Page 1

Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

News Station

www.istationnews.co

8

อียูเตรียมระงับการนำ�เข้าน้ำ�มัน-ปิโตรเคมีเพชร-ทองจากอิหร่าน KK ตั้งเป้าสินเชื่อรวมปีนี้โต 21% เน้นรายย่อย JUBILE เล็งออกสินค้าใหม่ 300 รายการ

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

TKS คาดปี 55 รายได้โต 20% กำ�ไรโต 10-20%, วางงบลงทุน 80 ล. TKS ตั้งเป้าปี 55 รายได้เติบโต 20% กำ�ไรเติบโต 10 - 20% หลังจากปี 54 รายได้ พลาดเป้าหมายเล็กน้อยจากผลกระทบน้ำ�ท่วม แต่กำ�ไรเติบโตถึง 60 - 70% จากปี 53 หลังลดต้นทุนการผลิตลง มีลุ้นปันผลงวดปี 54 สูง ตั้งงบลงทุนในปีนี้ 80 ล้านบาท ขยายโรงงานซื้อเครื่องจักรใหม่ พร้อมมีแผนขยายตลาดส่งออกในอินโดจีน ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง เผยมีงานจำ�นวนมากที่ยังรอเข้าประมูลอยู่

7

“เฟย์” พรปวีณ์ นีระสิงห์ 10

Lifestyle Station ช็อกโกแลตลดอาการไอ

13

มองหุ้นจากเซียน กรอบแคบ

14

Data Station

ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

บลจ.ซีไอเอ็มบีฯ ขาย IPO กองทุนรวมอสังหาฯ 6-15 ก.พ. 55 มูลค่า 1.5 พันลบ. ต่อหน้า 3

SYNEX ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ต่ำ� 15%

ต่อหน้า 4

SET News

“ระเฑียร ศรีมงคล”

ภารกิจปั้น KTC สู่ความเป็นผู้นำ�ตัวจริง ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

ITD เผย กิจการร่วมค้า รับงาน 2.85 พันล. ต่อหน้า 8

MAJOR

ราคาพื้นฐาน 18.80 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 765 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

TKS

(ต่อจากหน้า 1)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานกรรมการ บมจ. ที . เค.เอส.เทคโนโลยี (TKS) เปิดเผยว่า ในปี 54 รายได้ ของบริษัทฯ ต่ำ�กว่าเป้าหมาย ที่ ตั้ ง ไว้ ที่ 1,200 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากลู ก ค้ า เลื่ อ นและ ยกเลิ ก การสั่ ง พิ ม พ์ สิ น ค้ าใน Q4/54 จากภาวะน้ำ � ท่ ว ม ทำ �ให้ ย อดขายของบริ ษั ท ฯ สะดุดลง อย่างไรก็ตาม ในแง่ กำ�ไรสุทธิในปี 54 คาดว่าจะ เติบโต 60 - 70% จากปี 53 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ ร วม โรงงานทั้งหมดมาอยู่ในพื้นที่ เ ดี ย ว ที่ อ . ม ห า ชั ย จ.สมุ ท รสาคร ซึ่ ง ช่ ว ยลด ต้ น ทุ น การผลิ ต และพั ฒ นา สินค้าได้มากขึ้น รวมถึงมีการ บริหารจัดการที่ดีขึ้น ดังนั้น บริ ษั ท ฯ จึ ง มี แ ผนจะจ่ า ย เงินปันผลงวดปี 54 มากกว่า ปี ก่ อ นๆ ซึ่ ง นโยบายของ

บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำ กว่ า 40% ของกำ � ไรสุ ท ธิ โดยจะมี ก ารประชุ ม คณะ กรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณา เรื่องดังกล่าวในเดือน ก.พ. 55 สำ�หรับรายได้ในปี 55 ตั้งเป้าเติบโต 20% และกำ�ไร

News Station สุ ท ธิ เ ติ บโ ต 1 0 - 2 0 % เนื่ อ งจากมี ก ารงานจั ด พิ ม พ์ แสตมป์รา้ นเซเว่น-อีเลฟเว่น ที่ เลื่อนจาก Q4/54 มาเป็นช่วง Q2 - 3/55 และยังเตรียมเข้า ประมูลงานพิมพ์ไปรษณีย์บัตร ทายผลฟุตบอลยูโร นอกจากนี้

บลจ. (ต่อจากหน้า 1)

นายเจิดพันธุ์ นิธยายน ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การ ส า ย ง า น พั ฒ น า ธุ ร กิ จ และการตลาด บลจ.ซีไอเอ็มบีพรินซิเพิล เปิดเผยว่า บริษัทฯ ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว ก อ ง ทุ น เ ปิ ด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิลพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม มูลค่ากองทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยกองทุน ดั ง กล่ า วเป็ น กองทุ น ที่ ล งทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ใ ห้ ผ ล ต อ บ แ ท น ส ม่ำ � เ ส ม อ

ซึ่ ง เ ป็ น ก อ ง ทุ น ป ร ะ เ ภ ท ฟันด์ ออฟ ฟันด์ กองทุ น ดั ง กล่ า วจะ ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น ซื้ อ ข า ยใ น

ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) ซึง่ จะเปิด ขายครั้งแรกในวันที่ 6 - 15 ก.พ. 55 โดยคาดว่ า ผล ตอบแทนของกองทุนนีจ้ ะสูงถึง 6 - 8%

ได้ มี ก ารขยายตลาดส่ ง ออก โดยตัง้ เป้าเพิม่ ยอดส่งออกเป็น 15% จากปี 54 อยู่ ที่ 10% เน้ น ประเทศแถบอิ นโดจี น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ได้ตั้งงบ ลงทุ น จำ� นวน 80 ล้ า นบาท เพื่อขยายกำ�ลังการผลิต จัด ซือ้ เครือ่ งจักรใหม่ โดยเน้นการ พิ ม พ์ ง านประเภทซี เ คี ย วรี ตี้ มากขึ้ น เช่ น งานเอกสาร การเงิ น ของธนาคาร และ บริษทั ฯ เตรียมเข้าร่วมการจัด งานแสดงสิ น ค้ า ที่ ป ระเทศ เยอรมัน เพื่อแสวงหาโอกาส ในการขยายตลาดส่งออก

บริ ษั ท ฯ ประเมิ น ว่ า กองทุ น รวมอสั ง หาฯ ใน ประเทศไทย ให้ผลตอบแทน สู ง กว่ า อั ต ราเงิ น เฟ้ อ อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง โดยการลงทุ น กองทุนนี้ กำ�หนดเงินลงทุนขัน้ ต่ำ � เพี ย ง 5,000 บาท และ ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วย ลงทุนและได้รบั เงินคืนในระยะ เวลาที่ แ น่ น อน และสะดวก กว่ า การลงทุ น โดยตรงใน อสังหาริมทรัพย์ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

บลจ. (ต่อจากหน้า 3)

นายเจษฎา สุ ข ทิ ศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย การลงทุ น บลจ.ซี ไ อเอ็ ม บี พรินซิเพิล กล่าวว่า แนวโน้ม ตลาดหุน้ ไทยในปี 55 จะยังคง ผั น ผวน แต่ ไ ม่ ม ากเท่ า ปี ที่ ผ่ า น ม า ส่ ว น ภ า พ ร ว ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จโ ล ก ม อ ง ว่ า เศรษฐกิ จโลกยั ง คงผั น ผวน และเติ บ โตได้ ช้ า เช่ น กั น ห ลั ง จ า ก ที่ เ วิ ล ด์ แ บ ง ก์ คาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ โลก จะเติ บโต 2 - 2.5% และ มองว่าเศรษฐกิจจะผันผวนสูง ส่ ว นการลงทุ น ใน ตราสารหนีป้ ี 55 มองว่าการที่ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ ปรั บ ตั ว ลดลงจะเป็ นโอกาส ให้การลงทุนในตราสารหนี้มี มากขึ้น ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ เข้ า มาลงทุ นในตราสารหนี้ แทนการรั บ ดอกเบี้ ย จาก

SYNEX (ต่อจากหน้า 1)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริ ษั ท ฯ สามารถทำ � รายได้ ตามเป้ า หมายที่ 20,000 ล้านบาท และมีกำ�ไรเติบโต ตามรายได้ ขณะที่ ปี 55 ตั้ ง เป้ า รายได้เติบโตไม่ต่ำ�กว่า 15% โดยเติบโตจากยอดขายในทุก กลุม่ สินค้า ทัง้ พีซี โน้ตบุค๊ ซึง่ จะมี รุ่ นใหม่ ๆ ออกสู่ ต ลาด

News Station

หน้า 4

ธนาคารพาณิชย์ โดยรวมมอง ว่าภาคการลงทุนปีนี้ นักลงทุน ไม่ ค วรเจาะจงลงทุ น เพี ย ง กลุ่ ม เดี ย ว แต่ ต้ อ งกระจาย การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม มองว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนใน ตลาดหุ้นไทยปีนี้จะเป็นบวก ราว 10 - 20% ซึ่ ง ถื อ ว่ า ไม่มากนัก โดยหุน้ ทีน่ า่ สนใจใน ปี นี้ จ ะอยู่ ใ นกลุ่ ม พลั ง งาน อาหาร และสื่อสาร ซึ่งกลุ่ม เหล่ า นี้ ยั ง เติ บ โตได้ อ ย่ า ง ต่อเนื่อง

มากขึ้น ส่วนสมาร์ทโฟน ตั้ง เป้ามีสัดส่วนยอดขายเป็น 10 - 20% จากปี 54 อยู่ที่ 10% และทำ � รายได้ ห ลั ก ให้ กั บ บริ ษั ท ฯ เช่ น เดี ย วกั บ ปี ก่ อ น ส่ ว นแท็ บ เล็ ต คาดว่ า ปี นี้ จ ะ เติบโตได้มาก รับผลดีนโยบาย ของรั ฐ บาลแจกแท็ บ เล็ ตให้ นักเรียน ทำ�ให้โรงเรียนเอกชน ก็ มี ค ว า ม ส น ใ จ จ ะ ซื้ อ แท็บเล็ตมากขึ้นด้ว ขณะเดียวกันบริษัทฯ ตั้งเป้ารักษาอัตรากำ�ไรขั้นต้น

ปี นี้ เ ท่ า ปี 54 ที่ 5% และมี อัตรากำ�ไรสุทธิที่ 1 - 2% แต่ จะพยายามทำ�ให้อัตราเพิ่มสูง ขึ้ น จากการควบคุ ม ต้ น ทุ น ขณะที่ยอดขายเพิ่มมากขึ้น สำ�หรับแนวโน้มตลาด ไอทีในปีนี้คาดว่าราคาสินค้า ระดับบนตั้งแต่ 20,000 บาท จะยังทรงตัวไม่ปรับลดลงมาก ขณะที่ราคาสินค้าระดับล่าง ตั้งแต่ 6,000 - 7,000 บาท คงจะปรับลดลงเหลือ 3,000 4,000 บาท โดยภาพรวม

เศรษฐกิ จ ไทยปี นี้ จ ะดี ก ว่ า ปี ก่ อ นๆ เนื่ อ งจากอั ต รา ดอกเบี้ ย จะปรั บ ลดลง และ ข้ า ราชการได้ รั บการปรั บขึ้ น เงินเดือน ขณะที่สินค้าไอทียัง เป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้ และเป็นสินค้าแฟชั่นมากขึ้น

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

นอกจากนี้ เอสแอนด์พีคาดว่า รายได้จากธุรกิจวาณิช ธนกิจของซ็อกเจนจะลดลง และธนาคารอาจงดจ่ายเงินปันผลในปี บัญชี 2011 ขณะทีอ่ นั ดับความน่าเชือ่ ถือของเครดิตอกริโคล สะท้อน ถึงสถานะสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินทีด่ ขี นึ้ ทำ�ให้มคี วาม จำ�เป็นต้องเพิ่มทุนลดลง

เอสแอนด์พีหั่นอันดับเครดิต ซ็อกเจน-เครดิตอกริโคล

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบันจัดอันดับความ น่าเชือ่ ถือแสตนดาร์ดแอนด์พวั ร์ส หรือ เอสแอนด์พลี ดอันดับความ น่าเชื่อถือโซซิเอเต้เจเนอราล หรือ ซ็อกเจน และเครดิตอกริโคล สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศส จากระดับ A+ เป็น A มุมมอง มีเสถียรภาพ ขณะเดียวกัน เอสแอนด์พีลดอันดับความน่าเชื่อถือ Caisse des Depots et Consignations ลงจากระดับ AAA มาอยู่ที่ AA+ โดยการลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว เป็นผล สืบเนื่องจากการลดอันดับความน่าเชื่อถือฝรั่งเศสจากระดับ AAA มาอยู่ที่ AA+ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา “การลดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินดัง กล่าวเป็นผลจากการทีอ่ นั ดับความน่าเชือ่ ถือของฝรัง่ เศสถูกปรับลด อันดับ” ในรายงานของเอสแอนด์พีระบุ

โกลด์แมนแซคส์เตือนการฟิ้นตัวของศก.สหรัฐฯ อาจเป็นภาพลวงตา

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า โกลด์แมนแซคส์กร๊ป เตือนว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจไม่ดีอย่างที่ปรากฏ ในข้อมูลเศรษฐกิจ เนื่องจากตัวเลขที่ดีขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นมากจาก ฐานตัวเลขที่ต่ำ� โดยนายแอนดริว ทิลตันนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสทีโ่ กลด์ แมนแซคส์กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯทรุดลงอย่างมากในช่วงปลาย ปี 2008 ถึงต้นปี 2009 หลังเกิดวิกฤตการเงินโลก ขณะที่การฟื้นตัว ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปในระดับที่ไม่มากนัก ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯระบุวา่ อัตราการว่าง งานในสหรัฐฯในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาลดลง 0.4% ขณะที่ดัชนีภาค อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากว่า 3 จุดนับแต่สิ้นเดือนสิงหาคมปีที่ ผ่านมา ซึ่งยังคงเป็นระดับที่ไม่สูงนัก

AFET

“ยืน 133 บ./ก.ก.ตามทฤษฎี” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 662 สัญญา สถานะคงค้าง 3,245 สัญญา - ปิด 134.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 3.00 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) ปัจจัยบวก - ครม.อนุมตั งิ บ 1.5 หมืน่ ลบ. พยุงราคายาง - เข้าฤดูกาลยางผลัดใบ - น้�ำ มันขยับใกล้ 100 เหรียญ - บาทอ่อนค่า ปัจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร เพราะราคายืน 133 บ./ก.ก.ตามทฤษฎี - วอลุม่ หายช่วงตรุษจีน กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรวันต่อวัน (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) - แนวรับ 130 บ./ก.ก. - แนวต้าน 146 - 145 บ./ก.ก.

หน้า 5

“ผลกระทบจากวิ ก ฤตการเงิ นโลกรุ น แรงมาก และทำ�ให้เกิดฐานตัวเลขที่ต่ำ� ดังนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ ที่ออก มาจึ ง ไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นถึ ง สภาพความเป็ น จริ ง ได้ ดี เ ท่ า ที่ ค วร” นายทิลตันกล่าว อียูเตรียมระงับการนำ�เข้าน้ำ�มัน-ปิโตรเคมีเพชร-ทองจากอิหร่าน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สหภาพยุโรป หรือ อียูตกลงร่วมกันที่จะระงับการนำ�เข้าน้ำ�มันจากอิหร่าน โดยจะเริ่ม ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมกับอายัดสินทรัพย์ที่อยู่ในยุโรป ของธนาคารกลางอิหร่าน และระงับการนำ�เข้าทองคำ� โลหะ มีค่า เพชร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากอิหร่าน โดยที่ประชุมรัฐมนตรีคลังอียูมีความร่วมกันที่จะออก มาตรการคว่ำ�บาตรอิหร่านด้วยวิธีการดังกล่าว ซึ่งจะมีผลถึง รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนของอิหร่านด้วย “มาตรการกดดันจากอียจู ะส่งผลกระทบต่ออิหร่านอย่าง รุนแรง แต่จะให้เกิดผลสำ�เร็จมากกว่านี้ อียูและสหรัฐฯจะต้องได้ รับความร่วมจากประเทศทีท่ รงอิทธิพลในเอเชียด้วย ซึง่ รวมถึงจีน” นายชาดา อิสลามนักวิเคราะห์สถานการณ์ตะวันออกกลางกล่าว

TFEX

“Sideway Up รับ กนง.” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,869 สัญญา สถานะคงค้าง 28,329 สัญญา - ปิด 739.10 จุด ลดลง 0.70 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - เทคนิค Sideway Up - ลุน้ กนง.ลดดอกเบีย้ 0.25% - ต่างชาติซอ้ื ใน SET50 Futures มากขึน้ - น้�ำ มันพุง่ รับ EU คว่�ำ บาตรอิหร่าน - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิ 556.90 ลบ. ปัจจัยลบ - การเจรจาเจ้าหนีก้ รีซเริม่ ติดขัด กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ ถือสถานะต่อ (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 737 จุด - แนวต้าน 752 จุด - แนวรับ 738 จุด แนวต้าน 753 จุด www.istationnews.com


Investor Station

News Station

ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

หน้า 6

MAJOR ราคาพื้นฐาน 18.80 บาท บล.กรุงศรีอยุธยา ระบุถึง MAJOR ว่า โดยราคาหุ้นที่ Underperformed ในช่วงทีผ่ า่ นมาได้รบั รูถ้ งึ ผลกระทบจากสถานการณ์ ทีผ่ ดิ ปกติท�ำ ให้ผลประกอบการ 4Q54 และ 2554 จะถดถอยมากกว่า คาดการณ์เดิม ทั้งนี้ได้ปรับลดพื้นฐานในปี 55 จากเดิม 20.28 บาท เหลือ 18.80 บาท (อิงวิธี DCF ที่ส่วนลด 12% เทียบเท่าระดับ Prospective P/E 15 เท่า) แต่ภาวะการณ์ปัจจุบันได้เข้าสู่ภาวะปกติ คาดว่าบริษัท จะเริ่มมีผลประกอบการที่กลับฟื้นตัวได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ประเมินว่า MAJOR เป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลอย่าง สม่ำ�เสมอ คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากปันผลสูงเกือบ 6% ต่อปี

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 24/01/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

MAJOR 15.50 0.30 1.97 15.20 15.50 15.20 15.20 15.33

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

4,649,600 71,302 1.96 14.35 2.35 0.43 5.02 1.08 13,669

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/08/54

1. 2. 3. 4.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 15.30 บาทหนาแน่นสุด

5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายวิชา พูลวรลักษณ์

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายวิชา พูลวรลักษณ์ STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

จำ�นวนหุ้น

(%)

208,840,100 113,382,464 100,000,000 47,503,100

23.68 12.86 11.34 5.39

34,508,600

3.91

www.istationnews.com


Investor Station

News Station

ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

KK ตั้งเป้าสินเชื่อรวมปีนี้โต 21% เน้นรายย่อย นายธวั ช ไชย สุ ท ธิ กิ จ พิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น จำ � กั ด (มหาชน)(KK) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ธนาคารฯตั้งเป้าการเติบโตของ สินเชื่อรวมที่ 21% โดยมุ่งเน้นที่ การเติ บโตของสิ น เชื่ อ รายย่ อ ย 12% และสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ 19% อย่างไรก็ดยี อมรับว่าปัจจัยในเรือ่ ง ราคาพลังงานมีผลกระทบโดยตรง ต่อธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของการเติบโต ด้านสินเชื่อรายย่อย รวมถึงภาวะ เศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวน มากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจกระทบ ต่อสินเชื่อธุรกิจ ทั้ ง นี้ ณ สิ้ น ปี 2554 ธ น า ค า ร มี สิ น เ ชื่ อ ร ว ม อ ยู่ ที่

135,749 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชือ่ รายย่อย 103,210 ล้านบาท โดย ในจำ�นวนนีม้ สี นิ เชือ่ เช่าซือ้ รายย่อย ที่ 96,946 ล้านบาท สินเชื่อส่วน บุคคล 3,079 ล้านบาท สินเชื่อ

ไมโคร SME 1,667 ล้านบาท และ สิ น เชื่ อ เคหะ 1,517 ล้ า นบาท ขณะที่สินเชื่อธุรกิจอยู่ที่ 30,491 ล้านบาท สำ�หรับในส่วนหนี้ที่ไม่ก่อ

MFCรุกกองทุนตราสารหนี้

ลงทุนทั้งใน-ตปท. นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) (MFC) เปิดเผยว่า หลังจากที่มียอดขายจากกองทุน เปิด MSN6M ซึ่งเป็นกองทุนแรก ของปีนไี้ ด้กว่า 600 ล้านบาท เอ็ม เอฟซีได้เปิดกองทุนใหม่ที่ยังเน้น ลงทุนในตราสารหนี้ ในชือ่ กองทุน เปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 3 ซีรี่ส์ 2 หรือกองทุนเปิด MK3S2 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท อายุประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะ ลงทุนในตราสารหนีท้ มี่ คี ณุ ภาพทัง้ ในและต่างประเทศ ตราสารภาค รัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น ตั๋วเงิน คลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนีท้ อี่ อกโดย

รั ฐ วิ ส าหกิ จ นิ ติ บุ ค คลเฉพาะ ธนาคารพาณิ ช ย์ ธนาคารต่ า ง ประเทศ หรือตราสารหนี้ที่ได้รับ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย กองทุ น มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำ�นวน (Fully Hedge) และหลั ง ครบ กำ�หนดอายุโครงการ บริษัทจะรับ ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ นอัตรา

ประมาณ 3.15% และสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดเอ็ม เ อ ฟ ซี พั น ธ บั ต ร ต ล า ด เ งิ น (MM-GOV) ซึ่งเป็นกองทุนตลาด เงิน เพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ โอกาสที่ ดี จ ากการลงทุ น อย่ า ง ต่อเนื่องต่อไป เปิดขายตั้งแต่วันที่ 24 - 27 ม.ค.นี้ ตั ว อย่ า งตราสารอายุ

ให้เกิดรายได้ หรือ NPL ในปีนี้มี โอกาสเพิม่ ขึ้นจากสิน้ ปี 54 ทีอ่ ยูท่ ี่ 3.5% ซึ่ ง เป็ น ผลกระทบต่ อ เนือ่ งจากภาวะน้�ำ ท่วมในช่วงปลาย ปีก่อน โดยธนาคารได้ผ่อนปรน การชำ�ระหนีใ้ ห้แก่ลกู ค้าในช่วงแรก 6 เดือน ซึ่งคาดว่าในช่วงไตรมาส 2 จะครบกำ�หนดผ่อนปรน แต่ก็ จะมีลูกหนี้อีกจำ�นวนหนึ่งที่ยังไม่มี ความสามารถในการชำ�ระหนี้ และ จะทำ�ให้ NPL ในปีนี้เพิ่มขึ้น ด้านการบริหารสินทรัพย์ รอการขาย หรือ NPA ในปีนี้ ตัง้ เป้าจำ�หน่ายที่ 3.5 พันล้านบาท ใกล้ เ คี ย งกั บ ปี ก่ อ นที่ ส ามารถ จำ�หน่ายได้ 3.17 พันล้านบาท โดยระดั บ ราคาในการจำ � หน่ า ย NPA ถือว่าใกล้เคียงและสูงกว่า ราคาตลาด

ประมาณ 3 เดือนที่กองทุนเปิด MK3S2 คาดว่าจะลงทุน ได้แก่ ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ (EMTN) ออก โดยธนาคาร ICBC โดยลงทุน ประมาณร้อยละ 24 เงินฝากของ Union National Bank (UAE) โดยลงทุ น ประมาณร้ อ ยละ 20 เงินฝากของ Bank of China โดยลงทุนร้อยละ 24 และพันธบัตร รัฐบาลไทย โดยลงทุนประมาณ 32% ซึ่งกองทุนสามารถพิจารณา ลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่ม เติมได้ ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากการ ลงทุนประมาณ 3.38% ประมาณ การค่าใช้จ่ายร้อยละ 0.23 และ ประมาณการผลตอบแทนหลังหัก ค่าใช้จ่าย 3.15% โดยหากสภาวะ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตราสารที่ จะลงทุน สัดส่วนการลงทุนและ ประมาณการผลตอบแทนอาจ เปลี่ยนแปลงได้ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

ITD เผยกิจการร่วมค้ารับงาน 2.85 พันล. รายงานข่าวจาก บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 55 กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสดีพี ซึ่ง ประกอบไปด้วย บริษัทฯ และ บริษัท ศักดา พร จำ�กัด ได้ร่วมลงนามในสัญญากับ การ รถไฟแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ดำ � เนิ น งาน ก่ อ สร้ า งโครงการปรั บ ปรุ ง ทางรถไฟที่ ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ ระหว่างสถานี พิ ษ ณุ โ ลก และ สถานี เ ชี ย งใหม่ มู ล ค่ า โครงการ 2,853,000,000 บาท เป็นส่วนของ บริษัทฯ 2,332,327,500 บาท ลักษณะงาน ก่ อ สร้ า ง เป็ น งานผลิ ต หรื อ จั ด หาหมอน คอนกรี ต อั ด แรงในพื้ น ทาง พร้ อ มเครื่ อ ง ยึดเหนี่ยวรางแบบสปริงครบชุด และเปลี่ยน หมอนคอนกรีตแทนหมอนไม้ จัดหาพร้อม

News Station

หน้า 8

เปลี่ยนรางขนาด 100 ปอนด์ เอ. เชื่อมยาว และเปลีย่ นราง ขนาด 100 ปอนด์ เอ. ความยาว มาตรฐาน ผลิตหรือจัดหาและเปลีย่ นทางผ่าน เป็ น ชนิ ด แผ่ น คอนกรี ต กำ � ลั ง สู ง สำ � เร็ จ รู ป เปลีย่ นหมอนเหล็กแทนหมอนไม้ และเปลีย่ น หมอนไม้บนสะพาน ปรับปรุงทางหลีก งาน ปรับปรุงด้านอาณัตสิ ญั ญาณ และ อืน่ ๆ ระยะ เวลาก่อสร้าง 30 เดือน

ได้ขายหุ้นสามัญของบริษัท (GOLD-F) ที่ถือ อยู่ ร วมจำ � นวนทั้ ง สิ้ น 263,910,128 หุ้ น หรื อ 23.27% ของจำ � นวนหุ้ น ที่ อ อกและ จำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งได้ ขายใบสำ�คั ญ แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัท (GOLD-W1) ที่ถืออยู่รวมจำ�นวน ทั้งสิ้น 117,293,390 หน่วย แก่ Golden Source Global Limited ซึง่ เป็นบริษทั เอกชน ณ ฮ่องกง GOLD เปลี่ยนโครงสร้างผถห.ใหญ่ ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ นายคริ สโตเฟอร์ ไมเคิ ล ดี ล านี ดังกล่าวไม่มีผลต่อนโยบายในการดำ�เนินการ ประธานกรรมการ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพ และการบริหารงานของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั แต่ เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) แจ้งว่า อย่างใด ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั คือ Golden Rock Properties Limited ซึง่ ถือหุน้ ผ่าน DBS Vickers Securities (Hong Kong) Limited

JUBILE เล็งออกสินค้าใหม่ 300 รายการ นางสาวอั ญ รั ต น์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) เปิดเผยว่า ในปี 55 บริษทั ฯ มีแผนออกสินค้าใหม่แบรนด์ “เพชรยูบิลลี่” กว่า 300 รายการ เพื่อตอบ สนองความต้องการซื้อของลูกค้าที่เลือกซื้อ เพชรทีเ่ หมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง โดย ใช้งบการตลาดและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น เป็น 7% จากเดิมที่ใช้ 3 - 5% ของยอดขาย เพือ่ ทำ�กิจกรรมส่งเสริมการขายกระตุน้ การซือ้

สินค้าและสร้างตราสินค้าให้มีความแข็งแกร่ง มากขึ้น ล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดทำ�แคมเปญ ส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่งอัง่ เปา มังกรเพชร 8 ใบรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ฐานลูกค้าของยูบิลลี่ที่มีกว่า 100,000 ราย เพื่อนำ�มาใช้เป็นส่วนลดซื้อตามที่ลูกค้า ต้องการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 ก.พ.นี้ ซึ่ง คาดว่าจากแคมเปญดังกล่าวจะช่วยกระตุ้น ยอดขายเพชรยูบิลลี่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้

เติบโตขึ้นได้ ด้านภาพรวมของตลาดเพชรกะรัต และเครือ่ งประดับเพชรในปี 55 มองว่ามีอตั รา เติบโต 3 - 5% เทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า ตลาด 35,000 ล้านบาท จากโอกาสทางการ ตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังจากผูบ้ ริโภคมีความรูค้ วาม เข้าใจและมีความต้องการในเครื่องประดับ เพชรเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับ เริม่ มีผปู้ ระกอบการ รายใหม่ ๆ เข้ า มาในตลาด ส่ ง ผลต่ อ การ แข่งขันในปีนี้มีความคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมา

www.istationnews.com


Investor Station

ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“เฟย์” พรปวีณ์ นีระสิงห์ การบริหารเงินส่วนตัว คุณแม่สอนมาตลอดให้คิดคำ�นวณก่อนใช้จ่ายอยู่เสมอ ต้องมีการเปรียบเทียบ ปริมาณกรัมต่อกรัมกับราคาสินค้าเงินที่จะเสียไป ส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้เวลาจะ ซื้ออะไรก็ต้องมีการคำ�นวณถึงปริมาณและคุณค่าของสิ่งของนั้นๆ ตลอด ซึ่งมัน ก็สนุกดี และดีต่อตัวเราด้วย ส่วนการใช้เงินคุณแม่จะให้ใช้แค่บัตรเดบิตเท่านั้น ไม่ ใ ห้ ถื อ บั ต รเครดิ ต เลย เพราะจะทำ �ให้ เ รารู้ ไ ด้ ว่ าใช้ จ่ า ยไปแล้ ว เท่ าไหร่ ส่วนที่เหลือคุณแม่จะเป็นคนบริหารจัดการให้ทั้งหมด

“เฟย์” พรปวีณ์ นีระสิงห์

แนวคิดเรื่องการออมเงิน การออมเงินมีผลดีอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย เราก็จะมีเงินมาก สามารถที่จะนำ�ไปลงทุนได้ หรือถ้าเกิดภาวะฉุกเฉิน ก็จะมีตรงนี้ ทำ�ให้เราไม่ เดือดร้อน การลงทุน ตอนนี้ยังเป็นการออมปกติอยู่ แต่ในอนาคต เฟย์เป็นคนชอบเรื่องของวงการ บันเทิง แฟชั่น และแมกกาซีน จึงอยากที่จะทำ�ธุรกิจที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง ที่เป็นเจ้าของเอง เช่นอาจจะเป็นร้านเสื้อผ้า เป็นต้น ฝากถึงผู้อ่าน อย่างที่รู้ๆ กันอยู่ว่าประเทศเราเพิ่งประสบกับภัยน้ำ�ท่วม มันไม่ได้กระทบใคร คนใดคนหนึ่ง แต่มันกระทบทั้งประเทศต้องดูแลกันทั้งประเทศให้มากที่สุด และ ในเรือ่ งของการออมเงินอย่างทีเ่ ห็นในเหตุการณ์น้ำ�ท่วม ถ้าเรารูจ้ กั เก็บออมมีเงิน เก็บ ก็จะทำ�ให้เราเตรียมพร้อมได้เมื่อมันมาถึงแบบไม่เดือดร้อน

............จบ...........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

Lifestyle Station

ช็อกโกแลตลดอาการไอ

by Jackal_XIII

ใครว่าช็อกโกแลตเป็นได้แค่ขนมหวาน เพราะมีรายงานทางการแพทย์มากมาย ระบุว่า สารให้รสขมของช็อกโกแลต หรือทีโอโบรไมน์ (Theobromine) นั้น นอกจาก จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ลดอาการเจ็บปวด ช่วยขยายหลอดเลือด และกระตุ้นระบบ ประสาทส่วนกลางแล้วยังช่วยแก้ไอเรือ้ รังได้อย่างชะงัด และเพือ่ ต่อยอดคุณประโยชน์ดงั กล่าว ขณะนี้ บริษัทผลิตยาบางแห่งได้พยายามใช้สารสกัดจาก ช็อกโกแลตเพือ่ เป็นส่วนผสม ในยาแก้ไอด้วย แต่กว่า จะถึงวันนั้น หากคุณมีอาการไอค่อกแค่กๆ ลองชง ดาร์กช็อกโกแลตกับน้ำ�อุ่นแล้วจิบระหว่างวันดูสิคะ อร่อย ได้ประโยชน์ แถมยังหายจากอาการไอแสน ทรมานอีกด้วย

Photo Release อมตะร่วมอวยพรปีใหม่ ผบช.ภาค2

นายวิบลู ย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร บริษทั อมตะ คอร์ปอเร ชัน จำ�กัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญเพื่อร่วมอวยพรเนื่องในโอกาส เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 55 ให้แก่ พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผู้บังคับบัญชาตำ�รวจภูธรภาค 2 ณ กองบังคับการตำ�รวจภูธรภาค 2 จ.ชลบุรี

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

มุมการตลาด

Lifestyle Station

คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ เปิดตัวคอนโด “อิลีเมนท์ ศรีนครินทร์”์

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เปิดแผนเดินหน้ารุก ธุรกิจอสังหาฯ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปรับแผนการขายเฟส 2 ในโครงการอิลีเมนท์ ศรีนครินทร์ คอนโดมิเนียมสไตล์ Modern Simplicity ที่โดดเด่นบนทำ�เลสุดฮ็อต ย่านศรีนครินทร์ ด้วยการเพิ่มรูปแบบห้องแบบใหม่ รองรับความต้องการของลูกค้า ทั่วไป พร้อมปรับผังโครงการโดยชูจุดเด่นที่แตกต่าง “Living in the Park” เพิ่ม พื้นที่ส่วนกลางและสวนสาธารณะ เพื่อตอบรับการใช้ชีวิตที่อิงกับธรรมชาติ และ พื้นที่เขียวที่มากกว่า ล่าสุดจัดโปรโมชั่นพิเศษกระตุ้นยอดขายภายใต้กิจกรรม “เยอะครบกว่า 300,000 บาท” รวมถึงฟรีค่าจอง, ฟรีเงินดาวน์ เพียง 9 ยูนิต ผ่อนเพียง 3,499 บาท/เดือน สำ�หรับผู้ที่สนใจจองซื้อห้องชุดในช่วง 28 - 29 ม.ค.นี้เท่านั้น

มุมประกัน ไอเอ็นจี ฉลองความสำ�เร็จของช่องการขายผ่านธนาคาร นางสาวยศวดี หงษ์ชุมแพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องทางการจัด จำ�หน่ายธุรกิจองค์กร บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำ�กัด เป็นประธานจัดงาน BA Convention 2012 ซึ่งเป็นงานฉลองความสำ�เร็จในปี 54 พร้อมประกาศ นโยบายและทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในปี 55 นี้ งานนี้บริษัทได้รับ เกียรติจากผู้บริหารของธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) มาร่วมบรรยาย เพื่อ สร้างความมั่นใจในการดำ�เนินธุรกิจร่วมระหว่างบริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำ�กัด กับธนาคารทหารไทย โดยมีฝ่ายขายของช่องทางการขายผ่านธนาคาร เข้ า ร่ ว มงานประมาณ 120 คน ณ โรงแรมปั ต ตาเวี ย ปราณบุ รี จ.ประจวบคีรีขันธ์

CPF คว้ามาตรฐานโลก ISO27001:2005 นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะ ผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO27001:2005 หรือระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management System-ISMS) จากนางบุญฉวี เชื้อ ศิริวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด ใน ฐานะโรงงานผลิตอาหารสัตว์บางนา กม.21 จ.สมุทรปราการ และโรงงานผลิต อาหารสัตว์ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ผ่านการรับรองดังกล่าว โดยแสดงถึงการ จั ด การความเสี่ ย งที่ ดี แ ละมี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นสารสนเทศตาม มาตรฐานระดับสากล เป็นปัจจัยเสริมเร่งผลักดันองค์กรก้ าวขึ้นสู่ครัวโลก (Kitchen of the World) ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 2

“ระเฑียร ศรีมงคล”

ภารกิจปั้น KTC สู่ความเป็นผู้นำ�ตัวจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันของ KTC ผู้ซึ่งจบการ ศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าว อย่างมุ่งมั่นถึงแผนการ 3 ปีที่จะนำ�พา KTC ขึ้นสู่อันดับหนึ่งทั้งในแง่ ความแข็งแรงของแบรนด์ และตัวเลขผลประกอบการเพือ่ ให้องค์กรมี ความมั่นคงในระยาว “ในปี 2012 นี้สิ่งที่ผมจะทำ�ก็คือการลดต้นทุนเพื่อสร้าง ความแข็งแรงให้กบั บริษทั ซึง่ ในการแข่งขันผูท้ มี่ ตี น้ ทุนต่ ำ�กว่าย่อม

“ระเฑียร ศรีมงคล”

จะอยูร่ อดได้ในระยะยาว เมือ่ เราลดต้นทุนของเราได้แล้วใน ปี 2013 เราจะตั้งเป้าโชว์ตัวเลขกำ�ไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และในปีถัดจากนั้นคือ 2014 เราก็จะกลับไปเป็นที่ 1 ของ อุตสาหกรรมบัตรเครดิต” ระเฑียร ศรีมงคล กล่าวไว้ ณ เวลา 11.36 น. ในวันที่ 18 มกราคม 2012 สำ�หรับวิธกี ารก้าวเดินไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายนัน้ ในส่วนการลด ต้ น ทุ น เขาอธิ บ ายเพิ่ ม เติ่ ม ว่ า ในอี ก ไม่ ช้ า ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภายในองค์กรจะถูกปฏิวตั ใิ หม่หมด ซึง่ จะลดการทับ ซ้ อ นงานรวมถึ ง ช่ ว ยให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านได้ ค ล่ อ งสะดวก ส่งผลให้ประหยัดรายจ่ายของบริษัทที่ไม่จำ�เป็นได้ ประการ ต่อไปที่จะทำ�ในการลดต้นทุนคือ การบริหารจัดการทรัพยากร บุ ค คล ลดการใช้ บ ริ ก ารงานจากกลุ่ ม บุ ค คลภายนอก (Outsource) สร้างพนักงานภายในให้มีความรู้ความสามารถ มากขึ้น ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

ทิศทางดัชนีฯ วันนีแ้ กว่งตัวผันผวน ในกรอบแคบ นักลงทุนส่วนใหญ่รอปัจจัย บวกจากยุโรปมาสนับสนุน จากเรื่องการ เจรจาหนี้สาธารณะในประเทศกรีซ ขณะที่ ปัจจัยในประเทศให้ตดิ ตามการประชุม กนง. เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จึงแนะนำ� นั ก ลงทุ น เก็ ง กำ � ไรระยะสั้ น แบบราย ตั ว แนวรับที่ 1057 - 1060 จุด ส่วนแนวต้าน ที่ 1075 จุด

แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยเคลือ่ นไหว ผันผวนกรอบแคบ เนื่องจากรอดูผลการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวั น นี้ โดยเบื้ อ งต้ น ตลาด คาดว่าจะมีปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ลง 0.25% ซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ประเมินแนวต้าน ที่ 1,072 จุด แนวรับที่ 1,052 จุด

หน้า 13

ทิศทางตลาดหุน้ ไทยวันนี้ จะยังคง ผันผวนในลักษณะแกว่งตัวบวกสลับลบ มี แนวรับที่ 1,050 จุด แนวต้าน 1,080 จุด โดยตลาดยังรอดูปัจจัยบวกจากผลการ ประชุ ม คณะก รรมกา รนโยบ ายการ เงิ น (กนง.) ในวั น นี้ ขณะที่ ยั ง ต้ อ งจั บ ตา ประเด็ น การแ ก้ ปั ญ หาหนี้ ข องกรี ซ ซึง่ ถือเป็นประเด็นทีจ่ ะบอกทศิ ทางตลาดได้ ทั้งนี้ให้ระวังว่าอาจมีการขายทำ�กำ�ไร และ อาจเห็ น แรงขา ยหุ้ น บลู ชิ พ หลั ง จาก ตลาด หุ้ น ในภู มิ ภ าค เช่ น สิ ง คโปร์ และฮ่องกง กลับมาเปิดทำ�การในวันนี้

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกร�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 มกร�คม 2555

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,059.66 8.50% 3,007.84 12.42% 4,689.69 19.36% 14,467.16 59.72%

1,904.78 7.86% 2,628.42 10.85% 4,132.79 17.06% 15,558.36 64.23%

154.88 379.42 556.9 -1,091.20

Last Update

24/01/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,063.08 742.95 1,616.06 283.27

24/1/2012

Chg

%Chg

0.53 1.28 1.62 1.12 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

0.05 0.17 0.1 0.4 24,224.35 831.6

17:01:57

AGRO D ecline 43%

0.6

A dv ance 29%

0.4

No C hange 28%

TECH

0.25

0.2

CONSUMP

0 -0.2

0.15

SERVICE

D ecline 44%

No C hange 34%

-0.4-0.7 -0.6

FINCIAL

-0.8

-0.27

A dv ance 22%

0.43

-0.35

RESOURC 0.2

0.3

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกร�คม 2555

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 มกร มกร�คม 2555

IVL

( Day )

: IVL 30,000,000

Price & Fundamental Symbol IVL

Last 32.75 Chg 1.00  %Chg 3.15  Open 32.00  High 33.00  Low 32.00  Prev 31.75  Avg 32.69  AccVol 46,944,600  AccVal(K฿) 1,534,841  3.06  %Fluct P/E 7.49  P/BV 2.61  DPS(Baht) 0.50  Yield(%) 2.08  EPS(Baht) 4.37  MktCap(Mil.) 157,667  Broker Target Update PST 50.25 13/1/2012 หลักทรัKGI พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น43.50 ต์การเปลีย่ นแปลง 11/1/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 10/1/2012 ค่าการ BLS ม่ ขึน้ มากที51.50

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

25,000,000

Vol.

20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000

33.00

Price

32.75

32.50

32.25

32.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกร�คม 2555

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 มกร�คม 2555

TFD-W1

( Day )

Price & Fundamental Symbol TFD-W1

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

1.08 0.19  21.35  0.92  1.12  0.91  0.89  1.05  43,325,900  45,345  20.00 

15.43 0.85  N/A  N/A  0.07  757  Target Update No Comment

Volume Analysis

: TFD-W1

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกร�คม 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 มกร�คม 2555

KIAT

( Day )

Volume Analysis

: KIAT

1,400,000 1,200,000

Price & Fundamental Symbol KIAT

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker PST

13.20 -0.50  -3.65  13.80  14.50  13.10  13.70  13.94  9,074,500  126,530  10.04 

13.47 4.70  0.25  4.38  0.98  2,640  Target Update 5.11 26/12/2011

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000 14.50

14.40

14.30

14.20

14.10

14.00

Price

13.90

13.80

13.70

13.60

13.50

13.40

13.30

13.20

13.10

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 783 ประจำ�วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2555

คำ�คมการลงทุน ภูเขาปัญญาสูงชัน บากบั่นปีนป่ายแม้เหนื่อยยาก ทะเลความรู้ไร้ฝั่งฟาก บากบั่นเป็นเรือโลดแล่นไป

Anonymous

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 25 ม.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Investor_station 25 ม.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement