Page 1

Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

News Station

5 ผูน้ �ำ กรีซลัน่ ไม่ลม้ ละลาย เชือ่ ศก.เฟือ่ งปี 2012 5 MACO ฟุง้ ผลงาน Q4/53 เทพ 6 CPF เตรียมกระพือปีก 7 คลังเล็งออกพันธบัตรออมทรัพย์เม.ย.1แสนลบ. 9 Dynamic Station BROOK โฉ่งฉ่างไปรึเปล่า!!!

10 Lifestyle Station กระเพาะปลา

13 Professional Station

4 ค่ายวิเคราะห์ชรี้ าคา DELTA พบเด่นน้อยลง ทว่ายังพอซือ้ -ถือได้

TISCO มูลค่าเหมาะสม 42 บ.

14 Gossip Station Forward mail เรื่องสาวหาคู่

15 มองหุˆนจากเซียน

4 ค่ายวิเคราะห์ชรี้ าคา DELTA ให้ 40.60 บาท, 38.00 บาท, 37.60 บาท และ ต่างชาติชะลอลงทุน 37.00 บาท แนะซื้อ 1 ถือ 3 หลังเผยข้อมูลปีหน้ายอดขายโตขึ้นอีก ทว่ามาร์จิ้นรวม 16 Data Station ส่อหย่อน เพราะยอดสินค้ากำ�ไรดีสัดส่วนน้อยลง แถมตลาดยังแข่งกันด้วยราคาต่อไป ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

BAT-3K คาดปีหน้ารายได้แตะ 5 พันล.

ปีนี้เข้าเป้า 4.5 พันล. แต่รับกำ�ไรลด

BAT - 3K รับปีนี้กำ�ไรลดลงจากปีก่อน เหตุส่งออร์เดอร์ลูกค้าไม่ทัน แถมราคาตะกั่วเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ฉุดส่วนต่างกำ�ไรลดลง แต่ยังมั่นใจยอดขายเข้า เป้า 4.5 พันล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปีหน้าโตแตะ 5 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ขยาย ฐานลูกค้ายุโรป - เร่งดันสินค้ารุ่นใหม่ เผยแผนอัดงบการตลาดเพิ่มเป็น 80 ล้าน บาท แย้มหากตะกั่วขยับเกิน 2.5 พันดอลลาร์ อาจปรับราคาขาย 8 - 10% ต‡อหนˆา 3

DRT ชีโ้ ค้งสุดท้ายเด็ดรับไฮซีซนั่

ลั น่ DRTสิน้ เชื่อปีมั่นรผลงานายได้ ท ะลุ เ ป้ า 10% Q4/53 โตกว่า Q3/53 ที่ทำ�กำ�ไรได้ 115.94

วิธีคิดแบบ ซีอีโอ

“ช่วงชัย นะวงศ์”

แห่ง ฟินันเซีย ไซรัส ตอนที่ 1

ต‡อหนˆา 12

ล้านบาท เหตุช่วงไฮซีซั่น - กำ�ลังซื้อต่างจังหวัดสูง ลั่นสิ้นปีรายได้ทะลุ เป้า 10% รับอานิสงส์อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยโตสูง โชว์ฐานการ เงินแกร่ง มีกำ�ไร 5 - 6 ปีติดต่อกัน ส่วนปีหน้าคาดรายได้โตมากกว่า 10% ชัวร์ พร้อมเตรียมนัดบอร์ดถกแผนปี 54 ธ.ค.นี้ ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553 4 ค่ายวิเคราะห์ชี้ (ต่อจากหน้า 1) ทัง้ นี้ แม้วา่ ฝ่ายวิจยั ได้ปรับ

บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ประเมินหุน้ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) หลั ง จาก DELTA ได้จัดประชุมนักวิเคราะห์เมื่อ 22 ธ.ค. 53 โดยได้มกี ารเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับเป้าหมายการเติบโตของยอด ขายในปี 54 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลที่ฝ่ายวิจัยได้นำ�เสนอไปใน ช่วงที่ผ่านมา จนต้องนำ�ไปสู่การปรับ ลดประมาณการผลการดำ � เนิ น งาน และ Fair Value ปี 54 ดังนี้ 1) ยอดขายในกลุ่ ม Solar Inverter ในปี 54 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เพียง 50%YoY จากเดิมที่ตั้งเป้าหมาย ว่าจะเติบโตถึงเกือบเท่าตัวจากปี 53 เป็นผลจากความไม่แน่นอนของภาวะ เศรษฐกิจโลก และการแข่งขันในตลาด โลกทีร่ นุ แรงสูงขึน้ ทำ�ให้ราคาขายปรับ ตัวลดลงจากเดิมที่เคยคาดไว้ 2) ยอดขายในกลุ่ม PC/IT และ Network & Storage คาดว่าจะ เติบโตราว 20%YoY ซึ่งเป็นไปตามที่ เคยนำ�เสนอไว้ เนือ่ งจากได้รบั อานิสงส์ จากแนวโน้มการใช้งาน Cloud Computing เป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยได้ รั บ ปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ ผลั ก ดั น จากความ นิยมใช้เว็บเครือข่ายทางสังคม (Social Network) อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ ความต้องการใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท หน่วยความจำ�เพิ่มสูงขึ้น 3) แนวโน้มยอดขายในกลุ่ม Components ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 30%YoY โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชิ้ น ส่ ว น อิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ในอุตสาหกรรมยาน ยนต์จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยผลักดัน การเติบโตของยอดขายในกลุ่มนี้ 4) ยอดขายในกลุ่ม Power System ที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรม Telecom ในประเทศอินเดียที่ตั้งเป้า หมายว่าจะเติบโตถึง 50%YoY เป็นผล จากการโครงการใหม่จากลูกค้าซึ่งมี มูลค่าค่อนข้างสูง นอกจากนี้ สำ�หรับ ภาพรวมกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จในระยะยาว บริษทั ฯ ต้องการพัฒนาจากยอดขายที่ เน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Product Base) เข้าสู่ System Base และต่อเนื่องที่ ระดับ Solution Base ซึ่งถือเป็นหัวใจ สำ�คัญที่จะช่วยรักษาส่วนแบ่งทางการ ตลาด และเพิม่ ศักยภาพในการทำ�กำ�ไร ในระยะยาว

เพิ่มยอดขายรวมในปี 54 อีก 6% จากเดิม แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมา จากยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี Margin ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทฯ อาทิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท PC/IT, Network & Storage และกลุ่ ม ผลิตภัณฑ์ประเภท Power System ในประเทศอิ น เดี ย จึ งไม่ ส ามารถ ชดเชยจากการปรับลดยอดขายใน กลุ่ม Solar Inverter ที่มี Margin สูงได้ นอกจากนี้ ฝ่ายวิจยั ได้ปรับลด อัตรากำ�ไรของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Solar

News Station คำ�แนะนำ�กาลงทุน DELTA โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.เกียรตินาคิน บล.เอเซีย พลัส บล.ฟินันเซีย ไซรัส

Inverter เช่ น กั น เป็ น ผลจากการ แข่งขันทางด้านราคาที่เพิ่มขึ้น และ แนวโน้มตลาด Solar Inverter ที่เริ่ม เข้ า สู่ ช่ ว งอิ่ ม ตั ว ตามวงจรชี วิ ต ของ ผลิตภัณฑ์ โดยรวมแล้ว จึงทำ�ให้คาด การณ์กำ�ไรสุทธิปี 54 ลดลง 3.7%

ซื้อ ถือ ถือ

ถือ

40.60 38.00 37.60 37.00

บาท บาท บาท บาท

จากเดิ ม และทำ �ให้ ค าดการณ์ ก าร เติ บโตของกำ � ไรสุ ท ธิ ใ นปี 54 ของ DELTA เติบโตเพียง 4.2%YoY ซึ่งถือ เป็นอัตราการเติบโตของกำ�ไรที่ต่ำ�กว่า ที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้เดิม ขณะที่ ภ ายหลั ง จากการ ปรับปรุงประมาณการ ส่งผลให้มูลค่า พืน้ ฐานใหม่ปี 54 อิง DCF ลดลงเหลือ เพียง 37.60 บาท จากเดิม 39.00 บาท โดยราคาหุ้ น ณ ปั จ จุ บั น คงเหลื อ ส่วนลดจากมูลค่าพื้นฐานใหม่ในระดับ ที่ ไ ม่ สู ง มากนั ก ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ล ดคำ � แนะนำ�เป็น “ถือรับปันผล” จากเดิม “ซื้อ” โดยคาดหวัง Div Yield เฉลี่ยปี 54 ที่ระดับ 6%p.a. (จ่ายปีละครั้ง) ด้านบทวิเคราะห์ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิเคราะห์ ปรับค่า PE Multiplier เป็น 11 เท่า จาก 10 เท่า เนือ่ งจากเชื่อว่าปี 54 จะ เป็นปีทองสำ�หรับ DELTA แม้ว่าเราจะ ปรับลดประมาณการในปี 54 แต่ยังคง คาดว่ า DELTA จะมี กำ � ไรสู ง เป็ น ประวั ติ ก ารณ์ ถึ ง 4.6 พั น ล้ า นบาท ในช่วงปีที่ผลประกอบการดี DELTA มีการซื้อขายที่ 12.5 เท่า อย่างไรก็ดี คงปรับค่า PE Multiplier ขึ้นในระดับ ต่�ำ เพียง 1 S.D. เป็น 11 เท่า เนือ่ งจาก แนวโน้ ม เศรษฐกิ จในสหรั ฐ ฯ ยั งไม่ แน่นอน แนะนำ� “ซือ้ ” ราคาเป้าหมาย ใหม่ในปี 54 ที่ 40.60 (จาก 38.00) บาท ราคาดั ง กล่ า วได้ จ ากค่ า PE Multiple เป้าหมายที่ 11 เท่า และ กำ�ไรต่อหุ้นในปี 54 ที่ 3.69 บาท

BAT-3K คาดปีหน้า (ต่อจากหน้า 1) เผยแผนอั ด งบการตลาดเพิ่ ม เป็ น ขณะทีย่ อดขายในปีนคี้ าดว่าน่าจะเป็น

BAT - 3K รับปีนี้กำ�ไรลด ลงจากปีกอ่ น เหตุสง่ ออร์เดอร์ลกู ค้า ไม่ทัน แถมราคาตะกั่วเพิ่มขึ้นต่อ เนื่อง ฉุดส่วนต่างกำ�ไรลดลง แต่ยัง มั่นใจยอดขายเข้าเป้า 4.5 พันล้าน บาท พร้ อ มตั้ ง เป้ า ปี ห น้ าโตแตะ 5 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ขยายฐาน ลูกค้ายุโรป - เร่งดันสินค้ารุ่นใหม่

80 ล้านบาท แย้มหากตะกัว่ ขยับเกิน 2.5 พันดอลลาร์ อาจปรับราคาขาย 8 - 10% นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการและรองประธานอาวุโส บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ (BAT-3K) เปิดเผยว่า แนวโน้มกำ�ไรสุทธิของ บริษัทฯ ในปีนี้จะลดลงจากปีก่อน

ไปตามเป้าทีว่ างไว้ที่ 4.5 พันล้านบาท ส่วนยอดขายใน Q4/53 คาดว่าจะ ปรับตัวดีขนึ้ ทัง้ จากไตรมาสก่อนและ ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากใน Q4/53 ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นเมื่อเทียบ กับช่วง Q3/53 ที่เป็นช่วงโลว์ซีซั่น ประกอบกับยังมีแนวโน้มจากภาวะ เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้

ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

News Station

หน้า 4

BAT-3K คาดปีหน้า (ต่อจากหน้า 3)

อำ�นาจใช้จา่ ยปรับตัวสูงขึน้ รวมถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม ยานยนต์ถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุน ธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนสาเหตุที่กำ�ไรสุทธิในปี นีล้ ดลงจากปีกอ่ น เนือ่ งจากได้รบั ผล กระทบจากกรณีเพลิงไหม้คลังสินค้า ของ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI) ในช่วงต้นปีซึ่งเป็น Supplier ให้กับ บริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ ส่งออร์เดอร์ ให้ กั บ ลู ก ค้ าในต่ า งประเทศไม่ ทั น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากราคา ตะกั่ ว ที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต แบตเตอรีข่ องบริษทั ฯ ปรับตัวเพิม่ สูง ขึ้นไปที่ระดับ 2.3 - 2.4 พันดอลลาร์ ต่อตัน จากเดิมอยูท่ ี่ 1.8 พันดอลลาร์ ต่อตัน สำ � หรั บ ปี 54 บริ ษั ท ฯ ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 5 พันล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีป่ รับตัวดีขนึ้ ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการออก สินค้ารุ่นใหม่ คือ แบตเตอรี่ชนิด Sealed Maintenance Free ที่เพิ่ง ออกวางจำ � หน่ า ยในตลาดในช่ ว ง Q4/53 โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารผลิ ต แบตเตอรี่ รุ่ น ใหม่ ดั ง กล่ า วอยู่ ที่ ประมาณ 2 - 3 หมื่นลูกต่อเดือน จากกำ�ลังการผลิตแบตเตอรี่ทุกรุ่น ปัจจุบันอยู่ที่ 3.3 แสนลูกต่อเดือน ทัง้ นีใ้ นช่วง Q1/54 บริษทั ฯ คาดว่าจะมีการผลิตแบตเตอรีร่ นุ่ ใหม่

ดังกล่าวเพิ่มเป็นประมาณ 5 หมื่น ลูกต่อเดือน ขณะที่กำ�ลังการผลิต รวมจะเพิ่มเป็นประมาณ 3.5 แสน ลูกต่อเดือน และมีแนวโน้มที่กำ�ลัง การผลิตจะปรับขึน้ เต็มกำ�ลังการผลิต ในช่วงปลายปีที่ 3.7 แสนลูกต่อเดือน พร้อมกันนี้ บริษทั ฯ มีแผนที่ จะนำ�แบตเตอรี่รุ่นใหม่ดังกล่าวไป ขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่ม มากขึ้น จากฐานลูกค้าหลักในต่าง ประเทศในปัจจุบันในภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง รวมทัง้ มีแผนที่ จะนำ�สินค้าใหม่ไปเจาะตลาดในยุโรป เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความมั่นใจ ว่าความต้องการสินค้ารุ่นใหม่ที่จะ ผลิตออกมานี้ยังมีความต้องการสูง เพราะเป็นสินค้าที่มีความทนทาน ใช้งานได้มากกว่าแบตเตอรี่รุ่นปกติ และไม่ต้องการการดูแลรักษามาก ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ได้ตงั้ งบประมาณการลงทุนด้านการ ตลาดในปีหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 80 ล้าน บาท จากปีนี้ที่ 60 ล้านบาท โดยงบ การตลาดที่เพิ่มขึ้นมาอีก 20 ล้าน บาทในปีหน้า เพื่อใช้ในการโปรโมต สินค้ารุน่ ใหม่ ขณะทีห่ ากราคาตะกัว่ เพิม่ ขึน้ สูงไปทีร่ ะดับ 2.5 พันดอลลาร์ ต่อตัน บริษัทฯ อาจมีการปรับราคา ขายเพิ่มขึ้นอีก 8 - 10% ตามต้นทุน วัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนผลกระทบจาก การแข็งค่าของเงินบาท บริษัทฯ ได้ รั บ ผลกระทบในระดั บ ที่ ต่ำ �

DRT ชี้โค้งสุดท้าย (ต่อจากหน้า 1)

นายไพฑูรย์ กิจสำ�เร็จ กรรมการ บมจ.กระเบื้องหลังคาตราเพชร (DRT) เปิ ด เผยว่ า แนวโน้ ม ผลประกอบการ Q4/53 จะเติบโตกว่า Q3/53 ที่มีกำ�ไร 115.94 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาสนี้ถือ เป็นช่วงไฮซีซั่น โดยหลังจากผ่านพ้นฤดู ฝนไปแล้วก็จะมีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนยังได้รับอานิสงส์ จากปัญหาน้ำ�ท่วมทำ�ให้ยอดขายของ บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ขณะเดียวกันราคาสินค้า เกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลให้กำ�ลังซื้อ ของประชาชนต่างจังหวัดอยู่ในระดับสูง

“ไตรมาสสุดท้ายปีนยี้ อดขาย ยังอยูใ่ นระดับสูงจากกำ�ลังซือ้ ทีเ่ พิม่ มาก ขึน้ ในส่วนของประชาชนต่างจังหวัด และ ยังได้รับแรงหนุนจากสายการผลิตใหม่ NT9 ด้วย ขณะเดียวกันด้านสภาพคล่อง ทางการเงินของบริษทั ฯ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ ที่ดี โดยมีผลการดำ�เนินงานมีกำ�ไรมา โดยตลอด 5 - 6 ปีที่ผ่านมา หนี้สินต่อ ทุนก็อยู่ในระดับต่ำ� รวมไปถึงการจ่าย ปันผลยังไม่ต่ำ�กว่า 50% ของกำ�ไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ก็จ่ายมากกว่ามาตลอด” นายไพฑูรย์ กล่าว

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้นำ�เข้าและ ส่งออก จึงได้ทำ�ประกันความเสี่ยง โดยธรรมชาติ (Natural Hedge) ในบางส่วนไว้แล้ว นอกจากนี้เชื่อว่าในปีหน้า ตลาดทัง้ ในและต่างประเทศจะมีการ ขยายตัวขึ้นจากปีนี้ จากปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนยอดขายจากใน

ประเทศ 50% และต่างประเทศ 50% และหากตลาดต่ า งประเทศมี ก าร เติบโตได้ดีก็มีโอกาสที่สัดส่วนยอด ขายจากต่างประเทศจะเพิม่ ขึน้ สูงกว่า ยอดขายในประเทศ

ทัง้ นีค้ าดว่ารายได้ของบริษทั ฯ ในสิน้ ปี 53 จะเติบโตมากกว่าเป้าหมาย ที่กำ�หนดไว้ที่ 10% หลังจากบริษัทฯ มียอดขายที่ดีขึ้น จากการขยายตัวของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการ พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรทีม่ กี ารลงทุน มาตั้งแต่ต้นปี ทำ�ให้ความต้องการใช้ วัสดุกอ่ สร้างขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ รวมไป ถึงยังมีสายการผลิตใหม่ NT9 ที่จะมี กำ�ลังการผลิตเต็ม 100% ในช่วง Q4/53 ที่เน้นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ “นอกจากนี้เรายังได้รับแรง

สนับสนุนจากกำ�ลังซื้อของประชาชนใน ต่างจังหวัดยังสูงขึ้น ตามทิศทางเดียวกับ การเติ บ โตของสภาวะเศรษฐกิ จ ” นายไพฑูรย์ กล่าว สำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 54 คาดว่ารายได้จะเติบโตมากกว่า 10% อย่างแน่นอน โดยแผนยุทธศาสตร์การ ดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในปี 54 ทั้งหมด จะมี ก ารหารื อ กั บ คณะกรรมการของ บริษัทฯ เพื่อหาข้อสรุปภายในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

มูลค่าการค้าจีน-แอฟริกาช่วง 11 เดือนแรกปีนี้ทะยาน 43.5%

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา ่ จีนเผย มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับภูมิภาคแอฟริกาใน ช่วง 11 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 43.5% มาอยู่ที่ 114.81 พันล้านดอลลาร์ หลังช่วงหลายปีที่ผ่าน มาจีนพยายามผลักดันความร่วมมือด้านการค้า และเศรษฐกิจกับภูมภิ าคแอฟริกาอย่างต่อเนือ่ ง โดยจีนมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทใน ประเทศออกไปลงทุนในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งส่ง ผลให้ความต้องการนำ�เข้าสินค้าในแอฟริกาเพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้ จีนมีเป้าหมายทีจ่ ะแสวงหาแหล่ง ทรัพยากรพลังงานในภูมภิ าคแอฟริกา ซึง่ ยังไม่มี การสำ�รวจด้านพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำ�คัญมากนัก

จีดีพีสหรัฐฯ Q3/10 ทบทวนใหม่ ขยายตัว 2.6% รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ปี 2011 ทบทวนใหม่ขยายตัว 2.6% สูงกว่าที่ประกาศออกมาครั้งแรกว่าขยายตัว 2.5% แต่ยังต่ำ�กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ว่าจะขยายตัว 2.8% โดยอัตราการขยายตัวของจีดพี สี หรัฐฯ ในระดับดังกล่าวยังนับเป็นระดับที่ต่ำ� ซึ่งเป็น เหตุผลว่า ทำ�ไมธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ยังคงอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสูต่ ลาดเงินอย่างต่อ เนื่อง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจดัง กล่าวยังคงไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้อัตราการว่าง งานลดลง ขณะเดียวกันทำ�ให้แรงกดดันด้าน เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ� ทั้งนี้ จากการสำ�รวจความเห็นของ นั ก วิ เ คราะห์ พ บว่ า นั ก วิ เ คราะห์ ส่ ว นใหญ่ คาดการณ์ว่า จีดีพีสหรัฐฯ ปี 2010 จะขยาย ตัวระหว่าง 2.5% - 3.3%

News Station

หน้า 5

ผู้นำ�กรีซลั่นปท.จะไม่ล้มละลายเชื่อ ศก.เฟื่องปี 2012

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า นายกรั ฐ มนตรี จ อร์ จ ปาปั น เดร ของกรี ซ เปิดเผยว่า กรีซจะไม่ล้มละลาย พร้อมกับแสดง ความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจของประเทศจะเข้าสู่ ช่วงของการขยายตัวในปี 2012 เป็นต้น “เราจะไม่ เ ผชิ ญ ภาวะล้ ม ละลาย และในปี 2012 เศรษฐกิจของเราจะเข้าสู่ช่วง ของการขยายตัว นัน่ จะเป็นของขวัญสำ�หรับทุก คนยกเว้นนักเก็งกำ�ไร และสถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ” นายกรัฐมนตรีกรีซ กล่าว โดยคำ � กล่ า วของผู้ นำ � กรี ซ มี ขึ้ น หลั ง สภาผู้ แ ทนราษฎรกรี ซ ลงมติ เ ห็ น ชอบ งบประมาณปี 2011 ซึ่งมีเป้าหมายลดการขาด ดุ ล งบประมาณของประเทศลงจาก 9.4% ของจีดีพีมาอยู่ที่ 7.4% ของจีดีพี อย่างไรก็ตาม ในปี 2011 อัตราส่วน หนี้ต่อจีดีพีของกรีซจะอยู่ที่ระดับสูงกว่า 150% จาก 127% ในปี 2009

MACO ฟุ้ง ผลงาน Q4/53 เทพ ดันรายได้ปี 53 เข้าเป้าโต 20 - 30% แหล่งข่าวจาก บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) เปิดเผยว่า สาเหตุที่ราคาหุ้น MACO ปรับขึน้ และมีแรงซือ้ เข้ามาอย่างต่อเนือ่ งในวานนี้ เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากกรณีที่คณะกรรม การบริษทั ฯ มีมติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลงวดปี 53 หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำ�หนดจ่ายเงินในวันที่ 21 ม.ค. 54 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวคงทำ�ให้นักลงทุน สนใจและเลือกเข้ามาลงทุนในหุ้น MACO สำ�หรับแนวโน้มผลประกอบการใน Q4/53 มีโอกาสออกมาในทิศทางที่ดีกว่า Q3/53 ที่ทำ�ได้

82.94 ล้านบาท เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจาก ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ฟื้ น ตั ว ประกอบกั บ ปั จ จั ย ทางการเมืองยังนิง่ กว่าทีผ่ า่ นมา ซึง่ ส่งผลให้งาน อีเวนต์ทยอยออกมามากขึน้ ประกอบกับบริษทั ฯ ยังมีงานในมือเข้ามาสนับสนุน นอกจากนี้ ในอนาคตบริษทั ฯ ยังเตรียม เข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติม เพื่อช่วยลด ความเสีย่ งและเพิม่ ช่องทางรายได้ ขณะเดียวกัน ยังมัน่ ใจว่ารายได้ในปีนจี้ ะเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้คือเติบโต 20 - 30% จากปีก่อนที่ทำ�ได้

470.90 ล้านบาท หลัง 9 เดือนแรกมีรายได้แล้ว 360.08 ล้านบาท และมีก�ำ ไรอยูท่ ี่ 41.34 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2552 ทั้งปีที่มีกำ�ไรอยู่ที่ 39.06 ล้าน บาท

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

หน้า 6

CPF เตรียมกระพือปีก เริ่มมาแล้ว! ค่อยๆ ขยับไต่ระดับขึ้นมา หลังทรุดมาพักใหญ่ โดยสัปดาห์นแี้ ม้ราคาหุน้ จะทรงๆ แต่กถ็ อื ว่ายังพอโอเค จนมาวานนีก้ ง็ ดั ฟอร์มขยับทำ�ไฮถึง 24.40 บาท พร้อมปิดตลาดสวยๆ ที่ 24.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท หรือ 2.97% มูลค่าการซื้อขาย 884.05 ล้านบาท นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า หากราคา หุ้นไม่หลุดต่ำ�กว่าแนวรับที่ 24.00 - 23.50 บาท ถือเป็นแนวโน้มในเชิง บวก มีโอกาสขึ้นต่อ มีแนวต้านอยู่ที่ 25.25 - 26.00 บาท หากผ่านไป ได้ลุ้นทดสอบระดับแนวต้านที่ 26.50 - 27.50 บาท ดูจากแนวโน้มทีผ่ ่านมา และคอมเมนต์ของกูรู น่าลุน้ เหมือนกัน นะวันนี้...

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 23/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

CPF 24.30 0.70 2.97 23.70 24.40 23.70 23.60 24.16

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

36,581,400 884,056 2.90 12.59 3.00 0.50 3.09 1.93 182,734

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/08/53 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 24.30 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำ�กัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด บริษัท กรุงเทพผลิตผล อุตสาหกรรมการเกษตร จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนหุ้น

(%)

1,786,266,235 889,525,460

23.75 11.83

471,000,000 314,637,309 145,684,000

6.26 4.18 1.94

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

คลังเล็งออกพันธบัตรออมทรัพย์เม.ย.1แสนลบ. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล การคลังดำ�เนินการออกพันธบัตร พันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุที่ยาวที่สุด ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารหนี้ รัฐบาลรุน่ อายุ 50 ปี วงเงิน 3,500 ของรัฐบาล ทำ�ให้ประเทศไทยจะ สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยว่า ล้ า นบาท ซึ่ ง ถื อ เป็ น การออก เป็นประเทศที่ 4 ในโลกทีส่ ามารถ สบน. มีแผนจะออกพันธบัตรออม ทรัพย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รุ่นอายุประมาณ 7 - 12 ปี อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ หรือแบบขั้นบันได ในช่วงเดือนเมษายน 2554 วงเงิน รวมประมาณ 100,000 ล้านบาท ซึ่ ง จะเป็ น วงเงิ น สำ � หรั บ การปรั บ โครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ไทยเข้มแข็ง น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี อ อ ก พั น ธบั ต รรั ฐ บาลในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยจะออกพันธบัตร รัฐบาลเป็นวงเงินรวม 94,500 ล้าน บาท แบ่งเป็นวงเงินเพือ่ ชดเชยการ ขาดดุลงบประมาณ 60,500 ล้าน บาท และเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 34,000 ล้านบาท เขากล่าวว่า ในไตรมาสที่ 2/2554 จะเป็นครั้งแรกที่กระทรวง

ออกพันธบัตรรัฐบาลรุน่ อายุ 50 ปี ได้ “แผนการออกพันธบัตร รัฐบาลประจำ�ไตรมาสที่ 2/2554 สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ของ สบน. ให้สอดรับกับ ภาวะอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ได้มี การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการ ปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ จากการสำ�รวจความต้องการของ นั ก ลงทุ น ระยะยาวอย่ า งถี่ ถ้ ว น ประกอบกั บ การที่ เ งิ น คงคลั ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2554 อยู่ใน ระดับที่สูงถึงกว่า 250,000 ล้าน บาท” นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว อย่ า งไรก็ ต าม สบน. จะมีการประเมินสถานการณ์ตลาด ต ร า ส า ร ห นี้ อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด และประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการ ปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสภาวะ ตลาดอย่างเหมาะสมต่อไป

ธปท.เชื่อแบงก์พาณิชย์ยังระมัดระวังการปล่อยกู้ น า ย เ ก ริ ก ว ณิ ก กุ ล รองผูว้ า่ การด้านเสถียรภาพสถาบัน การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ไม่กงั วลต่อการ ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ของระบบธนาคาร พาณิ ช ย์ ใ นขณะนี้ เนื่ อ งจาก ธนาคารพาณิชย์ยงั คงระมัดระวังใน การปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะสิน เชื่อขนาดใหญ่ ยังขยายตัวแบบ

ค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป ตามภาวะ เศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ ขณะทีย่ อดคงค้าง ของสินเชื่อรวมในระบบธนาคาร พาณิ ช ย์ ปั จ จุ บั น อยู่ ที่ ป ระมาณ 11 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากที่ 9 ล้ า นล้ า นบาทในช่ ว งวิ ก ฤต เศรษฐกิจโลกเมื่อปี 2551 “ผมไม่ค่อยห่วง แบงก์ก็ ยั ง ระมั ด ระวั ง อยู่ เราก็ ไ ม่ ห่ ว ง

ส่วนสินเชื่อขนาดใหญ่ มันค่อยๆ ขึ้นไม่โป่งมาก เศรษฐกิจปรับตัวดี ขึ้นแน่นอน” นายเกริก กล่าว ในขณะที่ ห นี้ ที่ ไ ม่ ก่ อให้ เกิ ด รายได้ (NPL) ในระบบ ธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบันอยู่ที่กว่า 4% และมีแนวโน้มลดลงในระยะ ต่อไป ก่ อ นหน้ า นี้ นายโฆสิ ต

ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการ บริหาร ธ.กรุงเทพ (BBL) ระบุว่า สภาพคล่องทางการเงินสูงจะทำ�ให้ สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อง่าย และแย่ ง ลู ก ค้ า กั น อย่ า งรุ น แรง จ น อ า จ เ กิ ด ปั ญ ห า ฟ อ ง ส บู่ และคุณภาพหนี้ที่แย่ลง คล้ายกับ วิ ก ฤตการเงิ น ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี 2540 www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

QH เผยบ.ย่อยต่ออายุเช่าเซ็นเตอร์พอยต์วทิ ยุอกี 3 ปี 340 ลบ. นางสุวรรณา พุทธประสาท รองกรรมการ ผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการต่ออายุ สัญญาเช่าอาคารโรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ วิทยุ โดยให้บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (QH ถือหุน้ อยู่ 100%) ต่ออายุสญั ญาเช่าอาคาร โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ วิทยุ เป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 56) จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ - II เป็นจำ�นวนเงินค่าตอบแทน การเช่าทรัพย์สินรวมไม่เกิน 340 ล้านบาท

BANPU จ่ายปันผลพิเศษงวด 9 เดือน 5 บ./หุ้น จ่าย 21 ม.ค. 54 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู (BANPU) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายเป็นกรณีพิเศษ จากกำ�ไรสะสมและผลการดำ�เนินงาน งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 53 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำ�นวน 271,747,855 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 1,358,739,275 บาท โดยจ่ายจาก กำ �ไรที่ ผ่ า นการเสี ย ภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คลแล้ ว ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี มีกำ�หนด จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 ม.ค. 54

AFET

“ถ้าไม่ผ่าน Hight เดิมที่ 148.70 บ./ก.ก. สัญญาณขายโผล่”

หน้า 8

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการรับเงินปันผลระหว่างกาลกรณีพิเศษ คือ วันที่ 6 ม.ค. 54 กำ�หนดให้เป็นวันกำ�หนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Record Date) สำ � หรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายที่ มี ชื่ อ ปรากฏในทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาลกรณีพิเศษ และวันที่ 7 ม.ค. 54 กำ�หนดให้เป็นวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ สำ�หรับรวบรวม รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 35 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

TFEX

“LTF-RMF และ Window Dressing ช่วยหนุนตลาด”

นักวิเคราะห์ บริษทั แอโกรเวลท์ จำ�กัด (AGR)

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST

RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 263 สัญญา สถานะคงค้าง 3,416 สัญญา - ปิด 147.65 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.35 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54)

SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 10,925 สัญญา สถานะคงค้าง 28,752 สัญญา - ปิด 709.40 จุด เพิม่ ขึน้ 0.60 จุด (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53)

ปัจจัยบวก - ตลาด TOCOM เปิดเทรดตามปกติ - ระยะสัน้ พืน้ ฐานยังช่วยหนุน - น้�ำ มันยังยืน 90 เหรียญ ปัจจัยลบ - หากราคาไม่ผา่ น Hight เดิมที่ 148.70 บ./ก.ก. จะมีแรงขายออกมา - เงินเยน - ดอลลาร์ แข็งค่า - ตลาดน้�ำ มันมีแรงขายทำ�กำ�ไรบริเวณ 90 เหรียญอย่างหนาแน่น - ภาคใต้เริม่ มีฝนตกลกลง เหลือ 40 - 50% และบางพืน้ ทีเ่ หลือเพียง 30% - วันสุดท้ายของสัปดาห์ แถมใกล้หยุดยาวปีใหม่ กลยุทธ์ - รอขายหากไม่ผา่ น 148.70 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) - แนวรับ 146 บ./ก.ก. ถัดไป 140 บ./ก.ก. - แนวต้านสำ�คัญ 150 บ./ก.ก.

ปัจจัยบวก - เม็ดเงินจาก LTF - RMF ยังเข้าหุน้ ไทยต่อเนือ่ ง - บจ.เตรียมทำ� Window Dressing - น้�ำ มันยืน 90 เหรียญ หนุนหุน้ พลังงาน ปัจจัยลบ - เงินเฟ้อในอนาคตจะสูงจากราคาน้�ำ มันแพง - วอลุม่ เริม่ เบาบาง เพราะใกล้หยุดยาวสิน้ ปี - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทย 84.66 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) - แนวรับ 701 จุด - แนวต้าน 716 จุด - ด้าน SET50 ประเมินแนวรับ 703 จุด แนวต้าน 717 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

Dynamic Station

หน้า 9

BROOK โฉ่งฉ่างไปรึเปล่า!!! “BROOK” ฮอตสุดขีด!! ราคาหุ้นพุ่งกระฉูด ไต่ 60% ภายใน 4 วันทำ�การ แถมทำ�นิวไฮ รอบ 5 ปี คาดนักลงทุนไล่ซื้อหุ้นเก็งผลประกอบการ หลังเห็นกำ�ไรส่อแววทะลุ 100 ล้านบาท ด้านโบรกเกอร์แนะหลีกเลี่ยงการลงทุน เหตุสภาพคล่องต่ำ� แนวโน้มธุรกิจตีบตัน ชี้หากราคาหลุด ต่ำ�กว่า 1.20 บาทให้ขายตัดขาดทุน แต่ถ้ายืนอยู่มีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1.40 - 1.50 บาท หุน้ บมจ.บรุค๊ เคอร์ กรุป๊ (BROOK) หนึ่งในหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นสุดในรอบ สัปดาห์ที่ผ่านมา และหากจะบอกว่าราคา หุน้ เคลือ่ นไหวโฉ่งฉ่างเกินความพอดีกค็ งไม่ ผิด! เพราะจากการตรวจสอบข้อมูลย้อน หลังพบว่า ที่ผ่านมา BROOK เป็นหุ้นที่มี วอลุ่มน้อยมาก สภาพคล่องก็อัตคัดขัดสน จนบอกไม่ถกู และเชือ่ ว่านักลงทุนบางท่าน ที่ ไ ล่ ซื้ อ หุ้ น ตั ว นี้ ยั ง ไม่ ท ราบด้ ว ยซ้ำ � ว่ า BROOK ทำ�มาหากินอะไร!!! เฉลยกั น ตรงนี้ เ ลยว่ า BROOK มีโครงสร้างธุรกิจ 3 ส่วน คือ 1. งานด้าน วาณิชธนกิจ 2. งานวิจยั และเป็นทีป่ รึกษา ให้กบั ภาคธุรกิจ 3. บริการเงินร่วมทุนและ บริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น !!..อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วคงไม่ สำ � คั ญ อี ก แล้ ว เพราะราคาหุน้ ทะยานไปไกลเกินกว่าจะมา พูดถึงเรื่องพื้นฐานในตอนนี้ ทั้ ง นี้ BROOK ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ชั ด เจนตั้ ง แต่ วั น ที่ 20 ธ.ค.ที่ ผ่ า นมา จากระดับ 0.85 บาท ขึ้นไปแตะจุดสูงสุด วานนี้ที่ 1.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท ราว 60% ภายใน 4 วันทำ�การ นอกจาก

นี้ราคาหุ้นยังทำ�นิวไฮในรอบ 5 ปี อีกด้วย อย่างไรก็ตาม BROOK เป็นหุ้นที่ มีพื้นฐานรองรับ แม้จะไม่แข็งแกร่งมาก แต่ก็ไม่ขี้เหร่ซะทีเดียว ที่สำ�คัญปีนี้บริษัท น่าจะกลับมามีกำ�ไรเกินระดับ 100 ล้าน บาทอีกครั้ง หลังจากที่ 3 ปีหลังสุดทำ� กำ �ไรได้ น้ อ ยมาก บางปี เ ลวร้ า ยถึ ง ขั้ น ขาดทุนเลยทีเดียว แต่จดุ เด่นของ BROOK อยู่ ที่ กำ � ไรสะสม ล่ า สุ ด มี อ ยู่ ป ระมาณ 150 ล้านบาท แถมเป็นบริษัทที่มีหนี้ต่ำ� มาก ประมาณ 29 ล้านบาท ทำ�ให้ฐานะ การเงินมีความคล่องตัวสูง นอกจากนี้ BROOK ยังเป็นหนึ่ง ในบริษัทที่มีอัตรากำ�ไรสุทธิสูงสุดในตลาด หุ้น โดยมีอัตรากำ�ไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 42% มี ROA และ ROE อยู่ที่ประมาณ 24% ส่วนอัตราการจ่ายปันผลไม่สม่�ำ เสมอเท่าที่ ควร เนือ่ งจากผลประกอบการค่อนข้างสวิง ตามธรรมชาติของธุรกิจหลัก ทั้งนี้ นักวิเคราะห์แนะนำ�ว่านัก ลงทุนควรหลี กเลี่ยงหุ้นตัว นี้ เนื่องจาก สภาพคล่องต่ำ� และอยู่ในธุรกิจที่ไม่น่า สนใจ แม้ ใ นทางเทคนิ ค ส่ ง สั ญ ญาณว่า

BROOK มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยหากราคาไม่ต�่ำ กว่า 1.20 บาท มีโอกาส ที่ จ ะขึ้ น ไปทดสอบแนวต้ า นบริ เ วณ 1.40 - 1.50 บาทได้ แต่ ห ากต่ำ � กว่ า 1.20 บาท ก็ต้องทำ�ใจขายตัดขาดทุน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station

กระเพาะปลา

by Jackal_XIII

เวลาที่เกิดหิวขึ้นมาตอนดึกๆ แต่ไม่อยากกินอะไรให้หนักท้องมากนัก หลายๆ คนมักนึกถึงกระเพาะปลาร้อนๆ สักถ้วยกินให้อุ่นๆ ท้อง กินไปก็สงสัยไปว่าทำ�ไมจึงเรียกว่า “กระเพาะปลา” ทั้งที่จริงๆ แล้วมันคือถุงลมที่ช่วยในการดำ�น้ำ�ของปลาต่างหาก ซึ่งกระเพาะปลาที่เรา นำ�มากินกันนั้นก็มาจากปลาหลายชนิด ทั้งปลากุเลา ปลากะพง ปลาอินทรี ปลาไหลทะเล ฯลฯ ซึ่งราคาก็จะถูกแพงต่างกันไป ยิ่งเป็นปลา ทะเลน้ำ�ลึกก็จะยิ่งแพงมากขึ้น ชาวจีนรู้จักกินกระเพาะปลามานานกว่า 1,600 ปีแล้ว และยังใช้กระเพาะปลาเป็นเครื่องบรรณาการที่หัว เมืองแถบชายฝัง่ ทะเลจะต้องจัด ถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินจีนมาตัง้ แต่สมัยราช อาณาจักรถัง นอกจากนั้นตำ�รายาจีนยังถือว่ากระเพาะปลาเป็นยาชูกำ�ลัง มีสรรพคุณในการเสริมหยิน บำ�รุงเซลล์และเนื้อเยื่อ ทำ�ให้เนื้อเยื่อแข็งแรงและ กระชับ เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้พลังงาน แก้อาการตกเลือด เป็นยา อายุวัฒนะ ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น เลือดลมไหลเวียนดี ทำ�ให้มีพละกำ�ลัง เมนู ก ระเพาะปลาที่ นิ ย มกั นในบ้ า นเราก็ เ ช่ น กระเพาะปลาน้ำ� แดง กระเพาะปลาผัดแห้ง ยำ�กระเพาะปลา ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ถูกปากนักกิน แต่บางครั้งก็ต้องเซ็งเมื่อบางร้านใช้ หนังหมูมาหลอกว่าเป็นกระเพาะปลาเสียนี่

SYNEX ส่งมอบภารกิจ Library IT แก่โรงเรียนในฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา

สุวรรณี ลี่ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้เกียรติขึ้นบนเวที เพื่อทำ�การส่งมอบภารกิจ ห้องสมุดไอที (Library IT by Synnex) ให้กับตัวแทนของโรงเรียนใน จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.นครราชสีมา ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม และโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรี ย นหนองพลวงพิ ท ยา โรงเรี ย นบ้ า นนา (ประสิ ท ธิ์ วิ ท ยาคาร) และโรงเรี ย นบ้ า นปากช่ อ ง (คุ รุ ส ามั ค คี 1) จังหวัดนครราชสีมา ณ บุหงาส่าหรี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน

พรูเด็นเชียล เปิดตัวกรมธรรม์บำ�นาญ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดตัวกรมธรรม์บ�ำ นาญที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของเงินบำ�นาญสูงถึงปีละ 15% ของทุนประกันภัย การันตีการจ่ายเงินบำ�นาญ 15 ปี กรณีผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่ รับผลประโยชน์รวมสูงถึง 390% ของทุนประกันภัย รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 200% ของทุนประกันภัย โดยเสนอขายผ่านช่องทางตัวแทนของบริษัทฯ และช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ “กรมธรรม์บำ�นาญจากพรูเด็นเชียล” เป็นแบบประกันภัยที่นำ�เสนอความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการออมที่ให้ผลตอบแทนที่ แน่นอน รวมถึงมีรายได้ประจำ�หลังเกษียณอายุ เริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 30 - 55 ปี ชำ�ระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี และเมื่อ ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินบำ�นาญสูงถึงปีละ 15% ของทุนประกันภัย ไปจนครบกำ�หนดสัญญากรมธรรม์ที่อายุ 85 ปีในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ การันตีการจ่ายเงินบำ�นาญตลอด 15 ปี กรณีผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่ รวมรับผล ประโยชน์บำ�นาญตลอดสัญญาสูงถึง 390% ของทุนประกันภัย กำ�หนดจำ�นวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ�ที่ 5 หมื่นบาท โดยลูกค้า สามารถเลือกชำ�ระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน และรายเดือนได้ รวมถึงผู้เอาประกันภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ได้อีกด้วย

มุมการตลาด

BenQ เปิดตัวกล้องดิจิตอล 2 รุ่นใหม่ล่าสุด T1460 และ E1460

BenQ ต้อนรับปีใหม่ส่งกล้องดิจิตอล รุ่นใหม่ล่าสุดให้คุณสามารถบันทึกทุกช็อตได้อย่างง่ายด่าย ส่งกล้องดิจิตอล รุ่น T1460 หน้าจอกว้าง 3 นิ้ว ระบบสัมผัส และรุ่น E1460 หน้าจอ 2.7 นิ้ว มีความละเอียดสูงถึง 14 เมกะพิกเซล สามารถ บันทึกภาพวีดีโอระบบ HD 720P และมีเทคโนโลยี HDR ให้ภาพสวยทุกสภาวะแสง พร้อมลูกเล่นการทำ�งานอีกหลายฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็นระบบ LOMO Effect ซึ่งช่วยให้สามารถปลี่ยนภาพปกติให้เป็นภาพ LOMO ได้ในพริบตา ปรับภาพให้เป็นแสง แบบ Off - Kilter และมีสีสันที่เข้มเกินจริงทำ�ให้กลายเป็นภาพที่เสมือนภาพถ่ายศิลปะในแกลอรี่ และลูกเล่นที่สองเอาใจคอวัย รุ่นด้วยเลนส์ Fisheye ให้ภาพเป็นมุมกว้างที่มีมิตินูน สร้างสรรค์ภาพให้มีมิติที่สนุนสนานมากขึ้นและระบบอื่นๆ ที่เพิ่มลูกเล่น อีกมากมาย พร้อมทั้งโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติมีให้เลือกมากมายถึง 12 โหมด ให้คุณได้จับจองเป็นเจ้าของหรือจะมอบเป็นของ ขวัญปีใหม่ด้วยราคาสบายๆ กระเป๋า สนใจเป็นเจ้าของได้ตามร้านค้าไอทีชั้นนำ�ทั่วไป www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ วิธีคิดแบบ ซีอีโอ

ตอนที่ 1

“ช่วงชัย นะวงศ์” แห่ง ฟินันเซีย ไซรัส

ในวงการหลักทรัพย์ ชายนาม “ช่วงชัย นะวงศ์” ถือว่าเป็น ที่รู้จักกันดี อดีต ซีอีโอ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ต่อเนื่อง กับ บล.โกลเบล็ก จนถึงการครองบัลลังก์ ซีอีโอ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในปัจจุบนั คนในวงการนีร้ ดู้ ถี งึ แก่นแท้ของผูบ้ ริหารทีม่ คี วามคิดทีส่ ขุ มุ รอบคอบ มองการไกล เป็นผูว้ างรากฐานทีส่ �ำ คัญและมัน่ คงต่อองค์กร ทีไ่ ว้วางใจให้ชายคนนีเ้ ข้านัง่ บริหาร รวมถึงเป็นทีเ่ คารพนับถือสำ�หรับ ผู้ร่วมงาน ดั่งจะเห็นได้จากการที่มักจะมีลูกน้องติดสอยห้อยตามไป ด้วยเสมอเมื่อยามแม่ทัพคนนี้เปลี่ยนสำ�นัก ช่วงชัย ถือเป็นผูน้ ำ�ทีแ่ สวงหาอนาคตทีม่ นั่ คงเสมอ แต่ละคำ� พูดทีอ่ อกจากปากชายผูน้ หี้ นักแน่นเสมอ จากพืน้ ฐานการบริหารงาน แบบอนุรักษ์นิยม ผสมผสานกับแนวคิดใหม่ๆ การขยับขยายในส่วน

งานต่างๆ จึงมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ทำ�เฉพาะธุรกิจที่มี ความเชีย่ วชาญ อีกทัง้ ไม่ท�ำ อะไรทีเ่ กินตัว เพราะเขาเชือ่ ในหลัก การเติบโตอย่างมั่นคง และแข็งแกร่ง ช่วงชัย เป็นอีกหนึ่งคน การเงินที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก ประกอบกับความ ทะเยอทะยานในการสร้างความมัน่ คงอันแรงกล้า เขาจึงเชือ่ มัน่ เสมอต่อความสำ�เร็จกับทุกองค์กรที่ผ่านมือเขา (อ่านต่อฉบับหน้า...)

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

ก.ค. 52 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด เม.ย. 46 - ก.ค. 52 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด มิ.ย. 44 - มี.ค. 46 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด มี.ค. 41 - ส.ค. 44 : กรรมการผูจ้ ดั การ - ธุรกิจวาณิชธนกิจบริษทั หลักทรัพย์ บี เอ็น พี พาริบาร์ พีรีกรีน จำ�กัด ก.ย. 39 - มี.ค. 41 : กรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจหลักทรัพย์บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนพล (มหาชน) จำ�กัด มิ.ย. 34 - ส.ค. 39 : รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ดอยซ์มอร์แกน เกรน เฟล (ประเทศไทย) จำ�กัด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

Professional Station บล.เอเซีย พลัส แนะนำ� “ถือ” Fair Value 42 บาท

TISCO มูลค่าเหมาะสม 42 บ. ฝ่ายวิจยั มีแนวโน้มปรับเพิม่ ประมาณ การกำ�ไรสุทธิ TISCO ปี 2554 เพื่อสะท้อน กลยุทธ์ธุรกิจปี 2554 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยในเบื้องต้นคาด ว่ า กำ �ไรสุ ท ธิ ปี 2554 จะเติ บโตเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 29%YoY จากเดิ ม ที่ ค าดว่าจะเติบโตเพียง 14.4%YoY แม้ ค าด NIM จะยั ง ค่ อ นข้ า ง ทรงตัว แต่สามารถคาดหวังการตัง้ สำ�รองหนีฯ้ ทีก่ ลับสูร่ ะดับปกติได้ ซึง่ จากตัวเลขกำ�ไรสุทธิ ภายหลังปรับประมาณการที่ประเมินไว้เบื้อง ต้นดังกล่ าว คาดว่ าจะทำ�ให้ Fair Value

ปี 2554 ของ TISCO ทีอ่ งิ ระดับ PBV 2.2 เท่า (เดิม 2 เท่า) ภายใต้คาดการณ์ ROE ระยะ ยาวที่ 24% (เดิมคาด 22.4%) เพิ่มขึ้นเป็น 47 บาท จากปัจจุบันที่ 42 บาท ซึ่งจะช่วย เพิ่ ม Upside เป็ น 19.7% จากราคาหุ้ น ปัจจุบัน ราคาหุน้ TISCO มีการปรับตัวขึน้ มา อย่ า งรวดเร็ วในช่ ว งที่ ผ่ า นมา โดยมี PBV ถึง 2.1 เท่า ในปี 2553 แล้ว ซึง่ สูงสุดในกลุม่ เช่าซื้อรถยนต์ที่ฝ่ายวิจัยศึกษา จนถือว่าได้ สะท้อนปัจจัยบวกต่างๆ ไปมากทัง้ ในเรือ่ งของ

คาดการณ์การเติบโตของ EPS ปี 2553 ในเชิง รุกถึง 52%YoY โดยราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside เพี ย ง 7% ทำ �ให้ ฝ่ า ยวิ จั ย คาดว่ า ราคาหุ้ น TISCO ไม่น่าจะ Outperform ตลาดในระยะ 2 - 3 เดือนข้างหน้า จึงแนะนำ�เพียงถือรับ ปั น ผล หรื อให้ Switch ไปลงทุ นใน TCAP และ KK ซึ่ ง ยั ง มี PBV และ PER ต่ำ � กว่ า และมี Upside ที่ดีให้เข้าลงทุน

Photo Release

NINE มอบเงินสนับสนุนโครงการอ่านตามอำ�เภอ(ใจ)

ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับผู้บริหาร รุ่นที่ 11 (ปปร. รุ่นที่ 11) มอบเงินสนับสนุนโครงการอ่านตามอำ�เภอ(ใจ) ผ่าน ธนะชัย สันติชัยกูล ประธานกรรมการ และ เกษรี กาญจนะวนิชย์ กรรมการผู้อำ�นวยการ บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE) เพื่อสร้าง โอกาสการเข้าถึงหนังสือแก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ มุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

โดยหมายเลข

Gossip Station

หน้า 14

Forward mail เรื่องสาวหาคู่

....บทความที่จะกล่าวต่อไปนี้นำ�มา จาก Forward mail ซึ่งออกเป็นแนวประชด ประชันสาวๆ ที่อยากได้แฟนรวยๆ โดยมีนัก ค้าหุ้นในวันขาขึ้นเข้ามาโต้ตอบกลับไปชนิด แสบคันๆ เรื่องมันมีอยู่ว่า...... e-mail จากสาวสวยคนนึงเขียนถึง ผู้ชายที่รู้จักในเน็ตผ่านการโพสใน ห้องสินธร เว็บพันทิป เผยแพร่ถึง หลายๆ คนว่า : ก่อนอื่นดิฉันขอสาบานว่า สิ่งที่ดิฉันพูดเป็นความจริงค่ะ ดิฉัน อายุ 25 ปีคะ่ ความสูง 172 ซม. น้�ำ หนัก 50 กิโล ส่วนสัด 34-24-36 ผมยาว หน้าตาจัดว่าสวยมาก เซ็กซี่ มีรสนิยม ดิฉันอยากจะแต่งงานกับ ผู้ชายรายได้สักสองแสนบาทอัพต่อ เดือนสักคน คุณอย่าเพิ่งมองฉันโลภ นะคะ รายได้ประมาณสองแสนเนี้ย แค่ชนชัน้ ระดับกลางๆ ในห้องสินธร หรือวงการตลาดหุ้นเอง ฉันไม่ได้ เรียกร้องมากไปใช่ไหมคะมี ใครใน พันทิพ ห้องสินธรนี้ที่รายได้เกินสอง แสนบ้างคะ พวกคุณแต่งงานไปกัน หมดหรือยัง กรุณาช่วยตอบดิฉันที ค่ ะ คื อ ดิ ฉั น อยากแต่ ง งานกั บ คน รวยๆ อย่างพวกคุณ พวกที่ดิฉันคบ ด้วยนี่มีแต่พวกธรรมดาๆ รายได้ อย่างมากไม่เกินสามหมืน่ เอง รายได้ แค่นี้จะอุตริไปซื้อบ้านแถวสีลมเนี่ย ยังได้แค่มองเลยใช่ไหมคะ ดิฉันมี คำ�ถามดังนี้ค่ะ กรุณาช่วยตอบด้วย นะคะ 1. หลังจากตลาดหุ้นเปิด พวกคุ ณ มั ก ไปต่ อ ที่ ไ หนกั น คะ (ชื่อร้าน, ผับ, Fitness, ฯลฯ) 2. ถ้าจะแอบมองสาว คุณจะมอง สาววัยไหนคะ 3. ทำ�ไมคนที่แต่งงานกับคนรวยๆ ถึงมีแต่พวกอาซิม่ เฉิม่ ๆ รสนิยมห่วยๆ ล่ะคะ 4. คุณใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ เลือกคนที่คุณจะแต่งงานด้วยคะ” หลังจากนั้นไม่เกิน 30 นาที ก็มีเมล์ จากชายหนุ่มคนนึงส่งมาถึงเจ้าหล่อนว่า :

เมื่ อ คุ ณ มี ค วามสวย และผมมี เ งิ น แน่นอนว่ามัน Fair และน่าจะเป็นไปได้กับ โอกาสทางธุรกิจที่คุณเสนอแต่ก็ติดปัญหาที่ว่า ความสวยของคุณนั้นจืดจางลงทุกวัน ในขณะ ที่เงินของผมไม่ได้ไปไหน ถ้าไม่มีปัญหาอะไร หรือในอีกนัยหนึง่ รายได้ของผมมีแต่จะเพิม่ ทุก ปี และเงิ น ของผมก็ ส ามารถนำ �ไปใช้ ใ ห้ ก่ อ ให้เกิดผลตอบแทนงอกเงยขึ้นอย่าง สม่ำ�เสมอ ในขณะที่คุณไม่ได้สวยขึ้น เมือ่ ข้ามปี และมีแนวโน้มทีจ่ ะลดลงๆ ในแต่ละปีที่ผ่านไปเช่นกัน ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง นั ก เศรษฐศาสตร์ คุณคือสินทรัพย์ทเี่ สือ่ ม ค่า ไม่ได้เสื่อมธรรมดานะ เสื่อมแบบ อัตราก้าวหน้า ดังนั้นถ้าความสวยคือ สิง่ เดียวทีค่ ณุ มีกจ็ งคิดต่อว่า 10 ปีขา้ ง หน้าจะทำ�อย่างไร นิยามที่เราใช้กันในตลาดหุ้น คือ ทุกๆ การ Trade มี Position การคบกั บ คุ ณ ก็ ถื อ เป็ น Position แต่ถ้า Value ของมันลดลง เราจะ ขายมั น ทิ้ ง ไม่ ใ ช่ ค วามคิ ด ที่ ดี ที่ จ ะ ดั น ทุ รั ง เก็ บ มั นไว้ ซึ่ ง หมายถึ ง การ แต่งงานที่คุณต้องการ อาจจะแทงใจ ดำ � ถ้ า ผ ม ต้ อ ง บ อ ก คุ ณ ต ร ง ๆ อย่างจริงใจว่า ถ้า Value ของ Asset ลดลงเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ขายทิ้ง เราจะ ใช้วิธีการ “ให้เช่าซื้อ” แทน แน่นอน ว่าคนที่มีรายได้เกินสองแสนบาทต่อ เดื อ นฉลาดพอ พวกเขาแค่ ค บคุ ณ แต่จะไม่แต่งงานกับคุณ ดังนั้นจึงขอแนะนำ�คุณอย่าง หวังดีวา ่ คุณควรทีจ่ ะหยุด ทีจ่ ะหาวิธี ที่จะได้แต่งงานกับคนรวย และคุณ ควรทีจ่ ะทำ�ให้ตวั เองเป็นคนทีม่ รี ายได้ เกินสองแสนบาทแทนซะเอง หน่อยซึง่ ก็น่าจะผ่านเกณฑ์ของคุณ ดังนัน้ ผมเชือ่ ว่า ซึ่งในทางเทคนิคแล้วน่าจะมีโอกาส คำ�ตอบของผม น่าจะไม่ทำ�ให้คุณเสียเวลาอ่านนะ มากกว่าการหาคนรวยแต่โง่คนนึง (รวยธรรมดา ครับ จากมุมมองของผมซึ่งเป็นนักธุรกิจ การที่ อย่างเดียวไม่พอ ต้องโง่พร้อมด้วย) แต่งงานโดยเลือกเฉพาะทีค่ วามสวยเพียงอย่างเดียว หวั ง ว่ า คำ � ตอบนี้ จ ะช่ ว ยคุ ณ ได้ บ้ า ง นั้น ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด คำ�ตอบนั้น อย่ า งไรก็ ต ามถ้ า หากคุ ณ สนใจ Option ง่ายมาก อธิบายตามตรง จากข้อมูลที่คุณให้มา ในบริการ “เช่าซื้อ” กรุณาติดต่อผม..... เพื่อทำ� คุ ณ พยายามจะเน้ น จุ ด แข็ ง ของสิ น ค้ า คื อ Bid - Offer ในโอกาสต่อไป “ความสวย” เพื่อแลกกับ “เงิน” ถึงคุณสุดสวยครับ...หัวข้อกระทูข้ องคุณน่า สนใจมากครับ และคงมีผู้หญิงหลายคนมีคำ�ถาม เดียวกันกับคุณ ขออนุญาตตอบคำ�ถามในมุมมอง ของคนเล่นหุ้นแบบผมนะคับ รายได้ของผมจากการเป็นนักวิเคราะห์ หลักทรัพย์และลงทุนในตลาดหุ้นมากว่า 10 ปี อยู่ที่ประมาณห้าแสนบาทต่อเดือนขาดเหลือนิด

R

www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

ทิ ศ ทางดั ช นี หุ้ น ไทยวั น นี้ จ ะ เคลือ่ นไหวกรอบแคบ ปริมาณการซือ้ ขาย เบาบางกว่าวานนี้ หลังต่างชาติชะลอ ลงทุน แต่เชือ่ ว่าตลาดหุน้ ยังพอมีแรงหนุน จากนักลงทุนสถาบันประเภทกองทุน LTF และ RMF ที่เข้าซื้อช่วงปลายปี รวมถึง นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยที่ เ ข้ า มาซื้ อ เก็ ง กำ �ไร ระยะสั้ น ประเมิ น กรอบแ นวรั บ 1,020 - 1,018 จุ ด ส่ ว นแนวต้า น 1,025 - 1,028 จุด กลยุทธ์แนะนำ�นัก ลงทุ น ระยะกล างและระ ยะยาวถื อ หุ้ น ข้ามปี

ประเมินทิศทางตลาดหุน้ ไทยวัน นี้ ยั ง เคลื่ อ นไหวแดนบวกต่ อ เนื่ อ ง โดยดัชนีฯ มีโอกาสทดสอบแนวต้านถัด ไปที่ 1,030 จุด ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ ทิศทาง ตลาดหุน้ ไทยในสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน ธันวาคมนี้ให้เคลื่อนไหวแดนบวกกรอบ 1,020 - 1,050 จุด แต่อย่างไรก็ดี จากที่ใกล้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ทำ�ให้นักลงทุนชะลอการซื้อขาย มีเพียง การเข้าซื้อของกองทุน LTF และ RMF ที่พยุงตลาดฯ

หน้า 15

แนวโน้มดัชนีฯ วันนี้จะแกว่งตัว มากขึ้น และมีโอกาสปรับลดลงหลังบวก มา 2 วันทำ�การ นักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ใน มือแนะนำ�ขายทำ�กำ�ไรบางส่วน ขณะที่ นักลงทุนที่ต้องการลงทุนช่วงนี้ควรเลือก ลงทุนรายตัว แต่ยังไม่แนะนำ�หุ้นมาร์เก็ต แคปใหญ่ เนื่องจากมีแนวโน้มอ่อนตัวลง หลังต่างชาติชะลอลงทุนช่วงใกล้เทศกาล ปีใหม่ โดยประเมินแนวรับ 1,016 - 1,010 จุด ส่วนแนวต้าน 1,025 - 1,030 จุด

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 ธันว�คม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,463.72 14.06% 2,354.78 9.56% 5,777.15 23.45% 13,041.70 52.93%

2,632.13 10.68% 2,785.54 11.31% 5,861.80 23.79% 13,357.88 54.22%

831.59 -430.76 -84.65 -316.18

Last Update

23/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,021.27 711.63 1,553.61 267.4

Chg 2.13 1.32 3.1 1.06 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

23/12/10

%Chg 0.21 0.19 0.2 0.4 24,637.35 431.85

16:59:55

AGRO 2 A dv ance 35%

Decline 32%

1.5

TECH

No C hange 33%

1.91

CONSUMP

1

0.94

0.5

-0.08

0

SERVICE

-0.18

-0.5

FINCIAL

0.03

-0.48 Decline 33%

A dv ance 35% No C hange 32%

1.09

RESOURC

0.53

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 ธันว�คม 2553

PTT

( Day )

: PTT 2,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 319.00 Chg -1.00  %Chg -0.31  Open 321.00  High 323.00  Low 318.00  Prev 320.00  Avg 321.19  AccVol 5,240,500  AccVal(K฿) 1,683,188  %Fluct 1.56  P/E 11.84  P/BV 1.94  DPS(Baht) 4.75  Yield(%) 2.64  EPS(Baht) 26.94  MktCap(Mil.) 907,815  Broker Target Update TSC 305 17/12/10 หลักทรัUS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น365 ต์การเปลีย่ นแปลง 16/12/10 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 13/12/10 ค่าการ ASP ม่ ขึน้ มากที 424.24

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

323.00

322.00

Price

321.00

320.00

319.00

318.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันว�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 ธันว�คม 2553

PTTC08CA

( Day )

Price & Fundamental Symbol PTTC08CA

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: PTTC08CA

0.75 0.07  10.29  0.70  0.77  0.69  0.68  0.75  7,837,100  5,888  10.67  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  38  Target Update

No Comment

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0.77

0.76

0.75

0.74

0.73

0.72

0.71

0.70

0.69

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันว�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 ธันว�คม 2553

BROOK

( Day )

Price & Fundamental Symbol BROOK

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: BROOK

20,000,000 18,000,000 16,000,000

1.31 0.24  22.43  1.08  1.35  1.07  1.07  1.26  129,157,500  163,155  22.22  8.73  1.93  0.02  N/A  0.15  957  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

14,000,000

Vol.

12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

ATO/C Volume 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21 1.20 1.19 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07

0

Price

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 519 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 24 ธันวาคม 2553 08:30

ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน “บัวหลวงแฟร์ วันเกษตรก้าวหน้า 53” อาคารสำ�นักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

08:45

เครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ จัดพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money 2010 - 2011 ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

09:00

ตลท. จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี - ดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม แฟคทอรีแ่ อนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ “M - WHA” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์

10:00

บริษัท อสมท ร่วมกับ บริษัท เพลย์เวิร์ค ขอเชิญร่วมงาน แถลงข่าว เปิดตัวเครือข่าย ระบบสื่อสารใหม่ล่าสุด อาคารที่ทำ�การ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท

15:00

งาน Thailand Smart Money ขอเชิญท่านเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ Smart Insurance 2011 ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์

--บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 24 ธ.ค. 2553  
Investor_station 24 ธ.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement