Page 1

Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

5 5 6 7

โบรกฯ รุมชี้ SCB มีคาที่ 58-91 บาท สวนใหญเชียรซื้อ หลังมีกำไร 1.07 หมื่นล.

โบรกเกอรตีคา SCB หลังรายงานกำไร 6 เดือนที่ 10,781 ลานบาท และแมกำไรไตรมาส 2/52 ลดลง 10.0% จากปกอน แตก็ยังเชื่อมั่นใน โครงสรางธุรกิจอันแกรง 6 คายหลักทรัพยชั้นนำจึงพรอมใจเชียรซื้อ มองราคาที่ควรจะเปนสูงสุดที่ 91 บาท ขณะที่บางคายแนะขายและถือ โดยฝายที่มองคาต่ำใหเปาหมายเพียง 58 บาทขาดตัว ต‡อหนˆา 3

News Station

เปดบัญชีเทรดหุน จีนพุง สุดรอบ 18 เดือน CIG ออนตัวคอยรับ SSI ลอยลำ คลังสูญรายได 300- 400 ลบ.เวน ภาษีเงินได ดบ.ออมทรัพย

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

12

Professional Station

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

PTTEP กำไร Q2 ทะลุ 7 พันล. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม DELTA ราคาพื้นฐาน 15.18 บาท

ใครปน หุน ..ยกมือขึน้ !!! พักฐาน

ศาลสั่งหามอุทธรณหลังตัดสิน TT&T ตั้ง ‘พี แพลนเนอร’ บริหารแผนฟนฟู

ศาลลมละลายกลางพิพากษา TT&T ใหอยูภายใตการฟนฟูกิจ การตามเเผนของ ‘พี แพลนเนอร’ พรอมสั่งหามผูคัดคานยื่นอุทธรณ ด า นผู ก ำชั ย ลั่ น จะต อ งมี ก ารโยกย า ยหรื อ โละผู บ ริ ห ารชุ ด เดิ ม ให สอดคลองกับนโยบายใหม คาด 3-5 เดือนทำแผนเสนอ ขณะที่ทนาย ‘ทีทีแอนดที’ กำลังเตรียมอุทธรณตอศาลฎีกาภายใน 30 วัน ต‡อหนˆา 4

กวนปนหุนจงระวังตัว ผนึกสัญชาตญาณ

“เสือ”

ตอนที่ 26

ต‡อหนˆา 11

ดีเอสไอจองไลลา หลังไดชื่อจาก ก.ล.ต. คณะกรรมการคดีพิเศษรับงานคดีปนหุนมาสะสางหลัง ก.ล.ต. จดโพยรายชื่อบุคคลตัวแสบสงให เนื่องจากตองสงสัยวาเจตนาสราง ราคาหุนลอนักลงทุนรายยอยไปติดกับดัก อีกทั้งพบมีการพัวพันเลี่ยงภาษี ตั้งแตป 48-51 วงเงินเกิน 5 พันลานบาท หวั่นถาไมเอาจริงจะกระทบ หนาตาการลงทุนของชาติ รวมถึงกระเทือนระบบเศรษฐกิจ ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

หน้า 2

(อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดขอนแกน)

ตอน ลงทุนอยางเซียน กับโปรแกรมอีไฟแนนซไทย เนื่องในโอกาสที่ไดมีการพัฒนาโปรแกรมอีไฟแนนซไทยตัวใหมขึ้น ที่มีชื่อเรียนวา eFin smart portal ซึ่งเปนเวอรชั่นลาสุดที่มี ประสิทธิภาพสูง โดยมีการปรับปรุงขอดอยที่ผานมาของเวอรชั่นเดิม และมี การเสริมหลากหลายฟงกชั่น ที่เปนความตองการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและสรางความเขาใจในการใชงาน ใหกับนัก ลงทุนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเขาไป จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูในการลงทุนประกอบกับ การใชโปรแกรม ใหกับนักลงทุนและเจาหนาที่การตลาด

ฟรี ! !!! ที่ จังหวัด ขอนแกน ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2552

เวลา 08.30 น.- 12.00 น ณ.โรงแรม เจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแกน หอง ศรีจันทร 1 ชั้น 4 โดยกำหนดผูเขารวมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 150 เทานั้น!!!!

สำรองที่นั่งดวน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!!

นักลงทุนทานใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพยที่ทานเปน สมาชิกอยู ที่สาขาขอนแกน หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.


News Station

หน้า 3 Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552 โบรกฯ รุมชี้ (ตอจากหนา 1) กูในสวนของเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ด อ ยคุ ณ ภาพ (NPLs) ณ วั น ที่ Ratio) ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จาก 81.7% ฝายวิเคราะห บล.กิมเอ็ง และการปลอยสินเชื่อใหมที่ลดลง 30 มิ.ย. 52 ที่ 49,832 ลานบาท ณ สิ้นไตรมาส 1/52 เปน 84.0% ทังนี้เชื่อวาธนาคารจะมี คิดเปนรอยละ 4.7 ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นไตรมาส 2/52 (ประเทศไทย) ระบุ ว า ตั ว เลข อย า งไรก็ ดี แม ว า ผล รายงานกำไรสุ ท ธิ ไ ตรมาส 2/52 การทบทวนลดเปาหมายสินเชื่อป ลดลงเล็กนอย 94 ลานบาท จาก ของ SCB ที่ 5,234 ลานบาทนั้น 52 ลงจากเดิ ม ที่ ตั้ ง ไว ป ระมาณ สิ้นไตรมาส 1/52 ที่มี NPLs อยูที่ ประกอบการไตรมาส 2/52 มี นับวาใกลเคียงกับที่คาดไวที่ 4,968 5-7% โดยทางฝายวิจัยของเราได 49,926 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ แนวโนมที่ลดลง แตก็เปนไปตาม ลานบาท สำหรับกำไรสุทธิงวด 6 ตั้งเปาหมายสินเชื่อป 52 ของ SCB 4.6 ของสิ น เชื่ อ รวม ในขณะที่ ภาวะเศรษฐกิ จ และมี ลั ก ษณะ เดือนแรกของป 52 อยูที่ 10,781 ไวที่ 4% สั ด ส ว นค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ต อ เชนเดียวกันกับภาพรวมของกลุม SCB รายงานยอดสินเชื่อ สิ น เชื่ อ ด อ ยคุ ณ ภาพ (Coverage ธนาคาร โดยเราเชื่อวาเศรษฐกิจใน ล า นบาท คิ ด เป น 52.8% ของ ครึ่ ง ป ห ลั ง มี แ นวโน ม ที่ ดี ขึ้ น และ ประมาณการกำไรสุทธิป 52 ของ SCB นาจะเปนหนึ่งในธนาคารที่ได เรา โดยกำไรสุ ท ธิ ไ ตรมาส 2/52 Siam City Securities Co.,Ltd บริ ษ ท ั หลั ก ทรั พ ย นครหลวงไทย จำกั ด ประโยชน จ ากการฟ น ตั ว ของ ลดลง 10.0% จากไตรมาสเดียวกัน เศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากมี ฐ านเงิ น ของป ก อ น (yoy) สาเหตุ ห ลั ก มา กองทุนที่แข็งแกรง มีสภาพคลองที่ จาก เพียงพอ และมีโครงสรางธุรกิจที่ดี 1) สินเชื่อที่ชะลอตัวอยางตอ ประกอบกับ SCB เปนธนาคารที่มี เนื่องในชวงครึ่งปแรกประกอบกับ พิเศษ ! เพียงแนะนำคนรูจักมาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารอนุพันธ ป จ จั ย พื้ น ฐานแข็ ง แกร ง มี ROE NIM ที่ ป รั บ ตั ว ลดลงในช ว งครึ่ ง ป สูงสุดในกลุม แตเนื่องจากหุน SCB แรกจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เปนหุนที่มีคา beta สูงเปนอันดับ ในชวงที่ผานมา โดย NIM ลดลง ลู ก ค า บริ ษ ท ั ฯ* ตนๆของกลุมธนาคาร จึงมีความ จาก 3.90% ในไตรมาส 2/51 มา ผั น ผ ว น ไ ป ต า ม ทิ ศ ท า ง ต ล า ด อยูที่ 3.34% ในไตรมาสนี้ ค อ นข า งมาก ดั ง นั้ น จึ ง แนะนำใน 2) ค า ใช จ า ยดำเนิ น งานที่ โปรโมชั น ่ สำหรั บ ลู ก ค า ใหม ท เ ่ ี ป ด บั ญ ชี ฯ ลักษณะ ‘ซื้อเมื่อออนตัว’ ภายใต เพิ่มขึ้น 8.5%yoy นาฬกาวัดอุณหภูมสิ ดุ เก ภาวะตลาดที่ผันผวนในปจจุบันนี้ ห า ก เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือ ตราสารอนุพันธ โดยใหมูลคาที่เหมาะสมที่ 82.00 ไตรมาสกอนพบวากำไรสุทธิลดลง และเริ่มใชบริการกับบริษัท ระหวาง 1 พ.ค.52-31 ก.ค.52 บาท/หุน อางอิงกับ 2.0 เทาของ 5.6%qoq สาเหตุหลักมาจาก รับฟรีนาฬกาวัดอุณหภูมิ 1 เรือน มูลคาทางบัญชีป 52 1) ค า ใช จ า ยดำเนิ น งานที่ เพิ่มขึ้น 10.9% จากการปรับปรุง หมายเหตุ : เมือ่ ลูกคาใหมทแี่ นะนำเริม่ ใชบริการกับบริษทั ระหวาง 1 พ.ค.52 - 31 ก.ค.52 ขอสงวนสิทธิลกู คาบริษทั ฯและลูกคาใหม รับของทีร่ ะลึกเพียงทานละ 1 ชิน้ เทานัน้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ สำรองฯสำหรับ รายการที่ยังไมสามารถเรียกคาสิน สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไหมทดแทนจากการประกันภัยตอ โทร 02 624 8888,02 624 8965 ของบริษัทยอย และคาใชจายพนัก www.scis.co.th งานจากโครงการเกษียณอายุกอน Meet Your wealth @SCIBS กำหนด SCIBS เพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินดวยพลังความคิดที่ไมสิ้นสุดกับเรา 2) ธนาคารกลับมาเสียภาษีใน อั ต ราเกื อ บปกติ ที่ 27.7% ใน คำแนะนำการลงทุนจากโบรกเกอร ไตรมาสนี้ ในขณะที่ไตรมาสกอนมี บริษัทหลักทรัพย คำแนะนำ อัตราภาษีที่แทจริงเพียง 23.2% บล.เคจีไอ แนะนำ ซื้อ ที่ราคาพื้นฐาน 91.0 บาท นอกจากนี้ SCB รายงาน ยอดสินเชื่อคงคาง ณ วันที่ 30 มิ.ย. บล.ฟนันเซีย ไซรัส แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสม 85 บาท 52 ที่ 906,789 ลานบาท เพิ่มขึ้น บล.ดีบีเอส วิคเคอรส แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 85 บาท 4,904 ลานบาท หรือ 0.54% จาก บล.ยูไนเต็ด แนะนำซื้อ โดยมีราคาเปาหมาย 83 บาท สิ้นไตรมาสกอน สวนใหญมาจาก การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจขนาด บล.กิมเอ็ง ‘ซื้อเมื่อออนตัว’ มูลคาเหมาะสมใหมที่ 82.00 บาท ใหญ แตอยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับ บล.กรุงศรีอยุธยา แนะนำ “ซื้อ” มูลคาพื้นฐานป 52 ที่ 82 บาท สิ้ น ป ก อ นสิ น เชื่ อ ลดลง 1.1%ytd บล.เกียรตินาคิน แนะนำถือ คงราคาเหมาะสมไวที่ 74 บาท หรือ 10,131 ลานบาท เปนผลจาก บล.ทิสโก แนะนำ“ขาย” ราคาเปาหมายที่ 58 บาท ก า ร ล ด ล ง ข อ ง สิ น เ ชื่ อ ใ น ช ว ง ไตรมาส 1/52 จากการชำระคืนเงิน สถาบันวิจัยนครหลวงไทย อยูระหวางการปรับประมาณการผลประกอบการและมูลคาเหมาะสม

โปรโมชั่น SCIBS Get Member

สำหรับราคาหุน SCB วันที่ 22 ก.ค. 2552 ปดที่ 73.25 บาท


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552 อยางไรก็ดี เบื้องตนบริษัท ศาลสั่งหาม (ตอจากหนา 1) วานนี้ผูพิพากษาศาลลม จะมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารของ ละลายกลาง เปดเผยวา ศาลฯ มี TT&T เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ คำสั่งแตงตั้ง บริษัท พี แพลนเนอร นโยบายการทำงานและความ ให เ ป น ผู ท ำแผนฟ น ฟู กิ จ การของ เหมาะสม โดยจะมี ก ารพิ จ ารณา บมจ.ทีที แอนด ที (TT&T) ซึ่งเปน เปนรายไป ไปตามกฎหมาย พรอมทั้งมีคำสั่ง สำหรับนโยบายการทำงาน ไมใหผูคัดคานยื่นอุทธรณ จะเน น การดู แ ลลู ก ค า ไม ใ ห ไ ด รั บ ด า น น า ย ช ำ น า ญ ผลกระทบ รวมถึงพนักงาน TT&T ปราโมชญ ไ พบู ล ย กรรมการ ขณะที่ ท นายความของ บริ ษั ท พี แพลนเนอร ในฐานะผู TT&T เป ด เผยว า ได เ ตรี ย มยื่ น บริหารแผนฟนฟูกิจการของ TT&T อุทธรณคำสั่งศาลลมละลาย ที่แตง เปดเผยวา หลังจากที่ศาลฯมีคำสั่ง ตั้ง พี แพลนเนอร เปนผูบริหารแผน ให บ ริ ษั ท เป น ผู บ ริ ห ารแผนฟ น ฟู ฯ ฟนฟูฯตอศาลฎีกาภายใน 30 วัน ของ TT&T แล ว บริ ษั ท จะ เนื่องจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย ดำเนิ น การทำแผนฟ น ฟู ฯ ของ ใชดุลยพินิจดวยความไมชอบธรรม TT&T โดยคาดวาจะใชเวลาไมเกิน และถูกแทรกแซงโดยขาดความมี 3-5 เดือน อิสระในการโหวตเลือกผูทำแผน

News Station

หน้า 4

หลักทรัพยธนชาต

Thanachart Seaurities

www.TNSitrade.com บริการซื้อขายหลักทรัพยและ ตราสารอนุพันธผานระบบอินเทอรเน็ต สนใจการลงทุนหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม...

กวนปนหุน (ตอจากหนา 1)

วานนี้ ค ณะกรรมการคดี พิ เ ศษ (กคพ.) ที่ มี นายสุ เ ทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน โดยที่ประชุมมีมติรับ คดีอาญาไวเปนคดีพิเศษ 5 เรื่อง ไดแก 1 ) ค ดี ป น หุ น ซึ่ ง สำนั ก งานกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ ตลาดหลักทรัพย ( ก.ล.ต.) ไดสง ร า ย ชื่ อ บุ ค ค ล ต อ ง ส ง สั ย ว า มี พฤติ ก ารณ ร ว มกั น ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ในลั ก ษณะของการสร า ง ราคาหลักทรัพยที่มีการซื้อขายใน ศูนยซื้อขายหลักทรัพยใหราคาผิด ไปจากภาวะปกติของตลาด (ปน หุน)ทำใหบุคคลทั่วไปเขาใจหลัก ทรัพยในกลุมที่มีการซื้อขายกันมี ราคาสู ง จึ ง ส ง เรื่ อ งให ดี เ อสไอ ตรวจสอบ นอกจากนี้ จากการ ตรวจสอบเบื้องตนยังพบวา มีการ ยักยอกทรัพยของนิติบุคคล ตาม กฎหมายว า ด ว ยการกำกั บ หลั ก ทรัพยฯ และหลบเลี่ยงภาษีอากร ระหวาง พ.ศ.2548-2551 มีวงเงิน กว า 5,000 ล า นบาท ซึ่ ง บอร ด กคพ. พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า เป น เรื่องที่อาจกระทบตอความเชื่อมั่น ตอระบบการซื้อขายหลักทรัพยใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย โ ดยรวม และ

กระทบตอระบบเศรษฐกิจการคลัง ของประเทศ จึงมีมติใหรับเปนคดี พิเศษ 2) กรณี ก ลุ ม บุ ค คลร ว ม กันฉอโกงประชาชนโดยการหลอก ลวงใหโอนเงินผานเครื่องเบิกถอน เงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) มีขอเท็จ จริงโดยสรุปกลาวคือ ตามที่มีขาว ปรากฏตอสื่อมวลชนถึงกลุมมิจฉา ชี พ ที่ ฉ อ โกงประชาชนด ว ยการ โทรศัพทติดตออางเปนเจาหนาที่ กรมสรรพากร และหลอกลวง ประชาชนให โ อนเงิ น ผ า นเครื่ อ ง เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) เพื่ อ ชำระภาษี นั้ น ดี เ อสไอใช อำนาจตามพ.ร.บ. การสอบสวน คดี พิ เ ศษ ส ง เจ า หน า ที่ แ ฝงตั ว ไป อยูในกลุมผูกระทำผิดระหวางหวง เดื อ นมิ ถุ น ายนที่ ผ า นมา จน สามารถสืบหาพยานหลักฐานพอที่ จะดำเนิ น คดี กั บ คนร า ยได การ กระทำดังกลาวเปนความผิดฐาน ฉ อ โกงประชาชนตามประมวล กฎหมายอาญา 3) คดี ฆ าตั ด ตอนในห ว ง สงครามยาเสพติ ด จากเหตุ ฆาตกรรมนายประวิ ท ย สั ต วุ ธ ที่ อำเภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด กาฬสินธุ ซึ่งญาติของผูตาย ไดยื่น

Internet Hotline : 0-2217-8900 ใหการลงทุนเปนเรื่องงาย สะดวก ปลอดภัย ทันกับความตองการของคุณ ตลอด 24 ชม. เรื่องตอดีเอสไอ ใหตรวจสอบการ เสียชีวิตของนายประวิทย ซึ่งแขวน คอตายที่บริเวณสระกุดน้ำกิน ซึ่ง เปนสวนสาธารณะ ในเขตอำเภอ อำเภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ จั ง หวั ด กาฬสินธุ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2547 โดยญาติของผูตายแจงวาผูตายมี ความขัดแยงกับเจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่ เกรงวาจะถูกฆาตกรรมอำ พราง จากการสืบสวนของดีเอสไอ พบวากอนเสียชีวิต นายประวิทย เ ป น ผู ต อ ง ส ง สั ย ค ดี ท ำ ร า ย เจ า หน า ที่ ต ำรวจ แต ภ ายหลั ง ได ปลอยตัวไป และมีการเรียกตัวให มารับสิ่งของ ที่สถานีตำรวจภูธร เมืองกาฬสินธุ กอนจะหายตัวไป และมี ผู พ บเป น ศพแขวนคอตาย จึงมีเหตุสงสัยวาอาจเกี่ยวของกับ การกระทำของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ บอร ด กคพ. เห็ น ว า กรณี ดั ง กล า ว อาจเป น คดี ค วามผิ ด ทางอาญา และมี เ จ า หน า ที่ ต ำรวจในพื้ น ที่

เกี่ยวของ จึงมีผลตอความเชื่อมั่น ในการดำเนิ น คดี อ าญาโดยเจ า พนั ก งานตำรวจ มี ค วามซั บ ซ อ น ประกอบกั บ เป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จึ ง มี ม ติ รั บ เรื่ อ งนี้ เปนคดีพิเศษ 4) คดีความผิดทางอาญา กรณีกรมสรรพากรขอใหดำเนินคดี อาญา กิ จ การ ร ว มค า บริ ษั ท พรี เ มี ย ร เอ็ น เตอร ไ พรซ จำกั ด (มหาชน) บริษัท เพท เอ็นจิเนียส อิงค และบริษัท ล็อควูด แอนดรูส นิว แนมอิงค (กิจการรวมคา พีอีเพท/แลน) หลี ก เลี่ ย งภาษี อ ากร ตามประมวลรั ษ ฎากร ระหว า งป พ.ศ. 2544-2545 มู ล ค า ความ เสียหายกวา 200 ลานบาท และ 5 คดี ค วามผิ ด ฐานดู ห มิ่ น สถาบั น เบื้ อ งสู ง ซึ่ ง เป น ความผิ ด ทาง อาญาตามมาตรา 112


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

จีนเตรียมคุมเขมการเพิ่ม กำลังการผลิตอุตฯเหล็ก

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า รัฐบาลจีนเตรียมควบคุมการเพิ่มกำลังการผลิต ในอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อปองกันภาวะอุปทาน ส ว นเกิ น สู ง หลั ง กำลั ง การผลิ ต เหล็ ก สู ง กว า ความตองการในประเทศมาก นายซู ฮ อ งเหริ น โฆษกกระทรวง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและอุ ต สาหกรรมจี น กลาววา ความตองการเหล็กในประเทศขณะนี้ อยูที่ 500 ลานตัน/ป ขณะที่กำลังการผลิตมีสูง ถึง 660 ลานตัน/ป ทำใหรัฐบาลจำเปนตองเขม งวดในการควบคุมการขยายกำลังการผลิต โดยในครึ่งปแรก ปริมาณการผลิตเหล็ก ต น น้ ำ ในจี น เพิ่ ม ขึ้ น มาอยู ที่ 266.6 ล า นตั น สูงสุดเปนประวัติการณ หลังมาตรการกระตุน เศรษฐกิ จ 586 พั น ล า นดอลลาร เ ริ่ ม ส ง ผล ขณะที่สมาคมผูผลิตเหล็กและเหล็กกลาแหง ประเทศจีนคาดวา ในปนี้ปริมาณการผลิตเหล็ก ในจีนจะอยูที่ 460 ลานตัน ‘อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ควรจะต อ งผลิ ต เหล็ ก ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการ และ

News Station

หน้า 5

หลี ก เลี่ ย งการเพิ่ ม กำลั ง การผลิ ต ส ว นเกิ น ผู ป ระกอบการจึ ง ควรชะลอลงทุ น รั ฐ บาลจะ เ ข ม ง ว ด ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น ภ า ค อุตสาหกรรมเหล็กมากขึ้น เนื่องจากมีอุปทาน สวนเกินสูงเกินไป’ นายซูกลาว

‘ผลที่ อ อกมาไม ท ำให ป ระหลาดใจแต อยางใด เปนสิ่งที่เราคาไวแลว หลังเกิดวิกฤตตลาด เงินลมสลาย แตขาวดีคือขณะนี้การฟนตัวในตลาด เงิ น กำลั ง เป น โอกาสให เ ราเริ่ ม กลั บ การสร า งผล ตอบแทนที่สูงในระยะยาวอีกครั้ง’ นายเดียรกลาว

บำเหน็จบำนาญแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย หรือ คา ลเปอรสเปดเผยวา ในปบัญชี 2008 สิ้นสุดเดือน มิ ถุ น ายนที่ ผ า นมา กองทุ น บริ ห ารผลตอบแทน ติดลบ 23.4% มากที่สุดเปนประวัติการณ สะทอน ถึงผลกระทบที่รุนแรงจากวิกฤตการเงินครั้งรายแรง ที่สุดนับแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยคาลเปอรส ระบุวา มูลคาสินทรัพย สุ ท ธิ หรื อ เอ็ น เอวี ข องกองทุ น ณ สิ้ น ป บั ญ ชี ดั ง กล า วอยู ที่ 183.7 พั น ล า นดอลลาร ลดลง 23.4% หลั ง มู ล ค า สิ น ทรั พ ย ป ระเภทหลั ก ทรั พ ย ลดลง 28.5% ประเภทอสังหาริมทรัพยลดลง 35% และประเทศการลงทุนทางเลือกลดลง 31% ขณะที่ มูลคาสินทรัพยประเภทพันธบัตรเพิ่มขึ้น 0.6% นายโจเซฟ เดียร ประธานเจาหนาที่บริหาร ด า นการลงทุ น ของคาลเปอร ส กล า วว า ผลการ ดำเนินงานในปบัญชีดังกลาวเปนไปตามที่ประเมิน ไว เนื่องจากวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯและ ลุกลามไปทั่วโลกนั้นรุนแรงที่สุดเทาที่เคยเกิดขึ้น

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ศูนยรับ ฝากหลั ก ทรั พ ย จี น เป ด เผยว า ยอดเป ด บั ญ ชี ซื้ อ ขายหุนในตลาดเซี่ยงไฮของจีนสัปดาหที่ผานมา อยูที่ 484,799 บัญชี สูงสุดในรอบ 18 เดือน หลัง ภาวะการลงทุนในตลาดหุนจีนกลับมาฟนตัวอยาง แข็งแกรงอีกครั้ง นายหลี่ เซี่ยงหนิง นักกลยุทธการลงทุนที่ ยู ไ นเต็ ด ซิ เ คี ย วริ ตี้ ส ใ นเสิ่ น เจิ้ น กล า วว า การ คาดการณแนวโนมที่สดใสของภาวะการลงทุนใน ตลาดหุนเปนปจจัยกระตุนใหนักลงรายใหมนำเงิน ไปลงทุนในตลาดหุนมากขึ้น โดยในปนี้ดัชนีเซี่ยงไฮคอมโพสิตไดเพิ่มขึ้น มาแลว 78% ทำใหตลาดหุนจีนเปนตลาดหุนที่ให ผลตอบแทนสูงสุดเปนลำดับ 2 ของโลกปนี้รอง จากตลาดหุนเปรู นอกจากนี้ นายหลี่กลาววา จีดีพีจีนที่กลับ มาขยายตัวอยางแข็งแกรงอีกครั้งในไตรมาส 2 ทำ ใหความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

คาลเปอรสเผยปบัญชี 08 ดบัญชีเทรดหุนในจีนพุง ทำผลตอบแทนติดลบ 23.4% ยอดเป รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา กองทุน สูงสุดรอบ 18 เดือน

CIG แมลูกปด high ยั่วน้ำลายสิงหปนสั้น ฟากเซียนเทคนิคชิงขัดขาใหออนตัวคอยรับ

CIG และ CIG-W1 โชวลีลายั่วน้ำลายนักลงทุน ปดที่ high ของวัน ฟากเซียนหุนออกโรง สกัดดาวรุงแนะรอรับเมื่อออนตัว เหตุราคาแรงเกินไปเริ่มปรับทิศเปนแกวงลง ดานผูบริหารยังยืน ยันพื้นฐานไมเปลี่ยน เซ็ญสัญญาแครเรียรไมคืบ แตปนี้อาจมีลุนกำไรขั้นตนเพิ่มขึ้น ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสำรวจราคา เป ด เผยว า แนะนำนั ก ลงทุ น รอซื้ อ หุ น CIG และ หุ น บนกระดานวานนี้ พ บว า ราคาหุ น บริ ษั ท ซี . CIG-W1 เมื่ อ ราคาหุ น อ อ นตั ว เนื่ อ งจากตาม ไอ.กรุป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG และใบสำคัญ สัญญาณทางเทคนิคราคาหุน CIG และ CIG-W1 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 1 หรือ CIG-W1 เริ่มเคลื่อนไหวในลักษณะแกวงตัวลง หลังจากที่ ได ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น อย า งโดดเด น สวนกั บ ความ ผานมาราคาหุนดังกลาวปรับขึ้นตอเนื่อง สวนแนว เคลื่อนไหวของดัชนีฯที่ปรับตัวลดลงอยางชัดเจน รับของ CIG ใหไวที่ 6.36 บาท และใหแนวตานไวที่ โดยราคาหุน CIG ปดการซื้อขายที่ระดับ 6.40 บาท 6.60 บาท ในขณะที่ CIG-W1 ใหแนวรับไวที่ 4.86 ซึ่งเปนระดับราคาสูงสุดของวัน เพิ่มขึ้น 0.70 บาท บาท และใหแนวตานไวที่ 5.05 บาท นายอารีย พุมเสนาะ ประธานกรรมการ มูลคาการซื้อขาย 60.78 ลานบาท สวน CIG-W1 ปดการซื้อขายที่ระดับ 4.90 บาท ซึ่งเปนระดับราคา และกรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท ซี . ไอ.กรุ ป จำกั ด สูงสุดของวันเชนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 0.32 บาท ดวย (มหาชน) หรือ CIG เปดเผยกอนหนานี้วา ยอมรับ มูลคาการซื้อขาย 38.20 ลานบาท ในขณะที่ในวัน วาขณะนี้บริษัทฯ ยังไมมีการเซ็นสัญญากับบริษัท ดังกลาวดัชนีฯ ไดปรับตัวลดลง 11.61 จุด มาอยูที่ แคร เ รี ย (สิ ง คโปร ) จำกั ด ผู ป ระกอบการตู ค อน เทนเนอรแชแข็งควบคุมอุณหภูมิใหญที่สุดในโลก ระดับ 598.22 จุด นายเตชธร ลาภอุดมสุข ผูอำนวยการ ตามแผนเดิ ม ที่ ว างไว ว า จะมี ก ารเซ็ น สั ญ ญาใน อาวุ โ ส ฝ า ยกลยุ ท ธ ก ารลงทุ น บล.เอเซี ย พลั ส ไตรมาส 2/52 เนื่องจากลูกคารายดังกลาวยังไมมี

ความมั่ น ใจในบริ ษั ท ฯ มากนั ก โดยบริ ษั ท ฯ ไมสามารถระบุไดวาจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเมื่อ ใด แตก็ยังอยูในระหวางทดลองสงสินคาจนกวา ทางลูกคาจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในปนี้ไดตั้งเปาหมายกำไร ขั้นตน (Gross Margin) ที่ระดับไมต่ำกวา 20% เพิ่มขึ้นจากกอนหนานี้ที่มี Gross Margin เฉลี่ยป ละ 13-14% เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาดาน การบริ ห ารจั ด การของเสี ย เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ราคา วัตถุดิบหลักในการผลิตอยางทองแดงปรับตัวลดลง โดยป จ จุ บั น ราคาทองแดงอยู ที่ ป ระมาณ 5 พั น เหรียญ/ตัน จากปกอนเฉลี่ยอยูที่ 8 พันเหรียญ/ตัน


News Station

Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

หน้า 6

SSI ลอยลำ ราคาหุน SSI วานนี้กระโดดขึ้นไดอยางนาสนใจมาก แม ระหวางวันจะสออาการออนแอแพแรงดักถลมขายระหวางทาง แตใน ที่สุดพอทายวันก็ไปคาบระดับเทคนิคทางจิตวิทยาได โดยปดที่ 0.88 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 12.82% มูลคาซื้อขาย 154.54 ลานบาท นับวา ราคาปดดังกลาวเปนจุดสูงสุดในรอบเกือบปเลยที เดียว โดยหากไมนับราคาสูงสุดของวันที่ทำได 0.91บาท ก็แทบจะ เรียกไดวาคนที่ทยอยสะสมหุนตัวนี้โดยซื้อภายในปนี้ไมมีใครขาดทุน แนนอน มีเพียงแตจะกำไรมากหรือนอยเทานั้น ขณะที่นักวิเคราะหทางเทคนิค บล. เอเซีย พลัส ประเมิน แนวโนมราคาหุนวา อยูในชวงการปรับขึ้น กลยุทธการลงทุน แนะนำ เก็งกำไรตามกรอบ มีแนวตานที่ 0.98 บาท แนวรับที่ 0.85 บาท แต หากราคาหุนปรับฐานพลิกกลับต่ำลงกวาแนวรับจะถือเปนสัญญาณ อันตรายควรรีบขายตัดขาดทุนทันที

SSI Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 38,422.91 Liabilities 23,592.71 Equity 14,067.24 Paid-up Capital 13,101.28 Revenue 9,548.65 Net Profit -1,875.04 EPS(Baht) ROA(%) -19.09 ROE(%) -42.20 Net Profit Margin(%) -19.64

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

598.22

-11.61

-1.90

429.24

-9.85

-2.24

916.08

-19.97

-2.13

191.15

+0.25

+0.13

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

22,056.06 474.08

22/07/09 16:44:27

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,868.89

4,452.47

-583.58

(17.56%)

(20.21%)

Foreign

3,947.55

3,273.45

(17.92%)

(14.86%)

14,215.64

14,306.15

(64.52%)

(64.93%)

Local Last Update

+674.10

-90.51

22/07/09

àÃ×èͧ˹ѡ͡

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 21/07/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 0.73 1.07 N.A. 10,219.00

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 18/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด 2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTDUBS AG ZURICH 3. นางธีรรัตน คุณัตถานนท 4. นางกนกวิภา วิริยประไพกิจ 5. บริษัท สหวิริยา อินเตอร สตีล โฮลดิ้งส จำกัด

3,319,893,900

(25.34%)

1,669,087,000

(12.74%)

861,517,042

(6.58%)

828,549,042

(6.32%)

791,381,366

(6.04%)

เอาละ หันหลังใหกระดานหุนอีกวัน (แตแอบเบือนหนาเหลียวตาชำเลืองมอง) เพราะทนไมไหวที่มัน ชางแสนผันผวนหลือเกิน ทรมานหัวใจนักเก็งกำไรทั้งมือใหมและมีเกาเสียจริง วันนี้จึงมาวากันเนนหนักดวย เรื่องอื่นๆ ดีกวา เริ่มจากเรื่องของตัวตลาดหลักทรัพยเองที่กำลังตองใชทักษะสูงในการบริหารงานในยุคที่เจากรรมนายเวร กำลังจองชำระคดีทั้งดวยวิธีการที่เปดเผย และวิธีการที่ไมมีใครคาดถึง ลาสุดในกรณีของการจัดการหุนที่มีคนสงสัย วาราคาแรงผิดปกติดวยสาเหตุอันไมปกติ เชน ACL ตอนนี้การปรามก็คงตองตกเปนบทบาทของ ก.ล.ต. นั่นแหละดี ที่สุด (สำหรับทุกคน) ใหองคกรตนสังกัดเดินหนาปลอดภัยกวาเยอะ มาถึงอีกเรื่อง ที่คางคาใจคนในแวดวงหุน โดยมีตนเรื่องจากผลการสำรวจความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง การเก็บคาคอมมิสชั่นแบบขั้นบันไดที่จะเกิดขึ้นในป 53 ของสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย ตัวเลขที่ปรากฎออกมา อาจไมสำคัญเทา ความกังวลของสมาคมที่กลัวนักวิเคราะหจะตกงาน เร็วๆ และกอนทีความกลัวจะกลายเปนความ จริง สมาคมเลยเรงรวมขอมมูล หวังจะไปพึงพลังสมองของทั้ง ก.ล.ต. และตลท. ใหชวยหาทางออกใหกอนจะสาย


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

News Station

หน้า 7

คลังสูญรายได 300- 400 ลบ.เวนภาษีเงินได ดบ.ออมทรัพย แบงกชาติมองสินเชื่อแบงกครึ่งหลังดีกวาครึ่งแรก นายกรณ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา กรมสรรพากรไดออก ประกาศเพื่อยกเวนภาษีใหแกผูที่มี รายไดดอกเบี้ยทุกบัญชีจากบัญชี เงิ น ฝากออมทรั พ ย ที่ ไ ม เ กิ น 2 หมื่ น บาท/ป ไ ม ต อ งถู ก ธนาคาร พาณิชยหักภาษี ณ ที่จาย เพื่อให ทุ ก แบงก ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด โดย กรมสรรพากรไมติดใจถาลูกคาจะ มี ห ลายบั ญ ชี และให เ ป น หน า ที่ ของลูกคาที่มีรายไดดอกเบี้ยเกิน 2 หมื่นบาท แจงหักภาษีเอง ทั้งนี้ มี ผลตั้งแตวันนี้เปนตนไป “ ใ น ภ า ว ะ ที่ ด อ ก เ บี้ ย ค อ นข า งต่ ำ ซึ่ ง สร า งประเด็ น ปญหาใหกับผูที่ตองพึ่งพารายได จากดอกเบี้ยเปนรายไดหลัก การ ออกประกาศนี้ จะทำใหผูฝากเงิน มีเงินในกระเปาเพิ่มขึ้นและนาจะ ช ว ยเพิ่ ม กำลั ง ซื้ อ ให ม ากขึ้ น ” นายกรณ รมว.คลัง กลาว ทั้งนี้ คาดวา จะมีผูออม เงิ น ที่ ไ ด ป ระโยชน จ ากประกาศ ครั้งนี้ ประมาณ 62 ลานบัญชี หรือ คิดเปนเม็ดเงินประมาณ 1.5 ลาน ลานบาท จากฐานอัตราดอกเบี้ย เ งิ น ฝ า ก อ อ ม ท รั พ ย ข ณ ะ นี้ ที่ ประมาณ 1% ซึ่งเทากับวา ผูที่มี เงินฝากไมเกิน 4 ลานบาท/บัญชี ในขณะนี้ไมตองเสียภาษีหัก ณ ที่ จ า ย ซึ่ ง ถื อ ว า เป น สั ด ส ว นเกื อ บ

100% ของบั ญ ชี เ งิ น ฝากทั้ ง หมด เพราะจากการสำรวจพบวา มีอยู ประมาณ1 แสนบั ญ ชี เ ท า นั้ น ที่ มี เงินฝากเกิน 4 ลานบาท ขณะที่ กระทรวงการคลัง จะสูญเสียราย ได ภ าษี ป ระมาณ 300-400 ล า น บาท ซึ่งถือวาไมมากนักเมื่อเทียบ กับประโยชนที่ผูฝากเงินจะไดรับ

บลจ.ยูไนเต็ดตั้งเปา AUM สิ้นป 300 ลบ. นายวี ร เจตน ว อ งกุ ศ ลกิ จ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การลงทุ น (บลจ.) ยูไนเต็ด กลาววา บริษัทตั้งเปามูลคา สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ภ ายใต ก ารบริ ห าร จัดการ (AUM) สิ้นปนี้ไวที่ 300 ลาน บาท จากป จ จุ บั น ที่ มี AUM อยู ที่ 100 ลานบาท โดยบริษัทจะเนนลูก ค า คนไทยที่ มี ฐ านะทางการเงิ น แข็งแกรงและสนใจลงทุนในกองทุน

สวนบุคคล โดยลูกคาสวนใหญของ บริษัทจะมาจาก บล.ชินโตเกียว ซิตี้ ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ที่ บ ล.ยู ไ นเต็ ด เข า ไป เทคโอเวอรมา นอกจากนี้ บริษทกำลังอยู ระหวางการขอใบอนุญาตที่ปรึกษา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) ซึ่ ง ป จ จุ บั น บริ ษั ท มี ใ บอนุ ญ าตในส ว น

นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู ว า การ ธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) กลาววา ธปท.มองวาสินเชื่อ ในครึ่งหลังปนี้ จะขยายตัวดีกวาครึ่ง ป แ รกเนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ มี แนวโนมดีขึ้นกวาครึ่งปแรก ที่นาจะ ลดลงต่ำสุดแลว ขณะที่สภาพคลอง ในระบบก็ยังมีอยูมาก และภาวะการ

แขงขันของธนาคารตางๆ ก็นาจะมี มากขึ้น โดยขณะนี้ธนาคารพาณิชย มีการตั้งเปาสินเชื่อเฉลี่ยทั้งระบบปนี้ จะโตประมาณ 5% ขณะที่ในวันศุกร นี้ ธปท.จะเชิญธนาคารพาณิชยมา พู ด คุ ย ถึ ง ภาวะเศรษฐกิ จ ซึ่ ง จะเป น การประชุมประจำป และเมื่ อ ดู ตั ว เลขหนี้ ไ ม ก อ ใหเกิดรายได (NPL) ของระบบแบงก ในขณะนี้ก็ยังไมนาหวง แมยังมีแรง กดดันอยู ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลข เมื่อเดือนพ.ค.ก็ไมไดเพิ่มในอัตราที่ สูงกวาเดือนเม.ย.ซึ่งอยูที่ 5.5% มาก นั ก จึ ง มองว า NPL ยั ง ไม เ พิ่ ม ใน ระดั บ ที่ สู ง มากเกิ น ไป สำหรั บ ผล ประกอบการในไตรมาส 2 ของระบบ ธนาคารพาณิชย มองวา กำไรนาจะ ลดลงจากไตรมาสแรกแต ยั ง อยู ใ น เกณฑที่นาพอใจ โดยการลดลงของ กำไร สะท อ นถึ ง การชะลอของการ ปล อ ยสิ น เชื่ อ ,ส ว นต า งดอกเบี้ ย สุทธิ(NIM)ที่ลดลง และคาใชจายใน การกันสำรองที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อั ต ราส ว นเงิ น กองทุ น ต อ สิ น ทรั พ ย เสี่ยง หรือ BIS Ratio ยังแข็งแกรง โดยในเดือนพ.ค. อยูที่15% สวนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ปจจุบันที่ระดับ 1.25% นั้นถือวาต่ำ และไม เ ป น ข อ จำกั ด ทางเศรษฐกิ จ แต ธปท.ก็พรัอมใชนโยบายการเงิน สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หากภาพรวมออกมาย่ ำ แย ก ว า ที่ คาดการณไว และมองวาดีพีของไทย ในปหนาจะเปนบวกได ขณะที่คาด ว า แรงกดดั น เงิ น เฟ อ ในป 53 จะมี มากกวาปนี้

ของกองทุนสวนบุคคล โดยคาดวา จะได ใ บอนุ ญ าตดั ง กล า วในเดื อ น ส.ค. นี้ โดยปจจุบัน บริษัทยังไมได เริ่มธุรกิจดังกลาวเนื่องจากคงตอง รอใบอนุญาตกับก.ล.ต. กอน ดานนายสุพรรณ เศษธะพานิช ผู อ ำนวยการฝ า ยการลงทุ น บลจ. ยูไนเต็ด กลาววา ในชวง 12 เดือน นั บ จากนี้ ดั ช นี ฯ มี โ อกาสปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นที่ระดับ 700 จุด โดยเชื่อวา

ยังมี Fundflow ไหลเขามาอยางตอ เนื่อง แตอยางไรก็ตาม การปรับตัว เพิ่มขึ้นยังถูกจำกัด เพราะราคาหุน ปรับตัวขึ้นมามากแลว และชวงครึ่ง ปหลังคงปฏิเสธไมไดวาจะเปนชวง การลงทุนที่คอนขางยาก ซึ่งดัชนีฯ จะซิกแซกปรับตัวขึ้นลงระหวาง 5080 จุด ทั้งนี้ มองวามีโอกาสที่ดัชนีฯ ต่ำสุดจะอยูที่ 500 จุด


News Station

Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552 กอนสิน้ เดือน TRUE จะครอง KSC เบ็ดเสร็จ นายนพปฎล เดชอุด ม หัว หนา คณะ ผูบ ริห ารดา นการเงิน บมจ. ทรู คอร ปอเรชั่น (TRUE) เปดเผยวา บริษทั ศูนยบริการวิทยาการ อินเตอรเนต จำกัด ( IKSC ) ซึง่ เปนบริษทั ยอยขอ งบริษทั ฯ จะเขาลงทุนเพิม่ ในบริษทั เค เอส ซีคอม เมอรเชียล อินเตอรเนต จำกัด ( KSC ) โดยการ ซือหุ ้ น สามัญของ KSC จากผูถ อื หุน เดิม ซึง่ จะทำ ใหIKSC เปนผูถ อื หุน รายใหญเพียงรายเดียวของ KSC และ KSC จะมีสถานะเปนบริษทั ยอยแหง ใหมของบริษทั ฯ โดยจำนวนหุน สามัญทังหมดที ้ จ่ ะซือเพิ ้ ม่ คือ 480,000 หุน ราคาซือต ้ อหุน 10 บาท มูลคา รวมของสิง่ ตอบแทน 4,800,000 บาท ซึง่ กอน

การทำรายการครองหุน สัดสวน 66.41% (ภายใต IKSC ) หรือ 37.80% (ภายใต TRUE) สวนหลัง ทำรายการภายในเดือ นกรกฎาคมนีจ้ ะอยู 98.41% หรือ 56.02%

100 ลานบาท ทุนชำระแลว 50 ลานบาท ธนาคาร ถือหุน รอยละ 100 ของจำนวนหุน ทีจ่ ำหนายไดแลว ทังหมดของบริ ้ ษทั ทังนี ้ บ้ ริษทั ไดหยุดดำเนินธุร กิจ แลว ตังแต ้ วันที่ 1 มกราคม 2552

บอรด SCB มีมติยกเลิกกิจการ บ.เอสซีบี แคปปตอล เซอรวสิ นางฐิตมิ า รุง ขวัญศิริ โ รจน ผูจ ดั การ สายบริหารการลงทุนตราสารทุน ธนาคารไทย พาณิช ย (SCB) เปด เผยวา ที่ ป ระชุม คณะ กรรมการธนาคาร ครังที ้ 7่ /2552 เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ไดมมี ติ ใหเ ลิกบริษทั เอสซีบี แคปปตอล เซอรวสิ จำกัด ซึง่ เปนบริษทั ในกลุม ธุรกิจ ทางการเงินของธนาคาร ทีม่ ที นุ จดทะเบียน

RS ขายหุน ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท เกลียง ้ นายดามพ นานา กรรมการ และ ประธานเจา หนา ที่ ฝา ยการเงิน บมจ. อารเอส ( RS ) แจงตลท. วา บริษัทฯ ไดขายหุน บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด ซึง่ เปนกิจการที่ RS ถือหุน 99.97% โดยไดจำหนายออกทังจำนวน ้ มูลคาของสินทรัพยทจี่ ำหนายไปคือ 6,260,190 บาท ซึง่ บริษทั ไดมลู คารวมของสิง่ ตอบแทนรวม 6,287,824 บาท



“ยังยืน 62 บ./ก.ก.ไมได ตอนนี้เก็งกำไรไปกอน” นักวิเคราะห บริษทั ฟวเจอร อกริ เทรด จำกัด (FAT) RSS3

หน้า 8

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 417 สัญญา สถานะคงคาง 1,771 สัญญา - ปด 61.10 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.60 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.พ.53)

ปจจัยบวก- น้ำมันยังเคลือ่ นไหวในระดับสูง - ราคายังยืน 60 บ./ก.ก. ปจจัยลบ - ราคายังไมผา น 62 บ./ก.ก. - เงินเยนแข็งคา - ยังมีแรงขายทำกำไรอยู - ราคายางในตลาดจริงยังอยูใ นกรอบแคบ กลยุทธ - เก็งกำไรวันตอวัน (สัญญาสงมอบเดือนก.พ.53) - แนวรับ 60 บ./ก.ก. - แนวตาน 62 บ./ก.ก.



“รีบาวน หลังวานนี้รวงแรง”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 16,496 สัญญา สถานะคงคาง 24,249 สัญญา - ปด 424.50 จุด ลดลง 12.70 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก- เสนเทคนิคมีโอกาสรีบาวน หลังวานนีพ้ กั ฐานแรง - SET ยังมีแนวรับแข็งแกรงที่ 590-588 จุด - น้ำมันยังเคลือ่ นไหวในระดับสูง - นลท.คาดหวังผลประกอบการ Q2 บจ.ออกมาดี - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 674.10 ลานบาท ปจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำกำไรระหวางวัน กลยุทธ - ซือ้ จังหวะดัชนีฯออนตัว (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 420-418 จุด - แนวตาน 430 จุด - SET50 ประเมินกรอบไวที่ 418-438 จุด


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

PTTEP กำไร Q2 ทะลุ 7 พันล. PTTEP ยิ้มออก โบรกฯคาด ไตรมาส 2 กำไรทะลุ 7 พันลบ.ดีขึ้นจากไตรมาสแรก เหตุปริมาณขาย เพิ่มขึ้น แมตองบันทึกคาใชจายตัดขายหลุมแหงในอียิปตและโอมานก็ไมสะเทือน พรอมมองแนวโนม ครึ่งปหลังผลงานดีกวาครึ่งแรก ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น แนะนำซื้อ รับอนาคตสดใส บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) ถื อ เป น หุ น ในกลุ ม พลั ง งานที่ ไ ด รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทุ น สถาบั น อี ก ตั ว หนึ่ ง ดวยมารเก็ตแคปขนาดใหญที่ตองใจนักลงทุน สถาบั น และประกอบธุ ร กิ จ ที่ ผู ก ขาดภายใน ประเทศ แมวาตั้งแตปลายปจนถึงปจจุบันราคา น้ำมันดิบในตลาดโลกยังทรงตัวอยูในระดับต่ำ แต ค วามน า สนใจของ PTTEP นั้ น ยั ง มี อ ยู เนื่ อ งจากความต อ งการใช ยั ง คงมี หาก เศรษฐกิจเริ่มสงสัญญาณการฟนตัวชัดเจนยอม สงผลตอราคาน้ำมันดิบแนนอน บทวิ เ คราะห บล.เคที ซี มิ โ ก ระบุ ว า คาดวาไตรมาส 2/52 PTTEP จะมีกำไรสุทธิ 7.2 พันลานบาท ลดลง 45% เมื่อเทียบกับชวง เดียวกันปกอน เพราะราคาขายเฉลี่ยลด 30% เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ป ก อ น เป น 38.1 เหรี ย ญ/BOE ตามราคาน้ ำ มั น แต ก ำไรเพิ่ ม 25% จากไตรมาสแรก เพราะปริมาณขายเพิ่ม 6% จากไตรมาสแรก นอกจากPTTEP จะบัน ทึกคาใชจายจากการตัดจำหนายหลุมแหงใน อียิปตราว 350 ลานบาทแลว หากบริษัทตองมี การบันทึกคาตัดจำหนายหลุมแหงในอิหราน และโอมาน ก็จะมีผลใหประมาณการกำไรใน ไตรมาสนี้ ลดลงอีกราว 230-930 ลานบาท สำหรั บ โครงการอาทิ ต ย เ หนื อ เริ่ ม ดำเนินการผลิตตั้งแตกลางพ.ค. ที่ผานมา ดวย อัตราการผลิต 50-60 ลานลบ.ฟุต/วัน และคาด ว า จะมี อั ต ราการผลิ ต เพิ่ ม เป น 100 ล า นลบ. ฟุ ต /วั น ได ต ามเป า หมายภายในสิ้ น ก.ค.นี้ นอกจากนี้ ผูบริหารยังมั่นใจวา โครงการมอน ทาราและ MTJDA จะเริ่มผลิตปลายปนี้ตาม บริษัทหลักทรัพย บล.เคที ซีมิโก บล.ดีบีเอสวิคเคอรส บล.สินเอเซีย บล.เอเซีย พลัส

แผน สำหรับโครงการ M9 อาจตองเลื่อนการ ผลิ ต จากแผนเดิ ม ในป 53 ไปอี ก 2-3 ป เนื่องจากปริมาณความตองการกาซในประเทศ ที่ ช ะลอตั ว รวมทั้ ง ความล า ช า ในการสรุ ป ข อ ตกลงราคากาซกับรัฐบาลพมา ฝ า ยิ ว เคราะห ค าดว า PTTEP จะมี กำไร 12.93 พันลานบาท ในชวงครึ่งแรกของป นี้ คิดเปน 44% ของประมาณการกำไรป 52 ที่ ฝายวิเคราะหคาดไวที่ 48.14 พันลานบาทโดย เชื่อวากำไรของ PTTEP จะแตะระดับสูงสุดใน ไตรมาส 4/52โดยคาดว า ราคาน้ ำ มั น ที่ มี แนวโนมปรับตัวขึ้นจะเริ่มสงผลดีตอราคาขาย กาซเฉลี่ยในไตรมาส 4 รวมทั้งการเริ่มผลิตของ โครงการมอนทาราและ MTJDA จะทำให PTTEP มีปริมาณผลิตเพิ่มขึ้น 25% ด า นบทวิ เ คราะห บล.เอเซี ย พลั ส ระบุ ว า คาดว า แนวโน ม ผลการดำเนิ น งานใน งวดครึ่งปหลัง จะเติบโตกวางวดครึ่งแรกของป จากปริ ม าณการผลิ ต จำหน า ยที่ จ ะทยอย เพิ่มขึ้นจากโครงการใหมๆ เริ่มจากงวดไตรมาส 3/52 ที่ ค าดว า จะสามารบั น ทึ ก รายได จ าก โครงการอาทิตยเหนือได กำลังการผลิต 100 ล า นลบ.ฟุ ต ต อ วั น ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการ แกไขปญหาที่เกิดขึ้น สวนในงวดไตรมาส 4/52จากโครงการ MTJDA (PTTEP ถือหุน 50%) กำลังการผลิต 270 ลานลบ.ฟุตตอวัน และโครงการ Montara ในออสเตรเลีย กำลังการผลิต 3.5 หมื่นบารเรล ตอวัน (PTTEP ถือหุน 100%) นอกจากนี้ใน ระยะยาวยังคาดหวังไดกับการลงทุนใหมๆโดย เฉพาะ M&A ซึ่งคาดจะสามารถเพิ่มมูลคาเพิ่ม คำแนะนำ

แนะนำ ซื้อ มูลคาพื้นฐาน 168.00 บาท แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 173 บาท แนะนำ “ซื้อเมื่อราคาออนตัว” ราคาพื้นฐาน 161 บาท แนะนำซื้อ มูลคาพื้นฐานสิ้นป 2552 เทากับ 130.01 บาท

ให PTTEP ไดในระยะยาว โดยฝายวิจัยยังคงคำ แนะนำซื้ อ มู ล ค า พื้ น ฐานสิ้ น ป 2552 เท า กั บ 130.01 บาทต อ หุ น ภายใต ส มมติ ฐ านราคา น้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งป 60 เหรียญฯ ขณะที่บทวิเคราะห บล.เคจีไอ ระบุวา PTTEP แจงการตัดจำหนายหลุมแหง Wassa-1 ในแปลงหมายเลข 58 ในประเทศโอมาน ซึ่งจะมี คาใชจายจากการตัดจำหนายดังกลาวจำนวน 450 ลานบาทในไตรมาส 2/52 นั้นไมเปนที่นา ประหลาดใจ โดยฝายวิเคราะหไดทำการรวม ค า ใช จ า ยการตั ด จำหน า ยหลุ ม แห ง จำนวน 2 หลุม ไดแก อียิปตและโอมาน เรายังคงเชื่อวาผล ประกอบการในไตรมาส 2/52 ของ PTTEP จะ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 27.8%จากไตรมาสก อ น แต ลดลง 43.5% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันป กอน เปน 7.3 พันลานบาท ยังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเปาหมาย 147 บาท


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ราชบพิธ สถิต สีมาราม ปนเสกงาม ตามรา- ชาประสงค ธรรมยุติ สานดวย ปยะองค พุทธศาสน มั่นคง คูแดนไทย วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม เป น วั ด ประจำ รัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ฐานะเปนพระ อารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสรางขึ้นเปนวัดแรกใน รั ช กาล เมื่ อ พ.ศ.๒๔๑๒ หลั ง จากเสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ย ราชสมบัติแลว ๑ ป

ตารางแสดงการจัดอันดับ ประจำรายการแขงขัน (ประเภทสิงหทดลองสนาม) สูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 22/07/2552

ตารางแสดงการจัดอันดับ ผูชนะประจำเดือน 5 อันดับเเรก (ประเภทสิงหทดลองสนาม) ประจำเดือนที่ 1 วันที่ 01/07/2552 - วันที่ 31/07/2552

หนวยเปนบาท

หนวยเปนบาท

อันดับ Username มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV)

1. zyzzyva 2. kooratsit 3. 1186 4. maoc 5. pornpoj

1,387,493.6974 1,298,910.7404 1,265,657.4224 1,242,428.0069 1,235,385.2315

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลคาสินทรัพยสุทธิ เทียบกับ สัปดาหกอน (%NAV Change)

38.7494% 29.8911% 26.5657% 24.2428% 23.5385%

อันดับ Username

1. zyzzyva 2. 1186 3. maoc 4. pornpoj 5. wiriyahooo

มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV)

1,387,493.6974 1,265,657.4224 1,242,428.0069 1,235,385.2315 1,230,037.7780

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลคาสินทรัพยสุทธิ เทียบกับ สัปดาหกอน (%NAV Change)

38.7494% 26.5657% 24.2428% 23.5385% 23.0038%

หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับเปนขอมูลอยางไมเปนทางการ หากมีอันดับที่เทากันจะตองผานการพิจารณา และรับรองผลจากคณะกรรมการการแขงขัน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด อางอิงจาก http://click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/RankingSummary.jsp


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

ผนึกสัญชาตญาณ “เสือ”

หน้า 11

(ตอนที่ 26)

“ยุทธพงษ เสรีดีเลิศ” เสือหนุม..ไฟแรง

หุนใหญใหผลตอบแทนดีกวาเงินฝาก ตอนนี้หุนตัวใหญผมขายหมดแลว ผมรอจะเขาไปซื้อก็ตั้งแตเดือน 9 เปนตนไป ตั้งแตเดือน 9 ผมก็จะเริ่มโฟกัสแลวหละ จะหาตัวที่มันนาสนใจ เพราะวาหุนตัวใหญ ถาเศรษฐกิจโลกฟนพวกนี้มันสามารถถือระยาวไดเลย ดีกวาที่จะเอาเงินไปฝากออมทรัพยหรือฝากประจำเสียอีก จริงๆผมสนหุน กลุมปตท.กับ บานปูอยูแลวถาเปนสวนของตัวใหญ ซึ่งก็ซื้องายขายคลอง และศักยภาพของเขาเองก็มีมหาศาลดวย เฟนหุนตองใชเวลา ก อ นจะตั ด สิ น ใจลงทุ น หุ น ตั ว หนึ่ ง ผมใช เ วลาคิ ด นาน ประมาณ 3 เดือน เพราะผมตองโฟกัสกลุมกอน จากนั้นคอยเจาะลง ไปโดยเทียบกับบริษัทอื่นในกลุมเดียวกัน ถาไมใชพวกหุนใหญผมจะ ดูขีดขั้นของศักยภาพวาสามารถจะเติบโตตอไปไดมากนอยขนาด ไหนดวย สวนเงินที่เอามาลงทุนผมใชเงินสวนตัวที่มาจากสวนสภาพ คลองเงินทุนหมุนเวียนซึ่งไดมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย รวมถึง โรงงานไมอัด และสายธุรกิจตางๆ ซึ่งก็มียอดขายไดเรื่อยๆ ผมจะไม เอาเงินใครมาลงทุนในชื่อของผมอยูแลว ดูหุน-ดูคน-ดูโอกาส นอกจากดูฟนดาเมนทอลผมก็ยังดูที่ตัวผูบริหารวานาเชื่อ ถือไดหรือเปลา รวมถึงทีมงานที่เขามี และตองคิดวาตัวไหนที่ผมซื้อ ไวถามันมีปญหาขึ้นผมสามารถเขาไปชวยเขาบริหารได คือเปนกลุม ที่เราดำเนินธุรกิจอยูแลวเราถนัด อันนี้คือหุนขนาดกลางแตถาหุน ขนาดใหญผมดูเศรษฐกิจโลกเปนหลักอยูแลว มั่นใจ...ไมคัทลอส การลงทุ น แบบนี้ ผ มไม จ ำเป น ต อ งมี ก ารคั ท ลอสเพราะ เชื่อมั่นวาซื้อถูกตัวแลว...ตอนแรกผมอาจจะซื้อเขาไปสัก 5% แตพอ ผมเขาไปดูโรงงานเขาแลว เพราะทุกตัวที่ผมซื้อเยอะๆเนี่ย ผมจะตอง เขาไปดูโรงงานเขาดวย ถามันมีแคตึกแถว 2 หองผมก็ไมลงทุนอยู แลว ตองมี Asset ตองเห็น Value ผมไปดูขนาดวาเครื่องจักรเขาสา มารผลิตอออกมาไดจริงไหม และการผลิตมันมีการเสื่อมถอยลงหรือ เปลา ผมสามารถตีราคาไดอยูแลววาหุนตัวนี้ควรจะเปนราคาที่เทา ไหร อยางที่ดินเพิ่มสินเขาซื้อผานมาตั้งหลายป ราคามันก็ขึ้นไปเยอะ แลว ลองใหเขาประเมินใหมแลวปรับเขาบุกแวลูสิ สวนตัวโรงงานเขา ก็ มี เ ต็ ม พื้ น ที่ เครื่ อ งจั กรเขาก็ มี เยอะอยู แ ล ว คื อ ประสิ ท ธิ ภาพมี ร อ เศรษฐกิจฟน ถาเขาหาตลาดใหมๆไดเขาก็จะไปไดดีกวานี้เยอะ

ติดตามตอฉบับหนา

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

DELTA ราคาพื้นฐาน 15.18 บาท อนุสรณ มุทราอิศ กรรมการบริษัท DELTA ไดเปดเผยวา ทางบริษัทไดมีการวา จางคนงานในตำแหนงใหมในจำนวน 300 อัตรา ตั้งแตตนเดือนนี้ สงผลใหจำนวนคน งานในไทยไดเพิ่มขึ้นเปน 9,000 ตำแหนง อย า งไรก็ ต ามผลกำไรสุ ท ธิ ใ น 2Q52 มี แนวโนมจะออกมาออนกวาที่บริษัทไดคาด ไว สวนการใชจายของผูบริโภคในระดับโลก ในสินคาอิเล็กโทรนิกสไดมีการฟนตัวขึ้นใน สินคาประเภทที่มีตนทุนต่ำจาก 1Q52 ที่ ผานมา ดังนั้นทางบริษัทจึงมีความจำเปนที่ จะต อ งเพิ่ ม จำนวนพนั ก งานเพื่ อ เพิ่ ม การ

Professional Station

หน้า 12

บล. ดีบเี อส วิคเคอรส (ประเทศไทย) แนะนำ ‘ซือ้ ’ ราคาพืน้ ฐาน 15.18 บาท

ผลิ ต โดยเฉพาะสิ น ค า ที่ เ น น ใช แ รงงานใน การผลิต ผลกระทบ เปนไปในทางบวก เพราะ การเพิ่ ม จำนวนคนงานใหม เ ป น เหมื อ น สั ญ ญาณที่ ดี ใ นเรื่ อ งการฟ น ตั ว ของความ ตองการในตัวสินคาที่ดีขึ้นใน 2Q52 เทียบ กับการผลิตที่ลดลงใน 4Q51 และ 1Q52 ที่ ผานมา อีกทั้งการที่เราคาดวา DELTA จะมี การฟนตัวในครึ่งหลังปนี้ ก็ยังคงสอดคลอง กับความเปนไปของบริษัทอยู การฟนตัวของ ผูประกอบการอิเล็กโทรนิคสทั่วโลกไดเริ่มตน ตั้ ง แต 2Q52 เป น ต น มา ซึ่ ง เป น ไปตาม

แนวโนมความตองการทางดานสินคา IT จาก ขอมูลของ International Data Corp. (IDC) ไดบงชี้วาการจัดสงคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ในระดับโลกไดลดลง 3.1% y-o-y ใน 2Q52 ดีกวาที่นักวิเคราะหคาดไววาจะลดลง ที่ 6.3% คงคำแนะนำ ซื้อ จุดเดนของ DELTA คือ ทีมผูบริหารแข็งแกรง มีฐานะเปนเงินสด สุทธิ และมี R&D ที่ดีอยางตอเนื่อง เรายังมี มุ ม มองที่ ดี กั บ แนวโน ม ที่ ดี ข องบริ ษั ท ใน 2H52 เรากำหนดราคาพื้นฐานไวที่ 15.18 บาท ซึ่งประเมินดวย P/E ป 52 ที่ 9.0 เทา

Photo Release

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจัดเสวนาวิชาการเรื่อง ‘ขาวโพดเลี้ยงสัตวกับการประกันราคา’ ณ โรงแรม ทอปแลนด จ.พิษณุโลก โดยรศ.ดร.วิโรจน อิ่มพิทักษ กรรมการธนาคาร เปนประธาน และมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่ เกี่ยวของรวมเสวนา เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผานมา


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

ã¤Ã»˜›¹ËØŒ¹..¡Á×Í¢Öé¹!!! สวัสดีคะวันนี้พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 วันที่หุนไทยพลิกสุดขั้ว เลย...ตอนแรกก็ งง..งง..และ..งง..วามันเกิด อะไรขึ้น ทำใหตอนเชาที่ทำทาบวกสดใส..แต เปดบายมาเทานั้นแหละ ราคา หุนรูดไมเปนทา ทนไมไดคะ...คน สวยรีบสืบหาขอมูลมาทันควัน...ซึ่ง หลั ง จาก..กรองเรื่ อ งราวต า งๆ มากมายแล ว พบว า น า จะมาจาก เรื่องของ กพค.คะ (เมื่อวานนี้ SET INDEX ปดที่ 598.22 จุด สูงสุดที่ 618.96 จุด และ ต่ำสุดที่ 597.64 จุด ) กคพ.ย อ มาจาก “คณะ กรรมการคดีพิเศษ” ที่มี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน โดยที่ประชุมเมื่อวาน นี้มีมติรับคดีอาญาไวเปนคดีพิเศษ 5 เรื่อง แตที่สตรอเบอรรี่เดาวาจะ โดนใจ(ใครหลายคน) ..สุด..สุด.. เห็นจะเปนเรื่อง “คดีปนหุน” ที่ สำนั ก งาน ก.ล.ต. ได ส ง รายชื่ อ บุ ค คลต อ งสงสั ย ว า มี พ ฤติ ก ารณ ร ว มกั น ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ใน ลั ก ษณะของการสร า งราคาหลั ก ทรัพยที่มีการซื้อขายในศูนยซื้อขาย หลักทรัพยใหราคาผิดไปจากภาวะ ปกติของตลาด สรุปเรียกงายๆ วา “ปนหุน” แหละคะเสี่ยขา ย า งงงงงงงงค ะ ...ยั ง ไม หมดเทานั้น...มีการตรวจสอบพบ อีกวา เบื้องตนพบวามีการยักยอกทรัพย ของนิ ติ บุ ค คล ตามกฎหมายว า ด ว ยการ กำกั บ หลั ก ทรั พ ย ฯ และหลบเลี่ ย งภาษี อากร ระหวาง พ.ศ.2548-2551 มีวงเงิน กว า 5,000 ล า นบาท ซึ่ ง บอร ด กคพ. พิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่อาจกระทบตอ ความเชื่อมั่นตอระบบการซื้อขายหลักทรัพยใน ตลาด เอาละซิ...คนสวยเชื่อวา..อาจทำให ใครหลายคนร อ นๆ หนาวๆ เหมื อ นกั น นะ เนี่ย!!!! เพราะจำไดวาครั้งหนึ่งเมื่อไมนานนัก-

ถายังไมลืมกัน ...สำนักงาน ก.ล.ต.เคยบอก ว า มี ร ายชื่ อ นั ก ป น ในมื อ ประมาณ 15 คน (ถาจำไมผิดนะคะดารหลิง แตถาคลาดเคลื่อน ไปมั่ ง ..ต อ งกราบขออภั ย อย า งสู ง ค ะ ) และ เตรียมพรอมเอาผิด สถานการณของตลาดหุน ไทยตอนนั้นเรียกวาเฉาไปในบัดดล บรรดา เจเสี่ย-เฮีย-ปา...ดากันทั้งเมือง..แตก็ลุนลึกๆ ในใจ...มีชื่อเราปาววะ??? แลวเรื่องราวก็

หายเขากลีบเมฆไป มาโผลอีกทีตอนที่ กพ ค.รับเปนคดีพิเศษนี่แหละ...เอาละลุนกันตอ สำหรับตลาดหุนไทยวันนี้ เสียว..เสียว..เหมือ นกันนา เมื่อ SET INDEX ตกขนาดนี้...หุน บิ๊ ก แคปก็ รู ด ไปตามระเบี ย บเลย แต ที่ ท ำให สตรอเบอร ต าโตเท า ไข ห า นก็ คื อ SSI ที่ จู . .จู . ..แรงซื้ อ หนุ น ทั ก เข า มา แอบทำตั ว เป น นักสืบสาวพราวเสนหอีกครั้งไปหาขอมูลเรื่อง เหล็กพบวาตอนนี้ดีมานดจากประเทศจีนที่เคย คาดวาจะซบเซา..แตยังกลับรอนแรงเหมือนเคย

เพราะการเติบโตของ GDP จีนยังขยายตัวถึง 8%...ยังรอนแรง นอกจากนี้มีสัญญาณบวก จากที่ Nippon Steel เพิ่มกำลังการ ผลิตเหล็กดิบอีก 30% เพื่อรองรับอุปสงค จากอุตสาหกรรมยานยนตจะทำใหราคา เหล็กใน 2H/52 ทรงตัวไดในระดับสูงและ เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น มีเรื่องราวและสตอรี่ดีขนาดนี้...เชน นั้นราจะพลาดไมจับหุนเหล็กไดไงคะ ที่รักขา..นอกจาก SSI แลวคนสวย ขอแนะนำใหจับตา GSTEEL และ MILL ของหนุมๆ ตระกูล “ลีสวัสดิ์ ตระกูล” ยังพักฐานตอเปนวันที่ 2 นะ คะ กับ Gold Futures หลังจาก ราคาขึ้นมาซะไมเกรงใจใคร แถมวาน นี้ ยั ง อิ น เทรนด ทำตั ว แดงตามหุ น ซะ อยางนั้น (ความจริงแลวไมเกี่ยวอะไร เลย) อยางไรก็แลวแตคะ ทาง AYS บอกว า เส น เทคนิ ค ของทองยั ง ไม เสี ย รู ป ขาขึ้ น วั น นี้ ยั ง มี โ อกาส รีบาวนมาทดสอบแนวตาน 15,400 บาทอีกรอบ ดังนั้นหากใครที่อยากจะ มาลุยทองลวงหนาตอนี้ อยูฝงซื้อดูจะ ได เ ปรี ย บนะคะ ให แ นวรั บ 15,200 บาทจาาาาา สำหรับฉบับวันกอนที่ถามวา หุนอะไรฆาเทาไหรก็ไมตาย? คำตอบก็คือ AMATA ของ ‘เสี่ย วิกรม’ เปนไง ทายกันถูกใชปะ เอาล ะ มาต อ กั น เลยกั บ ปญหาหุนฮาเฮประจำวันนี้..มาทายกัน คะ วันนี้ขอถามวา หุนอะไรในภาษา ญี่ ปุ น แปลว า ดอกไม แต ใ นภาษา ไทยแปลวาขำขำ? ......ใบใหนิดนึงเปนหุนที่มีตัวอักษร ยอ 4 ตัว และถาเปรียบเทียบชื่อหุนตัวนี้กับ ถ า นไฟฉายก็ ต อ งเป น ขนาดก อ นเล็ ก พอ ประมาณระดับ 2A ขณะที่ธุรกิจนั้นไมไดเกี่ยว อะไรกับถานไฟฉายโดยตรง แตสินคาที่ผลิต บางอยาง ก็อาจสามารถใชรวมกับถานไฟฉาย ก็ได ว า มาขนาดนี้ ห ลายคนคงรู ค ำตอบ แลว สวนที่คิดกันไวจะตรงคำเฉลยหรือไมรอ พิสูจนพรุงนี้นะจะ

?


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดวานาจะยังคงมีแรงขายทำกำไรออก มาตอเนื่องจากวานนี้ เพราะชวงนี้ดัชนีฯ เริ่มเขาสูการพักฐาน อีกทั้งยังมองวาหาก ตัวเลขเศรษฐกิจตางๆ ในอนาคตยังไม สามาร ถฟ น ตั ว ได จ ริ ง โอกาส ที่ ดั ช นี จ ะ ปรั บ ตั ว ลงสู ร ะดั บ 560 จุ ด ยั ง มี อ ยู กลยุทธ แนะนำขายทำกำไร หรือรอซื้อ กลุมที่ยังไมประกาศงบ โดยเฉพาะกลุม อสั ง หาฯ โดยปร ะเมิ น แนวรั บ อยู ที่ 600 - 590 จุด สวนแนวตานอยูที่ 610 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาด วานาจะรีบาวน ซึ่งประเด็นที่ตองติดตาม คือ ปจจัยจากตางประเทศ โดยเฉพาะคืน นี้ (ตามเวลาประเทศไทย) ที่ น ายเบน เบอรนันกีผูวาธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด จะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจรอบ2 ให กับสภาฯ คองเกตทราบ รวมถึงธนาคาร พานิ ช ย จ ะประกาศผลประกอบการใน ไตรมาส2 ซึ่ ง คาดว า จะออกมาดี ก ว า ที่ คาดไว กลยุทธแนะซื้อเมื่อออนตัว PTTEP BANPU QH SPALI และ HANA จากการ คาดการณผลประกอบการไตรมาส2/52 จะออกมาดี ประเมินแนวรับไวที่ 595 จุด และประเมินแนวตานไวที่ 610 จุด

หน้า 14

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาด ว า น า จะปรั บ ตั ว ลงต อ จากว านนี้ ต าม ทิศทางตลาดหุนสหรัฐฯ ที่คาดวาจะปรับ ตั ว ลดลง ประก อบกั บ ช ว งนี้ เ ป น ช ว งพั ก ฐาน ปจจัยที่ตองติดตามคือ การประกาศ ตัวเลขเศรษฐกิจรอบ2 ของเฟด ตอสภา คองเกต รวมถึงการประกาศผลประกอบ การไต รมาส 2/255 2 ของบ ริ ษั ท จด ทะเบียน ดังนั้นจึงมองกรอบการลงทุนไวที่ แนวรับ 590-588 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 605-610 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

Data Station

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หน้า 17


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 172 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.00

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2552

ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ใหเกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกวิกฤติ สูโอกาส ฟนเศรษฐกิจชาติ ดวยเอสเอ็มอี” โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด

08.30

กกร. จัดสัมมนา “Thai land’s Investment Environment : Looking Forward” อาคารสหประชาชาติ

08.30

เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จัดสัมมนา ‘Increase Business Value with Efficient Communication System’ อาคารปญจธานี

08.40

กฟผ. จัดงาน “ จิบน้ำชาคุยขาว” กับสื่อมวลชน สำนักงานกลาง กฟผ. อำเภอบางกรวย

09.30 แลนดี้ โฮม จัดงานแถลงขาวฉลองครบรอบ 20 ป แลนดี้ โฮม สำนักงานขาย แลนดี้ โฮม สาขา นนทบุรี 09.45

7 แบงก ลงนาม MOU กับการไฟฟาสวนภูมิภาค หองประชุมคณะกรรมการ กฟภ. งามวงศวาน

10.30

ไซแมท เทคโนโลยี จัดสัมมนา’The Right Solution Drives for Asia Market’ โรงแรมพลาซา แอทธินี

13.00

โครงการ CITU Forum ครั้งที่ 6 วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร จัดสัมมนา “ตลาดทองคำ โอกาสและการลงทุนอยางนวัตกร” วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

13.00

หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย จัดงานแถลงขาวผลสำรวจความ คิ ด เห็ น ประเด็ น เศรษฐกิ จ เรื่ อ ง “การระบาดของไข ห วั ด สายพั น ธุ ใหม 2009 : ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย อาคารจรูญ สีบุญเรือง

13.30

ธนาคารไทยพาณิชยรวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตอยอดโครงการ “ยกระดับขีดความสามารถของ ผูประกอบการ SME ภาคอุตสาหกรรม” ศูนยการประชุมฯ สิริกิติ์

14.00

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยฯ จัดสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 3/2552 ตลาดหลักทรัพยฯ

15.00

WellcoM แถลงข า ว จั ด โครงการป น อาชี ว ะเป น นั ก ซ อ มมื อ ถื อ มื อ อาชี พ และ พิธีประกาศผล การแขงขันทักษะการซอมบำรุงโทรศัพทมือถือครั้งแรกในประเทศไทย เดอะมอลล บางกะป

16.00

แกลม ไลฟ สไตล เปดตัวนาฬกาทอยวอทชคอลเลคชั่นการกุศล “ทอยวอทช เฮลโล เอ็กซคลูซีฟ ทูเก็ตเตอร คอลเลคชั่น” เซ็นทรัล เวิลด Disclaimer

หน้า 27

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว

Investor_station 23 ก.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Investor_station 23 ก.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement