Page 1

Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

ews.com

www.istationnews.co www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com

วงจรลงทุนรอบใหม่หนุน BBL

โบรกฝากใจใส่เต็ม เป้า 187-198 บ. ค่ายวิเคราะห์ระบุ วงจรการลงทุนรอบใหม่เป็นบวกต่อ BBL ชี้มีความ แข็งแกร่งด้านงบดุล จำ�นวนเครือข่ายสาขามากเป็นลำ�ดับต้นของธนาคารไทย รับประโยชน์เต็มที่จากเมกะโปรเจกต์ทั้งภาครัฐ-เอกชน เป็นธนาคารที่สัดส่วน สำ�รองต่อ NPL สูงที่สุดในระบบ แถมปันผลน่าสนใจ แนะนำ� “ซื้อ” มีราคา ต่อหน้า 3 เหมาะสม 187.00 - 198.00 บาท กว่าจะมาเป็นเสือ

ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

www.

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station

โกลด์แมนแซคส์คาดปริมาณการส่งออก น้ำ�มันจากลิเบียหดแล้ว 2 ใน 3 จีนอนุมัติแบงก์ชาติไทยซื้อสินทรัพย์ สกุลหยวน วงเงิน 200 ล้านหยวน L&E ปันเงินสด 0.45 บ. พ่วง L&E- W2 ฟรี

5 7 8

Dynamic Station

9

PT..หุ้นเล็กปันผลใหญ่! 10

Lifestyle Station ทุกข์เพราะโง่...

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

ผันผวน

แนะซื้อ MINT คาดปีนี้กำ�ไรงาม JUBILE แจกปันผล 0.20 บ.

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

ตอนจบ

ต‡อหนˆา 12

ต่อหน้า 4

SET News

Hot to Day

บอร์ด PTT

PLUS

จับ PTTAR-PTTCH ควบ คาดแล้วเสร็จ ส.ค. ดันกำ�ไรโต 2-4 พันล.

คิดแบบ

ต่อหน้า 3

ต่อหน้า 8

Take Profit ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 วงจรลงทุน (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.เกียรติ นาคิน มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น ธนาคารกรุงเทพ (BBL) โดยระบุ ว่า BBL ตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อ เพิ่ ม ในปี 54 จำ � นวน 6 - 8% จากการกลั บ มาของการลงทุ น ภาคเอกชนทัง้ ในประเทศและต่าง ประเทศ จะทำ�ให้ความต้องการ สินเชือ่ ของระบบเศรษฐกิจนัน้ เพิม่ สูงขึ้น และจะส่งผลดีต่อสินเชื่อ ของ BBL ด้วย นอกจากนี้แล้วใน ปีนี้ BBL จะมีการเน้นการปล่อย สิ น เชื่ อ รายย่ อ ยเพิ่ ม มากขึ้ น โดยตั้งเป้าในปีนี้ไว้ถึง 10 - 12% แต่การที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ของ BBL นั้นยังเป็นสินเชื่อหลัก ของ BBL อยู่ จึงยังไม่นา่ จะทำ�ให้ โครงสร้ า งสิ น เชื่ อ ของ BBL นัน้ เปลีย่ นแปลงไป ถึงแม้วา่ ปี 54 จะตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อธุรกิจ ขนาดใหญ่ไว้เพียง 5 - 6% ก็ตาม BBL มีเครือข่ายสาขาที่ แข็งแกร่ง โดยมีสาขาในประเทศ อยู่ถึง 990 สาขา และมีสาขาใน ต่ า งประเทศอี ก 24 สาขา นอกจากนีย้ งั มีจ�ำ นวนบัญชีลกู ค้า อยู่ถึง 19 ล้านบัญชี BBL จึงมี นโยบายที่จะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ ทางการเงินใหม่ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงการ Cross Sell ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของบริษัทในเครือให้กับ ลูกค้า ซึ่ง BBL คาดว่าจะช่วยให้ รายได้ค่าธรรมเนียมในปี 54 นั้น เพิ่มสูงขึ้น 10% แต่ก็เป็นระดับที่ ค่อนข้างต่ำ�เมื่อเปรียบเทียบกับ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่ ง มี เ ป้ า ที่ จ ะเพิ่ ม รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มถึ ง 10 - 15% เนื่องจาก BBL นั้นต้องการที่จะ นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า เท่านั้น และความพยายามที่จะ ผลั ก ดั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ต่ า งๆ ให้ กั บ ลู ก ค้ า มากเกิ นไป อาจส่งผลต่อการเติบโตของราย ได้ค่าธรรมเนียมได้ในระยะยาว

News Station

คำ�แนะนำ�การลงทุน BBL อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม BBL ตั้งเป้าที่จะปล่อยสินเชื่อเพิ่ม ซื้อ 198.00 บาท บล.ทิสโก้ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เป็น 195.00 บาท ซื้อ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ขาขึ้น แต่ BBL คาดว่าส่วนต่าง ซื อ ้ 190.00 บาท บล.เกี ย รติ น าคิ น อัตราดอกเบีย้ ของ BBL จะทรงตัว บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) 187.70 บาท ซื้อ อยู่ ใ นระดั บ เดิ ม ที่ 2.95 - 3% บล.กรุงศรีอยุธยา 187.00 บาท ซื อ ้ เนื่ อ งจากคาดว่ า แนวโน้ ม อั ต รา ดอกเบี้ยขาขึ้น รวมถึงการแข่งขัน ทางการเงินของ BBL รวมถึงทั้ง จากการที่ BBL เป็ น กันระดมเงินฝาก จะทำ�ให้ต้นทุน ระบบธนาคารนั้นเพิ่มสูงขึ้น ธนาคารทีม่ สี ดั ส่วนสำ�รองต่อ NPL สูงทีส่ ดุ ในระบบ โดย ณ สิน้ ปี 53 มีอยู่ 159.8% ทำ�ให้ BBL จะมีการ ปรั บ ลดการตั้ ง สำ � รองในปี 54 ลงเหลือประมาณ 7 พันล้านบาท จากใน 2 ปีที่ผ่านมา BBL มีการ ตั้งสำ�รองปีละ 7.6 พันล้านบาท ส่งผลให้ประมาณการกำ�ไรสุทธิปี 54 ของฝ่ายวิเคราะห์เพิ่มสูงขึ้น 1.7% เป็ น 25,467 ล้ า นบาท จากเดิ ม ที่ เ ราคาดไว้ ที่ 25,040 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 0.22 บาท/ หุ้น ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่า BBL จะมี ก ารจ่ า ยปั น ผลจากผล ประกอบการปี 53 จำ�นวน 5.00 บาท/หุ้ น คิ ด เป็ น Div. Yield ที่ 3.22% โดย BBL นั้นมีการจ่าย ปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1.00 บาท/หุ้น เหลือเงินปันผลครึ่งปี หลังอีก 4.00 บาท/หุ้น คิดเป็น Div.Yield เฉพาะครึง่ ปีหลัง 2.57% แนะนำ� “ซือ้ ” ปรับราคาเหมาะสม เพิ่มเป็น 190.00 บาท จากเดิม 179.00 บาท

แนะซื้อ MINT

(ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประเมิน หุน้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (MINT) หลังบริษัทฯ ประกาศกำ�ไร สุทธิ Q4/53 ออกมาต่ำ�กว่าคาด ลดลง 30%YoY แต่เติบโต 3 เท่า ตัวเทียบ QoQ เท่ากับ 434 ล้าน บาท ซึ่งสาเหตุคือ เป็นฤดูกาลท่อง เที่ ย วที่ ดี ที่ สุ ด ของปี และปั จ จั ย

การเมืองลดความร้อนแรงลง ด้าน รายได้เพิม่ ขึน้ 4%YoY นำ�โดยธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มที่แข็งแกร่ง (สาขา +3%, อัตราการเติบโต SSS +6.8% เฉพาะสาขาเดิม และ อัตรา การเติบโต TSS +11.8%YoY รวม สาขาใหม่ด้วย) และธุรกิจพาณิชย์ (อัตราการเติบโต SSS +16%) รวม ทัง้ การบันทึกรายได้คอนโด St.Regis

และรายได้จากโครงการ Anantara Vacation Club ซึ่งเป็นโครงการ ใหม่ประเภท Time Sharing แต่การ ที่กำ�ไรสุทธิปรับลดลงเทียบ YoY เนื่ อ งจากการฟื้ น ตั ว ของธุ ร กิ จ โรงแรมทีล่ า่ ช้า (รายได้ตอ่ ห้อง หรือ RevPar -2%, Occupancy Rate 57% เทียบกับ YoY ที่ 59% ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 แนะซื้อ MINT (ต่อจากหน้า 1)

และค่าเฉลีย่ ค่าห้องพักหรือ ADR +2%) อั ต รากำ �ไรที่ ต่ำ � ลง EBITDA Margin เป็น 21% เทียบ กับ YoY ที่ 23% ซึ่งปกติแล้วธุรกิจ โรงแรมจะให้ อั ต รากำ � ไรที่ สู ง นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายก่อนการ ดำ�เนินงาน สำ�หรับโรงแรมใหม่ 2 แห่ง และ Anantara Vacation Club อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม ธุรกิจในปี 54 มีความสดใสมากขึ้น กว่ า ปี 53 คาดว่ า กำ �ไรสุ ท ธิ ปี นี้ จะเติ บโตถึ ง 87%YoY เท่ า กั บ 2.3 พันล้านบาท เนื่องจาก

1) รายได้ จ ากการขาย คอนโดมิเนียม St.Regis ปัจจุบัน ขายได้แล้ว 35% 2) ธุรกิจโรงแรมฟื้นตัวดี ขึ้น หลังปัจจัยการเมืองไม่รุนแรง 3) ธุรกิจอาหารและเครือ่ ง ดืม่ ยังคงแข็งแกร่ง สืบเนือ่ งจากการ บริโภคทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้ การเปิดสาขา ใหม่เพิ่มปีละ 8 - 10 % ต่อปี 4) การบริหารอัตรากำ�ไร อย่างมีประสิทธิผล 5) อัตรากำ�ไรขั้นต้นเพิ่ม ขึน้ อันเป็นผลพวงจากธุรกิจโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ คำ�แนะนำ�การลงทุน MINT โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.ทิสโก้ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

JUBILE แจก (ต่อจากหน้า 1)

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการ เงิน บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) เปิดเผยว่า ผลการดำ�เนิน งานปี 53 (ม.ค. - ธ.ค. 53) บริษัทฯ มี ร ายได้ ร วม 689.12 ล้ า นบาท เพิ่มขึ้น 140.89 ล้านบาท หรือ 25.70%YoY โดยมีก�ำ ไรสุทธิ 103.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.49 ล้านบาท หรือ 72.19%YoY ขณะที่ผลการ ดำ�เนินงาน Q4/53 บริษัทฯ มีราย ได้ 220.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.93 ล้านบาท หรือ 36%YoY มีก�ำ ไรสุทธิ 30.93 หรือ 63%YoY นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 23 ก.พ. 54 มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา จ่ายเงินปันผลสำ�หรับการดำ�เนินงาน ประจำ � ปี 53 ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.20 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ

ซื้อ

16.20 บาท

ซื้อ ซื้อ ซื้อ

16.00 บาท 16.00 บาท 15.20 บาท

ในการรั บ เงิ น ปั น ผล ณ วั น ที่ 22 มี . ค.54 และกำ � หนดจ่ า ย เงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในวันที่ 3 พ.ค. 54 สำ�หรับแผนการดำ�เนินงาน ในปี 54 บริษัทฯ ยังคงให้ความ สำ�คัญกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ยูบิลลี่ โดยจะเพิ่มคุณภาพในด้าน งานดี ไ ซน์ สิ น ค้ า และวั ต ถุ ดิ บใน การนำ�มาผลิตเป็นเพชรกะรัตและ เครือ่ งประดับเพชร เพือ่ ยกระดับให้ แบรนด์ยบู ลิ ลีเ่ ป็นแบรนด์ทเี่ ทียบชัน้ กับแบรนด์เพชรในระดับโลก พร้อม กันนี้ ยังมีแผนลงทุนเปิดสาขาใหม่ อีก 10 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่ า งจั ง หวั ด จากปั จ จุ บั น ที่ มี อ ยู่ 79 สาขา พร้อมลงทุนเปิดสาขา ต้ น แบบ (แฟล็ ก ชิ บ สโตร์ ) โดย เป็นการปรับปรุงสาขาเดิมทีม่ อี ตั รา การเติบโตสูง ที่จะเพิ่มขนาดพื้นที่ จากเดิม 10 - 30 ตารางเมตร

News Station

หน้า 4

แนะนำ� “ซื้อ” คาดว่าปี 54 บริษัทจะมีกำ�ไรที่ฟื้นตัวดีขึ้น อย่างแข็งแกร่ง รวมทัง้ รูปแบบธุรกิจ ที่มีความหลากหลายช่วยกระจาย ความเสี่ยง มีราคาพื้นฐานที่ 16.20

บาท ประเมินด้วยวิธี DCF (WACC 9.8%, Terminal Growth Rate 2%) ราคาปัจจุบนั ยังมีสว่ นเพิม่ เทียบกับ ราคาพื้นฐานได้มากกว่า 50%

เป็น 40 - 50 ตารางเมตร ขณะเดียวกัน ยังมีแผน แนะนำ�สินค้าคอลเลกชั่นใหม่ที่มี ดีไซน์ที่ตรงต่อความต้องการของ ลูกค้ามากกว่า 100 แบบ พร้อมทำ� โปรโมชั่นส่งเสริมการขายอย่างต่อ เนือ่ ง ซึง่ คาดว่าจากแผนการดำ�เนิน งานในปี 54 จะทำ�ให้ผลการดำ�เนิน งานเติบโตขึ้นกว่า 15% และรักษา ความเป็นผู้นำ�ตลาดในกลุ่มเพชร กะรัตและเครื่องประดับเพชรใน ประเทศไทย

บทวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะนำ � “ซื้ อ ” จากแนวโน้มกำ�ไรเติบโตแข็งแกร่ง 13%YoY ในปี 54 ตามการฟื้นตัว ของการบริโภคในประเทศ และการ เปิดสาขาใหม่ รวมทั้งราคาหุ้นยังมี อัพไซด์มากว่า 15% เทียบราคาเป้า หมายที่ 8.30 บาท อิง PER เป้า หมายที่ 12 เท่า และเงินปันผล ตอบแทนระดับ 5 - 6% ต่อปี

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

“ไกธ์เนอร์” ชี้ระบบสถาบันการเงิน สหรัฐแข็งแกร่งกว่าช่วงก่อนวิกฤต

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายทิโมธี ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าว ว่า ระบบสถาบันการเงินสหรัฐฯมีความแข็งแกร่งมากขึ้น กว่าที่เคยเป็นในช่วงก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ มีความแข็งแกร่งทางการเงินเพียงต่อการปล่อยสินเชื่อใน ช่วงเศรษฐกิจขยายตัว “ระบบสถาบันการเงินของสหรัฐฯ อยูใ่ นภาวะที่ แข็งแกร่งอย่างมากกว่าช่วงก่อนวิกฤต” นายไกธ์เนอร์ กล่าว โดยในปีทผี่ า่ นมา ภาคสถาบันการเงินในสหรัฐฯ มีก�ำ ไรสุทธิอยูท่ ี่ 87.5 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดนับแต่ปี 2007 “เราสามารถกล่าวได้วา่ ความเชือ่ มัน่ ทีน่ กั ลงทุน มีต่อระบบสถาบันการเงินของสหรัฐฯ ดีขึ้นอย่างมาก และ ตลาดทุนสหรัฐฯ ก็พร้อมที่จะเป็นแหล่งเงินทุนในช่วงที่ เศรษฐกิจกำ�ลังฟื้นตัว” นายไกธ์เนอร์ กล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดพี สี หรัฐฯปี 2011 จะขยาย ตัวในอัตรา 3.2%

News Station

หน้า 5

โกลด์แมนแซคส์คาดปริมาณการส่งออก มาเลย์คาดปริมาณผลผลิตน้ำ�มันปาล์ม ปีนี้จะอยูท่ ี่ 17.6 ล้านตัน น้ำ�มันจากลิเบียหดแล้ว 2 ใน 3 รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า โกลด์แมน แซคส์กรุ๊ป คาดปริมาณการส่งออกน้ำ�มันจากลิเบียอาจ ลดลงราว 2 ใน 3 ของปริมาณการการส่งออกในภาวะ ปกติ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ราคาน้ำ�มันยังคงเพิ่มขึ้น หลังราคาน้ำ�มันดิบไลท์ที่นิวยอร์คเพิ่มขึ้นแตะระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรลแล้วในการซือ้ ขายวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ “ปริมาณการส่งออกน้�ำ มันจากลิเบียทีล่ ดลงจะ เป็นปัจจัยที่จะทำ�ให้ราคาน้ำ�มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ขณะทีป่ ริมาณการผลิตน้�ำ มันจากโอเปคไม่สามารถชดเชย ได้” โกลด์แมนแซคส์ ระบุ ทั้งนี้ บาร์เคลย์สแคปิตอลคาดว่า ปริมาณการ ส่งออกน้ำ�มันของลิเบียโดยปกติอยู่ที่ 1 ล้านบาร์เรลต่อ วัน โดยล่าสุดโททาลเอสเอ และโอเอ็มวีเอจีได้ลดปริมาณ การผลิ ต น้ำ � มั นในลิ เ บี ย ลงหลั ง ก่ อ นหน้ า นี้ อี นิ เ อสปา อาร์ดับบลิวอีเอจี และบาส์ฟเอสเอ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ซีเอ็นพีซีของจีนได้ลดการผลิตลง

AFET

“180 บ./ก.ก.อาจจะรับไม่อยู่” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 -วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 768 สัญญา สถานะคงค้าง 3,035 สัญญา - ปิด 182.70 บ./ก.ก. ลดลง 5.50 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) ปัจจัยลบ - ราคาจะลงสูแ่ นวรับ 180 บ./ก.ก. และอาจจะลงต่อไปถึง 175 บ./ก.ก. - ตัวเลขนำ�เข้ายางของจีนเดือนม.ค. ลดล 14% - เงินเฟ้อในเอเชียยังสูง - ราคาน้�ำ มันทีพ่ งุ่ ขณะนีไ้ ม่เป็นไปตามอุปสงค์ - อุปทานทีแ่ ท้จริง - วันสุดท้ายของสัปดาห์ อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร กลยุทธ์ - รอขายเมือ่ ราคารีบาวด์ (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 54) - แนวรับ 180 บ./ก.ก. ถัดไป 175 บ./ก.ก. - แนวต้าน 185 บ./ก.ก.

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สภาน้ำ�มัน ปาล์มแห่งชาติมาเลเซียคาดว่า ปริมาณผลผลิตน้ำ�มัน ปาล์มในมาเลเซียปีนี้จะอยู่ที่ 17.6 ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก 17 ล้านตันในปี 2010 หลังสภาพอากาศเอื้ออำ�นวย โดยปริมาณผลผลิตน้ำ�มันปาล์มที่เพิ่มขึ้นดัง กล่าวอาจช่วยทำ�ให้ราคาน้ำ�มันปาล์มในตลาดโลกลดลง หลังจากเพิม่ ขึน้ มาแล้ว 36% ในปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากเกิด ฝนตกหนักในมาเลเซียและอินโดนีเซียทำ�ให้ปริมาณผลผลิต ลดลง ขณะทีค่ ณะกรรมการน้�ำ มันปาล์มมาเลเซียเปิด เผยว่า ปริมาณผลผลิตน้ำ�มันปาล์มในมาเลเซียเดือน มกราคมลดลง 14.2% มาอยู่ที่ 1.06 ล้านตัน ต่ำ�สุดนับ แต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2007 ขณะที่ปริมาณสต็อกน้ำ�มัน ปาล์มลดลงมาอยู่ที่ 1.4 ล้านตัน ต่ำ�สุดนับแต่เดือน กรกฎาคม ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตน้ำ�มันปาล์มที่ผลิตได้ใน มาเลเซียเคยทำ�สถิติสูงสุดอยู่ที่ 17.73 ล้านตันในปี 2008

TFEX

“Sell on Fact กลุ่ม PTT”

นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 16,387 สัญญา สถานะคงค้าง 33,301 สัญญา - ปิด 670.50 จุด ลดลง 15.40 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - ทิศทางเงินนอกยังไหลเข้า - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ 1,115.55 ล้านบาท ปัจจัยลบ - Sell on Fact หุน้ กลุม่ PTT - การเมืองในตะวันออกกลางยังร้อนแรง - นลท.กังวลราคาน้�ำ มันแพงจัด กระทบต้นทุนในอนาคต กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) - แนวรับ 665 - 660 จุด (ทัง้ สัปดาห์) - แนวต้าน 680 - 688 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 674 - 669 จุด แนวต้าน 690 - 698 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

หน้า 6

PLUS = Take Profit เรีย่ วแรงยังดีใช้ได้เลย ต้นสัปดาห์กอ่ นทำ�ท่าว่าจะไปเสียแล้ว แต่ฮึดขึ้นมาได้ต่อ และวานนี้ขยับทดสอบไฮที่ 1.31 บาทอีกครั้ง พร้อมปิดตลาดที่ 1.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือ 3.17% มูลค่า การซื้อขาย 5.86 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ปกติหนุ้ ตัวนีม้ กั มีปญั หาเรือ่ งสภาพคล่อง ยิง่ ช่วง หลังๆ ขึ้นมาได้แรงมาก จงพึงระวัง เพราะหากนักลงทุนหมดรัก เมื่อไหร่ มีสิทธิ์โดนทิ้งได้ง่ายๆ เหมือนกัน นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า PLUS เป็นหุ้นที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง ให้ระวังแรงขายทำ�กำ�ไร มีแนวต้านที่ 1.40 บาท แนวรับที่ 1.20 - 1.00 และ 0.90 บาท แนะนำ� ขายทำ�กำ�ไร

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 24/02/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

PLUS 1.30 0.04 3.17 1.26 1.31 1.26 1.26 1.28

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

4,569,800 5,865 3.91 N/A 1.46 N/A N/A N/A 875

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/02/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.29 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายฉาย บุนนาค นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ นายวีระพันธ์ จักรไพศาล นายเทพฤทธิ์ สีหิสราภิสิทธิ์ น.ส.ปัฐมา ณัฐวุฒิ

จำ�นวนหุ้น

(%)

133,307,852 84,232,689 73,672,319 33,838,900 25,847,450

19.80 12.51 10.94 5.03 3.84

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

News Station

LH BANK เตรียมขึ้นแท่นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ นางศศิ ธ ร พงศธร ธนาคารพาณิชย์แก่ธนาคารเพื่อ รั ฐ มนตรี ก ระทรวงการคลั ง กรรมการผู้ จั ด การ ธนาคาร รายย่ อ ยที่ ยื่ น คำ � ขออนุ ญ าต ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อราย เ พื่ อ ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ต่ อ ธ ป ท . ไ ด้ รั บ คำ �ข อ อ นุ ญ า ต ย่ อ ย (LH Bank) เปิ ด เผย ถึ ง แ ผ น ก า ร ดำ � เ นิ น ธุ ร กิ จ ว่า ขณะนี้ธนาคารพร้อมที่จะ ก้าวสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์ เต็มรูปแบบ หลังจากการเมื่อ วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารเพิ่ ม ทุ น จน ทำ � ให้ ใ นปั จ จุ บั น ธนาคารมี เงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) มากกว่ า 10,000 ล้ า นบาท ซึ่งตรงกับคุณสมบัติที่สามารถ ยื่ น ขอปรั บฐานะเป็ น ธนาคาร พ า ณิ ช ย์ ต่ อ ธ น า ค า ร แ ห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) และ กระทรวงการคลังได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคาร อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ดำ � เ นิ น ก า ร ซึ่ ง ขั้ น ตอนตามกำ � หนดของ พระราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า ให้ธปท.เสนอความเห็นในการ ให้ ใ บอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ

และเอกสารประกอบการ พิจารณาครบถ้วน และรัฐมนตรี จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับแต่ได้รับผลการ พิจารณาจากธปท. นางศศิธร กล่าวเพิ่ม เติมว่า หลังจากการยกระดับ เป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ล้ ว ธนาคารจะมีส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มขึ้นเป็น 1 - 1.2% ขณะที่ สินทรัพย์เพิม่ เป็น 8.5 หมืน่ ล้าน บาท และเพิ่มเป็น 1.12 แสน ล้านบาท และ 1.45 แสนล้าน บาทตามลำ � ดั บ หรื อ เติ บโต 30 - 33% ต่อปี

จีนอนุมัติแบงก์ชาติไทยซื้อสินทรัพย์สกุลหยวน วงเงิน 200 ล้านหยวน ม.ร.ว.จัตมุ งคล โสณกุล ประธานกรรมการ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย ว่าขณะนี้ ธปท.ได้รบั การอนุมตั ิ จากทางการจี น ให้ ไ ปซื้ อ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นสกุลเงินหยวนได้

ในวงเงิ น 200 ล้ า นหยวน โดยจะลงทุนในพันธบัตรซึ่งไม่ ค่อยมีความเสีย่ งมากนัก แต่การ ลงทุนดังกล่าว ยังไม่สามารถนับ รวมเป็นทุนสำ�รองเงินตราต่าง ประเทศโดยจะอยู่ ใ นส่ ว นของ

การเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของ ธปท. ทั้ ง นี้ ธปท.ยั ง เตรี ย มเปิ ด สำ � นั ก งานตั ว แทนที่ ปั ก กิ่ ง ใน เดือนส.ค.นี้ด้วย “ไทยพยายามให้มีการ ค้ า ข า ยใ น ส กุ ล เ งิ น ห ย ว น

มากขึ้ น ซึ่ ง หากในอนาคต สกุลเงินหยวนพัฒนาเป็นสกุล เงินระดับนานาชาติแล้ว ก็จะ ทำ�ให้ไทยได้ประโยชน์ไปด้วย” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

บอร์ด PTT จับ PTTAR-PTTCH ควบ คาดแล้วเสร็จ ส.ค. ดันกำ�ไรโต 2-4 พันล. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวง พลังงาน ในฐานะกรรมการ บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ PTT ได้ประชุมเป็น ทีช่ ดั เจนแล้วว่า บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) และ บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) จะควบรวมกิ จ การกั น คาดว่ า กระบวนการจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 54 ทั้งนี้ เชื่อว่าการควบรวมกิจการของ PTTAR และ PTTCH จะเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มปี ญั หาเหมือนครัง้ PTTAR จะควบรวมกับ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ที่มีปัญหาติดขัดข้อ กฎหมายในส่วนของ IRPC โดยการควบรวม จะเป็ น การ Synergy ที่ ดี แม้ ว่ า การใช้ ผลิตภัณฑ์ของ PTTAR และ PTTCH จะแตก ต่างกันก็ตาม ขณะทีแ่ หล่งข่าวจาก PTT เปิดเผยว่า แผนการควบรวมดังกล่าว คาดว่าจะเสนอต่อ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ใิ นเดือน เม.ย. 54 จากนัน้ การรวมกิจการจะแล้วเสร็จและนำ�หุน้ ของบริ ษั ทใหม่ เ ข้ า เทรดได้ ภ ายในเดื อ น

ส.ค. 54 ซึง่ ภายหลังการควบรวมกิจการ ขนาด ของบริษัทใหม่คาดว่าจะอยู่ในอันดับที่ 4 ใน ตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดรวมอยูท่ ี่ 3 แสนล้านบาท และ จะทำ�ให้บริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมีกำ�ไรเพิ่มขึ้น 2 - 4 พันล้านบาท/ปี จากผลดีของการทำ� Synergy ร่วมกัน ซึ่ง PTT จะได้รับประโยชน์ จากการถือหุ้นในบริษัททั้ง 2 แห่งราว 40% RS ตั้งเป้ารายได้ปี 54 โต 10% แตะ 3.1 พันล. นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน บมจ. อาร์เอส (RS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ที่ 3.1 พันล้าน บาท หรือเติบโตประมาณ 10% จากปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจทั้งหมดจะเดินหน้าไปพร้อมๆ กัน ทั้งกลุ่ม Entertainment & Content Provider ซึ่งประกอบไปด้วย ธุรกิจเพลงและ ดิจิตอล, โชว์บิซ, ภาพยนตร์, กีฬา และกลุ่ม Media Service ประกอบด้วย ธุรกิจทีว,ี วิทยุ, สื่อในโมเดิร์นเทรด ซึ่งทั้งหมดเป็นช่องทาง สำ � คั ญในการเอาคอนเทนต์ ข องอาร์ เ อสไป ต่อยอด ภายใต้แนวคิดการ Synergy ธุรกิจ

News Station

หน้า 8

ทัง้ หมดมาสนับสนุนซึง่ กันและกัน อันจะทำ�ให้ ธุรกิจทัง้ หมดของกลุม่ อาร์เอสมีความแข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้น พร้อมก้าวขึ้นแท่นเบอร์ 1 ด้าน ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เน็ตเวิร์ก ส่วนผลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 53 เป็นทีน่ า่ พอใจ แต่บริษทั ฯ ยังคงเดิน หน้าเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานในทุก หน่วยธุรกิจ และบริหารต้นทุนอย่างระมัดระวัง เห็นได้จากอัตราการทำ�กำ�ไรปรับตัวดีขึ้นมา ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ ในปี 53 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,917.60 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32% และมี กำ �ไรสุ ท ธิ 316.65 ล้ า นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 319% โดยรายได้ที่ เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจ เพลงและดิจิตอล (Music & Digital) ธุรกิจ กีฬา และธุรกิจสื่อ นอกจากนี้ที่ ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีการอนุมตั เิ รือ่ งการจ่ายเงินปันผลให้ กับผูถ้ อื หุน้ จำ�นวน 0.15 บาท/หุน้ ภายในวัน ที่ 29 เม.ย. 54

L&E ปันผลปี 53 เป็นเงินสด 0.45 บ. พ่วง L&E- W2 ฟรี อัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ บมจ. ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาหุ้นละ 7.40 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (L&E) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/54 มีมติให้จ่ายปันผลประจำ�งวดผล ที่ได้รับสิทธิปันผล (Record Date) ในวันที่ ประกอบการปี 53 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 6 พ.ค. 54 กำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ 0.45 บาท และออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พ.ค. 54 ให้กับผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าที่อัตรา 3 หุ้น กำ�หนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ เดิม/ 1 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ 3 พ.ค. 54 และจ่ายปันผลในวันที่ 26 พ.ค. 54 L&E-W2 จำ�นวน 15,278,244 หน่วย มีอายุ พร้อมทัง้ กำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 2 ปี อัตราแปลงสภาพ 1 ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มี.ค. 54

ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวั น ที่ 10 มี . ค. 54 ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนดวันทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิเข้า ประชุมผู้ถือหุ้น 7 มี.ค. 54 และจะประชุมผู้ ถือหุ้นในวันที่ 26 เม.ย. 54 เวลา 14.00 น.

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

PT...หุ้นเล็กปันผลใหญ่!

“พรีเมียร์ เทคโนโลยี” ออกอาการเกรี้ยวกราด! ราคาหุ้นพุ่งกระฉูด 75% ภายใน 4 วันทำ�การ พลิกประวัติดูสุดแจ่ม ปันผลสูงถึง 7 - 8% ต่อปี ผลประกอบการกลับเข้าสู่ช่วงขาขึ้น หลังปรับโครงสร้าง องค์กรเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ราคาหุ้นต่ำ�กว่าพื้นฐานมาก เผยหากปีนี้กำ�ไรกลับสู่ระดับปกติที่ 50 - 70 ล้าน บาท มีโอกาสเห็นราคาหุ้นไปไกลถึง 3 - 4 บาท สัปดาห์นี้คงไม่มีหุ้นที่โดดเด่นไป กว่า บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี (PT) อีกแล้ว หลังราคาพุ่งกระฉูดจากระดับ 1.39 บาท เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 54 ขึ้นไปแตะจุดสูงสุด ด้วยราคาปิดที่ระดับ 2.44 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 54 บวกลบแล้วเพิ่มขึ้นถึง 1.05 บาท หรือ 75.53 % ภายใน 4 วันทำ�การ แต่หากเข้าไปดูพนื้ ฐานของ PT จะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำ�ไมราคาหุ้นถึงเพิ่มขึ้น แรงขนาดนี้ เพราะหลังจากที่บริษัทปรับ โครงสร้างองค์กรในปี 48 - 49 ด้วยการ ล้างขาดทุนสะสม ลดจำ�นวนหุ้น และปรับ โครงสร้างธุรกิจไอทีใหม่ ส่งผลให้บริษัท กลับมาทำ�กำ�ไรได้อีกครั้งและสามารถจ่าย ปั น ผลให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ส ม่ำ � เสมอในอั ต รา 7 - 10% และถ้าสังเกตให้ดจี ะพบว่าบริษทั ใช้อัตราการจ่ายปันผลในระดับ 80 - 90% ของกำ�ไรสุทธิเลยทีเดียว ขณะที่ล่าสุดบริษัทประกาศจ่าย ปันผลปี 53 สูงถึง 0.15 บาท คิดเป็น ดิวเิ ดนท์ยลี ด์ 11 - 12% เมือ่ เทียบกับราคา หุ้นในกระดานที่ระดับ 1.40 บาท ซึ่งเป็น ระดับราคาก่อนการประกาศปันผลอย่าง เป็นทางการ หรือจ่ายสูงถึง 75% ของกำ�ไร สุทธิที่ 28.39 ล้านบาท

ทั้งนี้ PT มีมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ ที่ระดับ 1.44 บาท และล่าสุดมีกำ�ไรต่อ หุ้นที่ 0.20 บาท หากคิดพีอีต่ำ�ๆ ที่ PT เคยเทรดในอดีตที่ 12 เท่า อย่างน้อย ราคาหุ้นก็ควรอยู่ในระดับ 2.40 บาท ซึ่ง ที่ ร าคานี้ ยั ง มี โ อกาสได้ รั บ ปั น ผลสู ง ถึ ง 6 - 7% อย่างไรก็ตาม ประเด็นทีน่ า่ จับตา มองมากกว่าก็คือ ในปี 54 บริษัทจะกลับ มามีผลประกอบการที่เติบโตโดดเด่นอีก ครั้ง จากฐานกำ�ไรในปี 53 ที่ค่อนข้างต่ำ� กลับสู่ฐานกำ�ไรปกติของบริษัทที่เฉลี่ยอยู่ ประมาณ 50-70 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมา จากยอดขายซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่ กลับสูป่ กติ รวมถึงมีรายได้จากการบริการ ด้านไอทีและมัลติมีเดียมากขึ้น ขณะที่ กำ �ไรข้ า งต้ น ก็ ก ว้ า งขึ้ น จากการที่ ป รั บ โครงสร้างทางธุรกิจไปแล้ว ดังนัน้ หากคิด คร่าวๆในตอนนี้คงได้กำ�ไรต่อหุ้นที่ระดับ 0.35 - 0.50 บาทจากระดับกำ�ไรข้างต้น คิดพีอีต่ำ�ๆ แค่ 9 เท่า ราคาหุ้นก็วิ่งไปที่ 3 - 4 บาทแล้ว ซึ่งเป็นราคาหุ้นปกติของ บริษัทก่อนเกิดซับไพรม์ในปี 50 - 51 ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลคร่าวๆ ที่พอจะใช้อธิบายได้ว่าทำ�ไมราคาหุ้น PT

จึ ง เคลื่ อ นไหวเกรี้ ย วกราดมากในเวลานี้ ส่วนบริษทั จะมีขา่ วดีเพิม่ เติมหรือไม่ ทัง้ เรือ่ ง พันธมิตรทางธุรกิจ หรือการแตกไลน์ธุรกิจ ใหม่ ๆ นั ก ลงทุ น คงต้ อ งติ ด ตามใกล้ ชิ ด เพื่อไม่ให้พลาดขบวนรถไฟสายนี้!!!

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

Lifestyle Station

ทุกข์เพราะโง่...

by Jackal_XIII

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ตรัสธรรมเทศนาไว้ว่า... “ทั้งหลายในโลกที่เราได้พบ เห็นกันอยู่ทุกวันเวลานั้น ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเขลา เราก็เป็นทุกข์ แต่ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญา เราก็จะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจ เพราะการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง นั้นๆ จึงเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ จิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเขาเรียกว่า มันเปลี่ยนหน้าตาไป บางครั้งก็เป็นไปในทางดีใจ บางครั้งก็เป็นไปในทางเสียอกเสียใจ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือด ร้อนทั้งสองอย่าง ดีใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนกัน เสียใจก็เป็นทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าดีใจนั้นมันเป็นทุกข์ที่ซ่อนอยู่ข้าง หลัง ส่วนเสียใจนั้นเป็นทุกข์เปิดเผยมองเห็นได้ทันท่วงที ความดีใจนั้นมันเป็นทุกข์ภายหลัง เมื่อสิ่งที่เราดีใจนั้นสูญเสียไป อันนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ที่จิตใจของท่านทั้งหลาย ในรอบเดือนหนึ่ง ที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีอะไรๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายเรื่องหลายประการ บางเรื่องก็เป็นอย่างหนึ่ง บางเรื่องก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งดู เหมือนว่าเราไม่ค่อยจะได้เอามาพิจารณาเท่าใดนัก มักจะปล่อยให้มันผ่านพ้นไปตามเรื่องตามราว เช่นความสุขเกิดขึ้นผ่านพ้นไป เราก็ให้มัน ผ่านพ้นไปเฉยๆ ความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้ว ก็ผ่านพ้นไปเฉยๆ อย่างนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นในด้านปัญญา คือเราไม่ได้นำ�เรื่องนั้นมา พิจารณาว่าเกิดขึน้ จากอะไร และเราควรจะทำ�ใจของเราอย่างไร เราไม่ได้พจิ ารณาไตร่ตรองในเรือ่ งนัน้ อย่าง รอบคอบ ก็ไม่เกิดปัญญาเพิ่มขึ้น อยู่อย่างใดก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป เหมือนคนโกรธแล้วโกรธอีก เกลียดแล้วเกลียดอีก พยาบาทแล้วก็พยาบาทอีกเรื่อยไป ไม่รู้จักจบ ไม่รู้จักสิ้นกันเสียที ก็เพราะว่าไม่ได้นำ�มาพิจารณา ว่าทำ�ไมเราจึงได้โกรธ ทำ�ไมเราจึงได้เกลียด ทำ�ไมเรา จึงได้พยาบาทในบุคคลนั้น ในวัตถุนั้นๆ แล้วเราก็ไม่ได้พิจารณาว่า ในเวลาเราโกรธนั้น สภาพจิตใจเป็น อย่างไร มีความร้อนหรือมีความเย็นอย่างไร เวลาเราเกลียด สภาพจิตใจเป็นอย่างไร เราไม่ได้น�ำ มาพิจารณา ไตร่ตรอง เพื่อให้รู้ชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆ ก็เลยเผลอไปประมาทไปทำ�สิ่งนั้นบ่อยๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น อันเป็นคำ�ที่เราเรียกกันว่า ไม่รู้จักเข็ดหลาบ ไม่รู้จักกลัว ต่อสิ่งเหล่านั้น เพราะว่าเราไม่ได้นำ�มาพิจารณา...”

Photo Release เครือสหวิริยาฉลองความสำ�เร็จ “365 วัน ปลอดอุบัติเหตุชุมชน อ.บางสะพาน”

คณะทำ�งานควบคุมการปฏิบัติรถขนส่ง เครือสหวิริยา และพนักงานขับรถขนส่งสินค้า ร่วมฉลองความสำ�เร็จ ในโครงการ “365 วัน ปลอดอุบัติเหตุด้านการขนส่งในพื้นที่ชุมชนอำ�เภอบางสะพาน” โดยนับตั้งแต่ 31 ม.ค. 53 - 31 ม.ค. 54 ซึ่งนับเป็นสถิติที่เกิดจากแผนงานและ กิจกรรมของคณะทำ�งานฯ ที่มีขึ้นอย่างเข้มข้น อาทิ จัดอบรมพนักงานขับรถทุกๆ 3 เดือน, ติดป้ายรณรงค์เพื่อเตือนสติให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ, มีรถตรวจการและสารวัตรจราจรเข้าตรวจสอบการขับขี่ในเขตชุมชนทุกๆ วัน รวมถึงการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากชุมชน โดยมี แผนปี 54 อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ และจะขยายขอบเขตรณรงค์ความปลอดภัยต่อเนื่องไปยังบริเวณพื้นที่รอบนอกบางสะพานในลำ�ดับต่อไป www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด QH เปิดบ้านแบรนด์ “ลัดดารมย์ Elegance” สู้ศึกปีกระต่าย บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) เปิดบ้านหรู ภายใต้แบรนด์ “ลัดดารมย์ Elegance ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์” สู้ศึกทำ�เลราชพฤกษ์ ชูจุดเด่นบ้าน แบบใหม่ล่าสุดในสไตล์แคลิฟอร์เนีย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว “ลัดดารมย์ Elegance ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์” เป็นโครงการ บ้านเดี่ยวคุณภาพ สร้างเสร็จก่อนขาย มูลค่ารวมประมาณ 2,300 ล้าน บาท อยู่บนเนื้อที่ 52 ไร่ จำ�นวน 134 ยูนิต โครงการฯ โดดเด่นด้วยทำ�เล บนถนนราชพฤกษ์ ที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางการเดินทางได้หลากหลาย สาย อาทิ ทางด่วนแจ้งวัฒนะ ทางด่วนงามวงศ์วาน สาทร พร้อมสิ่ง อำ�นวยความสะดวกครบครัน อาทิ สโมสร สไตล์ Modern California สระว่ายน้ำ� Free Form ฟิตเนส สวนสาธารณะขนาดใหญ่กว่า 3 ไร่ และอุ่นใจด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ Double Security แยกส่วนผู้มาติดต่อและท่านสมาชิกในโครงการ พร้อม Cover Way ทางเข้า VIP เอกสิทธิ์สำ�หรับลูกบ้าน ระบบกล้องวงจรปิด CCTV บันทึกการเข้า - ออก ณ จุดทางเข้าโครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

มุมประกัน “สมาร์ท ไลฟ์ สมาร์ท โปรเทคชั่น” มอบสินไหมมรณกรรมให้ลูกค้า จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ โดย นางเบญจพร กำ�เพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายการ ตลาดกลุ่มลูกค้าโพสต์เพด เอไอเอส ร่วมกับ ซิกน่า ประกันภัย โดย มร.แกรี่ เวนย์ เด็นสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการประจำ�ประเทศไทย ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมมอบสินไหมมรณกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ จำ�นวนทุนประกัน 150,000 บาท ให้แก่ครอบครัวของ นางนฤมล ปิดตาทานัง ลูกค้าจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ ซึ่งเป็นคนขับรถตู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบน ทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ ซึ่งได้สมัครบริการ “สมาร์ท ไลฟ์ สมาร์ท โปรเทคชั่น” ประกันอุบัติเหตุผ่านทางมือถือไว้ สำ�หรับผู้ที่สนใจสมัครบริการ ได้ง่ายๆ เพียงกด *101 แล้วโทรออก ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 54

SABINA มอบเต้านมเทียม นายอภินันท์ บุษบก ผู้อำ�นวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์และ วิศวกรรมการผลิต บมจ.ซาบีน่า (SABINA) (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์เจษฎา อั ง กาบศรี ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก บุ ค ลากร และรองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยตัวแทน นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันมอบเต้านมเทียม จากโครงการ Sabina Sewing Cup Sewing Heart ให้กับตัวแทนพยาบาล ณ ศูนย์สิริกิติ์ บรมราชินีนาถ www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

คิดแบบ

ตอนจบ

“ทอเร่ จอห์นเซ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC

ประวัติ

และแม้ว่า หลังผ่านสิ้นเดือนนี้ไป “ทอเร่ จอห์นเซ่น” วัย 63 ปี กับการนั่งแท่นซีอีโอ DTAC มา 2 ปี 5 เดือน (ก.ย. 51 - ก.พ. 54) จะเป็นเพียงอดีต แต่อดีตนั้นเป็นความ ทรงจำ�ที่คนวงการสื่อสารโทรคมนาคมบ้านเราไม่ลืมกับสไตล์ ของผู้บริหารจากดินแดนไวกิ้งคนนี้แน่นอน ..........End.........

ทอเร่ จอห์นเซ่น เกิด : 3 กุมภาพันธ์ 2491 สัญชาติ : นอร์เวย์ สถานภาพ : สมรส

การศึกษา

พ.ศ. 2515 – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จาก Norwegian Institute of Technology มหาวิทยาลัย Trondheim ประเทศนอร์เวย์ พ.ศ. 2538 – จบการศึ ก ษาด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ จาก Norwegian School of Economics and Business Administration

ประสบการณ์การทำ�งาน

2517 – 2527 เทเลนอร์ ประเทศนอร์เวย์ ดูแลงานด้านวิศวกรรม และการ จัดการโดยรับผิดชอบในส่วนของระบบวิทยุ (Radio Transmission) 2527 – 2531 เทเลนอร์ ประเทศนอร์เวย์ หัวหน้าแผนกวางแผนงานและ การให้บริการการถ่ายทอดภาคพื้นดิน 2531 – 2536 เทเลนอร์ ประเทศนอร์เวย์ ผูจ้ ดั การโครงการจีเอสเอ็ม มีสว่ น เข้าร่วมระดับนานาชาติในการพัฒนามาตรฐานของระบบโทรศัพท์จีเอสเอ็ม 2536 – 2540 เทเลนอร์ โมบิล เอเอส ประเทศนอร์เวย์ ดำ�รงตำ�แหน่งด้าน การจัดการหลายตำ�แหน่ง ในด้านเทคนิค (Technical) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และด้านกฎระเบียบปฏิบัติ (Regulatory) 2537 – 2542 ผู้อำ�นวยการโครงการ เทเลนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แผนก โมบิลติ ี้ สนับสนุนกิจกรรมการเปิดตลาดใหม่ ตลอดจนกระบวนการเข้าซือ้ กิจการของ เทเลนอร์ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และช่วยดูแลการร่วมลงทุนในธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของเทเลนอร์ ในประเทศต่างๆ ได้แก่ สาธารณรัฐเชค สาธารณรัฐสโลวัค สหพันธรัฐรัสเซีย ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี ฮังการี ยูเครน ไทย ลิธวั เนีย และมาเลเซีย 2542 เทเลนอร์ เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ สนับสนุนกิจกรรมการเข้าซือ้ กิจการ ของเทเลนอร์ในภูมิภาคเอเชีย (มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอื่นๆ) 2543 - 2544 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านยุทธศาสตร์องค์กร ดิจิ เทเลคอมมูนเิ คชัน่ ส์ 2544 - 2547 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิจิ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ ประเทศ มาเลเซีย 2547 - 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทเลนอร์ ปากีสถาน 2551 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

แนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ ยังผันผวน โดยจะแกว่งตัวในทิศทางขา ลง เนื่องจากมีปัญหาเงินเฟ้อที่นักลงทุน ส่วนใหญ่วิตกว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ หลั ง ราคาน้ำ � มั น ตลาดโล กฟื้ น ตั ว จากปั ญ หาความ ขั ด แย้ ง ในประเ ทศ ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะลิเบียที่ยังไม่ คืบหน้าเชิงบวก แนะนำ�เก็งกำ�ไร 30% ของพอร์ตในหุ้นรายตัว ประเมินแนวรับ 970 - 965 จุด และแนวตา้ น 986 - 990 จุด

หน้า 13

คาดดั ช นี ฯ วั น นี้ ยั ง ผั น ผวน แม้ต่างชาติซื้อสุทธิกว่า 1 พันล้านบาท กลยุทธ์ลงทุนแนะนำ�ให้ปรับพอร์ตขายเอา เงินสด และเหลือหุ้นในมือ 30% โดยให้ ทยอยสะสมหุ้นที่มีสัดส่วนราคาต่อกำ�ไร ต่ำ�ราว 10 - 11 เท่า คือ TUF, BCP, RCL, DTAC, RATCH หรือหุ้นปันผลสูง แต่มสี ดั ส่วนราคาตอ่ กำ�ไร ต่�ำ กว่า 10 เท่า คือ TK CPF TCAP และ KK

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,303.24 10.07% 3,404.13 10.38% 7,420.42 22.62% 18,675.56 56.93%

4,130.79 12.59% 4,210.66 12.84% 6,304.87 19.22% 18,157.03 55.35%

-827.55 -806.53 1,115.55 518.53

Last Update

A dv ance 13% Decline 68%

24/02/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

977.22 682.18 1,488.55 261.09

24/02/11

Chg

%Chg

-13.69 -10.11 -22.2 -2.89 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

-1.38 -1.46 -1.47 -1.09 32,803.35 181.31

17:01:56

AGRO 0

No C hange 19%

-0.5

TECH

-1

-0.81

-1.5

-1.56

CONSUMP -0.44

-2 -2.5 -3

SERVICE

-1.95

FINCIAL

-3.03

A dv ance 16% Decline 64%

-2.07

-3.5

No C hange 20%

RESOURC

-1.95

INDUS

-0.13

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2554

IRPC

( Day )

: IRPC 140,000,000

Price & Fundamental Symbol IRPC

Last 5.50 Chg -0.10  %Chg -1.79  Open 5.65  High 5.85  Low 5.40  Prev 5.60  Avg 5.66  AccVol 503,641,100  AccVal(K฿) 2,850,512  %Fluct 7.95  P/E 17.74  P/BV 1.47  DPS(Baht) 0.10  Yield(%) 3.20  EPS(Baht) 0.31  MktCap(Mil.) 111,457  Broker Target Update US 6.00 17/02/11 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง CNS 5.52 17/02/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 16/02/11 ค่าการ KIMENGม่ ขึน้ มากที5.25

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

120,000,000 100,000,000

Vol.

80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 5.85

5.80

5.75

5.70

Price

5.65

5.60

5.55

5.50

5.45

5.40

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2554

SCNYL

( Day )

Price & Fundamental Symbol SCNYL

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Vol.

Volume Analysis

400.00

398.00

396.00

395.00

394.00

393.00

390.00

388.00

386.00

385.00

384.00

380.00

376.00

374.00

372.00

370.00

368.00

366.00

364.00

362.00

360.00

352.00

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

: SCNYL

384.00 24.00  6.67  368.00  400.00  352.00  360.00  386.25  7,700  2,974  12.43  12.82  4.39  6.30  1.75  29.95  25,536  Target Update

No Comment

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2554

KTC

( Day )

Volume Analysis

: KTC

1,600,000 1,400,000

Price & Fundamental Symbol KKC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker KS

7.35 -1.00  -11.98  7.95  8.05  7.15  8.35  7.56  10,688,000  80,831  11.90  9.07  2.84  0.20  N/A  0.81  6,248  Target Update 10.40 21/02/11

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,200,000

Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000

ATO/C Volume 8.05

8.00

7.95

7.90

7.85

7.80

7.75

Price

7.70

7.65

7.60

7.50

7.45

7.40

7.35

7.30

7.25

7.20

7.15

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 561 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

คำ�คมการลงทุน “The financial markets generally are unpredictable. So that one has to have different scenarios.. The idea that you can actually predict what’s going to happen contradicts my way of looking at the market.” “ตลาดการเงิ น โดยปกติ แ ล้ ว เป็ น สิ่งที่ทำ�นายไม่ได้ ดังนั้นแต่ละคนจะมีหลาก หลาย scenario ความคิดที่ว่าคุณสามารถ พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ขัดแย้งกับมุมมอง ของผมที่มีต่อตลาด” George Soros

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 25 ก.พ. 2554  
Investor_station 25 ก.พ. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement