Page 1

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

5 6 7 8

News Station

สตีลคอร์ปเรียกพนง.เกือบ 800 เขาทำงานอีกครัง้ SALEE เซ็นสัญญารับออเดอร์ใหม 23 มิ.ย. ซือ้ อนาคต SCIB 2สัปดาห์รูผลยืดมาตรการลดคาครองชีพ

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

PRO เล็งควางานนิคมมาบตาพุด พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

12

70 ดอลลาร สิน้ สุดเวลาน้ำมันถูก กูรท ู วั่ โลกชีน ้ วิ้ ขึน ้ /หุน  สำรวจ&ผลิตเดน

Professional Station AGE มูลคาเหมาะสม 8.50 บาท

13

Basuka Never Dies

14

มองหุˆนจากเซียน

มาตัง้ สติกนั ..(ภาค 2)

เขายุค 70 เหรียญ/บารเรล สิ้นสุดเวลาโปรโมชั่น ประธานโอเปคประกาศจะดำเนิน สถาบันขายตอ นโยบายดันราคาใหอยูจุดนี้ตอไป ขณะที่เงินกองทุนใหญหันหนาหาหุนสำรวจและผลิตรับ กระแสพลังงานขาขึ้นมั่นใจระยะยาวน้ำมันแพงระยับตามการฟนของเศรษฐกิจโลก ฟากอดีต 15 Data Station รมว.พลังงานคาด ระยะสั้นแกวง 65-70 เหรียญ/บารเรล และจะไมกลับไปแตะ 40 เหรียญ/ บารเรลอีกแลว สวนนักวิเคราะหหุนเลือก PTTEP และ PTT นาลงทุน ต‡อหนˆา 3

อยาลังเล ขายหุน-เก็บเงินสด

หวั่นแสรงรีบาวน เกรงไหลลึกถึง550จุด

สัปดาหนี้หวังเห็นหุนรีบาวนได แตไมใชจังหวะซื้อ ถา 1-2 วันนี้บวกแรง หรือ วิ่ ง เข า เขต 590-600 จุ ด โปรดชิ ง ปล อ ยของ และออกมานั่ ง สบายใจรอประเมิ น สถานการณ จับตาการกระตุนเศรษฐกิจที่สหรัฐ ดูทางอัตราดอกเบี้ยเฟด และรอ สัญญาณวินโดวเดรสซิ่ง ขณะที่โบรกเกอรชี้ถาหมดปจจัยบวก ปรับฐานรอบนี้มี แนวรับ 580-570 จุด แตหากยันไมอยูเจอกันอีกทีที่ 550 จุด ต‡อหนˆา 3

ครึ่งปหลัง SCCC สรางไข ผนึกสัญชาตญาณ

“เสือ”

ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 11

เหมาะถือยาว เปาหมาย 190 บาท

“บล.เคจีไอ” พบแนวโนมการใชปูนฟนตัวหนุน SCCC นาลงทุนยาว ส ว นระยะสั้ น คาดกำไรไม โ ดดเด น ตั ว เลข 5 เดื อ นแรกหมองหม น แต เ ชื่ อ โครงการกอสรางที่ทะลักออกมาในอนาคต รวมถึงการลดตนทุนการผลิตที่มี ประสิทธิภาพ จะคอยๆ ผลักดันยอดขายและกำไรสูงขึ้น ตั้งแตครึ่งปหลังเปน ตนไป จึงประเมินราคาเปาหมายที่ 190 บาท ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ ”ชุมนุมปราชญ์หุ้น” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.อาคาร ทิปโก้ ชั้น 5 ห้อง Auditorium จำนวน 250 ท่าน

และแล้วก็มาถึงวันที่ทุกท่านรอคอย นั่นคือการประกาศสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษที่ทางเว็บไซต์อีไฟแนนซ์ไทย จัดขึ้น ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จนยอดของการเปิดรับนักลงทุนเข้าร่วมงานทะลุเป้าที่เราตั้งไว้มาก ดังนั้น งานนี้จึงอาจต้องทำให้ใครหลายคนผิดหวังพลาดโอกาส เข้าร่วมงาน ทางทีมงานต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่างานครั้งต่อไปจะได้รับการสนับสนุนอย่างนี้อีก ท้ายนี้ทีมงานอีไฟแนนซ์ไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การ ตอบรับกิจกรรมในครั้งนี้ เราให้สัญญาว่าเราจะยังคงสร้างกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป พร้อมกันรึยัง ถ้าพร้อมแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ หน้า 28- 29 ของหนังสือพิมพ์ Investor station (สองหน้าสุดท้าย ) ซึ่งหลังจากที่ท่านตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว รบกวนผู้โชคดีทุกท่านติดต่อกลับทีมงาน เพื่อทำการยืนยัน การรับสิทธิ์ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2552 โดยท่านสามารถติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่องทางคือ โทรศัพท์กลับมาที่หมายเลข 02-554-9391-3 ส่ง e-mail มาที่ investor_station@efinancethai.com หมายเหตุ : หากผู้โชคดีท่านใดไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และท่านจะไม่มีสิทธ์เข้าร่วมงานสััมมนาในครั้งนี้

หน้า 2


News Station

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

70 ดอลลาร์

(ตอจากหนา 1)

เกื อ บ 1 ป แ ล ว ที่ ผู บ ริ โ ภค น้ำมันทั่วโลกเคยตกตะลึงกับจุดสูงสุด ราคาน้ ำ มั น ในตลาดโลกที่ 147.27 เหรี ย ญ /บาร เ รล เมื่ อ วั น ที่ 11 ก.ค. 2551 แต ด ว ยผลกระทบวิ ก ฤต เศรษฐกิจทำใหการเก็งกำไรราคาน้ำมัน สิ้ น สุ ด ลงชั่ ว พริ บ ตา ไม น านนั ก ราคา น้ ำ มั น ดิ่ ง ลง ก อ นสิ้ น ป ล งมาต่ ำ ถึ ง 32.70 เหรียญ /บารเรล แลวคอยๆ ฟน ตัวชาๆ เมื่อตนปที่ผานมา อยางไรก็ตาม หลังจากเริ่มมี สัญญาณปรากฏวา วิกฤตเศรษฐกิจที่ ดำเนิ น อยู ก ำลั ง ค อ ยๆ ผ า นพ น ไป มี ความเชื่ อ มั่ น กลั บ มามากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับขึ้นตาม ไปด ว ยจนมาอยู ที่ ร าว 70 เหรี ย ญ / บาร เ รลได ก ว า สั ป ดาห แ ล ว ซึ่ ง ผู เชี่ ย วชาญทั้ ง ไทยและต า งประเทศมี ความเห็นไปในทางที่สอดคลองกันวา โอกาสที่ ร าคาน้ ำ มั น จะกลั บ เป น ขา ลงแรงอีกในระยะเวลาอันใกลนี้ไมมีอีก ตอไป

**ประธานโอเปคชี้ 70 เหรียญ/บาร์เรลเหมาะสมที่สุด รายงานข า วบนเว็ บ ไซต บลูมเบิรกดอทคอม ระบุวา นายโจเซ มาเรีย โบเทลโฮ เดอ วาสคอนเซลอส รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง น้ ำ มั น แองโกลา และเป น ประธานสมาคม ประเทศผู ส ง ออกน้ ำ มั น หรื อ โอเปค กล า วว า ราคาน้ ำ มั น ดิ บ ที่ ร ะดั บ 70 ดอลลาร/บารเรลเปนระดับราคาที่นา พอใจทั้ ง สำหรั บ ผู บ ริ โ ภคและผู ผ ลิ ต โดยการเพิ่ ม ขึ้ น ของราคาน้ ำ มั น ใน ขณะนี้เปนสัญญาณบงชี้ถึงการฟนตัว ของเศรษฐกิ จ โลก ซึ่ ง โอเปคจะไม เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณการผลิ ต ในป นี้ หากราคาน้ำมันยังอยูในระดับดังกลาว **แบล็คร็อคมั่นใจ ราคาน้ำมันระยะยาวเปนขาขึ้น นายมัลคอม สมิธ ผูเชี่ยวชาญ ดานการลงทุนในหุนกลุมพลังงาน หนึ่ง ในทีมจัดการการลงทุนตราสารทุนของ แบล็ ค ร็ อ ค กล า วว า แนวโน ม ราคา น้ำมันในตลาดโลกจะเคลื่อนไหวตาม การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โดยเชื่ อ ว า เศรษฐกิจจะฟนตัวในไตรมาส 3 เปนตน ไป ซึ่งทำใหในอนาคตระยะยาวน้ำมันมี โอกาสปรับขึ้นเกิน 100 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และทำจุดสูงสุดใหมได

“ราคาน้ ำ มั น ตอนนี้ น า จะ ทรงๆ แตไมมีใครบอกไดอยางแทจริงวา ปนี้ควรจะขึ้นไปอีกสักเทาไร บอกไดแต เพียงวาในระยะยาวการขยายตัวของ เศรษฐกิจจะทำใหราคาน้ำมันปรับขึ้น ไดอีก” พรอมกันนี้ราคาน้ำมันที่ปรับ ขึ้นในชวงนี้ถือวามากกวาราคาหุนใน กลุมพลังงานจึงทำใหมีชองวางในการ ลงทุนอยู โดยหุนที่นาสนใจมากที่สุดคือ ธุรกิจสำรวจและผลิตพลังงาน ขณะที่ กิจการขุดเจาะและวางทอยังคงแนะนำ ให ล งทุ น อย า งระมั ด ระวั ง เว น แต กิจการที่ไดสัมปทานจากรัฐบาล ขณะที่ กลุมการกลั่นไมนาสนใจลงทุนที่สุดใน

กลุ ม เนื่ อ งจากมาร จิ้ น ยั ง ต่ ำ อี ก ทั้ ง ไม สามารถเดินกำลังการผลิตไดเต็มที่ **อดีตรมว.พลังงาน ระบุ ไม่มีวันหวนไป 40 เหรียญ/บาร์เรล นายวิ เ ศษ จู ภิ บ าล อดี ต รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และ เปนกรรมการ สถาบันปโตรเลียมแหง ประเทศไทย กลาววา ในระยะสั้นราคา น้ ำ มั น จะเคลื่ อ นไหวที่ ร ะดั บ 65-70 เหรียญ/บารเรล และมีแนวโนมปรับ ตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งประเมินราคาน้ำมัน จะไม ก ลั บ มาดิ่ ง ลงไปที่ ร ะดั บ 40 เหรี ย ญ/บาร เ รลอี ก เนื่ อ งจากความ ตองการใชเริ่มกลับคืนมาจากประเทศ แถบเอเชีย

Siam City Securities Co.,Ltd บริษทั หลักทรัพย นครหลวงไทย จำกัด

โปรโมชั่น SCIBS Get Member พิเศษ ! เพียงแนะนำคนรูจักมาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารอนุพันธ

ลูกคาบริษัทฯ* โปรโมชั่นสำหรับลูกคาใหมที่เปดบัญชีฯ

นาฬกาวัดอุณหภูมสิ ดุ เก

ลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือ ตราสารอนุพันธ และเริ่มใชบริการกับบริษัท ระหวาง 1 พ.ค.52-31 ก.ค.52 รับฟรีนาฬกาวัดอุณหภูมิ 1 เรือน หมายเหตุ : เมือ่ ลูกค้าใหม่ทแี่ นะนำเริม่ ใช้บริการกับบริษทั ระหว่าง 1 พ.ค.52 - 31 ก.ค.52 ขอสงวนสิทธิลกู ค้าบริษทั ฯและลูกค้าใหม่ รับของทีร่ ะลึกเพียงท่านละ 1 ชิน้ เท่านัน้

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร 02 624 8888,02 624 8965 www.scis.co.th

Meet Your wealth @SCIBS SCIBS เพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินด้วยพลังความคิดที่ไม่สิ้นสุดกับเรา

อยาลังเล

(ตอจากหนา 1)

วันศุกรที่ 19 มิ.ย. ที่ผานมา ดั ช นี ต ลาดหุ น ไทยป ด ที่ 588.98 จุ ด บวก 18.55 จุ ด หรื อ 3.25% มูลคาการซื้อขาย 16,298.57 ลาน บาท โดยสรุปการซื้อขายพบนัก ลงทุนตางชาติซื้อสุทธิ 494.40 ลาน บาท นั ก ลงทุ น สถาบั น ขายสุ ท ธิ

57.14 ล า นบาท และนั ก ลงทุ น ทั่วไปขายสุทธิ 437.26 ลานบาท นายชัยพร นอมพิทักษเจริญ ผู อ ำนวยการกลยุ ท ธ ก ารลงทุ น ฝ า ยวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย บล. บั ว หลวง กล า วว า การที่ หุ น รีบาวนแรงเปนเพราะไดรับปจจัย เชิงบวกจากตางประเทศ ซึ่งเชื่อวา ภาวะเศรษฐกิ จ จะฟ น ขณะที่

หน้า 3

**นั ก วิ ช าการ-นั ก วิ เ คราะห์ มอง น้ ำ มั น แพงขึ้ น แน่ แต่ ไ ม่ ถึ ง 100 เหรียญ/บาร์เรลในเร็ววัน นายมนู ญ ศิ ริ ว รรณ นั ก วิ ช าการอิ ส ระ ผู เ ชี่ ย วชาญด า น พลังงาน กลาววา ครึ่งปหลังน้ำมันมี โอกาสปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อยู ที่ ร ะดั บ ประมาณ 75-80 เหรียญ/บารเรล จาก ภาวะเศรษฐกิ จ โลกมี แ นวโน ม ฟ น ตั ว และคาเงินดอลลารมีแนวโนมออนคา แต ร าคาน้ ำ มั น คงไม ส ามารถปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นถึงระดับ 100 เหรียญ/บารเรล เพราะโอเปกจะคอยควบคุมอยู นายฉั ต รพี ตั น ติ เ ฉลิ ม ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลัก ทรัพยจัดการกองทุนอยุธยา กลาววา จากนี้ 1 ปราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก นาจะอยูที่ 80-90 เหรียญ/บารเรล และ หากภาวะเศรษฐกิจโลกฟนตัวน้ำมันก็ จะปรั บ ขึ้ น อี ก พร อ มมองว า จุ ด ต่ ำ สุ ด ของราคาน้ ำ มั น น า จะอยู ที่ 50-60 เหรียญ/บารเรล **หุ้นน้ำมันน่าสนใจไหม ? ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล. เกียรตินาคิน ระบุวา หากราคาน้ำมัน ดิ บ ยั ง ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง เป น ป จ จั ย บวกต อ ระดั บ ราคาหุ น โดย ใ ห น้ ำ ห นั ก ก า ร ล ง ทุ น หุ น ใ น ก ลุ ม ธุ ร กิ จ ต น น้ ำ (ธุ ร กิ จ สำรวจและผลิ ต ปโตรเลียม + ธุรกิจเหมืองถานหิน) โดย เฉพาะ PTTEP เปนซื้อลงทุน ใหราคาที่ เหมาะสมที่ 160 บาท อย า งไรก็ ต าม ก อ นหน า นี้ ราคาหุนไดปรับขึ้นมากแลว ทำใหการ ลงทุ น จะต อ งระมั ด ระวั ง ต อ การปรั บ ฐานของระดับราคาดวย ขณะที่นักวิเคราะหหลักทรัพย บล.ยูไนเต็ด แนะนำหุนพลังงานที่นา สนใจ ไดแก PTTEP ใหราคาพื้นฐาน อยู ที่ 210 บาท ส ว น PTT มี ร าคา พื้นฐานที่ 290 บาท

สั ป ดาห นี้ ค าดการณ จ ะบวกต อ เนื่ อ งได อี ก จากความเชื่ อ มั่ น นโยบายดอกเบี้ ย ธนาคารกลาง สหรัฐ (เฟด) ที่ตลาดประเมินวาจะ คงไวที่ระดับเดิมตอ ทั้ ง นี้ ใ ห แ น ว ต า น ไ ว ที่ 585-590 จุด หากผานไดแนวตาน ถัดไปอยูที่ 600-610 จุด สวนแนว รับอยูที่ 580 จุด ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

อยาลังเล

(ตอจากหนา 3)

ครึ่งปหลัง

(ตอจากหนา 1)

น.ส.จิ ต รา อมรธรรม ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การ ฝ า ย วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย บล.ไซรั ส กลาววา ดัชนีฯ จะขึ้นตอ แ ต ไ ม นาจะถึงระดับ 600 จุด โดยหากมี การปรับขึ้นราว 590-600 จุด ถือ เปนจังหวะของการขายทำกำไร โ ด ย ป จ จั ย ส นั บ ส นุ น บรรยากาศการลงทุ น อาทิ การ ประชุมเฟดในวัน ที่ 25 มิ.ย. นาจะ มีประเด็นการซื้อพันธบัตรสหรัฐอีก รอบ หรือมีการอัดฉีดเม็ดเงินเขามา บทวิ จั ย บล.เคจี ไ อ (ประเทศไทย) ระบุวา นับตั้งแต ต น ไตรมาส 2/52 การปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นของราคาหุน SCCC ยังคง ลาหลังหุนกลุมปูนซีเมนต โดยที่ ผานมาราคาหุน SCCC เพิ่มขึ้น เพียง 32.0% เทียบกับ SCC และ TPIPL ที่ปรับตัวเพิ่ม 39.0% และ 102.0% ตามลำดับ

Symbol Last Chg Chg % SCCC SCC TPIPL

168.00

3.00

1.82

140.00

3.00

2.19

5.56

0.10

1.80

แมวาแนวโนมอุตสาหกรรม ปโตรเคมีที่ดีขึ้นในไตรมาส 2/52 จะเปนเหตุผลสำคัญที่หนุนบริษัท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ปู น ซี เ มนต แ ละ ปโตรเคมีอยาง SCC และ TPIPL แตแนวโนมธุรกิจปูนซีเมนตก็ปรับ ตัวดีขึ้นดวยเชนกัน สะทอนจาก การฟ น ตั ว ของความต อ งการใน ตลาดอสั ง หาฯ และบรรยากาศ การลงทุนที่ดีจากแผนการใชจาย ภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งภาพ บวกดังกลาวเห็นไดจากการปรับ ตั ว ขึ้ น ของหุ น ในกลุ ม อสั ง หาฯ ดั ง นั้ น จึ ง มองเป น โอกาสในการ เขาซื้อสะสมหุนปูนซีเมนตที่ยังลา หลังอยาง SCCC ใ น ข ณ ะ ที่ ย อ ด ข า ย ปู น ซีเมนตหดตัว แผนการลดตนทุนผาน การใชโครงการเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ทดแทน (Geocycle Platform) และ

News Station

หน้า 4

ประเมิ น หุ น ไทยรอบนี้ มี จั ง หวะขาย ถื อ เงิ น สดเพื่ อ รอดู ในระบบก็จะชวยสงผลใหดอลลาร โอกาสลงสู แนวรับที่ 570 จุด และ สถานการณ ก อ น ส ว นแนวต า น ออนคาไดบาง ซึ่งถาดอลลารออน ก็ ย อ ม ส ง ผ ล ดี กั บ ร า ค า สิ น ค า แนวรับถัดไปที่ 550 จุด ซึ่งหากชวง ประเมิน 600 จุด โภคภัณฑ อีกทั้งชวงปดสิ้นเดือนก็ ตนสัปดาหดัชนีฯ ปรับตัวขึ้นใหหา จะมี Window Dressing ดวย ขณะที่นายกวี ชูกิจเกษม ผู ช ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก า ร ฝ า ย วิเคราะหหลักทรัพย บล.กสิกรไทย กลาววา ปจจัยเสี่ยงยังคงอยูซึ่งอาจ กดดันดัชนีฯ สวนขาวดีตางๆ ตลาด ไดรับรูไปมากแลว นอกจากนี้ราคา น้ ำ มั น ที่ ป รั บ ตั ว ขึ้ น มาพอสมควร อาจเกิดการปรับฐานได ระบบการนำพลังงานความรอ น กลั บ มาใช ใ หม (Waste heat recovery system) จะเปนปจจัย ส ำ คั ญ ที่ ช ว ย ห นุ น ก ำ ไ ร ข อ ง SCCC ทั้งนี้ โครงการการใชเชื้อ เพลิงและวัตถุดิบทดแทน (ระยะที่ 1) ได เ สร็ จ สิ้ น ตั้ ง แต เ ดื อ น มี . ค. 2552 ที่ ผ า นมา โดยโครงการ ดังกลาวจะใชเชื้อเพลิงทางเลือก จากขยะ เช น ยางรถยนต พลาสติ ก และไม เพื่ อ เป น เชื้ อ เพลิง ซึ่งจะทำใหสามารถลดการ ใชเชื้อเพลิงประมาณ 5.0% (หรือ 2.0% ของต น ทุ น การผลิ ต รวม) ในป นี้ ไ ด อี ก ทั้ ง หาก SCCC สามารถหาขยะได ม ากเพี ย งพอ สำหรั บ เดิ น เครื่ อ งเต็ ม กำลั ง โครงการดั ง กล า วจะช ว ยลด ต น ทุ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ไ ด สู ง ถึ ง 35.0-40.0% (14.0-16.0% ของ ตนทุนการผลิตรวมทั้งหมด) ไดใน ระยะยาว นอกจากนี้ ระบบการนำ พลังงานความรอนกลับมาใชใหม (ระยะที่ 3) ของบริษัทจะเสร็จสิ้น ในไตรมาส 3/52 ซึ่ ง จะเกิ ด ประโยชน ใ นระยะยาว หลั ง จาก โครงการทั้ ง หมดเดิ น เครื่ อ งเต็ ม กำลัง พร อ มกั น นี้ SCCC เป ด เผยว า ในรอบ 5 เดื อ นแรก ของป 2552 ปริมาณการขายปูน ซีเมนตทั้งในประเทศและสงออก หดตั ว ประมาณ 10.0% และ

15.0% YoY ตามลำดับ ในขณะที่ ราคาขายปูนซีเมนตทั้งในประเทศ และส ง ออกลดลง 6.0% และ 12.0% ตามลำดั บ เมื่ อ เที ย บกั บ ปลายป 2551 เนื่ อ งจากการ แ ข ง ขั น ด า น ร า ค า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ท า มกลางความต อ งการใช ปู น ซีเมนตที่ยังคงซบเซา อย า งไรก็ ดี ฝ า ยวิ จั ย ประเมิ น ปริ ม าณการขายปู น ซี เ มนต ใ นครึ่ ง หลั ง ของป 52 มี แนวโน ม ดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ใน ครึ่งแรก เนื่องจากความตองการ ในภาคเอกชนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ก อ นการใช จ า ยโครงการลงทุ น ของภาครัฐบาล รวมถึงโครงการ กอสรางรถไฟฟาที่จะเกิดขึ้นในอีก 2-3 ปขางหนา

ระยะสั้ น กำไรของ SCCC คงไม น า ตื่ น เต น มากนั ก เนื่ อ งจากยอดขายปู น ซี เ มนต ยั ง คงซบเซา และแผนการลดตนทุน ยังไมเห็นผลเต็มที่ อยางไรก็ตาม แนวโน ม ของบริ ษั ท ฯ ดู ดี ขึ้ น ใน ระยะยาว เมื่อความตองการปูน ซี เ มนต ฟ น ตั ว และแผนการลด ตนทุนเริ่มเห็นผล ทั้ ง นี้ เพื่ อ สะท อ นการ ปรับเพิ่มขึ้นของหุนปูนซีเมนตใน ตลาดภู มิ ภ าค เราปรั บ ค า EV/ EBITDA เป า หมายของ SCCC เปน 10 เทา แนะนำ ‘ถือ’ โดยมี ราคาเปาหมายที่ 190 บาท


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552 มาแล ว 31% สู ง กว า ดั ช นี เ อ็ ม เอสซี ไ อเวิ ร ล ที่ เพิ่มขึ้นเพียง 4.1% ทั้งนี้ ในบทวิเคราะหดังกลาวระบุวา นัก ลงทุนควรลงทุนในตลาดหุนในสัดสวน 54% ของพอรตการลงทุนจาก 56% ที่แนะนำครั้ง รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า กอน และควรถือเงินสด 5% มอรแกนสแตนเลย คาดดัชนีตลาดหุนตลาด เกิดใหมจะเพิ่มขึ้นอีก 32% ในปหนา เนื่องจาก สตีลคอร์ปเรียกพนง.เกือบ 800 คน ผลประกอบการฟนตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ ซึ่ง เขาทำงานอีกครั้ง ฟนตัวเร็วกวาที่คาดการณไว รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า โดยนายโจนาธาน การเนอร ระบุในบท วิ เ คราะห ที่ เ ผยแพร วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายนว า สตีลคอรป บริษัทผูผลิตเหล็กรายใหญอันดับ 1 มอร แ กนสแตนเลย ค าดว า ดั ช นี เ อ็ ม เอสซี ไ อ ของสหรัฐฯ เรียกพนักงานเกือบ 800 คนกลับ ตลาดเกิดใหมจะอยูที่ระดับ 985 จุดในเดือน เขาทำงาน หลังความตองการเริ่มฟนตัว โดยสตีลคอรปไดเรียกพนักงานเกือบ มิถุนายนป 2010 เพิ่มขึ้น 21% จากที่ประมาณ 800 คนเข า ทำงานที่ โ รงงานผลิ ต ถ า นโค ก ใน การไวครั้งแรก อยางไรก็ตาม ในระยะสั้น มอรแกน แควนออนทาริโอ และในโรงถลุงเหล็กในมลรัฐ สแตนเลย แ นะนำให นั ก ลงทุ น ลดสั ด ส ว นการ อิลลินอยส ‘เราเริ่ ม ปรั บ ปริ ม าณการผลิ ต ใน ลงทุ น ในตลาดหุ น เนื่ อ งจากการฟ น ตั ว ของ เศรษฐกิจโลกในระยะนี้อาจยังคงเผชิญความ อเมริกาเหนือเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ ที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น และเราไดเริ่มเรียกพนักงาน ไมแนนอน ขณะที่ลาสุด ดัชนีเอ็มเอสซีไอตลาด ที่ถูกเลยออฟไปกอนหนานี้กลับเขาทำงานอีก เกิดใหมอยูที่ 745.28 จุด โดยในปนี้ไดเพิ่มขึ้น ครั้ง’ นายเดฟ ดาวลิ่งโฆษกสตีลคอรป กลาว

มอร์แกนสแตนเลย์ คาดตลาดเกิดใหมพุง 32%

News Station

หน้า 5

อินเดียจอขยายเวลายกเวน ภาษีน้ำตาลไปถึงปหนา

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา อินเดีย เตรียมขยายเวลายกเวนการจัดเก็บภาษีนำเขา น้ำตาลออกไปจนถึงเดือนมีนาคมปหนาเพื่อให เพียงพอกับความตองการภายในประเทศ โดยเจ า หน า ที่ ร ะดั บ สู ง กระทรวง พาณิชยจีนกลาววา คณะรัฐมนตรีอินเดียอาจ ขยายเวลาการยกเวนภาษีนำเขาน้ำตาล ซึ่งจะ ครบกำหนดระยะเวลาการยกเวนในอีก 20 วัน ขางหนา นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีอินเดียยังอาจ เห็ น ชอบให รั ฐ วิ ส าหกิ จ น้ ำ ตาลนำเข า น้ ำ ตาล ทรายขาว 1 ลานตันในสิ้นปนี้ ทั้งนี้ อินเดียตองนำเขาน้ำตาลตอเนื่อง เปนปที่ 2 ในปนี้ เนื่องจากเกษตรกรใหปลูกขาว และพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นมากขึ้น

ลุน SALEE แม-ลูก รอบนี้วิ่งหนาตั้ง รับขาวเซ็นสัญญารับออเดอร์ใหม 23 มิ.ย.นี้ โบรกฯ มองต่างมุม เก็งกำไร-ทยอยขาย SALEE แม่-ลูก บล.คันทรี่ กรุป ให้ระวัง Sell on Fact หลังวิ่งแรงมาทั้งสัปดาห์ รับข่าวเตรียมเซ็นสัญญารับออเดอร์ใหม่ ส่วน บล.สินเอเซีย แนะนำเก็งกำไร หลังพบสัญญาณเทคนิคยังเปนขาขึ้น ให้เข้ารับที่ 2.30 บาท ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 2.70 บาท นายรณกฤต สารินวงศ ผูชวยผูจัดการ ใหญ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.คันทรี่ กรุป จำกั ด (มหาชน) เป ด เผยว า ที่ ผ า นมาราคาหุ น บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ SALEE และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ของบริษัทดังกลาวครั้งที่ 1 หรือ SALEE-W1 ปรับ

ขึ้นแรงมากแลว ประกอบกับในสัปดาหนี้ บริษัท เตรียมเซ็นสัญญารับออเดอรใหมจากลูกคา จึง แนะนำนักลงทุนทยอยขายทำกำไร เพราะอาจมี Sell on Fact หรือขายเมื่อขาวจริงปรากฎ โดย SALEE ใหแนวตานไวที่ 2.70 บาท และ SALEE-W1 ให แ นวต า นอยู ที่ 1 บาท แต ไ ม มี แ นวรั บ ทาง เทคนิค เนื่องจากไมแนะนำใหลงทุน ดานเจาหนาที่ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.สินเอเซีย เปดเผยวาในสัปดาหนี้นักลงทุนยัง สามารถเลนเก็งกำไรหุน SALEE และ SALEE-W1 ได เพราะแนวโนมทางเทคนิคยังมีสัญญาณที่ดี โดย SALEE ใหแนวรับไวที่ 2.30 บาท และใหแนว ตานไวที่ 2.70 บาท ในขณะที่ SALEE-W1 ใหแนว รับไวที่ 0.84 บาท และใหแนวตานไวที่ 1.02 บาท

อย า งไรก็ ต าม ในวั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2552 บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทแต ไมสามารถเปดเผยไดวามีเรื่องใดบาง และใน วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายนนี้ บริ ษั ท จะเซ็ น สั ญ ญารั บ ออเดอร จ ากลู ก ค า ใหม ส ว นรายละเอี ย ดต า งๆ โดยเฉพาะเรื่องของมูลคายังไมสามารถเปดเผยได เชนกัน ลาสุดราคา SALEE ปดตลาด 19 มิ.ย.ที่ 2.54 บาท เพิ่มขึ้น 0.34 บาท หรือ 15.45% มูลคา การซื้อขาย 9.89 ลานบาท สวน SALEE-W1 ปดที่ 0.91 บาท เพิ่มขึ้น 0.09 บาท หรือ 10.98% มูลคา การซื้อขาย 27.35 ลานบาท


News Station

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 6

ซื้ออนาคต SCIB

หลั ง จากมี ก ระแสความสนใจ จากธนชาตแสดงเจตจำนง ตองการซื้อหุน SCIB ตอจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาสถาบัน การเงิน ยอมจะทำใหตอจากนี้หุนบนกระดานนาจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามกระแสขาวความคืบหนาที่จะเกิดขึ้นในลำดับตอๆไป ในสถานการณ เชนนี้นับวาเหมาะสำหรับผูที่รักการเก็งกำไรเปนอยางยิ่ง เพราะปลายทาง ยอมเดาไดไมยากวา สถานะและศักยภาพจะตองดูดีขึ้น โดยระหวางที่ เรื่องราวยังไรความชัดเจน ธปท. ก็บอกวา ไมมีอะไรคืบหนาเปนทางการ แตการเขาลงทุนไวแตเนิ่นก็ไมใชเรื่องเสียหาย เพราะโดยพื้นฐานแลวถือ วาราคาหุนในปจจุบันไมไดแพง เรียกไดวาซื้อไวมีแตกำไรกับเสมอตัว บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ใหคำแนะนำการลงทุน ระบุวา แม กรอบระยะเวลาและราคาขายหุน SCIB ของกองทุนฟนฟูฯ ยังไมเปนที่ ทราบแน แตประเด็นความคืบหนาของกระบวนการดังกลาวนับเปนปจจัย บวกทางจิ ต วิ ท ยาต อ ราคาหุ น ประกอบกั บ สิ น เชื่ อ ของธนาคารใน 5 เดือนแรก ยังอยูในเกณฑที่ดี เมื่อเทียบเคียงกับกลุมธนาคารขนาดใหญ และกลางอื่นๆ ทั้งนี้ใหมูลคาที่เหมาะสม 15.40 บาท/หุน อางอิงกับ 0.75 เทาของมูลคาทางบัญชีป 52 ขณะที่ นักวิเคราะหทางเทคนิค บล.สินเอเซีย ประเมินหุน SCIB มีโอกาสรีบาวนตอเนื่อง เเนะนำนักลงทุนเก็งกำไร โดยมองเเนวตานที่ 15.40 บาท เเนวรับที่ 14.40 บาท ศุกรที่ผานมาราคาหุนปดที่ 14.70 บาท บวก 0.80 บาท หรือ 5.76% มูลคาซื้อขาย 141.79 ลานบาท

SCIB

Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 421,012.18 Liabilities 379,847.76 Equity 41,032.70 Paid-up Capital 21,128.11 Revenue 6,013.90 Net Profit 651.06 EPS(Baht) 0.31 ROA(%) 1.19 ROE(%) 8.63 Net Profit Margin(%) 10.83

Index SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

Last

Chg

3,939.09

+18.55

+3.25

423.47

+15.20

+3.72

902.27

+31.68

+3.64

189.72

+4.10

+2.21

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

Chg %

16,298.57 465.67

19/06/09 16:59:47

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,939.09

3,996.23

-57.14

(24.17%)

(24.52%)

Foreign

3,330.75

2,836.35

(20.44%)

(17.40%)

9,028.73

9,465.99

(55.40%)

(58.08%)

Local Last Update

+494.40

-437.26

19/06/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 18/06/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

8.56 0.72 19.42 5.04 29,368.07

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 08/04/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. กองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 2. BARCLAYS BANK PLC-RE EQUITIES 4. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 5. CHASE NOMINEES LIMITED 32

12 à´×͹ 7 ´ÒÇ 9 µÐÇѹ

1,005,330,950 (47.58%) 239,735,265 (11.35%) 105,000,000

(4.97%)

104,964,000 (4.97%) 77,783,500 (3.68%)

นี่ก็รวมปแลวสินะ ผานมา 12 เดือนที่ปรากฏการณเกินธรรมดาพัดพาสูกระดานหุนไทยไมเวนวาง เคยไต ตะกายดาวเกิน 700 จุดอยูเพลินๆ ในชวงนั้นใครๆ ก็คิดวา 900 จุด ไมใชฝนลมๆ แลงๆ แตยิ่งสูงยิ่งแสบ ยิ่งใกล จุดๆ นั้น รังสีตะวันเผาผิวกายเกรียมโดยไมรูตัว สำนึกไดอีกทีตองมาตัดใจขายตัดขาดทุนกันยกใหญ ความผันผวนหนักทั้ง ในทางบวกและลบจนการบวกลบเกิน 10 จุดตอวันการเปนเรื่องที่เห็นกันจนชินตา ความตระหนกมีมากกวาเหตุผล กอนที่อีกไมกี่เดือนถัดมาวิกฤตสถาบันการเงินจะลามหนักจนใครหลายคนที่ตัดใจตัดขาดทุนไมไดตองเจ็บหนักยิ่งกวา ในเวลาตอมา มาบัดนี้ ..ณ วินาทีนี้ .. ตื่น และลืมเรื่องอดีตกันเถอะเหลานักลงทุน ใหความราวรานละลายไปกับกาลเวลา ตอนนี้ใครๆ ก็ตางมีความหวังกับภาพเศรษฐกิจ ราวกับวามรสุมรายไดผานพน หนทางรอดเห็นอยูขางหนารอเพียง การรวมใจกันเรงฝพายจวงใหถึงแผนดินเร็วที่สุด ทุกครั้งที่สัญญาณดีๆ แสดงออกมา หุนมักวองไวเสมอ เหมาะกับจริตผูนิยมเก็งกำไร ไมรั้งรอใหถึงวันที่เกิด การฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางแทจริง ไมเหมาะกับพวกขยาดความเสี่ยง ก็ไดแตหวังเพียงวา เมื่อเศรษฐกิจฟนตัวจริง อยางที่ใครหลายคนเชื่อแลว บนกระดานหุนจะมีที่วางใหนักลงทุนที่ตัดสินใจชาแตตองการความแนนอนบางนะ


News Station

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 7

นายกฯเผย2สัปดาห์รูผลยืดมาตรการลดคาครองชีพ พาณิชย์ยกธงขาวหั่นเปาสงออกปนี้ติดลบ15-19% นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี เป ด เผยว า อี ก ประมาณ 2 สัปดาหคาดวาจะรูผล ว า รั ฐ บาลจะสามารถต อ อายุ 5 มาตรการบรรเทาคาครองชีพของ ประชาชนออกไปไดอีกหรือไม ซึ่ง ขณะนี้ ไ ด ใ ห ก ระทรวงการคลั ง ไป ประเมินผล เพื่อรายงานใหทราบ ตอไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ ผานมา คณะรัฐมนตรีมีมติตออายุ และปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของ มาตรการบรรเทาคาครองชีพของ ประชาชน 5 มาตรการ ออกไปอีก 6 เดื อ น จากเดิ ม สิ้ น สุ ด ในเดื อ น ม.ค.52 โดยให มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 1 ก.พ.เป น ต น ไป และจะสิ้ น สุ ด ใน เดือนก.ค.นี้ สำหรับมาตรการบรรเทา คาครองชีพของประชาชนดังกลาว ไ ด ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ก า ร แ บ ก รั บ คาใชจายคาน้ำประปา สำหรับผูใช น้ำไมเกิน 30 ยูนิต ซึ่งจะครอบคลุม ผูใชน้ำประปาทั้งในเขตนครหลวง และ เขตภูมิภาค จำนวน 8.6 ลาน คน มาตรการแบกรั บ ค า ไฟฟ า สำหรับผูใชไฟฟาไมเกิน 90 หนวย

ซึ่งจะชวยเหลือประชาชนผูใชไฟฟา ได 8.8 ล า นราย ทั้ ง ในเขต นครหลวงและภูมิภาค มาตรการ ลดคาใชจายในการเดินทาง โดยรถ ประจำทางขององค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก.) จะให บริ ก ารรถเมล ธ รรมดาในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฟรี 800 คัน 73 เสนทางครอบคลุมการ ใหบริการประชาชน 4 แสนคน/วัน

นายศิ ริ พ ล ยอดเมื อ ง เจริ ญ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย เปดเผยวา ไดปรับประมาณการ การ ขยายตั ว การส ง ออกป นี้ เ ป น ติ ด ลบ 15-19% จากเปาหมายเดิมที่คาดวา จะขยายตัว 0-3% หลังจากที่การสง ออกเฉลี่ย 5 เดือนแรก ติดลบสูงถึง 22.9% สาเหตุสำคัญมาจากความ ตองการสินคาตลาดโลกลดลงมาก โดยเฉพาะตลาดหลั ก ที่ ท รุ ด ตั ว ลง

HP PAVILION dv6915TX (NQ141PA#AKL) ราคา 25,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT)

- Intel Centrino Duo Mobile Technology - Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 2MB L2) - Genuine Windows Vista Home Premium - Intel PM965 Express Chipset - Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection - 160GB Hard Drive 5400rpm - 1024MB DDR2 667 - DVD+/-RW Drive - 5-in-1 Digital Media reader Slot - 15.4” WXGA LCD - Nvidia GeForce 8400M GS with 256MB - Altec Lansing branded speaker - 802.11b/g WirelessLAN, Bluetooth - ULTRA SIJM REMOTE CONTROL - QuickPlay Function - Integrated HP Pavilion Webcam - Weight 2.27 kg.

รายละเอียดเพิ่มเติม

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881

ธปท.เชื่อสินเชื่อแบงก์ทั้งระบบปนี้ยังโตได6% นายสรสิ ท ธิ์ สุ น ทรเกศ ผู ช ว ยผู ว า การ สายกำกั บ สถาบั น การเงิ น ธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ปนี้การปลอย สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย ทั้ ง ระบบ จะขยายตัวได 6% หรือคิด เป น 3.5 แสนล า นบาท หาก เศรษฐกิจในครึ่งปหลังปรับตัวดีขึ้น โดย 40% ของสิ น เชื่ อ ใหม จ ะเป น

การปลอยสินเชื่อใหแกธุรกิจเอสเอ็ม อี หรือคิดเปน 1.4 แสนลานบาท นอกจากนี้ ธปท.มั่นใจวา จะสามารถปลอยสินเชื่อในโครงการ ค้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ เอสเอ็ ม อี ไ ด ต าม เป า ที่ ตั้ ง ไว อ ยู ที่ 3 หมื่ น ล า นบาท หลั ง จากโครงการดั ง กล า วเริ่ ม เซ็ น สัญญาในเดือนมีนาคม 2552 และ จะสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งที่

ผ า นมาปล อ ยสิ น เชื่ อ ไปแล ว 500 ลานบาท ลาสุด ธนาคารพาณิชยได ส ง แผนงานการปล อ ยสิ น เชื่ อ ใน โครงการดังกลาวมาให ธปท.อยูที่ ประมาณ 28,700 ลานบาท แตอีก 3 ธนาคารใหญ ไดแก ธนาคารกรุง ไทย จำกั ด (มหาชน) (KTB) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

มากกวาที่คาดการณไว “เรายังคงมั่นใจวาไตรมาส 4 นี้ การสงออกจะพลิกกลับมาเปน บวกได ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ไมนาจะทรุดตัวลงหนักกวาที่ เปนอยู แตปจจัยเสี่ยงเรื่องทิศทาง ราคาน้ ำ มั น ที่ เ ราไม ส ามารถคุ ม ได และป จ จั ย เสี่ ย งที่ 2 คื อ อั ต ราแลก เปลี่ยน ซึ่งหากเราสามารถดูแลให เหมาะสมได ก็ จ ะทำให ก ารส ง ออก ของไทยเปนไปตามเปาที่คาดการณ ไวหรืออาจจะติดลบนอยกวาที่คาด” นายศิริพล กลาว สำหรั บ การส ง ออก เดื อ น พ.ค.2552 มีมูลคา 11,656.5 ลาน เหรียญสหรัฐ ติดลบ 26.6 % เพิ่มขึ้น จากเดือนเม.ย. ที่ติดลบ 26.1% และ เปนการติดลบตอเนื่องทุกเดือนนับ แตเริ่มตนป 2552 สวน ขณะที่การ นำเขา มีมูลคา 9,251.5 ลานเหรียญ สหรัฐ ติดลบ 34.7% แตลดลงจาก เดือนเม.ย.ที่ติดลบ 36.3% อยางไรก็ ตามดุลการคาในเดือนพ.ค. ยังเกิน ดุล 2,405 ลานเหรียญสหรัฐ ส ว นการส ง ออกของไทย เฉลี่ ย 5 เดื อ นแรกของป นี้ ( ม.ค.พ.ค.) มี มู ล ค า 55,872.5 ล า น เหรียญสหรัฐ ติดลบ 22.9 % เนื่อง มาจากสินคาสงออกในทุกหมวด มี การปรั บตั วลดลงเมื่ อเทียบกับ ช วง เดียวกันของปกอน และการนำเขา เฉลี่ ย 5 เดื อ น มี มู ล ค า 45,817.8 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนการ ติดลบ 36.8% สงผลใหดุลการคาใน ระยะ 5 เดื อ นแรก เกิ น ดุ ล การค า 10,054.7 ลานเหรียญสหรัฐ

(BBL) และธนาคารไทยพาณิ ช ย จำกัด (มหาชน) (SCB) ไดเตรียม การทบทวนเปาปลอยสินเชื่อใหมที่ จะเขารวมโครงการ เนื่องจากมองวา เศรษฐกิจไทยในชวงครึ่งปหลังจะมี การฟนตัวที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อทำใหมี การปลอยสินเชื่อไดเต็มเพดานของ วงเงิน 3 หมื่นลานบาท


News Station

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 8

SCB เปดเผยวา นายธีรพจน วัชราภัย ไดสงหนังสือ แจงขอลาออกจากตำแหนง กรรมการธนาคาร โดย มีผลตังแต ้ วนั ที่ 18 มิถนุ ายน 2552 และเนือ่ งจาก นายธีรพจน ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบของ ธนาคาร การลาออกดังกลาวจึงมีผลตอตำแหนง กรรมการตรวจสอบดวย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ธนาคารครังที ้ ่ 6/2552 เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน 2552 คณะกรรมการไดพจิ ารณาให็ความเห็นชอบขอเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล โดยมี มติอ นุมตั กิ ารแตง ตัง้ นางกุล ภัท รา สิ โ รดมเปน TIW หยุดสายการผลิตชัว่ คราว SCB ตังกุ ้ ลภัทรา สิโรดม เปนกรรมการแทน กรรมการอิส ระและกรรมการตรวจสอบของ นายโนริยกู ิ อิชยิ ามา ประธานกรรมการ ธีรพจน์ วัชราภัย ธนาคารทดแทนตำแหนงทีว่ า งลง โดยมีผลตังแต ้ บริห าร บริษัท ไทยแลนด ไอออน เวิคส จำกัด นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ กรรมการผู วันที่ 19 มิถนุ ายน 2552เปนตนไป (มหาชน) (TIW) เปดเผยวา บริษทั ฯ ขอแจงการ จัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ทุนธนชาตเผยยืน่ หนังสือสนใจประมูลหุน้ SCIB แต่ยงั ไม่ ได้กำหนดราคา นายภาณุพนั ธุ ตวงทอง เลขานุการบริษทั ผูมี อำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท ทุน ธนชาต จำกัด (มหาชน)ในฐานะบริษทั แมของธนาคารธน ชาตเปดเผยวา ไดสงหนังสือแสดงความสนใจรวม ประมูล ซือ้ หุน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) SCIB แตยงั ไมไดมกี ารกำหนดราคาที่ จะประมูลแตอยางใดคงตองรอ ทางการประกาศ เปดประมูลอยางเปนทางการ

HP PAVILION dv6915TX (NQ141PA#AKL)

ราคา 25,900 บาท (ราคาไม่รวม VAT)

หยุดสายการผลิตเปนการชัว่ คราวระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เพวมเปนระยะเวลา 1 เดือน เนือ่ งจากภาวการณ ออนตัวของตลาด สำหรั บ พนั ก งานสำนั ก งานในฝ า ย โรงงานและผูบ งั คับ บัญ ชาในฝายโรงงานตัง้ แต ระดับหัวหนากะขึน้ ไป ยังคงมาปฏิบตั งิ านตามปกติ สว นพนัก งานที่ ป ฏิบตั งิ านในโรงงานไมตอ งมา ปฏิบตั งิ านโดยพนักงานทุกคนยังคงไดรับเงินเดือน และสวัสดิการตางๆดังเดิม

- Intel Centrino Duo Mobile Technology - Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.0GHz, 667MHz FSB, 2MB L2) - Genuine Windows Vista Home Premium - Intel PM965 Express Chipset - Intel PRO/Wireless 3945BG Network Connection - 160GB Hard Drive 5400rpm รายละเอียดเพิ่มเติม - 1024MB DDR2 667 - DVD+/-RW Drive สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinanceThai วันนี้ รับฟรี - 5-in-1 Digital Media reader Slot Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี - 15.4” WXGA LCD ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - Nvidia GeForce 8400M GS with 256MB บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881 - Altec Lansing branded speaker - 802.11b/g WirelessLAN, Bluetooth - ULTRA SIJM REMOTE CONTROL - QuickPlay Function - Integrated HP Pavilion Webcam - Weight 2.27 kg.



“รีบาวน์สั้นๆ แตระยะยาวยังเปนขาลง”



“บวกตอตามเสนเทคนิค”

นายเรวัฒน์ เย็นใจ เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห และกลยุทธ บริษทั แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จำกัด (AGE) RSS3 - สัปดาหทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 225 สัญญา สถานะคงคาง 2,172 สัญญา - ปด 56.35 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.15 บ. (สัญญาสงมอบเดือนม.ค.53)

เจาหนาทีฝ่ า ยวิเคราะห บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) Futures - สัปดาหทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 13,306 สัญญา สถานะคงคาง 24,141 สัญญา - ปด 423.70 จุด เพิม่ ขึน้ 11.90 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52)

ปจจัยบวก- น้ำมันมีโอกาสถึง 72 เหรียญ จากความไมสงบในอิหราน - ศรีลงั กาเจอวิกฤตยางขาดตลาดจากปญหาฤดูกาล - สต็อกยางจีน - ญีป่ นุ ลดลง - เงินเยนเริม่ ออนคาอีกครัง้ ปจจัยลบ - ระยะยาวยังมีพนื้ ฐานยางไทยกดดัน เพราะเขาสูฤ ดูกรีดยาง - นลท.เริม่ ปดสถานะออก เพือ่ รอเขาลงทุนในสัญญาสงมอบเดือน ก.พ. 52 ทีจ่ ะมาในสิน้ เดือนนี้

ปจจัยบวก- ทายสัปดาหรบี าวนแรง - แรงซือ้ ยังมีมาขามสัปดาห - น้ำมันยังยืนเหนือ 70 เหรียญ - นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 494.40 ลานบาท

กลยุทธ์ - ระยะสัน้ เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนม.ค.53) - ระยะยาวเปดสถานะขาย - แนวรับ 56 บ./ก.ก. - แนวตาน 58.50 บ./ก.ก.

กลยุทธ์ - เก็งกำไรฝง ซือ้ (Long) (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 410 จุด - แนวตาน 430 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 410-430 จุด

ปจจัยลบ - ตัวเลขสงออกไทยออกมาตกต่ำ - ภาพรวมตลาดยังอยูใ นชวงพักฐาน


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

PRO เฮ! รับ พ.ร.ก.กูเงินผานฉลุย

เชื่อหนุนงานกำจัดขยะแจม-เล็งควางานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด PRO เฮ! รับ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนลบ. ผ่านฉลุย เชื่อหนุนงานธุรกิจกำจัดขยะแจ่ม-เล็งคว้า งานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ส่วนรายได้ปนี้หวังทำได้ใกล้เคียงปก่อนที่ 410.25 ลบ. แต่ไม่มี สิทธิ์พลิกเปนกำไรจากปก่อนขาดทุน 117.67 ลบ.อ้าง Q1/52 ทำผลงานไม่เจง ฉุดทั้งปงบไม่สวยศก. ชะลอกระทบ นายเกรี ย งไกร เลิ ศ ศิ ริ สั ม พั น ธ กรรมการและรองกรรมการผู จั ด การสาย บั ญ ชี ก ารเงิ น และบริ ห ารสำนั ก งาน บมจ. โปรเฟสชั่ น แนล เวสต เ ทคโนโลยี (1999) (PRO) เปดเผยวาจากกรณีที่รัฐสภาอนุมัติ พ.ร.ก. กูเงิน 4 แสนลานบาท ซึ่งจะสงผลให ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มกำลังการผลิต รวมทั้ง สงผลดีกับธุรกิจกำจัดขยะอุตสาหกรรม โดย เฉพาะงานบำบั ด กากสร า งพิ ษ ที่ เ ขตนิ ค ม อุ ต สาหกรรม มาบตาพุ ด จ.ระยอง นั้ น บริ ษั ท ฯ เตรี ย มเข า ประมู ล งานดั ง กล า ว เรี ย บร อ ยแล ว โดยคาดว า จะได รั บ งาน ดังกลาวอยางแนนอน เนื่องจากตั้งอยูใกล เขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดและการให บริการไดมาตราฐาน “ราย ละเอียดของงานที่มาบตาพุด และจะเปดประมูลเมื่อไหรยังไมออกมา แต แนนอนคงตองเขารวมประมูลงานบำบัดกาก สรางพิษ ที่เขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ซึ่งคิดวาการที่ PRO มีสถานที่ตั้งอยู ใกลกับ นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดนั้น ถือวาเปน ขอไดเปรียบคูแขงรายอื่นๆ เพราะเรามีตนทุน คาขนสงที่ถูกกวา สวนมาตรฐาน ในการให บริการก็คงจะใกลเคียงกัน ซึ่งหากเราไดรับ งานนี้เขามาคงสงผลบวกตอผลประกอบการ ในอนาคต” นายเกรียงไกร กลาว

สวนแนวโนมรายไดไตรมาส 2/2552 คาดวาจะโต 36% จากไตรมาส 1/2552 ที่มี รายไดอยูที่ 30 กวาลานบาท เพราะบริษัทฯ ไดรับปจจัยบวกจากกรณีที่ ภาครัฐใหมาบตา พุดเปนเขตควบคุมมลพิษ ประกอบกับคูแขง ยายหลุมฝงกลบจาก จ.ระยองไปที่ จ.ราชบุรี ซึ่งอยูหางไกลลูกคามากกวาสถานที่ฝงกลบ ของบริษัท ซึ่งอยูใน จ.สระแกว และ จ.ระยอง โดยในชวงที่ผานมาบริษัทฯ มีลูกคาเพิ่มขึ้น จาก 500 ราย เปน 600 ราย “แนวโน ม รายได ใ นไตรมาส 2 คงดี กว า ไตรมาส 1 คื อ คาดว า รายได จ ากโอ เปอรเรชั่นในสวนของธุรกิจขยะอุตสาหกรรม คงโต 36% จากไตรมาส 1 ที่มีรายไดอยูที่ 30 กวาลานบาท เพราะลูกคาเพิ่มขึ้นตามภาวะ เศรษฐกิจที่เริ่มมีทิศทางที่ดี โดยเฉพาะลูกคา ในสวนของโรงงานอุตสาหกรรม สวนลูกคาก็มี ทั่วประเทศ ตอนนี้ก็ 600 ราย” นายเกรียงไกร กลาว สำหรั บ รายได ใ นป นี้ ยั ง คงตั้ ง เป า รักษาใหคงใกลเคียงกับปกอนที่ทำได 410.25 ล า นบาท เพราะบริ ษั ท ฯ ยั ง ไม มี ร ายได จ าก ธุรกิจใหมคือการแปรสภาพขยะเปนน้ำมันเขา มาสนับสนุน ฉะนั้นในปนี้คงพยายามประคับ ประคองและดำเนินงานอยางระมัดระวังเพื่อ ใหผล ประกอบการยังคงอยูในระดับที่ดี ใน ขณะเดียวกันคงไมพลิกเปนกำไรจากปกอน ขาดทุน 117.67 ลานบาท หลังจากไตรมาส 1/2552 ขาดทุ น ไปแล ว กว า 304 ล า นบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนที่ขาดทุน 20.28 ลานบาท เพราะไดรับผลกระทบจาก การดอยคาสวนเกินเงินลงทุน รวมทั้งการลาง ขาดทุนสะสมที่มีอยูประมาณ 242 ลานบาท คงยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น ในเร็ ว ๆ นี้ เพราะการ

ดำเนินงานตางๆ ตองทำแบบคอยเปนคอยไป และรอบคอบ สวนธุรกิจอุตสาหกรรมขยะใน อนาคตยั ง มี แ นวโน ม เติ บ โตในทิ ศ ทางที่ ดี ดั ง นั้ น ต อ งการฝากถึ ง นั ก ลงทุ น ที่ ส นใจเข า ลงทุนในหุน PRO ใหเขาใจและมั่นใจในการ เติบโตของบริษัทฯ ดวย วันศุกรที่ผานมา (19 มิ.ย.52) PRO ปดที่ 0.31 บาท


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสกแก้วกับพาลบัณฑิต

พระพุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

(ตอนที่ 56)

‘ขอบพระคุณขอรับที่ชมกระผม ทำใหมีกำลังใจมาก แตทวาทานยังไมไดตอบคำถามของกระผมเลยขอรับ’ ‘ออ! ชมเพลินไปนิด คืออยางนี้นะ ที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไมใหผูถือศีลแปดชมการแสดงหรือการขับรอง รวมถึงรองรำทำเพลงก็เพราะวา ผูที่ ศีลแปดคือผูที่ตองประพฤติพรหมจรรย คือ เปนผูประพฤติอยางพรหม ไมมีการเสพเมถุน ไมสำเร็จความใคร ไมสัมผัสตองกายกันใหเกิดความเสนหา เปนผู หางจากกามนั่นเอง แคหางนะไมถึงขั้นพน แตการจะหางไดก็ตองปดเครื่องรับดวย เครื่องรับในที่นี้คือตาและหู ถาจะหางจากกามแตยังดูหนังดูละคร รอง เพลงฟงเพลงอยู อารมณปรารถนาในกามจะเกิดขึ้นไดงาย เชน ถาเราชมภาพยนตเห็นภาพพระเอกนางเอกรูปสวยเสียงเพราะ แสดงอาการตางๆในเชิง ดึงดูดทางเพศ อยางนี้ยอมทำใหอารมณของเราเคลื่อนไปสูกามฉันทะ หรือ ความปรารถนาในกามได พระพุทธองคจึงทรงสอนใหผูประพฤติพรหมจรรยปด ตาและหูเพื่อปองกันไมใหเผชิญสิ่งยั่วยุดังที่วามานั่นเอง เครื่องหอมก็เหมือนกัน เวลาคุณเขาใกลสตรีที่มีกลิ่นกายหอมนั้น คุณรูสึกอยางไรเลา พระพุทธองค ทานจึงทรงสอนใหปดจมูกดวย หมายความวา ในหมูผูประพฤติพรหมจรรยจะไมมีการใชเครื่องหอมเลย ทีนี้เขาใจหรือยัง’ ‘เขาใจแลวขอรับ เยี่ยมยอดที่สุด คำสอนแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประเสริฐแท ชางเปนระบบอะไรเชนนี้ จริงแทแนนอนทีเดียว กระผม นึกออกแลวขอรับ ประสบกับตนเองมาแลวขอรับวา การขับรองประโคมเพลงหรือการดูหนังดูละครเปนโทษ เพียงใดสำหรับการประพฤติธรรม ครั้งหนึ่งกระผมเคยนั่งสมาธิแลวไมไดผลเทาที่ควร เนื่องจากภาพและเสียง ของภาพยนตรที่ไปชมในวันนั้นมันมากอกวนตลอด กระผมทราบเดี๋ยวนี้เองขอรับวา ทำไมพระพุทธองคทรง บัญญัติไมใหพระเณรชมการเลนทุกรูปแบบ เปนอยางนี้นี่เอง สุดยอดจริงๆ คำสอนของพระบรมศาสดาเปน ระบบระเบียบแบบแผนลึกซึ้งและวางไวอยางครบถวนสมบูรณ สาธุ! บุญของลูกที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา’ ‘กระผมสงสัย การจะรวยนี้ตองทำทานหรือขอรับ ยิ่งใหไมยิ่งจนหรือขอรับ เห็นเขาสอนกันใหงกให เขียมถึงจะรวย อยางใครพอถูกวา งกจริง ก็มักจะสวนทันทีวา ไมงกแลวจะรวยหรือ’ (ติดตามตอ ฉบับวันพุธ)

การปราบปรามสุราเถื่อน

นาย พฤฒิชัย ดำรงรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง แถลงขาว “การปราบปรามสุราเถื่อน” ในพื้นที่สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 7 ของกลางสุรากลั่นชุมชน 49,934 ขวด แสตมปสุราปลอม 3,500 ดวง มูลคาภาษี 1,170,210 บาท มูลคา คาปรับ 4,341,416 บาท ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 11

ผนึกสัญชาตญาณ “เสือ” (ตอนที่ 6)

“อานนทชัย”..เก็งกำไรเพียวๆ มีหลายรายชื่อของนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหุ้นที่นักลงทุนคุ้น เคยเปนอย่างดี แต่น้อยคนนักที่จะรู้จัก “อานนทชัย วีระประวัติ” ทั้งที่เขา คื อ ลู ก ค้ า วี ไ อพี ที่ จั ด เป น แถวหน้ า ของ บล.บี ฟิ ท ประวั ติ ก ารลงทุ น ก็ โชกโชนไม่แพ้รุ่นใหญ่เหมือนกัน หลักการลงทุนของชายผู้นี้ไม่ได้มีอะไร ซับซ้อน..เขาบอกว่าสไตล์การลงทุนเปนประเภท “เพียวเก็งกำไร” แต่จะ ยืนหยัดในวงการนี้ได้ตั้งรู้จักคำว่า cut loss และไม่เล่นหุ้นขาลง เรื่องราวในตอนนี้คงจะเกิดประโยชนอยางมาก สำหรับนักลงทุนประเภทที่ ชอบเก็งกำไร..คือ..ตองไมเลนหุนขาลง เพราะหากยังฝนเลนเน็ตฯ ทุกวัน แตมันก็ ขาดทุนทุกวันเหมือนกันและก็ loss-loss-loss ไปเรื่อย

“อานนท์ชัย วีระประวัติ” ดังนั้นสำหรับคนที่เลนแบบเก็งกำไรจึงเหมาะกับตลาดที่เปน ขาขึ้นและตองซื้อตอเมื่อมองวาอนาคตดีขึ้น คือ มองเห็นอนาคต ได..ที่สำคัญ ตองซื้อเมื่อคิดวามันขึ้นมากกวาเพราะคิดวาหุนมันราคา ถูก คนอื่นๆ อาจจะคิดวาตรงนี้ถูกแลว แตไอที่วาถูกแลว..แลวจะได ขายเมื่อไหร เรื่องหุนถูกยอมรับไดนะและหากจะลงไปคง ไมเยอะแลว แตถามองวาระดับนี้ถูก..แตวาจะขายเมื่อไหรถามันยังถูกไปอีกนาน สรุปคือถึงแมวามันจะแพงกวาตรงนี้นิดหนอย..ถามั่นใจวาเปนขาขึ้น ก็ซื้อตรงนั้นดีกวา เรื่ อ งที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด สำหรั บ นั ก ลงทุ น ประเภทเดี ย วกั น นี้ คือ..ตองรูจัก cut loss เปน และตองมีวินัยกับเรื่องนี้ใหมากดวย “อานนทชัย” มีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนหนาใหมที่จะเขา มาในวงการนี้ คือใหศึกษาใหดีกอนเขามา ตองเอาเทาแหยมานิดนึง กอนอยาเพิ่งเขามาเต็มตัว ใหเงินกอนแรกเปนเหมือนครู..ลอง สไตลที่ เราเปนอยางนั้น แลวก็ลองผิดลองถูก ทุกอยางผมคิดวามันตองเริ่ม ตนอยางนั้น แตทุกวันนี้ ผมวาการเก็งกำไรยากขึ้นนะ ทำใหผมเก็ง กำไรนอยลง และมีหนาใหมๆ เขามาเยอะ แตละคนมีฝมือ คนที่อยู เดิม ถาอยากจะรอดหรือประสบความสำเร็จก็ตองพัฒนาตัวเองขึ้น เรื่อยๆ ถาเราไมพัฒนาก็เหมือนคนอื่นพัฒนา เพราะตัวเราถดถอยลง อยางนักเก็งกำไรอยางเรา ก็ตองทำการบานหรือเรียนรูใหมากขึ้น เพราะแตละคนฝไมลายมือไมใชยอยเหมือนกัน

ติดตามต่อฉบับหน้า


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 12

สถาบันวิจยั นครหลวงไทย แนะนำ “ซือ้ ” มูลค่าเหมาะสมป 2552 เท่ากับ 8.50 บาท

AGE มูลคาเหมาะสม 8.50 บาท การปรับขึ้นของราคาน้ำมัน สงผล ตอเนื่องใหราคาน้ำมันเตาซึ่งเปนผลิตภัณฑ ตอเนื่องของโรงกลั่นและถูกใชเปนเชื้อเพลิง ให กั บ หม อ ไอน้ ำ ในโรงงานอุ ต สาหกรรม ตางๆ มีราคาเพิ่มขึ้น ดังนั้นผูประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ จึงเริ่มหันมาหา เชื้ อ เพลิ ง ประเภทอื่ น ทดแทน และถ า นหิ น เปนทางเลือกที่คุมคาที่สุดในปจจุบัน เพราะ เปนเชื้อเพลิงที่ประหยัดคาใชจายสูงสุดถึง ร อ ยละ 49.92 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การใช น้ำมันเตา อัตราการใชกำลังการผลิตรวมของ ประเทศในภาคอุ ต สาหกรรมต า งๆ อาทิ ซี เ มนต กระดาษ คาดจะเริ่ ม ฟ น ตั ว อย า ง ชั ด เจนใน 2H/52 เพราะการกระตุ น เศรษฐกิจจากรัฐบาล สงผลใหเกิดคำสั่งซื้อ ถานหินเพิ่มขึ้น ซึ่งการเปดใชคลังสินคาใหม

ในจังหวัดชลบุรี จะทำให AGE มีพื้นที่เก็บ สินคาเพิ่มอีก 24% เปน 510,000 ตัน และ เพียงพอที่จะรองรับกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ทำ ใหปริมาณขายถานหินของ AGE ป 2552 คาดจะปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 19% yoy จาก 840,728 ตันในป 2551 เปน 1 ลานตัน อีก ทั้ ง ราคาถ า นหิ น ที่ เ ริ่ ม ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให รายได ข อง AGE เติ บ โต 14% yoy เป น 2,679 ลานบาท การแขงขันดานราคาที่เพิ่มขึ้น โดย เฉพาะใน 1H/52 ที่ มี ค ำสั่ ง ซื้ อ เบาบาง กระทบใหอัตรากำไรขั้นตนป 2552 ลดลง จาก 15.38% ในป 2551 เปน 12.65% และ สงผลใหกำไรสุทธิป 2552 คาดจะลดลง 7% yoy เปน 115 ลานบาท อยางไรก็ตาม ราคา ถานหินที่เมกลับสูขาขึ้นเปน 2,600-3,000 บาท/ตัน ขณะที่ปริมาณขายถานหินป 2553

ที่จะเติบโต 12% yoy เปน 1.12 ลานตัน ชวย หนุ น กำไรสุ ท ธิ ป 2553 กลั บ มาเติ บ โตโดด เดน 25% yoy เปน 144 ลานบาท การปรับขึ้นของราคาถานหิน จะทำ ใหผลการดำเนินงานป 2553 กลับมาเติบโต อยางโดดเดนอีกครั้ง หลังจากชะลอตัวในป 2552 นอกจากนี้ ฐานะการเงิ น บริ ษั ท ยั ง มี ความแข็งแกรง ทำใหสามารถจายเงินปนผล สม่ำเสมอในอัตราเฉลี่ย 6.9% ตอป ดังนั้น แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมป 2552 เทากับ 8.50 บาท/หุน

Photo Release

นายธีรวัฒน ธัญญลักษณภาคย ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.เกษรา ธัญญลักษณภาคย กรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) หรือ SENA พรอมดวย นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด ใน ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน รวมใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท กับนักลงทุน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียน อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้คาดวา SENA จะเสนอขายหลักทรัพยและจะเขา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในเดือนกรกฎาคมนี้


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

Gossip Station

ÁÒµÑé§ÊµÔ¡Ñ¹..(ÀÒ¤ 2)

หน้า 13

ยังมีศิลป ๑๗. สามีไมสนใจธรรมะเลยทำอยางไรดี? ดังนั้น ในสิ่งที่คุณไมชอบ ยอมมีแงมุมที่คุณชอบอยาง (๑) เราควรมีธรรมะใหเขาดู แนนอน (๒) เราควรอยูใหเขาเห็น (๓) เราควรสงบเย็นใหเขาไดสัมผัสเนื่องเพราะ หนึ่ง สตรอเบอรี่หวังวาเรื่องที่นำมาเลากันในวันนี้ สวั ส ดี ค ะ ดาร ห ลิ ง ..วั น นี้ ค งจะทำให้ การกระทำสำคัญกวาพันคำพูด จะก อ ให ท ุ ก ทานที่อานเกิดสติและนำมาซึ่งปญญาคะ..ที่ หลายๆ คน นอนหลับฝนดีและแฮปปกับวันหยุด พุดมาดูเหมือนวาตัวเองจะเขาถึงและซึ้งในรสพระธรรม สุดสัปดาหที่ผานมานะคะ หลังจากที่หุ้นไทยของ ๑๘. โดนขับรถปาดหน้า โมโหมาก? นะ..ยอมรับวาชอบคะ..แตสวนมากในใจยังตัดทางโลก (๑) บอกตั ว เองว า โกรธคื อ โง โมโหคื อ บ า ด า คื อ มาร เราเมื่อศุกรที่แล้วปดที่ 588.98 จุด เพิ่มขึ้น 18.55 ไมขาด เพราะงั้น สาวสวย แสนซน คนนี้ ก็ตองอยูใน จุด มีมูลคาการซื้อขายรวม 16,298.57 ล้านบาท ระรานคือบาป วังวนของความรัก โลภ โกรธ หลง ตอไปคะ.. . . ห ล า ย ตั ว รี บ า ว น ขึ้ น ม า อ ย า ง รวดเร็ ว ..ก็ ห วั ง ว า สั ป ดาห นี้ จ ะพุ ง ขึ้ น มาเข า เรื่ อ งหุ น กั น ต อ เลย...SALEE ตอเนื่องนะคะ..วันนี้วันที่ 22 มิถุนายน ภายใต้การดูแลของ “เฮียสาทิส” ยังคงแรง 2552 ค ะ ..มี เ รื่ อ งราวดี ๆ มาฝากกั น ต อ เนื่ อ ง..เป น ไปได ว า อาจเป น เรื่ อ งเกี่ ย ว มากมาย แตขอไปที่เรื่องนาสนใจมั่ก เนื่ อ งกั บ การมี พั น ธมิ ต รต า งชาติ ม าร ว ม มาก...ต อ เนื่ อ งจากวั น ก อ นดี ก ว า ทุน ...รายละเอียดจะเปนฉันใด อดใจรอซัก คะ..มามะ เริ่มกันเรยยยยยยยยยย นิ ด ค ะ ..ขอเวลาให ค นสวยแอบไปถามเฮี ย ก อ น..รั บ ประกั น ข อ มู ล เด็ ด สะระตี่ . .เพราะ ๑๒. ไถชีวิตโคได้บุญมากไหม? สตรอเบอรี่ เ ป น คนคุ ย เคยของเฮี ย เค า ถาไถแลวโคอยูรอด คุณไดบุญ คะ...แบบวารักกันมากมาย แตถาถามเรื่อง แตหากไถเพื่อทำใหวัดอยูรอด คุณได ราคาหุ้ น ล ะ ก็ . ..ไม ข อพู ด เอาเป น ว า ตาม บาป สบายนะคะคุณขา..ใชวิจารณญาณของตัว แทนที่จะไถโคกระบือ ทานเอง “ใครใครซื้อ..ซื้อ ใครใครขาย..ขาย” คุณควรไถตัวเองใหพนจากความโลภ เพิ่ ง จะมาถึ ง บางอ อ !!! ไม น านนี้ โกรธ หลง ดีกวา เองสำหรับ CPALL การไลราคาขึ้นอยาง แรงนั้น..นอกเหนือจากเรื่องของปจจัยพื้นฐาน ๑๓. แฟนติ ด หนั ง เกาหลี ดู ทั้ ง คื น ไม คนสวยเห็นวาเริ่ดดดดดด..สุดๆ แลวนั้น ที่แท ยอมนอน? ก็มีคนอื่นเห็นเหมือนกัน..และเคาก็สนใจมาก ขอใหคิดวาอยางนอยเธอยังนั่งดูอยูใน ด ว ย..และทำให เ กิ ด มี ส ตอรี่ ใ หม ๆ ตาม บาน มา..ส ว นจะเป น อะไรนั้ น ..บอกไม ด้ า ย ถึงเธอจะติดหนังเกาหลี ก็ยังดีกวาติด ค ะ ..เป น ความลั บ ..ที่ บั ง เอิ ญ สตรอเบอรี่ รู ผูชายขี้หลีที่อยูนอกบาน มา..แตวาบอกไมไดจริงๆ สุดทายที่คนสวยอยากใหจับตาดูกัน ๑๔. ลูกค้าจู้จี้ทำอยางไรดี? จริ ง ๆ เพราะเวลาตลาดรี เทิรน ก็ต้องหุ้นใน มีลูกคาจูจี้ยังดีกวาวันทั้งวันไมมีใคร กลุ ม พี่ เ ทพ ทั้ ง PTT PTTEP TOP แวะเวียน PTTAR หุ้ น พลั ง งานอื่ น BANPU ผานมาเยี่ยมเยียนถึงในราน LANNA และหุ้นอสังหาฯ PS QH LPN ลู ก ค า จู จี้ ไ ด แต คุ ณ ต อ งทำให เ ขา ..สำหรั บ เรื อ ่ งหุนก็จบดวยประการฉะนี้แล... ประทับใจเอาไวเสมอ (๒) เปลี่ยนการดาเปนการแผเมตตาใหเขาถึงที่ หมายโดยปลอดภัย เงียบเหงาเหลือเกิน Gold Futures เมื่อ ๑๕. ไปงานวันเกิดควรได้อะไร? (๓) เตือนตนไววา อยาขับรถปาดหนาใคร เพราะ วั น ศุ ก ร ที่ ผ า นมา ราคาลดลงมา 50-60 บาท ตั้ ง แต (๑) ไดถามตัวเองวา เราเกิดมาเพื่ออะไร อาจมีอันตรายรอบดาน เป ด การซื้ อ ขาย จากนั้ น วอลุ ม ก็ นิ่ ง งงง ตลอดทั้ ง วั น (๒) ไดถามตัวเองวา เราเกิดมาจากใค?? (๓) ไดถามตัวเองวา เรากตัญูตอผูใหกำเนิด แลวหรือยัง ๑๙. อยูในกลุมเพื่อนชอบนินทาจะตีจากดีไหม? สตรอเบอรี่ เ องก็ ห วั ง ว า ท า ยตลาดจะมี เ ซอร ไ พร ส ซะ ทานพุทธทาสกลาววา คนชอบนินทาคือคนที่ชอบ หนอย ที่ไหนไดไมมีอะไรเกิดขึ้นซะอยางงั้น ก็อยางวา หละคะ ตลาดไมมีขาวหนุน ราคาก็เลยไมไหวติง ทาง ๑๖. สวดมนตบทไหนดี? กินของเนา (๑) สวดพุทธคุณเพื่อเตือนวา จงเปนผูตื่น ถาเรารวมผสมโรงไปกับเขา แสดงวาเราเองก็ชอบ AYS ก็มองวาตอนนี้ทองนิ่งๆในกรอบแคบ จะมา ลุยทางฝงซื้อหรือขายทางใดทางหนึ่งอาจจะเจงได้ (๒) สวดธรรมคุณเพื่อเตือนวาจงเวนสิ่งที่ควรเวน จง กินของเนาไมเบาเหมือนกัน ยังไงตอนนี้ เก็งกำไรในกรอบไว้กอนปลอดภัยสุด ทำสิ่งที่ควรทำ กรอบราคาตอนนี้ก็ 15,200-15,400 จ้า (๓) สวดสังฆคุณเพื่อเตือนวา พระอรหันตที่แท ๒๐. ทำไมมักเจอสิ่งที่ไมชอบใจอยูเสมอ? คือพอกับแมที่อยูในบานของเรานั่นเอง ผูรูบอกวา ศิลปนอยาดูหมิ่นศิลปะ กองขยะดูดีๆ


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ สัปดาหนี้ คาดวาบรรยากาศโดยรวมนาจะเปนบวกได หลั ง จากนั ก ลงทุ น คาดว า เฟดยั ง คงดอก เบี้ ย ไว ส ว นป จ จั ย หลั ก ที่ ต อ งติ ด ตาม คื อ ปจจัย ตางประเทศ

ประเมินทิศทางดัชนีฯ สัปดาหนี้ มีโอกาสปรับตัวลดลง เนื่องจากยังคงมี ป จ จั ย เสี่ ย งจากการประกาศตั ว เลข เศรษฐกิจ และการปฏิรูประบบการกำกับ ดูแลภาคการเงินสหรัฐฯ รวมถึงแผนการ ดึงเงินชวยเหลือออกจากระบบเศรษฐกิจ และทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น แนะน ำให้ พิจารณาหุ้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ ฟนตัวของเศรษฐกิจ เชน กลุมพลังงาน กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น เเนะนำ อาทิ PTT PTTEP โดยประเมินแนวรับ ไว้ ที่ 580 จุ ด และป ระเมิ น กรอบ แนว ขาย ถื อ เงิ น สด โดยให้ แ นวรั บ ไว้ ที่ ต้านแรกไว้ที่ 585-590 จุด หากผานได้ 570-550 จุด สวนแนวต้านให้ไว้ที่ 600 จุด มองแนวต้านถัดไป 600-610 จุด

หน้า 14

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ สัปดาหนี้ ยัง มีความเสี่ยงจากการคาดการณวา นักลงทุน สถาบั น จะยั ง คงเทข ายหุ น ออกม าอย า งต อ เนื่ อ ง แม วั น ที่ 19 มิ . ย.ที่ ผ า นมาดั ช นี ฯ จะ รีบาวนขึ้นกวา 3 % ก็ตาม โดยประเด็นที่ตอง ติดตาม คือ การเคลื่อนไหวของหุนขนาดใหญ วาจะอยูในทิศทางใด กลยุทธการลงทุน แนะนำ ถือเงิน สดเพื่อรอดูสถานะการณ ประเมินแนวรับ 570 จุด สวนแนวต้านแรกให้ไว้ที่ 590 จุด หากผานได้มองแนวต้านถัดไป 600 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 17

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552 10.00 ควอด และ ฮาริสัน แถลงขาวเปดตัวโครงการ “ควอด สีลม” โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ 10.00 ตลท. และ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จัดงานแถลงขาวการจัดตั้ง

กองทุนอีทีเอฟ ที่อางอิงดัชนี FTSE SET Large Cap. ตลาดหลักทรัพย์ฯ

10.30 สยามพิวรรธน จัดงานแถลงขาว “ภาพรวมกลยุทธการตลาดชวงครึ่งหลังของป

2552 และแคมเปญกระตุ น การใช จ า ยผู บ ริ โ ภคครั้ ง ยิ่ ง ใหญ ที่ สุ ด ของป ” สยามเซ็นเตอร์

11.30 บีโอไอ แถลงขาว ผลการประชุมหารือระหวาง บีโอไอ หอการคาตางประเทศในไทย

โรงแรมเอราวัณ

12.30 22 มิ.ย. 52 12:30 สมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสตรีไทย จัดสัมมนา

“ปลุกเราแรงบันดาลใจ เติมไฟธุรกิจ พิชิตวิกฤติเศรษฐกิจดวย สปริต SMEs” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

13.00 มั่นคงเคหะการ ขอเชิญรวมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดหนังสั้น

โครงการ MK Young Creative Contest 2009 : House of View โรงภาพยนตร Esplanade Cineplex

13.00 ก.พลังงาน จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูทางวิชาการดานผลิตภัณฑปโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก โรงแรมสยามซิตี้

13.00 SIPA แถลงขาวเปดตัวโครงการ SIPA Animation Contest 2009 และ SIPA

Game Contest 2009 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทอล กรุงเทพฯ

หน้า 27

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข

13.30 คอฟฟโอ แถลงขาวโครงการ “คอฟฟโอ เซิรฟ มี ไรท ไดรฟ มาย ดรีม คอนเทสต์”

--ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

13.30 กก. จัดพิธีเปดการแขงขันฟุตบอลตามโครงการ ASEAN Youth Football Cup

สนใจติดต่อโฆษณา

13.30 ทรู จัดงานแถลงขาว ทรู พลิกโฉมวงการนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นไทยสูสากล

ทรู ทาวเวอร์

อินเด็กซ์ สตูดิโอ

2009 สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552

หน้า 28

รายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา สัมมนาพิเศษ ชุมนุมปราชญ์หุ้น

ตอน ลงทุนหุ้นกลุมไหน พลังงาน หรือ ธนาคารได้ตังคกวากัน ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ อาคารทิปโก้ (ห้อง Auditorium) ชั้น 5 ถ.พระราม 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

K.Arkom Prasertniran K.Bundit Metoonlert K.Busakorn Watanasakvibul K.Chaiyaporn Paepattayakun K.Chavalit Praweenworakul K.Jeerawat Muangyoo K.Kingkoi Penparkkul K.Kosol Nairuangaung K.Nattachon Leelamanthep K.Phusanisa Punpisut K.Prontep Kemphetch K.Rungsak Piyasupkij K.Saowaluck Yongvanitjit K.Somsak Dechatiphinyo K.Somsri Yamamura K.Suparat Wutinarongtrakoon K.Surin Songtanin K.Surin Tangkarattanakul K.Thitirat Tirawongvanich K.Udom Paothong K.Yosakai Kittivimol คุณกนกพล ฤกษถนอม คุณกฤตพล รัตนปรีชาชัย คุณกฤษดา ศิลปวิสุทธิ์ คุณกังสดาล ชังชู คุณกิตติ คณะพาณิชยเกษม คุณกิตติพศ ถิระพาณิชยกุล คุณขนิษฐา กำเหนิดงาม คุณขัตติยา ศรีรักษ คุณคมศร ลิ้มกุลธร คุณคมสันติ์ วรรณชัย คุณคำนึง ประวีณวรกุล คุณจรีพร รัตนวงศวิจิตร คุณจักรินทร เรืองไทย คุณจารุณี เรืองไทย คุณจิราภรณ จงมั่นคงชีพ คุณจุมพต จารึกประสพโชค คุณเจนวิศา กอเกียรติตระกูล คุณฉัฐวิทย ฉัตรชัยวัฒนกุล คุณฉันทนี วงศปติกุล คุณชญาดา ธนานุศักดิ์ คุณชนิษฎา วงศอำนาจ คุณชยางกูร จันทนวรางกูร คุณชยุต เชาวสมภพ คุณชวาล จินตวุฒิพงศ คุณชัชวาล วิบูลยสิทธิโชค คุณชัยมงคล จุลภาพ คุณชาญ ภูพัฒน

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

คุณชาญชัย ทองเจริญ คุณชาลิสา สุวรรณสาร คุณชูชาติ อัศวภาณุวัฒน คุณแชมป นิ่มไพบูลย คุณซนิสรา เสริมหิรัญ คุณฐิติพันธ ภูมิตั้งคีรี คุณฐิติรัตน แสงศิวะฤทธิ์ คุณณรงค พรลาดนันท คุณณรรถพล จงธรรมานุรักษ คุณณัฐธนนท นันทอัครวงษ คุณณัฐธวิชช จันทรสวาง คุณณัฐพรรษ อิงสกุลสมบูรณ คุณดวงรัตน บวรกุล คุณดารณี ผองสุริยชัย คุณถาวร เจียวเลี่ยน คุณทณัฐ นรวิชญานนท คุณทนงศักดิ์ ลีลาสาธิตกุล คุณทินกร ธนกิติวิรุฬ คุณทิพวรรณ ลิ้มสมบัติอนันต คุณธนัชพันธ ธรรมเจริญสถิต คุณธนัทวัฒน ธนาเกียรติสกุล คุณธนากร ศรีคูหา คุณธเนศ เรืองเลิศพงศ คุณธมลวรรณ ดานพาณิชยกุล คุณธวัชชัย กิติชัยวัฒน คุณธวัชชัย จุฑาพฤฒิกร คุณธัญญญาณี เอี่ยมศรีอุไร คุณธัญรดา จารุศิริพิพัฒน คุณธีธัช คุณานพรัตน คุณธีรญา รุงรัฐแพทย คุณนงนารถ อบสุวรรณ คุณนงลักษณ โชคพิทักษกุล คุณนนทปวิธ เอี่ยมธีระกุล คุณนพพร ฐิติพลธำรง คุณนพรัตน จรดล คุณนภาพร ญาณเวคิน คุณนภาพร สุรินทราบูรณ คุณนรเทพ บุญเก็บ คุณนฤชล วิธวรกิจ คุณนฤชา สังขชาติ คุณนฤชิต แตงสวน คุณนวลจันทร ภูมิวชิรางกูร คุณนันทนภัณฑ หรรษาภิพัฒน คุณนาฏยา เบญจาศิริวัฒน คุณนิธิ เหลืองชัยพร คุณนิธินันท สินสุขอภิรมย คุณนิพัชชา นิตยพันธ คุณนิมิตร ปถมวาลย

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

คุณบัณฑิต นุกรณนวรัตน คุณบุญชอบ แยมอุทัย คุณบุญชัย สกุลบริสุทธิ์สุข คุณบุญธรรม ไพศาลโรจนรัตน คุณบุญภิดา จิรสิทธิธำรง คุณบุญสง สายสรอย คุณบุปผา กุลเทพพิชัย คุณบุษบา นาวินปกาสิตย คุณปฏิภาณ แซเจีย คุณประดิษฐ สุทธิเบญจกุล คุณประภัทร จงดีนาน คุณประวิทย เจียระวงศ คุณประวิทย ชนะอุดมทรัพย คุณประวิทย เลาระบือกิจ คุณประสาน เกิดอยู คุณประสิทธิ์ บวรพนมศักดิ์ คุณปรางคทิพย ลัภยพร คุณปริมนิภา จูวัฒนสำราญ คุณปรีชา เหลืองอรามกุล คุณปญนฤดี มหกรเพชร คุณปาริชาต ภูสวาง คุณปยวรรณ เงินคลาย คุณปุญญปรีด ยศกิตติภัทร คุณผองมารีน คงศิริ คุณผิน เดนสกุล คุณพงศกร แจงประภากร คุณพงษศักดิ์ เลิศธารานนท คุณพยงค ธินันทรักษ คุณพรชัย พรศรีเจริญกุล คุณพรณรงค จงกลดี คุณพัชรี สุวรรณปฎกกุล คุณพินิจ พวงมาลา คุณพินิช พิทักษพรสุข คุณพิรัตน โพธิกนก คุณพิสิษฐ คณาเรืองโรจน คุณพูนศักดิ์ วิทยปรีชากุล คุณเพ็ญจันทร อินทรนุกูลกิจ คุณไพรสณฑ สังวรวงษพนา คุณภาวิดา พรหมขุนทอง คุณภาสันต วิชิตอมรพันธ คุณภูธเรศ เดชพิชัย คุณภูมินทร สิทธันต คุณภูมิพัฒน เกียรติวีรภัทร คุณมณเฑียร ลือกิตติพันธ คุณมนตศักดิ์ จุลภมรศรี คุณมโนช สุวรรณศรี คุณเมธี แซอึ้ง คุณยงยุทธ วงศประภาธิวัฒน


Investor Station ฉบับที่ 152 ประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2552 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

คุณยุคล นราวศินชัย คุณยุทธชัย รัตนวานิชเดชะ คุณรพี พงศตานี คุณรัชดาภรณ ธรานนท คุณรัตนา ลีลาภรณ คุณละมาด โรจนวลี คุณวงศวริศ คุณพุฒิโพธิ์ คุณวรทัศน สมบูรณทรัพย คุณวรรณา อัศวมิ่งขวัญ คุณวรวรรณ อุตมวาทิน คุณวรวิทย ตั้งลิตานนท คุณวรเศรษฐ กีรติเรืองฤทธิ์ คุณวราพร พรหมขุนทอง คุณวราภรณ ไตรพาณิชยกุล คุณวรินทรพร สินปญญาเลิศ คุณวสันต อินทพิบูลย คุณวัฒนเดช วงศประยูร คุณวันชัย เมธาสกุลวงศ คุณวันชัย หวังชวยกลาง คุณวัสสภูมิ บุญเกิด คุณวาสนา ยุวดี คุณวิชัย อัศวรุงนิรันดร คุณวิชาญ วัฒนาเจริญศิลป คุณวิทิต อัตถจริยกุล คุณวินัย อิสระภักดีธรรม คุณวินิจ เติมเดชศรีสกุล คุณวิบูลย โชครตนสมบัติ คุณวิรัตน พรจิราศิลป คุณวิรัตน มหาพราหมณ คุณวิไลลักษณ โชควันอำนวย คุณวิไลวรรณ ธนะสุธีระชัย คุณวีรพงษ จรัสพรศรีวงศ คุณวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ คุณวีรวรุตม จิรไกรศรี คุณวีระชัย วัฒนวีรเดช คุณวีระเชษฐ ดวงดีเดน

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

หน้า 29

คุณศรีอนงค สมสุข คุณศศิวิมล ถาวรพงศสถิตย คุณศักดิ์นอย แกวปดชา คุณศาศวัติ พรจินดารักษ คุณศิรินทร ตันติพิทักษโชติ คุณศิริพรรณ วิริยะวงศชัย คุณศิริลักษณ รัตนวงศวิจิตร คุณศุภชัย เสร็จสวัสดิ์ คุณศุภฤกษ ศานติพิพัฒน คุณสมจิตต ตันติขจรโกศล คุณสมจินต มหาพรหม คุณสมใจ รุงเรือง คุณสมบูรณ เอื้อมอารีวงศ คุณสมพล เอกธีรจิตต คุณสมโภช สุตันทวงษ คุณสรรชัย ธนาชัยแสง คุณสรัฐพล ธนกิจประภา คุณสันติ สันติกุลานนท คุณสัมพันธ แจงเจนเวทย คุณสาธินี ทัยสุวรรณ คุณสิทธิชัย เดชชูตระกูล คุณสิริจิตร ตั้งตริยพงศ คุณสิริญญา สงวิรุฬห คุณสืบพงศ กำพุสิริ คุณสุชาดา พรนภา คุณสุชาติ จุไรรัตนาภรณ คุณสุชาติ หวั่งหลี คุณสุณีรัตน เพชรบูรณ คุณสุทธิวุฒิ ธนิกวงศ คุณสุทิน ตังครัตนกุล คุณสุพร พวงมาลา คุณสุพรรณี ศิริมงคลวรกุล คุณสุพล ไชยรังสินันท คุณสุพันธ ยนตหงส คุณสุภารัตน อัครปฏิมา คุณสุมณฑา อรามเรือง

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

คุณสุมาลี ชีวาเกียรติยิ่งยง คุณสุมาลี หุตะพรประเสริฐ คุณสุเมธ ธีรานพ คุณสุรชัย อุดมสิทธิพัฒนา คุณสุรศักดิ์ คุณปญญากร คุณสุรศักดิ์ ลีนะพงศพานิช คุณสุรศักดิ์ สุขนาแซง คุณสุรางค โยโกยามา คุณสุฤทธิ์ สุนันทยานุวัฒน คุณสุวิมล ลีลาภรณ คุณสุวีนา สุขนันท คุณเสถียร ธรานนท คุณเสาวณีย สายสรอย คุณเสาวนีย จิตตฤกษ คุณเสาวนีย ศิริมังคลานุรักษ คุณเสาวลักษณ ขันธวิภาค คุณอนินทยา เอื้อมอารีวงศ คุณอนุพัทย ไพโรจนธนกุล คุณอภิวันท วงคภา คุณอมรรัตน เหลาบุญสุข คุณอราม วิไลพันธุ คุณอรุณี ตังประเสริฐผล คุณอวยชัย วัฒนะศิริขจร คุณอัฏฐพล อัศวไกรเชษฐ คุณอัมพุช อุดมทรัพย คุณอาภรณ แกวปดชา คุณอาภากร เอี้ยงทอง คุณอารีวรรณ อัศวรุงนิรันดร คุณอิทธิเดช โรจนสิทธิศักดิ์ คุณอุมาพร พงศสัตยา คุณเอกพัฒ ภควุฒิปุณณ คุณเอกสิทธิ์ รัชตะกิตติสุนทร คุณเอนก วุฒยวนิช นาวาเอกสุพจน คงศิริ

Investor_station 22 มิ.ย. 2552  

อ่านก่อนลงทุน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you