Page 1

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

5 6 7 8

News Station

สหรัฐฯเผยแบงก์ยกั ษ์มที างเลือกเพิม่ ทุนเพียบ “เจริญ” บอก Q2/52 TPOLY มีขา วดีรอเพียบ CCET ไตเวหา ฝาลมรอน ธปท.หั่นเปาจีดีพีติดลบตามคาด1.5-3.5%

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

ซือ้ QH ดักงบ Q1/52 ไหวองค์ตื้อที่วัดใต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโลกจอฟน

อัลพิดา เตรียมขึน้ ราคาเม็มโมรีช่ พ ิ 50% เดือนหนา

กระเเสอิเล็กทรอนิกส์ส่งสัญญาณพ้นจุดต่ำสุด อัลพิด้า เม็มโมรี่อิงค์ ผู้ผลิตชิพความจำคอมฯ เบอร์ 1 ญี่ปุน เผย เตรียมขึ้นราคาสินค้า 50% หลัง อุตสาหกรรมชิพฟนตัวแล้ว ขณะที่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ไทยส่งสัญญาณบวกล่วง หน้านานนับเดือน CCET-DELTA ใช้เวลาจวบเดือนบวกเกิน 50% ขณะที่นัก วิเคราะห์ชี้เเรงเก็งกำไรรอบนี้เปนจังหวะขายหุ้น CCET ออกมา เพราะราคาสูง ต‡อหนˆา 3 เกินปจจัยพื้นฐานที่ 1.18 บาทเเล้ว

12

Professional Station MCS งานเยอะสวนศก.

13

Basuka Never Dies ละลายไปกับสายลม

14

มองหุˆนจากเซียน ระยะสั้นพักฐาน

15

Data Station

STEC รูชะตา ชี้ปนี้รายไดฮวบ15% เเตยังตั้งใจเดินเกมใหหมดใน Q2/52

STEC เห็นแววรายได้ปนี้ฮวบ10-15% จากปก่อนทำได้ 1.4 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยอมรับผลงาน Q1/52 ไม่น่าปลื้ม อ้างงานไม่เข้า ขณะที่มีงานรอผลประมูลรออยู่ 2-3 หมื่นล้านบาท มีลางสังหรณ์จะรู้ผล ล่าช้า เพราะบรรยากาศการลงทุนไม่เอื้อ ส่วนกำไรขั้นต้นคาดดีขึ้นจากป ก่อนที่ 3.5 % พร้อมเดินหน้าแผนล้างขาดทุนสะสม 1.3 พันล้านบาทให้ เกลี้ยงภายใน Q2/52 เเละเพื่อให้สามารถจ่ายปนผลได้ในอนาคต ต‡อหนˆา 3

ผลงาน BANPU Q1/52 จะเจงสุดเปนประวัติการณ

โบรกเกอรคาดกำไรเหยียบ 3.3 พันลานบ.

คบพี่เสือไว ไมผิดหวัง “ณฐาภพ วงศวรการ”

ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 11

ส่องรัศมี BANPU เฉิดฉายรับกำไรสูงสุดเปนประวัติการณ์ คาด Q1/52 เหยียบ 3.3 พันล้านบาท จากอานิสงส์ล็อคสัญญาขายล่วงหน้าไว้ ได้มากถึง 62% แล้วอีกทั้งประเมินระดับกำไรในไตรมาส 2/52-4/52 จะอยู่ ที่ 1,900-2,800 ล้านบาทต่อไตรมาส “บล.ทรินีตี้” แนะ ซื้อ ราคาเปาหมาย 290 บาท เเต่ “บล.ฟนันซ่า” กลับเเนะเพียง ถือ เพราะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงราคาถ่านหินยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับน้ำมัน ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


News Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 3

อุตสาหรรม (ต่อจากหน้า 1)

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานความ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ร า ค า หุ้ น ใ น ก ลุ่ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว านนี้ อาทิ CCET และ DELTA ราคาปรับขึ้นได้ชัดเจน แม้ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในและต่าง ประเทศจะยังไม่ได้ฟนตัวชัดเจนใน ตอนนี้ก็ตาม ซึ่งส่วนผู้ประกอบการ ส่ ง ออกชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ทย ย่อมจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย อย่ า งไรก็ ต ามการที่ ร าคาหุ้ น บน กระดานระยะนี้ ส ามารถฟ น ตั ว ได้ สวนกระแสก็ อ าจเป น สั ญ ญาณ บางอย่ า งที่ บ่ ง ชี้ ว่ า ต่ อ จากนี้ สถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ กำลั ง จะถึ ง จุดพลิกอีกครั้ง ซึ่งจะดีหรือร้ายก็คง ต้องติดตามกันต่อไป

DELTA

CCET ปรับขึ้นตามกลุ่มชิ้นส่วนอิเลคทรอ นิคส์ รวมทั้งแรงเก็งกำไรส่วนต่าง ราคาหุ้ น ของ CCET ที่ ซื้ อ ขายใน ตลาดหลักทรัพย์ไทย กับราคา TDR ของหุ้น CCET ที่ซื้อขายอยู่ที่ไต้หวัน

ที่ ล่ า สุ ด ราคาหุ้ น ในไทยมี ส่ ว นลด (Discount) จากราคา TDR ใน ไต้หวันกว่า 70% แต่เชื่อว่าประเด็น ดังกล่าวเปนเพียงจิตวิทยาช่วงสั้นๆ เท่ า นั้ น เพราะนั ก ลงทุ น จะไม่

สามารถทำกำไรจากส่ ว นต่ า ง (Arbitrage) เพราะไม่สามารถซื้อ หุ้นในไทยเพื่อแปลงเปน TDR เพื่อ ขายในไต้หวันได้ ประกอบกับ ค่าเงินบาทที่ มี แ น ว โ น้ ม อ่ อ น ค่ า ม า ก ก ว่ า ที่ นักวิเคราะห์คาดการ จึงอาจมีการ ป รั บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ผ ล ก า ร ดำเนินงานของ CCET เพิ่มขึ้นอีก แต่ก็ไม่มีนัยสำคัญ เพราะปจจุบัน ราคาหุ้น CCET ปรับเพิ่มขึ้นมาสูง กว่าราคาพื้นฐานแล้ว ส่วนแนวโน้มไตรมาสแรก ป นี้ ค าดว่ า ผลการดำเนิ น งานของ CCET ยังลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเดียวกันปก่อน แม้ว่ารายงาน ยอดขายล่าสุดของ CCET จะปรับ เพิ่มขึ้นก็ตาม โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้น นั้น เพราะลูกค้าเริ่มมีคำสั่งซื้อกลับ เข้ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 นี้ หลัง จากช่ ว งที่ ผ่ า นมาชะลอคำสั่ ง ซื้ อ หรือหยุดซื้อ สำหรับผลการดำเนินงาน ทั้งปคาดว่า CCET จะมีกำไรสุทธิ 1,430 ล้านบาทลดลง 30% จากป ก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,128 ล้านบาท ขณะที่ราคาพื้นฐานปนี้อยู่ที่ 1.18 บาท ให้ ค ำแนะนำการลงทุ น เป น แนะนำ “ขาย”

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นน่าจะ ดี ขึ้ น จากป ก่ อ นที่ 3.5% เพราะ โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ม า ร์ จิ้ น น้ อ ย จ ะ ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบภาย ในปนี้ ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อมาร์จิ้น ขณะที่สิ้นป 2551 บริษัทฯ มี อั ต ราหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น (D/E) อยู่ ที่ 1.79 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ กว่าปก่อนที่มี D/E อยู่ที่ 2.60 เท่า

“แนวโน้มรายได้ในไตรมาส 1/52 น่าจะลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปก่อน เปนไปในทิศทางของ มูลค่างานก่อสร้างคงเหลือในมือที่ เฉลี่ยทั้งปลดลง และยอดรับรู้ราย ได้ในปนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง เป น Backlog จากปก่อนเกือบทั้งหมด ซึ่งคงต้อง รอสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น

จึ ง จะทำให้ ง านที่ เ สนอไปมี ก าร ตอบรั บ เข้ า มาและเพิ่ ม Upside ส่วนแนวโน้มกำไรในปนี้ไม่อยาก ตอบว่า จะเพิ่มขึ้นมากกว่าปก่อน หรือไม่” นายวัลลภ กล่าว เขากล่าวต่อว่า รู้สึกกังวล แนวโน้ ม รายได้ ป 53 เนื่ อ งจาก ปริมาณงานใหม่ที่เปดประมูลในป นี้ทั้งภาครัฐและเอกชน

**ยักษผูผลิตชิพแดนปลาดิบสง สัญญาณ อุตสาหกรรมฟนตัว** รายงานข่ า วบนเว็ บ ไซท์ บลู ม เบิ ร์ ก ดอทคอม ระบุ ว่ า นาย ยูกิโอะ ซาคาโมโต้ ประธาน อัลพิด้า เม็ ม โมรี่ อิ ง ค์ ผู้ ผ ลิ ต ชิ พ ความจำ คอมพิวเตอร์รายใหญ่อันดับ 1 ของ ญี่ปุน เปดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะ ขึ้นราคาสินค้า 50% ในเดือนหน้า หลั ง อุ ต สาหกรรมชิ พ ความจำ คอมพิวเตอร์เริ่มฟนตัว “ปริมาณสินค้าคงคลังของ ผู้ ผ ลิ ต คอมพิ ว เตอร์ บุ ค คลลดลง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และผู้ ผ ลิ ต จำเป น ต้ อ งซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ ม าก ขึ้น” นายซาคาโมโต้ กล่าว โดยอัลพิด้าจะขึ้นราคาชิพ ความจำคอมพิวเตอร์ในอัตรา 1.50 ดอลลาร์/1 กิกะไบท์ เริ่มเดือนหน้า **บนกระดานหุ น ไทย CCET บวกสวนกระแส** นักวิเคราะห์บล. กรุงศรีอยุธยา เปดเผยว่า สาเหตุที่ราคาหุ้น CCET

STEC รูชะตา

(ต่อจากหน้า 1)

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรั ค ชั่ น จำกั ด (มหาชน) หรื อ STEC เปดเผยว่า แนวโน้มรายได้ ปนี้น่าจะอยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 10-15% จากปก่อนที่มีราย ได้ 1.4 หมื่นล้านบาท แต่สำหรับ

Print

Next Page

Previos Page

First Page

ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552 STEC รูชะตา (ต่อจากหน้า 3) กฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นมา สรุปผลการประมูลได้ล่า ล้ า งขาดทุ น สะสม ส่ ง ผลให้ ช้า โดยตั้งแต่ต้นปบริษัทฯ ได้ยื่น สามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด ประมูลงานไปแล้วมูลค่า 2-3 หมื่น ในไตรมาส 2 นี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคง ล้านบาท แต่ได้เซ็นสัญญารับงาน เหลื อ ส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ้ น จำนวน ใหม่จากบริษัทในเครือเคมีคัล 509 2.97 พั น ล้ า นบาท ซึ่ ง หลั ง ล้ า ง ล้านบาท ขณะที่จนถึงปจจุบันงาน ขาดทุ น สะสมก็ มี โ อกาสจ่ า ย ที่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาในเร็ว ๆ เงิ น ป น ผลได้ เ มื่ อ มี ก ำไร” นาย นี้ อี ก 2 สั ญ ญา คื อ งานของ วัลลภ กล่าว กรมทางหลวงชนบท 184 ล้ า น ส่ ว นการประมู ล รถไฟฟ า บาท และงานในมาบตาพุ ด อี ก สายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ สัญญา 144 ล้านบาทเท่านั้น ที่ 2 บริ ษั ท ฯ พร้ อ มจะเข้ า ร่ ว มการ พ ร้ อ ม กั น นี้ ร ะ บุ ว่ า ประมู ล และมั่ น ใจว่ า น่ า จะชนะ บริษัทฯ น่าจะล้างขาดทุนสะสมได้ ประมูลโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ หมดจำนวน 1.3 พันล้านบาทใน บริษัทฯ คงเข้าประมูลงานโครงการ ไตรมาส 2/2552 ซึ่ ง หากผลการ รถไฟฟาในทุกๆ สาย ทั้งสายสีแดง ดำเนิ น งานในป นี้ ส ามารถมี ก ำไร บางซื่อ - รังสิต และสายสีเขียวทั้ง 2 จะทำให้ บ ริ ษั ท ฯ มี แ นวโน้ ม จ่ า ย สาย ประกอบด้วย สายสีเขียวอ่อน เงินปนผลได้ (แบริ่ง-สมุทรปราการ) และสีเขียว “หลั ง จากผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ เข้ม (หมอชิต-สะพานใหม่) อ นุ มั ติ ใ ห้ น ำ ทุ น ส ำ ร อ ง ต า ม ด้ า นโครงการแอร์ พ อร์ ต

ผลงาน BANPU

(ต่อจากหน้า 1)

ฝายวิเคราะห์ บล.ทรินีตี้ คาดการณ์ บมจ. บ้ า นปู หรื อ BANPU จะมีกำไรสุทธิในไตรมาส 1/52 ที่ 3,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89% QoQ และ 59% YoY เป น ก ำ ไ ร ไ ต ร ม า ส ที่ สู ง สุ ด เ ป น ประวั ติ ก ารณ์ ถื อ ว่ า ดี สุ ด ในกลุ่ ม พลังงาน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price : ASP) ไตรมาส 1/52 สูงถึง 84 เหรียญฯ ต่อตัน อ่อนตัวจากไตรมาส 4/51 เพียง 2-3 เหรียญฯ ต่อตัน รวมถึง สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย YTD ที่ 72 เหรียญฯ ต่อตันอย่างมาก ประกอบ กับ BANPU ล็อคสัญญาขายล่วง หน้าไว้ได้มากถึง 62% เพิ่มขึ้นกว่า ไตรมาส 4/51 ที่ ท ำไว้ 57% อย่างไรก็ตาม คาดว่าระดับกำไรใน ไตรมาส 2/52-4/52 จะอยู่ที่ 1,900 ถึง 2,800 ล้านบาทต่อไตรมาส นอกจากนี้ ยั ง ประมาณ การมูลค่าเหมาะสมที่ 290 บาท (ราคาล่าสุด ปดที่ 267บาท) จาก ก า ร ค า ด ก า ร ณ์ ธุ ร กิ จ เ ห มื อ ง ถ่ า นหิ น เท่ า กั บ 230 บาท และ มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น สำหรั บ โรงไฟฟ า

BLCP และเงิ น ทุ น อื่ น เท่ า กั บ 60 บาท คิดเปนค่า PER และ P/BV ป 2552 ที่ 7.9 เท่ า และ 1.7 เท่ า ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PER และ P/BV ย้ อ นหลั ง 5 ป ที่ ประมาณ 9 เท่า และ 1.9 เท่า ตาม ลำดั บ ทั้ ง นี้ เ ราประเมิ น ผลกำไร สุ ท ธิ ป 2552 ที่ 9,942 ล้ า นบาท (EPS=36.59 บาทต่อหุ้น) เติบโต 7.7%YoY ซึ่ ง ถื อ ว่ า เติ บ โตส่ ว น กระแสเศรษฐกิ จ ตกต่ ำ แสดงให้ เห็นถึงความสามารถพิเศษในการ บริ ห ารจั ด การของ BANPU ที่ สามารถสร้างผลกำไรที่น่าประทับ ใจ และจะส่ ง ผลให้ ป น ผลอาจสู ง กว่าปก่อนที่ 12.81 บาทต่อหุ้น ขณะที่ ฝายวิเคราะห์ บล. ฟนันซ่า คาดการณ์แนวโน้มราคา ถ่านหินมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อเนื่อง ในอีก 1 ปข้างหน้า เนื่องจากความ ต้องการใช้ถ่านหินอาจปรับลดลง ต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจชะลอ ตั ว รวมถึ ง ราคาถ่ า นหิ น ยั ง อยู่ ใ น ระดับสูงเมื่อเทียบกับน้ำมัน อย่ า งไรก็ ต าม คาดว่ า ปริมาณการขายป 52 อยู่ที่ 17.2 Print

Next Page

News Station

หน้า 4

เรล ลิ้งค์ ที่ก่อนหน้านี้กระแสข่าว มีปญหาเกี่ยวกับระบบตรวจสอบ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย จ น อ า จ ส่ ง ผลกระทบให้ ไ ม่ ส ามารถเป ด ใช้ บริ ก ารได้ ไ ม่ เ ต็ ม รู ป แบบ ในวั น ที่ 12 สิ ง หาคมนั้ น ทาง STEC ซึ่ ง เป น ผู้ ก่ อ สร้ า งด้ ว ยนั้ น มองว่ า

น่ า จะเป ด ใช้ บ ริ ก ารได้ ใ นเดื อ น สิงหาคมนี้ตามกำหนด ทั้ ง นี้ บล. ทิ ส โก้ ใ ห้ ค ำ แนะนำการลงทุ น STEC เป น ซื้ อ ด้วยราคาเปาหมาย 4.10 บาท โดย วานนี้ราคาหุ้นปดที่ 3.60 บาท

ล้านตัน และป 53 อยู่ที่ 18 ล้านตัน ส่วนสมมติฐานราคาถ่านหินเฉลี่ย ป 52 ยังคงอยู่ที่ 65 USD/ตัน ถึง แม้ บ ริ ษั ท ได้ ท ำสั ญ ญาซื้ อ ขาย ถ่ า นหิ น ล่ ว งหน้ า ในป 52 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 79% ที่ระดับราคาเฉลี่ย 79 USD/ตัน ส่วนที่ยังไม่ได้ทำสัญญา คาดว่าจะอยู่ต่ำเพียง 50 USD/ตัน และคาดว่าจะมีกำไรพิเศษอีกราว 2.9 พันล้านบาท จาก Hedging โดยการทำสัญญาขายถ่านหินล่วง

หน้าเมื่อกลางป 51 และจะเริ่มปด สถานะในปนี้ สำหรับป 53 คาดว่า ราคาถ่านหินจะอยู่ที่ 60 USD/ตัน นอกจากนี้ เชื่อว่าระยะยาว ราคาถ่านหินจะปรับตัวลงและจะ ทำให้ผลกำไรป 53 ชะลอตัวมาก ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ แ นะนำให้ ถื อ ยาว เพราะราคาหุ้นปจจุบันสูงกว่าราคา เปาหมายป 52 อยู่ 265 บาท/หุ้น ดังนั้นจึงแนะนำ ถือ

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552 หน้า 5 จะเผยแพร่ออกมาในวันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งจะทำ ขาดทุนจากการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนโลก ให้ทราบว่า ธนาคารและสถาบันการเงินแห่งใด สูงถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ และราว 2 ใน 3 จะ จำเปนต้องเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน เปนการบันทึกผลขาดทุนโดยธนาคาร นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟเตือนว่า ระบบ การเงิ น โลกยั งคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก นทรัพย์ตลาดเงินโลกจอทรุด 4 ลานลาน หลังวิกฤตการเงิ สหรัฐฯเผยแบงก์ยักษ์มีทางเลือกเพิ่มทุนเพียบ IMFคาดสิรายงานข่ นได้ลุกลามไปยังภาคครัวเรือน า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ภาคธุ ร กิ จ และภาคธนาคารทั ้ ง ในประเทศที่ รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ นายทิโมธี ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ คาดว่า มูลค่าสินทรัพย์ในตลาดเงินตลาดทุน พัฒนาแล้ว และในประเทศกำลังพัฒนา หรือ คลังสหรัฐฯกล่าวว่า สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่ โลกอาจลดลงถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ในสิ้นป ตลาดเกิดใหม่ ถูกตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างเคร่งครัด 2010 จากผลกระทบของวิ ก ฤตการเงิ น โลก หรือ stress tests จะมีทางเลือกหลายทางในการ พร้อมกับเตือนว่า ระบบการเงินโลกยังคงอยู่ ยูบีเอสคาดราคาบานในดูไบปนี้จอวูบ 70% เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยไม่จำเปน ภายใต้แรงกดดันที่รุนแรง หลังวิกฤตเศรษฐกิจ รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงอย่าง เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจจริง ยู บี เ อสเอจี ค าดราคาที่ อ ยู่ อ าศั ย ในดู ไ บป นี้ จ ะ ขณะที่ เ มื่ อ เดื อ นมกราคมที่ ผ่ า นมา ลดลง 70% จากระดับสูงสุดเปนประวัติการณ์ใน เดียว โดยนายไกธ์เนอร์ กล่าวว่า หากผลการทำ ไอเอ็มเอฟคาดว่า มูลค่าสินทรัพย์ในตลาดเงิน ป ที่ ผ่ า นมา หลั ง ความต้ อ งการตกต่ ำ ขณะ stress tests เสร็จสิ้น ธนาคารขนาดใหญ่ที่เข้า ตลาดทุนโลกจะลดลง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ใน ธนาคารชะลอการปล่อยสินเชื่อ ค่ายต้องเพิ่มทุนจะมีทางเลือกหลายทางในการ สิ้นปหน้า ‘ไม่ มี ค วามต้ อ งการซื้ อ ใหม่ ป รากฎ โดยในรายงานเสถี ย รภาพภาคการเงิ น เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินเช่น การระดมทุน ขณะที่นักลงทุนที่ลงทุนไปแล้วนั้นกำลังประสบ จากนักลงทุนเอกชน หรือ การรับความช่วยเหลือ โลกของไอเอ็มเอฟระบุว่า จากการประเมินใน ป ญ หาผิ ด นั ด ชำระหนี้ ซึ่ ง จะยิ่ ง ทำให้ ส ถาบั น มุมมองที่ดีที่สุด คาดว่า ภาคการเงินโลกจะบัน การเงินลังเลที่ปล่อยสินเชื่อ และจะทำให้ตลาด ทางการเงินจากรัฐบาลกลาง ‘ธนาคารแต่ละแห่งสามารถกำหนดทาง ทึกผลขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้รับ อสังหาริมทรัพย์ของดูไบตกต่ำลงอีก’ นายซาอุด เลือกที่เหมาะสมที่สุดได้ และแต่ละแห่งย่อมมี ผลกระทบจากวิกฤตการเงินราว 2.7 ล้านล้าน มาซุด นักวิเคราะห์ยูบีเอสระบุในบทวิเคราะห์ ดอลลาร์ ทางเลือกไม่เหมือนกัน’ นายไกธ์เนอร์กล่าว ขณะเดี ย วกั น ยู บี เ อสได้ ป รั บ ลดคำ ขณะเดียวกันไอเอ็มเอฟ ระบุว่า ในกรณี แนะนำการลงหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของดูไบลง ทั้งนี้ ผลของการทำ stress tests ธนาคาร และสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ 19 แห่งของสหรัฐฯ ที่เลวร้ายที่สุด ภาคการเงินโลกอาจบันทึกผล จาก ‘ซื้อ’ เปน ‘ปานกลาง’

ขาวตางประเทศ

มาแลว! ขาวดี TPOLY ไตรมาสแรกควางานเพิ่ม 960 ลบ. อยาเพิ่งขายทิ้ง! “เจริญ” บอก Q2/52 ยังมีขาวดีรออีกเพียบ TPOLY โชวผลงานเยี่ยม Q1/52 ชนะประมูลงานใหมมูลคา 960 ลบ. รอเซ็น สัญญาภายในไตรมาส 2/2552 ‘เจริญ จันทรพลังศรี’ แจงเปนไปตามแผนที่วางไว คุยชวง เดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ เตรียมเขาประมูลอีก 9 โครงการ มูลคา 3.1 พันลานบาท คาดความาไดอีกไมต่ำกวา 30% ขณะเชียนเทคนิคเชียรรับหุนเขาพอรต ที่ 1.75 บาท นายเจริ ญ จั น ทร์ พ ลั ง ศรี ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) เปดเผยว่า ในไตรมาส 1/52 บริษัทได้งานโครงการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น คิดเปนมูลค่า 960 ล้านบาท จากมูลค่า งานที่เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 4,000-4,200 ล้านบาท โดยคาดว่ า จะเซ็ น สั ญ ญาได้ ภ ายในไตรมาส 2/2552 ซึ่งเปนไปตามแผนที่เคยบอกกับนักลงทุน และสาธารณชนว่าในไตรมาสแรกน่าจะได้รับงาน ใหม่เพิ่มเข้ามาประมาณ 1,000 ล้านบาท เขากล่าวต่อว่างานที่ TPOLY ได้รับ เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1/52 มาจากภาครัฐ 100% ส่ ว นงานจากภาคเอกชนในช่ ว งนี้ พ บว่ า ได้

ชะลอแผนการลงทุ น อั น เนื่ อ งมาจากภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้หลายอุตสาหกรรมไม่มี การลงทุนใหม่ แต่ในส่วนของ TPOLY ไม่มี ผลกระทบต่อการรับงานใหม่ เนื่องจากผลงาน ที่ผ่านมาของบริษัทมีประสิทธิภาพและเปนที่ ยอมรับ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากฐานลูก ค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น สำหรับแผนประมูลงานในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2552 บริษัทเตรียมยื่น ประมูลงานใหม่อีก 9 โครงการ คิดเปนมูลค่า ประมาณ 3,100 ล้านบาท แบ่งเปนสัดส่วน งานภาครัฐ59% และภาคเอกชน 41% ซึ่งใน เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถคว้างานประมูลมา

Print

Next Page

Previos Page

ได้ในสัดส่วนประมาณ 30% จากมูลค่างานที่ เข้าประมูลทั้งหมด ซึ่งจะทำให้มูลค่างานในมือ (Backlog) เพิ่ ม ขึ้ น อี ก จากป จ จุ บั น ที่ มี อ ยู่ 2,200 ล้ า นบาท (ไม่ นั บ รวมโครงการที่ อ ยู่ ระหว่างการรอเซ็นสัญญา 690 ล้านบาท) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้หลังจากมี ข่าว TPOLY รับงานเพิ่มอีก 960 ลบ. ราคาหุ้น กลับปรับตัวลดลง โดยปดการซื้อขายที่ 1.82 บาท ลดลง 0.02 บาท มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 18.40 ลบ. โดยนักวิเคราะห์เทคนิคจาก บล. สินเอเซีย กล่าวว่า หุ้น TPOLY ยังมีสัญญาณ ฟนตัว แนะให้รอรับเข้าพอร์ตได้ แนวรับ 1.75 บ. แนวต้าน 1.86 บาท

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 6

CCET ไตเวหา ฝาลมรอน นับตั้งแต่ย่างเข้าหน้าร้อนนี้ราคาหุ้น CCET ก็ค่อย ๆ ลอยขึ้น เหมือนกับจะไม่รู้สึกรู้สาพิษการส่งออกแผ่วลง แต่จะว่าไปแล้ว ไม่ใช่ลมร้อนหรอกที่เปนปจจัยดันราคาหุ้นจาก ช่ ว งต้ น มี น าคมที่ อ ยู่ 1 บาท หรื อ ไม่ เ กิ น บาทเศษ บวกได้ ถึ ง ระดั บ 1.53-1.82 บาท เมื่อวานนี้ และปดที่ 1.73 บาท ซึ่งคิดเปนบวกจากวัน ก่อนหน้า 0.19 บาท หรือ 12.34% มูลค่าซื้อขาย 37.26 ล้านบาท โดยส่งที่ ทำให้ราคาหุ้นขึ้นนั้นแท้จริงแล้วน่าจะแยกได้ 3-4 ส่วน คือหนึ่งภาวะตลาด โดยรวมที่รีบาวน์ได้ สองตัวอุตสาหกรรมส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เอง ก็ไม่ได้ถึงขึ้นเลวร้ายมากมาย ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่บางคนก็พูดออก มาจากปากตัวเองแล้วว่า เริ่มเห็นสัญญาณออเดอร์ไหลกลับมาแล้ว ส่วน อีก 2 ประการที่เหลือนั้นไปจับใจความจากนักวิเคราะห์ทรัพย์ได้ความโดย ย่ อ ประมาณว่ า ก่ อ นหน้ า นี้ ร าคาหุ้ น ลงมาแรงเกิ น ไป ขณะที่ ร าคาหุ้ น CCET ที่ซื้อขายในตลาดไต้หวันก็ยังไม่ต่ำมากเท่าที่กระดานตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตาม ในเชิงการเคลื่อนไหวทางเทคนิค นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ บล.ไซรัส ระบุว่า แม้ทิศทางราคา CCET ในระยะที่ผ่านมาจะ เปนขาขึ้นอย่างชัดๆ แต่นักลงทุนยังต้องระวัง หากราคาหุ้นไม่สามารถ ผ่านเเนวต้านที่ 1.80-1.82 บาท ซึ่งในบริเวณดังกล่าว น่าจะมีแรงขาย ออกมาสูง แต่หากผ่านได้มีแนวต้านถัดไปที่ 1.90 บาท ขณะที่แนวรับอยู่ ที่ 1.65-1.60 บาท

CCET Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 59,487.99 Liabilities 44,576.73 Equity 14,911.26 Paid-up Capital 3,930.92 Revenue 123,759.31 Net Profit 2,127.78 EPS(Baht) 0.54 ROA(%) 5.49 ROE(%) 14.76 Net Profit Margin(%) 1.72

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

460.62

-5.76

-1.24

323.09

-4.93

-1.50

688.35

-10.10

-1.45

157.47

+0.24

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

+0.15 18,276.98 379.20

22/04/2552

16:59:53

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,180.20

3,910.26

-730.06

(17.40%)

(21.39%)

Foreign

3,454.27

3,605.52

(18.90%)

(19.73%)

11,642.51

10,761.20

(63.70%)

(58.88%)

Local

-151.25

+881.31

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 21/04/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

2.85 0.41 3.79 12.95 6,054.57

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 03/03/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. KINPO ELECTRONICS, INC. 2. FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK 3. CHASE NOMINEES LIMITED 42

1,555,163,770 763,654,262

(39.56%) (19.43%)

278,029,100

(7.07%)

4. KINGBOLT INTERNATIONAL

241,930,000

(6.15%)

COMPAL ELECTRONICS, INC.

158,550,000

(4.03%)

(SINGAPORE) PTE., LTD.

5.

ACL แล ว ก็ BANPU

ACL วานนี้ยังอุตส่าห์แรงได้ต่อเนื่องจากสองวันก่อน ส่วนข่าวจริงนั้นก็ยังไม่มีอะไรโผล่อย่างเปนทางการ ปล่อยให้นักเก็งกำไรต้องใช้วิจารณญาณกันอย่างเต็มสติ ทั้งเรื่องกระแสข่าวลือว่า ACL ที่เปนแบงก์มีแผนจะกลับ ไปรวมควบรวมกับ บล.สินเอเชีย ซึ่งในส่วนของ โบรกเกอร์สินเซียเองก็ดันมีข่าวลือซ้อนมาอีกว่า จะไปรวมกับ บล. ฟนันซ่า และ บล.ซิกโก้ ขณะที่กระแสข่าวที่แบงก์ชาติแย้มไตจะยินยอมให้ BBL ขายหุ้น ACL ที่ถืออยู่ออกมาให้กับ ธนาคารจีน ICBC ก็ยังไม่จางจืดไป แต่ว่าอะไรจะจริงจะเท็จ การที่วานนี้กราฟราคาส่ออาการไม่กล้าขึ้นต่อแบบ สุดๆ ก็น่าจะพอบอกได้ว่า ไม่ใช่ของง่ายที่ใครจะตามดักทางเก็งกำไร โอกาสได้มีแน่ท่ามกลางยอดดอยที่ราวจะโผล่ ให้เห็นรำไรแล้ว ส่วนหุ้นกลุ่มถ่านหินกำลังเขียวขรึมขึ้นหม้อล่อแมงเม่าได้อย่างดี โดยเฉพาะในตัวบิ๊กๆ เช่น BANPU ก็มี แรงซื้อทะลักเปนก้อนๆ เข้าไปดันราคาลองสูงส่วนภาพรวมหุ้นอื่นในกลุ่มพลังงานประเภทอื่นที่แดงกันพร้อมเพรียง ซึ่งแน่นอนว่าโดยปกติหุ้นตัวนี้เคยเปนของยอดนิยมสำหรับฝรั่ง ดังนั้นควรจับตากันให้ดีถ้าสภาพแวดล้อมการ ลงทุนเปนใจเมื่อไหร่ถึงราคาจะแพงกว่าวันนี้ ก็นับได้ว่าปลอดภัยสำหรับการเข้าซื้อ ส่วนวันนี้ใครจะตามก็ระวังๆ ไว้ ด้วย ไม่ได้บอกว่าในจะไม่มีโอกาสขึ้นต่อ เพียงแต่กลัวว่ามันจะไปได้ไม่ไกลจนคุ้มความเสี่ยงก็เท่านั้น Print

Next Page

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 7

ธปท.หั่นเปาจีดีพีปนี้ติดลบตามคาด1.5-3.5% ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯมี.ค.ฟนหลังคำสั่งซื้อเพิ่ม

นางสาวดวงมณี วงศ์ประทีป ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย(ธปท.) เปดเผยว่า ได้ปรับลดประมาณการ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ในป 2552 มาติ ด ลบ 1.5-3.5% ลดลงจากประมาณการเดิมที่คาด ว่ า จะขยายตั ว 0-2% เนื่ อ งจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในภาวะ ถดถอย อีกทั้งความเปนไปได้ที่ภาค รัฐไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ เ พื่ อ ก ร ะ ตุ้ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ด้ ต า ม เป า หมายที่ ว างไว้ ตลอดจน สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบทางการ เมื อ งที่ ยื ด เยื้ อ ซึ่ ง อาจทำให้ รั ฐ บาล ขาดเสถี ย รภาพ และอาจกระทบ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน “ภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ชะลอตัวกับปญหาความไม่สงบทาง การเมืองทำให้มีความเปนไปไได้ที่ จีดีพี ปนี้จะติดลบ 1.5-3.5% อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ห า ก เศรษฐกิ จ โลกยั ง คงใช้ ร ะยะเวลา ยาวนานกว่ า จะฟ น ตั ว ประกอบกั บ การเมืองมีสถานการณ์รุนแรงกว่าที่ เปนอยู่ก็มีความเสี่ยงที่จีดีพี จะติดลบ ได้ 4-5%”นางสาวดวงมณี กล่าว อี ก ทั้ ง การปรั บ ลดอั ต รา ดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมามี ผลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดย อัตราดอกเบี้ยในตลาดในขณะนี้ก็มี การปรับลดลงมาตามอัตราดอกเบี้ย นโยบาย แต่ ทั้ ง นี้ จ ะให้ ธ นาคาร พาณิชย์ปรับลดดอกเบี้ยในตลาดลง มาเท่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่ได้ เนื่องจากยังต้องคำนึงถึงต้นทุนและ

ความมั่นคงของธนาคารเองด้วย น อ ก จ า ก นี้ ไ ด้ ป รั บ ประมาณการอั ต ราการขยายตั ว หรือจีดีพี ในป 2553 เปนขยายตัว 1.5-3.5% แต่ลดลงจากประมาณ การเดิมที่คาดโต 2-4% เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงถดถอย และคาดว่ า จะฟ น ตั ว ช้ า กว่ า ที่ คาดการณ์ไว้

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย เปดเผยว่า ดัชนีความ เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. อยู่ที่ 69.4 เพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ. ซึ่ง อยู่ที่ 63.0 เพราะคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น หลั ง จากสต็ อ กสิ น ค้ า เริ่ ม ลดลง ประกอบกับการเร่งผลิตเพื่อชดเชย ในช่ ว งเดื อ นเม.ย. ที่ มี วั น หยุ ด ต่ อ

MFCเปดขายกองทุนเปดM-Korea22-28เม.ย.นี้

ดร.พิชิต อัคราทิตย์ กรรมการ ผู้ จั ด การ บลจ.เอ็ ม เอฟซี จำกั ด (มหาชน) เป ด เผยว่ า วั น ที่ 22-28 เมษายนนี้ ธนาคาร เอ็มเอฟซีจึงเปด ขายกองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี พั น ธบั ต ร เกาหลีใต้ 1 หรือ M-Korea 1 เพื่อเปน ทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุน ในตราสารหนี้ต่างประเทศ และต้องการ

โอกาสในการรั บ ผลตอบแทนที่ ดี ก ว่ า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยมี มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมเงิน ระยะสั้ น สำหรั บ ประชาชนทั่ ว ไป โดย เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มี โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง ซึ่งกองทุนจะเน้นการลงทุนใน พันธบัตร Print

Next Page

ตั๋ ว เงิ น คลั ง หรื อ ตราสารหนี้ ที่ รั ฐ บาล เปนผู้ออกหรือค้ำประกัน และมีอันดับ ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ เงิน ฝากหรื อ ตราสารหนี้ อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 1 ป และลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว ง หน้า(Derivatives) เพื่อปองกันความ เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ประเทศ และลงทุ น ในตราสารที่ มี Previos Page

First Page

เนื่ อ งในวั น สงกรานต์ ทำให้ ผ ล ประกอบการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมา นอกจากนี้ ผู้ ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้ ป รั บ ตั ว โดยการควบคุ ม ต้ น ทุ น ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน เพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ท่ามกลางภาวะ เศรษฐกิจและการเมือง สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดื อ นข้ า งหน้ า อยู่ ที่ 75.1 ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก.พที่ อ ยู่ ที่ 73.0 เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการคาดว่ า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ เช็ค ช่ ว ยชาติ 2,000 บาท น่ า จะช่ ว ย กระตุ้นการบริโภคพิษวิกฤตศก.ฉุด ยอดขายรถยนต์ ใ นประเทศเดื อ น มี.ค. ลดลง 37.8% ขณะที่ส่งออก ทรุ ด 37.24% จากช่ ว งเดี ย วกั น ป ก่อน “ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ คาดหวังให้ภาครัฐสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง เพื่อ สร้ า งบรรยากาศในการลงทุ น ขณะที่ ส ถาบั น การเงิ น ควรผ่ อ น คลายกฎระเบี ย บในการกู้ เ งิ น เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม สภาพคล่ อ ง รวมถึ ง ช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านภาษี ต่ า งๆ เช่ น การลดภาษี น ำเข้ า วัตถุดิบเพื่อปองกันสินค้าราคาถูก แต่ไม่มีมาตรฐานและการแย่งตลาด ในประเทศ” นายสันติ กล่าว

ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า แฝง (Structured Note) รวมถึง Credit Linked Note ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ต่ า งประเทศซึ่ ง อ้ า งอิ ง กั บ พั น ธบั ต ร รัฐบาล


News Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552 SAICO ทำเทรนเดอรที่ 2.35 บาทขึน้ ไป วันนี้ ปลด H มีกรอบบวกไดเทาตัว รายงานข่ า วจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่ได้รับข้อมูลจากบริษทั สยาม อุต สาหกรรมการเกษตร สับ ปะรดและอื่น ๆจำกัด (มหาชน) SAICO ว่า บริษทั อุตสาหกรรมสับปะรดกระ ปองไทย จำกัด ซึง่ เปนผูจะทำคำเสนอซื ้ อหลั ้ กทรัพย์ของ บริษทั เพือ่ เพิกถอนหลักทรัพย์ ได้มหี นังสือฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2552 แจ้งมายัง SAICO เพือ่ ขอปรับราคา รับซือหลั ้ กทรัพย์ เปนราคาไม่ต่ ำกว่า 2.35 บาทต่อหุน้ พร้อมกันนีต้ ลาดหลักทรัพย์จะเปดทำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ SAICO ในวันที่ 23 เมษายน 2552 ได้ตามปกติ (หลังจากวานนีข้ นึ้ เครือ่ งหมายหยุดพักการ ซือขายหลั ้ กทรัพย์ชวั่ คราว หรือ Halt ) และเปลีย่ นแปลง ราคาสูงสุดของหลักทรัพย์ SAICO ในวันนี้ ให้มรี าคา สูงสุดไม่เ กินหนึง่ เท่า จากราคาซือ้ ขายครังสุ ้ ดท้ายบน กระดานหลักที่ 1.50 บาท

ผถห. HFT อนุมตั เิ พิม่ อัตราจายปนผลป51 ขยับจาก 1.5 บาท เปน 2 บาท ควักให 20 พ.ค. นี้ นายสตีเว่น วาย จาง ประธานกรรมการ บริษทั ฮัวฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ HFT ได้แจ้งผลการประชุมสามัญผูถื้ อหุนครั ้ งที ้ 1่ / 2552 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2552 โดยหนึง่ ในวาระ ที่พจิ ารณามีเรือ่ งขายจ่ายปน ผลซึง่ ที่ ประชุมมีมติ เปนเอกฉันท์อนุมตั จิ า่ ยเงินปนผลจากกำไรป 2551 และกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จัดสรรในป ทีผา่ นมา ให้กับ ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2 บาท ณ มูลค่าหุน้ ที่ 10 บาทต่อ หุน้ เนื่อ งจากมีผถู้ อื หุน้ เสนอให้ที่ ป ระชุม พิจ ารณาจ่า ยเงิน ปน ผลเพิ่ม (จากเดิม ทีค่ ณะ กรรมการบริษทั มีแนวคิดจะจ่าย 1.50 บาท)โดยให้ กำหนดรายชื่อ ผูม้ สี ิท ธิรับ เงิน ปน ผลในวัน ที่ 29 เมษายน 2552 โดยวิธี ปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 เมษายน 2552 และกำหนดวัน จ่า ยเงิน ปน ผล ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

หน้า 8

นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ ยังได้เ ห็น ชอบให้แ ปลง มูลค่าหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เปน 1 บาทด้วย GJS ยกเลิกตำแหนงเอ็มดีใหญ ให ผอ.ใหญ เปนตำแหนงสูงสุด นายเซอิจิ อิโนอุเอะ กรรมการ บริษทั จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GJS เปดเผยว่า ได้ ปรับ เปลีย่ นตำแหน่งผูบ้ ริหารของบริษทั และการแต่งตังผู ้ ้ บริหารของบริษทั ดังนี้ 1. ให้ยกเลิกตำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่ของบริษทั และให้ คุณชนาธิป ไตรวุฒิ ดำรง ตำแหน่งเปนกรรมการของบริษทั 2. ให้มตี ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการใหญ่ข อง บริษทั เปนตำแหน่งสูงสุดของฝายบริหาร โดยแต่งตัง้ ให้ นายสิรชิ ยั แซ่คู ดำรงตำแหน่งผูอำนวยการใหญ่ ้ ทังนี ้ การปรั ้ บเปลีย่ นดังกล่าวข้างต้น ให้มีผล บังคับตังแต่ ้ วนั ที่ 20 เมษายน 2552 เปนต้นไป

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“ลุนรีบาวน์ หลังน้ำมันสอแววฟน - เยนแข็งแกรง” เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด บริษทั เจเอสพี.ฟวเจอร์ส จำกัด (JSP) RSS3 - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 454 สัญญา สถานะคงค้าง 2,420 สัญญา - ปด 54.35 บ./ก.ก. ลดลง 1.35 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52) ปจจัยบวก - น้ำมันต้องกลับมายืน 50 เหรียญถึงจะหนุนให้ยางวิง่ ตาม - สัปดาห์หน้า TOCOM เปลีย่ นสัญญา อาจมีแรงซือ้ เข้ามา - 2-3 สัปดาห์ขา้ งหน้าจะมีฝนตกทำผลผลิตออกสูท่ อ้ งตลาดเบาบาง ปจจัยลบ - ปริมาณยางในประเทศยังทรงตัว - เงินเยนทรงตัว - เส้นเทคนิค TOCOM ยังเปนสัญญาณขาย

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำนวยการฝายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 7,872 สัญญา สถานะคงค้าง 28,948 สัญญา - ปด 318.9 จุด ลดลง 6.20 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปจจัยบวก - มีลนุ้ รีบาวน์ หลังลดลงแรง - ลุน้ ผลประกอบการไมโครซอฟท์ จะทำดัชนีดาวโจนส์ฟน ปจจัยลบ - การเมืองยังไม่ดจี ริง เสือ้ แดงยันจะชุมนุมต่อเนือ่ ง - ตัวเลขศก.ไทย จาก ธปท. ออกมาไม่ดี - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 151.25 ล้านบาท กลยุทธ - ปดสถานะซือ้ (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - ไม่มสี ถานะชะลอลงทุน - แนวรับ 315 จุด - แนวต้าน 330 จุด - SET50 ประเมิน 320-330 จุด

กลยุทธ - รอซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52) - แนวรับ 54 บ./ก.ก. - แนวต้าน 56 บ./ก.ก.

Print

“ลุนรีบาวน์ แตยังอยูฝงขาย”

Next Page

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 9

ซื้อ QH ดักงบ Q1/52

QH เจ็บจากการเมืองรอน สงผลยอดขายไมฟูฟา ผูบริหารปรับกลยุทธบริหารสภาพคลองสต็อก สินคา กูรูยังประสานเสียงแนะซื้อ กอนประกาศงบ Q1/52 นครหลวงไทย ใหราคาเปาหมาย 1.35 บาท สวนดีบีเอสฯ ใหราคาเปาหมาย 1.24 บาท บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ชั้ น นำในประเทศไทย ได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ รั บ มื อ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเน้นรักษาสภาพ คล่องธุรกิจและมีโปรโมชั่นใหม่ๆ ต่อเนื่อง โดย นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ QH เปดเผยว่า ยอดขาย บ้านของ บริษัทฯ ในช่วง 2 เดือนแรกปนี้ลดลง จากช่ ว งเดี ย วกั น ป ก่ อ นประมาณ 20% โดย เฉพาะในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งส่งผลต่อยอด ขายให้ ล ดลงเหลื อ 2 พั น ล้ า นบาท จาก เปาหมายที่ 3 พันล้านบาท จึงคาดว่ายอดขาย ในไตรมาส 1/2552 จะอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท ล่ า สุ ด ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ จ่ า ย ปนผลป 2551 หุ้นละ 0.08 บาทตามความเห็น คณะกรรมการ พร้ อ มยกเลิ ก ออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 4 (ESOP-W4) จำนวน 150 ล้าน หน่วยให้พนักงาน

บทวิ เ คราะห์ ส ถาบั น วิ จั ย นครหลวง ไทย ระบุว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ จากนี้ ไปจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ภายในประเทศ ทั้ง ปจจัยจากเศรษฐกิจและการเมือง โดยประเมิน หากเกิ ด ความสงบขึ้ น ในสั ง คมแนวโน้ ม เศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะดีขึ้น อย่ า งไรก็ ต าม ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ก าร เมือง ส่งผลให้ยอดขายของเดือน เม.ย. 2552 อ่อนตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือน ก.พ. ถึง มี.ค. นอกจากนี้ เหตุการณ์ความไม่มั่นคง ทางการเมืองยังทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจชะลอ การเปดโครงการใหม่ๆ ออกไปก่อน

การทำกำไรขั้นต้นในป 2552 จะลดลงเท่ากับ 30.1% จาก 32.8% ในป 2551 ขณะที่สัดส่วน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายคาด จะเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยเป น เท่ า กั บ 15% จากป ที่ ผ่านมาที่ 14.8% อย่างไรก็ตาม แนะนำซื้อ ราคา เหมาะสม 1.35 บาทต่อหุ้น ด้าน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศ ไทย) แนะนำซื้อ QH ราคาพื้นฐาน 1.24 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปนผล งวดป 2551 0.08 บาท ซึ่งอัตราผลตอบแทน เงินปนผลดังกล่าวอยู่ในระดับสูงเปน 10% โดย ราคาหุ้นซื้อขายที่ถูก P/E ป 2552 เปน 6.9 เท่า

สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในปนี้คาด ว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงจะกระทบต่อย อดขาย โดยประเมินว่าปนี้รายได้ของบริษัทฯ อยู่ ที่ 10,428 ล้ า นบาท ลดลง 0.4% จากป 2551 ส่วนกำไรสุทธิคาดว่าอยู่ที่ 1,331 ล้าน บาท ลดลงจากป ก่ อ นตามรายได้ แ ละความ สามารถในการทำกำไรลดลง โดยบริษัทฯ มี แผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน Q3/52 มูลค่า 1,200 ล้ า นบาท อายุ 3 ป ซึ่ ง ป นี้ เ น้ น การลด สินค้าคงค้างและทำการส่งเสริมการขายด้าน การเงินต่อเนื่อง กลยุ ท ธ์ ใ นป นี้ บริ ษั ท ฯ จะเน้ น การ ระบายสิ น ค้ า คงค้ า งให้ เ หลื อ เพี ย งประมาณ 120 หลัง หรือระยะเวลาขายเพียง 1 เดือนจาก สิ้นปที่ 300 หลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเน้น การทำการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะด้านสิน เชื่อดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์ด้าน ความร่วมมือกับ LH Bank โดยคาดว่าอัตรา

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

Lifestyle & Knowledge Station

วัดใต “วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” แต่เดิมใช้ชื่อสั้นๆ แค่ “วัดใต้” เปนที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่นามว่า “พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” เนื้อทองนาคสำริด หน้าตัก 51 นิ้ว (1.27 เมตร) สูง 85 นิ้ว (2.12 เมตร) ใช้ทองนาคเงินสำริดหล่อองค์พระหนักเก้าแสนบาท พระพุทธลักษณะเปนปางมารวิชัย พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อที่วัดใต้ มีความสำคัญเปน 1 ใน 5 องค์ ในจำนวนพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อในประเทศไทย ที่เชียงใหม่ ชัยภูมิ หนองคาย และที่ วัดพระโต กิ่งอำเภอนาตาล อุบลฯ กับที่ประเทศลาวอีก 1 องค์ สำหรับตัววัดตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุนทรวิมล ตำบลในเมือง อุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ.2373 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ เกร็ดความรู้เสริมบทก่อนจากความหมายชื่อ “วัดใต้” (วัดใต้เทิง วัดใต้ท่า) เรื่องเดิมนั้นวัดใต้มีอยู่ 2 วัด คือวัดใต้ท่า (วัดร้าง) ตั้งอยู่ ริมน้ำมูล หมายถึงวัดที่ตั้งอยู่ใกล้ติดกับแม่น้ำมูล ภาษาอีสานเรียกว่า “ท่าน้ำ” หมายถึงทางลงแม่น้ำ จึงรียกว่าวัดใต้ท่า คำว่า ใต้ท่า หมายถึง วัดที่อยู่ใกล้ทางลงแม่น้ำมูล หรือข้างล่าง อยู่ทางทิศใต้ท่าน้ำ ส่วนคำว่าเทิงเปนสำเนียงภาษาพื้นบ้านทางภาคอีสาน โดยมีความ หมายว่า ที่สูง ข้างบนหรืออยู่สูง อยู่เหนือขึ้นไป ดังนั้น วัดใต้เทิง จึงมีความหมายว่า วัดที่ตั้งอยู่เหนือขึ้นไป ถัดขึ้นไปจากวัดใต้ท่าที่อยู่ใกล้ ริมแม่น้ำมูล

ทรูมูฟ เดินหนาสรางความแข็งแกรงบริการโรมมิ่ง

เปดบานตอนรับการประชุม Conexus Mobile Alliance ทรู มู ฟ ได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เ ป น เจ้ า ภาพในการประชุ ม Conexus Mobile Alliance ครั้งที่ 14 ซึ่งเปนการประชุมของ เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ชั้ น นำใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวม 10 ประเทศ เพื่อหาแนวทางความ ร่วมมือในการสร้างสรรค์บริการโรมมิ่งให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ บริการในกลุ่มคอนเน็กซัส โดยจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 11

คบพี่เสือไว ไมผิดหวัง

“ณฐาภพ วงศวรการ”

(ตอนที่ 4)

เจ็บนี้ไมลืม ส่วนตัวที่ซื้อแล้วราคาก็ลดลงตลอด ปล่อยไม่ได้ซะที พวกนี้ ก็ ไ ม่ ค่ อ ยได้ ดู เ ลย ส่ ว นใหญ่ มั ก จะเป น พวกที่ ติ ด อยู่ ใ น พอร์ตตั้งแต่เริ่มเล่นแรกๆ เลย เพราะตอนนั้น สะเปะสะปะมาก มีตัวนั้นนิด ตัวนี้หน่อย แบบนี้รวมๆ กันแล้วอยู่ในพอร์ตก็สิบกว่า ตัวเหมือนกัน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าชาตินี้ราคาจะมีโอกาสขึ้นไปถึงต้นทุนที่ ซื้อมาได้รึเปล่า หลังๆ ก็มานั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าไอ้หุ้นพวกนี้มัน เล่นเข้าไปได้ยังไง...ไม่น่าเล่นเลย ซึ่งในตอนนั้นมันอาจจะไม่ปน ก็ได้ แต่มันคงมีข่าวบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วลากราคาขึ้นไปทำให้ เราเข้าไปเล่น ซึ่งวอลุ่มก็ไม่มี พื้นฐานก็ไม่มี ไม่มีอะไรเลย แต่ก็ไม่ รู้ว่าเราซื้อเข้าไปได้ยังไง จนถึงวันนี้ก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้น เพราะ จริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมาย

“ณฐาภพ วงศวรการ” เพิ่มขอมูล-เพิ่มความมั่นใจ สำหรับวันนี้ ผมเปลี่ยนมาเปนแบบซื้อเมื่อมั่นใจ และซื้อที ละก้อนใหญ่ๆ เลย หลังจากอยู่ในวงการนี้นานมากขึ้นและก็ได้ พบปะกับเพื่อนฝูงได้มีเวลาสนทนาถึงวิธีการ ถึงภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งการที่เรามานั่งอ่านข้อมูลจากหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันจึงได้ เห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้นก็เลยใส่เงินเข้าไป อีก ไม่ซื้อแบบกล้าๆ กลัวๆ อีกแล้ว ผลตอบแทนชนะดัชนี ผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มเล่นจนถึงวันนี้ผมไม่ได้เช็คเลย แต่ รู้สึกว่าจะสูสีเสมอตัว ไม่ได้ขาดทุนมากหรือกำไรมาก แต่ก็ต้องถือ ว่าชนะดัชนีเพราะตอนที่ผมเข้ามาเล่นดัชนีประมาณ 600 จุด แต่ ทุกวันนี้แค่ 450 จุดเท่านั้นเอง ซึ่งจากนี้ไปก็คาดว่าการบริหาร พอร์ตก็จะชนะทั้งดัชนีและชนะทั้งผลตอบแทนจากดอกเบี้ย

ติดตามตอฉบับหนา Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แนะนำ ซื้อ ราคาเหมาะสมที่ 3.5 บาท

MCS งานเยอะสวนศก. ฝายวิเคราะห์ประเมินตัวเลขกำไร สุทธิในไตรมาส 1/52 บมจ. เอ็ม.ซี.เอส.สตีล (MCS) จะโดดเด่ น สู ง ถึ ง 125 ล้ า นบาท (กำไรต่อหุ้น 0.25 บาท) เพิ่มขึ้น 19% จาก ไตรมาสก่ อ น และ 42% จากป ก่ อ น เนื่องจากได้แรงหนุนสำคัญจากงานส่งมอบ งานเหล็กโครงสร้างไปญี่ปุนในไตรมาส 1/52 จะสูงถึงประมาณ 12,750 ตัน สูงกว่าไตร มาสก่ อ นเล็ ก น้ อ ย ในขณะที่ ร าคาขาย ประเมินว่าจะยังสูงใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ทำให้มูลค่ายอดขายยังสูงถึง 1,100 ล้าน บาท ทรงตัวจากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น จากปก่อนถึง 47% อัตรากำไรขั้นต้นคาดจะ ยังอยู่ในระดับสูงประมาณ 21% เทียบกับ 22% ในไตรมาสก่อน และ 18% ในปก่อน เนื่องจากการส่งมอบงานเหล็กโครงสร้างที่มี ความชับซ้อน และ มีราคาที่สูง

หน้า 12

ขายลดลงมากกว่ า ปริ ม าณขาย เนื่ อ งจาก ราคาเหล็ ก ส่ ง มอบในครึ่ ง ป ห ลั ง จะลดลง ประมาณ 30% และ ประเมินจะมีกำไรสุทธิ เท่ า กั บ 250 ล้ า นบาท (กำไรต่ อ หุ้ น 0.50 บาท) ลดลง 29% จากปก่อน ตัวเลขประมาณการกำไรไตรมาส แรกที่สูงถึง 125 ล้านบาท (กำไรต่อหุ้น 0.25 บาท) คิดเปน 50% ของประมาณการทั้งป ทำให้กำไรในปนี้มีแนวโน้มที่จะมากกว่าที่เรา คาด แม้ว่าประมาณการของเราจะเปนการ คาดการณ์ แ บบอนุ รั ก ษ์ นิ ย มอย่ า งมาก แต่ ราคาหุ้น MCS ก็ซื้อขายด้วย P/E ป 2552 ที่ ต่ำเพียง 4.4 เท่า, EV/EBITDA 1.3 เท่า และ มีเงินปนผลตอบแทนป 2552 เท่ากับ 11.5% ดังนั้น เราคงคำแนะนำ ซื้อ เราประเมินราคา เหมาะสมเท่ากับ 3.5 บาท บนฐาน P/E ป 2552 เท่ากับ 7 เท่า

MCS มีงานในมือปจจุบันประมาณ 100,000 ตัน ซึ่งมีกำหนดจะที่จะส่งมอบใน ป 2552 ประมาณ 40,000-50,000 ตัน และ ป 2553 ประมาณ 40,000-50,000 ตั น เช่ น กั น ที่ เ หลื อ จะส่ ง มอบในป 2554 จาก งานในมือที่สูง คาดจะยังช่วยหนุนทำให้ผล ประกอบการของ MCS ไม่ถดถอยมากนัก เมื่อเทียบกับสถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุน ป ญ หาวิ ก ฤตการเศรษฐกิ จ และ การเงิ น ของโลกได้ ท ำให้ เ ศรษฐกิ จ ญี่ ปุ น สู่ ภาวะถดถอยอย่ า งหนั ก จากเศรษฐกิ จ ติดลบมา 3 ไตรมาส เพื่อสะท้อนความเสี่ยง ดังกล่าว เราจึงประเมินป 2552 จะมีตัวเลข ส่งมอบงานเพียงเท่ากับ 40,000 ตัน ลดลง จากป 2551 ที่การส่งมอบงาน 45,959 ตัน หรื อ คิ ด เป น ยอดขายในป 2552 เท่ า กั บ 2,280 ล้านบาท ลดลง 28% โดยมูลค่ายอด

Photo Release

DEMCO ประชุมผูถือหุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) โดยนางประพีร์ ปุยพันธวงศ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) เปน ประธานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2552 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 13

ละลายไปกับสายลม **....มาเดี๋ยวก็ไป แตจะไปยังไงเดี๋ยว ก็มา ลมพัดลมพาสักพักลมก็ไป...... ส่วนจะไป ไหนนั้นไม่มีใครรู้ แต่ที่ฉันรู้คือ สตรอเบอรี่ แวบ ละลายหายยวั๊บ ไปกับสายลมแสงแดดอีกครา เสียแล้ว หลังจากที่ไม่กี่วันก่อนก็หายไปครั้งหนึ่ง แล้วเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานนี้** **ดังนั้นคำสวัสดี ประจำ วันที่ 23 เมษายน 2552 จึงต้องตก เปนหน้าที่ของ หมายเลข 8 อีก ครั้ ง เพราะ ผลไม สี แ ดง ลู ก นั้ น เขาทิ้งร่องรอยให้ทราบกันโดยทั่ว ว่า มีธุระด่วนอันแสนจะลึกลับอีก แล้ว ไม่ยอมบอกเสียด้วยว่า เรื่อง อะไร แต่ที่แน่ๆ คงไม่ได้หายไปนาน เพราะที่ ที่ ไ ปทำธุ ร ะนั้ น อยู่ ใ นโซน ปลอดภัย จากจดหมายปดผนึกจ่า หน้ า ถึ ง พ้ ว กพ้ อ งชาว Investor Station โดยย่อมีว่า ตอนนี้กำลังจะ มีหุ้นเด็ดตัวใหม่โผล่มาให้นักลงทุน ได้ตาลุกวาวกับลีลาการสะบัดแท่ง เทียบขาขึ้นชนิดที่เรียกว่า จะทำให้ ลืม XXXX, XXX หรือ XXXX ในยุค ฮ็ อ ตๆ เมื่ อ ครั้ ง อดี ต ไปเลย (ด้ ว ย จรรยาบรรณที่พอมีอยู่เล็กน้อยจึง ไม่สามารถเอ่ยชื่อหุ้นได้) เพียงแต่ ว่า กลัวทั้งหลายทั้งปวงจะเปนข่าว ปล่ อ ยดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งหาข้ อ มมู ล ให้ รอบคอบก่อนจะมาเผยแพร่ต่อ **อย่ า งไรก็ ต าม ในมุ ม มองของ หมายเลข 8 กลับรู้สึกว่า ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยดั ง นั้ น ชั่ ว โมงนี้ อ ย่ า งเพิ่ ง ไปใส่ ใ จ เรื่องข้างต้นเลยมาดูของที่เห็นๆ กันอยู่ตำตาดี กว่า ซึ่งตำตาที่ว่าเนี่ย ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า ด้วยเพราะมันไม่ใช่เรื่องระรื่นหู แต่มันกลับเปน เรื่องน่าเสียดาย ของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่าง DELTA หรือ CCET ที่มันขึ้นมาล่วงหน้าตั้ง นานแล้ว ขณะที่วงในบอกว่า มันกำลังจะมีข่าวดี แต่ ถึ ง บอกมาขนาดนี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท ำให้ ตื่ น เต้ น แต่ ประการใด เพราะราคาหุ้นที่มันวิ่งขึ้นมานำ ทำ ให้โอกาสจะทำกำไรต่อจากนี้มันแสนยากแล้ว

ดังนั้นจึงขอบังอาจเตือนนักลงทุนที่นิยมเล่นตาม (นานมากๆ เกือบปแล้ว) ผู้บริหารเคยยอมรับว่า ข่ า วไว้ ใ ห้ อ ยู่ ห่ า งๆ ดู ค นอื่ น เขากำไรจะดี ก ว่ า คณะกรรมการคิดจะออกวอร์แรนต์ แต่แผนก็ดู เหมือนจะจบลงไปทันทีที่คิดเพราะภาวะตลาดไม่ ปลอดภัยกว่า และสบายใจกว่า** เอื้อจึงไม่ได้ขุดแผนมาศึกษาใหม่ ในขณะที่ทาง **พอพูดถึงหุ้นที่อันตรายไปแล้ว แม้จะมี GSTEEL เองยั ง จำเป น ต้ อ งหาเงิ น ใช้ ข ยาย โอกาสขึ้นต่อได้ จะไม่กล่าวถึงหุ้นกลุ่มที่ยังพอให้ โครงการลงทุนอยู่ ดังนั้นถ้าไม่เลือกทางออกหุ้นกู้ ลุ้ น ได้ อ ย่ า ง กลุ ม ยานยนต ที่ ง บไม่ ไ ด้ เ ลวร้ า ย (ซึ่งไม่น่าเปนไปได้ที่สุด เพราะตอนนี้ก็มีหนี้อยู่ อย่างที่หลายคนกลัวเอาไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนใครจะ มากแล้ ว ) ก็ อ าจต้ อ งรื อ ฟ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธมิ ต รต่ า งประเทศ หรื อ ไม่ ก็ ต้ อ ง ลงทุนอย่างระมัดระวังใช้เงินเท่าที่มี

ได้จะเสีย หรือควรจะเลือกแทง. . . . เอ้ย ไม่ไช่ ต้อง บอกว่า ตัวไหนนั้น คงต้องเลือกกันเอาเอง ส่วนตัว ดังๆ อย่าง YNP ตัวนี้ต้องขอยกเว้นไว้ให้ระวังให้ มาก จะซื้อหรือขายโปรดไวเข้าว่า เพราะมันมีกลิ่น แม่งๆ แฝงอยู่ในตัวเลขผลประกอบการ ดีหรือร้าย คงไม่กล้าพูดตรงๆ เพียงแต่ขอย้ำไว้อีกทีว่า ระวัง เข้าไว้** **สุดท้ายก่อนจากสำหรับวันนี้และหน้านี้ อยากฝากให้นักลงทุนจับตา GSTEEL ดีๆ ซึ่ง

Print

Next Page

Previos Page

First Page

แต่อย่างไรเสียก็ต้องยอมรับ ว่ า ทางเลื อ กทั้ ง หมดข้ า งต้ น นี้ ยั ง เป น เพี ย งแค่ ส่ ว นหนึ่ ง ของทางเลื อ กที่ ยุ ค ป จ จุ บั น ภาวะการณ์ ต่ า งๆ ไม่ เ ป น ใจ อย่างไรเสียด้วยประสบการณ์ของกลุ่ม “ลีสวัสดิ์ตระกูล” ก็น่าจะมีแผนดีๆ ที่ ลึกล้ำกว่ารอไว้อยู่แล้ว เพราะในยุคเช่น นี้ แ หละนั บ เป น จั ง หวะทองของการ สร้ า งฐานอำนาจเพิ่ ม ตุ น ขุ ม กำลั ง ไว้ ฟาดฟนกับคู่แข่งทางธุรกิจ พลิกกลับ มาครองเบอร์ 1 ของวงการเหล็กเสีย ทีหลังจากวางแผนการกันในมุ้งไว้นาน แสนนานแล้ว . . . ลาทีสำหรับวันนี้ ส่ ว นพรุ่ ง นี้ จ ะได้ เ จอกั บ สตรอเบอรี่ หรือไม่ ไว้ลุ้นกันเอาเองจ้า.... **


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

ประเมิ น แนวโน้ ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดว่ า จะแกว่ ง ในกรอ บแคบ ๆ แต่ ประเด็ น ที่ ต้ อ งติ ด ตาม คื อ ตลาดหุ้ น สหรัฐฯ ว่าจะมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางใด และมีผลต่อตลาดหุ้นทั่วภูมิภาคอย่างไร โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มเห็นสัญญาณ การฟนตัวแล้ว ดังนั้นกลยุทธการลงทุน จึง แนะนำ เก็งกำไร โดยประเมินแนว รับไวที่ 455 จุด แนวตานไวที่ 465 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้คาดว่า ดัชนีฯ น่าจะยังปรับฐานต่อ จากก่อนหน้านี้ ได้ปรับขึ้นมาพอสมควร เพราะนักลงทุนยัง วิตกกับคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจของประ เทศที่สะท้อนสัญญาณการหดตัวลงในระดับ ที่รุนแรงขึ้น ทั้งตัวเลขการเติบโตของจีดีพีและ ตั ว เลขการส่ ง ออก อี ก ทั้ ง การรายงานผล ประกอบการของกลุ่ ม ธนาคารที่ อ อกมาดี อาจทำให้มีแรงขาย Sell On Fact ออกมา ถ่วงดัชนีฯ ดังนั้นกลยุทธการลงทุน แนะนำ ขาย แนวรับ 450 จุด แนวตาน 470

หน้า 14

ประเมิ น แนวโ น้ ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ ค า ด ว่ า น่ า จ ะ พั ก ฐ า น ใ น ร ะ ย ะ สั้ น เนื่ อ งจาก นั ก ลงทุ น ยั ง มี ค วามกั ง วลกั บ ภาวะ เศรษ ฐกิ จ ภายใ นประ เทศที่ มี สัญญาณปรับตัวลดลง ไม่ว่าจะเปนการ ส่ ง ออก และอั ต รากา รเติ บ โตทา ง เศรษ ฐกิ จ อย่ า งไรก็ ต ามต้ อ งติ ด ตาม ตลาดหุ้นต่างประเทศประกอบการลงทุน ด้วย

ดั ง นั้ น ก ล ยุ ท ธ ก า ร ล ง ทุ น

แนะนำขายทำกำไร ในชวง 2 วันนี้ โดยมีกรอบแนวรับอยูที่ 454 จุด สวน แนวตานอยูที่ 464-466 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 22 เมษายน 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 113 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552

10.00 โนเกีย แถลงข่าว E75 สุดยอดประสบการณ์อีเมล์บนมือถือ...กับโนเกีย E75 พร้อม

ผูจ ดั ทำ

แนะนำโซลูชั่นใหม่ Nokia Messaging โรงแรม The Davis

10.00 บางกอก อีเว้นท์ แอนด์ เอ็กฮิบิชั่น แถลงข่าว “เปดเวทีความร่วมมือในงาน Bangkok

Toy & Comic Convention พร้อมชี้ทิศทางตลาดการ์ตูนคาร์แรกเตอร์” หอประชุมพุทธคยา อาคารอมรินทรพลาซา

บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์

10.00 ไบรส ตาร์ เดสทินี เชิญสัมภาษณ์พิเศษ ผู้บริหารบริษัท ไบรสตาร์ เดสทินี จำกัด พร้อม

Mr.Xavier Kegels ดีไซน์เนอร์และผู้ก่อตั้ง Hedgren กระเปาแบรนด์ดังจากเบลเยี่ยม โรงแรม แกรนด มิลเลนเนียม สุขุมวิท

10.30 เอ็กโก กรุป จัดงาน ‘EGCO Green Blood Festival’ มหกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในใจคน

--บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย

10.30 วารสารการเงินธนาคาร และตลท. จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 9

--กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข

รุ่นใหม่ ศูนยการคาสยามพารากอน

“MONEY EXPO 2009”

ตลาดหลักทรัพยฯ

10.30 หอการค้าไทย แถลงข่าว เรื่อง “ การประเมินสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทย หลัง

สถานการร์ความวุ่นวายทางการเมืองสงบลง” หองประชุม 1201 อาคารจุลินทร ล่ำซำ ถนนราชบพิธ

10.30 ไอบี เ อ็ ม แถลงข่ า ว “ไอบี เ อ็ ม เสริ ม กำลั ง ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ฝ า วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ด้ ว ย

เทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่” หองมณฑาทิพย 2 โรงแรมโฟร ซีซันส

13.00 ตลท. เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธ.ไทยพาณิชย์ จัดเสวนา

“วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์: ทางออกผู้ประกอบการอาหารแปรรูปไทย” โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด

--ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

13.00 ส.อ.ท. ขอเชิญร่วมงานเสวนา “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ : ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปไทย”

โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลลาดพราว

13.30 สยามเทมป จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในชื่องาน “เทคโนโลยีใหม่และ

การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ” โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาคร

สนใจติดตอโฆษณา

13.30 ไบรส ตาร์ เดสทินี “Re-Launch Hedgren กระเปาแบรนด์ดังจากเบลเยี่ยม พร้อม

แนะนำ Spring Summer 2009…คอลเล็คชั่นใหม่ล่าสุด! ต้อนรับฤดูร้อน” หองจูเนียร บอลรูม 3 โรงแรมแกรนดมิลเลเนียม สุขุมวิท

13.30 เอ คเซนเชอร์ แถลงข่าว “เทคนิคการบริหารต้นทุนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรท่ามกลางภาวะศก.ที่ผันผวน” อับดุลราฮิม เพลส

ติดตอ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331

13.30 รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “จับกระแสฝาวิกฤตพิชิตโอกาส ทางออก

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์” โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว Print

Previos Page

First Page

Investor_station 230409  

for invesment

Investor_station 230409  

for invesment

Advertisement