Page 1

Investor Station ฉบับที่ 436 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 436 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

5 5 6 7 9

News Station เอสแอนดพหี นั่ อันดับเครดิตไอรแลนดเปน AAOFM คาดอัตรากำไรสุทธิปน แี้ ตะ 4% โปรดวัดหัวใจกอนเลน THCOM กนง.ขึน้ ดบ.0.25%ตามคาด

Dynamic Station “หมิง ชาลิสา บุญครองทรัพย”

10 Lifestyle Station เกาะสวาท หาดนรก

โครงการใหมจะนำ CK ทะยาน

งานรอเซ็นกวา 1 แสนล. กูรส ู ะกิด “ซือ ้ ”

7 โบรกสองกลองมองหุน CK แนะนำ “ซื้อ” ทั้งหมด วางราคาเปาหมายป 53 - 54 ที่ 8.20 - 9.50 บาท หลังควาประมูลงานสรางเสนทางรถไฟฟาสีน้ำเงิน สัญญา 5 มูลคา 5 พันลานบาท สงผลมีงานในมือรอเซ็นสัญญากวา 1 แสนลานบาท รองรั บ การเติ บ โตถึ ง 8 ป แม ม องว า ระยะสั้ น ยั ง เงี ย บ แต ร ะยะยาวบรรเจิ ด ชี้รีบสอยเก็บ ราคาหุนปจจุบันที่ยังอยูในระดับนาสนใจ โครงการตางๆ จะผลักดัน มูลคาลอยละลิ่ว ต‡อหนˆา 3

13

Professional Station DRT ปนผลแจว

14

Gossip Station SAMART ไมถอย

15

มองหุˆนจากเซียน

พักฐานตามตลาดหุน ในเอเชีย

16

Data Station

PTTEP เผยยังไมถูกฟองเพิ่ม นักวิเคราะหชี้แมโดนก็ยังนาลงทุน บิ๊ก PTTEP ปรี่แจงยันยังไมไดรับการเรียกรองคาชดเชยความเสียหายที่ อินโด ขณะที่นักวิเคราะหหุนลวนมองกระบวนการตองใชเวลาเนิ่นนานกวาจะมี คำตัดสิน แตหากอับโชคแพคดีจะกระทบกำไรปนี้กอนโต กลยุทธการลงทุนระยะสั้น จึ ง ให ห ลี ก เลี่ ย ง ส ว นในเชิ ง พื้ น ฐานไม น า ห ว งแนะซื้ อ ลงทุ น ได ค า ยเอเซี ย พลั ส กับเกียรตินาคิน ชี้ราคาเหมาะสมถึง 174.04 บาท และ 208 บาท ต‡อหนˆา 4

NCH คึกคักเพิม ่ เปารายได ขอโต 15% á¡ÐÃÍ “»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÈÃÕÊØÇÃó” ¡ÃÃÁ¡Òüٌ ¨Ñ ´ ¡ÒÃãËÞ‹ ¤Ñ ¹ ·ÃÕè ¡Ã؍ » ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 12

ครึง่ หลังปนเี้ ล็งเปด 1 - 2 โครงการโกยเงิน

คึกสุดขีด NCH ปรับเปารายไดปนี้เปนโต 15% จากเดิมเคยคาด โตแค 10% เทานั้น 6 เดือนแรกโชวฟอรมเทพกวาดไป 661.88 ลานบาท ขณะที่ทั้งปกอนทำได 865.11 ลานบาท ครึ่งหลังเดินหนาอัดโปรโมชั่นกระตุน ยอดขายเพิ่มเติม พรอมเตรียมเปดโครงการใหมอีกประมาณ 1 - 2 โครงการ ในชวงปลายไตรมาส 3/53 หรือตนไตรมาส 4/53 ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 436 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

โครงการใหม

(ตอจากหนา 1)

บทวิเคราะห บล.โกลเบล็ก มีมุมมองเชิงบวกตอหุน CK หลังเปน ผู ช นะการประมู ล งานก อ สร า ง เสนทางรถไฟฟาสายสีน้ำเงินสัญญา ที่ 5 มู ล ค า 5 พั น ล า นบาท ทำให ปจจุบันมีงานในมือที่รอเซ็นสัญญา สูงถึง 1 แสนลานบาท รองรับการเติบ โตของรายได ไ ปอี ก 7 - 8 ป โดย โครงการที่อยูระหวางรอเซ็นสัญญา ประกอบดวย 1.)โครงการก อ สร า งโรง ไฟฟา SPP มูลคา 4 พันลานบาท 2.)โครงการของกรม ชลประทานมูลคา 2 พันลานบาท 3.)งานก อ สร า งเส น ทาง รถไฟฟาสายสีน้ำเงินสัญญา 1 มูลคา 10,753 ลานบาท (ปจจุบันโครงการนี้ อยูระหวางรอผลสรุปของรฟม.วาใคร จะเปนผูไดงานระหวาง CK กับ ITD ซึ่งจะมีผลสรุปออกมาประมาณวันที่ 25 ส.ค. 53) 4.)งานก อ สร า งเส น ทาง รถไฟฟาสายสีน้ำเงินสัญญา 2 มูลคา 10,029 ลานบาท 5.)งานก อ สร า งเส น ทาง รถไฟฟาสายสีน้ำเงินสัญญา 5 มูลคา 5,000 ลานบาท 6.) งานกอสรางเขื่อนไซยะบุรี ในประเทศลาวมูลคา 76,000 ลาน บาท ซึ่งปจจุบันโครงการนี้ยังไมมีการ เปดประมูลแตเนื่องจากเปนโครงการ ที่ CK ไดเซ็น MOU กับทางรัฐบาล ลาวไว แล วจึง มี ความเปนไปได สู งที่ CK จะเป น ผู ไ ด รั บ งาน ซึ่ ง เบื้ อ งต น บริษัทคาดวาจะสามารถเซ็นสัญญา ไดทันในปนี้ ฝ า ยวิ เ คราะห ค าดผลการ ดำเนินงานในปนี้กำไรสุทธิจะยังไม

PTTEP เผย (ตอจากหนา 1)

นายอนนต สิ ริ แ สงทั ก ษิ ณ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร และ กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) ไดปฏิเสธกระแสที่ระบุเกี่ยวกับการ เรียกรองคาชดเชยความเสียหายอัน เนื่ อ งมาจากเหตุ ก ารณ น้ ำ มั น และ ก า ซ ธ ร ร ม ช า ติ รั่ ว ไ ห ล ใ น แ ห ล ง ม อ น ท า ร า โ ค ร ง ก า ร พี ที ที อี พี

โดดเด น แต ค าดว า แนวโน ม ผล ประกอบการจะค อ ยๆ เติ บ โตตาม มูลคางานในมือที่ปรับตัวสูงขึ้นในป ต อ ๆ ไป โดยป นี้ ป ระเมิ น รายได ประมาณไว ที่ 10,167 ล า นบาท ลดลง 20%YoY และกำไรสุ ท ธิ ประมาณ 110 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 22%YoY แนะนำ “ซื้ อ ” ปรั บ เพิ่ ม ราคาเปาหมายป 54 เปน 9.35 บาท ( เ ดิ ม 8 . 2 0 ) โ ด ย ป รั บ เ พิ่ ม Prospective PBV จากเดิม 2.2 เทา เปน 2.5 เทา และใช BVPS ป 54 ที่

ออสตราเลเชีย ในทะเลติมอร เมื่อป 52 โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย เตรียม ฟองเรียกความเสียหายเพิ่มเติมเปน รอบที่ 2 อี ก US$780 ล า น จาก กรณี ข องแหล ง มอนทารา ทั้ ง นี้ ผู บ ริ ห า ร P T T E P เ ป ด เ ผ ย ว า ป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม ไ ด รั บ การ เรี ย กร อ งค า ชดเชยความเสี ย หาย จากเหตุการณดังกลาวและยังไมได

โบรกเกอร บล.กสิกรไทย บล.โกลเบล็ก บล.คันทรี่ กรุป บล.เอเซีย พลัส บล.เกียรตินาคิน บล.เคที ซีมิโก บล.ทิสโก บล.พัฒนสิน

คำแนะนำการลงทุน CK แนะนำ ราคาเหมาะสม 9.50 บาท ซื้อ ป 54 ที่ 9.35 บาท ซื้อ ซื้อเก็งกำไร 9.18 บาท ซื้อ 8.65 บาท ทยอยซื้อ ป 54 ที่ 8.45 บาท ซื้อเก็งกำไร 8.30 บาท ซื้อ 8.20 บาท ถือ 30.70 บาท

3.74 บาท แม ร ะยะสั้ น ราคาหุ น จะ ปรับตัวลดลงจาก Sell on Fact แต เชื่อมั่นวาในระยะยาวจากงานในมือที่ เพิ่มขึ้นและมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอยาง มากในอนาคตจะเปนปจจัยสำคัญที่ จะผลักดันใหราคาหุนปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ บทวิ เ คราะห บล. เอเซี ย พลั ส แนะนำ “ซื้ อ ” ราคา เปาหมาย 8.65 บาท จากกระแสเชิง บวกจากภาคกอสรางที่จะฟนตัวขึ้นมา อย า งมี นั ย สำคั ญ ในป 54 ด ว ยแรง ผลั ก ดั น จากงานโครงการก อ สร า ง ขนาดใหญที่เพิ่งเริ่มขึ้น ขณะที่การทำ กำไรของ CK มีแนวโนมเติบโตอยาง ต อ เนื่ อ ง จากผลตอบแทนของเงิ น ลงทุนในบริษัทยอยตางๆ ที่จะเพิ่มขึ้น ในอนาคตอี ก ทั้ ง ป จ จุ บั น CK ยั ง มี Upside ในระดับสูง ดาน บทวิเคราะห บล.เคที ซีมิโก มองวา การเซ็นสัญญาโครงการ ใหมๆ ในชวงเวลา 3 - 4 เดือนขางหนา จะเป น ป จ จั ย หนุ น ราคาหุ น แนะนำ “ ซื้ อ เ ก็ ง ก ำ ไ ร ” ร า ค า เ ป า ห ม า ย 8.30 บาท (PBV 2.44 เทา - คาเฉลี่ย ยอนหลัง 5 ป +0.5std)

รั บ หลั ก ฐานใดๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความเสียหาย ข ณ ะ ที่ บ ล . ธ น ช า ต วิเคราะหวา ประเด็นการฟองรองนา จะใช เ วลานานกว า จะมี ค ำตั ด สิ น และต อ งใช ห ลั ก ฐานเพื่ อ ยุ ติ ค ดี ส ม ม ติ ใ ห P T T E P ถู ก ป รั บ US$780m จะทำใหมูลคากระแส เงินสดของ บริษัทฯ ลดลง 5%, BV

ลดลง 15% และ 25% สำหรั บ EBITDA ดังนั้นในเชิงคำแนะนำการ ลงทุนจึงยังคงแนะนำ “ซื้อ” ด า น บ ล . เ อ เ ซี ย พ ลั ส ประเมินการฟองรองอาจจะตองใช เวลา แตหากแพคดีและตองบันทึก คาเสียหายทั้งจำนวน กรณีเลวราย สุดคาดวาจะกระทบตอประมาณการ กำไรสุทธิในปนี้ 39.7% หรือลดลง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 436 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

PTTEP เผย

(ตอจากหนา 3)

จากเดิ ม เหลื อ 24,660 หรือหุนละ 7.40 บาท ทำใหราคา หุ น PTTEP ป จ จุ บั น จะมี ค า PER ขยับขึ้นจากประมาณการเดิม 11.7 เทา เปน 19 เทา กลยุ ท ธ ร ะยะสั้ น แนะนำใหหลีกเลี่ยง PTTEP สวน ราคาพื้นฐานใหไวที่ 174.04 บาท แ ล ะ บ ล . เ กี ย ร ติ น า คิ น เชื่อมั่นวาผลกระทบจากกรณีมอน ทาราอยูในกรอบจำกัด และไมนา จะกระทบถึ ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ประเด็นที่ฝายวิเคราะหใหน้ำหนัก

NCH คึกคัก

(ตอจากหนา 1)

นพ.สมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู จั ด การ บมจ. เอ็ น . ซี . เฮาสซิ่ง (NCH) เปดเผยวาบริษัทฯ ได ป รั บ เพิ่ ม เป า รายได ป 53 เป น ขยายตั ว 15% เดิ ม 10% จากป กอนทำได 865.11 ลานบาท หลัง จากผลประกอบการในชวง 6 เดือน แรกออกมาดี ก ว า ที่ ค าดไว โดยมี รายไดแลวประมาณ 600 ลานบาท สวนแนวโนมผลประกอบการในชวง

News Station

ของโครงการมอนทารายั ง คงอยู ที่ ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง รั ฐ บ า ล ออสเตรเลี ย ขณะที่ โ ครงการมอน ทารา PTTEP ยั ง คงแผนที่ จ ะเริ่ ม ดำเนินการผลิตใน 2H54 เชนเดิม นอกจากนี้ใน 3Q53 - 1Q54 คาด บริ ษั ท จะเริ่ ม ทยอยรั บ รู เ งิ น ชดเชย จากประกั น หลั ง จากมี ก ารบั น ทึ ก ค ว า ม เ สี ย ห า ย ส ว น ใ ห ญ เ ป น คาใชจายไปแลวใน 2H52 ที่ผานมา ทั้งนี้แนะนำ ซื้อลงทุน ดวยมูลคาที่ เหมาะสม 208 บาท

ครึ่งหลังยังมีโอกาสออกมาดี เพราะ กำลั ง ซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคเริ่ ม ฟ น ตั ว เศรษฐกิจเติบโตดีและการเมืองนิ่ง มากขึ้น “เดิมไตรมาส 2 ปนี้คาดวา จะได รั บ ผลกระทบจากป จ จั ย ทาง การเมื อ ง แต ป รากฏว า กระทบ ไมมาก ยอดขายยังโต ซึ่งออกมาดี เกินกวาที่คาดวาจะอยูที่ 400 - 500 ลานบาท แตทำได 600 กวาลานบาท

ส ว นไตรมาส 3 น า จะชะลอลงนิ ด หน อ ย แต ไ ตรมาส 4 คงดี ขึ้ น จึ ง ปรับเปารายไดปนี้เปนโต 15% จาก ป ก อ น คาดว า น า จะทำได ไ ม ย าก เศรษฐกิจก็ดี ยอดขายก็ยังเติบโต ตอเนื่อง” นพ.สมเชาว กลาว อีกทั้งยังกลาววา ในชวงที่ เหลื อ ของป นี้ บ ริ ษั ท ฯ เตรี ย มออก โปรโมชั่ น ต า งๆ อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ กระตุ น ยอดขายของผู บ ริ โ ภค

ตลอดจนชวยผลักดันใหผลประกอบ การออกมาดี นอกจากนี้ ยังเตรียม เป ด โครงการใหม อี ก ประมาณ 1 - 2 โครงการ ในชวงปลายไตรมาส 3/53 หรือตนไตรมาส 4/53 แตยังไม สามารถระบุมูลคาโครงการลงทุนได เพราะตองรอความชัดเจนของทำเล ในการกอสรางกอน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 436 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

News Station

ความตองการทองคำในตลาด บิ๊กเฟดสาขาชิคาโกเตือน โลก Q2/10 พุง 36% ศก.สหรัฐฯ ยังฟนไมจริง

เอสแอนดพีหั่นอันดับเครดิต ไอรแลนดเปน AA-

รายงานขาวตางประเทศระบุวา สถาบันจัด อันดับความนาเชื่อถือแสตนดารดแอนดพัวรส หรือ เอสแอนดพีประกาศลดอันดับความนาเชื่อถือระยะ ยาวของไอรแลนดลงจาก AA เปน AA- พรอมใหมุม มองเชิ ง ลบ หลั ง มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ ภาระทาง การเงินของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจากการเขาไปชวยเหลือ ภาคการเงินของประเทศ “มุมมองเชิงลบของเราสะทอนถึงความเปน ไปได ที่ จ ะมี ก ารลดอั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ลงอี ก ใน อนาคต หากภาระทางการคลังของรัฐบาลในการที่ ตองเขาไปพยุงภาคการเงินของประเทศเพิ่มขึ้น หรือ ภาวะเศรษฐกิ จ อ อ นแอจนส ง ผลกระทบต อ ความ สามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังใหได ตามเปาหมายระยะกลาง” เอสแอนด พีระบุ นอกจากนี้ เอสแอนด พี ค าดการณ ว า หนี้ สาธารณะของไอรแลนดอาจเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 113% ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศ หรื อ จี พี ดี ไอร แ ลนด ใ นป 2012 หรื อ สู ง กว า 1.5% ของ อัตราสวนหนี้สาธารณะเฉลี่ยของภูมิภาคยุโรป

รายงานข า วต า งประเทศระบุ ว า เวิลดโกลดเคานซิลเปดเผยวา ความตองการ ทองคำในตลาดโลกไตรมาส 2 ป 2010 เพิ่มขึ้น 36% หลังนักลงทุนทั่วโลกถือครองทองคำมาก ขึ้นเพื่อประกันความเสี่ยงความไมแนนอนของ เศรษฐกิจโลก โดยเวิ ล ด โ กลด ร ะบุ ว า ในไตรมาส ดังกลาวความตองการทองคำเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 1,050.3 ตันจาก 769.6 ตันในไตรมาสเดียวกัน ปกอน “เราพบวาความตองการที่เพิ่มขึ้นเปน ความตองการเพื่อการลงทุนเปนหลัก หลังเกิด ป ญ หาหนี้ ใ นภู มิ ภ าคยุ โ รปในช ว งดั ง กล า ว ประกอบกั บ นั ก ลงทุ น ขาดความเชื่ อ มั่ น ต อ ตลาดเงินตลาดทุนโลก และเศรษฐกิจโลกยัง คงฟนตัวอยางเชื่องชา” นายเอลี ออง ผูจัดการ ฝายวิจัยที่เวิลดโกลดกลาว ทั้ ง นี้ ราคาทองคำในตลาดโลกป นี้ เพิ่มขึ้นมาแลว 13% และเปนการเพิ่มขึ้นติดตอ กันเปนปที่ 10

รายงานขาวตางประเทศระบุวา นาย ชารลส อีวานส ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด สาขาชิคาโกเตือนวา การฟนตัวของ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงไมแนนอน แมโดยภาพ รวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะอยูในชวงฟนตัวก็ตาม “ถึ ง แม ว า สั ญ ญาณการฟ น ตั ว ของ เศรษฐกิ จ โดยรวมจะปรากฏให เ ห็ น และมี สัญญาณวาราคาที่อยูอาศัยในสหรัฐฯ เริ่มมี เสถียรภาพ แตเรายังไมสามารถแนใจไดอยาง แทจริง การฟนตัวคอนขางเปนไปอยางเชื่องชา ส ว นการดำเนิ น นโยบายการเงิ น ของเฟดใน ขณะนี้มีความเหมาะสมดีแลว” นายอีวานส กลาว ขณะเดี ย วกั น นายอี ว านส คาดว า อั ต ราการว า งงานของสหรั ฐ ฯ ในป ห น า จะ ลดลงมาอยูที่ระดับต่ำกวา 8% จากปนี้ ซึ่งอยูที่ ระดับใกลเคียง 10% ทั้ ง นี้ กระทรวงแรงงานสหรั ฐ ฯ มี กำหนดการแถลงตัวเลขอัตราการวางงานใน วันที่ 27 สิงหาคมนี้ หรือ ชวงค่ำของวันตาม เวลาในประเทศไทย

OFM คาดอัตรากำไรสุทธิปนี้แตะ 4% OFM คาดป 5 3 อั ต รากำไรสุ ท ธิ แ ตะ 4%ส ว นรายได มั่ น ใจแตะ 1.1 พันลบ. โต 20 % เตรียมดึง บ.ไปรษณียไทยรวมธุรกิจ รุกตลาดอินโดจีน คาดปหนาไดขอสรุป นายวรวุฒิ อุนใจ กรรมการผูจัดการ บมจ. ออฟฟศเมท (OFM) กลาววา คาดการณอัตรากำไร สุทธิ ในป 2553 จะอยูที่ 4% โดยผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2553 มีแนวโนมที่จะฟนตัวขึ้นกลับมาอยูที่ ระดับที่ใกลเคียงกับไตรมาส 1/53 ที่ 4.9% จากไตร มาส 2/2553 ที่ อั ต รากำไรสุ ท ธิ ป รั บ ตั ว ลดลงจาก ปญหาการเมือง ซึ่งสอดคลองกับยอดขายที่ฟนตัวดีขึ้น ทั้งนี้คาดการณวารายไดในป 2553 จะยังคง เปนไปตามเปาหมายเดิมที่คาดการณไววาจะมีรายได ประมาณ 1.1 พั น ล า นบาทคิ ด เป น การเติ บ โต 20% จากป 2552 ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มใหความสำคัญกับการสั่ง ซื้อสินคาออนไลน โดยรายไดจากการสั่งสินคาออน ไลน เฉลี่ยเดือนละ 1 ลานบาท ขณะที่ลูกคาของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและสินคาเฮาสแบรนด มี สัดสวนเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 15% “Net Profit Margin ในไตรมาส 1 ของบริ ษั ท ฯ อยู ที่ 4.9% แต ใ นไตรมาส 2 ดรอปลงมาอยู ที่

3.5% จากผลกระทบสถานการณ ก ารเมื อ ง แต อยางไรก็ตามไตรมาส 3 Net Profit Margin จะกลับ ขึ้นไปใกลเคียงกับไตรมาส 1 จึงทำใหทั้งป 4% มี โอกาสที่จะเปนไปได สวนยอดขายก็ในครึ่งปหลังนา จะฟนตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจ เริ่มเห็นสัญญาณคำสั่ง ซื้อของลูกคาตอหนวยที่เพิ่มขึ้น จึงทำใหมั่นใจวาราย ไดของบริษัทฯ ในปนี้จะอยูที่ 1.1 พันลานบาท เติบ โต 20%” นายวรวุฒิ กลาว ส ว นแผนธุ ร กิ จ ในอนาคตจนถึ ง ป 2556 บริษัทฯ ตั้งเปาหมายรายไดจะเติบโตตอเนื่องเฉลี่ยป ละ 20% จนทำใหภายในป 2556 รายไดของบริษัทฯ จะทะลุ 2,000 ลานบาทได ซึ่งจะทำใหอัตรากำไร สุทธิปรับเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 7 - 8% จากป 2553 ที่คาด 4% ซึ่งอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเปนไปตามฐานของ ยอดขายที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ คาดการณ ว า ภายในป 2556 ฐานลูกคาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 หมื่นราย จากปจจุบันที่ 100,000 ราย

ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการเจรจากั บ บริ ษั ท ไปรษณียไทย จำกัด เพื่อที่จะเปนพันธมิตรในการวาง ระบบโลจิสติกส ในการเขาไปรุกตลาดแถบอินโดจีน ซึ่ ง คาดว า จะได ข อ สรุ ป ภายในป ห น า ทั้ ง นี้ ก ารที่ บริ ษั ท ฯ มองตลาดอิ น โดจี น เป น ตลาดที่ น า สนใจ เนื่องจากมีพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใกลเคียงกับไทย ทั้งนี้การที่ดึงพันธมิตรเขามาในการจัดทำโลจิสติกส จะชวยใหบริษัทฯ ลดตนทุนในการจัดสงได อยางไรก็ ตามหากไปรษณียไทย ไมพรอมที่จะเขามารวมในการ ลงทุ น ครั้ ง นี้ ก็ อ าจจะมองหาพั น ธมิ ต รรายอื่ น ที่ เ ป น เอกชนเขามารวม อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังไมไดมีการสงออก ไปยังตางประเทศ โดยยอดรายไดทั้งหมดยังมาจาก การขายในประเทศ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 436 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

โปรดวัดหัวใจกอนเลน THCOM

3 วันทำการกอนหนานี้ (หมายถึงตั้งแต 20 - 24 ส.ค. 53) ดูคลายหุน THCOM ดูลาๆ แตวานนี้ (25 ส.ค.) ราคาหุนดันฟนพลังพุง แรงตั้งแตเปดการซื้อขาย จากนั้นคอยๆ ออนตัวลงมาปดที่ 7.90 บาท บวก 0.55 บาท หรือ 7.48% มูลคาซื้อขาย 659.22 ลานบาท ลีลาแบบนี้นับวา ไมธรรมดา หลายโบรกเกอรเริ่มเอาราคาพื้นฐานมาดูๆ อีกครั้งเพราะมัน เริ่มเปนไปไดวา ดวยพื้นฐานที่ดีจริงนาจะทำใหนักลงทุนระยะยาวสมควร ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมกับเขาบาง (ที่ บล. ทรีนีตี้ ชี้ราคาเปาหมาย ถึง 10 บาท โดยนับวาสูงกวาคายอื่นๆ) สวนความหวือหวาที่ผานๆ มา... ชางมันเถอะ ถาของมันจะแรงจริง อดีตอยาไปสนใจ... นั ก วิ เ คราะห เ ทคนิ ค บล.ฟ นั น เซี ย ไซรั ส มองสั ญ ญาณหุ น THCOM ยังอยูในระยะการแกวงตัว ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวมีแนว รับอยูที่ 7.60 - 7.40 บาท ขณะที่แนวตานอยูที่ 8.00, 8.15, 8.50 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้หากราคาหุนหลุดจากแนวรับดังกลาวเมื่อใด แนะขาย ตัดขาดทุน

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 7.85 บาท หนาแนนสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 25/08/2553 AccVol THCOM 83,780,900 AccVal(K฿) 7.90 659,217 %Fluct 0.55 6.99 P/E 7.48 N/A P/BV 7.65 0.56 DPS(Baht) 8.15 N/A Yield(%) 7.60 N/A EPS(Baht) 7.35 N/A MktCap(Mil.) 7.87 8,658

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 17/03/2553 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 450,870,934 38,578,133 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 12,300,000 นายอำนวย พิจิตรพงศชัย 12,000,000 นางราณี เอื้ อ ทวี กุ ล 12,000,000 นางบุปผา งามอภิชน

(%)

41.14 3.52 1.12 1.09 1.09

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 436 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

¡¹§.¢Öé¹´º.0.25%µÒÁ¤Ò´-àÅ移ÃѺ¨Õ´Õ¾Õ28µ.¤.¹Õé

¹ÒÂ侺Ùŏ ¡ÔµµÔÈÃÕ¡§Ñ ÇÒ¹ ¼ÙŒª‹Ç¼ٌNjҡÒÃÊÒ¹âºÒ¡ÒÃà§Ô¹ ¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (¸»·.) ແ´à¼ÂÇ‹Ò ·Õè»ÃЪØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ¹âºÒ¡ÒÃà§Ô¹ (¡¹§.) ÁÕÁµÔ¢Öé¹ ÍѵÃÒ´Í¡àºÕé¹âºÒ 0.25% µ‹Í»‚ ¨Ò¡»˜¨¨Øº¹Ñ ·ÕÍè ÂÙ‹ 1.50% ໚¹ 1.75% µ‹Í»‚ “»ÃÐàÁÔ ¹ Ç‹ Ò àÈÃÉ°¡Ô ¨ã¹ ª‹Ç§¤ÃÖ§è »‚áá¿„¹œ µÑÇ䴌͋ҧµ‹Íà¹×Íè § áÁŒã¹ª‹Ç§¤ÃÖ觻‚ËÅѧÊËÃÑ°Ï áÅÐ ÞÕè»Ø†¹ÁÕá¹Ç⹌Á¢ÂÒµÑÇã¹ÍѵÃÒ·Õè ªÐÅÍŧ ¢³Ð·Õè»ÃÐà·Èã¹ÂØâû¿„œ¹ µÑ Ç ¢Öé ¹ ᵋ ÂÑ § ¤§à»ÃÒкҧ¨Ò¡ »˜ÞËÒ˹ÕéÊÒ¸ÒóÐã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È ᵋã¹Ê‹Ç¹àÈÃÉ°¡Ô¨àÍàªÕ¢ÂÒµÑÇ ä´Œ´Õ” ¹ÒÂ侺Ùŏ ¡Å‹ÒÇ ·Ñé § ¹Õé à ÈÃÉ°¡Ô ¨ ä·Âã¹ äµÃÁÒÊ 2 ¢ÂÒµÑÇ´Õà¡Ô¹¤Ò´ áÁŒ ªÐÅÍŧ¨Ò¡äµÃÁÒÊáá¨Ò¡¼Å¡ÃÐ ·º·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ ᵋ¡ÒúÃÔâÀ¤ÀÒ¤ àÍ¡ª¹Âѧ¢ÂÒµÑÇä´Œ´Õ ÀÒ¤·‹Í§ à·ÕÂè ÇÁÕ¡ÒâÂÒµÑǪѴਹ ¡ÒüÅÔµ

áÅÐÍѵÃÒ¡ÒÃ㪌¡Òí Åѧ¡ÒüÅÔµ»ÃѺ ÊÙ§¢Ö鹫Ö觨Ъ‹ÇÂãËŒ¡ÒÃŧ·Ø¹ÀÒ¤ àÍ¡ª¹»ÃѺà¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹ÃÐÂе‹Íä» ¢³Ð·Õè¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡Âѧ¢ÂÒµÑÇä´Œ´Õ µÒÁ¡Òÿ„œ¹µÑǢͧàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ ᵋ¤Ò´Ç‹ÒàÃÔèÁªÐÅÍŧ¤ÃÖ觻‚ËÅѧ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé á ç¡´´Ñ ¹ µ‹ Í ÍÑ µ ÃÒ à§Ô ¹ ࿇ Í ã¹»˜ ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ÂÑ § ÁÕ ä Á‹ Á Ò¡

ᵋ¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÊÙ§¢Ö¹é ã¹»‚ 2554 µÒÁ ¡ÒâÂÒµÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐ ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Ö鹢ͧµŒ¹·Ø¹¡ÒüÅÔµ à¢Ò¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂÇ‹Ò ã¹Çѹ·Õè 28 µ.¤. 2553 ¸»·.¨Ð»ÃÐàÁÔ¹ ÍѵÃÒ¡ÒâÂÒµÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ (¨Õ ´Õ ¾Õ ) »‚ ¹Õé ã ËÁ‹ ÍÕ ¡ ¤ÃÑé § ˹Öè § ¨Ò¡»˜¨¨ØºÑ¹·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ð¢ÂÒµÑÇ·Õè

¸ÍÊ.ÁÑè¹ã¨ÊÔ¹àª×èͺŒÒ¹ »‚¹ÕéࢌÒ໇Ò9ËÁ×è¹Åº.

¹Ò¢Ãä »ÃШǺàËÁÒÐ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ ¨Ñ ´ ¡Òà ¸¹Ò¤Òà ÍÒ¤ÒÃʧà¤ÃÒÐˏ (¸ÍÊ.) ແ´à¼ÂÇ‹Ò á¹Ç⹌Á¡ÒâÂÒµÑǢͧÊÔ¹àª×Íè ã¹ ª‹Ç§¤ÃÖ觻‚ËÅѧÀÒ¾ÃÇÁÂѧ¤§ÍÂً㹠ࡳ±·Õè´Õ ¨Ö§àª×èÍÇ‹Òã¹ÊÔé¹»‚¹ÕéÊÔ¹ àª×è Í ¨Ð໚ ¹ 仵ÒÁ໇ Ò ËÁÒ·Õè 9 ËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ· áÁŒÇ‹Òã¹à´×͹ ¡.¤.¡ÒâÂÒµÑǢͧÊÔ¹àª×èͨÐÅ´ ŧàÅ硹ŒÍ â´ÂÁÕÂÍ´ÊÔ¹àª×èÍãËÁ‹ à¾ÔèÁ¢Öé¹à¾Õ§ 5.8 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ· ÀÒÂËÅÑ § ¨Ò¡·Õè Ë Á´ÁҵáÒà ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ㹪‹Ç§ÊÔé¹à´×͹

ÁÔ.Â. «Öè§ÁÕÂʹࢌÒÁÒ㹪‹Ç§à´×͹ ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÊÙ§¶Ö§ 1.2 ËÁ×¹è ŌҹºÒ· «Öè§à»š¹¡ÒÃŴŧÍ‹ҧÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞ áµ‹¤ÇÒÁµŒÍ§¡Ò÷ÕÍè ÂÙÍ‹ ÒÈÑÂÂѧ¤§ÁÕ ÊÙ§¨Ö§àª×Íè Ç‹Ò ¨ÐäÁ‹¡Ãзºµ‹Í¤ÇÒÁ µŒÍ§¡ÒÃÊÔ¹àª×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ Êí Ò ËÃÑ º ·Ô È ·Ò§ÍÑ µ ÃÒ ´Í¡àºÕé  ·Õè Í ÂÙ‹ ã ¹ª‹ Ç §¢Ò¢Öé ¹ ÍÒ¨ Ê‹§¼Åµ‹Í¡ÒõѴÊԹ㨫×Íé ·ÕÍè ÂÙÍ‹ ÒÈÑ àÅ硹ŒÍ ᵋËÒ¡àÁ×Íè »ÃÐàÁÔ¹ÍѵÃÒ

´Í¡àºÕé·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂã¹»˜¨¨ØºÑ¹·ÕèÍÂÙ‹ ã¹ÃдѺ 4 - 7% ¡çäÁ‹Ê§Ù àÁ×Íè à·Õº ¡Ñ º ª‹ Ç §¡‹ Í ¹à¡Ô ´ ÇÔ ¡ ĵ·Õè Í ÂÙ‹ ã ¹ ÃдѺ 13% “¸¹Ò¤ÒèÐÂÑ § ¤§µÃÖ § ÍѵÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒä»¨¹¶Ö§ÊÔé¹»‚¹Õé áÁŒ ¡¹§.¨Ð»ÃѺÍѵÃÒ´Í¡àºÕé¢Öé¹ ÍÕ¡ 0.25% áÅÐÁÕá¹Ç⹌ÁNjҨР»ÃÑ º ¢Öé ¹ã¹ÍÑ µ ÃÒ´Ñ § ¡Å‹ Ò Ç㹡Òà »ÃÐªØ Á ¤ÃÑé § ·Õè à ËÅ× Í ¨¹¶Ö § ÊÔé ¹ »‚ ¹Õé

6 - 7% ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡µÑÇàÅ¢¨Õ´Õ¾Õã¹ äµÃÁÒÊ 2/53 ·ÕèÊÀҾѲ¹ÃкØÇ‹Ò ¢ÂÒµÑÇÊÙ§¶Ö§ 9.1% áÁŒÇ‹Ò¨ÐªÐÅÍ Å§¨Ò¡äµÃÁÒÊááᵋ ¡ç ÊÙ § ¡Ç‹ Ò ·Õè ¤Ò´¡ÒóäÇŒ ÃÇÁ¶Ö§ÂѧµŒÍ§»ÃÐàÁÔ¹ »˜¨¨ÑÂÍ×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§à¾ÔèÁàµÔÁ “µŒÍ§»ÃÐàÁÔ¹¼ÅẺÀÒ¾ ÃÇÁËÅÒ»˜¨¨Ñ «Öè§à·‹Ò·Õè´Ùã¹»‚¹Õ餧 ÂÑ §äÁ‹ ÁÕ Í Ðä÷Õè ¼Ô ´ä»¨Ò¡¡ÒäҴ ¡ÒóÁÒ¡¹Ñ¡” ¹ÒÂ侺Ùŏ ¡Å‹ÒÇ ÊíÒËÃѺ·ÔÈ·Ò§¢Í§¤‹Òà§Ô¹ ºÒ··Õèá¢ç§¤‹Ò¢Öé¹áÅÐÁչѡÇÔà¤ÃÒÐˏ ËÅÒ½†ÒÂÍÍ¡ÁÒÃкØÇÒ‹ ¡ÒÃá¢ç§¤‹Ò ¢Í§à§Ô¹ºÒ·¹Ñ鹡Ãзºµ‹Í¡ÒâÂÒ µÑǢͧ¨Õ´¾Õ Õ ¸»·.ÁÍ§Ç‹Ò ¤‹Òà§Ô¹à»š¹ à¾Õ  §»˜ ¨ ¨Ñ  ˹Öè § ·Õè ¡ Ãзºµ‹ Í ¡Òà ¢ÂÒµÑǢͧàÈÃÉ°¡Ô¨ ᵋÂѧ¤§ÁÕ »˜ ¨ ¨Ñ  Í×è ¹ æ ÍÒ·Ô àÈÃÉ°¡Ô ¨âÅ¡ ÃÒ¤Ò¹éíÒÁѹ ¡ÒÃŧ·Ø¹áÅСÒÃ㪌 ¨‹ÒÂã¹»ÃÐà·È ໚¹µŒ¹ ·Õè¨ÐÊ‹§¼Å ¡Ãзºµ‹Í¡ÒâÂÒµÑǢͧàÈÃÉ°¡Ô¨

Í‹ Ò §äÃ¡ç µ ÒÁ¸¹Ò¤ÒèлÃÑ º ¢Öé ¹ ÍѵÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡ ËÒ¡¾ºÇ‹Ò ÊÀÒ¾¤Å‹Í§¢Í§¸¹Ò¤ÒÃŴŧ¨Ò¡ »˜¨¨ØºÑ¹·ÕèÂѧ¤§ÍÂÙ‹ã¹ÃдѺÊÙ§ÍÂÙ‹·Õè »ÃÐÁÒ³ 10%” ¹Ò¢Ãä ¡Å‹ÒÇ ·Ñ駹Õé¹Í¡¨Ò¡¨Ð໚¹¡Òà àª×èÍÁÊÀÒ¾¤Å‹Í§áÅд֧´Ù´à§Ô¹½Ò¡ ¨Ò¡»ÃЪҪ¹áÅŒÇÂѧ໚¹¡Òê‹Ç àËÅ×Í»ÃЪҪ¹·Õµè ÍŒ §¡Ò÷ÕÍè ÂÙÍ‹ ÒÈÑ ÍÕ¡´ŒÇ Í‹ҧäáçµÒÁÂÍÁÃѺNjÒËÒ¡ ¸¹Ò¤ÒûÃѺ¢Öé¹ÍѵÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹ ½Ò¡áµ‹¢³Ðà´ÕÂǡѹäÁ‹»ÃѺ¢Ö¹é ÍѵÃÒ ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ¹Ñé¹ÍҨʋ§¼Åµ‹Í¡íÒäà ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃãˌŴŧ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 436 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553 LVT รั บ เงิ น ดาวน ลู ก ค า เวี ย ดนามจาก โครงการ 98.05 ลบ. น า ย อ ง ค คุ ณ อ ยู มั่ น ป ร ะ ธ า น กรรมการ บมจ.แอล. วี. เทคโนโลยี (LVT) แจง ว า บริ ษั ท ฯ ได สั ญ ญาในการให บ ริ ก ารที่ ปรึ ก ษาทางด า นวิ ศ วกรรมสำหรั บ โครงการ ขยายกำลั ง การผลิ ต ซิ เ มนต 2 (Kiln 2) กั บ บริ ษั ท Cong Thanh Cement Joint Stock ประเทศเวียดนาม โดยมีการลงนามในสัญญา โครงการเมื่ อ วั น ที่ 14 มิ . ย. 53 และลู ก ค า ได ชำระ Down Payment แก บ ริ ษั ท ฯ แล ว เมื่ อ วั น ที่ 4 ส . ค . 5 3 มู ล ค า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 3,100,000 ดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปน 98.05 ลานบาท อางอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหง

ประเทศไทย ณ 25 ส.ค. 53 ที่ ร ะดั บ 31.63 บาทตอดอลลารสหรัฐ (ระยะเวลาของโครงการ 36 เดือน) AIM ยกเลิกบอรดบริหาร ใหอำนาจเอ็มดีโดยตรง นางกนกวั ล ย วรรณบุ ต ร กรรมการ ผู จั ด การ บมจ.แอปโซลู ท อิ ม แพค (AIM) เปดเผยวา จากกรณีการลาออกของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ เมื่อ วันที่ 18 ส.ค. 53 นั้นบริษัทฯ ไดปรับโครงสราง การบริหารงานใหม โดยยกเลิกคณะกรรมการ บริหาร และเพื่อใหเกิดการบริหารที่คลองตัว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ให ก รรมการผู จั ด การ

PHATRA ปนผลงวด1H/53หุนละ1.35 บ. นางภั ท รพร มิ ลิ น ท สู ต ก ร ร ม ก า ร ผูจัดการและประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บล.ภัทร (PHATRA) แจงวา ที่ประชุมคณะกรรม การบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 53 มีมติใหจาย เงินปนผลระหวางกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ในงวดครึ่ ง แรกป นี้ ในอั ต ราหุ น ละ 1.35 บาท จำนวน 213,500,000 หุ น รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 288,225,000 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท โดย ให ก ำหนดป ด สมุ ด ทะเบี ย นในวั น ที่ 9 ก.ย. 53 และจายปนผลวันที่ 21 ก.ย. นี้





“ฝนเริ่มเบาบางทำสินคาทะลักมากขึ้น”

“ตางชาติขายสุทธิหุนไทย แตเทคนิคยังหนุน”

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บริษทั แอโกรเวลท จำกัด (AGR) RSS3

รายงานตรงตอคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งนี้ใหมี ผลตั้งแตวันที่ 18 ส.ค. 53 เปนตนไป

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 564 สัญญา สถานะคงคาง 3,347 สัญญา - ปด 105.40 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.50 บาท (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค. 54)

ปจจัยบวก- กลับมายืน 105 บ./ก.ก.ไดอกี ครัง้ - ดาวโจนสยงั ไมหลุด 1 หมืน่ จุด มีลนุ รีบาวด - BOJ เขาแทรกแซงเงินเยน ใหออ นคาลง - น้ำมันเริม่ ทรงตัว ปจจัยลบ - ฝนเริม่ เบาบาง อาจทำสินคาทะลักตลาดมากขึน้ - กนง.ขึน้ ดบ. ทำเงินบาทแข็งคากวาเดิม กลยุทธ - รอเปดสถานะขาย (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค. 54) - แนวรับ 104.50 บ./ก.ก. แนวรับถัดไป 103.70 บ./ก.ก. - แนวตาน 106.50 บ./ก.ก.

นางสาวมยุรี โชวิกรานต ผูอ ำนวยการอาวุโสฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,701 สัญญา สถานะคงคาง 25,763 สัญญา - ปด 595.30 จุด ลดลง 5.70 จุด (สัญญา S50U10 ก.ย. 53) ปจจัยบวก - สัญญาณทางเทคนิคยังไมเสียรูปขาขึน้ ปจจัยลบ - หุน แบงกโดนแรงขายทำกำไร หลังรูผ ลกนง.ขึน้ ดบ. - นลท.ยังรอความชัดเจนเรือ่ งโครงการอันตรายในมาบตาพุด - PTTEP ยังถูกกดดันจากกรณีนำ้ มันรัว่ ทีม่ อนทารา - ราคาน้ำมันยังเคลือ่ นไหวในระดับต่ำ - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 510.57 ลานบาท กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50U10 ก.ย. 53 ) - แนวรับ 600 - 598 จุด - แนวตาน 605 - 610 จุด - SET50 ประเมินแนวรับที่ 600 จุด แนวตาน 610 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 436 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

Dynamic Station

“ËÁÔ§ ªÒÅÔÊÒ ºØÞ¤Ãͧ·ÃѾ” ແ´ÊäµÅ¡ÒÃÍÍÁ¡ÒÃŧ·Ø¹ “ËÁÔ§ ªÒÅÔÊÒ ºØÞ¤Ãͧ·ÃѾ” ÊÒÇ˹ŒÒËÇÒ¹ Í´Õµ¹Ò§ÊÒÇä·Â ¼ÙŒ·ÕèÃѡ㹡ÒÃáÊ´§à»š¹ªÕÇÔµ¨Ôµã¨ ¾ÃŒÍÁÁØ‹§ÁÑè¹·íÒ§Ò¹·Õèµ¹ÃÑ¡Í‹ҧàµçÁ·Õè â´ÂÁÔÅ×ÁËÁÑè¹à¡çºËÍÁÃÍÁÃÔº à¾×èÍ͹Ҥµ·ÕèÊ´ãÊ ÊäµÅ¡ÒÃÍÍÁà§Ô¹à»š¹ÅѡɳÐä˹ »¡µÔà§Ô¹·ÕèËÒÁÒä´Œ¨Ò¡¡Ò÷íÒ§Ò¹·Ø¡æ ¤ÃÑé§ ¨Ðẋ§à§Ô¹àÍÒäÇŒ»ÃÐÁÒ³ 10% à¾×èÍ ÍÍÁã¹ÅѡɳСÒýҡà§Ô¹¡Ñº¸¹Ò¤ÒþҳԪ áÅÐÍÒ¨Áպҧʋǹ·Õè¤Ø³áÁ‹¹íÒä» ÍÍÁã¹ÃٻẺ ¡Òë×éͧ͢ÊÅÒ¡ÍÍÁÊÔ¹¤‹Ð ʋǹà§Ô¹ÍÕ¡ 90% ¹Ñ鹡ç¨Ð໚¹·ÕèàÍÒäÇŒ 㪌¨‹ÒÂ㹧ҹ´ŒÒ¹¡ÒÃáÊ´§ áÅЪÕÇÔµ»ÃШíÒÇѹ¢Í§µÑÇʋǹ¤‹Ð ¹Í¡à˹×ͨҡ§Ò¹áÊ´§áÅŒÇÁÕ¡ÒÃŧ·Ø¹´ŒÒ¹Í×è¹äËÁ ÁÕ¤‹Ð ¨ÃÔ§æ µÍ¹¹Õé¡íÒÅѧ·íÒ¸ØáԨ¢ÒÂà¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§ÍÂÙ‹¤‹Ð áÅÐàÃçÇæ ¹Õé¡ç¨Ðä´ŒàËç¹ ¡ÒÃແ´µÑÇ·ÕèªÑ´à¨¹ â´ÂÍÒ¨¨Ð¢Ò¼‹Ò¹·Ò§àÇçºä«µáÅкٷã¹ËŒÒ§ÊÃþÊÔ¹¤ŒÒ¤‹Ð

“หมิง ชาลิสา บุญครองทรัพย์”

ʹã¨Å§·Ø¹ã¹µÅÒ´·Ø¹äËÁ äÁ‹Ê¹ã¨¤‹Ð ¾Í´ÕʋǹµÑÇ “ËÁÔ§” ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´Í‹ҧ¹Ö§ ¤×Í ËÒ¡ÍÐä÷ÕèµÑÇàͧäÁ‹ÁÕ ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐäÁ‹¶¹Ñ´ ¡ç¨ÐäÁ‹¤Ô´à¢ŒÒä»Å§·Ø¹à´ç´¢Ò´ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕ觷ÕèÍÒ¨à¡Ô´ ¢Öé¹ä´Œ ᵋËÒ¡¨Ðŧ·Ø¹ÍÐäà ¡ç¨ÐàÅ×͡੾ÒзÕèàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒËÃ×ͤÇÒÁ¶¹Ñ´ã¹àÃ×èͧ ¹Ñé¹æ ÁÒ¡¡Ç‹Ò¤‹Ð ¤µÔ»ÃШíÒ㨡Ò÷íÒ§Ò¹ ¨ÐÁÕ¤µÔ㹡Ò÷íÒ§Ò¹Ç‹Ò “ËÒ¡¨Ð·íÒ§Ò¹ÍÐäÃáŌǵŒÍ§àµçÁ·Õè¡ÑºÁѹ à¾×èÍãËŒ§Ò¹ªÔé¹ ¹Ñé¹ÍÍ¡ÁÒ´Õ·ÕèÊØ´” ·Ô駷ŒÒ¶֧¼ÙŒÍ‹Ò¹ ÊÔ觷Õè “ËÁÔ§” ÍÂÒ¡½Ò¡ºÍ¡ ¤×Í ÍÂÒ¡ãËŒ·Ø¡¤¹àË繤ÇÒÁÊíÒ¤Ñޢͧ¡ÒÃÍÍÁ à¾ÃÒжŒÒàÃÒÃÙŒ¨Ñ¡áº‹§à§Ô¹·ÕèËÒÁÒ䴌ʋǹ¹Ö§à¡çºäÇŒ ËÒ¡Çѹ¹Ö§à¡Ô´à˵ءÒó·ÕèäÁ‹¤Ò´ ½˜¹Í‹ҧઋ¹ à¨çº»†Ç ËÃ×Í ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹µŒÍ§ãªŒà§Ô¹Í‹ҧà˧´‹Ç¹ à§Ô¹Ê‹Ç¹¹ÕéáËÅÐ ·Õè¨Ð໚¹µÑǪ‹ÇÂàÃÒä´Œ áÅзíÒãËŒàÃÒäÁ‹µŒÍ§ËÂÔºÂ×Áã¤Ã´ŒÇ ¢³Ðà´ÕÂǡѹËÒ¡àÃÒ ÃÙŒ¨Ñ¡¡ÒÃÍÍÁ ¡çÂѧ¶×Í໚¹¡Òýƒ¡ãËŒàÃÒÃÙŒ¨Ñ¡ºÃÔËÒÃàÃ×èͧ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂä´ŒÍÕ¡´ŒÇÂ

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 436 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

1

2

3

4

5

à¡ÒÐÊÇÒ· ËÒ´¹Ã¡

Lifestyle Station by Jackal_XIII

ÍÒ¡ÒÈÌ͹æ Ẻ¹Õé (áÁŒºÒ§Çѹ¨ÐÁÕ½¹µ¡¡çµÒÁ) ËÒ¡¹Ö¡¶Ö§Ê¶Ò¹·Õ¾è ¡Ñ ¼‹Í¹ ‹ÍÁµŒÍ§¨Ô¹µ¹Ò¡Òö֧ ÊÒÂÅÁ áʧᴴ áÅÐàÊÕ§¤Å×¹è ¡ÃзºËÒ´ º¹¾×¹é ·ÃÒÂÊÕ¢ÒÇ·Õµè ´Ñ ¡Ñº¹éÒí ·ÐàÅÊÕ¿Ò‡ ·Õªè ǹãËŒ¹Ò‹ à´Ô¹àÅ‹¹¾Ñ¡¼‹Í¹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ´Õæ Ẻ¹Õé ¤§ÊÌҧ¤ÇÒÁÊآ䴌äÁ‹ãª‹¹ŒÍ ᵋËÒ¡µŒÍ§ä»áÅŒÇà¨Í¡ÑºªÒÂËÒ´·ÕèäÁ‹¾Ö§»ÃÐʧ¤Å‹Ð¨Ð·íÒÍ‹ҧäà ¼×¹ ·ÃÒ·ÕèàµçÁä»´ŒÇ¢ÂÐ ¹éíÒ·ÐàÅÍѹ¡ÇŒÒ§ãËÞ‹·ÕèËÒ¤ÇÒÁãÊáÅÐÊǧÒÁÁÔä´Œ ¤§·íÒãËŒàÊÕºÃÃÂÒ¡ÒÈáÅÐàÇÅÒẺ ÊØ´æ Çѹ¹Õàé ÃҨйíÒµÑÇÍ‹ҧªÒÂËÒ´·Õäè Á‹¹Ò‹ ä»ÁÒãËŒªÁ¡Ñ¹ à¾×Íè ·Õ·è Ò‹ ¹¨Ðä´ŒäÁ‹µÍŒ §àÊÕÂÍÒÃÁ³ ¤ÇÒÁÃÙÊŒ ¡Ö áÅÐàÇÅÒ ÍѹÁÕ¤‹Òä» 1. ËÒ´ “Port Phillip Bay” ã¹àÁ×ͧàÁÅàºÔϹ »ÃÐà·ÈÍÍÊàµÃàÅÕ ËÒ´¹ÕéäÁ‹à¾Õ§ᤋʡ»Ã¡Í‹ҧà´ÕÂÇ áµ‹ÂѧàµçÁä»´ŒÇÂàÈÉá¡ŒÇ áÅÐà¢çÁ©Õ´ÂҢͧºÃôÒÇÑÂÃØ‹¹¢ÕéÂÒ·Õè·Ôé§äÇŒãËŒ´Ùµ‹Ò§Ë¹ŒÒ áÅÐàÁ×èÍ»‚·ÕèáŌǷҧ¡ÒÃ䴌ʋ§ ਌Ò˹ŒÒ·Õè ŧ¾×¹é ·Õºè ÃÙ ³Ð·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¤Ãѧé ãËÞ‹¡ºÑ ªÒÂËÒ´áË‹§¹Õé áÅоºÇ‹ÒºÃÔàdzÃÔÁËÒ´¹Ñ¹é ÁÕ¢ÂÐÁÒ¡ÁÒÂ໚¹ ¨íҹǹÁÒ¡¶Ö§ 1 ¾Ñ¹µÑ¹·Õà´ÕÂÇàªÕÂÇ 2. ËÒ´ “Haina” ·ÕèÊÒ¸ÒóÃÑ°â´ÁԹԡѹ ´Ù¨Ò¡ÀÒ¾áÅŒÇ ¤§µŒÍ§äÁ‹Ê§ÊÑÂÇ‹Ò·íÒäÁʶҹ·ÕèáË‹§¹Õé¶Ö§äÁ‹¹‹Òä» Í‹ҧÂÔè§ à¾ÃÒо×é¹·Õèã¹á¶º¹Õéä´Œª×èÍÇ‹Ò໚¹áËÅ‹§·Õè¾Ñ¡¾Ô§ãËŒ·Ô駢ÂÐ áÅТͧàÊÕ¨ҡâç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÊ¡»Ã¡ ·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ 3. ËÒ´ “Marunda” ã¹àÁ×ͧ¨Ò¡ÒϵŒÒ »ÃÐà·ÈÍԹⴹÕà«Õ ¾ÃÐ਌Ò! á·ºäÁ‹¹‹Òàª×èÍÊÒÂµÒ Åͧ´ÙÀÒ¾ÊÔ ¡Ñº¡ÒÃà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¢Í§à´ç¡æ ·Õè¡íÒÅѧà¡çºàÈÉ¢ÂоÅÒʵԡ㹹éíÒ¤ÅíÒ ·ÕèäÁ‹¹‹Òàª×èÍÇ‹Ò¨Ð໚¹¹éíÒ·ÐàŢͧªÒÂËÒ´ Marunda ᵋÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò¶Ö§áÁŒ¹éíÒ·ÐàŢͧªÒÂËÒ´áË‹§¹Õé¨ÐÊ¡»Ã¡Áҡᤋä˹ ᵋÁѹ¡ç¶×Í䴌NjÒ໚¹Ë¹Öè§ã¹Ê¶Ò¹ ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇÂÍ´¹ÔÂÁáË‹§Ë¹Öè§ã¹»ÃÐà·ÈÍԹⴹÕà«Õ 4. ªÒÂËÒ´ “Chowpatty” ·ÕèàÁ×ͧÁØÁäº »ÃÐà·ÈÍÔ¹à´Õ ÊÁ¤íÒÅèíÒÅ×ͨÃÔ§æ ã¹àÃ×èͧ¢Ö鹪×èÍáË‹§¤ÇÒÁÊ¡»Ã¡ ËÒ´áË‹§¹ÕéàµçÁä»´ŒÇ¢ÂÐáÅÐÁžÔÉ á¶ÁÂѧ¢Ò´¡ÒôÙáÅàÍÒã¨ãÊ‹ÍÕ¡´ŒÇ ¨ÐàÃÕ¡䴌NjÒ໚¹ªÒ´ËÒ´ÂÍ´á‹! äÁ‹¹‹Òà·ÕèÂÇ·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡·Õè˹Öè§àÅ¡çÇ‹Òä´Œ 5. ËÒ´ “Doheny” ·ÕèÁÅÃÑ°á¤ÅÔ¿ÍÏà¹Õ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ¨Ø´à´‹¹¢Í§ËÒ´¹Õé¤×Íä´ŒÃѺ¡Òâ¹Ò¹¹ÒÁÇ‹Ò໚¹ ªÒÂËÒ´·ÕÁè ÁÕ Å¾ÔÉÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò໚¹àÇÅÒ 3 »‚µ´Ô µ‹Í¡Ñ¹ ¨¹µŒÍ§ ¹íÒ»‡ÒÂÁÒ»˜¡àµ×͹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÇ‹ÒËŒÒÁŧàÅ‹¹¹éíÒ à¾ÃÒШÐ໚¹ÍѹµÃÒµ‹Í ÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐäÁ‹à¾Õ§ªÒÂËÒ´áË‹§¹Õéà·‹Ò¹Ñé¹ áµ‹·Õèá¤ÅÔ¿ÍÏà¹ÕÂÂѧÁÕªÒÂËÒ´ ÍÕ¡ËÅÒÂáË‹§·ÕèÁÕ¤‹ÒÁžÔÉà¡Ô¹Áҵðҹ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÕ¡´ŒÇ âÍŒâËáÎÐ ´Õæ ·Ñ駹Ñé¹ ã¤ÃäÁ‹àª×èͨÐÅͧ仴١çä´Œ¹Ð¤ÃѺ ᵋ¼Á¤¹Ë¹Öè§ Å‹Ð·Õè¢ÍµÑÇ...

µÅ·. ´Ö§ ¸.·ËÒÃä·Â ÊÙ‹â¤Ã§¡Òà Wealth Management @ Bank ¹Ò¨ÃÑ Á ¾Ã âªµÔ ¡ àÊ¶Õ Â Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅмٌ ¨Ñ ´ ¡Òà µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (µÅ·.) ¾ÃŒÍÁ´ŒÇ ¹ÒºØ޷ѡɏ ËÇѧà¨ÃÔÞ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ºÁ¨.¸¹Ò¤Ò÷ËÒÃä·Â (TMB) ËÇÁŧ¹ÒÁ¤ÇÒÁËÇÁÁ×Íâ¤Ã§¡Òà Wealth Management @ Bank ¨Ñ´ÍºÃÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÇҧἹ¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃŧ·Ø¹ãËŒ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊҢҢͧ ¸¹Ò¤Òà à¾×èͶ‹Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙŒä»ÂѧÅÙ¡¤ŒÒ¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¢ÂÒ°ҹ¡Òà ŧ·Ø¹ä»ÊÙ‹¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒãËÁ‹ ¹Ñºà»š¹¸¹Ò¤ÒÃáË‹§·Õè 4 ·ÕèࢌÒËÇÁâ¤Ã§¡Òà www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 436 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

Lifestyle Station

ÁØÁ»ÃСѹ âµà¡ÕÂÇÁÒÃÕ¹ »ÃСѹÀÑ Áͺ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍØ»¡Ã³¡ÕÌÒ ¹ÒÂàʹÒÐ ªÔé¹Ë¹Öè§ ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÊÒ¢Ò¹¤ÃÊÇÃä ¾ÃŒÍÁ´ŒÇ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ºÃÔÉÑ· âµà¡ÕÂÇÁÒÃÕ¹ÈÃÕàÁ×ͧ ¨íÒ¡Ñ´ ËÇÁ ºÃÔÉÑ· ÍÂظÂÒ á¤»»µÍÅ ÍÍⵌ ÅÕÊ ¨íÒ¡Ñ´ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÁͺ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÍØ»¡Ã³ ¡ÕÌÒ áÅЫ‹ÍÁÍÒ¤ÒÃàÃÕ¹ ãËŒ¡ÑºâçàÃÕ¹ºŒÒ¹à·¾Á§¤Å·Í§ Í.áÁ‹Ç§¤ ¨.¹¤ÃÊÇÃä «Ö觡Ԩ¡ÃÃÁ·Õè¨Ñ´¢Öé¹¹Õé ¶×Í໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ Êѧ¤Á ·ÕèºÃÔÉÑ·Ï ä´ŒÃ‹ÇÁÊÌҧÊÃäÊÔ觴Õæ ãËŒ¡ÑºÊѧ¤Á â´Âä´ŒÃѺà¡ÕÂÃµÔ ¨Ò¡¼ÙŒÍíҹǡÒÃâçàÃÕ¹ ¤³Ð¤ÃÙ ¾ÃŒÍÁ¼ÙŒ»¡¤Ãͧ áÅйѡàÃÕ¹ ãËŒ¡ÒõŒÍ¹ÃѺ໚¹Í‹ҧ´Õ

ÁØÁ¡ÒõÅÒ´ áÍÏàÍàªÕ ÊкѴ¸§â»ÃâÁªÑ蹺ԹµÃ§ÀÙà¡çµ - ÍغÅÏ ÊØ´¤ØŒÁ ÊÒ¡ÒúԹáÍÏàÍàªÕÂແ´µÑÇàÊŒ¹·Ò§ºÔ¹ãËÁ‹á¡Ð¡Å‹Í§ ÀÙ à ¡ç µ - ÍØ º ÅÃÒª¸Ò¹Õ ©Åͧ½Ù § ºÔ ¹ ãËÁ‹ ÊØ ¢ 㨠100% ¨Ñ´â»ÃâÁªÑè¹ÊشÌ͹ ºÔ¹»ÃÐËÂÑ´àÃÔèÁµŒ¹à¾Õ§ 690 ºÒ·/à·ÕèÂÇ ¾ÃŒÍÁãËŒÊíÒÃͧ·Õè¹Ñè§ 25 Ê.¤. - 5 ¡.Â.¹Õé à¾×èÍà´Ô¹·Ò§µÑé§áµ‹ 12 µ.¤. - 11 Ê.¤. 54 â´Â¹Ò·ÑȾŠáºàÅàÇçÅ´ »Ãиҹ ਌ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè º ÃÔ Ë Òà ÊÒ¡ÒÃºÔ ¹ ä·ÂáÍÏ à ÍàªÕ  ແ ´ à¼ÂÇ‹ Ò áÍÏ à ÍàªÕ  à´Ô ¹ ˹Œ Ò àª×è Í Áµ‹ Í à¤Ã× Í ¢‹ Ò Â¡ÒÃºÔ ¹ã¹»ÃÐà·ÈãËŒ ¤Ãͺ¤ÅØÁ à¾×èÍÍíҹǤÇÒÁÊдǡ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂǢͧ ·Ø¡¤¹ÁÒ¡¢Öé¹ áÅеÑé§ã¨àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾°Ò¹¡ÒúԹÀÙà¡çµãˌ໚¹ Èٹ¡ÅÒ§ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ¨Ö§¡íÒ˹´à»´àÊŒ¹·Ò§ºÔ¹ãËÁ‹´Ñ§¡Å‹ÒÇ ·Ñ駹Õé¨Ðແ´ãËŒºÃÔ¡Òà 3 à·ÕèÂǺԹµ‹ÍÊÑ»´Òˏ ¤×Í ·Ø¡ÇѹÍѧ¤Òà ¾ÄËÑʺ´Õ áÅÐàÊÒÏ µÑé§áµ‹ 12 µ.¤.¹Õé ໚¹µŒ¹ä»

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ©ºÑº·Õè 436 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ

á¡ÐÃÍÂ

“»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÈÃÕÊØÇÃó” ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ ¤Ñ¹·ÃÕè ¡Ã؍»

ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

(ตอนที่ 4)

ยอนกลับไปในอดีต ประสิทธิ์ เลาวาอันทีจ่ ริงเขาไดเขาสูว งการหุน มาตั้งแตกอนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว เพราะความชื่นชอบในตัวเลข บวกกับความใกลชิดคุณลุงของเขาซึ่งเปนนักลงทุนตัวยง “ผมเปนคนชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขอยูแลว และลุงก็เลนหุน ชวงนัน้ ทานไดกาํ ไรจากตลาดหุน เยอะ ผมเขาไปคลุกคลีอยูก บั ลุง พอไดกาํ ไร ก็พาไปเลี้ยง ทําใหอยากจะเรียนรูวาเพราะอะไรจึงทําใหลุงมีเรื่องมาคุยกับ เราไดทุกวันคุยเรื่องหุนไดตลอด พอชวงนั้นหุนขึ้นสูง ยิ่งทําใหอยากรูมากขึ้น จึงเริ่มมาตั้งแตป 29 หลังจากเรียนจบ ไดทํางานสายบัญชี 2 ป แลวก็เขาไปสอบที่บริษัทหลัก ทรัพย นววิคเกอร จํากัด พรอมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แต เลือกที่นววิคเกอร ซึ่งเมื่อกอนกวาจะไดลูกคาแตละคนยากมาก แตทุก ตําแหนงตองมีจุดเริ่มตน ตองรูวาจุดเริ่มตนของการเปนมารเก็ตติ้งที่ดีเปน อยางไร คือตองเอาใจลูกคา ตองอดทน เปนคนทีใ่ ฝหาความรูอ ยูต ลอดเวลา

เหนือ่ ยนะครับกวาจะมาถึงตรงนี้ แตทกุ อยางทีท่ าํ ก็ตอ งอยูบ น ความสุข ชวงแรกๆ ก็เรียนไปดวยทํางานไปดวย แตมีความสุขครับ เพราะงานในตลาดหุนมีเรื่องตื่นเตนใหติดตามอยูเสมอ” เมือ่ พูดถึงมารเก็ตติง้ ผูบ ริหารคนเกงไดบอกเอาไววา มารเก็ตติง้ ทีด่ ใี นมุมมองของเขาตองเปนคนทีม่ ใี จรักงาน รูว า หนาทีข่ องตัวเองคืออะไร พัฒนาความรูใหกับตัวเองอยางตอเนื่อง มีความตั้งใจในการทํางานสูง อดทนตอคําผรุสวาทที่ออกมาจากปากลูกคา ตองรูลิมิตตัวเอง และรูลิมิต ลูกคา บางคนปากรายแตใจดี มารเก็ตติง้ ทีด่ ตี อ งมีหลักการพูด พูดใหเปน เพราะลูกคาก็มีหลายประเภท หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจป 40 นักลงทุนในตลาดหุน แมยงั มีคนรุน เกาหลงเหลืออยูบ า ง แตกม็ หี ลายคนทีเ่ ปนหนาใหมเขามา พัฒนาการของ การเลนหุน มีเพิม่ มากขึน้ ขณะทีก่ ารตัดสินใจเลือกหุน ในอดีต เลือกตัวไหน มาก็เลนก็ได ไมจาํ เปนตองเกงหรือมีความรูม ากมายนัก เพราะตลาดคอน ขางดี แตในปัจจุบนั นักลงทุนมีความรู ความสามารถ อีกทัง้ มีการขวนขวาย มากขึ้น เนื่องจากทุกอยางอยูบนความเสี่ยง ตองตัดสินใจโดยมีปัจจัย พื้นฐาน และเสริมทางปัจจัยดานเทคนิคเขาไปดวย ประสิทธิ์ ไดใหแงมมุ เกีย่ วกับการลงทุนในหุน ไดอยางนาสนใจวา “ถาไมเลนหุน จะไมตดิ ลบ เลนหุน จะติดลบทันที บางคนก็ออก จากตลาดไปเลย แตกม็ รี ายใหมเขามา การลงทุนก็จะมีทงั้ ขาดทุน กําไร เปนเรื่องปกติ” .........อานตอฉบับหนา........

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 436 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

Professional Station ºÅ.¡ÔÁàÍç§ (»ÃÐà·Èä·Â) á¹Ð “«×éÍÃѺ»˜¹¼Å” ÃÒ¤ÒàËÁÒÐÊÁ·Õè 4.80 ºÒ·

DRT »˜¹¼Åá¨ŽÇ ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏá¹Ð¹íÒ “«×Íé ” ËعŒ DRT à¹×èͧ¨Ò¡Áͧ໚¹ËØŒ¹·ÕèÁÕ»˜¹¼Åâ´´à´‹¹ â´Â ·Ò§¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà DRT ÁÕ¡íÒ˹´¨Ð»ÃЪØÁ à¾×è;ԨÒóҨ‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å§Ç´¤ÃÖ觻‚áá㹠ª‹Ç§»ÅÒÂà´×͹¹Õé «Ö觽†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ¤Ò´¤ÃÖ觻‚ áỘ¹¼ÅÃÒÇ 0.18 - 0.20 ºÒ· áÅзÑ駻‚ 0.35 - 0.38 ºÒ· ¢³Ð·Õáè ¹Ç⹌Á¼Å»ÃСͺ ¡Òû‚ 53 áÅл‚˹ŒÒàª×èͨÐÂѧàµÔºâµµ‹Íà¹×èͧ ʋǹ¼Å§Ò¹¤ÃÖ觻‚ËÅѧ½†ÒÂÇÔà¤ÃÒÐˏ »ÃÐàÁÔ¹¨ÐªÐÅ͵ÑÇŧàÅ硹ŒÍ¨ҡ¤ÃÖ觻‚áá

à¾ÃÒÐ໚¹Ä´Ù·íÒ¹Òã¹µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ ÃÇÁ¶Ö§¡Òà à¡çºà¡ÕèÂǼżÅÔµ â´Â¼ÅÔµÀѳ±¢Í§ DRT Ê‹ Ç ¹ãËÞ‹ ¨ ТÒÂä»ÂÑ § µ‹ Ò §¨Ñ § ËÇÑ ´ ¤Ô ´ ໚ ¹ »ÃÐÁÒ³ 80% ¨Ö§ÁռšÃзºµ‹Í¡ÃÐàº×éͧ ª¹Ô´ä¿àºÍÏ«ÕàÁ¹µ «Öè§ÁÕÊѴʋǹÂÍ´¢Ò »ÃÐÁÒ³ 64% Í‹ҧäáçµÒÁ ¡íÒÅѧ¡ÒüÅÔµãËÁ‹ ÊÒ¡ÒüÅÔµ·Õè 9 (NT-9) ์¹¼ÅÔµÀѳ±äÁŒ Êѧà¤ÃÒÐˏ ä´ŒÃºÑ ¡ÒõͺÃѺ¡ÒÃÊÑ§è ¨Í§ÊÔ¹¤ŒÒ ·ÕèÁÒ¡¡Ç‹Ò¤Ò´Âѧª‹ÇÂ˹عÂÍ´¢Ò áÅÐã¹

¤ÃÖ§è »‚ËÅѧ¸ØáԨÁÕ¹âºÒ¨мÅÑ¡´Ñ¹ÊÔ¹¤ŒÒà¢ŒÒ ÊÙ‹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÁÒ¡¢Öé¹ µÑÇàÅ¢¡íÒääÃÖ觻‚áá ¤Ô´à»š¹ÊѴʋǹ¶Ö§ 56% ¨Ò¡µÑÇàÅ¢»ÃÐÁÒ³ ¡ÒáíÒäôѧ¡Å‹ÒǨзíÒãËŒ¼Å»ÃСͺ¡ÒÃã¹»‚ ¹Õ¢é ͧ DRT ¨ÐÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õ½è Ò† ÂÇÔà¤ÃÒÐˏ¤Ò´äÇŒ ෋ҡѺ 450 ŌҹºÒ· (¡íÒäõ‹ÍËØŒ¹ 0.45) àµÔºâµ 20% ¨Ò¡»‚¡‹Í¹

Photo Release ¾Ô¸ÕÁͺÃÒ§ÇÑÅÍصÊÒË¡ÃÃÁ´Õà´‹¹»ÃШíÒ»‚ 53 ·Õè·íÒà¹ÕºÃÑ°ºÒÅ ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ¹ÒÂÍÀÔÊÔ·¸Ôì àǪªÒªÕÇР໚¹»Ãиҹ㹠“¾Ô¸ÕÁͺÃÒ§ÇÑÅÍصÊÒË¡ÃÃÁ »ÃШíÒ»‚ 53” ÃÒ§ÇÑÅà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁä·Â ãËŒ ¡Œ Ò Çä¡ÅÊÙ‹ Í ¹Ò¤µ ¾ÃŒ Í ÁÁͺÃÒ§ÇÑ Å ÍصÊÒË¡ÃÃÁ´Õà´‹¹»ÃÐàÀ·¡ÒèѴ¡ÒþÅѧ§Ò¹ ãˌᡋ ºÃÔÉÑ· àºÕÂÏ ·Ô ¾  ºÃÔ Ç àÇÍÃÕè (1991) ¨í Ò ¡Ñ ´ â´ÂÁÕ ¾ÅàÍ¡¾Ñ ² ±Ð¹Ð ¾Ø¸Ò¹Ò¹¹· (á¶Ç 2 ·Õè 5 ¨Ò¡«ŒÒÂ) ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ໚¹¼ÙŒÃѺ Áͺ áÅÐÁͺÃÒ§ÇÑÅÍصÊÒË¡ÃÃÁ´Õà´‹¹»ÃÐàÀ·¡ÒÃÃÑ¡ÉҤسÀÒ¾ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ãˌᡋ ºÃÔÉÑ· àºÕÂÏä·Â (1991) ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) â´ÂÁÕ ¹ÒÂ͹ѹµ ºÇÃÃѵ¹â¡ÈÅ (á¶Ç 3 ·Õè 3 ¨Ò¡«ŒÒÂ) ¼ÙŒÍíҹǠ¡Òý†Ò¼ÅÔµáÅÐÃÑ¡ÉÒ¡ÒüٌÍíҹǡÒý†ÒºÃÔËÒçҹºØ¤¤ÅáÅÐ ¸ØáÒà ໚¹¼ÙŒÃѺÁͺ ³ µÖ¡ÊѹµÔäÁµÃÕ ·íÒà¹ÕºÃÑ°ºÒÅ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 436 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

â´ÂËÁÒÂàÅ¢ โอแมเจา... หุนไทยเพียบไปดวยแรง ขาย ในวันวานที่มีการเททิ้งจากทั้งนักลงทุน สถาบันและตางชาติ นักลงทุนรายยอยไทยเรา เองก็ ก ลั บ เข า มาซื้ อ พยุ ง ตามระเบี ย บ แต ถึ ง พวกเราจะซื้ อ สุ ท ธิ กั น มากถึ ง 1.66 พั น ล า น บาท แตก็ยังไมมากพอที่จะขึงดัชนีหุนไทยที่ แกวงไกวทั้งวันใหกลับมาเปนสีเขียว โดยลาสุด ปดที่ 884.51 จุด ลบไป 5.94 จุด มูลคาการซื้อ ขายอุนหนาฝาคั่งทุบสถิตินานแสน นาน (อย า งน อ ยแน น ที่ สุ ด ในรอบ เกือบป) อยูที่ระดับ 4.93 หมื่นลาน บาท ซึ่ ง นอกจากจะเยอะแล ว สิ่ ง ที่ น า ห ว งก็ คื อ พลั ง ขายมั น เริ่ ม แน น ชัดเจนเปนวันที่ 3 ตอเนื่องแลว โดย ยังไมมีทีทาจะทำฐานได อย า งไรก็ ต ามโดยลึ ก ๆ ยั ง เห็นวา ตอใหขึ้นหรือลงอีก มันก็คงไม ถึ ง กั บ จะร ว งแรงถลำลึ ก มาภาพใน ระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะการที่ที่ ผานมาหุนไทยเกือบทุกกลุมยกเวน พลังงานผลัดกันขึ้นไดตามพื้นฐานก็ นาจะทำใหการขายเทพรวดเกิดขึ้น ไดไมงาย (ในสมมติฐานคาบาทไม พลิกมาออนลงอยางรวดเร็ว) ในมุ ม มองส ว นตั ว ไม ก ล า เอยเอื้อนวา จริงๆ แลวตลาดหุนไทย จะจบรอบหรือยัง จึงไดเพียงอางมุม มองของผูหลักผูใหญที่เชี่ยวชาญการ ล ง ทุ น ม า เ ล า ต อ โ ด ย ม น ต รี ศรไพศาล ซี อี โ อ โบรกเกอร กิ ม เอ็ ง ก็ไดระบุประมาณการดัชนีฯ ปนี้ใหม จากเดิมที่เคยมองๆ ไวอยางเกงก็วิ่ง ไดแค 900 จุด กลายเปนอาจพุงไป ถึ ง 925 จุ ด ได และเหตุ ผ ลว า เพราะภาค อุ ต สาหกรรมต า งๆ ตั ว เลขมั น ดู ส วยขึ้ น โดย เฉพาะภาคสงออก ไมเพียงแคนั้นปหนายังมอง อี ก ว า คงเห็ น ดั ช นี ฯ แตะ 1 พั น จุ ด ได ไ ม ย าก สอดคลองกับความเห็นของ กองเกียรติ โอภาส วงการ ประธานกรรมการบริหาร เอเซีย พลัส ที่ เชื่อวาครึ่งหลังหุนไทยวิ่งขึ้นตอจากครึ่งแรกแน แตหากจะเขาไปลงทุนละก็ควรเลือกเปนราย

Gossip Station

SAMART äÁ‹¶Í ตัว โดยเนนจากผลงานและที่จายปนผลแจมๆ เท า นั้ น ซึ่ ง ส ว นใหญ ก็ ค งหนี ไ ม พ น กลุ ม บลู ชิ พ ขนาดใหญ พรอมฝากเตือนนักลงทุนอีกดวยวา ควรจับตาเศรษฐกิจโลกดวยวาฟนจริงแลวหรือ เปลา (ออเกือบลืม) เขาไมไดฟนธงนะวาดัชนี และวิ่ ง ไปอยู ใ นระดั บ 900 - 1000 จุ ด ได ห รื อ เปลา (สวนทานผูอานละมองอยางไร) สำหรับหุนจี๊ดประจำฤดูกาลนี้หลายตัว

R

ทำใหวิ่งพลานคึกคัก รวมถึงทำใหนักลงทุนที่ เขาไปไมทายๆ เจ็บ โดย 2 วันทำการที่ผานมา ออกอาการแย จั ด เข า ให หลั ง พั น ธมิ ต ร มาเลเซีย AXIATA ที่เคยหมายมั่นปนมือจะ เขาไปลุย 3G ดวยกันออกอาการฝอ แจนหนี ถอนความร ว มมื อ ไปเรี ย บร อ ย แต ท าง SAMART ก็ใชจะไรหนทาง ลาสุดวงในบอก ยื น ยั น ว า จะเข า ร ว มประมู ล ใบอนุ ญ าต 3G โดยจะร ว มกั บ พั น ธมิ ต รต า งชาติ ตอไป โดยจะหารายอื่นที่สนใจและ ได เ จรจาเบื้ อ งต น กั น บ า งแล ว มา เสียบชองวางที่หายไปโดยระหวางนี้ ก ำ ลั ง ร อ ค ำ ต อ บ ที่ ชั ด เ จ น จ า ก พั น ธมิ ต รจากเอเชี ย ซึ่ ง น า จะรู ไ ด ภายในวันศุกรนี้” มาถึ ง บรรทั ด นี้ ว า ด ว ย เรื่องทิศทางตลาดทองคำอนาคต ตามธรรมเนียมดีกวา หลังจากบน เรื่องพักฐานมานาน วานนี้ราคา Gold Futures ก็ เ ลยบวกมาให สมใจอยาก เกือบ 200 บาท ฝงซื้อ เลยหนาบานกันเปนแทบ นี่ขนาด เงินบาทยังแข็งคา (และมีแววแข็ง กว า เดิ ม รั บ กนง.ขึ้ น ดอกเบี้ ย ) ราคาก็ยังบวกมามากมายขนาดนี้ ก็แหม ทองโลกเคาออกจะโดดเดน เพราะตอนนี้ใครก็โยกเงินจากหุน สหรัฐฯ มาลงทองกันหมด ทางคุณ มยุ รี ของกิ ม เอ็ ง เลยแนะให เ ป ด สถานะซื้อ ใหแนวรับ 18,500 บาท แนวตาน 18,600 บาท

วานนี้มีการพักเอาแรงหักลงมาแดง ตะแคงลบดิ้น เกลือกพื้น แตไมใชกับตัวที่ติดกรงเทรดเงินเชน TRUE เมื่อวานไปทำจุดสูงสุดถึง 7.80 บาท แลว ออนลงมาเล็กนอยในชวงทายๆ งานนี้นักลงทุน ตองใชหัวใจเลนเทานั้น (ขืนคิดมากซับซอนเขา ออกไมทันจังหวะแน) แลวหามลืมจุดตัดขาดทุน ไวในใจดวยนะ SAMART เปนอีกตัวที่ไดกระแส 3G มา www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 436 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

มองทิศทางดัชนีหุนไทยวันนี้ นาจะยังคงผันผวน เนื่องจากไมมีปจจัย ใหม ๆ มาห นุ น บรรย ากา ศกา รลงทุ น โดยค าดแ นวรั บ อยู ที่ 878 และ 870 สวนแนวตานที่ 890 และ 896 จุด

ประเมิ น แนวโน ม หุ น ไทยจะ เริ่มเขาสูชวงพักฐานตามตลาดหุนใน เอเชีย ซึ่งเปนผลมาจากความกังวล เรื่องเศรษฐกิจโลก แนะควรถือเงินสด ไว ใ นมื อ และลงทุ น ในหุ น พื้ น ฐานดี เชน SCB, KBANK โดยมองแนวรับ อยูที่ 870 - 850 จุด

มีแนวโนมที่จะแกวงตัวในกรอบ แคบ เพราะนักลงทุนรอความชัดเจนเรื่อง การประกาศกิจการที่อาจจะสงผลกระทบ รุนแรงตอชุมชนและสิ่งแวดลอม รวมถึง ทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก กลยุทธหากถือหุนที่มีตนทุนต่ำอยูแนะนำ ถือตอ สวนที่จะเขาซื้อใหมควรเลนรอบ ใหเร็วขึ้น ประเมินแนวตานที่ 895 - 900 จุด แนวรับ 890 - 885 จุด

¾º¡Ñº Data Station ÃٻẺãËÁ‹ ·Õèà¨ÒÐÅÖ¡ËØŒ¹ãËŒ·‹Ò¹áººà©¾ÒеÑÇä´ŒáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè¹Õè

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 436 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 สิงหาคม 2553

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE Type Buy Sell Net

Institute

Proprietary

Foreign Local Last Update Index SET SET 50 SET 100 MAI

2,790.47 -5.65% 4,440.92 -8.99% 4,982.96 -10.09% 37,176.28 -75.27%

Last

884.51 599.74 1,322.14 249.32

SET Value MAI Value

Last Updated

-536.91 -613.04 -510.57 1,660.52

25/08/10

Chg

%Chg

-5.94 -4.38 -8.96 -0.34 (Mil. ß) (Mil. ß)

25/08/10

-0.67 -0.73 -0.67 -0.14 49,390.63 337.35

16:59:45

AGRO

A dv ance 21% Decline 56%

3,327.38 -6.74% 5,053.96 -10.23% 5,493.53 -11.12% 35,515.76 -71.91%

0

No C hange 23%

TECH -0.74

-0.5

CONSUMP

-1

-0.47

-1.5 -2.01 -2

SERVICE

FINCIAL

-2.5

-0.39

Decline 47%

-0.59

-1.14

A dv ance 35% No C hange 18%

RESOURC

-0.35

INDUS -0.74

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 436 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 สิงหาคม 2553

JAS

Price & Fundamental Symbol JAS

( Day )

Last 1.64 Chg -0.10  %Chg -5.75  Open 1.84  High 2.02  Low 1.42  Prev 1.74  Avg 1.81  AccVol 3,199,677,000  AccVal(Kß) 5,793,853  %Fluct 33.15  P/E 54.67  P/BV 1.91  DPS(Baht) N/A  Yield(%) 4.26  EPS(Baht) 0.03  MktCap(Mil.) 13,176  Broker Target Update CGS 0.6 24/08/10 หลัUOBKHST กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น1.34 ต์การเปลีย่ นแปลง 11/08/10

: JAS

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

300,000,000 250,000,000

Vol.

200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000

ATO/C Volume 2.02

2.00

1.99

1.98

1.97

1.96

1.95

1.94

1.93

1.92

1.91

1.90

1.89

1.88

1.87

1.86

1.85

1.84

1.83

1.82

1.81

1.80

1.79

1.78

1.77

1.76

1.75

1.74

1.73

1.72

1.71

1.70

1.69

1.68

1.67

1.66

1.65

1.64

1.63

1.62

1.61

1.60

1.59

1.58

1.57

1.56

1.55

1.54

1.53

1.52

1.51

1.50

1.49

1.48

1.47

1.46

1.45

1.44

1.43

1.42

0

Sell Volume Price

Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 436 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 สิงหาคม 2553

ESTAR

( Day )

Price & Fundamental Symbol ESTAR

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(Kß) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: ESTAR

0.73 0.11  17.74  0.65  0.78  0.65  0.62  0.70  550,045,400  386,851  18.57  36.50  0.79  N/A  N/A  0.02  3,233  Target Update

No Comment

120,000,000 100,000,000

Vol.

80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000

0.78

0.77

0.76

0.75

0.74

0.73

0.72

0.71

0.70

0.69

0.68

0.67

0.66

0.65

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 436 ประจําวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 สิงหาคม 2553

VNG

( Day )

Volume Analysis

: VNG

Price & Fundamental Symbol VNG

Last 7.05 Chg 1.05  %Chg 17.50  Open 6.00  High 7.15  Low 5.95  Prev 6.00  Avg 6.61  AccVol 78,017,800  AccVal(Kß) 515,912  %Fluct 18.15  P/E 8.81  P/BV 1.62  DPS(Baht) 0.15  Yield(%) 1.63  EPS(Baht) 0.80  MktCap(Mil.) 9,206  Broker Target Update DBSV 7.58 17/08/10 ASP 17/08/10 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น7.77 ต์การเปลีย่ นแปลง US ม่ ขึน้ มากทีส่ 6.6 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 16/08/10 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 7.15

7.10

7.05 7.00

6.95

6.90

6.85

6.80 6.75

6.70

6.65 6.60 6.55 6.50

6.45 6.40 6.35

6.30 6.25 6.20

6.15 6.10 6.05 6.00

5.95

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

ËÁÒÂà赯 www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 436 »ÃШíÒÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553

»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ »ÃШíÒÇѹ·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553 13.00

·Õè¹Í¹´ÒÏÅÔè§ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇá¹Ð¹íÒ¼ÅÔµÀѳ± Darling SleepGuard ÍÔÁá¾ç¤ àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ

ผูจ ดั ทํา บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

13.00

Prestige Gems ¨Ñ´§Ò¹à»´µÑÇÌҹÍ‹ҧ໚¹·Ò§¡ÒÃ㹧ҹ “Viva’ Paradise” Èٹ¡ÒäŒÒ¾ÒÃÒä´« ¾ÒϤ

13.00

ʶҺѹàËÅç¡áÅÐàËÅç¡¡ÅŒÒÏ áÅÐ ÊËÇÔÃÔÂÒʵÕÅÍÔ¹´ÑʵÃÕ ¨Ñ´§Ò¹»ÃСÒȼšÒûÃСǴ ªÔ§ÃÒ§ÇÑÅáÅжŒÇ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ï â¤Ã§¡ÒûÃСǴÍ͡ẺºŒÒ¹àËÅç¡ “¹Çѵ¡ÃÃÁáË‹§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂÊíÒËÃѺ͹Ҥµ” ÊÂÒÁ´ÔʤѾàÇÍÃÕè

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

13.30

¸¹Ò¤Ò÷ËÒÃä·Â ¨Ñ´¾Ô¸Õŧ¹ÒÁÊÑÞÞÒ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃʹѺʹع·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÃÐËÇ‹Ò§ ºÃÔÉÑ· ¡ÒúԹä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¡Ñº ¸¹Ò¤Ò÷ËÒÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¸¹Ò¤Ò÷ËÒÃä·Â

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย

14.00

ÂÙà¹Õ¹ à«Œ¹« à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ñ´§Ò¹à»´µÑÇ “Talking Dict Super 88 Super Techno Super Vocab” Èٹ¡ÒäŒÒàÍʾÅÒ¹Ò´

14.30

ÅçÍ¡«àŋ à·Ã´´Ôé§ Ã‹ÇÁ¡Ñº àÍ ¾ÅÑÊ «Ñ¾¾ÅÒ ¨Ñ´§Ò¹á¶Å§¢‹ÒÇແ´µÑǼÅÔµÀѳ±ãËÁ‹ àÍ ºÍ¹à¹‹ (A BONNE’) ÊÂÒÁà«ç¹àµÍÏ

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดตอโฆษณา

เจนจิรา สวยดี (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8880

janejira@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 26 ส.ค. 2553  
Investor_station 26 ส.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement