Page 1

Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co

7 8

ดับบลิวเอ็มโอเตือนปริมาณผลผลิต อาหารของโลกจ่อทรุด พาณิชย์ดันสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าศก.ชุมชน SLC เผยจะขายหุ้นเพิ่มทุนกลุ่ม PP แค่ 700 ล.หุ้นก่อน

www. 9 Dynamic Station

www.istationnews.com

www.istationnews.com

5

News Station

TTA เก็งกำ�ไรได้ยาวๆ

“ม.ล.จันทรจุฑา” กลัน้ น้�ำ ตา แฉเฉพาะกิจ ปธ.ก.ล.ต. สมคบขาใหญ่ จ อ ้ งยึ ด TTA TTA เตรียมรวบรวมเอกสารหารือ ตลท.-ก.ล.ต. หลังก๊วน “เตชะอุบล - วิจิตร สุพินิจ - วีระ มานะคงตรีชีพ” อ้างเข้าครองหุ้น 30% ล็อบบี้ 3 กรรมการลาออกเปิด ทาง วิจิตร นั่งแท่นประธาน ฟาก ม.ล.จันทรจุฑา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารคนปัจจุบนั เต้นฝางเปิดรังแฉเฉพาะกิจพ่นข่าวลบ รายได้ฮวบ-ค่าระวาง เรือโทรม ทว่าแย้มเล็งดัน บ.เอเชียออฟชอร์ เข้าตลาดหุ้น นอร์เวย์ เดือนหน้า

10

Lifestyle Station เทคนิคการชงชา

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

พักฐานและมีแรงขายทำ�กำ�ไร

ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

TOP คาด Q2/54 กำ�ไรสต็อกน้ำ�มันหด ต่อหน้า 3

KBS ลั่นเทรดวันนี้แข็งเหนือจอง 9.10 บ. ต่อหน้า 4

“EARTH จะกลับมาผงาดอีกครั้ง”

“ขจรพงศ์ คำ�ดี”

ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 12

SET News

Hot to Day

AP มั่นใจ รายได้ Q2/54 ดีกว่า Q1/54

น่าเข้าเก็งกำ�ไร

ต่อหน้า 8

LHK

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554 “ม.ล.จันทรจุฑา” (ต่อจากหน้า 1)

ม.ล.จั น ทรจุ ฑ า จั น ทรทั ต กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท โทรี เ ซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยวานนีว้ า่ นายบี เตชะอุบล แจ้ง ความจำ � นงที่ จ ะเข้ า มาเป็ น คณะ กรรมการบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง จะให้ นายวิจติ ร สุพนิ จิ เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานแทนนายอัศวิน คงสิริ หลังจาก เข้ามาถือหุ้น TTA ในสัดส่วน 30% ซึ่ง นายวิ จิ ต ร สุ พิ นิ จ นั้ น ปั จ จุ บั น ดำ � รง ตำ�แหน่งประธานกรรมการสำ�นักงาน คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทฯ จะรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับ การเจรจาต่างๆ เพือ่ นำ�ไปหารือกับทาง ตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. ว่าการ กระทำ�ดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ “คงต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิด อะไรขึน้ เราไม่รวู้ า่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ มีขอ้ เท็จ จริงอย่างไร เพราะยังไม่เห็นเอกสารที่ เป็นลายลักษณ์อักษร คงต้องขอหารือ กั บ ทางตลาดฯ และก.ล.ต. รวมทั้ ง คงจะต้องชี้แจงผ่านทางตลาดฯอย่าง เป็นทางการอีกด้วย” ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 ราย ได้ ข องบริ ษั ท ฯ มี โ อกาสลดลง 20% จากปีก่อน หลังจากที่ค่าระวางเรือในปี นีม้ แี นวโน้มปรับลดลง โดยคาดว่าจะอยู่ ที่ 10,800 เหรียญ/วัน/ลำ� หรือลดลง 17% จากค่าระวางเรือเฉลี่ยในปีที่ผ่าน มาที่ 12,000 เหรี ย ญ/วั น /ลำ � ขณะ เดียวกันราคาน้ำ�มันยังทรงตัวในระดับ สูงอีกด้วย ส่วนในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทยอยใช้เงินลงทุนไปแล้ว 49 ล้าน เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ บริษทั ฯ เตรียมนำ� บริษัทย่อยคือบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นอร์เวย์ ภายในเดือน มิ.ย.นี้ ทั้ ง นี้ ดี ล การขอเข้ า มาเป็ น กรรมการ TTA ของนายบี เตชะอุบล คือลำ�ดับเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อไปนี้ เริม่ เกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 3 พ.ค. 2554 โดยนาย วีระ มานะคงตรีชีพ ได้โทรศัพท์ติดต่อ กับ ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต เพื่อขอ นัดพบและรับประทานอาหาร แต่ในวัน นั้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทย จึงเลื่อนมา เป็นวันที่ 9 พ.ค. 2554 ซึง่ หลังจากนาย วี ร ะและนายวิ จิ ต ร สุ พิ นิ จ ได้ รั บ

ประทานอาหารรวมทั้ ง พู ด คุ ย กั บ ม.ล.จั น ทรจุ ฑ า นายวี ร ะได้ แ จ้ งให้ ทราบว่ า กลุ่ ม ของนายวี ร ะ นายบี เตชะอุบล ได้เข้ามาถือหุ้น TTA แล้ว ในสัดส่วน 30% จึงขอแจ้งความจำ�นง ว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจของ TTA ขอทำ�ธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ข อ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเสนอให้นายอัศวิน คงสิริ ลาออก จากตำ�แหน่งประธาน และให้แต่งตั้ง นายวิจิตร สุพินิจ เป็นประธานแทน รวมทั้งให้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่จำ�นวน

TOP คาด

(ต่อจากหน้า 1)

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ผู้จัดการฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TOP กล่าวว่า บริษัทฯ คาด แนวโน้ ม กำ � ไรจากสต็ อ กน้ำ � มั น (Stockgain) ในไตรมาส 2/2554 จะลดลงจากช่วงไตรมาส 1/2554

News Station 3 คนด้ ว ย โดยขอให้ น ายศั ก ดิ์ เชื้อชูเกียรติ Mr.Stephen Rordhan ลาออก แต่หากไม่ลาออกกลุ่มบุคคล ดังกล่าวจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นตามสิทธิทางกฎหมายที่สามารถ ทำ�ได้หลังถือหุ้นเกินสัดส่วน 10% ซึ่ง ม.ล.จันทรจุฑาได้รบั ข้อเสนอไว้และนำ� มาหารื อ กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ ขอตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ากลุม่ บุคคลดังกล่าวถือหุ้น TTA ในสัดส่วน 30% จริงหรือไม่ เพราะในระหว่างทีม่ ี การเจรจาเกิดขึ้นนั้น ไม่เคยมีเอกสาร การถื อ หุ้ น TTA ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อักษรเลย ขณะเดียวกันการปิดสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นในเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา และล่าสุดในวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา โครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเลย หลั ง จากนั้ น วั น ที่ 10 พ.ค. 2554 นายวิจิตร นายวีระ นายบี และ Mr.Michael Fernances ได้เดินทางมา ประชุ ม ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ฯ และแจ้ งให้ กรรมการ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นลาออก นอกจากนี้นายบียังมีวัตถุประสงค์ที่จะ ให้ TTA เป็นอินเวสเมนท์คอมปานี และ ขายธุรกิจที่ไม่น่าสนใจออกไป อย่างไรก็ตาม ม.ล.จันทรจุฑา มีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการของ TTA ชุดปัจจุบนั เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ ทำ � งานมายาวนานและประสบความ สำ�เร็จในการทำ�ธุรกิจ แต่หากจะมีกลุ่ม ผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ต้องพิจารณาให้รอบคอบและ คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวม ทั้งของบริษัทฯ ด้วย ฉะนั้นในระหว่างนี้ บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล และพิสูจน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ว่า มีข้อเท็จจริงอย่างไร และพร้อมที่จะ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ นอกจาก นี้ ยังเตรียมนำ�เรื่องนี้ไปหารือกับทาง ตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. ว่านาย วิจิตร สุพินิจ มีความเหมาะสมหรือไม่ ในการเข้ า มาเป็ น ประธานบริ ษั ท จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในขณะที่ ปั จ จุ บั น ดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น ประธาน กรรมการ ก.ล.ต.อยู่ สำ�หรับปัจจุบนั สัดส่วนการถือ หุน้ ของนักลงทุนต่างชาติอยูท่ ี่ 10% และ ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือหุ้นอยู่ 4% อย่างไร ก็ตามในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนเม.ย. 2554 พบว่าปริมาณการซื้อขายหุ้น TTA ค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้บ่งบอกถึง การเคลื่ อ นไหวที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี นั ย สำ�คัญ ส่วนการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อจากนีไ้ ป หลังจากทีม่ กี ารทยอยลงทุน อย่างต่อเนื่องคงจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

แต่ยงั เชือ่ ว่าในไตรมาสนีจ้ ะไม่มผี ล ขาดทุนจากสต็อกน้ำ�มัน (Stock Loss) เนื่องจากประเมินว่าราคา น้ำ � มั น ดิ บ จะทรงตั ว เหนื อ ระดั บ 100 - 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล พร้อมทั้งในปีนี้จะไม่มีแผนปิดซ่อม บำ�รุงใหญ่ (Shutdown) เนื่องจาก

แผนที่จะปิด Shutdown ครั้งใหญ่ จะอยูใ่ นปี 2556 สำ�หรับกำ�ลังการก ลั่ น ในปี นี้ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ป ระมาณ 102 - 103% ของกำ�ลังการกลั่น พร้อมทัง้ ในปีนมี้ แี ผนทีจ่ ะขายน้�ำ มัน ในประเทศมากขึ้น ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

TOP คาด (ต่อจากหน้า 3)

โดยในไตรมาส 1 บริษัทฯ ขายน้ำ�มันในประเทศสัดส่วน 92% ส่งออกต่างประเทศ 8% เพิม่ ขึน้ จาก ปกติทจี่ ะขายในประเทศ 80% และ ส่งออก 20% พร้อมมองภาพรวมธุรกิจ โรงกลั่ น ในประเทศปี นี้ ใ นช่ ว ง ไตรมาส 1 จะมีบริษัทฯ ที่ทำ�ธุรกิจ โรงกลั่นและปิดซ่อมบำ�รุงโรงกลั่น จำ�นวน 2 โรงกลั่น และไตรมาส 3/2554 อีก 2 โรงกลัน่ เพือ่ ปรับปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพโรงกลั่ น ให้ เ ป็ น มาตรฐาน ยูโร4 จึงถือเป็นโอกาสที่ บริษทั ฯ จะใช้ก�ำ ลังการกลัน่ เพิม่ ขึน้ จากเดิม เพื่อขายในประเทศซึ่งถือ เป็นข้อดีของการส่งออก เนื่องจาก จะไม่เสียต้นทุนในการขนส่งน้ำ�มัน ไปยังสิงคโปร์ สำ�หรับผลประกอบ การทัง้ ปีคาดจะเติบโตต่อเนือ่ งจาก

KBS ลั่น (ต่อจากหน้า 1)

นายถวิ ล เติ ม ทรั พ ย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำ�ตาล ครบุรี จำ�กัด (มหาชน) หรือ KBS เปิดเผยว่า ในวันนี้ KBS จะเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น วันแรก โดยมัน่ ใจว่าราคาหุน้ IPO จะสามารถยืนเหนือราคาจองที่ 9.10 บาทได้ แม้ว่าจะเข้าตลาดฯ ก่อนช่วงการเลือกตั้ง ทำ�ให้แนว โน้มเงินลงทุนจากต่างชาติอาจจะ ยังมีเข้ามาไม่เต็มที่ เพราะคงจะ เริ่มไหลเข้ามาลงทุนหลังจากการ เลื อ กตั้ ง มี ค วามชั ด เจนไปแล้ ว ตลอดจนจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมา บริหารประเทศ แต่หนุ้ KBS ถือว่า เป็นหุ้นพื้นฐานดีเติบโตต่อเนื่อง และยังมีการจ่ายปันผล ทำ�ให้เป็น

News Station

หน้า 4

ปีก่อนได้หลังจากไตรมาส 1/2554 มีกำ�ไรสุทธิแล้วกว่า 7,228.13 ล้าน บาท ซึ่ ง ปี 2553 ทั้ ง ปี บ ริ ษั ท ฯ มีก�ำ ไรสุทธิกว่า 8,998.62 ล้านบาท ขณะทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ งบลงทุน ที่จะใช้ถึงปี 2557 ไว้ที่ 1,500 ล้าน เหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นจำ�นวน 476 ล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่ ใช้ลงทุน ในโครงการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ มี ก ารอนุ มั ติ แ ละอยู่ ร ะหว่ า ง ดำ�เนินการและอีก 890 ล้านเหรียญ สหรัฐ เป็นโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ ศึกษาการลงทุน นอกจากนี้ คาด ว่าภายในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า จะ ได้ข้อสรุปในการเลือกลงทุนธุรกิจ โรงกลัน่ ในต่างประเทศ หลังจากล่า สุดบริษทั ฯ ได้เริม่ ดำ�เนินธุรกิจเทรด ดิ้งในเวียดนาม

ปัจจัยที่นักลงทุนจะให้ความสนใจ เป็นอย่างดี อย่ า งไรก็ ต าม หากคิ ด อัตราส่วนราคาต่อกำ�ไรสุทธิ (P/E) บริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 10 เท่า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหุ้นที่อยู่ใน อุ ต สาหกรรมอาหารในตลาดฯ แล้ว P/E อยู่ที่ประมาณ 13 เท่า ส่วนหุน้ ทีท่ �ำ ธุรกิจอุตสาหกรรมเดียว กั บ บริ ษั ท ฯ P/E อยู่ ที่ ป ระมาณ 20 เท่า ซึ่งเป็นการสะท้อนได้ว่า ราคาหุ้นยังมีโอกาสจะปรับตัวเพิ่ม ขึ้นได้อีกในอนาคต “ที่ ผ่ า นมามี นั ก ลงทุ น สถาบั น เข้ า มาจองกว่ า 3 เท่ า แต่บริษทั ฯ ให้จองได้แค่ 1 เท่า ส่วน นักลงทุนรายย่อยก็เข้ามาจองกัน

เยอะมาก ซึ่งราคาหุ้น IPO พรุ่งนี้ คงจะยืนเหนือราคาจองที่ 9.10 บาท ได้อย่างแน่นอน” นายถวิล กล่าว สำ�หรับแนวโน้มรายได้ปนี ี้ (งบสิ้นสุด ต.ค. 54) จะเติบโต 10 - 15% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น เนื่องจากวัตถุดิบอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้ า นตั น อ้ อ ย จากปี ก่ อ นมี 2 ล้านตันอ้อย ส่วนราคาขายน้�ำ ตาล ในตลาดโลกยังเพิม่ ขึน้ อยูท่ ี่ 23 - 24 เซนต์ / ปอนด์ เที ย บปี ก่ อ นอยู่ ที่ 21 เซนต์/ปอนด์ ทั้งนี้ แนวโน้ม กำ�ไรของบริษัทฯ ก็จะเติบโตไปใน ทิศทางเดียวกับรายได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็มี แผนเพิ่มกำ�ลังการผลิตเป็น 2.3 หมื่นตันต่อปี จากปีก่อน 2.1 หมื่น

ตันต่อปี โดยวัถุดิบดิบอ้อยเพิ่ม มากขึ้น ทำ�ให้ปีนี้เพิ่มสัดส่วนการ ส่งออกในปีนเี้ ป็น 75% จากปีกอ่ น อยู่ที่ 70% โดยสัดส่วนที่เหลือจะ จำ�หน่ายในประเทศ ขณะทีว่ านนี้ บริษทั ฯ ได้ ชี้ แ จงผลประกอบการสำ � หรั บ ไตรมาส 2 ปี2554 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีกำ�ไร สุทธิสำ�หรับงวดสามเดือนเท่ากับ 235.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด เดียวกันของปีกอ่ น 82.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ซึ่งมี สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของ อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นจากร้อยละ 18.5 ในงวดเดียวกันของปีกอ่ น เป็นร้อย ละ 25.6 ในงวดนี้ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

ขุนคลังเยอรมนีแนะ ควรขยายเวลาชำ�ระหนี้ให้กรีซ

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายวูลฟ์ กัง ชูเบิล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเยอรมนีกล่าว ว่า กรีซควรได้รับการขยายระยะเวลาการชำ�ระหนี้ เนือ่ งจากการปฏิรปู ทางการคลัง และการแปรรูปกิจการ ของรัฐเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา โดยความเห็นของนายชูเบิลสอดคล้องกับ ความเห็นของนายกรัฐมนตรีแองเจลา เมอร์เคิลของ เยอรมนีทสี่ นับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพิม่ เติมต่อ กรีซ ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป หรือ อีซีบีไม่เห็นด้วย กับการขยายระยะเวลาการชำ�ระหนีใ้ ห้กรีซ หรือ การ ปรับโครงสร้างหนี้ใดๆ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กรีซได้รับความช่วย เหลือทางการเงิน 110 พันล้านยูโรจากสหภาพยุโรป หรือ อียู และจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ภายใต้เงื่อนไขที่กรีซจะต้องลดการ ขาดดุลงบประมาณให้ได้ตามทีก่ ำ�หนด ขณะทีก่ รีซไม่ สามารถดำ�เนินการให้มีความคืบหน้ามากพอ

ดับบลิวเอ็มโอเตือนปริมาณผลผลิต อาหารของโลกจ่อทรุด

เมเปิ้ลทรี บ.ในเครือเทมาเสค

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า องค์ ก าร อุตุนิยมวิทยาโลก หรือ ดับบลิวเอ็มโอ ซึ่งเป็นองค์การใน สังกัดขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นเตือนว่า ปริมาณ ผลผลิ ต อาหารของโลกอาจได้ รั บ ผลกระทบที่ รุ น แรง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอย่าง ฉับพลันในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่า จะส่งผลให้จีน ประสบภัยแล้งที่รุนแรง ขณะที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือเผชิญ อุทกภัย “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจะมี ความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพะอย่างยิ่งปัญหา คลืน่ ความร้อน และพายุหมิ ะ ซึง่ จะส่งผลให้ปริมาณน้ำ�ฝน ในบางพื้นที่ลดลง เช่นในจีน และเมดิเตอเรเนียน และจะ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลผลิ ต ทางการเกษตร” นายโอมาร์ บัดดอร์ ผู้อำ�นวยการที่ดับบลิวเอ็มโอกล่าว “เรามีความแน่ใจมากขึ้นเรื่อยๆว่า ภาวะฝน ตกหนักจะเกิดขึ้นรุนแรงขึ้น และภาวะภัยแล้งจะเกิดขึ้น รุนแรงขึ้น และคลื่นความร้อนจะรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อย ครั้งขึ้น” นายบัดดอร์ กล่าวเพิ่มเติม ทัง้ นี้ สภาพความเปลีย่ นแปลงทีร่ นุ แรงของสภาพ ภูมอิ ากาศได้สง่ ผลให้ราคาอาหารโลกเพิม่ ขึน้ มาแล้ว 9 เท่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา

AFET “ระยะกลาง - ยาว เป็นขาลง”

หน้า 5

เตรียมลุยลงทุนย่านธุรกิจกลางกรุงโตเกียว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ เมเปิล้ ทรี อิ น เวสท์ เ มนท์ บริ ษั ท จั ด การลงทุ น ด้ า น อสังหาริมทรัพย์ของเทมาเสคโฮลดิง้ ส์ เตรียมตัง้ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ลงทุ น ใน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ในญี่ปุ่น โดยนายเทเรนซ์ เฮง ผู้จัดการทั่วไปที่ เมเปิล้ ทรีกล่าวว่า กองทุนรวมดังกล่าวจะมีขนาด อยู่ระหว่าง 25 พันล้านเยน (305 ล้านดอลลาร์) ถึง 40 พันล้านเยน ซึ่งจะมุ่งเน้นลงทุนในย่าน ธุรกิจใจกลางกรุงโตเกียว “ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะลงทุน นั้นมีศักยภาพที่จะให้ผลตอบแทนสูงในระยะ เนือ่ งจากขณะนีย้ งั คงถูกมองข้าม หลังจากทีเ่ กิด วิกฤตการเงินโลก นักลงทุนหันไปลงทุนในตราสาร หนี้เป็นจำ�นวนมาก” นายเฮง กล่าว ขณะที่ในปีที่ผ่านมา เมเปิ้ลทรีมีกำ�ไร สุทธิเพิม่ ขึน้ 90% เนือ่ งจากอัตราค่าเช่าสำ�นักงาน ในสิงคโปร์เพิม่ ขึน้ และรับรูร้ ายได้จากการลงทุน ในญี่ปุ่นและเวียดนาม โดยในปีนี้ก�ำ ไรสุทธิของ เมเปิ้ลทรีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 597 ล้านดอลลาร์

TFEX

“กระแสเงินนอกผันผวน ทำ�ได้เพียงเก็งกำ�ไร”

นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 10,299 สัญญา สถานะคงค้าง 34,230 สัญญา RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 371 สัญญา สถานะคงค้าง 2,344 สัญญา ปิด 746.500 จุด เพิม่ ขึน้ 5.70 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - ปิด 148.25 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.15 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 54) ปั จ จั ย บวก ราคาน้�ำ มันกลับมายืน 100 เหรียญหนุนหุน้ พลังงาน ปัจจัยบวก - ราคาบวกต่อวัน 3 วันทำ�การ ลุน้ ตัวเลข GDP สหรัฐฯ ออกมาแจ่ม - โตโยต้าเดินหน้าผลิตรถยนต์อกี ครัง้ - ติดตามทิศทางดอกเบีย้ หลังประชุมกนง.ต้นเดือนหน้า - นลท.คาดหวังสต็อกยางจีนเพิม่ ขึน้ รับประเด็นโตโยต้า ปัจจัยลบ - กระแสเงินทุนต่างชาติยงั ผันผวน - ผลผลิตในประเทศยังน้อย หลังฝนตกทางใต้ของไทย - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ ไทย 94.60 ล้านบาท ปัจจัยลบ - ยาง TOCOM มีแววพักบานหลังติดแนวต้าน 392.70 เยน/ก.ก. กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - ยางเซีย่ งไฮ้ตดิ แนวต้าน 32,700 หยวน/ตัน - แนวรับ 745 จุด - แนวต้าน 752 - 756 จุด กลยุทธ์ - ซือ้ หากเปิดทะลุ 149 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 54) - SET50 มีแนวรับ 747 จุด แนวต้าน 752 - 756 จุด - แนวรับ 144.60 บ./ก.ก. - แนวต้านแรก149 บ./ก.ก. ถัดไป157.50 บ./ก.ก.

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

หน้า 6

น่าเข้าเก็งกำ�ไร LHK สัปดาห์นี้ LHK มาดีจริง บวกติดๆ มา 3 วันเข้าไปแล้ว ขณะที่ วานนี้ยังมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการซื้อขายเกิน 10 ล้านบาท 2 วันติดต่อกัน จากที่ปกติที่สภาพคล่องค่อนข้างน้อย ทำ�ให้ราคาหุ้นขยับ ขึ้นทำ�ไฮของปีนี้ที่ระดับ 3.34 บาท ก่อนจะปิดตลาดที่ 3.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ 3.07% มูลค่าการซื้อขาย 14.50 ล้านบาท บทวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินแนวต้านไว้ที่ 3.36 - 3.40 บาท ถัดไปที่ 3.50 - 3.56 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 3.20 - 3.18 บาท โดยระบุว่า LHK ได้วอลุ่มเข้าสนับสนุนดันราคาหุ้นขยับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ Indicators ต่างๆ ก็ฟอร์มตัวได้ดี ทำ�ให้คาดว่ามีลนุ้ โอกาสวิง่ ขึน้ หา แนวต้านต่างๆ ได้ สามารถทำ�กำ�ไรตามรอบได้ไม่ยากนัก ดังนั้นหากไม่ หลุดต่ำ�กว่าแนวรับเสียก่อนยังน่าเทรดดิ้งขึ้นไปขายทำ�กำ�ไรที่แนวต้านได้

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 26/05/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

LHK 3.36 0.10 3.07 3.30 3.36 3.26 3.26 3.32

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

4,369,300 14,501 3.01 7.30 1.32 0.15 4.60 0.46 1,075

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/07/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 3.30 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์ นายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ นายนุชา วัฒโนภาส

จำ�นวนหุ้น

(%)

90,182,180 36,068,500 31,199,827 28,846,273 19,499,919

28.18 11.27 9.75 9.01 6.09

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

พาณิชย์ดันสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าศก.ชุมชน นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 54 ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมส่ง เสริมการส่งออก กรมทรัพย์สิน ทางปั ญ ญา กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุ ม นุ ม ร้ า น ส ห ก ร ณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย สมาคมการค้ า ส่ง-ปลีกไทย และสมาคมพัฒนา ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกทุนไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการเพิ่ม ขี ด ความสามารถของธุ ร กิ จ สหกรณ์ไทยให้ก้าวสู่รูปแบบการ ค้ า สมั ยใหม่ ภายใต้ โ ครงการ พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ส ห ก ร ณ์ ไ ท ย สร้างสรรค์ Creative Co-op ส่ ง ผลต่ อ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ทาง เศรษฐกิจให้แก่ชมุ ชนท้องถิน่ ทีเ่ ป็น รากฐานสำ�คัญของประเทศไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ รั บ มอบหมายให้ ดำ � เนิ น งาน โครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทย สร้ า งสรรค์ ซึ่ งในปี 54 จะได้

พั ฒ นาการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ สหกรณ์ ไทยให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ โดยมีการจัดทำ�แผนธุรกิจ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สร้ า ง

แอสเซทพลัสขายIPO กองทุนASP-TFIXED2

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ รองกรรมการผู้ จั ด การ และ หัวหน้าเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการลงทุน บลจ.แอสเซท พลัส เปิดเผยว่า บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างเสนอขาย IPO กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสาร หนี้ทวีทรัพย์ 2 (ASP-TFIXED2) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่เปิด เสนอขายเป็ น รอบระยะเวลา โดยในรอบการลงทุ น แรกนี้ กองทุ น จะลงทุ นในตราสารหนี้ เอกชนไทย เงินฝากธนาคารและ พั น ธบั ต รต่ า งประเทศ อายุ ประมาณ 6 เดือน ได้แก่ ตัว๋ แลก เงินของบริษทั เอกชนไทยทีม่ ฐี านะ การเงินดี เช่น บจ.น้�ำ ตาลมิตรผล

(MPSC) บมจ. บั ต รกรุ ง ไทย (KTC) บมจ.ภัทรลิสซิ่ง (PL) เงิน ฝากธนาคาร Deutsche Bank และ Credit Agricole CIB ใน ประเทศฮ่องกง สัดส่วนตราสารละ ประมาณ 20% ของพอร์ตการ ลงทุน โดยคาดว่าสามารถให้ผล ตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายได้อยู่ที่ 3.00% ต่อปี นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง เสนอขายกองทุ น ประเภท

Rollover อีก 2 กองทุน ได้แก่ กองทุ น เปิ ด แอสเซทพลั ส ทรั พ ย์ มั่นคง 3 (ASP-SIF3) เป็นกองทุน ตราสารหนีใ้ นประเทศ ทีเ่ ปิดเสนอ ขายเป็นรอบระยะเวลา ในรอบการ ลงทุนนี้มีระยะเวลาประมาณ 2 เดื อ น โดยกองทุ น จะลงทุ นใน พั น ธบั ต รรั ฐ บาล ในสั ด ส่ ว น ประมาณ 80% และตั๋วแลกเงิน บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย (KTB) ประมาณ 20% ของพอร์ ต การ

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตลอดจน เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด เพือ่ เพิม่ ช่องทางการกระจายสินค้า ให้แก่สหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งได้ ทำ � การพั ฒ นาธุ ร กิ จ สหกรณ์ ต้นแบบไปแล้ว 8 แห่ง ใน 4 ภู มิ ภ าค พบว่ า แนวทางพั ฒ นา ธุรกิจสหกรณ์ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้ อ งสร้ า งความตระหนั ก ให้ ผู้ บริ ห ารสหกรณ์ รู้ จั ก การบริ ห าร จัดการข้อมูล เพื่อสร้างความเข้ม แข็ งในระบบการบริ ห ารจั ด การ การลดต้นทุน มีระบบการควบคุม ภายในที่ดี นอกจากนี้หน่วยงานที่ เกีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ควรมี ก ารบูร ณาการร่ ว มกันเพื่อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นการพั ฒ นา บุ ค ลากร ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สหกรณ์ให้มีความเชื่อมั่นในระบบ สหกรณ์ รวมทั้งพิจารณาทบทวน กฎ ระเบียบ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการ ค้าในปัจจุบัน ลงทุ น คาดว่ า สามารถให้ ผ ล ตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายได้อยู่ที่ 2.40% ต่อปี* โดยจะเปิดขายและ รับซื้อคืน (Rollover) รอบใหม่ ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ และในวั น ที่ 8 มิ . ย. บริษทั ฯ จะ Rollover กองทุนเปิด แอ็คทีฟเอฟไอเอฟ 7 (ACFIF7) ซึ่ ง เป็ น กองทุ น ตราสารหนี้ ต่ า ง ประเทศ ที่เปิดเสนอขายเป็นรอบ ระยะเวลา โดยรอบการลงทุนนี้ จะพิ จ ารณาลงทุ นในพั น ธบั ต ร รัฐบาลเกาหลีใต้ (MSB) เงินฝาก ธนาคาร Deutsche Bank และ Credit Agricole CIB ในประเทศ ฮ่องกง และตัว๋ แลกเงิน บจ.น้�ำ ตาล มิตรผล (MPSC) อายุประมาณ 6 เดือน คาดว่าสามารถให้ผล ตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายได้อยู่ที่ 3.00% ต่อปี www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

THAI เผยน้ำ�มันพุ่งกดงบ Q2/54 อ่อนตัว นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันนท์ กรรมการ ผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า คาดผลประกอบการในไตรมาส 2/54 ไม่น่าจะออกมาดีนัก เนื่องจากต้นทุน น้ำ � มั น พุ่ ง สู ง แม้ ว่ า จำ � นวนผู้ โ ดยสาร จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันราคา น้ำ � มั น อากาศยานเฉลี่ ย 125.8 เหรี ย ญ/ บาร์ เ รล สู ง กว่ า ปี 51 ที่ ร าคาน้ำ � มั น พุ่ ง ขึน้ สูงสุด โดยราคาน้�ำ มันอากาศยานเฉลีย่ อยู่ ที่ 120 เหรียญ/บาร์เรลและสถานการณ์ราคา น้ำ � มั น ขึ้ น เร็ ว ลงเร็ ว แต่ ใ นปี นี้ ร าคาน้ำ � มั น ค่อยๆ ปรับตัวขึ้น และไม่มีวี่แววจะปรับลง เมื่อไร นอกจากนี้ จำ�นวนผู้โดยสารในเส้น ทางญี่ปุ่นของเดือน เม.ย. 54 ได้ปรับลดลง มา 20% จาก เม.ย. 53 ซึ่งเป็นผลกระทบ จากเหตุ ก ารณ์ สึ น ามิ และแผ่ น ดิ นไหวที่ ญีป่ นุ่ ในเดือน มี.ค. ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ เชือ่ ว่าการ ท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะฟื้นตัวในไม่ช้า ขณะที่เส้น

News Station

หน้า 8

ทางยุโรปและออสเตรเลียในไตรมาส 2/54 ทาวน์เฮาส์ The Pleno จำ�นวน 1.5 พันล้าน บาท โครงการบ้ า นเดี่ ย วและทาวน์ เ ฮาส์ กลับมาดีขึ้นจากไตรมาส 1/54 แบรนด์อนื่ อีก 7.9 พันล้านบาท โครงการตอน โดมิเนียม 1 หมืน่ ล้านบาท ปัจจุบนั มียอดขาย AP มั่นใจรายได้ Q2/54 ดีกว่า Q1/54 นายภู มิ พั ฒ น์ สิ น าเจริ ญ ผู้ ช่ ว ย แล้ว 4.7 พันล้านบาท เป็นโครงการแนวราบ กรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานการเงินและ 2.9 พันล้านบาท ที่เหลือเป็นคอนโดมิเนียม บัญชี บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป ทั้งนี้คาดว่ายอดขาย ณ สิ้นไตรมาส 2/54 เม้นท์ (AP) เปิดเผยว่า คาดรายได้ในไตรมาส จะเพิ่มเป็นมากกว่า 6.5 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีนี้คาดว่า อัตรา 2/54 จะสูงกว่าไตรมาส 1/54 ที่มีรายได้ 2.1 กำ � ไรสุ ท ธิ จะลดลง 2 - 3% จากปี 53 ที่มี พันล้านบาท และจะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากจะมีโครงการตอนโดมิเนียม อั ต รา 16% เนื่ อ งจากจะมี ภ าระจากภาษี ท ย อ ยโ อ น เ ข้ า ม า ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น มิ . ย . เฉพาะ และค่าโอน ที่จะกลับเข้ามา 4.3% อีก 3 โครงการ มูลค่ารวม 5 พันล้านบาท ส่วนอัตราหนี้สินต่อทุนในสิ้นปี 54 คาดว่าจะ ได้แก่ โครงการ Life ลาดพร้าว 18 โครงการ ลดลงเหลือ 1 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.2 เท่า The Address พญาไท และโครงการ Rhythm เนื่ อ งจากช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง จะมี ก ารโอน คอนโดมิเนียม 7 โครงการ รัชดา-ห้วยขวาง อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ตั้ ง งบที่ ดิ น ปี นี้ ส่วนรายได้ทั่งปี คาดอยู่ที่ 1.7 หมื่น 5.5 6.0 พันล้านบาท โดยใช้ไปแล้ว 2 พัน ล้ า นบาท เติ บ โต 24% จากปี ก่ อ น โดยปัจจุบันบริษัทมี Backlog 2.6 หมื่นล้าน กว่าล้านบาท และอยู่ระหว่างศึกษาออกหุ้นกู้ เพิม่ เติม คาดว่าจะออกไม่เกิน 2 พันล้านบาท บาท สำ�หรับยอดขายทั้งปี 54 คาดว่าจะ ในช่วงปลายปีนี้ จากวงเงินที่เหลืออยู่ 4 พัน ทำ �ได้ 2 หมื่ น ล้า นบาท มาจากโครงการ ล้านบาท

SLC เผยจะขายหุ้นเพิ่มทุนกลุ่ม PP แค่ 700 ล.หุ้นก่อน ส่วนอีก 100 ล้าน สำ�หรับช้างไทฯ จำ�ต้องรอเข้าบอร์ดอีกที รายงานข่าวจากบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำ�กัด (มหาชน) (SLC) แจ้งว่าตามที่บริษัทได้ชี้แจงการจัดสรรและ เสนอขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ (Private Placement) จำ�นวน 700,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ให้แก่บุคคล ในวงจำ � กั ด และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น สถาบั น และ/หรือ ผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ (Private Placement) และจัดสรรให้แก่ บริษทั ช้าง ไทเอ็ น เทอร์ เ ทนเมนท์ จำ � กั ด ไม่ เ กิ น จำ � นวน 100,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 นั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติเฉพาะ การจัด สรรและเสนอขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่ มี ลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำ�นวน 700,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลใน วงจำ�กัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันและ/ หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ไปก่อนส่วนการพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับ บริษัท ช้างไท เอ็ น เทอร์ เ ทนเมนท์ จำ � กั ด นั้ น จะมี ม ติ พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อีกครั้ง

อนึ่ง หากรายการดังกล่าวเข้าข่าย เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และจะต้องขอ อนุ มั ติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ น และจั ด หาที่ ป รึ ก ษา ทางการเงินอิสระเพือ่ พิจารณาให้ความเห็น เกีย่ วกับความเหมาะสมของจำ�นวนหุน้ และ ราคาที่เสนอขาย บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม หลั ก เกณฑ์ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทุกประการ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

TTA เก็งกำ�ไรได้ยาวๆ

TTA คึกเป็นม้าดีดกะโหลก!! ราคาหุ้นพุ่งทะยานรับกลุ่ม “เตชะอุบล” เทคโอเวอร์กิจการ โดยปฏิปักษ์ มีโอกาสตั้งโต๊ะทำ�เทนเดอร์ราคาไม่ต่ำ�กว่า 28 บาท จุดพลุเก็งกำ�ไรกระดานไหม้ ขณะที่ค่าระวางเรือเริ่มฟื้นตัวหลังแตะจุดต่ำ�สุด หนุนผลประกอบการเทิร์นอะราวด์ สั ป ดาห์ นี้ ถ้ าไม่ พู ด ถึ ง หุ้ น บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) คงจะ แปลกพิลึก เพราะมีสตอรี่ให้พูดถึงกันได้ ตลอดทั้ ง อาทิ ต ย์ ขณะที่ ร าคาหุ้ น ก็ เคลื่ อ นไหวหวื อ หวา ออกอาการ “ชาวสวน”...เพราะดัชนีแดงโร่แต่ TTA กลับเขียวประชดซะงั้น จริงๆแล้วราคาหุ้น TTA ทยอย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 18.70 บาท หลั ง จากนั้ น มาตะลุ ม บอนกั น แถวๆ 21 - 22 บาท ก่อนที่จะขึ้นแตะจุดสูงสุด ในรอบ 6 เดือนที่ระดับ 23 บาท จนวัน นี้บวกลบคร่าวๆ พบว่าราคา TTA ขึ้นมา แล้วประมาณ 22.99% ปัจจัยทีท่ �ำ ให้หนุ้ เดินเรือยักษ์ใหญ่ ของประเทศทะยานสวนตลาด เป็นเพราะ ค่าระวางเรือ (BDI) เริ่มฟื้นตัวกลับมาใน ช่วงต้นไตรมาส 2/54 หลังจากที่ลดลงสู่ จุดต่ำ�สุดในช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา ล่าสุดอยูท่ ี่ ระดับ 1,446.00 จุด ทำ�ให้นักลงทุนคาด หวังถึงการฟืน้ ตัวในธุรกิจเดินเรือทีซ่ บเซา มานานนับตั้งแต่เกิดวิกฤตซับไพรม์ใน อเมริกา...จนหลายคนคิดเลยเถิดไปถึง การเทิรน์ อะราวด์สจู่ ดุ พีคเหมือนเมือ่ ปี 50 ที่ราคาหุ้นยืนเหนือ 60 บาทได้อย่างสง่า ผ่าเผย แม้ว่าค่าระวางเรือ ณ ตอนนี้จะ

ห่างไกลจากระดับ 10,000 จุด ในคราว นั้นมากก็ตาม!! นอกจากนี้ คงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า สาเหตุ ที่ TTA ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง มาจากสตอรี่มากมายที่ถาโถมเข้าใส่ใน ช่ ว งนี้ โดยเฉพาะข่ า วการไล่ เ ก็ บ หุ้ น ของกองทุ น จากออสเตรเลี ย เพื่ อ หวั ง เทคโอเวอร์กจิ การ ซึง่ มีกระแสข่าวว่าขณะ นีส้ ามารถรวบรวมหุน้ ได้แล้วประมาณ 14% ห รื อ แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง ก ร ณี ล่ า สุ ด ที่ ก ลุ่ ม “เตชะอุ บ ล” เข้ า มาเก็ บ หุ้ น ได้ 30% เพื่ อ เทคโอเวอร์ กิ จ การเช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง ในกรณี ห ลั ง เลยเถิ ด ไปถึ ง การส่ ง “วิจิตร สุพินิจ” อดีตประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯและก.ล.ต. ขึ้นไปชิง ตำ � แหน่ ง ประธานบอร์ ด TTA แทน “อัศวิน คงสิริ” เรียบร้อยแล้ว...ข่าวเหล่า นี้ก่อให้เกิดกระแสเก็งกำ�ไรไม่จบสิ้นและดู เหมือนว่าราคา TTA คงจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ อย่างไรก็ตาม หากเข้าไปดูพื้น ฐานของบริษัทแล้ว คงไม่แปลกใจที่ TTA จะถู ก เทคโอเวอร์ กิ จ การแบบไม่ เ ต็ ม ใจ เพราะราคาหุ้นปัจจุบันต่ำ�กว่าพื้นฐานมาก เหลื อ เกิ น โดยเฉพาะเมื่ อ นำ � บุ๊ ค แวลู ที่ 36.24 บาทมาเทียบก็จะพบว่าต่�ำ กว่าราคา กระดานเกือบ 60% และแม้ผลประกอบ

การของบริษทั จะลดลงฮวบฮาบเมือ่ เทียบกับ ในอดี ต แต่ เ ป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า TTA มี สินทรัพย์รวมกันสูงถึง 4.86 หมื่นล้านบาท ซึ่งคุ้มค่าอย่างมากที่จะเข้าไปซื้อกิจการ “การสู้รบแย่งชิงอำ�นาจบริหารใน TTA คงจะไม่จบง่ายๆ เฉกเช่นเดียวกับราคา หุน้ ในกระดานทีย่ งั มีแนวโน้มพุง่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง”

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

เทคนิคการชงชา

Lifestyle Station by Jackal_XIII

หลายๆ ท่านคงชื่นชอบการดื่มชากันเป็นประจำ� วันนี้เรามีทริกดีๆ ในการชงชามาฝากกัน ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง... 1.ทุกครั้งที่ชงชาจะต้องอุ่นภาชนะให้ร้อนอยู่เสมอ 2.ชาอู่หลง และชาผูเอ่อจะต้องใช้น้ำ�เดือดชง 3.ชาเขียวจะต้องใช้น้ำ�อุณหภูมิประมาณ 70 - 80 องศาเซลเซียส ในการชง 4.ชาอู่หลงและชาทั่วไปยกเว้นชาผูเอ่อ ควรชงทิ้ง 1 ครั้งก่อนดื่ม ชาทุกตัวควรจะชงน้ำ�ทิ้ง เหมือน กับการซาวข้าว เพราะมันคือ การทำ�ความสะอาดชา 5.ชาผูเอ่อควรจะชงทิ้งไปก่อนสัก 4 - 5 ครั้ง เพื่อให้กลิ่นอับหายไป และชาชนิดนี้จะสามารถชงได้ 15 - 16 ครั้ง 5.ทุกครั้งที่ชงชาในน้ำ�แรก กาเฟอีนจะออกไปถึง 80% ยิ่งดื่มชา กาเฟอีนจึงยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ ทุก ครั้งที่ชงใหม่

Photo Release

MFEC GROUP โชว์พลัง “One Team One Goal”

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (แถวหลังที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำ�กัด (มหาชน) “MFEC” ผู้ดำ�เนินธุรกิจบริการให้คำ�ปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นำ�ทัพคณะผู้บริหารและบริษัทในเครือจัดงาน “MFEC GROUP Activity Kickoff Event” ภายใต้แนวคิด “One Team One Goal” เพื่อพบปะสังสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน พร้อมโชว์พลังตอกย้ำ�ความเป็นหนึ่งเดียวภาย ใต้ชื่อ MFEC GROUP ภายหลังพลิกโฉมธุรกิจไอทีไทยด้วยการควบรวมกิจการกับ 3 พันธมิตร เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทไอทีไทย ก่อนก้าวสู่เวทีโลก ที่อาคารซันทาวเวอร์ B ถนนวิภาวดีรังสิต

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

LG เผยโฉม LG Optimus Black ครั้งแรกของสมาร์ทโฟน

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดตัวมือถือ LG Optimus Black สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมนวัตกรรมหน้าจอ NOVA ที่ให้ความสว่างสูงสุด และมีน้ำ�หนักเบาที่สุดในโลก พร้อมดีไซน์เรียบหรูไม่ เหมือนใคร โดยเป็นสมาร์ทโฟนที่มีน้ำ�หนักเบาที่สุดในโลกเพียง 109 กรัม ดีไซน์ บางเฉียบด้วยส่วนที่บางที่สุดเพียง 6 มิลลิเมตร และส่วนที่หนาที่สุดเพียง 9.2 มิลลิเมตร ขณะเดียวกัน ยังมอบประสิทธิภาพการประมวลผลอันทรงพลังถึง 1 GHz จึงตอบสนองการใช้งานทั้งการเปิดแอปพลิเคชั่น ท่องเว็บ และเล่นเกม ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้งานง่ายด้วย Gesture UI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการ ควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์ โดยอาศัยการเคลื่อนไหวของมือและปุ่ม G-Key โดย ไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ จึงสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ อาทิ การจัดไอคอน เปิด ดูภาพ ฟังเพลง และปิดเสียง ได้อย่างสะดวก แม้ใช้งานด้วยมือเดียว นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกล้องหน้าความละเอียดสูงที่สุดของวงการถึง 2 ล้านพิกเซล จึงรองรับการทำ� Video Call ได้อย่างเหนือชั้น และเป็นรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อม Wi-Fi Direct ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและแชร์ ข้อมูลไร้สายแห่งอนาคต ที่สามารถส่งถ่ายข้อมูลสู่หลายๆ เครื่องพร้อมกันได้รวดเร็วกว่าเทคโนโลยีบลูทูธ 2.1 ถึง 10 เท่า LG Optimus Black เปิดจำ�หน่ายครั้งแรกในงาน Thailand Mobile Expo 2011 Hi-End ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิ.ย.นี้ ณ ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ในราคา 13,900 บาท (แถมฟรีการ์ดความจำ� 2 GB) ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่ www.lg.com/th หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแอลจี โทร 02-878-5757 หรือหมายเลขโทรฟรี 1-800-545454

มุมประกัน นวกิจ จัดกิจกรรม Movie Delight Project ปี 2 นวกิจประกันภัย จัดกิจกรรม Movie Delight Project ปี 2 เพื่อขอบคุณลูกค้าพร้อมรับบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาในโครงการ นวพันธ์ปัญญา นายสุรพงษ์ เบ็ญจมาคม ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการสาขา และ นายนริ น ทร์ รั ก ข์ เหล่ า ลดา ผู้ จั ด การสาขานครสวรรค์ บริ ษั ท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จัดกิจกรรม มูฟวี่ ดีไลท์ โปรเจ็ค ปี 2 (Movie Delight Project ปี 2) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และขอบคุณลูกค้า ด้วยการร่วมชมภาพยนตร์ดัง พร้อมรับบริจาคหนังสือมือสองและอุปกรณ์การ ศึกษา เพื่อร่วมในโครงการ นวพันธุ์ปัญญา โดยนำ�ไปมอบให้แก่โรงเรียนและ เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

สองขุนพล BWG นำ�เสนอข้อมูลต่อนักลงทุน คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติ การ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบ ธุ ร กิ จ บำ � บั ด กากอุ ต สาหกรรมครบวงจร รายใหญ่ ข องประเทศไทย และคุณสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน ร่วมกันนำ�เสนอข้อมูลด้านการเงิน โครงการขยายธุรกิจ และทิศทางการเติบโต ของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน ในงานเสวนา “จับเข่าคุย ลดความเสี่ยง แสวงหากำ�ไรจากตลาดทุน” ซึ่งจัดโดยโครงการ บริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ นิตยสาร STOCK FOCUS สถานีวิทยุ FM.97 และ FM.106 ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ รามคำ�แหง www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 6

“EARTH จะกลับมาผงาดอีกครั้ง”

“ขจรพงศ์ คำ�ดี”

กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH)

ไปเจาะลึกถึงแผนธุรกิจและการลงทุนในอนาคตของ EARTH กันบ้าง ว่าจะเดินไปทางไหน ขจรพงศ์ ได้เปิดเผยถึงแผนการที่วางไว้ดังนี้... “ก็มีแผนการซื้อเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ทีเ่ ริม่ ดีลแล้ว ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีการเจรจากันมาระยะหนึง่ แล้ว แต่ยงั ไม่มคี วาม พร้อม ตอนนี้บริษัทฯ มีความพร้อมแล้ว แต่ยังให้คำ�ตอบเรื่องข้อสรุป สุดท้ายไม่ได้เหมือนกัน เพราะต้องดูว่าตรงกับงบประมาณที่บริษัทฯ มีอยู่ไหม เรื่องของปริมาณ คุณภาพต้องได้ พอมั่นใจเรื่องของคุณภาพ แล้วจึงจะมาดีลเรื่องของราคา

“ขจรพงศ์ คำ�ดี”

กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH)

ตอนนีจ้ งึ ยังตอบไม่ได้วา่ ดีลจะจบภายในปีนหี้ รือเปล่า ส่วนเป้าหมายการขึ้นเป็น Miner (มีเหมืองเป็นของตนเอง) เราตัง้ เป้าไว้ภายในปีนี้ แต่จะได้หรือไม่ได้กต็ อ้ งขึน้ อยูก่ บั การ เจรจาด้วย เพราะผู้ประกอบการรายอื่นๆ เขาก็ไปเจรจากัน นานพอสมควร เขายังไม่มีใครจบเหมือนกัน ส่วนในเรือ่ งของเงินลงทุน คงจะต้องไปดูรายละเอียด ก่อนว่า การเข้าไปศึกษามาแล้วนั้น จะต้องใช้เงินเท่าไร ส่วนขนาดของเหมืองถ่านหินทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการคือขนาดทีใ่ กล้ เคียงกับบริษทั ฯ ในปัจจุบนั เพือ่ ให้เกิดการดำ�เนินงานเร็วทีส่ ดุ หรือที่ปริมาณสำ�รองประมาณ 5 ล้านตัน ซึ่งหากปริมาณ สำ�รองที่ 5 ล้านตัน เงินลงทุนคงประมาณ 200 ล้านบาท น่าจะเพียงพอ สำ�หรับปัจจุบันบริษัทฯ มีปริมาณสำ�รองที่มี อยูใ่ นมือประมาณ 2 ล้านตัน ซึง่ เพียงพอสำ�หรับปีนี้ ทีบ่ ริษทั ฯ ตั้งเป้าปริมาณการขายไว้ที่ 1.2 ล้านตัน...” อ่านต่อฉบับหน้า www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

ทิศทางตลาดหุน้ ไทยในวนั นีน้ า่ จะ แกว่งตัว แต่โอกาสจะบวกต่อเป็นไปอย่าง จำ�กัด เนื่องจากปัจจัยบวกใหม่ยังไม่มี สนั บ สนุ น โดย มอง กรอ บแน วรั บ ที่ 1,06 0 - 1,06 4 จุ ด และ แนว ต้ า นที่ 1,073 - 1,080 จุด โดยวานนี้หุ้นไทย ผันผวนในเชิงบวก ปรับตัวตามการฟื้นตัว ของหุน้ ในภมู ภิ าค โดยเห็นแรงเก็งกำ�ไรใน หุ้นขนาดใหญ่หลายกลุ่ม คือ ธนาคาร พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์

หน้า 13

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังผันผวน โดยหากราคาน้ำ�มันพุ่งขึ้นและไม่มีปัจจัยลบเข้า มาแทรก คาดว่าจะเห็นดัชนีฯ แตะแนวต้านแรก ที่ 1,075 จุด แนวต้านถัดไป 1,080 จุด ส่วน แนวรับอยู่ที่ 1,065 จุด แนวรับถัดไป 1,060 จุด กลยุทธ์ระยะสั้น แนะนำ�ซื้อเก็งกำ�ไรตามกรอบ ส่วนนักลงทุนระยะกลางและระยะยาวแนะนำ� ทยอยซื้อสะสมช่วงที่ราคาหุ้นอ่อนตัว พร้อมทั้ง ต้องติดตามราคาน้ำ�มันตลาดโลก โดยหากยัง เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ตลาดหุ้นบวกต่อจากแรงดัน หุน้ กลุม่ พลังงาน แต่หากราคาน้�ำ มันลดลง ตลาด หุ้นอาจจะพักฐานและมีแรงขายทำ�กำ�ไร

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภ�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 26 พฤษภ�คม 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,711.12 10.11% 3,610.44 13.47% 6,498.33 24.24% 13,984.98 52.17%

2,104.52 7.85% 3,224.28 12.03% 6,592.94 24.60% 14,883.12 55.52%

606.6 386.16 -94.61 -898.14

Last Update

26/05/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,065.45 748.19 1,630.78 289.49

26/05/11

Chg 9.91 7.57 17.18 0.89 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 0.94 1.02 1.06 0.31 26,804.86 812.89

17:01:54

AGRO Decline 24% No C hange 27%

1.6 1.4

A dv ance 49%

1.2

TECH

1

1.44

0.8

CONSUMP 0.65

0.6 0.4 0.2

-0.07

0

SERVICE

Decline 21% No C hange 34%

0.63

A dv ance 45%

RESOURC

1.12

-0.2

0.83

FINCIAL

1.17 0.74

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภ�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 26 พฤษภ�คม 2554

PTT

( Day )

: PTT 1,800,000 1,600,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 352.00 Chg 4.00  %Chg 1.15  Open 350.00  High 356.00  Low 350.00  Prev 348.00  Avg 352.84  AccVol 5,611,800  AccVal(K฿) 1,980,054  1.70  %Fluct P/E 10.61  P/BV 1.98  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 2.94  EPS(Baht) 33.17  MktCap(Mil.) 1,003,944  Broker Target Update SCBS 460.00 25/05/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็425.00 นต์การเปลีย่ นแปลง KTZ 25/05/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 25/05/11 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที 434.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,400,000 1,200,000

Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 356.00

355.00

Price

354.00

353.00

352.00

351.00

350.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภ�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 26 พฤษภ�คม 2554

TTA13CB

Price & Fundamental Symbol TTA13CB

( Day )

Volume Analysis

Last 1.68 Chg 0.53  %Chg 46.09  Open 1.22  High 1.72  Low 1.17  Prev 1.15  Avg 1.50  AccVol 169,826,400  AccVal(K฿) 255,364  36.67  %Fluct P/E N/A  P/BV N/A  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) N/A  MktCap(Mil.) 84  Broker Target Update No Comment

: TTA13CB

14,000,000 12,000,000 10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 1. 72

1. 71

1. 70

1. 69

1. 68

1. 67

1. 66

1. 65

1. 64

1. 63

1. 62

1. 61

1. 60

1. 59

1. 58

1. 57

1. 56

1. 55

1. 54

1. 53

1. 52

1. 51

1. 50

1. 49

1. 48

1. 47

1. 46

Price

1. 45

1. 44

1. 43

1. 42

1. 41

1. 40

1. 39

1. 38

1. 37

1. 36

1. 35

1. 34

1. 33

1. 32

1. 31

1. 30

1. 29

1. 28

1. 27

1. 26

1. 25

1. 24

1. 23

1. 22

1. 21

1. 20

1. 19

1. 18

1. 17

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภ�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 26 พฤษภ�คม 2554

TTA13CB

Price & Fundamental Symbol TTA13CB

( Day )

Volume Analysis

Last 1.68 Chg 0.53  %Chg 46.09  Open 1.22  High 1.72  Low 1.17  Prev 1.15  Avg 1.50  AccVol 169,826,400  AccVal(K฿) 255,364  36.67  %Fluct P/E N/A  P/BV N/A  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) N/A  MktCap(Mil.) 84  Broker Target Update No Comment

: TTA13CB

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

14,000,000 12,000,000 10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

ATO/C Volume 1. 72

1. 71

1. 70

1. 69

1. 68

1. 67

1. 66

1. 65

1. 64

1. 63

1. 62

1. 61

1. 60

1. 59

1. 58

1. 57

1. 56

1. 55

1. 54

1. 53

1. 52

1. 51

1. 50

1. 49

1. 48

1. 47

1. 46

1. 45

1. 44

1. 43

1. 42

1. 41

1. 40

1. 39

1. 38

1. 37

1. 36

1. 35

1. 34

1. 33

1. 32

1. 31

1. 30

1. 29

1. 28

1. 27

1. 26

1. 25

1. 24

1. 23

1. 22

1. 21

1. 20

1. 19

1. 18

1. 17

0

Sell Volume Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 618 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554

คำ�คมการลงทุน “ปัจจัยอื่นน่ะมายา วอลุ่มมาพร้อมราคาสิของจริง”

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 27 พ.ค.2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement