Page 1

Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

5 5 6 7 9

News Station ดบ.ต่ำนล.แหเก็งกำไรตลาดเงิน DEMCO 53 รายไดกระฉูด BANPU บวกดี เลิก5มาตรการเงินเฟอไมพงุ

Dynamic Station SAT นาซือ้

10

เที่ยววัด

วัดอินทรวิหาร

12

ใกลไดฤกษสน ี ำ้ เงิน 5 สัญญา

รฟม.คาด ม.ค.53 ทยอยเปดประมูล

Professional Station AH ราคาเหมาะสม 9.65 บาท

13

Strawberry

ขอใหเรือ่ งรายๆ ผานพนไป

รฟม.คาดมกราคมปหนาทยอยเปดประมูลสายสีน้ำเงิน 5 สัญญาได และจะเห็น 14 มองหุˆนจากเซียน ขึน้ ตอในกรอบแคบๆ ตัวผูรับเหมาชัดเจนราวกันยายน สวนสายสีมวงที่เรียบรอยไปกอนแลวจะยื่นเรื่องหาผูเดิน รถและลงทุนระบบตอ ครม. กลางธันวาคมที่จะถึง ฟากนักวิเคราะหหลักทรัพยชี้ยังไมถึง 15 Data Station เวลาที่ราคาหุนรับเหมารายใหญจะดี๊ดาเกาะกระแส จึงแนะเก็งกำไรตามปกติดวยเหตุเสน เทคนิคกำลังฟนตัว มี CK เปนตัวเดนทาทดสอบแนวตาน 6.43 บาท ต‡อหนˆา 3

PTT มีเฮหลัง กบง.ไฟเขียว หนุนสวนตางนำเขาแอลพีจตี ามจริง

กบง.เห็นชอบใหกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มการจายเงิน ชดเชยสวนตางราคากาซแอลพีจี ในสวนของหนี้ใหมที่เกิดขึ้นตาม จริงให PTT โดยไมมีเพดานราคา เริ่มมีผลทันทีพฤศจิกายนนี้ ฟากบิ๊ก ปตท.กลับบอกไมไดประโยชน ขณะที่เซียนหุนแนะนัก ลงทุนเก็บหุนไดเลย ชี้ราคาเปาหมายที่ 219 บาท ต‡อหนˆา 3

‘โศภนา เจนบวร’

ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 11

Investment Opportunities in Southeast Asia

‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

ลั่นยังไมโดนเขมรยึดสัมปทาน SAMART ภาวนาปญหาหยุดบานปลาย

SAMART แถลงการณปฏิเสธกระแสขาวกัมพูชายึดสัมปทาน หรือซื้อคืน CATS มั่นใจไดหากินครบสัญญาสัมปทาน 32 ป ยันมุงเนน นำเสนอสินคาและบริการเทานั้น ไมขอของเกี่ยวไฟการเมือง พรอมชี้หาก คดีพนักงานขโมยขอมูลการบินสิ้นสุดเมื่อใดอำนาจการบริหารจัดการจะ กลับคืนมาตามปกติทันที ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 2

Be The Leader

Investment Opportunities in Southeast Asia ‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

Sponsor and Partnership By

Contact For Information Tel:02-5549390 or ir@irplus.in.th www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552 จายเงินคืนภายหลัง สั ญ ญากลั บ มา แต ป ระเมิ น ว า จะ ใกลไดฤกษ (ตอจากหนา 1) ทั้ ง นี้ รู ป แบบบริ ก ารการ สามารถลงนามไดภายในป 52 นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร เดิ น รถจะเป นในลักษณะวาจางไมใช อนึ่ ง โครงรถไฟฟ า สายสี ว า ที่ ผู ว า การการรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห ง ประเทศไทย (รฟม.) เปนการใหสัมปทาน โดยคาดวาจะ มวงสัญญาที่ 1 วงเงิน 13,100 ลาน เปดเผยวา การดำเนินงานโครงการ จั ด ทำร า งเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละ บาท ทางกลุมซีเคทีซีจอยทเวนเจอร ก อ สร า งส ว นต อ ขยายรถไฟฟ า สาย ขอบเขตของผู ว า จ า ง (TOR) แล ว ซึ่งประกอบไปดวย บมจ.ช.การชาง สี น้ ำ เงิ น ช ว งบางซื่ อ -ท า พระ กั บ เสร็จประมาณเดือนม.ค. 53 และจะ ( C K ) แ ล ะ บ ริ ษั ท โ ต คิ ว ค อ น หัวลำโพง-บางแค คาดวาจะนำเสนอ เปดประมูลไดในเดือนก.พ. - มี.ค. ป สตรัคชั่น จากประเทศญี่ปุน เปนผู ต อ คณะกรรมการ รฟม. ประมาณ หน า ซึ่ ง คาดว า จะทราบผลหลั ง ชนะการประมู ล โครงการดั ง กล า ว ขณะที่ สั ญ ญาที่ 2 โครงสร า งยก กลางเดือนธ.ค. 52 จากนั้นจะทยอย จากนั้นประมาณ 3 - 4 เดือน ส ว นการลงนามในสั ญ ญา ระดั บ ส ว นตะวั น ตก จากสถานี เริ่ ม ขั้ น ตอนการเป ด ประมู ล ทั้ ง 5 ว า จ า งการก อ สร า งรถไฟฟ า สายสี สะพานพระนั่ ง เกล า -สถานี ค ลอง สัญญา ภายในเดือนม.ค.ปหนา “จะได เ ห็ น ตั ว ผู รั บ เหมาที่ ม ว ง สั ญ ญาที่ 2 และสั ญ ญาที่ 3 บางไผ และงานกอสรางสะพานขาม ชัดเจนของโครงการสวนดังกลาวใน ป จ จุ บั น ทางอั ย การยั ง ไม ไ ด ส ง ร า ง แม น้ ำ เจ า พระยา ด า นทิ ศ ใต ข อง เดื อ นกั น ยายน 53 และน า จะเริ่ ม กอสรางไดในชวงเดือนพฤศจิกายนป หน า โดยประเมิ น เวลาใช ใ นการ ดำเนินการสายสีน้ำเงินประมาณ 5 ป และนาจะใชเวลาจัดการสายสีน้ำเงิน เร็ ว กว า สายสี ม ว งประมาณ 4 - 5 KHAOKHO GOLDEN RESORT เดือน เพราะเราใชเงินกูจากในประ เทศทั้งหมด” นายชูเกียรติ กลาว .....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... ทั้งนี้ งานโยธาของสวนตอ เป น รี ส อร ทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง ขยายสายสี น้ ำ เงิ น จะแยกเป น 5 ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย สั ญ ญ า แ บ ง เ ป น ง า น ก อ ส ร า ง หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ โครงสร า งใต ดิ น 2 สั ญ ญา คื อ และแนบชิ ดกับความเปนธรรมชาติ และ สัญญาที่1 ชวงหัวลำโพง-สนามชัย อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว ระยะทาง 2.8 กิ โ ลเมตร จำนวน 2 ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก สถานี วงเงิน 11,649 ลานบาท และ หนี จากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ สั ญ ญาที่ 2 ช ว งสนามชั ย -ท า พระ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ ระยะทาง 2.6 กิ โ ลเมตร จำนวน 2 ใจ มิรูลืม...... สถานี วงเงิน 10,818 ลานบาท ส ว นโครงสร า งยกระดั บ 2 สัญญา คือ สัญญาที่3 ชวงเตาปูนท า พระ ระยะทาง 11 กิ โ ลเมตร ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai จำนวน 8 สถานี วงเงิน 11,395 ลาน ÃѺʋǹŴ 20% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 บาท สั ญ ญาที่ 4 ช ว งท า พระ-หลั ก สอง (บางแค) รวมงานศูนยซอมบำรุง และอาคารจอดแล ว จร ระยะทาง หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ 10.5 กิโลเมตร จำนวน 7 สถานี วง ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ..... เงิน 13,429 ลานบาท สวนสัญญาที่ 5 คื อ งานระบบรางวงเงิ น 5,169 PTT มีเฮ (ตอจากหนา 1) ลานบาท ความเปนจริงที่เกิดขึ้นใหกับ บมจ. สำหรับการเปดประมูลหาผู น า ย แ พ ท ย ว ร ร ณ รั ต น ปตท. (PTT) โดยไมกำหนดเพดาน เดิ น รถและลงทุ น ระบบการเดิ น รถ ชาญนุ กู ล รมว.พลั ง งาน ในฐานะ ราคา เริ่มตั้งแตเดือน พ.ย.นี้เปนตน โครงการรถไฟฟาสายสีมวง (บางซื่อ- ประธานคณะกรรมการบริ ห าร ไป บางใหญ ) นั้ น ทางสำนั ก งานคณะ นโยบายพลังงาน (กบง.) เปดเผยวา เดิ ม กบง.กำหนดให ห นี้ กรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบาย ใหมที่เกิดขึ้นในป 52 มีการชดเชย สั ง คมแห ง ชาติ (สภาพั ฒ น ) จะนำ พลั ง งาน (กบง.) มี ม ติ ใ ห ก องทุ น เดื อ นละไม เ กิ น 500 ล า นบาท แต เสนอตอ ครม.ภายในเดือนธ.ค. 52 น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง เพิ่ ม การจ า ยเงิ น หนี้เกาที่เกิดในป 51 ยังคงชดเชยใน โดยในหลักการจะใหเอกชนเปนผูเขา ชดเชยส ว นต า งราคาก า ซหุ ง ต ม อัตราเดิมเดือนละ 500 ลานบาท ซึ่ง รวมลงทุนระบบการเดินรถ และรัฐจะ (LPG) ในส ว นของหนี้ ใ หม ต าม ปจจุบันกองทุนน้ำมันมีหนี้ดังกลาว

¾ÔàÈÉ!!!

หน้า 3

สะพานพระนั่งเกลานั้นทางบมจ. ซิ โน-ไทย เอ็ น จี เ นี ย ริ่ ง แอนด คอน สตรั ค ชั่ น (STEC) เป น ผู ช นะมู ล ฯ ส ว นกลุ ม พี เ ออาร จ อยท เ วนเจอร ประกอบดวย บมจ. แอสคอน คอน สตรัคชั่น (ASCON), บมจ. เพาเวอร ไลน เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) และ บริษัท รวมนครก อ สร า ง เป น ผู ช นะการ ประมูล ในสวนของสัญญาที่ 3 งาน ก อ สร า งศู น ย ซ อ มบำรุ ง และอาคาร จอดรถ วงเงิน 5,025 ลานบาท ทั้งนี้ ปจจุบันสัญญาที่ 1 ปจจุบันบมจ. ช. การชาง (CK) ชนะการประมูล ไดมี การลงนามสัญญาเรียบรอยแลว และ จะเริ่มกอสรางในเดือนธันวาคมนี้ ด า นนั ก วิ เ คราะห บ ล.เคที ซิ มิ โ ก ระบุ ว า แม โ ครงการรถไฟฟ า สายต า งๆ จะมี ค วามคื บ หน า ขึ้ น อี ก ขั้ น ไม ไ ด มี ผ ลบวกชั ด เจนจนทำให ตองปรับคำแนะนำเชิงพื้นฐานของหุน CK-STEC-ITD เนื่ อ งจากได มี ก าร คาดการณ เ รื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ไว แ ล ว กอนหนานี้ โดยยังคงแนะนำ ‘ซื้อ’ หุน CK มองราคาพื้นฐานอยูที่ 7.75 บาท สวนหุน STEC แนะ ‘ขาย’ ใหราคา พื้นฐานที่ 8.00 บาท ขณะที่สนับสนุน ให ‘ซื้อเก็งกำไร’ หุน ITD โดยมีราคา พื้นฐานอยูที่ 3.50 บาท ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห ท าง เทคนิ ค บล. ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) ม อ ง สั ญ ญ า ณ ท า ง เ ท ค นิ ค หุ น ที่ เกี่ยวของกับรถไฟฟาทั้ง CK-STECITD อยูในลักษณะฟนตัว ซึ่งทั้งหมด ยังแนะนำให ‘เก็งกำไร’ ทั้ ง นี้ หุ น CK มี แ นวต า นที่ 6.43 บาท และแนวรั บ อยู ที่ 5.90 บาท หุ น STEC ให แ นวต า น 6.60 บาท แนวรับอยูที่ 6.00 บาท สวน ITD ประเมินแนวตานที่ 3.18 บาท และ แนวรับอยูที่ 2.94 บาท คงเหลือทั้ง 2 สวน คือ หนี้เกาที่เกิด ในป 51 ประมาณ 3,000 ลานบาท แ ล ะ ห นี้ ใ ห ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ป 5 2 ประมาณ 4,000 ลานบาท ทั้งนี้ในเดือน ต.ค.ที่ผาน มามีสวนตางราคานำเขา LPG ถึง 1,100 ลานบาท เนื่องจากมีปริมาณ นำเข า ที่ สู ง ถึ ง 1.12 แสนตั น และ ราคาสูงถึง 700 เหรียญสหรัฐ/ตัน ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

PTT มีเฮ

(ตอจากหนา 3)

ทำให PTT ตองรับภาระที่ เพิ่มขึ้น กบง.จึงตองการลดภาระให กั บ PTT คาดว า หากมี ก ารปรั บ เพดานการจายชดเชยหนี้ LPG แลว จะทำให มี ห นี้ ค า งอยู ป ระมาณ 7,000 ลานบาท กอนสิ้นป 53 สำหรั บ การนำเข า LPG ตั้งแตปกอนจนถึงเดือน ต.ค.ปนี้มี ปริมาณรวม 966,021 ตัน แบงเปน ป ที่ แ ล ว 446,414 ตั น และป นี้ 519,607 ตั น และคาดว า ในเดื อ น พ.ย. - ธ.ค.ปนี้มีแนวโนมที่จะนำเขา มากเกินกวา 1 แสนตัน/เดือน สวน ปหนาคาดวาจะมีการนำเขาไมต่ำ กวา 1 ลานตัน

ลั่นยังไมโดน

(ตอจากหนา 1)

นายวั ฒ น ชั ย วิ ไ ลลั ก ษณ กรรมการผู จั ด การใหญ บมจ. สามารถคอร ป อเรชั่ น (SAMART) ออกแถลงการณ ว านนี้ (25 พ.ย. 52) ระบุดังนี้ 1. บริ ษั ท ขอยื น ยั น ว า กระแสข า วเกี่ ย วกั บ การเข า ยึ ด สัมปทานหรือซื้อคืน คัมโบเดีย แอร

อย า งไรก็ ต ามด า นนาย ประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ ประธาน กรรมการและกรรมการผู จั ด การ ใหญ PTT เปดเผยวา การเพิ่มสวน ต า ง ดั ง ก ล า ว บ ริ ษั ท ฯ ไ ม ไ ด ประโยชนในสวนนี้แตอยางใด แต ประชาชนโดยทั่ ว ไปได ป ระโยชน เนื่ อ งจากการนำเข า ก า ซในราคา แพงนำมาขายราคาถู ก โดยใน ป จ จุ บั น ราคาขายก า ซ LPG ใน ตลาดโลกอยูที่ 700 เหรียญ/ตัน ซึ่ง ประเทศไทยจำหนายหนาโรงกลั่น เพี ย ง 330 เหรี ย ญ/ตั น เท า นั้ น ดังนั้นจึงเปนการแบกภาระทางดาน ต น ทุ น พอสมควร ทั้ ง นี้ ย อมรั บ ว า การแบกภาระต น ทุ น ดั ง กล า ว มี

ทราฟฟก เซอรวิสเซส (CATS) โดย รัฐบาลกัมพูชานั้นเปนเพียงขาวลือ เพราะบริษัทไมเคยไดรับการติดตอ จากรัฐบาลกัมพูชา หรือบุคคลใดใน ครอบครั ว ของท า นนายกรั ฐ มนตรี กั ม พู ช า เพื่ อ ขอซื้ อ หุ น หรื อ เข า ครอบงำกิ จ การของ CATS แต อยางใด การที่เจาหนาที่ของกัมพูชา เขามาดูแลกิจการของ CATS เปน การชั่วคราวก็เพื่อสรางความมั่นใจ ในความมั่นคงของประเทศกัมพูชา และให บ ริ ก ารทุ ก อย า งสามารถ ดำเนินตอไปตามปกติ บริษัทไดรับ การยืนยันวา เมื่อการดำเนินคดีตอ พนั ก งานดั ง กล า วเสร็ จ สิ้ น ลง การ บริ ห ารและจั ด การของ CATS จะ กลับเปนปกติเชนกัน 2. บริ ษั ท ได รั บ ความ ช ว ยเหลื อ และร ว มมื อ อย า งดี จ าก หนวยงานและรัฐบาลกัมพูชาตั้งแต เริ่มสัมปทานในป 2544 บริษัทไดรับ ทราบวา รัฐบาลกัมพูชาไมเคยเขา ยึดหรือครอบงำกิจการของนักลงทุน

News Station

หน้า 4

ความเปนไปไดวา รัฐบาลอาจจะมี แนวโน ม การปรั บ เพิ่ ม ราคาก า ซ LPG ขึ้ น แต จ ะยกเว น ในส ว นของ การใชภาคครัวเรือน ข ณ ะ ที่ ส ถ า บั น วิ จั ย นครหลวงไทย (SCRI) ประเมินหุน PTT มี ค วามน า สนใจลงทุ น ขึ้ น เพราะจะได ป ระโยชน จ ากกรณี ดั ง กล า ว เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ราคา

LPG ไดปรับตัวสูงขึ้นและปริมาณ การนำเขาก็สูงขึ้นเชนเดียวกัน โดย จะสงผลดีตอกระแสเงินหมุนเวียน ของบริษัทฯ อีกทั้งไมตองแบกภาระ คาชดเชยดังกลาวเหมือนที่ผานมา สำหรั บ คำแนะนำการ ลงทุนคือ ‘ซื้อ’ ราคาเหมาะสมป 53 ที่ 219 บาท

ต า งชาติ แ ม แ ต ร ายเดี ย ว บริ ษั ท เชื่อมั่นวาจะสามารถบริหารกิจการ ของ CATS ได ต ลอดระยะเวลา สัมปทาน 32 ป 3. บริ ษั ท ขอยื น ยั น ว า บริ ษั ท มี จ ริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ที่ ไ ม เ ข า ไป ของเกี่ยวกับการเมือง และมีพันธกิจ ที่มุงเนนในการนำเสนอสินคาและ บริ ก ารที่ เ ป ย มคุ ณ ค า และสามารถ ตอบสนองความตองการสูงสุดของ ลู ก ค า สร า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ ที่ แข็งแกรงกับพันธมิตรธุรกิจ มอบผล ตอบแทนที่คุมคาเกินคาดหมายแกผู ถือหุน และสราง ‘สามารถ’ ใหเปน

องคกรที่นาเชื่อถือและนารวมงาน ดวย “จากปญหาความขัดแยง ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ ณ ขณะนี้ ทำให บ ริ ษั ท ฯ ได รั บ ผลกระทบค อ นข า งมากและไม อยากให ป ญ หาบานปลายมากขึ้ น ด ว ยการถู ก นำไปเกี่ ย วโยงกั บ การ เมือง บริษัทฯ หวังแตเพียงวา CATS จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได ตามปกติ ใ นเร็ ว ๆ นี้ ” นายวั ฒ น ชั ย กลาวในแถลงการณ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

เฟดเตือนดบ.ต่ำหนุนนลท. แหเก็งกำไรตลาดเงิน

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟดเตือนวา อัตราดอก เบี้ยที่อยูในต่ำสุดเปนประวัติการณอาจสงผลให เกิดการเก็งกำไรมากเกินไปในตลาดเงิน และอาจ สงผลใหอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นเร็วกวาที่คาดการณ โดยในแถลงการการประชุมเฟดระหวาง วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน ซึ่งเผยแพรระบุวา สมาชิก คณะกรรมการตลาดเสรีเฟดจำนวนมากมีความ เห็นวา การคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำสุดเปน ประวัติการณนั้นไดสงผลขางเคียงเชิงลบ ซึ่งไดแก การเก็งกำไรในตลาดเงินสูงเกินไป หรือ อาจทำให มีการคาดการณมากขึ้นวาอัตราเงินเฟอจะเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในการประชุมชวงวันดังกลาว เฟด ไดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับใกลเคียงศูนย พร อ มส ง สั ญ ญาณว า จะคงอั ต ราดอกเบี้ ย ใน ระดับดังกลาวตอไปอีกระยะ ทั้งนี้ การคงอัตราดอกเบี้ยในระดับไดกอ ใหเกิดการเก็งกำไรในตลาดสินคาโภคภัณฑ โดย เฉพาะอย า งยิ่ ง ทองคำ ซึ่ ง ได ท ำจุ ด สู ง สุ ด ใหม ที่ 1,174 ดอลลาร/ออนซที่ตลาดนิวยอรค

แบงกชาติเวียดนามลดคาเงิน ดอง 5.2%

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ธนาคาร กลางเวียดนามลดคาเงินดองลง 5.2% พรอมกับ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอางอิงจาก 7% เปน 8% มีผล วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เพื่อลดการขาดดุลการคา ซึ่ง กำลั ง เป น ป จ จั ย กดดั น ต อ ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุนที่มีตอเงินดอง โดยธนาคารกลางเวียดนามไดลดอัตรา แลกเปลี่ยนอางอิงคาเงินดองลงมาอยูที่ 17,961 ดอง/ดอลลาร และไดลดกรอบการเคลื่อนไหวของ อั ต ราแลกเปลี่ ย นค า เงิ น ดองจาก 5% เป น 3% พร อ มขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย เป น ครั้ ง แรกนั บ แต เ ดื อ น มกราคม หลั ง อั ต ราเงิ น เฟ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน เพิ่มขึ้น 4.3% เวี ย ดนามกลายเป น ประเทศแรกใน ภู มิ ภ าคเอเซี ย ที่ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย หลั ง อั ต รา เงินเฟอในเดือนพฤศจิกายนยังคงเพิ่มขึ้น นายไต ฮุ ย นั ก วิ เ คราะห ส แตนดาร ด ชารเตอรดในสิงคโปรกลาววา การขึ้นอัตราดอก เบี้ยจะชวยใหเงินดองมีเสถียรภาพ สวนการลดคา เงินดองเปนการชวยภาคสงออก “นโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ของเวียดนามนั้นแตกตางอยางสิ้นเชิงกับประเทศ อื่นๆในภูมิภาคเอเซีย” นายไต กลาว

News Station

หน้า 5

จีนแยมจะเพิ่มความยืดหยุนคา เงินหยวน

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา นาย จาง ซื่อหยุน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการ คลังจีนกลาววา จีนอาจพิจารณาเพิ่มความยืด หยุนของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินหยวน ซึ่งเปน แนวทางที่ธนาคารกลางจีนไดเคยประกาศเมื่อ เดือนที่ผานมา ขณะเดียวกันนายจางกลาววา ขณะนี้ จี น ยั ง คงอยู ก ระบวนปฏิ รู ป ระบบอั ต ราแลก เปลี่ยนของประเทศ ซึ่งจำเปนจะตองกระทำดวย ความรอบคอบ การใหความเห็นดังกลาวของนายจาง เกิดขึ้นทามกลางกระแสกดดันจากประเทศคูคา ที่ เ สี ย เปรี ย บดุ ล การค า กั บ จี น จากการที่ จี น คง อั ต ราแลกเปลี่ ย นค า เงิ น หยวนที่ ร ะดั บ ต่ ำ กว า มูลคาที่แทจริง “จีนจะเพิ่มความยืดหยุนของอัตราแลก เปลี่ยนคาเงินหยวนในระดับที่สามารถจัดการได ในอนาคต และใหอิงกับความตองการในตลาด รวมถึงในตะกราเงินดวย” นายจาง กลาว อยางไรก็ตาม นายจาง กลาววา จีนจะ ปฏิรูปอัตราแลกเปลี่ยนดวยรูปแบบของจีนเอง และในลักษณะที่สามารถจัดการได

DEMCO ลั่นรายได 53 พุงสูงสุดประวัติการณ

นายประเดช กิตติอิสรานนท กรรมการผู จัดการ บมจ.เด็มโก (DEMCO) เปดเผยวา ผลการ ดำเนินงานในไตรมาส 4/52 นาจะพลิกกลับมามี กำไรจากไตรมาส 3/52 ที่มีผลขาดทุน โดยไตรมาส 4/52 จะมีการบันทึกกำไรประมาณ 25% จากการ ขายหุนบริษัท วินเอนเนอยี่ โฮลดิ้ง จำกัดโดยได ขายหุนในชวงเดือนพ.ย. ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยูระหวางเจรจา กั บ บริ ษั ท ที่ ล งทุ น ด า นพลั ง งานที่ ส นใจเข า ซื้ อ หุ น ของ บริษัท เซสเทนเนอเบิล จำกัด ที่บริษัทฯ ถืออยู 8% โดยคาดวานาจะสรุปไดเดือน ธ.ค. 2552 และ จะบันทึกกลับเขามาเปนกำไรประมาณ 24 ลาน บาท โดยหากขายไมทันตามเวลาดังกลาวอาจจะ เลื่อนไปขายและรับรูเปนกำไรชวงตนป 53 ขณะ เดียวกันจะทยอยรับรูรายไดจาก Backlog ที่มีอยู ในมือประมาณ 700-800 ลานบาท อีกทั้งคาดการณรายไดในป 52 จะอยูที่ 1.7 - 1.8 พันลานบาท ลดลงจากป 51 ที่ได 2.2 พั น ล า นบาท โดย 9 เดื อ นแรกบริ ษั ท ฯ มี ร ายได 1,047 ลานบาท เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการ ชะลอโครงการโรงไฟฟาพลังงานแกลบมูลคา 330 ลานบาท ที่คาดวาจะสามารถสรุปโปรเจ็กไฟแนนซ ได ใ นช ว งต น ป 2552 แต ติ ด ป ญ หาเรื่ อ งการ

ขอสินเชื่อธนาคารทำใหโครงการชะลอไป นอกจากนี้ รายไดที่ลดลงเปนผลมาจาก ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว โดยในไตรมาส 3/52 รายได ใ นส ว นของโรงงานลดลง ซึ่ ง กลุ ม ลู ก ค า โทรคมนาคมก็ชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจน ของการประมูลใบอนุญาต 3G อนึ่ง ในป 51 โครงสรางรายไดงานภาค รัฐอยูที่ 20% เอกชน 80% ในป 52 งานภารัฐ 50% เอกชน 50% และในป 2553 งานภารั ฐ 30% เอกชน 70% พร อ มกั น นี้ ค าดรายได ป 53 จะเติ บ โต สูงสุดตั้งแตตั้งบริษัทฯ โดยมีรายไดไมรวมโรงไฟฟา พลังงานลมอยูที่ประมาณ 3.5 พันลานบาท ขณะ เดียวกันคาดวากำไรก็จะเติบโตเชนเดียวกัน เพราะ บริษัทฯ มี Backlog ปจจุบันอยูที่ 2.8 พันลานบาท โดยรับรูรายไดไตรมาส 4/2552 จำนวน 700 - 800 ลานบาท และที่เหลือก็รับรูรายไดในชวงครึ่งปแรก 2553 อยางไรก็ตาม ปกติ Backlog ที่บริษัทฯ ทำได สู ง สุ ด อยู ที่ ป ระมาณ 2 พั น ล า นบาท ขณะ เดียวกันบริษัทฯ ยังไดยื่นประมูลงานใหม 2,764 ลานบาท และมีงานประมูลที่เตรียมจะเสนอราคา อี ก 1,210 ล า นบาท ซึ่ ง คาดว า จะได รั บ งาน

ประมาณ 500 -1,000 ลานบาท นอกจากนี้ในชวง ที่ผานมาบริษัทฯ ยังรับวิศวกรเขามา 30 คน ซึ่ง เปนการเตรียมความพรอมที่จะสามารถรับงานใน อนาคตไดจำนวน 4 - 5 พันลานบาท สำหรับการจายปนผลครึ่งหลังป 52 จะ สามารถจายไดมากกวานโยบายที่จายไมนอยกวา 40% ของกำไรสุทธิ เพราะบริษัทฯ จะมีกระแสเงิน สดจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุน สามัญชุดที่ 1 จำนวน 300 ลานบาท เขามาในชวง เดื อ นมี . ค. 2553 และการแปลงสภาพใบสำคั ญ แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญชุดที่ 2 อีกประมาณ 100 ลานบาท ในชวงเดือนเม.ย.-มิ.ย. 2553 ซึ่งจะทำให บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนคอนขางมาก www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

BANPU บวกดี BANPU บวกดีมาหลายวันจนแทงกราฟเฉียงขึ้นสรางจุดสูงสุด ใหมอีกแลว ซึ่งบนระดับเหนือ 500 นี้ จะวาแพงก็แพง-จะวาถูกก็ถูก แลว แตมุมมองของผูลงทุน ทวาในมุมมองของการเก็งกำไร ยิ่งราคาหุนพุงสูง ก็ยิ่งแปลวามี คนติ ด หุ น น อ ย โอกาสที่ จ ะถู ก ดั น ให ร าคาขึ้ น ต อ ได อี ก ก็ ยิ่ ง มาก โดน แนนอนวา ปลายๆ ปการขยับของหุนตัวใหญมักจะเกิดจากเงินนักลงทุน ตางชาติรวมถึงกองทุนเปนหลัก ดั ง นั้ น หากใครคิ ด จะตามที่ ร ะดั บ ราคาในวั น นี้ คงต อ งจั บ สัญญาณจาก 2 กลุมนี้ใหแมนๆ โดยเฉพาะตางชาติที่มักจะทำทางมา กอนกองทุน ดานนักวิเคราะห บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) ประเมินสัญญาณ เทคนิคหุน BANPU พบยังเปนขาขึ้น และมีแนวโนมขึ้นตออีก มีแนวตาน ที่ 550 บาท แนวรับที่ 518 บาท กลยุทธการลงทุน แนะนำ ซื้อ วานนี้ราคาหุนปดที่ 524 บาท บวก 22 บาท หรือ 4.38% มูลคา ซื้อขาย 1,353.56 ลานบาท

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

BANPU Financial Data

งบ Q3/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/09/2552 Asset 96,613.27 Liabilities 42,804.74 Equity 47,203.55 Paid-up Capital 2,717.48 Revenue 49,970.16 Net Profit 12,588.48 EPS(Baht) 46.32 ROA(%) 26.67 ROE(%) 33.17 Net Profit Margin(%) 25.19

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

695.69

+19.47

+2.88

487.95

+14.98

+3.17

1,053.72

+32.19

+3.15

213.14

+3.32

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+1.58 18,174.03 252.59

25/11/09 16:59:49

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

935.01

658.51

+276.50

(5.14%)

(3.62%)

Foreign

3,714.75

5,328.58

(20.44%)

(29.32%)

10,641.12

9,841.05

(58.55%)

(54.15%)

Local Last Update

-1,613.83

+800.07

25/11/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 24/11/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

9.52 2.89 173.70

2.39 136,417.42

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 11/09/2552 5 อั น ดั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 5. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

52,297,655 (19.24%) 18,020,594 (6.63%) 911,857,900 (4.36%) 8,855,750 (3.26%) 8,053,808 (2.96%)

ÃÇÁµÑÇ

บวก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ กันเขาไป ยิ่งพอมีกระแสชัดเจนวาวันแดงเดือดถูกเลื่อนออกไปไร กำหนด พลังซื้อก็โหมกระหน่ำจนหุนเกือบจะทดสอบ 700 จุดไดอีกครั้ง แตในใจลึกๆ (อีกแลว) เชื่อวา หุนไทยหลังรีบาวดแรงจัด มันก็ตองพักฐานกันบาง (ถึงจะยังมิอาจฟนธง ไดชัดวาจะเปนวันนี้เลยหรือไมก็ตาม) ซึ่งวานนี้เห็นไดชัดวา เงินที่ไหลเขาประเทศไทยจนทำใหคาบาทแข็งขึ้น มิไดซื้อสุทธิในกระดานหุนแตอยางใด หนำซ้ำยังขายตั้งพันกวาลานอีกตางหาก มาบรรทัดนี้...มาตามความคืบหนา เรื่องนี้กันตอ (ไมไดหมายถึงเรื่องสายการบินแหงชาตินะ) โดย กำลังหมายถึง เรื่องมารเก็ตติ้งกับอินเซนทีฟ ลาสุดๆ แกนนำเจาหนาที่มารเก็ตติ้งคือ นายเอกฑัต จุลสุวรรณ ได ใหขอมูลกับสื่ออีกแลววา ผลสรุปการหารือของแกนนำตัวแทนมารเก็ตติ้งกวา 20 แหง จากทั้งหมดที่มีอยู 35 แหง โดยไมนับเจาหนาที่มารเก็ตติ้งที่อยูในเครือธนาคารพาณิชยและโบรกเกอรตางประเทศ ไดขอสรุปวาในวันนี้ บายโมงตรงจะสงตัวแทนยื่นหนังสือตอคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเรียกรองขอความเปนธรรมใน 2 ประเด็นหลัก คือ ขอใหมีการยกเลิกคาอินเซนทีฟที่ 25% และเรียกรองใหสามารถยายสถานที่ทำงานได ...... แตถาไมไดผล ตามที่เรียกรอง ก็จะทำการจัดชุมนุมครั้งที่ใหญที่สุด จะมีคนรวมชุมนุมกวา 1,000 คน ในสัปดาหหนา..... www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 7

ผูวาธปท.เชื่อเลิก5มาตรการไมกระทบเงินเฟอพุง KBANKสยายปกผูนำธุรกิจตลาดทุน-กูรวมป53

นางธาริษา วัฒนเกส ผูวา การธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา แมโครงการ 5 มาตรการ ลดค า ครองชี พ ให แ ก ป ระชาชนจะ สิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม ป 2552 นี้ และรั ฐ บาลจะไม ต อ อายุ ม าตรการ ดั ง กล า ว ก็ เ ชื่ อ ว า จะไม ท ำให อั ต รา เงินเฟอปรับตัวสูงขึ้นจนสรางปญหา ตอเศรษฐกิจ “อั ต ราเงิ น เฟ อ ของไทยอยู ในระดั บ ต่ ำ ตลอดจนสถานการณ ต า งๆ เปลี่ ย นแปลงไปมาก รวมถึ ง ปญหาคาครองชีพของประชาชน ซึ่ง แตกตางจากในชวงตนปกอนที่เริ่มใช มาตรการดังกลาวนั้นเปนชวงที่อัตรา เงิ น เฟ อ อยู ใ นระดั บ สู ง ” ผู ว า ธปท. กลาว ทั้ ง นี้ ผู ว า ธปท. คาดว า เศรษฐกิจไทยปหนา จะฟนตัวอยาง ค อ ยเป น ค อ ยไป ซึ่ ง จะเห็ น ได จ าก ตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจหลายดาน ปรับตัวดีขึ้น ทั้งการสงออก และดัชนี ความเชื่อมั่นตางๆ อยางไรก็ตามยังมี ปจจัยเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายใน เกี่ยว กับการเบิกจายงบไทยเขมแข็งวาจะ

สามารถเบิกจายตามเปาหมายหรือ ไม รวมทั้งปจจัยภายนอก โดยเฉพาะ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกกวาจะ ฟนตัวอยางยั่งยืนหรือไม “ขณะนี้ เ ศรษฐกิ จ ไทยได ผานจุดต่ำสุดไปแลว และคาดวาในป 53 จะฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป” ผูวาธปท.ย้ำ

นายธิ ติ ตั น ติ กุ ล านั น ท ผู บริ ห ารสายงานธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปดเผย วา ในป 2552 นี้ภาคธุรกิจมีการระดม ทุนดวยการออกหุนกูเปนจำนวนมาก โดยคาดว า จะมี มู ล ค า ประมาณ 347,100 ลานบาท จำนวนนี้ธนาคาร ทำหนาที่เปนผูจัดจำหนายประมาณ

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บลจ.ทหารไทยขายบอนดกิมจิ2รุน2พันลบ. ดร.สมจิ น ต ศรไพศาล กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น ทหารไทย จำกั ด เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯ อยู ระหว า งการเป ด ขายกองทุ น เป ด พันธบัตรเกาหลีใตพรอมกันอีก 2 รุน ตั้งแตวันนี้จนถึง 1 ธ.ค. ศกนี้ โดยมี มู ล ค า ทั้ ง 2 กองทุ น รวม 2,000 ลานบาท ไดแก กองทุนเปด ทหารไทยพันธบัตรเกาหลีใตรุน 44 อ า ยุ ป ร ะ ม า ณ 6 เ ดื อ น มู ล ค า

โครงการ 1,500 ล า นบาท และ กองทุ น เป ด ทหารไทยพั น ธบั ต ร เกาหลีใตรุน 45 อายุประมาณ 1 ป มู ล ค า โครงการ 500 ล า นบาท สามารถจองซื้อขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท กองทุนดังกลาว มีนโยบาย การลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรื อ พั น ธบั ต รธนาคารแห ง ชาติ รั ฐ บาลเกาหลี ใ ต ซึ่ ง ได รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ในระดั บ

A+/ F1 จากสถาบัน Fitch Rating พร อ มการแปลงเงิ น ลงทุ น ในต า ง ประเทศเปนเงินบาทเต็มจำนวนจึง ไม มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลก เปลี่ ย น โดยให ผ ลตอบแทนการ ลงทุนภายหลังหักคาใชจาย รุน 6 เดือน อยูที่ประมาณ 1.50 % ตอป และรุ น 1 ป จะอยู ที่ ป ระมาณ 2.10% ตอป

63,160 ล า นบาท คิ ด เป น ส ว นแบ ง ประมาณ 18% นอกจากจัดจำหนาย ตราสารหนี้ในตลาดแรกแลว ธนาคาร ยั ง ให ค วามสำคั ญ ในการเป ด ตลาด ค า ขายตราสารหนี้ ใ นตลาดรอง เนื่ อ งจากเห็ น ว า ตลาดรองจะทวี ความสำคัญและมีปริมาณซื้อขายที่ สูงอยางตอเนื่อง โดยในปนี้คาดวาจะ มีปริมาณซื้อขายตราสารหนี้ในตลาด รองมากกวา 3.2 ลานลานบาท โดย ธนาคารฯ เปนผูคารายใหญที่สุดคิด เป น มู ล ค า ประมาณ 4.5 แสนล า น บาท หรือมีสวนแบงตลาดประมาณ 13.9% โดยตลาดตราสารหนี้ ไ ทย ในป 2553 คาดวาภาคธุรกิจออกหุน กูมูลคารวมประมาณ 225,000 ลาน บาท ธนาคารคาดว า จะมี ส ว นแบ ง ตลาดในการจัดจำหนายตราสารหนี้ ประมาณ 25% คิดเปนมูลคา 56,250 ลานบาท สวนการซื้อขายตราสารหนี้ ในตลาดรองคาดว า จะมี มู ล ค า 3.5 ล า นล า นบาท โดยตั้ ง เป า คงความ เป น ผู น ำใน การซื้ อ ขายด ว ยมู ล ค า ประมาณ 5.25 แสนลานบาท คิดเปน สวนแบงตลาดประมาณ 15% นอกจากนี้ ธนาคารยั ง ตั้งเปาเปนผูนำการปลอยสินเชื่อรวม (Syndicated Loans) ในป53 ดวย โดยการปล อ ยสิ น เชื่ อ ดั ง กล า วของ ธนาคารพาณิชยทั้งระบบในป 2552 คาดวาจะมีมูลคาประมาณ 60,000 ลานบาท ซึ่งกสิกรไทยเปนผูจัดการ สิ น เชื่ อ ร ว ม (Loans Mandated Arranger) มากที่ สุ ด ประมาณ 19,000 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน 31.% ของมูลคาสินเชื่อรวมทั้งหมด และคาดวาป 2553 จะมีปริมาณการ ป ล อ ย สิ น เ ชื่ อ ร ว ม โ ด ย ธ น า ค า ร พาณิชยทั้งระบบประมาณ 130,000 ลานบาท ซึ่งกสิกรไทยจะยังคงเปนผู นำในการจั ด การปล อ ยสิ น เชื่ อ ร ว ม คิดเปนมูลคาประมาณ 40,000 ลาน บาท หรือมีสวนแบงการตลาดที่ 30%

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552 QH ตั้งเปารายไดปหนาโต 15% เตรียมเปด 13 โครงการ 1.5 หมื่นลบ. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ บมจ. ควอลิตี้ เฮาส (QH) เปดเผยวา บริษัทฯ ตั้งเปาการเติบโต ของรายไดในปหนาวาจะเติบโตจากปนี้แบบ ก า วกระโดดไม น อ ยกว า 15% ซึ่ ง มาจาก แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในป 53 พรอม ทั้งมีแผนที่จะเปดโครงการใหมอีก 13 โครงการ มูลคารวมกวา 1.56 หมื่นลานบาท ทั้งจะมา จากรายไดจากการขายคอนโดมิเนียมที่เปดตัว ในปนี้จำนวน 2 โครงการมูลคารวม 5.8 พัน ล า นบาท ซึ่ ง จะทยอยรั บ รู ร ายได ใ นป ห น า ประมาณ 1.8 พันลานบาท อยางไรก็ตามหาก

หน้า 8

รัฐบาลไมมีการตออายุมาตรการสนับสนุนภาค อสังหาริมทรัพยที่ตออายุกอนหนานี้ซึ่งจะหมด อายุ ใ นเดื อ น มี . ค.ป ห น า เชื่ อ ว า จะไม ส ง ผลกระทบต อ การเติ บ โตของรายได บ ริ ษั ท ฯ เนื่องจากประเมินวาความตองการที่อาศัยที่แท จริงยังคงมีอยู อีกทั้งในปหนาจะเริ่มเห็นการ ฟนตัวทางเศรษฐกิจที่เปนหนุนเพิ่มเติม

บล.ทิสโก จะเปนผูดูแลเรื่องความเหมาะสม ของผู ป ระมู ล ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น โดยมี ก ำหนดการการประมู ล รอบแรก กลาง เดือน ธ.ค.นี้ สวนรอบสุดทายใหเสนอภายใน ม.ค. 53 คาดแล ว เสร็ จ ใน Q1/53 เหตุ ผ ลที่ เสนอขายในครั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากมองว า ขณะนี้ สภาพคลองในโลกยังอยูในระดับสูง ประกอบ กับภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีความเขม กองทุนฟนฟูมีมติยื่นซองประมูล แข็งและอยูในชวงบรรยากาศที่นาลงทุน อนึ่ง ซื้อ SCIB หุนรอบแรกกลาง ธ.ค. กอนหนานี้มีผูสนใจเขารวมประมูลซื้อ SCIB นางทองอุไร ลิ้มปติ ผูจัดการกองทุน อย า งน อ ย 3 ราย อย า ง TCAP, ICBC และ เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน May Bank Group ซึ่งเปนธนาคารอันดับ 1 เปดเผยวา กองทุนฟนฟูฯ เตรียมขายหุน SCIB จากประเทศมาเลเซีย ที่ถืออยู 47.58% ให Strategic Partner โดย

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

‘โอกาสแตะ 95 บ./ก.ก.สดใส’ นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 900 สัญญา สถานะคงคาง 2,429 สัญญา - ปด 92.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.80 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53)

ปจจัยบวก - ราคายืน 90 บ./ก.ก. อยางแข็งแกรง ลุน แตะ 95 บ./ก.ก. - สวนยางไทย ยังเจอปญหาฝนตก และน้ำทวม ทำปริมาณสินคาเบาบาง - ราคายางจีน - ญีป่ นุ พุง สูงสุดในรอบ 13 เดือน ปจจัยลบ - น้ำมันยังขยับในกรอบจำกัด - อาจมีแรงขายทำกำไรทีร่ ะดับ 95 บ./ก.ก. - เงินเยน-เงินบาทยังแข็งคา กลยุทธ - ระยะสัน้ เก็งกำไรฝง ซือ้ (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53) - ระยะกลางรอขายทีแ่ นวตาน - แนวรับ 90 บ./ก.ก. - แนวตาน 95 บ./ก.ก.



‘เสื้อแดงสลาย แตอาจมีแรงขายทำกำไรกดดัน’ นายคมสันต ปรมาภูติ ผูช ว ยผูจ ดั การอาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.บัวหลวง SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,571 สัญญา สถานะคงคาง 22,981 สัญญา - ปด 487.00 จุด เพิม่ ขึน้ 17.20 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก - เสือ้ แดงเลือ่ นชุมนุมไมมกี ำหนด ดึงความเชือ่ มัน่ นักลงทุนกลับมา ปจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำกำไรกดดัน - น้ำมันยังทรงตัว - หุน นอกยังเคลือ่ นไหวในกรอบแคบ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 1,613.83 ลานบาท กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 480 จุด - แนวตาน 492 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 480 จุด แนวตาน 493 จุดเชนกัน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

SAT นาซือ้ รับยานยนตฟน บิ๊ก SAT ปรับเปารายไดปนี้โตลดลง 24% จากเปาเดิมคาดโตลดลง 25% หลังออรเดอรทะลัก สวน Q4/52 คาดกำไรสุทธิโตมากกวา 15% สอดคลองโบรกฯ บอกเปนเสียงเดียวสุดแจม สวนแนวโนมป 53 ยอดขายกระฉูด หลังคำสั่งซื้อใหมจากรถแทรกเตอรคูโบตาพุง แนะซื้อ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ บมจ.สมบู ร ณ แอ ด วานซ เทคโนโลยี (SAT) กลาววา บริษัทฯ ปรับคาดการณการเติบโตของ รายไดในปนี้เหลือลดลง 24% จากเดิมที่คาดวา จะลดลง 25 - 30% จากปกอนที่มีรายได 5,957 ลานบาท เนื่องจากไดรับปจจัยสนับสนุนจาก ยอดคำสั่งซื้อสินคาชิ้นสวนประกอบรถยนตใหม ที่เขามาอยางตอเนื่อง สวนแนวโนมอัตราการเติบโตของกำไร สุ ทธิ ใ นไตรมาส 4/52 คาดว า มี โ อกาสเติ บ โต จากไตรมาสก อ นเป น ตั ว เลขสองหลั ก หรื อ มี โอกาสเติบโตมากกวา 15% จากไตรมาสกอนที่ มีกำไรสุทธิ 97 ลานบาท เปนไปตามยอดคำสั่ง ซื้อใหมจากชวงตนไตรมาสที่ผานมาขยายตัว มากกว า ที่ ค าด โดยเติ บ โตจากไตรมาสก อ น ป ร ะ ม า ณ 2 0 % ต า ม ทิ ศ ภ า พ ร ว ม ข อ ง อุตสาหกรรมยานยนตที่มีการฟนตัว สงผลให กลุ ม ลู ก ค า หลั ก ที่ ป ริ ม าณคำสั่ ง ซื้ อ เป น อั น ดั บ ตนๆ ของบริษัทซึ่งประกอบดวย มิตซูบิชิและโต โยตามีการสั่งสินคาเพื่อนำไปประกอบและผลิต รถยนตใหม สำหรับป 53 บริษัทฯ ตั้งเปาการเติบโต ของรายได จ ะเติ บ โตจากป นี้ ไ ม ต่ ำ กว า 20% หลังจากแนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตเริ่มมี สัญญาณการฟนตัวอยางชัดเจน สงผลใหบริษัท มียอดคำสั่งซื้อสินคาใหมเขามาตอเนื่อง อีกทั้ง ผลั ก ดั น ให ก ำลั ง การผลิ ต รวมในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นที่ระดับ 70% จากชวง 6 เดือนแรกที่ใช กำลังการผลิตอยูที่ระดับ 50% บทวิเคราะห บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป ด เผยว า คาดว า ไตรมาส 4/52 SAT จะ โบรกเกอร กิมเอ็ง กรุงศรีอยุธยา เคจีไอ สถาบันวิจัยนครหลวงไทย ยูไนเต็ด

รายงานกำไรสุ ท ธิ 110 ล า นบาท โดยฝ า ย วิเคราะหเห็นวา ตัวเลขดังกลาวมีความเปนไป ได เนื่ อ งจากประมาณการของบริ ษั ท ฯ ที่ ว า อัตราการใชกำลังการผลิตมีแนวโนมถึง 80% ในไตรมาส 4/52 จากออร เ ดอร ที่ มี อ ยู ใ นมื อ และ ภาพรวมของอุ ต ฯ ยานยนต ที่ ดี ขึ้ น จาก ยอดการผลิตรถยนตที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แม ว า ราคาหุ น SAT ขณะนี้ ใ กล กั บ ราคาเปาหมายของเรา แตเราเห็นวาราคาหุน ของ SAT จะไดแรงหนุนตอเนื่องจากการฟนตัว ของกำไรอยางชัดเจนในไตรมาส 4/52 และ ป 2553 โดยคาดวากำไรในป 2553 จะเติบโต 56.5% จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไร ขั้นตนที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงยังคงแนะนำ ‘ซื้อ’ โดยมี ราคาเปาหมายที่ 12.00 บาท ด า นบล.กิ ม เอ็ ง ระบุ ว า ผลการ ดำเนินงานในไตรมาส 3/52 ของ SAT ที่เริ่ม พลิ ก ฟ น ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากได แ รงหนุ น จากยอด ขายที่ เ ติ บ โตจากไตรมาสก อ นถึ ง 39% เป น 1,136 ลานบาท สวนแนวโนมผลประกอบการ ในไตรมาส 4/52 คาดจะเห็นการฟนตัวที่โดด เด น มากขึ้ น จากการใช ก ำลั ง การผลิ ต ใน ปจจุบันที่เพิ่มขึ้นมาเปน 80% เทียบกับ 63% ในไตรมาสกอน และจะทำใหอัตรากำไรขั้นตน ปรับตัวดีขึ้นมาเปนประมาณ 20% ทำใหฝาย ประเมิ น กำไรในไตรมาส 4/52 เท า กั บ 125 ลานบาท (กำไรตอหุน 0.42 บาท) เติบโต 29% จากไตรมาสกอน และ 25% จากปกอน ขณะที่แนวโนมในป 2553 คำสั่งซื้อ ใหมจากรถแทรกเตอรคูโบตาที่จะเพิ่มยอดขาย ในป ห น า ประมาณ 700 ล า นบาท จากป นี้ ที่

ส อ งกล อ งหุ น SAT คำแนะนำ ‘ซื้อ’ ปรับราคาเหมาะสมเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยเปน 13.50 บาท ราคาพื้นฐานป 53 ที่ 12.20 บาท แนะนำ ‘ถือ’ ‘ซื้อ’ ราคาเปาหมายที่ 12.00 บาท ‘ขาย’ แตไดประเมินมูลคาเหมาะสมระยะยาวไวเทากับ 13.40 บาท ‘ซื้อ’ โดยมีราคาเปาหมายที่ 13.6 บาท

250 ลานบาท จึงทำใหยอดขายของ SAT โต มากกวาอุตสาหกรรม สำหรับอัตรากำไรขั้นตน ป ร ะ เ มิ น ว า จ ะ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น สู ร ะ ดั บ ป ก ติ 18 - 20% เนื่องจากการใชกำลังการผลิตที่เพิ่ม สูงขึ้น ฝายประเมินแนวโนมในปหนาจะมียอด ขายเทากับ 5,200 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19% จาก ปกอน และมีกำไรสุทธิเทากับ 440 ลานบาท พรอมทั้งปรับราคาเหมาะสมเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอย เปน 13.5 บาท จากเดิม 12.5 บาท ดังนั้น จึงคง คำแนะนำซื้อ

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

วัดอินทรวิหาร

วัด อินทรวิหาร ( วัดอินทร ) อยูบนถนนวิสุทธิกษัตริย ใกลสี่แยกบางขุนพรหม คนละฝงกับธนาคารแหงประเทศไทย เปนวัดที่มีมา กอนสมัยรัตนโกสินทร เดิมเรียกวา วัดบางขุนพรหมนอก การบูรณะครั้งสำคัญซึ่งทำใหไดชื่อวาวัดอินทาราม คือ เมื่อรัชกาลที่1 ทรงพระ กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานที่ดินในตำบลบางขุนพรหม ใหเปนที่ตั้งบานเรือนของครอบครัวเชลยชาวเวียงจันทร เจาอินทรผูเปนนาชาย ของเจานอยเขียวคอมพระสนมเอก ไดบูรณะพระอารามขึ้นและนิมนตเจาคุณพระอริญญิก พระสงฆชาวเวียงจันทรที่อพยพมาดวยกันขึ้น ปกครองวัด ตอมามีการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง ผูบูรณะคือ เจาอินทวงศ พระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิ์พลเสพเจา คุณพระ อรัญญิก เปนผูเชี่ยวชาญดานวิปสนาธุระ เคยเปนพระอาจารยของสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) วัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งเปนผูริเริ่มสรางหลวง พอโต พระพุทธรูปยืนขนาดใหญประจำวัดขึ้น แตสรางไดสูงเพียงพระนาภี สมเด็จพุฒาจารย (โต) ก็ถึงแกมรณภาพ การกอสรางเสร็จสิ้นใน สมัยรัชกาลที่ 7

ดร.สมชัย วองอรุณ รองประธาน กรรมการและกรรมการผู อ ำนวยการ บมจ.สตาร ซานิ ท ารี แ วร หรื อ STAR ผูผลิตและจัดจำหนายสินคาสุขภัณฑ แบรนด ไ ทยมาตรฐานโลก ภายใต ชื่ อ Star นำทีมเสนอขอมูลของบริษัทฯ แก นักลงทุน นักวิเคราะห และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day ‘โอกาส ใกลชิด พิชิตการลงทุน’

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

‘โศภนา เจนบวร’

หน้า 11

(ตอนที่ 3)

ความรูสึกกับงานที่ไดทำ รูสึกวาไดเจองานที่เราคนหา งานที่เคยตั้งคำถามกับ ตนเองมาตลอดวา งานใดที่เปนสิ่งที่เราชอบเรารัก เราศรัทธา พอไดทำงานรูสึกมีความสุขกับงานวิเคราะหและจัดการลงทุน จากที่เราเคยวิเคราะหหุนนำเสนอใหผูอื่นอาน ก็กลายมาเปน ผูใชบทวิเคราะหเอง เราเอาผลงานเชิงวิชาการมาใชในทางปฏิบัติ ใหเกิดกำไรเปนเงินทอง หลักวิชาการที่เรียนมายืนยันไดวาใช ทำธุรกิจไดจริงๆ ทำกำไรใหลูกคาเห็น ลูกคาไดกำไรเราก็ดีใจกับ เขา ก็เลยเปนจุดพลิกผันของเรา เกิดความมั่นใจ เลิกคนหา โดยตอนนั้นราวในป 2535 บลจ. กสิกรไทยไดออกกองทุนรวม

“เอาผลงานเชิงวิชาการมาใชในทางปฏิบัติ ใหเกิดกำไรเปนเงินทอง”

‘โศภนา เจนบวร’ กองแรก ชื่อ กองทุนรวงขาว เปนกองทุนตราสารทุนที่ระดมทุน ครั้งแรก มีขนาดใหญมากถึง 3 พันลานบาท ในเวลานั้นตื่นเตน กันมากที่ธนาคาร กสิกรไทย สามารถขายกองทุนไดขนาดนั้น แมเปนผลิตภัณฑทางการลงทุนที่คอนขางใหมในขณะนั้น แตก็ ประสบผลสำเร็จในการระดมทุนจากประชาชน นับจากวันนั้น มา มูลคาสินทรัพยภายใตการบริหารของบลจ. กสิกรไทยก็เติบ โตมาโดยตลอด จนปจจุบันบลจ. กสิกรไทย บริหารสินทรัพยอยู ประมาณ 4.7 แสนล า นบาท ที่ ส ำคั ญ เรามี ป ระเภทกองทุ น เพิ่มเติมมากขึ้น ขยายจากกองทุนตราสารทุนมาเปนกองทุน ตราสารหนี้ จากกองทุนรวมมาเปนกองทุนสวนบุคคล กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ รับบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย กองทุ น ที่ ใ ช สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า กองทุนทองคำ กองทุนน้ำมัน จนปจจุบันก็มีกองทุนที่ลงทุนใน ตางประเทศเพิ่มขึ้นมา ทางเลือกการลงทุนมีความหลากหลาย มากขึ้นมาก

ON

O W E FLYT

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

AH ราคาเหมาะสม 9.65 บาท บล.คันทรี่ กรุป ประเมินหุน AH ยัง มี ทิ ศ ทางที่ ดี จ ากภาพรวมในอุ ต สาหกรรม ยานยนตที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในแง ของยอดขายรถยนตประเทศ โดยเห็นสัญญา มาตั้งแตเดือน ก.ย. เปนตนมา ซึ่งทำใหได รับคำสั่งซื้อจากลูกคาเพิ่มมากขึ้น โดยเรา คาดว า แนวโน ม ผลประกอบการในงวด Q4/52 จะเติบโตไดตอเนื่องจาก Q3/52 อีก นอกเหนือจากไดรับคำสั่งซื้อจากลูกคาเดิม แล ว จะยั ง มี ก ารผลิ ต สิ น ค า เพิ่ ม ให กั บ ทาง Mazda 2 ที่เปดตัวในชวง กลางเดือน พ.ย. ที่ผานมา ทำใหในเบื้องตนคาดรายไดในงวด Q4/52 อยูที่ระดับ 2,172 ลานบาท เพิ่มขึ้น ประมาณ 16%QoQ (ต่ำกวาประมาณการ ของผูบริหารเล็กนอย) ขณะที่ฐานรายไดที่ เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับกำไรขั้นตนของบริษัทฯ โดยคาดวาจะอยูที่ 7% และประเมินกำไร สุ ท ธิ อ ยู ที่ 25 ล า นบาท แต เ นื่ อ งจากผล ประกอบการชวง 9 เดือน มีผลขาดทุนสุทธิ

Professional Station

หน้า 12

บล.คันทรี่ กรุป แนะนำ ซือ้ เก็งกำไร ราคาเหมาะสมในป 53 ที่ 9.65 บาท

อยูที่ 102 ลานบาท จึงคาดวาผลประกอบ การในป 52 จะมี ผ ลขาดทุ น อยู ที่ 77 ล า น บาท (เพิ่ ม จากเดิ ม ที่ ค าดว า จะขาดทุ น 28 ลานบาท) สำหรับทิศทางผลประกอบการป 53 คาดจะมีรายไดเพิ่มขึ้น จากการฟนตัวของ อุตสาหกรรมยานยนต และการเริ่มผลิตชิ้น สวนรถยนตสงใหกับ NISSAN (AH แจงวา เป น ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว น Press Parts ส ง ให กั บ NISSAN รายใหญสุดในประเทศไทย) และ การรั บ รู ร ายได จ ากการผลิ ต Jig ให กั บ ISUZU มูลคาประมาณ 300 ลานบาท เปน

ต น นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ในต า งประเทศทั้ ง ที่ ประเทศจีน และที่ประเทศมาเลเซีย ตางมีผล ประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนกัน ทำให ปรับประมาณการป 53 ขึ้นเล็กนอย โดยคาด รายไดอยูที่ 8,095 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ เทากับ 162 ลานบาท (เดิมคาดรายได 7,570 ลานบาทและกำไรสุทธิ 144 ลานบาท) แนะนำ“ซื้อเก็งกำไร” จากคาดการณ ถึ ง การฟ น ตั ว ของผลประกอบการที่ เ ติ บ โต อยางตอเนื่องในงวด Q4/52 นี้ โดยประเมิน มู ล ค า เหมาะสมในป 53 อยู ที่ 9.65 บาท (PBV 0.6X)

Photo Release

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในตลาดทุน ไดแก บริษัทหลักทรัพยจำนวน 39 แหง บริษัทจด ทะเบียนจำนวน 109 แหง และสมาชิกสำนักหักบัญชี 45 แหง รวมซักซอมแผนดำเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เมื่อวันเสารที่ 21 พฤศจิกายนที่ผานมา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนและ ผูที่เกี่ยวของวาตลาดหลักทรัพยฯ จะสามารถกอบกูกระบวนการทำงานที่สำคัญไดภายในเวลาที่เหมาะสม www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

¢ÍãËŒàÃ×èͧÌÒÂæ ¼‹Ò¹¾Œ¹ä»ãËŒËÁ´

บล.เคจีไอ : BANPU แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาเปาหมาย ที่ 582 บาท บล.กรุงศรีอยุธยา : BANPU แนะนำ ‘ซื้อ’ มูลคา พื้นฐานที่ 582 บาท บล.บีฟท : BANPU แนะนำ ‘ซื้อลงทุน’ ประเมิน สวี ดั ด ..สวั ส ดี ค ะ พี่ ที่ รั ก ยิ่ ง ...รั ก จริ ง ..รั ก มู ล ค าหุนโดย DFCF ที่ WACC 11% ที่ 560 บาท จัง...สตรอเบอรี่นั่งแทนประจำการ รายงานตัวเขียน สถาบันวิจัยนครหลวงไทย : BANPU มู ล ค า gossip เหมือนเคย ณ ที่แหงนี้..ที่เรามีรักใหกันและ เหมาะสมใหม เปน 528 บาท กัน กับวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 บล.ทิสโก : BANPU แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาเปาหมาย ตามตำราทานวาวันนี้เปน “วันอิกไห” วันดี ใหม ที่ 551 บาท (SOTP) แตไมเหมาะพิธีมงคลสมรส แตการงานอยางอื่น หาก บล.ฟลลิป : BANPU ราคาพื้นฐานที่ 551 บาท เลือกเฟนฤกษยามที่ดีแลวก็จะสำเร็จลุลวงไป ธุรกิจ แนะนำ ‘ซื้อ’ วันนี้หลายคนอาจเผชิญกับความผันแปรที่ยากตอการ บล.ธนชาต : BANPU แนะนำ ‘ซื้อ’ คาดหมาย การดำเนิ น ชี วิ ต ประจำวั น ปรั บ TP ขึ้นเปน 530 บาท กิ จ การงานของคนบางคนอาจจะกำลั ง Blemished and acne-prone skin? บล.ซิกโก : BANPU แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคา ก า วไปข า งหน า อย า งไม ห ยุ ด ยั้ ง ความ Find out what you can do! เปาหมายที่ 550 บาท สำเร็จมีมากพอดู แตอยาหวังทางลัดและ แต ก อ นจะจากกั น ไปสตรอ อย า เสี่ ย งภั ย เด็ ก เกิ ด วั น นี้ ท า ที ว อ งไว เบอร รี่ ข อฝากพี่ ๆ ที่ รั ก ว า อย า ลื ม จิ ต ใจกล า หาญ มี ค วามเสมอต น เสมอ PTTEP นะคะ..เพราะพื้นฐานแจมจริงๆ ปลาย จะพบความสำเร็จไดโดยงาย ค ะ ...คนสวยได รั บ ข อ มู ล มาว า ถึ ง แม เมื่ อ วานหุ น ไทยของเราเด ง ผลกระทบเปนระยะสั้น โดยมีแรงกดดันจาก ขึ้นมาแรงมากกกกกกก ปดที่ 695.69 Sentiment ราคาน้ำมันที่ระยะสั้นคาดยังคง จุด เพิ่มขึ้น 19.47 จุด หรือ 2.88% มี อยูในระดับ 70-80 เหรียญ/บารเรล ซึ่งไมถือ มู ล ค า การซื้ อ ขายรวม 1.8 หมื่ น ล า น วาต่ำเพียงแตการปรับขึ้นเหนือ 80 เหรียญ/ บาท...ตนสายปลายเหตุก็เปนผลจาก บารเรลยังคงขาดปจจัยหนุนสำคัญๆ ระยะ การออกมาบอกวาหลังกลุมแนวรวม ยาว เซี ย นหุ น จาก บล.นครหลวงไทย ประชาธิ ป ไตยต อ ต า นเผด็ จ การแห ง R บอกวายังมอง PTTEP เปนหุนมีการ ชาติ (นปช.) ประกาศเลื่ อ นการนั ด เติบโตที่นาสนใจและมี Upside นาจะสูง ชุมนุมใหญออกไปกอนจากเดิมวันที่ 28 Eucerin pH5 products Experience the first skincare with allergy protection ที่สุดในกลุม โดยคงแนะนำ “ซื้อ” มูลคา พ.ย.ถึ ง 2 ธ.ค.52 เนื่ อ งจากช ว งเวลา เหมาะสม 194 บาท ดั ง กล า วไม เ หมาะสม โดยแกนนำฯ นั ด ขึ้นไดขึ้นดี ขึ้นไมมีแรงหมด ไมรู หารืออีกครั้งกลางเดือน ธ.ค.เพื่อกำหนด วากินเครื่องดื่มชูกำลัง หรือเสพยาบามากี่ ทาทีการเคลื่อนไหวตอไป เม็ดก็ไมรู ก็ราคาทองโลกซิคะ พุงเกินไปแลว แลวตลาดหุนไทยของเราจะเปน นะคะเนี่ย ดานคุณพี่คมสันต บานบัวหลวง จะใดตอไปผอง???...บล.ธนชาตมีคำตอบ บอกว า หากใครอยากเล น G o l d คะพี่ขา ...พี่เคาบอกวากรอบการฟนตัว Futures ละก็ แนวตานไมมีแลวนะคะ ถึ ง แนวต า นอยู ที่ 700 หรื อ 708 แต ถ า จะซื้ อ สั ญ ญาใหม ล ะก็ เสี่ ย งไปละ จุด..เจาคะดารหลิง ส ว นใครถื อ ขาซื้ อ ไว ก็ โ ชคดี ห น อ ย พอใจ เมื่อสถานการณเปลี่ยน..เรา ระดั บ ไหนก็ ท ำกำไรละกั น คุ ณ พี่ แ กบอก ก็ตองปรับยุทธศาสตรดานการลงทุน ง า ยๆ อย า งนี้ ย ว า หากทองโลกไม ห ลุ ด กันใหมอีกครั้ง..แถมคนสวยยังแอบได 1,165 เหรียญ ทองยังเปนขาขึ้น แตถาหลุด ยินอีกวา “เงินบาท..แข็งโปกกกกกกก” แบบนี้ไมรูวาจะอนุมานไดหรือไมนา...วาเงินนอกไหล บล.เอเซียพลัส : PTT แนะนำ ‘ซื้อ’ Fair Value ก็ ค อ ยมาพิ จ ารณาขาขายอี กที ให แ นวรั บ 18,500 บาท แนวตาน 18,800 บาท เขามาเพื่อลงทุนอีกครั้ง หลังเรื่องราวของการเมืองมี 316.34 บาท แลวก็ถึงเวลาเฉลยคำตอบชื่อหุนฮาเฮของ ถั ด มาที่ ห า มมองข า มโดยเด็ ด ขาดก็ คื อ ความชัดเจนยิ่งขึ้น ...บรรยากาศฟาหมน กลับมาสดใส BANPU คะดารหลิง...แมวาราคาไมใชนอย แตนี่ ฉบับที่แลว ที่ถามไปวา หุนอะไรลูกทุงที่สุด ? อีกครั้งแลว ซึ่ ง นั่ น ก็ คื อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย คั น ทรี่ เมื่อเงินนอกไหลเขามา..หุนบิ๊กแคป ก็ แหละคือหุนในใจของบรรดาแฟนคลับที่มาจากตาง กรุป หรือ CGS นั่นเอง สงกลิ่นหอมหวนยั่วยวนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะหุน แดนอะ สำหรับคำถามวันนี้คือ หุนอะไรตรงขาม ในดวงใจของสตรอเบอรี่ . ..กลุ ม พลั ง งาน กลุ ม บล.เกียรตินาคิน : BANPU แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคา กับคำวาอวยพร ? แบงก กลุมปโตรเคมี และกลุมเดินเรือ สวนกลุม เหมาะสมใหมที่ระดับ 592 บาท คำใบ คือ ชา-กา-รี-..... สื่ อ สารเก็ บ ไว ใ นใจก อ นค ะ ..คนสวยว า เอาแค บล.เคที ซีมิโก : BANPU มูลคาพื้นฐาน 588 บาท เฉลยฉบับวันถัดไปนะจะ ชำเลืองมองดูความเคลื่อนไหวไปกอน อยางเพิ่ง แนะนำ ‘ซื้อ’ ลงเต็มตัวจะปลอดภัยกวา และถ า จะเจาะลึ ก เป น รายตั ว เน น ๆ เลย คะ..รายการแรก มาแวะดูกันกอนคะวาบรรดาเซียน หุนเคามอง PTT ยังไงกันบาง บล.ทิสโก : PTT แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาเปาหมาย 288 บาท (SOTP) บล.ยูไนเต็ด : PTT แนะนำ ‘ซื้อลงทุน’ ราคา เปาหมายป 53 ที่ 320 บาท สถาบันวิจัยนครหลวงไทย : PTTแนะนำ ‘ซื้อ ลงทุน’ ที่มูลคาเหมาะสม 319 บาท บล.เกียรตินาคิน : PTT แนะนำ ‘ซื้อลงทุน’ ประเมินราคาที่เหมาะสมป 53 ไวที่ระดับ 320 บาท

www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้นา จะปรับตัวขึ้นตอเนื่อง แตคงไมหวือหวา มากนัก เนื่องจากดัชนีฯ ไดปรับตัวขึ้น มาค อ นข า งแรงแ ล ว วานนี้ (25 พ.ย.) โดยให ติ ด ตามค วามเค ลื่ อ นไหวข อง ตลาดหุนตางประเทศเพื่อประกอบการ ลงทุ น โดยมอ งว า ดั ช นี ฯ มี โ อกาส ทดสอบแนวตานที่ระดับ 700 จุด สวน แนวรับใหไวที่ 690 จุด และ 687 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้วา ให ติ ด ตามการประกาศตั ว เลขสต็ อ ก น้ ำ มั น ดิ บ คื น วั น ที่ 25 พ.ย. 52 (ตาม เวลาประเทศไทย) ว า จะเคลื่ อ นไหว อย า งไร รวมถึ ง สถานการณ ท างการ เมื อ ง รวมถึ ง การลงทุ น จากนั ก ลงทุ น ตางชาติ กลยุทธ แนะนำถือ หากดัชนี วันนี้ (26 พ.ย. 52) ปรับตัวเพิ่มขึ้นให แบงขายทำกำไร ประเมินแนวรับอยูที่ 690 - 685 จุด สวนแนวตานอยูที่ 700 จุด

หน้า 14

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้วา หากพิจารณาจากสัญญาณทางเทคนิค น า จะยั ง ปรั บ ตั ว ขึ้ น ได แต ค งเป น ใน ลั ก ษณะ กรอบ แคบๆ เนื่ อ งจาก วานนี้ ดัชนีฯ ไดปรับตัวขึ้นมาคอนขางแรงแลว โดยใ ห ติ ด ตามทิ ศ ทางต ลาดหุ น ต า ง ประเทศ และการประกาศตัวเลขสต็อก น้ำมันดิบคืนวันที่ 25 พ.ย. 52 (ตามเวลา ประเทศไทย) ประเมินกรอบแนวรับไวที่ 690 - 685 จุ ด ส ว นแนว ต า นให ไ ว ที่ 700 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552 Top 20 by value

Data Station

หน้า 15

ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 260 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2552 08.15

ทรู คอรปอเรชั่น จัดเสวนา Meaningful Broadband : A Plan for Thailand จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10.30

หอการค า ไทย ร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค า ไทย จั ด งานแถลงข า ว เรื่ อ ง ‘สถานการณภาคเกษตร : ประเมินนโยบายประกันรายไดเกษตรกร’ หองประชุมหอการคาไทย อาคารจรูญ สีบุญเรือง

11.30

ประเสริฐ อภิปุญญา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แหงชาติ (กทช.) ใหเกียรติมารวมสัมมนาใน หัวขอเรื่อง ‘โอกาสทางธุรกิจในยุค 3G’ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด

13.00

ตลาดหลักทรัพยฯ รวมกับแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน (สสส.) จัดงาน แถลงข า วความร ว มมื อ โครงการและการเสวนา ‘ภาคี ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมภายใน องคกรสูองคกรสุขภาวะ’ ตลาดหลักทรัพยฯ

หน้า 27

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 26 พ.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Investor_station 26 พ.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement