Page 1

Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

5 5 6 7 9

News Station IMFขายทอง 10 ตันใหศรีลงั กา TNDT ทะลุทกุ แนวตาน เลนสัน้ ๆ SYNTEC กรณเล็งยกเลิกน้ำ-ไฟฟรี

Dynamic Station SCC แรงไดอกี นิด

10

ธรรมเทนเมนท

พุทธศาสนาอยางเซ็น...ไมมีผูหญิง

12

3G ทำ ADVANC-DTAC เจ็บซ้ำซาก เตรียมกลัน ้ ใจตัดออกจากแผนธุรกิจ

ADVANC คาดประมูลใบอนุญาต 3G เกิดครึ่งหลังป 53 กลั่นใจตัดออกจาก แผนธุรกิจปหนาทั้งๆ ที่พรอมลงทุนจนตัวสั่น จึงเบนเข็มลุยปรับปรุงระบบ 2G ใหล้ำ ขึ้นแทน สวน DTAC กายหนาฝากทำใจ ระบุตอให เม.ย.53 ไดใบอนุญาตแตกวาจะ เสร็จธุระกรรมรวมถึงวางระบบ-โครงขายก็นาจะใหบริการใหจริงปลายปเปนอยางเร็ว ต‡อหนˆา 3 จึงสอตองหันหนาเขา 2G เพื่อหาตลาดใหมเชนกัน

Professional Station ตนทุนวัตถุดบิ IRC เริม่ แพงขึน้

13

Strawberry ดวง 53 ประกา 2

14

มองหุˆนจากเซียน ‘BANPU-TCAP-SCIB’

15

Data Station

CPALL ตีพง ุ ชีป ้ น  ร ี้ ายไดทะลุเปา ปหนาลุยผุดสาขาเพิม่ อีก 400-450 แหง

CPALL ประเมินรายไดทั้งปนี้ทะลุเปาที่ตั้งไวโต 10 - 15% จากป ก อ นที่ ท ำได 1.29 แสนล า นบาท หลั ง ยอดขายทั้ ง สาขา ใหม-เกา ชวง 9 เดือนแรกโตเกินที่วางไว พรอมคาดยอดขาย Q4/52 สวยกวางวดเดียวกันของปกอน สวนป 53 มองรายไดโต อีก 10 - 15% ลุยผุดสาขาเพิ่มอีก 400 - 450 แหง มั่นใจ พ.ร.บ. คาปลีกจะยังไมกระทบแผนธุรกิจ ต‡อหนˆา 3

‘โศภนา เจนบวร’

ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 11

Investment Opportunities in Southeast Asia

‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

BECLเพิม ่ เปารายไดปน  เี้ ปนโต10% อานิสงสยอดการใชพุงและไดปรับราคา

BECL ปรับเปารายไดปนี้เพิ่มเปนโต 10% จากเดิมที่ไวคาดโต 6% จากป 51 ที่ทำได 7.14 พันลานบาท หลังปริมาณรถยนตใชทางดวน เพิ่มขึ้น-การปรับราคาคาทางดวนใหมเพิ่มอีก 5 บาท สวนผลงาน Q4/52 คาดรายไดแจวกวาชวงเดียวกันปกอน เหตุทิศทางรถยนตหันใชทางดวน มากขึ้นตอเนื่อง ลั่นปหนาขอรายไดพุงอีก 2% ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 2

Be The Leader

Investment Opportunities in Southeast Asia ‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

Sponsor and Partnership By

Contact For Information Tel:02-5549390 or ir@irplus.in.th www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ไมเกิดขึ้น ซึ่งเดิมเราจะมีแผนการ ขอสงวนสิทธิ์แสดงความคิดเห็นตอ ใกลไดฤกษ (ตอจากหนา 1) นายวิ เ ชี ย ร เมฆตระการ ดำเนินงาน 2 แบบ คือ มีแบบ 3G เรื่องขอกำหนดการควบรวมกิจการ หั ว หน า คณะเจ า หน า ที่ ผู บ ริ ห าร และไมมีแบบ 3G แตปจจุบันก็เอา และการถื อ หุ น ไขว ต ามร า งหลั ก บมจ.แอดวานซ อิ น โฟร เซอร วิ ส ออกไปกอนสวนเงินลงทุนหากไมมี เกณฑของ กทช. เนื่องจากมองวา (ADVANC) เป ด เผยว า คาด 3G ในป ห น า ก็ เ ชื่ อ ว า จะลดลง” ยังมีรายละเอียดถึงรางหลักเกณฑ ดั ง กล า วมากกว า นี้ และเชื่ อ ว า การเปดประมูลใบอนุญาตประกอบ นายวิเชียร กลาว ทั้ ง นี้ คาดจะสรุ ป แผน เกณฑ ที่ ร า งขึ้ น ยั ง สามารถปรั บ ธุ ร กิ จ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ร ะบบ 3G อาจจะเกิดขึ้นในชวงครึ่งหลังป 53 ธุรกิจอยางเปนทางการไดอยางชา เปลี่ยนแกไขได ดานนายธนา เธียรอัจฉริยะ จากเดิ ม ล า สุ ด ที่ ค าดว า จะเป ด ได ต น เดื อ นธั น วาคม ซึ่ ง เบื้ อ งต น ประมูลไดอยางชาใน ไตรมาส 2/53 หากไมมีการเปดประมูลใบอนุญาต รองประธานเจาหนาที่บริหารกลุม เนื่ อ งจากเกิ ด อุ ป สรรคในการเป ด 3G แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ งานพาณิชย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส ประมูลทำใหมีความลาชามาอยาง จะเนน 2G รวมไปถึงเนนการเติบ คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เปดเผยวา โตของ Non-Voice การประมูลใบอนุญาต 3G จะทำ ตอเนื่อง อยางไรก็ตาม นายวิเชียร ไ ด อ ย า ง เ ร็ ว สุ ด ใ น ช ว ง เ ดื อ น อีกทั้งแผนการดำเนินงาน ในป 53 เบื้องตนบริษัทฯ ไมไดรวม การได รั บ ใบอนุ ญ าตไลเซ น ส 3G เข า ไป เนื่ อ งจากแผนการเป ด ประมูลไลเซนส 3G ดังกลาว มีการ เลื่อนอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน ในแง ข องกฤษฎี ก ายั ง คงต อ งคิ ด KHAOKHO GOLDEN RESORT ตามเรื่ อ งกระบวนการตี ค วาม ประกอบกั บ คณะกรรมการของ .....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... สำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง โทรคมนาคมแห ง ชาติ (กทช.) ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย ค น ใ ห ม ก็ ยั ง ค ง ต อ ง ร อ ก า ร หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ โปรดเกล า ฯ เพื่ อ แต ง ตั้ ง เข า มา และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ ทำงานต อ จากคณะกรรมการชุ ด อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว เดิม ซึ่งในแงของการเลือกประธาน ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก กทช.และกระบวนการอื่ น ๆ นั้ น ก็ หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ เชื่ อ ว า ต อ งใช ร ะยะเวลานานพอ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ สมควร ใจ มิรูลืม...... “เราวางแผนธุ ร กิ จ ป ห น า โดยไมไดใสแผน 3G เขาไป เพราะ ไมรูวาจะมาเมื่อไหร เราเองก็มีวง ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai เงินจากแบงก ซึ่งแบงกถามวาจะ ÃѺʋǹŴ 20% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 ลงทุนไดเมื่อไหร ทำใหเราตองจาย ดอกเบี้ยในชวงที่การเปดประมูลยัง หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ.....

¾ÔàÈÉ!!!

CPALL ตีพุง

(ตอจากหนา 1)

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การ ด า น การเงินและลงทุนสัมพันธ บมจ.ซีพี อ อ ล ล ( C P A L L ) เ ป ด เ ผ ย ว า บริษัทฯ คาดการณรายไดในป 52 ดีกวาเปาหมายที่วางไวจะเติบโต 10 - 15% จากป 51 ที่ เ คยทำได 129,454 ลานบาท โดยยอดขาย 9

เดื อ นที่ ผ า นมาในส ว นของสาขา เดิมเติบโต 9% สูงกวาเปาหมายทั้ง ปที่คาดจะเติบโตประมาณ 3 - 5% อี ก ทั้ ง สาขาใหม ย อดขายเติ บ โต 10% ตามที่ ค าดการณ ขณะที่ ป ห น า บ ริ ษั ท ฯ ว า ง แ ผ น จ ะ เ ป ด สาขาใหมเพิ่ม 400 - 450 สาขา ซึ่ง จะช ว ยผลั ก ดั น ให ร ายได ใ นป 53

หน้า 3

มี.ค.-เม.ย.53 และหากเปนไปตาม คาดการณก็คงยังไมสามารถสราง รายไดมากนัก โดยบริษัทฯ ประเมินหลัง การประมูลเสร็จสิ้นจะตองใชระยะ เวลาในการลงทุ น ระบบและโครง ข า ยอี ก ประมาณ 6 เดื อ นหรื อ ทุ ก อยางจะแลวเสร็จในชวงปลายป 53 อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ ทำ แผนธุ ร กิ จ ไว 2 แบบ คื อ แบบไม รวมการไดรับใบอนุญาต 3G และ แบบรวมการรับใบอนุญาต 3G ซึ่ง เปนการรองรับธุรกิจในอนาคต สำหรับแผนธุรกิจอีกฉบับ ไมมีแผน 3G แตจะมีการปรับปรุง โครงขายระบบ 2G หรือขอรวมกับ บมจ.กสท.โทรคมนาคม อัพเกรด คลื่น 850 เมกกะเฮิรตซ เพื่อพัฒนา ตลาดใหมๆ ส ว น ก ร ณี ที่ ก ท ช . ใ น ประเด็นที่หามถือหุนไขวในบริษัทฯ ลูกที่ตั้งขึ้นมาใหมไมเกิน 30% นั้น บริษัทฯ เชื่อวาจะทำใหเกิดปญหา เรื่องการกูเงินจากธนาคารพาณิชย และการลงทุนในระบบโครงขาย ด า นนั ก วิ เ คราะห บล. โกลเบล็ก ระบุคำแนะนำการลงทุน หุนกลุมสื่อสารวา ยังคงแนะนำซื้อ ADVANC ราคาเปาหมายไมรวม 3G จะอยูที่ 97 บาท และแนะนำ ซื้อหุน DTAC ดวย ราคาพื้นฐานไม รวม 3G อยูที่ 42 บาท

เติบโต 10 - 15% ส ำ ห รั บ แ น ว โ น ม ผ ล ประกอบการไตรมาส 4/52 ประเมิ น ยอดขายจะปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น จากกวาจากไตรมาส 4/51 อีกทั้ง ปกติยอดขายไตรมาสสุดทายจะสูง อยูแลว ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

CPALL ตีพุง

(ตอจากหนา 3)

ส ว น ก ร ณี ที่ ก ร ะ ท ร ว ง พาณิ ช ย เ ตรี ย มผลั ก ดั น พระราช บัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง บริษัทฯ มองวาคงเปนเรื่องที่ ตองติดตามอีกระยะหนึ่ง เนื่องจาก ร า งพระราชบั ญ ญั ติ (พ.ร.บ.) ดั ง กล า วยั ง ไม ไ ด มี ข อ สรุ ป แต ก็

BECLเพิ่มเปา (ตอจากหนา 1)

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณ ถาวร ผู อ ำนวยการอาวุ โ สฝ า ย การเงิ น บมจ.ทางด ว นกรุ ง เทพ (BECL) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ ได ปรั บ เป า รายได ป 52 เป น เติ บ โต 10% จากเดิมที่ตั้งไวโต 6% จากป 51 ที่มีรายไดอยูที่ 7,148.87 ลาน บาท เนื่องจากปริมาณรถยนตที่ใช ทางดวนเพิ่มขึ้นเปน 2% จากเดิมที่ ค า ด ว า ป ริ ม า ณ ร ถ ย น ต ที่ ใ ช ทางด ว นไม เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ 0% เนื่องจากไดรับประโยชนจากการ เป ด ศู น ย ร าชการ โดยปริ ม าณ รถยนตในชวง 9 เดือนที่ผานมาอยู ที่ 941,047 คั น ต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น 1.69% จากชวงเดียวกันของปกอน “รายได ป นี้ ค าดโต 10% จากเดิมคาดโต 6% เพราะจำนวน รถที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และได มี ก ารปรั บ ค า ทางด ว นจาก 40 บาท เป น 45 บาท เมื่อเดือนก.ย. 51 และยังได อานิ ส งส จ ากการเป ด ให บ ริ ก าร ศูนยราชการในบางสวน ซึ่งคาดวา

News Station

หน้า 4

ยอมรั บ ว า เป น ความเสี่ ย งหนึ่ ง ที่ ต อ งติ ด ตาม แต เ ชื่ อ ว า ไม ก ระทบ กับแผนงานของบริษัทฯ ในปหนา ดานบล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) ให ค ำแนะนำการ ลงทุ น CPALL เป น ‘ซื้ อ ’ ให ร าคา พื้นฐานป 53 ที่ 24.62 บาท

ศู น ย ร าชการจะเป ด ดำเนิ น การ อยางเต็มรูปแบบในไตรมาส 1/53 ซึ่ ง จะมี เ จ า หน า ที่ รั ฐ ประมาณ 6 หมื่ น คน และลู ก ค า ที่ ม าติ ด ต อ ประมาณวันละ 2 หมื่นคน ซึ่งก็จะ สงผลดีตอการใชทางดวนเพิ่มขึ้น” นางสาวปาหนัน กลาว ทั้ ง นี้ ช ว ง 9 เดื อ นป นี้ บริ ษั ท ฯ มี ร ายได อ ยู ที่ 5.63 พั น ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 10%จากช ว ง เดี ย วกั น ของป 51 และบริ ษั ท ฯ คาดว า อั ต รากำไรขั้ น ต น (Gross Profit Margin) ในป นี้ น า จะใกล เคียงกับปกอนที่ประมาณ 70% ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น บ ริ ษั ท ฯ ประเมินวารายไดในไตรมาส 4/52 น า จะโตกว า ไตรมาส 4/52 เนื่องจากปริมาณการรถยนตที่ใช ทางดวนเพิ่มขึ้น โดยในชวงเดือน ต.ค.ปริมาณรถยนตที่ใชทางดวน อยู ที่ 977,010 คั น ต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น 5.84% จากชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่ รายไ ดเดือ นต. ค . อยู ที่

ประมาณ 21.39 ล า นบาทต อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น 7.37% จากช ว งเดี ย วกั น ของป 51 ซึ่ ง มองว า ในช ว งเดื อ น พ.ย.และ ธ.ค.ปริ ม าณการใช รถยนตจะดีตอเนื่อง ส ว นในป 53 บริ ษั ท ฯ คาดการณ ว า รายได จ ะดี ขึ้ น 2% จากป 52 ผลจากปริมาณรถยนตที่ ใชทางดวนเพิ่มขึ้น 2% หลังภาวะ เศรษฐกิจฟนตัวขึ้น และการเปดใช ศูนยราชการอยางเต็มที่ “อัตราการเติบโตของราย ไดในป 53 อยูที่ 2% จากป 52 ที่

คาดขยั บ เพิ่ ม 10% ซึ่ ง อั ต ราที่ ลดลงเปนเพราะในป 53 ไมมีการ ปรั บ ขึ้ น ค า ทางด ว น โดยปกติ จ ะ ปรับขึ้นทุก 5 ป โดยครั้งตอไปที่จะ ปรับขึ้นคือป 56 โดยปหนายังคงใช คาทางดวนฐานเดิมทำใหการเติบ โตของรายไดไมมากนัก” นางสาว ปาหนัน กลาวในที่สุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

ไอเอ็มเอฟขายทองคำ 10 ตันใหศรีลังกา

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา กองทุน การเงิ น ระหว างประเทศ หรือ ไอเอ็ม เอฟ ขาย ทองคำ 10 ตันใหกับธนาคารกลางศรีลังกาตาม แผนขายทองคำ 403.3 ตัน ซึ่งไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือนกันยายน โดยไอเอ็ ม เอฟระบุ ว า การขายทองคำ ดังกลาวคิดเปนมูลคา 375 ลานดอลลาร และ ขายเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผานมา ขณะที่เมื่อตนเดือนที่ผานมา ไอเอ็มเอฟได ขายทองคำให กั บ ธนาคารกลางอิ น เดี ย จำนวน 200 ตัน มูลคา 6.7 พันลานดอลลาร

มาเลยเตรียมเก็บภาษี GST อัตรา 4% ป 2011

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า มาเลเซี ย เตรี ย มจั ด เก็ บ ภาษี สิ น ค า และบริ ก าร หรือ GST (Goods and Services Tax) ในอัตรา 4% ในป 2011 หลังจากเลื่อนการประกาศใชมา ตั้งแตป 2007 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไมเอื้อ อำนวย โดยนายอาหมั ด ฮุ ส นี ฮานั ด ซลาห รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังมาเลเซีย กลาวในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดในรัฐเซลัง งอรวา การจัดเก็บภาษีดังกลาวมีความสำคัญตอ อนาคตของชาติ เนื่องจากรายไดของประเทศจะ ต อ งมี ค วามยั่ ง ยื น พอที่ รั ฐ บาลมาเลเซี ย จะ สามารถจัดงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ นายฮานัดซลาหกลาววา หากมีการจัด เก็ บ ภาษี ดั ง กล า ว รั ฐ บาลมาเลเซี ย จะมี ร ายได เพิ่มขึ้น 1 พันลานริงกิต (285.71 ลานดอลลาร) ตอป ทั้งนี้ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ คลังมาเลเซียเชื่อวา การจัดเก็บภาษีดังกลาวจะ ไมสงผลอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นมากเกินไป

News Station

หน้า 5

มอรแกนสแตนเลยเล็งเพิ่ม ประมาณการหุนเกาหลีใต รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า มอรแกนสแตนเลยเตรียมปรับเพิ่มประมาณการ ดัชนีตลาดหุนเกาหลีใต หลังผลประกอบการของ บริษัทจดทะเบียนออกมาดีกวาที่คาดการณไว “แนวโนมผลประกอบการยังคงดี ซึ่งเรา คาดวา ในป 2010 ผลประกอบการของบริษัทจด ทะเบี ย นเกาหลี ใ ต จ ะออกมาดี ก ว า ป นี้ ” นาย ชานิ ค ปาร ค หั ว หน า นั ก วิ เ คราะห ที่ ม อร แ กน สแตนเลยในเกาหลีใต ระบุ โ ด ย ใ น ป นี้ ดั ช นี ค อ ส ป ต ล า ด หุ น เกาหลีใตเพิ่มขึ้นมาแลว 44% ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น มากที่ สุ ด ในรอบ 4 ป หลั ง นั ก ลงทุ น มี ค วาม เชื่อมั่นวา การคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำ การ ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และการฟนตัว ของเศรษฐกิจโลกจะกระตุนความตองการสินคา และบริการ ทั้งนี้ มอรแกนสแตนเลยไดใหเปาหมาย ดั ช นี ค อสป ใ นช ว ง 12 เดื อ นไว ที่ 1,800 จุ ด ขณะที่ ณ เวลา 10.32 น.ตามเวลาในกรุ ง โซล ดัชนีคอสปเพิ่มขึ้น 0.4% มาอยูที่ 1,618.31 จุด

สมกับที่รอคอย!

TNDT พุงทะลุทุกแนวตานปด High 5.45 บ. ผู สื่ อ ข า วรายงานว า ในช ว งบ า ยวานนี้ ราคาหุ น บริ ษั ท ไทย เอ็ น ดี ที จำกั ด (มหาชน) หรือ TNDT ไดเคลื่อนไหวอยางรอนแรงจนราคา วิ่งขึ้นไปชน Ceiling ที่ 5.45 บาท และทรงตัวอยู ในระดั บ ราคาดั ง กล า วจนป ด การซื้ อ ขาย ด ว ย มูลคาการซื้อขายหนาแนนกวา 82 ลานบาท ซึ่งถือ ว า ไม บ อ ยครั้ ง นั ก ที่ จ ะได เ ห็ น ราคาหุ น TNDT เคลื่อนไหวในลักษณะรอนแรงเชนนี้ แหลงขาวจากวงการหลักทรัพยกลาววา ไม ใ ช เ รื่ อ งแปลกที่ ร าคาหุ น TNDT เคลื่ อ นไหว อยางโดดเดน เพราะ TNDT ถือเปนบริษัทฯ ที่มี ป จ จั ย พื้ น ฐานแข็ ง แกร ง ทั้ ง รายได แ ละกำไรมี แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจมีทิศ ทางการเติบโตชัดเจน แถมยังถือเปนบริษัทฯ ที่มี กระแสเงินสดคอนขางดี มีกำไรสะสมเปนจำนวน มาก และประการสำคัญถือเปนบริษัทที่มีอัตราหนี้ สินตอทุนคอนขางต่ำ จึงคาดวาเปนปจจัยสำคัญที่ ทำใหมีนักลงทุนสนใจเขามาซื้อหุนกันอยางคึกคัก ประกอบกับที่ผานมาถึงแมวาหุน TNDT จ ะ มี ป จ จั ย พื้ น ฐ า น แ ข็ ง แ ก ร ง แ ต ร า ค า ยั ง เคลื่ อ นไหวไม ห วื อ หวา เมื่ อ เที ย บกั บ บริ ษั ท ที่ ท ำ ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น และเพิ่ ง จะเข า จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย mai เมื่อเร็วๆ นี้อยาง

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT พบ วาราคาไดเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแลว จึง ทำใหมีนักลงทุนหลายรายไดเขามาเก็งกำไรเพื่อ รอโอกาสที่ ร าคาหุ น ตอบรั บ กั บ ป จ จั ย พื้ น ฐาน ดังกลาว ดังนั้นจึงไมใชเรื่องนาแปลกใจที่ราคาหุน ปรับเพิ่มขึ้นทันที หลังจากที่บริษัทฯ ไดนำเสนอ ขอมูลตอนักลงทุนในวันกอนหนา ทั้ ง นี้ ในไตรมาสที่ 3/2552 TNDT ได รายงานผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 18.02 ลบ.ใน ขณะที่งวด 9 เดือนทำได 41.47 ลานบาท มีกำไร สะสมยังไมไดจัดสรรจำนวน 86.30 ลานบาท มี สินทรัพย 286.41 ลานบาท มีหนี้สินรวม 40.35 ลานบาท และมีสวนผูถือหุน 246.06 ลานบาท ดานนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT เปดเผยวา คาดวาสาเหตุที่ราคาหุน TNDT ปรั บ ขึ้ น และมี แ รงซื้ อ เข า มาอย า งต อ เนื่ อ งวานนี้ เพราะไดรับความสนใจจากนักลงทุน หลังจากที่ ผานมาบริษัทฯ ไดไปนำเสนอขอมูล Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ทำใหนักลงทุนเขาใจการดำเนินธุรกิจและเห็นถึง แนวโนมการเติบโตในอนาคต ประกอบกับปจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีงานในมือ (Backlog) อยูที่ 370

ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดเขามาอยางตอ เนื่องจนถึงป 2553 นอกจากนี้ ยังอยูระหวางการ ยื่นประมูลงานใหมอีกหลายโครงการ ในขณะที่บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) ได คาดรายได TNDT ในป 2553 อยูที่ 355.44 ลาน บาท เติบโต 15% จากเดิมที่ 346.94 ลานบาท ซึ่ง Backlog ที่ 270 ลานบาท คิดเปน 75.96% ของ คาดการณ และอาจได Backlog เพิ่มขึ้นจากงาน ที่ อ ยู ร ะหว า งการประมู ล หรื อ นำเสนอลู ก ค า ที่ มี มูลคารวมราว 300 ลานบาท และคาดอัตรากำไร ขั้นตนจะฟนตัวขึ้น จึงคาดกำไรสุทธิจะอยูที่ 85.33 ลานบาท จากเดิมคาดไวที่ 84.09 ลานบาท อิง P/E 7 เทา ราคาพื้นฐานป 2553 อยูที่ 6 บาท ยัง แนะนำ ‘ซื้อ’ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

เลนสั้นๆ SYNTEC

วานนี้ราคาหุน SYNTEC เปดที่ระดับราคา 0.65 บาท หลังจากนั้นมี การปรับขึ้นอยางชัดเจนไปทำจุดสูงสุดที่ 0.71 บาท กอนจะยอลงมาปดที่ 0.67 บาท บวก 0.03 บาท หรือ 4.69% มูลคาการซื้อขาย 58.34 ลานบาท นับวานานหลายเดือนแลวที่ SYNTEC ไมไดมีสัญญาณปรับขึ้นเดน ชั ด ทั้ ง ในเชิ ง อั ต ราการบวก และปริ ม าณซื้ อ ขายที่ ห นาแน น สวนภาพรวม ตลาดหุนไทยเปนลบเฉี่ยว 10 จุด ทวาเสียดายอยูอยางเดียวก็คือ ตอนทายๆ ชวงที่มีพลังลึกลับทำใหราคาปดเกิน 0.70 บาทไปได แทนที่จะมีแรงหนุนให หุนขึ้นไดแนนๆ กลับมีแรงขายตามมาฉับพลันเสียนี่ ภาพเชนนี้มันแสดงถึง ความไมมั่นใจของผูที่เขาเก็งกำไรระหวางวันชัดๆ ขระที่นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการผูจัดการ SYNTEC มอง การที่ราคาหุนบริษัทตัวเองพุงแรงวา ไมทราบเหตุผลที่แทจริง และไมขอคาด เดาที่มาที่ไปของแรงเก็งกำไร เขาบอกแตเพียงวา การประกอบกิจการปนี้ผลงานเขาเปาอยางนา อิ่มใจ จนทำใหมั่นใจวา รายไดปหนาจะโตขึ้นไดอีก 5% เชนเดียวกับแนวโนม รายไดปนี้ที่คงจะโต 5% เชนกัน นั ก วิ เ คราะห บล.ฟ นั น เซี ย ไซรั ส ประเมิ น สั ญ ญาณเทคนิ ค หุ น SYNTEC อยูในชวงรีบาวด มีแนวโนมขึ้นตอ มีแนวตานที่ 0.70 - 0.73 บาท หากผานไปได จะมีแนวตานถัดไปที่ 0.77 บาท สวนแนวรับอยูที่ 0.63 - 0.65 บาท กลยุทธการลงทุน แนะนำเก็งกำไรระยะสั้นในกรอบแนวรับ-ตาน

SYNTEC Financial Data

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

งบ Q3/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/09/2552 Asset 2 4,507.72 Liabilities 2,483.83 Equity 2,023.89 Paid-up Capital 1,600.00 Revenue 4,559.15 Net Profit 46.41 EPS(Baht) 0.09 ROA(%) 7.22 ROE(%) 13.28 Net Profit Margin(%) 3.21

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

685.73

-9.96

-1.43

480.37

-7.58

-1.55

1,037.07

-16.65

-1.58

213.16

+0.02

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+0.01 16,636.86 511.76

26/11/09 16:59:53

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

1,239.85

1,265.92

-26.07

(7.45%)

(7.61%)

Foreign

4,019.38

3,114.00

(10.13%)

(18.72%)

9,691.7

10,077.93

(58.25%)

(60.58%)

Local Last Update

-493.11

-386.20

26/11/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 24/11/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

4.11 0.51 1.26

N.A. 1,024.00

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 12/12/2551 5 อั น ดั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ

1. บริษัท อีโนเว รับเบอร จำกัด 2. บริษัท โสภากนกอินเตอรเนชั่นแนล 3. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล 6,500,000

68,600,000 (34.30%) 50,666,000 (25.33%) 6,500,000 (3.25%)

4. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITEDCUSTOMER SAFEKEEP ACCOUNT

8,855,750 (3.26%)

5. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร

8,053,808 (2.96%)

ã¤ÃÍÂÙ‹´ÙäºÂ¡Á×Í¢Öé¹

ฝรั่งซื้อครับ ฝรั่งซื้อ ซื้อจนหุนไทยลบไป 9 จุดกวาๆ เพราะฉะนั้นก็คงไมตองอธิบายกันใหมากแลวนะวา วาน นี้หุนลงเพราะอะไร.............ระยะนี้หุนไทยบวกลบแทบจะสลับวันกันเลยทีเดียว โดยพลัดกันมีเรื่องโนน นี่ นั่นมาคอย อธิบายความเปนมาเปนไปเสมอ เอา! ลองมาดูกันอีกเรื่องใหญที่นาจะพอสะเทือนแผนธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการกิจการบริษัทจดทะเบียน หลายแหงที่เกี่ยวของไดไมมากก็นอย ซึ่งเปนที่รูกันวา กอนหนานี้มีหลายกิจการทั้งประเภทโฮดิ้งคอมปาดี รวมถึงกิจการกอสรางที่จองจะไปงาม ชิ้นปลามันที่ตะวันออกกลาง หลังจากเม็ดเงินมหาศาลกระจุกตัวอยูตรงนั้นสวนทางกระแสเศรษฐกิจโลก โดยมีดูไบ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศดาวเดนเสมือนเปนฮับเลยทีเดียว โดยกลาวกันวา ที่แหงนี้เมืองที่ไดรับความสน ใจจากผูประกอบการอสังหาริมทรัพยและนักลงทุนทั่วโลก บัดนี้มีรายงานสงตรงมาจากรัฐบาลดูไบเปดเผยวา บริษัทชั้นนำ 2 แหงของดูไบ (ซึ่งมีความสัมพันธกับ รัฐบาลดูไบ) มีแผนเลื่อนการชำระหนี้จำนวนหลายพันลานดอลลาร ซึ่งเรื่องนี้ทำใหนักวิเคราะหเมืองนอกตื่นตระหนก มากจนถึงขั้นมูดี้ส อินเวสเตอร เซอรวิส และสแตนดารด แอนด พัวร ประกาศปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัท นั้นๆ ตามทันที www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 7

คลังยันเวียดนามลดคาดองไมกระทบสงออก-ดบ. กรณเล็งยกเลิกมาตรการคาน้ำ-ไฟฟรี

นายกรณ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยถึงกรณีที่ประเทศเวียดนาม ประกาศลดค า เงิ น ดอง ว า ไม ส ง ผลกระทบตอภาพรวมการสงออก ของไทยมากนัก แมวาอาจจะมีผล ตอผูสงออกในดานความสามารถ ทางการแข ง ขั น บ า ง แต ไ ม มี นั ย สำคัญเนื่องจากตลาดและคุณภาพ สิ น ค า ข อ ง ไ ท ย แ ต ก ต า ง จ า ก เวียดนามอยูแลว นอกจากนั้นการ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายของ เวียดนามอีก 1% จะไมมีผลตอการ เปลี่ยนแปลงนโยบายดอกเบี้ยและ อัตราแลกเปลี่ยนของไทย “การดำเนินการดังกลาว เป น การตั ด สิ น ใจโดยลำพั ง ของ รั ฐ บาลเวี ย ดนามเอง เนื่ อ งจากมี ป ญ หาที่ แ ตกต า งไปจากประเทศ อื่ น ๆ ในเอเชี ย คื อ ขาดดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด ตั้ ง แต ช ว งเกิ ด วิ ก ฤต เศรษฐกิ จ โลก และถื อ เป น กลไก ปกติ ข องประเทศเวี ย ดนามที่ ตองการสกัดไมใหเงินทุนจากตาง ประเทศไหลออก เพราะเมื่อป 51 เวียดนามก็เคยประกาศลดคาเงิน ดองมาแล ว ครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ไม ไ ด ส ง ผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนของ ไทย” รมว.คลัง กลาว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ ผ า นมา ธนาคารกลางเวี ย ดนาม

ประกาศลดค า เงิ น ดองลง 5.2% พรอมกับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอางอิง จาก 7% เป น 8% มี ผ ลวั น ที่ 1 ธั น ว า ค ม นี้ เ พื่ อ ล ด ก า ร ข า ด ดุ ล การค า ซึ่ ง กำลั ง เป น ป จ จั ย กดดั น ต อ ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุนที่มีตอเงินดอง

น ายกร ณ จ า ติ กวณิ ช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เป ด เผยถึ ง ความคื บ หน า ของ 5 มาตรการ 6 เดือนที่จะหมดอายุใน เดือนธันวาคมปนี้ วา กระทรวงการ คลังพรอมรับฟงคำขอเสนอแนะที่ เสนอให ตั ด มาตรการช ว ยเหลื อ

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

TMBตั้งเปาป53ฟนสวนแบง4%ธุรกรรมระหวางปท. น า ย ป ติ ตั ณ ฑ เ ก ษ ม ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) เปดเผยวา ในป 2553 ธนาคารตั้ ง เป า ส ว น แบงทางการตลาดในธุรกรรมการ คาระหวางประเทศที่ 4% และคาด ว า จะเพิ่ ม เป น 14% ในป 2556 โดยธนาคารได น ำเทคโนโลยี อิ ม เมจจิ้ ง เวิ ร ก โฟลว หรื อ ระบบ การจั ด การด า นเอกสารผ า นช อ ง

คาน้ำคาไฟฟรี โดยจะรวบรวมขอ คิ ด เห็ น และประเมิ น ผลกระทบ ต า งๆ เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี (ครม.) กอนสิ้นปนี้ ทั้งนี้มาตรการดังกลาวมี การปรั บ เปลี่ ย นมาเป น ระยะ ทั้ ง การปรั บ ลดจาก 6 มาตรการ 6 เดือนเหลือ 5 มาตรการ 6 เดือน และลดอัตราการใหสิทธิประโยชน ในเรื่องคาน้ำคาไฟลงดวย แตการ ตัดสินใจขึ้ น กั บ การพิ จ ารณาของ คณะรัฐมนตรี ส ำ ห รั บ 5 ม า ต ร ก า ร ประกอบดวย 1. ลดคาใชจายน้ำประปาของ ครัวเรือน 2. ลดคาใชจายไฟฟาของครัว เรือน 3. ลดค า ใช จ า ยเดิ น ทางรถ โดยสารประจำทาง 4. ลดค า ใช จ า ยเดิ น ทางโดย รถไฟชั้น 3 5. ชะลอการปรับราคากาซหุง ตมภาคครัวเรือน

ทางอินเตอรแอคทีฟ ออนไลน บน เครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลาง ที่ลูกคาผูใชบริการสามารถเขามา ใชระบบรวมกับธนาคารได อีกทั้ง ยั ง ช ว ยลดความยุ ง ยากและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งาน ตลอดจนการแขงขันดานธุรกิจตาง ประเทศของลูกคาธนาคารอีกดวย ทั้งนี้ ธนาคารไดลงทุนใน ระบบดังกลาวเปนจำนวนกวา 100 ลานบาท โดยเตรียมเงินลงทุนใน

กิจกรรมตอเนื่องอีกประมาณ 100 ล า นบาท เพื่ อ ให ผู ป ระกอบการ สามารถได รั บ ประโยชน โดย ธนาคารคาดว า จะเริ่ ม ให บ ริ ก าร ระบบดั ง กล า วได ภ ายในไตรมาส 1/53 ดานนายวีระชัย อมรรัตน ผูอำนวยการอาวุโส สายธุรกิจการ ค า ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ส า ย ง า น ธุ ร กรรมการเงิ น กล า วว า ธนาคาร ตั้ ง เป า รายได จ ากค า ธรรมเนี ย ม

กรณ จาติกวณิช

และดอกเบี้ ย ในธุ ร กรรมการค า ระหว า งประเทศ ในป 2553 ประมาณ 1,000 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากป จ จุ บั น ที่ มี ร ายได ร าว 500 ล า นบาท เนื่ อ งจากในไตรมาส 1/2553 ธนาคารจะสงผลิตภัณฑที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ธุ ร ก ร ร ม ก า ร ค า ระหว า งประเทศเข า มาสนั บ สนุ น ธุรกิจ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 บอรด ASCON ฉลุยเพิ่มทุน 33 ล.หุน นายสุ ร พั น ธุ ตนุ มั ธ ยา รองประธาน เจาหนาที่บริหาร บมจ.แอสคอน คอนสตรัคชั่น (ASCON) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 52 มีมติอนุมัติให เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของ ASCON จากเดิ ม ที่ 400 ลานบาท เปน 433 ลานบาท โดยการออก หุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 33,000,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการจัดสรรแบง เปน หุนสามัญใหม 30,001,250 หุน จะเสนอ ขายใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ในอัตราสวน การจองซื้อ 10 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญ ใหม กำหนดราคาเสนอขายหุนละ 3 บาท สวน ที่เหลืออีก 2,998,750 หุน จะนำไวรองรับการ ปรั บ สิ ท ธิ ก ารใช สิ ท ธิ ข องผู ถื อ ใบสำคั ญ แสดง

สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท โดยราย ละเอียด ฯลฯ ใหผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท หรือ คณะกรรมการ ASCON เปนผูกำหนด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู ถือหุนที่มีสิทธิ์เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนใน วันที่ 9 ธ.ค.52 และจะนำเรื่องดังกลาวเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาต อ ไปในวั น ที่ 30 ธ.ค. นี้ TKS ปดชี้ชัดกลุมนอมินีญี่ปุนจอถือหุน นายสุพันธุ มงคลสุธี กรรมการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) เปดเผยวา จาก กรณีที่มีกระแสกลุม TOPPAN Printing ซึ่งเปน ผูประกอบธุรกิจ สิ่งพิมพรายใหญของประเทศ ญี่ปุนสนใจหุน TKS โดยลาสุดทยอยสะสมหุน

หน้า 8

ดังกลาวผานนอมินีตางชาติ และคาดวากลาง เดือนธ.ค. 52 จะเจรจาขอเขารวม เปนพันธมิตร กับทาง TKS โดยปจจุบันตนเองยังไมทราบเรื่อง ดังกลาว และขอเวลาตรวจสอบขอมูลการซื้อ ขายหุ น รวมถึ ง รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ก อ นแจ ง ให ทราบ ตอไป AIT โวปนี้ปมกำไรทะลุ 200 ล. นายศิ ริ พ งษ อุ น ทรพั น ธุ ประธาน กรรมการบริหาร บมจ.แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี (AIT) เปดเผยวา บริษัทฯ คาดปนี้จะ มี ก ำไรสุ ท ธิ จ ากการดำเนิ น งานมากกว า 200 ลานบาท หลังผลงาน 9 เดือนแรกสามารถทำได กำไรไดแลวใกลเคียงป 51 ที่ 197 ลานบาท

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

‘TOCOM มีจุดจิตวิทยาที่ 250 เยนชี้นำ’ นักวิเคราะห บริษทั ฟวเจอร อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 546 สัญญา สถานะคงคาง 2,429 สัญญา - ปด 91.10 บ./ก.ก. ลดลง 1.40 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53)

ปจจัยบวก - ราคายืน 90 บ./ก.ก. อยางแข็งแกรง - สวนยางไทย ยังเจอปญหาฝนตก และน้ำทวม ทำปริมาณสินคาเบาบาง ปจจัยลบ - น้ำมันยังขยับในกรอบจำกัด -TOCOM อาจหลุดระดับแนวรับทางจิตวิทยา 250 เยน - เงินเยน-เงินบาทยังแข็งคา กลยุทธ - ระยะสัน้ เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนก.ค. 53) - แนวรับ 90 บ./ก.ก. - แนวตาน 93 บ./ก.ก.



‘มีแรงขายทำกำไรตอ หลังขึ้นแรงมากแลว’ นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,553 สัญญา สถานะคงคาง 22,947 สัญญา - ปด 477.70 จุด ลดลง 9.40 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก - เสือ้ แดงเลือ่ นชุมนุมไมมกี ำหนด ดึงความเชือ่ มัน่ นักลงทุนกลับมา - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 905.37 ลานบาท ปจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำกำไรกดดัน - น้ำมันยังทรงตัว - คาเงินดอลลารออ นคา กลยุทธ - เปดสถานะขาย (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 476 จุด - แนวตาน 486 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 478 จุด แนวตาน 490 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

SCC แรงไดอกี นิด 3 วันหุน SCC พุงเกือบ 5% รับขาว SCC ลุยสรางโรงงานปโตรเคมีในเวียดนาม หลังเจอโรคเลื่อน เปนป โบรกฯ มองเปน Key Growth ของ SCC ระยะยาว แนะซื้อลงทุน สวนขาเดยเทรดยังมีลุนราคาหุน ขยับไดอีกนิด ทาแนวตาน 233 บาท ทามกลางภาวะตลาดหุนผันผวน แต หุ น ขนาดใหญ อ ย า ง บมจ. ปู น ซิ เ มนต ไ ทย (SCC) กลั บ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง จากากสำรวจความเคลื่ อ นไหวของราคาหุ น SCC ชวง 3 ทำการ (24 พ.ย. - 27 พ.ย. 52) พบวา ราคาหุน SCC วันที่ 24 พ.ย.ปดที่ 212 บาท เปรียบเทียบกับราคาปดวันที่ 26 พ.ย.ที่ 224 บาท เพิ่มขึ้น 10 บาท หรือ 4.71% ก อ นหน า นี้ SCC ได แ จ ง การลงนาม รวมลงทุนกอสรางโรงงานปโตรเคมีในเวียดนาม ทาง SCC ไดมีการลงนามในกรอบความตกลง (Framework Agreement) กั บ Qatar Petroleum International (QPI) เพื่อรวมลงทุน ก อ สร า งโรงงานป โ ตรเคมี ในทางตอนใต ข อง ประเทศเวี ย ดนาม โดยมี ผู ร ว มลงทุ น จาก ประเทศเวี ย ดนาม ได แ ก Petrovietnam กั บ Vinachem ในสัดสวน 29% ในขณะที่อีก 71% ที่ เ หลื อ จะเป น ผู ร ว มทุ น อื่ น ซึ่ ง ประกอบด ว ย SCC QPI และบริษัทการคาตางประเทศ นักวิเคราะหบล.ดีบีเอสวิคเคอรส ระบุ ว า ข า วดั ง กล า วเป น บวกกั บ SCC โดย ก อ นหน า นี้ บ ริ ษั ท ได เ ซ็ น ข อ ตกลงร ว มลงทุ น สำหรั บ โครงการนี้ ไ ปแล ว ในเดื อ นมี . ค.51 แต โครงการถู ก เลื่ อ นออกไป เพราะป ญ หา เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ซึ่งตามขอตกลงใหม สัดสวนการถือหุนของ SCC ลดลงจากเดิมที่ 71% ฝายวิเคราะหมองวา โครงการนี้จะเปน Key growth ของ SCC ระยะยาว หลังจากเปด ดำเนินการโครงการแนฟทาระยะที่ 2 ที่มาบตา

พุดในป 53 และโครงการปโตรเคมีครบวงจรใน เวียดนาม สัดสวนการทำกำไรของธุรกิจปโตร เคมีคาดวาจะเพิ่มจากปจจุบันที่ประมาณ 50% เปนมากกวา 70% ในระยะยาว โครงการปโตรเคมีดังกลาวจะใชเงิน ลงทุนประมาณ 3,500 - 4,000 ลานดอลลาร สหรัฐ โดยจะผลิตผลิตภัณฑหลักๆ ไดแก 1) โอ เลฟ น ส ก ำลั ง การผลิ ต 1.4 ล า นตั น ต อ ป ที่ มี ความยื ด หยุ น ในการปรั บ เปลี่ ย นวั ต ถุ ดิ บ ระหวางแกส (Ethane และ LPG) และแนฟทา 2) ผลิตภัณฑ Downstream (HDPE 400,000 ตันตอป PP 450,000 ตันตอป และ LLDPE 400,000 ตันตอป) และ 3) ผลิตภัณฑที่เกี่ยว เนื่ อ งกั บ PVC นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง การ กอสรางสาธารณูปโภค เชน ทาเรือคลังสินคา และโรงไฟฟาดวย โดย SCC อยูระหวางการ จัดหาเงินทุน ซึ่งจะประกาศรายละเอียดของ โครงการทั้งหมดไดประมาณกลางป 53 อยางไรก็ตาม รายไดของธุรกิจปโตร เคมีในระยะสั้นจะออนแอลงตามวัฏจักรขาลง ของธุ ร กิ จ นอกจากนั้ น กรณี ม าบตาพุ ด ยั ง Overhang แตคาดวาจะมีความชัดเจนมากขึ้น ในไมชานี้ โดยโครงการผลิตแนฟทาอาจเลื่อน ผลิตออกไป แตไมถึงกับถูกระงับโครงการ และ คาดวาสถานการณของธุรกิจที่ไมใชปโตรเคมี ในป 53 จะดีขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ โลก แนะยังคงแนะนำซื้อ SCC โดยใหราคา ตามพื้นฐาน 260 บาท (อิงกับ P/E ป 53 ที่ 13 เทา)

นักวิเคราะห บล.ฟลลิป กลาววา จาก สั ญ ญาณทางเทคนิ ค ของ SCC ระยะสั้ น มี โอกาสที่ราคาหุนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง จึง แนะนำใหซื้อ แนวรับอยูที่ 220 บาท แนวตาน 233 บาท (วานนี้ราคาปดที่ 224 บาท)

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

พุทธศาสนาอยางเซ็น... ไมมีผูหญิง !!!

(ตอนที่ 2)

แตแลว...เรื่องของมนุษยก็ตองเปนอยางนั้นเอง กลาวคือ เหตุการณที่ไมมีใครคาดฝนไว กอนก็บังเกิดขึ้น และบังเกิดแลว นั่นคือตอจากนั้นไมสูนาน พระจักรพรรดินีองคผูโปรดปรานเธอ เปนที่ยิ่งนั้น ไดสิ้นพระชนมลงอยางกะทันหัน สาวนอยไดรับใชใกลชิดตลอดเวลาจนสิ้นลมปราณ พรอมกันนั้นอนาคตอันเจิดจาแจมจรัสในชีวิตชาววังของเธอก็ดับวูบลง เจาหลอนแมจะลวงกาล ผานวัยมาไมกี่ป ก็พลันพบเขากับเหตุการณหนักๆ ใหรสชาติแกชีวิตนอยๆ ของเธอ ไดอยางวูบวาบ รวดเร็ว เธอไดพบฉากชีวิตจริง ที่มีอะไรขอดเปนปญหาจนทนไมได ที่จะไมหาทางไขสูความ กระจาง เธอฉงนใจยิ่งนัก วา โลกนี้ มันอะไรกัน? เอ...นี่มันอะไรกัน! คนเรานั้นตามธรรมดา ไมวาหญิงหรือชาย จะอายุเทาไรไมสำคัญ พอเกิดความ รูสึกเปนปญหา ขึ้นถึงขีดหนึ่งที่วิถีชีวิตชักนำใหมาพานพบ ทุกคนยอมทนไมได ที่จะไมวิ่ง เขาหาเครื่องขจัดความคลุมเครือกลาวคือทางธรรม สาวนอยโยเน็นของเราก็เปนเชนนั้น หลอนเริ่มสนใจ อยากจะทราบวาพุทธศาสนามีวา ไว อ ย า งไรในเรื่ อ งนี้ ประกอบกั บ เธอเป น นั ก วรรณคดี ได อ า นได รู อ ะไรได อ ย า งลึ ก ซึ้ ง ตาม ความออนไหวของวิญญาณนักกวีเธอจึงเปนเอา มาก ถึงกับจะออกบวชเพื่อศึกษาพระธรรมอยาง ใกลชิด ...อานตอฉบับวันจันทร

บี เตชะอุบล ประธานเจาหนาที่ บริหาร พรอมดวย สุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการและรองประธานกรรมการ บริ ห าร และ ประสิ ท ธิ์ ศรี สุ ว รรณ กรรมการ ผูจัดการใหญ บล.คันทรี่ กรุป (CGS) นำเสนอขอมูลกิจการแกนักลงทุน นั ก วิ เ คราะห และสื่ อ มวลชน ในงาน Opportunity Day

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

Professional Station

‘โศภนา เจนบวร’

หน้า 11

(ตอนที่ 4)

จากมูลคาสินทรัพยที่เติบโตขึ้น อาศัยหลักการความรูและ ทักษะ อยางไรบาง ยุ ค บุ ก เบิ ก เรามี Know-How จากประสบการณ ก าร ทำงานเปน Research Manager ซึ่งถือเปนสวนสำคัญและเปน พื้นฐานชั้นดีที่เกื้อหนุนอยางมาก เพราะที่ บลจ. กสิกรไทย ใน การลงทุ น เราใช ห ลั ก การวิ เ คราะห พื้ น ฐาน (Fundamental Analysis) และการประเมินมูลคาหุนที่แทจริง ใชหลักการลงทุน เนน Style แบบ Active Approach เปนสวนใหญ ซึ่งโจทยของ เราคื อ สร า งอั ต ราผลตอบแทนให ช นะเกณฑ เ ฉลี่ ย ของตลาด Benchmark ซึ่งใช SET Index เปน Benchmark แตการที่จะ ชนะ เราใชการตัดสินใจระดับ Asset Allocation ปรับเปลี่ยน

“เราใหความสำคัญของทีม”

‘โศภนา เจนบวร’ สั ด ส ว นประเภททรั พ ย สิ น และทำ Sector and Stock Weighting โดย การคัดเลือกหุนและกลุมธุรกิจและใสน้ำหนักให สอดคลองกับแนวโนม นอกจากใชขอมูลจากโบรกเกอรแลว ที่ สำคั ญ เราทำ Primary Research วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย แ บบ Fundamental Analysis ด ว ยตนเองด ว ย เราเยี่ ย มชม สั ม ภาษณ บ ริ ษั ท Company Visit เพื่ อ คั ด เลื อ กหุ น และใช Valuation วิธีตางๆ มาตัดสินใจลงทุน เราใชขอมูลจากสวนของ ทีมงานเราเอง จากโบรกเกอร และทุกแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ และจัดการใหมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม เราใหความ สำคัญของทีม เรามี Investment Committee ซึ่งทำใหไดใช ความสามารถของที ม ที่ มี อ ยู ห ลากหลายเข า มาช ว ยตั ด สิ น ใจ ลงทุนใหถูกตองและทันเหตุการณ จรรยาบรรณเปนสิ่งที่บริษัท เนนความสำคัญมาก

ON

O W E FLYT

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

ตนทุนวัตถุดิบ IRC เริ่มแพงขึ้น บมจ.อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) (IRC) แจงผลงานไตรมาส 4/52 (งวด ก.ค. ก.ย.) มีกำไรสุทธิที่ฟนตัวโดดเดน และทำ สถิติสูงสุดไดใหมถึง 86 ลานบาท พุงขึ้นจาก QoQ35% และ YoY145% ซึ่งดีกวาหุนอื่นๆ ในกลุมชิ้นสวนยานยนตที่ผลงานยังไมกลับ มาในระดั บ ปกติ โดยยอดขาย IRC อยู ที่ 1,159 ลานบาท พุงขึ้นจาก QoQ23% แตยัง ลดลง YoY26% ตามการฟ น ตั ว ของยอด ผลิตรถยนตในไตรมาสสามซึ่งมียอดเทากับ 262,543 คัน และ ยอดผลิตรถจักรยานยนต อยูที่ 450,000 คัน ซึ่งผลมาจากการกระจาย สินคาในผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงอัตรากำไร ขั้ น ต น ด า นการส ง ออกปรั บ ดี ขึ้ น มากจาก QoQ และ YoY ที่อยูระดับ 14.2%, 6.2% ตามลำดับ เพราะตนทุนวัตถุดิบยังไมเพิ่ม มากนัก ตลอดจนสามารถผลิตไดมากขึ้น สำหรั บ ตั ว เลขยอดผลิ ต รถยนต ประจำเดือน ต.ค. 52 ปรากฏวาเริ่มเห็นฟน ตั ว ที่ ดี ขึ้ น โดยมี ย อดผลิ ต รถยนต อ ยู ที่

Professional Station

115,043 คัน สูงสุดนับตั้งแตเดือน ธ.ค. 51 เปนตนมา โดยลดลงจาก YoYเพียง 7.7% แตมากกวาเดือน ก.ย. ที่ผานมา 11.3% นับ วาเปนระดับการผลิตที่สูงเกินระดับ 1 แสน คันมา เปนเดือนที่สอง ซึ่งกอนหนานี้แนวโนม ในเดือน ต.ค. - ธ.ค. กลุมอุตสาหกรรมยาน ยนต ทั้ ง นี้ สภาอุ ต สาหกรรมประเมิ น ยอด ผลิตรถยนตจะฟนตัวจาก QoQ ถึง 21% เปน 316,558 คัน แตยังปรับลดลง YoY เล็กนอย 2.7% โดยหากฝ า ยวิ เ คราะห น ำเอาตั ว เลข เดือน ต.ค. แลวคูณดวย 3 จะมียอดผลิตสูง ถึง 345,129 มากกวาคาดจะหนุนใหผลงาน ของ IRC ในไตรมาส 1/53 (งวด ต.ค. - ธ.ค. 52) จะยังโดดเดน จึงเชื่อ ในป 53 (งวด ต.ค. 52 - ก.ย. 53) ยอดขายจะเพิ่มขึ้น 12% เปน 5,060 ลานบาท และมีกำไรสุทธิที่ 286 ลาน บาท เติบโต 10% จากผลงานไตรมาส 3/52 ที่สามารถ ทำกำไรสูงสุดไดใหม ฝายวิเคราะหจึงปรับ ประมาณการกำไรปนี้เพิ่มขึ้นจาก 240 ลาน

หน้า 12

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะนำ ‘ถือ’ ราคาเหมาะสมที่ 12.5 บาท

บาท เปน 286 ลานบาท (กำไรตอหุน 1.43 บาท) ราคาหุน IRC ปจจุบันไดฟนตัวจากจุด ต่ำสุดในเดือน มี.ค. ที่ 5.5 บาท สอดคลอง กั บ หุ น อื่ น ๆ ในกลุ ม ยานยนต ทางฝ า ย วิเคราะหจึงประเมินราคาเหมาะสมที่ 12.5 บาท บนฐาน P/E ป 53 ประมาณ 8 - 9 เทา และยังแนะนำ ‘ถือ’ เนื่องจากปจจุบันตนทุน วัตถุดิบเริ่มมีราคาแพงขึ้น

Photo Release

บลจ.ไทยพาณิชย ชวนลูกคากองทุน LTF/RMF รวมประสบการณพิเศษสุดกับคอนเสิรต อัสนี-วสันต 19 ธ.ค.นี้ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

´Ù´Ç§»‚ 2553 ÊÓËÃѺ·‹Ò¹·Õèà¡Ô´»‚ÃÐ¡Ò (2)

ใหมากขึ้น อยากระทำการประชดประชันหรือพูดจา กระแทกพาดพิงผูอื่น พึงยึดหลักความอดทนไว จะชวย ใหกลับมาเขาใจกันได ทานที่เกิดประกา รอบอายุ 29ป (พ.ศ. 2524) สวัสดีคะที่รักขา..ตลาดหุนไทยเปนไรไม ทิศทางดวงชะตาของ ทานที่เกิดประกา รอบ รู . .เดี๋ ย วดี - เดี๋ ย วร า ย เมื่ อ วั น ก อ นบวกไปซะ อายุนี้นับวาจะประสบกับเรื่องดีและเรื่องรายคละเคลา เยอะ(เกือบ 20 จุด)..เมื่อวานนี้ปดลบไปเกือบ 10 กันไปอยางละครึ่ง เนื่องจากดาวพระเคราะหที่โคจร จุด..แลววันนี้จะเปนฉันใดนอ???? แตถาเดาตาม เขาสูเรือนราศีของทานในปนี้คือ ดาวมงคล สงผลให สถิติสวนตัวของสตรอเบอรี่ละก็วันนี้บวกคะ ในเรื่องการเงินและการงานจะเจริญกาวหนาดวยดี กราบแนบอกงามๆ คุ ณ พี่ ที่ รั ก ของ ปนี้ทานจะมีความคิดไหลลื่น สมองคิดอาน สตรอเบอรี่วันนี้ศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ...ไม ปลอดโปรงแจมใส ตอการรังสรรคสิ่งใหมๆ ดังนั้นจึง งอนกันใชมั๊ยคะดารหลิง..วันนี้คนสวยนำเรื่องดู ขอใหทานใจกลาอยามัวรอชา กำหนดเปาหมายที่จะ ดวง สำหรับทานที่เกิดประกา ภาค 2 เดินใหชัดเจนและทุมพลังไปสูจุดหมายให มาใหติดตามกันตอ..เชิญเลยคราบบ สำเร็จ จะชวยใหมีฐานะทั้งทางการเงินและ Blemished and acne-prone skin? อิ . .อิ . .แต ก อ นจะถึ ง ตรงนั้ น ขอ สังคมดีขึ้น แตมีสิ่งหนึ่งที่ทานควรใสใจไว Find out what you can do! แวะไปเมาทเรื่องหุนกันกอนนะคะ..เมื่อ เสมอคือ หากมีโอกาสกาวขึ้นไปในระดับสูง วานสถานการณที่เกิดขึ้นทำเอาสตรอเบอรี่ ขอท า นอย า หลงลื ม ตนอวดดี อ วดเก ง ทำ หัวใจหอเหี่ยวทีเดียวเชียวคะ แตถึงยังไง อะไรขามหัวผูหลักผูใหญ จะทำใหเสนทางที่ ซะ BANPU ที่นองหนูแนะนำไปก็ยัง จะเดินไปมีอุปสรรคเขามาแทรกแซงบั่นทอน บวกได อี ก ตั้ ง 2 บาทแหละน า ..ส ว น ไมขาดและไมเจริญ กาวหนาเต็มที่ PTT และ PTTEP รูดลงไป เฮอ!!! ไม และปนี้การคบหามิตรสหายใหม เขาใจ..ไมเขาใจ วาเปนเพราะอาไร ตองระวัง เพราะจะมีบางคนหลอกใชหวังผล กั น แน . .ทั้ ง ๆ ที่ พื้ น ฐานก็ ดี เ ยี่ ย ม ประโยชนจากทาน อีกทั้งมีบางคนที่มีจิตใจ เลย...คุณอาเอกยุทธ..พอจะชวยเฉลย ที่คิดราย มุงใหรายทำลายทาน จึงตระหนัก คำตอบไดบางมั้ยคะ และระมัดระวังตัวในการเลือกคบหามิตรให เมื่ อ วานไม ต อ งแปลกใจที่ ดี ถึงแมในเรือนราศีเจาชะตาปนี้จะมีดาว R TCAP จะวิ่งแรง...ควบคู..กับ..SCIB มงคลหลายดวงชวยสนับสนุน แตก็มีดาว Eucerin pH5 products เพราะเค า มี ดี ล เกี่ ย วโยงกั น อยู อ ะ รายคอยสรางความขัดแยงจะสงผลทำให Experience the first skincare with allergy protection คะ..ไมตองงงงงงงคะ..ไมตอง..ไมตองไป ท า นมี ค ดี ค วามฟ อ งร อ งมารบกวน ดั ง นั้ น หาข อ มู ล ที่ ไ หน..สตรอเบอรี่ น ำมาเสิ ร ฟ ธุ ร กิ จ ที่ ผิ ด กฎหมายหรื อ สิ น ค า ละเมิ ด ถึงที่แลวคะ...สอบถามจากเซียนหุนเคา ลิขสิทธิ์ตางๆ ไมควรลงทุน เพราะอาจจะหนี บอกวา..จากที่ TCAP ตัดสินใจเสนอซื้อ ไมพนการถูกหมายจับ ถูกฟองรองทางคดี หุ น 48% ใน SCIB จากกองทุ น ฟ น ฟู อาญา ซึ่งรังแตจะนำความเดือนรอนมาให สถาบั น การเงิ น ซึ่ ง TCAP และ นอกจากนี้ทานควรระวังเรื่องการ Scotiabank รวมกันมีงบสูงถึง 4 หมื่นลาน วางตัว และคำพูดจาอยาพูดอะไรที่หักหาญ บาทในการเขาซื้อหุน SCIB ผาน TBANK หรือทำรายน้ำใจผูอื่นโดยไมยั้งคิด จะทำให (ทั้ ง สองธนาคารถื อ หุ น ร ว มกั น อย า งละ เกิ ด เรื่ อ งทะเลาะวิ ว าทบาดหมางตามมา ครึ่ง) หากดีลประสบผลสำเร็จ มูลคา รวมถึ ง การเที่ ย วสถานบั น เทิ ง เริ ง รมย ค วร ของ TCAP จะเพิ่มขึ้น โดย ROE ป หลีกเลี่ยง 2553 จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 10.8% เป น 11.1% แต ห ากไม ส ำเร็ จ ก็ ยั ง มองว า แลวก็ถึงเวลาเฉลยปญหาชื่อหุน แนวโนมกำไรของ TCAP ยังแข็งแกรง สิ่ ง ที่ ท า นควรระวั ง ในป นี้ คื อ การพู ด จา ฮาเฮของฉบับที่แลว ที่ถามไปวา หุนอะไรตรงขาม อีกประเด็นที่ไมนามองขามก็คือ..TCAP เพราะเมื่อพูดออกไปแลวคำพูดจะผูกมัดตัวเอง และ กับคำวาอวยพร ? ไมจำเปนตองเพิ่มทุนหากจะเขาซื้อ SCIB เพราะ อาจทำใหเกิดความขัดแยง สำหรับบางคนที่เขามา คำตอบคือ SHANG วาบริษัทมีเงินสดจำนวนมากที่ 2 หมื่นลานบาท ใกลชิดสนิทสนมพูดจายกยอปอปนฟงแลวหวานหู สำหรับคำถามวันนี้คือ หุนอะไรชื่อเปนผลไมมีเนื้อ จากการขายหุ น TBANK ในอั ต ราส ว น 49% ให ทานก็ควรใชวิจารณญาณในการไตรตรองขอเท็จจริง ฉ่ำ รสหวาน ที่ขายในเมืองไทยสวนใหญเปลือกมี Scotiabank และนอกจากนี้ TCAP ไดออกหุนกู 9 พัน ระวังจะตกเปนเหยื่อทำใหไดรับความเสียหาย สีเหลือง? ลานบาทเพื่อเสริมสภาพคลองดังกลาว ทั้ง TCAP และ ภายในครอบครัวใหระวังจะเกิดปากเสียง ใบวา อยูในกระดาน mai Scotiabank วางแผนลงเงินทุนบริษัทละ 2 หมื่นลาน รวมถึงจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคูครองคนรักจาก เฉลยฉบับวันถัดไปนะจะ เพื่อเขาซื้อ SCIB ในนามของ TBANK ...ถามคำเดียว เรื่องเล็กบานปลายเปน เรื่องใหญ ดังนั้นปนี้ทางที่ดี คะที่รัก..สนมะ??? ที่สุด การพูดแตนอยและฟงความตองการของอีกฝาย ทานที่เกิดประกา รอบอายุ 41 ป (พ.ศ. 2512) ส ำ ห รั บ เ จ า ช ะ ต า ป ร ะ ก า ร อ บ อ า ยุ นี้ เนื่องจากดาวพระเคราะหที่โคจรเขาสูถนนชีวิตของ ทานในปนี้คือ ดาวมงคล ในภาพรวมปนี้จึงเปนอีกป หนึ่ ง ที่ ก ารเงิ น จะมี ส ภาพคล อ งธุ ร กิ จ การค า รวมถึ ง หนาที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มี โอกาสขยายงาน ทานที่ทำกิจการคาจะมียอดขายสูง ขึ้ น สามารถทำกำไรได ม ากขึ้ น ส ว นท า นที่ ท ำงาน ประจำก็ จ ะมี โ อกาสได เ ลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นตำแหน ง แม ระหวางปอุปสรรคทางการงานจะปรากฏ ขอเพียงให ท า นตั้ ง ใจมุ ม านะบากบั่ น ป ญ หาที่ เ กิ ด ก็ จ ะมี ผู ชวยเหลือคลี่คลาย

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ตองติดตามสถานการณของดูไบกรณี รัฐบาลประกาศ บริษัทชั้นนำ 2 แหงของ ดูไบเลื่อนการชำระหนี้จำนวนหลายพัน ล า นดอล ลาร อ อกไป ส ง ผลให มี ผลกระทบตอจิตวิทยาการลงทุนทั่วโลก รวมถึ ง ให ติ ด ตามกา รเคลื่ อ นไหวข อง ตลาดหุนสหรัฐฯ วาจะอยูในทิศทางใด โดยประเมินแนวรับไวที่ ระดับ 676 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 698 จุด

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ น า จะเคลื่ อ นไหวในลั ก ษณะแกว ง ตั ว ออกดานขาง หากตัวเลขเศรษฐกิจของ สหรั ฐ ฯ ไม น า สนใจมากนั ก ซึ่ ง ช ว งนี้ ดัชนีฯ คงไมมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 700 จุดได เนื่องจากยังไมมีปจจัยใหม เขามาสนับสนุน ประกอบกับแรงกดดัน จากประเด็นมาบตาพุดและ 3G ที่ยังไม คืบหนา กลยุทธ แนะลงน้ำหนักในหุน กลุมถานหิน เชน BANPU ที่ชวงเดือน ธันวาคมทิศทางธุรกิจมีแนวโนมออกมา ดี และหุนที่เกี่ยวของกับการควบรวม กิ จ การ ได แ ก TCAP และ SCIB ประเมินแนวรับดัชนีฯ ไวที่ 680 จุด สวน แนวตาน 695 จุด

หน้า 14

ประเ มิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ มี แนวโ น ม ปรั บ ตั ว ลดลง เนื่ อ งจาก ยั ง ไร ป จ จั ย บวกม ากระ ตุ น ตลาด ฯ รวมทั้ ง ตลาดหุนรอบบานยังปรับตัวลดลงเปน สวนใหญ จึงทำใหปริมาณการซื้อขาย ในช ว งนี้ ค อ นข า งบาง ตา เนื่ อ งจาก นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ท ยอยป รั บ พอร ต การ ลงทุ น ซึ่ ง เป น ประเ ด็ น ที่ ต อ งติ ด ตาม แนะนำลงทุนชวงสั้น โดยประเมินแนวรับ ไวที่ 680 จุด และประเมินแนวตานไวที่ 690 - 700 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 Top 20 by value

Data Station

หน้า 15

ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 261 ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันศุกร ที่ 27 พฤศจิกายน 2552

หน้า 27

08.00

กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม รวมกับ สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จัดโครงการ ‘ศิลปสานฝน ปนน้ำใจ เอสเอสไอชวนนองรักษน้ำ’ กรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวี

08.30

แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ SET 4 English Award 2009 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลาดหลักทรัพยฯ

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

09.00

ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เชิ ญ ร ว มงานสั ม มนา KRUNGSRI Journey of Opportunities: เสนทางแหงโอกาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด

09.00

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 4 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

09.30

กลุ ม บริ ษั ท ฮอนด า ในประเทศไทย แถลงข า ว 1 ทศวรรษ โครงการโรงเรี ย น สรางสรรคสิ่งแวดลอม เฉลิมพระเกียรติ และการเปดตัวหนังสือ ‘ตามรอยเทาพอ ตอน เรียน เลน เปนคุณธรรม’ อาคารลุมพินีสถาน

10.00

เนคเทค สวทช. ร ว มกั บ กทช. จั ด งานแถลงข า วเป ด ตั ว หนั ง สื อ สารานุ ก รม โทรคมนาคมไทย โรงแรมรามาการเดนส

11.30

ก.ไอซีที รวมดวย ม.เกษตรศาสตร จัดงานประกาศผลการประกวดแผนงานวิจัย ครั้งแรกของประเทศ ภายใตโครงการ ‘ICT สรางไทยเขมแข็ง’ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

16.00

องคการสงเสริมการทองเที่ยวเกาหลี รวมกับ แฮปปโคเรีย บาย เค ที ซี ซี เปดงาน KOREA FESTIVAL 2009 ‘Snowy Korea In Thailand’ ลานหนาศูนยการคา เซ็นทรัลเวิลด

18.30 หอการคาไทยสวีเดน สมาชิกหอการคา และเครือขายไทยสวีเดน จัดงานฉลอง ครบครอบ 20 ป หอการคาไทย-สวีเดน The River Promenade

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 27 พ.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you