Page 1

Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

News Station

www.istationnews.co

8

ทูตจีนชี้สหรัฐจำ�เป็นต้องผ่อนปรน การควบคุมส่งออกสินค้าไฮเทคไปยังจีน น้ำ�ท่วมฉุดศก.ปีนี้ซบ สศช.หั่นเป้าโตแค่ 1.5% CHOW คาดเข้าเทรดกลาง ธ.ค.

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

ยันปันผลปีนี้ 5.25 บ.แม้ก�ำ ไรส่อหด EGCO วางงบลงทุนปีละ 6 พันลบ.

EGCO คาดรายได้-กำ�ไร Q4/54 อาจต่ำ�กว่า Q3/54 ตามฤดูกาลของธุรกิจโรงไฟฟ้า ไม่หวั่นกำ�ไรปีนี้มีโอกาสลดลง เชื่อยังอยู่ในเป้าปีละไม่ต่ำ� 5 - 6 พันล้านบาท ต่อเนื่องถึงปี 58 ยันปันผลทั้งปีที่ 5.25 บาท หลังระหว่างกาลจ่ายไปแล้ว 2.50 บาท ขณะที่เตรียมเซ็นขายไฟฟ้ารวม 375 เมกะวัตต์ ให้ 3 โครงการ พร้อมคาดได้ขอ้ สรุปประมูลซือ้ หุน้ โครงการ GS Power ในเกาหลีใต้ สิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า เล็งศึกษาการทำ�ธุรกิจ IPP นอกเหนือจากภูมิภาคอาเซียน ตั้งงบลงทุน ปี 55 - 57 ที่ 6 พันล้านบาทต่อปี ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

7

Gold Trend 10

Lifestyle Station ดีท็อกซ์แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง

13

มองหุ้นจากเซียน ลง

14

Data Station

JUBILE ตัง้ เป้ารายได้ปี 55 โต 15% ต่อหน้า 4

TMI รับรายได้ปนี พ ี้ ลาดเป้าโตไม่ถงึ 20% ต่อหน้า 4

SET News

กิติชัย เตชะงามเลิศ

วิถีสู่พอร์ตพันล้าน ตอนที่ 2

ต‡อหนˆา 12

SAMTEL คว้างานจาก กฟภ. มูลค่า 1.4 พันล. ต่อหน้า 8

BJC

ราคาเป้าหมาย 26 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ยันปันผล (ต่อจากหน้า 1)

นายสหัส ประทักษ์นกุ ลู กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) เปิดเผยว่า แนวโน้ ม รายได้ แ ละกำ � ไรใน Q4/54 มี โ อกาสลดลงจาก Q3/54 เนื่ อ งจากเป็ นไปตาม ฤดูกาลของธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มี สั ญ ญา PPA ในการกำ � หนด ชั่วโมงการเดินเครื่องการผลิต ซึง่ ปกติแล้วในช่วงสิน้ ปีอาจจะมี การครบชั่วโมงการผลิต ซึ่งจะ ทำ�ให้มกี ารหยุด (Shut down ) การเดินเครื่อง และแม้ว่าจะมี การต่ อ สั ญ ญาชั่ วโมงการเดิ น เครื่องแต่ก็อาจไม่ได้ช่วยชดเชย ค่า AP (ระดับราคาการซื้อขาย ไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ กำ � หนดไว้ แ ล้ ว ) มากนัก “แม้แนวโน้มกำ�ไรในปีนี้ มีโอกาสลดลงจากปีกอ่ นทีท่ �ำ ได้ 6,792.24 ล้านบาท หลังงวด 9 เดือนแรกของปีนกี้ �ำ ไรสุทธิลดลง ไปแล้ว 31% เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น แต่ ห ากคำ � นึ ง ผลกระทบจาก อัตราแลกเปลี่ยนจะมีกำ�ไรสุทธิ ที่ 4,702 ล้านบาท หรือลดลง 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากรายได้ค่า ไฟฟ้าที่ลดลงของโรงงาน IPP ในประเทศ ได้ แ ก่ โรงไฟฟ้ า ระยอง โรงไฟฟ้าขนอม และโรง ไฟฟ้ า BLCP ซึ่ ง เป็ น ไปตาม สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า” นาย สหัส กล่าว ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง คง คาดว่าการจ่ายปันผลในปีนี้จะ เท่ากับปีก่อนที่จ่าย 5.25 บาท ต่อหุน้ หลังจากทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลไป แล้วที่ 2.50 บาทต่อหุ้น ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ เชื่อมั่นว่า ผลการดำ�เนินงานใน ปี 54 จะเป็นไปตามเป้าหมาย

News Station

ในการรักษาระดับกำ�ไรไม่ต�่ำ กว่า 5 - 6 พันล้านบาท ระหว่างปี 54 ถึง 58 ด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ วางไว้ โดยผลงานงวด 9 เดือนปี 54 มีกำ�ไรสุทธิ 4,514 ล้านบาท

ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง อาจขยายไปยั ง ประเทศต่ า งๆ เช่ น ออสเตรเลี ย ได้ โดยจะ พิ จ ารณาธุ ร กิ จโรงไฟฟ้ า PPA เป็ น หลั ก รวมถึ ง โรงไฟฟ้ า ประเภท SPP และ IPP ภายใน ประเทศอีกด้วย เพื่อให้ผลการ

ลดลง 2,073 ล้านบาท หรือ 31% ขณะทีบ่ ริษทั ฯ ได้เตรียม งบลงทุนในช่วงปี 55 - 57 ไว้ที่ ปี ล ะ 6,000 ล้ า นบาท โดย ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสดในมือที่ 6,200 ล้านบาท และมีอัตราหนี้ สินต่อทุน หรือ D/E Ratio เพียง 0.25 เท่า ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับต่� ำ งบลงทุนดังกล่าวจะใช้ไปในการ ร่ ว มหุ้ น ลงทุ นในโครงการโรง

ดำ�เนินงานในช่วง 3 ปีดังกล่าว เพิ่มสูงขึ้นชดเชยจากค่า AP ที่ ลดลง โดยการเข้าไปร่วมหุ้นดัง กล่ า วบริ ษั ท ฯ จะถื อ หุ้ น อย่ า ง น้อย 25% แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎ เกณฑ์ ใ นการถื อ หุ้ น แต่ ล ะ ประเทศด้วย สำ�หรับความคืบหน้าใน การลงทุนโครงการผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายเล็ ก หรื อ SPP

ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยโครงการ TJ Cogen, TP Cogen และ SK Cogen กำ�ลังการผลิตติดตั้ง รวม 375 เมกะวัตต์ อยูร่ ะหว่าง การรอลงนามในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้ า กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย หรื อ กฟผ. และเตรียมงานก่อสร้าง ขณะที่ โครงการลพบุรี โซล่าร์ ได้เลื่อน กำ � หนดการเดิ น เครื่ อ งเชิ ง พาณิชย์ในเฟสแรก จากเดือน พ.ย. เป็ น เดื อ น ธ.ค. 54 ซึ่ ง ณ ปัจจุบนั โครงการดังกล่าวเริม่ เดิ น เครื่ อ งทดสอบระบบแล้ ว คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในเฟสสุดท้ายในเดือน มี.ค. 55 ซึ่งเร็วกว่ากำ�หนดเดิม 1 เดือน ส่ ว นการเข้ า ประมู ล โครงการโรงไฟฟ้า GS Power ของประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ บริษทั แม่ของโครงการดังกล่าวต้องการ ขายหุ้นในสัดส่วน 50% ขณะนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการประมูลขั้น แรกแล้ ว แต่ ยั งไม่ ส ามารถให้ รายละเอียดได้ คาดว่าจะได้ ข้อ สรุปในการประมูลในสิ้นเดือนนี้ หรือในช่วงต้นเดือนหน้า แต่จะ มีการประกาศเลือ่ นรายชือ่ ผูช้ นะ ประมูลหรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ทาง บริษัทแม่ของโครงการดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการขยายกำ�ลังการผลิตของ โรงไฟฟ้ า เคซอน ประเทศ ฟิลปิ ปินส์ ประมาณ 500 เมกะวัตต์ รวมถึ ง พิ จ ารณาการลงทุ นใน โครงการ IPP และธุรกิจที่เกี่ยว เนื่ อ ง ตลอดจนถึ งโครงการ พลั ง งานทดแทน มุ่ ง เน้ น ใน ภูมิภาคอาเซียนและขยายออก ไปในต่างประเทศนอกเหนือจาก ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

News Station

หน้า 4

JUBILE ตั้ง (ต่อจากหน้า 1)

น า ง ส า ว อั ญ รั ต น์ อีกทั้งยังมียอดขายจากสาขา พ ร ป ร ะ ก ฤ ต ป ร ะ ธ า น ภาคเหนือและภาคใต้มาช่วย เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทดแทนและทำ�รายได้ทะลุเกิน บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ 10% (JUBILE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ สำ � ห รั บ Q 4 / 5 4 ตัง้ เป้ารายได้รวมปี 55 เติบโต บริษัทฯ เตรียมเปิดสาขาใหม่ 15% จากปีนที้ คี่ าดจะขยายตัว อีกประมาณ 4 - 5 แห่ง โดย 20% เนือ่ งจากบริษทั ฯ เตรียม จะเปิดทีเ่ ทสโก้ โลตัส บางใหญ่ เปิ ด สาขาใหม่ ซึ่ ง จะช่ ว ย เทสโก้ โลตัส ราชบุรี โรบินสัน สนับสนุนยอดขายในปีหน้าให้ พิษณุโลก โรบินสัน พระราม 9 เพิ่มขึ้น ZEN ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขา ส่ ว น ส ถ า น ก า ร ณ์ ประมาณ 80 แห่ง ซึ่งทั้งปี 54 น้�ำ ท่วมนัน้ ไม่ได้กระทบกับเป้า บริษทั ฯ วางแผนเปิดสาขาแห่ง หมายยอดขายทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ ไว้ ใหม่รวมทั้งสิ้น 10 สาขา มากนัก ถึงแม้สาขาที่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำ�ท่วมจะถูก ปิดไปก็ตาม แต่ยงั มีสาขาใหม่ ที่ช่วยดันยอดขายให้เพิ่มขึ้น

TMI รับ (ต่อจากหน้า 1)

น า ย ธี ร ะ ชั ย ลู ก ค้ า ได้ เพราะติ ด ปั ญ หา ประสิ ท ธิ์ รั ต นพร กรรมการ ด้านการขนส่งจากสถานการณ์ ผู้ จั ด การ บมจ.ธี ร ะมงคล น้ำ � ท่ ว ม จากปกติ ที่ บ ริ ษั ท ฯ อุตสาหกรรม (TMI) เปิดเผยว่า จะมี ย อดขายเฉลี่ ย เดื อ นละ รายได้รวมของบริษัทฯ ในปีนี้ ประมาณ 30 - 35 ล้านบาท จะโตต่ำ�กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ ว่ า ยอดขายจะเริ่ ม ฟื้ น คือ 20% จากปีก่อน ส่วนจะ ในเดื อ น พ.ย. 54 บ้ า งแล้ ว เติบโตเท่าใดนัน้ ภายในสัปดาห์ จากการทีล่ กู ค้าต้องซือ้ อุปกรณ์ นี้จะประเมินภาพรวมอีกครั้ง ไฟฟ้าใหม่ แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่ หนึ่ง สาเหตุหลักมาจากยอด สามารถขนส่งได้ ขายในเดือนต.ค. 54 ลดลง ขณะทีใ่ นปีหน้าบริษทั ฯ อ ย่ า ง ม า ก เ นื่ อ ง จ า ก เตรี ย มเงิ น ลงทุ น จำ � นวน ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส่ ง สิ น ค้ าใ ห้ 30 ล้ า นบาท เพื่ อ ขยายการ

ลงทุ น ก่ อ สร้ า งโรงงานใหม่ จำ � นวน 2 แห่ ง ผลิ ต หลอด ฟลู อ อเรสเซนต์ แ ละโรงงาน ผ ลิ ต โ ค ม ไ ฟ จ า ก เ ดิ ม ที่จำ�หน่ายอยู่แล้วแต่เป็นการ นำ�เข้า นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี แ ผนขยายช่ อ งทางการ จำ�หน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ จากช่องทางปัจจุบนั ทีข่ ายผ่าน

5 ช่องทาง คือ โมเดินเทรด ค้าส่ง ค้าปลีก ลูกค้าโครงการ และผู้บริโภคโดยตรง แต่ยังอยู่ ระหว่ า งศึ ก ษารู ป แบบการ ต ล า ด อ อ นไ ล น์ ว่ า จ ะ ทำ � ต ล า ด เ อ ง ห รื อ จั บ มื อ กั บ พันธมิตร

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

ฟิลลิป มอร์ริส เอเชีย ฟ้องรัฐบาล ออสเตรเลีย กรณีห้ามซองบุหรี่ปรากฏยี่ห้อ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เอเชีย จำ�กัด (Philip Morris Asia Limited: PMA) ในฮ่องกง ซึง่ เป็นเจ้าของบริษทั ฟิลลิป มอร์รสิ จำ�กัด (PML) ในประเทศออสเตรเลี ย ประกาศว่ า บริ ษั ทได้ เ ริ่ ม ต้ น กระบวนการทางกฎหมายเพือ่ ยืน่ ฟ้องรัฐบาลออสเตรเลียแล้ว โดยได้ แ จ้ ง การใช้ ก ระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดย อนุญาโตตุลาการ (Notice of Arbitration) ภายใต้สนธิ สัญญาการลงทุนทวิภาคีของออสเตรเลียกับฮ่องกง การแจ้ง การใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการต่อ รัฐบาลในครัง้ นีม้ ขี นึ้ ทันทีหลังจากทีร่ ฐั สภาออสเตรเลียได้ผา่ น กฎหมายทีก่ �ำ หนดให้ผลิตภัณฑ์บหุ รีต่ อ้ งบรรจุซองแบบเรียบ “เราไม่มีทางเลือก รัฐบาลผ่านกฎหมายฉบับนี้ ทั้งๆที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า กฎหมายดังกล่าวจะช่วย ลดการสูบบุหรี่ลงได้อย่างไร อีกทั้งยังเพิกเฉยต่อความวิตก

กังวลที่เกิดขึ้นทั้งในออสเตรเลียและนานาประเทศเกี่ยวกับ ประเด็นร้ายแรงทางกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบรรจุภณั ฑ์ ซองเรียบ และเรามั่นใจว่า ข้อโต้แย้งทางกฎหมายของเรามี น้ำ�หนักมาก และเราจะชนะคดีนี้ในที่สุด” แอน เอ็ดเวิร์ดส์ โฆษกฟิลลิป มอร์ริส เอเชีย กล่าว ทั้งนี้ ฟิลลิป มอร์ริส เอเชีย ต้องการให้ระงับ กฎหมายดังกล่าว พร้อมเรียกร้องค่าชดเชยจำ�นวนมาก อันเนือ่ งมาจากบรรจุภณั ฑ์ซองเรียบทีส่ ร้างความเสียหายต่อ เครื่องหมายการค้าและการลงทุนมูลค่ามหาศาลของบริษัท ในออสเตรเลีย บริษัทประเมินมูลค่าความเสียหายไว้หลาย พันล้านดอลลาร์ และคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะใช้ เวลา 2 - 3 ปี โดยมีความตัง้ ใจทีจ่ ะดำ�เนินคดีภายใต้กฎหมาย ภายในประเทศ ก่อนที่คดีจะถึงศาลสูงของออสเตรเลีย

ทูตจีนชี้สหรัฐจำ�เป็นต้องผ่อนปรน การควบคุมส่งออกสินค้าไฮเทคไปยังจีน รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายจาง เหยอซุย เอกอัครราชทูตจีนประจำ�สหรัฐกล่าวว่า สหรัฐจำ�เป็นต้องผ่อน ปรนมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าไฮเทคไปยังจีนเพื่อ

AFET “ผู้ค้ายางพยุงราคาได้แค่ 90 - 105 บ./ก.ก.” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 557 สัญญา สถานะคงค้าง 2,972 สัญญา - ปิด 104.10 บ./ก.ก. ลดลง 6.40 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) ปัจจัยลบ - ผูค้ า้ ยาง 3 ประเทศ พยุงราคายางได้แต่ 90 - 105 บ./ก.ก. - หนีย้ โุ รปบานปลาย - น้�ำ มันแตะ 96 เหรียญ - เงินเยนแข็งค่า กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย หรือหาช่องทำ�กำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) - แนวรับ 96.70 บ./ก.ก. - แนวต้าน 106 บ./ก.ก.

หน้า 5

เป็นการส่งเสริมการลงทุนและการค้า นายจางกล่าวกับผู้นำ�ธุรกิจจากทั้งสองประเทศใน งานเลี้ยงประจำ�ปีครั้งแรกระหว่างหอการค้าจีน-สหรัฐ ว่า ยอด ส่งออกของสหรัฐไปยังจีน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 7% ของยอด นำ�เข้าทั้งหมดของจีนนั้น ไม่สอดคล้องกับอุปสงค์ของจีน รวม ถึงสถานะความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างสองประเทศ ขณะที่ ตลาดผู้บริโภคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วภายในประเทศจีน ถือว่า เป็นโอกาสอันดีสำ�หรับผู้ส่งออกสหรัฐ จากผลการสำ�รวจ พบว่า การบริโภคในจีนจะเติบโต ค่อนข้างรวดเร็วในอีก 5 ปีข้างหน้า และยอดนำ�เข้าทั้งหมด คาดว่าจะสูงเกินกว่า 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เนือ่ งจากรัฐบาล จีนมีความพยายามอย่างมากที่จะขยายอุปสงค์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ยอดส่งออกของสหรัฐไปยังจีนเติบโต อย่างเชือ่ งช้า และสัดส่วนสินค้าไฮเทคสหรัฐจากยอดนำ�เข้าสินค้า ไฮเทคทั้งหมดของจีน ได้ลดลงอย่างมากจาก 18.3% ในปี 2544 มาอยู่ที่เพียง 7.1% ในปี 2553

TFEX

“ใน - นอก ข่าวร้ายทั้งนั้น”

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 21,185 สัญญา สถานะคงค้าง 36,280 สัญญา - ปิด 662.00 จุด ลดลง 24.00 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - น้�ำ ในกทม.เริม่ ลดในหลายพืน้ ที่ ปัจจัยลบ - การเมืองในสหรัฐฯ สุม่ เสีย่ งต่อการไร้เสถียรภาพ - หนีย้ โุ รปยังบานปลาย - สภาพัฒน์ ปรับลดจีดพี ปี ี 54 เหลือ 1.5% - หากกนง.ลดดบ. เป็นสัญญาณลบ เพราะชีว้ า่ เศรษฐกิจชะลอตัว - เส้นเทคนิคหลุด 675 จุด - ต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทย 1,599.93 ล้านบาท กลยุทธ์ - เปิดสถานะขายเมือ่ รีบาวน์ (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรับ 664 - 658 จุด - แนวต้าน 674 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 666 จุด ต้าน 782 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

หน้า 6

BJC ราคาเป้าหมาย 26 บาท

บล.ทรีนีตี้ แนะนำ�ซื้อ BJC ราคาเป้าหมาย 26 บาท โดยเป็นผู้ผลิต/ จำ�หน่ายสินค้าทีห่ ลากหลายและรูจ้ กั กันดี เช่น ทิชชูเ่ ซลล็อกซ์ สบูน่ กแก้ว และ ขนมขบเคี้ยว (ปาร์ตี้ เทสโต โดโซะ) อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตขวดแก้วรายใหญ่สุด ในเอเซียอาคเนย์ โดยการเติบโตจะมาจากทัง้ Organic (ตามกำ�ลังซือ้ ผูบ้ ริโภค ที่เพิ่มขึ้น) และ Inorganic (ซื้อกิจการอื่น) จึงทำ�ให้คาดใน 3 ปีข้างหน้า กำ�ไร ยังเติบโตได้อย่างน้อยเฉลี่ยปีละ 11%YoY ทั้งนี้ปัจจุบันราคาหุ้น BJC ซื้อขาย ด้วย PER ปี 2555 เพียง 15 เท่า ยังต่ำ�กว่าหุ้นกลุ่มพาณิชย์อื่นๆ ที่มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 19 เท่า จึงจัดว่า BJC เป็น The Laggard กลุ่มพาณิชย์ ขณะที่ BJC มียอดขายรวมไตรมาส 3/54 เติบโต 21% มีกำ�ไรสุทธิ 550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23%YoY แต่หากไม่รวมรายการพิเศษสุทธิหลังภาษี 59.5 ล้านบาท จะมีก�ำ ไรปกติ 491 ล้านบาท เติบโต 9%YoY พร้อมคาดไตรมาส 4/54 กำ�ไรปกติจะยังทรงตัวจากจากไตรมาส 3/54 และไตรมาส 4/53 โดย ทั้งปี 2554 คาด BJC จะมีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 2,089 ล้านบาท เติบโต 10%YoY

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 18/11/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

KSL 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 11.80 12.00 11.98

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

867,600 10,395 1.67 13.33 1.99 0.07 0.58 0.90 18,613

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/08/54

1. 2.

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 21.80 บาทหนาแน่นสุด

3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำ�นวนหุ้น บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำ�กัด 1,121,704,820 DBS VICKERS SECURITIES (SINGA- 78,430,100 PORE) PTE LTD UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 56,078,900 บริษัท ผลมั่นคง จำ�กัด 47,617,500 30,126,600 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

(%)

70.63 4.94 3.53 3.00 1.90

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

น้ำ�ท่วมฉุดศก.ปีนี้ซบสศช.หั่นเป้าโตแค่ 1.5% นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ได้ มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ ไทยในปี 2554 ลงเหลือเติบโต 1.5% จากเดิมที่คาดเติบโต 3.5 - 4.0% เนื่องจากในช่วงไตรมาส 4 เศรษฐกิจ ไทยได้รับความเสียหายจากผลกระทบ น้ำ�ท่วม ซึ่งทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อ เศรษฐกิจคิดเป็น 2.3% ต่อจีดีพี หรือ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2 - 3 แสนล้าน บาท “จากเดิ ม หากไม่ มี ปั ญ หา น้ำ�ท่วม เราคาดว่าจีดีพีไตรมาส 4 จะโตได้ 5% แต่ ห ลั ง จากมี ปั ญ หา น้ำ�ท่วมส่งผลให้จีดีพีไตรมาสดังกล่าว ลดลงไปถึง 8.7% ทำ�ให้คาดการณ์ว่า ไตรมาส 4 จะติดลบ 3.7% จากช่วง เดียวกันของปีก่อน” นายอาคม กล่าว นายอาคม กล่ า วต่ อ ว่ า ปัญหาน้ำ�ท่วมดังกล่าวกระทบอย่าง รุ น แรงต่ อ เศรษฐกิ จ โดยทำ � ให้ เศรษฐกิจไทยในปี 2554 ขยายตัวได้ ต่ำ�กว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าเศรษฐกิจ ไทยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี จะ ขยายตัวได้ 3.1% แต่ความเสียหายเกิด ขึ้นในวงกว้างและการหยุดชะงักของ

กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายมีแนว โน้มหดตัว ทั้งภาคเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่ ทางการเกษตรและผลผลิตได้รับความ เสี ย หายเป็ น จำ � นวนมาก และด้ า น อุตสาหกรรมแหล่งผลิตที่สำ �คัญต้อง หยุดการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

การผลิตของนิคม 7 แห่ง จากจำ�นวน 15 แห่งทั่วประเทศ และส่งผลกระทบ ต่อเนื่องให้ภาคการส่งออกในไตรมาส สุดท้ายมีแนวโน้มลดลง ขณะทีก่ ารท่อง เที่ยวความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวลด ลง ทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลง นอกจากนี้ ค วามไม่ ส ะดวกในการ

บลจ.กรุงศรี

เปิดกองทุนเงินหยวน

ล่อใจ Yield 5%

นายฉั ต รพี ตั น ติ เ ฉลิ ม ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ ง ศรี จำ�กัด (กรุงศรีแอสเซท) เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี เงิ น หยวนคอมเพล็ ก ซ์ รี เ ทิ ร์ น 1Y2 (KFCYCR1Y2) ระหว่างวันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2554 โดยเชื่อว่าเป็นช่วง จังหวะที่ดีในการลงทุนเพื่อสร้างผล ตอบแทนจากการทีเ่ งินหยวนจะแข็งค่า

ขึน้ ซึง่ นักวิเคราะห์สว่ นใหญ่ทมี่ องว่าใน ปี 2012 ค่ า เงิ น หยวนจะแข็ ง ขึ้ น ประมาณ 4.49% โดยเฉลี่ย เนื่องจาก คาดว่าประเทศจีนจะมีการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระดับ 9.1% ในปี 2011 และ 8.7% ในปี 2012 รวมถึงการ บริโภคภายในประเทศจีนมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ และอัตราการเติบโตในการปล่อย

สินเชื่อที่มากกว่า 10% ต่อปี ถือเป็น กลไกขับเคลื่อนที่สำ�คัญต่อการเติบโต ของเศรษฐกิจจีน กองทุนเปิดกรุงศรีเงินหยวนฯ มีนโยบายลงทุน 75% ในตราสารหนีใ้ น ประเทศหรือต่างประเทศทีม่ อี นั ดับความ น่ า เชื่ อ ถื อในระดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้(investment grade)และส่วนทีเ่ หลือ

เดินทางได้สง่ ผลกระทบให้กจิ กรรมทาง เศรษฐกิ จ เกิ ด การชะลอตั ว ลงอย่ า ง ชัดเจน สำ�หรับเศรษฐกิจในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวได้ในช่วง 4.5 - 5.5% โดยมีปัจจัยบวกจากการปรับตัวดีขึ้นทั้ง อุปสงค์ภายในและต่างประเทศ โดยที่ การใช้จ่าย การลงทุนภาครัฐมีบทบาท สำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาทิ การเร่ ง รั ด การลงทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากน้ำ � ท่ ว มในช่ ว งปลายปี 2554 เป็นต้นไป และมาตรการสนับสนุนด้าน สินเชื่อ มาตรการภาษี ที่มีส่วนสำ�คัญ ใ น ก า ร ฟื้ น ฟู ภ า ค เ ก ษ ต ร ภ า ค อุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งจะ เป็นปัจจัยสนับสนุนการจ้างงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนโยบายของ ภาครั ฐ ที่ เ พิ่ ม รายได้ ใ ห้ ป ระชาชน เป็นการกระตุ้นให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขึ้ น ทำ �ให้ อุ ป สงค์ ใ น ประเทศขยายตัวได้ดี รวมทัง้ การลงทุน ของเอกชนทัง้ ในส่วนของเครือ่ งจักรใหม่ ซ่อมแซมเครื่องจักรเก่าที่เสียหายจาก น้ำ�ท่วม และอุปสงค์ต่างประเทศยัง ขยายตั ว ได้ ดี จ ากการเติ บ โตของ เศรษฐกิจในเอเชียเป็นหลัก อีก 25% จะลงทุนในตราสารในรูปของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตรา แลกเปลี่ยนระหว่างเงินหยวนกับเงิน ดอลลาร์ ส หรั ฐ ในกรณี ที่ เ งิ น หยวน แข็งค่าขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้เมื่อครบ กำ�หนดอายุโครงการ นักลงทุนจะมี โอกาสได้ รั บ ผลตอบแทนสู ง สุ ด 5% สำ�หรับกรณีทคี่ า่ เงินหยวนคงทีห่ รืออ่อน ค่าลงนักลงทุนก็ยงั คงได้รบั เงินต้นคืนทัง้ จำ � นวน ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ย ลงทุนทั้งหมดโดยการสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรี ตราสารเงิน (KFCASH) ในวันทำ�การ สุดท้ายก่อนวันสิ้นอายุโครงการ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

SAMTEL คว้างานจาก กฟภ. มูลค่า 1.4 พันล. นายไพโรจน์ วโรภาษ รองประธาน กรรมการบริหาร บมจ.สามารถเทเลคอม (SAMTEL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามใน สัญญาจ้างเหมาติดตัง้ ระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) จำ�นวน 50,000 ชุด กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อ 17 พ.ย. 54 ซึ่ ง มี มู ล ค่ าโครงการ 1,445.50 ล้ า นบาท (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) โดยมี ร ะยะเวลา ดำ�เนินการตามสัญญารวม 68 เดือน นับแต่ วันลงนาม ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะทำ � การส่ ง มอบ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ และบริหารโครงการต่อเนื่อง ซึ่งการดำ�เนิน งานภายใต้สัญญานี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ติดตัง้ อุปกรณ์และมิเตอร์จ�ำ นวน 50,000 ชุด พร้อมระบบอ่านหน่วยไฟฟ้า

อั ตโนมั ติ แ ละระบบบริ ห ารข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ย มูลค่า 1,126.77 ล้านบาท และส่วนที่ 2 งาน บริหารจัดการระบบเครือข่ายหลังการส่งมอบ งานในส่วนที่ 1 ต่อเนื่องตามระยะเวลาใน สัญญา รวมมูลค่า 318.73 ล้านบาท SVOA คาดยอดขาย Q4/54 ลด 5 - 10% นายวี ร ะ อิ ง ค์ ธ เนศ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.เอสวีโอเอ (SVOA) เปิดเผยว่า ในเดือน ต.ค.ยอดขายของบริษัทฯ ตกลงไป กว่า 20% เพราะบางพื้นที่ไม่สามารถจัดส่ง สิ น ค้ า ได้ และรั บ ผลกระทบจากวั น หยุ ด ราชการเป็นกรณีพเิ ศษจากสถานการณ์น�้ำ ท่วม จำ�นวน 4 - 5 วัน ทั้งนี้มองว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะ มีผลกระทบต่อยอดขายใน Q4/54 ซึ่งอาจจะ ลดลงไป 5 - 10% แต่ความเสียหายของ

News Station

หน้า 8

โรงงานนัน้ ไม่มี เพราะไม่ได้อยูใ่ นพืน้ ทีน่ �้ำ ท่วม อย่างไรก็ ต าม ในเดื อน พ.ย. 54 เชื่อว่า ยอดขายจะดี ก ว่ า พ.ย. 53 ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จะพยายามทำ�ยอดขายให้เพิ่มขึ้นมาชดเชย ในส่วนที่หายไปในเดือน ต.ค. 54 บริษัทฯ ยังไม่ได้ทบทวนรายได้รวม ทั้งปี 54 แต่หวังว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณการ เดิม 7,000 ล้านบาท เติบโต 10% จากปีก่อน โดยขณะนี้ยังพอมีเวลาเหลืออีกเดือนครึ่งที่จะ เร่งทำ�ยอดขาย จึงเชื่อว่าไม่น่าจะห่างจาก เป้ า หมายมากนั ก แต่ ข ณะนี้ ยั ง ไม่ ก ล้ า ประมาณการใหม่ เพราะยังไม่รู้สถานการณ์ ที่ชัดเจนในระยะต่อจากนี้ อนึ่ง 9 เดือนแรกบริษัทฯ มีรายได้ รวมที่ 6,714 ล้ า นบาท กำ � ไรสุ ท ธิ 98 ล้านบาท สูงกว่างวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำ�ไร สุทธิ 81 ล้านบาท

CHOW เคาะราคา 2.90 - 3.10 บ. คาดเข้าเทรด mai กลาง ธ.ค. นี้ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ มัน่ ใจรายได้ใน ปีนี้จะทำ�ได้ทะลุเป้าหมายที่ 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ทำ�ได้ 3,893 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบัน ณ งวด 9 เดือน บริษัทฯ มีรายได้แล้วที่ 4,254.18 ล้านบาท และมี ออเดอร์ ที่รองรับการผลิตตลอดปีนี้แล้ว ขณะที่ปี 55 บริษัทฯ ตั้งเป้าการ เติบโตของรายได้ไว้ท ี่ 20% จากปีนี้ หรือเพิม่ ขึ้นเป็น 7,000 ล้านบาท โดยจะเป็นการ เติบโตจากการเพิม่ กำ�ลังการผลิตทีส่ ูงขึน้ จาก ปัจจุบันที่มีกำ�ลังการผลิตรวมในช่วงเวลาที่มี ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ� เพียง 58% ของ

กำ�ลังการผลิตทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ 4.5 แสนตันต่อปี โดยจะให้เพิ่มขึ้นเป็น 75 - 80% ด้านแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) บริษทั ฯ ได้ยนื่ แบบ แสดงรายการข้ อ มู ล ต่ อ สำ � นั ก งานคณะ ก ร ร ม ก า ร กำ � กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ ขอให้เสนอขาย หุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ ไอพีโอ จำ�นวน 200 ล้านหุ้นแล้ว ซึ่งเป็นหุ้น ในส่วนที่ไม่เรียกชำ�ระจำ�นวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 1 บาท คาดว่าเวลา ในการเข้าซื้อขายในตลาด mai จะยังเป็นไป ตามเป้าหมายในช่วงกลางเดือนธ.ค. นี้

ด้านนางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำ�กัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ เงินของ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่าได้กำ�หนดช่วงราคาขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ในช่วงราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.90 - 3.10 บาท โดยราคาทีเ่ สนอขายหุ้นต่อประชาชน คิดเป็น อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ในอดีต อยูท่ ปี่ ระมาณ 11.51 - 12.30 เท่า เมื่ อ คิ ด จากผลกำ �ไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ทในช่ ว ง 4 ไตรมาสย้อนหลัง

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong

W

TI Crude oil fell off last week’s high 103.40 and closed below 100.00 benchmarks on Friday. We reckon the market will begin to drop in coming week with this same benchmark acting as strong resistance. We expect the trend to reach 95.00 levels before buying interest emerges. Beware of sideways swings after that as market will be prepared to make consolidation patterns for a short while. Gold prices had a hard fall from 1795.10 to 1710.10 last week. This week, we forecast the trend will consolidate higher to

1740.00 regions in early week before another down trend will follow through. We expect the bears to tumble to 1765.00 regions by this weekend if there is more negative news from Eurozone. Stay out temporary if the market moves above 1740.00 regions.

line. In overall, the market is rather toppish at current trend and is poised to decline in early next year.

SET Index traded in tight sideway consolidation from 980 - 1000 last week. The market was in little movement following the threats of Thailand floods. This week, we expect the market to move from 950 - 1000 regions while capped below EMA200

Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

Lifestyle Station

ดีท็อกซ์แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง

by Jackal_XIII

1.ดื่มน้ำ�สะอาด สำ�หรับคอกาแฟ และผู้ที่ชื่นชอบเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนทั้งหลาย คุณรู้หรือไม่ว่าสาร กาเฟอีนจะไปกระตุ้นร่างกายให้หลั่งสารอะดรีนาลีนออกมา ทำ�ให้เกิดความเครียดและส่งผลไปที่ตับ แต่หาก คุณเปลี่ยนมาดื่มน้ำ�อุ่นผสมน้ำ�มะนาวแล้ว น้ำ�มะนาวจะช่วยทำ�ความสะอาดตับของคุณให้สะอาดขึ้น ลดอัตรา การเต้นของหัวใจให้อยู่ในอัตราปกติ และทำ�ให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น 2.เปลีย่ นเมนูอาหารเช้า อาหารเช้าเป็นอาหารมือ้ สำ�คัญ เพราะนอกจากจะเป็นอาหารมือ้ แรกของวัน ยังทำ�ให้ คุณมีเรี่ยวแรงทำ�งานได้ดีในช่วงครึ่งวันเช้า ดังนั้นหากคุณนิยมเนื้อสัตว์เป็นมื้อแรกในตอนเช้า ลองเปลี่ยนมา เป็น นม เนย เบเกอรี่ดูบ้าง เพราะในเนื้อสัตว์มักจะมีสารเร่งการเจริญเติบโต หากเรากินเข้าไปมากๆ ก็จะ สะสมอยู่ในร่างกายไปด้วย 3.หลีกเลี่ยงอาหารไมโครเวฟ เตาไมโครเวฟเป็นเครื่องอำ�นวยความสะดวกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้การ ทำ�อาหารง่ายขึ้น แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ในรังสีไมโครเวฟมีสารที่ส่งผลต่อระบบเลือดในร่างกาย ดังนั้นหากคุณ ต้องใช้เตาไมโครเวฟประกอบอาหารจริงๆ ก็ควรทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 นาที ก่อนแล้วจึงค่อยนำ�มารับ ประทาน 4.หากระบองเพชรไปตั้งไว้ที่โต๊ะคอมฯ ขณะที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์นั้น จะมีรังสีอิเล็กโทรแม็กเนติก แผ่ออกมาจากเครื่อง ทำ�ให้เราเสียพลังงานในร่างกายไป ทำ�ให้เราเหนื่อยง่ายและปวดหัวบ่อย แต่หากคุณ นำ�ต้นกระบองเพชรมาตั้งไว้ข้างๆ คอมพิวเตอร์จะช่วยลดอาการเหนื่อยและอาการปวดหัวลงได้ เพราะต้น กระบองเพชรจะช่วยดูดรังสีตัวนี้ไว้ ก็เพราะเหตุนี้ต้นกระบองเพชรถึงอยู่ได้ดีในทะเลทราย

Photo Release

KBS ถวายเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ณ ครัววัดพระราม 9 รัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. น้ำ�ตาลครบุรี (KBS) (แถวหลังนั่งที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับ การุญ นันทิลีพงศ์ (แถวหลังนั่งที่ 2 จากขวา) กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม (CPI) ซึ่ง เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมด้วยพนักงานของบริษัท เดินทางไปถวายเครื่องอุปโภค-บริโภค สำ�หรับใช้ในการ ประกอบอาหารเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ำ � ท่ ว ม ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

Sony Ericsson Xperia arc S สุดยอดสมาร์ทโฟนด้วยความเร็ว 1.4 กิกะเฮิรตซ์

บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดตัว Sony Ericsson Xperia arc S สุดยอดสมาร์ทโฟนกับ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไปอีกระดับด้วยความเร็ว 1.4 กิกะเฮิรตซ์ ที่มา พร้อมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.3 และหน้าจอแสดงผลแบบ Mobile BRAVIA Engine ที่ให้ภาพคมชัดสีสันสดใสเสมือนจริง เพื่อ ประสบการณ์รับชมที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ Exmor-R ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงในที่ๆ มีแสง น้อย อีกทั้งยังสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างยอดเยี่ยม ให้ คุณสนุกไปกับความบันเทิงที่หลากหลายบนหน้าจอมัลติทัชสกรีนขนาด ใหญ่ 4.2 นิ้ว พร้อมฟังก์ชั่นการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องความ ละเอียด 8.1 ล้านพิกเซล พร้อมออโต้โฟกัส และไฟ LED สามารถถ่ายภาพ 3 มิติ แบบพาโรราม่า 180 องศา ให้เต็มตาผ่านโทรทัศน์ ของ Sony BRAVIA ได้ สามารถชมไฟล์ วีดีโอ Youtube ด้วยความละเอียด ระดับ HD และอัพโหลดไฟล์ผ่านมือถือได้ รวมถึงรองรับ เครื่องเล่น MP3 และ วิทยุ FM การ์ดหน่วยความจำ� 8GB และสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 32 GB คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับความ บันเทิงเต็มรูปแบบกับ Micro HDMI ที่สามารถต่อเข้ากับทีวีที่บ้านของคุณได้ทันที Sony Ericsson Xperia arc S วางจำ�หน่ายแล้ว ในราคาเพียง 15,990 บาท มีให้เลือก 2 สีด้วยกัน คือ สีขาว และสีดำ� โดยมีให้เลือก เครือข่าย 3G ได้ทั้ง 2 ค่ายคือ 900/2100 Mhz และ 850 /2100 Mhz โดยผู้สนใจสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทน จำ�หน่ายโทรศัพท์มือถือโซนี่อีริคสันทั่วประเทศ ร้าน Power Buy, ร้าน TG Phone และ ร้าน Jay Mart หรือสามารถติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sethailand

มุมประกัน AYUD ขายหุ้น บล.กรุงศรี ทั้งหมดให้ BAY นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย (AYUD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/54 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 54 มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน บล.กรุงศรีอยุธยา จำ�นวน 257,452 หุ้น ให้กับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (BAY) ในราคา 12.67 บ./หุ้น รวมมูลค่าขาย 3.26 ล้านบาท คิดเป็น 0.43% ของทุนจดทะเบียนแล้วของบริษัทฯ โดยจะดำ�เนินการภายในวันที่ 29 ก.พ. 55 การขายหุ้นดังกล่าวเนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และมิใช่เป็นการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

SYNEX ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สุ พั น ธุ์ มงคลสุ ธี (ซ้ า ย) ประธานกรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) ร่วมสมทบทุน ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ผ่ า น “มู ล นิ ธิ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมมูลค่าทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยมีคุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล (ขวา) ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย เป็ น ผู้ แ ทนรั บ มอบ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 2

กิติชัย เตชะงามเลิศ วิถีสู่พอร์ตพันล้าน

กิติชัย ถือเป็นผู้ที่มีวิศัยทัศน์กว้างไกล หลังมองเห็นว่าธุรกิจขาย เสื้อผ้าเริ่มเป็นช่วงทรงๆ และมีแนวโน้มในขาลง เขาจึงได้ตัดสินใจขายร้าน เสื้อผ้าของตน ซึ่งหากขาย ณ ตอนนั้นจะยังคงมีกำ�ไร แล้วเข้าสู่ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ “ธุรกิจเสือ้ ผ้าสมัยก่อนค้าขายดีมาก เพราะมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ชาวรัสเซีย และตะวันออกกลางมาซื้อของที่ร้านไปขาย แต่พักหลังคนกลุ่มนี้ ก็หายหน้าไปเลย สอบถามได้ขอ้ มูลว่าชาวต่างชาติกลุม่ นีไ้ ปซือ้ เสือ้ ผ้าทีเ่ มือง จีนแทน แล้วแถวบ้านยังมีคนเอาสินค้าจีนมาขายตัดราคาอีก ผมก็คุยกับ

“กิติชัย เตชะงามเลิศ”

พี่ชายว่าผมไม่ทำ�แล้วนะ เพราะมองว่ามันเป็นธุรกิจตะวันตกดิน อี ก อย่ า งตรงแถวปทุ ม วั น ที่ ผ มขายส่ ง เสื้ อ ผ้ า ก็ มี ค นมาสร้ า งเป็ น คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่มีร้านค้ามาเปิดขายแข่งจำ�นวนมาก ดูแล้วไม่มี อนาคต เพราะเค้กก้อนเล็กลงแต่มีคนถือมีดบังตอมาขอหั่นมากขึ้น ตอนนั้นผมมีความคิดว่าคนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน มันเสียโอกาส เอาเวลาไปทำ�อย่างอื่นได้เงินเยอะกว่าดีกว่า หลังจากนัน้ ก็เริม่ เข้ามาสูธ่ รุ กิจอสังหาาฯ เริม่ จากเพือ่ นชวนไป นั่งประมูลทรัพย์สินของกรมบังคับคดี สมัยเมื่อ 10 ปีที่แล้วยังมีคนเข้า ประมูลไม่มาก ราคาประมูลจึงถูกมาก เห็นโอกาสเต็มไปหมด ถึงผม จะเป็นมือใหม่ยังรู้สึกได้เลยว่ามันถูกมาก ชิ้นแรกที่ประมูลได้ราคา 1.3 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยวอายุกว่า 10 ปี อยู่แถวถนนพัฒนาการ ผม ขายไปได้ที่ราคา 1.8 ล้านบาท กำ�ไร 5 แสนบาทภายในเวลาเพียง 4 เดือนโดยไปลงประกาศขายในอินเทอร์เน็ต ผมก็มองว่าธุรกิจซื้อมา ขายไปอย่างนีด้ กี ว่าค้าขายเสือ้ ผ้าตัง้ เยอะ เพราะค้าส่งเสือ้ ผ้ากว่าจะได้ กำ�ไร 5 แสนบาทมันเหนื่อยมาก ผมก็พุ่งเป้ามาที่ธุรกิจนี้เลย”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มปรับ ตัวลง เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกใหม่มา สนับสนุน อีกทั้ง วิกฤตหนี้ยุโรปยังไม่ ชัดเจน และสภาคองเกรสจะอนุมัติขยาย เพดานหนี้ของสหรัฐฯ กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� wait & see ให้แนวรับอยู่ที่ 965 จุด และแนวรับถัดไปที่ 950 จุด ส่วนแนวต้าน 980 จุด และแนวต้าน ถัดไปที่ 990 จุด

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ มีแนวโน้ม ขาลง หลังปัจจัยภายในและภายนอก ประเทศยังไม่ดี ขณะที่ตลาดหุ้นในยุโรป เริ่มปรับตัวลง จากนักลงทุนกังวลกับ วิ ก ฤตหนี้ ยุ โ รป ส่ ว นตลาดหุ้ น สหรั ฐ ฯ รอผลการประชุมเพดานหนี้ที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ กลยุ ท ธ์ แ นะนำ � เก็ ง กำ � ไรระยะสั้ น ใน หุ้นขนาดเล็ก ให้แนวรับที่ 960 จุด แนวต้านที่ 980 จุด

หน้า 13

ประเมินดัชนีฯ วันนี้มีโอกาสแกว่งตัว กลับบ้าง แต่คงไปไม่ได้ไกล จากภาวะหนี้ ในยุโรปยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดฯ รวมทัง้ ช่วง 2 สัปดาห์ทผี่ า่ นตลาดหุน้ ถือว่าได้ปรับ ตัวขึ้นมาพอสมควรแล้ว ดังนั้น จึงเริ่มมี แรงขา ยทำ � กำ � ไรออก มาและ เข้ า สู่ ก าร พักฐาน โดยให้แนวรับดัชนีฯ 960 จุด แนวต้าน 975 และ 980 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 พฤศจิก�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 พฤศจิก�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

733.55 3.52% 3,521.06 16.90% 3,688.23 17.71% 12,886.53 61.87%

678.93 3.26% 5,008.57 24.05% 5,287.76 25.39% 9,854.10 47.31%

54.62 -1,487.51 -1,599.53 3,032.43

Last Update

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

965.07 674.87 1,464.63 258.71

0

No C hange 18%

Chg

-1.19

%Chg

-19.09 -13.93 -30.05 -2.09 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

21/11/2011

AGRO

A dv ance 19% D ecline 63%

21/11/11 -1.94 -2.02 -2.01 -0.8 20,829.37 876.61

17:01:59

-0.3

-0.5

TECH

-1.8

CONSUMP

-1 -1.5 -2 -2.5

SERVICE

D ecline 54%

No C hange 21%

-3.11

-3.5

-2.24

A dv ance 25%

-1.9

-3

-1.11

FINCIAL

-2.16

RESOURC

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 พฤศจิก�ยน 2554

PTTGC

( Day )

: PTTGC 9,000,000 8,000,000

Price & Fundamental Symbol PTTGC

Last 63.00 Chg -2.50  %Chg -3.82  Open 65.00  High 65.25  Low 63.00  Prev 65.50  Avg 64.24  AccVol 37,478,900  AccVal(K฿) 2,407,654  3.50  %Fluct P/E 10.26  P/BV 1.20  DPS(Baht) N/A  Yield(%) N/A  EPS(Baht) 6.14  MktCap(Mil.) 283,885  Broker Target Update TNS 54.00 15/11/2011 หลักทรัKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น72.50 ต์การเปลีย่ นแปลง 15/11/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 9/11/2011 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที93.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

7,000,000 6,000,000

Vol.

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 65.25

65.00

64.75

64.50

Price

64.25

64.00

63.75

63.50

63.25

63.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 พฤศจิก�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 พฤศจิก�ยน 2554

CWT-W1

( Day )

Price & Fundamental Symbol CWT-W1

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

2.40 0.10  4.35  2.30  2.84  2.26  2.30  2.60  14,709,200  38,215  22.31 

2.58 0.20  N/A  N/A  0.93  113  Target Update No Comment

Volume Analysis

: CWT-W1

2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000

Vol.

1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.72 2.70 2.68 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 2.38 2.36 2.34 2.32 2.30 2.28 2.26

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 พฤศจิก�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 พฤศจิก�ยน 2554

APCO

( Day )

Price & Fundamental Symbol APCO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: APCO

6,000,000 5,000,000

4.08 0.94  29.94  3.14  4.08  3.14  3.14  3.61  81,914,400  296,015  26.04 

18.55 N/A  N/A  N/A  0.22  816  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

4.08 4.06 4.04 4.02 4.00 3.98 3.96 3.94 3.92 3.90 3.88 3.86 3.84 3.82 3.80 3.78 3.76 3.74 3.72 3.70 3.68 3.66 3.64 3.62 3.60 3.58 3.56 3.54 3.52 3.50 3.48 3.46 3.44 3.42 3.40 3.38 3.36 3.34 3.32 3.30 3.28 3.26 3.24 3.22 3.20 3.18 3.16 3.14

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 741 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“อย่ า ลื ม ว่ าในการประกอบธุ ร กิ จ เก่ ง อย่ า งเดี ย วไม่ ไ ด้ ต้องเฮงด้วย และเก่งกับเฮงก็ใช้ไม่ได้แล้วในสมัยนี้ ต้องมีสาย สัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย และเรื่องนี้ผมก็สอนลูกๆ ผมอยู่เสมอ”

หน้า 18

อุเทน เตชะไพบูลย์

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 22 พ.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Investor_station 22 พ.ย. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก หนังสือ อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Advertisement