Page 1

Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

News Station

5 ไอเอ็มเอฟขายทอง 403.3 ตันเสร็จสิน้ แล้ว 5 TAPAC ยิม้ รับผลงานปี 53 ดีเกินคาด 6 EMC เล่นในกรอบ 1.80 - 1.98 บ. 7 ศก.โลก-น้�ำ มัน-เงินบาทตัวเสีย่ งฉุดศก.ปี54 9 Dynamic Station ซาร่า เล็กจ์

10 Lifestyle Station ข้อเสียของการไม่ขับถ่ายตอนเช้า

13 Professional Station

เน้นน้�ำ หนักลงทุนหุน ้ แบงก์

เลือก BBL - KBANK - SCB - KTB

ดัชนี SET น่าจะขึ้นได้แรงในช่วง ม.ค. ถึง ก.พ.

14 Gossip Station

ก.ล.ต. แจงผลปี53ประสบความสำ�เร็จตามแผนกลยุทธ์

15 มองหุˆนจากเซียน

ให้น้ำ�หนักการลงทุนหุ้นธนาคาร “มากกว่าตลาด” เศรษฐกิจดีช่วยสินเชื่อโต แนะนำ�ขายทำ�กำ�ไรระยะสัน้ ตามกรอบ เด่นส่งผลภาระการตั้งสำ�รองหนี้ลง เพิ่มความสามารถทำ�กำ�ไรโดยเฉพาะตัวใหญ่ได้ 16 Data Station ประโยชน์ชัดสารพัดโบรกเกอร์สุมหัวเลือก BBL - KBANK - SCB - KTB เป็นทีเด็ด ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

แผน5 ปี ERAWAN ทุ่มลงทุนกว่าหมื่นล. คาดรายได้54โตแตะ40%-เป้าซื้อ 3.03 บ.

ERAWAN เตรียมแผนทุ่มงบ 7,000 - 10,000 ล้านบาท ขยายเครือข่าย ธุ ร กิ จโรงแรม 2 เท่ าใน 5 ปี เผยรายได้ ใ นปี 53 จะโต 7% ราว 3.4 พันล้านบาท และปี 54 ระดับ 30 - 40% อานิสงส์โรงแรมขนาดใหญ่ เริ่ ม รั บ รู้ ร ายได้ พร้ อ มผุ ด งบปี ห น้ า 300 ล้ า นสร้ า งแบรนด์ ไ อบิ ส หั ว หิ น คาดแล้วเสร็จ Q1/55 กูรูเชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 3.03 บาท ต‡อหนˆา 3

GRAND ปรับโครงสร้างหนี-้ ถอนฟ้องเลห์แมน บมจ.ไทยพร็อพเพอร์ตี้ เดินช่องกว้านหุน้ ใหญ่

ต‡อหนˆา 12

บอร์ด บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ไฟเขียวแผน ส่งบ.ย่อยเข้าเทก GRAND กว้านหุ้นจาก Giant Mauritius Holdings และ โฮเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ รวมเป็นสัดส่วน 70.48% ของทุนชำ�ระใน ราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 500,000,000 บาท พร้อมตั้งโต๊ะเทนเดอร์ออฟ เฟอร์ 0.57 บาท/หุ้นในช่วงวันที่ 7 ม.ค. - 10 ก.พ. 54 ขณะที่ล่าสุด ผู้กำ�ลังโดนควบเพิ่งถอนฟ้องเลห์แมน ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553 (ต่อจากหน้า 1) เน้นน้ำ�หนัก

บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ล . กรุงศรีอยุธยา ประเมินว่า สินเชือ่ ของ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ในเดือน พ.ย. 53 ปรับตัวขึ้น 1.9%MoM เพิ่มขึ้นเป็น เดือนที่ 4 ติดต่อกัน ทำ�ให้สนิ เชือ่ งวด 11M/53 เติบโตสูง 8.2% จากสิน้ ปี 52 ด้วยความต้องการหลายด้าน อาทิ สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งออก, สินเชื่อภาค รัฐ, สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ปริมาณสินเชื่อ รอบ 11M/53 เติบโตดีมาก ทำ�ให้มี โอกาสสู ง ที่ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ จ ะปรั บ ประมาณการสินเชื่อรวมปี 53 เติบโต มากกว่า 8.9%YoY ขณะทีส่ นิ เชือ่ รวมเดือน พ.ย. 53 ของธนาคาร 10 แห่ง (BAY, BBL, KBANK, KK, KTB, SCB, SCIB, TBANK, TISCO) เพิ่มขึ้น 1.9%MoM (9.9%YoY) หรือราว 1.09 แสนล้าน บาท คาดว่าเป็นสินเชื่อเพื่อการส่ง ออก สินเชื่อเพื่อขยายการลงทุนของ บริษัทขนาดใหญ่ และสินเชื่อเช่าซื้อที่ ได้รับประโยชน์จากยอดขายรถยนต์ โดยเป็ น การขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งจาก เดือน ต.ค. (1.2%), ก.ย. (+0.7%) และเดือน ส.ค. (+0.9%) ธนาคารทุก แ ห่ ง มี ป ริ ม า ณ สิ น เ ชื่ อ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะ SCB มีอัตราการเติบโต ของสินเชื่อสูงสุดที่ 2.9%MoM (2.73 หมืน่ ล้านบาท) ตามด้วย KBANK, KK, BAY, TBANK, BBL, TISCO, SCIB, KTB และ TMB ด้านสินเชือ่ รวมใน 11 เดือน แรก (ม.ค. - พ.ย. 53) ขยายตัว 8.2% (4.45 แสนล้านบาท) จากสิ้นปี 52 ตามสินเชื่อภาคเอกชน เกี่ยวกับการ ส่งออก เช่าซือ้ รถยนต์ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และสิ น เชื่ อ ภาครั ฐ ตามมาตรการ

แผน5 ปี ERAWAN (ต่อจากหน้า 1)

นายกษมา บุ ณ ยคุ ป ต์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERAWAN) เปิด เผยว่า ในระยะ 5 ปี (54 - 58) บริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะลงทุ น เพิ่ ม ราว 7,000 - 10,000 ล้านบาท เพื่อขยาย เครือข่ายธุรกิจโรงแรมให้มีจำ�นวน เป็น 2 เท่า และการเข้าซื้อทรัพย์สิน รวมทั้ ง มี แ ผนจะขยายแบรนด์

News Station TOP PICK แต่ละโบรก โบรกเกอร์ หุ้น TOP PICK

กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล โดย KTB มีปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นสูง ที่ 1.18 แสนล้านบาท (11.5%) โดด เด่นทัง้ จากสินเชื่อภาครัฐและสินเชื่อ เอกชน ขณะที่ TISCO มีอัตราการ เติ บโตของสิ น เชื่ อ สู ง สุ ดในกลุ่ ม ฯ ที่ 25.6% จากสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อ บริษทั ขนาดใหญ่จากการร่วมปล่อยกู้ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ฝ่ายวิเคราะห์มีแนวโน้มจะปรับเพิ่ม ประมาณการสิ น เชื่ อ ปี 53 ของ KBANK, KK และ TISCO หลังจาก

สินเชื่อในรอบ 11M/53 ขยายตัวสูง กว่ า เป้ า หมาย และอาจปรั บ เพิ่ ม ประมาณการสินเชื่อรวมปี 53 ของ กลุ่มฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 8.9%YoY ส่วนเงินฝากรวมเดือน พ.ย.

53 เพิ่มขึ้น 0.8%MoM (3.7%YoY) หรือราว 5.2 หมืน่ ล้านบาท โดย SCB มีเงินฝากไหลเข้ามากทีส่ ดุ ขณะทีเ่ งิน ฝากรวมใน 11M/53 เพิ่มขึ้น 2.6% (1.56 แสนล้านบาท) จากสิ้นปี 52 ด้านสภาพคล่อง จากที่สินเชื่อเดือน พ.ย.53 เติบโตสูงกว่าเงินฝากทำ�ให้ สั ด ส่ ว นสิ น เชื่ อ ต่ อ เงิ น ฝาก (LDR) เดือน พ.ย. 53 เพิ่มขึ้นเป็น 93.6% (รวมเงิ น กู้ จ ากการออกตั๋ ว B/E และหุ้ น กู้ สั ด ส่ ว นจะอยู่ ที่ 81.9%) จากราว 92.7% ในเดือน ต.ค. 53 (รวมเงินกู้สัดส่วนอยู่ที่ 80.8%) ให้ น้ำ � หนั ก การลงทุ น กลุ่ ม ธนาคาร “มากกว่าตลาด” จากมุม มองบวกต่อการเติบโตของสินเชื่อทีไ่ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการเติ บ โตทาง เศรษฐกิจ นอกจากนี้คุณภาพสินเชื่อ แข็งแกร่งขึ้นทำ�ให้ภาระการตั้งสำ�รอง หนี้ ฯ ของกลุ่ ม ฯ ลดลง เพิ่ ม ความ สามารถการทำ�กำ�ไร มองว่าธนาคาร ขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์สูงจาก การลงทุนของบริษทั ขนาดใหญ่ กอปร กับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจะส่งผลบวก ต่ อ NIM ของธนาคาร แนะนำ � “ซื้ อ ลงทุ น ” KTB KBANK SCB และ BBL จากความโดดเด่นเรื่องการ เติบโตของสินเชื่อ และความสามารถ การทำ�กำ�ไรที่ดีขึ้น

“ไอบิส” (Ibis) เพิ่มจากที่มีโรงแรม ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวอยู่ 7 แห่ง เพื่อขยายฐานลูกค้าระดับล่างมาก ขึ้ น นอกจากนี้ จ ะมุ่ ง สร้ า งผล ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ด้วยการจัด ตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ “เราจะใช้งบลงทุน 7 พัน ล้านบาทถึง 1 หมื่นล้านบาท ขยาย โรงแรมในเครือเพิ่มอีก 1 เท่าตัวใน

อีก 5 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่มีอยู่ 13 แห่ง โดยจะเน้นโรงแรมระดับ ราคาประหยัดและโรงแรมระดับกลาง ราคาห้องพักไม่สูงเกินไป ซึ่งตลาด ในระดับนี้ยังมีโอกาสในการเติบโต และมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจำ�นวนมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียทั้งจีน รัสเซีย และอินเดีย รวมถึงอาเซียน” นายกษมา กล่าว

ทั้งนี้เงินลงทุนดังกล่าวจะ นำ�มาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ และเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน รวมถึง การขายสิ น ทรั พ ย์ คื อ อาคาร สำ�นักงานเพลินจิตเซ็นเตอร์ และสิทธิ การเช่ า เข้ า เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ก องทุ น อสังหาริมทรัพย์ P&L ของ บลจ.ไทย พาณิชย์ ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ จะทำ�หน้า เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ต่อไป

บล.กรุงศรีอยุธยา บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.ธนชาต

BBL KBANK SCB KTB BBL KBANK SCB KTB KBANK SCB KBANK SCB

ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

แผน5 ปี ERAWAN

(ต่อจากหน้า 3)

โดยมูลค่าสินทรัพย์ดงั กล่าว อยูท่ ี่ 1.4 พันล้านบาท และบริษทั คาด ว่าจะบันทึกกำ�ไร 650 ล้านบาทภายใน Q2/54 ด้านนางกมลวรรณ วิปุลากร รองกรรมการผู้จัดการ ERAWAN กล่าวว่า บริษัทฯ คาดรายได้ในปี 53 จะเติบโต 7% อยู่ที่ราว 3.4 พันล้าน บาท และปี 54 จะเติ บโตสู ง ถึ ง 30 - 40% เนื่องจากฐานรายได้ปีนี้ ค่อนข้างต่�ำ ประกอบกับ บริษทั ฯ เปิด ให้บริการโรงแรมขนาดใหญ่ในปีนแี้ ละ ปี ห น้ า จะรั บ รู้ ร ายได้ เ ต็ ม ปี อาทิ ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และ ไอบิส ริเวอร์ไซด์ ส่วนปัจจัยด้านอื่น มองว่า ปีหน้าการเมืองก็นา่ จะเข้าสูภ่ าวะปกติ การท่องเทีย่ วน่าจะปรับตัวดีขนึ้ ขณะ ที่การเลือกตั้งใหม่น่าจะช่วยกระตุ้น ให้มเี ม็ดเงินใช้จา่ ยในการเดินทางเพิม่ มากขึ้น และโรงแรมของบริษัทก็ลง มาจับกลุ่มระดับกลางที่มีค่าห้องพัก 2,500 - 4,500 บาท/คืน มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผน ลงทุนในปีหน้าประมาณ 300 ล้าน บาทในการก่อสร้างโรงแรมไอบิสที่ หัวหิน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ใน ช่วงต้นปี 54 แล้วเสร็จใน Q1/55 “ปี นี้ บ ริ ษั ท เราคงขาดทุ น แน่นอน เพราะ 9 เดือนก็ขาดทุนค่อน ข้างมาก แต่ปีหน้าจะมีกำ�ไรสุทธิทั้ง จากโอเปอร์เรชัน่ และการขายสินทรัพย์ GRAND ปรับ (ต่อจากหน้า 1)

นายวิทวัส วิภากุล กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (TPROP) เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมัติให้บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อ หุ้ น สามั ญใน บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) จาก Giant Mauritius Holdings และ บริษัท โฮเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดี เวลลอปเม้นท์ จำ�กัด โดยจะเข้าซื้อหุ้น สามัญใน GRAND จาก Giant Mauritius Holdings จำ�นวน 540,873,487 หุน้ มูลค่า

News Station

หน้า 4

เข้ากองทุน และแผน 5 ปีบริษัทเชื่อ ว่ามี EBITDA สูงถึง 2.4 พันล้าน บาท” นางกมลวรรณ กล่าว บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ได้ ป รั บ ประมาณการปี 54 ของ ERAWAN สะท้อนการขายอาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร์มลู ค่า 1.4 พันล้าน บาท เข้ากองทุน Property Fund ในเดือน เม.ย. 54 ทำ�ให้บริษัทไม่ สามารถรับรู้รายได้ค่าเช่าตั้งแต่ช่วง ดังกล่าวเป็นต้นไป แต่จะรับรู้เป็น กระแสเงิ น สด 850 ล้ า นบาท และกำ�ไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์ หลังภาษี 650 ล้านบาทในงวด Q2/54 เข้ามาแทน ส่วนปี 55 เป็นต้นไป ได้ รวมการพัฒนาโรงแรมใหม่ 2 แห่ง เข้าในประมาณการ ประกอบด้วย Obis 1 แห่ ง ที่ หั ว หิ น จำ � นวน 200 ห้อง คาดจะเปิดใน Q1/55 และ Mercure IBIS (เป็นโรงแรมผสมผสาน กันระหว่างชั้นกลางและประหยัด) อี ก 1 แห่ ง ที่ ก รุ ง เทพ (ตรงข้ า ม มาบุญครอง) รวม 380 ห้อง คาด จะเปิดปลายปี 55 หลังปรับประมาณ การ ส่งผลให้ปี 54 บริษัทจะมีกำ�ไร จากการดำ�เนินงาน 51 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิโดดเด่น 701 ล้าน บาท ขณะที่ปี 55 คาดกำ�ไรจากการ ดำ�เนินงานเท่ากับ 104 ล้านบาท ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ม องว่ า จากผลประกอบการที่คาดเริ่มฟื้น ตัวดีขึ้นใน Q4/53 และโดดเด่นในปี

54 จากธุรกิจโรงแรมที่จะกลับมาส ร้างรายได้เต็มทีม่ ากขึน้ หลังการท่อง เทีย่ วเข้าสูภ่ าวะปกติ เมือ่ รวมกับการ ขายสินทรัพย์เข้ากองทุน Property Fund ซึง่ นอกจากจะทำ�ให้รบั รูก้ �ำ ไร พิเศษเข้ามาหนุนแล้ว ยังช่วยลด ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสภาพ คล่องทางการเงินได้ด้วย เนื่องจาก อัตราส่วน D/E ทีค่ าดจะลดลงเหลือ

2.1 เท่า จาก 2.7 เท่าใน Q3/53 ขณะทีก่ ารเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับ Warrant และ ESOP ยังไม่ส่งผล Dilution Effect ต่อ EPS ในปี 54 แนะนำ� “ซื้ อ ” ภายใต้ ป ระมาณการใหม่ อิง DCF - WACC 8.6% ได้มูลค่า พื้นฐานใหม่ปี 54 เท่ากับ 3.03 บาท (ยังไม่รวมโครงการคอนและวิลล่า)

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 43.23% ของทุนชำ�ระแล้ว ในราคา 306,665,948.28 บาท และ บริษัท โฮเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ จำ�กัด จำ�นวน 340,987,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น สัดส่วน 27.25% ของทุนชำ �ระแล้ว ในราคา 193,334,051.72 บาท รวมเป็น หุ้นสามัญจำ�นวน 881,861,012 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 70.48% ของทุนชำ�ระ แล้วของ GRAND ในราคาซื้อขายรวม ทั้งสิ้น 500,000,000 บาท

ทัง้ นีภ้ ายหลังจากทีบ่ ริษทั ย่อย ได้ เ ข้ า ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของ Grande จำ�นวน 881,861,012 หุ้นแล้ว บริษัท ย่อยจะขายหุ้นสามัญของ GRAND ให้ แก่นางสาวศรัญญา ชัยจุฑาพร จำ�นวน 88,186,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วน 7.05% ของทุน ชำ�ระแล้วของ GRAND ในราคาซือ้ ขาย รวม 50,000,000 บาท ซึง่ จะทำ�ให้บริษทั ย่ อ ยเข้ า ถื อ หุ้ น สามั ญ ของ GRAND จำ�นวน 793,674,912 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน 63.43% ของทุนชำ�ระแล้ว โดยบริษัท

เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จะทำ�คำ�เสนอซื้อ หลักทรัพย์ GRAND ในราคา 0.57 บาท/ หุ้น ในช่วงวันที่ 7 ม.ค. - 10 ก.พ. 54 อนึ่งล่าสุด GRAND รายงาน มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้ ถอนฟ้ อ งคดี ค วามที่ บ ริ ษั ท ได้ ยื่ น ฟ้ อ ง Lehman Brothers Commercial Corporation Asia Limited และจะไม่ ฟ้องร้องและหรือเรียกร้องต่อกันอีกต่อไป

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

ไอเอ็มเอฟขายทอง 403.3 ตัน เสร็จสิ้นแล้ว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กองทุน การเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเสร็จ การจำ � หน่ า ยทองคำ � จำ � นวน 403.3 ตั น ซึ่งประกาศแผนจำ�หน่ายดังกล่าวตั้งแต่เดือน กันยายนปี 2009 “การจำ�หน่ายทองคำ�ดำ�เนินมาเป็น ระยะๆ จะกระทั่งครบตามจำ�นวนที่ประกาศ เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้กระทบต่อการซือ้ ขายทองคำ� ในตลาดโลก ทองคำ�ทีจ่ �ำ หน่ายทัง้ หมดจำ�หน่าย ที่ราคาตลาด ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการจำ�หน่าย โดยตรงต่ อ ธนาคารกลางประเทศต่ า งๆ” ในแถลงการณ์ของไอเอ็มเอฟที่เผยแพร่ ระบุ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มกี ารเปิดเผยข้อมูล มูลค่าการจำ�หน่ายทองคำ�ดังกล่าวในขณะนี้

News Station

หน้า 5

จีนประกาศขึ้นราคาน้ำ�มันเบนซิน-ดีเซล จีนเตรียมใช้งบ 1.7 ล้านล้านดอลล์ ขยายกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า หน้าโรงกลั่น รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติจีน ประกาศขึน้ ราคาน้�ำ มันเบนซินและดีเซลหน้าโรง กลั่นในอัตรา 4% โดยเป็นการปรับขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ หวังชะลอความต้องการใช้น้ำ�มัน ขณะที่ ราคาน้ำ�มันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับขึน้ ราคาน้�ำ มันดังกล่าวจะ ทำ�ให้ราคาน้ำ�มันเบนซินหน้าโรงกลั่นเพิ่มขึ้นมา อยู่ที่ 310 หยวน (47 ดอลลาร์) ต่อตัน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาน้ำ�มัน ดังกล่าวยังเป็นอัตราที่ต่ำ�กว่าราคาน้ำ�มันดิบใน ตลาดโลก ซึ่งในเดือนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้ว 9% ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคาน้ำ�มันดังกล่าว มีแนวโน้มทีจ่ ะทำ�ให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในจีน เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากเพิ่มขึ้น 5.1% สูงสุดในรอบ 28 เดือนในเดือนที่ผ่านมา

รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า สภาการผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งประเทศจีนเปิด เผยว่า จีนจะใช้งบประมาณราว 11.1 ล้านล้าน หยวน (1.7 ล้านล้านดอลลาร์) ในการลงทุน ขยายกำ�ลังการผลิตกระแสไฟฟ้าช่วง 10 ปี ข้างหน้า ขณะที่ในช่วงปี 2011 - 2015 จีนจะ ใช้งบประมาณราว 5.3 ล้านล้านหยวนในการ เพิ่มกำ�ลังการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการสร้าง โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ และจะใช้งบประมาณอีกราว 5.8 ล้านล้านหยวนในช่วงปี 2016 - 2020 สภาฯ คาดว่า กำ�ลังการผลิตกระแส ไฟฟ้าในจีนจะเพิม่ ขึน้ 8.5% มาอยูท่ ี่ 1.437 ล้าน เมกะวัตต์ในปี 2015 ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.885 ล้านเมกะวัตต์ในปี 2020 ขณะเดียวกันสภาฯ ระบุว่า โรงไฟฟ้า พลังงานน้�ำ และพลังงานทางเลือกอืน่ จะมีสดั ส่วน เป็น 33% ของกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าในปี 2015 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 36.3% ของกำ�ลังการผลิต ไฟฟ้าในปี 2020

TAPAC ยิ้มรับผลงานปี 53 ดีเกินคาด ตั้งเป้ายอดขายปี 54 โตเกิน 10% นายโสฬส ตัง้ ในธรรม ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย บั ญ ชี แ ละการเงิ น บมจ.ทาพาโก้ (TAPAC) เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 53 (สิ้นสุด 31 ต.ค. 53) ที่ออกมาถือว่าดีกว่าที่คาด ไว้ โดยในส่ ว นของยอดขายเติ บโตถึ ง 28% จากเป้าหมายคาดว่าจะเติบโต 20% ขณะที่กำ�ไร เติบโตจากปี 53 ตามที่คาดการณ์ ซึ่งคาดว่าการ จ่ายเงินปันผลในปีนี้จะสูงกว่าปี 52 ตามกำ�ไรที่ เพิ่มขึ้น ซึ่งปกติบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่าย เงินปันผล 40% ของกำ�ไรสุทธิ ส่วนกรณีที่ราคา หุ้ น ของบริ ษั ท ฯในระยะนี้ ป รั บ ตั ว ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง น่าจะมาจากนักลงทุนมั่นใจผลประกอบการของ บริษัทฯ และคาดว่าจะได้รับปันผลจึงทำ�ให้มีนัก

ลงทุนแห่เข้ามาลงทุนหุ้นของบริษัทฯ ขณะเดียวกันได้คาดการณ์ยอดขาย ของบริษัทฯ ในปี 54 (สิ้นสุด 31 ต.ค. 54) จะเติบโตกว่า 10% จากปีนที้ มี่ ยี อดขายประมาณ 500 ล้านบาท โดยปัจจัยสนับสนุนมาจาก บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายฐานลู ก ค้ า ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น และกลุ่มลูกค้ารายเดิมได้เพิ่มจำ�นวนรุ่นในการ ผลิตสินค้า อีกทัง้ ได้ตงั้ เป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วน รายได้การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เพิ่มขึ้นเป็น 6% ของรายได้รวม จากปัจจุบัน 3% ของรายได้ เนื่องจากเล็งเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรม ยานยนต์ในขณะที่เครื่องจักรที่ บริษัทมีอยู่ก็ สามารถผลิตสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คงไม่ถึงกับหันไปรุกธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หรือเพิ่มสักส่วนรายได้เป็น จำ�นวนมาก เนื่องจากธุรกิจที่มีอยู่ก็ยังคงเติบโต ได้ดี โดยเฉพาะการผลิต Printer ส่วนปี 54 บริษทั ฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุน ประมาณ 30 ล้านบาทในการซือ้ เครือ่ งฉีดพลาสติก ขยายกำ � ลั ง ผลิ ต เพิ่ ม เป็ น 1,200 ตั น ต่ อ ปี จากปัจจุบัน 1,100 ตันต่อปี ซึ่งในปี 53 บริษัทฯ เพิ่งลงทุน 105 ล้านบาท ในการก่อสร้างโรงงาน แห่งใหม่ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

หน้า 6

EMC เล่นในกรอบ 1.80 - 1.98 บ. ขึน้ สูงอีกคำ�รบ รอบนีพ้ งุ่ ทำ�ไฮถึง 1.94 บาท ใกล้เคียงกับไฮรอบ ปีกว่าที่ 1.97 บาท เมื่อ 1 ต.ค. ถือว่าฟื้นตัวได้ดีมากๆ หลังดิ่งลงไปแรง เหมือนกันเมื่อเดือนก่อน สงสัยรีบขึ้นมาอยู่บนพื้นที่สูงๆ ก่อนสิ้นปีให้ นักลงทุนได้ชื่นใจสักหน่อย นักวิเคราะห์บล.เกียรตินาคิน ประเมินว่า ราคาหุ้น EMC มีแนวโน้มแกว่งตัวอยูใ่ นกรอบ 1.80 - 1.98 บาท กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� “ซื้อขายในกรอบ” วานนี้ ปิ ด ตลาดที่ ร ะดั บ 1.91 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.09 บาท หรือ 4.95% มูลค่าการซื้อขาย 56.16 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 22/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

EMC 1.91 0.09 4.95 1.82 1.94 1.82 1.82 1.89

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

29,653,400 56,167 6.35 N/A 1.33 N/A N/A N/A 1,120

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/04/53 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.90 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

นายชนะชัย ลีนะบรรจง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน) นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายเดชขจร ธีรวิจารณญาณกุล

จำ�นวนหุ้น

(%)

69,144,760 35,214,670

11.79 6.01

24,050,000 22,417,438 19,173,600

4.10 3.82 3.27

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

ศก.โลก-น้ำ�มัน-เงินบาทตัวเสี่ยงฉุดศก.ปี54 นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน ปี 54 จะมีอัตราขยายตัวต่ำ�กว่าใน ปี นี้ โดยคาดว่ า จะขยายตั ว อยู่ ที่ 4 - 5% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยัง มีความเปราะบางสูง โดยเฉพาะ เศรษฐกิจของประเทศจี 3 ยังไม่ฟนื้ ตั ว ตลอดจนประเทศสหรั ฐ ฯ มี อั ต ราการว่ า งงานที่ สู ง ถึ ง 10% และมีปัญหาหนี้สาธารณะในแถบ ประเทศยุโรป ซึ่งจะส่งผลให้การส่ง ออกของไทยในปีหน้าอาจจะเติบโต ไม่เกิน 15% นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทย ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากการแข็งค่า ของเงินบาท ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ การ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะ ต้องปรับตัวเพือ่ ให้สอดรับกับสภาวะ เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ การนำ � เม็ ด เงิ น ไปลงทุ น ยั ง ต่ า ง ประเทศเพิ่มขึ้น “ ต อ น นี้ รั ฐ บ า ลไ ด้ ห า มาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน ต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลด

แรงกดดันของค่าเงินบาทที่มีแนว โน้มแข็งค่าขึ้นในปีหน้า ตลอดจน ควรที่จะลดสัดส่วนการค้าระหว่าง ประเทศยุโรปและสหรัฐฯ และเพิม่

สัดส่วนการค้ากับเอเชียให้มากขึน้ ” นายไตรรงค์ กล่าว อีกทั้งยังคงมีปัจจัยเสี่ยง จากราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกทีม่ ี

BBLหวังสินเชื่อปี54โตสูงสุด7%ส่วนปีนี้เข้าเป้า5%

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร กรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคาร ตั้งเป้าสินเชื่อรวมปี 54 ขยายตัว 5 - 7% โดยจะกระจายธุรกรรมไป ยังต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งการ ขยายตัวของสินเชื่อจะเป็นผลมา จากภาคการลงทุน โดยเฉพาะการ ลงทุ น ของภาครั ฐ ที่ ไ ด้ มี ก ารเปิ ด ประมูลไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม

แผนการดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ไ ด้ นำ � แนวทางประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล เข้าไปในการประเมินด้วย สำ�หรับการขยายตัวของ สินเชื่อรวมในปีนี้จะเป็นไปตามเป้า หมายที่ 5% ขณะที่ธนาคารยังคง รักษาระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ห รื อ N P L ไ ว้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4% “ส่วนใหญ่เป็น NPL เดิม

ทีค่ า้ งมาจากอดีต ขณะที่ NPL ใหม่ เกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากธนาคาร ระมั ด ระวั ง การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เชิ ง คุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2554 ธนาคารจะยังคงรักษาระดับ NPL ไว้ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ น จากระดั บ ปั จ จุ บั น ” นายโฆสิต กล่าว ทัง้ นี้ ในปี 54 ธนาคารตัง้ เป้ า ส่ ว นต่ า งอั ต ราดอกเบี้ ย สุ ท ธิ (Net Interest Margin : NIM)

แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยช่วงต้น ปีที่ผ่านมาราคาน้ำ�มันดิบอยู่ที่ 78 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล และปั จ จุ บั น เคลื่อนไหวเฉลี่ยที่ 85 ดอลลาร์/ บาร์ เ รล ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ทำ � ให้ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะเดียวกันในส่วนของ ปัจจัยภายในประเทศทีจ่ ะส่งผลกระ ทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ยังได้แก่ แนวโน้มราคาสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังจากทีเ่ กิดปัญหาภัยแล้งใน ช่วงปีทผี่ า่ นมาทำ�ให้ภาครัฐต้องเข้า มาดู แ ลราคาสิ น ค้ า รวมไปถึ ง ปัญหาทางการเมืองทีจ่ ะมีการเลือก ตั้งเกิดขึ้น แต่เชื่อว่าจะไม่มีความ รุ น แรงเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ตั ว สนับสนุนความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน ให้มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม แต่หากมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็จะ กระทบในทิศทางตรงกันข้าม

ไว้ ที่ 3% ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ ปี นี้ และถือว่าเป็นอัตราที่ระบบธนาคาร พาณิชย์สามารถรับได้ ส่วนทิศทางอัตราดอกเบีย้ ในปีหน้ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ ทำ�ให้ NIM แคบลงนั้น ธนาคาร เตรียมทีจ่ ะเพิม่ ปริมาณธุรกรรมด้าน สินเชื่อให้มากขึ้น เพื่อรักษา NIM ดังกล่าวไม่ให้ลดลง www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

SAMTEL ยืน่ ซองประมูล 3G ของ ทีโอที 10 ม.ค. 54 นายไพโรจน์ วโรภาษ รองประธานกรรมการ บริหาร บมจ.สามารถ เทเลคอม (SAMTEL) เปิดเผย ว่า ในวันที่ 10 มกราคม 2554 บริษัทฯ เตรียมยื่น ซองประมูลงานวางโครงข่ายระบบ 3G ของ บมจ. ทีโอที มูลค่า 1.9 หมื่นล้านบาท หลังที่ผ่านมาได้ซื้อ ซองประมูลมาแล้ว มูลค่า 5 แสนบาท โดยคาดว่า ภายในเดือนมีนาคม 2554 จะทราบผลว่าจะได้รบั งาน ดังกล่าวหรือไม่ แต่บริษทั ฯ มัน่ ใจว่าจากประสบการณ์ ในการทำ�งานทีผ่ า่ นมา และคุณสมบัตทิ คี่ รบถ้วนตาม ความต้องการของ TOT น่าจะมีโอกาสได้รบั งาน ทัง้ นี้ การเข้าประมูลโครงข่าย 3G ของ TOT จำ�เป็นต้อง ร่วมเข้าประมูลกับพันธมิตร LOXLEY

TTA ควัก 1.85 พันล. ซื้อเรือบรรทุกสินค้า 2 ลำ� ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้ จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ (TTA) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้เข้าซื้อเรือ M.V. Yasa H. Mehmet (จะ เปลี่ยนชื่อในภายหลังเป็น ทอร์ อินดิเพนเดนซ์) และเรือ M.V. Yasa H. Mulla (จะเปลี่ยนชื่อใน ภายหลังเป็น ทอร์ อินฟินิตี้) โดยบริษัท โทรีเซน ชิปปิง้ สิงคโปร์ พีทอี ี แอลทีดี (TSS) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยที่ TTA ถือหุ้น 100% ซึ่งเรือดังกล่าวเป็นเรือ บรรทุกสินค้าเทกองมือ 2 ประเภท Supramax ขนาดระวางบรรทุก 52,407 เดทเวทตัน และ ขนาดระวางบรรทุก 52,383 เดทเวทตัน สร้างใน

AFET

“พักฐาน หลัง TOCOM หยุดทำ�การ” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 809 สัญญา สถานะคงค้าง 3,373 สัญญา - ปิด 146.30 บ./ก.ก. ลดลง 1.40 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) ปัจจัยบวก - ระยะกลางยังเป็นขาขึน้ เพราะพืน้ ฐานแข็งแกร่ง - ภาคใต้ของไทยยังมีฝนตก ทำ�สินค้าเข้าท้องตลาดเบาบาง - น้�ำ มันทะลุ 90 เหรียญ - ความต้องการยังสูง เพือ่ สต็อกของไปใช้ในปีหน้า ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคเข้าเขต Overbought อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร - ตลาด TOCOM หยุดทำ�การเนือ่ งในวันจักรพรรดิ์ - เงินเยนแข็งค่า หลังญีป่ นุ่ ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 54 ลง กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ขาย (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) - แนวรับ 142 - 140 บ./ก.ก. - แนวต้าน 150 บ./ก.ก.

หน้า 8

ปี พ.ศ. 44 และ 45 ตามลำ�ดับ ทัง้ นี้ เรือทัง้ 2 ลำ�มีมลู ค่ารวม 61,000,000 ดอลลาร์ โดยหลังจากรับมอบเรือสองลำ�ดังกล่าวแล้ว กองเรื อ ของโทรี เ ซนจะมี เ รื อ ทั้ ง สิ้ น 27 ลำ � ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 29,879 เดทเวทตัน อายุ เฉลี่ยของกองเรือ 15.11 ปี ซึ่งการซื้อเรือนี้เป็นส่วน หนึ่ ง ของโครงการปรั บ ปรุ ง กองเรื อ ของบริ ษั ท ฯ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของกองเรือด้วย การเป็นเจ้าของและบริหารกองเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เทกองที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

TFEX

“ลุ้นซ้อมรบเกาหลี”

นายพงศ์ภทั ร สิรพิ พิ ฒั น์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 7,037 สัญญา สถานะคงค้าง 27,990 สัญญา - ปิด 708.90 จุด เพิม่ ขึน้ 1.70 จุด (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) ปัจจัยบวก - เม็ดเงินจาก LTF - RMF ยังเข้าหุน้ ไทยต่อเนือ่ ง - นลท.เริม่ รับรูป้ ญั หาหนีเ้ สียยุโรปไปแล้ว - รัฐฯ ประกาศยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในกทม. ปัจจัยลบ - หากซ้อมรบเกาหลีปะทุ จะกดดันหุน้ ทัว่ โลก - วอลุม่ เริม่ เบาบางเพราะใกล้หยุดยาวสิน้ ปี - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทย 303.59 ล้านบาท กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) - แนวรับ 705 - 695 จุด - แนวต้าน 713 จุด - ด้าน SET50 ประเมินแนวรับ 705 จุด แนวต้าน 713 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

Dynamic Station

ซาร่า เล็กจ์ คนดังกับการลงทุนวันนี้เราจะนำ �ทุกท่านมาสัมผัสกับนางเอกสาว สวยมากความสามารถนาม “ซาร่า เล็กจ์” ในอีกมุมหนึ่งที่นอกเหนือจาก ผลงานด้านละคร ภาพยนตร์ ถ่ายแบบ เดินแบบ ถ่ายโฆษณา ฯลฯ แต่เธอจะมาเล่าถึง ประสบการณ์ แนวคิด และทัศนคติเรื่องการบริหารจัด การเงินๆ ทองๆ ส่วนตัวให้เราฟัง อย่ารอช้าไปชมพร้อมๆ กันเลย... การจัดการรายได้ ส่วนใหญ่ก็จะนำ�ไปฝากธนาคาร แบ่งไว้ใช้ส่วนตัวบ้าง แต่ก็อยู่ในสัดส่วนไม่มาก ที่เหลือ เก็บหมด โดยจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือฝากเงินในรูปแบบฝากประจำ�ไม่มีถอน ส่วนอีก บัญชีเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน และสุดท้าย เป็นการทำ�ประกันชีวิต ซึ่งถือไว้ ว่าเป็นการออมในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน เพราะประกันชีวิตมันจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อยามฉุกเฉินแก่ชีวิต แนวคิดด้านการออมเงิน อันนี้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะครอบครัวมักจะไม่ค่อยซื้อของให้กับซาร่าง่ายๆ เหมือนเด็กคนอื่นๆ แต่มักจะสอนให้ทำ�งานเพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่ได้มา ไม่ว่าจะ เป็นการล้างรถยนต์ให้กบั คุณพ่อคุณแม่ หรือแม้แต่กระทัง่ การ เป็นคุณครูสอนหนังสือวิชา ภาษาอังกฤษในหมู่บ้านให้กับเด็กๆ เป็นต้น และการสอนพิเศษเด็กๆ แถวหมู่บ้านนี้เอง ถือว่าเป็นรายได้แรกที่ซาร่าสามารถหาได้ตัวเอง ในช่วงตอนอายุประมาณ 14 - 15 ปี ได้มาอาทิตย์ละประมาณ 1,500 บาท ซึ่งเงินในส่วนตรงนั้นไม่ได้นำ�ไปทำ�อะไรมากมาย คงเหมือนกับเด็กทั่วๆ ไป เมื่อมีสตางค์ก็เก็บใส่กระปุกออมสิน และนำ�เงินไปฝากไว้ที่ ธนาคาร ทุกครั้งที่หยอดเงินในกระปุกออมสินจะรู้สึกมีความสุขมาก และเมื่อกระปุก ออมสินเต็มแล้วนั้น ซาร่าก็ต้องนำ�กระปุกออมสินไปฝากเงินที่ธนาคารออมสิน และจะ รูส้ กึ ตืน่ เต้นมากเมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องธนาคารทำ�การทุบกระปุกออมสินของซาร่า และนับเงิน ในกระปุก เพราะมันจะลุ้นมากว่าเราสามารถเก็บเงินในกระปุกได้เท่าไหร่ ซาร่ามองการออมเงินว่า เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ต่ออนาคตของมนุษย์ทุก คน เพราะการออมเงินจะสามารถสร้างความก้าวหน้าได้อย่างหนึ่ง สำ�หรับผู้ที่ต้องการ ประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่เกษียณอายุก็ตาม เงินตรงส่วนที่เรา ออมนั้นจะมีคุณค่ามากยามที่เราแก่เฒ่า หรือเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินด้วย”

ซาร่า เล็กจ์

ฝากถึงผู้อ่าน ซาร่าอยากย้�ำ ว่าการออมเงินถือว่าเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญมากในชีวติ ของมนุษย์ทกุ คน ไม่ว่าจะ เป็นการออมวิธีไหนก็ตาม ซึ่งแต่ละคนอาจจะมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป และสำ�หรับใครที่กำ�ลังเริ่มที่จะออมเงินนั้น ซาร่าอยากแนะนำ� ให้ออมเงินด้วยการฝาก เงินไปกับธนาคารก่อน การออมในธนาคารดังกล่าวถือว่าเป็นรูปแบบของการออมที่ง่าย ทีส่ ดุ และปลอดภัยมากทีส่ ดุ ด้วย นอกจากนีแ้ ล้วปัจจุบนั แบงก์ยงั มีรปู แบบของการออมให้ เลือกมากมายอีกด้วย เพราะฉะนั้นเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าค่ะ ................ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station

ข้อเสียของการไม่ขับถ่ายตอนเช้า

by Jackal_XIII

ในช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น. เป็นเวลาของลำ�ไส้ใหญ่ ถ้ายังไม่ยอมขับถ่ายอุจจาระแล้วปล่อย เวลาเลยมาถึง 07.00 - 09.00 น. ซึ่งเป็นเวลาของกระเพาะอาหาร แล้วไม่ยอมกินข้าวเช้าอีก อุจจาระจาก ลำ�ไส้ใหญ่ที่ไม่ขับถ่ายออกจะถูกบีบตัวขึ้นมาจากลำ�ไส้ใหญ่ ผ่านลำ�ไส้เล็กมาที่กระเพาะอาหาร ก็จะถูกดูดซึม อีกครัง้ ในอุจจาระเก่าจะมีแก๊สทีเ่ สียแล้ว เกิดจากการบูดเน่าโดยอุณหภูมขิ องร่างกายซึง่ มีความร้อน 37 องศา ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับตู้เย็นที่เก็บได้นานกว่า เพราะฉะนั้นแก๊สพิษเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด เลือดจึงไม่สะอาด แล้วถ้าเลือดไม่สะอาดไหลไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย ไหลผ่านสมอง หัวใจ ปอด ม้าม ตับ ผิวหนัง ก็จะได้รับพิษจากแก๊สพิษด้วย อาจจะทำ�ให้เกิดอาการเหล่านี้ - ก่อนเที่ยงถึงบ่าย ง่วงนอน เพราะเลือดไม่สะอาดไปเลี้ยงหัวใจๆ ก็จะอ่อนล้า ไม่สดชื่น - มีกลิ่นตัว กลิ่นปาก ก็มาจากเลือดไม่สะอาดไปเลี้ยงปอด ปอดก็จะขับออกทางผิวหนังและลมหายใจ ตัวเองไม่ค่อยได้กลิ่น แต่คน อื่นได้กลิ่น - ถ้าปล่อยไว้ไม่ขับถ่ายในช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น. นานๆ เข้าเป็นระยะเวลาหลายๆ ปี เลือดที่ไม่สะอาดไหลผ่านไปเลี้ยงสมอง และไม่กินอาหารมื้อเช้าช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น. สมองก็จะไม่ ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เมื่อแก่ตัวความจำ�ก็จะเสื่อมเร็ว - ปวดเข่าเมื่ออายุมากขึ้น เป็นริดสีดวงทวาร ปัญหาทั้งหมดที่ว่า มีวิธีแก้เบื้องต้นคือ - พยายามขับถ่ายระหว่างเวลา 05.00 - 07.00 น. ถ้าไม่ขับถ่ายให้กินขมิ้นชันเป็นประจำ� เพื่อบริหารลำ�ไส้ใหญ่ - ควรกินข้าวเช้าทุกวันระหว่างเวลา 07.00 - 09.00 น.

SCB รับฝากทรัพย์สิน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน บขส.

นางพรรณแข นันทวิสัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Global Transaction Services ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลง นามกับ นางสาวพิมพ์พิกัญจ หิรัญอาจ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำ�นักซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถ ในฐานะรองประธาน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท ขนส่ง จำ�กัด ซึ่งจดทะเบียนแล้วในสัญญาการแต่งตั้งให้ธนาคารเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกอง ทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทฯ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,400 ล้านบาท ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำ�นักงานใหญ่ โดยจะเริ่มให้ บริการรับฝากทรัพย์สินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 54 เป็นต้นไป www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน นวกิจประกันภัย วางใจ บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด นำ�โดย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำ�นวยการ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพกับ บลจ.ทิสโก้ นำ�โดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำ�นวยการ ในโอกาสที่ บลจ. ทิสโก้ ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทนวกิจประกันภัย หนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำ�ของไทย ให้บริหารกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

มุมการตลาด

ทรูมูฟ จัดแคมเปญ “No.11” เอาใจลูกค้าสมาร์ทโฟน

ทรูมูฟ ตอกย้ำ�ผู้นำ�ตลาดสมาร์ทโฟน ปฏิวัติตลาดดาต้าโรมมิ่ง มอบสุดยอดประสบการณ์สื่อสารไร้ขีดจำ�กัดขณะอยู่ ต่างประเทศ ตอบโจทย์การใช้งานด้านดาต้าสำ�หรับลูกค้าสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ ระเบิดแคมเปญ “No. 11” ส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2011 ราคาถูกสุดในตลาด ให้ลูกค้าทรูมูฟแบบรายเดือนใช้บริการโรมมิ่งในต่างประเทศสุดคุ้ม ด้วย 2 โปรโมชั่น ได้แก่ แพ็กเกจ “Data Roaming Flat Rate” ราคาดีที่สุดในตลาด ใช้งานดาต้าผ่าน 3G, EDGE และ GPRS ได้ไม่อั้น เหลือเพียงวันละ 111 บาท(ลดค่าบริการกว่า 70% จากราคาปกติวันละ 399 บาท) เมื่อโรมมิ่งบนเครือข่ายของผู้ให้บริการที่ เป็นสมาชิกกลุ่มคอนเน็กซัส โมบายล์ อัลลิแอนซ์ รวม 11 เครือข่าย 10 จุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และฮ่องกง พร้อมส่ง SMS ขณะอยู่ต่างประเทศ ราคาเดียว ทุกเครือข่าย ทุกประเทศทั่วโลก เพียงข้อความ ละ 11 บาท นอกจากนี้ ทรูมูฟยังเตรียมของขวัญสุดพิเศษ สำ�หรับลูกค้าที่ใช้บริการโรมมิ่งในช่วง 24 ธ.ค. 53 - 31 ม.ค. 54 ใช้งานสูงสุดลำ�ดับที่ 1 รับ BlackBerry Torch และสูงสุดลำ�ดับที่ 2 - 11 รับ iPod Shuffle รางวัลละ 1 เครื่อง รวม 11 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน www.truemove.com ในวันที่ 1 มี.ค. 54 www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

ภูมิใจเสนอ

“6 แม่ทัพใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” พบกับเราได้แล้ว วันนี้!!!

ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว

ช่วยกันอุดหนุนหน่อยกับของดีๆ ทีใ่ นรอบ 100 ปี จะถือกำ�เนิดขึน้ สัก ครัง้ กับ กว่าจะมาเป็นเสือ “6 แม่ทพั ใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” โดยได้รวบรวมยอดยุทธ์นักบริหารมือทองคำ�ที่ได้เผยถึงตัวตน วิธีคิด จุดหักเห เส้นทางชีวิตที่ทั้งโรยด้วยกลีบและหนามกุหลาบ จวบจน กระบวนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลั่นออกมาเป็น e-Book สุดวิเศษ สนนราคาย่อมเยาโดยแท้ ไม่ ซื้ อ ไม่ ห า ไม่ ว่ า กั น แต่ อ ยากให้ แ วะเข้ า ไปชมได้ ที่ http://book.truelife.com/product/view/2067

........อย่าช้า เพราะสาระความรูย้ งิ่ ได้มาเร็ว ยิง่ สร้างกำ�ไรให้กบั ชีวติ ได้มากกว่าาาาาาาาาาาาาา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

Professional Station

เกียรติก้อง เดโช

Vice President CIMBS

ดัชนี SET น่าจะขึ้นได้แรงในช่วง ม.ค. ถึง ก.พ. ความผันผวนของดัชนีทเี่ กิดในช่วงปลาย สัปดาห์ทแี่ ล้วถึงต้นสัปดาห์นี้ มาจากนักลงทุนราย ใหญ่และพอสต์กองทุน เทขายหุ้นเล่นสั้น เหตุผล ก็มาจากตลาดขาดปัจจัยหนุนรวมทั้งต้องการกด ดัชนีเพื่อเข้าไปซื้อหุ้นคืน ส่วนประเด็นข่าวลบจาก ต่างประเทศหลังจากนี้ เรามองว่าจะยังไม่มอี ะไรที่ รุนแรง อย่างการออกมาตรการควบคุมเงินเฟ้อใน จีน ซึ่งตลาดค่อยๆ รับข่าวไปเรื่อยๆ ส่วนในยูโร อาจจะมีบา้ งก็เกิดจากบริษทั การจัดอันดับความน่า เชื่อถืออย่าง S&P หรือ Moody ออกมาขู่จะลด อันดับความน่าเชื่อถือของสเปน โปรตุเกส หรือ แม้แต่อิตาลี ส่วนประเด็นในประเทศ แทบไม่มี อะไรที่จะกระทบต่อตลาด จะมีก็เป็นปัจจัยหนุน ทางเศรษฐกิจมากกว่า อย่างตัวเลขส่งออก หรือ อัตราการขยายตัวของสินเชื่อ เรายังมองดัชนี SET ในปีนี้ที่ประมาณ 1200 จุด แต่ในระยะสัน้ คือประมาณ 1 - 2 เดือน ข้างหน้า เรามองว่าดัชนี SET มีสทิ ธิท์ จี่ ะปรับตัวลง รอบใหญ่ ใ นระดั บ ประมาณ 975 - 980 จุ ด

เนือ่ งจาก 1. ช่วงดังกล่าวเรามองว่า SET จะขึน้ ไป ทดสอบจุดสูงสุดรอบแรกที่ระดับ 1,080 - 1,090 จุดจากเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ 2. น่าจะ เป็นช่วงทีต่ ลาดจะเริม่ ได้รบั ผลกระทบจากการออก มาตรการในจี น รวมทั้ ง ปั ญ หาในยู โ ร และ 3. รัฐบาลอาจจะออกมามาตรการสกัดกัน้ การไหล เข้าเม็ดเงินจากต่างประเทศ หากมีเงินไหลเข้ามาก ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้า จะชะลอตัวลงมาที่ระดับประมาณ 4 - 5% จากปี นี้ที่ประมาณ 7.9 - 8% แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัว ตามเศรษฐกิจในต่างประเทศ แต่ตัวเลขอัตราการ ขยายตัวของกำ�ไรสุทธิตอ่ หุน้ (EPS Growth) ในปี หน้ายังสูงกว่าปีนี้ โดยอยู่ที่ประมาณ 18 - 19% เทียบปีนี้ที่ประมาณ 15 - 16% การที่เศรษฐกิจ ชะลอตัวส่วนหนึ่งมาจากการชะลอตัวของภาคส่ง อ อ ก แ ต่ ธุ ร กิ จ ส่ ง อ อ ก ที่ จ ด ท ะ เ บี ย นใ น ตลาดหลักทรัพย์มสี ดั ส่วนน้อยมาก โดยบริษทั ทีจ่ ด ทะเบียนส่วนใหญ่ เป็นหุ้นที่เกี่ยวโยงกับพลังงาน การก่อสร้าง การลงทุนและการบริโภคในประเทศ

อย่าง อสังหาริมทรัพย์ พาณิชย์ และธนาคาร กลุม่ อุตสาหกรรมทีค่ าดว่าจะเป็นตัวหนุน ดัชนีในปีหน้า คือ กลุ่มที่เกี่ยวโยงกับพลังงาน ปิโตรเคมี วัสดุกอ่ สร้าง อสังหาริมทรัพย์ (นิคมและ ก่อสร้าง) ธนาคารพาณิชย์ และอาหารรวมเกษตร กลุม่ ทีน่ า่ จับตามอง คือ กลุม่ ทีเ่ กีย่ วโยงกับพลังงาน เนื่ อ งจากปี ห น้ า ราคาน้ำ � มั น เฉลี่ ย จะสู ง กว่ า ปี นี้ ขณะทีก่ ลุม่ ปิโตรเคมี และถ่านหินจะเริม่ เป็นขาขึน้ การที่เรามองว่าดัชนีจะขึ้นไปสุงสุดใน เดือน ม.ค. หรือช้าสุด ก.พ. มาจาก 1. ธุรกรรม ทางเศรษฐกิจจะคึกคักในช่วงดังกล่าว 2. ราคา น้ำ � มั น รวมทั้ ง ปิ โ ตรเคมี มั ก จะขึ้ น สู ง จากความ ต้องการใช้และอยู่ในช่วงฤดูหนาว 3. ต่างชาติมัก จะเข้ามาลงทุนในรอบใหม่ 4. ตัวเลขสถิติในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาคือหลังปี 1997 ถึงปัจจุบัน ปรากฏ ว่ า ดั ช นี SET จะขึ้ น ได้ สู ง สุ ด ในเดื อ น ม.ค. ถึง 8 ครั้ง ส่วนอีก 4 ครั้งจะเป็นในเดือน ก.พ. ดังนัน้ ในช่วงทีด่ ชั นีขนึ้ ไปทีร่ ะดับ 1,080 - 1090 จุด เราแนะนำ� ให้ ขายเล่นรอบ

Photo Release

ไอบีเอ็มมอบเงิน 744,000 บาท สนับสนุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด มอบเงินรางวัล IBM Faculty Award มูลค่า 744,000 บาท แก่มหาวิทยาลัย มหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์เรชันแนลของไอบีเอ็ม พัฒนาเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการพัฒนาแอปพลิเคชันตามมาตรฐาน CMMI ภายในองค์กร โดยในภาพจากซ้ายนำ�โดย นายไกรศร ศุภกรโกศัย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เรชันแนล นางแจเน็ต ไคลน์ ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยโครงการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Growth Markets จากไอบีเอ็ม ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ ผู้ค้นคว้าวิจัย และเจ้าของโครง การฯ รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล www.istationnews.com


Gossip Station ก.ล.ต. แจงผลปี53ประสบความสำ�เร็จตามแผนกลยุทธ์

Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

โดยหมายเลข

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงการดำ�เนินงานของ ก.ล.ต. ในปี 2553 เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ปี 2553 - 2555 ตามนโยบาย 5 ด้านที่สำ�คัญดังนี้ 1. ลดการผู ก ขาดและสนั บ สนุ น การเชื่ อ มโยง โดยดำ�เนินมาตรการเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ผลักดันร่างกฎหมายรองรับการปฏิรูป ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อยกเลิกการ ผูกขาด เปิดให้มีคู่แข่งในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ ยกเลิกการผูกขาดของกลุ่มบริษัทหลัก ทรัพย์ ในการเข้าถึงระบบซื้อขายหลัก ทรัพย์ และยกเลิกการผูกขาดของ บล. สมาชิกในกระบวนการตัดสินใจในตลาด หลักทรัพย์ฯ 1.2 ออกเกณฑ์รองรับการขาย ETF ต่างประเทศและจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน กองทุ น รวมไทย ลดการผู ก ขาดของ บลจ. ไทย 1.3 สนับสนุนโครงการ ASEAN Linkage โดยปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ที่ เ ป็ น อุปสรรค 2. เปิดช่องทางสำ�หรับสินค้าและบริการ ใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ระดมทุนมี ทางเลือกและมีเครื่องมือในการบริหาร ความเสี่ยงมากขึ้น ได้แก่ 2.1 ออกเกณฑ์ ก ารจั ด ตั้ ง Infrastructure Fund รองรับการลงทุน ของโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและ เอกชน ออกเกณฑ์การออกตราสารหนี้ สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX Bond) ในประเทศไทย การออก Sukuk การจัด ตั้งกองทุนรวมทองคำ� (Gold Fund) ที่ลงทุนโดยตรงในทองคำ�แท่งหรือจัดตั้ง ในรูป Gold ETF รวมทั้งได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีให้เพิ่มประเภทของสินค้า หรือตัวแปรอ้างอิงภายใต้ พ.ร.บ. สัญญา ซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ กลุ่ม โลหะมีค่า กลุ่มโลหะอื่น กลุ่มสินทรัพย์ อื่ น และกลุ่ ม ตั ว แปรอื่ น นอกจากนี้ ยั งได้ เ ห็ น ชอบให้ ต ลาดอนุ พั น ธ์ ออกตราสาร Interest Rate Futures/Bond Futures อีกด้วย 2.2 เสนอแนวทางปรับปรุงการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีในการส่งเสริมธุรกิจเงินร่วม ลงทุน (VC fund) ต่อกระทรวงการคลัง โดยเน้น เฉพาะธุรกิจที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 3. ปรับปรุงการกำ�กับดูแลและประสิทธิภาพการ บังคับใช้กฎหมาย 3.1 ปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตให้ออก และเสนอขายหลักทรัพย์ โดยลดการตัดสินใจแทน

ผูล้ งทุน ด้วยการยกเลิกเกณฑ์เกีย่ วกับเรือ่ งประเภทธุรกิจ ที่เหมาะสมและการใช้ดุลยพินิจในเรื่องความอยู่รอดทาง ธุรกิจหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก แต่ยงั คงเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ต้องพิจารณาอนุญาตในเรือ่ งต้อง เป็นบริษัทที่ทำ�ธุรกิจถูกกฎหมายและมีการกำ�กับดูแล กิจการที่ดี 3.2 เน้นคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลและการ กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยดูแลให้มี การปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอย่างเข้มงวด ติดตามการ ทำ�รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องป้องกันการผ่องถ่ายผลประโยชน์ออกจากบริษัท

R

แก้เกณฑ์ให้ผู้สอบบัญชีต้องสังกัดสำ�นักงานสอบบัญชีที่มี ระบบ Quality Assurance ภายใน 1 มกราคม 2556 ให้ชมรมวาณิชธนกิจจัดทำ�มาตรฐานการทำ� Due Diligence ของที่ปรึกษาทางการเงิน และเริ่มให้มีการเปิดเผยคำ�ถาม และคำ�ตอบระหว่าง ก.ล.ต. กับทีป่ รึกษาทางการเงินในการ ปรับปรุง Filing 3.3 จัดทำ�คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทจดทะเบียนเพื่อให้ทำ�หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในการเสนอ ขายกองทุ น รวม โดยเน้ น การแจกแจงและจั ด ระดั บ

หน้า 14

ความเสีย่ ง รวมถึงให้มี Fact Sheet สำ�หรับตราสาร ที่มีความซับซ้อน 3.5 เพิ่มความเข้มงวดในการให้คำ�แนะนำ� และขายสินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า โดยให้ผู้ขาย ต้องทำ�ความรู้จักลูกค้าและประเมินระดับความเสี่ยง ที่ลูกค้ายอมรับได้ก่อนให้คำ �แนะนำ�หรือขายหลัก ทรัพย์ให้ 3.6 กำ�หนดให้ผบู้ ริหาร บล. ร่วมรับผิดกรณี บล. หรือลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อขายไม่เหมาะสม ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนในการกระทำ�ผิด 3.7 ผลั ก ดั นให้ ส มาคม บล. และ บลจ. จัดทำ�มาตรฐานการตรวจสอบ ข้ อ มู ล ของตราสารที่ ต นจะลงทุ น หรื อ แนะนำ�ให้ลูกค้าลงทุน (Due Diligence) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน 3.8 ให้ ส มาคม บล. จั ด ทำ � มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ของ บล. 3.9 ตรวจสอบ บล. และ บลจ. ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 ตรวจสอบกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงครบ ทุกบริษทั และจะดำ�เนินการตรวจสอบครบ ทุก บล. ทุก 3 ปี และครบทุก บลจ. ทุก 5 ปี 3.10 แก้ไขเกณฑ์การกำ�กับดูแล Credit Rating Agency เพือ่ ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากลในการจัดการความขัด แย้งทางผลประโยชน์ 3.11 เน้ น การติ ด ตามแบบ บูรณาการ โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตลาด หลักทรัพย์ฯ และส่วนงานภายในในการ ประเมินและติดตามบริษัทจดทะเบียนที่มี ความเสี่ยงสูง 3.12 ปรับปรุงประสิทธิภาพการ บังคับใช้กฎหมาย โดยผลักดันให้มกี ารออก กฎหมาย เพือ่ นำ�มาตรการลงโทษทางแพ่ง และการดำ�เนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับใน วงการยุติธรรมและวงการวิชาการเกี่ยวกับ กฎหมายใหม่ดังกล่าว 4. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน เพื่อให้ปกป้องประโยชน์ของตนเองได้อัน เป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่การผ่อนคลายการกำ�กับ ดูแลอย่างเข้มงวดจากทางการและเอื้อให้ภาคธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่สตู่ ลาดทุน โดยมีแผนการ ที่จะผลักดันการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ลงทุนและ ประชาชนทัว่ ไปให้เป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด Financial Planner นอกจากนี้ ได้ผลักดันการแก้ไขเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่ผู้แทนสมาคมส่ง เสริมผู้ลงทุนไทยเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปีแทน www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

แนวโน้มดัชนีหนุ้ ไทยวันนีม้ โี อกาส ปรับเพิ่มขึ้น หากไม่มีปัจจัยลบกระทบ โดยเชื่อว่าแรงซื้อกองทุน LTF และ RMF ยังมีอยู่ ขณะที่สัญญาณขายสุทธิของนัก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ริ่ ม ชะลอลง กลยุ ท ธ์ แนะนำ�เก็งกำ�ไร โดยคาดว่า 2 - 3 สัปดาห์ข้างหน้านี้ ดัชนีฯ อาจแตะแนว ต้าน 1,055 จุด หุ้นกลุ่มพลังงาน เกษตร ส่งออกที่เป็นสินค้าเทคโนโลยียังน่าสนใจ ประเมิ น กรอบแน วรั บ 1,009 จุ ด แนวต้าน 1,040 จุด

ประเมินดัชนีตลาดหุน้ ไทยปีนนี้ า่ จะผ่านระดับสูงสุดเดิมที่ 1,055 จุดได้ ยาก แต่ขณะเดียวกันดัชนีฯ ไม่หลุดลง ต่ำ�กว่าพันจุด โดยวันนี้ต่อเนื่องถึงสิ้นปี ดัชนีฯ จะเคลื่อนไหวแคบๆ ในกรอบ 1,010 - 1,023 จุด และปริมาณการซื้อ ขายเบาบาง โดยการลงทุนช่วงนี้แนะนำ� เลื อ กหุ้ น รายตั ว ที่ มี ข่ า วสนั บ สนุ น โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่น และหุ้นธนาคาร พาณิชย์ที่ราคายังปรับขึ้นไม่มาก

หน้า 15

คาดดั ช นี หุ้ นไทยวั น นี้ มี โ อกาส ปรับขึน้ หากตลาดหุน้ ต่างประเทศเป็นบวก โดยเฉพาะดาวโจนส์ ซึ่งส่งผลดีต่อตลาด หุน้ ภูมภิ าคเอเชยี ทัง้ นีร้ ะหว่างวันยังมีแรง ขายทำ�กำ�ไรระยะสัน้ จากนักลงทุนรายย่อย ส่วนนักลงทุนระยะยาวเช่น LTF และ RMF ก็จะยังเข้ามาไล่ซื้อหุ้น กรอบดัชนีฯ อยู่ที่ 1,018 - 1,025 จุด กลยุทธ์แนะนำ�ขาย ทำ � กำ � ไรระย ะสั้ น ตามกร อบดั ง กล่ า ว ส่วนนักลงทุนระยะยาวซื้อสะสมข้ามปี

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 ธันว�คม 2553 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,669.09 13.14% 2,172.00 10.69% 3,867.45 19.04% 11,602.59 57.12%

1,755.40 8.64% 2,898.57 14.27% 4,171.04 20.54% 11,486.11 56.55%

913.69 -726.57 -303.59 116.48

Last Update

22/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,019.14 710.31 1,550.51 266.34

22/12/10

Chg 5.95 4.29 9.19 -0.2 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 0.59 0.61 0.6 -0.08 20,311.13 452.36

16:59:47

AGRO Decline 31%

4

A dv ance 40%

3.5 3

TECH

No C hange 29%

CONSUMP

2.5 2

0.36

1.5 1

0.56 0.15

0.5 0

SERVICE

-0.02

FINCIAL

0.86

-0.5

0.06 Decline 31%

0.05

A dv ance 33% No C hange 36%

RESOURC

INDUS 3.65

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 ธันว�คม 2553

IVL

Price & Fundamental Symbol IVL

( Day )

Last 55.50 Chg 4.00  %Chg 7.77  Open 51.00  High 55.50  Low 49.75  Prev 51.50  Avg 53.23  AccVol 25,930,300  AccVal(K฿) 1,380,280  %Fluct 10.80  P/E 30.33  P/BV 8.95  DPS(Baht) 0.33  Yield(%) 0.64  EPS(Baht) 1.83  MktCap(Mil.) 240,552  Broker Target Update PST 67.5 22/12/10 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง FSS 46 22/12/10 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 20/12/10 ค่าการ TRINITYม่ ขึน้ มากทีส่ 59

: IVL

3,500,000

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000 2,500,000

Vol.

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

ATO/C Volume 55.50

55.25

55.00

54.75

54.50

54.25

54.00

53.75

53.50

53.25

53.00

Price

52.75

52.50

52.25

52.00

51.75

51.50

51.25

51.00

50.75

50.50

50.25

50.00

49.75

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันว�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 ธันว�คม 2553

IVL01CA

Price & Fundamental Symbol IVL01CA

( Day )

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

16.00 3.90  32.23  12.70  16.00  12.70  12.10  14.73  12,691,900  186,897  22.40  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  576  Target Update

No Comment

: IVL01CA

1,200,000 1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000 1 6 .0 0

1 5 .9 0

1 5 .8 0

1 5 .7 0

1 5 .6 0

1 5 .5 0

1 5 .4 0

1 5 .3 0

1 5 .2 0

1 5 .1 0

1 5 .0 0

1 4 .9 0

1 4 .8 0

1 4 .7 0

1 4 .6 0

1 4 .5 0

1 4 .4 0

1 4 .3 0

1 4 .2 0

1 4 .1 0

1 4 .0 0

1 3 .9 0

1 3 .8 0

1 3 .7 0

1 3 .6 0

1 3 .5 0

1 3 .4 0

1 3 .3 0

1 3 .2 0

1 3 .1 0

1 3 .0 0

1 2 .9 0

1 2 .8 0

1 2 .7 0

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันว�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 ธันว�คม 2553

EMC

( Day )

Price & Fundamental Symbol EMC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: EMC

9,000,000 8,000,000 7,000,000

1.91 0.09  4.95  1.82  1.94  1.82  1.82  1.89  29,653,400  56,167  6.35  N/A  1.33  N/A  N/A  N/A  1,120  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1.94

1.93

1.92

1.91

1.90

Price

1.89

1.88

1.87

1.86

1.85

1.84

1.83

1.82

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 518 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 23 ธันวาคม 2553 10:00

ททท. ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โมบายล์แอปพลิเคชัน่ “AMAZING THAILAND” โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนี่ยม สุขุมวิท

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

10:00

บลจ.บัวหลวง จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ และ แถลงข่าวนโยบายธุรกิจกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

13:00

ธนาคารกรุงเทพ จัดงานแถลงข่าว “โครงการสำ�รวจสุขภาพธุรกิจเอสเอ็มอีทเี่ ป็นกิจการ ครอบครัว” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำ�ไท)

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์

15:00

มอส ฟูดส์ เปิดตัวสินค้า โปรโมชั่น MOS BURGER Central World

--บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 23 ธ.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station