Page 1

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

5 6 7 8

News Station

เจแปนแอร์ไลน์สขอกูฉุกเฉิน 2 พันลานดอลล์ จับตา TRC อาจมีขา วดีเรือ่ งงานตางประเทศ ของเขา ACL นายกฯฟนธงศก.ปนี้รอแรติดลบ2-5%

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

ดร.เกษรา เผย เสนาฯ ยังไมรบี เขาตลาด พุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

BBL-KBANK-SCB แจมเสมอ

โบรกฯ ชี้เปนของดีแนะเก็บสถานเดียว หลังแบงก์แห่ประกาศงบQ1/52 โบรกเกอร์พบ 3 เทพ BBL-KBANK-SCB ยัง ครองความเปนหุ้นทรงคุณค่า มองธนาคารกรุงเทพ แม้จะกำไรต่ำกว่าคาด ทว่าราคาบน กระดานสุดจูงใจแถมต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี จึงบอกให้นักลงทุนซื้อด้วยราคาเปาหมาย 88 บาท ส่วนธนาคารกสิกรไทย ผลงานใช้ได้แม้มีภาระ NPLอยู่บ้าง แต่ไม่ได้มากจน น่ากลัวจึงให้ซื้อด้วยเปาหมาย 68 บาท ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่หลุดฟอร์มหุ้นเด่น กำไรน่าพอใจเลยแนะซื้อต่อไป ประเมินราคาพื้นฐาน 67.20 บาท ต‡อหนˆา 3

12

Professional Station DELTA เลยจุดแหงความเสี่ยงแลว

13

Basuka Never Dies CPALL หนึง่ ในใจ

14

มองหุˆนจากเซียน อีกสักพักคอยบวก

15

Data Station

QH เบลอพิ ษ ศก.เพ อ มี เ เววกำไรลด ฟากเซียนหุนยังกัดฟนเชียรซื้อ ใหเปาหมาย 1.20-1.35 บ.

QH หวั่นรายได้ปนี้หดจากปก่อนที่ทำได้ 1.07 หมื่นล้าน หลังเห็น เเววยอดขายตกชัด ตามกระเเสเศรษฐกิจห่วย การเมืองแย่ พร้อมเกรงกำไร ลดตามไปด้วย ฟากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ชี้ ภาพรวมอสังหาฯ ยังอาจกำไร ดร็ อ ป เเต่ ยั ง กั ด ฟ น เชี ย ร์ ซื้ อ ลงทุ น ควอลิ ตี้ เ ฮ้ า ส์ โดยให้ ร าคาเป า หมายที่ 1.20-1.35 บาท ด้วยพื้นฐานแกร่ง จ่ายปนผลสูงราว 8-10% ต‡อหนˆา 3

ใกลถงึ ฤกษ TT&T เลือกผูท  ำแผนฟน  ฟูอก ี ครัง้ สัปดาหหนาเจาหนีน ้ ด ั หารือ หวัง บ. พี แพลนเนอร เขาจัดการ

คบพี่เสือไว ไมผิดหวัง “ณฐาภพ วงศวรการ”

ตอนที่ 3

ต‡อหนˆา 11

ใกล้ครบ 40 วัน นับจากที่ศาลล้มละลายกลางกำหนดให้ TT&T และเจ้า หนี้ทั้งหลาย หาเจ้าภาพและแนวทางการทำแผนฟนฟูกิจการ หลังบทสรุปเมื่อ วันที่ 8 เมษาฯ ศาลส่ายหน้าไม่เห็นชอบให้ตัวบริษัทฯ ดำเนินการเอง ขณะที่กลุ่ม เจ้าหนี้จะส่งตัวแทนนัดถกกันสัปดาห์หน้า ประสงค์ดันเกมให้ พี แพลนเนอร์ มา รับหน้าที่ไป ตัดกังวลโอกาสเกิดกรณีแฮร์คัตหนี้ ขณะที่ในฝงราคาหุ้นสัญญาณ ยังไม่ดี นักเทคนิคเห็นเปนขาลงชัดเจน ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

CRANE

หน้า 2

ด (มหาชน) บริษัท ชูไก จำกั ฒน์ 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7 เลขที่ 42/62 หมู่ที่ 14 ซอยจรรยาวั ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 42/51 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 68/55 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552 โดยระบุว่า กำไรสุทธิใน BBL-KBANK-SCB (ต่อจากหน้า 1) ฝ า ยวิ เ คราะห์ ห ลั กทรั พย์ ไตรมาส 1/52 ค่อนข้างใกล้เคียง บล.เคจี ไ อ (ประเทศไทย) ให้ ค ำ กับที่คาด NPL ก่อตัวเพิ่มตามคาด แนะนำการลงทุ น หุ้ น BBL หลั ง แต่ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้ ความ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/52 ที่ กังวลระยะสั้นถึงระยะกลางซึ่งอาจ 4.9 พั น ล้ า นบาท ลดลง 13.5% จะยังกดดันหุ้นยังอยู่ที่ผลกระทบ YoY และ 7.6% QoQ ผลประกอบ จากปญหาทางการเมืองในปจจุบัน การต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจาก ในระยะยาว โดยยั ง คงประมาณ การตั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยสำรองที่ สู ง เกิ น การกำไรของเราและยั ง เชื่ อ ว่ า ที่ คาด ส่วนต่างดอกเบี้ยต่ำกว่าคาด ระดั บ ป จ จุ บั น หุ้ น ได้ ส ะท้ อ นถึ ง และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่สูง ข่ า วร้ า ยต่ า งๆ ไว้ แ ล้ ว พอสมควร กว่าคาด กำไรลดลง YoY เกิดจาก เนื่ อ งจากมี ก ารซื้ อ ขายที่ ร ะดั บ ต่ ำ ส่ ว นต่ า งดอกเบี้ ย ที่ ล ดลงและ ค่าใช้จ่ายสำรองสูงขึ้น ส่วนที่ทำให้ ลดลงQoQ เกิดจากส่วนต่างดอก เบี้ยที่ลดลงและอัตราภาษีที่สูงขึ้น โดยระบุ ว่ า ผลประกอบ การของ BBL ในรอบ 3 เดือนแรก ของป 52 คิ ด เป น 24.0% ของ ประมาณการตลอดป ข องฝ า ย วิเคราะห์ ขณะที่ราคาหุ้นมีการซื้อ ขายในระดั บ ที่ ต่ ำ กว่ า มู ล ค่ า ทาง บัญชี โดยอยู่ที่ 0.8 เท่าของ BV ป 52 อย่างไรก็ดีให้คำแนะนำ ‘ซื้อ’ โดย มีราคาเปาหมายในป 52 ที่ 88 บาท สำหรั บ KBANK หลั ง รายงานกำไรไตรมาส 1/52 ที่ 3.8 พั น ล้ า นบาท ลดลง 14.4% YoY แต่เพิ่มขึ้น 36.2% QoQ ซึ่งได้รับ ผลกระทบจากส่วนต่างดอกเบี้ยที่ ลดลงมากถึง 51.3 bps YoY ใน ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำรองเพิ่ม 25.8% YoY กำไรเพิ่ ม QoQ เนื่ อ งจาก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 21.0% QoQ ตามฤดู ก าลและ อัตราภาษีลดลงเหลือ 30.0% จาก 36.0% ในไตรมาสก่อน

QH เบลอพิษ

(ต่อจากหน้า 1)

นายรั ต น์ พานิ ช พั น ธ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH กล่าวว่า ประเมินรายได้ในป 52 จ ะ ต่ ำ ก ว่ า ป ก่ อ น ที่ มี ร า ย ไ ด้ 10,716 ล้านบาท ผลกระทบจาก ปญหาเศรษฐกิจและสถานการณ์ การเมืองในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าราย ได้ของบริษัทฯ จะกลับมาสู่ปกติ

ในป 53 ใกล้เคียงป 51 เนื่องจาก บริษัทจะมียอดการโอนโครงการ คอนโดฯ ที่ตากสิน และหลังสวน มูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท “สถานการณ์ ก ารเมื อ ง และเศรษฐกิ จ ทำให้ กั ง วลต่ อ แผนการเปดโครงการช่วงไตรมาส 3 จำนวน 8 โครงการ และปญหา นี้ อาจส่งผลให้ยอดขาย ส่วนกำไร ก็ อ า จ จ ะ เ ห็ น ก า ร ป รั บ ล ด ล ง เช่นกัน” นายรัตน์ กล่าว พร้ อ มกั น นี้ คาดว่ า Print

Next Page

News Station

หน้า 3

กว่ า ราคาบั ญ ชี ที่ เ พี ย ง 0.94 เท่ า ของค่า BV52 ซึ่งยังเปนระดับใกล้ ค่ า เฉลี่ ย ต่ ำ สุ ด ในช่ ว งวิ ก ฤตทาง การเงิ น ของเอเชี ย ในป 2541 คง แนะนำ ‘ซื้อ’ โดยมีราคาพื้นฐานที่ 68.00 บาท และ SCB หลั ง รายงาน กำไรสุทธิไตรมาส 1/52 ที่ 5.6 พัน ล้านบาท ลดลง 18.3% YoY แต่ เพิ่ ม ขึ้ น 39.3% QoQ สู ง กว่ า ประมาณการของเรา18% จาก ค่าใช้จ่ายสำรองที่ต่ำกว่าคาด รวม

ถึ ง ความสามารถในการจั ด การ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพและอั ต ราภาษี ที่ ต่ ำ กว่ า คาดเพี ย ง 23.2% เที ย บกั บ ประมาณการที่ 30% ทั้ ง นี้ ก ำไร ลดลง YoY จากค่าใช้จ่ายสำรองที่ สู ง ขึ้ น ส่ ว นต่ า งดอกเบี้ ย ที่ ล ดลง และกำไรจากการลงทุ น ที่ ล ดลง ตั ว เลขเพิ่ ม ขึ้ น QoQ จาก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานที่ ลดลง กำไรจากการลงทุ น ที่ เพิ่มขึ้น และอัตราภาษีที่ลดลง ใน ด้านการดำเนินงาน กำไรจากการ ดำเนินงาน (pre-tax PPOP) อยู่ที่ 8.5 พั น ล้ า นบาท ซึ่ ง สู ง กว่ า ประมาณการของเรา 3% โดยระบุความเห็นว่า กำไร ในรอบ 3 เดือนแรกของ SCB คิด เป น 26.0% ของประมาณการ ตลอดป ขณะที่ยังเลือก SCB เปน หนึ่งในหุ้นเด่นโดยมีราคาพื้นฐาน ในป 2552 ที่ 67.2 บาท

บริ ษั ท ฯ อาจจะออกหุ้ น กู้ ใ น ไตรมาส 3 จำนวน 1.25 พันล้าน บาท อายุ 3 ป จากวงเงินกู้ที่เหลือ 2.5 พันล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำกว่า 5% ถื อ ว่ า ต้ น ทุ น ต่ ำ กว่ า ธนาคาร เพื่อนำมารีไฟแนนซ์ ขณะเดียวกัน อยู่ระหว่างการเจรจาขอกู้เงินจาก สาถาบันการเงิน 1 ราย วงเงิน 1-2 พันล้านบาท เพื่อมาทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่ครบ ด้านนายรณกฤต สารินวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝายวิเคราะห์

บล.แอดคินซัน กล่าวว่า ภาพรวม อุตสาหกรรมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ยั ง ถื อ ว่ า มี ฐ านกำไรค่ อ นข้ า งดี เเต่ อ าจลดลงจากป 2551 เช่ น เดียวกับ QH ซึ่งผลประกอบการ ยังอยู่ในระดับค่อนข้างดี เนื่องจาก ยังสามารถจ่ายปนผล 8-10% จึง เ เ น ะ น ำ ล ง ทุ น ร ะ ย ะ ย า ว หุ้ น ดั ง กล่ า ว ซื้ อ เมื่ อ อ่ อ นตั ว โดยมี ราคาพื้นฐานที่ 1.20 บาท

Previos Page

First Page

ต‡อหนˆา 4


News Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552 QH เบลอพิษ (ต่อจากหน้า 1) ขณะที่ฝายวิเคราะห์หลัก “เนื่ อ งจากเป น ช่ ว งต้ น ป ทรัพย์สถาบันวิจัยนครหลวงไทย จึ ง ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนในผล (SCRI) ประมาณการรายได้ ป ประกอบการว่ า QH จะมี ร ายได้ 2552 ของ QH เท่ า กั บ 10,428 ลดลงหรื อ ไม่ แต่ ใ นภาพรวมนั้ น ล้านบาท และคาดว่ากำไรสุทธิจะ ผลกระทบจากจี ดี พี ที่ มี เ เนวโน้ ม เท่ากับ 1,331 ล้านบาท โดยให้คำ ลดลง ทำให้ปริมาณความต้องการ แนะนำการลงทุนเปน “ซื้อ” ราคา ที่ อ ยู่ อ าศั ย ย่ อ มชะลอตั ว ได้ ” นั ก ที่เหมาะสมเท่ากับ 1.35 บาท ส่วน วิเคราะห์ กล่าว ราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ 0.95 บาท

ใกลถึงฤกษ์

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานความ เคลื่ อ นไหวราคาหุ้ น บริ ษั ท ที ที แอนด์ที จำกัด (มหาชน) หรือ TT&T ได้ปรับขึ้นอย่างชัดเจนในการซื้อ ขายภาคเช้าวันที่ 21 เมษายน ที่ ผ่านมา ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะค่อยๆ อ่อนตัวลง แต่ก็ยังสามารถปดใน แดนบวกด้ ว ยราคา 0.58 บาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.01 บาท หรื อ 1.75% มูลค่าซื้อขาย 40.97 ล้านบาท ขณะที่ นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทั พ ย์ ท างเทคนิ ค บล. ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) ประเมินว่า ราคา หุ้นกำลังอยู่ในช่วงอ่อนตัว จึงต้อง ระวั ง ในการเก็ ง กำไร ส่ ว นกรอบ การเคลื่อนไหวหุ้นมีแนวรับที่ 0.52 แนวต้านที่ 0.63 บาท อนึ่ ง วานนี้ แ หล่ ง ข่ า วเจ้ า หนี้ของ TT&T ระบุว่า สัปดาห์หน้า

หน้า 4

ตั ว แทนกลุ่ ม เจ้ า หนี้ จ ะประชุ ม กั น แ ล ะ บ ริ ห า ร แ ผ น ฟ น ฟู กิ จ ก า ร มีการขอลดหนี้ก็ได้ซึ่งกลุ่มเจ้าหนี้ ก่ อ นเพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการ ขณะที่กังวลว่า หากให้บริษัทฯ ทำ จะไม่ได้รับประโยชน์ ฟ น ฟู กิ จ การของ TT&T หลั ง จาก แผนฟนฟูเองผลที่ออกมาก็อาจจะ ศาลไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การผลการ โหวตของเจ้าหนี้ในรอบแรกให้แต่ง ตั้ ง TT&T เป น ผู้ บ ริ ห ารแผนเอง และสั่ ง ให้ มี ก ารโหวตใหม่ ภ ายใน 40 วัน (นับจากวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่าน มาที่ ศ าลล้ ม ละลายกลางไม่ เ ห็ น ชอบกรณี TT&T ขอเปนผู้บริหาร แผนฟ น ฟู กิ จ การเอง และสั่ ง ให้ มี การประชุมเจ้าหน้าที่โหวตเลือกผู้ บริหารแผนใหม่) ทั้ ง นี้ กลุ่ ม เจ้ า หนี้ ที่ ประกอบด้วยสถาบันการเงินและ ก อ ง ทุ น เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ยื น ยั น ต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท พี แพลนเนอร์ ของนายพิ สิ ฐ ลี้ อ าธรรม อดี ต ผู้ บริหารของ TT&T เปนผู้จัดทำแผน

Print

Next Page

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 5

เซี ย เริ่ ม ชะลอลงอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ในไตรมาส รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า แรกป 20096 หลังจากมีกระแสเงินทุนไหลออก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย หรือ เอดีบีระบุว่า อย่างมากในครึ่งปหลังของป 2008 ตลาดเงิ น ตลาดทุ น ของตลาดเกิ ด ใหม่ ใ น ภูมิภาคเอเซียเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น และจะ โกลด์แมนแซคส์คาดราคาน้ำมันดีดขึ้นเปน 65 ดอลล์สิ้นป รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ตลาดเกิ ด ใหม่ ภูมิภาคเอเซียจะเปนปจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจ โกลด์แมนแซคส์กรุปคาดว่า ราคาน้ำมันดิบจะ ลดลงแตะระดับ 45 ดอลลาร์/บาร์เรล ก่อนฟนตัว โลกฟนตัว อย่างไรก็ตาม เอดีบีระบุว่า ขณะนี้ยังคง ขึ้นมาอยู่ที่ 65 ดอลลาร์/บาร์เรลในสิ้นปนี้ โดยฝายวิจัยตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โกลด์ ไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนว่า การฟนตัวของ ตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดอัตรา แมนแซคส์ ร ะบุ ว่ า ในระยะสั้ น ราคาน้ ำ มั น ดิ บ แลกเปลี่ยนของตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคเอเซียจะ เวสต์ เ ท็ ก ซั ส จะลดลงจากป จ จั ย ด้ า นความ ต้องการที่ยังชะลอตามภาวะเศรษฐกิจ ก่อนจะ ใช้ระยะเวลาเพียงใด ‘ตลาดเงินตลาดทุนเอเซียได้รับผลกระทบ ฟนอย่างชัดเจนในสิ้นปนี้ ‘ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับเปนผลจากความ จากวิกฤตการเงินโลกมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ในเอเซียหลาย ต้องการที่ลดลง โดยขณะนี้ความต้องการน้ำมัน ประเทศยังคงขยายตัวได้ในปนี้ ขณะเศรษฐกิจ ในสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับแต่เดือน ของประเทศที่พัฒนาแล้วเผชิญภาวะถดถอย ตุลาคมป 2008 ขณะที่ความต้องการน้ำมันในจีน ดังนี้ ตลาดเงินตลาดทุนของภูมิภาคเอเซียจึงน่า และในประเทศนอกกลุ่มโออีซีดีอยู่ในระดับใกล้ จะอยู่ ใ นสถานะที่ ดี ก ว่ า ตลาดเงิ น อี ก หลาย เคี ย งกั บ ป ที่ ผ่ า นมา’ นายเดวิ ด กรี ลี และนาย ภู มิ ภ าคในโลก’ นายจง-หวา ลี หั ว หน้ า ฝ า ย เจฟฟรี่ คูร์รี่นักวิเคราะห์โกลด์แมนแซคส์ระบุ อย่างไรก็ตาม โกลด์แมนแซคส์คาดว่า เศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าคของเอดี บี ใ นรายงาน สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟนตัว เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ภูมิภาคเอเซีย นอกจากนี้ ในรายงานของเอดีบียังระบุ จะกระตุ้นให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 65 ด้วยว่า กระแสเงินทุนไหลออกจากภูมิภาคเอ ดอลลาร์/บาร์เรลได้ในสิ้นปนี้

เอดีบีชี้ตลาดเงิน-ทุนตลาดเกิดใหมยานเอเซียเริ่มฟน

ขาวตางประเทศ เจแปนแอร์ไลน์สขอกูฉุกเฉิน 2 พันลานดอลล์ รายงานข่ า วต่ า งประเทศ ระบุ ว่ า เจแปนแอร์ ไ ลน์ ส คอร์ ป สายการบิ น รายใหญ่ อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเซีย ขอเงินกู้ฉุกเฉินจาก รัฐบาลญี่ปุนจำนวน 200 พันล้านเยน (2 พันล้าน ดอลลาร์) หลังอุตสาหกรรมการบินซบเซาส่งผล ให้ขาดสภาพคล่อง โดยเจแปนแอร์ไลน์สได้ขอเงินกู้ฉุกเฉิน จากรัฐบาลญี่ปุนผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง ประเทศญี่ปุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ประกอบกับ บริ ษั ท มี หุ้ น กู้ ว งเงิ น 35 พั น ล้ า นเยนที่ จ ะครบ กำหนดชำระในอีก 4 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ ในปบัญชี 2008 ที่ผ่านมา เจแปน แอร์ไลน์สขาดทุนสุทธิ 34 พันล้านเยน หลังได้รับ ผลกระทบจากความต้องการในอุตสาหกรรมการ บินที่ตกต่ำ ขณะที่ เ มื่ อ เดื อ นธั น วาคมป ที่ ผ่ า นมา จำนวนผู้โดยสารสายการบินเจแปนแอร์ไลน์สลด ลง 18.2% สูงสุดนับแต่เดือนสิงหาคมป 2003

TRC แอบวิ่ง! จับตาอาจมีขาวดีเรื่องงานตางประเทศ TRC ยังวิ่งตอ แถมมูลคาการซื้อขายหนุนแนน เซียนเทคนิคเชียร เก็งกำไรสุดลิ่ม ขณะที่เซียนพื้นฐานแนะนำซื้อ เหตุราคาเหมาะสมยังยืนเหนือ 3 บาท ดานแหลงขาวจากวงการกอสรางสงซิก TRC อาจมีขาวเรื่องงานตาง ประเทศ เพราะนาจะทราบผลงานที่เขารวมประมูลในโอมานแลว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจราคา หุ้นบนกระดานวานนี้พบว่า ราคาหุ้นบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ได้ไต่ ระดับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อน อีกครั้ง ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเริ่มหนาแน่นขึ้น เจ้าหน้าที่ฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.สิน เอเซีย เปดเผยว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น TRC เริ่มมีสัญญาณบวกเข้ามาสนับสนุนตั้งแต่หลายวัน ก่ อ น โดยจากการรวบรวมความเคลื่ อ นไหวของ ราคาหุ้ น TRC ในช่ ว ง 4 วั น ทำการที่ ผ่ า นมา (16-21 เม.ย.52) พบว่าราคาหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552 ปดตลาดที่ 2.14 บาท เปรียบ เทียบกับราคาสูงสุดวานนี้ที่ 2.26 บาท ปรากฎว่า ปรับขึ้น 0.12 บาท หรือ 5.60% อย่างไรก็ตาม หลัง

จากนั้นราคาหุ้นก็อ่อนตัวลงมาปดการซื้อขายวาน นี้ที่ 2.22 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท ในขณะที่มูลค่า การซื้อขายเริ่มหนาตาขึ้นที่ 10.57 ลบ. ดังนั้นจึง แนะนำนั ก ลงทุ น เล่ น เก็ ง กำไร เพราะราคาหุ้ น ดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่ดี โดยให้แนวรับไว้ที่ 2.16 บาท ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 2.30 บาท ด้านสถาบันวิจัยนครหลวงไทย ได้ออกบท วิเคราะห์ถึง TRC ว่าแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม ตามปจจัยพื้นฐาน เท่ากับ 3.04 บาท โดยมองว่า การเติบโตของ TRC ในป 2552 คาดมีกำไรสุทธิ เติ บ โต 8%yoy เป น 136ล้ า นบาท และฐานะ การเงินที่แข็งแกร่ง บวกกับสภาพคล่องทางการเงิน ที่เหมาะสม ทำให้ TRC สามารถจ่ายเงินปนผลได้ สม่ำเสมอ 7 - 8 % ต่อป และเพียงพอสำหรับการ

Print

Next Page

Previos Page

ลงทุนใน Getabec ทั้งนี้ SCRI เลือกประเมินมูลค่า หุ้นโดยวิธี Sum of the part ได้มูลค่าเหมาะสม ตามปจจัยพื้นฐาน เท่ากับ 3.04 บาท/หุ้น และมี Upside สูงถึง 37% ดังนั้น แนะนำ “ซื้อ” ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการรับเหมาก่อสร้าง กล่าวว่า เชื่อว่าในเร็วๆ นี้ TRC น่าจะมีข่าวดีใน เรื่องงานต่างประเทศ เนื่องจากก่อนหน้านี้ TRC ได้ ร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประมูล งานในประเทศโอมาน และขณะนี้น่าจะทราบผล การประมูลแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า จะทราบผลการประมูลประมาณปลายไตรมาสที่ 1ถึงต้นไตรมาสที่ 2 ดังนั้นอาจจะมีนักลงทุนเข้ามา เก็งกำไรรับข่าวดังกล่าวได้

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 6

ของเข า ACL ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ACL เมื่อวานนี้นับเปนสิ่งที่ไม่ได้เกิด ขึ้นบ่อยๆ ซึ่งในช่วงบ่าย 2 ครึ่งยังไม่ทันถึงดี ระดับราคาได้ถีบตัวเองลอยสูงขึ้น ติดจรวดพร้อมด้วยแรงซื้อสนับสนุนที่ทะลักเข้ามาอย่างกับหนังสงครามโลก และเพียงไม่กี่จังหวะเต้นของหัวใจ ระดับราคาก็ขึ้นไปไกลที่ 2.74 บาทได้ ขณะที่ก่อนหน้านั้นไม่กี่นาทีราคาเพิ่งอยู่แค่ 2.20 บาท เท่านั้น มิหนำซ้ำในอีก ไม่กี่นาทีต่อมา (หมด ...หมด ..หมด..หมด หมดแล้ว) พอเข็มนาฬกาชี้ไปที่หน้า ปดเวลา 14.40 น. ตรง ราคาบนกระดานก็สำแดงเดชกระทุ้งตัวเองชนเพดาน จนไม่เหลือช่องให้ออฟเฟอร์ต่อไปทำราคาสุดท้ายและนับเปนราคาสูงสุดของ วันรวมถึงเปนราคาที่สูงที่สุดที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยอนุญาตให้บวกได้ตาม กติ ก าที่ 2.80 บาท หรื อ บวกจากวั น ก่ อ นหน้ า 0.64 บาท คิ ด เป น การ เปลี่ยนแปลง 29.63% จบวันด้วยมูลค่าซื้อขาย 152.33 ล้านบาท ทั้งๆ โดย ปกติหุ้นตัวนี้วันไหนซื้อขายได้มากถึง 50 ล้านบาทก็นับว่าแปลกแล้ว อย่างไรก็ตาม ในมีกระแสข่าวว่า การปรับตัวขึ้นของหุ้นครั้งนี้นั้นน่า จะเกิ ด จากการเก็ ง กำไรประเด็ น ที่ ยื ด เยื้ อ กั น มาแสนนานคื อ ดี ล ที่ ธ นาคาร กรุงเทพต้องการขายหุ้น ACL ที่ถืออยู่ในมือให้ธนาคารจีนที่ชื่อ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ซึ่งยังติดปญหาเกี่ยวกับข้อกฏหมายอยู่ แต่มาวันนี้เมื่อมันเห็นกันอยู่ว่าอาการหุ้นมันออกมาแปลกๆ มันก็น่าจะมีข่าว ดีๆ อะไรตามกันออกมาให้เปนบ้างล่ะ สำหรับมุมมองทางเทคนิคนักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา ประเมิน แนวโน้มราคาหุ้นวันนี้ว่า จากการที่ราคาหุ้นวานนี้ปรับตัวขึ้นแรงมากทะลุ ระดับกรอบทางเทคนิคไปแล้ว จึงแนะนำให้นักลงทุนที่สนใจรอซื้อที่แนวรับโดย ให้ที่ 2.50 บาท ส่วนแนวต้านมองที่ 3.00 บาท

ACL Financial Data

ง บ ป 5 1 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/12/2551 Asset 70,987.88 Liabilities 58,376.46 Equity 12,504.91 Paid-up Capital 15,904.53 Revenue 3,696.19 Net Profit 370.65 EPS(Baht) 0.34 ROA(%) 0.82 ROE(%) 3.01 Net Profit Margin(%) 10.03

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

466.38

+0.10

+0.02

328.02

-0.47

-0.14

698.45

-0.58

-0.08

157.23

-0.33

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

-0.21 14,886.30 159.09

21/04/2552

16:59:50

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,145.81

3,426.28

-280.47

(21.13%)

(23.02%)

Foreign

1,992.12

2,626.73

(13.38%)

(17.65%)

9,748.36

8,833.28

(65.49%)

(59.34%)

Local

-634.61

+915.08

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 17/04/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. 0.13 2.21 N.A. 2,349.91

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 08/04/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. KENDALL COURT VALUE PTE.LTD. 3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 4. GOLDMAN SACHS & CO 5. นายจรินทร พงศไพโรจน

ลี ล าเทพ

306,264,561

(28.15%)

60,000,000

(5.52%)

47,743,584

(4.39%)

45,587,194

(4.19%)

38,752,694

(3.56%)

ดีใจจังที่ตลาดหุ้นไทยวานนี้ยังสามารถยืนขาแข็งกลับมาบวกได้เล็กๆ ในที่สุดซึ่งไม่ว่าใครจะซื้อ หรือขาย แต่บทสรุปที่ออกมามันชี้ชัดๆ ว่า ที่ว่างสำหรับสิงห์ปนไวยังมีอยู่ ซื้อเช้าขายบ่าย ซื้อบ่ายขายเย็น ซื้อเย็นขายวันพรุ่งนี้ หรือกระทั่งกลยุทธ์ซื้อปุบขายปบเหล่านี้สามารถใช้ได้เสมอในทุกภาวะตลาด ส่วนใครที่ ชอบการถือยาวในหุ้นพื้นฐานดีก็ต้องใจแข็งเข้าไว้ เวลาทองที่แท้จริงยังไม่โผล่ก็ต้องอดทนกันไปก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้มีหุ้นพื้นฐานดีขนาดเล็กอยู่ตัวหนึ่งที่ขึ้นสูงในพริบตาด้วยลีลาขั้นเทพ ซึ่งนั้น ก็คือ ACL ซึ่งจากร่องรอยการทะยานฟาคราวนี้มาแบบเงียบๆ แต่จบแบบก้องกังวาน หลายวันก่อนก็ขึ้นๆ ลงๆ ตามปกติ ครั้นมาโดดเด่นเอาเมื่อระฆังครึ่งบ่ายเคาะดังขึ้นก็พลิกบวกได้เกินปกติทั้งที่ช่วงเช้าก็ไม่อะไร พิเศษ ไม่เพียงเท่านั้นหุ้นบุริมสิทธิ์ ACL หรือ ACL-P ก็พลอยเด้งชนเพดานตามๆ ติดกันไปด้วย พับผ่าสิ เปน ไปด้ แม้ขณะที่ยังสืบสาวคนที่เข้ามาไล่เก็บไม่ได้ แต่ในส่วนของข้อมูลที่พอมีอยู่บ้างก็เปนเพียงประเด็นจาก กระแสข่าวแบงก์ชาติได้อนุมัติให้แบงก์ BBL ทำดีลขายหุ้นที่กำอยู่ในมือให้กับแบงก์ ICBC จากจีนแล้ว ส่วน กระบวนการซื้อขายหุ้นกันจริงๆ ยังไม่มีข้อมมูลชัดเจนว่าเกิดขึ้นหรือยัง หรือว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ฉะนั้นเราคง ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปซึ่งไม่น่านานวันนักหรอกเรื่องคงกระจ่างแจ้งจางปาง........... Print

Next Page

Previos Page

First Page


News Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 7

นายกฯฟนธงศก.ปนี้รอแรติดลบ2-5%

ตานพิษศก.ไมอยูรัฐจำใจหั่นงบ53เหลือ1.7ลานลบ.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรั ฐ มนตรี เป ด เผยว่ า ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ ทำให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ในการลงทุ น ลดลงไปมาก ผนวกกับความรุนแรง ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ ส่งผลลบโดยตรงต่อบรรยากาศการ ลงทุ น และความเชื่ อ มั่ น ของผู้ บริ โ ภค ทำให้ ภ าคการใช้ จ่ า ยและ ภาคการหดหายลงไปอีก ประกอบ กับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่ ลดลง จึ ง มี ค วามเป น ไปได้ ที่ ก าร ขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือจีดีพี ป 2552 จะติดลบ 2-5% จากเดิมคาด ว่ า จะติ ด ลบ 0-2% อย่ า งไรก็ ต าม รัฐบาลจะเร่งดำเนินการอย่างเต็ม ความสามารถเพื่ อ การฟ น ฟู ค วาม เชื่อมั่นและพลิกฟนเศรษฐกิจกลับ คืนมา สำหรับประเด็นการประชุม สุดยอดผู้นำอาเซียน ทั้งการประชุม อาเซียนซัมมิท +3 และ +6 รัฐบาล อยู่ในช่วงดำเนินการติดต่อผู้นำทั้ง 16 ประเทศเพื่อขอตารางวันเวลาที่ เหมาะสม โดยยังยันยืนว่าประเทศ ไทยจะเปนเจ้าภาพในการจัดประชุม และกำลังพิจารณาสถานที่ซึ่งอาจ จะเป น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ซึ่ ง คาดว่ า จะ จัดการประชุมได้ภายในเดือนมิ.ย.นี้ ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง กล่าวว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรื อ จี ดี พี ในป 2553 จะพลิ ก เป น บวกได้ เ นื่ อ งมาจากการปรั บ งบ

นายบั ณ ฑู ร สุ ภั ค วณิ ช ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งบประมาณ เปดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้( 21ม.ย.) มีมติปรับ ลดวงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยป 53 ลงเหลื อ 1.7 ล้ า นล้ า นบาท จากเดิม 1.9 ล้านล้านบาท ลดลง จากป ง บประมาณ 52 จำนวน

ประมาณรายจ่ า ยของรั ฐ ที่ ตั้ ง งบ ประมาณขาดดุ ล ต่ ำ กว่ า เพดานที่ ตามกฎหมายกำหนดถึ ง 4 หมื่ น ล้ า นบาท อี ก ทั้ ง มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกน่ า จะเริ่ ม เห็ น ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งชั ด เจนในต้ น ป 2553 ซึ่งจะมีผลบวกมาถึงธุรกิจการ ส่งออกของไทย

สงออกมี.ค.-23.1%ฉุดQ1วูบ20.6%เล็งหุนเปาพ.ค.

นายศิ ริ พ ล ยอดเมื อ งเจริ ญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปดเผยว่า การ ส่ ง ออกเดื อ นมี . ค.2552 มี มู ล ค่ า 11,555.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือติดลบ 23.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของป ก่ อ น และเพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก.พ. ที่ ติ ด ลบ 11.3% เนื่ อ งมาจากสิ น ค้ า ส่ ง ออกส่วนมากลดลง เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ฯลฯ ขณะที่ตลาดส่งออก

หลักลดลงถึง 33.3% ส่งผลให้การส่ง ออกไตรมาส1/2552 (ม.ค.-มี . ค.) มี มู ล ค่ า 33,787.2 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของป ก่อน 20.55% ส่ ว น ก า ร น ำ เ ข้ า มี มู ล ค่ า 9,454.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบถึง 35.1% แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก.พ. ที่ ติ ด ลบ 40.3% โดยสิ น ค้ า นำเข้ า Print

Next Page

สำคัญในทุกรายการมีการปรับตัวลดลง อาทิ เ ช่ น เชื้ อ เพลิ ง สิ น ค้ า ทุ น สิ น ค้ า วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป โดยการนำเข้า ไตรมาส 1/2552 มีมูลค่า 26,732.50 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ติ ด ลบ 37.6% อย่างไรก็ตาม ดุลการค้าเดือน มี.ค. 52 ยั ง คงเกิ น ดุ ล 2.10 พั น ล้ า นเหรี ย ญ ดอลลาร์ เช่นเดียวกับไตรมาส1/52 ที่ เกินดุล 7.05 พันล้านเหรียญดอลลาร์ Previos Page

First Page

251,700 ล้ า นบาท หรื อ ลดลง 12.9% ทั้งนี้มีการปรับลดฐานราย ได้ปงบฯ 53 ลงเหลือจำนวน 1.35 ล้านล้านบาท จากเดิม 1.51 ล้าน ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับราย ได้ ที่ ค าดว่ า จะจั ด เก็ บ ได้ น้ อ ยลง ส่วนวงเงินขาดดุลงบประมาณป53 อยู่ที่ 3.5 แสนล้านบาท นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปรับลดงบประมาณ รายจ่ า ยประจำป ง บประมาณ53 จะไม่กระทบกับความเปนอยู่ของ ประชาชนอย่ า งแน่ น อน เพราะ รัฐบาลจะพิจารณาปรับลดในส่วน ของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเปน หรือเปน ค่าใช้จ่ายประเภทที่ตัดออกไปแล้ว ไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพการทำงาน ของรัฐ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการ เดิ น ทางไปอบรมสั ม มนาในต่ า ง ประเทศ เงินอุดหนุนค่าวัสดุ รวม ถึงการจ้างที่ปรึกษาในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ “ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ มอบหมายให้แต่ละกระทรวง หรือ แต่ ล ะหน่ ว ยงานไปพิ จ ารณาราย ละเอี ย ดว่ า จะสามารถตั ด ทอน ค่าใช้จ่ายใดที่ไม่จำเปนแล้วนำมา เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน อีก 2 สัปดาห์” รมว.คลัง กล่าว

สำหรับเปาหมายการส่งออก ป 2552 กระทรวงพาณิ ช ย์ จ ะปรั บ เป า หมายการส่ ง ออกใหม่ จากเดิ ม ที่ ก่ อ นหน้ า นี้ ตั้ ง เป า ว่ า จะขยายตั ว ที่ 0-3% อย่ า งไรก็ ต ามคาดว่ า ผลการ พิ จ ารณา ปรั บ เป า หมายส่ ง ออก ดังกล่าวจะมีความชัดเจน และสามารถ ประกาศให้รับทราบได้ ในเดือน พ.ค. ที่ จะถึงนี้


News Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552 บล. ฟลลิป เเนะซือ้ THCOM ราคาพืน้ ฐานที่ 7.10 บาท บทวิเคราะห์ บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) ให้คำเเนะ นำการลงทุน THCOM เปน ซือ้ ด้วยราคาพืน้ ฐานที่ 7.10 บาท โดยคาดจะมีกำไรสุทธิป 2552 ที่ 151.07 ล้านบาท ซึง่ รวมการให้บริการไอพีสตาร์ ในอินเดียทีค่ าด ว่าจะเริม่ เข้ามาในครึง่ ปหลัง แต่หากยังไม่สามารถเริม่ ได้ ในปนี้ ก็คาดว่าจะต้องปรับประมาณการกำไรสุทธิลง ทังนี ้ ้ บริษทั ไอพีสตาร์ จำกัด สาขา ประเทศ ญี่ ปุน ซึง่ เปน บริษัทย่อยของ บมจ. ไทยคม ได้เ ปด สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพืน้ ดินไอพีสตาร์ (IPSTAR Gateway) แห่งที่ 14 จังหวัด ไซทามะ เพือ่ เปนการการ เพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ โดยตังราคาตามความเร็ ้ วของการ ใช้งาน ซึง่ ได้รับการตอบรับทีด่ จี ากลูกค้า โดยเฉพาะผูท้ ี่ อาศัยในชนบทพืน้ ที่ห่า งไกลและยังไม่ ไ ด้รับ การให้

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้ บริษทั มีแผนทีจ่ ะติดตังอุ ้ ปกรณ์ผู้ ใช้ ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal) ในที่ ทำการรัฐทังหมด ้ 46 จังหวัด เพือ่ ให้บริการฟรีเปนเวลา 1 ป มีลกู ค้าเปาหมายในญี่ปนุ ประมาณ 200,000 ราย ส่วนการให้บริการอินเตอร์เน็ต บอร์ด แบนด์ คาดว่าจะ สามารถให้บริการได้ภายใน 3 ป เลน PTTAR ตามภาวะอะโรเมติกส ฟน บล. สินเอเซีย ปรับราคาพืน้ ฐานเปน 13.3 บ. บทวิเคราะห์ บล.สินเอเซีย ให้คำแนะนำการ ลงทุน PTTAR เปนซือ้ โดยได้ ปรับประมาณกำไรปกติ ของ PTTAR ป 52 และ 53 ขึน้ 5.4% และ 5.0% ตาม ลำดับ จากการปรับ สมมติฐ านค่า เงิน บาทจาก 34 บาท/USD เปน 35 บาท/USD ทำให้ ได้ ประมาณการ

หน้า 8

กำไรปกติป 52 ประมาณ 5,618 ล้านบาท และป 53 ประมาณ 5,080 ล้านบาท ขณะที่ โครงการ Upgrading complex ที่ จะนำ Condensate Residue 5.8 หมืน่ บาร์เรล/วัน จากโรงงานอะโรเมติกส์ทงั้ 2 หน่วยของบริษทั ให้เปน น้ ำมัน Middle Distillate ได้แก่ น้ ำมันอากาศยาน และน้ ำมันดีเซล เพิม่ ขึน้ อีก ~5.2 หมืน่ บาร์เรล/วัน จะ ส่งผลให้ PTTAR ได้มลู ค่าเพิม่ จากโครงการ ประมาณ 20-60 ล้าน USD/ป จากสมมติฐานราคาน้ ำมัน 4060 USD/บาร์เรล ทังนี ้ ้ ได้ ปรับราคาพืน้ ฐาน PTTAR ป 52 ขึน้ เปน 13.30 บาท ใช้ P/E ที่ 7 เท่า จากเดิมที่ 6 เท่า ตามแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ มีสญ ั ญาณฟน ตัวขึน้ จากเดิม ระยะสัน้ แนะนำ “ซือ” ้ เก็งกำไรตามแนวโน้ม ราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ที่ฟน ตัวในระยะนี้

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com





“ลุนรีบาวน์ หลังน้ำมันสอแววฟน - เยนแข็งแกรง” เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด บริษทั เจเอสพี.ฟวเจอร์ส จำกัด (JSP) RSS3

- วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 383 สัญญา สถานะคงค้าง 2,462 สัญญา - ปด 55.65 บ./ก.ก. ลดลง 0.65 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52)

ปจจัยบวก - น้ำมันมีแววรีบาวน์หลังลงแรงมากว่า 4 เหรียญ - เงินเยนยืน 98 เยน/ดอลล์ อย่างแข็งแกร่ง - ปริมาณยางในประเทศยังเบาบางตามฤดูกาล - ราคาไม่หลุดแนวรับสำคัญที่ 54.80 บ./ก.ก.

“หมดแรง ฝงซื้อรีบทำกำไร”

เจ้าหน้าทีฝ่ า ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS)

Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 6,740 สัญญา สถานะคงค้าง 28,966 สัญญา - ปด 325.30 จุด เพิม่ ขึน้ 4.90 จุด (สัญญา S50M09 มิ.ย.52) ปจจัยบวก - การเมืองดีขนึ้

ปจจัยลบ - เส้นเทคนิค TOCOM และ เซีย่ งไฮ้ยงั ไม่ดี

ปจจัยลบ - Bank of America ประกาศงบ Q1 ออกมาไม่ดอี าจทำหุน้ แบงก์ อืน่ ทรุดตาม - มีแรงขายทำกำไรกดดัน - หุน้ ต่างประเทศเริม่ พักฐาน - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 634.61 ล้านบาท

กลยุทธ - ซือ้ หากราคาไม่หลุดแนวรับ (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย.52) - แนวรับ 54.85 บ./ก.ก. ถัดไป 53.50 บ./ก.ก. - แนวต้าน 56.80 บ./ก.ก.

กลยุทธ - ปดสถานะซือ้ ทำกำไร (สัญญา S50M09 มิ.ย.52 ) - แนวรับ 305-300 จุด - แนวต้าน 330 จุด

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ เสนาฯ ยังไมรีบเขาตลาด ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) เปดเผยวาวันนี้แตงตัวพรอมแลว สวยหมดจดทุกมุมมอง รอเพียงสถานการณของตลาดหลักทรัพยเอื้อ อำนวยก็เทานั้น แตวันนี้ไมเขาก็ไมเปนไร..ยังแข็งแรงดี แผนการเขาตลาดหลักทรัพย เราไม่ได้จำเปนขนาดที่ว่าจะต้องเร่ง เข้าแรงกดดันเรื่องเงินไม่มี ดูได้จากภาระหนี้สิน ต่อทุนหรือ D/E ไม่สูง แต่บางแห่งมีแรงกดดัน เรื่องเงิน เพราะไปกู้เงินแบงก์มา ก็ต้องจ่ายดอก เบี้ยและชำระหนี้ มุมมองเกี่ยวกับตลาดหุนชวงนี้ เท่าที่เห็นช่วงต้นป ตลาดเปดสั้นๆ ถ้า ตลาดไม่ เ อื้ อ อำนวยก็ ไ ม่ เ ร่ ง ร้ อ นขอดู เ วลาที่ เหมาะสมดีกว่า ที่ผ่านมาหุ้นที่เข้าเปนไซส์เล็กๆ และต้องการใช้เงินทุนก็เข้าตลาด แต่สำหรับ เสนาฯ แบงก์ยังปล่อยเงินกู้ให้ตามปกติ ที่ผ่าน มาก็มีการปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินเหมือน กันอาจจะเปนปลายๆ ไตรมาส 2/52 หากตลาด เอื้ออำนวยก็เคาะราคากัน แต่ตอนนี้ตลาดอ่อน ไหวมาก มีปจจัยและเรื่องราวต่างๆ เข้ามามี ผลกระทบทุกวัน เหตุผลในการเขาตลาด เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับบริษัท เพราะ จากการศึกษาในช่วง 10 ปที่ผ่านมา ส่วนแบ่ง ทางการตลาดหรือมาร์เก็ตแชร์ของบริษัทขนาด ใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นบริษัทที่มีขนาดเล็ก คงอยู่ยาก จึงตัดสินใจว่าน่าจะมีศักยภาพพอ ซึ่งหากจะใหญ่ได้ ต้องมีความเข้มแข็งทางด้าน การเงิน เพราะสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ เปนของที่ไมเนาเสีย สิ่งสำคัญมากกับการใหญ่หรือเล็กใน ตลาด หากจะสร้ า งให้ ใ หญ่ ขึ้ น เราต้ อ งเข้ า ตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนและเมื่อเข้าไป แล้วยังมีรูปแบบต่างๆ ที่สามารถระดมทุนได้อีก จึงตัดสินใจที่จะขยายใหญ่ขึ้น Print

การหาพันธมิตรตางประเทศ ในอดีตเคยมีการพูดคุยกัน แต่โชคไม่ ดี คุ ย กั น ไม่ เ ท่ า ไหร่ เลห์ แ มนฯ ก็ มี ข่ า วเรื่ อ งมี ปญหาซึ่งถือเปนเวลาที่ไม่เหมาะสม หลายบริษัทเขาตลาดฯ แลวไมเปนไปตาม เปาหมายที่เคยบอกไว หลายๆ เรื่ อ งเป น การตั ด สิ น ใจของ คณะผู้บริหาร ซึ่งถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็อาจจะมี นโยบายไม่ขยายตัว เมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจไม่ดีก็ คงเป า รายได้ เ อาไว้ หรื อ บางแห่ ง ก็ พ ยายาม รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด หรือรักษารายได้ เอาไว้ หรือบางแห่งถ้าเห็นสภาพตลาดไม่ดีก็ทำ น้ อ ยๆ ข้ อ ดี คื อ ไม่ เ สี่ ย ง แต่ ข้ อ เสี ย คื อ ผู้ ถื อ หุ้ น อาจได้รับผลกระทบ เพราะในช่วงที่ไม่ดีก็ได้รับ ผลตอบแทน อาทิ เรื่องของเงินปนผลไม่ดีไป ด้วย แต่ในมุมกลับกันถ้าบุกก็อาจจะเสี่ยงด้วย เช่ น กั น ตรงนี้ คิ ด ว่ า แล้ ว แต่ วิ ธี ก ารคิ ด ของที ม บริหาร เปาหมายผลประกอบการของเสนาฯปนี้ ยอดขายเราตั้งเอาไว้เท่าปที่ผ่านมา เพราะมีแรงกดดันอย่างที่ทราบกันในเรื่องของ ภาวะเศรษฐกิจ ทำให้กำไรอาจไม่เท่าเดิม แต่ เราประมาณการไว้ว่าน่าจะรักษายอดรายได้ เอาไว้ ไ ด้ แต่ ถ้ า เศรษฐกิ จ ไม่ ดี อ าจตั ด สิ น ใจ ลดลงได้ แต่วันนี้ยังคิดว่าทำได้

Next Page

Previos Page

First Page

ดร.เกษรา ธัญลักษณภาคย

หน้า 9


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

Lifestyle & Knowledge Station โดย อุบาสกแกวกับพาลบัณฑิต

พระพุทธศาสนาสองสวางหนทางรวย

(ตอนที่ 34)

‘แน่ทีเดียว แล้วเจ้าเสือผู้นั้นก็ไม่ได้บุญจากการเลี้ยงดูมารดาของเขาเท่าไร เพราะวัตถุที่นำไปเลี้ยงดูมารดานั้นเปนของสกปรก เดี๋ยว ค่อยอธิบายเรื่องนี้ทีหลังนะ ตอนนี้มาว่ากันถึงวาจาอันเปนโทษข้อที่ 2 ก่อน ซึ่งก็คือ การกล่าวคำหยาบ ข้อนี้เห็นจะไม่ต้องอธิบายกันนะ’ ‘กระผมมีข้อสงสัยอยู่ขอรับ อย่างท่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านชอบพูดคำหยาบ แต่ว่าท่านพูดด้วยเมตตาจิตเพื่ออบรมสั่งสอนลูกหลาน อย่าง เช่น พูดว่าห้ามแล้วไม่ฟง ก็ปล่อยให้มันไปตายโหงตายห่าเถอะ ประเภทนี้น่ะขอรับ ไม่ทราบว่า ผิดศีลหรือไม่’ ‘ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไหนกันละนั่น แหม! ช่างสรรหาคำมาดุด่า’ ‘ผู้เฒ่าผู้แก่แถบบ้านนอกของกระผมเองขอรับ ท่านมักกล่าวถ้อยคำกินใจเสมอ’ ‘จะผิดศีลหรือไม่ผิดศีลก็ต้องพิจารณาว่า ขณะที่ดุด่าว่าด้วยคำหยาบน่ะ จิตมีความโกรธหรือไม่ ถ้าด่าเพราะติดปาก ติดเปนนิสัย แต่ จิตไม่ได้โกรธ ก็ถือว่าไม่ผิดศีล แต่เปนการถือศีลย่อหย่อนเกินไป หรือ เรียกว่า พร่องศีลไปหน่อย ทางที่ดีไม่ควรกล่าววาจาอย่างนั้นหรอก สอน กันตามธรรมดาก็พอ แต่ท่านแก่แล้ว พูดอย่างนั้นมาเสียเคย ก็ปล่อยท่าน อย่าไปตำหนิเชียว เตือนท่านแค่ว่า ใช้คำพูดอย่างนี้ศีลจะพร่อง’ ‘ขอรับ กระผมจะไปเตือนๆท่านดู’ ‘ต่อไปก็เปนวาจาอันเปนโทษข้อที่ 3 คือ การกล่าววาจาส่อเสียด หรือ ยุแยงให้เขาแตกคอกัน เดี๋ยวเห็นบ่อย โดยเฉพาะบรรดาสื่อทั้ง หลายที่ชอบถามจี้จุดให้เกิดโทสะกับอีกฝาย หรือ ชอบนำเรื่องความขัดแย้งที่ผ่านพ้นไปแล้วมาเล่าซ้ำ ให้คู่กรณีเขานึกโกรธกันขึ้นมาอีก สมัย ก่อนไม่มีนะ สมัยนี้สื่อเปนกันมาก จนคนเขาต้องฉายาเปนบ่างช่างยุก็มี’ (ติดตามตอ ฉบับวันศุกร)

ภัทรียารวมยินดีแมทองสุก คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ น.พ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกลุ่มบริษัท แม่ทองสุก เอ็มทีเอส โกลด์ในพิธีแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย Gold Futures (MTS Selling Agents) ของกลุ่มบริษัทชุด แรก 11 รายทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางซื้อขายสัญญา โกลด์ ฟวเจอร์ส และรองรับผู้ลงทุนในทั่วทุกภูมิภาค

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 11

คบพี่เสือไว ไมผิดหวัง

“ณฐาภพ วงศวรการ”

(ตอนที่ 3)

เทคนิคเคิลไมสำคัญ นี่ขนาดเล่นมาอย่างงี้ ผมยังดูเทคนิคเคิลไม่เปนเลย ต้อง อาศัยถามมาร์เก็ตติ้ง แต่ก็ต้องเปนมาร์เก็ตติ้งที่เราสนิทกับเขานะ เพราะมีบางตัวที่ผมรู้ว่าเปนยังไง แต่ถามมาร์เก็ตติ้งทั่วไปแล้วเขาก็ ตอบว่า ก็ไม่ทราบ..เท่าที่ดูก็เห็นเปนไปตามข่าว แสดงว่าเรามีข้อมูล ดีกว่าเขาซึ่งรู้ข้อมูลเหมือนกับคนอื่นๆ ที่รู้กันเท่านั้นเอง หลายพอรต หลายเปาหมาย ก็หลายที่เหมือนกันนะ นับดูแล้วก็ 3 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งผม ก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันแยกพอร์ตออกจากกัน พอร์ตนึงใช้ซื้อเฉพาะหุ้นที่มันมีข่าว อีกที่นึงจะเปนหุ้นปนผล และอีก ทีก็เปนประเภทหุ้นปน แต่หุ้นประเภทนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นัก

เพราะไม่ ค่ อ ยมี เ วลาดู ส่ ว นพวกตลาดอนุ พั น ธ์ อ ย่ า ง เซ็ ต 50 อินเด็กซ์ฟวเจอร์ส แล้วก็โกลด์ฟวเจอร์สก็ไม่ได้เล่นเลย แต่ผมก็ว่าน่า สนใจเหมือนกันนะ ส่วนออปชั่นอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลย บานปูก็เลนเปน ประทับใจที่สุดต้อง BANPUเลย แต่ผมเล่นแบบเปนช่วงซื้อ เข้า-ขายออกอยู่หลายครั้งเหมือนกัน แค่ประมาณปลายปที่แล้วเอง หลังจากเห็นมันลงมามากๆ เพราะดูเหมือนมันเล่นง่าย เราก็ดูจาก ราคาน้ำมันในช่วงขาขึ้นเลย แล้วก็มาเล่นอีกทีตอนน้ำมันลงมาเหลือ 30-40เหรียญต่อบาร์เรล เนื่องจากคิดว่าราคาน้ำมันคงไม่ต่ำไปกว่านี้ แล้ว ดูง่ายๆ แค่คืนไหนดาวโจนส์เปนบวก ราคาน้ำมันขึ้นตามมา เพราะมีสัญญาณดูเหมือนเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเดินหน้าต่อได้วันรุ่งขึ้น บ้านปูก็ขึ้นตามอีกเหมือนกัน เพียงไม่นานก็ได้กำไรไปเยอะเหมือนกัน ก็เกือบๆ 50% แต่ก็อาศัยการซื้อๆ ขายๆ เกือบ10รอบ อย่างผมซื้อ 160 บาท พอ 180-190 บาท ผมก็ขายแล้ว จากนั้นมันก็ลงมา 170 บาท ผมก็เก็บใหม่ผมก็อาศัยเล่นเปนรอบๆ แบบนี้ เฉลี่ยแล้วอาทิตย์ หนึ่ ง ก็ 1-2 รอบ คื อ หลั ก ๆ ก็ ดู ต ามเทรนด์ น้ ำ มั น แล้ ว ก็ เ ทรนด์ ข อง เศรษฐกิ จ อเมริ ก าจากที่ แ ย่ พอแย่ ๆ ซั ก 2-3วั น เดี๋ ย วก็ มี ข่ า วดี มี มาตรการออกมาแล้ว มันก็ช่วยได้ เราก็กะเล่นเอาตามข่าวแบบนี้เลย

ติดตามตอฉบับหนา Print

Next Page

Previos Page

First Page


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

DELTA เลยจุดแหงความเสี่ยงแลว ฝายวิเคราะห์หลักทรัพย์กลับมามี มุ ม มองที่ ดี กั บ แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ของ DELTA เพิ่มขึ้น ในช่วงที่เหลือของปนี้ เทียบกับยอด คำสั่งซื้อที่ลดลงใน 4Q51-1Q52 ที่ผ่านมา เราคาดว่ า ราคาหุ้ น จะมี ก ารฟ น ตั ว ตามมา เพราะเริ่มมีสัญญาณความต้องการสินค้า ของบริ ษั ท ที่ ฟ น ตั ว ขึ้ น (turnaround) โดย เฉพาะในช่วงเวลาครึ่งหลังปนี้ (2H52)

หน้า 12

บล. ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) แนะนำ ‘ซื้อ’ ราคาพื้นฐาน 13.50 บาท

ในเรื่ อ งการฟ น ตั ว ของบริ ษั ท เปนไปอย่างจำกัด และได้มีการปรับราคา ลงทุ น พื้นฐานขึ้นเปน 13.50 บาท ซึ่งประเมินด้วย คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปนผลงวดป P/E ป 52 ที่ 8.0 เท่า จากเดิมที่ระดับ 5.0 52 อยูใ่ นระดับที่ดีเปน 8.0% เท่า เพื่อสะท้อนแนวโน้มธุรกิจของบริษัทที่ดี ขึ้น

นอกจากนี้ งบดุลของบริษัทก็มีความ แข็งแกร่ง ด้วยฐานะเงินสดสุทธิที่ 7.2 พัน ล้านบาท ณ ปลายป 51 ที่ผ่านมา พร้อมกัน โ ด ย เ ห็ น ว่ า แ น ว โ น้ ม ข า ล ง นี้เราได้จัดลำดับให้ DELTA Top Pick ใน (Downside Risk) ของราคาหุ้น DELTA จะ หมวดอิเล็กโทรนิคส์ และเหมาะกับการซื้อ

Photo Release

ปตท. มอบเช็คสนับสนุนโครงการปรับปรุงตูรถไฟเปนหองสมุด ณ สถานีรถไฟหนองคาย Print

Next Page

Previos Page

First Page


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 13

CPALL หนึ่งในใจ สวั ส ดี ค ะ ป า ข า ..วั น นี้ วั น ที่ อ ากาศ รอนนนนนนนนนนมั่ก..มากกกกกกกกกก 22 เมษายน 2552 วันที่ฟาของการลงทุน เปนสีแดงเรื่อๆ ตอนเชา และกลายเปนสี เขียวออนๆ ตอนเย็นๆ

เรามามองสอดส่วยสายตาหาหุ้นเล็กๆ ตัวอื่นมั่งดิ!!! โอะ-โอว TPOLY โดนใจอยาง แรงงงงงงงงงง ราคาน่ะไม่หวือหวาเท่าไหร่ แต่ สภาพคล่องนี่ดิ..เหลือล้นเลยค่ะคุณขา ประเภท เก็งกำไรตัวจริง-เสียงจริง ก็โปรดติดตามอยา ใหคลาดสายตา..แต่ว่าในส่วนของสตรอเบอรี่ ติดใจผู้บริหารมากกว่า แบบนี้สเปกเรยยยย..” คุณอาเจริญ จันทรพลังศรี” ไงล่ะตัวเอง...นี่น่ะ

เอ!!! ชักสงสัยแล้วว่าหุ้น THCOM กะ CPALL ที่กระเดง ขึ้นมาสวนทางตลาดเมื่อวานนี้จะ เกี่ยวของกับสตรอเบอรี่ปาว???? ถ้ามันเกี่ยวก็ดีค่ะ เพราะแปลว่าคำ พูดของน้องหนูสะกิดโดนใจแฟน คลับอย่างยิ่ง..แต่เชื่อเถอะค่ะ..ไม่ รักกันจริง ไม่บอกนะเนี่ย ขอย้ ำ อี ก ครั้ ง สำหรั บ CPALL เริ่ดคะปาขา..หุ้นตัวนี้ อยู่ ใ นใจของน้ อ งหนู อ ยู่ ซ าเหมอ แตวาจะเขาจะออกตองใหถูก จั ง หวะซิ ค ะป า ...ระดั บ เราแล้ ว ต อ งซื้ อ ถู ก ขายแพง มิ ใ ช ซื้ อ แพงขายถู ก ในมุ ม ของป จ จั ย พื้นฐานคนสวยก็แอบไปสืบเสาะ ข้ อ มู ล เจ ง ๆ มาให้ แบบว่ า โบรกเกอร์ชั้นนำของไทยเลยนะตัว เอง บล.เอเซียพลัสให้ที่ 14 บาท บล.ซิกโก้ให้ไว้ 14.20 บาท บล. ฟลลิป 13.50 บาท และ บล.ฟนัน ซ่า 16 บาท

งอกขึ้นมาเพียบ ทำเอาตอนนี้ backlogในมือ สบาย..และที่สำคัญที่เคยรับปากกับนักลงทุนไว้ ว่าไตรมาสแรกจะคว้างานใหม่ก็ทำได้ตามเปาจ้า ค่ะ เอ่ยถึง TPOLY แล้วไม่ชะแวบแอบดู BSEC ก็กะไรอยู่ซิเนาะตัวเอง..ตอนนี้ดูเงียบๆ พิกล ทั้งผูบริหาร (3 ทหารเสือ ประสิทธเดชา-พรรณี) และฝงผูถือหุนราย ใหญ บล.บีฟท ที่ไม่ต้องบอก..ก็คง จะรู้ว่าไผ..เปน..ไผ ลือกันซะกระหึ่มว่า สมานรอยร้ า วทางใจกั น เรี ย บร้ อ ย แล้ ว ...จะจริ ง หรื อ หลอกต้ อ งติ ด ตาม ตอนต่ อ ไป..แต่ บ อกได้ ค ำเดี ย วหนั ง เรื่องนี้มันยาว...และยังไมจบ

เจริญ จันทรพลังศรี

เมื่อวานบรรดาหุนบิ๊กแค็ป โดนสอยรวงเปนแถว..แตราคา หลนแคจิ๊บๆ เลยคิดวาไมนาจะมีนัยสำคัญ อะไรอ่ะค่ะ.. ก็แหม..ไม่แปลกอ่ะราคาพุ่งติด จรวดมาตั้งหลายวันแล้ว ขอพักเหนื่อยบ้างจะ เปนไรไปล่ะ เชื่อค่ะว่า PTT น ะ ยั ง พื้ น ฐาน แน น ป ก ..และน า ลงทุ น แต ส ำหรั บ PTTAR ที่คนสวยเคยชื่นชมอ่ะ...เอาเปนวา เลือกจังหวะหนอยนะคะพี่ขา เพราะสตรอ เบอรี่ ดู แ ล้ ว หลายค่ า ยบอกว่ า ..ช่ ว งนี้ ร าคา พื้นฐานอยู่ในช่วง 12.45-13.30 บาท..แบบ เนี้ยก็ใกล้ราคาในกระดานแล้วดิ

ลูกผู้ชายตัวจริงนะคะ เท่าที่คนสวยสัมผัสมากับ ตัว เอย!!! กับตา น่าค้นหาอย่างยิ่ง..มีอะไรอีก เยอะที่ น้ อ งหนู อ ยากขอสั ม ภาษณ์ แ บบ ตั ว ต่ อ ตัว(เสื้อผ้าไม่เกี่ยว...5555555555 อะ..ล้อเล่งงง งงงงงงงง) แต่ที่แน่ยิ่งกว่าแน่..มีพรายกระซิบ แอบ ฝากข่าวมากับสาวสวยแสนซน.คนนี้ว่า ประชุมผู ถือหุน 22 เม.ย.นี้ TPOLY มีขอมูลเด็ดสะระ ตี่มาฝากกันใหพรึ่บ...โดยเฉพาะงานใหม่ในมือ

Print

Next Page

Previos Page

*** ตอนลง ก็ลงเอาาาา ลง เอา ที่ตอนขึ้นละก็ขึ้นแรง ความพอดี ไมคอยมีกันหรอกคะ กับ Gold Futures เนี่ ย ะ อย่ า งวานนี้ เป ด ตลาดมา พี่แกก็พุ่งไปซะ 200 กว่าบาท ตามทอง โลกที่รีบาวน์ขึ้นมา จะว่าไปแล้วคนที่เข้ามาซื้อ กันไม้แรกนี่ก็ใจดำเหลือเกินเล่นซื้อกันแถว High ซะงั้น ไม้หลังๆ ที่ตื่นสายเลยเข้าไม่ทัน ราคาบวก แรงก็ จ ริ ง แต่ ว อลุ่ ม มี แ ต่ ห ยิ บ มื อ เลยเล่ น กั น ไม่ มันส์เลย ส่วนวันนี้ทาง AYS แนะมาแลววา ดั ก ฝ ง ขายตอนราคารี บ าวน ดี ก ว า (Short) เพราะ เส น เทคนิ ค ยั ง เป น ขาลงอยู มอง กรอบไว 14,800 - 15,400 บาท แนวตานถัด ไปก็ 15,600 บาท

First Page


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ มี โอกาส ปรั บ ขึ้ น อยู่ ใ นแดนบ วกได้ ต าม ทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะ ดัชนีดาวโจนส์ อีกทั้งยังคาดว่าดัชนีหุ้นไทย ในอีก1-2 สัปดาห์ น่าจะมีโอกาสปรับตัวอยู่ ในแดน บวกอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี โ อกาส ทดสอบแนวต้านแรกที่ 480 จุด และแนว ต้านถัดไปที่ 490 จุด สำหรับปจจัยบวกมา จากมา ตรการ กระตุ้ น เศรษฐ กิ จ ของ ประเทศจีนและสัญญาณฟนตัวของดัชนี ตลาดหุ้นจีน ซึ่งน่ามีผลต่อตลาดหุ้นเอเชีย ด้วย กลยุทธ์การลงทุน แนะนำให้ซื้อ หุ้นช่วงราคาที่ปรับลดลง โดยประเมินแนว รับไว้ที่ 460 จุด และแนวต้านไว้ที่ 480 จุด

ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ มีโอกาส แกว่ ง ตั ว ขึ้ น ตามทิ ศ ทางตลาดหุ้ น ต่ า งประเทศ จากป จ จั ย หลั ก ของสั ญ ญาณฟ น ตั ว ของ เศรษฐกิจโลกที่เปนตัวขับเคลื่อนหลัก โดยมอง ว่าในระยะ 1-2 เดือน ข้างหน้า ประเมินว่าดัชนี ตลาด หลั ก ทรั พ ย์ ไ ทยมี โ อกาสปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ทดสอบที่ ร ะดั บ 500 จุ ด ด้ า นป จ จั ย ที่ จ ะต้ อ ง ติดตามการประกาศผลการประจำไตรมาส 1/52 และตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่าจะออกมาใน ทิศทางใด รวมถึงการประกาศตัวเลขส่งออก ประจำเดื อ น และธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เตรียมทบทวนเปาของจีดีพีปนี้วันนี้ ซึ่งมีโอกาส ปรั บ ลง แต่ ไ ม่ น่ า จะส่ ง ผลต่ อ บรรยากาศการ ลงทุ น มากนั ก เนื่ อ งจากตลาดไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม สำคัญ กลยุทธ์การลงทุน แนะนำถือและซื้อใน หุ้นกลุ่มพลังงาน แนวรับ 463 จุด แนวต้าน 471 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้คาดว่า จะเคลื่อนไหวบวกลบสลับกันเช่นเดียวกับ วานนี้ โดยในช่วงแรกที่เปดซื้อขาย ดัชนีฯ อาจป รั บ ลดลง ไม่ ม ากนั ก เนื่ อ งจาก นั ก ลงทุ น รั บ รู้ ถึ ง ตั ว เลขมู ล ค่ า การส่ ง ออกที่ กระท รวงพ าณิ ช ย์ ป ระกา ศจะป รั บ ลดลง ตามคาด กลยุ ท ธ์ ก ารลง ทุ น แนะน ำนั ก ลงทุนขายทำกำไร และทยอยซื้อสะสมหุ้น เมื่อดัชนีฯ ปรับลดลง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม การแพทย์ และสื่อสาร เนื่องจากเปนกลุ่มที่ ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดย ประเมินแนวรับไว้ที่ 460 จุด และประเมิน แนวต้านไว้ที่ 470 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ์ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

Print

Next Page

Previos Page

หน้า 14

First Page


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552 Top 20 by value

ประจำวันที่ 21 เมษายน 2552

Top 20 by volume

Print

Next Page

Previos Page

First Page

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

Print

หน้า 20

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

Print

หน้า 22

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโน้มหุน้ 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า่ นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (ค่าโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม่ อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบว่าหุน้ ทีม่ ผี ลกระทบทำให้ตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

Print

Next Page

Previos Page

First Page


Investor Station ฉบับที่ 112 ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

หน้า 27

ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2552

08.30

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จัดงานเปดตัวเว็บไซต์ thaigoodgovernance.org โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด

10.00

‘Free Wildlife’ นิทรรศการภาพถ่ายและภาพเขียนเอกภาพสัตว์ปา หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

10.00

ซัมซุง แถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจในผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียงของซัม ซุง “ซัมซุง เอวี โร้ดโชว์ 2009 (AV Roadshow 2009)” โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัล เวิลด

10.00

บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าว “100 ป บีพี พลังสะอาด เพื่อรถ ของคุณ เพื่อโลกของเรา” ราน 100 ราชดำริ

11.00

ส.อ.ท. จัดงานแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นฯ

13.00

โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จัดงานแถลงข่าวเปดตัว บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพยฯ

13.00

เอไอเอส จัดงานแถลงข่าว “กลยุทธ์ขยายตลาดต่างจังหวัด ต่อยอดกระแสท้อง ถิ่นนิยม” จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส

13.00

วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการ “The 15th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13.00

สายการบินไทยแอร์เอเชีย จัดงานแถลงข่าว พิธีเปดศูนย์บัตรโดยสาร สาขา ถนนข้าวสาร อย่างเปนทางการ ศูนยจำหนายบัตรโดยสาร ถ.ขาวสาร

13.30

ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า จัดงานแถลงข่าวเปดตัวสุดยอดกิจกรรมกีฬาผจญ ภัยครั้งยิ่งใหญ่ “อัมรินทร์ เอ้าดอร์ อันลิมิเต็ด เชียงใหม่ ชาเล้นจ์ 2009” ศูนยการคาอัมรินทรพลาซา ชั้น 2

13.30

การบินไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำป 2552 หองมัฆวานรังสรรค สโมสรทหารบก

13.30

เนคเทค แถลงข่าว โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาสู่อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ (Go to Software Industry) อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาตรและเทคโนโลยี

สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ

14.00

เมเจอร์โบว์ล กรุ้ป จัดงานเปดตัว “แบรนด์แอมบาสเดอร์ เมเจอร์โบว์ล กรุ้ป” สยามพารากอน

14.00

โรงพยาบาลนครธน จะจัดงานแถลงข่าวเปดตัว ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร (ART Center) โรงพยาบาลนครธน Disclaimer

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ์ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

ติดตอ คุณสุวมิ ล ศุภนาม

081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331

Investor Station เปนหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนบนพื้นฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูล ซึ่ง พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชือ่ ถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฎข้อความที่อาจเปนหรืออาจตีความว่าเปนเช่นนั้นได้ ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใช้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้การนำไปซึ่ง ข้อมูลบทความบทวิเคราะห์และการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ่ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใช้โดยผูใ้ ช้ยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ้ ช้แต่ผเู้ ดียว First Page Previos Page Print

Investor_station 220409  

สถานีเพื่อการลงทุน

Investor_station 220409  

สถานีเพื่อการลงทุน

Advertisement