Page 1

Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

LPN ตัง้ เป้ารายได้ปี 55 แตะ 1.32 หมืน่ ล.

คาดยอดขายระดับ 1.6 หมืน่ ล. LPN ตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้ 1.32 หมื่นล้านบาท โต 10% จากปีก่อนที่ทำ�ได้ 1.20 หมื่นล้านบาท ส่วนยอดขายปีนี้หวังแตะ 1.6 หมื่นล้านบาท หลังเปิดตัว 10 - 11 โครงการใหม่ พร้อมเล็งประชุม ผถห. 29 มี.ค.นี้ พิจารณาปันผลงวดครึ่งหลัง 54 อัตรา หุ้นละ 0.21 บ.

7 8

9

อีซีคาดจีดีพียูโรโซนปีนี้จะติดลบ 0.3% เหตุศก.อิตาลี-สเปนจ่อถดถอย “กิตติรัตน์” ดีเดย์ 31 ก.ค.นี้ เก็บต๋งแบงก์ 0.47% แก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ CHOW โชว์กำ�ไรพุ่ง 1,080% ปันผลทันที 0.10 บ./หุ้น

Dynamic Station ECF ยื่นไฟลิ่ง Q3/55 เทรด mai

10

Lifestyle Station การนอน กับ สิว และผิว

13

มองหุ้นจากเซียน แบงก์-พลังงาน-พาณิชย์

14

Data Station

ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

AI วางเป้ารายได้ปน ี ี้ 3.5 พันล. ต่อหน้า 3

TTCL คาดรายได้ปนี โี้ ตอีก 30 - 40% ต่อหน้า 4

SET News เจาะกลยุทธ์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผ่านทัศนะ

“บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์”

CEO สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย

ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 12

ตลท.เผย “ปัญจวัฒนาพลาสติก” เข้าเทรดใน mai 28 ก.พ.นี้ ต่อหน้า 8

IRPC

ราคาพื้นฐาน 6.10 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 LPN (ต่อจากหน้า 1) ประมาณ 10 - 11 โครงการ

นายโอภาส ศรี พ ยั ค ฆ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดี เ วลลอปเมนท์ (LPN) กล่ า วว่ า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมปี 55 จะ มีมูลค่าประมาณ 13,200 ล้านบาท หรือเติบโต 10 จากปี 54 ที่ทำ�ได้ ระดับ 12,014 ล้านบาท โดยคาดว่า ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ จะทำ�ราย ได้กว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนในครึ่ง ปี ห ลั ง คาดว่ า จะทำ � รายได้ ก ว่ า 10,000 ล้านบาท หลังจากโครงการ ปีนี้ส่วนใหญ่จะทยอยเปิดในครึ่งปี หลังเป็นส่วนใหญ่ จากเหตุน้ำ�ท่วม ทำ �ให้ โ ครงการต่ า งๆ ทยอยเปิ ด ล่าช้า โดยคาดว่า Gross Margin จะเติบโตไม่น้อยกว่า 30% สำ�หรับรายได้ในช่วงครึ่ง ปีแรกคาดว่าจะอยูท่ ี่ 3 พันล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีกอ่ นที่ 6 พันล้านบาท เนื่องจากผลกระทบ จากน้ำ�ท่วมในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ Supply หยุ ด ชะงั ก ทั้ งในแง่ ข อง แรงงาน วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการ เปิดโครงการในครึง่ ปีแรกจะน้อยโดย มีประมาณ 5 โครงการจากทั้งปี 11 โครงการ อย่างไรก็ตาม รายได้จะ เพิม่ มากขึน้ ในครึง่ ปีหลัง และเชือ่ ว่า รายได้ทงั้ ปีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยที่น่าจะกระทบ กับบริษัทฯ ในปีนี้ คือ การปรับขึ้น ค่ า แรง 300 บาทต่ อ วั น ซึ่ ง จะ กระทบต้ น ทุ น ทำ � ให้ ต้ น ทุ น ของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 10% โดย บริษัทฯ ได้แก้ปัญหาโดยจะทยอย ปรับขึ้นราคาขายบ้านประมาณ 5% ในแต่ละโครงการ และจะเร่งก่อสร้าง โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แล้ว เสร็จก่อนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ� 300 บาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะ ได้รบั ปัจจัยบวกมาช่วยหนุนจากภาษี ที่ รั ฐ บาลจะเก็ บ ลดลงเหลื อ 23% จากเดิม 30% ซึง่ จะทำ�ให้กระทบต่อ กำ�ไรของบริษัทฯ ไม่มาก บริษทั ฯ ได้ตงั้ เป้ายอดขาย ปีนี้เติบโต 12% จากปีก่อน หรือมี มูลค่าประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทฯ จะเปิดตัวโครงการใหม่

News Station

มูลค่า รวมประมาณ 21,950 ล้านบาท คาด ว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปีนี้ ประมาณ 10 โครงการ ทั้งนี้บริษัทฯ มียอดขายใน ช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ราว

2.3 พันล้านบาท ถือว่าเป็นยอดขาย ที่น่าพอใจภายใต้สถานการณ์นี้ และ คาดว่าจบ Q1/55 จะมียอดขาย 4 พันล้านบาท ทำ�ให้ยอดขายทั้งปีเป็น ไปตามเป้าหมาย ขณะที่บริษัทฯ จะรุกตลาด

คอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดให้เพิ่ม มากขึน้ จากปีกอ่ นทีเ่ ปิดตัวคอนโดฯ พัทยา โดยปีนี้บริษัทฯ กำ�ลังเล็งหา ทำ�เลเปิดตัวคอนโดฯ ชลบุรี และ ประจวบคีรขี นั ธ์เพิม่ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกให้แก่ลกู ค้าของบริษทั ฯ ซึง่ ยอดขายของบริษทั ฯ ไม่นา่ จะต่�ำ กว่า ที่ตั้งเป้าไว้ ปีนี้บริษัทฯ จะทยอยเปิด โครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ แก่ บ ริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถ เติบโตทั้งยอดขายและรายได้อย่าง ต่อเนื่อง โดยมองว่าการขึ้นค่าแรง 15,000 บาท สำ�หรับคนที่จบวุฒิ ปริญญาตรีจะทำ�ให้เป็นโอกาสของ บริ ษั ท ฯ ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพราะ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่ม รายได้ชั้นกลาง-รายได้บนส่วนล่าง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจะทำ�ให้ ประชาชนมีความต้องการซื้อที่อยู่ อาศัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี กำ�หนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มี.ค. 55 เพือ่ พิจารณาการจ่ายปันผล งวดครึ่งปีหลัง 54 โดยคาดว่าจะ พิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประมาณ 0.21 บาท/หุน้ ซึง่ รวมปันผลช่วงครึง่ ปีแรก 0.44 บาท/หุ้น ทำ�ให้ทั้งปี บริษัทฯ จะสามารถจ่ายปันผลได้ใน อัตรา 0.65 บาท/หุ้น จากปี 53 ที่ บริษทั ฯ จ่ายปันผลได้ประมาณ 0.56 บาท คาดว่ า จะสามารถปั น ผล ระหว่างกาลได้ในวันที่ 11 เม.ย. 55

AI (ต่อจากหน้า 1)

รัฐบาลได้กำ�หนดสัดส่วนของไบโอ ดีเซลสำ�หรับเติมน้ำ�มันไว้เพียง 5% ซึง่ ทำ�ให้ความต้องการการผลิตไบโอ ดีเซลอยูท่ ี่ 6 ล้านลิตรต่อเดือน และ มีความต้องการเพียง 2.5 ลิตรต่อ วัน ซึ่งทำ�ให้ธุรกิจไบโอดีเซลของ บริษัทฯ เติบโตคงที่ ส่ ว น ร า ยไ ด้ อี ก 3 0 % มาจากธุ ร กิ จ ผลิ ต ลู ก ถ้ ว ยไฟฟ้ า ซึ่งบริษัทฯ กำ�ลังก่อสร้างโรงงาน แห่งใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุน ในการผลิต และอีก 10% มาจาก ธุ ร กิ จ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง และเรื อ ขนส่ ง

สิ น ค้ า ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี เ รื อ ขนส่ง 3 ลำ� ซึ่งใช้เต็มกำ�ลังการ ผลิต ขณะที่มองว่ากำ�ไรสุทธิใน ปี 55 น่าจะดีขนึ้ กว่าปีกอ่ น หลังจาก ทีบ่ ริษทั ฯ ได้กอ่ สร้างโรงงานแห่งใหม่ ทั้งโรงงานในธุรกิจไบโอดีเซล และ โรงงานผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ซึง่ โรงงาน แห่งใหม่ทั้งสองแห่งจะไม่เสียภาษี เหมือนโรงงานเก่า และยังช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำ�งานให้ดีขึ้น กว่าเดิม ซึง่ จะประหยัดต้นทุนในการ ผลิตให้แก่บริษัทฯอีกด้วย

นายธนิ ต ย์ ธารี รั ต นา วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชี ย น อิ น ซู เ ลเตอร์ (AI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ รวมปี 55 ไว้ที่ประมาณ 3.5 พัน ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 54 ทีท่ ำ�ได้ 3 พันล้านบาท โดยรายหลักของ บริษัทฯ ราว 60% มาจากธุรกิจไบ โอดีเซลและผลิตน้�ำ มันพืชไว้บริโภค ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ยังประเมินว่า ภาพรวมของธุรกิจไบโอดีเซลในปีนี้ จะยั ง คงเติ บโตเท่ า เดิ ม เพราะ

ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

AI (ต่อจากหน้า 3)

ปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ เ ต รี ย ม ประมู ล ลู ก ถ้ ว ยไฟฟ้ า มู ล ค่ า ประมาณ 1,700 ล้านบาท ซึง่ คาด ว่าจะได้รับงานดังกล่าวประมาณ 700 - 800 ล้านบาท จากมูลค่า โครงการทั้งหมด ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคาดว่าจะรับรู้รายได้ จากงานที่ ป ระมู ลใหม่ ใ นปี 55 ป ร ะ ม า ณ 5 0 0 ล้ า น บ า ท ส่วนรายได้ที่เหลือคาดว่าจะรับรู้ ในปี 56 โดยปัจจุบันโรงงานผลิต ลูกถ้วยไฟฟ้าของบริษัทฯมีกำ�ลัง การผลิต 9 พันตันต่อปี ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยัง สร้ า งโรงงานผลิ ต ลู ก ถ้ ว ยไฟฟ้ า ผลิตใหม่ ซึ่งมีกำ�ลังการผลิต 5 พันตันต่อปี โดยหากโรงงานแห่ง ใหม่เสร็จบริษัทฯ จะย้ายโรงงาน ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าที่โรงงานเก่าไป ยังโรงงานแห่งใหม่ ส่วนกำ�ลังการ ผลิตที่เหลือจะผลิตในโรงงานเดิม ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีงานใน มื อ (Backlog) ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้รายได้ภายใน

TTCL (ต่อจากหน้า 1)

นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ายการเงินและนัก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ บมจ.โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น (TTCL) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ ร วม 8,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70%YoY และมีปริมาณเงินสดในมือเพิ่มขึ้น ถึง 193% เป็น 2,441 ล้านบาท จากเดิมมีเงินสดในมือ 832 ล้าน บาท โดยในปี 54 บริษทั ฯ มีก�ำ ไร ขั้นต้น 1,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%YoY และมี กำ �ไรสุ ท ธิ 399 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18%YoY โดยมี อั ต รากำ �ไรสุ ท ธิ คิ ด เป็ น 4.44% และมี กำ � ไรสุ ท ธิ ต่ อ หุ้ น (EPS) เพิ่ ม ขึ้ น 19% เป็ น 0.83 บาท

News Station

หน้า 4

ปี 55 ทั้ ง หมด ซึ่ ง Backlog ดังกล่าวจะทำ�ให้รายได้รวมของ บริษทั ฯ เติบโตตามเป้าหมายทีว่ าง ไว้ บริษทั ฯ ประเมินว่าหากมี การเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี 58 จะเป็นโอกาสให้แก่บริษัทฯ ในการ ขยายยอดขายไปยังต่างประเทศ และในอาเซี ย นให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น อย่างไรก็ตามประเมินว่าธุรกิจลูก ถ้วยไฟฟ้าจะเติบโตได้อีกมาก โดย มองว่าบริษทั ฯ ทีผ่ ลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ในปัจจุบันในกลุ่มประเทศอาเซียน มี ไ ม่ กี่ แ ห่ ง ซึ่ ง ประเทศในกลุ่ ม ภูมิภาคอาเซียนเป็นประเทศกำ�ลัง พัฒนาทีม่ คี วามต้องการใช้พลังงาน ไฟฟ้าจำ�นวนมาก ซึง่ จะเป็นโอกาส ของบริษัทฯ ในการผลักดันธุรกิจ ดังกล่าวให้เติบโตขึ้นได้หลังความ ต้องการในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

จาก 0.70 บาท รวมถึ ง มี อั ต รา ตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงถึง 24% ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ จ่ า ย เงินปันผลในงวดครึ่งปีแรกแล้วใน อัตราหุ้นละ 0.18 บาท และวันที่ 30 เม.ย.นี้ จะจ่ายเงินปันผลงวด ครึ่ ง ปี ห ลั ง อี ก หุ้ น ละ 0.25 บาท รวมเป็น 0.43 บาท เป็นการจ่าย เงินปันผลรวมกว่า 206 ล้านบาท โดย ณ 31 ธ.ค. 54 บริษัทฯ มี ปริ ม าณงานในมื อ กว่ า 15,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะรับรู้รายได้ ส่วนใหญ่ในปี 55 ทำ�ให้รายได้รวม ในปี นี้ จะเติ บโตขึ้ น 30 - 40% และปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ กำ � ลั ง อยู่

ระหว่างเสนองานประมูลจำ�นวน มาก มี มู ล ค่ าโครงการรวมกว่ า 50,000 ล้านบาท “บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะ ขยายธุ ร กิ จ ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารร่ ว ม ลงทุนพร้อมกับรับงานรับเหมาครบ วงจร (EPC) ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นโครงการ สาธารณูปโภคและพลังงาน อาทิ โรงไฟฟ้า น้ำ�ประปา เป็นต้น และ บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จเป็น อย่างสูง โดยชนะโครงการสำ�คัญ หลายโครงการ อาทิ โครงการ โรงไฟฟ้ า นวนคร (NNE) และ โรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ สยามโซล่าร์พาวเวอร์ (SSP) ซึ่งทั้ง

2 โครงการ TTCL ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท Korea Midland Power Co., Ltd. (KOMIPO) หรือ โคมิโป ผู้ นำ � ระดั บโลกในการสร้ า งและ บริหารโรงไฟฟ้าแบบครบวงจรจาก ประเทศ เกาหลีใต้ และจะเริ่มรับรู้ รายได้ จ าก โครงการโรงไฟฟ้ า นวนคร (NNE) ในต้นปี 56 ทำ�ให้ รายได้ของบริษทั ฯ เสถียรภาพและ ความต่ อ เนื่ อ งยิ่ ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม ” นายกอบชัยกล่าว

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

อีซีคาดจีดีพียูโรโซนปีนี้จะติดลบ 0.3% เหตุศก.อิตาลี-สเปนจ่อถดถอย รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ คณะกรรมาธิการยุโรป หรือ อีซีคาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพียูโร โซนปี 2012 จะติดลบ 0.3% เนื่องจากคาดว่า เศรษฐกิจอิตาลีและ สเปนจะเผชิญภาวะถดถอย โดยการประมาณการจีดพี ยี โู รโซนปี 2012 ดังกล่าวอยู่ บนสมมุตฐิ านทีจ่ ดี พี อี ติ าลีจะติดลบ 1.3% และจีดพี สี เปนจะติดลบ 1% “เศรษฐกิ จ ยู โ รโซนจะเข้ า สู่ ภ าวะถดถอยในระดั บ ปานกลาง แนวโน้มเลวร้ายลง และความเสี่ยงยังคงมีอยู่ แต่เริ่มมี สัญญาของความมีเสถียรภาพปรากฏ” นายออลลี รีหน์ กรรมาธิการ กิจการการเงินและเศรษฐกิจสหภาพยุโรป หรือ อียูกล่าว “ตลาดเงินยังคงมีความเปราะบาง แต่ยงั พอมีสญั ญาณ ของความมีเสถียรภาพ” นายรีห์น กล่าว ทัง้ นี้ เศรษฐกิจยูโรเผชิญภาวะถดถอยรุนแรงครัง้ สุดท้าย เมื่อปี 2009 โดยจีดีพีติดลบอยูท่ ี่ 4.3% เนื่องจากรับผลกระทบจาก วิกฤตการเงินโลก

ดอยช์แบงก์คาดมูลค่าสินทรัพย์ ภายใต้การบริหารของเฮดจ์ฟันด์จ่อพุ่ง 12% รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ดอยช์แบงก์เอจี ประเมินว่า มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทุนประกัน ความเสี่ยง หรือ เฮดจ์ฟันด์จะเพิ่มขึ้น 12% ในปีนี้มาอยู่ที่ 2.26 ล้านล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความ ต้องการถือครองเงินสดของนักลงทุนลดลง และโอกาสทางการ ลงทุนมีมากขึ้น โดยจากการสำ�รวจอุตสาหกรรมเฮดจ์ฟนั ด์โดยดอยช์ แบงก์พบว่า ในปีนี้จะมีเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่เฮดจ์ฟันด์ราว 250 พันล้านดอลลาร์ ในการสำ�รวจดังกล่าวระบุว่า นักลงทุนมีความ เชื่ อ มั่ น มากขึ้ น ต่ อ ผลตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ จากการลงทุ นใน เฮดจ์ฟันด์ปีนี้ ขณะที่ในปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุน ในเฮดจ์ฟันด์เฉลี่ยติดลบ 5% “ผลตอบแทนคื อ หั วใจหลั ก ที่ นั ก ลงทุ น ต้ อ งการ ท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน นักลงทุนสถาบันตระหนักว่า ในปีนี้ เฮดจ์ฟันด์มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง ได้” นางอนิตา เนเมส ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายระดมทุนทีด่ อยช์แบงก์ กล่าว

หน้า 5

ราคาบ้านในสหรัฐฯ Q4/11 ลดลง 2.4% หลังจำ�นวนบ้านรอการขายยังมาก รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า บรรษัทสินเชื่อเพื่อ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐฯเปิดเผยว่า ราคาบ้านในสหรัฐฯ ไตรมาส 4 ปี 2011 ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ปีก่อน หลังจำ�นวนบ้านรอการขายยังคงอยู่ในระดับที่สูง ขณะที่เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า ราคาที่อยู่อาศัยใน สหรัฐฯลดลง 0.1% ส่วนราคาบ้านเฉพาะในเดือนธันวาคม ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 0.7% จากเดือนก่อนหน้า ปัจจัยที่ทำ�ให้ราคาบ้านในสหรัฐฯลดลงเป็นผลมา จากจำ�นวนบ้านรอการขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากยังคงมีการฟ้อง บังคับจำ�นองบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ข้อมูลจากเรียลตี้แทรคคาดว่า ธนาคารอาจ ฟ้องบังคับจำ�นองบ้านกว่า 1 ล้านหลังในปีนี้

AFET

TFEX

“แกว่งตัวกรอบแคบหลังไร้ปัจจัยใหม่หนุน”

“Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง”

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - ศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 245 สัญญา สถานะคงค้าง 4,511 สัญญา - ปิด 131.90 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.40 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) ปัจจัยบวก - ฤดูยางผลัดใบ ปัจจัยลบ - สต๊อกยางพาราของจีนยังสูง - ค่าเงินบาทแข็งค่า กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 55 - แนวรับ 126.30 บ./ก.ก. - แนวต้าน 138.90 บ./ก.ก.

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - ศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 8,362 สัญญา สถานะคงค้าง 30,632 สัญญา - ปิด 804.70จุด เพิม่ ขึน้ 3.20 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - Fun Flow ไหลเข้า - ประชุม G20 ตลาดคาดออกมาดี - นักลงทุนต่างชาติยงั คงซือ้ สุทธิหนุ้ อีก 2,322.09 ล้านบาท ปัจจัยลบ - เศรษฐกิจยูโรโซนต้องจับตาต่อเนือ่ ง กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ ปิดสถานะทำ�กำ�ไรบางส่วน (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 792 จุด - แนวต้าน 815 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 796 จุด แนวต้าน 819 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

หน้า 6

IRPC ราคาพื้นฐาน 6.10 บาท

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ�ซื้อ IRPC ประเมินราคาพื้นฐานปี 55 ที่ 6.10 บาท อิง P/B ที่ 1.50 เท่า พร้อมคาดแนวโน้มกำ�ไรใน Q1/55 ฟื้นตัว โดยมี ปัจจัยหนุนจาก 1) การใช้กำ�ลังการผลิตที่สูงขึ้น เทียบกับไตรมาสที่แล้วมีปิดซ่อมบำ�รุง โรงกลั่นรวม 39 วัน 2) แนวโน้มราคาน้ำ�มันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียด ของอิหร่าน อีกทั้งคาดในปี 2555 บริษัทจะมีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 7,666 ล้านบาท กำ�ไรต่อ หุ้น 0.38 บาท เพิ่มขึ้น 86.7%YoY เนื่องจาก 1) คาดส่วนต่างปิโตรเคมีจะปรับตัวดีขึ้น โดยคาดไว้ที่ 4.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (+73.1%YoY) จากราคาผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะ ปรับเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดตามอัตราการใช้กำ�ลังการผลิต (Operating Rate) ของ อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ของ CMAI ยกเว้นแค่ PS 2) รับรู้กำ�ไรเพิ่มขึ้น จาก 2 โครงการใหม่ที่แล้วเสร็จใน H2/55 คือ Propylene Booster (PRP) ซึ่งจะมีกำ�ลัง การผลิตของโพรพิลีนเพิ่มขึ้น 100 พันตัน ซึ่งจากเดิมที่ต้องซื้อจากภายนอก โดยคาด ว่าจะเพิ่มกำ�ไรให้อีก 500 ล้านบาท และโครงการ TDAE ที่จะให้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น จากผลิตภัณฑ์เดิมอีก 500 ดอลลาร์ต่อตัน ให้กำ�ไรเพิ่มขึ้นอีก 200 - 300 ล้านบาท 3) รับรู้โครงการโรงไฟฟ้าเต็มปี ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ 900 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 24/02/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

IRPC 4.72 0.02 0.43 4.72 4.76 4.70 4.70 4.73

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

55,419,500 261,963 1.27 23.60 1.27 0.04 2.55 0.20 96,450

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19/09/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 4.72 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ธนาคาร ออมสิน กองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (SI) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนหุ้น

(%)

7,869,694,600 38.52 1,950,000,000 9.54 1,183,796,970 5.79 537,098,835 2.63 504,906,708 2.47

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

News Station

ธปท. ลั่น ศก.ไทยปีนี้ฟื้นตัวกว่าคาด นายเมธี สุ ภ าพงษ์ ที่ภาคการผลิต อุตสาหกรรม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ สำ � หรั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ผู้ อำ � นวยการอาวุ โ ส ฝ่ า ย รถยนต์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เป็ น ต้ น ไป หลั ง จากได้ รั บ ต้องติดตามในระยะต่อไป คือ เศรษฐกิจการเงิน ธนาคาร รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบจากปัญหาน้ำ�ท่วม ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ แห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โลกทัง้ สหรัฐฯ และสถานการณ์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยใน ในยุโรป ซึ่งปัจจัยดังกล่าวไม่ ปี 55 จะสามารถกลั บ มา ส่ ง ผลกระทบต่ อ การส่ ง ออก ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ซึ่งมีแนว มากนัก เนือ่ งจากประเทศไทย โน้มว่าอัตราการขยายตัวทาง เริ่มกระจายความเสี่ยงไปยัง เศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวล ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ๆ ม า ก ขึ้ น รวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยเฉพาะภู มิ ภ าคเอเชี ย จะปรับเพิ่มมากขึ้นจากการ ขณะที่ ปั ญ หาการเมื อ งใน ประมาณการครัง้ ก่อนที่ 4.9% ประเทศถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ เนื่ อ งจากฐานปี ที่ ผ่ า นมา สำ�คัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ ค่อนข้างต่� ำ ประกอบกับมีแรง ชิด เนื่องจากหากมีเหตุการณ์ กระตุ้ น จากการใช้ จ่ า ยใน ไม่ดอี าจส่งผลให้เศรษฐกิจไทย ประเทศจากภาครั ฐ และ ขยายตั วได้ ไ ม่ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ เ อ ก ช น ทั้ ง ก า ร บ ริ โ ภ ค ตามที่ประเมินไว้ การซ่ อ มแซมที่ อ ยู่ อ าศั ย โรงงาน รวมทั้งการลงทุนซื้อ เครื่องจักรใหม่ทดแทน ขณะ

“กิตติรตั น์”ดีเดย์31ก.ค.นี้

เก็บต๋งแบงก์0.47% แก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ นายกิ ต ติ รั ต น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาราย ละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเงินนำ�ส่งของ สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ

ของรัฐ 0.47% เพือ่ นำ�ไปจัดตัง้ กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้พร้อมกับ ธนาคารพาณิชย์ทถี่ กู จัดเก็บใน อั ต ราเดี ย วกั น ในวั น ที่ 31

การเงินเฉพาะกิจของรัฐ จะนำ� มาจัดตั้งเป็น พ.ร.บ. กองทุน เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ เพื่ อ สามารถให้มีการตรวจสอยได้ กับฝ่ายนิติบัญญัติ แต่หากไม่ สามารถออกเป็น พ.ร.บ.ได้ ก็ จะนำ�เงินส่งเข้าในส่วนของเงิน ก.ค. 55 เพื่อนำ�ไปแก้ไขหนี้ คงคลั ง ก่ อ น แล้ ว ค่ อ ยมา กองทุนฟื้นฟูฯ 1.14 ล้านล้าน พิจารณาว่าจะทำ�อย่างไรต่อไป บาท แต่ยืนยันว่าจะมีการดูแลตาม ทั้ ง นี้ ในเบื้ อ งต้ น หลักธรรมาภิบาล คาดว่าเงินนำ�ส่งของสถาบัน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพีนธ์ 2555

ตลท.เผย “ปัญจวัฒนาพลาสติก” เข้าเทรดใน mai 28 ก.พ.นี้ นายชนิ ต ร ชาญชั ย ณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิ ด เผยว่ า บมจ. ปั ญ จวั ฒ นา พลาสติ ก (PJW) จะเข้ าเป็ น บริ ษั ท จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เป็น ลำ�ดับแรกของปีนี้ ตัง้ แต่ 28 ก.พ.นีเ้ ป็นต้น ไป PJW และบริษทั ย่อย ดำ�เนินธุรกิจ ผลิ ต และจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขึ้ น รู ป เป็ น บรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ หลากหลายประเภท เช่น น้ำ�มันหล่อลื่น นมและนมเปรีย้ ว สินค้าอุปโภคและบริโภค สารเคมีสำ�หรับการเกษตร เป็นต้น และ ชิน้ ส่วนพลาสติกสำ�หรับยานยนต์ โดยมีทนุ ชำ�ระแล้ว 276 ล้านบาท มีมูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ เดิม 440 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 112 ล้ า นหุ้ น โดยเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำ � นวน 108 ล้ า นหุ้ น และเสนอขาย กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั จำ�นวน 4 ล้านหุ้น เมื่อ 20 - 22 ก.พ. 55 ที่ผ่านมาในราคาหุ้นละ 3.60 บาท เงินจากการระดมทุน บริษัทฯ จะ นำ�ไปซื้อเครื่องจักรของบริษัทและบริษัท ย่อย ขยายโรงงานเพื่อรองรับการขยาย ธุรกิจ ชำ�ระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนิน ธุ ร กิ จ โดยมี บ ริ ษั ท แอดไวเซอรี่ พลั ส จำ�กัด เป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน และบริษทั หลั ก ทรั พ ย์ ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส จำ � กั ด (มหาชน) เป็นผูจ้ ดั การการจัดจำ�หน่ายและ

News Station

หน้า 8

รับประกันการจำ�หน่าย ด้านนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร PJW เปิดเผยว่า ราคา IPO ของบริษัทฯ มีอัตราส่วนราคา ต่อกำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ (P/E Ratio) 13.85 เท่า โดยคำ�นวณกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำ�ไร สุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 ต.ค.53 - 30 ก.ย. 54) หรื อ คิ ด เป็ น กำ �ไรสุ ท ธิ ต่ อ หุ้ น เท่ากับ 0.26 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่าย เงินปันผลไม่ต่ำ�กว่า 40% ของกำ�ไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของงบการเงิน เฉพาะและสำ�รองตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้น ใหญ่ PJW 3 ราย หลัง IPO ได้แก่ 1. กลุม่ เหมมณฑารพ ถือหุ้น 70.22% 2. กลุ่ม ตันติวุฒิกุล ถือหุ้น 2.36 % และ 3. นาย ทวีป ฤทธินภากร ถือหุ้น 2.14%

CHOW โชว์กำ�ไรพุ่ง 1,080% ปันผลทันที 0.10 บ./หุ้น นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เชาว์ สตีล อินดัส ทรี้ (CHOW) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ เมื่อ 23 ก.พ. 55 มีมติ อนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดตอบแทน ให้กับผู้ถือหุ้นจากกำ�ไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.10 บาทต่ อ หุ้ น โดยจะนำ� เสนอให้ ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 5 เม.ย. 55 หลังจากทีผ่ ลประกอบการประจำ�ปี 54 ออกมาเติบโตอย่างโดดเด่น ในปี 54 บริษทั ฯ มีรายได้จากการ ขายรวม 5,685.22 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น

46.8%YoY มี กำ � ไรสุ ท ธิ สู ง ถึ ง 185.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,080%YoY เป็นผล มาจากปริมาณสินค้าที่ขายและราคาขาย เฉลี่ยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการ ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวพุ่งสูงขึ้น เพื่อใช้ ผลิตเป็นเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยสำ�หรับ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า งและ อสังหาริมทรัพย์ ขณะทีล่ า่ สุดบริษทั ฯ ได้เซ็นสัญญา ขายเหล็กแท่งยาวให้กบั ลูกค้ารายใหญ่อย่าง เป็นทางการปีละประมาณ 1 แสนตัน ซึ่ง ถือเป็น Backlog ที่ มี อ ยู่ ใ นมื อ แน่ น อน รอเพียงการส่งมอบออเดอร์เท่านั้น และ

หลังจากนี้จะพยายามทำ�สัญญาในลักษณะ ดั ง กล่ า วกั บ ลู ก ค้ า รายอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย ดังนั้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงได้วางเป้าหมาย ขยายกำ�ลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20% จากการผลิต 280,000 - 300,000 ตัน/ปี ในปี 54 มาเป็นประมาณ 340,000 - 360,000 ตัน/ปี ซึ่งจะสะท้อนให้รายได้ เติบโตไปในทิศทางเดียวกันด้วย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ECF เตรียมยื่นไฟลิ่ง Q3/55 เทรด mai ECF เตรียมความพร้อมเข้าตลาด mai แต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. ภายใน Q3/55 หวังนำ�เงินระดมทุนขยายกำ�ลังการผลิต บุกตลาดเฟอร์นิเจอร์ทั้งไทย และต่างประเทศ มั่นใจธุรกิจโตต่อเนื่องตามตลาดเฟอร์นิเจอร์ขยายตัวสูง นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั อีสต์โคสท์ เฟอร์นเิ ทค จำ�กัด หรือ ECF ผู้ประกอบการผลิต และจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่ อ นำ � บริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (APM) เป็นที่ ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ระดมทุน เพื่อขยายธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการ ผลิ ตให้ ดี ขึ้ น อี ก ทั้ ง เสริ ม สร้ า งภาพ ลั ก ษณ์ แ ละความน่ า เชื่ อ ถื อ ต่ อ การ ดำ�เนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากคู่ค้า บริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นบริษทั ใน ต่างประเทศ สำ�หรับผลประกอบการบริษัทฯ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา มี ย อดขายเติ บโต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 มียอดขายรวม 865 ล้านบาท และ ในปี 2554 มี ย อดขายประมาณ

1,000 ล้ า นบาท ซึ่ ง หากไม่ ป ระสบ ปัญหาจากสึนามิในประเทศญี่ปุ่นและ ปัญหาอุทกภัยในประเทศ คาดว่ายอด ขายจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 - 1,200 ล้านบาท ด้านนายสมภพ ศักดิพ์ นั ธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอส เซท โปร แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า เตรี ย มยื่ น แบบรายการแสดงข้ อ มู ล (ไฟลิ่ง) ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในไตรมาส 3/2555 ทั้ ง นี้ เชื่ อ ว่ า แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ เฟอร์ นิ เ จอร์ ข อง ECF จะขยายตั ว ต่อเนือ่ ง จากความต้องการเฟอร์นเิ จอร์ คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ การใช้ ง านของกลุ่ ม ลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ฯ มี แ ผนจะเพิ่ ม กำ � ลั ง การผลิ ต และ คุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ให้สอดรับกับ ความต้องการของกลุ่มลูกค้าตลอดจน รองรั บ การขยายตั ว ของตลาดด้ ว ย เช่นกัน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพีนธ์ 2555

Lifestyle Station

การนอน กับ สิวและผิว

by Jackal_XIII

วิธีการที่ง่ายและดีที่สุดที่คุณสามารถทำ�ให้กับผิวของคุณได้ คือ การนอน!!! นักวิทยาศาสตร์ ทั่วโลกต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการได้นอนหลับอย่างเป็นสุขในค่ำ�คืนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง จะช่วยในเรื่อง ของผิวได้อย่างไม่น่าเชื่อ สุขภาพที่ดี, การพักผ่อนที่ดี เป็นแหล่งที่มาในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ในขณะที่ ระบบภูมคิ มุ้ กันทีแ่ ข็งแรงไม่ได้ชว่ ยป้องกันสิวได้ทงั้ หมด แต่ชว่ ยในการต่อสูก้ บั เชือ้ โรค ดังนัน้ การอักเสบ ของสิวก็จะหายได้เร็วขึ้น การหลับอย่างต่อเนือ่ งในช่วงกลางวันโดยไม่ถกู รบกวน ก็มปี ระโยชน์เช่นกัน ดังนัน้ หากทำ�งานดึก, นอนดึก พยามยาม รักษาตารางเวลาให้ดี การวิจัยได้ชี้แจงว่า...ระดับฮอร์โมนของคนเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราถูกรบกวนระหว่างการนอนหลับ การเพิม่ ขึน้ ของระดับฮอร์โมนจะให้ผลในการผลิตน้�ำ มันเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารเกิดสิวทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างการ นอนหลับเซลล์ผวิ จะมีการสร้างเซลล์ใหม่และบำ�รุงเซลล์เหล่านัน้ เพือ่ ซ่อมแซมตัวเองจากการใช้งานมาตลอด ทัง้ วัน เข้านอนให้เร็วขึ้นกว่าปกติประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง หลังจากนัน้ ไม่กี่วันจะรู้สึกได้ถงึ ความเนียนใสและ สุขภาพผิวหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม

Photo Release COLOR

กู้เงิน KBANK - ขยายกิจการ 302 ลบ.

ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) พร้อมคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับ สำ�มิตร สกุลวิระ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ในโอกาสที่ COLOR ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคาร กสิกรไทย วงเงินกู้ 302 ล้านบาท สำ�หรับซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูบนพื้นที่ 14 ไร่ โดยคาดว่า โรงงานแห่งใหม่จะแล้วเสร็จและสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงครึ่งหลังปี 55

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพีนธ์ 2555

Lifestyle Station

มุมการตลาด กรุงศรีฯ ออกโปรโมชั่นเอาใจคนรักหนัง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดตัวแคมเปญสนุกสุดมันส์ “Krungsri Happy MUNS Day the Movie” เพื่อเอาใจลูกค้าที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ เพียงซื้อ บัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิตของธนาคารและบริษัทในเครือ ทุกวันจันทร์ ทุกเรื่องทุกรอบทุกโรงภาพยนตร์ 1 ใบ ฟรี 1 ใบ ทั้งเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป อาทิ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และในเครือเอสเอฟ พิเศษเฉพาะบัตร Gift Card ใช้ได้ ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 55

มุมประกัน

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมออกบูธ งาน Investment Expo 2012

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด ในงาน Investment Expo 2012 ครั้งที่ 4 โดยมีผู้บริหารฝ่ายตัวแทนมอบของ ที่ระลึก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว สำ�หรับปี 55 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน Investment Expo ติดต่อกัน เป็นปีที่ 4 ซึ่งภายในงานบริษัทฯ ได้มีการแนะนำ�การวางแผนการออมผ่านการ ประกันชีวิต พร้อมบริการครบวงจร และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลาก หลายและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม เป็นจำ�นวนมาก

เอไอเอส รับซัมเมอร์...ชวนน้องๆ ประชันลีลาสเก็ตน้ำ�แข็ง กับ “Aunjai Ice Challenge 2012” เอไอเอส จับมือกับ บริษัท จอย โมเมนท์ จำ�กัด หรือ The Rink ลานสเก็ตน้ำ�แข็งสุดฮิปกลางเมือง เปิดตัวกิจกรรม “Aunjui Ice Challenge 2012” (อุ่นใจ ไอซ์ ชาเล้นจ์ 2012) เวทีที่ให้น้องๆ ได้มาร่วมประชันลีลาวาด ลวดลายสุดพลิ้ว บนลานสเก็ตน้ำ�แข็งในแบบของคุณ ต้อนรับซัมเมอร์ โดยการ แข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ รุ่น Beginner 4 - 8 ปี, รุ่น Beginner 9 - 15 ปี และรุ่น Advanced ไม่จำ�กัดอายุ เพื่อชิงรางวัลทริปทัวร์ประเทศเกาหลี ร่วมเปิด ประสบการณ์ตามรอยเส้นทางแห่งชัยชนะของ Kim Yuna ราชินีสเก็ตน้ำ�แข็ง เหรียญทองโอลิมปิก พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท สำ � หรั บ น้ อ งๆ ที่ รู้ ตั ว ว่ า มี ค วามสามารถ อย่ า รอช้ า !!!มาร่ ว มเปิ ด ประสบการณ์สุดท้าทายในแบบของคุณ งานนี้สมัครฟรี! ที่ The Rink สาขา CentralWorld ตั้งแต่วันนี้ - 20 มี.ค. 55 ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 1

เจาะกลยุทธ์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผ่านทัศนะ

“บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์”

CEO สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย

หลัง บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประกาศลั่นด้วย ความมั่นใจว่าในปีนี้ จะต้องครองแชมป์โบรกเกอร์อันดับ 1 ให้ได้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าขยายมาร์เก็ตแชร์ทุกกลุ่ม ครบทั้งหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และกองทุนรวม

“บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์”

โอกาสนี้ “บุญพร บริบรู ณ์สง่ ศิลป์” ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จะมาเผยถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ มุ่งหวังไว้ บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันดีในวงการ ตลาดเงิน-ตลาดทุน กับประสบการณ์ทำ�งานในวงการมามากว่า 20 ปี ... “บริษทั ฯ มีเป้าหมายชัดเจนในระยะยาวทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ โบรกเกอร์ในอาเซียนโดยมุ่งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดด้าน รายย่อยจากปัจจุบันอยู่ที่ 17% เป็น 22% ในปี 59 และในปี นี้มีเป้าหมายในการขยายจำ�นวนบัญชี 20% จากปัจจุบัน โดยปัจจุบนั มีบญ ั ชีทเี่ คลือ่ นไหว 50,000 กว่าบัญชี เราจะเน้น หลักการขยายฐานด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในสินค้า ต่างๆ แก่ลูกค้าทั้งหุ้นและอนุพันธ์ให้รับรู้ถึงความเสี่ยง และ เลือกลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง ผ่านการบริการที่เปี่ยม คุ ณ ภาพเพื่ อ สร้ า งจุ ด ยื น ที่ แ ตกต่ า งให้ ลู ก ค้ า จดจำ � แบรนด์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ของเรา” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

แนวโน้ ม การลงทุ น ในสั ป ดาห์ นี้ คาดว่า ในช่วงต้นสัปดาห์ดัชนีฯ จะยังมี โอกาสทีจ่ ะปรับตัวเพิม่ ขึน้ เพราะยังได้รบั แรง สนับสนุนจากเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ ยังส่งสัญญาณไหลเข้าในตลาดหนุ้ ไทย ซึง่ จะ ส่งผลดีในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม พลังงาน และธนาคาร รวมไปถึงหุ้นกลุ่ม พาณิชย์ แนะนำ� ถือหุ้น ประเมินแนวรับที่ 1,140 จุด แนวต้าน 1,150 - 1,160 จุด

ให้จับตาการประชุมสุดยอดผู้นำ� จี 20 การประชุม ECB ในสัปดาห์นี้ (29 ก.พ.) ซึ่งคาดว่าจะมีการผ่อนเงื่อนไข การค้ำ�ประกันกับแบงก์ทจี่ ะกูเ้ งินผ่าน LTRO ทีจ่ ะช่วยเพิม่ สภาพคล่องในระบบมากขึน้ อีก สำ�หรับประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ น่ า กั ง วล เพราะนั ก ลงทุ น เริ่ ม ชิ น ยกเว้นว่าการนัดชุมนุมจะยืดเยือ้ หรือมีความ รุ น แรงจึ ง จะส่ ง ผลต่ อ ตลาดหุ้ น แนะนำ� Trading เข้าซื้อเมื่อตลาดฯ ลง และแบ่ง ขายทำ � กำ � ไรเมื่ อ หุ้ น ขึ้ น ขณะที่ ต้ อ ง ระมัดระวังแรงขายทำ�กำ�ไร ให้แนวรับที่ 1,144 - 1,142 จุด แนวต้าน 1,148 - 1,152 จุด

หน้า 13

แนวโน้ ม ตลาดหุ้ น ไทยสั ป ดาห์ นี้ ดัชนีฯ มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1,148 จุดอีกครั้ง ซึง่ เชือ่ ว่าน่าจะผ่านไปได้ โดยมีแนวต้านถัดไป ที่ 1,160 จุด ส่วนแนวรับที่ 1,130 จุด โดยสัปดาห์ก่อนหุ้นพลังงานมีแรงซื้อเข้ามา จากปั จ จั ย หนุ น ราคาน้ำ � มั นในตลา ดโลก ปรับขึ้นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีแรงเก็งกำ�ไร หุน้ ธนาคาร จากการที่ MSCI จะทบทวนราย ชื่อหุ้นที่เข้าไปคำ�นวณน้ำ�หนักการลงทุน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806

Data Station

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภ�พีนธ์ 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,273.74 7.08% 4,361.42 13.57% 9,872.80 30.72% 15,626.81 48.63%

1,743.97 5.43% 4,551.82 14.16% 7,550.70 23.50% 18,288.26 56.91%

529.77 -190.4 2,322.10 -2,661.45

Last Update

24/02/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,146.14 808.27 1,753.22 301.34

Chg 6.07 4.66 10.17 -0.54 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

24/2/2012

%Chg 0.53 0.58 0.58 -0.18 32,134.76 511.27

17:01:45

AGRO 1.5 A dv ance 38%

D ecline 34%

TECH

No C hange 28%

1

0.13

0.3

0.5

0.4

0

1.35

-0.5

SERVICE

-1

CONSUMP

0.22

-0.7

FINCIAL

-0.31

D ecline 37%

A dv ance 29% No C hange 34%

RESOURC

INDUS

1.24

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806

หน้� 15

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภ�พีนธ์ 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 กุมภภ�พันธ์ 2555

PTT

( Day )

: PTT 3,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 362.00 Chg 3.00  %Chg 0.84  Open 361.00  High 363.00  Low 360.00  Prev 359.00  Avg 361.31  AccVol 5,880,800  AccVal(K฿) 2,124,785  0.83  %Fluct P/E 9.82  P/BV 1.86  DPS(Baht) 7.00  Yield(%) 3.62  EPS(Baht) 36.86  MktCap(Mil.) 1,033,980  Broker Target Update DBSV 380.00 21/2/2012 หลักทรัASP พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็431.95 นต์การเปลีย่ นแปลง 21/2/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 20/2/2012 ค่าการ MBKETม่ ขึน้ มากที390.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 363.00

Price

362.00

361.00

360.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806

หน้� 16

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภ�พีนธ์ 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2555

BJC01CA

( Day )

Price & Fundamental Symbol BJC01CA

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

2.12 0.92  76.67  1.30  2.12  1.29  1.20  1.63  161,806,000  263,029  50.92 

N/A N/A  N/A  N/A  N/A  53  Target Update No Comment

Volume Analysis

: BJC01CA

4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 2.12 2.04 2.02 2.00 1.99 1.98 1.97 1.96 1.95 1.94 1.93 1.92 1.91 1.90 1.89 1.88 1.87 1.86 1.85 1.84 1.83 1.82 1.81 1.80 1.79 1.78 1.77 1.76 1.75 1.74 1.73 1.72 1.71 1.70 1.69 1.68 1.67 1.66 1.65 1.64 1.63 1.62 1.61 1.60 1.59 1.58 1.57 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภ�พีนธ์ 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2555

MALEE

( Day )

Price & Fundamental Symbol MALEE

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: MALEE

1,200,000 1,000,000

37.25 8.50  29.57  28.75  37.25  28.50  28.75  33.30  15,509,600  516,463  26.28 

19.40 5.79  N/A  N/A  1.92  2,608 Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000

37.25 37.00 36.75 36.50 36.25 36.00 35.75 35.50 35.25 35.00 34.75 34.50 34.25 34.00 33.75 33.50 33.25 33.00 32.75 32.50 32.25 32.00 31.75 31.50 31.25 31.00 30.75 30.50 30.25 30.00 29.75 29.50 29.25 29.00 28.75 28.50

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 806

หน้า 18

ประจำ�วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพีนธ์ 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

ถ้าคุณอดทน เพื่อจะทำ�อะไรสักอย่างให้สำ�เร็จคุณจำ�เป็น อย่างมากที่จะต้องลงมือศึกษาเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นจริงเป็นจัง แต่ถ้าคุณไม่อดทน โอกาสที่คุณจะผิดพลาดก็ย่อมมีสูงเช่นกัน

อนันต์ กาญจนพาสน์

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 27 ก.พ. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you