Page 1

Investor Station ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.efinancethai.com hai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.

ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

News Station

www.efinancethai.co 5

www.efinancethai.com hai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.efinancethai.com

www.

www.efinancethai.co

www.efinancethai.com

www.

SYMC ลัน ่ รายได้ปน ี โี้ ต 20%

เพิม่ งบลงทุนเป็น 600 ลบ.

SYMC มั่นใจรายได้ปี 55 โตตามเป้าที่คาดขยับ 20% จากปีก่อนทำ�ได้ 705.88 ล้านบาท ขณะที่เพิ่มงบลงทุนปีนี้อีก 100 ล้านบาท จากเดิม 500 ล้านบาท หลังสร้างสำ�นักงานใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พร้อมหวังเชื่อมโยงโครงข่ายใยแก้วนำ�แสงไปประเทศพม่า ได้ภายใน Q3/55

7 8 9

ฟิทช์หั่นอันดับเครดิตสกุลเงิน ในปท.-ตปท.ของญี่ปุ่นมาอยู่ที่ A+ เวิลด์แบงก์คาด GDP ไทยปีนี้ โต 4.5% แนะรับศก.โลก UAC เปลี่ยนแผนเพิ่มทุนขายผถห.เดิม เป็นขาย PP จำ�นวน 22 ล.หุ้น

Dynamic Station ศัพท์การลงทุน C

10

Lifestyle Station คนมีค่าด้วยคุณธรรม

13

มองหุ้ นจากเซียน เก็งกำ�ไรหุ้นพื้นฐานดี

14

Data Station

ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

CPN รับค่าแรง-ค่าไฟกระทบกำ�ไร Q2/55 แต่มั่นใจรายได้ดีกว่า Q1/55

ต่อหน้า 3

KCE อนุมตั ซ ิ อื้ หุน้ คืน 46.4 ล้านหุน้ ต่อหน้า 4

SET News

“ธีรภาระกิ พงศ์จ จัTUFนศิริ” ยึ ด อาณานิ ค มโลกอาหารทะเล

ตอนที่ 8

ต‡อหนˆา 12

IRPC ร่วมลงทุน ในอูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) 25%

คิดเป็นมูลค่า 5.3 พันลบ. ต่อหน้า 8

SC

ราคาพื้นฐาน 16.35 บาท ต่อหน้า 6


Investor Station ฉบับที่ 844 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

SYMC (ต่อจากหน้า 1)

นายกรั ณ ย์ พ ล อั ศ ว สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น (SYMC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มั่นใจรายได้ ในปี 55 จะเติบโตตามเป้าทีว่ างไว้ ที่ 20% จากปีก่อนที่ท�ำ ได้ 705.88 ล้ า นบาท หลั ง ผลงานในช่ ว ง ไตรมาส 1/55 เติบโตทั้งรายได้ และกำ�ไร พร้ อ มทั้ ง คาดว่ าในช่ ว ง ไตรมาสต่อไปบริษัทฯ จะทำ�ผล งานได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง คาดว่ า จะเติ บโตได้ ต ามเป้ า ที่ บริ ษั ท ฯได้ เ คยตั้ ง เป้ า ไว้ ทั้ ง นี้ ไตรมาส 1/55 บริษัทฯ มีรายได้ รวมประมาณ 199 ล้ า นบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 20.7% และเติบโตจาก ช่วงไตรมาส 4/54 ประมาณ 7.2% ส่ ว นกำ � ไรสุ ท ธิ ใ นช่ ว ง ไตรมาสแรกบริษัทฯ ทำ�ได้ 61.9 ล้ า นบาท โดยเติ บโตจากช่ ว ง เดี ย วกั น ของปี ก่ อ นประมาณ 14.3% และเติ บโตจากไตรมาส 4/54 กว่ า 24.6% ซึ่ ง รายได้ ที่ เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกมาจาก รายได้จากการให้บริการเช่าวงจร โครงข่ายเคเบิ ลใยแก้ ว นำ� แสงที่ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ยั งได้ เ พิ่ ม งบลงทุ นในปี 55 อี ก 100 ล้ า นบาท จากเดิ ม ที่ ตั้ ง งบ

CPN (ต่อจากหน้า 1)

ลงทุนไว้ที่ประมาณ 500 ล้านบาท เพราะงบลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ บริษทั ฯ จะใช้ในการก่อสร้างศูนย์สำ�นักงาน ในโครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึง่ คาดว่า จะต้องใช้วงเงินในการก่อสร้างกว่า

น า ง ส า ว น ภ า รั ต น์ ผู้ บ ริ โ ภคยั ง ดี แต่ ใ นแง่ ข องกำ �ไร ศรีวรรณวิทย์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส สุทธิจะได้รับผลกระทบจากต้นทุน ฝ่ายการเงิน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าแรงขั้นต่�ำ (CPN) เปิ ด เผยว่ า คาดรายได้ และค่าไฟที่ปรับค่า Ft แต่บริษัทฯ ใ น ไ ต ร ม า ส 2 / 5 5 น่ า จ ะ จะพยายามรักษาระดับกำ�ไรให้ดี ดี ต่ อ เนื่ อ งจากไตรมาส 1/55 ที่สุด โดยจะเน้นบริหารงานภายใน เนื่องจากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ อย่ า งไรก็ ต าม ทั้ ง ปี 55 ได้ ต ามแผน และกำ � ลั ง ซื้ อ ของ

News Station 100 ล้านบาท ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์ การให้บริการและสำ�นักงานของ บริษัทฯ เพื่อให้บริการและรองรับ ลูกค้าทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต ส่วนงบลงทุนเดิมทีต่ งั้ ไว้ 500 ล้าน

บาท บริษัทฯ จะแบ่งการลงทุน ออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะ ใช้ในการขยายพื้นที่การให้บริการ และวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ว เชือ่ มโยงระหว่างประเทศ และส่วน ทีส่ องจะใช้เป็นงบลงทุนค่าผันแปร ตามจำ�นวนลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้ากว่า 1,000 ราย ลู ก ค้ า แต่ ล ะรายจะต้ อ งใช้ วงเงิ น ในค่ า เสื่ อ มของอุ ป กรณ์ ประมาณรายละ 200,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ คาด ว่ า จะเชื่ อ มโยงโครงการวาง เครื อ ข่ า ยใยแก้ ว นำ � แสงระหว่ า ง ประเทศไทยไปยังประเทศพม่าได้ ภายในไตรมาส 3/55 ส่วนปัจจุบนั บริษัทฯ ได้เชื่อมโยงโครงข่ายใย แก้วนำ�แสงไปยังประเทศกัมพูชา และมาเลเซียแล้ว ซึ่งคาดว่าจะรับ รู้รายได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี แ ผนจะ เชื่อมโยงโครงข่ายใยแก้วนำ�แสงไป ยั ง ประเทศลาว ซึ่ ง คาดว่ า จะ ดำ�เนินการได้ในช่วงปี 56

ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโต 25% เนื่องจากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ ทำ�ได้ตามแผน และมีการปรับขึ้น ค่ า เ ช่ าใ น พื้ น ที่ ศู น ย์ ก า ร ค้ า โดยเฉพาะสาขาลาดพร้าวทีม่ อี ตั รา การเช่าเต็ม 100% สาขาพระราม 9 มี อั ต ร า ก า ร เ ช่ า 9 8 % ศูนย์เซ็นทรัลเวิล์ด มีอัตรา 97%

โดยจะมีแบรนด์ใหม่เข้ามา 2 - 3 แบรนด์ทำ�ให้เป็นห้างที่ครบวงจร ทั้งเรื่องอาหารและแฟชั่น อีกทัง้ การเปิดศูนย์การค้า ใหม่ในปีนี้ มีจำ�นวน 3 แห่ง ซึ่ง สาขาอุดรธานี เปิดไปแล้วเมือ่ ต้นปี และไตรมาส 4/55 จะเปิดสาขาที่ สุราษฎร์ธานี และ ลำ�ปาง ต่อหน้า 4


Investor Station ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

CPN (ต่อจากหน้า 3)

ขณะที่รายได้จากสาขา เดิม คาดว่าปีนี้จะเติบโต 7 - 8% โดยไตรมาส 1/55 เติบโต 8.2% เชือ่ ว่าช่วงทีเ่ หลือของปีไม่นา่ จะต่�ำ กว่า 7 - 8% สำ�หรับแผนงานจากนี้ไป ถึงปี 58 บริษัทฯ มีนโยบายเปิด ศูนย์การค้าใหม่ 2 - 3 แห่งต่อปี ใช้เงินลงทุนปีละ 1 - 1.3 หมื่น ล้านบาท ทำ�ให้ในปี 58 บริษัทฯ จะมีศูนย์การค้าในเครือครบ 30 แห่ ง รวมต่ า งประเทศ 1 แห่ ง จากสิ้นปีนี้อยู่ที่ 20 แห่ง ทั้ ง นี้ สาขาใหม่ ใ นต่ า ง ประเทศยังอยู่ระหว่างศึกษา แต่ หากไม่สามารถสรุปการลงทุนได้ บริษัทก็จะเพิ่มสาขาในประเทศ แทน ขณะที่โครงการสวมลุมไนท์ บาร์ซา่ อยูร่ ะหว่างรอรับมอบทีด่ นิ ในเดือน มิ.ย.นี้ บริษัทฯ จะออกหุ้ น กุ้ จำ � นวน 1 พั น ล้ า น บาท เพื่อไปชดเชยส่วนหนึ่งของ หุ้นกู้ที่จะครบกำ �หนดไถ่ถอน 4 พันล้านบาท ที่เหลือจะใช้เงินกู้ จากสถาบั น การเงิ นไปชำ � ระคื น และในช่วงเดือน ก.ย. - ธ.ค. 55 KCE (ต่อจากหน้า 1)

นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต กรรมการบริหาร บมจ.เคซีอี อีเลค โทรนิคส์ (KCE) เปิดเผยว่า คณะ กรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ โครงการซื้ อ หุ้ น คื น ของบริ ษั ท ฯ เพื่อบริหารทางการเงิน ภายใน วงเงิน 280 ล้านบาท จำ�นวนหุ้น ที่จะซื้อคืน 46.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำ�นวน หุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น ร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด กำ�หนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องเปิด เผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดยซื้อใน ตลท. ต้องดำ�เนินการ

News Station

หน้า 4

มีแผนจะออกหุ้นกู้อีก 2 พันล้าน บาท เพื่ อ ชดเชยหุ้ น กู้ เ ดิ ม ที่ ค รบ กำ�หนดไถ่ถอนเช่นกัน ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ อยู่ ระหว่ า งศึ ก ษาที่ จ ะนำ � อาคาร ออฟฟิ ศ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ข ายเข้ า กองทุนอสังหาริมทรั พ ย์ ก องใหม่ มูลค่าไม่น้อยกว่า 4 พันล้านบาท คาดว่ า จะศึ ก ษาเสร็ จ ภายใน ไตรมาส 3/55 ส่ ว นโครงการคอมมู นิ ตี้ มอลล์ นางสาวนภารัตน์ กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาจุดอ่อนจุด แข็ ง ของโครงการ รวมทั้ ง ขนาด โครงการที่ต้องใช้พื้นที่จำ�นวนมาก ที่ต้องรองรับความสะดวกลูกค้า ที่ จอดรถ การบริหารพืน้ ทีใ่ นโครงการ อย่างมืออาชีพ รวมทั้งภาวะการ แข่ ง ขั น อย่ า งไรก็ ต าม การเปิ ด โครงการเมกะบางนา และ IKEA ที่ ผ่านมาไม่ได้กระทบต่อผู้ใช้บริการ ของศูนย์การค้าของ CPN บางนา เพราะมีฐานลูกค้าประจำ�อยู่แล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และ เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน หลักเกณฑ์ในการกำ�หนด ราคาหุน้ ทีจ่ ะซือ้ คืน โดยให้น�ำ ราคา หุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่ บริษทั ฯ จะทำ�การเปิดเผยข้อมูลมา ประกอบการพิจารณากำ�หนดราคา หุ้นด้วยราคาซื้อหุ้นคืนจะไม่เกิน ร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้น เฉลี่ย 5 วันทำ�การซื้อขาย ก่อน หน้ า วั น ที่ ทำ � รายการซื้ อ หุ้ น คื น โดยราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ทำ�การ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 55 ถึง วันที่ 21 พ.ค. 55 เท่ากับ 5.873 บาทต่อหุ้น บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ดำ � เ นิ น

โครงการซื้อหุ้นคืน โดยวันสิ้นสุด โครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด 8 ก.พ. 54 (การซื้ อ หุ้ น คื น ตาม โครงการใหม่จะกระทำ�ได้เมื่อครบ กำ�หนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่ วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด) ขณะที่ บริษัทฯ รายงาน ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 55 มีกำ�ไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 1,092 ล้านบาท, หนีส้ นิ ที่ ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ ะซือ้ หุน้ คืน เท่ากับ 80 ล้านบาท ส่วนแหล่งเงินทุนที่ใช้ใน การชำ�ระหนีค้ ืน บริษัทฯ มีกระแส เงิ น สดจากการดำ � เนิ น งานใน ไตรมาส 1 ปี 55 จำ � นวน 130

ล้านบาท และมีเงินสดปลายงวด อีกจำ�นวนประมาณ 113 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความสามารถ ในการชำ � ระหนี้ ที่ จ ะถึ ง กำ � หนด ชำ�ระภายใน 6 เดือนนับจากวันซือ้ หุน้ คืน และมีสภาพคล่องเพียงพอที่ จะซื้อหุ้นคืนได้ตามโครงการนี้ ด้านจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ สามัญ รายย่อย (Free float) ณ วันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือ วั น ที่ ค ณะกรรมการกำ � หนด เพื่อกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่ อ วั น ที่ 4 เม.ย. 55 เท่ า กั บ 279,820,333 หุ้น ร้อยละ 60.30 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัทฯ


News Station

Investor Station ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

หน้า 5

ขณะที่วานนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา ของภูมิภาคชะลอลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจจีน เศรษฐกิจหรือโออีซีดีระบุว่า การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 5% เป็น ชะลอลง และเป็นผลจากที่วิกฤตหนี้ยุโรปยืดเยื้อทำ�ให้ความต้องการใน เครื่องมือที่ต้องดำ�เนินการเป็นลำ�ดับแรกเพื่อสร้างสมดุลทางการคลัง ยุโรปลดลง และลดภาระหนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นมาตรการที่จำ�เป็น

ฟิทช์หั่นอันดับเครดิตสกุลเงินในปท.-ตปท.ของญี่ปุ่น ธ.โลก หั่นประมาณการขยายตัวศก.ตลาดเกิดใหม่ มาอยู่ที่ A+ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับความ เอเชียปีนี้ลงเป็น 7.6% น่าเชื่อถือฟิทช์เรทติ้งส์ หรือ ฟิทช์ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือสกุล เงินในประเทศ และสกุลเงินต่างประเทศของญี่ปุ่นลง 1 และ 2 อันดับ ตามลำ�ดับมาอยู่ที่ระดับ A+ เท่ากัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นอันดับ 5 ของสเกลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หลังภาระหนี้สาธารณะของญี่ปุ่น กำ�ลังเพิ่มขึ้นมาสู่ที่ระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยการปรับลดอันดับความน่าเชือ่ ถือฟิทช์นบั เป็นแรงกดดัน ต่อฝ่ายนิตบิ ญั ญัตญิ ปี่ นุ่ ในการทีจ่ ะต้องพิจารณาขึน้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ เพือ่ ลด การขาดดุลงบประมาณและลดภาระหนี้สาธารณะ ขณะที่อัตราส่วนหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมา อยูท่ รี่ ะดับ 223% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดพี ใี นปีหน้า “การลดอันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวนับเป็นสัญญาณเตือน นักการเมืองญี่ปุ่นและเป็นการเตือนว่า การปฏิรูปการคลังของญี่ปุ่นเป็น ไปอย่างล่าช้าเกินไป ไม่มคี วามมุง่ มัน่ มากพอทีจ่ ะเพิม่ ความแข็งแกร่งของ ฐานะการคลัง ในระยะยาวอันดับความน่าเชือ่ ถือและความยัง่ ยืนทางการ คลังของญีป่ นุ่ อาจดูไม่สดู้ นี กั ” นายจุนโกะ นิชโิ อกะ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ที่อาร์บีเอสซิเคียวริตี้ส์กล่าว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ธนาคารโลกลดประมาณการ การขยายตัวของเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นและ อินเดียปี 2012 จาก 7.8% เป็น 7.6% พร้อมเรียกร้องให้ดำ�เนินมาตรการ ป้องกันเงินเฟ้อ และเตรียมทบทวนการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย หลังวิกฤตหนี้ยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อ ภาคส่งออกเอเชียตะวันออก ขณะเดียวกันในรายงานของธนาคารโลกระบุในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกขยายตัวในอัตรา 8.2% “แม้จะเป็นช่วงเริ่มพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ความเสี่ยงด้านอัตราเงินก็เป็นสิ่งที่จะมองข้ามมิได้ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ข ยายตั ว จากผลของนโยบายการเงิ น ที่ ผ่อนคลายลง อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นเงินเฟ้อ ดังนั้น ผู้กำ�กับดูแลนโยบาย การเงินควรที่จะเตรียมพร้อมสำ�หรับการทบทวนการผ่อนคลายนโยบาย การเงิน” ในรายงานของธนาคารโลกระบุ ขณะเดียวกันธนาคารโลกระบุว่า ภาคส่งอออกของเอเชีย ตะวันออกจะเผชิญอุปสรรคมากขึ้น และอาจเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เศรษฐกิจ

AFET

“นลท.แห่ถือเงินสด” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 432 สัญญา สถานะคงค้าง 2,487 สัญญา - ปิด 108.00 บ./ก.ก. ลดลง 3.20 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) ปัจจัยบวก - เทคนิคมีลนุ้ รีบาวน์ท่ี 106 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - เงินเยน - เงินดอลล์แข็งค่า - น้�ำ มันแตะ 90 เหรียญ - ราคาทองถูกเทขายต่อเนือ่ ง - นลท.แห่เทขายสินทรัพย์เสีย่ ง ถือเงินสด - การเมือง - ศก.ยุโรปกดดันตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายหาจังหวะทำ�กำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) - แนวรับ 106 บ./ก.ก. - แนวต้าน 109 บ./ก.ก.

ภาคแบงก์ยุโรปไม่แข็งแกร่งพอรับมือกรณีกรีซออก จากยูโรโซน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นักวิเคราะห์เตือนว่า ภาคธนาคารในยุโรปไม่มีความแข็งแกร่งทางการเงินเพียงพอรองรับ ความเสียหาย กรณีกรีซออกจากยูโรโซน “การออกจากยูโรโซนของกรีซเหมือนเป็นการเปิดประตูนรก และจะนำ�ความหายนะอื่นๆ ตามมา ความน่าเชื่อถือของยูโรโซนจะลด ลง และจะเป็นการเปิดทางให้คำ�ถามว่า ถ้ามีประเทศแรกออกไป แล้ว เหตุใดจะไม่มีประเทศที่สองที่สามตามมาเช่น สเปน โปรตุเกส อิตาลี และไอร์แลนด์ หรือ แม้แต่ฝรัง่ เศส” นายฌาค-ปาสคาล ปอร์ตาผูจ้ ดั การ กองทุนที่โอฟีเกสชั่นปรีวี กล่าว โดยความเสีย่ งทีภ่ าคธนาคารในยุโรปจะเผชิญทันที หากกรีซ ออกจากยูโรโซนคือ การแห่ถอนเงินในประเทศทีม่ ปี ญั หาหนีส้ าธารณะเช่น โปรตุเกส ไอร์แลนด์ สเปน และอิตาลี เนื่องจากผู้ฝากเงินอาจมีความ หวั่นเกรงว่า ประเทศเหล่านี้อาจจะออกจากยูโรโซนเช่นเดียวกับกรีซ นอกจากนี้ ธนาคารในเยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษยังมี ความเสี่ยงด้านฐานะการเงินอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาล ใน 4 ประเทศดังกล่าวมูลค่ารวมกันราว 1.19 ล้านล้านดอลลาร์

TFEX

“ลุ้นรีบาวน์ที่ 766 - 765 จุด” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 26,224 สัญญา สถานะคงค้าง 35,593 สัญญา - ปิด 768.30 จุด ลดลง 14.10 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - เส้นเทคนิคมีลนุ้ รีบาวน์บริเวณ 766 - 765 จุด ปัจจัยลบ - หุน้ ยุโรปทรุดหนัก สะท้อนนลท.ไม่คาดหวังประชุม EU Summit - หนีย้ โุ รปยังไร้ทางออก - นลท.แห่ถอื เงินสดกันมากขึน้ - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 1,198.80 ลบ. กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 760 จุด - แนวต้าน 770 - 780 จุด


News Station

Investor Station ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

หน้า 6

SC ราคาพื้นฐาน 16.35 บาท บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส แนะนำ� ซื้อ SC แม้ผลการดำ�เนินงาน 1Q55 ทีอ่ อกมาอ่อนลง เพราะยังไม่มคี อนโดโอนมาก แต่คาดว่ากำ�ไรสุทธิ ทั้งปี 55 ยังจะออกมาสดใสโตเป็น 25%YoY และปี 56 โตต่อเนื่องได้อีก 11%YoY ส่วนการปรับตัวรับค่าแรงขั้นต่ำ�และวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นคือ บางโครงการได้ปรับขึน้ ราคาขายแล้ว 3 - 5% สำ�หรับปัญหาการขาดแคลน แรงงาน บริษัทจะมีการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีแฟบมาช่วย สำ�หรับบ้านที่มีราคาน้อยกว่า 5 ล้านบาท กำ�หนดราคาพื้นฐานไว้ที่ 16.35 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 55 ที่ 8.0 เท่า คาดการณ์อัตรา ผลตอบแทนเงินปันผลปี 55 อยู่ในเกณฑ์ดีที่ 6.1%

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 23/05/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

SC 13.10 -0.30 -2.24 13.40 13.50 13.10 13.40 13.25

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

1,219,200 16,153 3.02 8.97 0.90 0.65 4.85 1.46 8,617

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/05/55

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 13.30 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

192,181,708 185,981,708 31,800,000 18,506,254 14,990,018

29.22 28.28 4.83 2.81 2.28

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

KBANK ตั้งเป้าสินเชื่อขนาดใหญ่ปีนี้โต 8 - 9% นายวศิ น วณิ ช ย์ ว รนั น ต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) (KBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งเป้าสินเชื่อธุรกิจขนาด ใหญ่ปนี เี้ ติบโต 8 - 9% ตามแนวโน้ม การขยายตัวเศรษฐกิจไทยที่ประเมิน ว่าจะขยายตัว 5% โดยในไตรมาส แรกที่ผ่านมาสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ โดยรวมโตประมาณ 1% เพิ่มขึ้นใน ภาคอุตสาหกรรมทดแทนการชะลอ ตัวของภาคการเกษตรที่มีปัจจัยจาก การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งการ ประกั น ราคาสิ น ค้ า เกษตร เช่ น ข้ า วและมั น สำ � ปะหลั ง เป็ น การรั บ จำ�นำ�สินค้า รวมทัง้ การชะลอตัวของ การบริโภคในตลาดโลก ทีก่ ระทบต่อ ราคาและยอดส่งออก ทั้งนี้ธนาคารเตรียมรุกกลุ่ม ลูกค้าในต่างจังหวัดอย่างจริงจังเพิ่ม ขึ้น ตอบรับทุกอุตสาหกรรมหลักใน พื้นที่ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบ แพ็คเกจครบวงจร ซึง่ อุตสาหกรรมที่ จะก่อใหเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องใน พื้นที่ อาทิ พลังงานทางเลือก ธุรกิจ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ การก่ อ สร้ า ง ภาคการค้าส่ง “ธนาคารจะเจาะกลุ่ ม ผู้ ประกอบการรายใหญ่ในพืน้ ที่ และตัง้

เป้าหมายส่วนแบ่งกาตลาดเพิ่มจาก ปัจจุบันที่ 12% เป็น 25 - 30% ภายใน 3 ปี นอกจากนีป้ ระเมินว่าใน จังหวัดทีจ่ ะมีการเติบโตทางธุรกิจของ

เมืองหลักได้แก่ เชียงใหม่ ของแก่น โคราช อุดรธานี ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต สุ ร าษฎร์ ธ านี และสงขลา ซึ่ ง ทั้ ง 9 จังหวัดมีการดำ�เนินโครงการขนาด

เวิลด์แบงก์คาดGDPไทยปีนี้

โต4.5%แนะรับศก.โลก นางกิ ริ ฎ า เภาพิ จิ ต ร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำ�เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารโลก(เวิลด์ แบงก์ ) เปิ ด เผยว่ า เวิ ล ด์ แ บงก์ ประมาณอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ ของไทยในปี 55 เติ บโต 4.5% โดยขณะนี้ไทยกำ�ลังเผชิญหน้ากับ ความท้าทายคือการชะลอตั ว ของ เศรษฐกิจโลก ซึ่งจะกระทบกับการ ส่งออกในปีนี้ ขณะที่ปี 56 คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 5% “การขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทยที่ 4.5% ในปีนไี้ ม่ได้ถอื ว่าเติบโต

น้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคนี้ แต่กลับ กันจีดีพีไทยจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้จี ดีพีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตได้ถึง 7.6%” นางกิริฎา กล่าว นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อ เศรษฐกิ จไทย คื อ การฟื้ น ตั ว ของ เศรษฐกิจญีป่ นุ่ และสหรัฐ ระดับราคา สินค้าโลกทีต่ �่ำ ลง ขณะทีร่ ฐั บาลมีการ ใช้ จ่ า ยกระตุ้ น การขยายตั ว ของ เศรษฐกิ จ และมี ผ ลต่ อ ระดั บ ความ เชื่อมั่นภาคเอกชนด้วย นอกจากนี้ ภาคการเงินยังแข็งแกร่งไม่ถกู กระทบ

จากวิกฤตยูโรโซน ระดับทุนสำ�รอง ระหว่ า งประเทศสู ง น่ า จะสามารถ รองรับวิกฤตยุโรปในปีนี้ได้ สำ � หรั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ เศรษฐกิจ คือ ปัญหายุโรปที่ทวีความ รุนแรงมากขึ้น นิคมอุตสาหกรรมเพิ่ง ฟื้นตัวจากน้ำ�ท่วมช่วงปลายไตรมาส 2/55 โดยตั ว เลขของกระทรวง อุตสาหกรรมบอกว่านิคมที่ฟื้นตัวและ เริ่มดำ�เนินการมีแค่ 60% ในไตรมาส แรก ขณะทีก่ ารใช้ก�ำ ลังการผลิตอยูใ่ น ระดับแค่ 60% คาดว่าการขยายตัว

ใ ห ญ่ คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า ร ว ม ก ว่ า 5 แสนล้านบาท ทำ�ให้ตลาดมีความ น่าสนใจอย่างมาก” นายวศิน กล่าว นายวศิน กล่าวว่า ภาวะ เศรษฐกิจของโลกที่มีความไม่น่าไว้ วางใจ อาจส่งผลให้เกิดการชะลอตัว ในการค้ า และการลงทุ น ของโลก แต่ภาวะเศรษฐกิจในอาเซียนรวมทั้ง ประเทศไทยยั ง มี ค วามเข้ ม แข็ ง เห็นได้จากปริมาณการค้าในภูมภิ าคที่ เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการ ต้องระมัดระวังถึงความผันผวนของ ตลาดในระยะสั้ น และระยะกลาง ซึ่ ง เกิ ด จากความไม่ แ น่ น อนของ เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในเศรษฐกิจ ยุโรปที่ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนมี ความผั น ผวนสู ง จึ ง ควรติ ด ตาม สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด และ ปิดความเสีย่ งของธุรกิจด้วยเครือ่ งมือ ทางการเงินต่างๆ และยังต้องติดตาม ผลกระทบที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการปรั บ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ำ � ซึ่ ง กระทบในกลุ่ ม อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพิงแรงงานสูง ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมอืน่ ๆ ทีใ่ ช้แรงงาน ฝีมอื อาจไม่ได้รบั ผลกระทบจากอัตรา ค่าจ้างใหม่มากเท่าไหร่นัก ของภาคอุ ต สาหกรรมจะมี ผ ลต่ อ เศรษฐกิ จ เต็ ม ที่ ใ นช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง อั ต ราเงิ น เฟ้ อ เร่ ง ตั ว มาที่ 3.5% ใกล้เคียงปีก่อน ทัง้ นีเ้ วิลด์แบงก์คาดว่าจีดพี ี ของยุโรปปีนี้จะติดลบ 0.3% ซึ่งจะมี การทบทวนประมาณการใหม่อีกครั้ง ในเดือนมิ.ย. แต่ก็คาดว่าจะติดลบ มากขึน้ ดังนัน้ จึงจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของไทยโดยตรง แม้วา่ ไทย จะลดการพึง่ พาตลาดยุโรปเหลือ 30% จาก 50% จึ ง คาดว่ า ส่ ง ออกไทย ในปีนี้ จะเติบโตแค่ 12%

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 862

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

IRPC ร่วมลงทุนในอูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) 25% คิดเป็นมูลค่า 5.3 พันลบ. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญา จองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนและซือ้ ขายหุน้ (Share Subscription and Purchase Agreement) และสัญญาระหว่างผูถ้ อื หุน้ (Shareholders Agreement) เพื่อเข้าร่วมลงทุนใน บริษัท อูเบะ เคมิคอลลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน) (UCHA) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของทุนชำ�ระแล้ว ของ UCHA คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 5,300 ล้านบาท ผ่านการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเสนอ ขายโดย UCHA จำ�นวน 193,481,257 หุ้น และหุ้น สามัญเดิมจาก UBE Industries, Ltd. จำ�นวน 75 ล้านหุ้น เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 268,481,257 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ หุน้ สามัญเดิมใน UCHA เมือ่ เงือ่ นไขบังคับก่อน (conditions precedent) ตามที่กำ�หนดในสัญญาจองซื้อ หุ้นเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น อนึง่ เมือ่ คูส่ ญั ญาได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขบังคับ ก่อนทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญาจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนและซือ้ ขาย หุน้ แล้วเสร็จ และบริษทั ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและ หุน้ สามัญเดิมใน UCHA เรียบร้อยแล้ว บริษทั จะดำ�เนิน การรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดยเร็ว UBE ผู้นำ�ด้านการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ โลก ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน

ประเทศญี่ป่น (Tokyo Stock Exchange) ส่วน UCHA เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และเป็นบริษทั ย่อยของ UBE ซึง่ ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน และทุ น ชำ � ระแล้ ว จำ � นวน 8,804,437,660 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญ 880,443,766 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุ้นละ 10 บาท และจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,739,250,230 บาท ภายหลังจากที่ UCHA เพิม่ ทุนและเสนอขายหุน้ ที่ ออกใหม่ให้แก่บริษัทแล้ว โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ UCHA ณ วันที่ 11 พ.ค. 55 มีบริษัท อูเบะ อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 92.67 บริษัท มารูเบนี คอร์ปอเรชั่น สัดส่วนร้อยละ 5.49 และ ผู้ถือหุ้นรายอื่น สัดส่วนร้อยละ 1.84 การเข้าร่วมลงทุนครัง้ นีบ้ ริษทั ฯ คาดว่า การ ลงทุนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของ บริษัท โดยเป็นการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการ ลงทุน และการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท, การเริ่มต้น พัฒนาบริษทั เข้าสูธ่ รุ กิจพลาสติกวิศวกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สู ง ขึ้ น , สร้ า งโอกาสในการเพิ่ ม รายได้ จากการใช้ ประโยชน์ ใ นสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ ข องบริ ษั ท อย่ า งมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การให้บริการท่าเทียบเรือ ถังเก็บสินค้า และบริการอื่นๆ TTA เผยเมอร์เมดได้ต่อสัญญา งานขุดเจาะใต้ทะเลอินโดฯ มูลค่า 500 ลบ. รายงานข่าวจาก บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ (TTA ) เปิดเผยว่า บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ ผู้ให้ บริการเรือขุดเจาะและงานวิศวกรรมใต้ทะเลชั้นนำ�นั้น

News Station

หน้า 8

ได้ตกลงต่อสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจน้�ำ มันและ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้บริการขุดเจาะในน่านน้ำ�ประเทศ อินโดนีเซีย โดยใช้เรือขุดเจาะ MTR-2 สัญญาดังกล่าวเริ่มมีผลมาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 55 โดยถือเป็นการปฏิบัติงานต่อจากสัญญา ฉบับเดิม ซึ่งเพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 55 ทั้งนี้ สัญญาฉบับใหม่นี้ครอบคลุมระยะเวลานาน 6 เดือน และมี มู ล ค่ า ประมาณ 16.1 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (ราว 504 ล้านบาท) เมือ่ สัญญาฉบับนีส้ นิ้ สุดลง เรือขุดเจาะ MTR2 จะเข้ารับการตรวจสอบสภาพเรือเป็นเวลาราว 4 เดื อ น เพื่ อให้ มั่ นใจได้ ว่ า ตั ว เรื อ ขุ ด เจาะนี้ มี ส ภาพ โครงสร้างที่แข็งแรงและแน่นหนา พร้อมสำ�หรับการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบสภาพเรือนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมอร์เมดในการให้บริการ คุณภาพระดับโลกแก่ลูกค้า โดยเรือ MTR-2 จะกลับมา ให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ทั น ที ที่ ก ารตรวจสอบสภาพเรื อ เสร็จสิ้นลง เมอร์ เ มดเป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นอยู่ ใ น ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมี TTA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วน TTA เป็นกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย มีสินทรัพย์ที่กระจายอยู่ ในภูมิภาคเอเชียครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่ม ธุรกิจขนส่ง กลุม่ ธุรกิจพลังงาน และกลุม่ ธุรกิจโครงสร้าง พื้นฐาน

UAC เปลี่ยนแผนเพิ่มทุนขายผถห.เดิม เป็นขาย PP จำ�นวน 22 ล.หุ้น, กำ�ลังเจรจาสถาบัน นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ยูนเิ วอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ (UAC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติอนุมตั ิยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ มอบอำ�นาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะจัดสรร ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำ�นวน 17 ล้านหุ้นและบุคคลใน วงจำ�กัด 17 ล้านหุ้นรวม 34 ล้านหุ้น และอนุมัติลด ทุนจดทะเบียนของบริษัท 34,000,247 บาท เพื่อให้

สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ มอบอำ�นาจทั่วไป พร้อมทั้งมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกำ�หนดวัตถุประสงค์ จำ�นวน 22 ล้านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับ บุคคลในวงจำ�กัด(Private Placement) ซึง่ เป็นผูล้ งทุน สถาบัน เพื่อระดมทุนสำ�หรับการขยายการลงทุนใน โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัด

สุโขทัย และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อ คัดสรรผู้ลงทุนสถาบัน โดยผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ไม่วา่ จะโดยการถือหุ้น และ/หรือโดยการบริหารงานของ บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายชื่อของผู้ลงทุนสถาบันที่ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ทราบต่อไป


Investor Station ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย ศัพท์การลงทุน C

C

Calendar Spread / การเปิดสถานะ ในสัญญาฟิวเจอร์ส 2 สัญญา ทีม่ สี นิ ทรัพย์อา้ งอิง เดียวกันแต่มีเดือนที่สัญญาครบกำ�หนดต่างกัน Call Market / เป็นวิธีการซื้อขายใน ช่วง Pre-open โดยระบบซื้อขายจะนำ�คำ�สั่ง เสนอซื้ อ ขายทั้ ง หมดในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วมา คำ�นวณหาราคาที่ทำ�ให้เกิดปริมาณการซื้อขาย สูงสุดเป็นราคาเปิด Call Option / คอลออปชั่น / สัญญา ทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผซู้ อื้ ออปชัน่ ในการซือ้ สินทรัพย์อา้ งอิง จากคูส่ ญั ญาอีกฝ่ายหนึง่ ตามจำ�นวน ราคา และ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ Cash Market / ตลาดซื้อขายทันที / ตลาดสำ�หรับการซื้อขายสินทรัพย์ตามปกติที่จะ มีการตกลงส่งมอบสินค้าและชำ�ระเงินทันที ซึ่ง ตรงข้ามกับตลาดฟิวเจอร์สที่เป็นการตกลงเพื่อ การส่ ง มอบและชำ � ระเงิ นในอนาคต ราคาที่ ผู้ ล งทุ น ตกลงซื้ อ ขายในตลาดทั น ที เรี ย กว่ า ราคาสินทรัพย์ทซี่ อื้ ขายทันทีทนั ที (Cash price) เราอาจเรียก Cash market อีกชื่อหนึ่งว่า Spot market Cash (or Spot) Price / ราคา สินทรัพย์ทซี่ อื้ ขายทันที / ราคาสินทรัพย์ทที่ �ำ การ ตกลงเพื่อส่งมอบสินค้าและชำ�ระเงินทันที เรา อาจเรียก Cash price อีกชือ่ หนึง่ ว่า Spot price Cash Settlement / การชำ�ระราคา เป็ น เงิ น สด / การชำ � ระราคาเป็ น เงิ น สด ณ วันทีส่ ญั ญาหมดอายุ โดยเมือ่ สัญญาฟิวเจอร์ส ครบกำ � หนด จะเป็ น การส่ ง มอบเงิ น สด โดยคำ � นวณจากส่ ว นต่ า งของราคาปั จ จุ บั น ณ วันส่งมอบนัน้ ๆ กับสถานะของราคาฟิวเจอร์ส ตามบัญชีที่ตนเปิดไว้กับโบรกเกอร์ Clearing House / สำ�นักหักบัญชี / หน่วยงานที่ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำ�ระ ราคาการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ Clearing Member / สมาชิกสำ�นัก หักบัญชี / บริษทั ทีเ่ ป็นสมาชิกของสำ�นักหักบัญชี ซึง่ สามารถทำ�การชำ�ระราคาทีเ่ กิดจากสถานะใน สัญญาอนุพันธ์ได้โดยตรงกับสำ�นักหักบัญชี

Closing Out / การปิดสถานะ / การที่ผู้ลงทุนล้างภาระผูกพันในอนุพันธ์ที่ ตนทำ�ไว้ ซึ่งการปิดสถานะสามารถทำ�ได้ 2 กรณี คื อ (1) เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ต ามที่ กำ � หนดไว้ ใ นสั ญ ญา คื อ มี ก ารส่ ง มอบ สินทรัพย์และชำ�ระเงินในวันส่งมอบ (2) เกิด จากการทำ�ธุรกรรมหักล้าง (Offsetting) ก่ อ นสั ญ ญาจะครบกำ � หนดอายุ เช่ น หากผู้ลงทุนซื้อฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ที่มีวันครบกำ�หนดส่งมอบในเดือน มิถนุ ายน ผูล้ งทุนสามารถทำ�ธุรกรรมหักล้าง ได้โดยเข้าไปขายฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ที่ มี ก ารส่ ง มอบในเดื อ นเดี ย วกั น เมื่อล้างสถานะแล้วผู้ลงทุนก็จะไม่มีภาระ ผูกพันต้องปฏิบัติตามสัญญาอีกต่อไป Combination Order / Spread Order / คำ � สั่ ง ซื้ อ และ/หรื อ คำ � สั่ ง ขาย สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ตั้ ง แต่ 2 สั ญ ญา ขึ้นไปพร้อมกัน โดยที่การซื้อขายดังกล่าว ต้ อ งสามารถจั บ คู่ ไ ด้ พ ร้ อ มกั น ทุ ก สั ญ ญา ที่ทำ�การเสนอซื้อขายทั้งนี้ การเสนอซื้อขาย ดังกล่าวจะเป็นการเสนอซือ้ ขายในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิง เดียวกันหรือต่างกันก็ได้ และมีเดือนส่งมอบ เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ แต่การเสนอซื้อ ขายนัน้ ต้องไม่เป็นการเสนอซือ้ ขายสัญญาที่ มีสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงเดียวกันและมี เดือนส่งมอบเดียว Commodity Derivatives / อนุ พั น ธ์ ที่ อ้ า งอิ ง กั บ สิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ / อนุพันธ์ที่มีสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์ อ้างอิง สินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสินค้าเกษตร และสิ น ค้ า หรื อ แร่ ธ าตุ เช่ น ทองคำ � ทองแดง น้ำ � มั น น้ำ � ตาล ข้ า ว ยาง มัน สำ�ปะหลังเป็นต้น Continuous Order Matching / ระบบการซื้อขายแบบจับคู่ต่อเนื่อง / เป็น ระบบการซื้อขายในช่วงเวลาซื้อขายปกติ โดยทีร่ ะบบซือ้ ขายจะทำ�การเรียงลำ�ดับและ

จับคูค่ �ำ สัง่ ซือ้ ขายให้โดยอัตโนมัตดิ ว้ ยหลักการราคาและ เวลาที่ดีที่สุด (Price and Time Priority) รายงานผล ให้สมาชิกทราบในทันที Contract Month / Delivery Month / เดือนที่สัญญาครบกำ�หนด / เดือนที่สัญญาสิ้นสุด อายุ เช่น SET50 Index Futures มีเดือนทีส่ ญั ญาสิน้ สุด อายุตรงกับเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (ตรงกับ เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน ธันวาคม) โดยนับไป ข้ า งหน้ า จำ � นวนสี่ ไ ตรมาสจากปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น ณ เวลาใดๆ จะมี สั ญ ญาที่ มี เ ดื อ นครบกำ � หนด ต่างๆ กัน จำ�นวนทั้งสิ้นสี่สัญญา

ที่มา : http://www.tfex.co.th

.....จบ..... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 862

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

คนมีค่าด้วยคุณธรรม

Lifestyle Station by Jackal_XIII

สังคมที่มากด้วยคนเปี่ยมความสามารถ รวยทรัพย์เงินทอง แต่ไร้เมตตากรุณา ไม่ซื่อสัตย์ ละเลยการอ่อนน้อมถ่อมตน เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ เป็นที่เชื่อได้ว่า สังคมนั้น ย่อมไม่ดำ�เนินอยู่ในความสงบ เพราะความเก่ง และฉลาด ไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่มนุษย์พึงมี แต่ หลักสำ�คัญซึง่ ควรคูไ่ ปด้วยกัน นัน่ คือ “คุณธรรม” ความดีงาม ในจิตใจ อันก่อให้เกิดการประพฤติดีตามมา ไม่เพียงช่วยจรรโลงให้สังคมน่าอยู่ แต่ยังเป็นการ สร้างคุณค่าให้ตวั เองด้วย ดังบทความดีๆ เกีย่ วกับ “คุณธรรม นำ�สุข” ของขงจื้อ จากหนังสือยอดคนยอดคำ� ซึ่งแปลโดย สุภาณี ปิยพสุนทรา ทีว่ า่ “มีมารยาทย่อมไม่ถกู ข่มเหง ใจกว้าง ย่อมได้มวลชน มีสัจจะย่อมมีคนเชื่อถือ ฉลาดปราดเปรื่องย่อมมีความดีความชอบ โอบอ้อมอารีย่อม ใช้คนได้” มากด้วยสติปญั ญาแต่ใช้ไปในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง “ไร้คณุ ธรรมกำ�กับ” สังคมคงวุน่ วายไม่นอ้ ย...

Photo Release

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามความร่วมมือจัดอบรมกับ Bombay Stock Exchange Institute

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนาม ความร่วมมือจัดอบรมในประเทศไทยกับ Mr.Ambarish Datta CEO จาก Bombay Stock Exchange Institute พร้อมประเดิม ความร่วมมือกับสัมมนาฟรี หัวข้อ Currency Futures: An Impressive Experience from Indian Market ในวันที่ 20 ก.ค. 55 และหลักสูตรอบรมพร้อม workshop หัวข้อ Currency Futures Trading Strategies ในวันที่ 21 - 22 ก.ค. 55 ติดตาม รายละเอียดที่ www.tsi-thailand.org


Investor Station ฉบับที่ 862

มุมการตลาด

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

Lifestyle Station

ไอทีซิตี้ ใจดี จัดให้ โน้ตบุ๊กราคาเบาๆ ประสิทธิภาพเกินราคา 16,990 บาท

ไอทีซิตี้ เมืองเทคโนโลยีครบวงจร เอาใจคนที่กำ�ลังมองหาโน้ตบุ๊คสเปกสุดคุ้ม เพราะวันนี้ค่าย HP ได้วางจำ�หน่ายรุ่น G4 1362TX ในราคาสุดเร้าใจสมองกลประมวลผล อัจฉริยะ Intel Core i5 Generation 2nd พร้อมระบบประมวลผลกราฟิกแบบแยกจาก ค่าย AMD Radeon รุ่น HD 6470 1GB DDR3 ที่สามารถตอบสนองคอเกมได้อย่าง ครบถ้วนหรือว่าจะดูหนังฟังเพลงภาพคมชัดสะกดทุกอารมณ์ด้วยจอภาพ 14” HD BrightView LED ที่กินไฟน้อยลงกว่า LCD ทำ�ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ด้านหน่วย ความจำ�ที่มากถึง 640 GB รองรับการเก็บไฟล์ข้อมูลได้อย่างจุใจ ด้านความบันเทิงมี กล้องเว็บแคมและไมค์ในตัว จึงไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดการเล่น Face time หรือ โปรแกรมแชตอื่นๆ เรื่องน้ำ�หนักที่เบาหายห่วงเพียงแค่ 2.1 กก.ด้านระบบเสียงก็ไม่ น้อยหน้าใครด้วย SRS Premium Sound กับลำ�โพง Altec Lansing speakers เรียกได้ว่า จัดเต็มทุกฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อรองรับ USB 2.0x3, HDMI, Media Card Reader ภายใต้บอดี้ Design สวยหรูและสะดวกต่อการพกพา ทั้งหมดนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา 16,900 บาท มีจำ�หน่ายที่ร้านไอที ซิตี้ ทุกสาขาและภายในร้านยังมีผลิตสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้ลองสัมผัสและทดสอบด้วยตัวเอง พร้อมรับคำ�แนะนำ�ดีๆ จากพนักงานไอที ซิตี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ไอที ซิตี้ คอลล์ เซ็นเตอร์ 0-2656-5030 หรือ คลิกเข้าไปที่ www.itcity.co.th หรือ www.facebook.com/itcityfanspage

มุมประกัน กบข.จับมือ 2 ประกันภัยจ่ายเพิ่มค่าหมอให้ขรก. น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ได้ร่วมมือกับ บมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย จัดโครงการประกันสุขภาพส่วนเพิ่ม เพื่อสมาชิก กบข. เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับ สมาชิกที่เข้ารับการรักษา พยาบาลทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ข้าราชการสมาชิก กบข.ต้องรับผิดชอบด้วยตนเองให้มากที่สุด และเสนออัตรา เบี้ยประกันพิเศษที่จัดขึ้นพิเศษเฉพาะ สมาชิก กบข.เท่านั้น นายทนงศักดิ์ ศรีเรืองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วน บุคคลแบบพิเศษขึ้นมาเฉพาะสมาชิก กบข.และครอบครัว ภาย ใต้ชื่อ “ทิพยเติมเต็ม” ซึ่งมีแผนประกันภัยให้สมาชิก กบข.เลือก ทั้งหมด 5 แผน อัตรา เบี้ยประกันเริ่มต้น 870 บาทต่อปี โดยแต่ละแผนจะให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลส่วนเกิน จากสิทธิที่เบิกได้ และชดเชยรายได้ในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมทั้งคุ้มครอง การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฟอลคอนประกันภัย กล่าวว่า บริษัทได้นำ�เสนอกรมธรรม์ประกันภัยทันตกรรม ไอเด็นทอล ซึ่งให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลสุขภาพฟัน ซึ่งรวมถึงการขูดหินปูน ขัดเคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รวมถึงเอกซเรย์ และการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับฟันซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ค่าเบี้ยประกันเริ่ม ต้นเพียงวันละ 15 บาท คุ้ม ครองสูงสุด 3.9 หมื่นบาท

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ชวนช้อปใน HomePro Super Shock Sale บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด(มหาชน) จัดแคมเปญพิเศษ “HomePro Super Shock Sale” มอบส่วนลดสูงสุด 70% พิเศษ สำ�หรับสมาชิก HomeCard ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ครบตามกำ�หนดรับ สร้อยคอทองคำ�หนัก 1 บาท พร้อมรับเงินเครดิตคืนสูงสุด 25,000 บาท เพียงส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการที่ 4545333 นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกผ่อน 0% กับ SCB ดีจังได้นาน 4 เดือน พร้อมรับ ส่วนลดสูงสุด 20% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่ 24 พ.ค. ถึง 17 มิ.ย.นี้ ที่โฮมโปร ทุกสาขา


Investor Station ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 8

“ธีรภารกิ พงศ์จ TUF จันศิริ” ยึ ด อาณานิ ค มโลกอาหารทะเล

“ธีรพงศ์ จันศิริ”

“ถ้าดูวันนี้ สินค้าเรามีก็มีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากเมื่อ ก่อนอยู่ที่ 14 - 15 % เพิ่มมาเป็น 17% เป้าหมายของ เราคืออยากเห็นอัตรากำ�ไรขึ้นต้นมุ่งสู่ 20% และแน่นอน ว่ า พอเรามี อั ต รากำ � ไรที่ สู ง ขึ้ น ไปพร้ อ มๆ กั บ ยอดขาย ที่ ดี ขึ้ น กำ � ไรสุ ท ธิ ก็ จ ะสู ง อย่ า ง ชั ด เจน ประกอบกั บ หนี้ต่อทุนเราลดลงต่ำ�กว่า 1 แล้วดังนั้นจากปีนี้เป็นต้นไป เราจะกลับมาจ่ายปันผลได้ในนโยบายไม่ต่ำ�กว่า 50%” หัวเรือ TUF ยังได้ระบุถึงภารกิจยึดอาณานิคมโลก อาหารทะเลอีกว่า จะต้องกลายเป็นผู้นำ�ในทุกๆ สินค้าที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ยั ง มี ค วามน่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจอี ก มหาศาลใน มหาสมุทรกว้าง และจากการสำ�รวจเส้นทางธุรกิจพร้อม ประเมินสรรพกำ�ลังทีก่ จิ การได้สงั่ สมมายาวนาน ก็ไม่ใช่เรือ่ ง เพ้อฝันแต่อย่างใดที่ชื่อ TUF จะโบกสะบัดเป็นจ้าวทะเลครบ วงจรใน Genaration ปัจจุบัน ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

การตลาดด้านแบรนดิง้ ระยะยาวนัน้ TUF จะมุง้ เน้นวิธกี าร อันเอือ้ อำ�นวยให้เกิดการจดจำ�และรูจ้ กั อย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้เกิด ส่วนแบ่งการตลาดเติบโตแบบยั่งยืน อีกทั้งการลงทุนหรือการ พัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆ จะเน้นเรือ่ งการสร้างมูลค่าเพิม่ ทำ�ให้ สินค้าที่ผลิตมามีมาร์จิ้นสูงมากขึ้น


Investor Station ฉบับที่ 862 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

ประเมิ น ทิ ศ ทางตลา ดหุ้ น ไทยมี แนวโน้มปรับลงต่อ หากผลการประชุมสุดยอด ผู้ นำ � ยุ โ ร ป ไ ม่ มี ม า ต ร ก า รใ ด อ อ ก ม า เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นักลงทุนต้องจับตา ตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยออกมาอย่างใกล้ชิด ซึ่ ง หากไม่ มี ปั จ จั ย ลบรุ น แรงมาก ระทบ ให้แนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 1,100 จุด

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยช่วงนี้อยู่ใน ภาวะเงินต่างชาติไหลออก ประกอบกับ วิกฤตหนี้ยุโรปกลับมาสร้างความกังวลให้ นั ก ลงทุ น อี ก ครั้ ง โดยเฉพาะปั ญ หาการ เมืองกรีซ ซึ่งหากกรีซถูกออกจากกลุ่มยูโร โซน จะเป็ น ปั จ จั ย ลบส่ ง ผลกระทบต่ อ การลงทุนได้นักลงทุนต้องติดตามประเด็น ดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ ให้แนวรับที่ 1,110 จุด แนวต้านที่ 1,130 จุด

หน้า 13

ทิ ศ ท า ง หุ้ นไ ท ย วั น นี้ มี โ อ ก า ส ปรับลดลงตอ่ จากความกังวลปัญหาหนีย้ โุ รป และปัญหาการเมืองกรีซ นักลงทุนรอดูผลการ ประชุมสุดยอดผู้นำ�ยุโรปอย่างไม่เป็นทางการ ในคืนนี้ ถ้าแนวโน้มผลการประชุมออกมาดี ตลาดฯ มีโอกาสรีบาวด์ได้ กลยุทธ์ แนะนำ� เก็งกำ�ไรหุ้นรายตัวที่มีพื้นฐานดี ให้แนวรับที่ 1,105 - 1,100 จุด แนวต้านที่ 1,120 จุด


Investor Station ฉบับที่ 862

Data Station

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภ�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 พฤษภ�คม 2555

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,680.28 5.83% 4,759.45 16.51% 6,364.10 22.07% 16,027.17 55.59%

2,560.23 8.88% 4,948.42 17.16% 7,562.89 26.23% 13,759.46 47.72%

-879.95 -188.97 -1,198.79 2,267.71

Last Update

23/05/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,110.70 770.17 1,672.45 278.86

23/5/2012

Chg

%Chg

-20.82 -15.89 -34.81 -5.79 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

-1.84 -2.02 -2.04 -2.03 28,830.99 436.31

17:01:49

AGRO A dv ance 20%

-0.9

0 No C hange 15%

D ecline 65%

1

0.43

TECH

CONSUMP

-1 -2

-0.31

-3

-2.05

SERVICE

No C hange 20%

-0.98

FINCIAL

-5

-3.66

A dv ance 20% D ecline 60%

-4.65

-4

-1.19

RESOURC

INDUS

PROPCON


Investor Station ฉบับที่ 862

หน้� 15

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภ�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 พฤษภ พฤษภ�คม 2555

PTTGC

( Day )

: PTTGC 14,000,000

Price & Fundamental Symbol PTTGC

Last 55.00 Chg -5.25  %Chg -8.71  Open 59.25  High 59.50  Low 54.75  Prev 60.25  Avg 56.79  AccVol 60,911,200  AccVal(K฿) 3,458,887  8.36  %Fluct P/E 6.29  P/BV 1.19  DPS(Baht) 1.30  Yield(%) 2.16  EPS(Baht) 8.74  MktCap(Mil.) 247,903  Broker Target Update UOBKHST 95.00 18/5/2012 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็84.00 นต์การเปลีย่ นแปลง CNS 18/5/2012 ASP ม่ ขึน้ มากที87.29 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 18/5/2012 ค่าการ

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

12,000,000 10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 59.50 59.25 59.00 58.75 58.50 58.25 58.00 57.75 57.50 57.25 57.00 56.75 56.50 56.25 56.00 55.75 55.50 55.25 55.00 54.75

0

Price

หมายเหตุ

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume


Investor Station ฉบับที่ 862

หน้� 16

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภ�คม 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 พฤษภ�คม 2555

CFRESH

( Day )

Volume Analysis

: CFRESH

Price & Fundamental Symbol CFRESH

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker PST UOBKHST

8.00 0.70  9.59  7.40  8.00  7.35  7.30  7.73  17,131,000  132,448  8.41 

12.70 2.39  0.46  6.28  0.63  3,567  Target Update 9.60 23/5/2012 8.80 16/5/2012

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

8.00

7.90

7.85

7.80

หมายเหตุ

7.75

Price

7.70

7.65

7.60

7.55

7.50

7.45

7.40

7.35

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume


Investor Station ฉบับที่ 862

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภ�คม 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 พฤษภ�คม 2555

SSF

( Day )

Price & Fundamental Symbol SSF

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: SSF

1,800,000 1,600,000

17.80 0.80  4.71  17.50  19.40  17.20  17.00  18.28  14,226,300  260,070  12.04 

13.59 2.89  0.57  3.35  1.31  4,806 Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,400,000 1,200,000

Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 19.40

19.30

19.20

19.10

19.00

18.90

18.80

18.70

18.60

หมายเหตุ

18.50

Price

18.40

18.30

18.20

18.10

18.00

17.90

17.80

17.70

17.60

17.50

17.40

17.30

17.20

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume


Investor Station ฉบับที่ 862

หน้า 18

ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

คุณรู้จักเศรษฐีสักกี่คนที่รวยขึ้นมาจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

Robert G. Allen

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

Investor_station 24 พ.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you