Page 1

Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

5 6 7 8 9

ต่อแหลก ทุบราคาพา CK เฉา อภิสิทธิ์ ตีค่ารถไฟฟ้าม่วงสัญญา1 เหลือ 1.3 หมื่นล.

นายกฯ ต่อราคาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 1 ที่ CK ได้ไป หวังให้ เหลือแค่ 13,000-14,000 ล้านบาท จากรอบก่อนหน้านี้ที่ต่อได้แล้ว 14,965 ล้าน บาท พร้อมกำชับให้คุมค่าก่อสร้างสีม่วงทั้ง 3 สัญญาให้ได้ในกรอบ 36,000 ล้าน บาท ฟาก CK ถึงกับอึ้ง แต่กัดฟันบอกไม่มีปัญหา เปรยอ้อมๆ ถ้าขาดทุนไม่ทำ ด้านนักวิเคราะห์หุ้น มองสัญญาณอยู่ในช่วงพักฐาน เเนะ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว

News Station

‘กรีนสแปน’คาดวิกฤตการเงินยังไม่จบ TNDT ย่อลงมาให้รบั QH ขึน้ เอาๆ คลังเชื่อ100%พ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดกม.เดินหน้าก.ค.

Dynamic Station ระวัง CIMBT หมดแรง

10

ธรรมเทนเมนท์

12

Professional Station

13

พระพุทธศาสนาส่องสว่างหนทางรวย ซื้อ PTT เมื่อราคาอ่อนตัว

Basuka Never Dies พักใจซักครู่

14

มองหุˆนจากเซียน จะมีแรงขายออก

15

Data Station

ต‡อหนˆา 3

กรณ์ ไฟเขียวขายหวยออนไลน์ ชี้ สนง.เดินหน้าได้ทันทีตามกม.

สิ้นสุดการรอคอย กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไฟเขียวสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินหน้าหวยออนไลน์ได้ตามกฎหมาย หลังเตะถ่วงมาแสนนาน ฟากราคา LOXLEY บนกระดานหุ้นในทางเทคนิคไต่ ระดับสูงเข้าเขตสมควรขายแล้ว มองกรอบการเคลื่อนไหวมีแนวต้าน 2.40 บาท แนวรับ 2.10 บาท ต‡อหนˆา 3

หลบบิ๊กแคปร้อนมาช้อน TFEX พิสูจน์ผีมือเสือ “ภูมิพงษ์ คูหาเปรมกิจ” ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 11

กูรูตลาดอนุพันธ์แนะเปิดสถานะซื้อ

บิ๊กแคปตายเรียบ เซียนหุ้นเชื่อ SET Index เข้าสู่ช่วงปรับฐาน แนะ กลยุทธ์ ให้ขายทำกำไร ขณะที่ในตลาดล่วงหน้ายังมีโอกาส กูรูตลาดอนุพันธ์ชี้ SET 50 Future กำลังเป็นขาลง ให้กลยุทธ์ตวงกำไรด้วยการเปิดสถานะซื้อ (Long) ที่แนวรับ 397-393 จุด ส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่ 380 จุด ในสัญญา S50M09 เดือนมิถุนายน 2552 ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 2

อีไฟแนนซ์ ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน ลงทุนอย่างเซียน กับโปรแกรมอีไฟแนนซ์ไทย

เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการใช้งาน ให้กับนักลงทุนทางภาคเหนือ ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเข้าไป จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการลงทุนประกอบกับ การใช้โปรแกรมให้กับนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด ฟรี!!!! ที่ จังหวัด เชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น โดยกำหนดผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 170 เท่านั้น!!!!

สำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!!

นักลงทุนท่านใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผ่านทางบริษัทหลัก ทรัพย์ที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ ที่สาขาเชียงใหม่ หรือต้องการสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หัวข้อสัมมนา “การวิเคราะห์กราฟเทคนิค กับเครื่องมือ eFinanceThai” วิทยากร คุณ วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หัวข้อสัมมนา

1. การคัดเลือกหุ้นที่ผิดปกติในด้านปริมาณ และ ความเคลื่อนไหวของราคา 2. การใช้เครื่องมือเปรียบเทียบความน่าสนใจของตัวหุ้นในด้านราคา 3. แนวคิดหรือทัศนคติการเก็งกำไร ที่จำเป็นต้องมีก่อนวิเคราะห์กราฟเทคนิค 4. การใช้กราฟเทคนิค 5. แนะนำโปรแกรม eFin Smart Portal


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

ต่อแหลก (ต่อจากหน้า 1)

*นายกอภิสิทธิ์ ต้องการให้ CK ลดค่าก่อสร้างอีก* นายโสภณ ซารั ม ย์ รมว. คมนาคม เปิ ด เผยภายหลั ง หารื อ กั บ นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายก รั ฐ มนตรี วานนี้ ว่ า ได้ สั่ ง การให้ กระทรวงไปเจรจาต่ อ รองกั บ ผู้ รั บ เหมาเกี่ ย วกั บ ราคาค่ า ก่ อ สร้ า ง โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ส า ย สี ม่ ว ง (บางใหญ่-บางซื่อ) สัญญาที่ 1 ซึ่ง เห็นว่ายังสูงเกินไป เพราะมองว่าค่า ก่อสร้างไม่น่าจะเกิน 13,000-14,000 ล้านบาท พร้อมทั้งให้ผู้รับเหมาแจก แจงรายละเอียดที่มาของค่าก่อสร้าง ทั้งหมดด้วย อย่ า งไรก็ ต าม หากการ เจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาไม่สำเร็จก็ จะต้องมีคำชี้แจงต่อสังคม “นายกฯ ยังกำชับให้ควบคุม ค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี ม่ ว งทั้ ง 3 สั ญ ญา ให้ อ ยู่ ใ นกรอบ 3.6 หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง กระทรวง คมนาคมมั่นใจว่าจะสามารถดำเนิน การได้” รมว.คมนาคม กล่าว *CK พูดไม่ออก แต่เปรยอ้อมๆ ถ้าขาดทุนไม่ทำ* นายอนุ กู ล ตั น ติ ม าสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง จำกัด หรือ CK กล่าวถึง กรณี ที่ น ายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี มี น โยบายให้ กระทรวงคมนาคมเจรจาเพื่อปรับลด ราคาค่ า ก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง (บางใหญ่ - บางซื่ อ ) สัญญาที่ 1 ว่าทางบริษัทฯ คงต้องมี การพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ด เงื่ อ นไขของรั ฐ บาลก่ อ นว่ า เป็ น อย่างไร ซึ่งบริษัทฯ พร้อมให้มีการ เจรจาเกิ ด ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต ามเรื่ อ ง ดั ง กล่ า วถื อ ว่ า ผ่ า นขั้ น ตอนการ ประมูลไปแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหา “ขณะนี้คงยังไม่สามารถให้ รายละเอียดอะไรมาก เพราะเราต้อง ขอดู ร ายละเอี ย ดในเงื่ อ นไขต่ า งๆ ของรัฐบาลก่อน ซึ่งทางเราไม่ติดขัด ที่ จ ะแจกแจงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ค่าก่อสร้างทั้งหมดอีกครั้ง เราเพียง รอให้มีการแจ้งเพื่อเจรจาอย่างเป็น ทางการ เพราะตอนนี้ ยั ง เป็ น เพี ย ง

News Station

หน้า 3

กระแสข่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ น ” นายอนุ กู ล กล่าว นายอนุกูล กล่าวต่อว่า ใน เบื้ อ งต้ น ราคาค่ า ก่ อ สร้ า งที่ มี ก าร ต่อรองครั้งถือเป็นรอบที่ 3 หลังจาก CK ถู ก ต่ อ รองจากรั ฐ บาล ตั้ ง แต่ ที่ ระดับราคาครั้งแรก 1.67 หมื่นล้าน บาท เหลือ 1.5 หมื่นล้าน จนกระทั่ง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 14,965 ล้านบาท และหากบริ ษั ท จำต้ อ งยอมปรั บ ลด ราคาลงอี ก ครั้ ง ก็ จ ะทำให้ ร าคาค่ า ก่อสร้างเหลือเพียง 1.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นราคาที่ต่อรองเต็มที่แล้ว

และไม่ขอให้ความเห็นว่า ราคาที่ขอ ให้ปรับลดลงที่ 13,000 ล้านบาท นั้น รับได้หรือไม่ แต่ทั้งนี้ หากมีการปรับ ลดค่าก่อสร้างในโครงการดังกล่าว คง ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขอ งบริ ษั ท ฯ เพราะบริ ษั ท ฯ มี ค วาม ชั ด เจนว่ า จะไม่ รั บ งานที่ ท ำแล้ ว ขาดทุนแน่นอน ดังนั้น จึงเชื่อว่าผล การเจรจาน่าจะได้ข้อสรุปที่รับกันได้ และการเซ็ น สั ญ ญาน่ า จะมี ค วาม ชั ด เจนได้ ใ นเดื อ นหน้ า นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ค วามหวั ง ในโครงการ ก่อสร้างรถไฟฟ้าในสัญญาที่ 2 ด้วย

*นักวิเคราะห์มองหุ้นกำลังปรับฐาน* นักวิเคราะห์ บล. กรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า การปรับลดราคาก่อสร้าง ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง ระหว่างภาครัฐ และบริษัทฯ ซึ่งต้อง รอผลสรุปว่าเป็นเช่นใด โดยหากผล การต่อรองสรุปที่ราคา 1.3 หมื่นล้าน บาทตามภาครั ฐ เสนอ ถื อ ว่ า ไม่ ไ ด้ ปรับลงจากราคาเดิมที่ 1.49 หมื่น ล้านบาทมากนัก นอกจากนี้ CK ยัง ได้ประโยชน์จากค่าเคที่ช่วยแบกรับ ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง ต้ น ทุ น วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ทำให้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ หากยินยอมรับงานดังกล่าว อย่ า งไรก็ ต าม การเจรจา รถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่ 1 ต้อง แล้วเสร็จภายในปีนี้ เนื่องจากอาจ กระทบถึ ง การก่ อ สร้ า งสั ญ ญาที่ 2 และสัญญาที่ 3 ทั้ ง นี้ แนะนำให้ เ ก็ ง กำไร CK เนื่ อ งจากผลประกอบการไตร มาส 1/2552 โดดเด่นจากการรับรู้ รายได้ก่อสร้างเขื่อนที่ประเทศลาว แต่ทั้งนี้ยังกังวลว่าผลประกอบการ ไตรมาสถัดไปจะเติบโตไม่โดดเด่น เท่า ด้ า นนั ก วิ เ คราะห์ บล. ฟิ ล ลิ ป (ประเทศไทย) กล่ า วว่ า สัญญาณเทคนิค CK มีการปรับฐาน และมีโอกาสปรับตัวลง แนะนำรอซื้อ เมื่อดัชนีฯอ่อนตัวลงต่อ โดยประเมิน แนวรั บ อยู่ ที่ 4.16 บาท ส่ ว นแนว ต้านอยู่ที่ 4.50 บาท ขณะที่ราคาหุ้น วานนี้ปิดที่ 4.18 บาท ลบ 0.34 บาท หรือ -7.52% มูลค่าซื้อขาย 225.67 ล้านบาท

กรณ์ ไฟเขียว (ต่อจากหน้า 1)

เรื่องการขายหวยออนไลน์ที่มีความ ยืดเยื้อ และมักมีการเก็งกำไรหุ้นตาม ความคื บ หน้ า นั้ น เมื่ อ บ่ า ยวานนี้ มี ความชัดเจนแล้วว่า สำนักงานสลาก กิ น แบ่ ง รั ฐ บาลสามารถดำเนิ น โ ค ร ง ก า ร ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ต า ม กฎหมาย โดยไม่ ต้ อ งรอการอนุ มั ติ จากกระทรวงการคลังอีก นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ ส ำนั ก งานสลาก

กิ น แบ่ ง รั ฐ บาลสามารถดำเนิ น การ โครงการออกสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตั ว ด้ ว ยเครื่ อ งอั ต โนมั ติ หรื อ หวย ออนไลน์ ไ ด้ ต ามกฎหมาย โดยไม่ ต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงการ คลัง หากสำนักงานสลากฯ พร้อมก็ สามารถดำเนินการได้ ซึ่งขณะนี้ได้มี การเซ็นสัญญาติดตั้งเครื่องจำหน่าย สลาก 6,000 เครื่อง “สำนั ก งานสลากฯ เป็ น ส่วนหนึ่งของกระทรวงคลังอยู่แล้ว

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานความ เคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY วาน นี้สามารถยืนในแดนบวกได้ชัดเจน จนกระทั่งปิดการซื้อขายของวัน สวน กระแสภาพรวมหุ้นส่วนใหญ่ที่ปรับ ลง ทั้งนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่ 2.34 บาท ปรั บ ขึ้ น 0.04 บาท หรื อ 1.74% มูลค่าซื้อขาย 360.26 ล้านบาท อย่ า งไรก็ ต าม ในประเด็ น

ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

กรณ์ ไฟเขียว (ต่อจากหน้า 3)

การตัดสินใจ เดินหน้าหวย ออนไลน์ ขึ้ น อยู่ กั บ สำนั ก งานกอง สลากฯ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติ อีก” นายกรณ์ กล่าว ขณะที่ในเชิงการลงทุนหุ้น นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ร ะบุ ว่ า ใน ระยะที่ผ่านมาราคาหุ้น LOXLEY ได้ ปรับขึ้นมาพอสมควรแล้ว ดังนั้นนัก ลงทุนจึงต้องซื้อหรือขายด้วยความ

หลบบิ๊กแคป (ต่อจากหน้า 1)

ผู้สื่อข่าวรายงานดัชนีหุ้น ไทยวานนี้ ปิดที่ระดับ 548.77 จุด ลดลง 12.64 จุ ด หรื อ -2.25% มูลค่าการซื้อขาย 24,334.67 ล้าน บาท โดยหุ้นบิ๊กแคปมีแรงเทขาย ออกมาอย่างชัดเจน อาทิ PTT ปิด ที่ 214.00 บาท ลดลง 6.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,036.59 ล้าน บาท, PTTAR ปิดที่ 18.40 บาท ลดลง 0.80 บาท มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 1,934.75 ล้านบาท, PTTEP ปิ ด ที่ 123.50 บาท ลดลง 5.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,87.20 ล้านบาท, TTA ปิดที่ 20.10 บาท ลดลง 1.10 บาท มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย 1,373.12 ล้านบาท, BANPU ปิ ด ที่ 307.00 บาท ลดลง 8.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,110.60 ล้านบาท เป็นต้น **กลยุทธ์ในตลาดหุ้นให้ขาย** นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย พลั ส เปิ ด เผยว่ า ดั ช นี ตลาดหลักทรัพย์ไทยวานนี้ปรับตัว ลดลง ตามทิ ศ ทางตลาดหุ้ น ต่ า ง ประเทศ โดยตลอดทั้ ง วั น ดั ช นี เคลื่อนไหวผันผวนสลับแดนบวก และแดนลบ ซึ่งมีแรงขายทำกำไร อย่ า งหนาแน่ น ในช่ ว งก่ อ นปิ ด ตลาด ทั้ ง นี้ การปรั บ ตั ว ลดลง เป็ น ไปตามทิ ศ ทางตลาดหุ้ น ต่ า ง ประเทศ อาทิ ดัชนีดาวโจนส์ที่ปรับ ตัวลดลง ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการ ข า ย ท ำ ก ำ ไ ร ข อ ง นั ก ล ง ทุ น เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ที่ดัชนีฯ มีการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือ เป็นเรื่องธรรมดา ที่ดัชนีตลาดหุ้น ไทยจะมีการปรับตัวลดลง

News Station

หน้า 4

ระมัดระวัง นายอภิศักดิ์ ลิมป์ธำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันวิจัยนครหลวงไทย ประเมิน สั ญ ญาณทางเทคนิ ค หุ้ น ได้ ป รั บ ขึ้ น มาอยู่ ใ นระดั บ สู ง แล้ ว กลยุ ท ธ์ ก าร ลงทุนจึงแนะเป็นขาย ให้กรอบการ เคลื่อนไหวไว้ที่แนวต้าน 2.40 บาท แนวรับ 2.10 บาท

ส่วนแนวโน้มดัชนีหุ้นไทย วั น นี้ คาดเป็ น ช่ ว งการปรั บ ฐาน เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ที่จะ มาหนุ น ดั ช นี ฯ โดยเชื่ อ ว่ า จะมี ความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว กันกับตลาดฯ ต่างประเทศ รวมทั้ง ทางเทคนิ ค คาดว่ า จะลงมาปิ ด Gap ที่ 540 จุ ด จึ ง แนะนำนั ก ลงทุนขายทำกำไรประเมินแนวรับ อยู่ ที่ 535 จุ ด ส่ ว นแนวต้ า นอยู่ ที่ 560 จุด **กลยุ ท ธ์ ใ นตลาดล่ ว งหน้ า ให้ เปิดสถานะซื้อ** นายศราวุ ธ เตโชชวลิ ต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บล.ซิกโก้ หรือ SSEC เปิ ด เผยว่ า ภาพรวมของ ต ล าด หุ้ น ไ ทยที่ ป รั บ ตั วล ด ล ง เนื่ อ งจากได้ รั บ ปั จ จั ย กดดั น จาก ตลาดหุ้นดาวโจนส์ที่ปรับตัวลดลง จากตั ว เลขเศรษฐกิ จ ภาพรวมใน ประเทศยังไม่ดี เห็นได้จากธนาคาร กลางสหรัฐฯ หรือเฟดลดประมาณ การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายใน ประเทศ หรือจีดีพีสหรัฐฯ ปีนี้จาก ติ ด ลบระหว่ า ง 0.5%-1.3% เป็ น ติดลบระหว่าง 1.3%-2% รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น แรงเหนื อ ระดั บ 60 ดอลลาร์ / บารเรล ซึ่ ง มองว่ า เป็ น ปั จ จั ย ลบมากกว่ า เพราะอาจเกิ ด ภาวะเงิ น เฟ้ อ รวมถึ ง ค่ า เงิ น ดอลลาร์ อ่ อ นค่ า จึ ง เป็ น ปั จ จั ย กดดั น ภาพรวมของตลาดหุ้ น ไทย และต่างประเทศปรับตัวลดลง โดยปั จ จั ย ดั ง กล่ า วเป็ น ปั จ จั ย กดดั น ให้ ดั ช นี SET50 Futures ในตลาดอนุ พั น ธ์ แ ห่ ง ประเทศไทย (TFEX) ปรับตัวลดลง ไปในทิศทางเดียวกัน

แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ดั ช นี Futures ได้ เ ปรี ย บกว่ า ตรงที่ สามารถซื้อขายได้ทั้งขาขึ้นและขา ลง ซึ่ ง การปรั บ ตั ว ลดลงของ ตลาดหุ้ น ในครั้ ง นี้ อ าจเป็ น ผลดี ที่ ช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อขายให้กับ ดัชนี Futures เพิ่มขึ้น แนวโน้ ม ในวั น นี้ ค าดว่ า ดั ช นี Futures มี โ อกาสปรั บ ตั ว ลดลงต่อ เนื่องจากมีปัจจัยกดดัน จากราคาน้ ำ มั น ในตลาดโลกที่ มี แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งมองว่ามี แนวต้านถึง 63 ดอลลาร์/บาร์เรล เพราะหากราคาน้ ำ มั น ยั ง คงปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ มี โอกาสที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ ราคาทองคำ ในตลาดโลกเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น จึง เป็ น ปั จ จั ย ตอกย่ ำ ว่ า เม็ ด เงิ น เริ่ ม ไหลเข้าสู่ตลาดทองดังเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงจากตลาดหุ้น โดยล่าสุด ราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ ที่

ระดับประมาณ 941.89 ดอลลาร์/ ออนซ์ เพิ่มขึ้น 3.25 ออนซ์ “ราคาน้ ำ มั น ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ในตลาดโลกช่ ว งแรกอาจ เ ป็ น ปั จั ย บ ว ก ต่ อ หุ้ น ใ น ก ลุ่ ม พลังงาน แต่ พ อเพิ่ ม ขึ้ น แรงมากๆ มองว่ า ก็ ยั ง ไม่ ดี เพราะภาพรวม เศรษฐกิจโลกยังเปราะบาง อาจทำ ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อกดดันมากกว่า ราคาหุ้นไทยและFutures จึงปรับ ตัวลดลงมา” นายศราวุธกล่าว ประกอบกับดัชนี Futures ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงมากแล้วใน ช่ ว งก่ อ นหน้ า นี้ จึ ง มี แ รงขายทำ กำไรออกมาประกอบกัน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ ให้เปิดสถานะซื้อ (Long) ที่แนวรับ 397-393 จุ ด ส่ ว นแนวต้ า น ประเมิ น ไว้ ที่ 380 จุ ด ในสั ญ ญา S50M09 เดื อ นมิ ถุ น ายน 2552 ส่วน SET50 ประเมินแนวรับไว้ที่ 320-396 จุด แนวต้าน 383 จุด


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เงินรวมกว่า 56 พันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มความ แข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น หลั ง ผลการตรวจสอบ สถานะทางการเงินอย่างเคร่งครัด หรือ stress tests บ่งชี้ว่า มีธนาคารขนาดใหญ่ 10 แห่งจาก ‘กรีนสแปน’คาดวิกฤตการเงินยังไม่จบ ทั้งหมด 19 แห่งจำเป็นต้องเพิ่มทุนวงเงินรวม รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า 75 พันล้านดอลลาร์ นายอลั น กรี น สแปน อดี ต ผู้ ว่ า การธนาคาร สหรัฐฯ หรือ เฟดคาดว่า วิกฤตการเงินยังไม่ เอบีเอ็นแอมโรเตรียมขอเงินรัฐบาลฮอลแลนด์อีก รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า สิ้นสุด พร้อมกับเตือนว่า ธนาคารพาณิชย์ใน สหรั ฐ ฯจำเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม ทุ น จำนวนมากเพื่ อ เอบี เ อ็ น แอมโร สถาบั น การเงิ น รายใหญ่ ข อง ฮอลแลนด์ ซึ่งอยู่ภายใต้การพิทักษ์กิจการของ ป้องกันความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ‘ยังมีความจำเป็นที่ธนาคารพาณิชย์ รัฐบาลตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เตรียมขอเงินช่วยเหลือ ในระบบการเงินสหรัฐฯต้องเพิ่มทุนจำนวนมาก เพิ่ ม เติ ม จากรั ฐ บาลฮอลแลนด์ หลั ง การตั้ ง เนื่องจากตราบที่ราคาที่อยู่อาศัยยังไม่ฟื้นตัว สำรองตามกฎหมายยั ง คงต่ ำ กว่ า เกณฑ์ ที่ ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตซ้ำยังคงมีอยู่’ นายกรี กำหนด โดยนายเกอร์ ริ ท เซล์ ม ประธาน นสแปนกล่ า วในการให้ สั ม ภาษณ์ ใ นกรุ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเอบี เ อ็ น แอมโรกล่ า วว่ า วอชิงตัน การแสดงความกั ง วลของนายกรี ธนาคารจำเป็นต้องเพิ่มฐานเงินเพื่อให้สามารถ นสแปนบ่งชี้ว่า ภาคการเงินสหรัฐฯยังคงจำเป็น ดำเนินธุรกิจได้ และสามารถตั้งสถาบันการเงิน ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินต่อไปเพื่อ แห่งใหม่หลังควบรวมกับฟอร์ติสแบงก์ ขณะที่ เ มื่ อ เดื อ นตุ ล าคมปี ที่ ผ่ า นมา ให้พร้อมเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่นายทิโมธี ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรี รั ฐ บ า ล ฮ อ ล แ ล น ด์ ไ ด้ เ ข้ า ไ ป ถื อ หุ้ น ใ น เ อ ว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯแถลงต่อสภา บีเอ็นแอมโรผ่านการซื้อหุ้น 16.8 พันล้านยูโร คองเกรสว่ า ขณะนี้ ธ นาคารขนาดใหญ่ ใ น (23 พันล้านดอลลาร์) เพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคาร สหรัฐฯได้ออกหุ้นใหม่หรือออกตราสารหนี้วง ล้มละลาย

News Station

หน้า 5

เอสแอนด์พีหั่นมุมมองเครดิตอังกฤษเป็นเชิงลบ

รายงานต่างประเทศ ระบุว่า สถาบัน จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ แสตนดาร์ ด แอนด์ พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี ลดมุมมองอันดับความ น่ า เชื่ อ ถื อ ของประเทศอั ง กฤษจากระดั บ มี เสถียรภาพ เป็น เชิงลบ โดยการลดมุมมองอันดับความน่าเชื่อ ถือดังกล่าวเป็นผลจากการก่อหนี้สาธารณะใน สัดส่วนที่สูงเพื่อจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจและ วิกฤตภาคสถาบันการเงิน เอสแอนด์พีระบุว่า รัฐบาลอังกฤษต้อง ก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเพื่อนำไปใช้ในการค้ำยัน สถาบันการเงินที่เสี่ยงต่อการล้มละลาย นายเดวิ ด เบี ย ร์ ส นั ก วิ เ คราะห์ เอสแอนด์พีกล่าวว่า อันดับความน่าเชื่อถือของ อังกฤษอาจถูกปรับลดลง หากรัฐบาลชุดหน้า ของอั ง กฤษไม่ ส านต่ อ นโยบายฟื้ น ฟู ค วาม แข็งแกร่งของฐานะการคลัง

TNDT ย่อลงมาให้รับเซียนหุ้นให้ราคาเหมาะสม 4.70 บาท TNDT ย่อลงมาแล้วหลังราคาปรับเพิ่มต่อเนื่อง สถาบันวิจัยนครหลวงไทย มองอนาคตสดปิ๊ง หลังรับ BOI เว้นภาษีนาน 8 ปี แนะซื้อให้มูลค่าเหมาะสม 4.70 บ. ขณะ “ชมเดือน ศตวุฒิ” มั่นใจทำผลงานปีนี้ดีกว่าปีก่อน แม้เศรษฐกิจไม่เอื้อเหตุมี งานเข้ามือต่อเนื่อง แถมเดินหน้าลุยงานนอกขยายฐานลูกค้าในอนาคต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจราคาหุ้น

บนกระดานวานนี้พบว่า ราคาหุ้น บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) หรือ TNDT ได้ปรับลดลง อย่างชัดเจน โดยปิดการซื้อขายที่ระดับ 4.02 บาท ลดลง 0.08 บาท มูลค่าการซื้อขาย 16.01 ลบ. หลังจากปรับขึ้นไปทำระดับสูงสุดของวันที่ 4.24 บาท นางสาวชมเดื อ น ศตวุ ฒิ กรรมการผู้ จัดการ TNDT เปิดเผยว่า ในปีนี้แนวโน้มของกำไร สุทธิคงมากกว่าปี 2551 ที่ทำได้ 50.79 ล้านบาท เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ ยกเว้น การเสียภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ วันที่ 17 มี.ค.2552-2560 ขณะเดียวกัน ในปีนี้ยัง คาดว่ารายได้จะทะลุ 300 ล้านบาท หรือขยายตัว 20% จากปี ก่ อ นที่ ท ำได้ 249.33 ล้ า นบาท

เนื่องจากปัจจุบันมี Backlog ในมือ 200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ‘ในปีนี้คาดว่ากำไรคงมากกว่าปีก่อน แต่ จะมากกว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้ เพราะ ปีนี้เราได้รับสิทธิจากบีโอไอเข้ามาซึ่งทำให้ไม่ต้อง เสียภาษีจากปีก่อนที่เสียภาษีทั้งปี 19 ล้านบาท ส่วนรายได้ก็คงโต 20% หรือแตะ 300 ล้านบาท ตามเป้า และรายได้ไตรมาส 2 ก็น่าจะดีกว่าไตร มาสที่ผ่านมาด้วย เพราะมีงานในส่วนแทงก์ฟาร์ม เข้ามาสนับสนุนด้วย แต่ปีนี้ก็ยังคงเน้นงานด้าน ออยล์&แก๊ส อยู่ ‘ นางสาวชมเดือน กล่าวและว่า นอกจากนั้น บริษัทยังเตรียมที่จะเข้าไป รั บ งานในประเทศกั ม พู ช าหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท เชฟ รอน และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เตรียมที่จะเข้าไป

เจาะสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในประเทศดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุน Backlog ในอนาคตให้ เพิ่มขึ้นได้ ด้านสถาบันวิจัยนครหลวงไทย (SCRI) แนะนำ “ซื้ อ ” มู ล ค่ า เหมาะสมปี 2552 เท่ า กั บ 4.70 บาท/หุ้ น โดยระบุ ว่ า คาดว่ า รายได้ ที่ สม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ จะทำให้บริษัทรักษา GPM ได้ในระดับสูง ส่งผลให้ ผลการดำเนิ น งานเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง ทั้ ง นี้ SCRI ประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี PEG เพื่อสะท้อน ถึ ง ผลประกอบการที่ อ ยู่ ใ นทิ ศ ทางขาขึ้ น โดยใช้ สมมติฐาน P/E ที่ระดับ 7.5 เท่า ซึ่งยังคงต่ำกว่า การซื้อขายของตลาด mai ที่ซื้อขายในระดับ 11 เท่ า โดยมี ส่ ว นต่ า งจากราคาปั จ จุ บั น 17% จึ ง แนะนำ “ซื้อ”


News Station

Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 6

QH ขึ้นเอาๆ ใครต่อใครก็นิยมชมชอบ บอกว่า QH เป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่ง แต่การที่ราคาหุ้นในระยะหลังๆ ขึ้นเอาๆ ทำให้ ใครหลายๆ คนที่ จ้ อ งจะซื้ อ เมื่ อ ระดั บ ราคาหุ้ น อ่ อ นตั ว ไม่ มี โ อกาสไขว่ ค ว้ า มาเป็ น เจ้าของสักที จดๆ จ้อง ได้ไม่นาน นับจากวันนั้น เมื่อราวต้นเดือน มี น าคมที่ หุ้นสามารถสร้ า งฐานอั น แข็ ง แกร่ ง บริ เ วณ 0.70-0.75 บาท ได้ หลังจากนั้นหุ้นก็แสดงภาพขาขึ้นรอบใหม่ได้ จนวันนี้นับได้ ว่า บวกมาถึงเท่าตัวแล้ว ซึ่งระหว่างทางถือได้ว่ามีแรงซื้อหนาแน่น มาโดยตลอด และวานนี้ราคาหุ้นก็ยังบวกได้อย่างโดดเด่นปิดที่ 1.39 บาท ปรับเพิ่ม 0.03 บาท หรือ 2.21 % มูลค่าซื้อขาย 413.28 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในเชิงเทคนิคกราฟ หลังจากทำมุมเกิน 45 ํ อย่างสวยงามแล้ว นักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยนครหลวงไทย ประเมิน สัญญาณว่า วันนี้ QH ปรับตัวขึ้นแรง เนื่องจากมีวอลุ่มการซื้อมาก เกินไป แนะนำนักลงทุน ขาย โดยมองแนวต้านที่ 1.40 บาท แนวรับ ที่ 1.25 บาท

QH Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข้ อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 28,784.26 Liabilities 17,013.98 Equity 11,770.28 Paid-up Capital 8,477.34 Revenue 2,329.73 Net Profit 292.06 EPS(Baht) 0.03 ROA(%) 8.66 ROE(%) 14.53 Net Profit Margin(%) 12.54

-1.82

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

548.77

-12.64

-2.25

390.48

-10.98

-2.74

832.54

-22.83

-2.67

174.94

-3.24

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

-1.82 24,334.67 366.60

21/05/09 16:59:48

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,081.79

5,748.86

-1,667.07

(16.77%)

(23.62%)

Foreign

3,977.50

3,788.52

(16.34%)

(15.57%)

16,275.38

14,797.28

(66.88%)

(60.81%)

Local Last Update

+188.98

+1,478.10

21/05/09

เร็ ว เข้ า ไว้

ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 20/05/2552 P/E 7.47 P/BV 0.98 Book Value per 1.39 Dvd.Yield(Baht) 5.88 Market Cap 11,529.18

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/04/2552 5 อันดับผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ 1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,107,539,377 (24.86%) 2. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT 936,254,400 (11.04%) CORPORATION C 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,247,844,829 ( 6.99%) 4. NORTRUST NOMINEES LTD 237,935,045 (2.81%) 5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 237,000,676 (2.80%)

แดงๆ ๆ ๆ แดง แล้วๆ แต่ในความแดงดีนี้ ยังยากจะคาดเดาว่า จุดรอรับจะอยู่ตรงไหน ตอนนี้หุ้นที่ยัง ขืนขึ้นได้ที่สะเปะสปะ จับทิศทางค่อนข้างยาก แต่ที่แน่ๆ ตัวใหญ่ๆ พวกพลังงานกับธนาคาร หมดโอกาสเป็น พระเอกขี่ม้าขาวดันให้ตลาดเขียวอีกนานวันทีเดียว สำหรับหุ้นในกลุ่มนิคม-อสังหาฯ-ส่งออกที่พอดูมีแรงอยู่ รวมถึงหุ้นตัวน้อยตัวนิดเช่น YNP หรือ SSE เหล่านี้ถึงแม้จะมีโอกาสไปต่อได้ แต่ก็มีน่าแรงพอจะพลิกฟื้นบรรยากาศโดยรวมให้สดใสได้ อีกทั้งหุ้นเหล่านี้มัก เป็นพวกมาเร็วไปเร็ว เคลมเร็ว ยากยิ่งนักที่จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำโดยไม่อาศัยความพิถีพิถันในการลงทุน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครชอบเล่นสั้นๆ ก็ยังเกาะเป็นรายตัวได้อยู่ แต่ถ้ารักถือยาว อาจต้องเผื่อใจไว้เจ็บบ้างนะจ๊ะ ก่อนจากขอเล่าเรื่องต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนสักหน่อยสรุปสั้นๆ ได้ว่า นายโจเซฟ ยัม ผู้ว่า การธนาคารกลางฮ่องกง คิดออกมาเสียงดังว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่ฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้น และหุ้นที่ฟื้นในระยะที่ ผ่านมาไม่สอดคล้องกับภาพที่แท้จริง ส่วนทางด้านคุณปู่ อลัน กรีนสแปน บอกว่าเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ของสหรัฐปรับตัวดีขึ้นแล้ว แต่ก็เตือนว่าธนาคารเผชิญกับการขาดแคลนเงินทุน ซึ่งอาจทำให้การปล่อยกู้หยุด ชะงักและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว ขณะที่พี่พอล ครุกแมน กลับประเมินเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งโดยเปลี่ยนมุม มองไปจากไม่กี่วันก่อนหน้านี้ โดยของใหม่ซิงๆ ระบุว่า การถดถอยของโลกใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว เชื่อไม่เกิดภาวะ ถดถอยรุ นแรงอีก (คนสุดท้ายเนี่ย พูดกี่ทีก็ไม่เหมือนกันสักที- -> เราแอบตามข่าวอยู่น้า)


News Station

Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 7

คลังเชื่อ100%พ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดกม.เดินหน้าก.ค. กรณ์ฟุ้งเม.ย.รัฐเก็บภาษีกระเตื้องVATตัวชูโรง นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มั่ น ใจ 100% ว่ า ภายในเดื อ น กรกฎาคมนี้ รั ฐ บาลจะสามารถ ดำเนินการกู้เงินตามแผนที่ระบุไว้ใน พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 จำนวน 4 แสนล้ า นบาท ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ วิ นิ จ ฉั ย จากศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ใน ขณะนี้ เพราะเชื่อว่าการออกพ.ร.ก. ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามขั้ น ตอนทาง กฎหมายทุ ก ประการ โดยการออก พ.ร.ก.กู้เงินฯ ได้พิจารณาโดยเปรียบ เทียบแนวทางการออก พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับในปี 41 ที่มีการออก พ.ร.ก.กู้ เงิ น เพื่ อ เพิ่ ม ทุ น ให้ ส ถาบั น การเงิ น , พ.ร.ก.กู้ เ งิ น เพื่ อ ลงทุ น ในโครงการ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ มิ ย าซาวา และ พ.ร.ก.ที่ ใ ห้ ห นี้ สิ น ของกองทุ น ฟื้ น ฟู เป็ น หนี้ ส าธารณะ ซึ่ ง เงื่ อ นไขการ ออก พ.ร.ก.ครั้ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งไป จาก 3 ฉบับ “มั่นใจว่าการตีความของ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะทำให้ ก ฎหมาย ออกมาได้ และให้เดินหน้าตามแผน เดิ ม ที่ ว างไว้ ทุ ก อย่ า งน่ า จะอยู่ ใ น กรอบเวลา ส่ ว นการยื่ น ศาล รั ฐ ธรรมนู ญ ตี ค วามเป็ น เรื่ อ งที่ เ รา คาดไว้แล้วว่าฝ่ายค้านจะทำ” รมว. คลัง กล่าว ทั้งนี้การออก พ.ร.ก. ดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ รัฐบาลสามารถกู้เงินเพื่อมาชดเชย การขาดดุลงบประมาณปี 52 และใช้ ใ น โ ค ร ง ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ ก ร ะ ตุ้ น

เศรษฐกิจตามแผนปฏิบัติการไทย เข้ ม แข็ ง 2555 ได้ และยื น ยั น ว่ า ระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ ส ามารถกู้ เ งิ น มา ใช้ ไ ด้ นั้ น รั ฐ บาลไม่ มี ปั ญ หาฐานะ การคลั ง เพราะปั จ จุ บั น ยั ง มี เ งิ น คงคลัง อยู่ กว่ า 1.1 แสนล้ านบาท และยั ง มี ช่ อ งทางให้ กู้ เ งิ น ได้ อี ก 44,000 ล้านบาท

นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เปิ ด เผยว่ า การจั ด เก็ บ รายได้ ข อง รั ฐ บาลในปี ง บประมาณ 2552 นี้ ค า ด ว่ า จ ะ ต่ ำ ก ว่ า เ ป้ า ห ม า ย 280,000 ล้านบาท จากประมาณ การรายได้ 1.58 ล้านล้านบาท ซึ่ง ยังอยู่ในการคาดการณ์เดิม

อีไฟแนนซ์ไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่

ตอน

“ลงทุนอย่างเซียนกับโปรแกรมอีไฟแนนซ์ไทย” วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ณ.โรงแรม ธารินเชียงใหม่ ณ. ห้อง พาโนราม่า ชั้น 8 เวลา 08.30 น.- 12.30 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

กรณ์ จาติกวณิช

เชื่อมั่นอุตฯเม.ย.เริ่มโงหัวตามยอดสั่งซื้อ-ผลิต

นายสั น ติ วิ ล าสศั ก ดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาค อุตสาหกรรม เดือนเมษายน ที่ผ่านมาอยู่ที่ ระดั บ 76.3 ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ น มีนาคม ซึ่งอยู่ที่ระดับ 69.4 ทั้งนี้ได้รับผลดี จากยอดคำสั่ ง ซื้ อ และยอดขายโดยรวม ตลอดจนปริมาณการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่ง ผลให้ผลประกอบการในเดือนเมษายนปรับ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แม้ปกติ

อย่ า งไรก็ ต ามขณะนี้ ก าร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด้ ข อ ง รั ฐ บ า ล มี สัญญกาณที่ดีขึ้น เนื่องจากการจัด เก็ บ ภาษี บ างประเภทดี ขึ้ น ในช่ ว ง เดื อ น เม.ย.ที่ ผ่ า นมา โดยเฉพาะ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (VAT) บ่ ง ชี้ ว่ า เศรษฐกิจอาจกำลังเริ่มเข้าสู่ภาวะ ปกติ “ตอนนี้การจัดเก็บรายได้ ตามประมาณการตามเอกสารงบ ประมาณ เริ่มมีสัญญาณการจัดเก็บ VAT เดือน เม.ย. จัดเก็บได้ดีกว่า เดื อ นอื่ น ๆ แม้ จ ะเป็ น เดื อ นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเนื่องจากเป็นช่วงที่มีวัน หยุดมาก ซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าเริ่มเข้าสู่ ภาวะปกติแล้ว” นายกรณ์ กล่าว ทั้งนี้ผลการจัดเก็บรายได้ ของรั ฐ บาลช่ ว ง 7 เดื อ นแรกของ ปีงบประมาณ 52 (ต.ค.51-เม.ย.52) มีทั้งสิ้น 644,651 ล้านบาท ต่ำกว่า ประมาณการ 128,933 ล้ า นบาท คิดเป็น 16.7% เป็นผลจากการจัด เก็บภาษีของ 3 กรมหลัก และการ นำส่ ง รายได้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ต่ ำ กว่าประมาณการ และการคืนภาษี ข อ ง ก ร ม ส ร ร พ า ก ร ที่ สู ง ก ว่ า คาดการณ์

ปริมาณการผลิต และผลประกอบการใน เดือนนี้มักจะปรับตัวลดลง เนื่องจากใน เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีวันทำการน้อย แต่ได้มีการเร่งผลิตเพื่อชดเชยไปแล้ว ทำ ให้ปริมาณการผลิตและผลประกอบการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อ การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมในระยะ ต่อไป อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจที่ ยังชะลอตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตลอดจนสถานการณ์ ท างการเมื อ งใน ประเทศที่ได้ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นใน ช่วงเดือนเมษายนจนเกิดจลาจลขึ้น และนำ มาซึ่งการประกาศ พรก. สถานการณฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่พัทยา และกรุงเทพมหานครนั้น ยังคงบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบ การที่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ ไ ม่ แ ข็ ง แกร่ ง นั ก สะท้ อ นจากค่ า ดั ช นี ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ ำ กว่ า 100 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 37นับ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2549 เป็นต้นมา

ส่ ว นดั ช นี ค าดการณ์ 3 เดื อ น ข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 81.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากเดื อ นมี น าคม ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ 75.1 ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการคาดว่าความ เชื่อมั่นในด้านยอดคำสั่งซื้อและยอดขาย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศน่า จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น โดยเฉพาะตลาดต่ า ง ประเทศ เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ในบาง ประเทศคู่ ค้ า เริ่ ม มี ทิ ศ ทางการขยายตั ว ของการบริโภคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น


News Station

Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552 นายกสมาคม บจ.คนใหม่ สานงานต่อ ขอเว้นภาษีควบรวมกิจการ-ภาษีโฮลดิง ้ นายอานนต์ สิรแิ สงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร บมจ. ปตท.สำรวจและผลิต ปิ โ ตรเลียม หรือ PTTEPได้รบั เลือกจากคณะกรรมการสมาคมบริษทั จด ทะเบียนให้เป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ ประกาศเดินหน้า สานต่อนโยบายของคณะกรรมการชุดเดิม โดยเฉพาะ มาตรการด้านภาษี ซึง่ ขณะนี้ ได้จดั ตังคณะกรรมการชุ ้ ด ย่อยเพือ่ พิจารณามาตรการทางภาษีทเี่ กีย่ วกับการควบ รวมกิจการและภาษีการเป็นบริษทั โฮลดิงคอมปะนี ้ ก่อน นำเสนอสภาพัฒนาตลาดทุนพิจารณา เพือ่ เพิม่ ขีดความ สามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความคล่อ งตัวในการ ทำงานในอนาคต นอกจากนี้ ตนเองจะส่งเสริมความร่วมมือของ สมาชิกบริษทั จดทะเบียน ซึง่ มีความสำคัญอย่างยิง่ ใน ภาวะเศรษฐกิจ ที่ก ำลัง ชะลอตัว โดยกิจ กรรมที่จะ

ดำเนิน การคือ การจัด สัม มนา CEO FORUM ใน สัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน มิ.ย.นี้ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิด เห็นและแนวทางทีจ่ ะฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจของบริษทั จดทะเบียน ITD คว้างานเพิม่ มูลค่า 1.49 พันลบ. ลงนามสัญญาก่อสร้างศูนย์การค้าและโรงแรมประตูน้ ำ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD แจ้ง ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมือ่ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 บริษทั ฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญา ก่อสร้าง กับ บริษทั โอเวอร์ซี คอนสตรัคชัน่ จำกัด เพือ่ ดำเนินการก่อสร้างโครงการ อาคารศูนย์การค้า และโรง แรม ประตูน้ ำ กรุงเทพมหานคร โดยลัก ษณะงาน ก่อสร้า ง ประกอบด้วย ออกแบบและก่อสร้า งอาคาร ศูนย์การค้าและโรงแรม สูง 18 ชัน้ 1 อาคาร และอาคาร บริการสูง 9 ชัน้ 1 อาคาร มูลค่างาน 1,498,594,630.10

หน้า 8

บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน บจ.mai ทำกำไรงวดQ1/52 ได้ 322 ลบ. เทียบงวดเดียวกันของปีกอ่ น ลด 62% นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ กลุม่ งานผูอ้ อกหลักทรัพย์และบริษทั จดทะเบียน ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 52 แห่ง มีกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบ การในไตรมาส 1 ปี 2552 รวม 322 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 62 จากยอดกำไร 838 ล้านบาทในช่วงเดียวกัน ของปีกอ่ น แต่สงู กว่าไตรมาสก่อนหน้าทีม่ ผี ลกำไรรวม 67 ล้านบาท โดยบริษทั ทีม่ กี ำไรสุทธิมจี ำนวน 35 บริษทั หรือ คิดเป็น 2 ใน 3 ของบริษทั จดทะเบียนใน mai ทังหมด ้ และในจำนวนนีม้ ถี งึ 17 บริษทั มีผลประกอบการดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด ( มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

AFET

“ขยับกรอบแคบ ชะลอลงทุน” นายกันต์ จุโลทก นักวิเคราะห์ บริษทั แอโกรเวลท์ จำกัด (AGR) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 149 สัญญา สถานะคงค้าง 2,762 สัญญา - ปิด 59.00 บ./ก.ก. ลดลง 0.70 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52) ปัจจัยบวก - น้ำมันยังเคลือ่ นไหวระดับสูง - ยาง TOCOM ยังยืนเหนือระดับ 160 เยน/ก.ก.ได้ ปัจจัยลบ - ราคาเริม่ แกว่งกรอบแคบตามรอบพักฐาน - ฝนเริม่ เบาบาง เกษตรกรเตรียมออกกรีดยาง - เงินเยนผันผวน หลังนลท.กังวลกับศก.โลกอีกครัง้ - ตลาดทุนโลกเริม่ ชะลอตัว กลยุทธ์ - ชะลอลงทุน (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค.52) - แนวรับ 57.50 บ./ก.ก. - แนวต้าน 61.00 บ./ก.ก.

TFEX

“ข่าวร้ายเพียบ แต่ยังติดแนวรับ 380 จุด” นายศราวุธ เตโชชวลิต ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ บล.ซิกโก้ หรือ SSEC Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 13,854 สัญญา สถานะคงค้าง 25,331 สัญญา - ปิด 387.00 จุด ลดลง 16.80 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปัจจัยบวก- ยังติดแนวรับแข็งแกร่งที่ 380 จุด - วานนีล้ งแรงอาจรีบาวน์ระยะสัน้ - นักลงทุนต่างชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน้ 188.98 ล้านบาท ปัจจัยลบ - น้ำมันพุง่ ไม่หยุด อาจดันเงินเฟ้อพุง่ - ตลาดทองฟืน้ สะท้อนว่านักลงทุนกังวลภาพรวมตลาดหุน้ - เฟดปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลยุทธ์ - รอซือ้ แนวรับ (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 380 จุด - แนวต้าน 393-397 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 383 จุด แนวต้าน 396-400 จุด


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

Dynamic Station

ระวัง CIMBT หมดแรง

ตั้ ง แต่ เ ปลี่ ย นชื่ อ ใหม่ เ ป็ น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)(CIMBT) เมื่อ วั น ที่ 11 พ.ค.ที่ ผ่ า นมาดู เ หมื อ นว่ า ราคาหุ้ น CIMBT จะวิ่งแรงวันแรงคืนไม่สนใจพื้นฐาน เลยทีเดียว แม้ว่าผลการดำเนินงานไตรมาส 1/52 ของ CIMBT จะขาดทุนสุทธิ 257 ล้าน บาท แต่ ก็ ล ดลงจากงวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น จำนวน 1,832 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกัน ของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 2,088 ล้านบาท ซึ่งถือ ว่าเป็นสัญญาณที่ดีหลังจากที่ได้ CIMB จาก มาเลย์มาช่วยหนุนธุรกิจ ก่ อ นหน้ า นี้ น ายดาโต๊ ะ สี น าเซี ย ร์ ราซั ค กรรมการ ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จำกัด (มหาชน)(CIMBT) กล่าวว่า ในปีนี้ BT ยั ง มี ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ แม้ ว่ า การทำธุ ร กิ จ ตาม ปกติจะมีกำไร หลังจากขยายธุรกิจเพิ่ม อาทิ ด้ า นคอร์ เ ปอร์ เ รท วาณิ ช ธนกิ จ แต่ ธ นาคาร จำเป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น เป็ น จำนวนมากเพื่ อ ลงทุนปรับปรุงระบบ, โครงสร้างองค์ จึงทำให้ ปีนี้ไม่เห็น Net profit

ส่วนปัญหาสภาพคล่องนั้น ธนาคาร มี เ วลาอี ก 1 ปี แก้ ปั ญ หาฟรี โ ฟลตต่ ำ กว่ า ที่ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก ำหนด โดยในปั จ จุ บั น CIMB กรุ๊ปได้เข้าถือหุ้นถึง 93.15% ของ BT และผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีก 2 ราย ทำให้เหลือฟรี โฟลตในส่ ว นของนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยเพี ย ง 1.99% ต่ำกว่าเกณฑ์ของตลท.กำหนดไว้ว่า ต้องไม่ต่ำกว่า 15% ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเสีย ค่าปรับ เพราะทาง CIMB ไม่มีแนวคิดที่จะลด สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ลงอย่ า งแน่ น อน แต่ ข ณะ เดียวกันก็ไม่ได้ต้องการที่จะนำหุ้น BT ออก จ า ก ก า ร เ ป็ น หุ้ น ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลักทรัพย์ แน่ น อนว่ า ประเด็ น การเพิ่ ม ฟรี โฟลตนั้นเป็นสตอรี่ที่น่าติดตาม เพราะหากผู้ ถือหุ้นเดิมไม่ยอมปล่อยหุ้นในมือ แนวทางก็มี หลายแนวทางทั้งเพิ่มทุน แตกพาร์ ปันผลเป็น หุ้น ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่น่าติดตามยิ่ง และนี่อาจจะ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่หนุนราคาหุ้น CIMBT ใน ช่วงที่ผ่านมา

CGS แรงดีมีอนาคต เป็ น หุ้ น อี ก 1 ตั ว ที่ ร าคาปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น แรงตั้ ง เปลี่ ย นชื่ อ นั่ น คื อ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) ที่ประเดิม เทรดชื่อใหม่เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ ผู้ บ ริ ห ารนายสดาวุ ธ เตชะอุ บ ล ประธานกรรมการบริ ห าร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ CGS ระบุว่า บริษัทฯ มีแผน เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ในธุรกิจหลักทรัพย์ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากปั จ จุ บั น โดยวางเป้ า เพิ่ ม มาร์ เ ก็ ต แชร์ ดั ง กล่ า วให้ ติ ด อั น ดั บ 1 ใน 5 ของธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับกรณีที่มีการควบรวมกิจการ ในธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนของบริษัทฯ ก็ไม่ ได้ ปิ ด กั้ น แต่ อ ย่ า งใด โดยที่ ผ่ า นมามี พันธมิตรหลายรายเข้ามาเจรจา แต่ยังไม่มี

ความชัดเจนในขณะนี้ อนึ่ง CGS มีมาร์เก็ต แชร์ในธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบันที่ 2.5 การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ และทำธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ เ ชิ ง รุ ก ครั้ ง นี้ น่ า จะทำให้ CGS สามารถพลิกมาเป็นกำไรได้ ด้านนักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวว่า จากสัญญาณทางเทคนิคราคาหุ้น CGS มี โอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยประเด็นที่ยัง ทำให้ CGS น่าสนใจคือการส่งออเดอร์ซื้อ ขายของโบรกเกอร์ต่างประเทศมาให้ CGS ซึ่งหากเริ่มเมื่อใดมาร์เก็ตแชร์ CGS มีโอกาส ที่จะปรับเพิ่มขึ้นติด 1 ใน 5 ทั้งนี้ ประเมิน แนวรับที่ 0.60 บาท แนวต้าน 0.80 บาท ราคาหุ้ น CGS (21 พ.ค.) ปิ ด ที่ 0.66 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 42.90 ล้านบาท

หน้า 9

ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ร า ค า หุ้ น CIMBT เมื่ อ วั น ที่ 14 พ.ค.ปิ ด ที่ 1.00 บาท เปรียบเทียบกับราคาสูงสุดของวันที่ 21 พ.ค.ที่ 2.06 บาท เพิ่มขึ้น 1.06 บาท หรือ 106% นายรณกฤต สาริ น วงศ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การใหญ่ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ บล.คั น ทรี่ ก รุ๊ ป เปิดเผยว่า ราคาหุ้น CIMBT ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา แรงแล้ว ดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนหาจังหวะ ขายทำกำไร แนวต้าน 1.90 บาท แนวรับ 1.70 บาท ราคาหุ้ น CIMBT (21 พ.ค.) ปิ ด ที่ 1.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 15.15% มูลค่าการซื้อขาย 159.33 ล้านบาท


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสกแก้วกับพาลบัณฑิต (ตอนที่ 43)

พระพุทธศาสนาส่องสว่างหนทางรวย

‘อย่างนี้ผู้ที่ประกอบธุรกิจโรงฆ่าสัตว์ไม่ต้องผจญกรรมหนักกันทุกคนหรือขอรับ’ ‘ผจญกรรมหนักกันทุกคนนั่นแหละ แต่จะเห็นผลทันตาหรือไม่ก็แล้วแต่คน คนไหนทำบุญใหญ่ก็ยังพอเอาตัวรอดได้ คนไหนทำบุญ น้อย ก็ต้องได้รับทุกขเวทนา คนไหนไม่ทำบุญเลย ฆ่าอย่างเดียว อย่างนี้เห็นผลเร็ว’ ‘อย่างนี้ก็น่าเห็นใจพวกโรงฆ่าสัตว์เหมือนกัน ประกอบอาชีพที่เป็นบาป ต้องประสบกรรมหนักกว่าใครเขา’ ‘เรื่องของโลกย่อมน่าสังเวชเช่นนี้แหละ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า มี 5 อาชีพด้วยกันที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรประกอบได้แก่ 1. ค้า ชีวิต ก็คือพวกโรงฆ่าสัตว์ พวกค้าทาส ค้าผู้หญิง สมัยนี้เรียกว่า พวกค้ามนุษย์ 2. ค้าอาวุธ หรือ เครื่องประหัตประหาร แต่ถ้าขายพวกมีด ทำครัวหรือขวานตัดต้นไม้ไม่เป็นไรนะ เพราะจุดประสงค์ไม่ได้มีไว้ใช้ประหัตประหารใคร 3. ค้ายาพิษ 4. ค้าสุรา คุณลองพิจารณาสิว่า หาก ไม่มีการค้าสิ่งเหล่านี้ โลกเราจะสงบสุขมากขนาดไหน’ ‘กระผมสงสัยอยู่หน่อยหนึ่งขอรับ พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการค้าประเวณีด้วยหรือขอรับ หรือว่าจะรวมอยู่ในการค้าชีวิตด้วย’ ‘คุณอย่าเข้าใจผิดสิ อาชีพทั้ง 4 นี้พระพุทธองค์ไม่ทรงห้าม แต่ทรงติงว่าไม่พึงประกอบ เพราะไม่ใช่สัมมาอาชีพ คือ ไม่ใช่อาชีพสุจริต หรือ สัมมาอาชีพในทางพระพุทธศาสนา แต่ถือว่าสุจริตในทางกฏหมายนั่นก็เป็นเรื่องทางโลกเขา ส่วนการค้าประเวณีนั้นไม่ทรงมีพระพุทธ ดำรัสว่าไม่ควรประกอบ ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งสักหน่อยว่า อาชีพโสเภณีนั้นเป็นอาชีพสุจริต ถ้าตนเอง สมัครใจประกอบย่อมหมายความว่าไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ในสมัยก่อนโรคภัยไข้ เจ็บไม่มีเหมือนสมัยนี้ หญิงโสเภณีก็มีสถานะสูงกว่าสมัยนี้ และผู้ไปเที่ยวไปใช้บริการก็เป็นชนชั้นสูง นี่พูดถึงประเทศอินเดียเขานะ ตำแหน่งหญิงนครโสเภณีนั้นต้องให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งเลย ทีเดียว ไม่เชื่อไปสืบค้นตำรับตำรามาอ่านดู เดี๋ยวจะหาว่าพูดส่งเดช แต่ภายหลังเสื่อมทรามลงไป มาก เกิดซ่องอิสระขึ้นแยะ เลยคุมกันไม่ได้ กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อไป อาชีพนี้จึงกลายเป็นอาชีพ บาปไปเสีย อีกอย่างอาชีพโสเภณีนั้นในทางพระพุทธศาสนาไม่ถือเป็นอาชีพบาป แต่ถือเป็นอาชีพ กรรม ผู้ที่ ..................... (ติดตามต่อ ฉบับวันจันทร์)

เปิดตัวบจ.รายแรก

โครงการ CSR Day : 1st CSR Day @ Kiatnakin คุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบัน กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาตลาดทุ น ศู น ย์ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ตลาดหลั ก ทรัพย์ฯ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ฯ และ คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมเปิดโครงการ CSR Day: 1st CSR Day @ Kiatnakin โดย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน นับเป็นบริษัทจดทะเบียนแห่ง แรกที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ CSR Day ที่ จั ด โดย สถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (CSRI) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ฯ เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมของพนัก งานในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 11

พิสูจน์ผีมือเสือ

“ภูมิพงษ์ คูหาเปรมกิจ”

(ตอนที่ 2)

20%ก็แฮปปี้แล้ว เวลาผมดู ร าคาทองจะดู จ ากกราฟที่ แ สดงในรู ป ของเงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ จากนั้นจึงคอนเวิร์ตมาเป็นเงินบาท แล้วค่อยจ่ายราคาตามนั้น โดยเป็นการซื้อทอง จากในประเทศ ซึ่งแม้ว่าทองที่ผมซื้อจะเป็น 99.99% ก็มีสภาพเหมือนกับทอง 96.5% และเมื่อแปลงอัตราส่วนแล้วก็จะเป็นราคาเดียวกัน โดยจากลงทุนทองคำที่ ผ่านมาได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณ 20% เท่านี้ผมก็แฮปปี้แล้ว หน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี อ ยู่ บ นโต๊ ะ ทำงาน 3 จอผมก็ ดู ทั้ ง ข่ า วจาก รอยเตอร์ และอินเตอร์เน็ต โดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับทองส่วนใหญ่จะเข้าไปดูกราฟ เทคนิเคิลจากเส้น เทรนด์ไลน์ โดยให้น้ำหนักประมาณ 60-70% เพื่อช่วยเป็นอินดิ เคเตอร์ที่ดีในหารตัดสินใจ เพราะกราฟของทองมันมาจากการซื้อขายทองคำใน ตลาดโลกซึ่งมันเวิลด์วายและน่าจะสร้างราคาได้ยากกว่ากราฟหุ้นที่ซื้อขายเฉพาะ ในประเทศเท่านั้น ใช้เทคนิเคิลเน้นความชัวร์ เวลาการตัดสินใจก็จะต้องดูที่พื้นฐานก่อน จากนั้นจึงค่อยมา ดูที่กราฟเพื่อให้ชัวร์มากขึ้น แม้ว่าจะเคยโดนกราฟหลอกก็ตามเพราะ เข้าใจว่าถ้ามันหลุดเส้นแนวรับแล้วมันจะหลุดยาวได้ อย่างในปีที่แล้วที่ ราคาทองคำหลุดลงมายาวผมก็ยังเข้าไปซื้อเพิ่มที่ละ 5-10% สะสมไป เรื่อยๆ ไม่ได้คัทลอส ในตอนขาลงก็มีบ้างที่กลัวแต่ก็แก้โดยการปิดหน้า จอไม่ต้องไปดูมันมากหันไปทำอย่างอื่นแทน ถ้าดูมันบ่อยใจจะไม่นิ่ง ถือระยะกลางอย่าไปสนใจราคามาก ในการดูกราฟราคาทองผมจะดูเป็นราคาเหรียญต่อออนซ์ เป็นหลัก ถึงแม้ความอ่อนแข็งของค่าเงินบาทจะมีความสำคัญและ ราคาที่ต้อ งจ่ายก็เป็ นเงินบาทด้วยก็ตาม แต่ก็ถือ ว่าเป็นการดูเพื่อ ประกอบเท่านั้นเอง สิ่งที่เป็นกุญแจของความสำเร็จก็คือ การถือลงทุน ระยะกลางและมีลงทุนระยะสั้นเล็กน้อย โดยไม่ต้องสนใจว่าราคาจะ ลงไปอีกหรือไม่ ควรจะคัทลอสรึยัง เพราะถ้าไปกังวลตรงนั้นมากเวลา กลับขึ้นมาก็จะทำให้เหมือนกับผิดทาง คือถือระยะกลางก็ทิ้งไว้เลยไม่ ต้องไปสนใจมัน ถ้าราคาลงมาเราก็เก็บ ถ้าราคาลงไปต่ำเราก็ซื้ออีก มันก็ไม่เสียหายเพราะทองมันก็คือทองสามารถเก็บไว้ได้ ส่วนฟันดาเมนทอลก็ดูจาก อย่างปีที่แล้วหุ้นมันไม่ดีคนก็เลย เอาเงินไปพักไว้ในทองคำซึ่งช่วงนั้นเองเป็นช่วงที่ผมตัดสินใจซื้อทอง เต็ ม ๆเลย ซึ่ ง ช่ ว งนั้ น ก็ มี ก ารพู ด ๆ กั น ว่ า ราคาทองจะไปถึ ง 1,000 เหรียญ แต่ผมก็ไม่ได้ดูทุกวันนะคือนานๆ ดูที ถ้ามันขึ้นก็โอ.เค. แปปี้ ถึง 1,000 เหรียญต่อออนซ์หรือใกล้ๆ 1,000 ก็ค่อยๆ ทยอยขาย เป็น การเล่ น แบบระยะกลาง-ยาวมากกว่ า สั้ น ๆ หากเกิ ด บางที มั น ผิ ด จังหวะขึ้นมามันจะเสียขบวนกันไปหมดเลย (ติดตามต่อฉบับหน้า)


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

ซื้อ PTT เมื่อราคาอ่อนตัว แนวโน้ม 2Q52 จะดีขึ้น QoQ: จากการฟื้ น ตั ว ของราคา ผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำมันและปิโตรเคมี จะช่วยให้ มีส่วนต่างกำไรที่ดีขึ้นทั้งในทุกธุรกิจ จาก 1) ราคาน้ำมันดูไบที่ปรับสูงขึ้นต่อ เนื่องจาก 46 USD/บาร์เรลในต้น 2Q52 มา อยู่ที่ 58 USD/บาร์เรลในปัจจุบันจะช่วยเพิ่ม รายได้ส่วนปิโตรเลียมของ PTTEP ให้ดีขึ้น จาก 1Q52 นอกจากที่ PTTEP มีปริมาณการ ขายเพิ่มขึ้น 2) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ คาดว่า ส่วน ต่างกำไรที่ดีขึ้นเพราะมีต้นทุนก๊าซฯ ที่ใช้ใน การผลิตในโรงแยกก๊าซฯ จะต่ำลงตามสูตร ราคา ขณะที่ราคาขายของโรงแยกก๊าซฯ จะ ปรับดีขึ้นตามราคาที่อิงราคาปิโตรเคมีที่สูง ขึ้น รวมทั้งปริมาณขายก๊าซฯ ยังมีแนวโน้ม ปรั บ ขึ้ น อยู่ ใ นระดั บ ใกล้ เ คี ย งกั บ ปี ก่ อ นที่ ~3,500 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต /วั น จาก3,280 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วันใน 1Q52 จากความ

Professional Station

หน้า 12

บล. สินเอเซีย แนะนำรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ราคาพื้นฐานที่ 224 บาท

ต้ อ งการใช้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของโรงไฟฟ้ า โรงแยก ก๊ า ซฯ ที่ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม ตามความ ต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และยังมี รายได้ เ พิ่ ม จากการปรั บ ค่ า ผ่ า นท่ อ จาก 19.745 บาท/ล้านบีทียู เป็น 21.767 บาท/ล้านบีทียูเริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. 52 3) ส่วนแบ่งกำไรจากโรงกลั่นและ ปิโตรเคมีคาดว่าจะดีขึ้นตามส่วนต่างราคา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี ทั้ ง สายโอเลฟิ น ส์ แ ละ อะโรเมติกส์ที่ราคาดีขึ้นมาก 4) รั บ รู้ ก ำไรจากธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น Straits Asia Resources (SAR) ถือทางอ้อม 28.26% เป็ น ไตรมาสแรก จึ ง คาดว่ า กำไร ปกติ 2Q52 จะดีขึ้นจาก 1Q52 คาดจะเห็นความชัดเจนเรื่องการ ควบรวมบริษัทในเครือปิโตรเคมีและการกลั่น ภายในสิ้นปี PTT อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการ

ควบรวมบริ ษั ท ในกลุ่ ม 4 บริ ษั ท คื อ TOP PTTAR IRPC และ PTTCH ว่าการควบรวม บริ ษั ท คู่ ใ ดที่ เ กิ ด Synergy และประโยชน์ สูงสุด ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนว่าบริษัท ใดจะควบรวมบริษัทใดปลายปี 52 นี้ แต่ขั้น ตอนในการควบรวมจนถึ ง การเข้ า ตลาดฯ หลักทรัพย์น่าจะอยู่ในช่วง 2H53 เพราะยังมี ขั้ น ต อ น ต้ อ ง ท ำ ต า ม ก ฏ เ ก ณ ฑ์ ตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องใช้เวลาพอสมควร แนะนำรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ราคา พื้นฐานปี 52 ที่ 224 บาท จากวิธี Sum of the Parts: ยังคงประมาณการกำไรปกติปี 52 ที่ 62,606 ล้านบาท คาดว่ากำไรจะเริ่มฟื้นขึ้น ตั้งแต่ 2Q52 และแผนการควบรวมธุรกิจโรง กลั่ น และปิ โ ตรเคมี จ ะช่ ว ยสร้ า งฐานความ แข็งแกร่งให้กับธุรกิจในช่วงขาลงในอนาคต แนะนำรอซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว

Photo Release

ตลท. “ร่วมยินดี ภาพลักษณ์ใหม่ บล.คันทรี่ กรุ๊ป” คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ คุณเกศรา มัญชุศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณ สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี กับ ศ.ประยูร จินดา ประดิษฐ์ ประธานกรรมการ และ คุณสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บล.คันทรี่ กรุ๊ป ในงาน แถลงข่าวเปลี่ยนชื่อบล. แอ๊ดคินซัน เป็น บล. คันทรี่ กรุ๊ป เพื่อสะท้อนกับภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่มีการบริการที่ครบวงจรและเป็น สากลยิ่งขึ้น ณ โถงนิทรรศการ อาคารตลท. เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

Gossip Station

พักใจซักครู่ สวัสดีค่ะพี่ที่รัก (ทุกคน)...ต้องสารภาพ ว่าวันนี้สตรอเบอรี่มีอาการไม่สบายนิดหน่อย เพลียๆ เหนื่อยๆ ไม่รู้ซิคะ..จู่ จู่ เกิดเหงาขึ้น มาซะงั้น..สงสัยจิตใต้สำนึก คงอยากจะมีหนุ่ม หล่อ สำอาง มาดามหัวใจซะละมั๊ง..ก็ด้วยเหตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว นี่ แ ห ล่ ะ ค่ ะ ท ำ ใ ห้ คนสวย ไม่ ไ ด้ ใ ส่ ใ จกั บ ความ เคลื่ อ นไหวของตลาดหุ้ น มาก นั ก ..เพราะคิ ด ว่ า วั น นี้ เ รามาเล่ า เรื่องอื่นที่อ่านแล้วรู้สึก ดี..ดี..กัน มั่งนะคะ วันนี้วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 เรื่องที่สตรอเบอรี่เอามานำ เสนอ...ก็คือเรื่อง แครอท ไข่ เม็ด กาแฟ ตั้งหม้อต้มน้ำทั้ง 3 ใบ จากนั้นใส่แครอทลงในหม้อ ใบแรก ใส่ไข่ไก่ลงในหม้อใบที่สอง ใส่ เ ม็ ด กาแฟที่ บ ดละเอี ย ด แล้วในหม้อใบที่สาม ปล่ อ ยให้ ต้ ม ทั้ ง หมด 15 นาที จากนั้ น นำสิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการต้ ม ออกมา แครอทซึ่ ง ก่ อ นต้ ม มี เ นื้ อ แข็งกลับนิ่มลง ไข่ไก่ซึ่งต้มก่อนมีเนื้อใน ที่อ่อนเหลว บัดนี้เนื้อในกลับแข็ง บัดนี้ผงกาแฟได้สลายไป แล้ว แต่น้ำที่ใช้ต้มกลับมีสีและกลิ่นหอมของ กาแฟ เปรียบได้กับชีวิตของคนเรา ซึ่งไม่ได้ง่าย เสมอไปและไม่ได้ราบรื่นอยู่เสมอ บางครั้งชีวิตก็มี อุปสรรค

อาจมี บ างอย่ า งที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่ เ รา คาดหวัง อาจมีใครที่เขาไม่ปฏิบัติกับเราอย่างที่ เราอยากให้เขาทำ เราอาจทำงานหนักแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ตาม ที่ ต้ อ งการและเมื่ อ พบกั บ อุ ป สรรค เราจะเป็ น อย่างไร ลองคิดกลับไปที่เรื่องหม้อต้มน้ำ

น้ ำ เดื อ ดเปรี ย บเสมื อ นอุ ป สรรคใน ชีวิตของคนเรา เราอาจเหมือนแครอท ที่ก่อนจะพบ กับอุปสรรค มีความเข้มแข็งและยืนเหยัด แต่ หลั ง จากพบกั บ อุ ป สรรคแล้ ว กลั บ อ่ อ น ปวกเปียก รู้สึกเหนื่อยล้า สิ้นหวังและล้มเลิก ความตั้งใจ หมดสิ้นความพยายามที่จะต่อสู้ ต่อไป..จงอย่าเป็นเหมือนแครอท เราอาจเป็นเหมือนไข่ ที่เริ่มต้นด้วยจิตใจ ที่อ่อนโยนอ่อนไหว แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคนที่ แข็งกร้าน ไร้ความรู้สึก เกลียดชังผู้อื่นไม่ชอบตัว

หน้า 13

เอง กลายเป็นคนที่ไร้หัวใจ ไร้ความรู้สึกที่อ่อนโยน มีแต่ความขมขื่น ..จงอย่าเป็นเหมือนไข่ เราอาจจะเป็นเหมือนเม็ดกาแฟ น้ำเดือด ไม่ได้เปลี่ยนผงกาแฟ แต่ผงกาแฟกลับทำให้น้ำ เปลี่ยนไป น้ำเปลี่ยนไปเพราะผงกาแฟ ทั้งสี กลิ่น และรสชาติ น้ำยิ่งร้อน กาแฟก็ยิ่งมีรสชาติดีขึ้น.. เราอาจเลือกเป็นเม็ดกาแฟ รู้จัก จะใช้ ป ระโยชน์ จ ากอุ ป สรรคที่ เ ราชอบ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างสมความรู้ ทักษะ และความสามารถใหม่ๆ มีประสบการณ์ มากขึ้น ทำให้สิ่งแวดล้อมมรอบข้างดีขึ้น การที่ เ ราจะประสบความสำเร็ จ ได้ เรา ต้องพยายามอย่างไม่ลดละ ต้องเชื่อและ ศรัทธาในสิ่งที่เราต้องพยายามอย่างไม่ ลดละ ต้องเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เราทำ ไม่ ย่ อ ท้ อ มี ค วามอดทน และพากเพี ย ร พยายาม จงระลึกไว้เสมอว่าปัญหาและ อุปสรรค ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น เก่งขึ้น และ แกร่งกล้าขึ้น ในยามที่เราพบอุปสรรค เราเลือกที่จะเป็นอะไร ..เรา อยากจะเป็น แครอท ไข่ หรือกาแฟ ต้องตัดสินใจเองจ๊ะ มาค่ะ..เข้าสู่เรื่องหุ้นบ้าง..ประ เดี๋ ย วโดนพี่ ๆ จั ด การสวดให้ พ รกั น ยกใหญ่...เอาเป็นว่าช่วงนี้คงต้องพักซัก ยก จั บ ตาดู ส ถานการณ์ กั น ซั ก ครู่...บังเอิญว่า คนสวยได้ยินขาใหญ่เค้ากระซิบ กั น เบาๆ (แต่ หู ดี . .ก็ เ ลยแอบได้ ยิ น ) ให้ ถ อย สำหรับหุ้นบิ๊กแคปไปก่อน ...ใครเชื่อรายใหญ่ ก็ แนะนำให้ ช ะลอค่ ะ แต่ ใ ครที่ เ ชื่ อ สตรอเบอรี่ . .ก็ บอกว่าที่มีอยู่แล้วคงไม่เสียหายมากนัก และถ้า ตลาดถอยจริง ก็อย่าลืมแอบเก็บหุ้นเข้าพอร์ต ด้วยนะ..เพราะผู้นำตลาดอย่างพอร์ตต่างชาติ ยังซื้อสุทธิซิคะที่รัก


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้คาด ว่าหากไม่สามารถยืนที่แนวรับ 548 จุดได้ มีโอกาสลงต่อ โดยมีแนวรับถัดไป 540 จุด ซึ่ ง บรรยา กาศกา รลงทุ น ในช่ ว งนี้ เ ป็ น ใน ลั ก ษณะแ กว่ ง ตั ว เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ข่ า ว ใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนการลงทุน แต่อาจ จะได้เห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้างในหุ้นราย ตั ว บ้ า ง ส่ ว นประเ ด็ น ที่ ต้ อ งจั บ ตา คื อ ตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีผลต่อดัชนีฯ ให้ แนวต้านไว้ที่ 556 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ น่า จะปรับฐาน เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวก ใหม่ๆ มาหนุนดัชนีฯ ซึ่งเชื่อว่าจะมีความ เคลื่ อ นไหวไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ตลาดฯ ต่างประเทศ รวมทั้งทางเทคนิค คาดว่าจะลงมาปิด Gap ที่ 540 จุด ดั ง นั้ น จึ ง แนะนำ Take Profit ทั้งนี้ ประเมินแนวรับอยู่ที่ 535 จุด ส่วน แนวต้านอยู่ที่ 560 จุด

หน้า 14

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ คาด ว่ า น่ า จะมี แ รงขา ยออก มาอย่ า งต่ อ เนื่องจากวานนี้ เนื่องจากวอลุ่มการซื้อขาย ช่วงนี้เริ่มลดลง ผิดจากก่อนหน้านี้ที่มีวอ ลุ่ ม เทรด เฉลี่ ย 3 หมื่ น ล้ า นบาท ต่ อ วั น ดังนั้นการลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวัง มากขึ้ น ส่ ว นประ เด็ น ที่ ต้ อ งติ ด ตามคื อ ตลาดหุ้นต่างประเทศ กลยุ ท ธ์ ล งทุ น ตามก รอบแ นวรั บ 540-537 จุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 557 จุด

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

Data Station

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หน้า 17


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปัจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปิดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 131 ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.00 10.00 11.00 14.00

16.00 19.00 20.40

หน้า 27

ประจำวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2552

กรุงเทพธุรกิจ กำหนดการสัมมนา “Thailand Green Move…Green Energy” โรงแรมพูลแมนขอนแก่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้น นานาชาติ ครั้งที่ 2 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดงานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 33” รอยัล พารากอน ฮอลล์ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีและบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไอทีดี แถลงข่าวการมาเยือน ประเทศไทยของ ดร. จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ และเปิดตัวหนังสือ “เส้นทางสู่ขุมทอง” และ “ความสำเร็จ สร้างได้ทุกวัน” หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บีม โกลบอล จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกระดานโต้คลื่นนานาชาติ ประจำปี 2552 อัมรินทร์พลาซ่า อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จัดปาร์ตี้ฉลองเปิดแคมเปญใหม่ โรงแรม Eugenia การแสดงละครเวทีอารมณ์ขัน “สมรสประแป้ง” อักษรา เธียเตอร์

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-- พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-- เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน-- -ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปิยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-- ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เป็นหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ป็นการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว

Investor_station 22 พ.ค.2552  

อ่านก่อนลงทุน รู้ก่อนซื้อหุ้น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you