Page 1

Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

5 5 6 7 9

News Station “ยูบเี อสจี” เผยดีมานดทองคำพุง SIMAT ฟุง Q2/53 โชวฟอรมเจง PTT เทคนิคยังสวย จีดพี Qี 1/53โต12%สูงสุดรอบ15ป

Dynamic Station ไอพีโอขยาดเพลิงการเมือง

10 Lifestyle Station ฟุตบอลโลก แอฟริกา 2010

13

เซนพิษการเมืองBECสูญ120ล. วงการเชือ ่ เจ็บนอย-ยังมีคา ถึง27บ.

ผูบริหาร BEC ยืดอกรับสูญรายไดคาโฆษณาประมาณ 120 ลานบาท หลัง เกิ ด เหตุ ไ ฟไหม ตึ ก “มาลี น นท ทาวเวอร ” ที่ ตั้ ง สำนั ก งานของธุ ร กิ จ ทำให ห อ ง ควบคุ ม ไฟฟ า พั ง ต อ งหยุ ด ออนแอร - ออกอากาศได ไ ม เ ต็ ม วั น รวมเป น เวลา ประมาณ 95 ชั่วโมง ดานโบรกเกอร ตีคาสูงสุดที่ 27.00 บาท ต่ำสุดที่ 23.26 บาท ต‡อหนˆา 3 ระบุกรณีไฟไหมกระทบธุรกิจไมมาก

Professional Station HEMRAJ “ทยอยซือ้ ”

14

Gossip Station BANPU ครึง่ เดียว

15

มองหุˆนจากเซียน ยังอึมครึม

16

Data Station

SVOA ฟุง  ทัง ้ ปผลงานเจงได คาดกำไรงาม - รายไดโต 10% SVOA มั่ น ใจป นี้ ก ำไรดี ก ว า ป ก อ นที่ ท ำได 106.18 ล า นบาทแน อานิสงสยอดขายพุง สะทอน Q1/53 ฟนกำไรไปแลว 22.22 ลานบาท พรอม ลุยประมูลงานรัฐฯ ตอเนื่องเพิ่มสัดสวนรายได ยันทั้งปรายไดโต 10% จากป 52 ที่ 6 พันลานบาท ยอมรับ Q2/53 ผลงานอาจทรุด ผลจากโลวซีซั่น - การ เมือง กระทบความเชื่อมั่นผูบริโภค ต‡อหนˆา 3

เซียนชวนพักลงทุน CPN เทคนิคยังรอแรเสีย ่ งหลุด 17.50 บ. àÊ×Íâ¤Ã‹§áË‹§ ¾Ñ²¹ÊÔ¹

¹ÔÁÔµ ǧȏ¨ÃÔ¡ØÅ

ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 12

CPN ทรุดหลังไฟไหม ราคาหุนดิ่งต่ำสุดรอบ 1 เดือน ลดฮวบถึง 8.82% โบรกมองเสียหายใหญหลวง เหตุเซ็นทรัลเวิลดมีสัดสวนรายไดสูง กวา 2 พันลาน/ป หวงผลงาน 53 ทรุด คาดกำไรหด 26% สั่งชะลอการลงทุน ดานเทคนิคแนะ มีอยูขายหนีกอนหลุด 18.50 - 17.50 บาท อยากไดใหรอ ผาน 20.00 บาทไปกอน ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

เซนพิษการเมือง

(ตอจากหนา 1)

นายฉั ต รชั ย เที ย มทอง ผู อำนวยการฝายการเงิน บมจ.บีอีซี เวิลด (BEC) เปดเผยวา บริษัทฯ ได ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี ย ห า ย ก ร ณี เพลิงไหมอาคารมาลีนนท ทาวเวอร (ที่ตั้งสำนักงานของกลุมบริษัทบีอีซี เวิลด) ซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหา ความวุนวายทางการเมืองเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผานมา โดยเหตุการดัง กล า วนั้ น เกิ ด ขึ้ น ในบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ กลุ ม บี อี ซี เวิ ล ด ไม ไ ด เ ป น ผู เ ช า ใช พื้นที่ อันไดแก พื้นที่สวนกลาง หรือ พื้ น ที่ ที่ ใ ช โ ดยผู เ ช า รายอื่ น แต ท าง บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากน้ำดับ เพลิ ง ที่ ไ หลท ว มห อ งควบคุ ม ไฟฟ า ของระบบออกอากาศของสถานี โทรทั ศ น ไ ทยที วี สี ช อ ง 3 ซึ่ ง ค า ซอมแซมในสวนนี้มีเพียงประมาณ 100,000 บาท และรถยนตของฝาย ขาวของกลุมบีอีซี เวิลด จำนวน 2 คั น ที่ มี มู ล ค า ตามบั ญ ชี ป ระมาณ 350,000 บาท ซึ่งจอดอยูหนาอาคาร ไดถูกเพลิงไหมไปดวย อย า งไรก็ ต าม จากเหตุ ความวุ น วายที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางฝ า ย บริ ห ารได ป ระสานงานกั บ ภาครั ฐ เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ในการเคลื่ อ นย า ย พนักงานออกจากอาคาร เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ พนักงาน นอกจากนี้ยังไดเห็นควรให ระงับการออกอากาศรายการตางๆ

SVOA ฟุง

(ตอจากหนา 1)

น า ย วี ร ะ อิ ง ค ธ เ น ศ กรรมการผูจัดการ บมจ. เอสวีโอเอ (SVOA) เปดเผยวา มั่นใจในป 53 บริษัทฯ จะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากป 52 ที่ทำได 106.18 ลานบาท จากยอด ขายที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสะทอนผลกำไร ของบริ ษั ท ฯ ใน Q1/53 ที่ 22.22 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากช ว งเดี ย วกั น

News Station

หน้า 3

ของสถานี โ ทรทั ศ น ไ ทยที วี สี ช อ ง 3 คำแนะนำการลงทุน BEC ตั้งแต เวลา 15.45 น. ของ วันที่ 19 โบรกเกอร แนะนำ ราคาเหมาะสม พ.ค. 53 ต อ เนื่ อ งมาจนถึ ง เวลา “ซื้อ” 27.00 บาท บล.เอเซีย พลัส 11.30 น.ของวันที่ 21 พ.ค. 53 สง 23.26 บาท "ถือ" ผลให บ ริ ษั ท ฯ ต อ งสู ญ เสี ย รายได บล.เกียรตินาคิน “ถือ” 23.75 บาท จากการขายโฆษณาของกลุม บริษัท บล.เคที ซีมิโก ในช ว งเวลาระงั บ การออกอากาศ "ซื้อเมื่อราคาออนตัว" บล.ยูไนเต็ด ประมาณ 45 ชั่วโมง และเมื่อนับรวม เวลาที่ ไ ม ส ามารถออกอากาศได วันที่ 24 พ.ค. 53 อีกประมาณ 50 ปกติเปนเวลาประมาณ 95 ชั่วโมง อยางปกติตั้งแต 11.30 น. ของวันที่ ชั่ ว โมงนั้ น รวมเป น เวลาที่ ก ลุ ม บี อี ซี ทำใหกลุมบีอีซี เวิลด ขาดรายไดไป 21 พ.ค. 53 ถึงกอน 06.00 น. ของ เวิ ล ด ไม ส ามารถดำเนิ น งานตาม ประมาณ 120 ลานบาท อยางไรก็ ตามกลุมบีอีซี เวิลด ก็สามารถลด คาใชจายเรื่องตนทุนรายการในชวง เวลาที่ไมไดดำเนินงานตามปกตินั้น ไปไดสวนหนึ่ง ดานนักวิเคราะห บล.เคที ซี มิ โ ก แนะนำ “ถื อ ” หุ น BEC ให มู ล ค า พื้ น ฐานที่ 23.75 บาท หลั ง ประเมิ น ว า ผลกระทบจากเหตุ เพลิงไหมไมมากและนาจะชดเชยได โดยง า ยจากค า ขายโฆษณาที่ แข็งแกรง ผนวกกับราคาหุนนาสนใจ มากขึ้นในเชิงประเมินมูลคา แมฝาย วิเคราะหมีมุมมองเปนบวกตอรายได โฆษณาของ BEC แต ยั ง กั ง วลต อ ความสามารถในการควบคุมตนทุน ที่ อ าจเป น เหตุ ใ ห BEC ไม ไ ด รั บ ประโยชนจากยอดขายที่แข็งแกรงได เต็มที่

ของปกอนที่มีกำไร 12.31 ลานบาท อยางไรก็ตามยอมรับวาผล ประกอบการใน Q2/53 จะปรับตัว ลดลงจาก Q1/53 เนื่องจากเปนชวง โลวซีซั่นของธุรกิจ รวมทั้งเหตุการณ ความวุนวายทางการเมือง จนทำให รั ฐ บ า ล ป ร ะ ก า ศ เ ค อ ร ฟ ว ส ง ผลกระทบต อ ความเชื่ อ มั่ น ของผู

บริ โ ภคที่ ไ ม ก ล า ออกมาจั บ จ า ยใช สอย ทั้งนี้ มองวาหากสถานการณ การเมือง เริ่มคลี่คลายไปในทิศทาง ที่ ดี ก็ จ ะทำให ผู บ ริ โ ภคกลั บ มาซื้ อ สิ น ค า ดั ง เ ดิ ม แ ล ะ เ ชื่ อ มั่ น ว า สถานการณการเมืองในประเทศไม ได เ ป น อุ ป สรรค ใ นการเข า ประมู ล

งานของภาครั ฐ มองว า รั ฐ บาลจะ สามารถผลักดันงบไทยเขมแข็งเขาสู ระบบได เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วทางการ เมืองก็คาดวางบประมาณจะถูกนำ มาใชตามแผน ยกเวนกรณีเกิดการ ปฏิวัติรัฐประหาร ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

SVOA ฟุง

(ตอจากหนา 3)

ซึ่ ง อาจทำให ง บประมาณ ดังกลาวตองชะงักไป นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได มี นโยบายเขาประมูลงานจากภาครัฐฯ เพิ่ ม มากขึ้ น คาดในป 53 สั ด ส ว น รายไดจากภาครัฐจะอยูที่ 22 - 25% เพิ่มขึ้นจากป 52 ที่ 17 -18% ซึ่งใน Q1/53 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดทำการ

เชียนชวนพัก

หน้า 4

สงมอบงานที่ประมูลมาจากภาครัฐฯ มูลคา 600 - 700 ลานบาท โดยรับรู รายไดไปแลวใน Q1/53 ประมาณ 75 % สวนที่เหลือทั้งหมดจะรับรูใน Q2/53 ทำใหทั้งปมั่นใจวารายไดจะ เปนไปตามเปาหมายเดิมที่วางไวที่ เติบโต 10 % จากป 52 ที่มีรายได 6 พันลานบาท

(ตอจากหนา 1)

ผู สื่ อ ข า วรายงานความ เคลื่ อ นไหว ราคาหุ น CPN วานนี้ (24 พ.ค.) พบว า ราคาหุ น ปรั บ ตั ว ลดลงอยางมาก โดยปดตลาดที่จุด ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ที่ 18.60 บาท ลดลง 1.80 บาท หรือ 8.82% มูลคา การซื้อขาย 193.34 ลานบาท ปจจัย ลบสำคั ญ น า จะมาจากเหตุ ก าร จลาจลเมื่อ 19 พ.ค. ที่ผานมา สงผล ใหศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดถูกเผา ทำลาย โดยยังประเมินมูลคาความ เสียหายไมได ทั้ ง นี้ นายนริ ศ เชยกลิ่ น รองกรรมการผูจัดการ บมจ.เซ็นทรัล พัฒนา(CPN) เปดเผยวา เบื้องตน ยังไมสามารถประเมินมูลคาความ เสียหายทั้งหมดไดในขณะนี้ แตเชื่อ วาคงไมถึงหลักหมื่นลานบาท โดย บริษัทฯ ไดมีการทำประกันไว แบง เป น การประกั น ภั ย คลอบคลุ ม ทุ ก ด า นมู ล ค า 1.3 หมื่ น ล า น และ

ประกันภัยกอการรายอีกจำนวน 3.5 พันลานบาท ซึ่งคาดวาเงินประกัน ดังกลาวจะสามารถครอบคลุมความ เสียหายทั้งหมดได ด า นบทวิ เ คราะห บล. เอเซียพลัส ประเมินวา การจลาจล ดังกลาวนับเปนการสูญเสียครั้งใหญ สุ ด ส ำ ห รั บ C P N เ นื่ อ ง จ า ก ศู น ย ก ารค า เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด ถื อ เป น ศูนยใหญที่สุดของ CPN ที่สรางราย ไดในอัตราสวน 17% ของรายไดรวม ป 52 หรือประมาณ 2 พันลานบาท ทั้งนี้ หลังปรับประมาณการใหม สง ผลใหกำไรจากการดำเนินงานป 53 จะลดลงอยู ที่ 1.68 พั น ล า นบาท โดยลดลง 26% จากป 52 ขณะที่ป 54 คาดกำไรจะฟ น ตั ว ดี ขึ้ น อยู ที่ 2.35 พั น ล า นบาท หลั ง เริ่ ม เป ด บริการเซ็นทรัลเวิลดบางสวน และ ลาดพร า วเต็ ม พื้ น ที่ ห ลั ง ปรั บ ปรุ ง เสร็จ รวมถึงรับรูรายไดจากโรงแรม

คำแนะนำการลงทุน CPN โบรกเกอร แนะนำ ถือ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) Underperform Market บล.กสิกรไทย ชะลอการลงทุน บล.เอเชีย พลัส บล.ทิสโก ขาย

ใ ห ม พั ท ย า เ ต็ ม ป ด า น ร า ค า เหมาะสมสิ้นป 53 (DCF - WACC 9%) ลดลงอยู ที่ 23.70 บาท แม ราคาป จ จุ บั น ยั ง ต่ ำ กว า มู ล ค า พื้นฐาน แตดวยระดับ PER ป 53 ที่ ปรับเพิ่มขึ้นเปน 26.5 เทา ประกอบ กับแนวโนมเชิงลบจากเหตุเพลิงไหม ยอมกดดันตอการดำเนินงาน และ การเคลื่อนไหวของราคาหุน แนะนำ

ชะลอการลงทุน นักวิเคราะห บล.ฟนันเซีย ไซรัส ประเมินวาแนวโนมทางเทคนิค ราคาหุนยังเสี่ยงหลุดต่ำกวาแนวรับ ที่ 18.50 - 17.50 บาท แนะนำ ถามี อยูใหขายออกกอนหลุดแนวรับ แต หากจะซื้ อ ต อ งรอให ร าคาหุ น ผ า น แนวตานที่ 20.00 บาท ไปกอน

ราคาเหมาะสม 22.00 บาท 20.00 บาท 23.70 บาท 27.00 บาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

ซิตี้กรุปคาดหุนอินเดีย จะเพิ่มขึ้น 10% สิ้นปนี้

รายงานขาวตางประเทศระบุวา ซิตี้กรุป อิงคคาดดัชนีตลาดหุนอินเดียจะเพิ่มขึ้น 10% ใน สิ้นปนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจมหภาคกำลังอยูในชวง ขยายตั ว ได สู ง ซึ่ ง เป น ป จ จั ย บวกต อ ภาวะการ ลงทุนในตลาดหุน โดยนายอาทิตยา นาเรนนักวิเคราะหซิตี้ กรุประบุในบทวิเคราะหวา ดัชนีเซ็นเซคสตลาดหุน อินเดียในสิ้นปนี้จะอยูที่ 18,100 จุด พรอมระบุวา ขณะนี้ราคาหุนบริษัทจดทะเบียนอินเดียยังคงอยู ในระดับไมแพง ในบทวิเคราะหดังกลาวระบุวา แนวโนม เศรษฐกิ จ ที่ ดี เช น เดี ย วกั บ กำไรสุ ท ธิ บ ริ ษั ท จด ทะเบียน และมูลคาหุนที่อยูในระดับนาลงทุนเปน ปจจัยที่ทำใหซิตี้กรุปแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ตลาดหุนอินเดีย สวนหุนที่ซิตี้กรุปแนะนำลงทุนไดแก กลุม ธนาคาร สิ น ค า ทุ น พลั ง งาน และยานยนต เนื่องจากเปนกลุมที่ไดรับผลดีจากการขยายตัว ของเศรษฐกิจมหภาค

News Station

หน้า 5

ยูบีเอสเผยความตองการ ทองคำพุง

เอ็มเอสซีไอจอยกเกาหลีใตเปน ตลาดที่พัฒนาแลว

รายงานขาวตางประเทศระบุวา ยูบีเอสเอจี เผยความตองการทองคำเพื่อประกันความเสี่ยง เพิ่ ม ขึ้ น สู ง กว า ปริ ม าณการผลิ ต ของผู ผ ลิ ต ยั ก ษ ใหญของโลก หลังความไมแนนอนของเศรษฐกิจ โลกเพิ่มขึ้น โดยยู บี เ อสระบุ ว า ในสั ป ดาห ที่ สิ้ น สุ ด วันที่ 14 พฤษภาคม กองทุนลงทุนในทองคำซื้อ ทองคำสุทธิ 42.5 ตัน ขณะที่ปริมาณการผลิตใน จีน ออสเตรเลีย และ 16 ประเทศผูผลิตทองคำ รายใหญของโลกมีปริมาณการผลิตอยูที่ 42.2 ตัน ในปที่ผานมา “เราอาจไดเห็นราคาทองคำทำสถิติใหม ความไมแนนอน และปญหาตางๆที่เราเห็นยุโรป เปนสิ่งหนึ่งที่เตือนวา ทองคำยังคงเปนแหลงลงทุน ปลอดภั ย ” นายอี ว าน สมิ ธ ผู จั ด การกองทุ น ที่ โกลเบิลอินเวสเตอรส กลาว

รายงานขาวตางประเทศระบุวา บีเอ็นพี พาริ บ าส ค าดเอ็ ม เอสซี ไ ออิ ง ค เ ตรี ย มยกระดั บ ตลาดหุนเกาหลีใตเปนตลาดที่พัฒนาแลวในการ พิจารณาทบทวนสถานะตลาดในสัปดาหหนา นายไรอัน เซียะ นักวิเคราะหบีเอ็นพีระบุ วา หากตลาดที่พัฒนาแลวไดมีความนาลงทุนที่ ระดั บ ปานกลาง กระแสเงิ น ลงทุ น จะไหลเข า ตลาดหุนเกาหลีใต 13.7 พันลานดอลลาร และ หากตลาดหุนเกาหลีใตไดรับการเพิ่มน้ำหนักการ ลงทุ น กระแสเงิ น ลงทุ น จะไหลเข า ตลาดหุ น เกาหลี ใ ต 32.6 พั น ล า นดอลลาร ยิ่ ง มี เ ม็ ด เงิ น ลงทุนไหลเขามากเทาไร ตลาดหุนเกาหลีใตยิ่งมี สถานะใกลเคียงตลาดที่พัฒนาแลวมากเทานั้น “เราเชื่ อ ว า หากเอ็ ม เอสซี ไ อยกระดั บ สถานะตลาดหุนเกาหลีใตเปนตลาดที่พัฒนาแลว อยางนอยที่สุด ในระยะสั้นตลาดยอมตอบรับใน เชิงบวก” นายเซียะ ระบุ นอกจากนี้ บี เ อ็ น พี ไ ด แ นะนำให นั ก ลงทุ น ทยอยสะสมหุ น ขนาดใหญ เ ช น ซั ม ซุ ง อิเล็กทรอนิกส ไฮนิคซเซมิคอนดักเตอร ซินฮันไฟ แนนเชี่ ย ลกรุ ป เคบี ไ ฟแนนเชี่ ย ลกรุ ป และเคที คอรป

SIMAT ฟุง Q2/53 โชวฟอรมเจง SIMAT หวัง Q2/53 เปนกำไรตอเนื่องจากโคงแรก หลัง Q1/53 นำรองสวยฟน กำไร 17.57 ลบ. สวนทั้งปคงเปารายไดแตะ 1.8 พันลบ. พรอมคาดหุนเพิ่มทุน PP ไม เกิน 10 ลานหุน ขายเกลี้ยงประมาณตน Q3/53 หวังนำเงินไปขยายธุรกิจ น า ย ท อ ง ค ำ ม า น ะ ศิ ล ป พั น ธ ร อ ง ประธานกรรมการ บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) เปดเผยวา แนวโนมผลประกอบการใน ไตรมาส 2/2553 มีโอกาสออกมาในทิศทางที่ดีตอ เนื่องจากไตรมาส 1/2553 ที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ อยูที่ 17.57 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจากงวดเดียว กันของปกอนที่ขาดทุน 2.59 ลานบาท เนื่องจาก ยอดขายยั ง คงเติ บ โตตามปกติ แ ละไม ไ ด รั บ ผลกระทบจากความไมสงบทางการเมืองอีกดวย ดังนั้น จึงยังคงเปารายไดทั้งปนี้ไวที่ 1,800 ลาน บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ทำได 549.04 ลานบาท “ไตรมาส 2 ปนี้ เพิ่งผานไปไดเดือนกวาๆ ดีมานดก็ยังคงปกติ ปจจัยการเมืองถาไมมีอะไร ผิดปกติ การลงทุนก็นาจะกลับมา ฉะนั้นแนวโนม ผลประกอบการในไตรมาสนี้นาจะโอเค ทั้งปนี้ก็ยัง คงเปารายไดไวที่ 1,800 ลานบาท สวนเหตุการณ

จลาจลในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ที่ ผ า นมาไม ข อออก ความคิดเห็น” นายทองคำ กลาว นอกจากนี้ หลั ง จากที่ ค ณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ ได อ นุ มั ติ ใ ห ขายหุ น เพิ่ ม ทุ น แบบ PP (บุคคลในวงจำกัด) จำนวนไมเกิน 10 ลานหุน คาดวากระบวนการขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะ เสร็จเรียบรอยประมาณปลายไตรมาส 2/2553 หรือตนไตรมาส 3/2553 โดยเงินที่ไดรับจากการ ขายหุนเพิ่มทุนบริษัทฯ จะนำไปใชสำหรับขยาย ธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียน “การขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ก็ ค งต อ งรอขอ อนุมัติจากผูถือหุนกอน ซึ่งหากผูถือหุนอนุมัติก็ คงจะใชเวลาไมนานนาจะขายไดหมดทั้งจำนวน โดยคาดว า ประมาณปลายไตรมาส 2 หรื อ ต น ไตรมาส 3 ป นี้ จ ะเสร็ จ เรี ย บร อ ย ส ว นผู ถื อ หุ น อยากฝากบอกวาถาปนี้มีกำไรดีกวาปที่ผานมาก็

คงจายเงินปนผลในระดับที่สูงกวาปที่ผานมาตาม นโยบายการจ า ยเงิ น ป น ผลคื อ ไม ต่ ำ กว า 50% ของกำไรสุทธิ” นายทองคำ กลาว กอนหนานี้ นายทองคำ ระบุวา จากการ ร ว มทุ น ใน E-Tech ทำให ข ณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ เริ่ ม ศึ ก ษาแผนจะขยายฐานธุ ร กิ จ ไปยั ง ประเทศ เวี ยดนามเพิ่ ม เติ ม โดยขณะนี้ ก ำลั ง อยู ร ะหว าง ศึ ก ษาตลาดในประเทศดั ง กล า ว ส ว นป จ จุ บั น บริษัทฯไดเขาไปลงทุนในประเทศเวียดนามบาง แ ล ว โ ด ย ล ง ทุ น ผ า น ท า ง บ ริ ษั ท S I N O Corporation ที่ SIMAT ถือหุนอยูประมาณ 40% ซึ่ง SINO ไดรับประกันผลล www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

หน้า 6

PTT เทคนิคยังสวย เปดตลาดวันแรกหลังความวุนวาย ก็ปวยกันเลยทีเดียว หลัง ทำทาทางจะฟนตัวเมื่อชวงตนสัปดาหกอน โดยวานนี้ PTT ปดตัวลดลง ตามเทรนดหุนเกือบทั้งกระดานที่ 242.00 บาท ลดลง 9.00 บาท หรือ 3.59% มู ล ค า การซื้ อ ขาย 3,895.57 ล า นบาท มี จุ ด ต่ ำ สุ ด ของวั น ที่ 240.00 บาท นับวาเปนการลงไปทดสอบจุดต่ำสุดในรอบ 1 เดือน อยางไรก็ตามการปรับตัวลดลงวานนี้ดูๆ ไปแลวยังไมถือวานา กังวลสักเทาไหร เนื่องจาก PTT เปนหุนที่มีความแกรงอยูในตัวอยูแลว และมักจะไมลมนาน... นักวิเคราะห บล.ธนชาต ประเมินวา PTT เปนหุนที่มีการปรับ ฐานในลักษณะ Head & Shoulders คือจบสิ้นในระยะสั้นๆ และจะมีการ ทยอยฟนตัวขึ้นตอเนื่อง มีแนวตานที่ 260.00 - 264.00 บาท แนวรับที่ 254.00 - 248.00 บาท จุดตัดขาดทุนที่ 247.00 บาท กลยุทธการลงทุน แนะนำ ซื้อเก็งกำไร

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราคาหุ น ณ สิ้ น วั น ที่ 24/05/2553 AccVol PTT 15,990,900 AccVal(K฿) 242.00 3,895,575 %Fluct -9.00 3.28 P/E -3.59 11.52 P/BV 248.00 1.66 DPS(Baht) 248.00 8.50 Yield(%) 240.00 3.24 EPS(Baht) 251.00 21.00 MktCap(Mil.) 243.61 685,776

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 09/03/2553 จำนวนหุน ผูถือหุนรายใหญ

1,459,885,575 กระทรวงการคลัง 2. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. 217,900,000 เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. 217,900,000 กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4. บริ ษั ท ไทยเอ็ น วี ดี อ าร จำกั ด 83,674,286

51.49 7.69

42 60,845,001

2.15

1.

วันทำการซื้อขายที่ผานมาพบหุนซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 17.40 บาทหนาแนนสุด

(%)

5. CHASE NOMINEES LIMITED

7.69 2.95

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

จีดีพีQ1/53โต12%สูงสุดรอบ15ป นายอำพน กิ ต ติ อ ำพน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ (สศช.) เปดเผยวา เศรษฐกิจ ในไตรมาส 1/53 ขยายตัวถึง 12% จาก Q1/52 ที่ติดลบ 7.1% ถือเปน อัตราสูงสุดในรอบ 15 ป นับตั้งแต ไตรมาส 2 ป 2538 เนื่องจากไดรับ ปจจัยบวกจากการสงออกที่เติบโต ดี ขณะที่ภาคการเงิน การผลิตและ การคาระหวางประเทศดีขึ้น อีกทั้ง ในชวงดังกลาวการเมืองคลี่คลาย ทำใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาไทย ถึง 4.7 ลานคน ตลอดจนอุปสงค ภายในประเทศก็ ดี ขึ้ น ทำให ก าร ผลิ ต ภาคอุ ต สหกรรมฟ น ตั ว ใน ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ต อ เนื่ อ งจาก Q4/52 ที่ โต 5.8% อยางไรก็ตาม สศช. ยังคง ประมาณการจีดีพีป 2553 ขยาย ตั ว 3.5 - 4.5% แม ไ ตรมาสแรก จีดีพียังขยายตัวสูง เนื่องจากยังคง มีปจจัยกดดันดานการเมืองภายใน ประเทศที่เกิดความวุนวายจากการ ชุ ม นุ ม ข อ ง ก ลุ ม แ น ว ร ว ม ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหง ชาติ (นปช.) หรือกลุมคนเสื้อแดง และการจลาจลในเขตกทม. ทำให การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ยั ง คง เปนไปตามสมมติฐานเดิม ซึ่งหาก ไมมีปจจัยการเมืองและเหตุการณ

จลาจลเกิดขึ้นก็คาดวาการขยายตัว ของจีดีพีในป 2553 อาจใกลเคียง ระดับ 6 - 7% “การประมาณการจี ดี พี ครั้งหนา หากสถานการณทางการ เมื อ งเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย และแผนการปรองดองสามารถเดิน หนาไปได รวมถึงการรวมมือที่ทำ

นายกฯปฏิรูปประเทศชัดเจนใน2เดือน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ภายใน 2 เดือนจากนี้ จะเห็นภาพรวมของ การปฏิ รู ป ประเทศชั ด เจน หลั ง จากเกิดเหตุจลาจลในพื้นที่ กทม. และต า งจั ง หวั ด อี ก หลายจั ง หวั ด เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผานมา โดย เบื้ อ งต น จากการประเมิ น ความ เสียหายเบื้องตนพบวาในสวนของ ลู ก ค า รายย อ ยมี มู ล ค า ความ

เสียหายกวา 1 พันลานบาท แตใน เรื่ อ งของผลกระทบในภาพรวม ทั้งหมดยังเร็วเกินไปที่จะประเมิน ตัวเลขไดในขณะนี้ แตรัฐบาลจะ เร ง ฟ น ฟู ค วามเชื่ อ มั่ น โดยเฉพาะ เรื่องการทองเที่ยว นายอภิ สิ ท ธิ์ กล า วด ว ย วา งานที่รัฐบาลเห็นวาเปนงานเรง ดวน คือ การเดินหนากระบวนการ ยุติธรรม รวมถึงการฟนฟูประเทศ

News Station

หน้า 7

ใหประเทศกลับเขาสูภาวะปกติ ก็ อาจจะปรับประมาณการจีดีพีขึ้นได แตหากสถานการณทางการเมืองยัง ไมยุติ หรือมีเหตุการณไมสงบเกิด ขึ้นก็มีโอกาสที่จะปรับประมาณการ จี ดี พี ล งเช น กั น เพราะผลกระทบ ดานความเชื่อมั่นขณะนี้มีผลมาก” นายอำพน กลาว

ขณะเดียวกัน สศช. ยังคง ประมาณการการสงออกของไทยใน ป 2553 ขยายตัว 15.5% เมื่อเทียบ กั บ ป ก อ น เนื่ อ งจากการค า โลกมี อั ต ราการขยายตั ว อยู ใ นระดั บ สู ง โดยเฉพาะการขยายตัวเศรษฐกิจ ในเอเชี ย ในไตรมาสแรกที่ สู ง กว า คาดการณ และมีแนวโนมการปรับ ตัวดีขึ้นของอุปสงคภาคเอกชนใน สหรั ฐ ฯ ส ว นการนำเข า ยั ง คง ประมาณการขยายตัว 24% และ คาดการณไทยเกินดุลการคาในปนี้ ที่ 11.3 พันลานดอลลารสหรัฐ ดุล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด เกิ น ดุ ล 12.2 พั น ลานดอลลารสหรัฐ หรือเกินดุลตอ จีดีพี 4.1% สำหรับเศรษฐกิจในไตร มาสที่ 2 คาดวาจะยังคงขยายตัว เปนบวก แตอัตราการขยายตัวอาจ จะไมสูงมากนัก เนื่องจาก ไดแรง สนั บ สนุ น จากภาคการส ง ออกที่ ขยายตั ว ต อ เนื่ อ ง ถึ ง แม ว า การ ท อ งเที่ ย วจะได รั บ ผลกระทบจาก สถานการณการเมืองก็ตาม แตหาก เหตุ ก ารณ ค วามวุ น วายทางการ เมื อ งยั ง คงไม ส งบนิ่ ง อาจส ง ผลกระทบตอการขยายตัวของจีดีพี ได โดยไตรมาส 3/2553 มีโอกาสที่ จีดีพีจะติดลบเปนไตรมาสแรก และ จี ดี พี ไ ตรมาส 4/2553 จะติ ด ลบ สูงสุด

ซึ่งยอมรับวาในแผนปรองดอง 5 ข อ จำเป น ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการฟ น ฟู ป ระเทศ ร ว ม ถึ ง ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคงจะไดมี โอกาสหารือกับพรรครวมรัฐบาล ในเรื่องนี้ตอไป “เป น หน า ที่ พ วกเราทุ ก คนที่ตองชวยกันกาวขามปญหาที่ ยังตกคางอยู คุณทักษิณหรือไมวา

ใครก็ตามจะมีเปาหมายอะไร เปน เรื่ อ งที่ เ ราต อ งมาดู ว า เป า หมาย ดังกลาวเสียหายตอประเทศชาติ หรือไม ผมคิดวาคงไมมีใครอยาก เห็ น เหตุ ก ารณ แ บบนี้ เ กิ ด ขึ้ น อี ก หากเกิ ด ขึ้ น อี ก ถามว า ใครจะได ประโยชน ผมไมเห็นวาใครจะได ประโยชน” นายกรัฐมนตรี กลาว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553 KGIขยายเวลาซื้อDWถึง24มิ.ย.นี้ ทั้งในสวนPTTE13CB-KBAN13CB นางสาวนฤมล อาจอำนวยวิ ภ าส ผู ช ว ย กรรมการผูจัดการ หัวหนาฝายธุรกิจตราสารอนุพันธ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) เปดเผยวา บริษัทฯ ไดขยายเวลา การจองซื้ อ ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ (Derivative Warrant : DW) PTTE13CB และ KBAN13CB ที่ออก โดยบริษัทฯ ซึ่งมีทางบล.ฟารอีสท เปนผูจัดจำหนาย จาก เดิมที่ใหเปดจองระหวางวันที่ 10 - 20 พ.ค. 53 เปนวันที่ 24 มิ.ย. 53 และจะเปดซื้อขายพรอมกันวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ทั้ ง นี้ DW ทั้ ง สองตั ว นี้ มี ร าคาใช สิ ท ธิ อ ยู ที่ 100% ของราคาปดของหุนอางอิง ณ 25 มิ.ย. 53 หรือ At-the-money (ATM) และDW ทั้ง 2 ตัว มีอายุ ประมาณ 8 เดือน โดย PTTE13CB มีราคา IPO อยูที่ 0.80% ของ ราคาปดหุน PTTEP ณ 25 มิ.ย. 53 อัตราใชสิทธิ 20 DW

ต อ 1 PTTEP ส ว น KBAN13CB มี ร าคา IPO ที่ 150 ลานบาท แบงเปน หุนสามัญ 15 ลานหุน มีมูลคาที่ 1.70% ของราคาปด KBANK ณ 25 มิ.ย. 53 อัตราใช ตราไวหุนละ 10 บาท (ทุนชำระแลว 37.5 ลานบาท โดย MJD ถือหุนอยูในสัดสวน 99.99%) สิทธิ 10 DW ตอ 1 KBANK บอรดMJDไฟเขียวตั้งบ.ยอย รุกงานที่ปรึกษาดานอสังหา นายสุริยน พูลวรลักษณ ประธานเจาหนาที่ บริหาร บมจ.เมเจอร ดีเวลลอปเมนท (MJD) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 53 มีมติใหบ.ยอยภายใตชื่อ บจก.เมเจอร เรียลตี้ เพื่อ รองรับการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางดาน การจัดการ ตัวแทน นายหนา ซื้อขายการใหเชา จำนอง ในดาน อสังหาริมทรัพย และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทุกชนิด ซึ่งได ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อ วันที่ 19 พ.ค. 53 โดยบ.ยอยดังกลาวมีทุนจดทะเบียน

 “ขาลงทั่วโลก อยูฝงขาย” นางสาวสุรรี ตั น ขุนทองจันทร นักวิเคราะห บริษทั แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จำกัด (AGE) RSS3

หน้า 8

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 494 สัญญา สถานะคงคาง 2,150 สัญญา - ปด 96.10 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 4.70 บาท (สัญญาสงมอบเดือนธ.ค. 53)

ปจจัยบวก - นลท.คาดหวัง จีนจะเริม่ สต็อกสินคา หลังสต็อกในประเทศเหลือเพียง 2.3 หมืน่ ตัน - ราคายางตลาดซือ้ ขายจริงยังทรงตัวในระดับสูง ปจจัยลบ - น้ำมันมีแนวโนมปรับลดลงต่ำกวา 70 เหรียญ - เงินเยนเคลือ่ นไหวในระดับแข็งคา - สินคาจอทะลักออกมาตามฤดูกาล กดดันราคายางลวงหนาในระยะกลาง กลยุทธ - รอเปดสถานะขายทีแ่ นวตาน (สัญญาสงมอบเดือนธ.ค. 53) - หากทะลุแนวตานสำคัญที่ 98 บ./ก.ก. ตัดขาดทุนทันที - แนวรับ 95 บ./ก.ก. - แนวตาน 96.60 บ./ก.ก. ถัดไป 98 บ./ก.ก.

STANLY เก็บหุน “ซัมไฮเทคส” เพิ่ม1.35% นายอภิ ช าต ลี้ อิ ส สระนุ กู ล รองประธาน กรรมการบริ ห าร บมจ.ไทยสแตนเลย ก ารไฟฟ า (STANLY) เปดเผยวา ผลประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่ อ วั น ที่ 21 พ.ค. 53 ได อ นุ มั ติ ก ารซื้ อ หุ น บจก. ซั ม ไฮเทคส (ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และส ง ออกอะไหล รถยนต) เพิ่มอีก 14,040 หุน ในราคาหุนละ 547.57 บาท รวมเปนเงิน 7.69 ลานบาท หรือคิดเปน 1.35% ของทุ น จดทะเบี ย นธุ ร กิ จ ที่ 104 ล า นบาท ส ง ผลให สัดสวนหุนที่ STANLY ถืออยูใน บจก.ซัมไฮเทคส จาก เดิมที่ 15.00% เพิ่มเปน 16.35% ของทุนจดทะเบียน



“รัฐฯ ยังใชพ.ร.ก.ฉุกเฉินตอกดดันตางชาติขายสุทธิ” นายพงศภทั ร สิรพิ พิ ฒ ั น ผูช ว ยผูจ ดั การ บริษทั หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 15,955 สัญญา สถานะคงคาง 19,625 สัญญา - ปด 518.60 จุด ลดลง 15.60 จุด (สัญญา S50M10 มิ.ย. 53) ปจจัยบวก - สถานการณชมุ นุมสลายตัว ปจจัยลบ - รัฐบาลยังประกาศใชพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) และเคอรฟว ตอ - เทคนิคติดแนวตาน 525 จุด - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 7,752.01 ลานบาท - งบกลุม แบงกตปท. ไดรบั ผลกระทบจากการตัง้ สำรองจากพันธบัตรทีโ่ ดน ลดอันดับเครดิต กลยุทธ - แนะเปดสถานะขาย (สัญญา S50M10 มิ.ย. 53 ) - แนวรับ 510 จุด รับถัดไป 505 จุด - แนวตาน 525 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 510 จุด แนวตาน 526 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

Dynamic Station

หน้า 9

ไอพีโอขยาดเพลิงการเมือง จลาจลทางการเมืองเผาตลาดหลักทรัพยฯ ลุกเปนไฟ สงผลไซเบอรแพลนเน็ตฯ สะดุดเพลิง ตองเลื่อน เทรดเปน 27 พ.ค. 53 ขณะที่ออฟฟศเมทวุน แผนเซ็นอันเดอรไรท และเปดจองไมราบรื่น เตรียมถกที่ปรึกษาฯ ดันหุนซื้อขายใหทัน มิ.ย.นี้ สวนเอพลัส เอ็นเตอรเทนเมนทฯ แมไมกระทบทางตรง แตขอเลื่อนเปนไตรมาส 3/53 ผลกระทบการจลาจลในเขต กรุงเทพมหานคร สงผลให บริษัท ไซเบอรแพลน เน็ ต อิ น เตอร แ อคที ฟ จำกั ด (มหาชน) หรื อ C Y B E R ไ ม ส า ม า ร ถ เ ข า ซื้ อ ข า ย ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย เ อ็ ม เอ ไอ (mai) ได ต าม กำหนดในวั น ที่ 21 พฤษภาคมที่ ผ า นมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) จึง ป ร ะ ก า ศ เ ลื่ อ น ก า ร ซื้ อ ข า ย เ ป น วั น ที่ 2 7 พฤษภาคม 2553 ก อ นหน า นี้ นายชนิ น ทร วานิ ช วงศ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไซเบอรแพลนเน็ต อิน เตอรแอคทีฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CYBER ออกมายืนยันวาพรอมเขาซื้อขายในตลาดฯ แม สถานการณการเมืองมีความรุนแรง และมั่นใจ ว า การซื้ อ ขายวั น แรก ราคาหุ น ไอพี โ อจะ สามารถยืนเหนือราคาจองที่ 1.60 บาทได ลา สุ ด CYBER ประกาศงบไตรมาส 1/2553 มี กำไรสุทธิเพิ่มเปน 5.73 ลานบาท เพิ่มจากชวง เดียวกันปกอนที่ 1.07 ลานบาท Investor Station สำรวจหุนไอพีโอที่ เตรี ย มเข า ซื้ อ ขายในไตรมาส 2/2553 พบว า บริษัท ออฟฟศเมท จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอพลัส เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน) ได เลื่อนการซื้อขายจากกำหนดเดิม นายวรวุฒิ อุนใจ กรรมการผูจัดการ

บริษัท ออฟฟศเมท จำกัด (มหาชน) ผูประกอบ ธุ ร กิ จ จำหน า ยเครื่ อ งเขี ย นและอุ ป กรณ สำนักงานผานระบบแค็ตตาล็อก กลาวยอมรับ ว า แผนเข า ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ต อ ง เลื่อนออกไปจากผลกระทบการจลาจลทางการ เมื อ งในสั ป ดาห ก อ น ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ตองเซ็นสัญญากับผูจัดจำหนายและรับประกัน การจัดจำหนาย (อันเดอรไรทเตอร) โดยสัปดาห นี้จะมีการประชุมกับ บล.ธนชาต ที่ปรึกษาทาง การเงิน เพื่อหาแนวทางใหกระบวนการซื้อขาย ตางๆ เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ ด า นนางสาวกั ล ยา นิ ม มาณวั ฒ นา ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน บริษัท เอพลัส เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน) กลาววา ได เลื่อนแผนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) เปนไตรมาส 3/2553 จากกำหนดเดิม เตรียมขายหุนสามัญจำนวน 60 ลานหุน และ เขาซื้อขายภายในเดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจากติด ปญหางบการเงิน หลังจากผูสอบบัญชีที่ตรวจ สอบงบป 2552 ของบริษัทฯ ไมไดอยูภายใต การรับรองของตลาดหลักทรัพยฯ สำหรับสถานการณการเมืองที่เกิดขึ้น ไมไดสงผลกระทบทางตรงกับบริษัทฯ เนื่องจาก เม็ ด เงิ น โฆษณายั ง ขยายตั ว โดยเฉพาะจาก สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ เ ข า มาในธุ ร กิ จ ที วี

ดาวเทียม ซึ่งมีสัดสวนรายไดกวา 60% ขณะที่ รายไดรวมทั้งปนี้จะเติบโตไมสูงกวา 10% เชน เดียวกับการเติบโตเฉลี่ยในปที่ผานมา อนึ่ง จากการสำรวจของผูสื่อขาวยัง พบวา กอนหนานี้ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผูนำดาน ธุรกิจแฟกเตอริ่งของประเทศไทย รวมถึง บริษัท สาลี่ คั ล เล อ ร จำกั ด (มหาชน) ผู ผ ลิ ต สี ผ สม พลาสติก สีผง เม็ดแมสี สารปรับปรุงคุณสมบัติ และคุณภาพใชในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ พลาสติกและยางทุกประเภท มีแผนเขาซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพยฯ ไตรมาส 2 ปนี้

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 374 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 25 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553

Lifestyle Station

à¡ÒТͺʹÒÁ ¿ØµºÍÅâÅ¡ áÍ¿ÃÔ¡Ò 2010 ¡ÅØ‹Á c

by Jackal_XIII

1. อังกฤษ

เฮดโคช : ฟาบิโอ คาเปลโล (อิตาลี) ผานเขารอบในฐานะ : แชมปกลุม โซนยุโรป จํานวนครั้งที่ผานเขารอบ : ครั้งที่ 13 เขารอบติดตอกัน : 4 สมัยติดตอกัน ผลงานดีที่สุด : แชมปโลก (1966) อันดับฟฟาปัจจุบัน : อันดับที่ 7

2. สหรัฐอเมริกา

เฮดโคช : บ็อบ แบรดลีย (สหรัฐฯ) ผานเขารอบในฐานะ : แชมป โซนคอนคาเคฟ จํานวนครั้งที่ผานเขารอบ : ครั้งที่ 9 เขารอบติดตอกัน : 6 สมัย ผลงานดีที่สุด : อันดับ 3 (1930) อันดับฟฟาปัจจุบัน : อันดับที่ 11

3. แอลจีเรีย

เฮดโคช : ราบาห ซาดดาน (แอลจีเรีย) ผานเขารอบในฐานะ : ชนะการเพลยออฟ จํานวนครั้งที่ผานเขารอบ : ครั้งที่ 3 เขารอบติดตอกัน : 1 สมัย (ครั้งสุดทาย : 1986) ผลงานดีที่สุด : รอบแบงกลุม (1982, 1986) อันดับฟฟาปัจจุบัน : อันดับที่ 29

4. สโลวีเนีย

เฮดโคช : มาตยาซ เคค (สโลวีเนีย) ผานเขารอบในฐานะ : ชนะการเพลยออฟ จํานวนครั้งที่ผานเขารอบ : ครั้งที่ 2 เขารอบติดตอกัน : 1 สมัย (ครั้งสุดทาย : 2002) ผลงานดีที่สุด : รอบแบงกลุม (2002) อันดับฟฟาปัจจุบัน : อันดับที่ 49

MAJOR ª‹Ç¤¹ä·ÂËÒÂà¤ÃÕ´»Å‹ÍÂá¤Áà»Þ “Movie Time Happy Time” ´Ù˹ѧ ÍØ‹¹ã¨ 80 ºÒ· นายวิชา พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมเจอร ซีนี เพล็กซ กรุป (MAJOR) เปดเผยวา หลังเหตุการณความไมสงบไดยุติลง เพื่อ ใหคนไทยไดผอนคลายอารมณจากบรรยากาศความตึงเครียดและหันกลับมา ปรองดองรักสามัคคีกนั บริษทั ฯ จึงไดจดั แคมเปญมอบเวลาแหงความสุขใหกบั คนไทยดวยแคมเปญ “Movie Time Happy Time” ดูหนัง อุนใจ 80 บาท ทุกรอบ ตลอดวัน เปนเวลา 10 วัน ตั้งแตวันที่ 24 พ.ค. - 2 มิ.ย.นี้ ที่ เมเจอร ซีนีเพล็กซ, อีจีวี และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ ทุกสาขาทั่วประเทศ

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 374 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 25 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน

ä·ÂÊÁØ·Ã »ÃѺ¡ÅÂØ·¸ ÃØ¡»ÃСѹઋҫ×éÍöÁ×Í 2 นางนุสรา บัญญัติปยพจน กรรมการผูจัดการ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด เปดเผยวา ยุทธศาสตรการดําเนิน ธุรกิจของบริษทั ฯ ในป 53 - 55 จะหันมาเนนพอรตการลงทุนดานเชาซือ้ รถยนต ใหมกี ารเติบโต 2 เทาตัว เนือ่ งจากมีผลตอบแทน ที่ดี นอกจากนี้ยังไดหันมาเนนการขายประกันสินเชื่อเชาซื้อรถยนต โดยเนนประกันกลุมผานชองทางตัวแทนที่มีการขายขาม ผลิตภัณฑ (Cross Sell) มากยิ่งขึ้น เนื่องจากตลาดประกันชีวิตมีการแขงขันสูง ทําใหกําไรต่ํา ทั้งนี้ปัจจุบันพอรตสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัทฯ อยูที่ 1.1 พันลานบาท โดยมีเปาหมายภายใน 3 ป (53 - 55) ตอง มีพอรตฯ อยูที่ 3 พันลานบาท ถาเปนไปไดจะพยายามสรางเบี้ยใหไดถึง 5 พันลานบาท สินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่บริษัทฯ เนนก็ คือสินเชื่อรถยนตมือสองทั้งหมด 100% เนื่องจากผลตอบแทนที่ไดรับจะสูงกวาการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมปายแดง 4 - 5% กลยุทธคือไมแขงขันเรื่องเงื่อนไข ดอกเบี้ย แตเนนการบริการที่รวดเร็วกวา เนื่องจากมีความชํานาญกวา และมีความ คลองตัวกวาบริษัทไฟแนนซขนาดใหญเนื่องจากบริษัทฯ มีขนาดที่เล็กกวา สามารถสรางความมั่นใจใหกับลูกคาไดวาภายใน 3 วัน หากเอกสารครบก็สามารถอนุมัติสินเชื่อไดเลย

มุมการตลาด

บริษัท เอเซอร คอมพิวเตอร จํากัด เปดตัว Acer Liquid S100 สมารตโฟนแอนดรอยด ดีไซนโฉบเฉี่ยว เพื่อ กลุมลูกคาที่ไมชอบซ้ําแบบใครที่ตองการสัมผัสประสบการณออนไลนดวยเทคโนโลยีลาสุดซีพียู Qualcomm 8250 ความเร็ว 768 MHz พรอมหนาจอ LED ระบบสัมผัสแบบ Capacitive Touch ที่แมนยํา หนาจอกวางถึง 3.5” ความ ละเอียด 800x480 pixels คมชัดกับกลอง 5 ลานพิกเซล น้ําหนักเพียง 135 กรัม ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเขาถึง อยางรวดเร็วและตอบโจทยชีวิตออนไลนดวย Wi-Fi และ 3G สามารถอัพเดท facebook Youtube ฟังเพลงผาน Spinlets พรอมแผนที่ Google Maps ทั้ง GPS กับ A-GPS และ เช็คอีเมลผาน Gmail, Hotmail, Yahoo! ได รวดเร็วทันใจ มีใหเลือกถึง 3 สี ไดแก แดง, ดํา และขาว ในราคาที่ 16,900 บาท (ราคารวม Vat แลว)

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 374 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 25 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553

Professional Station

กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ àÊ×Íâ¤Ã‹§áË‹§ ¾Ñ²¹ÊÔ¹

“¹ÔÁÔµ ǧȏ¨ÃÔ¡ØÅ”

(ตอนที่ 4)

เขาเพิ่มเติมตอถึงเรื่อง พรีเมี่ยมโบรกเกอร และ ดิสเคาตโบรกเกอร “ที่โนมูระเอง เราเปนพรีเมี่ยมโบรกฯ ที่ญี่ปุนอยูแลว แลวเราก็คงไม ลงไปทําดิสเคาตโบรกฯ แนๆ เพราะวาดิสเคาทโบรกฯ มันไมมมี ลู คาเพิม่ เติมทีต่ าม เขามา จะมีก็แคการซื้อขายหุนหรือวาตราสารหนี้เพียงเทานั้น แตวาถาเปน พรีเมีย่ มโบรกฯ ก็จะมีในสวนงานทีต่ ามนา้ํ มาเชน Invesment Banking, Wealth Management และก็อีกหลายๆ อยางที่สามารถเขาไปทําได แตถาเปนดิสเคาต โบรกฯ ทุกอยางจะอยูในระบบ IT ทั้งหมด เรียกไดวา IT เปนคนดูแลเสียมากกวา แทนที่จะเปนคนจริงที่สามาถพูดคุยสอบถามได ทั้งคียขอมูลเอง หาบทวิเคราะห เอง ทุกอยางทําเองหมด ทีส่ าํ คัญการทีไ่ มมเี จาหนาทีท่ เี่ ปนคนจริงๆ คอยใหบริการ ลูกคา ไมไดคุยกับลูกคาเลย ก็จะมีผลรายที่ตามมาคือการขาดความสัมพันธกับ ลูกคา จะไมมคี วามเชือ่ มัน่ และไวใจของลูกคาตอบริษทั ฯ ไมนานลูกคาก็จะปลีกตัว ออกไป เนื่องจากดิสเคาตโบรกฯ ตองทําใหบริษัทฯ ประหยัดตนทุนมากที่สุด จะกลายเปนวาโบรกฯ ไหนคาคอมฯ ถูกก็จะไปใชบริการกับที่นั่น” นิมิต วงศจริยกุล

เมือ่ พูดถึงในเรือ่ งของเปาหมายและจุดยืนของ โนมูระ (ประเทศไทย) “บริษัทฯ ของเรายังตองเติมอีกบางอยาง เชนการซื้อขาด ตราสารหนีใ้ หกบั ลูกคารายยอย แลวก็ยงั มีในเรือ่ งของบริการซือ้ ขาย หุน ในตางประเทศ โดยไดมกี ารดําเนินการไปบางแลว แตตอ งเรียน วาเรื่องของขอมูลหุนตางประเทศยังคอนขาง หรือมีขอมูลไมเพียง พอ เพือ่ ทีจ่ ะไดเห็นภาพและรับทราบวาเกิดอะไรขึน้ อยางไรบางกับ หุนที่เขาจะเขาไปลงทุน แคลําพังขอมูลหุนในประเทศเอง ก็ตอง ถือวาเหนือ่ ยแลว ตองดูขอ มูลจากขาวสารตางๆ บทวิเคราะห ภาวะ ตลาด ราคาน้ํามัน ราคาทอง อีกจิปาถะ ต อ งบอกว า ปั จ จุ บั น ตลาดการลงทุ น ค อ นข า งที่ จ ะ เปลี่ยนแปลงไปมาก พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนก็กําลัง เปลี่ยนไป อยางเชนตอนนี้มีคนสนใจลงทุนในทองคํา บางคนเก็ง กําไรในราคาทองคําไดคอ นขางเกงดวย แลวถาในอนาคต มีการเก็ง ราคานา้ํ มัน หุน ตางประเทศ ซึง่ เราก็คงจะตองเรียนรูก บั ผลิตภัณฑ ใหมๆ ที่เพิ่มเขามา และเนื่องจากโนมูระของเราเปนโบรกฯ ที่มี สาขาทัว่ โลก มีบทวิจยั ตางๆ ทัว่ โลก อันนีเ้ ราก็จะนํามาเปนจุดแข็ง เพื่อทําโมเดลในการซื้อขายหุนตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ มาเปนจุดแข็งที่ชวยผลักดันใหเรากาวไปขางหนาตอไป” ....อานตอฉบับหนา....

www.istationnews.com


Investor Station ©ºÑº·Õè 374 »ÃШíÒÇѹÍѧ¤Òà ·Õè 25 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2553

HEMRAJ “·ÂÍ«×éÍ” ฝายวิเคราะห แนะนํา “ทยอยซือ้ ” หุน HEMRAJ ใหราคาเหมาะสมที่ 1.15 บาท โดย คาดผลงานป 53 มีโอกาสฟนตัวแบบคอยเปน ค อ ยไป ซึ่ ง เป น ผลจากการฟ น ตั ว ของภาวะ เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมยานยนตและ กลุมอิเลคทรอนิกส และการเติบโตของรายได สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน เช น น้ํ า ประปา นอกจากนีย้ งั มีการรับรูร ายไดโครงการคอนโดมี เนียม The Park สวนที่เหลืออีกประมาณ 500 - 1,000 ลานบาท อีกทั้งเชื่อธุรกิจจะจาย ปันผลปนี้ที่ 0.035 บาท/หุน หรือคิดเปนผล ตอบแทน 3.9% แตควรติดตามปัจจัยเสี่ยงจาก เสถียรภาพทางการเมืองที่อาจสงผลธุรกิจใน เรือ่ งการตัดสินใจในการลงทุนซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ขยาย ธุรกิจที่ตองติดตาม

Professional Station ºÅ.à¡ÕÂõԹҤԹ á¹Ð “·ÂÍ«×éÍ” ÃÒ¤ÒàËÁÒÐÊÁ·Õè 1.15 ºÒ·

ขณะที่ผลงาน Q1/53 ทาง HEMRAJ ประกาศกําไรสุทธิอยูที่ 376 ลานบาท โตถึง 148%QoQ และ 450%YoY ผลมาจากการ รับรูรายไดของการ ขายที่ดินขยายตัว (ขาย ที่ดินได 565 ไร) และการมีรายรับจากการ โอนโครงการคอนโดมีเนียม The Park ราว 244 ลานบาท รวมทั้งรายไดที่เติบโตจาก ธุรกิจ สาธารณูปโภค โดยเฉพาะอยางยิง่ การ จําหนายนําประปาที่ขึ้นมาอยูที่ 321 ลาน บาท ทั้งนี้ ภายหลังจาก Q1/53 บริษัท มียอดขายทีเ่ ติบโต โดยขายได 565 ไร หลักๆ มาจากกลุมลูกคายานยนต คิดเปน 57% ของเปาหมายยอดขายป 53 ที่ธุรกิจวางไว ที่ 1,000 ไร ฝายวิเคราะหจึงมองตัวเลขดัง

กลาวนาจะทําไดไดในชวง 3 ไตรมาสถัด ไป เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโต รวมถึงการ ขยายตัวของ ภาคอุตสาหกรรม เชน กลุม อาหาร กลุมอิเล็คทรอนิกส โดยเฉพาะ อยางยิ่งกลุมยานยนต ซึ่งมีการขยายฐาน จาก Auto Part นอกเหนือจากผูป ระกอบ การรายใหญ และการเพิ่มขึ้นของลูกคา รายใหมที่จะชวยผลักดันยอดขายที่ดินให เติบโต ซึ่งสัดสวนลูกคา ณ ปัจจุบันของ กลุม ยานยนต เพิม่ ขึน้ จาก 34% เปน 50% ขณะที่ลูกคาหลักนั้นยังคงมาจากประเทศ ญี่ปุนในสัดสวน 30 - 40%

Photo Release ·ÕâÍàÍ ¨Ñ´»ÃСǴ¶‹ÒÂÀÒ¾ “ÊÕÊѹ¡ÃØ§à·¾Ï ÊÕÊѹºÃÁºÃþµ” ªÔ§ÃÒ§ÇÑÅÃÇÁà¡×ͺáʹºÒ· ค า ยสี ทาบานยักษใหญอันดับ 1 ของไทย บริษทั ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม CSR ตอเนื่องดวยโครงการ ประกวดถายภาพ “สีสนั กรุงเทพฯ สีสนั บรม บรรพต” ที่แสดงถึง ความงดงาม ของสีสัน และสี ท องขององคภูเขาทอง เพื่อชิงเงิน รางวัลรวมกวา 1 แสนบาท พรอมรับสมัคร แลวตั้งแตวันนี้ - 30 มิ.ย. นี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

â´ÂËÁÒÂàÅ¢ ส วั ส ดี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย - ส วั ส ดี กรุ ง เทพมหานคร-สวั ส ดี ช าวตลาดทุ น สวั ส ดี ผู อ า นทุ ก ท า นอี ก ครั้ ง หลั ง เราไม ไ ด พ บปะกั น ตั้ ง น า น เ ฉี ย ด สั ป ด า ห ด ว ย เ ห ตุ ขั ด ข อ ง บ า ง ประการ..... บั ด นี้ ส ถานการณ ค วามรุ น แรงในบ า น เมืองมอดลง ความเสียหายตางๆ คงตองคอยๆ เยี ย วยากั น เนื อ งๆ พร อ มกั บ ต อ งเฝ า ระวั ง เชื้ อ ไฟแห ง ความเกลี ย ดชั ง มิ ใ ห ปะทุ ขึ้ น มาป ว นบ า นป ว นเมื อ งเรา อีก.....รักกันๆ ดีที่สุด เมื่ อ วานนี้ เ ป น การกลั บ มา เป ด ทำการเต็ ม รู ป แบบอี ก ครั้ ง ของ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ตางชาติจึงไมรีรอที่จะถลมขายออกมา พรวดสุทธิ 7,752.01 ลานบาท และ แมวารายยอยจะมาชวยอุดหนุนดวย การซื้อสุทธิตั้ง 8,886.82 ลานบาท ก็ ไม เ พี ย งพอที่ จ ะกระตุ น ให หุ น ต า งๆ พลิ ก มาเขี ย วเหลื อ งอำพั น ได ป ด กระดานดั ช นี หุ น ไทยจบลงไปกองที่ 744.31 จุ ด ลดลง 21.23 จุ ด หรื อ 2.77% มูลคาการซื้อขาย 27,683.30 ลานบาท หลายๆ คนคงหวั ง ให มี ก าร รี บ าวด อ ยู สิ น ะ ทว า ในอารมณ เ ช น นี้ การรี บ าวด (หากเกิ ด ขึ้ น ) น า จะเป น ชวงจังหวะที่ใครตอใครจองเทขายลด พอรต ฉะนั้นความผันผวนคงตองอยู กับพวกเราไปอีกระยะใหญตราบใดที่ ฝงนักลงทุนตางชาติไมขนเม็ดเงินกลับ มาหว า นภู มิ ภ าคเอเชี ย ซึ่ ง รวมทั้ ง ประเทศไทยอยางจริงจังอีกครั้ง ดานพี่หนุย ภัทรียา ผูจัดการตลาดหุน ไทยคนปจจุบัน (ที่กำลังจะหมดวาระสิ้นเดือนนี้ แล ว ) ยั ง คงต อ งทำงานหนั ก ต อ ไปจนหยด สุ ด ท า ยเพื่ อ เรี ย กขวั ญ ผู ล งทุ น ทั้ ง ไทยและเทศ กลับคืนมา อยางไรก็ตาม แผนงานตางๆ ที่เคยวาง ไวจำตองมีการขยับเขยื้อนใหเขากับสถานการณ โดยเฉพาะการโรดโชว พ บนั ก ลงทุ น ในต า ง

Gossip Station

หน้า 14

BANPU ¤ÃÖè§à´ÕÂÇ ประเทศอาทิ นั ก ลงทุ น ในยุ โ รป สหรั ฐ อเมริ ก า และในเอเชีย คือประเทศสิงคโปร ออกไปไมมี การกำหนด จากเดิมที่มีแผนจะเดินทางไปโรด โชวในเดือนมิถุนายน เนื่องจากอยูระหวางการ รอดูขอมูลและผลกระทบทางการเมือง สำหรับผลประกอบการไตรมาสแรกป นี้ของบริษัทจดทะเบียนไทยสรุปออกมาแลววา

R

ที่มีความรุนแรงเมื่อสัปดาหกอน ฝากประกาศจากตลท.อี ก สั ก เรื่ อ ง ความมี อ ยู ว า ... เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ราคาหลั ก ทรั พ ย BANPU บนกระดานหลั ก ได มี ร าคาสู ง กวา 500 บาทเปนระยะเวลา 6 เดือนติดตอกัน ดั ง นั้ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย จึ ง เ ห็ น ค ว ร ใ ห เปลี่ ย นแปลงหน ว ยการซื้ อ ขายของหลั ก ทรั พ ย BANPU บนกระดานหลักและกระดาน ตางประเทศ จาก 100 หุนเปน 50 หุน ต อ 1 หน ว ยการซื้ อ ขาย ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต วันที่ 27 พ.ค. 53 เปนตนไป.....ตอไปนี้ จะไดซื้องายขายคลองกันขึ้นอีก มาถึ ง บรรทั ด นี้ ว า ด ว ยเรื่ อ ง ทิ ศ ทางตลาดทองคำอนาคตตาม ธรรมเนียมดีกวา........เปดสัปดาหใหม ของตลาด Gold Futures ในวันที่กทม. ไรหมอกควัน ปกคลุม แมวาสดใส แต ราคากลับรวงแรงซะงั้น เพราะหลังจาก ที่ เ ราหยุ ด ยาว แต ท างฝ ง ยุ โ รปกลั บ มี ขาววา ปญหาการเงินเริ่มจะกลับมาดี เม็ดเงินเลยไหลออกจากตลาดทองอีก รอบ ราคาทองล ว งหน า ของไทยเลย มี แ น ว โ น ม จ ะ ล ง ไ ป แ ถ ว ๆ 18,320 -18,140 บาท ทาง เคจี ไ อ มองว า ราคาแถวๆ นี้ ยั ง เป น แนวรั บ แข็ ง แกร ง มี โ อกาสรี บ าวด สู ง เพราะ ฉะนั้ น ดั ก ซื้ อ ยั ง มี ลุ น ทำกำไร ให แ นว ตาน 18,500 บาท

กำไรรวมอยูที่ 1.57 แสนลานบาท เติบโตจาก ไตรมาส 4/52 ประมาณ 30% และมีการขยาย ตั ว จากไตรมาส 1/52 ประมาณ 80% ซึ่ ง ผู จัดการตลาดหุนก็ยอมรับวา เปนหวงตัวเลขใน ไตรมาสตอๆ ไปของปนี้จะตองลุนกันหนัก โดยที่ น า จะเห็ น ได ชั ด คาดว า จะอยู ใ นกลุ ม ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โรงแรม และคาปลีก ที่โดนผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณจลาจล www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้ใน ชวงตนของการเปดการซื้อขาย ดัชนีฯ มี โอกาสรีบาวด แตจะสามารถยืนไดหรือไม นั้นตองติดตาม เนื่องจากในระยะสั้นนัก ลงทุนตางชาติยังมีแนวโนมที่จะขายหุน ในตลาดเอเชียออกมา กลยุทธสำหรับ นักลงทุนระยะสั้น แนะขาย สวนระยะ ยาวให ถื อ เพื่ อ รอการ ฟ น ตั ว ประเมิ น กรอบแนวตานไวที่ 750 - 752 จุด สวน แนวรับอยูที่ 743 - 740 จุด และหากหลุด ต่ำกวานั้น มีแนวรับถัดไปอยูที่ 730 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้นาจะ ปรั บ ตั ว ลดลงต อ เนื่ อ ง สะท อ นได จ าก ดัชนีฯ ที่ปรับตัวลดลงหลุดระดับแนวรับ สำคัญที่ 746 - 745 จุด จากปจจัยกดดัน ทางการเมืองที่สรางความเสียหายใหกับ ระบบเศรษฐกิ จ ของไทย ประกอบกั บ ปญหาวิกฤติหนี้สาธารณะประเทศกรีซ ที่ อาจจะลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบ ยุ โ รป กลยุ ท ธ แนะ Wait&See โดย ประเมินแนวรับไวที่ 730 จุด และประเมิน แนวตานไวที่ 760 จุด

หน้า 15

ประเมิ น แนวโน ม การลงทุ น วันนี้ หากปญหาวิกฤตหนี้สาธารณะ ประเทศกรีซยังทำใหบรรยากาศการ ลงทุนตลาดหุนตางประเทศหวาดวิตก ตลาดหุนไทยคงจะมี Sentiment ใน ลั ก ษณะเดี ย วกั น ขณะที่ ป ญ หาทาง การเมืองในประเทศยังสรางความไม เชื่ อ มั่ น ซึ่ ง คงจะทำ ให นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ยั ง ไม ไ ว ว างใจ โดยประเ มิ น ดัชนีฯ แกวงตัวในกรอบ 756 - 730 จุด

¾º¡Ñº Data Station ÃٻẺãËÁ‹ ·Õèà¨ÒÐÅÖ¡ËØŒ¹ãËŒ·‹Ò¹áººà©¾ÒеÑÇä´ŒáÅŒÇÇѹ¹Õé ·Õè¹Õè

¤ÅÔ¡

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type Institute Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,032.76

1,971.90

-939.14

-3.73%

-7.12%

2,872.60

3,068.26

-10.38%

-11.08%

4,716.63

12,468.64

-17.04%

-45.04%

19,061.31

10,174.50

-68.85%

-36.75%

Last Update

Index

Last

SET Value MAI Value

Last Updated

A dv ance 15%

8,886.81

24/05/10

Chg

%Chg

-21.23 -2.77 -16.77 -3.13 -35.74 -3.09 -1.7 -0.83 (Mil. ฿) 27,683.30 (Mil. ฿) 136.81 16:59:51

AGRO 0

No C hange 18%

Decline 67%

-7,752.01

24/05/10

744.31 519.39 1,121.44 203.74

SET SET 50 SET 100 MAI

-195.66

-0.5 -1

TECH -1.45

SERVICE

-1.5 -2.74 -2 -2.5 -3 -3.5 -4

-2.29

CONSUMP -0.55

-2.43

FINCIAL

-3.69 -3.16 A dv ance 15% Decline 69%

No C hange 16%

-3.46

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

PTT

( Day )

: PTT 4,000,000 3,500,000

Price & Fundamental

PTT

Symbol

Last 242.00 Chg -9.00 %Chg -3.59 Open 248.00 High 248.00 Low 240.00 Prev 251.00 Avg 243.61 AccVol 15,990,900 AccVal(K฿) 3,895,575 %Fluct 3.28 P/E 11.52 P/BV 1.66 DPS(Baht) 8.50 Yield(%) 3.24 EPS(Baht) 21.00 MktCap(Mil.) 685,776 Update หลักBroker ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็Target นต์การเปลีย่ นแปลง US ม่ ขึน้ มากที320 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 24/05/10 ค่าการ 308า 10 ล้านบาท 18/05/10 ซืUOBKHST อ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่ ASPของวันที่ 26-01-2010 324.99 18/05/10

3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 248.00

247.00

246.00

Price

245.00

244.00

243.00

242.00

241.00

240.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

ASIAN

Volume Analysis

( Day )

: ASIAN

3,500,000

Price & Fundamental

ASIAN

Symbol

4.52 0.36 8.65 4.26 4.72 4.16 4.16 4.46 35,475,300 158,231 12.56 14.58 1.04 N/A N/A 0.31 1,635 Target Update

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

No Comment

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 4.72 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62 4.60 4.58 4.56 4.54 4.52 4.50 4.48 4.46 4.44 4.42 4.40 4.38 4.36 4.34 4.32 4.30 4.28 4.26 4.24 4.22 4.20 4.18 4.16

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

CPN

( Day )

Volume Analysis

: CPN

6,000,000

Price & Fundamental

CPN

Symbol

Last 18.60 Chg -1.80 %Chg -8.82 Open 18.80 High 19.20 Low 18.60 Prev 20.40 Avg 18.82 AccVol 10,272,600 AccVal(K฿) 193,349 %Fluct 3.19 P/E 8.19 P/BV 2.61 DPS(Baht) 0.58 Yield(%) 1.63 EPS(Baht) 2.27 MktCap(Mil.) 40,526 Broker Target Update หลักทรัASP พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น23.7 ต์การเปลีย่ นแปลง 24/05/10 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 17/05/10 ค่าการ PST ม่ ขึน้ มากทีส่ 22 ซือ้ ขายเฉลี KS ย่ 5 วัน มากว่ 20า 10 ล้านบาท 10/05/10

ของวันที่ 26-01-2010

5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

19.20

19.10

19.00

18.90

18.80

18.70

18.60

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 374 ประจำวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2553

¢ÍÊµÔ ¨§ÍÂÙ‹¡Ñº¾Ç¡àÃÒ ä·Â·Ñ駼ͧ ¢Í»˜ÞÞÒ ¨§¡ÅѺ¤×¹ÁÒ ¢¨Ñ´¤ÇÒÁ⧋à¢ÅÒ ¢Í¤ÇÒÁÃÑ¡ ¨§ºÑ§à¡Ô´ á¡‹¼Í§àÃÒ ¢ÍºÒÃÁÕÅŒ¹à¡ÅŒÒ »ÅØ¡ÊÓ¹Ö¡ »ÃЪÒÊÒÁѤ¤Õ áÁŒÁÕ ·ÃѾŌҹ ËÒ¡µŒÍ§ÃÐáǧºŒÒ¹ äÂÊØ¢ áÁŒãµŒ ¿‡Ò·Ø¡¢ 㨾‹ÍÂÒ¡ ¼‹Í§ÈÃÕ áÁŒÅÙ¡ àºÒÐáÇŒ§ ËÇѧà¾Õ§ÊÑ¡ÇѹËǹ´Õ áÁŒ¾ÅÕ ªÕÇÕ áµ‹ÊÔé¹ÞÒµÔÁԵà ·Ó·ÓäÁ ¶ÍÂËÅѧ ¶ÍÂËÅѧ ¶ÍÂËÅѧ ¶ÍÂËÅѧ

˹Ö觡ŒÒÇ Í‹ҡÅÑÇ໚¹¼ÙŒá¾Œ ˹Öè§á¤‹ Å´âÍ¡ÒÊà¡Ô´ºÒ´ËÁÒ§ Í‹ҧʧº ¾Ñ¡Ãº»Å‹ÍÂã¨Ç‹Ò§ ź¤ÇÒÁµ‹Ò§ ÃÍá¼Å¨Ò§¤‹Í¤Ø¡ѹ

ä´ŒÍÂÙ‹ Ἃ¹´Ô¹áÁ‹ ¤×ÍÊآ᷌áË‹§ªÕÇÔµ ä´ŒËÅѺ ¡ÅÒ§ÁÇÅÁԵà ÍØ‹¹´ŒÇÂÊÁÒ¹©Ñ¹· ä´ŒÂÔéÁ ¡Ñºà¾×è͹ºŒÒ¹ ËÇÁÊÅÒ¤ÇÒÁªÔ§ªÑ§ ä´ŒäËÁ Œ͹¤×¹Çѹ ¶ÇÒÂͧ¤·Ã§¾ÃÐà¨ÃÔÞ

หน า ที่ 20

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 25 พ.ค. 2553  
Investor_station 25 พ.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น