Page 1

Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

CCP เชือ่ กำ�ไรปีนเี้ กินคาด แม้รายได้ต�่ำ เป้า

แต่ปหี น้าจะโต 15 - 20% เหตุแววดีมานด์แจ่ม CCP ยอมรับรายได้ปนี พี้ ลาดเป้าที่ 2.5 พันล้านบาท หลังได้รบั ผลกระทบจากน้ำ�ท่วม แต่ยนั กำ�ไรเกินคาด พร้อมเชือ่ ผลงาน Q4/54 ใกล้เคียง Q3/54 ชีอ้ อเดอร์ใหม่พงุ่ เหตุซพั พลาย ตลาดชะลอลง ผู้ประกอบการรายอื่นส่งของลำ�บาก ดีมานด์แจ่มถึงปีหน้า คาดรายได้ปี 55 โต 15 - 20% ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

7 8

9

เอสแอนด์พี-มูดี้ส์ ประสานเสียง ประกาศไม่หั่นอันดับเครดิตสหรัฐฯ พาณิชย์รับ ต.ค. ส่งออก โตแค่ 0.3% ต่ำ�สุดรอบ 2 ปี L&E คาดปีนี้ ปันผลราว 0.54 บ./หุ้น

Dynamic Station “พีท” พีระ เทศวิศาล

10

Lifestyle Station สะระแหน่พาผอม

13

มองหุ้นจากเซียน แกว่งตัวบวกและลบ

14

Data Station

IRPC คาดรายได้ปหี น้าโต 10 - 15% ต่อหน้า 3

SF คาดปีหน้ารายได้โต 10%

ต่อหน้า 4

SET News

กิติชัย เตชะงามเลิศ

วิถีสู่พอร์ตพันล้าน ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 12

NWR เซ็นสร้าง รฟฟ.วังน้อย-จะนะ 2.9 พันล. ต่อหน้า 8

AMATA ราคาเป้าหมาย 11 บ.

ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554 CCP เชื่อ (ต่อจากหน้า 1)

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร บ ม จ . ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี (CCP) เปิ ด เผยว่ า ผลประกอบการ Q4/54 จะใกล้เคียงกับ Q3/54 ที่ มี ร ายได้ ร วม 576.65 ล้ า นบาท และมีกำ�ไรสุทธิ 11.91 ล้านบาท หลังจากความต้องการคอนกรีตที่ ยังคงมีสูง ขณะที่กำ�ลังการผลิต โดยรวมของผู้ผลิตรายต่างๆ เริ่ม ชะลอตัวลง ทำ�ให้มีสินค้าไม่เพียง พอต่ อ ความต้ อ งการของตลาด เนื่องจากผลกระทบจากน้ำ�ท่วม โดยบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ดงั กล่าว จึงทำ�ให้ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ ตามปกติ ทั้งลูกค้ารายเดิม และ ลู ก ค้ า รายใหม่ ที่ ม าซื้ อ สิ น ค้ า กั บ บริษัทฯ ทัง้ นี้ เริม่ เห็นออเดอร์จาก ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถ บอกได้ว่ าจะมี ต่ อเนื่องยาวนาน เพียงใด จนกว่าผู้ผลิตรายอื่นจะ กลับมาฟื้นฟูโรงงานได้และถนนที่ ใช้สัญจรเพื่อขนส่งสินค้าซ่อมแซม เสร็จเรียบร้อย ขณะทีร่ าคาอิฐของ บริ ษั ท ก็ เ ริ่ ม ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ นในช่ ว ง 1 - 2 เดือนที่ผ่านมา ตามราคา ทรายทีส่ งู ขึน้ โดยราคาอิฐมวลเบา ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 20 กว่าบาท ต่อก้อน จากเดิม 17 - 18 บาทต่อ

IRPC คาด (ต่อจากหน้า 1)

น า ย อ ธิ ค ม เ ติ บ ศิ ริ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ. ไออาร์ซพี ี (IRPC) เปิดเผยว่า รายได้ และกำ�ไรสุทธิในปี 55 จะดีกว่าใน ปี 54 โดยรายได้ จ ะเติ บ โต 10 - 15% จากปี 54 ที่น่าจะทำ� ร า ยไ ด้ 2 . 4 แ ส น ล้ า น บ า ท เนื่องจากในกลางปีหน้าจะมีกำ�ลัง การผลิต โพรพิลนี เพิม่ อีก 1 แสนตัน

News Station

ก้อน และมาร์เก็ตแชร์อิฐมวลเบา ของบริษัทฯ ในเดือนต.ค.ก็เพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ 100% สำ�หรับรายได้รวมในปีนี้ คาดว่าจะต่ำ�กว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ ที่ 2,500 ล้านบาท เนื่องจากฐาน การผลิ ต หลั ก ของบริ ษั ท ฯ ยั ง

ขาดแคลนวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ทราย หิน ทีผ่ า่ นมาต้องนำ�เข้าทรายจาก ตลาดต่างจังหวัด ประกอบกับ งานก่อสร้างในเขตกทม. อาจจะ ชะลอตัวลง เนื่องจากเหตุการณ์ น้ำ�ท่วม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ

กำ �ไรสุ ท ธิ มั่ นใจว่ า จะทำ �ได้ เ กิ น เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง 9 เดือนแรก ของปีนี้บริษัทฯ ทำ�ได้ดีเกินคาด โดยมีกำ�ไรสุทธิ 25.93 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนซึ่งขาดทุน ถือเป็นการทำ�กำ�ไรงวด 9 เดือนที่ ดีที่สุดในรอบ 4 ปี “เรามั่ นใจว่ า ปี นี้ จะมี กำ�ไรในรอบ 4 ปี เพราะ 9 เดือน ก็ทำ�เกินเป้าแล้ว แม้รายได้จะยัง ไม่ เ ข้ า ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ ต้ อ งกั ง วล เพราะเรามองที่ กำ �ไรมากกว่ า ” นายชาคริต กล่าว น อ ก จ า ก นี้ ม อ ง ว่ า สัญญาณความต้องการสินค้าจะมี เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในปี ห น้ า บริษัทฯ จึงคาดว่ารายได้ในปี 55 จะเติบโต 15 - 20% เนื่องจาก ความต้องการเข้ามามาก ทั้งจาก โครงการเมกะโปรเจกต์ โดย เฉพาะงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสาย สีน้ำ�เงินและสีม่วง รวมถึงความ ต้องการใช้เพื่อการฟื้นฟูสถานที่ และบ้านเรือนหลังน้ำ�ลด อนึ่ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี Backlog 2,300 ล้ า นบาท ซึง่ จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้นบั จากนี้ ไปอีก 18 เดือน

จากปัจจุบนั ผลิต 3.3 - 3.4 แสนตัน และกำ�ลังการกลั่นปิโตรเลียมเพิ่ม เป็น 1.8 แสนบาร์เรล/วัน เพิม่ จาก ปี 54 ที่ มี อ ยู่ ใ นระดั บ 1.7 แสน บาร์เรล/วัน อีกทัง้ คาดว่ามาร์จนิ้ ทัง้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ในปีหน้าจะดีขึ้นกว่าปีนี้ ข ณ ะ ที่ ภ า พ ร ว ม ผ ล ประกอบการในปี 54 มี ทิ ศ ทาง

ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อช่วงต้นปี โดยเฉพาะเทียบกับผลประกอบการ ปี 53 แม้ ว่ าใน Q3/54 เกิ ด ผล ขาดทุ น จากสต็ อ กน้ำ � มั น และ ขาดทุนจากเงินลงทุน โดยในปีนี้ บริษัทฯ จะมีกำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่ า เสื่ อ มราคา และค่ า ตั ด จำ�หน่าย (EBITDA) จากโครงการ ฟี นิ ก ซ์ อยู่ ที่ 2 พั น ล้ า นบาท

จึงคาดว่ากำ�ไรสุทธิจะดีกว่าปีกอ่ น ที่ มี กำ �ไรสุ ท ธิ 6.2 พั น ล้า นบาท ซึ่งงวด 9 เดือนแรกของปีบริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิแล้ว 6.3 พันล้านบาท สำ�หรับ Q4/54 มั่นใจว่า บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสต็อก น้ำ � มั น แน่ น อน เนื่ อ งจากได้ ทำ � ประกันความเสี่ยงทั้งหมดไว้แล้ว ถึงเดือน ธ.ค. 54 ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

IRPC คาด (ต่อจากหน้า 3)

ขณะนี้ ร าคาน้ำ � มั น ดิ บ ดู ไ บเริ่ ม ปรั บ ตั ว ขึ้ น มาที่ 110 ดอลลาร์/บาร์เรล สูงกว่า Q3/54 ที่มีราคาเฉลี่ย 100 ดอลลาร์/ บาร์ เ รล และคาดว่ า สิ้ น ปี 54 ราคาน้ำ�มันดิบดูไบจะปิดที่ราคา 104 - 105 ดอลลาร์/บาร์เรล จาก ที่ ป ระเมิ น ว่ า ราคาเฉลี่ ย ที่ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล และถึงแม้จะมี การปิดซ่อมบำ�รุงใหญ่นาน 45 วัน ใน Q4/54 แต่ ไ ด้ ผ ลิ ต สต็อกไว้ สำ � รองจำ � นวนมากก็ จ ะทำ � ให้ ยอดขายลดลงไปประมาณ 30% ขณะที่กำ�ลังการผลิตหายไป 50% ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ได้ พยายามกระจายฐานลูกค้าต่าง ประเทศหลากหลายมากขึ้ น โดยใน Q4/54 ได้ เ ข้ า ไปเริ่ ม ทำ�การตลาดในยุโรปตะวันออก และประเทศในแถบอเมริ ก าใต้ เช่น บราซิล เป็นต้น จากที่ต้อง พึ่งพิงตลาดยุโรปและอเมริกาเป็น หลั ก เพื่ อ กระจายความเสี่ ย ง เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจทั้งสอง ทวีปไม่ค่อยดีนัก อนึ่ ง IRPC มี สั ด ส่ ว น SF คาด (ต่อจากหน้า 1)

น า ง ส า ว พ ร ร ณ ร วี เอื้ออารี ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ (SF) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้า หมายรายได้ปี 55 เติบโต 10% จากปีนที้ คี่ าดว่าจะมีรายได้ 1,500 ล้ า นบาท พร้ อ มกั บ เตรี ย มงบ ลงทุน 1,055 ล้านบาท เพื่อขยาย ศูนย์การค้า 3 แห่ง ได้แก่ ไลฟ์ สไตล์ เซ็นเตอร์ 15,000 ตาราง เมตร และส่ ว นขยายจาก ไลฟ์ สไตล์ เซ็นเตอร์ อีก 2 แห่ง รวม 15,000 ตารางเมตร ซึ่งจะเปิดให้

News Station

หน้า 4

รายได้จากตลาดในประเทศ 60% ส่วนตลาดส่งออกมีสัดส่วน 40% ขณะที่รายได้จากโรงกลั่นมีสัดส่วน 65% ของรายได้รวม และรายได้ จากปิโตรเคมี 35% นอกจากนี้ คณะกรรมการ บริษัทฯ เพิ่งอนุมัติการทบทวนงบ ลงทุ น ตามแผน 5 ปี ในช่ ว งปี 55 - 59 มูลค่ารวม 7 หมืน่ ล้านบาท รวมงบลงทุนในโครงการฟีนิกซ์ด้วย มี ทั้ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและขยาย กำ � ลั ง การผลิ ต โดยจะเน้ น การ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพมากกว่ า และได้ กำ�ลังการผลิตโพรพิลีนเพิ่มขึ้น ระหว่ า งนี้ จ นถึ ง ปี 57 โครงการลงทุนต่างๆ จะทยอยเดิน หน้าไป เช่นปีหน้าโครงการขยาย กำ�ลังการผลิตโพรพิลีน เพิ่มมาอีก 1 แสนตันจะแล้ว เสร็ จ ประมาณ เดื อ น มิ . ย.55 จากปั จ จุ บั น มี 3.4 - 3.4 แสนตัน เพิม่ เป็น 4.3 - 4.4 แสนตั น ดั ง นั้ น ในกลางปี ห น้ า จะเห็นตัวเลขทำ�ให้ประมาณการราย ได้ปีนี้ดีกว่าเพราะมีกำ�ลังการผลิต เพิม่ ขึน้ 30% และในปี 58 กำ�ลังการ ผลิตโพรพิลีนก็จะเพิ่มเป็นเท่าตัว ดำ�เนินการได้ในปี 2556 ดังนั้นจะ ส่งผลให้ในปีหน้า บริษัทฯ มีพื้นที่ ให้เช่ารวม 411,795 ตารางเมตร จากปัจจุบันมีพื้นที่ให้เช่า 271,795 ตารางเมตร ทั้ ง นี้ เป้ า หมายรายได้ ดังกล่าวยังไม่ได้รวมรายได้ทจี่ ะเกิด ขึ้ น ศู น ย์ ก ารค้ า เมกะ บางนา ซึ่งขณะนี้ยังรอผู้ประเมินอิสระมา ประเมินมูลค่าของเมกะ บางนา ส่วนความคืบหน้าของการปรับปรุง ศูนย์การค้าเอสพลานาด คาดว่าจะ เริ่มก่อสร้างในเดือน ธ.ค. นี้ แล้ว

เสร็จในเดือน เม.ย. ปีหน้า ขณะที่ ภายในเดื อ นนี้ บริษัทฯ จะประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับลดค่าเช่าให้กับ ลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่ในการทำ�ธุรกิจ เพือ่ เป็นการบรรเทาผลกระทบจาก ส ถ า น ก า ร ณ์ น้ำ � ท่ ว ม ทั้ งใ น ศูนย์การค้าทีน่ �้ำ ท่วมและไม่ทว่ ม ก็ อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ ผูบ้ ริโภคไม่มอี ารมณ์ในการจับจ่าย ใช้สอย ดังนั้นจึงอาจทำ�ให้รายได้ ใน Q4/54 ลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบ กับ Q3/54 แต่โดยรวมทัง้ ปีรายได้

ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ 1,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ภายในสิ้ น ปี 54 บริษทั ฯ จะเซ็นสัญญารับจ้าง บริ ห ารพื้ น ที่ เ ช่ า ของศู น ย์ ก ารค้ า 1 แห่ง ส่วนอีก 2 แห่งอยู่ระหว่าง การเจรจา เพราะจะต้องสำ�รวจ ทำ�เลที่ตั้งของศูนย์การค้า เพราะ เป็นเรื่องสำ�คัญในการที่จะบริหาร ศูนย์การค้า ซึ่งบริษัทฯ จะรับส่วน แบ่ ง รายได้ ต ามเปอร์ เ ซ็ น ต์ ข อง ยอดขาย

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554 การไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงได้ดงั กล่าวไม่เป็นผลให้มกี ารพิจารณา ทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯในทันที อย่างไรก็ตาม ในส่วนของฟิทช์เรทติง้ ส์เตือนว่า ความ ล้มเหลวดังกล่าวอาจนำ�ไปสู่การทบทวนมุมมองอันดับความ เอสแอนด์พี-มูดี้ส์ ประสานเสียง น่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ลงสู่ระดับ เชิงลบ

ประกาศไม่หั่นอันดับเครดิตสหรัฐฯ

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี และ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์สเซอร์วิส หรือ มูดี้ส์ประกาศจะไม่ลดอันดับความน่าเชื่อถือสหรัฐฯ แม้คณะ กรรมาธิการงบประมาณสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลง ร่วมกันในการลดการขาดดุลงบประมาณลง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ก็ตาม โดยเอสแอนด์พรี ะบุวา่ การทีค่ ณะกรรมาธิการพิเศษ ทีม่ หี น้าทีก่ �ำ หนดมาตรการลดการขาดดุลงบประมาณไม่สามารถ บรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันได้นนั้ ไม่ใช่ประเด็นทีจ่ ะนำ�สูก่ ารลดอันดับ ความน่าเชื่อถือ เพราะหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ การลด การขาดดุลงบประมาณจะเป็นไปโดยอัตโนมัติที่ 1.2 ล้านล้าน ดอลลาร์ตามมาตรการเดิม ขณะที่นายเอดัวอาร์โด แบร์เกอร์โฆษกมูดี้ส์กล่าวว่า

News Station

หน้า 5

“ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาในยุโรป และจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ การนำ�เข้าจากจีนจะเป็นตลาดแห่งใหม่ทมี่ คี วามสำ�คัญมากขึน้ สำ�หรับ ประเทศกำ�ลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย” นายเบิร์ท ฮอฟแมนหัวหน้า นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกกล่าว

เวิลด์แบงก์ คาดจีดีพีจีนปีหน้า จ่อขยายตัวสูงกว่า 8%

เครดิตอกริโคลซีไอบีคาดแบงก์ชาติจีนจ่อลด อัตราส่วนกันสำ�รองภาคแบงก์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคารโลกคาดว่า จีดีพีจีนปี 2012 จะขยายตัวในอัตรา 8.4% ชะลอลงเล็กน้อย หรือ ซอฟต์แลนดิ้งจากปีนี้ หลังคาดว่า เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวจากผล กระทบวิกฤตหนี้ยุโรป ขณะเดียวกันธนาคารโลกคาดว่า เศรษฐกิจประเทศ กำ�ลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกไม่รวมญีป่ นุ่ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินเดียจะขยายตัวในอัตรา 7.8% ชะลอลง จาก 8.2% ที่คาดว่าจะขยายตัวในปีนี้ โดยธนาคารโลกเตือนว่า ในปีหน้าจีนจะเผชิญความเสีย่ ง ที่น่ากังวลจากการปรับลดลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ หลังราคา เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับแนะนำ�ให้จีนหันไปกระตุ้นความ ต้องการภายในประเทศ แทนการลงทุนและการส่งออกเป็นหลัก

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ เครดิตอกริโคลซีไอบีคาด ว่า ธนาคารกลางจีนจะลดอัตราส่วนกันสำ�รองทางการเงินของธนาคาร พาณิชย์ หลังสภาพคล่องในภาคธนาคารจีนลดลงมากกว่าทีค่ าดการณ์ ไว้ ขณะที่เศรษฐกิจมีสัญญาณการชะลอตัวมากขึ้น “ข้อมูลจากธนาคารกลางจีนบ่งชีว้ า่ สภาพคล่องในตลาด สินเชื่อระหว่างธนาคารมีต่ำ�กว่าที่คาดการณ์ไว้ การลดอัตราส่วนกัน สำ�รองทางการเงินจึงน่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน หรือ เดือน ธันวาคมนี”้ นายดาริอซุ โควาลแซคนักกลยุทธ์ทเี่ ครดิตอกริโคลกล่าว ทั้งนี้ การคาดการณ์ของเครดิตอกริโคลสอดคล้องกับ แนวโน้มเศรษฐกิจจีนทีม่ ที ศิ ทางชะลอตัวลงมากขึน้ ประกอบแรงกดดัน เงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง

AFET “เทคนิคยังไม่เป็นขาขึ้น” นักวิเคราะห์ บริษทั ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำ�กัด (FAT) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 546 สัญญา สถานะคงค้าง 3,092 สัญญา - ปิด 106.60 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.50 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - รัฐฯ จะพยุงราคายางไม่ให้ต�ำ่ กว่า 100 บ./ก.ก. - น้�ำ มัน - ทองคำ� รีบาวน์ระยะสัน้ ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคยังไม่กลับมาเป็นขาขึน้ - หนีย้ โุ รปบานปลาย - เงินเยนแข็งค่า กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) - แนวรับ 103 บ./ก.ก. - แนวต้าน 108 บ./ก.ก.

TFEX

“ใน - นอก ข่าวร้ายทั้งนั้น”

นายพงศ์ภทั ร สิรพิ พิ ฒั น์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 20,314 สัญญา สถานะคงค้าง 34,915 สัญญา - ปิด 672.90 จุด เพิม่ ขึน้ 10.90 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - กรีซมีแนวโน้มได้รบั เงินช่วยเหลือตามคาด - S&P - มูดส้ี ์ ยืนยันแผนแก้ปญั หาขาดดุลในสหรัฐฯ ไม่กระทบตลาดในระยะสัน้ - จับตาหากผลพันธบัตรยุโรป ช่วยชีว้ ดั ภาพรวมศก.โลก ปัจจัยลบ - หนีย้ โุ รปยังบานปลาย - หากยืน 676 - 678 จุด ไม่ได้ มีแววลงต่อ - เงินบาทอ่อนค่า - ต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทย 934.44 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ขาย (Short)หากไม่ผา่ น 676 - 678 จุด (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - หรือซือ้ (Long) หากยืน 676 - 678 จุด - แนวรับ 662 จุด - แนวต้าน 683 - 690 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 666 จุด ต้าน 782 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

หน้า 6

AMATA ราคาเป้าหมาย 11 บาท บล.โกลเบล็กแนะนำ�ซือ้ AMATA เมือ่ อ่อนตัวระบุราคาเป้าหมาย ปี 55 ที่ 11 บาท แม้ระยะสั้นยังมีแรงกดดันจากความเชื่อมั่นของ นักลงทุนต่างชาติที่ลดลง และแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีที่คาดว่า จะออกมาหดตัว เนื่องจากกำ�ไรสุทธิในช่วง 9 เดือนที่ออกมาค่อนข้างต่ำ� เพียง 540 ล้านบาทลดลง 10%YoY ทว่าคาดปี 55 กำ�ไรสุทธิกลับมา เติบโตคาดเพิ่มขึน้ 27%YoY โดยมีปจั จัยหนุนหลักมาจากการเพิม่ ขึ้นของ รายได้จากการขายทีด่ นิ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ทบี่ ริษทั จะต้อง รับรู้รายได้เมื่อโอนทำ�ให้ยอดขายที่ดินในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะทำ�ได้ประมาณ 1,200 ไร่จะถูกยกไปบันทึกรายได้ในปี 55 (ระยะเวลาขายถึงโอนใช้เวลา ประมาณ 8 - 9 เดือน) โดยเบื้องต้นเราคาดรายได้จากการขายที่ดิน ในปี 55 ประมาณ 2,400 ไร่เพิ่มขึ้น 33%YoY

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 22/11/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

AMATA 10.70 0.20 1.90 10.60 10.80 10.60 10.50 10.70

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

7,090,700 75,867 1.87 12.16 2.00 0.15 2.86 0.88 11,417

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/05/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 10.70 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA

จำ�นวนหุ้น

(%)

263,710,000 62,069,270 59,421,450 50,000,000

24.72 5.82 5.57 4.69

39,137,000

3.67

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

News Station

พาณิชย์รับ ต.ค. ส่งออกโตแค่ 0.3% ต่ำ�สุดรอบ 2 ปี น า ย ศิ ริ วั ฒ น์ จากช่วงเดียวกันปีก่อน ทำ�ให้ไทย ข จ ร ป ร ะ ศ า ส น์ รั ฐ ม น ต รี ขาดดุ ล การค้ า 1.01 พั น ล้ า น ช่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ เหรียญสหรัฐ เปิดเผยว่า มูลค่าการส่งออกเดือน “กระทรวงพาณิชย์คาดว่า ต.ค. 54 ที่ 17,192 ล้านเหรียญ การส่งออกในเดือนพ.ย.จะติดลบ สหรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น 0.3% จาก ขณะทีใ่ นไตรมาส 4/54 คาดว่าจะ ช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการ ขยายตั ว ต่ำ � ที่ สุ ดในรอบ 2 ปี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เติบโตเป็น ตั ว เลขสองหลั ก มาเป็ น เวลา 23 เดือนติดต่อกัน ขณะที่การนำ� เข้าในเดือน ต.ค. มีมลู ค่า 18,201 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 21.5%

ติดลบ 15% จากไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน แต่กระทรวงพาณิชย์ ยังคาดว่า การส่งออกทัง้ ปี 54 จะ ยังขยายตัวได้ 15% ตามที่เคย คาดการณ์ก่อนหน้านี้ หลังจากที่ ในช่วง 10 เดือนทีผ่ า่ นมา ส่งออก

รมว.อุตฯ

คาดนิคมน้ำ�ท่วม เริ่มเปิดครบ

ต้นม.ค.55

นายแพทย์ ว รรณรั ต น์ ชาญนุ กู ล รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ ส ถานการณ์ ใ นนิ ค ม อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ถูกน้ำ�ท่วม ได้ เ ริ่ ม คลี่ ค ลาย โดยคาดว่ า ภายในวันที่ 25 พ.ย.นี้ โรงงาน อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น พื้ น ที่ นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ า ง ป ะ อิ น จะสามารถเดิ น เครื่ อ งผลิ ต ได้ บางส่ ว น ส่ ว นในพื้ น ที่ นิ ค ม อุตสาหกรรมโรจนะ และโฮเทคได้ มีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากระดับน้ำ� ได้ ล ดลงจนแห้ ง เกื อ บ 100% ทำ�ให้คาดว่าในวันที่ 30 พ.ย.นี้ จะมี ก ารจั ด ทำ � ความสะอาด ครั้ งใหญ่ และจะสามารถเดิ น เครื่องผลิตได้บางส่วนช่วงกลาง เดือนธ.ค.นี้

อย่ า งไรก็ ดี สำ � หรั บ สถานการณ์ในพื้นที่นิคมนวนคร เริ่ ม สู บ น้ำ � ออกจากนิ ค มได้ แ ล้ ว ส่วนพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมสหรัตน นคร ทางกองทัพภาคที่ 1 เริ่ม ดำ�เนินการแผนกอบกูน้ คิ ม โดยได้ เริ่ ม ขุ ด ซ่ อ มถนนบริ เ วณทางทิ ศ

เหนือของนิคม และเจาะรูระบาย น้ำ�ทางทิศใต้ของนิคม ซึ่งคาดว่า จะใช้ ร ะยะเวลา 15 วั นในการ ดำ�เนินการ และหลังจากนั้นก็จะ เริ่ ม สู บ น้ำ � ออกจากพื้ น ที่ นิ ค ม ดังกล่าวได้ ขณะที่นิคมอุตสาหกรรม

เติบโตได้ 22.8%” นายศิริวัฒน์ กล่าว รมช.พาณิชย์ คาดด้วยว่า ภาวะน้�ำ ท่วมจะมีผลกระทบต่อการ ส่งออก ในไตรมาส 1/55 โดยอาจ จะทำ �ให้ ก ารส่ ง ออกในไตรมาส ดังกล่าว ติดลบเล็กน้อย ทั้งนี้เมื่อปี 2553 ไทยมี มู ล ค่ า ส่ ง ออกโต 28.14% ด้ ว ย มูลค่า 1.95 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขณะทีก่ ารนำ�เข้า โต 36.5% ทำ�ให้ ไทยเกินดุลการค้าราว 1.29 หมื่น ล้านเหรียญสหรัฐ บางกะดี คาดว่าในวันที่ 25 พ.ย.นี้ จะสามารถเริม่ สูบน้ำ�ออกจากพืน้ ที่ นิคมได้เช่นเดียวกัน ส่วนทางด้าน นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ ขณะนี้ได้มีโรงงานอุตสาหกรรม เปิ ด เดิ น เครื่ อ งการผลิ ต แล้ ว ประมาณ 29 โรง และคาดว่าใน ช่วงสิ้นเดือนธ.ค. ถึงต้นเดือนม.ค. 2555 โรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ นิคมดังกล่าวจะสามารถเปิดเดิน เครื่องการผลิตได้เต็ม 100% ส่ ว น พื้ น ที่ นิ ค ม อุ ต สาหกรรมลาดกระบั ง และ บางชัน ขณะนี้สถานการณ์ได้เริ่ม คลี่ ค ลายลงตามลำ � ดั บ และได้ ประกาศยกเลิ ก การเตื อ นภั ยใน พื้นที่นิคมดังกล่าว หลังจากได้มี การตรวจสอบระดับน้ำ�ในคลอง แสนแสบได้ปรับตัวลดลงประมาณ 86 เซนติเมตร ซึ่งถือว่ามีความ ปลอดภั ย แล้ ว โดยโรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นที่ได้เดินเครื่อง การผลิตตามปกติแล้ว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

NWR เซ็นสร้างรฟฟ.วังน้อย-จะนะ 2.9 พันล. รายงานข่าวจาก บมจ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ (NWR) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมาบริษัทฯ ลงนามในสัญญา กับ Marubeni Corporation เพือ่ ก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง รวมมูล ค่า ก่อสร้างประมาณ 2,923.6 ล้านบาท ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานความร้ อ น ร่วมจะนะ ชุดที่ 2 อ.จะนะ จ.สงขลา มูลค่าโครงการ 1,560.6 (ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 32 เดือน และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนร่วมวังน้อยชุดที่ 4 ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มู ล ค่ าโครงการ 1,363 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 32 เดือน

News Station

หน้า 8

SVH ปั น ผลระหว่ า งกาล 1.50 บ./หุ้ น เสี ย ภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คลในอั ต รา 30% จ่าย 20 ธ.ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับ รายงานข่าวจาก บมจ.สมิติเวช เครดิ ต ในการคำ � นวณภาษี เ งิ น ปั น ผล (SVH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ตามประมวลรัษฎากร บริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสำ�หรับผลการ TOG เผยวิ รั ช ประจั ก ษ์ ธ รรม ขึ้ น เป็ น ดำ�เนินงานงวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ MD ใหม่ รายงานข่าวจาก บมจ.ไทยออพติ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 54 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำ�นวนเงินรวม 150,000,000 คอล กรุ๊ป (TOG) เปิดเผยว่า ที่ประชุม บาท โดยกำ�หนดจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ใน คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. วั น ที่ 20 ธ.ค. 54 กำ � หนดวั น ปิ ด สมุ ด 54 มีมติอนุมัติให้ นาย สาโรจน์ ประจักษ์ ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ธรรม ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ เพือ่ สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 ธ.ค. 54 ผู้จัดการ และพิจารณาแต่งตั้ง นายวิรัช วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 30 พ.ย. 54 ประจั ก ษ์ ธ รรม ขึ้ น ดำ � รงตำ � แหน่ ง แทน อนึง่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 55 ดังกล่าว ได้จ่ายจากกำ�ไรสุทธิที่ผ่านการ

L&E คาดปีนี้ปันผลราว 0.54 บ./หุ้น นายปกรณ์ บริมาสพร ประธาน กรรมการบริ ห าร บมจ.ไลท์ ติ้ ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (L&E) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คงเป้ารายได้ปีนี้เติบโตที่ 20% จากปีก่อน แม้ว่าสถานการณ์น้ำ�ท่วมจะส่งผลกระทบ กับบริษัทฯ ในด้านการส่งสินค้าที่ล่าช้า และค่าใช้จ่ายในการส่งเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ก็ กระทบเพียงแค่ 5 - 10% เท่านัน้ จึงมัน่ ใจ ว่ารายได้จะยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้

ขณะที่ในปี 55 บริษัทฯ มีแผน โรงงานและคลังสินค้าอยู่บนพื้นที่เดียวกัน ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 20 % โดยการเพิ่ม ซึ่งเป็นการต้นทุนลดค่าใช้จ่าย จำ�นวนชัว่ โมงการทำ�งานมากขึน้ แต่จะไม่มี ขณะที่ปีนี้บริษัทฯ มีแนวโน้มจ่าย การลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม ทั้งนี้ เพื่อการ เงิ น ปั น ผลประมาณ 0.54 บาทต่ อ หุ้ น ขยายการผลิตในการรับรองคำ�สั่งสินค้า ซึง่ มากกว่าปีกอ่ น เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีก�ำ ไร เข้ามาเพิม่ และคาดว่างานจะเข้ามาเพิม่ ใน มากขึน้ กว่าปีกอ่ น ทัง้ จาก Backlog ในมือ ปีหน้า ขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีแผนซือ้ ทีด่ นิ มูลค่า 700 ล้านบาท และน่าจะรับรูร้ ายได้ จำ�นวน 50 ไร่ โดยใช้เงินลงทุนจำ�นวน ทั้งหมดในปีหน้าเข้ามาสนับสนุนด้วย 60 - 70 ล้านบาท เพื่อย้ายคลังสินค้าและ โรงงานใหม่ภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อให้

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

นักดนตรีผมยาวเล่าเรือ่ งเงิน-ทอง “พีท” พีระ เทศวิศาล การบริหารรายรับ-จ่ายส่วนตัว รายได้ทเี่ ข้ามาผมจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1.) เก็บออม 25 - 30% ในรูปของออมทรัพย์ 2.) 30% ลงทุนร้านอาหาร และ 3 แบ่ง 30% เป็นการให้ความสุขกับตัวเองด้วยการซือ้ มอเตอร์ไซด์เพื่อเก็บสะสม นี่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งกับสิ่งที่เราชื่นชอบ และ อีก 10% เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แนวคิดเรื่องการออม การเก็บออมเป็นสิง่ ทีด่ ี เพราะในยามฉุกเฉิน การใช้สอยจะง่ายขึน้ การออมทีน่ า่ สนใจ สำ�หรับผมคือการทำ�ประกันชีวิต เป็นสิ่งสำ�คัญมากๆ เลยทีเดียว เพราะมีประโยชน์ ต่อเราในระยะยาวและในยามฉุกเฉิน อีกทั้งยังช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

“พีท” พีระ เทศวิศาล

การลงทุน ผมมีธรุ กิจร้านอาหารแถวพระราม 3 เปิดได้มาประมาณปีกว่าแล้ว ชือ่ ร้าน “บุหลัน่ ดัน้ เมฆ” ซึ่งก่อนน้ำ�ท่วม ลูกค้าค่อนข้างดี แต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงพอสมควร เนื่องจากน้ำ�ยัง ไม่ลด 100% ร้านก็เพิง่ เปิดได้ไม่นาน ยังไม่ถงึ จุดคุม้ ทุนทีล่ งทุนไป และถ้าสถานการณ์ ยืดเยื้อไปกว่านี้อาจจะแย่ได้ ขณะเดียวกันตอนนี้ก�ำ ลังหาทำ�เลเพื่อเปิดร้านอาหารอีก ทีห่ นึง่ ซึง่ กำ�ลังดูอยู่ อาจจะเป็นแถวซอยอุดมสุข 103 เพราะได้มกี ารพูดคุยกับเจ้าของ สถานที่ไว้แล้ว กำ�ลังอยู่ในระหว่างกันเซ็นสัญญา ขณะนี้อยู่ประมาณ 80% ซึ่งถ้า สมบูรณ์ครบ 100% คาดว่าปีหน้าจะสามารถเปิดกิจการได้ สนใจตลาดทุนหรือไม่ ก็อยากจะลองหันมาสะสมทองคำ�ดูบา้ ง เพราะทองคำ�ขณะนีร้ าคาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และคิดว่าในอนาคตราคาน่าจะมีการปรับสูงขึน้ ไปอีก ส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหุน้ คิดว่ายังไม่ถนัด ยังคงใช้ระยะเวลานานพอสมควรกับการศึกษาการลงทุนด้าน ดังกล่าว ฝากถึงผู้อ่าน สิ่งที่ง่ายที่สุดเป็นขั้นตอนพื้นฐานของการออมเงินนั้นคือ นำ�เงินไปฝากธนาคาร ซึ่งก็ ถือว่าเป็นรูปแบบทีด่ ขี องคนทีเ่ ริม่ เก็บสตางค์ และผมเองอยากให้ทกุ คนรูจ้ กั รักการออม ให้มากขึ้น สำ�หรับคนที่ยังไม่มีระบบในการออมเงิน และมองหาช่องทางของการเก็บ สะสมเงินอยู่ การทำ�ประกันชีวติ ถือว่าเป็นอีกหนึง่ ช่องทางทีไ่ ด้ประโยชน์และได้ออมเงิน ด้วย

.....จบ.... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

Lifestyle Station

สะระแหน่พาผอม

by Jackal_XIII

ใครจะไปรู้ว่า ของไทยใกล้ๆ ตัวจะพาคุณหุ่นสวยได้ไม่ยาก โดยไม่ตอ้ งมีวธิ วี นุ่ วาย เพียงคุณ “ดม” กลิน่ ของสะระแหน่กอ่ นรับประทาน อาหารเท่านั้น มีผลยืนยันจาก ดร.ไบรอัน รอดเดนบุช นักจิตวิทยาชื่อดัง ของสหรัฐฯ ที่ทำ�การทดลองกลุ่มบุคคลตัวอย่างโดยให้ดมสะระแหน่ ก่อนทานอาหารทุกมื้อ เพียง 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างทานอาหารน้อยลง เฉลี่ย 1,800 แคลอรี เพราะกลิ่นของสะระแหน่ช่วยลดความอยากอาหาร ลดความหิว จึงทำ�ให้ทานน้อยลง วิธดี งั กล่าว....ไม่ได้ชวนคุณอดอาหาร แค่แนะวิธลี ดปริมาณอาหาร โดยไม่ต้องพึ่งยา

Photo Release

HYDRO โรดโชว์ที่หาดใหญ่

นายสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไฮโดรเท็ค (HYDRO) นำ�เสนอข้อมูลรายละเอียด หลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมี นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) (FSS) ในฐานะแกนนำ�การจัดจำ�หน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำ�เสนอรายละเอียด แก่นักลงทุน ณ โรงแรมลี การ์เด้นท์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด ทรูมูฟ จัดแคมเปญ “SMS WIN A CAR” ชิง “นิสสัน อัลเมรา” ง่ายๆ แค่กด *114 ทรูมูฟ ร่วมกับ สื่อสากล ผู้จัดงานมหกรรมรถยนต์ ครั้งที่ 28 (Thailand International Motor Expo 2011) เอาใจแฟนพันธุ์แท้ยานยนต์ล้ำ�สมัย จัดแคมเปญ “SMS WIN A CAR” ชวนลูกค้าทรูมูฟทั้งแบบเติมเงินและแบบรายเดือน ร่วมลุ้นชิง รถยนต์นิสสัน รุ่น อัลเมรา 1.2E CVT อีโคคาร์ใหม่ล่าสุด และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เก้าอี้นวดไฟฟ้า AMAXS, รถ ATV เครื่องยนต์ 110 ซีซี และจอ TFT Monitor ขนาด 7 นิ้ว รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นง่ายๆ เพียงกด *144 แล้ ว กดโทรออก (ระบบ IVR) ค่ า บริ ก ารครั้ ง ละ 6 บาท (ไม่ ร วม VAT) ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก ร่วมสนุกได้แล้ววันนี้ - 31 ธ.ค. 54

มุมประกัน

เมืองไทยประกันภัย จัดคาราวานมอบถุงยังชีพ”

นางนวลพรรณ ล่ำ�ซำ� กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “คาราวานเมืองไทยประกันภัย อาสาแบ่งปันรอยยิ้มสู่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำ �ท่วม” นำ�ทีมอาสาสมัคร เมืองไทยประกันภัย ร่วมแจกถุงยังชีพใน 2 พื้นที่ประสบภัยน้ำ�ท่วม คือ พื้นที่รังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี และพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพฯ โดยมี คุณต่าย ณัฐพล ลียะวณิช ร่วมเป็นอาสาสมัครกับชาวเมืองไทยประกัน ภัยในการส่งมอบรอยยิ้มเล็กๆ เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตินี้ ไปด้วยกัน

HP เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พีท ริมชลา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (HTECH) และผู้บริหาร บริษัท Halcyon Technology (Philippines) Inc.(HP) ถ่ายภาพร่วมกับ ดุษฎี เขมะพันธุ์มนัส (ที่ 2 จากขวา) VP รักษาการผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงเทพ สาขามะนิลา ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ Halcyon Technology (Philippines) Inc. (HP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ HTECH ในประเทศฟิลิปปินส์ ที่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเครื่องมือตัด (Cutting Tools) โดยได้ เปิดดำ�เนินการผลิตตั้งแต่ต้นปี 54 และที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้ยอดขาย ของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยอดขายที่มาจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และ อเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการเชิญลูกค้ากว่า 20 ราย ทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรม Hard Disk Drive (HDD) อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อื่นๆ รวมถึงแขกต่างๆ มาร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 3

กิติชัย เตชะงามเลิศ วิถีสู่พอร์ตพันล้าน

“กิติชัย เตชะงามเลิศ”

โครงการอสังหาาฯ ลำ�ดับต่อมาที่สร้างกำ�ไรอย่างเป็นกอบเป็นกำ� ให้ กั บ นั ก ลงทุ น ผู้ นี้ ก็ คื อ โครงการประมู ล ที่ ดิ น ในสนามกอล์ ฟ วิ น ด์ มิ ล ล์ ย่านถนนบางนา-ตราด ของบริษัท ฮาริสัน “ตอนนั้นผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ แล้วเห็นเค้าเปิดประมูล ก็ลอง ไปร่วม สรุปประมูลมาได้ 5 แปลง แปลงละ 300 - 400 ตารางวา ราคา แปลงละ 7 - 8 ล้านบาท หรือตารางวาละ 18,000 - 19,000 บาท ซึ่งราคานี้ถูกมากสำ�หรับหมู่บ้านระดับนั้น แม้แต่เจ้าของซีพีก็ยังอยู่เลย ผมขายไป 4 แปลง ยังเก็บไว้ 1 แปลง แปลงที่ขายได้ราคาแพงสุด ตารางวาละ 30,000 บาท สร้างกำ�ไรได้มากมาย”

กิติชัย บอกถึงเทคนิคในการเลือกอสังหาาฯ ในการเข้าซื้อเพื่อ เก็งกำ�ไรว่า ก่อนประมูลก็ต้องไปดูทรัพย์สินก่อน ไปดูสภาพแวดล้อม และเช็คราคาบ้านที่ขายบริเวณใกล้เคียง “สมัยก่อนกรมบังคับคดีทำ�แผนทีห่ ยาบมากกว่าจะหาบ้าน ทีป่ ระมูลเจอวนหาแล้วไม่รกู้ รี่ อบ ต้องดูให้ดใี ห้เห็นกับตา จริงๆ แล้ว โอกาสมันมีเสมอเพียงแต่ว่าคุณเห็นโอกาสนั้นรึเปล่า ส่วนพวกคอนโดมิเนี่ยม ผมจะไปจองพวกคอนโดฯ ใหม่ๆ ราคาไหนที่สมเหตุสมผลดูแล้วขายต่อ มีกำ�ไรก็จะจองครั้งละหลาย ยูนิต ส่วนใหญ่ก็จะขายตอนที่คอนโดสร้างเสร็จแล้ว แต่ก็มีบางเคส ที่ขายใบจองก็มี บางโครงการถือใบจอง 20 กว่าวัน ทำ�กำ�ไร มากกว่า 10 เท่าตัวก็เคยมาแล้ว นอกจากเก็ ง กำ � ไรซื้ อ มาขายไปแล้ ว ยั ง มี ใ ห้ เ ช่ า ด้ ว ย บ้านบางหลังประมูลได้แล้วเจ้าของเดิมไม่ย้ายออกก็ต้องให้เขาเช่า ที่ประมูลมามี 3 - 4 เคสที่ต้องฟ้องให้เจ้าของเดิมย้ายออกเพราะ ไม่ยอมออกและไม่ยอมจ่ายค่าเช่า ตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนของการ ประมูลบ้านเก่า ปัจจุบันธุรกิจนี้หากินยากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว สมัยก่อน ทรัพย์สินของกรมบังคับคดีเขาบอกว่าเป็น “บลู โอเชี่ยน” การที่คน เข้าประมูลไม่เยอะราคาก็ไม่แข่งขันกันมาก จึงได้ทรัพย์สนิ ราคาถูก”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

แนวโน้ ม ตลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ ยั ง ผันผวน เนื่องจากยังมีปัจจัยลบจากหนี้ ยุโรปที่ยังไม่ชัดเจน และสหรัฐฯ ที่ยังมี ปัญหาอยู่ จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด กลยุ ท ธ์ แ นะนำ � ขายทำ � กำ �ไรที่ แ นวต้ า น 980 - 990 จุด และเข้าซื้อเมื่อตลาดฯ อ่อนตัว โดยประเมนิ แนวรับอยูท่ ี่ 960 จุด

ตลาดหุน้ ไทยวันนีม้ แี นวโน้มปรับ ขึ้ น ต่ อ หลั ง ปั ญ หาเพดานหนี้ ส หรั ฐ ฯ อาจได้ข้อสรุปที่ดีขึ้น ขณะที่ปัจจัยจาก ยุโรปเริ่มผ่อนคลาย และยังไม่มีปัจจัยลบ ใหม่กดดันตลาดฯ แนะนำ�เก็งกำ�ไรระยะ สัน้ หุน้ กลุม่ พลังงานและธนาคาร ในกรอบ แนวรับและแนวต้านที่ 970 - 986 จุด

หน้า 13

วันนี้คาดว่าดัชนีฯ แกว่งตัวบวก และลบ เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกใหม่มา กระตุ้น และกังวลต่อวิกฤตหนี้ยุโรปที่ไม่ ชัดเจน อีกทั้งได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วม นั ก ลงทุ น ควรรอ จั ง หวะข ายทำ � กำ � ไร เมื่อดัชนีฯ ปรับขึ้นถึง 990 - 1,000 จุด หรือเก็งกำ�ไรระยะสัน้ หุน้ พืน้ ฐานดี ประเมิน เเนวรั บ ที่ 965 จุ ด และเเ นวต้ า น 985 - 990 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิก�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

887.3 4.68% 3,915.54 20.66% 4,204.84 22.19% 9,940.34 52.46%

893.51 4.72% 4,196.72 22.15% 5,139.28 27.12% 8,718.50 46.01%

-6.21 -281.18 -934.44 1,221.84

Last Update

22/11/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

977.36 684.07 1,483.91 262.92

22/11/2011

Chg 12.29 9.2 19.28 4.21 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg 1.27 1.36 1.32 1.63 18,948.02 1,053.07

17:01:46

AGRO D ecline 25% No C hange 28%

2.5

2.08

A dv ance 47%

2

TECH

CONSUMP

1.5 1 0.5

1.14

SERVICE

No C hange 25%

A dv ance 59%

1.73

FINCIAL

0

0.91

D ecline 16%

0.27 0.16

1.08

RESOURC

1.72

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2554

BANPU

( Day )

: BANPU 1,200,000

Price & Fundamental Symbol BANPU

Last 556.00 Chg -4.00  %Chg -0.71  Open 562.00  High 562.00  Low 550.00  Prev 560.00  Avg 555.54  AccVol 2,490,600  AccVal(K฿) 1,383,617  2.16  %Fluct P/E 7.04  P/BV 2.15  DPS(Baht) 9.00  Yield(%) 3.75  EPS(Baht) 78.98  MktCap(Mil.) 151,092  Broker Target Update CNS 803.00 21/11/2011 หลักทรัTNS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็772.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 18/11/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 16/11/2011 ค่าการ KKS ม่ ขึน้ มากที754.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,000,000

Vol.

800,000 600,000 400,000 200,000

562.00

560.00

Price

558.00

556.00

554.00

552.00

550.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2554

APCS

( Day )

Volume Analysis

: APCS

Price & Fundamental Symbol APCS

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker ASP

6.20 0.85  15.89  5.40  6.20  5.40  5.35  5.81  30,611,800  177,819  13.77 

14.09 1.91  0.25  N/A  0.44  1,860  Target Update 4.84 16/11/2011

6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

6.20

6.15

6.10

6.05

6.00

5.95

5.90

5.85

5.80

5.75

5.70

5.65

5.60

5.55

5.50

5.45

5.40

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิก�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 พฤศจิก�ยน 2554

MDX

( Day )

Price & Fundamental Symbol MDX

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: MDX

5,000,000 4,500,000

2.74 0.32  13.22  2.48  2.84  2.48  2.42  2.70  28,052,000  75,759  13.33 

7.83 1.47  N/A  N/A  0.35  1,303  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

4,000,000 3,500,000

Vol.

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

ATO/C Volume 2.84

2.82

2.80

2.78

2.76

2.74

2.72

2.70

Price

2.68

2.66

2.64

2.62

2.60

2.58

2.56

2.54

2.52

2.50

2.48

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“อย่ า ลื ม ว่ าในการประกอบธุ ร กิ จ เก่ ง อย่ า งเดี ย วไม่ ไ ด้ ต้องเฮงด้วย และเก่งกับเฮงก็ใช้ไม่ได้แล้วในสมัยนี้ ต้องมีสาย สัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย และเรื่องนี้ผมก็สอนลูกๆ ผมอยู่เสมอ”

หน้า 18

อุเทน เตชะไพบูลย์

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 22 พ.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station