Page 1

Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

5 5 6 7 9

News Station

เตือนตลาดหุน สหรัฐฯกำลัง ‘overvalue’ ลุน PYLON แรงอีก! SF มองยาวไดเลย งบ53สะดุด

Dynamic Station ‘บี เตชะอุบล’

10

ธรรมเทนเมนท ตะขาบ

12

Professional Station แนะนำซื้อ IRP

ลุน  PTTAR ปนม ี้ เี ฮเสียงดัง

ดันกำลังผลิตเทาตัวไดตามแผน

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

ขอใหเจริญ..เจริญ

‘ชายน อ ย เผื่ อ นโกสุ ม ’ ยิ้ ม กริ่ ม หลั ง ราคาพาราไซลี น ยั ง หนุ น นำผลประกอบการ ชี้ ห าก ผันผวนสูง เศรษฐกิจพนหลมผลงานดีขึ้นตามไดอีกแน จากครึ่งปแรกฟนกำไรไปแลวเฉียด 6 พันลาน ขณะที่ทั้ง ปยังอุบไมคาดการณตัวเลขกำไร แตย้ำรายไดกระฉูดในทิศทางเดียวกันกับกำลังผลิต ผลิตภัณฑ 15 Data Station พาราไซลีนและเบนซินในปนี้ที่ 2.2 ลานตันตอป จากปกอนที่ทำได 1.1 ลานลิตร อีกทั้งกำลังการผลิต น้ำมันเพิ่มขึ้นเปน 2.2 แสนบารเรลตอวัน จากปกอนที่ทำได 1 แสนบารเรลตอวันเทานั้น ต‡อหนˆา 3

SIRIฟุงรายได-กำไรQ3เจง ปลายปนี้เปดขายคอนโดที่อังกฤษ

SIRI ประเมิ น รายได แ ละกำไรในไตรมาส 3/52 จะเพิ่ ม ขึ้ น จาก ไตรมาส 2/52 สำหรับปนี้มียอดขายแลวราว 1.4 หมื่นลานบาท เชื่อทั้งปโต ไดตามเปาที่ตังไว 2 หมื่นลานบาท อีกทั้งยังลุนหากรัฐบาลตออายุมาตรการ ลดหยอนภาษีภาคอสังหาริมทรัพยชวยผลงานอีกแรง พรอมกันนี้จอเปดขาย คอนโดที่อังกฤษปลายปนี้มูลคา 600 ลานบาท คาดรับรูรายไดไตรมาสแรกป ต‡อหนˆา 3 หนา ดานโบรกเกอรแนะซื้อ ใหเปาหมายที่ 5 บาท

กวาจะมาเปนเสือ..

“วีระชัย ครองสามสี” ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 11

CK คาด ‘น้ำงึม2’ เสร็จกอนกำหนด 4 เดือน ปรี่ เ ดิ น หน า ลุ ย โครงการน้ ำ บาก-ไซยะบุ รี

CK คาดโครงการเขื่อนน้ำงึม 2 เสร็จเร็ววาเดิม 4 เดือน จากเดิมมีนาคม 54 เปนชวงพฤศจิกายน 53 สวนแผนลงทุนอื่นในประเทศลาวยังไมมี เวนดานโรงไฟฟา พลังน้ำระบุความตองการสูง พรอมกันนี้เผยอยูระหวางศึกษาโครงการซื้อขายไฟฟา จาก กฟผ.และหาพั น ธมิ ต รร ว มธุ ร กิ จ ก อ นเข า ลุ ย โครงการน้ ำ บาก-ไซยะบุ รี ดานบล.ยูไนเต็ด แนะซื้อ ใหราคาพื้นฐาน 7.85 บาท ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 2

On Tour At Chonburi ( อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดชลบุรี ) เนื่องในโอกาสที่ไดมีการพัฒนาโปรแกรมอีไฟแนนซไทยตัวใหมขึ้นที่มีชื่อเรียกวา eFin Smart Portal ซึ่ง เปนเวอรชั่นลาสุดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีการปรับปรุงขอดอยที่ผานมาของเวอรชั่นเดิม และมีการเสริมหลาก หลายฟงกชั่น ที่เปนความตองการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและสรางความเขาใจในการใชงาน ใหกับนักลงทุนทาง ภาคตะวันออก ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเขาไปจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูในการลงทุน ประกอบกับ การใชโปรแกรมใหกับนักลงทุนและเจาหนาที่การตลาด ฟรี!!!! โดยกำหนดผูเขา รวมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 150 เทานั้น!!!! นักลงทุนหลายทานคงสงสัยและตางมีคำถาม อยูในใจวาจะคนหาหุนที่นาสนใจไดอยางไร, เรียนรูการใชเว็บไซต และโปรแกรม eFinanceThai อยางมีประสิทธิภาพ พรอมนำเสนอการ วิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ “eFinanceThai” ใหเหมาะกับแตละสไตลในการลงทุนได อยางไร ทาง eFinanceThai เรามีคำตอบให

ดูรายล

ะเอียด

คลิ๊กท

เพิ่มเต

ี่นี่

ิม

สำรองที่นั่งดวน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!! นักลงทุนทานใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพย ที่ทานเปนสมาชิกอยู ที่สาขาชลบุรี หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น. สถานที่ โรงแรม ชล อินเตอร ณ.หอง แสนสุข ชั้น 2 วันเวลา วันเสาร ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 8.30 - 12.30 น. หัวขอสัมมนา “การวิเคราะหกราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ ธเนศสถิตพงศ ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.

หมายเหตุ : นักลงทุนสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพยสาขาที่ชลบุรี www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

ลุน PTTAR

(ตอจากหนา 1)

นายชายนอย เผื่อนโกสุม กรรมการผู จั ด การใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR) เปดเผยวา ปจจุบัน ราคาป โ ตรเคมี ป รั บ ขึ้ น ดี ก ว า ที่ ผ า นมาค อ นข า งมากแล ว โดย ราคาพาราไซลี น อยู ที่ 1,000 เหรียญตอตัน เพิ่มขึ้นจากตนปที่ 700 เหรียญตอตัน สวนแผนใน การรั บ มื อ หากราคาป โ ตรเคมี ปรั บ ลดลงนั้ น คื อ บริ ษั ท ฯ ต อ ง ประหยั ด และควบคุ ม ต น ทุ น ใน การดำเนินงานใหดีเพื่อไมใหได รับผลกระทบจากปจจัยดังกลาว “ผมมองว า ราคาป โ ตร เคมีในชวงนี้ยังดีกวาชวงที่ผาน มา แต แ นวโน ม ในอนาคตถ า

หากเศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น ราคาป โ ตร เคมี ก็ มี โ อกาสดี ขึ้ น ด ว ย น า จะ กระเตื้ อ งขึ้ น ได ซึ่ ง หากเป น ไป ตามที่คาดไว PTTAR คงไดรับ ผลดีดวย” ส ำ ห รั บ แ น ว โ น ม ผ ล ประกอบการป นี้ ยั ง ไม ส ามารถ ระบุไดวาจะพลิกกลับเปนกำไร หรือไม (ปกอนขาดทุน 8,464.66 ลานบาท) แมวาในชวง 6 เดือน แรกบริ ษั ท ฯ จะมี ก ำไรแล ว กว า

5,956.08 ลานบาท แตในสวน ของรายได มั่ น ใจมี โ อกาสมาก กวาปกอนที่ทำได 252,457.16 ล า นบาท เนื่ อ งจากกำลั ง การ ผลิตในสวนของผลิตภัณฑพารา ไซลี น และเบนซิ น ในป นี้ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น 2.2 ล า นตั น ต อ ป จากป กอนที่ทำได 1.1 ลานลิตรตอป และกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น เปน 2.2 แสนบารเรลตอวัน จากป กอนที่ทำได 1 แสนบารเรลตอวัน

หน้า 3

“แนวโนมรายไดปนี้มาก กวาปกอนแนนอน เพราะกำลัง การผลิตในสวนของพาราไซลีน รวมกับเบนซินก็เพิ่มขึ้นเปน 2.2 ลานตันตอป น้ำมันก็เพิ่มขึ้นเปน 2.2 แสนบารเรลตอวัน สวนจะ พลิกเปนกำไรไดหรือเปลาบอก ไม ไ ด เพราะต อ งรอลุ น ผล ประกอบการในครึ่งปหลังดวย” นายชายนอย กลาวในที่สุด

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher

ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ·

ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ·

พิ เ ศษ ! Man of the Month

ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล

เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล

SIRI ฟุง

(ตอจากหนา 1)

นายเศรษฐา ทวี สิ น กรรมการผู จั ด การ บมจ. แสนสิ ริ (SIRI) เป ด เผยว า คาดการณ ผ ล ประกอบการไตรมาส 3/2552 ทั้ง ในสวนของรายไดและกำไรนาจะ เ ติ บ โ ต ต อ เ นื่ อ ง จ า ก ไ ต ร ม า ส 2/2552 (ทั้งนี้ไตรมาส 2/2552 มี กำไรที่ 386.78 ล า นบาท) เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ เริ่ ม ส ง สัญญาณการฟนตัว สงผลใหความ เชื่อมั่นของผูบริโภคมีทิศทางที่ดีขึ้น จากการเติ บ โตทั้ ง ในส ว นของ โครงการ บ า นเดี่ ย ว ทาวน เ ฮ า ส และคอนโดมิเนียม พรอมกันนี้บริษัทฯเตรียม เป ด ขายคอนโดมิ เ นี ย มที่ ป ระเทศ

ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050

อั ง กฤษ มู ล ค า 600 ล า นบาทใน ชวงปลายป โดยคาดวาจะเริ่มรับรู รายไดประมาณไตรมาส 1/2553 และจะสงผลดีตอผลประกอบการ ในไตรมาสดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ก ลุ ม เปาหมายโครงการดังกลาวเปนคน ไทยที่ อ าศั ย อยู ใ นอั ง กฤษ และ ประเทศไทย ดานนายสมัชชา พรหมศิริ ผู ช ว ยผู อ ำนวยการสายงานการ ตลาด SIRI เป ด เผยว า ป จ จุ บั น

บริ ษั ท มี ย อดขายอยู ที่ ป ระมาณ 1.4 หมื่นลานบาท โดยทั้งปคาดวา นาจะเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ที่ 2 หมื่นลานบาท ซึ่งที่ผานมาพบ วาจำนวนยอดขายเติบโตอยางตอ เนื่อง นอกจากนี้ ยังไดรับประโยชน จ า ก ม า ต ร ก า ร ก ร ะ ตุ น ภ า ค อสังหาริมทรัพย ทั้งนี้หากรัฐบาลมี แนวโนมที่จะตอมาตรการดังกลาว ก็ จ ะส ง ผลดี ต อ ความต อ งการซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคซึ่ ง จะส ง ผลดี ต อ ผล

ประกอบการของบริษัทใหดีอยาง ตอเนื่อง โดยในชวงไตรมาส 4/2552 เตรี ย มเป ด โครงการประมาณ 3 โครงการ แบ ง เป น โครงการ คอนโดมิ เ นี ย ม 1 โครงการและ โครงการแนวราบ 2 โครงการ โดย ทั้ ง ป บ ริ ษั ท ตั้ ง เป า เป ด โครงการ 19 โครงการ ซึ่งปจจุบันเปดไปแลว 16 โครงการ ขณะที่ บล.เมอร ชั่ น พารทเนอร ใหคำแนะนำการลงทุน SIRI เป น ซื้ อ ราคาเป า หมาย 5 บาท โดยคงประมาณการกำไรสุทธิ ปนี้เติบโต 62% เปน 1,478 ลาน บาท ( EPS 1.00 บาท) โดยมี ปจจัยผลักดันที่สำคัญคือ ต‡อหนˆา 4

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

SIRI ฟุง

(ตอจากหนา 3)

1) Backlog ในมือที่สูงสุด ในอุตสาหกรรมที่ 1.73 หมื่นลาน บาทซึ่งจะรับรูรายไดใน 2H52 อีก ประมาณ 8.4 พั น ล า น บาท(Backlog ที่ จ ะรั บ รู คิ ด เป น 86% ของประมาณการยอดรั บ รู

CK คาด (ตอจากหนา 1)

นายธรรมนูญ สุรรัตน รอง กรรมการผู จั ด การโครงการเขื่ อ น น้ ำ งึ ม 2 ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว บมจ.ช. การชาง (CK) เปดเผย วา ปจจุบัน โครงการกอสรางเขื่อนน้ำงึม 2 ที่มี กำลังผลิตรวม 615 เมกะวัตต นั้นมี ความคืบหนาไปแลวกวา 83.30% ดั ง นั้ น จึ ง คาดว า จะสามารถผลิ ต ไฟฟ า เพื่ อ จำหน า ยในขั้ น ต น ได ใ น วันที่ 25พฤศจิกายน 53 จากกำหนด เดิมวันที่ 25 มีนาคม 54 ซึ่งถือวาเร็ว

News Station

หน้า 4

รายไดทั้งปของเรา) 2) แนวโนมอัตรากำไรขั้น ตนในครึ่งปหลังยังแข็งแกรงที่ 31% 3)แนวโน ม ค า ใช จ า ยใน การขายและบริ ห ารที่ ล ดลงเหลื อ 17%

กวากำหนดเดิมประมาณ 4 เดือน ทั้งนี้ กระแสไฟฟาทั้งหมด ที่ผลิตไดจะจำหนายใหกับการไฟฟา ฝายผลิต (กฟผ.) ตลอดอายุสัปทาน 25 ป โดยประเมินวาจะเริ่มรับรูราย ไดเต็มป ตั้งแตปหนา “จากการที่ รั ฐ บาลลาว สนใจโครงการดั ง กล า ว จึ ง ทำให เพียงแค 3 ปครึ่ง โครงการก็เลยคืบ หน า ไปค อ นข า งมาก และตอนนี้ เหลื อ ทดสอบระบบ กระแสไฟฟ า ซึ่ ง คาดว า ใช เ วลา 5 ป เ ศษน า จะ

ขอมูลจาก www.settrade.com

เสร็จสมบูรณ จากปกติทั่วไปที่สราง 7 ป อี ก ทั้ ง งานนี้ CK ไทยลุ ย คน เดียว ซึ่งหากไดโครงการนี้ทั้งหมด รายไดของ CK ก็จะโตมาก” ส ว นแผนลงทุ น ในธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ในประเทศลาวนั้ น ยั ง ไม มี เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากธุรกิจผลิต ไฟฟาจากพลังงานน้ำ เพราะพบวา ปจจุบันกำลังการ ผลิตยังไมเพียงพอ กับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้น ต อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ในป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ อยู ร ะหว า งศึ ก ษาราย ละเอียดโครงการซื้อขายไฟฟาจาก กฟผ. และหาพั น ธมิ ต รร ว มธุ ร กิ จ โดยทาง CK จะถื อ หุ น ประมาณ 20-30% ของมูลคาลงทุน อยางไรก็ดี โครงการผลิต ไฟฟาจากเขื่อนน้ำบาก มูลคาลงทุน 1.5 หมื่นลานบาท มีกำลังผลิต 160 เมกะวั ต ต เพื่ อ มาเสริ ม กำลั ง ผลิ ต จากโครงการ ผลิ ต ไฟฟ า น้ ำ งึ ม 2 ขณะนี้อยูระหวางศึกษารายละเอียด

โครงการซื้ อ ขายไฟฟ า จาก กฟผ. และหาพั น ธมิ ต รร ว มธุ ร กิ จ โดย บริ ษั ท ฯ จะถื อ หุ น ประมาณ 20 - 30% ของมู ล ค า ลงทุ น ส ว น โครงการผลิตไฟฟาจากเขื่อนไซยะ บุรี มีมูลคาลงทุนสูงถึง 9 หมื่นลาน บาท กำลังผลิต 1,260 เมกะวัตต ซึ่ง สามารถผลิตไฟฟาไดถึง 3 เทาของ โครงการผลิตไฟฟาจากน้ำงึม “เรื่องเงินทุนไมคอยกังวล เพราะที่ผานมามีธนาพาณิชยหลาย แห ง พร อ มสนั บ สนุ น ซึ่ ง ที่ ผ า น โครงการสวนใหญจะลงทุนดวยการ กูยืมผานแบงก ไทยกอนอยางโครง การน้ำงึม 2เปนตน” ขณะที่บล.ยูไนเต็ด แนะนำ “ซื้อ” CK โดยประเมินปจจัยพื้นฐาน ที่ 7.85 บาท จาก Backlog ที่เริ่ม กลั บ มาแข็ ง แกร ง ขึ้ น รวมทั้ ง ยั ง ได อานิสงสจากงานภาครัฐที่ เพิ่มขึ้น ตอเนื่อง www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

ยูบีเอสคาดจีดีพีอินเดียจอ ขยายตัว 8.9% ยาว

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ยูบีเอส คาดการณวา เศรษฐกิจอินเดียอาจขยายตัวไดดี ในระยะยาวและรายไดตอหัวของประชากรจะ เพิ่มขึ้นมากกวา 3 เทาในทศวรรษหนา ‘เศรษฐกิจอินเดียจะยังคงขยายตัวไดดี ขึ้นอยางตอเนื่องและจีดีพีอินเดียในอีก 10-15 ป ขางหนาอาจจะขยายตัวประมาณ 8.9%’ นาย ฟวลิปป วัตตนักเศรษฐศาสตรอาวุโสที่ยูบีเอส ฮองกงกลาว โดยยูบีเอส กลาววา อัตราการออมที่ เพิ่มขั้นและการสงออกของภาคอุตสาหกรรมเปน ป จ จั ย ที่ จ ะช ว ยขั บ เคลื่ อ นการฟ น ตั ว ของ เศรษฐกิจอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ยูบีเอส คาดวา รายไดตอหัวของ ประชากรอินเดียอาจจะเพิ่มขึ้น 3 เทาในอีก 10 ปขางหนาและอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5 เทา ภายในป 2025 มาอยูที่ 10,000 ดอลลารตอคน จาก 3,000 ดอลลารตอคน

กูรูเตือนตลาดหุนสหรัฐฯ กำลัง ‘overvalue’

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา นาย โรเบิรต โรเซ็น เบิรกหัวหนานักเศรษฐศาสตรที่ กลูสคินชิฟฟแอนดแอสโซซิเอทสในโตรอนโต เตือนวา ตลาดหุนสหรัฐฯกำลังอยูในภาวะที่ ราคาหุนสูงกวามูลคาพื้นฐาน หรือ ‘overvalue’ หลังดัชนีเอสแอนดพี 500 เพิ่มขึ้นมาแลว 58% จากระดับต่ำสุดในรอบ 12 ปเมื่อเดือนมีนาคม ปนี้ โดยนายโรเซ็นเบิรก กลาววา ตลาดหุน สหรัฐฯกำลังเผชิญภาวะโอเวอรแวลู เนื่องจาก ราคาหุนไดเพิ่มขึ้นสวนทางกำไรสุทธิซึ่งลดลง อยางตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 8 ในไตรมาส 2 ที่ ผ า นมา ขณะที่ ใ นไตรมาส 3 นี้ ค าดว า กำไร สุทธิของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯจะลดลงอีก ราว 22% ‘ภาวะการลงทุนในตลาดหุนสหรัฐฯ ได รับแรงหนุนจากปจจัยเทคนิคมากกวาปจจัย พื้นฐาน ผมคอนขางกังวล อยางนอยก็ในระยะ สั้น’ นายโรเซ็นเบิรก กลาว ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน ดัชนีเอสแอนดพี 500 ไดเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 6 หลังนัก

News Station

หน้า 5

ลงทุ น เชื่ อ มั่ น ว า เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ กำลั ง ฟ น ตัวอยางชัดเจน สงผลใหคา PE เพิ่มขึ้นมาอยูที่ เกือบ 20 เทา สูงสุดนับแตป 2004

เวียดนามคาดจีดีพี Q3/09 ขยายตัว 5.5%

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า กระทรวงวางแผนและการลงทุ น เวี ย ดนาม คาดการณวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีไตรมาส 3 ป 2009 จะขยายตัว 5.5% ขณะที่ไตรมาสสุดทายจะขยายตัว 6.5% โดยกระทรวงฯคาดว า หากจี ดี พี เวียดนามขยายตัวในอัตราดังกลาวในไตรมาสนี้ และไตรมาสถัดป จีดีพีเวียดนามทั้งปนี้จะขยายตัว ในอั ต ราระหว า ง 5%-5.2% ตามเป า หมายที่ รัฐบาลตั้งไว ขณะเดียวกันกระทรวงฯคาดวา อัตรา เงินเฟอเวียดนามในปนี้จะอยูที่ 7%

ลุน PYLON แรงอีก!วันนี้ใหตาน 2.70 บ. หลังทำสถิติ 8 วันทำการทะยานแลว 32.97% ผูสื่อขาวรายงานความเคลื่อนไหวของราคา หุน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ชวง เปดตลาดภาคเชาวานนี้ ปรากฎวาราคาหุนดังกลาว ปรับขึ้นทันที และเดินในแดนบวกอยางตอเนื่อง จนปด การซื้อขายที่ระดับ 2.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท โดย ในระหว า งวั น ราคาปรั บ ขึ้ น ไปสู ง สุ ด ถึ ง 2.46 บาท มู ล ค า การซื้ อ ขาย 11.79 ล า นบาท และจากการ รวบรวมความเคลื่อนไหวของราคาหุน PYLON ในชวง 8 วันทำการที่ผานมา (11-22 ก.ย.52) พบวาราคาหุน ดังกลาวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ปดตลาดที่ราคา 1.85 บาท เปรี ย บเที ย บกั บ ราคาสู ง สุ ด วั น นี้ ที่ 2.46 บาท ปรากฎวาปรับขึ้น 0.61 บาท หรือ 32.97% เจาหนาที่ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล. ซิก โก กลาววา ราคาหุน PYLON ยังคงเคลื่อนไหวใน ลั ก ษณะแกว ง ตั ว แต สั ญ ญาณทางเทคนิ ค ประเมิ น คอนขางลำบากวาราคาหุนดังกลาวจะปรับขึ้นหรือลง เนื่องจากบางครั้งราคาหุน PYLON เปดกระโดดขึ้น แรงและมีวอลุมเขามาสนับสนุนอยางหนาแนน แต บางครั้งราคานิ่งไมมีวอลุมเขามาสนับสนุน อยางไก็ ตาม ไดใหแนวรับอยูที่ 2.28 บาท และมีแนวตานอยูที่ 2.72 บาท

ขณะที่เจาหนาที่วิเคราะหหลักทรัพยดาน เทคนิค จาก บล.เคจีไอ กลาววา สัญญาณทางเทคนิค ของ PYLON ในระยะสั้ น ยั ง เคลื่ อ นไหวในลั ก ษณะ แกวงตัวขึ้น โดยใหแนวรับที่ 2.38 บาท สวนแนวตาน ใหที่ 2.58-2.70 บาท แตเตือนระวังแรงขายที่แนวตาน เหตุราคาปรับขึ้นมาระดับหนึ่งแลว ดานนายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON กลาวกอนหนานี้วา บริ ษั ท ฯ เตรี ย มเข า ประมู ล งานเสาเข็ ม เจาะของ โครงการรถไฟฟาสายสีมวง สัญญา 1 และ สัญญา 2 ซึ่งหากบริษัทฯ ไดรับงานดังกลาวคงสงผลใหงานใน มือเพิ่มขึ้น และนาจะสงผลบวกตอผลประกอบการใน ป 2553 ใหเติบโตในทิศทางที่ดีตอเนื่องจากปนี้ได โดยเขาระบุวา ‘ชวงที่เหลือของปนี้ก็จะเขา ประมูลงานเสาเข็มเจาะโครงการรถไฟฟา สัญญา 1 และ สัญญา 2 ดวย ก็คาดวานาจะไดรับเพราะงาน รถไฟฟาเปนโครงการขนาดใหญ ผูประกอบการราย ใหญๆ นาจะไดรับ สวนงานอื่นๆ เชนโครงการคอนโดฯ กอสราง ทุกรูปแบบก็ยังคงเขาประมูลอยางตอเนื่อง มูลคาทั่วๆ ไปก็ประมาณ 200-300 ลานบาท ซึ่งตาม

ปกติก็จะไดรับงานในสัดสวน 20-30% สวนโครงการ ไทยเขมแข็งที่ออกมา คงจะสงผลบวกตอบริษัทฯ ดวย’ นายชเนศวร กลาว สวนแนวโนมรายไดในไตรมาส 3/2552 ยัง คงทรงตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาสที่ ผ า นมา เนื่องจากยังรับรูรายไดจากงานในมือ ซึ่งปจจุบันอยูที่ ประมาณ 150 ลานบาทไมเต็มที่ ขณะเดียวกันในชวง ครึ่ ง ป แ รกมี ง านใหม เ ข า มาไม ม ากนั ก เพราะได รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แตคาดวาใน ไตรมาส 4/2552 แนวโนมของรายไดคงดีขึ้น เพราะได รับผลดีจากโครงการไทยเขมแข็งของภาครัฐ ประกอบ กับในชวงดังกลาวเริ่มรับรูรายไดจาก Backlog ในมือ เขามาอยางเต็มที่ ดังนั้นในปนี้จึงยังคงเปารายไดไวที่ 500-700 ลานบาท www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 6

SF มองยาวไดเลย SF ชะงักความแรงไป 1 วัน หลังจากวันจันทรโชวบวกสุดลิ่ม ทิ่มทุกแนวตาน โดยวานนี้ คอนขางนาอุนใจอยูอยางวา ยังสามารถ รักษาการบวกเล็กๆ ได สวนแรงซื้อขายที่เบาบางลง อาจไมมีนัย สำคัญอะไรนักเพราะโดยปกติหุนตัวนี้นับไดวา แทบไมมีการซื้อขาย แตตองขอเตือนไววาในเชิงการเก็งกำไรหากวันนี้ปริมาณการซื้อขาย ยังบางลงอีกก็ตัวใครตัวมัน ทั้งนี้ราคาหุน SF วานนี้ปดที่ 3.66 บาท บวก 0.08 บาท หรือ 2.23% มูลคาซื้อขาย 193.98 ลานบาท ดาน บล.ทรีนีตี้ ใหคำแนะนำการลงทุนหุนดังกลาวเปนซื้อ ประเมินราคาเปาหมายที่ 4.60 บาท โดยคาดผลประกอบการป 2553 ฟนตัว จากแผนจะเปด โครงการใหม 2 โครงการ พื้นที่เชาโครงการละประมาณ 10,000 ตรม. ดังนั้นในปหนาก็จะมีพื้นที่ใหเชาเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 ตรม. เทียบกับป 2552 ซึ่งมีการเปดโครงใหมเพียง 1 โครงการ มีพื้นที่ให เชาเพียง 7,891 ตรม. พรอมกันนี้คาดผลประกอบการจะฟนตัวดีรไปถึงป 2554 ที่ จะมีการเปดโครงการเมกะบางนา แมผลประกอบการในชวง 2H52 จะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1H52 ก็ตาม

SF Financial Data

มากกวากาแฟคุณภาพ ผสมบรรยากาศ แตเปนความหอมกรุนนารื่นรมย ชงเขากับชีวิตออนไลนเหนือระดับ จนไดประสบการณสตารบัคสที่อบอุน....ไมวาที่ไหนในโลก KSC Internet & Biz Solutions พรอมตอบรับวิสัยทัศนที่กวางไกลของคุณใหชัดเจนและเปนจริงกอนใคร

www.ksc.net พรอมที่จะเหนือกวาอยางผูนำ 0 2979 7000

งบ Q2/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/06/2552 Asset 7,340.31 Liabilities 5,100.46 Equity 1,879.15 Paid-up Capital 513.15 Revenue 799.74 Net Profit 73.16 EPS(Baht) 0.14 ROA(%) 4.88 ROE(%) 7.00 Net Profit Margin(%) 9.15

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

724.37

+11.21

+1.57

517.04

+8.64

+1.70

1,115.34

+18.73

+1.71

202.35

+2.43

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+1.22 27,031.54 524.06

22/09/09 16:59:56

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,767.98

4,764.10

+3.88

(17.64%

(17.62%)

Foreign

4,126.42

4,259.81

(15.27%)

(15.76%)

18,137.14

18,007.63

(67.10%)

(66.62%)

Local Last Update

-133.39

+129.51

22/09/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 21/09/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

28.92 1.96 3.66

N.A. 3,674.14

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 26/06/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จำกัด (มหาชน) 2. GOLDMAN SACHS & CO 3. นายพงศกิจ สุทธพงศ 4. WORLD FUND PTE. LIMITED 5. น.ส.อาทิตยา จันทรประภา

123,659,075 (24.10%) 71,697,800 (13.97%) 29,764,675 (5.80%) 25,000,000 (4.87%) 24,695,070 (4.81%)

äËÅÁÒàÃÒÃØ¡

ระยะนี้นับเปนชวงแหงความสุขของผูนิยมถือหุนยาวจริงๆ ตองบอกวา หุนเกือบๆ ทุก หมวด ทุกกลุม ไมวาจะมีสภาพคลอง และพื้นฐานดี-ไมดีเพียงไรก็ตาม สวนใหญก็บวกกันนับเทา ตัวทั้งสิ้นหากเทียบกับระดับราคาตอนมีนาคม และถาทุกอยางเปนไปตามทฤษฎี แนวโนมคาเงินสหรัฐที่ออนลงก็ยังคงจะทำใหเม็ดเงิน หนีจากการถือดอลลารสหรัฐไปยังสินทรัพย และทรัพยสินอื่นๆ ที่มีความมั่นคงกวาตอไป ซึ่งรวมถึง การลงทุนในหุนในประเทศที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจนาสนใจอยางประเทศไทย ทวาโลกนี้ไมมีอะไรงายเพราะระบบเศรษฐกิจมันโยงใยกันหมด ตอใหหุนไทยมีทีทาจะขึ้น ดี ไ ด สั ก ปานใด ก็ ต อ งระวั ง มาตรการควบคุ ม ความสมดุ ล ค า เงิ น จากแบงก ช าติ ที่ พ ร อ มจะปล อ ย ทีเด็ดออกมาดวย ซึ่งระหวางที่เงินยังไหลเขา(เเมวานนี้ตางชาติจะขายออกมาบางก็ตาม) หุนใหญๆ ก็ยัง เปนทางเลือกในการเก็งกำไรอันดับตนๆ ไดตอไป แตแมนวันใดคนที่แบงกชาติกระแอมออกมาก็ อยาลืมตั้งเกมรับกันใหดีดวยเดอ..... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

News Station

หน้า 7

TMBเล็งออกหุนกูดอยสิทธิ1หมื่นลบ.ภายในปนี้ งบ53สะดุดรัฐชะลอทูลเกลาฯสส.เพื่อไทยยื่นศาล

นายป ติ ตั ณ ฑเกษม ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาด ใหญ ธนาคารทหารไทย (TMB) เปดเผยวา ธนาคารไดยื่นไฟลิ่งใหกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมจะออกหุนกูดอยสิทธิวง เงินไมเกิน 10,000 ลานบาท อายุ 10 ป เพื่อมาทดแทนหุนกูที่จะครบดี กำหนด 8 พั น ล า นบาท ในเดื อ น มีนาคม 2553 “คาดวานาจะออกหุนกูได ภายในปนี้ สวนขอสรุปในเรื่องวันที่ จะเสนอขาย จะรูในเดือนหนา ซึ่ง เบื้องตนคาดวาอัตราดอกเบี้ยนาจะ อยูที่ประมาณ 5% ดานนายบุญทักษ หวังเจริญ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาววา คาดการณ สิ น เชื่ อ ของธนาคารใน ครึ่งหลังป 2552 เติบโต 5-8% สวน ทั้ ง ป จ ะพยายามทำให ติ ด ลบน อ ย ที่ สุ ด หลั ง จากในช ว งครึ่ ง ป แ รก ติดลบถึง 11% ทั้งนี้เชื่อวาในชวง ไตรมาส 4 จะเริ่มมีการเบิกจายเงิน ทุ น ใ น ก า ร ห มุ น เ วี ย น เ พิ่ ม ขึ้ น ประกอบกับเปนฤดูกาลที่ผูประกอบ การมักจะสต็อกสินคา ก อ นหน า นี้ TMB เชื่ อ ว า ไตรมาส 3 นี้ สิ น เชื่ อ จะเริ่ ม อยู ตั ว

และกลับมาบวกไดในไตรมาส 4/52 โดยธนาคารฯ ตั้ ง เป า จะให สิ น เชื่ อ กลับมาเปน 0% ทั้งป ขณะที่หนี้ที่ไม ก อ ให เ กิ ด รายได หรื อ NPL ใน ปจจุบันอยูที่ 13% หรือคิดเปนมูลคา 5.6 หมื่นลานบาท ซึ่งมั่นใจวาชวงที่ เหลื อ ของป นี้ ค าดว า NPL จะ สามารถปรับลดลงไดคอนขางมาก โดยสิ้นปนี้คาดวาจะอยูที่ 12-13%

นายศุ ภ ชั ย ใจสมุ ท ร รอง โฆษกประจำสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี เป ด เผยว า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) วานนี้ (22 ก.ย.) รับทราบและ ได ช ะลอการทู ล เกล า ฯ พ.ร.บ.งบ ประมาณรายจ า ยประจำป 2553 ออกไป หลั ง จากนายสุ ร พงษ โตวิจักษณชัยกุล ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม ไดยื่นฟองตอศาล

eFin Smart Data plugin เปนโปรแกรมทีส่ ง ขอมูลใน ตลาดหลักทรัพย ตลาดอนุพนั ธ และตลาดสินคาเกษตรลวงหนา ไปยังโปรแกรม MetaStock, Amibroker ในรูปแบบ Refresh และ Realtime เพือ่ เปดโอกาสใหสำหรับนักลงทุนทีส่ นใจ

ทางเลือกใหม ของการลงทุน กับโปรโมชั่น สุดคุม!! กับ Package คูหวาน, คูฮา, คูซี้, คูปวน หรือคูไหนๆก็ไดสมัครใชงาน eFin Smart Data วันนี้ 2 Account ขึ้นไป สำหรับ package รายป เราใหใชฟรีไปเลย 30 วัน (สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะคนที่แนะนำ เทานั้น!!!)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

SCBกัดฟนคงเปาใจสินเชื่อปนี้โต3%

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ กรรมการผู จั ด การใหญ ธนาคาร ไทยพาณิ ช ย จำกั ด (มหาชน) (SCB) เปดเผยวา ธนาคารมั่นใจ สินเชื่อรวมในสิ้นปนี้จะทำไดตาม เป า หมายที่ ว างไว ว า จะเติ บ โต ประมาณ 3% จากต น ป ที่ ค าดว า สิ น เชื่ อ รวมจะเติ บ โตประมาณ 3-5% เนื่ อ งจากเชื่ อ ว า ปลายป ความต อ งการสิ น เชื่ อ หมุ น เวี ย น

จากกลุมลูกคาเอสเอ็มอี หรือกลุม ลู ก ค า ขนาดกลางและขนาดใหญ โดยเฉพาะกลุ ม ผู ป ระกอบการ เกษตรพืชผล กลุมรับเหมากอสราง จะมีมากขึ้น หลังจากรัฐบาลออก มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ “นโยบายแบงก ต อ งการ ปล อ ยสิ น เชื่ อ อยู เ สมอ สั ญ ญาณ ความตองการสินเชื่อเริ่มดีขึ้นทั้งป น า จะได 3% แม ต อนนี้ เ ราจะยั ง

ติ ด ลบ แต เ ชื่ อ ว า จะเห็ น สิ น เชื่ อ ดี มากขึ้นในชวงเดือน 11 และเดือน 12 ในกลุมสินเชื่อระยะสั้น เราคุย กั บ แบงก ช าติ เ ป น เรื่ อ งการแลก เปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และเราก็ คุ ย กั บ แบงก ด ว ยกั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย น กันทุกเดือน ปจจุบันที่เราติดลบอยู เปนเพราะสินเชื่อรถยนต แตตอนนี้ เริ่ ม ดี ขึ้ น และพบว า รถเก ง ยั ง ขาด ตลาด” นางกรรณิกา กลาว

รัฐธรรมนูญวาพ.ร.บ.งบประมาณราย จ า ยป 2553 ตราขึ้ น อย า งไม ถู ก ต อ ง ตามข อ บั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง นั้ น ที่ ประชุ ม จึ ง รั บ ทราบและระงั บ การ ทูลเกลาฯจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมี คำวิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง หากระหว า งการรอคำ วิ นิ จ ฉั ย ไม ทั น ใช ง บประมาณในป 2553 ก็ จ ะให ดึ ง เอางบประมาณป 2552 มาใชจายกอน ด า นนายวั ช ระ กรรณิ ก าร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล า วว า วานนี้ ครม.ได อ นุ มั ติ แ ผน บริ ห ารหนี้ ส าธารณะประจำป 2553 โดยมี ว งเงิ น ดำเนิ น การรวมทั้ ง สิ้ น 1,637,896.68 ลานบาท พรอมอนุมัติ กรอบวงเงิ น เพื่ อ รองรั บ การปรั บ ปรุ ง แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำป งบประมาณ 2553 ในสวนของการกู เงิ น เพื่ อ ดำเนิ น กิ จ การทั่ ว ไปและอื่ น ๆ ภายใตแผนการบริหารและจัดการเงินกู ในประเทศของรั ฐ วิ ส าหกิ จ จำนวน 50,000 ลานบาท อีกทั้งไดอนุมัติการกูเงิน และ การค้ำประกันเงินกูในประเทศและตาง ประเทศของรั ฐ บาลและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใตกรอบวงเงินของแผนบริหารหนี้ สาธารณะประจำปงบประมาณ 2553 ทั้ ง นี้ ยั ง ได อ นุ มั ติ ใ ห ก ระทรวงการคลั ง เปนผูพิจารณาการกูเงิน วิธีการกูเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ของการ กูเงินและการค้ำประกันในแตละครั้งได ตามความเหมาะสมภายใต แ ผนการ บริหารสาธารณะประจำปงบประมาณ 2553 แต ห ากรั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถ ดำเนินการกูเงินไดเองก็ใหดำเนินการ ได ต ามความเหมาะสมและความ จำเปนของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

สำหรั บ หนี้ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได หรื อ NPL ของธนาคาร ณ ป จ จุ บั น อยู ที่ ป ระมาณ 4.7-4.8% และคาดว า ในสิ้ น ป NPL จะอยู ที่ ระดั บ 5% ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ ป ก อ น ทั้งนี้ธนาคารมั่นใจในเรื่องการดูแล ลู ก ค า เป น อย า งดี เ พื่ อ ไม ใ ห NPL เพิ่มขึ้นและมีนโยบายที่จะจำหนาย NPL ออกไปบางสวน แตยังไมพบวา มีผูใดตองการจะรับซื้อ NPL www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552 GSTEELแจงดีลพันธมิตรไมคืบหนา นายริ ว โซ โอกิ โ น กรรมการ บมจ.จี สตีล จํากัด (มหาชน) (GSTEEL) แจงปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมมีความ คืบหนาในการเจรจากับ พันธมิตร เมื่อไดขอสรุปที่แนนอนแลวจะแจงให ทราบทันที ก.ล.ต.สตารทไฟลิ่ง KGI คลอด PTTE13CA สำนั ก งานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) แจงวานนี้ (22 ก.ย.) ไดนับ 1 Filing ขอมูลไฟลิ่งการเสนอ

ขายใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ (DW) ในหุน สามัญของบมจ.ปตท.สำรวจและผลิต ปโตรเลียม (PTTEP) รุน A (คอลวอรแรนต) ที่ ออกโดยบล.เคจี ไ อ (ประเทศไทย) ใช ชื่ อ ย อ PTTE13CA ซึ่งจะเสนอขายทั้งหมดจำนวน 40 ล า นหน ว ย โดยกำหนดจองซื้ อ วั น ที่ 19-30 ต.ค.52 สวนราคาขายนั้นจะคิดจากราคาปด หุนในวันที่ 2พ.ย.52 ทั้งนี้กำหนดออก DW วันที่ 3 พ.ย.52 โดยทำการซื้ อ ขายสุ ด ท า ยวั น ที่ 26 เม.ย.53 และครบอายุในวันที่ 30 เม.ย.ปหนา

 “ไรขาวดี รอขายจังหวะราคารีบาวน” นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 71 สัญญา สถานะคงคาง 2,119 สัญญา - ปด 72.25 บ./ก.ก. ลดลง 0.30 บาท (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53)

ปจจัยลบ - เงินเยน - เงินบาท แข็งคา - ดอลลารออ นคาเพียงแรงเก็งกำไร ยังไมมนี ยั สำคัญ - ตลาดน้ำมันไนเม็กซ อยูใ นชวงเปลีย่ นสัญญาสงมอบ ทำราคาผันผวน - TOCOM อยูใ นชวงหยุดยาว - ตลาดยางจีนจะหยุดยาววันชาติในชวง 1-8 ต.ค. 52 - ราคายางในตลาดซือ้ ขายจริงเริม่ ลดลง หลังสภาพอากาศเอือ้ ตอการกรีดยาง กลยุทธ - รอขายจังหวะราคารีบาวน (สัญญาสงมอบเดือนเม.ย.53) - แนวรับ 72 บ./ก.ก. ถัดไป 70 บ./ก.ก. - แนวตาน 73 บ./ก.ก. ถัดไป 75 บ./ก.ก.

หน้า 8

SIMคาดต.ค.นี้ ส รุ ป ผู ใ ห บ ริ ก ารเครื อ ข า ย MVNO นายธนานันท วิไลลักษณ กรรมการผู จัดการใหญ บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM เปดเผยเผย คาดจะไดขอ สรุปในการเปนผูใหบริการเครือขายเคลื่อนที่ แบบเสมื อ น (Mobile Virtual Network Operators : MVNO) บนโครงขาย 3G ของ TOT ภายในเดือนต.ค. 52



“เสนเทคนิคยังดี ฝงซื้อถือสถานะตอได”

นางสาวมยุรี โชวิกรานต ผูอ ำนวยการอาวุโสฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 10,644 สัญญา สถานะคงคาง 27,683 สัญญา - ปด 519.30 จุด เพิม่ ขึน้ 11.30 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก- นายกฯ ประชุม UN สรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั นักลงทุนตางชาติ - ดัชนีฯ SET ยังวิง่ ในระดับสูง 720-750 จุด - ราคาน้ำมัน - ตัวเลขเศรษฐกิจ ยังมีอทิ ธิพลตอการเคลือ่ นไหวของดัชนีฯ ปจจัยลบ - คาดเฟดคงดบ. ไมมผี ลตอการลงทุน - ดอลลาร - น้ำมันยังผันผวน - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 133.39 ลานบาท กลยุทธ - ฝง ซือ้ ถือสถานะตอ (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 513 จุด - แนวตาน 520 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 510 จุด แนวตาน 520 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

บี เตชะอุบล..การกระทำทุกอยาง ของ CGS เพื่อผูถือหุน

กวาที่ผูถือหุนของ บริษัท คันทรี่ กรุป จำกัด (มหาชน) จะยอมอนุมัติ แผนการลดทุนเพื่อลางขาดทุนสะสม เพิ่มทุนและแจกวอรแรนตใหกับผูถือหุน เดิม..ไมใชเรื่องที่งายเลย แตทุกวาระในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2552 ก็ไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในที่สุด “บี เตชะอุบล” ในฐานะประธานเจาหนาที่ บริหาร บอกวาการกระทำทุกอยางของ CGS ในวันนี้ก็เพื่อผูถือหุนทุกคน ตองแข็งแกรง ตนปหนาจะเปดเสรี...ในสวนของ CGS ถื อ เป น โบรกเกอร อิ ส ระ ในประเทศไทยโบ รกเกอรประมาณ 40 แหง ประมาณ 30 แหง เป น โบรกเกอร ที่ มี ต า งประเทศถื อ หุ น อี ก ประมาณ 10 แหงมีแบงกสนับสนุน และสวนที่ เหลือเปนโบรกเกอรอิสระ เพราฉะนั้นเราตองดู และตั ว เอง ทำตั ว เองให แ ข็ ง แรง และพร อ ม สำหรับการแขงขันในอนาคต พรอมรับมือเปดเสรี ในป 2009 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเยอะ มาก เราพยายามเดินใหธุรกิจขยายตัวไดอยางดี และมีความมั่นคง ปนี้เหตุการณที่เห็นคือมีการ ควบรวมกิจการเกิดขึ้นเยอะ ทั้งการเกิดของ บล. ฟนันเซียไซรัส ที่มาจากการควบรวมของ บล. ฟนันซา บล.สินเอเชีย และ บล.ไซรัส และมี บล. เคทีซีมิโก เกิดขึ้น ซึ่งมาจากการควบรวมของ บล.ซีมิโก และ บล.เคทีบี นั่นเพราะไมรูวาใน อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบาง ถาไมขยายใหใหญ ขึ้นก็อาจจะไมรอด โชคดี..ไดทีมใหมรวมงาน สำหรับทีมใหมที่เขามารวมงานกับเรา เพราะความบั ง เอิ ญ ในส ว นของผู ถื อ หุ น และ โครงสรางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไปของ บล. บีฟท และ บล.ฟารอีสท ทำใหผูบริหารของทั้ง 2 แหงเลือกที่จะเดินเขามาที่ CGS ซึ่งถือเปนเรื่อง ที่ดีมาก

สวนแบงการตลาดแตะอันดับ 2 ป จ จุ บั น ส ว นแบ ง ทางการตลาดขยั บ เพิ่มขึ้นมาอยูเปนประมาณ 8.5% อยูในลำดับที่ 2-3 จากเดิมที่มีสวนแบงการตลาดประมาณ 2.5% อยูในลำดับที่ 25 และในอนาคตคาดวา จะเพิ่มขึ้นไดอีก 2-3% เพราะเรารูวามีแนวโนม ที่ลูกคาจะขยายเพิ่มขึ้น จากนักลงทุนทั้งที่เปน รายยอยและนักลงทุนสถาบัน ฐานลูกคาเพิ่มเปน 10% ของตลาดรวม จากเดิ ม มี ลู ก ค า เป ด บั ญ ชี กั บ CGS ประมาณ 40,000 ราย และ active ประมาณ 30% แตปจจุบันมีลูกคามาเปดบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 50,000 บัญชีแลว คิดเปนประมาณ 10% ของ ตลาดรวมซึ่ ง มี ลู ก ค า เทรดหุ น ประมาณ 500,000 บัญชี และจำนวนบัญชีที่เพิ่มขึ้นของ CGS ก็ active เพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย ตอนนี้ ข ยั บ เป น ประมาณ 60-70% ซึ่ ง สะท อ นเป น สั ญ ญาณ ทางบวกกั บ บริ ษั ท ..และอยากบอกว า การ กระทำทุกอยางของ CGS เพื่อผูถือหุนทุกคน ผลประกอบการครึ่งปหลังพลิกเปนบวก มีโบรกเกอรหลายแหงเริ่มปรับตัวเพื่อ รองรั บ กั บ การเป ด เสรี ใ นอนาคต ในส ว นของ CGS ก็มีการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการแขงขัน แขงขันที่จะเกิดขึ้นไดอยางคลองตัวเชนกัน ซึ่ง หลั ง การลงมติ ข องผู ถื อ หุ น ในครั้ ง นี้ จ ะทำให ฐานะกิจการของ CGS แข็งแกรงยิ่งขึ้นและมี ศักยภาพในการขยายธุรกิจใหสามารถบริการ ไดอยางหลากหลายและครบวงจรยิ่งขึ้นในทุกๆ ด า น และคาดว า จะสามารถผลั ก ดั น ให ผ ล ประกอบการในครึ่งปหลังนี้โชวตัวเลขเปนบวก ได

‘บี เตชะอุบล’

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

ตะขาบ

กบตัวหนึ่งเห็นตะขาบเดินมา เลยมองขาตะขาบแลวคิดจนเครียดวา ตัวเรามี 4 ขา ยังเดินอยางยากลำบาก แตตะขาบมีขานับไมถวน แลวจะเดินยังไง เปนเรื่องที่แปลก จริงๆ ตะขาบจะกำหนดยังไงวาใหขาไหนกาวไปกอนขาไหนขยับตาม แลวเคลื่อนไหวขาไหนอีก กบตัวนั้นดักตะขาบไวแลวจึงถามวา “ขาคิดจนสับสนหมดแลว มีปญหาที่ขาตอบตัวเองไมไดวา เจาเดินยังไง ใชขาเยอะแยะ อยางนี้ นาจะเปนเรื่องที่เปนไปไมได” “ขาก็เดินของขาอยางนี้มาตั้งนานแลว ไมเคยคิดเรื่องนี้มากอน ไหนๆ ก็ถามมาแลว ขอใหขาคิดกอนแลวกัน” ตะขาบตอบ ความคิดอยางนี้เปนความคิดครั้งแรกที่เขามาสูความคิดคำนึงของตะขาบ ตะขาบยืนคิดอยูหลายนาทีวา ขาไหนขยับยังไง คิดจนวุน ไมรูขยับขาไหนตอขาไหนกอน ที่สุด ก็ขยับขาไมได เดินเปไปหลายกาว จึงหมอบลงไปแลวพูดกับกบวา “ขออยาไดถามปญหาอยางนี้กับตะขาบตัวอื่นเลย ขาเดินของขาอยางนี้มาตั้งนานแลว ไมเห็นมีปญหาอะไร แตวาตอนนี้ เจาทำใหขาลำบากเสียแลว ขาขยับไมไดแลว ขา ของขาทุกขาไมรูจะขยับขาไหนแลว ขาจะทำยังไงดี”

แกไขสาระสำคัญของตามรอย IPO วานนี้ โดยเปดโผหุนนองใหมมาแรง 8 เดือนแรก AIM ปรับตัวขึ้นสูงสุด รองมาคือ TTCL และ HTECH ตามลำดับ ชื่อหุน TTCL JMART SENA GLOBAL AIM AGE TPOLY HTECH QLT S2

ราคา IPO 4.25 1.80 1.98 2.55 1.10 (ที่พาร 1 บาท) 6.50 2.80 1.50 4.00 1.90

ราคาเปดตลาด ราคาปด วันแรก 21ก.ย.52 7.10 4.48 1.72 1.95 2.00 2.02 2.54 2.48 1.65 0.25 (ที่พาร 1 บาท) (เทียบพาร 0.10 บาท) 7.35 6.20 2.88 2.26 1.70 2.16 4.90 4.60 2.50 2.66

เปลี่ยนแปลง (%) 2.85 (67.05%) -0.08 (-4.44%) 0.02 (1.01%) -0.01 (-0.39%) 0.14 (127.27%) (เทียบพาร 0.10 บาท) -0.30 (-4.61%) -0.54 (-19.28%) 0.66 (44%) 0.60 (15%) 0.76 (40)

ตารางเปรียบเทียบราคาหุน IPO กับราคาเมื่อเปดซื้อขายในตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย mai หมายเหตุ : AIM แตกพารจาก 1 บาท เปน 0.10 บาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

Professional Station

วีีระชัย ครองสามสี

หน้า 11

(ตอนที่ 2)

ขยับเขาสูวงการวิเคราะหหลักทรัพย แตการทำงานในฝายวิเคราะหก็ตองบอกกอนวา สมัยที่เราเรียนคอนขางเกเรจบแค ปวส. ดังนั้นการที่จะไดงานในตำแหนงงานที่ดี เปนเรื่องคอนขางยาก และเราเองเปนเด็กจากตางจังหวัด (เมืองมะขาวหวาน) ทำใหเราหันไปตัดหนังสือพิมพ พล็อตกราฟ P&F ก็เริ่มดูขาวหุนจากตัว นั้น...ตัวนี้ ตอนนั้นเกิดแนวคิดวาแมจะไมมีความรูสูงๆ แตสิ่งหนึ่งที่เรามีคือพรแสวงในการหา ความรู และก็เปนจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกวันนี้ ไมนาเชื่อถึงผมจะไมไดจบสูงเหมือนคนอื่นๆ ไมได จบเมืองนอกเมืองนา แตดวยความมุงมั่น และความพยายาม หรือสำหรับผมแลวเรียกวา อดทน อดตาหลับขับตานอน อานและศึกษาใหมากทั้งจากตำราและจากประสบการณผูรู ชนิดที่เรียกวาตองไขวควาดวยตนเอง ผมถึงเรียก “พรแสวง” ผมไมมีหรอกครับพรสวรรค ทำ ใหผมยังอยูได ลงมือพล็อตกราฟ..วิเคราะหเทคนิเคิล จากการที่ไมรู ดูเหมือนเปนขอดอยที่ประหนึ่งเปนวิกฤติสำหรับผมในชวงนั้น แตเปลากลับกลาย เปนโอกาส เพราะการที่เราไมรู จึงไมอาย เราไมมีตนทุนทางระดับการศึกษา ที่ตองรักษาหนา ผมจึงอานมันทุกอยางไมวาจะหนังสือพิมพ ตำราไทย-เทศ ไมเกี่ยงเลมไหนใครวาดี ใครวาเจง ผมเรียนรูหมด และไมอายที่จะถามเพื่อใหรูจริงใหไดถึงแกนแท ที่ดีมากสำหรับการปูพื้นในการ วิเคราะหทางเทคนิค ก็คือผมเกิดมาจากสมัยตองพล็อตกราฟดวยตนเอง สมั ย ก อ นไม มี โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่ ป ระมวลผลมาให ใ ช วิเคราะหทิศทางหุนไดงายๆแบบนี้หรอก ตองพล็อตมือ โอเอ็กซ (O/X) ทำ ใหรูแกนแทที่มาที่ไปของทฤษฏีการอานทิศทางความเคลื่อนไหวของการ เปลี่ยนแปลงทิศทางของสิ่งที่วิเคราะห ถึงแกนแทวาขอมูลแตละตัวมา จากรากฐานอะไร สุดทายทำไปเรื่อยๆ จนเริ่มมีความชำนาญ มีความรู ซึ่งความรูไมไดจากการเรียน แตมาจากการแสวงหาและจดจำ ชางสังเกตุ และขยันที่จะจับประเด็นอดีตที่เห็นมาประเมินวิเคราะหทิศทางอนาคต แต ผ มก็ ไ ม ช ะล า ใจคิ ด ว า ตั ว เองใช ไ ด แ ล ว ผมคิ ด ว า ผมต อ งดู แนวทางจากบรรดากูรูที่ตางประเทศ Text Book จากตางประเทศเกี่ยว กับสไตลการดูกราฟจึงเปนอีกสิ่งที่ทำใหมีความรูเพิ่มขึ้นและทำไดดีขึ้น และเปนจุดเริ่มตนในดานนี้ เปดมุมมองใหม ตอมามีการเปลี่ยนงานใหม โดยยายมาอยูที่ บงล.เอกธนา ใน เครือฟนวัน ในตอนนั้นหัวหนาเปดโอกาสใหเรียนรู สมัยกอนการจะเขา มาทำงานวิเคราะหทางดานเทคนิค ยาก..ไมเหมือนเดี๋ยวนี้ การสมัครเขา ทำงานตองทำขอสอบ..ซึ่งไมใชงาย แตแลวก็ทำได ดวยกำลังสมองและ สองแขน หนึ่งปาก อันนอยนิดดวยวัยที่ยังไมเจนตอประสบการณ แถมยัง ไมมีโอกาสไดเรียนอยางคนอื่น คือ..สมัยกอนคนที่จะเรียนเทคนิเคิลตองไปเรียนกับ ดร.สมชาย ภัคภาสวิวัฒน แตผมไมไดมีโอกาสเลย แตเราถาหยุดนิ่งตองจมอยูกับที่ ไมกาวหนาไปไหน คือ..เราเปนเด็กมาจากตางจังหวัดที่มีฐานะยากจน แตถาเราอยูกับที่ก็ไมไดอะไร ในตอนนั้นก็สอบผานและไดทำงานที่ บงล.เอกธนา และก็ พิจารณาแลววาการศึกษาในระดับที่มีอยูคือ ปวส.ไมเพียงพอแลว จึง ตัดสินใจเรียนตอภาคค่ำจนกระทั่งจบปริญญาตรี และปจจุบันเรียนจบใน ระดับปริญญาโท ม.เกริก (จบสถาบันในประเทศลวนๆ ขอใหกำลังใจคน ที่ไมไดจบเมืองนอกก็เกงได และอยาดูถูกสถาบันในประเทศนะครับ)

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

ติดตามตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

แนะนำซื้อ IRP

IVL จะทำเทนเดอรฯ IRP โดยการ แลกหุน Indorama Ventures Co.,Ltd (IVL) ซึ่งเปนผูถือหุนทางตรงและทางออมใน IRP 69% จะทำเทนเดอรออฟเฟอรหุน IRP ดวย การแลกเป น หุ น ของ IVL โดยสั ด ส ว นการ แลกหุนเบื้องตนเปน 1 หุน IRP ตอ 1.232 หุน IVL ซึ่งจะทำให IRP ออกจากตลาดฯ และจะนำ IVL เข า จดทะเบี ย นในตลาดฯ (IPO) แทน ซึ่ ง คาดว า จะเป น ประมาณ 1Q53 ทั้งนี้มีการกำหนดราคาอางอิงของหุน IRP ไวที่ 14 บาท/หุน (โดยใชราคาเฉลี่ย ย อ นหลั ง ถ ว งน้ ำ หนั ก 15 วั น ทำการเมื่ อ 18 ก.ย. 2552 บวกดวยสวนเพิ่ม 13.09%)

Photo Release

Professional Station

หน้า 12

บล.ดีบเี อส วิคเคอรส (ประเทศไทย) IRP แนะนำ ‘ซือ้ ราคาพืน้ ฐาน 16.95 บาท

ฝายวิเคราะหมีมุมมองที่เปนบวก กับการปรับโครงสรางการถือหุนครั้งนี้ โดย มองว า ผู ถื อ หุ น รายย อ ยมี ค วามเสี่ ย งจำกั ด เมื่อพิจารณาจากสัดสวนการแลกหุนดังกลาว ในดานธุรกิจ ก็ทำใหการผลิต PET ของ IRP มีความเชื่อมโยงกับสินทรัพยที่มีอยูของกลุม มากขึ้ น ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด อั ต ราผลตอบแทนต อ สินทรัพยที่ดีขึ้น คาดวามูลคาทางการตลาด (Market Cap) ของ IVL จะสูงกวา IRP กวา เทาตัวเปน 1.0-1.5 พันลานดอลลารสหรัฐ (IRP เทากับ 550 ลานดอลลารสหรัฐ) เปด โอกาสใหนักลงทุนสถาบันใหญๆสามารถเขา มาลงทุนในบริษัทไดมากขึ้น

ยังคงแนะนำซื้อ IRP โดยใหราคา ตามพื้นฐานของบริษัทเทากับ 16.95 บาท อิงกับ PE ป 53 ที่ 8 เทา โดยราคาอางอิงของ IRP ที่ 14 บาทเปนตัวพยุงราคาหุน และทำ ให ค วามเสี่ ย งขาลงของ IRP จำกั ด มาก ขณะที่มี Upside ในระยะยาวจากการที่ IVL มีธุรกิจสวนเพิ่มนอกเหนือจากที่ IRP มี PET 1.39 ลานตันตอป ซึ่งไดแก PTA กำลังการ ผลิต 1.59 ลานตันตอป, โพลีเอสเตอร 3.95 แสนตันตอป

MILL สงเสริมการศึกษา

คุณสุทธิรัตน ลีสวัสดิ์ตระกูล (ขวา) รองกรรมการผูจัดการฝายการเงิน บริษัท มิลลคอนสตีลอินดัสทรีส จำกัด (มหาชน) หรือ MILL มอบทุนการศึกษา และสารารุกรม ใหกับโรงเรียนวัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมดานการศึกษา ใหกับเยาวชนไทย อันจะนำไปสูการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และประเทศชาติตอไป โดยมีนายสมภพ บุญกลั่น (ซาย) ผูอำนวยการ โรงเรียน เปนผูรับมอบ

www.istationnews.com


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 13

¢ÍãËŒà¨ÃÔÞ..à¨ÃÔÞ

?

คำตอบก็คือ UNIQ มาต อ กั น เลยกั บ ป ญ หาหุ น ฮาเฮประจำ วันนี้..มาทายกันคะวา หุนอะไรชื่อเหมือนเจาวาย รายที่แผลงฤทธิ์รอนแรง ทำลายผิวสพรั่งของ สตรีใหหมองหมนดำคล้ำ คำใบคือ ชื่อหุนมีอักษรยอขึ้นตนดวยตัว U หุบยิ้มนิดนึงคะปาขา..ฉีกยิ้มซะกวางขนาด นั้น ประเดี๋ยวตีนกาขึ้น “หมดหลอ” ละจะหาวาสวยไม กิจการมีความเกี่ยวของกับเบียรชางงงงงงงงงงง เฉลยฉบับวันพรุงนี้นะจะ เตือน....รูคะ..รู..ชวงนี้กระเปาตุงเชียว วุย!!!! ไมคิด ลึกนะคะดารหลิง กระเปาไมใชเพราะนั่น นนนนน..นะ...แตเปนเพราะพักนี้กำรี้กำไรจากการลงทุนเยอะ เลนตัวไหนเปน ใช ใช ใช ใช...กำไร กำไร กำไร ขอใหรวย ทุ ก คนเลยค ะ ..เพราะคอนเซปส ข อง สตรอเบอรรี่คือพี่ๆ มีตังค หนูก็สบายใจ ก า วให ทั น โลกอั น ชาญฉลาดด ว ยคอร ส สวัสดีกับพุธที่ 23 กันยายน Training กับ eFinanceThai ที่เปดรับนักลงทุนทุก 2552 คะที่รัก..วันนี้สตรอเบอรรี่วาถา ทานเขาสู eFin Smart Training Center ดวยการ ไม มี เ หตุ ก ารณ ร า ยแรงหุ น ไทยของ อบรมโปรแกรมใหมลาสุดกับการใชงานในระบบของ เราคงจะทะยานต อ ไปได เ ลยอ ะ ค ะ eFinanceThai พรอมกับรูปแบบตัวโปรแกรมใหมที่ แบบชิล-ชิล ซะดวย..เพราะดูปจจัยรอบ ชื่อวา eFin Smart Portal พื้นฐานกลยุทธ และ ดาน ส.บ.ม. (แปลวา..สะ บาย มาก) เทคนิ ค เพิ่ ม เติ ม ที่ เ หมาะกั บ การใช ง านได อ ย า งมี สวนตัวของคนสวย อะคะ..ตอง ประสิทธิภาพ กับหลักสูตร บอกวาดีใจมาก..ถึง..มากที่สุด ก็หุนที่คน สวยแนะนำไปคือ TASCO อะ-โห!!! คุณ Intro พระ..เมื่อวานนี้ปดที่ 28.75 บาท เพิ่มขึ้น Basic 3 บาท ซื้อขายรวม 106.104 ลานบาท Advance อะไรจะแมนขนาดนั้นคะปาขา...แตขอบ อกวาไมไดมาจากดวงคะ..เกิดจากการ Meeting ทำการบานลวนๆ เลย Workshop strategic ถามว า หุ น ที่ อ ยู ใ นสายตา ของสตรอเบอร รี่ ต อนนี้ มี อ ะไร บาง...เอาเปนวา ชัดๆ เนนๆ นะคะ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด เสี่ยขา..เพราะวันนี้ไมมีคำขยายคะ . . . ที่ ส ต ร อ เ บ อ ร รี่ ช อ บ ม า ก ก ก กก..และ...ชอบเปนพิเศษในระยะนี้ คือ BANPU - PTT - PTTEP PTTAR - TASCO - PS - LPN - LOXLEY - TOP และที่กำลังเล็งๆ เหล ก็คือ หุนเหล็ก (S2) หุนรับเหมากอสราง (ITD-CK) ก อ นจากกั น วั น นี้ มี เ รื่ อ งดี ๆ มาฝากอี ก และหุนสื่อสาร (TRUE - DTAC- ADVANC) แลว..สำหรับพี่ๆ ที่ตองการรูทันหุนและลงทุนแลวได ทอง ไมวาอยูที่ไหนก็เปนทองนะคะ ขนาด กำไรละก็...งานนี้ขาดไมไดเลย จาก บล.ไอรา เคา Gold Futures เมื่อวันกอนปรับลดลงไปแรงซะ 150 เตรียมจัดสัมมนาครั้งใหญ Quality Investment บาท แตวานนี้ก็กูหนารีบาวนกับมาเทากันเลย ทอง for Quality Profit (QIQP) Special เนนใหความ โลกเองก็ยืน 1,000 เหรียญ แบบชิล ชิล ซะดวย สวน รู ใ นทฤษฎี ท างการเงิ น ที่ ใ ช ใ นการลงทุ น ทั้ ง ทองลวงหนากลับมายืน 16,000 อีกครั้ง เสน เทคนิค 6 วิชา ไดแก Fund Flow , Fundamental , Elliot เลยพาลดูสวยตามไปดวยเลย งานนี้คุณพี่มยุรี แหง Wave Theory , Technical Analysis , New บานกิมเอ็งบอกมาวา ใครที่มีขาซื้อก็ถือไดหายหวง แต Analysis และ The Psychology of Investing พี่ๆ ใครที่จะเขามาเปดรอบใหม ก็รอราคายอซักนิ๊ดส..ส..ส จะไดทราบกลยุทธการลงทุนทั้งหุนและตราสาร ทุนจะไดถูกหนอย แนวรับก็ 16,000 บาท แนวตาน ทางการเงินอื่น สนใจรวมงานไดจะ.. วันเสารที่ 16,100 บาท 26 กันยายน 2552 เวลา 13.00 - 17.00 น. หอง ไดเวลาเฉลยคำถามที่ถามไปวา หุนอะไร ประชุม Auditorium TOT อาคาร 9 (บริษัท ทีโอที ชื่อเหมือนน้ำแข็งหลอด? จำกั ด (มหาชน)(ถนนแจ ง วั ฒ นะ) วิ ท ยากรผู

บรรยาย คื อ คุ ณ นิ พ นธ สุ ว รรณประสิ ท ธิ์ ผู ช ว ย กรรมการผูจัดการ (สายการตลาดลูกคาทั่วไป 3) บล. ไอรา สนใจสำรองที่นั่งฟรี!! (ไมมีคาใชจายรับเพียง 600 ที่นั่งเทานั้น) ที่ 0-2684-8888 ตอ 8867-8 ได ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถัดไปอีกนิด วันที่ 8 ตุลาคม 2552 บล.บี ฟท เตรียมจัดสัมมนาในหัวขอ “สภาวะตลาดหุน และแนวโนมการลงทุน” เริ่มเวลา 8.30-12.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ ไทย ..งานนี้นำทีมโดยนักวิเคราะหมือฉมัง ของเมืองไทย “เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก” และที ม งาน....สนใจสำรองที่ นั่ ง ได ที่ 02-2002000 ตอ 0 ปล.งานนี้ฟรี! ไมเสีย คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นจาาาา ก อ นยกมื อ บ า ย-บาย ขอแสดง ความยินดีกับพี่ชายสุดที่เลิฟของสตรอเบอร รี่...อิ อิ..พี่เด็กแนวอะคะ (รณกฤต สาริน วงศ ) แห ง บล.คั น ทรี่ กรุ ป วั น เสาร ที่ 26 นี้...ตั้งแต 9 โมงเชาถึงเที่ยง...จะมีงาน เปดตัว “Pocket Book เด็กแนว” ณ โถง นิทรรศการชั้น1 อาคารตลาดหลักทรัพยฯ แฟนคลั บ ของพี่ เ ค า ที่ ส นใจเข า ร ว มงานได ค ะ ...ฟรี ! !! ไม เ สี ย ค า ใช จ า ย อะไรเลย นอกจากจะได รั บ การแจก ลายเซ็นตจากพี่เด็กแนวตัวเปนๆ แลว ยั ง จะได รั บ รู ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก (แต ไ ม ลั บ ) เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ ล งทุ น และแนวโน ม ตลาดหุนไทย พรอมหุนเด็ดนาลงทุน ในช ว งที่ เ หลื อ ของป อี ก ด ว ย โดยนั ก วิเคราะหชั้นนำของเมืองไทย คุณเผดิมภพ สงเคราะห กรรมการผูจัดการ บล.กสิกร ไทย,คุณเตชธร ลาภอุดมสุข ผูอำนวยการ อาวุโสฝายกลยุทธการลงทุนสายงานวิจัย บล.เอเซียพลัส และคุณวีระชัย ครองสาม สี ผูอำนวยการอาวุโสฝายกลยุทธการลงทุน บล.ฟารอีสท อีกดวยคะที่รัก

รณกฤต สารินวงศ www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ นาจะ เคลื่อนไหวในแดนบวกได ซึ่งสัญญาณ เม็ดเงินของนักลงทุนตางชาติยังคงไหล เขามาในหุนที่ราคายังออนตัว ประเด็นที่ ตองติดตาม คือ การประชุมของธนาคาร กลางสหรัฐหรือ เฟด ในวันที่ 22-23 ก.ย. 52 นี้ แนะซื้อ PTTCH และ SCC โดย มองว า ยั ง ได รั บ ประโย ชน จ ากส ว นต า ง ราคาผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ในช ว ง ไตรมา ส 3/52 รวมถึ ง กลุ ม สื่ อ สาร รับเหมากอสราง และกลุมบานและที่ดิน ประเมิ น กรอบแ นวต า นดั ช นี ฯ ไว ที่ 722 - 730 จุด สวนแนวรับ 702 - 707 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้ นา จะแกว ง ตั ว ผั น ผวนสู ง เนื่ อ งจากวานนี้ ดั ช นี ฯ ปรั บ ตั ว ขึ้ น มามากและสู ง กว า ตลาดหุนในภูมิภาค โดยระหวางวันอาจ จะมี แ รงขายทำกำไรออกมา ดั ง นั้ น จึ ง ประเมินกรอบแนวรับไวที่ 715-717 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 727-730 จุด

หน้า 14

ประเ มิ น ดั ช นี ฯ วั น นี้ ว า หาก พิจารณาจากสัญญาณทางเทคนิค การ เคลื่อนไหวนาจะเปนในลักษณะแกวงตัว ในกรอบแนวรับแนวตาน 710-720-730 จุ ด ระหว า งวั น อาจมี แ รงขา ยทำก ำไร ออกมา โดยใหติดตาม การประชุมของ ธนาค ารกล างสห รั ฐ หรื อ เฟด ในวั น ที่ 22-23 ก.ย. 52 นี้ และทิศทางตลาดหุน ตางประเทศ กลยุทธ ระยะสั้นรอซื้อเมื่อ ออนตัว หุนในกลุมพลังงาน PTT PTTEP และ BANPU

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552 Top 20 by value

หน้า 15

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 215 ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552

09.30

อัสซุสเทค คอมพิวเตอร แถลงขาวแนะนำเนวิเกเตอร พีดีเอโฟน “garmin-asus Nuvifone M20” โรงแรม เลอ ฟนิกซ สุขุมวิท 11

10.00

ไทยชูการ มิลเลอร ขอเชิญสื่อมวลชนรวมงาน “เจาะลึกความตองการน้ำตาลและ เอทานอล: โอกาสของชาวไรออย” อาคาร เอส. พี. (IBM)

13.00

บลจ.ธนชาต จัดงานแถลงขาวเปดตัวโครงการ ThaiBMA Bond Star Challenge 2009 อาคารเพลินจิตทาวเวอร

13.30

ธนาคารกสิกรไทย และ ไออารพีซี จัดงานงานแถลงขาวความรวมมือการเปดให บริการระบบ IRPC ideal SOLUTION โรงแรมแกรนด มิลเลเนียม สุขุมวิท

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร

13.30

ทีวีบูรพา รวมกับ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี แถลงขาว “คนคนฅน อวอรด” ครั้งที่ 1 ตึกปฏิบัติการชั้น 6 โมเดิรนไนนทีวี

--บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย

18.30

เครื่องสำอาง Make Up For Ever จัดงาน ฉลอง 25 ป เครื่องสำอาง Make Up For Ever โพสต สปอรต คลับ

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

--ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 23 ก.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 23 ก.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement