทุ น เกิ ด ความวิ ต ก เพราะอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิจโลกได้ อย่างไรก็ดี แนะนำนักลงทุน เก็งกำไรระยะสั้น ในหุ้นกลุ่มผู้ประกอบ การเกี่ยวข้องกับอาหารทะเล อาทิ TUF และGFPT


News Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

ไซรัสรวมราง (ต่อจากหน้า 1)

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด หรือ SYRUS กล่าาว่า ภายหลังการควบรวมบริษัทระหว่าง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ สิ น เอเซี ย จำกั ด (ACL) และบริษัทหลักทรัพย์ฟนันซ่า จำกัด (FNS) คาดว่าจะทำให้มาร์เก็ต แชร์ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อยู่ ที่ ร ะดั บ 4-5% มี บัญชีลูกค้าทั้งสิ้น 1.8 หมื่นบัญชี จาก บัญชีแอ็คทีฟ 6 พันบัญชี สำหรับการ ควบรวมครั้ ง นี้ บล.ไซรั ส ใช้ เ งิ น ทุ น ทั้งสิ้น 500 ล้านบาท ด้ า นนายวรสิ ท ธิ์ โภคาชั ย พัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟนัน ซ่ า (FNS) กล่ า วว่ า การดี ล การ ควบรวมกิ จ การระหว่ า งบล. ไซรั ส , บล.ฟ นั น ซ่ า และ บล.สิ น เอเซี ย จะ เสร็ จ สิ้ น ภายในสิ้ น เดื อ นมิ ถุ น ายนนี้ โดยจะมี พ นั ก งานในบริ ษั ท ใหม่ ร วม ทั้ ง สิ้ น 600 คน แบ่ ง เป น มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง 400 คน ทั้ ง นี้ ใ นเบื้ อ งต้ น ทางบริ ษั ท ใหม่ยังไม่มีนโยบายปรับลดพนักงาน แต่ จ ะมี ค ณะทำงานขึ้ น มาพิ จ ารณา ความเหมาะสมในการจั ด ส่ ว นงาน แต่ละส่วน อย่างไรก็ดี ปจจุบันส่วนของ

จับตาถึงรอบ

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานภาพรวม หุ้นอสังหาริมทรัพย์วานนี้ ส่วนใหญ่ เคลื่อนไหวในเเดนบวกได้ชัดเจน อาทิ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI ปดที่ 2.26 บาท บวก 0.14 บาท หรือ 6.60 % มูลค่าการซื้อขาย 6.05 ล้านบาท,บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH ปดที่ 1.05 บาท บวก 0.04 บาท หรื อ 3.96%มูลค่าการซื้อขาย 40.43 ล้าน บาท และ บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ AP ปดที่ 3.18 บาท บวก 0.14 บาท หรื อ 24.05% มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 24.05 ล้ า นบาทเป น ต้ น โดยนั ก วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น แรงซื้ อ หุ้ น กลุ่ ม ดั ง กล่ า วมาจากประเด็ น เรื่ อ งผล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ น่ า จ ะ อ อ ก ม า ดี ป ร ะ ก อ บ กั บ ใ ก ล้ เ ป น ช่ ว ง ขึ้ น เครื่ อ งหมาย XDแล้ ว จึ ง ทำให้ นั ก ลงทุ น เข้ า มาลงทุ น เพิ่ ม มากขึ้ น กว่ า ปกติ นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ บล.เกียรตินาคิน กล่าวว่า ภาพรวม หุ้ น กลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ป รั บ ตั ว ขึ้ น

ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ อยู่ ที่ 1,850 ล้านบาท หากรวมกับกระแสเงินสด ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ม า ภ า ย ห ลั ง จ า ก ก า ร โอนสิ น ทรั พ ย์ ข องบล.ฟ นั น ซ่ า ให้ บล.ไซรัส จะทำให้บริษัทมีกระแสเงิน สดมีมูลค่าสูง ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทาง ที่จะพิจารณานำส่วนทุนดังกล่าวมา ลงทุ น ในธุ ร กิ จ อื่ น หรื อ อาจลดทุ น เพื่อคืนให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ภายหลั ง จาก FNS ขายสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย หลั ก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ การเป น ตั ว เเทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของบล.ฟ นั น ซ่ า รวมทั้ ง โอนย้ า ย พนักงานเละบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวให้กับ บล.ไซรัส และบริษัท ดังกล่าวจะดำเนินการชำระคืนหนี้กู้ ยืม เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ในระบบเครดิ ต บาลานซ์ ที่ รั บ โอน จากบล.ฟนันซ่า ให้แก่บ ล.ฟนันซ่า ซึ่ ง ภายหลั ง จากการดำเนิ น งาน ดั ง กล่ า ว จะทำให้ มี ก ระแสเงิ น สด กลั บ คื น เข้ า มายั ง FNS จำนวน 400-500 ล้านบาท และจะส่งผลให้ FNS มีกระแสเงินสดเพิ่มเปน 600 ล้านบาท เปนผลมาจากการคาดการณ์ว่า ผล ประกอบการในไตรมาส 1/2552 เติบ โตดีกว่าไตรมาส 1/2551 เพราะใน ไตรมาสนี้ ไ ด้ รั บ ป จ จั ย บวกจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาล ประกาศใช้ในช่วงต้นป 2552 นอกจากนี้ ที่ผ่านมาราคา หุ้ น กลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ปรั บ ตั ว ลดลงค่ อ นข้ า งแรง หลั ง หลายฝ า ย คาดการณ์ในช่วงปลายป 2551 ว่า ผลประกอบการ และยอดขายอาจจะ ตกต่ำตามภาวะเศรษฐกิจการเมืองที่ กดดั น ต่ อ ความมั่ น ใจในการเข้ า ซื้ อ โครงการ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าย อดขายในช่วงไตรมาส 1/2552 เติบ โตกว่าที่หลายฝายคาดการณ์กันไว้ จึ ง ส่ ง ผลดี ห นุ น ต่ อ บรรยากาศการ ลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว ทั้ ง นี้ ป ระเมิ น SPALI โดด เด่นที่สุด ในส่วนของกำไรในงวดไตร มาส 1/2552 โดยคาดการณ์ว่ามีกำไร สุทธิ 503 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146% เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสก่ อ น และ 170%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียว กันปก่อน เพราะมียอดรับรู้รายได้เติบ โตมาจากโครงการ River Place Print

Next Page

หน้า 4

นายช่ ว งชั ย นะวงศ์ กรรมการผู้ อ ำนวยการ บริ ษั ท หลั ก ทรัพย์ ฟนันซ่า จำกัด กล่าวว่า การ ควบรวมจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการดำเนินงานรวม ทั้งรองรับการเปดเสรีของธุรกิจหลัก ทรัพย์ในป 2555 ขณะที่นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสิน เอเซี ย จำกั ด (มหาชน) หรื อ ACL

เป ด เผยว่ า การควบรวมกิ จ การ ธนาคารจะให้ ก ารสนั บ สนุ น บริ ษั ท ใหม่ในส่วนของธุรกรรมและลูกค้า ซึ่ง ธนาคารคาดหวั ง ROE ของบริ ษั ท ใหม่จะอยู่ที่ 10-15% ส่ ว นความคื บ หน้ า ในการ ขายหุ้ น ACL ของผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ใ ห้ ICBC นั้ น ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี ค วามคื บ หน้าแต่อย่างใด โดยประเด็นดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ประมาณ 1,360 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรา ก ำ ไ ร ขั้ น ต้ น ที่ ค่ อ น ข้ า ง ดี อ ยู่ ระหว่ า ง40-45% ทั้ ง ป ค าดการณ์ กำไรไว้ที่ 1,076 ล้านบาท จึงแนะนำ ซื้อ SPALI ให้ราคาเหมาะสม 3.30 บาท ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กรุงศรีอยุธยา มีมุมมองว่า ปจจัย ที่หนุนให้นักลงทุนหันมาลงทุนหลัก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ม ากขึ้ น มาจากเปนช่วงเปลี่ยนกลุ่มลงทุนโยก จากกลุ่มคอมมูนิตี้ที่มีราคาค่อนข้าง สูงแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ ราคาหุ้ น ในกลุ่ ม อสั ง หาฯ ยั ง ถื อ ว่ า ค่อนข้างต่ำ แต่ความมั่นคงในเรื่อง

ผลประกอบการยังมีค่อนข้างสูง ประกอบกั บ ช่ ว งต้ น เดื อ น พฤษภาคม เป น ช่ ว งของการขึ้ น เครื่อ งหมาย XD ในหลักทรัพย์กลุ่ม อสั ง หาฯ หลายตั ว อาทิ AP, L&H, QH จึ ง ทำให้ นั ก ลงทุ น เริ่ ม เข้ า มาซื้ อ เพื่ อ รอรั บ เงิ น ป น ผล ส่ ว นเรื่ อ งอั ต รา ดอกเบี้ ย ที่ ป รั บ ลดลงมา อาจไม่ ใ ช่ ปจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นเปลี่ยน และหนุ น ให้ นั ก ลงทุ น เข้ า มาลงทุ น เนื่องจากเปนปจจัยที่รับรู้มานานเเล้ว กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น เลื อ ก SPALI เปนหุ้นเด่น โดยแนะนำซื้อให้ ราคาเหมาะสมที่ 3.00 บาท

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 5

โกลด์แมนแซคส์คาดจีดีพีเกาหลีใตติดลบ 3% การลงทุนในเฮดจ์ฟนด์เอเซียจอทรุด 40%

ขาวตางประเทศ เฮดจ์ฟนด์เอเซียแปซิฟกปดตัวแลวเกือบ 20% รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า เอเซี ย เฮดจ์ นิ ต ยสารการลงทุ น ในกองทุ น ประกันความเสี่ยง หรือ เฮดจ์ฟนด์ เปดเผยว่า เฮดจ์ฟนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกปดกองทุนไป แล้วเกือบ 20% ในช่วง 15 เดือนสิ้นสุดเดือน มีนาคมที่ผ่านมา หลังต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ขณะที่การบริหารผลตอบแทนไม่ดีเท่า ที่ควร เอเซียเฮดจ์ ระบุว่า ในช่วงดังกล่าวมี เฮดจ์ ฟ น ด์ ป ด กองทุ น ไปแล้ ว 129 แห่ ง แต่ เฉพาะไตรมาสแรกปนี้มีการปดกองทุนไปแล้ว 17 แห่ง ทั้ ง นี้ เอเซี ย เฮดจ์ เ ป ด เผยว่ า ในป ที่ ผ่ า นมา เฮดจ์ ฟ น ด์ ใ นฮ่ อ งกงป ด กองทุ น 27 แห่ ง ขณะเฮดจ์ ฟ น ด์ ใ นญี่ ปุ น ป ด กองทุ น 32 แห่ง

รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า โกลด์แมนแซคส์ คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวล รวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีของเกาหลีใต้ป 2009 จะติดลบ 3% ดีขึ้นจากประมาณการครั้ง ก่อนที่คาดว่าจะติดลบ 4.5% โดยโกลด์แมนแซคส์ ระบุว่า มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการฟนตัวของ ภาคส่ ง ออกเป น ป จ จั ย สำคั ญ ที่ ท ำให้ จี ดี พี เกาหลีใต้ปนี้จะติดลบต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ ไว้ ประมาณการตั ว เลขจี ดี พี เ กาหลี ใ ต้ ของโกลด์แมนแซคส์ดังกล่าวดีกว่าประมาณ การของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็ ม เอฟ ซึ่ ง คาดว่ า จี ดี พี เ กาหลี ใ ต้ ป นี้ จ ะ ติดลบ 4% ทั้ ง นี้ โกลด์ แ มนแซคส์ คาดว่ า เศรษฐกิ จ เกาหลี ใ ต้ จ ะเข้ า สู่ ภ าวะฟ น ตั ว ในป 2010 โดยจี ดี พี จ ะขยายตั ว 2.9% ขณะที่ ก่อนหน้านี้ประมาณการว่าจะขยายตัว 2.7%

รายงานข่าวต่างประเทศ ระบุว่า แบงก์ ออฟนิวยอร์คเมลลอนคอร์ป หรือ บีเอ็นวายเอ็ม ธนาคารผู้รับฝากหลักทรัพย์รายใหญ่อันดับ 1 ของโลก คาดการณ์ ว่ า การลงทุ น ในกองทุ น ประกั น ความเสี่ ย ง หรื อ เฮดจ์ ฟ น ด์ ข องนั ก ลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันในภูมิภาค เอเซียจะลดลง 40% ในช่วง 18 เดือนสิ้นสุด กลางปนี้ โดยบีเอ็นวายเอ็ม คาดว่า การลงทุนใน เฮดจ์ฟนด์ภูมิภาคเอเซียจะลดลงมาอยู่ที่ 206 พันล้านดอลลาร์จาก 344 พันล้านดอลลาร์ใน เดือนธันวาคมป 2007 ขณะเดี ย วกั น บี เ อ็ น วายเอ็ ม คาดว่ า กองทุ น เพื่ อ ความมั่ ง คั่ ง แห่ ง ชาติ แ ละกองทุ น ภายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของรั ฐ บาลจะช่ ว ยให้ มู ล ค่ า การลงทุ น ในเฮดจ์ ฟ น ด์ ภู มิ ภ าคเอเซี ย เพิ่ ม ขึ้ น มาอยู่ ที่ 382 พั น ล้ า นดอลลาร์ ใ นป 2013 ทั้งนี้ ข้อมูลจากบีเอ็นวายเอ็ม ระบุว่า มูลค่าสินทรัพย์ของอุตสาหกรรมเฮดจ์ฟนด์จะ ลดลงมาอยู่ที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในกลางปนี้ จาก 2 ล้านล้านดอลลาร์ในป 2008 ก่อนจะ เพิ่มขึ้นเปน 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ในป 2013

TRC มือขึ้น! ไดงาน PTT เขามืออีก 267 ลบ. TRC มือขึ้น ไดงานวางทอกาซตอขยายระบบทอ หินกอง ระยะที่ 2 ของ PTT เขามามือเพิ่มมูลคา 267 ลานบาท ระยะเวลากอสราง 400 วัน ดานเซียน เทคนิคฟนธง ถาราคายืนเหนือ 2.30 บาทสำเร็จมีลุนไปอีกไกล นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมา ก่อสร้างระบบท่อส่งกาซเพื่อต่อขยายระบบท่อ หิ น กอง ระยะที่ 2 เป น งาน EPC (Engineering, Procurement and Construction) ของบริ ษั ท ปตท. จำกั ด (มหาชน) หรือ PTT ที่อำเภอหินกอง จังหวัด สระบุ รี มี มู ล ค่ า งาน 267 ล้ านบาท มี ร ะยะ เวลาก่อสร้าง ประมาณ 400 วัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 TRC แจ้งว่ามีงานที่เปน Backlog อยู่ในมือมูลค่า

1,501.50 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้เปน รายได้ในปนี้ถึง 90% เชื่อว่าจะผลักดันให้ราย ได้เติบโตขึ้นสู่ระดับ 2,000 ล้านบาทได้ จากป ที่ผ่านมาที่ทำได้ 1,814 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเข้าร่วมประมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อ เพิ่มปริมาณงานในมือให้สูงขึ้น ซึ่งงานรับเหมา ก่อสร้างระบบท่อส่งกาซเพื่อต่อขยายระบบท่อ หิ น กอง ระยะที่ 2 ก็ เ ป น หนึ่ ง ในหลายงานที่ นายสมั ย ลี้ ส กุ ล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร TRC ออกมาระบุว่าเปนงานหลักงานของ TRC ในการขับเคลื่อนรายได้ในอนาคต เนื่องจาก งานวางท่อกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนงานที่ TRC ถนัดและฝากฝมือในวงการนี้มายาวนาน

Print

Next Page

Previos Page

ด้านเจ้าหน้าที่ฝายวิเคราะห์หลัก ทรัพย์ด้านเทคนิคกล่าวว่า ตามสัญญาณทาง เทคนิคราคาหุ้น TRC มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะหากสามารถยื น เหนื อ แนวต้ า นที่ 2.30 บาท ได้สำเร็จ ราคาหุ้นมีโอกาสไปได้อีก ไกล โดยวานนี้ราคาหุ้น TRC ปดการซื้อขายที่ 2.26 บาท เท่ากับราคาปดครั้งก่อน ด้วยมูลค่า การซื้อขาย 4.65 ล้านบาท โดยระหว่างชั่วโมง การซื้อขายราคาได้ขึ้นไปทำระดับสูงสุดที่ 2.30 บาท แต่ไม่สามารถยืนเหนือ 2.30 บาท จึงกลับ มาป ด การซื้ อ ขายเท่ า กั บ ราคาป ด ครั้ ง ก่ อ น ดังกล่าว

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 6

แรงซื้อแนนขนัด BCP ในวันฝนพรำน้ำฟาร่วงสู่พื้น แต่บนกระดานหุ้นไทยนั้นราวกับ ว่าทิศทางจะสวนทางกลับกันกับตัวหุ้นน้ำมันที่ชื่อ BCP ยังไม่มีร่วง ซึ่ง ไม่ว่าจะร้อน ฝน หรือหนาว การดีดตัวขึ้นของราคาหุ้นก็ยังสามารถ เหวี่ยงสู่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ได้นานวัน วานนี้ราคาหุ้นบวกได้แรงจัดปดด้วยราคา 11.60 บาท บวก 0.80 บาท หรือ 7.41% มูลค่าซื้อขาย 487.12 ล้านบาท โดยรอบขาขึ้น ครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณสัปดาห์แรกๆ ของเดือนมีนาคมซึ่ง ณ ช่วงนั้น ราคาหุ้นอยู่ที่ราว 6-7 บาท จากวันนั้นถึงวันนี้ราคาหุ้นมาไกล เกือบเท่าตัวแล้ว ดังนั้นนักเก็งกำไรจึงต้องระมัดระวังในการหาจังหวะ เข้าซื้ออย่างเปนพิเศษ แม้จะมีแรงซื้ออย่างหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนมิ ขาดสายก็ตาม ด้ า นนั ก วิ เ คราะห์ ท างเทคนิ ค บล.ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) ประเมินสัญญาณหุ้น BCP โครงสร้างยังมีโอกาสขึ้นได้ต่อ เเต่คาดว่าไม่ น่าจะปรับขึ้นได้มากแล้ว หลังจากเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป เเนะนำ นักลงทุน ขายทำกำไร โดยมีเเนวต้านที่ 12.50 บาท เเนวรับที่ 10.50 บาท

BCP Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 42,539.84 Liabilities 22,776.57 Equity 19,724.12 Paid-up Capital 1,119.13 Revenue 129,280.03 Net Profit -750.09 EPS(Baht) ROA(%) -0.58 ROE(%) -3.66 Net Profit Margin(%) -0.58

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

474.99

+0.92

+0.19

333.40

+0.57

+0.17

711.09

+1.03

+0.15

160.03

+1.21

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+0.76 14,505.88 175.70

27/04/2552

16:59:57

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

2,015.60

2,421.88

-406.28

(13.90%)

(16.70%)

Foreign

2,954.01

2,246.18

(20.36%)

(15.48%)

9,536.27

9,837.82

(65.74%)

(67.82%)

Local

+707.83

-301.55

รั ก ษาสุ ข ภาพกั น ด ว ยนะ

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 24/04/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 0.61 17.62 4.63 12,086.63

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 16/04/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. บริษัท บริษัท สยามดีอาร จำกัด 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 4. 5.

519,906,055

(46.46%)

280,680,000

(25.08%)

95,840,660

(8.56%)

ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

30,580,600

(2.73%)

สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)

21,127,100

(1.89%)

ฮะ ฮะ ฮะ ฮาด ชิว้ ฟด ฟด โอย ท่าจะแย่เสียแล้ว สงสัยจะติดหวัด ยิง่ อากาศช่วงนีห้ นาวร้อน หนาวร้อน สลับกัน อยูด่ ว้ ย ขืนเปนหวัดตอนนีค้ งจะหายช้ากว่าปกติเปนแน่แท้ ฮะ ฮะ ฮะ ฮาด ชิว้ โอย ไม่ไหว ไม่ไหว ว่าแล้วเย็นนีไ้ ปหาต้มซุป กระดูกหมูรอ้ นๆ มาซดดีกว่า เผือ่ อาการจะดีขนึ้ . . . . ฮึบ ฮึบ ก่อนจะรีบไปนอนพักผ่อนขอกลั้นใจนำข่าวคราวในวงการตลาดทุนมาเล่ากันพอหมอปากหอมคอ ... สำหรับใครทีต่ ดิ ตามดีลควบของ ไซรัส-ฟนนั ซ่า-สินเอเชีย โปรดจงรูไ้ ว้วา่ อีกไม่เกินเดือนหกหน้าฝนตกพร่ำทุกอย่างในราย ละเอียดน่าจะเรียบร้อย ส่วนพนักงานในทัง้ 3 โบรกเกอร์นกี้ ย็ งั พอมีเวลาคิดอ่านการส่วนตัวอีกระยะ เท่าทีฟ่ ง จากปากคำ ของเหล่าผูบ้ ริหารระดับสูงคงจะต้องมีการจัดการเรือ่ งนีใ้ ห้เข้าทีเ่ ข้าทางหลังดีลเสร็จสิน้ โดยไวอย่างแน่นอน ส่วนทางฝง บีฟท ที่เคยมีข่าวจะถูก ยูโอบีฯ ดูด ตอนนี้ทางผู้ใหญ่ผู้มีนามว่า ดร.วิษณุ เครืองาม ออกมาบอก ชัดเจนแล้วว่า ยุติการเจรจาไปแล้ว แต่ในส่วนของ ดร. อื่นๆ ในบริษัทอีกหลายท่านกลับมีการส่งซิกประมาณว่า ถึงการ เจรจายุตแิ ต่กม็ โี อกาสเปนไปได้ทใี่ นวันข้างหน้าจะมีการฉายหนังซ้ำสานสายสัมพันธ์กบั รอบใหม่สว่ นจะเปนรายเดิมๆ หรือ รายใหม่นนั้ ทุกอย่างก็ยอ่ มเกิดขึน้ ได้เสมอ ฟด ฟด โอย วันนีไ้ ม่ไหวแล้ว รูส้ กึ มึนๆ หัวเพราะอาการไข้แล้ว ขอรีบไปนอนก่อน ดีกว่า ซุปกระดูกหมูทกี่ ำลังซดอยูร่ สู้ กึ ว่าจะช่วยบรรเทาอาการไม่ได้แม้แต่นอ้ ยเลย ซูด ...แย่จงั .. แพงแต่ไร้สรรพคุณ อุตส่าห์ ฝากคุณรูใ้ จไปซือ้ มาจากร้านอาหารเม็กซิกนั สุดหรูทอี่ ยูร่ า้ นติดริมถนนใหญ่ เฮ้อ ถึงจะใช้วตั ถุดบิ จากเมืองนอกมันก็เท่านัน้ ... First Page Previos Page Next Page Print


News Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 7

ขุนคลังปลื้มโรดโชว์มะกันหนุนนลท.มั่นใจศก.ไทย TISCOออกหุนกู2พันลบ.ดันเงินกองทุนเปน14.4% นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เปดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ ผ่ า นมา ได้ เ ดิ น ทางพบปะกั บ นั ก ลงทุนและผู้แทนจากภาคธุรกิจของ สหรั ฐ ฯกว่ า 25 บริ ษั ท จำนวน ประมาณ 150 คน ในงาน Thai Foreign and Finance Ministers Roundtable ซึ่ ง จั ด โดย U.S.ASEAN Business Council และ Asia Society in Washington ก่อน เข้าร่วมประชุมธนาคารโลก Spring Meeting ที่ ก รุ ง วอชิ ง ตั น ดี . ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อชี้แจงต่อ นักลงทุนสหรัฐให้ทราบถึงภาพรวม สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง ล่าสุดของประเทศไทย รวมทั้งสร้าง ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล ใ น ก า ร ร อ ง รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น เศรษฐกิ จ และการเมื อ งจากวิ ก ฤติ เศรษฐกิจการเงินโลก และความไม่ สงบทางการเมืองในประเทศในช่วงที่ ผ่ า นมา ที่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและนักลงทุน ให้ลดลง นอกจากนี้ ยั ง ได้ อ ธิ บ าย แนวทางที่จะฟนฟูเศรษฐกิจไทย ด้วย การดำเนิ น นโยบายการคลั ง แบบ ผ่ อ นคลาย เพื่ อ กระตุ้ น การใช้ จ่ า ย ภายในประเทศ และการให้ ค วาม สำคั ญ กั บ การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถการแข่งขันของประเทศ โดย รั ฐ บาลได้ อ นุ มั ติ ก รอบวงเงิ น ลงทุ น จำนวน 1.57 ล้านล้านบาท ในช่วง ปงบประมาณ 2553-2555 “หลั ง การชี้ แ จงข้ อ มู ล นั ก ลงทุนสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มีความเห็น

คล้ายกันว่า เศรษฐกิจไทยยังมีปจจัย พื้นฐานทางเสถียรภาพที่เข้มแข็ง ซึ่ง จะทำให้สามารถฟนตัวทางเศรษฐกิจ ได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ แต่จะต้องอยู่ ภายใต้เงื่อนไขความสำเร็จของการ ปฏิรูปทางการเมืองและการดำเนิน นโยบายเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลให้ ประสบความสำเร็จตามที่วางแผนไว้ ต่อไป” นายกรณ์ กล่าว

นางอรนุ ช อภิ ศั ก ดิ์ ศิ ริ กุ ล กรรมการอำนวยการ บมจ. ทิสโก้ไฟ แนนเชียลกรุป (TISCO) เปดเผยว่า จะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 2 พันล้านบาท ในวันที่ 11-22 พ.ค.นี้ โดยหุ้ น กู้ ดั ง กล่ า วมี อ ายุ 10 ป ซึ่ ง จากการสำรวจความต้องการพบว่า มี ย อดจองมาแล้ ว กว่ า 1 พั น ล้ า น บาท ซึ่งถือเปนการตอบรับที่ดี และ

อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

SMEดันเอ็นพีแอลTMBQ2พุง5%จากQ1/52

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ขนาด กลางและขนาดย่อม ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปดเผยว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในไตร มาส 2/2552 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% จาก ไตรมาส 1/2552 เนื่องจากเศรษฐกิจ โลกชะลอตั ว ส่ ง ผลให้ ย อดขายธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

การออกหุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ท ธิ ใ นครั้ ง นี้ จ ะ ผลั ก ดั น ให้ เ งิ น กองทุ น (BIS)เพิ่ ม สู ง ขึ้นเปน 14.4% จากเดิม 12.5% ด้านนายสุทัศน์ เรืองมานะ มงคล กรรมการอำนายการ บมจ. ธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าใน ขณะนี้ จ ะมี ห ลายบริ ษั ท ฯออกหุ้ น กู้ เป น จำนวนมาก แต่ เ นื่ อ งจากผล ตอบแทนในรู ป ของเงิ น ฝากของ ธนาคารยังคงมีดอกเบี้ยต่ำจึงส่งผล ให้ยังคงมีความต้องการหุ้นกู้อยู่ใน ระดับที่สูง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่กำหนดไว้แบ่งออก เปน 3 ปแรกจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% 4 ปถัดมาจะได้รับดอกเบี้ยใน อัตรา 5.5% และ 3ปสุดท้ายจะได้รับ ดอกเบี้ยในอัตรา 6% สำหรับการเติบโตของสิน เชื่อปนี้ มั่นใจว่าจะเติบโตได้ 15% หรือคิดเปนมูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาท ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากในสิ น เชื่ อ ในไตร มาส 1/2552 เติบโตไปแล้ว 8-9% หลั ง บริ ษั ท ฯได้ ซื้ อ ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ไพร มัสลิสซิ่ง จำกัด ส่งผลให้สินเชื่อใน ส่ ว นของเช่ า ซื้ อ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ยังคงรักษารายได้ดอกเบี้ยได้ ดี โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิใน ปนี้คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 4%

ลดลง ขณะที่ ทั้ ง ป ยั ง ไม่ ส ามารถระบุ ตัวเลข NPL ที่แน่ชัดได้จากก่อนหน้านี้ คาดว่าตัวเลข NPL ทั้งปจะอยู่ที่ตัวเลข หลักเดียว ‘ยอด NPL ที่เพิ่มขึ้น หลักๆ มาจากธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะเศรษฐกิจ แย่ลง ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถ ชำระหนี้ได้’ นายสยาม กล่าว อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การ Print

Next Page

เมืองคลี่คลายไประดับหนึ่ง แต่เชื่อว่าผู้ ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังไม่ กล้าเสี่ยงลงทุนใหม่ๆ ทำให้ยอดปล่อย สินเชื่อไม่โดดเด่นนัก โดยหวังว่าหาก ภาคการท่องเที่ยวฟนตัว นักท่องเที่ยว เดิ น ทางกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศ เช่นเดิม ก็ส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้น และภาคการลงทุนจะกลับคืนมา วานนี้ (27 เม.ย.) ธนาคารได้ Previos Page

First Page

เปดให้บริการสินเชื่อ 3 เท่า TMB เอส เอ็มอี เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อในรูป แบบของเงินหมุนเวียนระยะสั้น หรือ O/ D เพื่อการซื้อสินค้าด้วยวงเงินกู้สูงสุด ถึ ง 3 เท่ า ของมู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ค้ ำ ประกัน โดยจะปล่อยกู้ให้แก่เอสเอ็มอีที่ มีสินทรัพย์ไม่นับรวมที่ดินมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท และมียอดขายต่อปตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท


News Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552 บริษัท บริษัท บีจที ี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BGT)เปดเผยว่า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง กับบริษทั Two Agent See International Limited เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2552 เพือ่ พิจารณาเข้าทำสัญญาเปน ผูจ้ ัด จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สือ้ ผ้า สำเร็จ รู ป ภายใต้ เครือ่ งหมายการค้า People s Market จากลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรแต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย และสามารถขยายการดำเนินธุรกิจไปในประเทศที่ ได้รบั อนุญาตอีก 5 ประเทศ คือ เวียดนาม, พม่า, ลาว, กัมพูชา และ ฟลปิ ปนส์ โดยระยะเวลาเริม่ แรกของสัญญาคือ 5 ป และเมือ่ อายุสญ ั ญาสิน้ สุดลง จะมีการต่ออายุสญ ั ญาออก ไปโดยอัตโนมัตอิ กี เปนระยะเวลา 4 ป รวม 4 ครัง้ ทังนี ้ ้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะช่วย ให้บริษทั สามารถขยายการดำเนินธุรกิจไปในต่างประเทศ เปนการเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน BGTลงนามขอตกลง รวมทังการทำกำไรของบริ ้ ษทั ฯ ในอนาคต โดยคาดว่าจะ Two Agent See International Limuted สามารถเริ ม ่ จำหน่ า ยในประเทศ ภายในไตรมาส 4 /2552 นายนพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการ KTB ตัง้ เคทีบี แอดไวซเซอรี่ บริการปรึกษาการเงินแบบครบวงจร นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริห ารสายงานบริห ารการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งว่า เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2552 ธนาคารได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ ้ ษทั ย่อย แห่งใหม่ตอ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปนทีเ่ เล้วเรียบร้อยใน นาม บริษทั เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด โดยมีทนุ จด ทะเบียน 40 ล้านบาท หรือคิดเปนหุนจดทะเบี ้ ยนทังหมด ้ 4 ล้านหุน้ ซึง่ ธนาคารจะเข้าถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ขณะทีล่ กั ษณะการประกอบธุรกิจ จะให้บริการ ที่ปรึกษาทางการเงินทังภาครั ้ ฐ และเอกชน แบบครบ วงจร เพือ่ ให้ลูกค้าได้รับมูลค่าและคุณภาพสูงสุด

หน้า 8

บิกPICNI ๊ แจงความคืบหนา ฟน ฟูกจิ การตามพรบ.ลมละลาย นายวราวุฒิ ลาภวิสทุ ธิสนิ กรรมการผูจั้ ดการ บริษทั ปคนิค คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน)(PICNI)เปดเผยว่า การ ที่ ได้ยื่นคำร้องเข้าสูก่ ระบวนการฟน ฟูกจิ การต่อศาลล้ม ละลายกลาง เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2551 และศาลล้ม ละลายกลาง (ศาลฯ) ได้รบั คำร้องเปนคดีหมายเลขดำที่ ฟ.2/2551 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2551 นัน้ เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 2552 ศาลได้นดั ไต่สวน แต่ทนาย ผูร้องขอได้ ้ ขอเลือ่ นการไต่สวนออกไปเปนครังหน้า ้ คือวันที่ 21 เมษายน 2552 แทน และเมือ่ ถึงวันนัดไต่สวนดังกล่าวศาลได้ นัดไต่สวน ทนายผูร้อง ้ ขอนำพยานปาก นายสุเทพ อัคควุฒิ ไกร เข้าเบิกความต่อ โดยให้ทนายผูคั้ ดค้านที่ 8 ถามค้าน นายสุเทพ อัคควุฒไิ กร และทนายผูร้องขอถามติ ้ งจนจบปาก ได้ 1 ปาก ทนายผูร้องขอแถลงสื ้ บพยานทีเ่ หลืออีก 1 ปากใน นัดต่อไป ศาลอนุญาตให้เลือ่ นไปนัดไต่สวนพยานปากอืน่ ใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2552เวลา 09.30 น. ตามทีน่ ดั ไว้

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“ติด 330 จุด- พักฐาน”

“ขยับกรอบแคบ เก็งกำไร” นักวิเคราะห บริษทั ฟวเจอร อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3

- วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 206 สัญญา สถานะคงค้าง 2,557 สัญญา - ปด 56.50 บ./ก.ก. ลดลง 0.65 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52)

ปจจัยบวก - ราคายางตลาดจริงยังสูงตามฤดูกาล ปจจัยลบ - TOCOM จะหยุดวันที่ 29 เม.ย.และจะหยุดยาว 4-6 พ.ค. - ใกล้ชว่ งเปลีย่ นสัญญาส่งมอบราคาผันผวน - น้ำมันลงหลุด 50 เหรียญ - เงินเยนแข็งค่าต่อเนือ่ ง

ปจจัยบวก- แนวโน้มแผนกำจัดหนีเ้ สียของสหรัฐฯ ออกมาดี จะหนุนหุน้ ทัว่ โลก - ตัวเลขศก.Q3-Q4 มีแนวโน้มฟน ตัว - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 707.83 ล้านบาท ปจจัยลบ - ติดแนวต้าน 303 จุด จะพักฐาน - ประชุมเฟดไม่มอี ะไรแปลกใหม่ - ไข้หวัดหมูระบาดในอเมริกา - ยุโรป กลยุทธ - ขาย (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 323 จุด - แนวต้าน 330 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 322-345 จุด

กลยุทธ - รอซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52) - แนวรับ 55 บ./ก.ก. - แนวต้าน 57 บ./ก.ก.

Print

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 6,534 สัญญา สถานะคงค้าง 31,422 สัญญา - ปด 327.70 จุด เพิม่ ขึน้ 1.10 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52)

Next Page

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 9

ไขประตู ‘โตโย-ไทยฯ’ เตรียมขายไอพีโอ มิ.ย.นี้ ไขประตูบาน ‘โตโย-ไทยฯ’ ไมหวั่นภาวะตลาดฯ เตรียมเข็นไอพีโอ 160 ลานหุนออกขาย มิ.ย.นี้ เปด โครงสรางผูถือหุนพบ ITD ดอดถือหุนเบอร 2 สัดสวนหลังไอพีโอกวา 6% มั่นใจปนี้กวาดรายไดมากกวาปกอนที่ 1.1 หมื่นลานบาท แถมจอประมูลโครงการยักษอีกเพียบ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการออกแบบ วิศวกรรม จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม มีทุน จดทะเบียน 480 ล้านบาท ราคาพาร์ 1 บาท ต่อหุ้น โดยเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 320 ล้านบาท ซึ่ ง เตรี ย มขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ครั้ ง แรก (ไอพีโอ) จำนวน 160 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้ กรรมการและพนักงานบริษัทฯ จำนวน 30 ล้าน หุ้น และเสนอขายประชาชนทั่วไป 130 ล้านหุ้น เปดโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ได้แก่ บริษัท โตโย เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 35.66% ภายหลังขายหุ้นไอพีโอ จะถื อ หุ้ น 26% อั น ดั บ 2 ได้ แ ก่ กลุ่ ม บริ ษั ท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ถือหุ้น 9.14%ภายหลังขายหุ้นไอพีโอ จะถือหุ้น 6.67% และบริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมนเนจเมนท์ จำกัด ถือหุ้นอันดับ 3 สัดส่วน 4.57% ภายหลั ง ขายหุ้ น ไอพี โ อ จะถื อ หุ้ น 3.33% ทั้ ง นี้ แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ เติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง โดยในป 2552 บริษัทฯ เตรียมประมูลงานใหม่ อีกไม่น้อยกว่า 11 โครงการ และคาดว่าจะได้ เปรี ย บคู่ แ ข่ ง ในการยื่ น ประมู ล 6 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 7.2 พันล้านบาท ขณะที่ปจจุบัน ได้ เ ป น ผู้ รั บ เหมาโครงการในอุ ต สาหกรรม พลั ง งานชี ว ภาพและพลั ง งานหมุ น เวี ย น 2 โครงการ มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท และ ในป 2553 เตรียมยื่นประมูลอีก 7 โครงการ

Print

มูลค่ากว่า 3.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งกระจายทั้งใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนาม โมรอคโค และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ ระหว่างศึกษาความเปนไปตามร่วมพัฒนาและ ลงทุ น โครงการที่ เ ข้ า ข่ า ยกลไกการพั ฒ นา ที่ สะอาด อาทิ โครงการผลิ ต น้ ำ มั น ไบโอดี เ ซล จากสบู่ ด ำ โครงการผลิ ต ก า ซชี ว ภาพจากน้ ำ เสียของโรงงาน โครงการผลิตเอทานอลจากมัน สำปะหลังและกากน้ำตาล โดยนอกเหนือจาก ผลตอบแทนลงทุนที่จะได้รับดังกล่าว สำหรับผลประกอบการป 2549 มีราย ได้รวม 2,859.28 ล้านบาท กำไรสุทธิ 122.20 ล้านบาท และมีกระแสเงินสด 1,732.44 ล้าน บาท ขณะที่รายได้รวมป 2550 อยู่ที่ 4,579.86 ล้านบาท กำไรสุทธิ 139.64 ล้านบาท และมี กระแสเงิ น สด 2,135.82 ล้ า นบาท ส่ ว นป 2551 มีรายได้รวมอยู่ที่ 11,048.85 ล้านบาท กำไรสุทธิ 312.31 ล้านบาท และมีกระแสเงิน สด 2,682.59 ล้านบาท นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ผู้อำนวยการ และผู้จัดการทั่วไปฝายขายและสัญญา บริษัท โตโย-ไทย คอร์ ป อเรชั่ น จำกั ด (มหาชน) เปดเผยว่า คาดการณ์รายได้ในป 2552 เติบ โตกว่ า ป ก่ อ นเนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ง านในมื อ (Backlog) กว่ า 11,200 ล้ า นบาท และจะ สามารถรับรู้รายได้จนถึงกลางป 2553 ขณะ เดียวกันมีโครงการประมูลใหม่ๆ ต่อเนื่อง โดย ในป 2553 คาดว่ า จะเพิ่ ม สั ด ส่ ว นรายได้ ส่ ง ออกเปน 30-40% จาก10% ปนี้ เนื่องจากจะมี

Next Page

Previos Page

การรุกขยายงานไปยังต่างประเทศมากขึ้น ทั้ง ในเวียดนาม, จีน, สหรัฐฯ และโมรอคโค ด้ า นนายประเสริ ฐ ตั น ตยาวิ ท ย์ ผู้ อ ำนวยการอาวุ โ ส ฝ า ยวาณิ ช ธนกิ จ บริ ษั ท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทาง การเงิน บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่ า วว่ า เตรี ย มขายไอพี โ อภายใน ไตรมาส 2/2552 ช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยแม้ เศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงตลาดหุ้นอาจจะไม่ สดใส แต่ไม่ใช่ปจจัยหลักที่เลื่อนการซื้อขายใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ โดยเชื่ อ ว่ า หุ้ น บริ ษั ท โตโย-ไทยฯ น่ า จะได้ รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุน เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโตต่อเนื่อง ฐานะ ทางการเงินแข็งแกร่ง และไม่มีภาระเงินกู้ โดยมี มูลค่าทางบัญชี (Book Value) อยู่ที่ 1.90 บาท

First Page


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

Lifestyle & Knowledge Station

วัดกลาง

ประวัติการสร้างวัดกลางนั้นพออนุมานได้ว่า ในครั้งอดีตเมื่อพระประทุมราชวงศา (ท้าวคำผง) เจ้าเมืองอุบลราชธานี คนแรกได้จัด สร้างวัดหลวงขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2322 ต่อจากการสร้างเมืองอุบลเสร็จแล้ว เปนวัดหลวงคู่บารมีของเจ้าผู้ครองเมืองฝายเจ้าราชวงศ์ซึ่งเปน ข้าราชการ ผู้ใหญ่ตำแหน่งหนึ่ง กุศล เปนอนุสรณ์ ให้เปนหลักฐานมิ่งบ้านขวัญเมืองแบบเดียวกับเจ้าหลวง (พระประทุมราชวงศา) จึงได้สร้าง วัดขึ้นอีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับคุ้มเจ้าราชวงศ์ ในสมัยนั้นตำแหน่งเจ้าราชวงศ์ก็มีอำนาจรองจากเจ้าหลวงคนหนึ่ง คงไม่มีปญหาอะไรในการ สร้างบุญบารมี ประชาชนก็อนุโมทนาสาธุการด้วยดี ได้คัดเลือกพื้นที่ อันเหมาะสมอยู่ริมฝงแม่น้ำมูล จึงพร้อมประชาราษฎร์สร้างวัดขึ้นให้ นามว่า “วัดกลาง” เพราะอยู่ในย่านกลางเมืองอุบลราชธานี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา “พระบทม์” เปนประธานในวิหารเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสร้างวัด ซึ่งวัดกลางเปนวัดเก่าแก่ อายุมากกว่าสองร้อย ป “พระบทม์” เปนพระพุทะรูปปางมารวิชัยที่งดงามองค์หนึ่ง

2 - 10 พ.ค.นี้ อิมแพ็คฯ จัดงานเทศกาล “วิสาขบูชา กฤษฎาบารมีพระโพธิสัตว์กวนอิน”

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เปด โอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ สร้างมหากุศลยิ่งใหญ่ โดยอัญ เชิญพระโพธิสัตว์กวนอิน เคลือบทองทั้งองค์ สูง 8 เมตร น้ำหนัก 1 ตัน จากประเทศไต้หวัน มาให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สักการะบูชา และ จั ด พิ ธี ส วดมนต์ ค รั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ จากบทสวดในพระคั ม ภี ร์ ท องคำโบราณ “สมปูรณโพธิสูตร” ซึ่งหมายถึง พระสูตรที่แสดงเรื่องความสมบูรณ์แบบ ของการตรัสรู้ อายุกว่า 400 ป นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพุทธบูชาต่างๆ อาทิ พระบรมสารีริก ธาตุ พระพุทธเจ้าปางประสูติ พระไตรปฎก ฉบับใบลาน และพระ คัมภีร์ใบลาน จารึกด้วยอักษรขอมโบราณในสมัยรัชกาลที่ 5 จากพระอารามหลวง วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระคัมภีร์โบราณ จารึกตัวอักษรด้วยทองคำแท้ กว่า 400 ป ในสมัยราชวงศ์ “หยวน” พร้อมนิทรรศการ และประวัติที่มาอย่างละเอียด เพื่อเปนการเผยแพร่ และให้ ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาอีกด้วย งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม ศกนี้ ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 11

คบพี่เสือไว ไมผิดหวัง

“ณฐาภพ วงศวรการ”

(ตอนที่ 7)

ลงทุนทางตรง VS ลงทุนทางออม เปรียบเทียบการลงทุนทางอ้อมในตลาดหุ้นกับการลงทุนทาง ตรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลงมือด้วยตัวเอง ความท้าทายผมว่าหุ้น มันท้าทายมากกว่าอยู่แล้ว ส่วนด้านความปลอดภัยธุรกิจเราเองทำมา กับมือมันก็ย่อมปลอดภัยกว่าอยู่แล้ว เพราะถ้าหากยังขายไม่ได้ราคาก็ ไม่ตกเพราะอสังหาฯเปนปจจัย 4 แต่ถ้าหากมองด้านผลตอบแทนผมว่า หุ้นสามารถให้ผลตอบแทนได้เร็วกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่ สูงกว่ามากด้วยเช่นกัน

“ณฐาภพ วงศวรการ”

เปาหมาย ลงทุนอุนใจ สำหรั บ ธุ ร กิ จ อสั ง หาที่ เ มื่ อ จบโครงการหนึ่ ง ก็ ต้ อ งมี อี ก โครงการต่อไปเรื่อยๆ ผมมองว่าแม้อาจจะโตไม่ได้มากเท่าไหร่ เพราะเราไม่ได้ใช้เงินแบงก์แต่ใช้เงินทุนของที่บ้าน แต่ในท้ายที่สุด แล้วถ้าสามารถหาอะไรทำแล้วมีความอุ่นใจ-ปลอดภัยก็ควรจะไป ทำอันนั้นจะดีกว่า คือถ้าอยู่ในตลาดมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้แต่ พอดีว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่เลยต้องเสี่ยง หน่อย ซึ่งก็ยังไม่ได้มองเหมือนกันว่าถึงวันไหนจะเปนจุดพลิกผัน ไปสู่จุดที่ว่านั้น เชื่อใจแหลงขาว แต่จริงๆ ผมก็ไม่ได้อยากรับความเสี่ยงหรอกนะเพียงแต่ ว่าผมค่อนข้างที่จะเชื่อใจคนที่เปนแหล่งข่าวให้มากกว่า เพราะเรา ไปกินข้าวไปเจอกับเขาแทบทุกวันจนรู้จักนิสัยใจคอกันเปนอย่างดี ว่ า เขาคงจะไม่ ห ลอกเราและก็ ท ำให้ รู้ ว่ า ตลาดหุ้ น นี่ มั น ก็ เ คี่ ย ว เหมือนกันนะ...ส่วนใหญ่ก็ได้ข่าวมาจากการกินข้าวทั้งนั้นแหละ แต่ผมก็ดูข่าวจากรอยเตอร์ บลูมเบิร์กด้วยนะ ทว่าข่าวพวกนั้น ส่วนใหญ่ก็ได้แค่อ่านเพื่อประดับความรู้ ให้รู้ว่ามันมีอะไรคืบหน้า ไปแล้วบ้าง ติดตามตอฉบับหนา Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 12

บล.เกียรตินาคิน แนะนำทยอยซื้อ ราคาเหมาะสมป 52 อยูที่ 3.30 บาท

ซื้อ SPALI ราคาเหมาะสมที่ 3.30 บาท ยอดขาย(Presale) ใน1Q52 ยัง ทำได้ ดี ที่ 1,748ล้ า นบาท คิ ด สั ด ส่ ว นเป น ของสินค้าแนวสูง 52% ส่วนหนึ่งมาจากการ เปดตัวโครงการ Supalai Park ติวานนท์ ที่ ยอดขายหลังเปดตัวใน1Q52 ทำยอดขายได้ 32% หรือประมาณ 543ล้านบาท และจาก สินค้าอื่นที่เพิ่มขึ้นในช่วง เดือนมี.ค 51 ซึ่ง เมื่อเทียบกับยอดขายโดยรวมของไตรมาส โดยเพิ่ ม ขึ้ น 82%QoQ ในขณะที่ 4Q51 บริษัททำยอดขายได้เพียง 960ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมียอด Backlog ในมื อ รั บ รู้ ร ายได้ ต่ อ เนื่ อ งไปในป 52 - 54 ที่13,559 ล้านบาท สินค้าหลักในมือที่รอรับ รู้รายได้หลักๆ มาจากสินค้าแนวสูงมาจาก โครงการCityHome Rachada-Pinklao ,Supalai River Place และ Supalai Park Srinakarin โดยคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ ตั้งแต่ 1Q52-3Q52 และคาดว่าจะรับรู้ราย ได้ในป 52 หลัง1Q52 ประมาณ 4,669 ล้าน

บาท ป 53 ประมาณ 5,474 ล้านบาท และป 54 ประมาณ 3,416 ล้านบาท คาดผลประกอบการ1Q52 มีกำไร สุทธิเติบโตค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับQoQ และ YoY โดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 503ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 146%QoQ และ 170%YoY ส่ ว น ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย แ ล ะ บ ริ ก า ร 2,150ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 34%QoQ และ108%YoY ยอดรั บ รู้ ร ายได้ เ ติ บ โตมา จากโครงการ River Place ประมาณ 1,360 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างดี อยู่ระหว่าง40-45% ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้น ต้ น ที่ ป รั บ ดี ขึ้ น เป น 42%เที ย บกั บ 4Q51 ที่ 37.5% โดยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปก่อนที่ 18% ขณะที่ ป จ จั ย ความเสี่ ย ง อาจมา จากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ รั บ ผลกระทบต่ อ เนื่องจากต่างประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่น

ของผู้บริโภคที่ปรับลดสะท้อนต่อยอดขายที่มี โอกาสปรับลด รวมถึง Rejection Rate ที่ อาจปรั บ เพิ่ ม เนื่ อ งจากผู้ ซื้ อ ประสบป ญ หา ความสามารถในการผ่อนชำระ นอกจากนี้ การแข่งขันเพื่อรักษายอดขาย ทำให้คาดว่า จะมีการเพิ่มกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการขายมาก ขึ้นทำให้เกิดค่าใช้จ่ายกดดันความสามารถ ในการทำกำไร ประมาณการป 52 คาดมีรายได้จาก การขายและบริ ก าร 6,550ล้ า นบาท กำไร สุ ท ธิ 1,093ล้ า นบาท EPS 0.66 บาท นอกจากนี้ บริ ษั ท มี จุ ด เด่ น จากการเป น Dividend Stock ที่ให้ผลตอบแทนอย่างต่อ เนื่ อ ง เฉลี่ ย 3 ป ย้ อ นหลั ง อยู่ ที่ ป ระมาณ 7 - 8% ประกอบกับมีงานในมือที่ทยอยรับรู้ รายได้ 1-3ป ส่วนการจ่ายปนผลคาดว่าอยู่ที่ 0.27 บาท Dividend Yield 12.6% จึ ง ประเมินราคาเหมาะสมป 52 อยู่ที่ 3.30 บาท แนะนำ “ทยอยซื้อ”

Photo Release

สสปน. ไปเซี่ยงไฮ

นครเซี่ ย งไฮ้ - นางศุ ภ วรรณ ตี ร ะรั ต น์ (ที่ 2 จากซ้ า ย) ผู้อำนวยการฝายงานแสดงสินค้านานาชาติ รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก าร มหาชน) หรือ สสปน. เดินหน้าดันกลยุทธ์และเทคนิคการทำ ตลาดต่างประเทศ โดยแต่งตั้ง นายกง เหว่ยกัง (ที่ 2 จากขวา) รองประธาน Shanghai Convention & Exhibition Industries Association เปนตัวแทนของ สสปน. อย่างเปนทางการ เพื่อทำ หน้าที่เปนศูนย์ให้บริการครบวงจรในการประสานงาน สื่อสารกับ สมาคมผู้ ป ระกอบการค้ า บริ ษั ท จั ด งานแสดงสิ น ค้ า และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมืองเซี่ยงไฮ้ ปกกิ่ง และเมืองอื่นๆ ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายชลิต มานิตยกุล (ที่ 1 จาก ซ้าย) กงสุลใหญ่ ประจำนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ นายเฉิน ชีจุน (ที่ 1 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝายงานแสดงสินค้า China Council for the Promotion of International ร่วมเปนสักขีพยาน ณ ห้อง Marble Room โรงแรม Portman-Ritz Calton นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 13

อยากผูกคอตายใตตนถั่วงอก สวัสดีวันที่ 28 เมษายน 2552 คะพี่ ขา...เปนวันที่ไขหวัดหมูระบาด แมวาจะไกล ถึงประเทศแม็กซิโก..แตวาวางใจไมไดนะคะ ที่รัก ปลอดภัยไวกอน เดิมทีมีไก่..ไข้หวัดนกที่เรากลับกันมาก มารอบนี้ เ พิ่ ม รายการหมู ขึ้ น มาอี ก แบบนี้ “คุ ณ ช า ง” บิ๊ ก บอส TUF สงสั ย กำลั ง ยิ้ ม ไม หุ บ ..ก็ ห มู - ไก่ อันตรายขนาดนี้ อาจตองเวนวรรค การรับประทานไปซักพัก แลวหัน มาพิ จ ารณาประเภทกุ ง หอย ปู ปลา แทนซะละมางงงง ...คิดง่ายๆ ไงคะเสี่ยขา..ไม่ต้องคิดลึกสำหรับการ ลงทุนแบบเราๆ

มี..และที่ต้องตะลึงก็เพราะผู บ ริ ห ารทั้ ง 8 คน ที่นั่งอยู่บนฟลอร์ นับรวมๆ แลวนาจะเกิน 400 ป . .มิ น่ า ล่ ะ ธุ ร กิ จ ถึ ง ได้ เ ติ บ โตเข้ ม แข็ ง ได้ เ พี ย งนี้ พวกเราชาวหุ้นมั่นใจได้ค่ะ..เพราะประสบการณ์ แต่ละท่านแน่นปกกกกก

แอบเห็นหุ้น BH ทะยานตอ...วอยยยย. เสียดายค่ะปาขา ได้แต่แนะนำให้ที่รักซื้อส่วนคน สวยก็ได้แต่กลั้นใจข่มความเสียดายเอาไว้.... (แง แง แง อยากจะผูกคอตายใต้ต้นถั่วงอก เจง-เจง) แต่ ไม่เปนไรค่ะ..คนสวยก็ต้องจิตใจดี รักเด็ก...เหมือน สตรอเบอรี่ เห็นคนอื่นได้ดี..ก็ดีใจด้วย เห็นคนอื่น รวย..ก็สาธู!!!!!!!!!! คนสวยแอบชะแวบไป ดูสัญญาณเทคนิค ตามประสาความรู้ งูงู ปลา ปลา บอกว่ า ดี ค่ ะ ..ย อ ตั ว ลงนิ ด หนอย ถาไดแรงซัพพอตอีกนิดไปตอ ไดแยูแลนนนนนนนนน..แตอาจตอง พักนิดๆ ซัก 1-2 วันงะ เรื่ อ งราวการควบรวมกิ จ การ ระหว่าง บล.ไซรัส บล.ฟนันซา บล.สิน เอเซี ย ว่ากันว่าจะเสร็จประมาณเดือน มิ.ย. ที่สำคัญ “พี่สมภพ”..(นี่ก็หนึ่งในใจ น้องหนูเหมือนกัน..เพราะนอกจากรูปกาย ภายนอกจะโดนใจสุดๆ แล้ว ภายในหัวใจ ก็ดี๊-ดี รักเด็ก แถมร้องเพลงเพราะอีกด้วย) วาดฝนเอาไวมารเก็ตแชรจะเพิ่มเปน 4-5% เอาใจช่วยเต็มที่ให้คราวนี้ 1+1 ผล ลัพทไดมากกวา 2 นะคะพี่ขา

พูดถึงหุ้นอาหารแล้ว....ขอ อ นุ ญ า ต เ ลี้ ย ว ข้ า ง ท า ง ไ ป ดู หุ้ น CFRESH ซักครู่นะคะปาขา...แบบ ว่ า อาการแปลกมั่ ก มาก...วอลุ่ ม แอนด์ แวลู่ หนุนเข้ามาชนิดที่ว่าไม่มี ป ห รื อ มี ข ลุ่ ย เลย (ถึ ง ขั้ น ซิ ล ลิ่ ง ซะ ด้ ว ย).. เมื่ อ วานป ด ที่ 1.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.38 บาท หรือ 29.92% มี มูลคาการซื้อขายรวม 36.94 ลาน บาท...ใครจะมาบอกสตรอเบอรี่ว่า เปนข่าวเดียวกับ TUF ไม่เชื้อ..ไม่เชื่อ เปนเด็ดขาด อ่ะแน่ะ แน่ะ มีฟามลับ อาไรบอกเคามานะตัวเอง... ฝนที่ตกทางโน้น..หนาวถึง คนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว ยังนอนหลับสบายไหม..ยังสู้ไหวหรือ เปล่ า อย่ า ลื ม เล่ า สู่ กั น ฟ ง ...เพลงนี้ เ พื่ อ พี่ ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ CEO ของ BSEC (คน ดีที่หนึ่งในใจสตรอเบอรี่) ..แอบได้ยินว่าเมื่อวาน ประชุมผู้ถือหุ้น BSEC ดุเดือด..เลือดพล่าน นิดนิด เพราะมีการนำเรื่ อ งของ TPOLY เข า มา สอบถามในที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น หลั ง จากเลิ ก ประชุมกันไปพี่ท่านแอบหายไปตอนไหนไม่รู้..รู้แต่ ว่านักข่าวล้อมท่านประธานบอร์ด ซึ่งคำตอบที่ได้ก็ คือรอต่อไป 555555555 โอ้โห้...อึ้งไปเลยค่ะพี่ ช มเดื อ นข า ...มี สายสืบจากห้องประชุมที่ตลาดหลักทรัพย์ในการ ประชุมผูถือหุน TNDT บอกว่าชื่นมื่นซะไม่ Print

สมภพ กีระสุนทรพงษ

ชมเดือน ศตวุฒิ Next Page

Previos Page

***ท่ า มกลางความวิ ต กกั บ หวั ด หมู ที่ กำลังระบาดในขณะนี้ ก็เลยทำทองคำเงียบๆ ตาม ไปด้วย ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องยังไง แต่เอาเหอะ คะ ลองหุ้นได้ลงตามแล้ว ทองก็ขอเกาะกระแสด้วย ละกัน ยังดีที่ทองโลกยังบวกมาช่วยหนุนเปนระยะ ก็ยังพออ้อมแอ้ม หากำไรได้บ้าง ทาง AYS บอก ว า ตอนนี้ ใ ครที่ คั น ไม คั น มื อ อยากเล น Gold Futures ละก็ ยังพอซื้อ (Long ) ไดอยู แนวรับ ยังอยูที่ 15,000 บาท แนวตาน 15,400 บาท ถัดไป 15,600 บาท First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โอกาส เคลื่ อ นไหวใ นแดนบ วกต่ อ โดย ดัชนีฯ อาจไต่ระดับทดสอบแนวต้านที่ 480 จุด และแนวรับที่ 473 จุด เนื่องจากนัก ลงทุ น ต่ า งชาติ ยั ง มั่ น ใจที่ จ ะลงทุ น ใน ตลาดหุ้นไทยอยู่ เพราะยังไม่มีปจจัยใหม่ที่ ส่งผลต่อตลาดหุ้น ส่วนปจจัยภายนอกที่ ต้องติดตาม คือ การประชุมเฟด เรื่องอัตรา ดอกเบี้ย และการประกาศตัวเลขจีดีพีใน ไตรมาสแรก คืนวันที่ 29 เม.ย.นี้ รวมถึง การประกาศการแก้ไขหนี้เสียที่มีมากกว่า ยอดสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้ง 19 แห่ง ในสหรั ฐ ฯ ซึ่ ง จะทรา บผลภา ยในวั น ที่ 4 พ.ค.นี้ กลย ุ ท ธ แ นะเก็ ง กำไร กลุ ม สถาบันการเงิน กลุมอสังหาฯ กลุมโรง กลั่น และกลุมที่ทำธุรกิจอาหารทะเล

ประเมิ น ดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โ อกาส แกว่ ง ตั ว อยู่ ทั้ ง ในแดนบวกและแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอติดตามผลการ ทำ Stress test ของสรัหฐฯ ที่จะประกาศ ผลในวั น จั น ทร์ ที่ 4 พ.ค. ขณะเดี ย วกั น ติ ด ตามถ้ อ ยคำแถลงของเฟดที่ อ าจจะ ชี้นำถึงทิศทางของเศรษฐกิจโดยรวมได้ รวมถึ ง ประเด็ น ความกั ง วลเรื่ อ งการ ระบาดของโรคไข้หวัดหมู ว่าจะกระทบต่อ การลงทุนหรือไม่ในแง่ของบรรยากาศโดย รวม กลยุทธการลงทุนแนะนำ รอ ซื้อเมื่อดัชนีปรับตัวลงสูบริเวณแนวรับ 470 จุด สวนแนวตาน 480 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ คาด ว่ า จะทร งตั ว ในแด นบวก และล บสลั บ กั น และอาจมีการปรับฐานในระหว่างการซื้อ ขาย โดยปจจัยลบยังเปนประเด็นความ กังวลเรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดหมู ว่า จะส่งผลกระทบกระทบเศรษฐกิจโลกหรือ ไม่ ดังนั้นจึงแนะนำเก็งกำไรระยะ สั้น ในหุนกลุมผูประกอบการเกี่ยวของ กับอาหารทะเล อาทิ TUF และGFPT เนื่ อ งจาก ผู บ ริ โ ภคจ ะปรั บ เปลี่ ย น พฤติกรรมมาบริโภคอาหารทะเลแทน เนื้อสัตว รวมถึง หุนกลุมรับเหมา ที่มี ประ เด็ น เกี่ ย วข อ งกั บ การป ระมู ล โครงการรถไฟฟา ประเมินแนวรับอยูที่ 465 จุด สวนแนวตานอยูที่ 480 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 27 เมษายน 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 116 ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันจันทร ที่ 28 เมษายน 2552

09.00

กรมส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก จั ด สั ม มนาเรื่ อ ง “ทั น ตกรรมรากฟ น เที ย ม เทคนิ ค Single-Phase Electrowelded” กรมสงเสริมการสงออก

09.30

ตลท. และ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ จัดสัมมนาเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปที่ 4 ของ TFEX ตลาดหลักทรัพยฯ

10.00

‘Free Wildlife’ นิทรรศการภาพถ่ายและภาพเขียนเอกภาพสัตว์ปา หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

10.30

อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง แถลงข่าวโครงการกล่องวิเศษ (Magic Box Project) แคมเปญซีเอสอาร์ และแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ของบริษัท อำพล ฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เดอะแปซิ ฟค ซิตี้ คลับ

10.00

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

ไมเดีย เทรดดิ้ง จัดงานแถลงข่าวยุทธศาสตร์ “ไมเดีย กรุป” ป2552 โรงแรมเซ็น ทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด

10.30

สถาปนิกแฟร์’52 (Architect’ 09) อิมแพ็ค เมืองทองธานี

10.30

ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวเปดตัวบัตรเครดิต K-SME BizCard บัตรเครดิต แนวคิดใหม่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อาคารจามจุรีสแควร

13.30

ซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น และบีทูเอส จัดงานแถลงข่าว B2S Back to School พร้อมเปดตัวงาน B2S Expo 2009 มหกรรมอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียน ครบครันที่สุด บีทูเอส สาขา เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 3

11.00

ม.หอการค้า แถลงข่าวการเปดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ รุ่นที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

13.00

ธนาคารเกียรตินาคิน พบปะสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงทิศทางธุรกิจ และแผนงาน ต่างๆ ตลอดจนผลการดำเนินงาน งวดไตรมาส 1 ป 2552 อาคารอัมรินทรทาวเวอร

13.00

กรมส่งเสริมการส่งออก จัดงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of food ASIA 2009 กรมสงเสริมการสงออก

13.30

TK park จัดงานแถลงข่าวงาน “รวมพลคนยะลา สู่สันติสุข” และคอนเสิร์ต ออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา หางเซ็นทรัลเวิลด

14.00

โครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ GTZ ลดพลังงาน เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มที่ปรึกษาแก่โรงแปงมันสำปะหลัง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

ติดตอ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor Station 28 เมษายน 2552  

สำหรับนักลงทุนตัวจริง

Investor Station 28 เมษายน 2552  

สำหรับนักลงทุนตัวจริง

Advertisement