Page 1

Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

5 5 6 7 9

News Station อุตสาหกรรม นสพ.สหรัฐฯ Q3/09 ดิง่ L&E พลิกเปนกำไรสำเร็จ THANI ขยับหลอก สงออกต.ค.ลบนอยสุดรอบป

Dynamic Station LH ดีวนั ดีคนื

10

ธรรมเทนเมนท ผัวะ ผัวะ ผัวะ

12

วัดพลัง BEC vs. MCOT - - ใ ค ร เ จ ง ก ว า ใ ค ร - -

บล.ธนชาต มอง BEC มีคา 29 บาท เลือกใหเปนยอดหุนโดดเดนเหนือ MCOT ทวาฟาก บล.ยูไนเต็ด เห็นแตกตาง นิยม MCOT เปนอันดับ 1 เหนือหุนกลุมสื่อทั้งมวล ระบุราคาเปาหมาย 29 บาทอีกเหมือนกัน สำหรับเชิงเทคนิคกราฟยังไรทิศทางบวก หรือลบทั้งคูจึงแนะเลี่ยงเก็งกำไรไปกอนหรือขายทิ้งหากมีการขยับลง ต‡อหนˆา 3

Professional Station BMCL ราคาพืน้ ฐาน 0.94 บาท

13

Strawberry คนเกงจริงไมเรือ่ งมาก

14

มองหุˆนจากเซียน แกวงตัวขาลง

15

Data Station

INET เรงปดดีลตัวแทนขายฮารดแวร

มอง Q4/52 กำไรเต็มหนาตัก

‘วรวรรณ ธาราภูมิ’

INET เร ง ป ด ดี ล ตั ว แทนขายฮาร ด แวร ใ ห กั บ บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ฮารดแวรตางประเทศระดับโลก หวังไดขอสรุปภายกอนสิ้นป ขณะที่ ประเมินผลงาน Q4/52 มีแววหรูกวา Q3/52 ที่พลิกมามีกำไรไดแลว 15 ลานบาท ดานราคาหุนวิ่งหนาตั้งทำนิวไฮตอไป ทวาเซียนหุนมอง ขาลงมาแลว แนะนักเก็งกำไรปลอยของ ชี้กรอบการเคลื่อนไหวมีแนว ตานที่ 1.52 บาท แนวรับ 1.30 บาท ต‡อหนˆา 3

ตอนจบ

ต‡อหนˆา 11

Investment Opportunities in Southeast Asia

‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

9 เดือน บจ.เอ็มเอไอ กำไรหาย 45%

BOLครองแชมปบวกตอเนือ ่ งสวนกระแส

59 บจ. mai ประกาศกำไรสุทธิQ3/52 เดือนรวม 383 ลานบาท ลดลง 56% จากงวดเดียวกันของปกอน สวนตัวเลขรวม 9 เดือนเทากับ 1,534 ลานบาท ลด 45%เมื่อเทียบกับปกอน ดานขอมูลสถิติพบมี 12 บริษัท มีกำไรตอเนื่องกันทุกไตรมาสตั้งแตเขาจดทะเบียน โดย BOL เกงสุด ทำได ถึง 22 ไตรมาส รองๆ มาไดแก UMS - ILINK -GFM - STAR -TPAC - UEC - TNH - ETG - UBIS - TNDT - BGT ตามลำดับ ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 2

Be The Leader

Investment Opportunities in Southeast Asia ‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

Sponsor and Partnership By

Contact For Information Tel:02-5549390 or ir@irplus.in.th www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

วัดพลัง

(ตอจากหนา 1)

**มุมมองพื้นฐาน บทวิเคราะห บล.ธนชาต แนะนำ “ซื้ อ ” หุ น BEC หลั ง ประเมิ น เว า ราคาหุ น BEC ไม ไ ด ส ะท อ นกำไร, กระแสเงิ น สด, ROE และ Yield อยางเหมาะสม และเพื่อ อุดสวนตางนี้ BEC จะตองมีมูลคา 31 - 33 บาท แตราคาเปาหมาย DCF อยูที่ 29 บาท ตอหุน ไดสะทอนผลกระทบจากการเปดเสรี อุตสาหกรรม และคาสัมปทานเพิ่มเติมที่ให แก MCOT แล ว ตลาดมี ค วามกั ง วลต อ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ BEC อันเนื่องมาจาก การเปดเสรีอุตสาหกรรมมากเกินไปซึ่งเราไม คิดวาจะทำใหเกิดการเปลี่ยนโครงสรางการ แขงขันอยางมีนัยสำคัญในชวง 7 - 10 ป ขางหนานี้ เนื่องจากผูประกอบการรายใหญ ก็ยังคงไดเปรียบในการแขงขันจากการที่มี ฐานผูชมเดิมสูง และความเชี่ยวชาญทาง ดานนี้อยูแลว โดยมีปจจัยที่ชวยกระตุนใหราคา หุนอยูในระดับที่เหมาะสม 1.งบโฆษณาเริ่ ม ฟ น ตั ว เติ บ โต 11.8% Y - Y ในเดือน ต.ค.52 เราคาดวางบ โฆษณาจะเติบโต 6 - 7% ในป 2554E 2. คาดวา BEC จะปรับเพิ่มอัตรา คาโฆษณาอยางนอย 7% ในป 54 (เดือน มี . ค.) ซึ่ ง ยั ง คงถู ก กว า ค า โฆษณาในช ว ง Super Prime-time ของชอง 7 คูแขงขันหลัก ราว 8% กลไกราคานั้ น ใช ไ ด ผ ล เมื่ อ สถานการณ ร ะหว า งอุ ป สงค (งบโฆษณา เพิ่ ม ขึ้ น ) และอุ ป ทาน (Utilization อยู ที่ 100%) เอื้อใหปรับคาโฆษณาขึ้นได 3. BEC เปนหุนที่ไดรับประโยชน จากการมีตนทุนคงที่ในระดับสูง เนื่องจาก ต น ทุ น จากการดำเนิ น งานส ว นใหญ เ ป น ต น ทุ น คงที่ จึ ง คาดว า กำไรป 2554 ของ BEC จะเติบโต 4% Y - Y (รวมคาสัมปทาน เพิ่ ม เติ ม ) และ 22% Y - Y ในป 2555 ประการสุ ด ท า ย ตลาดน า จะปรั บ เพิ่ ม ประมาณการกำไรขึ้น เนื่องกำไรชวง 4Q/52 จะแข็ ง แกร ง อย า งมาก หลั ง จากเติ บ โต แข็งแกรงกวาคาดในชวง 3Q/52 นอกจากนี้ความกังวลในเรื่องคา สัมปทานไดหมดไปแลวในปจจุบัน ซึ่งในชวง ไม กี่ เ ดื อ นที่ ผ า นมาราคา BEC ได รั บ ผลกระทบการเจรจาต อ รองค า สั ม ปทาน สำหรับระยะเวลาสัมปทานที่ขยายออกไปของ BEC กับ MCOT ซึ่งปจจุบันทั้งสองบริษัทฯ ดู เหมือนวาจะตกลงกันวาจะจายคาธรรมเนียม เพิ่มเติม 405 ลานบาท ในคราวเดียวสำหรับ ระยะเวลาสัมปทานที่ขยายออกไป 10 ป สูป 2563 ในชวง Q1/54 ซึ่งคาสัมปทานเพิ่มเติมนี้ มีจำนวนนอยกวาที่คาดไวที่ 600 ลานบาท หรื อ 6.5% ของรายได ร วม หากไม ร วมค า สั ม ปทานเพิ่ ม เติ ม ที่ จ า ยคราวเดี ย ว กำไรป 2554E นาจะเติบโต 19% Y - Y

ปรั บ BEC เป น Top Pick แทน MCOT เนื่องจาก 1. 90% ของรายได ม าจาก ธุรกิจโทรทัศน ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง vs 60% ของ MCOT 2. BEC ไดประโยชนจากการมี ต น ทุ น คงที่ สู ง มากกว า MCOT รายได โฆษณาที่เพิ่มขึ้น 1% จะทำใหกำไรของ BECเพิ่มขึ้น 1.8% vs MCOT ที่ 1% 3. BEC มีความเสี่ยงตอการ เปดเสรีอุตสาหกรรมนอยกวา เนื่องจาก MCOT ตองขาดรายไดสัมปทานที่ไดรับ จาก BEC และ TrueVision ในป 2563 และต อ งจ า ยค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต หลังจากเปดเสรีอุตสาหกรรม ข ณ ะ ที่ บ ท วิ เ ค ร า ะ ห บ ล . ยู ไ นเต็ ด ให น้ ำ หนั ก การลงทุ น ระดั บ Neutral ในหุนกลุม Media มีโอกาสที่จะ

ปรั บ น้ ำ หนั ก ขึ้ น ในป 5 3 จากภาวะ เศรษฐกิจที่ฟนตัวขึ้นและความเชื่อมั่นใน การบริโภคเริ่มกลับมา สำหรั บ Top Pick เลื อ ก MCOT ราคาเปาหมาย 29 บาท คาดผล ประกอบการป 53 โตขึ้นอยางมีนัยสำคัญ จากค า สั ม ปทานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากช อ ง 3 จำนวน 405 ลานบาท และสวนแบงราย ไดโฆษณาจาก TRUE กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น แนะนำ “ซื้อ” ราคาเปาหมายป 53 ที่ 29 บาท ทั้ ง นี้ ตั ว เลขเม็ ด เงิ น โฆษณา เดือน ต.ค.เริ่มเปนเดือนที่สามที่เติบโต มากขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน นับตั้งแตตนปเปนตนมา ซึ่งโมเมนตัมเริ่ม ดี ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งเป น ลำดั บ สะท อ น ภาวะเศรษฐกิจที่นาจะฟนตัวขึ้นในชวง ปลายปจากมาตรการภาครัฐที่ใชกระตุน

KHAOKHO GOLDEN RESORT

.....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ ใจ มิรูลืม......

¾ÔàÈÉ!!!

ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai ÃѺʋǹŴ 20% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ.....

INET เรง

(ตอจากหนา 1)

น า ย ธี ร ะ เ ม ธ พ ก ม ณี กรรมการผูจัดการ บมจ. อินเทอรเน็ต ประเทศไทย (INET) เป ด เผยว า ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางเจรจากับ เพื่อเปนตัวแทนจำหนายฮารดแวรให กับบริษัทผูผลิตฮารดแวรตางประเทศ ระดับโลก ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ พยายาม

เร ง การเจรจาโดยคาดหวั ง ว า จะ สามารถลงนามในสัญญาเปนตัวแทน จัดจำหนายใหกับบริษัทดังกลาวไดใน ปนี้ อนึ่ ง เมื่ อ ประมาณปลาย เดื อ น ต.ค. ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ฯ ได ล ง นามในสัญญาเพื่อเปนตัวแทนเพื่อเปน ตัวแทนจัดจำหนายซอฟตแวรใหบริษัท

หน้า 3

เศรษฐกิ จ เริ่ ม เห็ น ผล คาดว า จะทำให อุตสาหกรรมโฆษณาดีกวาที่คาดไวตอนตนป ที่คาดวาจะหดตัวลง โดยมีโอกาสอยางมาก ที่ จ ะทรงตั ว ถึ ง เติ บ โตขึ้ น จากป ก อ นได เล็กนอย ขณะเดี ย วกั น จะเห็ น ว า เม็ ด เงิ น ผานชอง 7 เริ่มดีขึ้นจากอุตสาหกรรมโฆษณา ที่ดีขึ้นและยูนิลีเวอรเริ่มกลับมาใชเม็ดเงินกับ ชอง 7 แลว แตถาดูตัวเลข 10M52 ทุกสถานี เติบโตดีขึ้นหมด ขณะที่ชอง 7 ก็หดตัวนอย ล ง ด ว ย ทั้ ง นี้ เ ร า ม อ ง ว า ก า ร ที่ ภ า ว ะ อุตสาหกรรมฟนตัวดีขึ้นเปนลำดับ เม็ดเงิน ยูนิลีเวอรที่มีบางสวนจะกลับไปชอง 7 ไมนา จะสงผลกระทบตอชอง 3 และชอง 9 มากนัก เนื่ อ งจากภาวะอุ ต สาหกรรมเริ่ ม ดี ขึ้ น เป น ลำดั บ ทำให ยั ง มี ผู โ ฆษณาอยากเข า มา โฆษณามากขึ้นขณะที่พื้นที่โฆษณาที่จำกัด นอกจากนี้ ม องว า ภาวการณ แขงขันของธุรกิจที่รุนแรงขึ้นในป 53 ยังทำให มี ผู ผ ลิ ต สิ น ค า ต อ งมี โ ฆษณามากขึ้ น และ ปจจุบันเริ่มมีธุรกิจใหมๆ (เชนประกันชีวิต) เขามาโฆษณามากขึ้นดวย จึงมองวาไมนา จะกระทบชอง 3 และชอง 9 มากอยางที่คาด ไวเดิม และยังคงใหน้ำหนักการลงทุนระดับ Neutral ในหุนกลุม Media มีโอกาสที่จะปรับ น้ำหนักขึ้นในป53 จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟน ตัวขึ้นและความเชื่อมั่นในการบริโภคเริ่มกลับ มา **มุมมองเชิงเทคนิค ดานนักวิเคราะหทางเทคนิค บล. กสิ ก รไทย มองสั ญ ญาณหุ น BEC ไม มี ทิศทางบวกหรือลบชัดเจน จึงแนะเลี่ยงการ ลงทุ น หรื อ ขายทิ้ ง กรอบการเคลื่ อ นไหวมี แนวต า น 24.50 บาท และถั ด ไปที่ 25.00 บาท แนวรับอยูที่ 23.00 บาท, 22.90 บาท ตามลำดับ สำหรับ MCOT มีทิศทางไมชัดเจน เชนกัน มีแนวตานที่ 24.00 บาท, 25.25 บาท แนวรับอยูที่ 22.70 บาท แนะนำนักลงทุน ขายหากราคาหุนวันนี้ปรับลง (ศุกรที่ผานมาราคาหุน BEC ปดที่ 23.80 บาท ลบ 0.50 บาท หรื อ 2.06% มูลคาซื้อขาย 28.71 ลานบาท / MCOT ปดที่ 23.40 บาท ไมเปลี่ยนจากราคาปดวันกอน หนา มูลคาซื้อขาย 22.73 ลานบาท)

ไมโครซอฟท ใ นประเทศไทย โดยในขั้ น ตอนตอไปจะเปนการดำเนินการในการ ทำการตลาดสำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม กั บ กลุมฐานลูกคาเดิมประกอบดวยองคกร ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน และหากลุมลูก คาใหมซึ่งคาดวาจะไดรับการตอบรับที่ดี ทั้งนี้ คาดวาจะเริ่มรับรูรายไดจากธุรกิจ ดังกลาวตั้งแตปหนาเปนตนไป ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

INET เรง (ตอจากหนา 3)

สำหรั บ แนวโน ม ผลประกอบ การไตรมาส 4/52 คาดวามีโอกาสดีตอ เนื่ อ งจากไตรมาส 3/52 ที่ บ ริ ษั ท พลิ ก เปนกำไร 15 ลานบาท จากชวงเดียวกัน ปกอนที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน อีก ทั้งคาดวารายไดในปนี้มีแนวโนมที่เติบ โตจากป ก อ นหลั ง รายได ช ว ง 9 เดื อ น แรกที่ผานบริษัทฯ สามารถทำรายไดสูง กวาชวงเดียวกันปกอนที่มีรายไดที่ทำได ประมาณ 500 ล า นบาท ทั้ ง นี้ ป 2551 บริษัทมีรายได 601 ลานบาท โดยประเมินผลประกอบการ จะเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ภาพรวม ของอุตสาหกรรมไอที ประกอบกับจาก การสำรวจร ว มกั น ทำงานระหว า ง ส ำ นั ก ง า น ส ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) กับกระทรวง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร พ บ ว า ภ า พ ร ว ม ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง

9 เดือน

อุตสาหกรรมไอทีในปนี้จะเติบโตจากป ก อ นประมาณ 5% อี ก ทั้ ง ประเมิ น ว า จากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ ชะลอตั ว ลงส ง ผลให ห น ว ยงานและ องค ก รต า งๆ หั น มาให ค วามสำคั ญ และใช ร ะบบไอที ม ากขึ้ น ในการ ด ำ เ นิ น ง า น ม า ก ขึ้ น เ พื่ อ เ พิ่ ม ประสิทธิภาพการทำงานและสามารถ ประหยัดตนทุนโดยรวมขององคกรลง พร อ มมองว า ในป ห น า มี โอกาสที่ เ ติ บ โตกว า ป นี้ หลั ง จากที่ บริษัทฯ กำลังจะเริ่มปรับรูปแบบการ ท ำ ธุ ร กิ จ ไ ป สู ผู ใ ห บ ริ ก า ร ด า น คอมพิวเตอรแบบครบวงจร ซึ่งมีแนว โนมการเติบโตอยางตอเนื่อง ประกอบ จะไดรับอานิสงสจากงบโครงการไทย เขมแข็ง 2555 ที่รัฐบาลจะเรงเบิกจาย ในปหนาที่มีโอกาสที่ใชลงทุนในดาน ไอทีจำนวนมาก อย า งไรก็ ดี แ ม จ ะไม ป จ จั ย

News Station

หน้า 4

สนั บ สนุ น จากเม็ ด เงิ น ลงทุ น จาก โครงการดังกลาวภาครัฐก็มีการใชเงิน ลงทุนในดานไอทีเปนจำนวนมากอยู แล ว โดยกลุ ม ลู ก ค า องค ก รภาครั ฐ มี สั ด ส ว นรายได อ ยู ที่ 60% ของรายได รวมบริษัทฯ ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห ท าง เทคนิค บล.กรุงศรีอยุทธยา ประเมิน

สัญญาณหุน INET กำลังเขาสูจังหวะ ที่เริ่มปรับตัวลง เนื่องจากหุนไดพุงขึ้น ไปชนแนวต า นที่ 1.52 บาทแล ว ไม สามารถยื น อยู ไ ด อ ย า งมั่ น คงซึ่ ง หลั ง จากนั้นราคามีการออนตัวลงมา สวน แนวรั บ อยู ที่ 1.30 บาท กลยุ ท ธ ก าร ลงทุนแนะขาย ทั้งนี้ศุกรที่ผานมาราคา หุนปดที่ 1.39 บาท

6 บริษัทที่แมยอดขายจะลดลงแตก็ ยังสามารถทำกำไรเพิ่มไดทั้งในไตร มาส 3 และงวด 9 เดื อ น ซึ่ ง ได แ ก บมจ. ไดเมท (สยาม) (DIMET) บมจ. ธนมิตร แฟคตอริ่ง (DM) บมจ. สตาร ซานิทารีแวร (STAR) บมจ. ทาพาโก (TAPAC) บมจ. พลาสติค และหีบหอ ไทย (TPAC) และบมจ. ยู บิ ส (เอเชีย)(UBIS)” นายชนิตร กลาว นอกจากนี้ จากข อ มู ล เปรี ย บเที ย บผลประกอบการราย ไตรมาส พบวามีบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 12บริษัทที่สามารถทำ กำไรไดตอเนื่องทุกไตรมาสเปนเวลา 8 ไตรมาสขึ้ น ไปตั้ ง แต เ ข า มาจด

ทะเบี ย น ได แ ก บ มจ. บี จี ที คอร ป อเรชั่ น (BGT) บมจ. บิ ซิ เ นส ออนไลน (BOL) บมจ. อี เ ทอร นิ ตี้ แกรนด โลจิสติคส (ETG)บมจ. โกลด ไฟน แมนูแฟคเจอเรอส (GFM) บมจ. อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) บมจ. สตาร ซานิ ท ารี แ วร (STAR) บมจ. ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) บมจ. โรงพยาบาลไทยนคริ น ทร (TNH) บมจ. พลาสติ ค และหี บ ห อ ไทย (TPAC) บมจ. ยูบิส (เอเชีย) (UBIS) บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (UEC) และ บมจ. ยูนิค ไมนิ่งเซอรวิสเซส (UMS)

(ตอจากหนา 1)

บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 59 บริ ษั ท นำส ง งบการเงิ น ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 มียอด ขาย 11,909 ลานบาท และกำไรสุทธิ รวม 383 ลานบาท ลดลงรอยละ 15 และรอยละ 56 จากงวดเดียวกันของป กอน ตามลำดับ ขณะที่อัตรากำไรขั้น ตนลดลงเล็กนอยจากรอยละ 24 มา อยู ที่ ร อ ยละ 22 ส ว นยอดขายรวม 9 เดื อ น อยู ที่ 36,592 ล า นบาท และ

กำไรสุทธิรวม 9 เดือน เทากับ 1,534 ล า นบาท ลดลงร อ ยละ 11 และ ร อ ยละ 45 จากช ว งเดี ย วกั น ของป กอน นายชนิตร ชาญชัยณรงค ผู ช ว ยผู จั ด การ กลุ ม งานผู อ อกหลั ก ท รั พ ย แ ล ะ บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (SET) และผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เปดเผยถึงภาพรวม ผลการดำเนินงานของ บจ. ใน mai ในไตรมาส 3 และงวด 9 เดื อ น ว า 12 บริ ษั ท ที่ ส ามารถทำกำไรได ต อ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำใหรายไดและ เนื่องทุกไตรมาสเปนเวลา 8 ไตรมาส กำไรโดยรวมของ บจ. ใน mai ซึ่ ง ขึ้นไปตั้งแตเขามาจดทะเบียน กระจายตัวอยูในหลายอุตสาหกรรม จำนวนไตรมาสที่ ลดลง อย า งไรก็ ต าม หากมองถึ ง ชื่อยอ จำนวนบริษัทที่ยังสามารถทำกำไรได มีกำไรตอเนื่อง พบว า มี จ ำนวนมากถึ ง ร อ ยละ 75 BGT 8 ของ บจ. ทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้ มี BOL 22 23บริ ษั ท ที่ มี ก ำไรเพิ่ ม ขึ้ น จากงวด ETG 12 เดียวกันของป 2551 และมี 4 บริษัท GFM 20 ที่ ส ามารถพลิ ก กลั บ มามี ก ำไรจาก ILINK 21 การดำเนิ น งานได ใ นไตรมาส 3 นี้ STAR 17 ไดแก บมจ. ไทยฮา (KASET) บมจ. TNDT 9 พรพรหมเม็ ท ทอล (PPM) บมจ. TNH 14 ไซแมทเทคโนโลยี (SIMAT) และ TPAC 16 บมจ. สตีล อินเตอรเทค (STEEL) UBIS 10 “ทั้ ง นี้ ในช ว งที่ ภ าวะ เศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทใน mai ก็มี UEC 16 การปรับตัวดานตนทุนใหสอดคลอง UMS 21 กับยอดขายที่ลดลงเชนกัน โดยมีถึง

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ภาคอุตสาหกรรม นสพ.สหรัฐฯ Q3/09 ดิ่ง

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า สมาคมผู ป ระกอบการหนั ง สื อ พิ ม พ ใ นสหรั ฐ ฯ เป ด เผยว า รายได ข องภาคอุ ต สาหกรรม หนังสือพิมพในสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 3/09 ลดลง นอยกวาไตรมาสกอนหนา หลังยอดขายลดลง 28% จาก 29 %ไตรมาสกอนหนา โดยสมาคมฯ เปดเผยวา รายไดของภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ไตรมาสดั ง กล า วลดลงมาอยู ที่ 6.44 พั น ล า น ดอลลาร จาก 8.94 พันลานดอลลารในไตรมาส เดี ย วกั น ป ก อ น ขณะที่ ย อดขายโฆษณาลดลง 29 % มาอยูที่ 5.82 พันลานดอลลารจาก 8.19 พันลานดอลลารในไตรมาสเดียวกันปกอน สวน ยอดขายโฆษณาผานอินเตอรเน็ตลดลง 17% มา อยูที่ 623 ลานดอลลารในไตรมาสเดียวกันปกอน

News Station

หน้า 5

Q3/09 จีดีพี ยูโรโซนขยายตัว 0.4% สวนกลุมอียูขยายตัว 0.2% รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ผลิต มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีใน 16 ประเทศ ที่ใชสกุลเงินยูโรหรือยูโรโซนและสหภาพยุโรป หรืออียู 27 ประเทศในไตรมาสที่ 3/09ไดขยาย ตั ว ขึ้ น จากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ รุ น แรง โดย สำนั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ยุ โ รปหรื อ ยู โ รสแตทได เปดเผยวา จีดีพียูโรโซนในไตรมาสดังกลาวขยาย ตัวขึ้น 0.4% ขณะที่จีดีพีสหภาพยุโรปหรืออียู 27 ประเทศ ขยายตั ว ขึ้ น 0.2% ขณะที่ จี ดี พี ใ น เยอรมนี ใ นไตรมาสเดี ย วกั น ขยายตั ว ขึ้ น 0.7%,ฝรั่งเศสขยายตัวขึ้น 0.7% เชนเดียวกับ จีดีพีของประเทศอังกฤษและสวีเดนขยายตัวขึ้น 0.2% ทั้งนี้ นักวิเคราะหไดประมาณการวา จีดีพี ยูโรโซนในป 2009 จะติดลบ 4.2%และจะกลับ มาขยายตัว 0.3% ในป 2010

Dell Inc. ยังไมพนมรสุม รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า Dell Inc. ผูผลิตคอมพิวเตอรรายใหญอันดับ 3 ของโลกแจ ง ผลประกอบการไตรมาสที่ 3/09 กำไรลดลงหลั ง ยอดขายลดลงมากกว า ที่ คาดการณไว ซึ่ง Dell เปดเผยวา บริษัทมีกำไร สุทธิในไตรมาสดังกลาวลดลงมาอยูที่ 337 ลาน ดอลลาร หรือคิดเปนสัดสวนกำไรตอหุนเทากับ 37 เซนต เ มื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสเดี ย วกั น ป ก อ น ขณะที่ยอดขายลดลง 15% มาอยูที่ 12.9 พัน ลานดอลลาร ทั้งนี้ Dell ยังไดระบุวา บริษัทได ประมาณการวา รายไดของบริษัทในไตรมาสที่ 4 จะฟนตัวขึ้น เนื่องจากความตองการผูบริโภค และยอดสั่งซื้อจากภาคธุรกิจไดเพิ่มขึ้นในชวง 2 - 3 เดือนที่ผานมาและคาดวาจะยังคงเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องจนถึงไตรมาสนี้

L&E ฟาเปดQ3/52-งวด 9 เดือน พลิกเปนกำไรสำเร็จแม ศก.ไมเอื้อ น า ย ป ก ร ณ บ ริ ม า ส พ ร ป ร ะ ธ า น กรรมการบริหาร บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จำกัด (มหาชน) หรือ L&E เปดเผยวา หลังจากที่ ผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ รวมบริ ษั ท ย อ ย ประจำไตรมาสที่ 3 ป 2552 สิ้นสุด 30 กันยายน 2552 และงวด 9 เดื อ นสิ้ น สุ ด ในวั น เดี ย วกั น ได พลิ ก กลั บ มาเป น กำไรได ส ำเร็ จ หลั ง จากทั้ ง ไตร มาสที่ 2/2552 และงวด 6 เดือนบริษัทฯ จะมีผล ประกอบการขาดทุนสุทธิ ถือวาผลประกอบการขอ งบริษัทฯ ไดพลิกฟนขึ้นจากจุดต่ำสุดไดเรียบรอย แล ว ถึ ง แม ว า ป จ จุ บั น สถานการณ ภ าพรวมของ เศรษฐกิจและปญหาการเมืองภายในประเทศจะ ยังไมเอื้ออำนวยนัก แตเนื่องจากบริษัทฯ ไดทยอย รับรูรายไดจากงานในมือ (Backlog) ที่มีอยูกวา 600 ลานบาท ประกอบกับยอดขายเริ่มฟนตัวไป ในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจที่เริ่มมีทิศทางดีขึ้น และรัฐบาลไดจัดงบประมาณไทยเขมแข็งเขามา กระตุ น การใช จ า ยภายในประเทศ จึ ง ทำให ผ ล ประกอบการของบริษัทฯ ไดปรับตัวดีขึ้นดังกลาว “ในไตรมาสที่ 3/52 ถึงแมวาผลประกอบ การเราจะมีกำไรไมโดดเดนเทากับปกอนๆ แตถา เปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา ที่บริษัทฯไดรับ ผลกระทบอยางชัดเจนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ขยาย ตัวไปทั่วโลกสงผลใหการกอสรางโดยทั่วไปชะลอ ตั ว มี ผ ลให ร ายได ข องบริ ษั ท ฯ ที่ ม าจากการ

กอสรางเปนหลักลดลงอยางมีนัยสำคัญ ก็ถือวา ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 นี้เราเริ่มพลิกฟน ขึ้นมาในทิศทางที่นาพอใจ เพราะปจจุบันแมวา ภาวะเศรษฐกิจเริ่มสงสัญญาณฟนตัว แตก็ยังไมดี อยางชัดเจน นอกจากนี้เรายังยึดนโยบายเขมงวด ในการควบคุมสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงตอหนี้สูญ ตอเนื่องจากเมื่อตนปที่ผานมา ก็มีผลทำใหรายได จากการขายของบริษัทไมเติบโตโดดเดนเทาที่ควร จะเป น แต ก็ ถื อ ว า เป น เรื่ อ งที่ ดี เ พราะเราไม มี ปญหาเรื่องหนี้สูญติดตามมา” นายปกรณ กล า วอี ก ว า จากภาวะ เศรษฐกิ จ ที่ เ ริ่ ม ฟ น ตั ว ต อ เนื่ อ ง และได รั บ ป จ จั ย บวกจากโครงการไทยเข ม แข็ ง ของภาครั ฐ เมื่ อ ประกอบกับการปรับกลยุทธการขยายธุรกิจของบ ริษัทฯ ที่หันมาเพิ่มน้ำหนักการทำตลาดถึงกลุมผู บริ โ ภคโดยตรงเพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ให ธุ ร กิ จ เป น ไป อยางครบวงจร ทั้งการผลิต คาสง คาปลีก และ การส ง ออกสู ต ลาดต า งประเทศ เชื่ อ ว า จะ สนับสนุนใหรายไดในปนี้สามารถปรับขึ้นมาใกล เคียงกับปกอนที่ทำได 1,623.72 ลานบาทได ถึง แม ว า ในครึ่ ง ป แ รกรายได ข องบริ ษั ท ฯ จะได รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให กำลังซื้อของผูบริโภคลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มี ความเขมงวดในการจำหนายสินคามากขึ้น โดย เฉพาะกับลูกคาที่ประเมินแลวพบวามีความเสี่ยง

ในการชำระเงิน จึงทำใหยอดขายในชวงดังกลาว ไมสูงนัก ทั้ ง นี้ L&E รายงานผลประกอบการใน ไตรมาสที่ 3/2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย 375 ลานบาท ลดลงจากปกอนหนา 8% ซึ่งเปน ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งสงผลใหเกิดการชะลอ ตัวอยางตอเนื่องของการกอสรางศูนยการคา ราน คา โรงแรม และโรงงาน แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2/2552 ที่ ท ำได 303.04 ล า นบาท ในขณะที่ มี กำไรสุ ท ธิ 4.1 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ นหน า 65% เป น ผลจากยอดขายที่ ล ดลง ในขณะที่ ค า ใช จ า ยร ว มเพิ่ ม ขึ้ น 2% เพราะการลงทุ น ใน ระบบสารสนเทศและการลงทุนในโชวรูม Lighting Solution Center แตถือวาเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนเมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2552 ที่มีผลประกอบ การขาดทุนสุทธิ 6.96 ลานบาท สวนงวด 9 เดือน มี ก ำไรสุ ท ธิ 1.57 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ นที่ ทำได 35.81 ล า นบาท และถื อ ว า เพิ่ ม ขึ้ น จากที่ ขาดทุน 2.56 ลานบาทในไตรมาสที่ 2/2552 www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

THANI ขยับหลอก เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพานักลงทุนงงกันไปหลายเที่ยวสำหรับหุน THANI และวันศุกรทีผานมาก็เปนอีกครั้งที่ราคาบรนกระดานบวกปวนๆ จนนาปวดหัว เชาๆ ทำฟอรมดี แตทุกครั้งที่มีแรงเก็งกำไรติดเขามาก็จะมีแรงสลัดเล็กๆ จน ทำใหลีลาการบวกไมสวยเทาที่ควร และเกือบจะแตะจุดสูงสุดใหมไดแลวเชียว แตสุดทายก็ยังตองรอพิสูจนศักยภาพกันตอไปในตนสัปดาหนี้อีกระลอก ทั้งเปดตลาดวันที่ 20 พ.ย. 52 ที่ผานมา THANI อยูที่ระดับราคา 1.23 บาท ระหวางวันทำจุดสูงสุดที่ 1.31 บาท (วันที่ 29 ต.ค. 52 ทำจุดสูงสุด ของปที่ 1.33 บาท) กอนจะลงมาปดที่ 1.21 บาท บวก 0.02 บาท หรือ 1.68% มูลคาการซื้อขาย 113.62 ลานบาท ขณะที่ในฝงผูบริหาร นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ กรรมการผูจัดการ มองสาเหตุที่ทำใหราคาหุนขปรับตัวขึ้นแรงในระหวางวันวา สวนหนึ่งนาจะมา จากนักลงทุนมีความมั่นใจผลประกอบการในไตรมาส 3/52 ที่ออกมาอยูใน เกณฑที่ดี ประกอบกับแผนการเพิ่มทุนของก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดีนักวิเคราะหเทคนิค บล.กรุงศรีอยุธยา ประเมินสัญญาณ หุนจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ มีแนวตานที่ 1.24 บาท แนวรับ 1.15 บาท กลยุทธการลงทุน แนะนำ ซื้อเมื่อราคาออนตัวใกลเคียงกับแนวรับ

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

THANI Financial Data

งบ Q3/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/09/2552 Asset 6,320.86 Liabilities 5,365.36 Equity 955.49 Paid-up Capital 666.52 Revenue 473.14 Net Profit 71.54 EPS(Baht) 0.11 ROA(%) 2.54 ROE(%) 9.87 Net Profit Margin(%) 15.12

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

695.25

-5.17

-0.74

487.00

-4.11

-0.84

1,052.63

-8.71

-0.82

214.23

-0.40

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

-0.19 14,351.93 337.55

20/11/09 16:59:45

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

981.04

998.90

-17.86

(6.84%)

(6.96%)

Foreign

2,781.18

4,186.99

(19.38%)

(29.17%)

8,239.68

6,791.35

(57.41%)

(47.32%)

Local Last Update

-1,405.81

+1,448.33

20/11/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 19/11/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

8.63 0.83 1.43

5.46 793.48

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 16/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ให ญ

1. ธนาคารนครหลวงไทย 2. นายสมชาย พงษจตุรา 3. นางสมหมาย พงษจตุรา 4. นายเจริ ญ สุ ข กิ จ อิ ท ธิ 5. นายจองศักดิ์ กัลยาพิเชฎฐ

265,000,000 (39.76%) 80,400,000 (12.06%) 56,600,000

(8.49%)

29,063,866 (4.36%) 12,068,400 (1.81%)

ÃÍ

โอ โอะ หลุด 700 จุด อีกวันหนึ่งแหลว มันเลยทำใหสัญญาณพักฐานมันชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งคง ตองใชเวลาอีกระยะ หรือไมก็ตองรอมาบตาพุดหมดพิษ (ซึ่งก็ไมรูจะเปนวันไหน-เมื่อไหร) หุนตัวใหญๆ จึงจะกลับมาหอมหวนอีกครั้ง ระยะนี้มีอยู 2 ทางเลือกสำหรับผูที่มีหัวใจดุจเพชรไมกลัวความผันผวนก็คือ 1. ดักเก็บหุน พื้นฐานดีไปเรื่อยๆ รอวัดตลาดฟนจริงชวงปลายปนี้หรือตนปหนาคอยขายทำกำไร หรือไมก็ 2. ชอนหุน เล็กสตอรี่เด็ดฟนกำไรกันปลายนวม ไดแลวชิ่ง ไดแลวชิ่ง อยากอดของนาน พลาดพลั้งตองรีบถอนตัว สวนทางเลือกสุดทายนี่งายที่สุด นั่นก็คือ เกาะขอบเวทีดูอยูเฉยๆ จนกวาตางชาติจะซื้อหนักๆ ซัก 3 วันแลวคอยตาม ทว า ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงนี้ ป ญ หาที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด คื อ การเลื อ กหุ น ที่ ถู ก ต อ งถู ก ตั ว ซึ่ ง แน น อนว า สำหรับตัวเล็กๆ คงยากจะบอกวาใครดีหรือไมดี ขอแคมีวอลุมหนาๆ ก็นาจะพอตามได ขณะที่ตัวใหญ ถาใครรักความปลอดภัย สุดทายก็ไมควรลืมเหลียวมองจำพวกแบงก เพราะถึงเวลาที่เงินฝรั่งกลับมา อีกระลอก ก็มีแตพลังงานและแบงกนี่แหละที่จะฟนหัวคิวไปกอนใครเพื่อน www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

สงออกต.ค.ลบนอยสุดในรอบปQ4พลิกบวก3-5%

นางพรทิ ว า นาคาศั ย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ตัวเลขการสงออกของ ไทยในเดื อ น ต.ค.2552 มี มู ล ค า 14,813 ลานเหรียญสหรัฐ ติดลบ 2.98% เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช ว ง เดี ย วกั น ของป ก อ น ติ ด ลบลดลง จากเดื อ นก.ย.ที่ ติ ด ลบ 8.53% และติ ด ลบน อ ยที่ สุ ด ในรอบป นี้ โดยสิ น ค า ที่ ส ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น ได แ ก สินคาเกษตร เชน ขาว ผลิตภัณฑ มันสำปะหลัง กุงแชแข็งและแปร รู ป สิ น ค า อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ช น เครื่องใชไฟฟา อัญมณี โดยเฉพาะ ส ง ออกทองคำที่ มี ถึ ง 517 ล า น เหรี ย ญสหรั ฐ เนื่ อ งจากราคา ทองคำปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ ก ารนำเข า เดื อ น ต.ค.มีมูลคา 13,050 ลานเหรียญ สหรัฐ ติดลบ 17.5% และนับเปน การติ ด ลบในอั ต ราที่ ล ดลงจาก เดื อ นก.ย..ที่ ติ ด ลบ 17.9% ส ว น ดุ ล การค า ของไทยในเดื อ นต.ค. 2552 ไทยเกิ น ดุ ล การค า 1,763 ลานเหรียญสหรัฐ สำหรั บ การส ง ออกเฉลี่ย 10 เดื อ น (ม.ค.- ต.ค.2552) มี มูลคา 124,114 ลานเหรียญสหรัฐ ติดลบ 19.6% สวนขณะที่การนำ

เ ข า เ ฉ ลี่ ย 1 0 เ ดื อ น มี มู ล ค า 106,594 ลานเหรียญสหรัฐ ติดลบ 31.2% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน ของปกอน และดุลการคาในชวง 10 เดื อ น เกิ น ดุ ล 17,520 ล า น เหรียญสหรัฐ

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไตรมาส 4 กลั บ มาเป น บวกได เพราะแนวโน ม เศรษฐกิ จ เริ่ ม ฟ น ตัวดีขึ้น และแนวโนมการสงออก ไตรมาส 4 ที่ ก ลั บ มาเป น บวกน า จะส ง ผลให ก ารส ง ออกในป นี้ ติดลบประมาณ 13 - 15% ต่ำกวา หลายฝายคาดการณวาจะติดลบ 20%” รมว.พาณิชย กลาว ส ว น ก า ร ส ง อ อ ก ใ น ป 2 5 5 3 จ ะ ข ย า ย ตั ว ป ร ะ ม า ณ 10 - 15% จากการฟ น ตั ว ของ เศรษฐกิจโลก ขณะดียวกันราคา สินคาเกษตรมีแนวโนมปรับตัวสูง ขึ้น ทั้งนี้เปาหมายการขยายตัวของ การส ง ออกในป ห น า จะต อ งอยู ภายใตสมมติฐานคาเงินบาทที่ 33 บาทต อ ดอลลาร ราคาน้ ำ มั น เคลื่ อ นไหวในกรอบ 80 - 100 ดอลลารตอบารเรล อีกทั้งจะตอง ไมมีสถานการณความวุนวายทาง การเมืองเกิดขึ้น

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ธปท.ชี้ตั้งแตตนปบาทแข็งคา3%ยันยังแขงขันได นางธาริษา วัฒนเกส ผูวา การธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา เมื่อเปรียบเทียบ การแข็ ง ค า ของค า เงิ น บาทตั้ ง แต ต น ป จ นถึ ง ป จ จุ บั น พบว า ค า เงิ น บาทแข็ ง ค า ขึ้ น มา 3% ขณะที่ ค า เงินประเทศอื่นในภูมิภาคแข็งคาขึ้น ราว 3 - 4% แต มี เ พี ย งประเทศ เ ก า ห ลี ที่ แ ข็ ง ค า ขึ้ น ป ร ะ ม า ณ 10 - 20% ดังนั้นจะเห็นไดวาคาเงิน บาทแข็งคาขึ้นอยูระดับปานกลาง ยังสามารถเกาะกลุมและแขงขันกับ

“มั่ น ใจว า ในไตรมาส 4 จะขยายตั ว 3 - 5% มี มู ล ค า ประมาณ 44,600 ล า นเหรี ย ญ สหรัฐ โดย 2 เดือนสุดทายการสง ออกจะขยายตัวประมาณ 5 - 10% สาเหตุ ที่ ท ำให ก ารส ง ออกใน

หน้า 7

ประเทศในภูมิภาคได “ประเทศละแวกนี้ แ ต ล ะ ประเทศไมเหมือนกัน เกาหลีแข็งไป 10 - 20% สวนในละแวกนี้ 3 - 4% บานเราแข็ง 3% จะเห็นไดวาเราอยู ระดั บ กลางๆ ยั ง แข ง ขั น ได ” นาง ธาริษา กลาว ดานนายกรณ จาติกวณิช รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กล า วว า ค า เงิ น บาทที่ แ ข็ ง ค า ขึ้ น ตั้ ง แต ต น ป ที่ อ ยู ที่ 38 บาทต อ ดอลลาร ฯ จนถึ ง ขณะนี้ อ ยู ที่ 33

บาทนั้น ยืนยันวาไมกระทบตอผูสง ออกมากนั ก เพราะผู ส ง ออกยั ง มี ความสามารถในการแข ง ขั น เมื่ อ เทียบกับประเทศคูแขง เนื่องจากที่ ผานมา ธนาคารแหงประเทศไทย ห รื อ ธ ป ท . เ ข า ไ ป ดู แ ล รั ก ษ า เสถี ย รภาพค า เงิ น บาท โดยการ แทรกแซงคาเงินบาทใหอยูในระดับ ใกล เ คี ย งกั บ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ไม ใ ห ผันผวน ซึ่งแมวาการแทรกแซงจะมี ตนทุนในดานภาระดอกเบี้ย แตถือ วาคุมคาเมื่อเทียบกับการขยายตัว ของเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา

พรทิวา นาคาศัย “การที่คาเงินบาทแข็งคา ขึ้นนั้นธปท. ดูแลเหมาะสมหรือไม ผลลัพธก็อยูที่การสงออกขยายตัว สะทอนไดจากตัวเลขการสงออกใน เดือนตุลาคมขยายตัวดีขึ้นกวาใน ชวงที่ผานมา ซึ่งกระทรวงก็ไดมีการ หารือกับตัวแทน ธปท. บอยครั้งอยู แลว ซึ่งตองวิเคราะหตอไปวาจะถึง จุ ด สุ ด ท า ย เ มื่ อ ไ ห ร ที่ ไ ม มี ก า ร แทรกแซงคาเงินบาทและปลอยให แข็งคาตอไป แตก็ยืนยันวาจะไมให อั ต ราแลกเปลี่ ย นผิ ด แผกไปจาก ภูมิภาคเทาใดนัก” นายกรณ กลาว www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ตั้ง ‘การุณ’ นั่ง กก. ก.ล.ต. รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แจงวา เมื่อ วันที่ 19 พ.ย. 52 นายกรณ จาติกวณิช รมต.การคลัง ไดแตงตั้งนายการุณ กิตติสถาพร เปนกรรมการผูทรง คุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการก.ล.ต.แทนนายสมพล เกียรติไพบูลย ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 52 SECC เผยศาลชี้ชะตา 28 ธ.ค.52 คาดงบQ1-Q2/52 สงไดก.พ.ปหนา นายสรรพพล รัตนรุงโรจน กรรมการ บมจ. เอส.อี.ซี. ออโตเซลส แอนด เซอรวิส (SECC) แจง ความคื บ หน า ในการจั ด ทำงบการเงิ น และการ ดำเนิน งานของบริษัทฯ ภายใตการบริหารงานของผู บริหารชุดใหม ดังนี้ 1.อยูระหวางการรวบรวมขอมูล จัดทำแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 51 (แบบ

56-1) ซึ่ ง มี ข อ มู ล หลายรายการที่ เ ปลี่ ย นแปลง อยางเปนสาระสำคัญ คาดจะทำใหเสร็จในเดือน ธ.ค.นี้ 2.งบการเงินไตรมาส 1 และ 2 ของป 52 บริ ษั ท ฯ จะติ ด ต อ ผู ต รวจสอบบั ญ ชี ชุ ด เดิ ม คื อ บ.เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส ใหเขามา ตรวจสอบประจำป 52 คาดจะไดขอสรุปในเดือน ธ.ค.52 และจะสงงบดังกลาวใหผูตรวจสอบบัญชี ไดตรวจสอบเสร็จสิ้นในเดือนก.พ.ปหนา 3.ปจจุบัน บริ ษั ท ฯ อยู ร ะหว า งการศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง แผน งานธุรกิจใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน เพื่อขยายฐานรายไดเพิ่มเติม นอกเหนือรายไดจาก ศูนยบริการซอมรถยนต สวนแผนขายรถยนตจะ เริ่มตนในชวงตนป 53 ในลักษณะคอยเปนคอยไป ดวยการนำเขารถยนตที่ไดรับความนิยมสูงเขามา ขาย เชน โตโยตาอัลพารด เปนตน สวนคำรองขอ ฟนฟูกิจการที่ยื่นตอศาลลมละลายกลางไปแลว

หน้า 8

เมื่อ 3 พ.ย.ที่ผาน ศาลนัดไตสวนคำรองดังกลาวใน วันที่ 28 ธ.ค.นี้ GBX เทรดเงินสด มีผล 23 พ.ย.-11 ธ.ค. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เปดเผยวา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.)ได ประกาศรายชื่อ หลักทรัพยที่เขาขายตามเกณฑ Turnover List ณ วันที่ 20 พ.ย.52 ปรากฏวามีหลักทรัพยที่เขาเงื่อนไขตามที่ ตลาดหลักทรัพยฯ กำหนดใหสมาชิกตองใหลูกคาซื้อ หลักทรัพยโดยวางเงินสดไวลวงหนาเต็มจำนวนกอน การซื้อ(Cash Balance) ตลท.จึงกำหนดใหสมาชิกตองดำเนินการให ลูกคาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวใน การซื้อหลักทรัพย บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท (GBX) ตั้งแต 23 พ.ย. - 11 ธ.ค.52

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

‘เสนเทคนิคสวย - พื้นฐานแจม’ นายเรวัฒน เย็นใจ ผูจ ดั การฝายวิเคราะห บริษทั แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จำกัด RSS3 - วันศุกรทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 293 สัญญา สถานะคงคาง 2,612 สัญญา - ปด 87.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.50 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53) ปจจัยบวก - เสนเทคนิคเปนขาขึน้ เต็มตัว - สวนยางไทย ยังเจอปญหาฝนตก และน้ำทวม ทำปริมาณสินคาเบาบาง - ความตองการยางจากจีนมีตอ เนือ่ ง หลังสต็อกยางจีนลาสุดพุง 4.1 พันตัน - ตัวเลขศก.จีนออกมาดี สรางความมัน่ ใจตอนักลงทุน - ราคาสินคาโภคภัณฑทวั่ โลกเปนขาขึน้



‘ยืน 480 จุด มีลุนรีบาวน’ นางสาวมยุรี โชวิกรานต ผูอ ำนวยการอาวุโสฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEST SET50 Futures - วันศุกรทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 7,155 สัญญา สถานะคงคาง 23,902 สัญญา - ปด 484.40 จุด ลดลง 1.60 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก- ดัชนีฯยังยืนเหนือ 480 จุด มีลนุ รีบาวน - ลุน GDP Q3/52 ของสภาพัฒนออกมาดี - เสือ้ แดงเตรียมชุมนุมใหญในสัปดาหหนา มีแนวโนมเปนไปอยางสงบ

ปจจัยลบ - น้ำมันยังเคลือ่ นไหวในกรอบจำกัด - หากเงินเยนแข็งคาต่ำกวา 88.40 เยน/ดอลล จะกดดันราคาระหวางการซือ้ ขาย

ปจจัยลบ - คดีมาบตาพุด ยังไมมขี อ สรุปทีช่ ดั เจน - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 1405.82 ลานบาท

กลยุทธ - รอซือ้ จังหวะราคาออนตัว (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53) - ฝง ซือ้ หากจังหวะทำกำไร - แนวรับ 84.50 บ./ก.ก. - แนวตาน 88 บ./ก.ก.

กลยุทธ - ซือ้ (Long) (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 480 จุด - แนวตาน 500 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 480 จุด แนวตาน 500 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

LH ดีวนั ดีคนื “อดิศร ธนนันทนราพูล” กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บมจ. แลนด แอนด เฮาส (LH) การันตีปนี้ กวาดรายได มากกวาปกอนที่ทำได 17,031.66 ลานบาท หลัง 9 เดือนแรกโชวฟอรมสวย ฟนยอดขายแลว 12,768 ลานบาท สวนป 53 หวังสถานการณดีขึ้น หนุนผลประกอบการโตตอเนื่อง พอใจผลประกอบการในไตรมาส 3/2552 ไหม ผลประกอบการในไตรมาส 3/2552 ที่ออกมา ถือวาดีกวาที่คาดการณไว โดยมี กำไรสุ ท ธิ อ ยู ที่ 1,159 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 34.7% จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น ส ว น 9 เดือนแรกบริษัทฯ มียอดขายอยูที่ 12,768 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 2,906 ลานบาท ทั้งปนี้คาดวารายไดจะเปนไปตามเปาไหม แนวโนมคงดีกวาที่คาดการณไว ซึ่ง เดิมประเมินวาจะทำไดเทากับปกอน แตหลัง จากผลประกอบการชวง 9 เดือน ที่ออกมา แลวดีขึ้น ฉะนั้นทั้งปนี้คงดีกวาปกอนที่มีราย ไดอยูที่ 17,031.66 ลานบาท และยอดขายมี โอกาสโต 10% จากเปาหมายเดิมที่คาดไวที่ 15,000 ลานบาท แนนอน เพราะไดรับปจจัย บวกจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำใหผูบริโภค มีความเชื่อมั่นกลาตัดสินซื้อที่อยูอาศัยเร็วขึ้น ส ว นป นี้ ร ายได ห ลั ก ๆ จะมาจากโครงการ คอนโดมิเนียมและ ทาวนเฮาส ป 2553 ตั้งเปารายไดไวที่เทาไหร เปาหมายรายไดในปหนา คงตองรอ หารือคณะกรรมการบริษัทฯ ในชวงปลายปนี้ ก อ นว า จะเป น อย า งไร แต เ ท า ที่ ป ระเมิ น สถานการณแลว คงดีกวาปนี้แนนอน เพราะ ไดรับปจจัยบวกจากที่กลาวมาแลวขางตน

ป ห น า เตรี ย มเป ด โครงการใหม อี ก กี่ โครงการ เทาที่ประเมินแนวโนมแลว คงเปด มากกว า ป นี้ ที่ ทั้ ง ป เ ป ด ใหม 10 โครงการ มูลคารวม 16,000 ลานบาท แตรูปแบบของ โครงการคงมี ค วามหลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่อใหครอบคลุมกลุมลูกคา สวนลูกคาของบ ริษัทฯ หลักๆ ยังคงเนนระดับกลางและระดับ บน นอกจากนี้ในชวงตนเดือนพฤศจิกายน ที่ ผ า นมาบริ ษั ท ฯ ได เ ป ด 1 โครงการใหม ปรากฎวาผูบริโภคใหการตอบรับที่ดี เพราะมี แบรนดและสินคาที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ ของผูบริโภค เตรียมงบซื้อที่ดินไวเทาไหร ในชวง 9 เดือนที่ผานมา บริษัทฯ ได ลงทุนซื้อที่ดินไปประมาณ 2,500 ลานบาท สวนทั้งปคาดวาจะซื้อที่ดินประมาณ 4,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากที่เคยประมาณการไว เพียง 3,000 ลานบาท เพราะตองซื้อที่ดินไว เพื่อรองรับโครงการใหมที่จะเปดในอนาคต

ประเมินภาพรวมของอสังหาริมทรัพยใน ปหนาอยางไรบาง ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในปหนา คงมีทิศทางที่ดีขึ้นกวาปนี้ เพราะวา กำลั ง ซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคเริ่ ม ฟ น ตั ว ตามภาวะ เศรษฐกิจที่ดีขึ้น ฉะนั้นปหนาคงเปนอีกหนึ่งป ที่ดี

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

ผัวะ ผัวะ ผัวะ

ทานรินไซไดไปเปนศิษยของทานฮวงโปอยู 3 ป ไดศึกษาพระธรรมวินัยและขอปฏิบัติอยางเครงครัด วันหนึ่งเพื่อนของทานใหไป ถามทานอาจารยฮวงโปวา “แกนแทของพระพุทธศาสนาคืออะไร ?” คาตอบที่ทานไดรับก็คือ ถูกทานฮวงโปตีดวยไมเทา 3 ทีโดยไมอธิบายอะไรเลย ทานรินไซนอยใจจึงคิดจะลาไปยังสานักอื่น ทานฮวงโปจึง แนะนาใหไปหาพระอาจารยตายู ซึ่งอยูริมแมนาเคาอัน ทานตายูพอทราบเรื่องราวทั้งหมด จึงบอกกับทานรินไซวา “ที่ทานฮวงโปตีเจานั้น ก็เพื่อปลดเปลื้องเจาใหออกจากความทุกขตางหากเลา” ทานรินไซพิจารณาแลวก็รูแจงวา “พุทธธรรมนั้น นอยนิดยิ่งนัก ไมมีอะไรมากไปกวาการทาใจไมใหเปนทุกขเทานั้น” ไมมีความทุกขเหลืออยูอีกเลยเพราะหยุดคิดปรุงแตงดวยกิเลสเสียแลว ทานไดกลับไปหาทานฮวงโปอีกครั้ง และเลาใหฟงถึงการสนทนา ธรรมและสิ่งที่ทานไดรับจากทานตายู ทานอาจารยฮวงโป จึงคิดจะทดลองดูวา ศิษยรูแจงในธรรมจริงแทแคไหน จึงกลาววา “เจาตายูนี่มันเพอเจอเหลือเกิน มาคราวหนาถาพบกันอีกตองตีเสียใหเข็ด” “จะรอถึงคราวหนาทาไม ทาไมไมตีเสียเลยคราวนี้” ทานรินไซกลาวตอบวา แลวทานก็ตบหนาทานฮวงโปฉาดใหญ ความปล อ ยวางเกิ ด ขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น ทั้ ง ศิ ษ ย แ ละอาจารย ทานฮวงโปเพียงแตพูดวา “เจาบาคนนี้ มันกาลังลูบหนวดเสือ” เปนการสอบไลขั้นสุดทายแบบเซ็น และทดสอบดวยวาอาจารย เกงจริง หมดกิเลสจริงหรือเปลา เราทานกลาใชวิธีนี้หรือเปลา ?

KIAT สงเสริมการศึกษาเยาวชน www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

Professional Station

‘วรวรรณ ธาราภูมิ’

หน้า 11

(ตอนจบ)

ปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ปจจัยเสี่ยงที่มองไวในภาพรวมเศรษฐกิจ ก็ คือ อยางแรกเปนเรื่องของตางประเทศ เรายังตองพึ่งพา การสงออก ถายังไมฟนหรือทรุดก็อาจจะทำใหเกิดความ เสี่ ย งได ด า นที่ ส องเป น เรื่ อ งภายในประเทศและ ประเทศเพื่อนบานซึ่งถูกดึงมาสูความขัดแยงทางการ เมือง ตรงนี้เปนปจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากอยางหนึ่ง ในขณะนี้ แตหากเกิดซ้ำไปเรื่อยๆ แบบเดิมๆ คน จะชินจนเลิกตื่นเตน แตหากความขัดแยงหนักขึ้น มากและรุนแรงก็จะมีผลตอการลงทุนและความ มั่นใจของผูลงทุนซึ่งรวมถึงผูบริโภคจะระมัดระวัง การจับจายใชสอยมากขึ้น ภาคธุรกิจจะชะลอการ ขยายตัว และนำไปสูปญหาในดานที่สามคือ Fund Flow จะเปน Outflow ก็จะทำใหตลาดทรุดลงเพราะ

“อยาซื้อขายเพ ราะทำตามคนอ ื่น ผลเสียจะตกแ กตนเอง” น้ำหนักของเงินตางประเทศที่ลงทุนในไทยมีมาก เนื่องจากตลาด เราขนาดเล็ก การเคลื่อนยายเงินทุนจะเกิดผลกระทบตอการ ลงทุนอยางแนนอน ฝากถึงนักลงทุน “สำหรับนักลงทุนหุนโดยตรง สิ่งที่ทำอยูสามารถทำได แตตองทำดวยความรู และศึกษาจนเขาใจวาเรากำลังทำอะไรอยู อยาซื้อขายเพราะทำตามคนอื่น ผลเสียจะตกแกตนเอง หากไมมี เวลาพอก็ใหลงทุนผานกองทุนแลวเรียนรูไปดวย ก็เปนการเริ่มตน ที่ดี ทุกคนตองรูจักที่จะทำแผนการเงิน เงินแบงไดหลายกอน ตามระยะเวลาที่ จ ะใช แ ละตามวั ต ถุ ป ระสงค การจั ด สรร เงิ น ลงทุนไปในหลักทรัพยหลายๆ ประเภทจะผานกองทุนหรือไมก็ ตาม เปนแนวทางที่ลดความเสี่ยงไดมาก”

ON

O W E FLYT

......End......

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

Professional Station

BMCL ราคาพื้นฐาน 0.94 บาท 3Q52 ขาดทุนลดลง 16.86% YoY ดีกวา คาด ใน 3Q52 ผูโดยสารและคาโดยสาร เฉลี่ ย อยู ที่ 1.75 แสนคน/วั น และ 23.31 บาท/ตั๋ว เพิ่มขึ้น 2.33% และ 7.48%YoY ซึ่ง รายได / ตั๋ ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาจากการเตรี ย มปรั บ ราคาบั ต ร 30 วั น ขึ้ น จึ ง มี ก ารซื้ อ ตุ น ของผู โดยสาร รายได ค า โดยสารจึ ง เพิ่ ม ขึ้ น 10.26%YoY เปน 375.15 ลานบาท ใกล เคียงที่คาด และมีรายไดเชิงพาณิชยทรงตัว รายได ร วมจึ ง เพิ่ ม ขึ้ น 8.99%YoY เป น 427.61 ลานบาท ตนทุนรวมเพิ่มขึ้น 4.34% จากตนทุนคาโดยสารและตัดจำหนายตนทุน โครงการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 2.36% และ 26.79%

หน้า 12

บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) แนะ “ซือ้ เก็งกำไร” ราคาพืน้ ฐานที่ 0.94 บาท

วันจาก 1,000 บาท เปน 1,150 บาท และ บั ต รเติ ม เงิ น จากเดิ ม ที่ มี ส ว นลด 10% ที่ 14 - 37 บาท จะยกเลิกการใหสวนลดเปน อัตราคา โดยสารปกติที่ 16 - 41 บาท มีผล เมื่อ 15 พ.ย. และมีบัตร 15 วันในราคา 600 บาทเปนทางเลือกเพิ่มขึ้น และขึ้นราคาบัตร 30 วัน โดยฝายวิเคราะหคาดจะมีการซื้อตุนข องผูโดยสาร ทำใหในเดือน พ.ย. มีแนวโนม คาโดยสารเฉลี่ย/ตั๋วจะเพิ่มขึ้น จึงคาดในป 52 ขาดทุ น สุ ท ธิ ที่ 1,287.18 ล า นบาท โดยใน 9M52 ขาดทุนอยูที่ 997.03 ลานบาท คิดเปน 77.46% และสำหรับในป 53 ฝายวิเคราะห คาดขาดทุนในป 52 และ 53 มุมมองฝายวิเคราะหใน 4Q52 เชื่อ คาดขาดทุนสุทธิลดลงมาอยูที่ 1,157.18 ลาน จะไดรับผลดีจากการปรับขึ้นราคาบัตร 30 บาท คาใชจายขายและบริหารลดลง 14.15% จาก คาใชจายดานการขายที่ลดลงเปนหลัก ราย ได อื่ น ลดลงจากป ก อ นมี ก ำไรอั ต ราแลก เปลี่ ย น ดอกเบี้ ย จ า ยลดลง 17.05% ตาม อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ล ดลง 1.37% จากป ก อ น โดย MLR เฉลี่ ย อยู ที่ 6.42% จึ ง มี ข าดทุ น สุทธิ 305.43 ลานบาท ดีขึ้น 16.86% YoY และขาดทุนนอยกวาคาดที่ 335.30 ลานบาท จากตนทุนโครงการที่ต่ำกวาคาดและรายได อื่นสูงกวาคาด

Photo Release คุ ณ ชนิ ต ร ชาญชั ย ณรงค ผูชวยผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย, คุ ณ สมภพ ศั ก ดิ์ พั น ธ พนม ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท แอสเซท โปร แมเนจเม น ท จำกั ด , คุ ณ สมภพ กี ร ะสุ น ทรพงษ กรรมการผูอำนวยการ, คุณกัณฑรา ลดาวั ล ย ณ อยุ ธ ยา กรรมการผู จัดการ บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซ รั ส จำกั ด (มหาชน) พร อ มคณะ เดิ น ทางไป สปป.ลาว เพื่ อ เข า เยี่ ยม คารวะนางเวียงทอง สีพันดอน รมช. วาการกระทรวงการเงิน สปป.ลาว

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

¤¹à¡‹§¨ÃÔ§äÁ‹àÃ×èͧÁÒ¡ ¤¹©ÅÒ´¨ÃÔ§äÁ‹ÁÒ¡àÃ×èͧ ผมกลับมองวา คนที่อยูดึกเปนประจำคือพวกไร ประสิทธิภาพ..ไมสามารถทำงานใหเสร็จทันเวลา ..จึงตองอยูดึก ยิ่ ง ทำงานมากชั่ ว โมงยิ่ ง แสดงถึ ง การ ทำงานโดยไมมีการวางแผน ไมมองภาพรวมลอง คิดดู การอยูดึกเพื่อทำงานพิเศษหนึ่งคืนหมายถึง คาไฟฟาที่เพิ่มขึ้น เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น คาทะนุบำรุงสูงขึ้น ผลกระทบตอคนทำงานคือพักผอนนอย กวาที่ควรเปน ยิ่งอยูดึก ประสิทธิภาพของงานใน

สวั ส ดี ค ะ ...พี่ - พี่ ที่ น า รั ก ของสตรอ เบอรี่ กับวันใหมของสัปดาห วันนี้จันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2552 หวังวาสถานการณตางๆ จะดีขึ้นคะ โดยเฉพาะสถานการณของ PTTEP ซึ่ ง คนสวย..เห็ น ว า ป จ จั ย พื้ น ฐานยั ง คง แข็งแกรงเหมือนเดิม แตที่ราคาออนไหวซะ ขนาดนั้ น ..เป น เพราะเรื่ อ งทางจิ ต วิ ท ยาซะ มากกวา...ถามีเงินเย็นและถือลงทุนนานๆ ได เชื่อสตรอเบอรี่เถอะคะ มี ปตท.สผ. ติดพอรตไว ไมผิดหวงหรอก and acne-prone skin? เมื่ อ วานนี้ สตรอเบอรี่ ไ ด น ำ Blemished Find out what you can do! เรื่องราวบางสวนของ เรื่อง “คนเกงจริง ไม เ รื่ อ งมาก คนฉลาดจริ ง ไม ม าก เรื่อง” โดย ‘วินทร เลียววาริณ’..มานำ เหนอคะที่รัก...และชอบมากกกกก ถึง มากที่สุด ก็เลยอยากเอามานำเหนอให พี่ๆ ไดรับรูกันคะ วันนี้เปนภาคตอจาก เมื่อวาน มาคะลุยกันตอเรยยยยยยย ผมเป น มนุ ษ ย เ งิ น เดื อ นมา นานร ว มสามสิ บ ป . .ห า ป ใ นนั้ น ผม R ทำงานในตางประเทศ

..เมื่อกลับมาเมืองไทย ผม Eucerin pH5 products พบเรื่ อ งอั ศ จรรย อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง นั่ น Experience the first skincare with allergy protection คื อ หลายคนมองการก า วเท า ออก จากสำนักงานตรงเวลา “เปนเรื่องประหลาดที่สุดในโลก” ผมรูความจริงภายหลังวา ... ค น จ ำ น ว น ม า ก ไ ม ย อ ม อ อ ก จ า ก สำนั ก งานตรงเวลา เพื่ อ แสดงให เ จ า นายเห็นวา..ตนเองขยันขันแข็ง ยิ่งอยู ดึก ยิ่งเปนพนักงานตัวอยาง เสียสละ เพื่อองคกร นายกยองชมเชย บ อ ยครั้ ง มี ผ ลถึ ง การได รั บ โบนัสตอนทายป.. เนื่องจากเจานายมัก เห็นหนาเห็นตาใครคนนั้น หลังเวลาเลิกงานแลว วันถัดไปยิ่งตกต่ำลง เสมอ มือกระบี่ชั้นหนึ่งในแผนดินมองทวงที หากไมเคยทำงานในตางประเทศมา ของศัตรูอยางระวัง ตวัดกระบี่ในมือเพียงฉับ กอน ผมอาจเขารวมวงไพบูลย ‘มาสายกลับ เดียว ก็เขนฆาฝายตรงขาม ดึก’ ดวย มื อ กระบี่ ชั้ น รองต อ งประกระบี่ ดั ง แตหลายปในชีวิตการทำงานในประเทศที่ โครงเครงนานนับชั่วโมง ราวกับอยากบอกโลก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การที่ สุ ด ..ทำให เ ห็ น ค า วา ..ขาก็ใชกระบี่นะโวย โลกรับรู แตคมกระบี่ เวลาทุกนาทีในชีวิต ก็บิ่น ตองเสียเวลาลับกระบี่อีกหลายวัน

งานดี อ ย า งเดี ย วไม พ อ ต อ งตรงเวลา ดวย งานดีไมมีทางเกิดขึ้นตามยถากรรม ..หรือ อารมณขึ้นลง ไปจนถึงความหนาแนนรัดกุมของ กฎเกณฑ ‘ตอกบัตร’ ปริ ม าณเวลาในการทำงานชิ้ น หนึ่ ง ไมไดเปนสัดสวนกับคุณภาพของผลงานเสมอ ไป บอยครั้งเปนปฏิภาคกัน ..หลายครั้งงานที่ ใหเวลานอย กลับออกมาดีกวางานที่ใหเวลา มาก “คนเก ง จริ ง ไม เ รื่ อ งมาก คนฉลาด จริงไมมากเรื่อง” ทำงานเสร็จแลวก็เลิก! ไมตอง รอเทวดาบนสวรรควิมานมารับรู ‘เพราะ ถึ ง เวลานั้ น เทวดาก็ ก ลั บ บ า นไป นาน แลว.... เออ!!!! สำหรับพี่ๆ ที่รออานเรื่อง ดวงประจำป 2553 ขออนุญาตเวนวรรค แวบบบบบบบบบ..นึง..นะคะ มาติดตาม กั น พรุ ง นี้ ค ะ รั บ รองเรื่ อ งดวงมี แ น น อน แลว แลว แลววววว เหมือนจะมีขาวราย มาเยือน Gold Futures ซะแลววว เพราะ สั ป ดาห นี้ ทางการสหรั ฐ ฯ เค า จะเป ด ประมูลพันธบัตรสหรัฐฯ นะซิคะ ไมนอย ดวยนะตั้ง 1.18 แสนดอลลาร งานนี้ ทำ เงิ น ดอลล แ ข็ ง ค า แน น อนคะ แต จ ะมาก น อ ยแค ไ หนก็ ต อ งดู กั น อี ก ที หลายคน สงสัยแลวเกี่ยวกับทองยังไง ก็เม็ดเงินจะ ไหลจากทองกลับไปลงในพันธบัตรซิคะ ถามได ...ยังไงซะ ทางคุณพี่มยุรีแหงบาน กิมเอ็งบอกวา ตอนนี้เพื่อความปลอดภัย ลงทุ น แบบเก็ ง กำไรไปก อ น ให แ นวรั บ 17,900 บาท แนวตาน 18,100 บาท ถึงเวลาเฉลยปญหาที่ถามไปวา หุนอะไร รูอยูตรงกลาง แตสวนใหญ คนไม ค อ ยสั ง เกตุ กั น เพราะถู ก ความ จริงบดบัง ลักษณะพิเศษคือ พูดได คุยได ? คำตอบก็คือ TRUE สวนคำถามปญหาชื่อหุนฮาเฮวันนี้มีอยู วา หุนอะไรแคบาทเดียวก็แพง? คำใบ .... กิจการจริงๆ ไมไดอยูเยาวราช แตฟงชื่อแลวใหความรูสึกเหลืองอรามไดเหมือน กัน ตัวยอหุนขึ้นตนดวย G โปรดติดตามเฉลยในฉบับวันจันทร www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ สัปดาหนี้ คาดวาจะยังคงผันผวนถึงแกวงตัวลง จาก ความกังวลในปจจัยทางการเมืองที่กลุมคน เสื้อแดงจะนัดชุมนุมในชวงวันที่ 28 พ.ย. 2 ธ.ค.นี้ เ พื่ อ เรี ย กร อ งให รั ฐ บาลยุ บ สภา รวมถึ ง กรณี ม าบตาพุ ด ที่ มี ค วามยื ด เยื้ อ ขณะที่ ค า เงิ น ดอลล าร ที่ ยั ง มี แ นวโน ม ผันผวน จะกระทบตอราคาน้ำมันดิบและ สิ น ค า โภคภั ณ ฑ โดยมอ งแนวรั บ บริ เ วณ 680 - 685 และแนวตานที่ 710 - 715 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ สัปดาหนี้มี แนวโนมปรับตัวลดลง หลังยังมีปจจัยการ เมืองเขามากดดันบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะการชุ ม นุ ม กลุ ม แนวร ว ม ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการจะชุมนุม ช ว งปลายเดื อ นพ.ย.นี้ อย า งไรก็ ต าม ดัชนีฯ อาจจะรีบาวนระยะสั้นเพื่อตอบรับ กับกระแสการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใน วันที่ 23 พ.ย.นี้ โดยเฉพาะการประกาศ ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 3/2552 ของสภาพัฒนที่คาดวาจะออก มาดีกวาที่ผานมา กลยุ ท ธ แนะซื้ อ เมื่ อ อ อ นตั ว ที่ บริเวณแนวรับ 690 - 685 จุด สวนแนว ตานใหไวที่ 700 - 705 จุด

หน้า 14

ป ร ะ เ มิ น แ น ว โ น ม ดั ช นี ฯ สัปดาหนี้ นาจะเคลื่อนไหวในกรอบ แคบๆ เพราะยังไดรับผลกระทบจาก ปจจัยทางการเมือง ดังนั้นจึงแนะนำ ใหถือสัดสวนหุนอยูที่ประมาณ 25% โดยส ามาร ถลงทุ น หุ น รายตั ว ที่ มี นโยบายจายปนผลในชวงปลายปนี้ได และที่ ผ า นมา ราคา หุ น ยั ง ปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นนอยกวาตลาด ประเมินแนว รับอยูที่ 684 - 670 จุด สวนแนวตาน อยูที่ 714 - 729 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 Top 20 by value

Data Station

หน้า 15

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 257 ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันจันทร ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 09.30 บีโอไอ จัดพิธีเปดศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS Investment

Center) อาคารสำนักงานจามจุรี

09.30 บลจ. เอ็มเอฟซี จัดงานสัมมนา MFC Finance Forum 4/2552 โดย บลจ.เอ็มเอฟ

ซี จำกัด (มหาชน) โรงแรมเชอราตัน แกรนด สุขุมวิท

13.30

วอยซ ทีวี จัดงานแถลงขาวเปดตัว www.voicetv.co.th บริษัท วอยซ ทีวี จำกัด

14.30 และ กฟภ. รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือและพัฒนาการใชงานโครง

ขายสื่อสาร Backbone และ Lastmile โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล

หน้า 27

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 23 พ.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you