Page 1

Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

เจ้าหนีโ้ อเคแผนฟืน ้ ฟู PICNI แก้ไขวงเงินเพิม ่ ทุนเป็น 1.7 พันล.

News Station

5 บิก๊ แบงก์ชาติพญามังกรชีจ้ นี จำ�เป็นต้องขึน้ อัตราดบ. 5 TNDT มัน่ ใจผลงานปีนร้ี งุ่ 6 MDX ใกล้คนื ฟอร์ม 7 กรณ์รบั เงินเฟ้อปัญหาใหญ่ศก.ขณะนี้ 9 Dynamic Station PLUS..จริงใจหรือไก่กา??

10 Lifestyle Station เรื่องแสนธรรมดาที่ห้ามทำ�เด็ดขาด

13 Professional Station LH ราคาพื้นฐาน 7.20 บาท

14 Gossip Station

ก.ล.ต. กระตุ้น บล.รับแข่งขันหลังเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน

ˆนจากเซียน แผนฟื้นฟู PICNI ฉลุย ที่ประชุมเจ้าหนี้รับแผน “กลุ่มพิมล ศรีวิกรม์” แก้ไข 15 มองหุ ขึน้ อีกนิด วงเงินเพิ่มทุนเป็น 1.7 พันล้านบาท จากเดิม 1.6 พันล้านบาท คาดแผนฟื้นฟูกิจการ แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน ส่วนหุ้นกลับมาเทรดในตลาดได้ในอีก 15 เดือน เผยตาม 16 Data Station แผนจะล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ประมาณ 1 หมื่นล้านบาทให้หมด คาดใช้วิธีลดทุน ต‡อหนˆา 3 ลดหนี้ และใช้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาหักล้าง

กว่าจะมาเป็นเสือ

ไฟเขียว SMT เพิม ่ ทุน รุกโรงแดด คาดดันกำ�ไรปี 55 โตเพิ่มจากเป้าอีก 20%

บอร์ด SMT ไฟเขียว จัดหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำ�นวน 46,126,712 หุ้น เสนอขายผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม อั ต ราส่ ว น 8 : 1 ระดมทุ น สร้ า งโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ 8 เมกกะวั ต ต์ เริ่ ม ทยอยรั บ รู้ ร ายได้ ปี นี้ เดินเต็มปีหน้า เชื่อดันกำ�ไรปี 55 เพิ่มอีก 15 - 20% จากเป้าเดิม พร้อมบุกธุรกิจพลังงาน ขยายสัดส่วนรายได้แตะ 30% ใน 3 - 5 ปี วางเป้าปี 54 ฟาดกำ�ไรโต 35% ต‡อหนˆา 3

TRUE ทุ่ม 6 พันล. 2 ปีเปิด 3G ปีนี้เริ่มรับรู้รายได้ฮัทช์ 4.3 พันล.

ต‡อหนˆา 12

TRUE ทุ่มงบ 5 - 6 พันล้านบาท ลงทุนเทคโนโลยี HSPA จำ�นวน 3 พันสถานี ใน 2 ปี เพื่อเปิดให้บริการ 3G ทั่วประเทศ เชื่อหลังวางโครง ข่ายเสร็จ ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 3 ล้านเลขหมาย เผยตั้งแต่ปีนี้เริ่มรับรู้รายได้ เพิ่มจากการซื้อฮัทช์ 4.3 พันล้านบาท/ปี ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554 เจ้าหนี้โอเค (ต่อจากหน้า 1)

รายงานข่าวจากที่ประชุม เจ้า หนี้ บมจ.ปิ ค นิ ค คอร์ ป อเรชั่ น (PICNI) ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า วานนี้ (27 ม.ค.) เจ้าหนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้ ว ยเสี ย งข้ า งมากคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 79.56% โดยมี เ จ้ า หนี้ ที่ มี สิ ท ธิ อ อก เสียงทัง้ หมด 68 ราย จากจำ�นวนเจ้า หนี้ที่มาร่วมประชุมทั้งหมด 69 ราย ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ผู้ทำ� แผนฟื้นฟูกิจการ หรือลูกหนี้เสนอให้ แก้ไข คือ นายพิมล ศรีวกิ รม์ โดยให้ มีการเพิ่มวงเงินเพิ่มทุนเป็น 1.7 พัน ล้านบาท จากเดิมที่ 1.6 พันล้านบาท สำ � หรั บ เงื่ อ นไขอื่ น ยั ง คงเป็ น ไป ตามเดิม อนึง่ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ เข้าแผนฟื้นฟูกิจการ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถดำ�เนินการตามแผนฟื้นฟู เสร็จสิ้นภายใน 5 เดือน หลังจาก บริษทั ฯ ทำ�แผนเสนอต่อเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ และนำ�เสนอต่อศาล และศาลให้ดำ�เนินการตามแผนได้ ซึ่งจะต้องนำ�แผนดังกล่าวเสนอต่อ ศาลภายใน 30 วัน พร้อมทั้งบริษัทฯ คาดว่าจะ สามารถนำ�หุน้ ของ PICNI กลับเข้ามา ซื้ อ ข า ยใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฯ ได้ ภ ายใน 15 เดื อ น โดยบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งดำ � เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะ ต้องดำ�เนินธุรกิจให้กับมามีกำ�ไรสุทธิ ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ล้ า นบาท ในรอบ บัญชี 1 ปี และมีสว่ นเกินของผูถ้ อื หุน้ เกิน 300 ล้านบาท อย่างไรก็ดจี ากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนใหม่ โดยได้ ใ ห้ นายพิ ม ล ศรี วิ ก รม์ เข้ามาบริหาร ส่งผลให้ธุรกิจสามารถ ดำ � เนิ น การต่ อไปได้ และเจ้ า หนี้ มี ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ แผนฟื้ น ฟู กิ จ การ ประกอบกับหลังจากที่ได้พูดคุยกับ นายพิมลแล้ว มีแนวคิดที่สามารถ ดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการฟ้อง ร้องรวม 4 คดี ประกอบด้วย กรณี ฟ้องร้องกับบริษทั เวิลด์ แก๊ส 2 คดี คือ 1. คดี ข อคื น คลั ง ก๊ า ซ 2 แห่งจากเวิลด์ แก๊ส โดย 2 คลังก๊าซ ดังกล่าวมีมูลค่าตาม Book Value

ประมาณ 500 - 600 ล้านบาท 2. คดีเรียกร้องค่าเสียหาย จากกรณี ที่ สั ญ ญาเช่ า คลั ง ก๊ า ซทั้ ง 2 แห่งหมดลง แต่ยังไม่ได้มีการคืน คลังก๊าซทั้ง 2 แห่ง รวมถึงยังมีการฟ้องร้องคดี กับบริษทั แอสเซ็ท มิลเลีย่ น จำ�นวน 2 คดี คือ 1. บริษทั ฯ ฟ้องร้องต่อศาล ให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนหุ้นของ เวิล์ดแก๊สของบริษัทฯ จากเดิมที่ถือ อยู่ 99.99% ไปเป็ น ของบริ ษั ท

ไฟเขียว SMT (ต่อจากหน้า 1)

นายพลศักดิ์ เลิศพุฒภิ ญิ โญ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ. สตาร์ ส ไมโคร อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ประเทศไทย) (SMT) เปิดเผยว่า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทจาก 751,000,000 บาท เป็น 843,253,424 บาท โดยการออกหุ้น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น ใ ห ม่ จำ � น ว น

News Station แอสเซ็ท มิลเลี่ยน 2. คดี เ รี ย กขอคื น เงิ น จำ�นวน 50 ล้านบาท ที่จ่ายให้กับ บริษัท แอสเซ็ท มิลเลี่ยน เพื่อการ ปรับโครงสร้าง โดยบริษัท แอสเซ็ท มิลเลี่ยน ไม่ได้มีการดำ�เนินการให้ บริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถ ล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่จำ�นวนกว่า 1 หมื่นล้านบาทได้ภายในระยะเวลา 5 เดือนตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การ โดยผล ขาดทุนดังกล่าวค่อนข้างสูงจากการ

ขาดทุนทางบัญชีจากการดำ�เนินธุรกิจ ในอดีต ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นต่อ อนาคตธุรกิจของบริษัทฯ หลังจากที่ เจ้ า หนี้ มี ม ติ ย อมรั บ แผนฟื้ น ฟู ฯ หากชำ�ระหนี้ได้หมด โดยอาจจะใช้วิธี การลดทุน ลดหนี้ รวมถึงการใช้ส่วน เกินมูลค่าหุ้น และส่วนเกินของราคา ก๊าซที่บริษัทฯมีมาหักล้าง ณ ปัจจุบัน บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมประมาณ 2 พันล้านบาท รวมมูลค่าของคลังก๊าซ จำ�นวน 2 แห่งไปแล้ว ขณะเดียวกันหลังจากทีม่ กี าร ดำ�เนินการภายใต้แผนฟืน้ ฟูฯ และหาก ชำ � ระหนี้ ไ ด้ ส่ ว นทุ น ของบริ ษั ท ฯ จะกลับมาเป็นบวกและดำ�เนินธุรกิจได้ โดยไม่ มี ห นี้ อี ก ทั้ ง สามารถระดม เงิ น ทุ น ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และสามารถกลับมาดำ�เนินธุรกิจต่อได้ ขณะที่เจ้าหนี้ก็พร้อมให้การสนับสนุน สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ดำ�เนินการอยู่ คือ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เหลว ถือเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการ น้อยราย โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการ รายใหญ่ เ พี ย ง 5 ราย และถื อ เป็ น สินค้าทีม่ คี วามจำ�เป็นต่อการบริโภคใน ครัวเรือนภาคอุตสาหกรรม และมีอตั รา การใช้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยืนยันว่าที่ ผ่านมาไม่เคยมีการหยุดดำ�เนินธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติเหลว และหยุดจ่ายก๊าซ ให้ กั บ ลู ก ค้ า ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี มาร์ เ ก็ ต แชร์ อ ยู่ ที่ 4 - 5% หรื อ อยู่ อันดับ 5 ไม่รวมกับมาร์เก็ตแชร์ของ เวิล์ดแก๊ส จากอดีตที่บริษัทฯ เคยมี ม า ร์ เ ก็ ต แ ช ร์ สู ง ถึ ง เ กื อ บ 1 0 % ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะสามารถเรี ย ก ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง จากลู ก ค้ า และ Supplier

46,126,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 2.00 บาท รวม 92,253,424 บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา เสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท เพื่อ ระดมทุนนำ�ไปใช้ในการก่อสร้างโรง ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แห่งแรก กำ�ลัง ผลิต 8 เมกกะวัตต์

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหาร ของบริษัท เอสเอ็มที กรีน เอ็นเนอร์ ยี่ จำ�กัด(SMT GE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SMT โดยการก่อสร้างจะแบ่งออก เป็น 3 เฟส เฟสแรกคาดว่าจะก่อสร้าง แล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ในช่วง ปลายปี 54 ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554 ไฟเขียว SMT (ต่อจากหน้า 3)

ส่วนเฟสที่ 2 และ 3 จะ ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีหน้า โดย จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน ภู มิ ภ าค (กฟภ.) ทำ �ให้ ใ นปี 55 บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า ดังกล่าวเข้ามาเต็มปี คาดว่าจะช่วย สร้างกำ�ไรเพิม่ ขึน้ อีกเฟสละ 15 - 20% และคาดว่าภายในอีก 3 - 5 ปีข้าง หน้ า ธุ ร กิ จ พลั ง งานทดแทนจะมี สัดส่วนเป็น 30% ของรายได้รวมขอ งบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผน จะขยายธุรกิจเข้า สู่อุตสาหกรรม พลังงาน ด้วยการสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานทางเลือกแบบครบวงจร เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงให้แก่บริษทั ฯ หลั ง จากที่ ธุ ร กิ จ รั บ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้ เติบโตอย่างสูงในรอบ 4 - 5 ปีนี้ อีก ทัง้ ยังเป็นส่วนช่วยกระจายความเสีย่ ง TRUE ทุ่ม (ต่อจากหน้า 1)

นายศุ ภ ชั ย เจี ย รวนนท์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน คณะผูบ้ ริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ (TRUE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทุ่ม งบ 5 - 6 พันล้านบาท เพื่อลงทุน ในเทคโนโลยี HSPA ใน 3 พันสถานี แรก ระยะเวลา 2 ปี รองรับการ อั พ เกรดลู ก ค้ า CDMA เดิ ม เป็น HSPA หลังจากวางโครงข่าย เสร็จแล้ว โดยเชื่อว่าจะมีลูกค้าเพิ่ม ขึ้นอีก 3 ล้านเลขหมาย จากการใช้ บริการ 3G บนเทคโนโลยี HSPA ซึง่ ในเบือ้ งต้นบริษทั ฯ ยังมีเงินลงทุน ในงบดังกล่าวเพียงพอ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ารายได้ ของ TRUE ในปี 54 จะเพิ่มขึ้นอีก 4.3 พันล้านบาท จากการควบรวม กิจการของฮัทช์ โดยทัง้ นีห้ ากบริษทั ฯ ไม่เร่งการลงทุนในเทคโนโลยีรายได้ ดังกล่าวอาจลดน้อยลงเรื่อยๆ ส่วนกรณีที่สัมปทานของ TRUE ใกล้จะหมดนั้น คาดว่า 1 ปี ก่อนหมดสัญญาสัมปทาน กทช.จะ นำ�คลื่นความถี่ออกมาประมูลล่วง หน้า โดย TRUE พยายามเข้าหารือ กับ กทช. เพื่อเจรจาถึงราคาในการ

ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ (Business Diversification) และเพิม่ ฐานรายได้ นอกเหนือจากรายได้หลักจากธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ฯ ให้มนั่ คง ยิ่งขึ้น จึงมั่นใจว่าการขยายกิจการ ครั้งนี้จะเป็นการ เพิ่มมูลค่าหุ้นให้ กับผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ขณะทีใ่ นปี 54 บริษทั ฯ ตัง้ เป้ากำ�ไรสุทธิเติบโต 35% จากปี 53 โดยรายได้หลักจะมาจากการผลิต ชิน้ ส่วน อุปกรณ์ และสินค้าประเภท IC หรือ แผงวงจรไฟฟ้า ทีม่ แี นวโน้ม เติบโตสูง ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการ เปิดตัวสินค้าใหม่ซงึ่ ได้รว่ มพัฒนากับ ลูกค้าในสหรัฐฯ เป็นชิพ RFID โดย ทัง้ ปีนบี้ ริษทั มีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ ทีไ่ ด้รว่ มพัฒนาร่วมกับลูกค้า 4 ราย พร้อมกันนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย ภายใน 3 - 5 ปีจากนี้ จะเพิม่ สัดส่วน รายได้จากธุรกิจพลังงานทางเลือก

ประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้สามารถ ใช้บริการต่อไปได้ ด้านนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT กล่าวว่า สำ�หรับสัญญาที่ได้เซ็นกับ TRUE ใน วันนี้ไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุนแต่ อย่างใด โดยแบ่งเป็นสัญญาใน 2 ส่วนด้วยกันคือ เพือ่ เช่าอุปกรณ์ คือ สถานีฐาน โดยเป็นการเช่าระหว่าง กัน สำ�หรับอีกส่วนหนึ่งคือสัญญา ทำ�ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ซึง่ สัญญา ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาของ กทช. อยูแ่ ล้ว ส่วนการเช่าอุปกรณ์เป็นการ เช่าอุปกรณ์บางส่วนเท่านั้น ซึ่งจะมี ความแตกต่างกับสัญญาสัมปทาน เดิม สำ�หรับการอัพเกรดลูกค้า CDMA เป็น HSPA นัน้ ถือว่าเป็นการ ให้บริการใหม่ทมี่ คี วามทันสมัยและ เร็วกว่า อีกทั้งราคามือถือปัจจุบันก็ มีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย รวมถึง ง่ายต่อการอัพเกรดเป็นระบบ 4G ในอนาคต และการลงนามกับ TRUE ในวันนี้ CAT ไม่ได้เอื้อการทำ�ธุรกิจ ต่อเอกชนรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด

News Station

หน้า 4

ให้ขึ้นมาอยู่ที่ 30% ของรายได้รวม จากปัจจุบนั ทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่มรี ายได้ จากธุรกิจดังกล่าว แต่เพิง่ จะเริม่ โดย การตัง้ บริษทั ลูกขึน้ มา เพือ่ ทำ�ธุรกิจ พลั ง งานทางเลื อ กโดยเฉพาะ ณ ปัจจุบนั สัดส่วนรายได้ของบริษทั ฯ

มาจากธุรกิจหลัก 60% คือ ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอีก 40% มาจาก แผงวงจรไฟฟ้ารวมหรือ IC ซึ่งใน ส่วนของ IC ถือว่ามีการเจริญเติบโต ที่ดีมาก และที่สำ�คัญมีอัตราการทำ� กำ�ไรสุทธิดกี ว่าชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้เชื่อว่า TRUE มีความ เหมาะสมตรงทีเ่ ป็นบริษทั เดียวทีเ่ ป็น บริษัทไทยและอยู่ในสัมปทาน อีก ทั้งประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วน CAT ยังขาดความชำ�นาญด้าน การทำ�การตลาดที่ต้องได้รับการ ตอบสนองจากผู้บริโภค และ TRUE ขาดในเรื่องอายุสัมปทานที่ใกล้จะ หมดลง ซึง่ หากทัง้ 2 บริษทั ไม่มกี าร ทำ�อะไรเพิม่ ขึน้ ก็จะประสบกับปัญหา ความยากลำ � บากในการแข่ ง ขั น จึงถือเป็นโอกาสในการแข่งขันใน อนาคต

อีกทั้งสัญญาดังกล่าวนี้ได้ ผ่านการตรวจจากสำ�นักงานอัยการ สูงสุดและทีป่ รึกษาทางกฎหมายและ การเงิน อีกทัง้ ทำ�ให้ TRUE ได้ด�ำ เนิน ธุรกิจมือถือไปต่ออีก 14 ปี และถือ เป็นทางออกสำ�หรับประเทศไทยอีก หนึง่ ทางในการทำ�ให้มรี ะบบ 3G ใช้ บริการในประเทศ นอกเหนือ 3G ของทีโอที

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

บิ๊กแบงก์ชาติพญามังกร ชี้จีนจำ�เป็นต้องขึ้นอัตราดบ. รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า นายหลี่ เต้ากุย กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย การเงินธนาคารกลางจีนกล่าวว่า จีนจำ�เป็นต้อง ขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นประมาณ 5% ต่อปีเพื่อแก้ ปัญหาเงินเฟ้อ และหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะฟอง สบู่สินทรัพย์ “เราควรทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัง้ แต่ไตรมาสแรกและไตรมาสสอง เนือ่ งจากการ เพิม่ ขึน้ ของราคาอสังหาริมทรัพย์ก�ำ ลังเป็นเสีย่ งที่ น่ากังวลที่สุด” นายหลี่ กล่าว โดยธนาคารกลางจีนได้ปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยมาแล้ว 2 ครั้งนับแต่กลางเดือนตุลาคม ขณะทีร่ ฐั บาลจีนพยายามดำ�เนินมาตรการควบคุม การเก็งกำ�ไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ป้องกัน ภาวะฟองสบู่ ขณะที่ซิตี้กรุ๊ปคาดว่า ธนาคารกลางจีน จะขึน้ อัตราดอกเบีย้ ก่อนหรือระหว่างเทศกาลตรุษ จีน ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้

News Station

หน้า 5

ไออาร์เอสจีคาดความต้องการ จีนออกกฎให้ผู้ซื้อบ้านหลังที่สอง ยางพาราของโลกปีนี้จ่อพุ่ง 4.6% วางเงินดาวน์เพิ่มเป็น 60% รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา ่ กลุม่ วิจยั ยางพาราระหว่างประเทศ หรือ ไออาร์เอสจีคาด ว่า ความต้องการยางพาราของโลกปีนี้จะเพิ่มขึ้น 4.6% ในปีนี้ หลังความต้องการยางรถยนต์เพิ่มขึ้น ตามยอดขายรถยนต์ โดยไออาร์เอสจีระบุว่า ความต้องการใช้ ยางพาราอาจเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11.2 ล้านตันในปี 2011 และจะอยู่ที่ 11.6 ล้านตันในปี 2012 “จำ�นวนอุปทานที่มีจำ�กัดจะกระตุ้นให้ ราคายางพารา ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตยาง รถยนต์และถุงมือ” นายสตีเฟ่น อีวานส์ เลขาธิการ ไออาร์เอสจี กล่าว ขณะที่ในปีที่ผ่านมา ราคายางพาราเพิ่ม ขึ้น 50% หลังยอดขายรถยนต์ในจีน และอินเดีย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางภาวะฝนหลงฤดู ทำ�ให้ผลผลิตยางพาราในอาเซียนลดลง

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า จีนออกกฎให้ผู้ซื้อบ้านหลังที่สองเพิ่มเงินดาวน์ จาก 50% เป็น 60% เพื่อควบคุมการเก็งกำ�ไร ในตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หลั ง ตลาด อสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงอยูใ่ นภาวะร้อนแรง เกินไป ขณะเดียวกันรัฐบาลกลางจีนได้สงั่ การ ให้รฐั บาลระดับมณฑลเร่งจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ กดดัน ให้ราคาที่ดินลดลง และให้กำ�หนดราคาอ้างอิง ทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยคำ�นวณจากพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละมณฑล โดยภายหลังการประกาศมาตรการดัง กล่าว ราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของจีนลด ลง 4.6% เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ายอดขาย อสังหาริมทรัพย์ในจีนจะลดลง ทัง้ นี้ ในเดือนธันวาคมทีผ่ า่ นมา ราคา อสังหาริมทรัพย์ใน 70 เมืองใหญ่ของจีนเพิม่ ขึน้ ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 19 บ่งชี้ถึงความร้องแรง ที่ยังคงมีอยู่ แม้รัฐบาลจีนจะพยายามดำ�เนิน มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการเก็งกำ�ไรอย่าง ต่อเนื่องก็ตาม

TNDT มั่นใจผลงานปีนี้รุ่ง นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการ ผู้ จั ด การ บมจ.ไทย เอ็ น ดี ที (TNDT) เปิดเผย ว่าใน ปี 2554 คาดแนวโน้มการดำ�เนิน ธุ ร กิ จ และผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ จะดีขึ้น ตามการขยายตัวของธุรกิจให้บริการ ตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมความ ปลอดภั ย ด้ ว ยกระบวนการทดสอบโดย ไม่ทำ�ลาย (Nondestructive Testing - NDT)

โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าทำ�งาน เต็มที่ หลังเปิดศูนย์บริการทดสอบและตรวจ สอบด้านวิศวกรรมบริการสาขาจังหวัดระยอง เพื่อรองรับการให้บริการ รวมทั้งสามารถเข้า ถึงกลุม่ เป้าหมายและช่วยผลักดันผลประกอบ การในอนาคตให้เติบโตในทิศทางที่ดีด้วย

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

หน้า 6

MDX ใกล้คืนฟอร์ม MDX กระตุกเป็นวันที่สอง ถึงจะน้อยแต่ก็นา่ ลุ้น ซึ่งหากวันนี้ วอลุ่มสามารถถาโถมเข้าได้อีกก็อาจเป็นสัญญาณขาขึ้นชัดเจนรอบ ใหม่ได้ และอาจจะสร้างปรากฎการณ์เน้นข้ามสัปดาห์ได้ แต่ถ้าแรงซื้อ ขายยังคงหลอมแหลมต่อไป ก็ควรจะต้องระวังในการเข้าออกกันต่อไป ตามระเบียบ ผู้ขณะที่ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส กล่าวถึงแนวโน้มราคาหุ้นว่า มีแนวต้านอยู่ที่ 3.80 - 3.90 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 3.20 - 3.10 บาท ซึ่งหากราคาหุ้นไม่ปรับตัวลดลงต่ำ� กว่าแนวรับดังกล่าว ทางเทคนิคเชื่อว่ายังสามารถรีบาวด์ต่อได้อีก

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 27/012/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

MDX 3.36 0.02 0.60 3.32 3.52 3.28 3.34 3.41

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

32,872,300 112,103 7.04 16.00 1.09 N/A N/A 0.21 1,598

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 3.36 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ STANDARD MERCHANT BANK (ASIA) LIMITED บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) ORIENTAL PACIFIC VENTURES LIMITED THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

69,590,077 14.63 58,794,745 12.36 44,751,401 9.41 39,413,146 8.29 21,608,850

4.54

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

News Station

กรณ์รับเงินเฟ้อปัญหาใหญ่ศก.ขณะนี้ นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัญหาเงินเฟ้อในขณะ นี้เป็นปัญหาใหญ่ของทุกประเทศ และเป็ น ปั ญ หาที่ ท้ า ทายรั ฐ บาล มาก เพราะเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ดู แ ล เงินเฟ้อโดยที่จะไม่ให้มีผลกระทบ ต่ อ ปั จ จั ย อื่ น นั้ น ทำ � ไ ด้ ย า ก ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ดูแลเงินเฟ้อไม่ให้ เป็นปัญหาเรือ้ รังคือการใช้นโยบาย ดอกเบี้ย แต่เมื่อขึ้นดอกเบี้ยก็จะ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ต้ น ทุ น การเงิ น ซึ่งทุกฝ่ายต้องเตรียมรับมือไว้ ทั้งนี้ กรณีที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับเพิ่ม

อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายขึ้ น อี ก 0.25% อยู่ ที่ ร ะดั บ 2.25% ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่ามีความเหมาะ สม เนื่องจากเป็นป้องกันปัญหา เงิ น เฟ้ อ อี ก ทั้ ง อั ต ราดอกเบี้ ย

แท้ จ ริ ง ของไทยยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ ติดลบดังนั้น จึงไม่ได้มีผลกระทบ ต่อต้นทุนการกู้ยืมเงินของไทยยัง ต่ำ�กว่าหลายประเทศ ดังนั้นผลก ระทบต่อขีดความสามารถทางการ

KLeasing ขึ้นดบ.เช่าซื้อรถ ใหม่ 0.10% สิ้นเดือนนี้ น า ย อิ ส ร ะ ว ง ศ์ รุ่ ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ลีสซิง่ กสิกรไทย จำ�กัด (KLeasing) ในเครือธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผย ว่า สิน้ เดือนนีบ้ ริษทั ฯเตรียมทีป่ รับ อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (ดาวน์ 20% ผ่ อ นไม่ เ กิ น 48 เดื อ น) ขึ้ น เป็ น 2.35% จากเดิมทีอ่ ยู่ 2.25% ทัง้ นีก้ ารปรับ ขึ้นเป็นไปตามทิศทางของตลาด สิ น เ ชื่ อ เ ช่ า ซื้ อ ทั้ ง ร ะ บ บ เพือ่ ควบคุมต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อกำ�ไรได้ “การปรับดอกเบีย้ ก็องิ ไป กับตลาด เพราะทุกคนมีต้นทุน เพิ่มขึ้น และอาจกระทบกำ�ไร ซึ่ง การขึ้นก็ขึ้นไปพร้อมๆกัน หลัง

จากที่ มี สั ญ ญาณว่ า ดอกเบี้ ย นโยบายขาขึ้น ตลาดเงินก็ตอบรับ ทันที และต้นทุนก็ขึ้นโดยที่ไม่ต้อง รอให้ ด อกเบี้ ย นโยบายขึ้ น ก่ อ น ดังนั้นถ้าเราปรับดอกเบี้ยขึ้นไปก็ ไ ม่ มี ผ ล ต่ อ กำ � ไ ร ม า ก นั ก แล้วดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเมื่อคำ�นวณ ค่ า งวดรายเดื อ นแล้ ว กระทบ ไม่กี่ร้อยบาท” นายอิสระ กล่าว

ทั้ ง นี้ ป ระเมิ น ว่ า หาก ดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ปรับขึ้นใน ช่วง 0.75 - 1.00% ก็อาจมีผลให้ ดอกเบีย้ ในตลาดสินเชือ่ เช่าซือ้ เพิม่ ขึ้นในอัตรา 0.50% ได้ โดยส่วน หนึง่ ขึน้ อยูก่ บั ต้นทุนทางการเงินว่า เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด อย่างไร ก็ตามเชื่อว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ย ของตลาดในปีนี้จะไม่กระทบต่อ

แข่งขันของภาคเอกชนของไทยจึง ไม่ได้เป็นประเด็นหลักทีน่ า่ กังวลนัก นอกจากนี้ การจัดทำ�งบ ประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2555 ที่แม้จะเป็นงบประมาณแบบขาด ดุลอยูแ่ ต่การขาดดุลก็มไี ด้ทยอยลด ลงอย่างชัดเจนโดยเหลือเพียง 15% ของจี ดี พี จ ากปี ก่ อ นที่ ข าดดุ ล ถึ ง 20% ของจีดพี ี ซึง่ จะมีผลต่อการก ระตุ้นเศรษฐกิจลดลง แต่อย่างไร ก็ตาม ก็ทำ�ให้แรงกดดันด้านอัตรา เงิ น เฟ้ อ จากการเบิ ก จ่ า ยงบ ประมาณลดลงเช่นเดียวกัน

ความต้องการรถยนต์ของผู้บริโภค เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจำ�นวน มาก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจที่คาด ว่าจะขยายตัวกว่า 4 - 4.5% ราคา พื ช ผลเกษตรปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น สู ง ซึง่ จะสัมพันธ์กบั รายได้ทจี่ ะมากขึน้ รวมถึงตลาดรถยนต์ ECO CAR ทีจ่ ะเปิดตัวมากขึน้ ในปีนี้ และคาด ว่ าจะมีก ารตอบรับจากผู้บริโ ภค อย่างสูง นายอิสระ กล่าวเพิ่มเติม ว่า ในปี 2554 บริษัทฯจะยังคง สั ด ส่ ว นรถยนต์ ใ หม่ อ ยู่ ที่ 90% ขณะที่สินเชื่อรถแลกเงินอยู่ที่ 10% เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อรถใหม่ ยังสามารถสร้างผลตอบแทนด้าน กำ � ไรที่ ดี และเกิ ด NPL ต่ำ � โดยปัจจุบันพอร์ตรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 5.4 หมื่นล้านบาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

CEN เผย ‘UWC’ บ.ย่อยรับงานเพิ่ม รวม 3 โครงการ มูลค่า 123 ล. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค (CEN) เปิดเผยว่า บมจ.เอื้อวิทยา (UWC) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างงานจำ�นวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 123 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงเหล็ ก เสาสายส่ งไฟฟ้ า แรงสู ง 2 โครงการ จากบริ ษั ท ไทยซู มิ เ ดนเอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์ ค อน สตรัคชั่น จำ�กัด (TSEC) ใช้ในโครงการ แกลงจันทบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่าสัญญา 48 ล้านบาท และบริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำ�กัด (PES) ใช้ในโครงการ สุ ริ น ทร์ - บุ รี รั ม ย์ ของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย มูลค่าสัญญา 55 ล้านบาท รวมทั้ง โครงสร้างเหล็กทัว่ ไป 1 โครงการ ของบริษทั รับเหมา

News Station

หน้า 8

ก่อสร้ างรายใหญ่ จำ�นวน 3 ราย มูลค่ าสัญญา ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี(รวมระยะเวลาก่อสร้าง) 20 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ระยะเวลาไม่ โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้ - ทางพิเศษยกระดับ ขนาด 4 ช่องทาง เกิน 3 เดือน จราจร (ไป-กลับ) ความยาว ประมาณ 25.5 กิโลเมตร - ทางแยกต่างระดับ จำ�นวน 7 แห่ง และ ITD เซ็นรับงานสร้าง-สัมปทาน ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ จำ�นวน 2 แห่ง ทางพิเศษยกระดับในบังคลาเทศ 3.8 หมื่นลบ. - ด่านเก็บค่าผ่านทาง จำ�นวน 11 แห่ง นางนิ จ พร จรณะจิ ต ต์ กรรมการ - อาคารควบคุมกลาง จำ�นวน 1 แห่ง รองประธานบริ ห ารอาวุ โ ส บมจ.อิ ต าเลี ย นไทย - ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง และ ระบบ ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลง นามใน Concession Agreement กับ กระทรวง ควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร ทัง้ นี้ โครงการก่อสร้างดังกล่าว บริษทั ฯ จะ คมนาคม(Ministry of Communications) รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เพื่อดำ�เนินการ ต้องจัดตั้งและจดทะเบียน Project Company เพื่อ ก่อสร้างโครงการ Dhaka Elevated Expressway เป็นบริษัทฯ ตัวแทนผู้รับสัมปทาน(Concessionaire) เพื่อลดปัญหาการจราจร และเพิ่มศักยภาพในการ ตามกฎหมายของประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชน ให้การบริการ การคมนาคมในบริเวณเขตเมืองธากา บั ง คลาเทศ โดย ITD จะเป็ น ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง มูลค่างาน 1,243.30 ล้านดอลลาร์ หรือราว 38,044.98 EPC Contractor เพื่ อ ทำ � การก่ อ สร้ า งโครงการ Dhaka Elevated Expressway ด้วยต่อไป ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 42 เดือน

AFET

“ยืน 175 บ./ก.ก. ไม่ไหว”

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF)

RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 823 สัญญา สถานะคงค้าง 3,047 สัญญา - ปิด 173.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.60 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 54) ปัจจัยบวก - มีขา่ วลือในจีนว่าสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจัยลบ - ราคายืน 175 บ./ก.ก.ไม่ไหว ทำ�เส้นเทคินคเป็นขาลง - ราคาน้�ำ มันบวกเพราะค่าเงินดอลล์ออ่ นค่า ไม่มนี ยั สำ�คัญ - ราคาเหมาะสมทางพืน้ ฐานอยูท่ ่ี 160 บ./ก.ก. - ราคายางจีนผันผวนก่อนหยุดยาวตรุษจีน - เงินเยน - บาท ผันผวน กลยุทธ์ - ระยะกลางรอซือ้ ทีแ่ นวรับ (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 54) - แนวรับ 160 บ./ก.ก. - แนวต้าน 179 บ./ก.ก.

TFEX

“ต่างชาติซื้อหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่ 3”

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,868 สัญญา สถานะคงค้าง 28,119 สัญญา - ปิด 677.10 จุด เพิม่ ขึน้ 4.20 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - ยังมีแรงเก็งกำ�ไรจากงบ Q4/53 - ชุมนุมเสือ้ เหลืองยังไม่มคี วามรุนแรง - ต่างชาติซอ้ื หุน้ ไทยติดต่อกันเป็นวันที่ 3 - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ 1,266.92 ล้านบาท ปัจจัยลบ - นลท.เริม่ ชะลอการซือ้ ขายช่วงใกล้ตรุษจีน - ตลาดหมดข่าวใหม่ - หากหลุด 669 จุด จะลงหนักอีกรอบ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 677 จุด ถัดไป 674 จุด - แนวต้าน 684 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 681 จุด แนวต้าน 687 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

Dynamic Station

หน้า 9

PLUS..จริงใจหรือไก่กา?? “พี พลัส พี”ไม่สนฝรั่งทุบหุ้นไทย ฉวยจังหวะรายย่อยเผลอทะยานเกือบ 100% วอลุ่มแน่น เอี๊ยดผิดปกติ ล่าสุดแตะจุดสูงสุดที่ 0.97 บาท ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทยอยออกของ เตือนธุรกิจ ยังไม่มีอะไรโดดเด่น นอกจากการเข้าซื้อกิจการ EPCO ระบุยังมองยากว่าบริษัทเทิร์นอะราวด์หรือ สร้างสตอรี่เพื่อกระชากหุ้นล่อรายย่อย สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยถูกต่างชาติ ถล่ ม ขายอย่ า งหนั ก กดดั ช นี ท รุ ด ฮวบร่ ว ม 50 จุด ขณะที่นักลงทุนรายย่อยขยาดหุ้น บลูชิพไปตามๆ กันและหันไปเก็งกำ�ไรหุ้น ขนาดเล็กแทน ซึง่ หุน้ บมจ.พี พลัส พี (PLUS) เป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกเก็งกำ�ไรสูงสุดในรอบ สัปดาห์ สะท้อนได้จากราคาหุน้ PLUS ทีป่ รับ ตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 0.50 บาท ขึ้นไปแตะ จุดสูงสุดที่ 0.97 บาท บวกขึน้ มา 0.47 บาท หรือ 94% ภายในระยะเวลา 8 วันทำ�การ ขณะที่ ว อลุ่ ม การซื้ อ ขายแน่ น เอี๊ ย ดระดั บ 10 - 30 ล้านบาทต่อวัน จากปกติทเี่ ทรดกัน แค่ไม่กี่แสนบาท อย่างไรก็ตามการเข้ามาเก็งกำ�ไร PLUS หรือชือ่ เดิมคือ “ซันไชน์ คอร์ปอเรชัน่ ” ยั ง ขาดปั จ จั ย สนั บ สนุ น อยู่ พ อสมควร เพราะนอกจากผลประกอบการทีไ่ ม่แข็งแกร่ง มีขาดทุนสลับกำ�ไรเป็นระยะๆแล้ว บริษทั ยัง ไร้ธรุ กิจหลักทีส่ ร้างรายได้ทมี่ นั่ คงถาวรให้กบั องค์กรด้วย ถึงแม้วา่ บริษทั จะมีฐานะทางการ เงินแข็งแกร่งขึ้นมากภายหลังจากการปรับ โครงสร้ า งบริ ษั ท ก็ ต าม..แต่ นั่ นไม่ น่ า จะมี เหตุผลเพียงพอในการชักจูงนักลงทุนให้เข้า มาร่วมสังฆกรรมได้

นอกจากนัน้ ในระยะหลังยังปรากฏ ข่าวบ่อยครัง้ ว่ากลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ซึง่ อยูภ่ าย ใต้เครือข่ายของ “ฉาย บุนนาค” เทขาย หุ้น PLUS ออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทิ้ง อีก 3% ทำ�ให้ไม่อาจวางใจได้ว่าจะมีใคร จริงจังกับการทำ�ธุรกิจเพือ่ สร้างผลตอบแทน ให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่ เพราะภาพลักษณ์ที่ แสดงออกมาเสมือนผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ้อง สละเรือทุกครั้งที่มีโอกาส แต่หากมองในแง่ดี การที่ราคาหุ้น ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งอาจเป็ น การส่ ง สัญญาณถึงอนาคตที่ดีของ PLUS ก็เป็นได้ โดยเฉพาะหลังจากที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ ของ EPCO เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ว่า EPCO เป็นหนึ่งในหุ้นที่จ่ายปันผลสูง แบบสม่ำ�เสมอในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น การเทกโอเวอร์ EPCO ได้สำ�เร็จย่อมสร้าง ผลตอบแทนที่ดีให้กับ PLUS ด้วยเช่นกัน ...คำ�ถามจึงอยู่ที่ว่าจากนี้ไป PLUS จะต่อย อดจาก EPCO ได้อย่างไร และจะรุกธุรกิจ ด้านอืน่ อีกหรือไม่ เพราะลำ�พังผลตอบแทน จาก EPCO เพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถ ตอบโจทย์จากความคาดหวังทั้งหมดได้ ดั ง นั้ น นั ก ลงทุ น ยั ง คงต้ อ งใช้

วิจารณญาณทีม่ ากพอสำ�หรับการเข้าเก็งกำ�ไร ในหุ้ น PLUS เพราะขณะนี้ รู ป การณ์ ยั ง สามารถออกได้ทุกหน้า ทั้งการสร้างสตอรี่ เพือ่ ออกของ หรือจะเป็นการกลับมาเทิรน์ อะ ราวด์ ที่ ยิ่ งใหญ่ แ ละองอาจของ PLUS... กาลเวลาเท่านั้นที่จะบอกเราได้!!

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

Lifestyle Station by Jackal_XIII

เรื่องแสนธรรมดาที่ห้ามทำ�เด็ดขาด

1. การใช้แปรงสีฟันร่วมกัน ตอน เช้าตื่นมากิจวัตรที่ต้องทำ�คือการแปรงฟัน แต่ถ้าหากคุณไปนอนบ้านคนอื่น คนจะรู้ไหมว่าในแปลงสีฟันเขามีเชื่อโรคมากน้อยแค่ไหน การใช้แปรงสีฟันร่วมกันนั้นจะทำ�ให้แบคทีเรียในช่องปากที่สะสมนั้น มีมากขึ้นในแปรงสีฟัน หากใช้ร่วมกันนานๆ อาจทำ�ให้ติดโรคภายในช่องปาก หรือโรคติดเชื้อจากแผลในช่องปากด้วย หากวันใดคนที่เราใช้แปรงร่วมด้วยไม่มีแปรงสีฟันจริงๆ ให้เขาใช้น้ำ�ยาบ้วนปากแทน เพราะน้ำ�ยาบ้วนปาก จะช่วยยับยั้งการก่อตัวของเชื้อแบคทีเรีย และทำ�ให้ลมหายใจหอมสดชื่นอีกด้วย 2. ใช้เครื่องเป่ามือในห้องน้ำ�สาธารณะ เวลาไปห้างสรรพสินค้าจะมีเครื่องเป่ามือให้แห้ง เห็นแล้วช่างดัดจริตตาเสียนี้กระไร เพราะว่าเครื่องเป่ามือที่ว่า มันไม่เห็นจะมีความจำ�เป็น อะไร แล้วรู้หรือไม่ว่า การที่เป่ามือด้วยเครื่องดังกล่าว ท่อส่งอากาศที่ถูกเป่าออกมานั้น เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่กำ�ลังแพร่ขยายพันธุ์อยู่ ผลที่ได้คือมือ ของคุณจะปราศจากแบคทีเรีย แต่จะอุดมไปด้วยเชื้อโรคมากกว่าตอนก่อนล้างมือเสียอีก ดังนั้น ควรซับมือด้วยกระดาษชำ�ระ หรือผ้าเช็ดมือแบบใช้ ครั้ง เดียวเท่านั้น 3. การนั่งบนชักโครกสาธารณะ เวลาปวดท้องเข้าห้องน้ำ�ไม่เคยปราณีใคร นึกมันจะปวดก็จะปวดขึ้นมากระทันหัน ห้องน้ำ�สาธารณะก็ถือว่าเป็นสรวงสวรรค์ดีๆ นี่เองสำ�หรับ คนที่อั้นไม่ไหว หลายๆ คนหนุ่มๆ สาวๆ ที่นั่งปัสสาวะหรือถ่ายทุกข์แบบหนัก ขอย้ำ�ว่าอย่านั่งไปดื้อๆ เลยเด็ดขาด ไม่ว่าจะน้ำ�ปัสสาวะหรือของ เสียอื่นๆ มันจะมีบางส่วนที่กระเด็นมาสะสมกันอยู่ที่บริเวณโถรองนั่งของชักโครก จนเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคขนาดมหึมา ฉะนั้นถ้าหากท่านชายหรือ ท่านหญิงเกิดจะนั่งถ่าย ก็ควรจะเอาเช็คชูสะอาดๆ มารองไว้บนโถรองนั่งก่อนปลดทุกข์ทุกครั้ง เพื่อเป็นการเซฟ ในกรณีที่มันไม่ไหวจริงๆ 4. การกลั้นจาม รูไ้ หมว่าอัตราความเร็วในการจามแต่ละครัง้ นัน้ สูงถึง 160 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงทีเดียว ดังนัน้ การยือ้ หรือ กลั้นไม่ให้จามนั้นจะก่อให้เกิดแรงอัดอากาศภายใน อาจส่งผลทำ�ให้เยื่อแก้วหูแตกหรือเป็นรูได้ 5. กินยาแก้ปวดทุกครั้งที่ปวดศีรษะ การรับประทานยาแก้ปวดหัวบ่อยๆ และเป็นเวลานานจะมีผลทำ�ให้ตวั ยาสะสม และอาจกัดจนเป็นแผล ในช่องท้อง หรือมีผลให้ตับทำ�งานหนักจนเกิดผลเสียกับตับได้ หนทางแก้ไขก็คือ เมื่อมีอาการปวดศีรษะ ให้ พยายามดื่มน้ำ�อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว หรือถ้าปวดศีรษะ เนื่องจากนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ก็ให้พัก สายตาชั่วโมงละ 5 นาที ช่วงทานข้าวกลางวันก็ออกไปเดินเล่นเสียหน่อย เพื่อเป็นการพักผ่อนสายตาไปในตัว

KTC เปิดกลยุทธ์ บุกธุรกิจท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ นายปิยศักดิ์ เตชะเสน (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กลุ่มงานด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำ�หน่าย นายสถาพร สิริสิงห (ซ้าย) ที่ปรึกษา และนางพิทยา วรปัญญาสกุล (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) แถลงข่าวรุกธุรกิจท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เน้นนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ให้ความสำ�คัญกับเว็บไซต์และโซเชี่ยล เน็ตเวิร์ค จับมือพันธมิตรจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างสรรค์ รวมถึงเพิ่มช่องทางทำ� ธุรกรรมด้านการท่องเที่ยว อาทิ จองบัตรโดยสารสายการบิน โรงแรม แพ็คเกจ ท่องเที่ยว หรือบริการรถเช่าผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ KTC World Call Center เคทีซี ทัช และ เว็บไซต์ www.ktcworld.co.th คาดสิ้นปี 54 ยอดการใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิตด้านการท่องเที่ยวและเดินทางจะเพิ่มขึ้นจากปี 53 ประมาณ 15% www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

Lifestyle Station

มุมประกัน

ส.ประกันวินาศภัย มอบผ้าห่ม ภาคเหนือ-อีสาน กว่า 4 พันผืน

สมาคมประกันวินาศภัย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เดินทางไปมอบ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวแก่ ป ระชาชนที่ ป ระสบภั ย หนาวทางภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รวม 4,000 ผืน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวแก่ประชาชนที่ขาดแคลนและ ฐานะยากจน ภายใต้โครงการ ประกันภัยต้านภัยหนาว

มุมการตลาด

DTAC แจกส่วนลด 15% อุปกรณ์เสริม iPhone และ iPad

DTAC เอาใจสาวก Apple ให้ฟีลกู้ดสุดๆ รับไปเลยส่วนลดสูงสุด 15% ง่ า ยๆ เมื่ อ ซื้ อ อุ ป กรณ์ เ สริ ม iPad หรื อ iPhone ที่ ร้ า น iStudio, iBeat และ U-Store ที่ร่วมรายการ 48 ร้านค้า เพียงโชว์สถานะความเป็นลูกค้าของดีแท คหรือแฮปปี้บนหน้าจอมือถือ หรือกด *1011 แล้วโทรออก นอกจากลูกค้าดีแทค ทั้งประเภทเติมเงินและจดทะเบียน รวมถึงกลุ่มลูกค้าดีแทคประเภทองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจและ SMEs แล้ว ผู้ที่ซื้อดีแทคไมโครซิม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ยังสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้อีกด้วย โดยอุปกรณ์เสริมที่นำ�มาร่วมรายการ อาทิ เคส iPhone 4 คอลเล็กชั่นสุดเก๋จาก UNIQ และ Gear4 หรือ iPad เคสจาก UNIQ, Moshi, และ Case-Mate หรือลำ�โพง Gear4 และอุปกรณ์ เสริมอื่นๆ อีกมากมาย เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 54 ผู้สนใจสามารถตรวจ สอบอุปกรณ์เสริมที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขายและตรวจสอบรายชื่อร้านค้าเพิ่มเติม ได้ที่ www.dtac.co.th www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

ภูมิใจเสนอ

“6 แม่ทัพใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” พบกับเราได้แล้ว วันนี้!!!

ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

ช่วยกันอุดหนุนหน่อยกับของดีๆ ทีใ่ นรอบ 100 ปี จะถือกำ�เนิดขึน้ สัก ครัง้ กับ กว่าจะมาเป็นเสือ “6 แม่ทพั ใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” โดยได้รวบรวมยอดยุทธ์นักบริหารมือทองคำ�ที่ได้เผยถึงตัวตน วิธีคิด จุดหักเห เส้นทางชีวิตที่ทั้งโรยด้วยกลีบและหนามกุหลาบ จวบจน กระบวนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลั่นออกมาเป็น e-Book สุดวิเศษ สนนราคาย่อมเยาโดยแท้ ไม่ ซื้ อ ไม่ ห า ไม่ ว่ า กั น แต่ อ ยากให้ แ วะเข้ า ไปชมได้ ที่ http://book.truelife.com/product/view/2067

........อย่าช้า เพราะสาระความรูย้ งิ่ ได้มาเร็ว ยิง่ สร้างกำ�ไรให้กบั ชีวติ ได้มากกว่าาาาาาาาาาาาาา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

Professional Station บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) ราคาพื้นฐานปี 54 ที่ 7.20 บาท แนะนำ� “ซื้อ”

LH ราคาพื้นฐาน 7.20 บาท คาดรายได้รวม 4Q53 ที่ 5.78 ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ยั ง ค ง เ ติ บ Apartment ทำ�ให้มองว่า รายได้รวมปี 54 พันลบ. ซึ่งผลจากการโอนคอนโดยจะทำ�ให้ +ผลของการเปิดโครงการใหม่ ซึ่งจะช่วย จะเติบโต 33% มาที่ 2.28 หมืน่ ลบ. แต่ปี 54 อั ต รากำ � ไรขั้ น ต้ น ไตรมาสนี้ ป รั บ ตั ว ขึ้ น กระตุ้นยอดขาย และปีนี้ยังมีคอนโดทยอย นี้จะต้องกลับมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและค่า และคาดกำ � ไรที่ 1.17 พั น ล้ า นบาท โอน 4 โครงการ (TheRoom สุขุมวิท 62, ธรรมเนียมการโอนตามปกติเต็มปี ทำ�ให้เรา เพิ่ม 16.9%YoY (EPS 0.12 บาท) โดยคาด สาธร-ตากสิ น , Ocas-Hua Hin และ คาดว่ากำ�ไรจะเติบโตเพียง 7%YoY มาที่ กำ�ไรปี 53 ที่ 3.92 พันลบ. (EPS 0.39 The Key พหลโยธิน โดยคาดยอดโอนรวม 4.2 พันลบ. (EPS 0.42 บาท) บาท) ขณะทีป่ ี 54 เรามองแนวโน้มดอกเบีย้ 4.2 พั น ลบ.) รวมทั้ ง ปลายปี จ ะเปิ ด ทีป่ รับตัวขึน้ +ความเข้มงวดในการปล่อยสิน Terminal สุขุมวิท 21 ซึ่งจะมีพื้นที่ให้เช่า เชือ่ จะเป็นอุปสรรคต่อยอดขาย แต่แนวโน้ม (ปัจจุบันมี OCC 80%) และ Serviced

Photo Release

TPOLY เดินสายพบนักลงทุนภาคเหนือ

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ในฐานะที่ปรึกษา ทางการเงิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (ซ้ายสุด) กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำ�กัด ผู้บริหารเว็บไซต์ทางการเงิน www.eFinanceThai.com และดร.พิสิษฐ์ ธารพิพัฒน์ ตัวแทนสาขาวิชาชีพการเงิน มหาวทิยาลัยพายัพ ในโอกาสเดินทางพบปะกับ นักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโครงการ Efin Meet Investor on Tour At Chiang Mai ปีที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีนักลงทุนและมาร์เก็ตติ้งเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

โดยหมายเลข

นายธี ร ะชั ย ภู ว นาถนรานุ บ าล เลขาธิ ก าร ก.ล.ต. กล่ า วภายหลั ง การ ประชุมประจำ�ไตรมาสกับสมาคมบริษัท หลั ก ทรั พ ย์ ถึ ง ความคื บ หน้ าในเรื่ อ งการ พัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ การยกระดับการให้ บริการของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ให้เป็น มาตรฐานสากล รวมถึ ง การ พัฒนาของสมาคมสู่ความเป็น องค์กรกำ�กับดูแลสมาชิก ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจหลัก ทรัพย์ ผูล้ งทุน และตลาดทุนโดย รวม สรุปได้ดังนี้ 1. การเตรียมความ พร้อมของ บล. สู่การเชื่อมโยง ตลาดทุนอาเซียน ก.ล.ต. ได้ เ น้ น ย้ำ �ให้ สมาคมศึ ก ษากฎระเบี ย บของ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งหาก สมาคมพบอุปสรรคให้รีบเสนอ ก.ล.ต. เพื่อนำ�ไปหารือในการ ประชุ ม ก.ล.ต. อาเซี ย น (ASEAN Capital Markets Forum : ACMF) และที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้สื่อสารทำ�ความเข้าใจ กับ บล. มาเป็นระยะ โดยจัด ประชุมกับ บล. ตามลักษณะ โครงสร้ า งธุ ร กิ จ เพื่ อ ซั ก ซ้ อ ม ความเข้าใจและรับฟังความคิด เห็นจาก บล. ทุกแห่ง ซึ่งพบว่า บล. ส่วนใหญ่ได้มีการวางแผน ปรับตัวรองรับการแข่งขันจาก การเปิ ด เสรี แ ละการเชื่ อ มโยง ตลาดทุนทีก่ �ำ ลังจะมาถึงในระยะ เวลาอันใกล้ อย่างไรก็ดี บล. บางกลุ่ ม ยั งไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มความ พร้อมในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก ต้องรอนโยบายจากบริษัทแม่ ก.ล.ต. จึง ได้แจ้งเตือนให้ บล. เร่งพิจารณาและให้ ความสำ�คัญกับเรือ่ งนีเ้ พราะท้ายทีส่ ดุ บล. จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งนี้ ในส่วนของสมาคม บริษัท สมาชิ ก ได้ ร่ ว มศึ ก ษารายละเอี ย ดกั บ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับ ระบบการซื้อขาย แผนการตลาด และ

Gossip Station

หน้า 14

ก.ล.ต. กระตุ้น บล.รับแข่งขัน หลังเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน รูปแบบของการประกอบธุรกิจที่จะเชื่อมโยงตลาด ทุนอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า เพื่อ ให้การขับเคลื่อนในส่วนของประเทศไทยดำ�เนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมีการจัดตั้งคณะ ทำ�งานซึง่ ประกอบไปด้วยผูแ้ ทนจาก ก.ล.ต. ตลาด หลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อ พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง

แบบสอบถามเพือ่ ให้ บล. ใช้ในการทำ�ความ รู้จักลูกค้าและแนะนำ�ประเภทตราสารการ ลงทุ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งเหมาะสม (KYC/ suitability) โดยสมาคมมีเป้าหมายที่ จะให้ บล. ทุกแห่งเริ่มใช้แบบสอบถามนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 3. การสนับสนุนสมาคม ไปสู่ SRO ส ม า ค ม ไ ด้ ยื น ยั น เจตนารมณ์ ที่ จ ะยกระดั บ เป็ น อ ง ค์ ก ร กำ � กั บ ดู แ ล ต น เ อ ง (Self-Regulatory Organization: SRO) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ธุรกิจหลักทรัพย์และสมาชิกของ สมาคม รวมทัง้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้ ล งทุ นโดยทั่ ว ไป ซึ่ ง ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุนให้สมาคมทำ�หน้าที่ SRO และในระยะต่อไปจะเสนอให้ มีการแก้ไขกฎหมายให้รองรับการ ปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมในฐานะ SRO ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะ ทำ�ให้ SRO มีบทบาทหน้าทีใ่ นการ กำ�กับดูแลสมาชิกได้ตามที่ ก.ล.ต. มอบหมาย

R

ตลาดทุนอาเซียน นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้ บล. รวบรวมปั ญ หาอุ ป สรรคตลอดจนข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ เพื่อเสนอให้สมาคมพิจารณาก่อนเสนอ ก.ล.ต. ต่อไป 2. การทำ�ความรูจ้ กั ลูกค้าก่อนแนะนำ�การลงทุน เพื่อให้ บล. สามารถให้คำ�แนะนำ�ในหลัก ทรัพย์แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับระดับ ความเสีย่ งทีล่ กู ค้าแต่ละรายรับได้ ซึง่ จะช่วยลดโอกาส การลงทุ น ผิ ด พลาด สมาคมจึ ง จะกำ � หนด www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

แนวโน้มการลงทุนในวันนี้ ดัชนีฯ มีโอกาสปรับขึ้นแต่ไม่มาก โดยมีปัจจัย ภายในป ระเทศป ระเด็ น เก็ ง กำ � ไรผล ประกอบ การของ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2553 ที่ทยอยประกาศ ซึ่งวานนี้ดัชนีฯ ปรับขึ้นและเคลื่อนไหวบวกตลอดทั้งวัน หลังนักลงทุนเลือกซื้อหุ้นขนาดใหญ่กลุ่ม พลังงาน โดยเฉพาะ PTT BANPU และ PTTCH ทั้งนี้ประเมินแนวรับ 975 จุด ส่วนแนวต้าน 993 จุด และ 995 จุด

ประเมินตลาดหุ้นไทยยังมีความ ผันผวน โดยเคลื่อนไหวบวกลบสลับกัน กรอบแคบ เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อของ ประเทศในภูมิภาคเอเซีย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ นั ก ลงทุ น กั ง วล และกดดั น ตลาดฯ อยู่ ทั้งนี้ประเมินแนวรับ 970 จุด ส่วน แนวต้าน 990 จุด โดยที่ผ่านมาตลาดหุ้น ไทยปรับลงแรง ทำ�ให้เมื่อราคาหุ้นถูก จึงมีแรงซื้อกลับ และนักลงทุนเข้ามาเก็ง กำ�ไรผลประกอบการ

หน้า 15

คาดดัชนีฯ วันนี้จะรีบาวด์ต่อ เนื่ อ งเข้ า แนวต้ า นแรกที่ 998 จุ ด และแนวต้านถัดไปคือ 1,000 จุด ส่วน แนวรับอยูท่ ี่ 980 จุด ทัง้ นีแ้ รงส่งดันดัชนีฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยบวกทั้งราคาน้ำ�มัน ตลาด หุ้นดาวโจนส์ รวมถึงผลประกอบการ บริษัทจดทะเบียน กลยุทธ์ลงทุนสำ�หรับ นักลงทุนระยะกลางและระยะยาว แนะนำ� ทยอยซื้อสะสม เนื่องจากดัชนีฯ อยู่ต่ำ� กว่า 1,000 จุด ส่วนนักลงทุนระยะสั้น แนะนำ�ซื้อขายในกรอบดังกล่าว

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 542 ประจําวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 มกราคม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

4,015.27 -13.80% 3,111.56 -10.70% 7,217.06 -24.81% 14,749.34 -50.70%

1,635.38 -5.62% 3,613.09 -12.42% 5,950.13 -20.45% 17,894.62 -61.51%

2,379.89 -501.53 1,266.93 -3,145.28

Last Update

27/01/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

986.71 685.93 1,499.75 270.9

27/01/11

Chg

%Chg

8.64 7.17 14.53 4.31 (Mil. ß) (Mil. ß)

0.88 1.06 0.98 1.62 29,093.23 414.88

16:59:56

AGRO 2.5 Decline 26%

2

A dv ance 48%

TECH

CONSUMP

2.08 1.5

No C hange 26%

1 0.5

-0.11 0

SERVICE

0.21

-0.5

1.14

FINCIAL

0.13 0.45

1.13

Decline Decline 20% 20% N No o C C hange hange 22% 22%

dvance ance AAdv 58% 58%

RESOURC

INDUS

2.43

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจําวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 มกราคม 2554

PTT

( Day )

: PTT 3,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 344.00 Chg 7.00  %Chg 2.08  Open 338.00  High 346.00  Low 335.00  Prev 337.00  Avg 342.41  AccVol 14,488,500  AccVal(Kß) 4,960,970  %Fluct 3.21  P/E 12.79  P/BV 2.10  DPS(Baht) 4.75  Yield(%) 2.50  EPS(Baht) 26.90  MktCap(Mil.) 980,070  Broker Target Update TSC 392 24/01/11 หลัUOBKHST กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น420 ต์การเปลีย่ นแปลง 19/01/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 19/01/11 ค่าการ KKS ม่ ขึน้ มากที400

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 346.00

345.00

344.00

343.00

342.00

Price

341.00

340.00

339.00

338.00

337.00

336.00

335.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจําวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 มกราคม 2554

IVL-T1

Price & Fundamental Symbol IVL-T1

( Day )

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(Kß) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

3.90 0.88  29.14  3.16  3.98  2.60  3.02  3.35  103,536,500  346,698  41.19  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  1,878  Target Update

No Comment

: IVL-T1

8,000,000 7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 3.98

3.96 3.94 3.92

3.90 3.88

3.86 3.84 3.82

3.80 3.78

3.76 3.74 3.72

3.70 3.68 3.66

3.64 3.62

3.60 3.58 3.56

3.54 3.52

3.50 3.48 3.46

3.44 3.42

3.40 3.38 3.36

Price

3.34 3.32

3.30 3.28 3.26

3.24 3.22

3.20 3.18 3.16

3.14 3.12 3.10

3.08 3.06

3.04 3.02 3.00

2.98 2.96

2.94 2.92 2.90

2.88 2.86

2.84 2.82 2.80

2.78 2.76

2.74 2.72 2.70

2.68 2.66

2.64 2.62 2.60

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจําวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 มกราคม 2554

ARIP

( Day )

Price & Fundamental Symbol ARIP

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(Kß) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: ARIP

8,000,000 7,000,000

1.41 0.17  13.71  1.25  1.45  1.25  1.24  1.37  49,411,600  67,720  14.60  17.63  N/A  N/A  N/A  0.08  635  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1.45

1.44

1.43

1.42

1.41

1.40

1.39

1.38

1.37

Price

1.36

1.35

1.34

1.33

1.32

1.31

1.30

1.29

1.28

1.27

1.26

1.25

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 542 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 28 มกราคม 2554 13:00

ผอ.สศค. แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน พ.ย. และประมาณการเศรษฐกิจไทยใน ไตรมาสที่ 4 ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง

13:00

บลจ.ฟินันซ่า จัดงานสัมมนา “The Rise of Asia and Perception of Risk or Fear alters Opportunity in Europe” โรงแรม InterContinental

13:30

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ CITU FORUM ครั้งที่ 14 “วิเคราะห์ เศรษฐกิจการเงินไทยปี 54 และนวัตกรรมการบริหารสำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

14:00

นายกล้วยหอมออนไลน์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว www.hooninside.com ณ Sathorn City Tower 28 Floor

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 28 ม.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you