Page 1

Investor Station ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

News Station

www.istationnews.co

8

ฟิทช์หั่นอันดับเครดิตกรีซ จาก CCC เป็น C ผู้ว่าธปท.ยันพรก.โอนหนี้ฯ ไม่กระทบนโยบายการเงิน JUBILE คาดกำ�ไรปีนี้โต 13 - 15%

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

แนะนำ� “Overweight” หุ้นแบงก์

SCB ควง KBANK เด่นสุดในกลุม่

กูรูแนะมองบวกหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เปลี่ยนคำ�แนะนำ�จาก “Neutral” เป็น “Overweight” ปรับเพิ่มประมาณการผลงานปี 55 - 56 ขึ้นราว 8 - 9% จากความกดดันด้าน NIM ที่ ลดลง, อัตราส่วนของการตัง้ สำ�รองหนีส้ ญู ต่อ NPL น้อยลง และสินเชือ่ ทีย่ งั คงมีการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่ง ถึ ง แม้ ใ นช่ ว งที่ ผ่ า นมาจะมี ก ารปรั บ ตั ว ที่ ดี ก ว่ า ตลาดเล็ ก น้ อ ยก็ ต าม แต่ เ ชื่ อ ว่ า ยั ง คงน่ า สนใจ เลือก SCB และ KBANK เป็นหุ้นเด่นสุดเนื่องจากมี RoE และ RoA ที่แข็งแกร่ง, ความเสี่ยง ด้านสินเชื่อที่ต่ำ� และมีการตั้งสำ�รองฯ สูง ต่อหน้า 3

IR Society

7

BIGC หุ้นถูกในกลุ่มค้าปลีก 10

Lifestyle Station วิธีเลือกครีมกันแดด

13

มองหุ้นจากเซียน มีแนวโน้มปรับขึ้นได้อีก

14

Data Station

HYDRO ตั้งเป้ารายได้ปน ี ี้โต 50% ต่อหน้า 3 ปีหน้ากวาดอีกไม่ต่ำ� 30% UAC เล็งเสนอแผนระดมทุน 200 ล. ต่อหน้า 4 เข้าบอร์ดก่อน 10 มี.ค.นี้ SET News

ตอนจบ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์

ต่อหน้า 12

ผู้อำ�นวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

OISHI ปันผล 0.07 บ. จ่าย 23 พ.ค. ต่อหน้า 8

BLA

ราคาเป้าหมาย 54 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

News Station

แนะนำ� (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.ทิสโก้ ประเมินหุน้ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ เปลี่ ย นคำ � แนะนำ � ของกลุ่ ม ฯ จากเดิ ม “Neutral” เป็ น “Overweight” โดยปรับเพิ่ม ประมาณการผลประกอบการ สำ�หรับปี 55 - 56F ขึน้ ประมาณ 8 - 9% คาดว่า NIM ของกลุ่ม BANKING จะลดลงเพียง 8 bps ในปี 55F (เทียบกับที่คาดว่าจะ ลดลง 17 bps ในประมาณการ ก่อนหน้า) โดยการตัดสินใจของ รัฐบาลที่ปรับเงินสบทบกองทุน FIDF เพิ่มเพียง 7 bps ทำ�ให้ ธนาคารภาคเอกชนยังสามารถ แข่งขันกับธนาคารของภาครัฐได้ และการตั้งสำ�รองหนี้สูญที่สูงใน ช่ ว ง Q4/54 ทำ � ให้ ป รั บ ลด ต้นทุนของสินเชื่อเป็น 59 bps จากเดิม 66 bps และได้ปรับ อัตราการเติบโตของสินเชื่อเป็น 11% จากเดิ ม 9% และปรั บ NPL ลงเป็น 0.4% จากเดิม 1% คาดว่ า สิ น เชื่ อ จะยั ง คงมี ก าร เ ติ บ โ ต ที่ สู ง ขึ้ น แ ต่ N P L ที่เกิดใหม่ก็มีสัญญาณที่จะเพิ่ม ตามด้วยเช่นกัน จากการปรับประมาณ การขึน้ ทำ�ให้การประเมินมูลค่า HYDRO (ต่อจากหน้า 1)

นายสลิ บ สู ง สว่ า ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ไฮโดรเท็ค (HYDRO) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ตัง้ เป้ารายได้ปนี โี้ ตไม่ต�่ำ กว่า 50% จากปีกอ่ น หลังจากที่ บริษัทฯ ยังมีมูลค่างานในมือที่ ล่าสุด 1,342 ล้านบาท ซึ่งจะ

หุ้ น กลุ่ ม BANKING สำ � หรั บ ปี 55F ยังคงน่าสนใจ (1.5 P/BV, 10.5 เท่ า PER, 6.4 เท่ า P/ PPoP) เมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่น ในตลาด ซึ่งปรับตัวขึ้นมามาก

YTD โดยราคาหุ้นกลุ่ม BANKING ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับค่า เฉลี่ยในอดีต ถึงแม้ว่าจะมีอัตรา การเติ บโตที่ สู ง ถึ ง 18 - 19% ก็ตามสำ�หรับปี 55 - 56F ทำ�ให้

สมควรได้รบั การปรับมุมมองขึน้ (re-rating) ฝ่ายวิเคราะห์เปลีย่ นคำ� แนะนำ�ของ KBANK และ BAY จาก “ถือ” เป็น “ซือ้ ” เนือ่ งจาก แรงกดดันด้าน NIM และ NPL ที่ ล ดลง เลื อ ก SCB และ KBANK เป็นหุ้นเด่นของสำ�หรับ กลุ่มนี้ เนื่องจากมี RoE และ RoA ที่แข็งแกร่ง, ความเสี่ยง ด้ า นสิ น เชื่ อ ที่ ต่ำ� , และการตั้ ง สำ�รองฯ ทีส่ งู และเรายังคงชอบ หุน้ BBL ด้วย เนือ่ งจากราคาหุน้ ที่ Laggard และในกลุ่มขนาด กลางเราชอบ BAY เนื่องจาก RoE ทีแ่ ข็งแกร่งและแผนการซือ้ กิจการของธนาคาร ข ณ ะ ที่ ปั จ จั ย เ สี่ ย ง สำ � หรั บ กลุ่ ม ธนาคาร คื อ เงินเฟ้อที่สูงขึ้น เนื่องจากราคา พลั ง งานที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น และ ความไม่แน่นอนทางการเมือง รอบใหม่ และเศรษฐกิจโลกที่ ชะลอตัวลง

ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 76% ของมูลค่างานทั้งหมด ขณะทีบ่ ริษทั ฯ ยังมีแผน เข้าประมูลงานใหม่อกี มูลค่ารวม กว่า 2,500 ล้านบาท และคาดว่า บริษทั ฯ มีโอกาสได้งานประมาณ 50 - 60% หรือมูลค่า 1,500 ล้านบาท

ปัจจุบนั มูลค่างานในมือ (Blacklog) ของบริษัทฯ มีสูงถึง 1,342 ล้าน บาท ซึ่ ง จะรั บ รู้ ร ายได้ ปี นี้ ประมาณ 76% ส่ ว น ปี ห น้ า บ ริ ษั ท ฯ ตั้งเป้ารายได้โตไม่น้อยกว่า 30% เพราะบริษัทฯ เตรียมรุกตลาด

ต่างประเทศมากขึ้น จึงเชื่อว่า สามารถทำ�ได้ แต่รายได้หลักก็ ยังเป็นรายได้ในประเทศ ขณะเดี ย วกั น ภายใน 2 เดื อ นข้ า งหน้ า ต่ อ จากนี้ ไ ป บริ ษั ท ฯ เตรี ย มยื่ น ข้ อ มู ล รายละเอียด ต่อหน้า 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

HYDRO (ต่อจากหน้า 3)

การเข้ า ลงทุ น ผลิ ต น้ำ�ประปาขายในประเทศพม่า ต่ อ รั ฐ บาลพม่ า โดยการเข้ า ลงทุนดังกล่าวบริษทั ฯ จะจับมือ กับ บมจ.ผลธัญญะ (PHOL) พร้อมกันนีใ้ นเดือนมี.ค. 55 บริษัทฯ จะเข้าไปเจรจากับ ประเทศลาว หลั ง จากที่ ล าว ติ ด ต่ อให้ บ ริ ษั ท ฯ ไปผลิ ต น้ำ � ประปาขายที่นั่น เนื่องจากลาว ต้ อ งการระบบผลิ ต น้ำ � ประปา และระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแต่ไม่มี เงินทุน จึงต้องเปิดให้บริษัทอื่น เข้าไปทำ�ซึ่งรูปแบบที่บริษัทจะ เข้าไปทำ�นีเ้ ป็นรูปแบบเดียวกับที่ กำ�ลังจะลงทุนในพม่า ด้านในตะวันออกกลาง ทีโ่ อมาน บริษทั ฯ อาจจับมือกับ บมจ.ที อ าร์ ซี คอนสตรั ค ชั่ น (TRC) เข้ า ประมู ล งาน ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วเป็ น ระบบ ผลิตน้ำ�ทะเลเป็นน้ำ�จืด สำ�หรับหลังการเข้าซื้อ UAC (ต่อจากหน้า 1)

นายกิ ต ติ ชี ว ะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ยูนเิ วอร์ แซล แอดซอร์ บ เบ้ น ท์ แอน เคมิ คั ล ส์ (UAC) เปิ ด เผยว่ า บริษัทฯ เตรียมเสนอแผนระดม ทุ น วงเงิ น 200 ล้านบาทให้ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท พิจารณาแนวทางก่อนวันที่ 10 มี.ค. 55 โดยส่วนหนึ่งจะนำ�มา ใช้ในแผนลงทุนปีนี้ที่กำ�หนดไว้ ราว 400 - 500 ล้านบาท ใน โครงการผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมที่ สุ โ ขทั ย และโครงการก๊ า ซ

News Station

หน้า 4

หุน้ UACUT ในสัดส่วน 49% ใน ช่วงทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ คาดว่าจะ เริม่ รับรูร้ ายได้ในปีหน้าเพราะปีนี้ ต้องลงทุนไปก่อน ซึง่ บริษทั ฯ จะ ได้ส่วนแบ่งกำ�ไร 50% เบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้จาก การขายน้ำ�ปีละ 50 ล้านบาท อนึง่ บริษทั ฯ มีรายได้รวม ในปี 54 อยู่ที่ 691.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 397.32 ล้าน บาท หรือ 135.17% จากปี 53 ขณะที่มีกำ�ไรสุทธิระดับ 47.91 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 163.54% จาก ปี 53 นอกจากนีท้ ปี่ ระชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ ให้ จ่ า ยปั น ผลสำ � หรั บ งวดผล ประกอบการปี 54 กับผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ในอัตรา 0.26 บาท ต่อหุน้ คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 70.5% สำ � หรั บการโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ไม่ น้อยกว่า 40% ของผลกำ�ไรสุทธิ ชีวภาพอัด(Compressed Biomethane Gas:CBG) ขณะที่ เงินลงทุนส่วนหนึง่ จะมาจากการ กู้สถาบันการเงิน สำ�หรับ CBG โครงการ แรกที่ จ.เชียงใหม่ จะเริ่มรับรู้ รายได้ ตั้ ง แต่ Q3/55 โดยใน ปีแรกน่าจะรับรู้ฯราว 50 - 60 ล้านบาท ส่วนโครงการ CBG อีก 2 โครงการทางภาคอีสาน และภาคใต้น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ ใน Q3/55 และไปรับรู้รายได้ใน ปี 56 “เงินลงทุน 400 - 500

ล้ า นบาท เพื่ อ โครงการนำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มออกมา จำ � หน่ า ย ที่ จ.สุ โ ขทั ย มู ล ค่ า ลงทุน 300 ล้านบาท, โครงการ ก๊ า ซชี ว ภาพอั ด (CBG) 2 โครงการใหม่ในภาคอีสานและ ใต้ มูลค่า 50 - 100 ล้านบาท และ CBG ต่อเนื่องในเฟสแรก จ.เชียงใหม่ และโครงการผลิต น้�ำ ประปาของบริษทั ย่อย บ.ยูเอซี ยูทิลิตี้ มูลค่าลงทุน 150 - 160 ล้านบาท” นายกิตติ กล่าว ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า รายได้ในปี 55 เติบโต 13% แตะ

1,000 ล้านบาท สัดส่วนรายได้ มาจากธุ ร กิ จ หลั ก เทรดดิ้ ง สารเคมี 85% จากธุรกิจที่ลงทุน ราว 15% แต่ปี 56 สัดส่วนราย ได้จากธุรกิจที่ลงทุนจะเพิ่มขึ้น เป็น 20 - 25%

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 “นโยบายของท่านประธานาธิบดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ ระยะเวลานาน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ใน ระยะยาวต้องอาศัยการปฏิรูปภาษี” นายไกธ์เนอร์ กล่าว สหรัฐฯ มีแผนลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จาก 35% เป็น 28% ฟิทช์หั่นอันดับเครดิตกรีซจาก CCC เป็น C รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายทิโมธี ไกธ์เนอร์ หลังยังเสี่ยงเบี้ยวหนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่า รัฐบาล รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบันจัดอันความ สหรัฐฯ จะเสนอมาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 35% น่าเชือ่ ถือฟิทช์เรทติง้ ส์ หรือ ฟิทช์ลดอันดับความน่าเชือ่ ถือการ เป็น 28% และจะยกเลิกการยกเว้นภาษีหลาย 10 รายการ ผิดนัดชำ�ระหนี้ของผู้ออกตราสารของกรีซลงจากระดับ CCC เนื่องจากไม่ช่วยกระตุ้นการลงทุนเท่าที่ควร เป็น C หลังจากประเมินว่า กรีซมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะผิดนัดชำ�ระ “ระบบภาษี ธุ ร กิ จในขณะนี้ ไ ม่ เ ป็ น ผลดี ต่ อ การ หนี้ในระยะอันใกล้ ขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ และการจ้ า งงานในสหรั ฐ ฯ” ขณะเดียวกันฟิทช์ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือ นายไกธ์เนอร์ กล่าว สกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นของกรีซที่ระดับ C ซึ่งสะท้อนถึง นอกจากนี้ ภายใต้มาตรการภาษีดังกล่าวจะมีการ การทีเ่ พดานอันดับความน่าเชือ่ ถือของยูโรโซนอยูท่ รี่ ะดับ AAA ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยการลดอันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวมีขนึ้ หลัง การผลิต ซึ่งจะทำ�ให้อัตราภาษีลดลงมาอยู่ที่ระดับไม่สูงกว่า กรีซได้รับความเห็นชอบเงินกู้งวดที่ 2 จากยูโรโซน ซึ่งเป็น 25% มาตรการที่จะช่วยให้กรีซรอดพ้นจากการผิดนัดชำ�ระหนี้ใน ขณะเดียวกันจะมีการกำ�หนดอัตราภาษีขั้นต่ำ�จาก เดือนหน้า กำ�ไรที่บริษัทสหรัฐฯ ได้รับจากการลงทุนและการดำ�เนินธุรกิจ ทั้งนี้ การลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นผล ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้เกิดการ สืบเนือ่ งมาจากการพิจารณาทบทวนอันดับความน่าเชือ่ ถือของ จ้างงานในประเทศมากขึ้น และลดการจ้างงานในต่างประเทศ กรีซเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนปี 2011

INTL คาดจีนจะนำ�เข้าข้าวโพดเพิ่มขึ้น 7 เท่า เป็น 28 ล้านตัน รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ INTL FCStone คาด จีนจะนำ�เข้าข้าวโพดเพิ่มขึ้น 7 เท่ามาอยู่ที่ 28 ล้านตันในปี 2015 - 2016 เนื่องจากปริมาณการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ กับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน INTL คาดว่า ในปี 2012 - 2013 จีนจะนำ�เข้าข้าวโพดเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านตันมาอยู่ที่ 13 ล้านตัน ขณะที่ ป ริ ม าณการผลิ ต ข้ า วโพดในจี น จะเพิ่ ม ขึ้ น มาอยู่ ที่ 187 ล้านตันในปีหน้า แต่ต่ำ�กว่าความต้องการราว 6.5% “เราคาดว่าจีนจะนำ�เข้าข้าวโพดเพิ่มขึ้น 2 เท่าในปี นี้และปีหน้า เพราะจีนจำ�เป็นต้องเพิ่มปริมาณสำ�รองข้าวโพด หลังจากรัฐบาลจีนได้น�ำ ข้าวโพดในสต็อกของรัฐบาลออกจำ�หน่าย เพื่อทำ�ให้ราคาข้าวโพดในประเทศลดลง” นายไมค์ โอแด ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ INTL กล่าว ทั้งนี้ ณ เวลา 15.26 น. ตามเวลาในสิงคโปร์ ราคา ข้าวโพดส่งมอบเดือนพฤษภาคมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ที่ 6.42 ดอลลาร์/กระสอบ ส่วนราคาในปีนี้ลดลงมาแล้ว 0.7%

AFET

TFEX

“ตลาดเริ่มรับข่าวดี”

“Sideway Up”

นักวิเคราะห์ บริษทั ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำ�กัด (FAT) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 371 สัญญา สถานะคงค้าง 4,499 สัญญา - ปิด 130.90 บ./ก.ก. ลดลง 1.30 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 55) ปัจจัยบวก - น้�ำ มันทะยานต่อเนือ่ ง ปัจจัยลบ - ตัวเลขภาคการผลิตจีน - ยูโรออกมาไม่ดี - ฟิทซ์เรทติง้ ส์ลดอันดับความน่าเชือ่ ถือของกรีซ - มีแรงขายทำ�กำ�ไรออกมาเป็นระยะ - โรงงานเริม่ ชะลอออเดอร์หลังเร่งตุนสินค้าในช่วงทีผ่ า่ นมา - ตลาดเริม่ รับรูฤ้ ดูกาลยางผลัดใบ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนก.ย. 55) - แนวรับ 130 บ./ก.ก. - แนวต้าน 133 บ./ก.ก.

หน้า 5

นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 14,115 สัญญา สถานะคงค้าง 30,347 สัญญา - ปิด 801.50 จุด ลดลง 6.00 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - เส้นเทคนิค Sideway Up - น้�ำ มันอยูใ่ นระดับสูง - เงินนอกยังไหลเข้าต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 1,219.83 ลบ. ปัจจัยลบ - พักฐานเป็นบางช่วง กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 790 จุด - แนวต้าน 805 - 810 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

หน้า 6

BLA ราคาเป้าหมาย 54 บาท

บล.บัวหลวง แนะนำ�ซื้อ BLA ราคาเป้าหมายปี 2555 ที่ 54 บาท (อ้างอิงจากมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์) แม้ BLA รายงานกำ�ไรสุทธิไตรมาส 4/54 เพียง 75 ล้านบาท ลดลงถึง 94% YoY เนื่องจากนโยบายตั้งสำ�รอง เบี้ยประกั น ชี วิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นสู ง กว่ า คาดมาก ดั ง นั้ นกำ �ไรสุ ท ธิ ปี 2554 จึงเพิ่มสูงขึ้นเพียง 22% มาอยู่ที่ 3.4 พันล้านบาท คิดเป็นเพียง 83% ของประมาณการของเรา BLA จะคงระดับสำ�รองเงินประกันชีวิตจำ�นวนมากนี้ต่อเนื่องไป อีกในไตรมาส 1/55 เพื่อเร่งเพิ่มการขยายการลงทุนในสินทรัพย์ ซึ่งจะ ทำ�ให้บริษทั ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ ขี นึ้ ในอนาคต เราคาดสัดส่วน ตั้งสำ�รองฯต่อเบ้ียประกันรวมจะอยู่ที่ประมาณ 65% สำ�หรับปี 2555 นี้ ประมาณการกำ�ไรปี 2555 ที่ 3.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 23/02/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

BLA 45.00 0.25 0.56 45.00 45.50 44.75 44.75 45.01

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

2,195,000 98,792 1.67 11.63 4.18 0.38 1.34 3.87 54,000

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/08/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 45.00 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำ�กัด ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

292,883,000

24.41 13.29 7.74 5.30 5.04

159,525,000 92,873,200 63,575,000 60,440,048

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ผู้ว่าธปท.ยันพรก.โอนหนี้ฯ ไม่กระทบนโยบายการเงิน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ มีค�ำ วินฉิ ยั ว่า พระราชกำ�หนด หรือ พรก. ให้อำ�นาจกระทรวงการคลังกู้ เงิ น เพื่ อ การวางระบบบริ ก าร จัดการน้ำ�เเละสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 และ พรก. ปรับปรุงหนี้ เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วย เหลือกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูเเละพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 ไม่ ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรค 1 และ วรรค 2 กรณีนี้ก็มีข้อดีที่จะ ดำ�เนินการชำ�ระหนี้กองทุนเพื่อการ ฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ให้หมดไปได้ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกัน ว่าควรจะหาทางแก้ไขหนีจ้ �ำ นวนนีใ้ ห้ หมดไป โดยหลังจากนีส้ งิ่ ทีธ่ ปท.และ กระทรวงการคลังเตรียมการไว้แล้วก็ จะดำ�เนินการได้ต่อไป เขากล่าวว่า ขั้นตอนจากนี้ รัฐบาลก็จะนำ�พรก.เข้าการพิจารณา ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อออกเป็น พระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ. จาก

นั้นรัฐบาลจะออกพระราชกฤษฏีกา หรื อ พรฎ. เพื่ อ ลดเงิ น นำ � ส่ ง เข้ า สถาบันคุ้มครองเงินฝากจาก 0.40% เป็ น 0.01% และธปท.ก็ จ ะออก ประกาศเพื่อเรียกเงินนำ�ส่งที่เหลือ

0.46% จากธนาคารพาณิชย์ โดยจะ ดำ � เนิ น การเป็ น ครั้ ง แรกในงวดสิ้ น เดือน มิ.ย. 2555 แล้วจะได้เงินนำ�ส่ง ในเดือนก.ค. นี้ อย่างไรก็ตามกระทรวงการ

TBANK หวังสินเชื่อปีนี้ โต10-12% NPL4% นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคาร ธนชาต จำ�กัด (มหาชน) (TBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งเป้าหมายสิน เชื่ อ ปี นี้ เ ติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 10 - 12% จากปีก่อน โดยมีสินเชื่อ คงค้างที่ 640,000 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 64,000 ล้าน บาท และมีสินเชื่อเช่าซื้อเป็นอันดับ หนึง่ ซึง่ กลยุทธ์ในปีนี้ ธนาคารจะใช้ ประโยชน์จากการควบรวมให้เป็นรูป ธรรม หลังจากทฐานของธนาคาร ใหญ่ขึ้น จึงต้องมาต่อยอดให้ได้ ซึ่ง แต่ละธุรกิจจะมีกลวิธีที่แตกต่างกัน ออกไป

“สิ น เชื่ อ ขนาดใหญ่ เ ราจะ เน้น 40 sector แต่ละ sector ไป หาลูกค้าเป้าหมายหลัก 10 - 20 บริ ษั ท และติ ด ตามดู แ ลใกล้ ชิ ด ตรงนี้เขาจะได้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น ส่วนเอสเอ็มอีกแ็ บ่งทีมและแบ่งสายใน แต่ละพื้นที่เพราะความชำ�นาญพื้นที่ จะแตกต่างกันไป และปีนเี้ ราจะลงมา เล่นเอสเอ็มอีทเี่ ป็นพ่อค้าแม่คา้ ต่�ำ กว่า 10 ล้านบาท” นายสมเจตน์ กล่าว นอกจากนี้ ธนาคารตั้งเป้า หมายว่าปีนี้จะลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ หรือ NPL ลงอีก 2% จาก ปัจจุบันซึ่งมี NPLรวมอยู่ที่ 6% โดย วิธกี ารบริหารจัดการผ่านบริษทั บริหาร สินทรัพย์ ทีเอส จำ�กัด หรือ TS-AMC ซึง่ จะดีกว่าทีธ่ นาคารจะตัดขายออกไป “เราทำ�เอง แก้เอง เพราะ ถ้าขายออกไปจะเสียหายมาก อย่าง น้อยๆ เลย คาดว่ามันน่าจะลงได้อีก 2% ในปีนี้’นายสมเจตน์ กล่าว ทั้ ง นี้ ยอมรั บ ว่ า ในช่ ว ง น้�ำ ท่วมมี NPL เพิม่ ขึน้ บ้าง ซึง่ ธนาคาร ก็ทยอยแก้ไข แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ กับลูกค้านัน้

คลังได้ตั้งงบประมาณ 60,000 ล้าน บาท เพือ่ จ่ายดอกเบีย้ ในปีงบประมาณ 2555 ดังนั้นในช่วงเงินนำ�ส่งที่เก็บได้ ในงวดแรก 20,000 ล้ า นบาทจะ สามารถสมทบจ่ า ยดอกเบี้ ย ใน ปีงบประมาณหน้า สำ � หรั บ อี ก ส่ ว นที่ ใ ช้ จ่ า ย ดอกเบีย้ คือรายได้จากบริหารจัดการ ของกองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู ฯ และ ส่ ว นกำ � ไรจากบั ญ ชี ผ ลประโยชน์ ประจำ�ปีของธปท.โดยในช่วง 2 - 3 ปีต่อจากนี้จะยังไม่มีกำ�ไรเพราะต้อง ล้ า งขาดทุ น สะสมจากการเจ้ า ไป แทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนก่อน “สำ�หรับหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ วงเงินหนี้ 1.14 ล้านล้านบาท ไม่มาก วนใจเรื่องหลักในการดำ�เนินนโยบาย การเงินของ ธปท. รวมถึงกระทบการ ตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยนโยบาย หาก ต้องปรับดอกเบี้ยก็ต้องปรับ ซึ่งขณะ นีม้ นั่ ใจว่าสำ�หรับภาระการจ่ายหนีเ้ รา สามารถเอาอยู่ และ มั่นใจไม่เป็น อุ ป สรรคในการพั ฒ นาและฟื้ น ฟู ประเทศ” นายประสาร กล่าว เกิดจากสถานการณ์จำ�เป็นไม่ใช่การ หนีหนี้ ซึ่งลูกค้าต้องใช้เวลาประมาณ 4 - 6 เดือนในการฟื้นฟูธุรกิจ และ หลังจากนั้นก็จะมีความสามารถใน การกลับมาชำ�ระหนี้ได้ตามปกติ นายสมเจตน์ กล่าวยอมรับว่า หลังควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย แล้ว กระบวนการทำ�งานยังไม่สมบูรณ์ 100% ดั ง นั้ น ปี นี้ ธ นาคารจะใช้ ทรั พ ยากรที่ มี ทั้ ง หมดหลั ง ควบรวม คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา และ รูปแบบการส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้า ต้ อ งทำ � ให้ ดี ก ว่ า เดิ ม ซึ่ ง คาดว่ า กระบวนการดั ง กล่ า วต้ อ งใช้ เ วลา พอสมควร อาจจะอยู่ในช่วง 6 - 24 เดือน ในการปรับปรุงกระบวนการ ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นหลักการใหญ่ๆ ที่ธนาคารจะทำ�ในปีนี้ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพีนธ์ 2555

GFPT ปันผล 0.33 บ./หุ้น จ่าย 15 พ.ค. รายงานข่าวจาก บมจ.จีเอฟพีที (GFPT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จัดสรรกำ�ไรผลการดำ�เนินงานปี 54 และการจ่าย เงินปันผลเป็นเงินสดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ สามัญในอัตรา หุ้ น ละ 0.33 บาท รวมเป็ น เงิ น ปั น ผลจ่ า ย 413,760,930 บาท โดยจ่ายจากกำ�ไรสุทธิงวดปี 54 ของกิจการที่ได้รับสิทธิ BOI จำ�นวน 0.0960 บาทต่อหุน้ (ยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย) และ จ่าย จากกำ�ไรสะสมของกิจการ NON-BOI จำ�นวน 0.2340 บาทต่อหุ้น ต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ า่ ยในอัตรา 10% หรือคิดเป็นหุน้ ละ 0.0234 บาท ดั ง นั น ผู้ ถื อ หุ้ น จะได้ รั บ เงิ น ปั น ผลสุ ท ธิ เท่ากับ 0.3066 บาทต่อหุ้น กำ � หนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ�ปี 55 ในวันที่ 30 เม.ย. 55 กำ�หนดรายขือ่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 55 และมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 4 เม.ย. 55 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ .ศ. 2535 โดยวิ ธี ปิ ด สมุ ด ทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 55 และ กำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 พ.ค. 55 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 2 เม.ย. 55

KBANK ปันผล 2 บ./หุ้น จ่าย 27 เม.ย. รายงานข่าวจาก ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานปี 54 ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ในอั ต ราหุ้ น ละ 2.50 บาท และเนื่ อ งจากธนาคารได้ จ่ า ยเงิ น ปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 54 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผล งวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผลในวันที่ 12 เม.ย. 55 รวบรวมรายชื่อ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เม.ย. 55 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 27 เม.ย. 55 วันทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิปนั ผล(XD) 10 เม.ย. 55 การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราทีค่ ณะกรรมการธนาคารพิจารณาเห็นว่า เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่าย เงินปันผลที่ธนาคารกำ�หนดไว้ ซึ่งคิดเป็น 27% ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 54 โดยทำ�ให้ธนาคารยังคง มีเงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่ง สามารถรองรับการเจริญ เติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้ อย่างต่อเนื่อง

News Station

หน้า 8

OISHI ปันผล 0.07 บ. จ่าย 23 พ.ค. เล็งชงบอร์ดขายหุ้นกู้ 3 พันลบ. รายงานข่าวจาก บมจ.โออิชิ กรุป๊ (OISHI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/55 มีมติให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 55 ในวันพุธที่ 25 เม.ย. 55 เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจและขยายธุรกิจ อายุ หุ้นกู้ไม่เกิน 10 ปี พร้อมทัง้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลจาก กำ�ไรสุทธิตามผลการดำ�เนินงานปี 54 ในอัตรา หุ้นละ 2.20 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วน 51.04% ของ เงินกำ�ไรสุทธิของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 54 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผล สุทธิทจี่ ะจ่ายในคราวนีห้ นุ้ ละ 0.70 บาท รวมเป็น จำ�นวน 131,250,000 บาท กำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุน้ เพือ่ สิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 4 เม.ย. 55 วันจ่ายเงินปันผล วันที่ 23 พ.ค. 55 และวันทีไ่ ม่ได้ รับสิทธิปันผล(XD) 30 มี.ค. 55

JUBILE คาดกำ�ไรปีนี้โต 13 - 15%

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารด้ า นการเงิ น บมจ.ยู บิ ล ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดกำ�ไรปีนี้จะเติบโตประมาณ 13 - 15% จาก ปีกอ่ น ส่วนรายได้คาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% มาอยู่ที่มากกว่า 1,000 ล้านบาทจากปีก่อนซึ่ง อยู่ ที่ 887 ล้ า นบาท โดยจะเพิ่ ม ช่ อ งทาง การตลาดที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มลูกค้าในปลาย

ไตรมาส 1 หรือต้นไตรมาส 2 เชื่อว่าจะเพิ่ม ยอดขายให้กับบริษัท ส่วนยอดขายทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ มาจากการเปิด สาขาใหม่อีก 12 - 15 สาขา รวมสิ้นปีจะมี 95 สาขา และยอดขายจากสาขาเดิมยังเพิ่มขึ้นใน อัตราที่น่าพอใจ โดยปีที่แล้วยอดขายมากกว่า 20% ส่วนปีนี้คาดว่ายอดขายจากสาขาเดิมจะ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20%

ทัง้ นี้ คาดว่ายอดขายในไตรมาสแรกปีนี้ จะเติบโตประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยบริษัทมีการออก 2 แคมเปญใหม่และมีผล ตอบรับจากผูบ้ ริโภคดีมาก ได้แก่ แคมเปญไชนีส นิวเยียร์ และแคมเปญต้อนรับวาเลนไทน์ ขณะที่ เดือนมีนาคมนี้จะมีการออกสินค้าใหม่ จับลูกค้า อายุ 30 ปีขึ้นไป เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมที่ใส่เพชรอยู่ แล้ว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

BIGC หุ้นถูกในกลุ่มค้าปลีก BIGC หุ้นถูกในกลุ่มค้าปลีก วงการมองหลังรวมกิจการกับ คาร์ฟูร์ในไทย เพิ่มอำ�นาจต่อรอง ส่ ว นแผนเพิ่ ม ทุ น คาดคลอดเร็ ว ๆ นี้ ขณะที่ ร าคาหุ้ น 6 วั น ทำ � การ ทะยานกว่ า 30% โบรกฯ ให้ราคาเป้าหมายก่อนเพิ่มทุน 180 - 185 บาท รอบสัปดาห์นี้ขอแวะเวียนมาดูหุ้น กลุ่ ม ค้ า ปลี ก กั น บ้ า ง อย่ า งบริ ษั ท บิ๊ ก ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) (BIGC) หลังคนในมองว่าหลังเข้าซือ้ กิจการคาร์ฟรู ใ์ น ประเทศไทย น่าจะส่งผลดีตอ่ การเพิม่ อำ�นาจ ต่ อ รอง ขณะที่ น โยบายขึ้ น เงิ น เดื อ น ข้าราชการและค่าจ้างขัน้ ต่� ำ 300 บาทน่าจะ มีผลดีต่อกำ�ลังซื้อในมือ และส่งผลบวกต่อ กลุ่มค้าปลีก ขณะที่ ร าคาหุ้ นไต่ ร ะดั บ ทำ � สถิ ติ สูงสุดตั้งแต่เข้าตลาด แถมในช่วง 6 วัน ทำ�การจากปิดตลาดวันที่ 14 ก.พ. อยูท่ ี่ 118 บาททะยานอย่างต่อเนือ่ งแตะระดับสูงสุดวัน ที่ 22 ก.พ. ที่ 154.50 บาท เพิ่มขึ้น 36.5 บาทหรือคิดเป็น 30.92% ก่อนปิดตลาดวาน นี้ (23 ก.พ. 55) ที่ 151.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ 1.34% มูลค่าการซื้อขาย 190.25 ล้านบาท ด้านผลประกอบการ ในปี 2554 โชวฺ์กำ�ไรสุทธิแตะ 5,241.75 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นที่ มี กำ � ไร 2,816.22 ล้านบาท ขณะที่ล่าสุด เปิดบิ๊กซี มาร์ เ ก็ ต สาขาถนนราชพฤกษ์ ตั้ ง อยู่ ใ น ศูนย์การค้าเดอะ วอล์ค (The Walk) ตัง้ เป้า จะมีลูกค้ามาใช้บริการกว่า 1,500 คนต่อวัน ขณะเดียวกันอัดแคมเปญประหยัดสุดสุดทั่ว ห้าง ทั้งลดแลกแจกแถม ตอก ย้ำ�ความเป็น ผู้นำ�ด้านราคาและความประหยัดตัวจริง ด้านเสียงสะท้อนจากคนในวงการ อย่างค่าย บล.บัวหลวง มอง BIGC เป็นหุ้น ถูกสุดในกลุ่ม พร้อมปรับเพิ่มประมาณการ กำ�ไรปี 55 ขึ้น 9% และปรับราคาเป้าหมาย ปี 2555 ขึน้ เป็น 156 บาท เพือ่ สะท้อนมูลค่า

เพิ่มจากการรวมกิจการ (หลังจากเข้าซื้อกิจ การคาร์ ฟู ร์ ใ นประเทศไทย)ที่ สู ง กว่ า คาด ส่วนแผนการเพิม่ ทุนทีย่ งั ไม่ชดั เจนน่าจะสรุป ได้ในได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะทำ�ให้การขยาย กิจการเชิงรุกและการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดำ�เนินต่อไปได้ แถมมีปัจจัยหนุน อาจจะ ได้ข้อสรุปสัญญากับบริษัทน้ำ�มันแห่งหนึ่งใน เร็วๆ นี้ เพื่อเข้าไปเปิดสาขามินิบิ๊กซีในปั๊ม น้ำ � มั น ซึ่ ง น่ า จะเป็ น รู ป แบบที่ ค ล้ า ยกั บ ที่ CPALL ทำ � สั ญ ญากั บ ทาง PTT ปั จ จุ บั น BIGC ซือ้ ขายอยูท่ ี่ PER ปี 2555 เพียง 17.9 เท่า ถือว่าถูกที่สุดในกล่ม ยังคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ด้ า นค่ า ย บล.ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส แนะนำ�ซื้อ ราคาเป้าหมายก่อนเพิ่มทุนเพิ่ม ขึน้ เป็น 185 บาท จากเดิม 150 บาท (DCF) หลังมองว่า ด้วย Synergy ที่ดีกว่าคาด เพราะ Economies of Scale ทำ�ให้มี อำ�นาจในการต่อรอง Supplier มากขึน้ อย่าง มีนัยสำ�คัญ จึงปรับเพิ่มประมาณการกำ�ไร ปีนี้ขึ้น 26% เป็น 6.1 พันล้านบาท (+17% Y-Y) ราคาเป้าหมายจึงถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 185 บาท จากเดิม 150 บาท (DCF) สำ�หรับ แผนเพิม่ ทุน จะมีความชัดเจนมากขึน้ ภายใน ไตรมาสแรกนี้ เพราะช่วยลดภาระดอกเบี้ย จ่ายและสามารถขยายสาขาในอัตราเร่ง และ ทำ�ให้อัตราการเติบโตของกำ�ไรเฉลี่ยปี 2012 - 2015 อยู่ที่ 17% ต่อปี สูงกว่ากรณีไม่เพิ่ม ทุนซึ่งจะมีอัตราการเติบโตของกำ�ไรเฉลี่ย 12% ต่อปี แม้วา่ กำ�ไรในปีแรกจะโตไม่ทนั กับ Dilution ทีจ่ ะเกิดขึน้ แต่ศกั ยภาพการเติบโต ในระยะยาวจะสดใสมากกว่า ส่วนราคาเป้า หมายหลั ง เพิ่ ม ทุ น จะเท่ า กั บ 133 บาท

(Fully Diluted) ซึ่งยังสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน จึง คงคำ�แนะนำ�ซื้อ นาทีนี้ หันมามองราคาหุ้นบนกระดาน หากสนใจลงทุนก็ต้องเทียบ บัญญัติไตรยางค์ดีๆ แล้วกัน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงงงงง

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพีนธ์ 2555

Lifestyle Station

วิธีเลือกครีมกันแดด (ตอนจบ)

by Jackal_XIII

PA หมายถึง Protection Grade of UVA หรือระดับการป้องกันแสง UV-A นั้นเอง ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ คือ PA+ , PA++ และ PA+++ โดยที่ PA+++ มีค่าการป้องกันสูงที่สุด PA+ นั้นเหมาะกับการ ป้องกันทั่วๆไป ส่วนผู้ที่ต้องทำ�กิจกรรมกลางแจ้ง ควรใช้ครีมกันแดดที่มี ระดับการป้องกัน PA++ ขึ้นไป Physical กับ Chemical Sun-screen Physical Sun-screen หรือครีมกันแดดชนิดกายภาพ คือเป็น สารที่ช่วยสะท้อนแสงออกไป ซึ่งอาจจะทำ�ให้ดูขาววอก ส่วน Che mical Sun-screen จะทำ�การดูดซับรังสี UV แทนผิว แต่ส่วนใหญ่ จะเป็นสารควบคุมให้ใช้ในปริมาณทีจ่ �ำ กัด ตามกฏหมายเครือ่ งสำ�อาง ควบคุม ครีมกันแดดที่อ้างว่ากันน้ำ� หรือกันเหงื่อ ไม่ได้หมายความว่า มันจะกันได้ตลอด เมื่อเหงื่อออก ลงน้ำ� หรืออะไรก็ตาม สารเคมีที่ เป็นตัวกันแดดจะเสื่อมลง หลายๆ ครั้ง มันก็ยังเหนียวหนึบติดผิวเราอยู่ คือ พอถูกน้ำ� ประสิทธิภาพ ในการกันแดดจะลดลง โดยส่วนมากแล้ว คำ�ว่า Waterproof หรือ Water Resistant จะทนน้ำ�ได้ ไม่เกิน 60 นาที ก็เสื่อมแล้ว ส่วน Very Water Resistant เนี่ย ก็จะอยู่ได้ไม่เกิน 80 นาทีแค่นี้เอง

Photo Release บสก. จัดเสวนาให้ความรู้

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (บสก.) ให้การต้อนรับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรินทร์ จิรา สมาชิกสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เสนา ดีเวลลอปเมนท์ (SENA) ในโอกาสที่ให้เกียรติร่วมเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจไทย..จะอยู่ อย่างไรหลังเปิดเสรีอาเซียน”จัดโดย บสก. ร่วมกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร บสก. สำ�นักงานใหญ่ ถนน สุรศักดิ์

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพีนธ์ 2555

Lifestyle Station

มุมการตลาด กรุงศรีฯ ออกแคมเปญ “วันนี้...ใครๆ ก็ได้อยู่คอนโดฯ” ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ออกแคมเปญใหม่ “วั น นี้ . ..ใครๆ ก็ ไ ด้ อ ยู่ คอนโดมิ เ นี ย ม” อั ต ราดอกเบี้ ย พิ เ ศษ 0% นาน 6 เดื อ น พร้ อ มฟรี ค่ า ธรรมเนียมสินเชื่อ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสำ�รวจและประเมินหลักประกัน และ ค่าธรรมเนี ย มการทำ �นิติกรรมสัญญาฯ เมื่อซื้อคอนโดมิ เ นี ย มจากโครงการที่ ธนาคารให้การสนับสนุน กว่า 200 โครงการทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 55

มุมประกัน

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ส่ง “พรูแมกซ์ รีเทิร์น” ออมสั้น จ่ายเบี้ยประกันภัยอัตราเดียว พร้อมรับเงินคืนทุกปี

บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จับมือกับ ธนาคารยูโอบี ออกกรมธรรม์ พรูแมกซ์ รีเทิร์น (PRUmax return) แผนออมทรัพย์ระยะสั้นที่ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินในระยะสั้น และต้องการรับเงินคืนระหว่างปี ชำ�ระเบี้ยประกันภัยระยะสั้นเพียง 5 ปี ให้ความ คุ้มครองนานถึง 10 ปี และรับเงินคืนตลอดสัญญาสูงถึง 562% ของทุนประกันภัย ชูจุดเด่นด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยอัตราเดียวทุกเพศทุกวัย โดยได้รับเงินคืนปีละ 6 % ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 รับเงินคืนปีละ 8% ของทุน ประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 - 9 และรับเงินคืน 500% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 อีกทั้งผู้เอาประกันภัยยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 102% - 500% ของทุนประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำ�นวนใด มากกว่าให้ผู้รับประโยชน์ เริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 65 ปี ทุน ประกันภัยตั้งแต่ 25,000 - 5,000,000 บาท โดยชำ�ระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถนำ�เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ ขอรับความคุ้มครองได้ที่ธนาคารยูโอบีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

CPN รับรางวัล “คณะกรรมการแห่งปี 53/54 ประเภทดีเด่น” สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ สุนันทา ตุลยธัญ (ที่ 3 จากซ้าย) คณะกรรมการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เข้ารับรางวัล “คณะกรรมการแห่งปี 2553/54 ประเภทดีเด่น” จัดโดย สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ทไทย ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทได้รับต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 2 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

IR Society

เพ็ญศรี สุธีรศานต์

ผู้อำ�นวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ด้านมุมมองภาพรวมงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทจด ทะเบียนในประเทศไทย มีพัฒนาการที่สำ�คัญมากขึ้น ทั้งในเรื่องของ บุคลากร, เรือ่ งของการเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ของผู้บริหาร ฝากถึงคนทำ�งาน IR ว่า การเปิดเผยข้อมูลไม่ว่ากับใครก็ตาม ที่เป็น Stakeholder ถือว่ามีความสำ�คัญ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีหรือไม่ดี ควรจะให้ทัดเทียมกัน ในส่วนของข้อมูล Stakeholder ไม่มีใครชอบข่าว เซอร์ไพรส์ ไม่มใี ครอยากรูจ้ ากปากคนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั บริษทั เอง ดังนัน้ เรือ่ ง

ตอนจบ

ของความสำ�คัญตรงนี้เป็นอะไรที่ Long term Relationships ไม่ว่าใครก็ตามจะมาเป็น CEO หรือ Investor Relations ใน การให้ข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ ควรจะให้ความเท่าเทียมกัน รวมถึงเรื่องการคุยกับสื่อ ก็จะมีเทคนิคต่างๆ ถึงแม้ บางคนอาจจะมีประสบการณ์ต่างกันไป แต่เนื่องจากเราเป็น บริษัทมหาชน เรามีผู้ถือหุ้นมากมาย ดังนั้นความรับผิดชอบ อันหนึ่งคือเราต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย โดยต้องมาหาทางว่าจะ สื่อสารไปในรูปแบบใด

......จบ.....

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ยังคงแกว่งตัว และมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดฯ รับปัจจัยสนับสนุนจาก เงิ น ทุ น ต่ า งชาติ ที่ มี แ นวโน้ ม ไหลเข้ า มา ต่ อ เนื่ อ งจากสภา พคล่ อ งในตลาดโลกสู ง ด้านกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ�นักเก็งกำ�ไรหุน้ ที่มีผลประกอบการไตรมาส 4 ออกมาดี โดยประเมนิ แนวรับ 1,130 - 1,125 จุด และ แนวต้าน 1,140 จุด

ภาพรวมตลาดหุ้ นไทยช่ ว งเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ มี โ อกาสปรั บ ขึ้ น ไปทดสอบ ระดับที่ 1,148 จุดได้อีกครั้ง หากมีปัจจัย บวกเข้ า มาสนั บ สนุ น โดยเฉพาะปั จ จั ย จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทยอยออกมาในช่วงนี้ ซึ่งคาดว่าจะออกมาดี อีกทั้ง กระแสของ Fund Flow ที่ยังไหลเข้าต่อเนื่อง กลยุทธ์ เมื่อตลาดหุ้นอ่อนตัวลง เป็นโอกาสที่ทยอย เข้าซื้อได้

หน้า 13

แนวโน้มดัชนีฯ วันนีย้ งั คงแกว่งตัวใน กรอบแ คบ หากยั งไม่ มี ปั จ จั ยใหม่ เ ข้ า มา สนั บ สนุ น นั ก ลงทุ น ต้ อ งจั บ ตาควา ม เคลื่อนไหวต่างประเทศต่อไปอย่างใกล้ชิด ซึ่งมองว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติจะเริ่ม ลดลง เพราะก่อนหน้านี้มีแรงซื้อเข้ามามาก พอสมควรแล้ว จึงประเมินทิศทางดัชนีฯ มีแนวรับที่ 1,130 จุด ส่วน แนวต้าน 1,148 จุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805

Data Station

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2555

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,453.51 4.05% 5,865.12 16.34% 10,114.83 28.17% 18,470.60 51.44%

3,941.82 10.98% 4,870.54 13.57% 8,895.00 24.77% 18,196.69 50.68%

-2,488.31 994.58 1,219.83 273.91

Last Update

23/02/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,140.07 803.61 1,743.05 301.88

Chg 2.25 2.02 4.43 0.96 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

23/2/2012

%Chg 0.2 0.25 0.25 0.32 35,904.05 577.65

17:01:49

AGRO 1.2 D ecline 40%

1

A dv ance 35%

TECH

No C hange 25%

0.8

CONSUMP

0.6

0.42

-0.110.4

0.64

0.2 -0.34

1.02

SERVICE

0 -0.2 -0.4

-0.16

FINCIAL

0 -0.3 D ecline 39%

A dv ance 22% No C hange 39%

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805

หน้� 15

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 กุมภภ�พันธ์ 2555

IVL

( Day )

: IVL 25,000,000

Price & Fundamental Symbol IVL

Last 39.75 Chg 1.00  %Chg 2.58  Open 39.00  High 39.75  Low 37.50  Prev 38.75  Avg 38.71  AccVol 84,738,300  AccVal(K฿) 3,280,521  5.81  %Fluct P/E 9.10  P/BV 3.16  DPS(Baht) 0.50  Yield(%) 1.70  EPS(Baht) 4.37  MktCap(Mil.) 191,367 Broker Target Update KTZ 49.00 23/2/2012 หลักทรัBLS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น51.50 ต์การเปลีย่ นแปลง 23/2/2012 ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที53.50 ส่ ดุ และมีมลู ค่9/2/2012 าการ UOBKHST

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

20,000,000

Vol.

15,000,000 10,000,000 5,000,000

39.75

39.50

39.25

39.00

Price

38.75

38.50

38.25

38.00

37.75

37.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805

หน้� 16

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2555

BIGC01CA

( Day )

Price & Fundamental Symbol BIGC01CA

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

2.70 0.70  35.00  2.18  3.10  2.14  2.00  2.66  67,568,800  179,603  36.09 

N/A N/A  N/A  N/A  N/A  38  Target Update No Comment

Volume Analysis

: BIGC01CA

4,000,000 3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 3.10 3.08 3.06 3.04 3.02 3.00 2.98 2.96 2.94 2.92 2.90 2.88 2.86 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.72 2.70 2.68 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 2.38 2.36 2.34 2.32 2.30 2.28 2.26 2.24 2.22 2.20 2.18 2.16 2.14

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2555

STA01CB

( Day )

Price & Fundamental Symbol STA01CB

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: STA01CB

9,000,000 8,000,000

1.32 -0.02  -1.49  1.39  1.47  1.29  1.34  1.39  46,076,800  63,909  12.95 

N/A N/A  N/A  N/A  N/A  29  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

ATO/C Volume 1.47

1.46

1.45

1.44

1.43

1.42

1.41

1.40

Price

1.39

1.38

1.37

1.36

1.35

1.34

1.33

1.32

1.31

1.30

1.29

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 805

หน้า 18

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพีนธ์ 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

เผชิญกับความจริงอย่างที่เป็นอยู่ มิใช่อย่างที่คุณอยากเป็น

ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 24 ก.พ. 2555  
Investor_station 24 ก.พ. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement