Page 1

Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

News Station

www.istationnews.co

8

Facebook ทุ่ม 550 ล้านดอลลาร์ ซื้อสิทธิบัตร AOL จาก ไมโครซอฟท์ กบข.เล็งลงทุนกองอสังหาตปท. 250 ล้านดอลล์ H2/55 TIES รับ 2 งานใหม่ 500 ล.

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

CK คาดรายได้ปน ี โี้ ต 10-15% ลั ่นCKกำคาดรายได้ �ไรปี 55-56 แจ่มแจ๋ว ปี 55 โต 10 - 15% จากปีก่อนทำ�ได้ 1.44 หมื่นล้านบาท ส่วนกำ�ไรคาด

ขยับไม่น้อยกว่าปี 54 หลังรับงานโครงการที่มีมาร์จิ้นอยู่ในระดับ 10% โชว์งานในมือระดับ 1.4 แสนล้านบาท รับรู้ปีนี้ 1.5 หมื่นล้านบาท ขณะที่โครงการร่วมทุนกับ BMCL จะหยุดขาดทุนในอีก 3 ปีข้างหน้า ฟุ้งรับผลตอบแทนจากการถือหุ้นสัดส่วน 30% ในโครงการไซยะบุรี ประมาณ 12 13% ต่อปี แถมยืนยันไม่ขัดมติ MRC ยืนยันเดินหน้าต่อหลังกู้เงิน 6 ธนาคารมูลค่ารวมกว่า 8.5 หมื่นล้านบาทแล้ว ด้านการประชุมผถห.วานนี้วุ่น หลังเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำ�โขง ชุมนุมประท้วงโครงการไซยะบุรี ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

7

“เกรซ” ชวัลลักษณ์ อังเกอร์ โมกศิริ 10

Lifestyle Station

13

มองหุ้ นจากเซียน

กินถั่วงอก...แก่ช้า

จะมีแรงซื้อเก็งกำ�ไรเข้ามาในหุ้นรายตัว 14

Data Station

OISHI ลัน่ รายได้แตะ 3 หมืน่ ลบ.ใน 5 ปี ต่อหน้า 4

DRT เชือ่ ปี 55 กำ�ไรทะลุ 500 ลบ. ต่อหน้า 4

SET News “ผจญภั ย การลงทุ น ”

กับ “มาร์ค โมเบียส” ตอนจบ ต‡อหนˆา 12

ตลท.ตั้งเป้า รายย่อยเทรดออนไลน์ เพิ่มแสนราย ต่อหน้า 8

JAS

ราคาพื้นฐาน 3.80 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

CK (ต่อจากหน้า 1) นายปลิ ว ตรี วิ ศ วเวทย์ ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง (CK) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ คาด รายได้ของปี 55 จะเติบโตประมาณ 10 - 15% จากปี ก่ อ นที่ ทำ � ได้ 1.44 หมื่ น ล้ า นบาท หลังปัจุบันมี Backlog จำ�นวน 141,300 ล้าน บาท จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 1.5 หมื่ น ล้ า นบาท จะทำ �ให้ ร ายได้ ข องบริ ษั ท ฯ เติบโตขึ้นตามเป้าหมายแน่นอน ส่วนกำ�ไรในปี 55 คาดว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่าปี 54 เนื่องจาก ในปีนี้บริษัทฯ จะเลือกรับงานโครงการที่ให้ มาร์จิ้นอยู่ในระดับ 10% ส่วนโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ จะ ทำ�การลงทุนส่วนมากจะมีกำ�ไรที่เพิ่มขึ้น แต่ที่ ผ่านมาโครงการก่อสร้างได้กำ�ไรน้อย เพราะได้ รับผลกระทบจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัว ผันผวน เพราะฉะนั้นจากนี้บริษัทฯ จะเลือกรับ งานที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งจะสามารถควบคุม ความเสีย่ งได้และงานขนาดใหญ่จะสร้างรายได้ และกำ�ไรให้เพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม บางโครงการจะใช้ เวลาก่อสร้างเป็นเวลานาน ซึ่งบางส่วนมีระยะ เวลาก่อสร้างถึง 8 ปี จึงทำ�ให้การรับรู้รายได้ จาก Backlog ต้องใช้เวลานาน ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ�สนามบิน สุ ว รรณภู มิ มู ล ค่ าโครงการประมาณ 2.1 พันล้านบาท และโครงการผลิตไฟฟ้าน้ำ�งึม 2 มูลค่าโครงการ 2.2 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง สัญญาที่ 1 (ส่วนตะวันออก) มู ล ค่ าโครงการประมาณ 13,900 ล้ า นบาท อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ ครงการที่ ค าดว่ า จะใกล้ ล งนาม สั ญ ญา ได้ แ ก่ โ ครงการฝายน้ำ � ล้ นไซยะบุ รี โครงการสร้ า งโรงงานผลิ ต ยาสู บในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และโครงการก่ อ สร้ า ง พลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดเชียงราย บริษัทฯ คาดว่าจะมีโครงการที่เข้าดำ �เนินงานทั้งสิ้น ประมาณ 1.1 แสนล้านบาท ด้านโครงการของบริษัทฯ ที่ร่วมทุน กับ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BMCL) ในโครงการ รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง สีเขียว และสีน้ำ�เงิน นั้น คาดว่าจะหยุดขาดทุนในอีก 3 ปีข้างหน้า เพราะบริษทั ฯ จะแก้ปญั หาเรือ่ งการขาดทุนและ ปรั บ ปรุ ง การทำ � งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้น บริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั ผลตอบแทน จากการถือหุ้นสัดส่วน 30% ในโครงการไซยะ บุรี ที่มีมูลค่าโครงการเฉพาะการก่อสร้างกว่า 7.6 หมื่นล้านบาท ประมาณ 12 - 13% ต่อปี

News Station

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคาดว่าจะได้กำ�ไร จากการก่อสร้างประมาณ 10% ส่วนการ ถื อ หุ้ นโครงการดั ง กล่ า วในสั ด ส่ ว น 30% นัน้ บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 3 หมื่นล้านบาท อีกด้านหนึ่ง บริษัทฯ ยังเตรียม ยืน่ ไฟลิ่งบริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำ�กัด ซึง่ เป็น

และพิจารณาของวิศวกรแบบครบทุกรูปแบบ แล้ว ฉะนั้นบริษัทฯ จะเดินหน้าทำ�โครงการ ดังกล่าวต่อ ส่วนประเด็นที่ผู้ชุมนุมระบุว่า บริษัทฯ ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีลุ่มน้ำ�โขง หรือ MRC มองว่าประเด็นดังกล่าวบริษัทฯ และคณะ MRC ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารพิ จ ารณา เรื่องนี้แล้วเป็นเวลา 2 ปี และมีข้อตกลง

บริ ษั ท ย่ อ ย ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ กำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ในช่วงปลาย Q3/55 และคาดว่าจะ ขายหุ้นบริษัทดังกล่าวได้ในช่วงปลายปีนี้ โดย บริษัท ซีเค เพาเวอร์ ทำ�ธุรกิจโซล่าร์ เซลล์ และพลังงานทดแทน ส่วนกรณีทหี่ ลาย ฝ่ายกังวลและมีการชุมนุมของกลุม่ เครือข่าย ภาคประชาชน 8 จั ง หวั ด ลุ่ ม น้ำ �โขง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย จ.เชี ย งราย, จ.เลย, จ.หนองคาย, จ.บึ ง กาฬ, จ.นครพนม, จ.มุ ก ดาหาร, จ.อำ � นาจเจริ ญ และ จ.อุบลราชธานี ประท้วงการเดินหน้าสร้าง เขือ่ นในโครงการไซยะบุรใี นช่วงเช้าทีผ่ า่ นมา นั้น ประเมินว่าโครงการไซยะบุรีมีการศึกษา

กันว่าหากการก่อสร้างดำ�เนินการเป็นเพียง แค่ฝายไม่ได้กักเก็บน้ำ�ก็สามารถทำ�ได้ และ ทำ � ประชาพิ จ ารณ์ ต่ อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบแล้ว บริษัทฯ ได้นำ�ผลการศึกษาไป เสนอต่อประเทศลาว ซึ่งประเทศลาวไม่ได้ ติดขัด หรือคัดค้านอะไร นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้ทำ�สัญญาโครงการไซยะบุรีดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ทั้งเซ็นสัญญาโครงการ และ เซ็ น สั ญ ญากู้ เ งิ น กั บ ธนาคารทั้ ง 6 แห่ ง มูลค่ารวมกว่า 8.5 หมืน่ ล้านบาท คาดว่าจะ ได้รับรายได้ชดเชยจากการก่อสร้างเขื่อน ไซยะบุรีประมาณ 4.5 พันล้านบาท สำ�หรับผลประกอบการในช่วง

Q1/55 ทั้งรายได้และกำ�ไรจะดีกว่าช่วง Q4/54 เพราะธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มกลับมาเดินเครื่อง ได้ ต ามปกติ ประกอบกั บ รายได้ จ ากส่ ว นโอ เปอเรชัน่ ปรับตัวดีขนึ้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น นอกจากนี้ ยังมองว่าธุรกิจก่อสร้าง ในปีนี้จะเติบโตขึ้น หลังจากที่มีโครงการของ รัฐบาลซึ่งประกอบด้วย รถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสี เ หลื อ ง และสายสี ส้ ม และโครงการ มอเตอร์เวย์และกระทรวงคมนาคม ประกอบกับ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งเป็นนโยบาย ของรัฐบาล โดยงานดังกล่าวรอเพียงรัฐบาล ออกแบบเสร็จและคาดว่าจะชัดเจนในปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้าทีค่ าดว่าจะประมูลงานในเร็วๆ นี ้ กับประเด็นการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่� ำ 300 บาทต่อวัน จะมีผลต่อบริษทั ฯ บ้างในเรือ่ ง ของต้นทุน แต่บริษัทฯ จะบริหารจัดการให้ ครอบคลุมเรื่องต้นทุน โดยจะใช้เครื่องจักร มากขึ้นและใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการ ประชุมผู้ถือหุ้นของ CK ณ อาคารวิริยะถาวร วานนี้ มีกลุม่ เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัด ลุ่มน้ำ�โขง ซึ่งประกอบด้วย จ.เชียงราย, จ.เลย, จ.หนองคาย, จ.บึ ง กาฬ, จ.นครพนม, จ . มุ ก ด า ห า ร , จ . อำ � น า จ เ จ ริ ญ แ ล ะ จ.อุบลราชธานี ชุมนุมประท้วงการเดินหน้า สร้างเขื่อนในโครงการไซยะบุรี โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางมา ประท้วงครั้งนี้คือเรียกร้อง 4 ข้อ ซึ่งประกอบ ด้วย 1. ให้ CK หยุดโครงการสร้างเขื่อน ไซยะบุรีทันที พร้อมทั้งรายงานการก่อสร้างใน พืน้ ทีจ่ นกว่าการศึกษาผลกระทบของ MRC จะ แล้วเสร็จ 2 . ก า รไ ฟ ฟ้ า ฝ่ า ย ผ ลิ ต แ ห่ ง ประเทศไทย หรือ กฟผ.ต้องระงับสัญญาซือ้ ขาย ไฟฟ้าจากเขื่อนดังกล่าว เนื่องจากโครงการยัง ไม่ได้รบั ฉันทามติจากประเทศสมาชิก MRC ทัง้ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ลาว, เวียดนาม และ กัมพูชา 3. ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ และธนาคารกรุ ง เทพ ต้องระงับและยกเลิกการปล่อยเงินกูเ้ พือ่ ก่อสร้าง เขื่อนไซยะบุรี 4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ควรเข้าไปตวรจสอบบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน ให้ คำ � นึ ง ถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการลงทุ น เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักสากลและมาตรฐานด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อม www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

News Station

หน้า 4

OISHI (ต่อจากหน้า 1) นายไพศาล อ่ า วสถาพร รองกรรมการการผู้จัดการ สายงาน ธุ ร กิ จ อาหาร บมจ.โออิ ชิ กรุ้ ป (OISHI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้า รายได้รวมในอีก 5 ปีข้างหน้าเพิ่ม เป็น 3 หมืน่ ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ จากธุรกิจอาหาร 1.3 หมื่นล้านบาท ทั้ ง นี้ เ ป็ น รายได้ จ ากร้ า นอาหาร 8 พั น ล้ า นบาท และขนมขบเคี้ ย ว 3 พั น ล้ า นบาท อาหารแช่ แ ข็ ง 1 พันล้านบาท รายได้จากการส่งออก 1 พันล้านบาท ซึง่ ปัจจุบนั สัดส่วนราย ได้ของโออิชิมาจากธุรกิจอาหาร 55% และเครื่องดื่ม 45% อีกทั้งบริษัทฯ มี แผนส่ ง อาหารแช่ แ ข็ ง และขนมอบ กรอบไปจำ�หน่ายในต่างประเทศโดย เริ่ ม ในปี 56 ซึ่ ง คาดว่ า จะเริ่ ม จาก ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก สำ � หรั บในปี 55 คาดว่ า รายได้ ร วมในธุ ร กิ จ อาหารจะอยู่ ที่ 5.2 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นที่ 4.1 พันล้านบาท หลังแนวโน้มยอด ขาย Q1/55 เติบโต 17 - 20% จาก การที่ บ ริ ษั ท ฯ เปิ ด สาขาใหม่ อ ย่ า ง ต่อเนื่องโดยใน Q1/55 เปิดไปแล้ว 15 สาขา และในปีนี้คาดว่าจะมีการ เปิ ด สาขาร้ า นอาหารมากกว่ า เป้ า หมายเดิ ม ที่ ว างไว้ 30 สาขา

เป็น 60 สาขา เนื่องจากช่วงต้นปีที่ จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างได้ เพื่อรองรับการผลิตขนมขบเคี้ยวด้วย ผ่านมามีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ในช่วงปลายปีนี้ โดยอยู่ระหว่างการ จากปัจจุบันที่ให้ บมจ.เบอร์รี่ยุคเกอร์ ถึง 45 สาขา และในปี 56 มีแผนจะ ศึกษาในการขยายครัวกลางดังกล่าว (BJC) เป็นผู้ผลิตให้ เปิดร้านอาหารในแถบประเทศเพื่อน บ้านหลังมีหลายประเทศติดต่อเข้ามา โดยน่าจะเริ่มจากแบรนด์ชาบูชิก่อน ซึ่ ง คาดว่ า จะเห็ น การเปิ ด สาขาใน ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากบริษัทแม่ จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สิงคโปร์ด้วย ทั้งนี้ในช่วงปลายปี 55 มี แผนเปิดแบรนด์ใหม่ของขนมอบกรอบ และอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาผลิ ต มันฝรั่งทอดกรอบด้วย “ปีนเี้ ราแตกไลน์ธรุ กิจใหม่เข้า สู่ตลาดสแน็คโดยเริ่มจากสาหร่ายก่อน ปีนี้น่าจะทำ�รายได้ 200 ล้านบาท และ อีก 5 ปี ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 1.5 พันล้าน บาท หรือมีมาร์เก็ตแชร์ 50% และช่วง ปลายปีจะเปิดตัวขนมขึ้นรูป ขนมอบ กรอบอีก 1 แบรนด์ หลังจากนั้นก็คง พิจารณาในตลาดอื่นๆอาจจะได้เห็น มันฝรั่งยี่ห้อโออิชิก็ได้” นายไพศาล กล่าว ขณะเดียวกันมีแผนทุ่มงบ ประมาณอีก 500 - 700 ล้านบาท เพื่อเปิดครัวกลางแห่งใหม่เพื่อรองรับ ธุรกิจร้านอาหาร ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง การหาสถานที่ ค าดว่ า จะอยู่ แ ถบ

DRT (ต่อจากหน้า 1) นายสาธิ ต สุ ด บรรทั ด รองกรรมการผู้จัดการสายการขาย และการตลาด บมจ.ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต รา เพชร (DRT) เปิดเผยว่า ผลประกอบ การปี 55 จะมีก�ำ ไรทะลุ 500 ล้านบาท จากปี ก่ อ นที่ มี กำ � ไร 460 ล้ า นบาท ขณะที่รายได้จะเติบโตมากกว่า 10% จากปีก่อน 3,693 ล้านบาท สาเหตุ หลักมาจากการเพิ่มกำ�ลังการผลิต จาก 680,000 ตัน/ปี เป็น 752,000 ตั น /ปี โดยคาดว่ า จะสามารถเดิ น เครื่ อ งส่ ว นขยายกำ � ลั ง ผลิ ตในเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ร าว Q2/55 ซึ่ งใช้ เ งิ น ลงทุนราว 480 ล้านบาท “Q2/55 ก็ยงั ดีตอ่ เนือ่ งจาก Q1/55 เพราะกำ�ลังซื้อเพิ่มมากขึ้น

การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำ�ท่วมจะเริ่ม เห็นชัดเจนจากช่วง Q1/55 ที่ยังไม่ เห็ น ภาพการซ่ อ มแซมชั ด เจนนั ก เนื่องจากประชาชนรอความชัดเจน เรื่องนโยบายรัฐใน Q1/55 จบแล้ว ผลประกอบการ Q1/55 ออกมาดีกว่า ปีก่อนยอดขายโตกว่า 10% และกำ�ไร จะโดดเด่นมากเพราะเรามีกำ�ไรพิเศษ จากการที่ดินราว 45 ล้านบาทด้วย” นายสาธิต กล่าว สำ�หรับกำ�ลังการผลิตใหม่ คาดว่ า จะค่ อ ยๆ ทยอยเดิ น เครื่ อ ง เบื้องต้นจะใช้กำ�ลังการผลิตราว 50 60% ของกำ�ลังการผลิตทั้งหมด เชื่อ ว่ า จะทำ �ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถจั ด หา สินค้าได้ต่อเนื่อง จากเดิมที่กำ�ลังการ ผลิตเริ่มตึงตัวเพราะใช้กำ�ลังการผลิต

กว่า 90% แล้ว ส่วนค่าต้นทุนค่าแรง ทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 190 บาท/วัน เป็น 269 บาท/วั น นั้ น ถื อ ว่ า กระทบต้ น ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น 3-4% แต่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ ภาพรวมบริ ษั ท ฯ เพราะคาดว่ า ภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คลที่ ล ดลงเหลื อ 23% จะสามารถชดเชยได้ ขณะที่ บริษัทฯ ยังมองการ ขยายธุ ร กิ จ และการลงทุ น ไปยั ง ต่างประเทศที่มีศักยภาพเพื่อรองรับ การเกิ ด ประชาคมอาเซี ย น (AEC) แต่ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะที่ ผ่านมาบริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำ�หน่าย ในหลายประเทศ อาทิ พม่าที่ได้นำ� สิ น ค้ า เข้ าไปจำ � หน่ า ยกว่ า 10 ปี ก็ ถื อ ว่ า มี ป ระสบการณ์ ค่ อ นข้ า งมาก แต่ ห ากจะลงทุ น สร้ า งโรงงานก็ ยั ง

จำ�เป็นต้องศึกษาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม ขณะนีบ้ ริษทั ฯ ได้ ล งทุ น ตั้ งโรงงานอิ ฐ มวลเบาใน ประเทศราว 590 - 600 ล้ า นบาท โดยจัดซือ้ ทีด่ นิ แล้วกว่า 100 ล้านบาท คาดว่าจะเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 1/56 และสร้ า งรายได้ ประมาณ 500 ล้านบาท/ปี ส่วนการขายหุน้ ทีซ่ อื้ คืนผ่าน ตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 37 ล้านหุน้ นัน้ ขณะนีไ้ ด้ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ เกือบทั้งจำ�นวนแล้ว ถือว่าได้ราคาที่ น่าพอใจ เพราะต้นทุนอยูท่ ี่ 1.60 บาท ขณะทีข่ ายราคาเฉลีย่ ประมาณ 6 บาท กำ�ไรที่ได้จากการขายหุ้นบริษัทนำ�ไป ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุน www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 ดังกล่าวมีขนึ้ ก่อนเหตุการณ์น�้ำ ท่วมเมือ่ ปีทแี่ ล้ว เนือ่ งจาก ทางบริษัทต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต โตชิบาเตรียมสร้างโรงงาน อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองอุ ป สงค์ ก ารใช้ ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ใหม่ในไทย สมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น โดยสถานที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ในไทยอยู่สูง รายงานข่าวต่างประเทศระบุ โตชิบา คอร์ป เปิดเผยว่า จะเริม่ สร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดัคเตอร์แห่งใหม่ 15-20 เมตรจากระดับน้ำ�ทะเล และเป็นพื้นที่ที่ไม่เคย ซึง่ ตัง้ อยูท่ างภาคกลางของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ ประสบภาวะน้ำ�ท่วมมาก่อน เพือ่ ย้ายการผลิตจากโรงงานเก่าซึง่ ต้องหยุดชะงักลง เพราะ Facebook ทุ่ม 550 ล้านดอลลาร์ซื้อ ประสบปัญหาน้ำ�ท่วมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว สิทธิบัตร AOL จาก ไมโครซอฟท์ โตชิบาประกาศวางแผนย้ายภาคการผลิตอุปกรณ์ รายงานข่าวต่างประเทศระบุ เฟซบุก๊ และไมโคร เซมิคอนดัคเตอร์แยกส่วนที่ใช้ในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จาก ซอฟท์ประกาศว่า เฟซบุ๊ก ยักษ์ใหญ่เครือข่ายสังคม โรงงานเดิมทีด่ �ำ เนินการโดยบริษทั โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ ออนไลน์จะทุ่มเงินสดจำ�นวน 550 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ ไทยแลนด์ จำ�กัด ทันทีทโี่ รงงานแห่งใหม่ในจังหวัดปราจีนบุรี สิทธิบัตรบางส่วนของ AOL ซึ่งเป็นส่วนที่ไมโครซอฟท์ ซึง่ ตัง้ อยูท่ างเหนือของกรุงเทพเริม่ ดำ�เนินงานได้ในช่วงเดือน ใหญ่เพิ่งซื้อไว้เมื่อเร็วๆ นี้ เมษายน - เดือนมิถุนายน 2556 จากการแถลงข่าวร่วมระหว่างทั้งสองบริษัท ตัวแทนจากโตชิบากล่าวว่า แผนการโยกย้าย เฟซบุก๊ จะเข้าซือ้ สิทธิบตั รและใบขอรับสิทธิบตั รของ AOL

จำ�นวน 650 รายการจากทั้งหมด 925 รายการที่ไมโครซอฟท์ ได้เคยซื้อไป “ข้อตกลงกับไมโครซอฟท์ในวันนีแ้ สดงให้เห็นถึงการ เข้าครอบครองครั้งสำ�คัญของเฟซบุ๊ก” นายเท็ด ยูเลียท ที่ปรึกษาทั่วไปของเฟซบุ๊กกล่าว “นี่ถือเป็นก้าวสำ�คัญอีกก้าว หนึ่งในกระบวนการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ของเฟสบุ๊คในระยะยาว” “ข้อตกลงกับเฟซบุก๊ ในวันนีช้ ว่ ยให้ทางเราหักลบค่า ใช้จ่ายที่มีอยู่ได้กว่าครึ่ง ในขณะเดียวกันก็บรรลุเป้าหมายใน การประมูล AOL ด้วยเช่นกัน” นายแบรด สมิธ ทีป่ รึกษาทัว่ ไป และรองประธานบริหารของไมโครซอฟท์ กล่าว

AFET

TFEX

“นลท.คาดหวังผลประชุม FOMC ออกมาดี”

“เทคนิค Sideway Up”

เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 307 สัญญา สถานะคงค้าง 3,363 สัญญา - ปิด 118.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ +1.35 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 55) ปัจจัยบวก - หากยืน 123 บ./ก.ก.จะกลับมาเป็นขาขึน้ - สวนยางเปิดหน้ายางล่าช้าเพราะปัญหาอากาศ - เงินบาทอ่อนค่า - นลท.คาดหวังประชุม FOMC ออกมาดี ปัจจัยลบ - น้�ำ มันยังแกว่งกรอบแคบ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 55) - แนวรับ 115 บ./ก.ก. - แนวต้าน 120 บ./ก.ก.

หน้า 5

นางสาวมยุรี โชวิกรานต์ ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 14,606 สัญญา สถานะคงค้าง 28,365 สัญญา - ปิด 839.70 จุด ลดลง 9.50 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - มีแรงเก็งกำ�ไรงบ Q1/55 - ผลประมูลพันธบัตรสเปนออกมาดี - ลุน้ FOMC ออกแผนกระตุน้ ศก.เพิม่ ปัจจัยลบ - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 1107.35 ลบ. กลยุทธ์ - ซือ้ (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 835 - 830 จุด - แนวต้าน 840 - 842 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 830 จุด แนวต้าน 850 จุด

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

หน้า 6

JAS ราคาพื้นฐาน 3.80 บาท

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส แนะนำ�คือ ซื้อ JAS ด้วยราคาพื้นฐานที่ 3.80 บาท โดย โดดเด่นจากการเป็นบริษัทรายเดียวในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับผลดีจากการเติบโตของ ธุรกิจ Broadband ที่แข็งแกร่ง เรายังคงเห็นว่าราคาหุ้นในปัจจุบันยังต่ำ�กว่ามูลค่า พื้นฐาน แม้ว่าราคาหุ้นได้ปรับขึ้นมาแล้วตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) ที่ 38% ก็ตาม สำ�หรับ วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นคือ ส่วนลดกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) หรือเทียบเท่ากับ PEG ที่ 0.4 เท่า บน CAGR (ปี 54 - 57) ของ EPS ที่เป็น Fully Diluted และ EV/EBITDA ปี 55 ที่ 6.5 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพิ่มเทียบกับราคาพื้นฐานได้อีก 33% รวมทั้งคาดการณ์ อัตราผลตอบแทนปันผลปี 55 น่าพอใจที่ 4.3% นอกจากนี้เราอาจจะมีการปรับราคา พื้นฐานขึ้นไปอีก หาก JAS มีการลงนามในสัญญากับ DTAC ประมาณ 2Q55 นี้ ส่วนด้านจุดอ่อนคือ อุปสรรคในการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ (Barriers to entry) นั่นคือ การขอใบอนุญาตทำ�ธุรกิจนั้นทำ�ได้ไม่ยาก ส่วนข้อคุกคามที่เราวิเคราะห์ คือ การที่จะเกิด 3G ที่เป็น mobile internet อาจมองได้ว่าจะเป็นสินค้าทดแทนกับ Broadband Internet แต่เราเชือ่ ว่ามันเป็นการเสริมกันมากกว่า อีกประการหนึง่ คือ ลูกค้า รายใหญ่ในปัจจุบันที่ใช้บริการ WiFi คือ AIS จึงมีความเสี่ยงว่าหากในอนาคต AIS จะทำ� โครงข่าย WiFi เอง อาจจะไม่ใช้บริการจาก JAS ได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 24/04/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

JAS 3.02 0.16 5.59 2.88 3.04 2.88 2.86 2.97

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

839,327,900 2,494,618 5.39 20.13 3.08 0.03 0.70 0.15 21,878

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/03/55

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 2.94 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายพิชญ์ โพธารามิก QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายพิชญ์ โพธารามิก NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT

จำ�นวนหุ้น

(%)

1,694,046,870 23.38 191,434,370 150,000,000

6.67 2.64 2.07

127,641,000

1.71

483,054,600

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

BBL เชื่อสินเชื่อ Q2 โตต่อเนื่องคงเป้าทั้งปีโต 6-8% นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BBL) เปิดเผยว่า แนวโน้มสินเชือ่ รวมใน ไตรมาส 2 น่ า จะยั ง ขยายตั ว ต่อเนื่องได้จากไตรมาสแรกที่โต 2.7% ซึง่ ถือว่ามีระดับการขยายตัว เป็นไปตามทีป่ ระมาณการไว้ และ เป้าหมายสินเชื่อรวมในปีนี้จะยัง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและคงไว้ใน อัตราเดิมที่ 6 - 8% ขณะทีป่ จั จัย ที่ จ ะกระทบเศรษฐกิ จ และการ ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ที่ ต้ อ งติ ด ตาม เป็นการเคลื่อนไหวของตลาดโลก ทั่วไป แต่ยังไม่พบปัจจัยความ เสี่ยงพิเศษ ในไตรมาสแรกปีนี้ BBL มีกำ�ไรสุทธิ 8.08 พันล้านบาท

เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันปีที่ แล้ว ซึง่ ใกล้เคียงกับทีน่ กั วิเคราะห์ คาดไว้ที่ 8 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้มีนัก วิ เ คราะห์ ห ลายฝ่ า ยเห็ น ว่ า การ เติบโตของสินเชื่อรวมของธนาคาร

กรุ ง เทพในปี นี้ จ ะขยายตั ว ได้ มากกว่า 10% เขากล่าวว่า คงไม่ สามารถนำ�การเติบโตในไตรมาส แรกคิ ด เป็ น อั ต ราการเติ บโตที่ เท่ากันทั้ง 4 ไตรมาส เนื่องจาก ในบางช่วงอาจมีการชะลอตัว ซึ่ง

กบข.เล็งลงทุน กองอสังหาตปท. 250ล้านดอลล์H2/55

น า ง ส า ว โ ส ภ า ว ดี เลิ ศ มนั ส ชั ย เลขาธิ ก ารกองทุ น บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. เตรียมเข้าลงทุน ในกองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น ต่างประเทศ มูลค่า 250 ล้าน ดอลลาร์ ในครึง่ หลังปีนี้ โดยมูลค่า ลงทุนดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 2% ของพอร์ตที่สามารถนำ�ไปลงทุนได้ จากพอร์ ต ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ ประมาณ 4 แสนล้ า นบาท จากสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5.3 แสน ล้านบาท “ผลตอบแทนที่จะได้รับ จากการลงทุนครั้งนี้จะไม่ต่ำ�กว่า 10% เนื่ อ งจากราคาอสั ง หาฯ

ในตลาดโลกปรับตัวลงโดยเฉพาะใน ฝั่งยุโรปและสหรัฐ ซึ่งจะเป็นกลุ่ม เป้าหมายในการลงทุน เพราะราคา อสังหาริมทรัพย์ไม่สูงมาก ทำ�ให้มี ผลตอบแทนที่ดี” นางสาวโสภาวดี กล่าว ทั้ ง นี้ ก ารไปลงทุ น ใน กองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นต่ า ง

ประเทศ เป็นการสร้างโอกาสเพือ่ ให้ มี ผ ลตอบแทนที่ สู งให้ กั บ สมาชิ ก เพราะกบข.ตัง้ เป้าหมายจะรักษาผล ตอบแทนให้ชนะเงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้ อั ต ราเฉลี่ ย การลงทุ น 14 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ 7% ต่อปี ซึ่งชนะเงินเฟ้อมาโดย ตลอด แต่ ใ นปี นี้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ

เ ป็ น ไ ป ต า ม ภ า ว ะใ น แ ต่ ล ะ สถานการณ์ สำ�หรับแนวโน้มส่วนต่าง อัตราดอกเบี้ย หรือ NIM ในปีนี้ คงอยู่ ในระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั บ ไตรมาส 1/55 แม้มีแนวโน้มว่า NIM จะลดลงจากภาวะการ แข่ ง ขั น ทางด้ า นเงิ น ฝากที่ เ พิ่ ม มากขึ้น “ก็ ต้ อ งดู ส ภาพตลาด ต่อไป ส่วนการเรียกเก็บเงินเข้า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูระบบสถาบัน การเงิน ในแง่ทางบัญชีคงต้องมี สะสมเงิ น ไว้ แต่ ก ารแข่ ง ขั น เงินฝากคงไม่ลดลง แม้จะมีแบงก์ รัฐเข้ามาแข่งขันบ้าง” นายชาติศริ ิ กล่าว คาดว่าจะอยู่ในระดับสูง 4 - 5% ทำ�ให้ กบข.ต้องมองหาการลงทุน เพื่อให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อ ดังกล่าว ณ สิ้นธ.ค. 54 กบข.มี สิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารราว 5.22 แสนล้านบาท ขณะที่ตาม เว็บไซต์ของกบข.ระบุว่า เมื่อสิ้น ก.พ. 55 กบข.มีเงินในส่วนที่นำ�ไป ลงทุ น ราว 3.99 แสนล้ า นบาท ในจำ � นวนนี้ ร าว 65% ลงทุ นใน ตราสารหนีใ้ นประเทศ นอกจากนัน้ กบข.ยั ง ลงทุ น สั ด ส่ ว น 9.71% ใ น ต ร า ส า ร ห นี้ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ตามด้วยตราสารทุนต่างประเทศ อีก 9.53% ขณะที่ลงทุนในตราสาร ทุนไทย 8.89% ส่วนที่เหลือลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ไทยและสินค้า โภคภัณฑ์

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843

ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

ตลท.ตั้ ง เป้ า รายย่ อ ยเทรดออนไลน์ เพิ่มแสนราย นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ และผู้ จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ตัง้ เป้า บั ญ ชี นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยใหม่ ที่ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นระบบออนไลน์ ใ นปี นี้ เ พิ่ ม ขึ้ น 100,000 ราย จากปัจจุบนั มีนกั ลงทุนประเภท ดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 3.5 แสนราย โดยคาดว่า ในอนาคตยั ง มี โ อกาสที่ นั ก ลงทุ น ช่ อ งทาง ออนไลน์ ยังเติบโตได้อีกมาก โดยในช่วงปี ที่ ผ่ า นมานั ก ลงทุ น ออนไลน์ จ ะมี อั ต ราการ เติบโตเฉลี่ยปีละ 7 - 8% และเมื่อเทียบกับ ตลาดต่ า งประเทศจะมี นั ก ลงทุ นในกลุ่ ม ออนไลน์มากที่สุดถึงประมาณ 80 - 90% ด้านมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุน

ออนไลน์ ตั้งเป้าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 50% จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ระดับ 46% ส่วนตัวเลข ล่าสุดเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าการซื้อขาย เพิ่มขึ้นเป็น 48.6% แล้ว ทั้งนี้สำ�หรับสัดส่วน นักลงทุนรายย่อยในปัจจุบนั จะอยูท่ รี่ ะดับ 55% ด้านนักลงทุนต่างประเทศ อยู่ที่ระดับ 23 25% และสถาบันในประเทศ 7% “สำ�หรับนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย บ้านเราจะมีจำ�นวนบัญชีทั้งสิ้นประมาณ 7 แสนบัญชี ส่วนตลาดการลงทุนเพื่อนบ้านที่มี ขนาดใกล้ เ คี ย งกั บ บ้ า นเราจะมี ฐ านลู ก ค้ า ประมาณ 1.3 ล้านบัญชี ซึ่งสัดส่วนรายย่อย ของนักลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่จะซื้อขาย ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ม ากกว่ า ดั ง นั้ น เรา คิดว่าช่องทางการขยายตัวในช่องทางออนไลน์ ของประเทศไทยจะมีโอกาสขยายตัวในอนาคต

News Station

หน้า 8

ได้อีก” นายจรัมพร กล่าว ขณะที่ ภ ายในสั ป ดาห์ นี้ ท างตลาด หลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และสมาคมโบรกเกอร์จะ มีการหารือถึงการออกเกณฑ์ควบคุมคุณภาพ ของนักวิเคราะห์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. มีนโยบายให้นักวิเคราะห์ออกบทวิเคราะห์ เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนมาร์เก็ตแชร์ที่เพิ่มขึ้น

TIES รับ 2 งานใหม่ 500 ล. รายงานข่าวจาก บมจ.ไทยบริการ อุตสาหกรรมและวิศวกรรม (TIES) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ จำ�นวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการงานก่อสร้างอาคาร RAW SUGAR SILO 1&2 และ Turbine Generation House มิตรภูหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ของบริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำ � กั ด (มิ ต รภู ห ลวง) มู ล ค่ าโครงการ 113,938,939.43 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ระยะเวลาการก่อสร้าง 230 วัน ตั้งแต่ มี.ค. 55 - ต.ค. 55 และ โครงการก่อสร้างอาคาร

ปฏิบัติการและระบบลำ�เลียงกระเป๋าสัมภาระ เปลี่ ย นบิ น ซึ่ ง เป็ น การรั บ งานในลั ก ษณะ นิติบุคคลร่วมทำ�งาน DKTR Consortium ประกอบด้วย 4 บริษัท ได้แก่ TIES, บจ.เรือง ณรงค์, บจ.แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ และ บจ.เค พีไอ 1389 อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อรับงาน โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและระบบ ลำ�เลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนบินของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) มูลค่าโครงการรวม 1,750,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ ลักษณะของการดำ�เนินงาน

แบบ Consortium ซึ่ ง แต่ ล ะบริ ษั ท จะ รั บ ผิ ด ชอบการดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า งในส่ ว น ของตน โดยบริ ษั ท ฯ รั บ ผิ ด ชอบงาน สถาปัตยกรรม, งานโครงสร้าง และงานระบบ ไฟฟ้ากำ�ลังในส่วนของงานอาคารปฏิบัติการ รวมมูลค่า 388,648,142.69 บาท ระยะเวลา การก่อสร้าง 540 วัน ตั้งแต่ ก.ค. 55 ธ.ค. 56

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“เกรซ” ชวัลลักษณ์ อังเกอร์ โมกศิริ

การบริหารรายได้ ตอนนี้ยังคงต้องเก็บไว้ในบัญชีธนาคารก่อน เพราะด้วยความที่เรายังเด็กเกินไป ก็ต้องพยายามเก็บออมในรูปแบบออมทรัพย์ให้ได้มากที่สุด อย่างเช่นเงินรางวัล จากการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 2012 สามารถคว้าตำ�แหน่งรองอันดับ 2 มาได้ ซึ่งได้เงินรางวัลมาทั้งสิ้น 200,000 บาท ก็ได้แบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน เพือ่ ศึกษา และอีกส่วนหนึง่ จะให้คณุ แม่ไว้ใช้จา่ ยต่างๆ และถ้ามีรายได้เข้ามาอีก คงจะเก็บสะสมไว้ก่อนๆ ที่จะนำ�ไปลงทุนอะไรต่อไป

“เกรซ” ชวัลลักษณ์ อังเกอร์ โมกศิริ

การออมเงิน กับ “เกรซ” ครอบครัวของ เกรซ จะคอยปลูกฝั่งอยู่ตลอดเวลาให้รู้จักประหยัด งดใช้จ่าย ของใช้ที่ฟุ่มเฟือย แม้จะมีบ้างครั้งด้วยความเด็กก็มีบ้างที่อยากจะได้ แต่พอ เริ่มโตขึ้นมาหาเงินได้ด้วยตัวเอง เลยทำ�ให้รู้คุณค่าของเงินมากยิ่งขึ้น เวลาจะใช้ จ่ายอะไรก็ตามต้องคิดแล้วคิดอีกหลายรอบเลยทีเดียว ประโยชน์ของการออมเงิน มีมากมาย เพราะเมื่อเรามีเงินเก็บ เวลาที่เราเดือดร้อนก็จะไม่ต้องไปรบกวน คนอืน่ คุณแม่จะคอยเตือนเสมอว่า ต้องให้มเี งินในบัญชีตลอดเพราะมันจะทำ�ให้ เราไม่ประมาทเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฝากถึงผู้อ่าน อยากให้ทุกคนรู้จักประหยัดและอดออมให้ได้มากที่สุด ใช้สิ่งของที่จำ�เป็นก็พอ ของแบรนด์เนมบ้างครัง้ ก็ตอ้ งงดบ้างถ้าไม่จ�ำ เป็นจริงๆ เพราะถ้าเรามองคนทีด่ อ้ ย กว่าเราจะรูว้ า่ เขาไม่ได้โชคดีเหมือนยังเรา ทีพ่ อมีพอกินบ้าง บางคนอาจจะลำ�บาก กว่าเราด้วยซ้ำ� ดังนั้นเราต้องรู้จักคุณค่าของเงินที่คิดจะเสียไปให้มากๆ

............จบ...........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843

ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

กินถั่วงอก...แก่ช้า

Lifestyle Station by Jackal_XIII

ถั่วงอก ที่บางคนไม่ชอบกิน และมักเขี่ยออกจากอาหาร หรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ใส่ผสมลงไปใน เมนูที่กินเลย เพราะกลิ่นที่เฝื่อนฝาดเฉพาะตัว แต่รู้หรือไม่ว่า ถั่วงอก โดยเฉพาะที่ยังสดและ ปลอดสาร จะมีพลังชีวิตที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่น และชะลอวัย เนื่องจากมีสารต้านความเสื่อม ชื่อ ออกซินอน อยู่นั่นเอง นอกจากนี้ ถัว่ งอก ทีเ่ พาะมาจากถัว่ เขียว ถัว่ ดำ� ยังมีวติ ามินและเกลือแร่สงู ขณะทีถ่ วั่ งอก หัวโต ซึง่ เพาะมาจากถัว่ เหลือง มีโปรตีนและไขมันสูง อีกทัง้ ส่งกลิน่ ชัดเจน มีเนือ้ กระด้างกว่าถัว่ งอก สำ�หรับเมนูอาหารจากถั่วงอก แนะนำ� “ยำ�ถั่วงอกกุ้ง สด” ทำ�ไม่ยาก เริม่ จากล้างถัว่ งอกให้สะอาด เด็ดหางถัว่ งอกออก แต่ถา้ ใครไม่ชอบกลิน่ ของถัว่ งอก อาจนำ�ถัว่ งอกทีเ่ ด็ดหางแล้วไป แช่ในน้ำ�เดือดสัก 2 นาที จากนั้นแช่น้ำ�เย็นต่ออีก 2 นาที และ สะเด็ดน้�ำ พักไว้ หันไปลวกกุง้ แบบพอสุก ต่อด้วยการทำ�น้�ำ ยำ� โดยโขลกพริกไทย พริกชีฟ้ า้ พร้อมกับกระเทียม ให้แหลก โขลกจนเข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ำ�ตาล น้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว ใส่พริกขี้หนู สุดท้ายนำ�น้ำ�ยำ� กุ้งลวก และ ถั่วงอกคลุกเคล้ารวมกันก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน ทราบคุณประโยชน์ที่มีอยู่ในถั่วงอกกันแล้ว คราวหน้าจะกินก๋วยเตี๋ยว ผัดไท หรือหอยทอด อย่าลืม กินถั่วงอกด้วยล่ะ...

Photo Release

CPF เปิดโลกความรู้ ต้อนรับ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน นายอภิชาติ แก้วกิ่ง(แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) รอง กรรมการผู้จัดการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ให้การ ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน (Concordian International School) นำ�โดย นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและผู้อำ�นวยการโรงเรียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของ ซีพีเอฟ ผู้ผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยแบรนด์ CP ภายใต้ กระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล สะอาดและเป็นมิตร กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถตรวจสอบย้ อ นกลั บ ได้ ทุ ก ขั้ น ตอน ตามโครงการ “เปิ ดโลกความรู้ อ าหารปลอดภั ย กั บ ซี พี เ อฟ” ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843

มุมการตลาด

ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

Lifestyle Station

ชาว วัน-ทู-คอล! ได้เฮ แบบจัดเต็มยกกำ�ลังสอง ได้ทั้งวัน และค่าโทรเพิ่ม แค่สมัครและเติมเงินผ่าน mPAY วันนี้

วัน-ทู-คอล! จัดเต็มยกกำ�ลังสอง เอาใจลูกค้าให้ใช้งานมือถือได้อย่าง สุดคุ้มในแบบคุณ เพียงสมัครและเติมเงินง่ายๆ ผ่านบริการ mPAY ทุกที่ ทุกเวลา ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับฟรี! วันใช้งานสะสมเพิ่ม 30 วัน และรับ ค่าโทรฟรีเพิ่ม 30 นาที ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 55 (สมัครบริการ mPAY โทร *555) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ 1175 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/mpay

มุมประกัน ฟอลคอนนำ�ผู้โชคดีบินลัดฟ้าสู่อังกฤษ โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอน ประกั น ภั ย จำ � กั ด (มหาชน) นำ � ผู้ โ ชคดี ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ลใหญ่ จ ากแคมเปญ iCHAMPION MAN OF THE MATCH : Goal to Old Trafford เพื่อไปเชียร์ ฟุตบอลทีมโปรดติดขอบสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ระหว่างทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - เอฟเวอร์ตัน พร้อมแพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ 6 วัน 5 คืนที่ สุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

MAJOR ฉลองเปิดแบรนด์ใหม่ “เมกา ซีนีเพล็กซ์” แจกของฟรีเพียบ !!!

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ฉลองเปิดแบรนด์ใหม่ “เมกา ซีนีเพล็กซ์” ดิจิทัศน์แห่งอาณาจักรบันเทิง (Cutting Edge of Entertainment Sensation) กับ 15 โรงภาพยนตร์ดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรก ของไทย โบว์ลิ่ง 24 เลน คาราโอเกะ 25 ห้อง และไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ 3 พ.ค.นี้ ด้วยโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่ 3 - 4 พ.ค. 55 ลูกค้าสมาชิก บัตร M Generation ชมภาพยนตร์ฟรี ลูกค้าทั่วไป โยนโบว์ลิ่งฟรี 1 เกม ร้องคาราโอเกะฟรี 1 ชั่วโมง เล่นไอซ์สเก็ตฟรี 1 ชั่วโมง และตั้งแต่วันที่ 3 31 พ.ค. 55 สะสมฝาโค้กพลาสติกขนาดใดก็ได้ 5 ฝา แลกรับบัตรชม ภาพยนตร์ฟรี หรือ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ...ซัมซุง กาแล็คซี่ แท็บ 5 รางวัล

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนจบ

“ผจญภั ย การลงทุ น ”

กับ “มาร์ค โมเบียส” ขณะทีต่ ลาดหุน้ บราซิลก็ถอื เป็นตลาดทีน่ า่ ลงทุนทีส่ ดุ แห่ง หนึ่งในระยะยาวตามมุมมองของ มาร์ค โมเบียส ด้วยเช่นกัน... “เรายังคงจับตาดูบราซิลในระยะยาว เนือ่ งจากบราซิล เป็ น หนึ่ ง ในตลาดหุ้ น ที่ มี ค วามน่ า สนใจลงทุ น ที่ สุ ด ในโลก ตลาดหุ้นบราซิลเป็นตลาดหุ้นที่มีสีสันมากที่สุดในซีกโลกตะวันตก

“มาร์ค โมเบียส”

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางบราซิลได้ปรับลด อัตราดอกเบี้ย ขณะที่รัฐบาลได้ลดภาษี และลดความเข้มงวด ในการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงออกมาตรการ ลดผลกระทบจากวิกฤตหนี้ยุโรป ประธานบริ ห ารกองทุ น เทมเพิ ล ตั น อี เ มอร์ จิ้ ง มาร์เก็ตส์ ปิดท้ายด้วยการย้�ำ ว่า ตลาดเกิดใหม่ เสีย่ งน้อยกว่า ตลาดพัฒนาแล้วอย่างเป็นแน่แท้ พร้อมทั้งไม่ลืมที่จะแนะนำ�ให้สร้างเกราะป้องกัน ความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนในหุ้น ทองคำ� และ กองทุนรวม...” ........ จบ ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

ภาพรวมหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว และ คาดว่ า จะมี แ รงซื้ อ เก็ ง กำ �ไรเข้ า มาในหุ้ น รายตัว โดยเฉพาะหุ้นที่มีผลประกอบการ ไตรมาส 1/2555 โดดเด่น ขณะที่ตลาดฯ จะหันกลับไปสนใจหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ จากการบ ริ โ ภคภายใ นประเทศ มากขึ้ น นักลงทุนต้องจับตาปัจจัยต่างประเทศต่อไป แนะนำ�เก็งกำ�ไรหุน้ รายตัวทีม่ ผี ลงานไตรมาส แรกโดดเด่น โดยเฉพาะ หุ้นกลุ่มสื่อสาร, บันเทิง และอาหาร ให้แนวรับที่ 1,182 1,180 จุด แนวต้าน 1,203 - 1,205 จุด

ภาพรวมตลาดหุ้ น ไทยช่ ว งนี้ ไม่แน่นอน จากวานนี้ดัชนีฯ ปรับตัวขึ้น สวนทางตลาดหุ้นต่างประเทศหลายแห่ง ที่ปรับตัวลง จากความกังวลในวิกฤตหนี้ ยู โ รโซนที่ ยั งไม่ ชั ด เจน นั ก ลงทุ น จึ ง ต้ อ ง ระมัดระวังในการลงทุน โดยแนะนำ�ชะลอ การลงทุน และลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น ลงเหลือ 40% ของพอร์ต มองแนวรับอยู่ที่ 1,180 จุด แนวต้านที่ 1,213 จุด

หน้า 13

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ มีโอกาส ปรับตัวขึ้นในกรอบจำ�กัด จากวานนี้ตลาดฯ ปรับตัวขึ้น ส่งผลให้ Sentiment ตลาดดูดีขึ้น นักลงทุนต้องจับตาผลการประมูลพันธบัตร ของประเทศสเปน รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อแก้วิกฤตหนี้ และการเมืองของ ยุโรป โดยประเมินแนวรับที่ 1,190 จุด ขณะที่ แ นวต้ า นอยู่ ที่ 1,205 จุ ด และ 1,214 จุดตามลำ�ดับ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843

Data Station

ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 เมษ�ยน 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,788.18 5.51% 5,279.32 16.28% 9,806.63 30.24% 15,557.45 47.97%

2,119.93 6.54% 4,072.42 12.56% 10,914.58 33.65% 15,324.65 47.25%

-331.75

Last Update

1,206.90 -1,107.95 232.8 24/04/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,199.86 842.26 1,829.85 300.36

24/4/2012

Chg 10.51 7.58 15.87 2.27 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 0.88 0.91 0.87 0.76 32,431.58 689.34

17:01:59

AGRO 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

1.93 D ecline 25% No C hange 27%

A dv ance 48%

TECH

1.38

SERVICE

1.07

CONSUMP 1.1

0.36

0.04

FINCIAL 1.31

D ecline 21% No C hange 30%

0.76

A dv ance 49%

INDUS

RESOURC

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843

หน้� 15

ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 เมษ เมษ�ยน 2555

JAS

( Day )

: JAS 300,000,000

Price & Fundamental Symbol JAS

Last 3.02 Chg 0.16  %Chg 5.59  Open 2.88  High 3.04  Low 2.88  Prev 2.86  Avg 2.97  AccVol 839,327,900  AccVal(K฿) 2,494,618  5.39  %Fluct P/E 20.13  P/BV 3.08  DPS(Baht) 0.03  Yield(%) 0.70  EPS(Baht) 0.15  MktCap(Mil.) 21,878  Broker Target Update DBSV 3.80 24/4/2012 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น3.00 ต์การเปลีย่ นแปลง PST 4/4/2012

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

250,000,000

Vol.

200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000

3.04

3.02

3.00

Price

2.98

2.96

2.94

2.92

2.90

2.88

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843

หน้� 16

ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 เมษ�ยน 2555

WORK

( Day )

Price & Fundamental Symbol WORK

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

24.40 3.80  18.45  21.00  24.90  21.00  20.60  23.16  14,578,200  337,625  16.84 

19.06 5.21  0.40  4.75  1.28  6,236  Target Update No Comment

Volume Analysis

: WORK

1,200,000 1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000

24.90 24.80 24.70 24.60 24.50 24.40 24.30 24.20 24.10 24.00 23.90 23.80 23.70 23.60 23.50 23.40 23.30 23.20 23.10 23.00 22.90 22.80 22.70 22.60 22.50 22.40 22.30 22.20 22.10 22.00 21.90 21.80 21.70 21.60 21.50 21.40 21.30 21.20 21.10 21.00

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843

ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 เมษ�ยน 2555

WORK

( Day )

Price & Fundamental Symbol WORK

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: WORK

1,200,000 1,000,000

24.40 3.80  18.45  21.00  24.90  21.00  20.60  23.16  14,578,200  337,625  16.84 

19.06 5.21  0.40  4.75  1.28  6,236  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000

24.90 24.80 24.70 24.60 24.50 24.40 24.30 24.20 24.10 24.00 23.90 23.80 23.70 23.60 23.50 23.40 23.30 23.20 23.10 23.00 22.90 22.80 22.70 22.60 22.50 22.40 22.30 22.20 22.10 22.00 21.90 21.80 21.70 21.60 21.50 21.40 21.30 21.20 21.10 21.00

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 843

หน้า 18

ประจำ�วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

หาหลักการเล่นหุ้นของเราเองเรียก ปราชญ์ เล่นตามเขาบอกเรียก เหยื่อ

Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 25 เม.ย. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you