Page 1

Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553 www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

News Station

5 เกาหลีใต้ออกมาตรการสกัดเงินทุนไหลเข้า 5 KIAT ย้�ำ เป้ารายได้ปนี ้ี 800 ลบ. 6 TRU ทางทีด่ ี “หลีกเลีย่ ง” 7 TMBตัง้ เป้าสินเชือ่ ปีหน้าโตมากกว่า10% 9 Dynamic Station ไอพีโอปี 54 ต่อแถวยาวเหยียด

10 Lifestyle Station เรื่องของ “วิกิลีกส์”

13 Professional Station

อย่ากลัว IVL ไดลูตจากเพิม ่ ทุน

เชื่อระยะยาวราคาเด่น ให้สูง 69 บ.

Gold Trend

14 Gossip Station เพิ่มเครื่องหมาย XN

15 มองหุˆนจากเซียน อย่ากลัว IVL ไดลูตจากเพิม่ ทุน เชือ่ ระยะยาวราคาเด่นกว่าใครในอุตสาหกรรม จากแผนขยาย ผันผวน กำ�ลังการผลิตในกลุ่ม PET และ Polyester และขนาดสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยกว่าเท่าตัวในปี 54 และยังต่อเนื่องอีกเท่าตัวใน 4 ปีข้างหน้า บล.เอเซีย พลัส - กรุงศรีอยุธยา - ยูไนเต็ด ล้วนแนะซื้อ 16 Data Station ขณะที่ ทิสโก้ ให้ ถือ ชี้ราคาเหมาะสม 69 บาท, 64 บาท, 62 บาท และ 38 บาทตามลำ�ดับ ต‡อหนˆา 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

TUF ประกาศอัน้ ปันผลเร่งลดหนี้ คาดปีหน้ารายได้-กำ�ไรโตไม่ต�่ำ 30% TUF ระบุภายใน 3 ปีจะกลับมาจ่ายปันผลในระดับปกติที่ 50% ของกำ�ไรสุทธิ ขอเคลียร์หนี้ค่าซื้อกิจการ MW Brands ก่อน ตั้งเป้าราย ได้ - กำ �ไรสกุ ล ดอลลาร์ ปี 54 โตไม่ ต่ำ � กว่ า 30% หรื อ ราว 3 พั น ล้ า น ดอลลาร์ พร้อมวางงบลงทุนไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท ใช้ปรับปรุงโรงงาน ทั้ งในและต่ า งประเทศ ขณะที่ ป รั บ งบยอดขายปี 58 เป็ น 4 พั น ล้ า น ดอลลาร์ จากเดิม 3 พันล้านดอลลาร์ ต‡อหนˆา 3

GBX เปิดแผน 54 ดันเป้าเทรดทอง รุกโปรดักต์ใหม่ Silver-น้�ำ มันล่วงหน้า

“พัชพร สรรคบุรานุรักษ์” นักรังสรรค์ตาคม แห่งวงการวาณิชธนกิจ

ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 12

GBX เปิดแผนธุรกิจปี 2554 เร่งเครื่องขยายฐานลูกค้าทองคำ�แท่งและ อนุพันธ์ ดึงลูกค้าเก่าเทรดเพิ่มขึ้น ปูทางรองรับโปรดักต์ใหม่ปีหน้าทั้ง SILVER และน้ำ�มัน มั่นใจสินค้าหลากหลายเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น พร้อมเล็งขยาย เวลาเทรดโกลด์ฟิวเจอร์ส ปั๊มยอดลูกค้าทองคำ�แท่งปี 2554 เพิ่มเป็น 2.5 พัน บัญชี ส่วนยอดค้าทองคำ�แท่งปีนี้มั่นใจโตเข้าเป้าเฉียดหมื่นล้าน ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553 อย่ากลัว IVL (ต่อจากหน้า 1)

บทวิเคราะห์ บล.เอเซียพลัส ประเมินหุน้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) หลั ง ประกาศแผนการลงทุ น ใหญ่ ใ นที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เมื่ อ วั น ที่ 17 ธ.ค. 53 ที่ผ่านมา (อนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำ�นวน 4 , 3 3 4 , 2 7 1 , 0 4 7 บ า ท เ ป็ น 4,815,856,719 บาท โดยการออกหุ้น จำ�นวน 481,585,672 หุน้ มูลค่าทีต่ รา ไว้หนุ้ ละ 1 บาท ) ซึง่ ได้น�ำ เสนอข้อมูล ทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับแผนการเพิม่ กำ�ลังการ ผลิต พีอีที (PET), พีทีเอ (PTA) และ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ใน ช่วง 4 ปีข้างหน้า (สิ้นสุดปี 57) ขึ้นสู่ ระดั บ 10 ล้ า นตั น /ปี โดยจะเพิ่ ม สัดส่วนขึ้นเป็น 15% ของปริมาณการ ผลิตรวม จากปัจจุบันที่อยู่ระดับเพียง 9.4% ของปริมาณการผลิตรวม ทั้งนี้ IVL จะเน้นการสร้าง โรงงานไปที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง มากขึ้ น ในลั ก ษณะของการสร้ า ง โครงการใหม่ทเี่ ป็น Greenfield Project และอาจมีการซือ้ กิจการของผูป้ ระกอบ การเดิมบ้าง นอกจากนี้ ยังมีโครงการ ลงทุนเพิ่มเติมในแถบเอเซีย ซึ่งจะเน้น การเข้าซื้อกิจการของผู้ประกอบการ เดิม อีกทั้งยังมีแผนจะขยายกำ�ลังการ ผลิต PET ในประเทศเม็กซิโกเพิ่มขึ้น ดังแสดงในสรุปในตารางหน้าถัดไป ซึง่ ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยผลักดัน แนวโน้มการเติบโตของกิจการควบคูไ่ ป กับ Spread ที่คาดว่าจะทยอยเพิมขึ้น ในระยะ 4 ปีข้างหน้า ส่วนแผนการจัดหาแหล่งเงิน ทุนสำ�หรับโครงการลงทุนที่ตั้งเป้าไว้ รวมทั้งสิ้น 3.9 พันล้านดอลลาร์หรือ ราว 1.17 แสนล้านบาทนั้น มาจาก 1) เงิ น เพิ่ ม ทุ น ของ IVL ที่ คาดว่าจะได้รับจากการแปลงสภาพ ของ TSR ทีร่ าคา 36 บาท/หุน้ หรือคิด เป็นเม็ดเงินรวม 1.73 หมื่นล้านบาท ซึ่ ง บริ ษั ท จะนำ � เงิ น ดั ง กล่ า วไปลด สัดส่วนหนี้สินต่อทุนลงจากปัจจุบันที่ ระดับ 1.2 เท่า เหลือราว 0.7 เท่า 2) กระแสเงิ น สดภายใน กิจการในช่วงปี 53 - 57 ตามทีฝ่ า่ ยวิจยั ประเมินไว้รวมกว่า 1.06 แสนล้านบาท 3) การกู้ ยื ม เพิ่ ม เติ ม โดย บริษทั มีเป้าหมายจะควบคุมสัดส่วนหนี้ สินต่อทุนไว้ไม่เกิน 1 เท่า โดยยืนยัน ว่าไม่มีแผนการเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีกใน ช่วง 4 ปีขา้ งหน้า และรักษาระดับ ROE ไม่ต่ำ�กว่า 30% ในช่วงเวลาดังกล่าว

จากแผนการขยายกำ � ลั ง การผลิตในกลุม่ PET และ Polyester และขนาดสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยกว่าเท่าตัวในปี 54 และยังต่อ เนื่ อ งอี ก เท่ า ตั วใน 4 ปี ข้ า งหน้ า ซึ่งจะส่งผลบวกทันทีต่อต้นทุนการ ผลิตต่อหน่วยของ IVL ให้ปรับตัวลด ลงอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ (จากการ ประหยัดต่อขนาดทีเ่ กิดขึน้ ) อีกทัง้ ยัง เป็นการช่วยเพิ่มอำ�นาจการต่อรอง ของ IVL ในตลาดโลกได้อย่างเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยฯ โดยเฉพาะการกำ�หนด ราคาขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำ�ให้คู่ แข่งอื่นๆ ที่เสียเปรียบในด้านต้นทุน การผลิ ต ต้ อ งปิ ด กิ จ การไปใน

TUF ประกาศ (ต่อจากหน้า 1)

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธาน กรรมการบริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโต ของยอดขายในสกุลดอลลาร์ปี 54 ไว้ไม่ต่ำ�กว่า 30% จากปีนี้ โดยมียอด ขายราว 3 พันล้านดอลลาร์ หรือ

News Station คำ�แนะนำ�การลงทุน IVL โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม บล.เอเซียพลัส บล.กรุงศรีอยุธยา บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) บล.ทิสโก้

ซื้อ ซื้อ ซื้อ ถือ

69 64 62 38

บาท บาท บาท บาท

ระยะยาว และทำ�ให้ IVL สามารถ ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ได้โดย แทบจะไร้คู่แข่งโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ การขยายตลาด ไปสู่ ท วี ป ที่ มี ก ารเติ บโตของความ ต้ อ งการ PET อย่ า งแข็ ง แกร่ ง (Emerging Market) โดยเฉพาะ เอเชีย ซึ่งได้แก่ จีน อินเดีย และ

อินโดนีเซีย ทำ�ให้ช่วยกระจายความ เสี่ยงของรายได้และตลาดให้แก่ IVL ได้อย่างมาก ในยามที่เกิดผลกระทบ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในทวีป ตะวันตก โดยรวมแล้ว ฝ่ายวิจัยคาด การณ์ ก ารเติ บ โตของ EPS ในปี 53 - 57 เติบโตถึง 33%p.a. (CAGR) ซึ่งยังอยู่ระหว่างการทบทวนใหม่เพื่อ สะท้อนแนวโน้มโครงการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคต ฝ่ า ยวิ จั ย ยั ง มี มุ ม มองที่ เ ป็ น บวกอย่างมากต่อแนวโน้มการเติบโต ของ IVL ในระยะยาว รวมถึงแนวโน้ม Spread ของผลิตภัณฑ์ทคี่ าดว่าจะปรับ ตั ว ขึ้ น สู่ ร ะดั บ เฉลี่ ย 280 - 290 ดอลลาร์/ตัน ในช่วงปี 55 - 56 เพื่อ สะท้ อ นช่ ว งสู ง สุ ด ของอุ ต สาหกรรม ปิโตรเคมี แม้วา่ จะมีผลกระทบจากการ เพิ่ ม ทุ น อี ก ราว 11% จากเดิ ม ก็ ต าม โดยการออก TSR หรือใบสำ�คัญแสดง สิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีส่ ามารถโอน สิทธิได้ (IVL-T1)ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน อัตรา 9 หุ้นเดิม : 1 TSR แต่ถือว่าเป็น ประโยชน์ตอ่ บริษทั ในการใช้เงินเพิม่ ทุน ที่สามารถระดมได้ในระดับสูงในภาวะ ที่เอื้ออำ�นวยอีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระ ทบเรื่อง Dilution Effect ต่อ EPS ใน ระดับต่ำ� และยังช่วยลดสัดส่วนหนี้สิน ต่อทุนอีกด้วย แนะนำ� “ซื้อ” คาดราคาหุ้น IVL ยังมีโอกาสจะ Outperform กลุม่ ฯ และตลาดฯ ได้อย่างต่อเนื่องตราบเท่า ทีบ่ ริษทั ยังขยายกิจการอย่างต่อเนือ่ งไม่ สิ้นสุด ทั้งนี้ราคาเหมาะสมปี 54 อิงวิธี DCF (WACC เท่ากับ 9.27%) เท่ากับ 69 บาท โดยราคาหุ้นปัจจุบัน ยังมี Upside มากกว่า 20%

มากกว่ า 2.8 พั น ล้ า นดอลลาร์ ขณะที่ กำ �ไรในรู ป สกุ ล เงิ น บาทจะ เติบโตในทิศทางเดียวกัน โดยในปี หน้าบริษัทฯ จะได้รับผลดีจากการ เข้าไปซือ้ กิจการ MW Brands (MWB) ประเมินว่าในปีหน้าจะสามารถสร้าง รายได้ในรูปเงินดอลลาร์ประมาณ

650 ล้านดอลลาร์ ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ได้ตั้งงบลงทุนรวมของกลุ่มในปี 54 ไว้ที่ระดับไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท เพือ่ ปรับปรุงโรงงานทัง้ ในประเทศและ ต่างประเทศที่มีอยู่เดิม ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553 หน้า 4 สถาบันการเงิน ส่งผลให้ตั้งแต่ปีหน้า ปีหน้า โดยการซือ้ MWB จะช่วยขยาย การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ MWB TUF ประกาศ (ต่อจากหน้า 3)

รวมทั้งโรงงานของ MWB ที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ดี หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้ลงทุนขนาดใหญ่ (ซื้อกิจการ MWB) จึงประเมินว่าใน ช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะไม่มี การลงทุนใหม่ๆ เนือ่ งจากต้องการเน้น การต่อยอดภายในกลุม่ จึงไม่ตอ้ งการ ให้ ค วามสำ � คั ญในการลงทุ นใหม่ ๆ พร้อมทัง้ จะเน้นบริหารในแง่ของเงินสด การลดต้นทุน การลดหนี้ ซึ่งหลังจาก การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวส่งผลให้ อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) สูงขึ้นเป็น 1.7 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ได้ตั้ง เป้าว่าจะลด D/E ลงมาที่ 1:1 เท่า ภายใน 3 ปี ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะต้อง ใช้เวลาประมาณ 3 ปี จึงสามารถกลับ มาจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราปกติ คือ ในอัตรา 50% ของกำ�ไรสุทธิ โดยหลัง จากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ MW Brands ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อกำ�ไร ก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมปรับตัวเพิ่ม สูงขึ้นเป็น 4.25 เท่า ซึ่งบริษัทฯ จะ ต้องสามารถลดอัตราหนี้สินต่อกำ�ไร ก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมให้ลดเหลือ 2.5 เท่า จึงจะสามารถกลับมาจ่าย เงินปันผลในระดับปกติได้ ซึ่งเป็นไป ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับ GBX เปิดแผน (ต่อจากหน้า 1)

นายภาคภู มิ ภาคย์ วิ ศ าล กรรมการผู้ จั ด การ บมจ. โกลเบล็ ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน) (GBX) เปิดเผยว่า ในปี 54 ทัง้ เครือบริษทั มีแผนที่ จะขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนือ่ ง รวม ทั้งจะผลักดันให้ฐานลูกค้าเดิมมีการซื้อ ขายอย่างสม่�ำ เสมอมากขึน้ สำ�หรับทองคำ� แท่ ง และอนุ พั น ธ์ โดยในปี ห น้ า ตลาด อนุพนั ธ์จะมีสนิ ค้า และบริการใหม่ๆ หลาก หลายขึ้น เช่น Silver และน้ำ�มัน จึงเชื่อ ว่าจะช่วยเพิม่ ทางเลือก และรองรับความ ต้องการของนักลงทุนได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น “ในปีหน้าเราเน้นที่จะให้บัญชี ของลูกค้ามีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น โดย ตลาดซื้อขายอนุพันธ์จะมีสินค้าให้นัก ลงทุนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Silver และ น้ำ�มัน ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับ นักลงทุน โดยทางเราจะนำ�เสนอสินค้า และบริการทีต่ อบสนองความต้องการของ ลูกค้า ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สามารถเข้า ถึงลูกค้าได้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เรา บริการลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้นด้วย” นายภาคภูมิ กล่าว

เป็นต้นไปบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ได้ไม่เกิน 1.2 พันล้านบาทต่อปี เป็น ระยะเวลาประมาณ 3 ปี หรือคิดเป็น Dividend Yield อยูท่ ปี่ ระมาณ 2 - 3% ขณะทีแ่ ผนการของบริษทั น ในปัจจุบนั จะเน้นการเติบโตของธุรกิจ มากกว่าการจ่ายเงินปันผล เนือ่ งจาก การลงทุนเข้าซือ้ กิจการ MWB ในครัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั ประโยชน์ อีกทัง้ หุน้ ของบริ ษั ท ฯ มี ไ ดลู ชั่ น เพี ย ง 9% แต่สามารถลงทุนซือ้ บริษทั ได้ในขนาด 1 เท่าตัวของบริษัทตนเอง และยังมี โอกาสในการเติบโตมากในอนาคต โดยในช่วง 3 ปีมีโอกาสจะทำ�กำ�ไรได้ สูงขึน้ อีกทัง้ ในปีหน้าเป็นต้นไปอัตรา กำ � ไรขั้ น ต้ น ของบริ ษั ท ฯ (Gross Profit Margin) จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 1 - 2% จากเดิมอยู่ที่ 14 - 16% นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตั้ง เป้ายอดขายในรูปเงินดอลลาร์ปี 58 ไว้ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็น เป้ า หมายใหม่ จากเดิ ม ที่ บ ริ ษั ท ฯ เคยตัง้ เป้ายอดขายในรูปเงินดอลลาร์ ปี 58 ไว้ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ เนื่อง จากบริษัทฯ มีโอกาสจะทำ�เป้าหมาย ดังกล่าวได้เร็วกว่ากำ�หนด 1 ปี คือมี โอกาสที่มียอดขายในรูปเงินเหรียญ สหรัฐใกล้เคียง 3 พันล้านดอลลาร์ใน ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายฐานบัญชีซื้อ ขายทองคำ�แท่งเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 บัญชี จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 1,800 บัญชี และเป็นบัญชีเคลือ่ นไหว ประมาณ 38 - 40% ซึ่งจะเห็นได้ว่า ฐานลูกค้าของบริษัทฯในปี 53 มีการ เติบโตต่อเนื่องจากปี 52 ที่มีบัญชีอยู่ เพียง 800 บัญชี ขณะที่ยอดขายทองคำ�แท่ง ในปี 2554 บริษัทคาดว่าจะมีอัตรา การเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 53 ที่คาดว่า จะมียอดขายเติบโตตามเป้าประมาณ 9,000 - 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ เติบโตจากยอดขายปี 52 ที่ 3,945 ล้านบาทกว่าเท่าตัว แต่บริษทั จะมีการ สรุปยอดขายในช่วงเดือนธันวาคมอีก ครัง้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมายอมรับว่าสถานการณ์ ทางกา รเมืองได้สง่ ผลกระทบต่อความ เชือ่ มัน่ ของนักลงทุนให้มกี ารชะลอการ ลงทุนไปบ้างในบางช่วงเวลา นอกจากนี้ บริษัทมีแผนใน การขยายเวลาการซือ้ ขายทองคำ�แท่ง

การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และการ เติบโตในยุโรป ซึ่งยังมีโอกาสอีกมาก จากปัจจุบันที่ MWB ได้ดำ�เนินธุรกิจ เพียง 5 ประเทศเท่านั้น ขณะที่กลุ่ม ประเทศในยุโรป (EU) ที่มีจำ�นวนถึง 27 ประเทศ พร้อมทั้งยังมีแผนขยาย เข้าไปในยุโรปตะวันออก รัสเซีย และ ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา โดย

ซึง่ เป็นเจ้าของแบรนด์ชนั้ นำ� คือ John West ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับ 1 ใน ประเทศอั ง กฤษ ไอร์ แ ลนด์ และ เนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ดี การเข้าซื้อ กิจการ MWB บริษัทฯ มั่นใจว่าจะ เป็นการสร้างโอกาสการเติบโตอย่าง ยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจ และเป็น ฐานการเติบโตในยุโรป

เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 10.00 - 22.30 น. จากเดิ ม ที่ เ ปิ ด ซื้ อ ขายตั้ ง แต่ เ วลา 10.00 - 22.00 น. ทั้ ง นี้ เ พื่ อให้ สอดคล้องกับตลาดอนุพนั ธ์ (TFEX) ที่ มีแผนขยายเวลาการซื้อขายโกลด์ฟิว เจอร์สเพิม่ ขึน้ ซึง่ เชือ่ ว่าจะช่วยป้องกัน ความเสี่ยงของลูกค้าได้เป็นอย่างดี หากราคาทองคำ�ในตลาดโลกมีการ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว บริ ษั ท ฯมองว่ า ในปี 54 นักลงทุนจะให้ความสนใจลงทุนใน GOLD Fund และ GOLD ETF เพิ่มขึ้น ซึ่งทางโกลเบล็กฯ ได้มีการ ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน (บลจ.) ในการทำ�หน้าที่เป็น ผู้ ข ายทองคำ � แท่ ง รวมทั้ ง เป็ น Participating Dealer (PD) และอาจ

เป็น Market Maker เพือ่ ช่วยดูแลสภาพ คล่องให้กบั กองทุน เนือ่ งจากโกลเบล็กฯ มีความพร้อมในการให้บริการทีค่ รบวงจร ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ และธุรกิจทองคำ� แท่งของโฮลดิ้ง สำ�หรับภาพรวมการแข่งขันใน ส่วนของโบรกเกอร์โกลด์ฟวิ เจอร์ในปี 54 เชื่อว่าจะมีการพยายามขยายฐานนัก ลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยโบรกเกอร์และ ร้านทองจะมีการพัฒนาให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยหันมาเป็นตัวแทน สนับสนุนการให้บริการซือ้ ขายโกลด์ฟวิ เจอร์ ส (Selling Agent) มากขึ้ น รวมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าเดิมที่เคยซื้อ ขายทองคำ � แท่ งให้ หั น มาทำ � กำ �ไรใน ตลาดโกลด์ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นด้วย www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

เกาหลีใต้ออกมาตรการ สกัดเงินทุนไหลเข้า

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า เกาหลีใต้ ออกมาตรการสกัดเงินทุนไหลเข้าผ่านการเก็บภาษีการ กู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศสำ�หรับธนาคารในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมกับเตรียมออกมาตรการควบคุม การเก็งกำ�ไรอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอนุพันธ์ให้มี ความเคร่งครัดมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของสกุล เงินในประเทศและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวม โดยในแถลงการณ์ร่วมระหว่างกระทรวง ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ และ สำ�นักงานกำ�กับดูแลภาคการเงินระบุว่า มาตรการ สกัดเงินทุนไหลเข้าจะดำ�เนินการผ่านการเรียกเก็บภาษี การกู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศที่ไม่ใช่เงินฝากสำ�หรับ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศและต่างประเทศในอัตรา ร้อยละ 0.02% สำ�หรับหนี้ที่ระยะเวลาต่ำ�กว่า 1 ปี และอาจมีการเปลี่ยนแปลง การออกมาตรการดังกล่าวเกิดขึน้ ท่ามกลาง การไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศทีม่ ายัง ตลาดเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศพัฒนาแล้วยังคงประสบปัญหา โดยเกาหลีใต้ มีเป้าหมายทีจ่ ะป้องกันภาวะฟองสบู่ ซึง่ เคยเกิดขึน้ กับ ภูมิภาคเอเชียและยังผลให้เกิดวิกฤตการเงินภูมิภาค เอเชียมาแล้ว

News Station

“มาตรการดังกล่าวของเกาหลีใต้เป็นการ ดำ � เนิ น งานที่ รั ด กุ ม ที่ มุ่ ง หมายผลในระยะยาว มาตรการนีจ้ ะทำ�ให้ธนาคารในเกาหลีใต้ใช้เงินทุน สกุลเงินวอนเป็นหลัก ซึ่งนั่นย่อมทำ�ให้กระแสเงิน ทุ น ไหลเข้ า ชะลอลง” นายเว่ ย โฮ เหลี ย ง นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสทีบ่ าร์เคลย์สแคปิตอล กล่าว

ชาร์ทพาร์ทเนอร์คาดราคาน้ำ�มันดิบจ่อ ทะยานแตะ 94 ดอลล์ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ชาร์ท พาร์ทเนอร์สกรุ๊ปคาดราคาน้ำ�มันดิบอาจเพิ่มขึ้น แตะระดับ 94 ดอลลาร์/บาร์เรล หากยืนเหนือแนว ต้านสำ�คัญที่ 87 ดอลลาร์/บาร์เรลได้ นายโธมัส ชโรเดอร์กรรมการผู้จัดการ ที่ชาร์ทพาร์ทเนอร์สกล่าวว่า สัญญาณทางเทคนิค บ่งชี้ว่า ราคาน้ำ�มันยังคงเป็นขาขึ้นในระยะสั้น หรือจนถึงเดือนมกราคม โดยมีแนวต้านสำ�คัญอยู่ ที่ 87 ดอลลาร์/บาร์เรล “หากราคาน้ำ�มันยังยืนเหนือแนวต้าน 87 ดอลลาร์ ไ ด้ ผมคิ ด ว่ า เราจะได้ เ ห็ น ราคา เพิ่ ม ขึ้ นไปอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญในเดื อ นมกราคม” นายชโรเดอร์ กล่าว

หน้า 5

ปริมาณการนำ�เข้าถ่านหินของอินเดียมี แนวโน้มลดลง 24% รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า ปริมาณการนำ�เข้าถ่านหินของอินเดียมีแนวโน้ม ลดลง 24% จากทีค่ าดการณ์ไว้มาอยูท่ ี่ 34 - 35 ล้านตันในปีงบประมาณ 2010 สิ้นสุดเดือน มีนาคมปีหน้า หลังปริมาณน้�ำ ฝนทีม่ อี ยูส่ งู ทำ�ให้ เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ามีปริมาณน้ำ�เพียงพอที่ จะผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้น ขณะที่ ก่ อ นหน้ า นี้ ค ณะกรรมการ วางแผนเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ อิ น เดี ย คาดว่ า ในปี ง บประมาณดั ง กล่ า วอิ น เดี ย จะนำ � เข้ า ถ่านหินราว 45 ล้านตัน “การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ�ที่เพิ่ม ขึ้นสูงกว่าระดับปกติในปีนี้ จะทำ�ให้การพึ่งพา ถ่ า นหิ น เพื่ อ ใช้ ผ ลิ ต กระแสไฟฟ้ า ลดลง” นายไอ เอ คาน ทีป่ รึกษาคณะกรรมการฯ กล่าว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอินเดีย ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยรัฐบาล อินเดียคาดว่า ในช่วง 20 ปีข้างหน้า อินเดีย อาจต้องใช้ถ่านหินราว 2 พันล้านตัน

KIAT ย้ำ�เป้ารายได้ปีนี้ 800 ลบ. ปี 54 โต 15% พร้อมรุกธุรกิจโลจิสติกส์ นายเกียรติชยั มนต์เสรีนสุ รณ์ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง (KIAT) เปิดเผย ว่า รายได้ของบริษัทฯ ในปีนี้จะเป็นไปตามเป้า หมายที่วางไว้ที่ 800 ล้านบาท หรือโต 30% จากปีก่อนที่มีรายได้ 600 ล้านบาท และตั้งเป้า ปี 54 รายได้จะโตขึ้น 10 - 15% รวมทั้งกำ�ไร สุ ท ธิ ค าดว่ า จะโตในสั ด ส่ ว น 10 - 15% เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจโดยรวมใน ปีหน้าจะมีอัตราการเติบโตน้อยกว่าปีนี้ ดังนั้น

บริษัทฯ จึงได้มองหาธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจด้าน Logistics ซึง่ จะเริม่ ทดลองทำ�ตลาดในต้นปีหน้า และคาดว่าธุรกิจนีจ้ ะมีอตั ราการเติบโตเพิม่ มาก ขึ้นในปีถัดไป พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะ จ่ายปันผลสำ�หรับผลประกอบการงวดครึง่ ปีหลัง ซึ่งในเบื้องต้นจะพยายามจ่ายสูงกว่าช่วงครึ่งปี แรกทีจ่ า่ ยไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุน้ และ หวังว่าจะเดินหน้าจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังคงเข้าประมูล งานใหม่อย่างต่อเนื่อง และในเดือน ม.ค. 54 จะรู้ผลในส่วนของงานประมูลกับ บมจ.ปตท. (PTT) ซึ่งหากชนะประมูลงานดังกล่าวก็จะสร้าง รายได้ปีละประมาณ 100 ล้านบาท รวมระยะ เวลา 10 ปี

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

หน้า 6

TRU ทางที่ดี “หลีกเลี่ยง”

กลับมาแรงได้อีกครั้ง หลังเงียบเหงาไประยะหนึ่ง ขึ้นมารอบนี้ ถือว่าใช้ได้ บวกไปสูงสุดถึง 12.93% ปิดตลาดที่ 6.35 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท หรือ 9.48% มูลค่าการซื้อขาย 80.50 ล้านบาท หุ้นตัวนี้หากใครจับทางได้ มักจะแรงได้ไม่นาน ส่วนใหญ่แล้วจะ พุ่งขึ้นสูงแล้วตกฮวบในวันถัดมา คงเห็นได้ชัดเจนจากกราฟในช่วงหลังๆ อีกทั้งวอลุ่มก็มาๆ หายๆ ใครที่สนใจ TRU อยู่ก็ขอให้พึงระวังแรงขายไว้ บ้างเด้อ...เพราะเมื่อวานมันกระโดดสูง กลัวจะเสียหลักตอนลง... นักวิเคราะห์เทคนิค บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ประเมินว่าแนว โน้มของ TRU ยังไม่ใช่การปรับต่อขึ้นที่ต่อเนื่อง มีแนวต้านที่ 6.80 - 6.55 บาท มีแนวรับที่ 6.10 บาท กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� “หลีกเลี่ยง”

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 20/12/53

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TRU 6.35 0.55 9.48 5.90 6.55 5.85 5.80 6.32

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

12,746,300 80,506 11.08 21.90 1.32 N/A N/A 0.29 3,185

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 6.35 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นางปราณี เผอิญโชค นายสมพงษ์ เผอิญโชค น.ส.แก้วใจ เผอิญโชค นายวุฒิชัย เผอิญโชค CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG

จำ�นวนหุ้น

(%)

245,387,500 38,694,200 34,087,500 31,201,500 24,691,925

48.92 7.71 6.80 6.22 4.92

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

TMBตั้งเป้าสินเชื่อปีหน้าโตมากกว่า10%

นายบุ ญ ทั ก ษ์ หวั ง เจริ ญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ทหารไทย (TMB) เปิ ด เผยว่ า ธนาคารตั้ ง เป้ า สิ น เชื่ อ รวมปี ห น้ า ขยายตัวสูงกว่า 10% หลังจากทีค่ าด ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน ปีหน้าจะโต 3 - 4% ซึ่งจะส่งผลให้ สิ น เชื่ อ ทั้ ง ระบบขยายตั ว ได้ ถึ ง 6 - 7% โดยธนาคารจะเน้นการ เติบโตอย่างมีคณุ ภาพ เพิม่ นวัตกรรม ในสินค้ารูปแบบใหม่และไม่มีที่ใดทำ� มาก่อน ซึ่งจะเน้นการเติบโตไปใน กลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้ อ มทั้ ง จะขยายช่ อ งทางจั ด สรร ลูกค้าไปตามกลุม่ เฉพาะภายหลังจาก ที่ธนาคารได้ปรับโครงสร้างลูกค้าใน ช่ ว ง 1 - 2 ปี ที่ ผ่ า นมา ทำ �ให้ ธนาคารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้มากขึน้ ส่วนหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดราย ได้ (NPL) ธนาคารตั้งเป้าปรับลดลง ต่อเนื่อง คาดว่าสิ้นปีหน้าเอ็นพีแอล จะอยู่ที่ 7.5% ด้านนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารธุรกิจขนาด ใหญ่ TMB กล่ า วว่ า ในปี 54 ธนาคารตั้ ง เป้ า สิ น เชื่ อ ขนาดใหญ่ เติบโต 5 - 8% พร้อมทั้งตั้งเป้าเพิ่ม

ปริมาณ Trade Finance เติบโต กว่า 50% และเพิ่มจำ�นวนลูกค้า ธุรกิจขนาดใหญ่ อีก 300 - 500 ราย ทั้งนี้ธนาคารจะมุ่งเน้นลูกค้า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ที่ มี ย อดขาย

News Station

500 - 5,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยมองว่ากลุ่มลูกค้าธุรกิจดังกล่าว ภายในประเทศยั ง มี ก ารดู แ ลจาก สถาบันการเงินไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารจะร่วม

คลังเฮพ.ย.53จัดเก็บ รายได้เกินเป้า1.7หมื่นลบ.

น า ย น ริ ศ ชั ย สู ต ร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการ คลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บราย ได้ รั ฐ บาลในเดื อ นพฤศจิ ก ายน สูงกว่าเป้าหมาย 1.7 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 2 เดือนแรกของ ปีงบประมาณจัดเก็บได้สูงกว่าเป้า หมายกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.6 ทั้งนี้ ในเดือน พ.ย. 53 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 144,622 ล้ า นบาท สู ง กว่ า ประมาณการ 17,128 ล้ า นบาท หรื อ 13.4% (สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 12%)

เป็ น ผลจากการที่ เ ศรษฐกิ จ ขยาย ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทำ�ให้ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ส่ ว นใหญ่ สู ง กว่ า เป้ า หมายที่ สำ�คัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้สงู กว่าประมาณการ 9,824 ล้านบาท นอกจากนี้การที่เงินบาท แข็งค่าส่งผลให้มีการนำ�เข้ารถยนต์ เป็นจำ�นวนมาก รวมทั้งผู้ประกอบ การเกี่ยวกับการผลิตสุราและยาสูบ คาดว่าจะมีการปรับเพิม่ อัตราภาษีจงึ เร่งชำ�ระภาษี ในช่วง 2 เดือนแรกของ ปีงบประมาณ 54 (ต.ค. - พ.ย. 53)

รัฐบาลจัดเก็บ รายได้สุทธิ 268,268 ล้ า นบาท สู ง กว่ า ประมาณการ 23,527 ล้านบาท หรือ 9.6% เป็น ผลจากการจั ด เก็ บ ของกรม สรรพากร กรมสรรพสามิต และกรม ศุ ล กากรที่ สู ง กว่ า ประมาณการ 18,485, - 4,432 และ 620 ล้าน บาท ตามลำ�ดับ นายนริ ศ กล่ า วด้ ว ยว่ า จากทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง ขยาย ตัวอย่างต่อเนือ่ ง และแนวโน้มการจัด เก็บรายได้รัฐบาลที่ผ่านมาทำ�ให้เชื่อ มัน่ ว่าปีงบประมาณ 54 รัฐบาลจะจัด

มือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ING) ที่มี ระบบเน็ตเวิร์กและสาขาอยู่ทั่วโลก ให้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ ต่ า ง ประเทศ ทั้งการส่งออกและนำ�เข้า ผ่ า นการให้ บ ริ ก ารจากธนาคาร เนื่ อ งจากมี บ ริ ษั ท จำ � นวนมากที่ เตรียมขยายฐานการลงทุนไปต่าง ประเทศ ดังนัน้ ธนาคารจะเข้าสูก่ าร เป็น Global Trade Finance เพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ จะให้ บริการบริษทั ทีต่ อ้ งการระดมทุนจาก สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทโดย ใช้ความสามารถของ ING เป็นผู้ สนับสนุน ด้านนายสยาม ประสิทธิ ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม TMB กล่าวว่า ในปี 54 ธนาคารตั้ง เป้าสินเชื่อเอสเอ็มอี เติบโต 15% โดยจะทำ�ให้สนิ เชือ่ คงค้างเพิม่ ขึน้ มา อยู่ที่ 1 แสนล้านบาท และมีส่วน แบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 7 - 8% พร้ อ มทั้ ง ตั้ ง เป้ า เงิ น เดิ น บั ญ ชี ข อง ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี เติ บโตขึ้ น 10% ซึ่งธนาคารจะเน้นออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่แตกต่างและไม่เคยเกิดขึ้นใน ประเทศไทย เก็ บ รายได้ สู ง กว่ า เป้ า หมายอย่ า ง แน่นอน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัด กระทรวงการคลั ง เปิ ด เผยว่ า กระทรวงการคลังได้รายงานผลการ จัดเก็บรายได้ในช่วงเดือน พ.ย.ให้กบั ครม.รับทราบ โดยเบื้องต้นรัฐบาลมี รายได้จากการจัดเก็บภาษีสูงกว่าเป้า ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่ม ขึ้น 10% โดยมาจากการจัดเก็บภาษี เงิ นได้ ใ นส่ ว นของนิ ติ บุ ค คล ภาษี มูลค่าเพิม่ ขณะทีก่ รมศุลกากรจัดเก็บ ภ า ษี นำ � เ ข้ า ร ถ ย น ต์ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะเดียวกันการเบิกจ่ายของภาครัฐ ยั ง สู ง กว่ า เป้ า 1 แสนล้ า นบาท จากเดิมตั้งเป้าไว้ 3 แสนล้านบาท โดยเบิกจ่ายได้กว่า 4 แสนล้านบาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

News Station

พ.ย. 53 บริษัทฯ มี Backlog ระดับ 1.8 - 1.9 CCP ลั่นปีนี้พลิกกำ�ไรหลังขาดทุน5ปีติด พันล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 8 - 9 คาดปีหน้าแบ็กล็อกทะลุ 2.3 พันล. นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการ เดือน สูงขึ้นจากสิ้นปี 52 ที่มี Backlog อยู่ที่ ผู้จัดการ บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี (CCP) 900 ล้ า นบาท พร้ อ มทั้ ง คาดว่ า ทั้ ง ปี 53 เปิดเผยว่า คาดการณ์ในปี 54 บริษัทฯ มีโอกาสสูง ผลประกอบการของบริษทั ฯ มีโอกาสพลิกกลับมา ที่ ง านในมื อ (Backlog) จะพุ่ ง ขึ้ น สู ง สุ ด เป็ น มีกำ�ไรเป็นครั้งแรกหลังขาดทุนต่อเนื่องมา 5 ปี ประวั ติ ก ารณ์ เหนื อ กว่ า สถิ ติ ที่ เ คยทำ �ไว้ สู ง สุ ด และเชื่อว่ากำ�ไรจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2.3 พันล้านบาทในปี 47 เนื่องจากปริมาณงาน หน้า ก่อสร้างในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะมีมากขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้าจะเกิดอีก 2 - 3 เส้นทาง TWZ ตั้งบ.ในฮ่องกงรุกตปท.เต็มตัว และยั ง มี ก ารก่ อ สร้ า งโรงงานใหม่ ต ามนิ ค ม ดันรายได้ปี 54 แตะ 5.4 พันล. นายพุ ท ธชาติ รั ง คสิ ริ กรรมการ อุตสาหกรรม รวมถึงโครงการชอปปิ้งมอลล์และ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง โดย ณ สิ้น ผูจ้ ดั การ บมจ.ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ (TWZ)

เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตั้งบริษัทย่อยในฮ่องกงที่ TWZ ถือหุ้น 100% ใช้เงินลงทุน 1 ล้านดอลลาร์ ฮ่องกง คือ TWZ international Limited เพื่อจัด จำ�หน่ายสินค้าในรูปแบบ Original Equipment Manufacturer (OEM) และ Original Design Manufacturing (ODM) พร้ อ มกั บ การจั ด ตั้ ง สำ�นักงานตัวแทน TWZ Corporation (เซิ่นเจิ้น) ที่จะเป็นศูนย์อำ�นวยการของ TWZ ที่ประเทศจีน คาดว่าจะเริ่มดำ�เนินการได้เร็วสุดในเดือน ธ.ค.นี้ หรื อ อย่ า งช้ า ราว Q1/54 พร้ อ มตั้ ง เป้ า รายได้ 180 - 200 ล้านบาท หรือ 5 - 10% ของรายได้ ทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี 54 ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้า รายได้ระหว่าง 4.2 - 4.5 พันล้านบาท

AFET

“โดนทำ�กำ�ไร แต่ยังรอซื้อได้” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บริษทั แอโกรเวลท์ จำ�กัด (AGR) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 711 สัญญา สถานะคงค้าง 3,668 สัญญา - ปิด 145.85 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.55 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) ปัจจัยบวก - ภาคใต้ของไทยยังมีฝนตก ทำ�สินค้าเข้าท้องตลาดเบาบาง - น้�ำ มันเป็นขาขึน้ - ราคาปิดเหนือ 145 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - นลท.กังวลปัญหาคาบสมุทรเกาหลี - เส้นเทคนิคเข้าเขต Overbought อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร - ตลาดทุนโลกเริม่ หยุดการซือ้ ขาย เพราะใกล้คริสต์มาส กลยุทธ์ - รอซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) - แนวรับ 142 บ./ก.ก. - แนวต้าน 147.50 บ./ก.ก. ถัดไป 150 บ./ก.ก.

หน้า 8

TFEX

“ตลาดซึมใกล้สิ้นปี”

นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 10,998 สัญญา สถานะคงค้าง 29,439 สัญญา - ปิด 701.40 จุด ลดลง 12.60 จุด (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) ปัจจัยลบ - นลท.ชะลอซือ้ ขายเพราะใกล้สน้ิ ปี - ตลาดทุนหลายแห่งเริม่ หยุดในช่วงคริสต์มาส - หนีเ้ สียยุโรปยังกดดันตลาดทุนทัว่ โลก - คาบสมุทรเกาหลีปะทุอกี ครัง้ - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ ไทย 1,569.28 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ขาย (สัญญา S50Z10 ธ.ค. 53) - แนวรับ 700 จุด - แนวต้าน 716 จุด - SET50 ประเมินกรอบ 698 - 714 จุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

Dynamic Station

หน้า 9

ไอพีโอปี 54 ต่อแถวยาวเหยียด ที่ปรึกษาทางการเงินฟิตจัด เตรียมเข็นไอพีโอเข้าตลาดหุ้นไทยปี 54 เพียบ หลังปีนี้กระแสตอบรับ ไอพีโอเยี่ยมทุกบริษัทฯ แถมดัชนีฯ ทะยานเหนือ 1,000 จุด ค่ายเคจีไอลั่นนักลงทุนรอพบของดี 2 - 3 ดีล ในปีหน้า ทำ�ธุรกิจสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม และพลังงานทดแทน ส่วนค่ายธนชาตฟุ้งมีดีลในมือรุ่นใหญ่ มูลค่า ไม่ต่ำ�กว่า 2 - 3 พันล้านบาทต่อดีล ขณะที่ฟินันเซีย ไซรัสจ่อกระจายหุ้นใหม่ภายใน Q2/54 - Q3/54 ในห้วงปี 2553 ถือเป็นปีทองของ หุ้นไอพีโอ เพราะส่วนใหญ่ราคาหุ้นซื้อขาย วันแรกยืนเหนือจองเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 30% สร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนจำ�นวนมาก Investor Station จึงสำ�รวจความพร้อมของ ที่ปรึกษาทางการเงินก่อนนำ�หุ้นไอพีโอเข้า จดทะเบียนซื้อขายในปี 2554 ซึ่งขณะนี้พบ ว่ า มี ห ลายบริ ษั ท ฯ เตรี ย มซื้ อ ขายตั้ ง แต่ ไตรมาสแรกปี ห น้ า ช่ ว งที่ ภ าวะตลาด หลักทรัพย์ฯ เป็นขาขึ้น ดัชนีฯ ยืนเหนือ ระดับ 1,000 จุด นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.เคจี ไ อ (ประเทศไทย) เปิ ด เผยว่ า ทิศทางหุ้นไอพีโอในปีหน้าคงจะคึกคักต่อ เนื่องจากปีนี้ เพราะได้รับปัจจัยบวกจาก ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยบริษัทฯ มีดีล ไอพีโอในมือ 2 - 3 ดีล คาดว่าในช่วงครึ่ง หลั ง ปี ห น้ า จะนำ � เข้ า ระดมทุ น ได้ ทั้ ง ใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม, วิศวกรรม และพลังงานทดแทน ด้านนางสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการ ผู้จัดการ บล.ธนชาต กล่าวว่า ในปีหน้า บริษัทฯ มีดีลไอพีโอ 3 - 4 ดีล ที่เข้าซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเตรี ย มยื่ น แบบรายการแสดงข้ อ มู ล (ไฟลิ่ง) ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เร็วๆ นี้ มีมูลค่าระดมทุนดีลละประมาณ 2 - 3 พันล้านบาท ด้านนายมนตรี ศรไพศาล ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีดีลไอพีโอ 3 - 5 ดีลจะทยอยเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปีหน้า โดยยอมรับว่าใน ปี นี้ มี บ ริ ษั ท ฯ หลายแห่ ง ชะลอเข้ า ตลาดฯ เนื่องจากต้องรองบการเงินปิดให้เรียบร้อย ซึ่งในปีหน้ามีความพร้อมมากขึ้น ด้ า นนายสมภพ กี ร ะสุ น ทรพงษ์

กรรมการผู้อำ�นวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีดีลไอพีโอ 2 - 3 ดี ล โดยในไตรมาส 2/2554 ถึ งไตรมาส 3/2554 น่าจะนำ�หุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลัก ทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ซึง่ เป็นธุรกิจเกีย่ ว กับหม้อแปลงไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station by Jackal_XIII

เรื่องของ“วิกิลีกส์”

เป็นข่าวครึกโครมอย่างต่อเนื่องในกรณีของเว็บไซต์ชื่อดัง “วิกิลีกส์” ซึ่งออกมาแฉพร้อมเผยแพร่เอกสารลับให้พี่ยักษ์อย่างสหรัฐอเมริกา เต้นผาง ทั้งกรณีเอกสารจำ�นวน 9.2 หมื่นหน้าเกี่ยวกับสงครามอัฟกานิสถานเรื่อยมาจนกระทั่งคดี “วิกเตอร์ บูท” อาชญากรผู้ค้าความตาย ชื่อดังที่ถูกจับที่เมืองไทยก่อนถูกส่งไปอเมริกา จูเลียน อาสซานจ์ คือผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์ เมื่อปลายปี 49 ร่วมกับกลุ่มบุคคลผู้ซึ่งไม่ ลงรอยกับรัฐบาลจีนทั้ง นักข่าว นักคณิตศาสตร์ และนักคอมพิวเตอร์เจ้าของบริษัทไฮเทค คนเหล่า นี้มีที่อยู่ทั้งในสหรัฐ, ไต้หวัน, ยุโรป ออสเตรเลีย และ แอฟริกาใต้ แต่ต่างก็ไม่ระบุชื่อและตัวตน และยังมีเครือข่ายอาสาสมัครที่ช่วยกันคัดกรอง ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่อีกกว่า 1,000 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักข่าวชื่อดังหลายแห่ง เป้าหมายของ วิกิลีกส์ คือ การสร้างสำ�นักข่าวกรองของประชาชน เป็นระบบปลอด เซ็นเซอร์สำ�หรับการแพร่งพรายเอกสารลับจำ�นวนมหาศาลแบบที่ไม่สามารถแกะรอยไปยังที่มาได้ เอกสารถูกเก็บอย่างดีในเซิร์ฟเวอร์หลักที่สวีเดน และอีกหลาย ประเทศทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครองความลับสือ่ ข้อมูลถูกเข้ารหัสป้องกันระดับเดียวกับกองทัพ เพือ่ ปกป้องแหล่ง ข่าว และต่อต้านความพยายามบุกรุกของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนบริษัท และเหล่าแฮกเกอร์ที่อยากลองดี ในอดีต จูเลียน อาสซานจ์ เป็นแฮกเกอร์ เค้าแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน ออสเตรเลีย บริษัทนอร์เทล ยักษ์ใหญ่สื่อสารโทรคมนาคมของแคนาดา และองค์กรอีกหลายแห่ง เพื่อทดสอบระบบความปลอดภัยโดยไม่ได้ทำ�อันตรายใดๆ ต่อระบบ เค้ายอมรับผิดข้อหาแฮกเกอร์ 24 กระทง แต่ได้รับการปล่อยตัวโดยให้คำ�มั่นสัญญาว่า จะประพฤติตัวดีหลังจากพ้นคดี และจากการตั้ง เว็บไซต์แฉทำ�ให้เค้าได้รบั รางวัลจากองค์การนิรโทษกรรมสากล จากการเปิดโปงกระบวนการอุม้ และวิสามัญ ฆาตกรรมในเคนยา เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งจุดยืนของเค้า คือ การแพร่งพรายที่ดีก็คือการไม่เซ็นเซอร์อะไรเลย

TMI บริจาคเงินและสิ่งของ ให้เด็กในโครงการร่วมแบ่งปันสานฝันให้น้อง

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) (TMI) บริษัทฯ ผู้ผลิตและ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแสงสว่าง อาทิ บัลลาสต์ หลอดไฟ ภายใต้แบรนด์ กาต้า ได้เดินทางไปบริจาคเงินและสิ่งของ ให้เด็กในโครงการร่วม แบ่งบันสานฝันให้น้อง ครั้งที่ 9 ที่จังหวัดกาญจนบุรี www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

Lifestyle Station

มุมประกัน

อลิอันซ์ ซี.พี. จัดงาน “Road to Non Motor”

นายปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำ�กัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน จัดกิจกรรม “Road to Non Motor” เพื่อกระชับความสัมพันธ์แก่ตัวแทนจากทั่วประเทศ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมสร้างกลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่ง ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลด์ รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

มุมการตลาด

ควอลิตี้ เฮ้าส์ จัดแคมเปญอยู่ฟรี 2 ปี ฉลองปิดโครงการหรู

บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) จัดแคมเปญ “ให้คุณอยู่ฟรี 2 ปี เราช่วยจ่าย” ณ โครงการ “ลัดดารมย์ วัชรพล” กับบ้านเดี่ยว สร้างเสร็จก่อนขาย 3 หลังสุดท้ายก่อนปิดการขายโครงการ ซึ่งเป็นคฤหาสน์หรูสไตล์ทิวดอร์ บนเนื้อที่ตั้งแต่ 110 - 230 ตารางวา ขนาดพื้นที่ใช้สอย 220 - 370 ตารางเมตร พร้อมฟังก์ชั่นขนาด 3 - 4 ห้องนอน 3 - 5 ห้องน้ำ� ห้องพักผ่อน ที่จอดรถ 2 - 4 คัน และห้องคนรับใช้ พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษ เรือนรับรองแยกส่วนจากตัวบ้าน ระดับราคา 10.5 - 25 ล้านบาท โดยแคมเปญดังกล่าว มอบสิทธิพิเศษ ฟรีค่างวดผ่อนชำ�ระเป็นระยะเวลา 2 ปี สำ�หรับลูกค้าที่ทำ�สัญญาจองและโอนบ้านในโครงการฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เท่านั้น www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 6

“พัชพร สรรคบุรานุรักษ์” นักรังสรรค์ตาคม แห่งวงการวาณิชธนกิจ

“เวลาทีใ่ ห้ความรับผิดชอบงานแก่ลกู น้องแล้วเกิดความผิดพลาด ก่อนอื่นก็ต้องไม่ไปมองว่าเป็นความผิดพลาดของเขาผู้เดียว ต้องรับผิด ชอบกันเป็นทีม ขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็รอช้ามิได้ต้องวิ่งเข้าชน กับมัน เร่งแก้ไขไม่ปล่อยปะสะสมปัญหาไว้ แต่ที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคย เจอความผิดพลาดชนิดขั้นรุนแรง โดยทั่วไปก็มีแค่เรื่องของงานเอกสาร ภายใน การมาอยู่ เคจีไอ (ประเทศไทย) นับเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่ทาง ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ให้โอกาสเยอะ เปิดทางแสดงฝีมอื เต็มที่ จึงได้รเิ ริม่ ทำ�อะไร ใหม่ๆ ได้เสมอ ซึง่ มันทำ�ให้เรากล้าคิดกล้าทำ�และในอนาคตเราวางแผน จะลุยงานดีลระดับสร้างชื่อในต่างประเทศด้วย..........”

อีกหนึ่งสิ่งที่ยอดวาณิชธนกิจผู้นี้พึงระลึกเสมอก็คือ ความรู้สึกของลูกค้า การให้บริการลูกค้าจึงมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ มากกว่าเชิงปริมาณ ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าแบบระยะยาว ไม่ใช่เพียงเสร็จงานแล้วก็จบกันไปเลย ซึ่งสิ่งนี้ก็ได้สะท้อนออก มายังการวางกลยุทธ์ให้ตัวไอพีโอของลูกค้าด้วย “กับลูกค้าประเภทไอพีโอการกำ�หนดกลยุทธ์ตอ้ งเป็น ระยะยาว (ว่าด้วยเรือ่ งการตัง้ ราคา) เพราะผลประโยชน์ทจี่ ะ เกิดขึ้นสุดท้ายย่อมตกอยู่กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม การที่เขามา ระดมทุ น ในตลาดแล้ ว หุ้ น ประสบความสำ � เร็ จ ในราคาที่ เหมาะสมก็จะทำ�ให้นักลงทุนมั่นใจในหุ้นของเขา” ในอนาคตถ้าเขาต้องการระดมทุนเพิ่มเติม นักลงทุน กลุ่มเดิมนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเม็ดเงินต่อไป............... อ่านต่อฉบับหน้า

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

Professional Station

DAR Wong’s

Hot Picks Gold slid last week despite Ireland was downgraded and Spain was put on warning on assessment by Moody’s Investors Services. Market is stil worried of credit tightening by China and the regaining strength of U.S. dollar that wil weigh down on commodities. In coming week, the market has very strong resistance at 1386 that can only be broken by some adamant driving forces of U.S. monetary policy. Otherwise, we are looking to test 1350 regions

Gold Trend

www.pwforex.com

or even 1325 regions when most economies put their lids on inflation checks. WTI Crude is moving into a bearish pattern of technical correction. The eventual closing below 88.60 will initiate a new sell-down sentiment that may reach 84.00 regions as our targets. It is ideal not to see anymore protrusion above 90.75 for the time being otherwise the bull will resume very fast over the year-end to see higher grounds! SET Index was mild bearish last

week due to profit-taking and worries of Euro-debt crisis. The market trades in small range 1020 – 1044 and is still awaiting for a breakout. Technically speaking, the market is prone to do correction with supports at 980 regions. Only breaking above 1055 convincingly will surge into another higher bull trend into Q1 Y2011. We suggest buyers to stay cautious as DJIA plays an important lead role in coming week it can stay above 11,550 levels.

Disclaimer : This is not a spam email. You have received this message as a direct business contact or have opted-in into our mail list. Please delete if you are not the intended party or revert to inform us to unsubscribe you. Thank you.

Photo Release

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (แถวบน - ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล (แถวบน - ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำ�นวยการ และคุณสุวรรณี ลี่ (แถวบน - ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับตัวแทนของมูลนิธิ และน้องๆ เจ้าของผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัลจาก “โครงการประกวดภาพวาด ส่งเสริมเด็กผู้ด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำ�ปี 2553” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ ถนนสุคนธสวัสดิ์ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

โดยหมายเลข

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อำ�นวยความ สะดวกให้ ผู้ ล งทุ น เพิ่ ม เครื่ อ งหมาย XN (Ex Capital Return) เพือ่ ให้ผลู้ งทุน ทราบถึงสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับช่วงเวลา ที่จะได้รับสิทธิการรับเงินคืนทุน ในกรณี ทีม่ กี ารลดทุนโดยบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ และมีการจ่ายคืนเงินทุนให้ผู้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ เริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่ 4 มกราคม 2554 เป็นต้นไป นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติ การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เปิ ด เผยว่ า การเพิ่ ม เครื่ อ งหมาย XN (Ex Capital Return) จะทำ�ให้ผู้ลงทุนติดตามสิทธิ ประโยชน์ของตนเอง ในกรณีผู้ ออกหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภท ตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ หน่วยลงทุน และ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มีการลดทุน และมีการจ่ายคืน เงินทุนให้ผู้ถือหลักทรัพย์ โดยตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เมื่อบริษัทจดทะเบียน บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน ห รื อ ก อ ง ทุ น ร ว ม อสังหาริมทรัพย์มีการลดทุน และจ่ายเงินคืนทุนให้กับผู้ถือ หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ ะ ขึ้ น เ ค รื่ อ ง ห ม า ย X N ล่วงหน้า 3 วันทำ�การก่อนวันปิดสมุด ทะเบี ย นพั ก การโอนหลั ก ทรั พ ย์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า หากซื้อหลักทรัพย์ ในช่วงที่ขึ้นเครื่องหมาย XN จะไม่มี สิทธิได้รบั เงินคืนทุน ดังนัน้ หากผูล้ งทุน ต้องการรับเงินคืนทุนดังกล่าว ควรซื้อ

Gossip Station

หน้า 14

เพิ่มเครื่องหมาย XN หลักทรัพย์ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XN และที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการ ประกาศข่าวให้ผู้ลงทุนทราบถึงกำ�หนดการคืน เงินทุนโดยไม่ได้ขนึ้ เครือ่ งหมายประกอบการเพิม่ การแสดงเครื่องหมาย XN ในครั้งนี้ จะทำ�ให้ผู้ ลงทุนสามารถติดตามสิทธิประโยชน์ของตนเอง

R

XD (Ex Dividend) : หมายถึง ผูซ้ อื้ หลัก ทรัพย์ในช่วงการขึน้ XD จะไม่ได้สทิ ธิรบั เงินปันผล XR (Ex Right) : หมายถึ ง ผู้ ซื้ อ หลักทรัพย์ในช่วงการขึ้น XR จะไม่ได้ สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ XW (Ex Warrant) : หมายถึง ผู้ ซื้ อหลั ก ทรั พย์ ใ นช่ ว งการขึ้ น XW จะไม่ได้สิทธิรับใบสำ�คัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ XS (Ex Short-term Warrant) : หมายถึง ผูซ้ อื้ หลักทรัพย์ในช่วง การขึ้น XS จะไม่ได้สิทธิรับใบ สำ�คัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ หลักทรัพย์ระยะสั้น XT (Ex Transferable Subscription Right) : หมายถึง ผู้ซื้อหลัก ทรัพย์ในช่วงการขึน้ XT จะไม่ได้ สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้ XA (Ex All) : หมายถึง ผู้ซื้อ หลักทรัพย์ในช่วงการขึน้ XA จะ ไม่ได้สทิ ธิประโยชน์มากกว่าหนึง่ ประเภทที่บริษัทประกาศให้ใน คราวนั้น

ได้สะดวกขึน้ นอกเหนือจากการใช้เครือ่ งหมาย แสดงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน สำ�หรับเครือ่ งหมายแสดงสิทธิประโยชน์ ต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน ได้แก่ www.istationnews.com


มองหุ้นจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

แนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไทยวันนี้เคลื่อนไหวผันผวน โดยมีมูลค่า การซื้อขายที่เบาบางลง ประเมินแนวรับ จิตวิทยาที่ 1,000 จุด และแนวรับถัดไป ที่ 990 จุด และ 980 จุด ส่วนแนวต้าน อยู่ที่ 1,020 จุด ทั้งนี้ การปรับลดลง ของดัชนีฯ วานนี้ไม่ทำ�ให้ภาพรวมของ ตลาดฯ ได้รบั ผลกระทบมากนักเนือ่ งจาก เชื่อว่าจะมีเม็ดเงินจากกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการ เลี้ยงชีพ (RMF) ยังเข้าลงทุนในตลาดฯ อยู่

ประเมินการลงทุนวันนี้ ตลาดฯ มีโอกาสรีบาวด์ช่วงสั้น หากตลาดหุ้น ต่างประเทศทัง้ สหรัฐฯ และยุโรปปรับตัว ขึ้น โดยมีแนวรับ 1,000 จุด แนวต้าน 1,022 - 1,025 จุด ทั้งนี้ ยังมีมุมมอง เป็นลบต่อตลาดหุน้ ในสัปดาห์นี้ หลังช่วง ท้ายการซือ้ ขายมีแรงขายทำ�กำ�ไรออกมา ค่อนข้างมาก นักลงทุนรอดูความชัดเจน ของสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะความ ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงการ ชุ ม นุ ม นปช. ที่ นั ด ชุ ม นุ ม ทุ ก วั น ที่ 10 และ 19 ของทุกเดือน

หน้า 15

ตลาดหนุ้ ไทยช่วงนีย้ งั ไม่มปี จั จัย ใหม่เข้ามาหนุน โดยเฉพาะปัจจัยใน ประเทศ ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเริ่ม ชะลอลงทุน เนือ่ งจากเขา้ ช่วงเทศกาลวัน หยุดปลายปี โดยคาดว่าระยะสั้นแนวรับ อยู่ที่ 1,000 จุด ส่วนแนวต้าน 1,020 จุด กลยุทธ์แนะนำ�ให้ทยอยขายหุ้น เพื่อลด ความเ สี่ ย งช่ ว งปลาย ปี อย่ า งไรก็ ดี วานนีต้ ลาดหุน้ ไทยปรับลงแรง จากความ กั ง วลสถา นการณ์ ตึ ง เครี ย ดระหว่ า ง เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ โดยหลาย ฝ่ายกังวลว่าอาจบานปลาย

คลิก

To Data Station www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 21 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 ธันว�คม 2553

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,338.59 6.25% 1,938.25 9.04% 4,013.31 18.73% 14,138.98 65.98%

1,484.11 6.93% 2,541.04 11.86% 5,582.59 26.05% 11,821.39 55.17%

-145.52 -602.79 -1,569.28 2,317.59

Last Update

20/12/10

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,006.51 700.02 1,529.49 263.41

20/12/10

Chg -15.95 -12.11 -26.56 -3.5 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

%Chg -1.56 -1.7 -1.71 -1.31 21,429.13 457.78

16:59:58

AGRO A dv ance 17% D ecline 61%

0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -4.23 -3 -3.5 -4 -4.5

-0.14 No C hange 22%

TECH

SERVICE -1.19

CONSUMP 0.14

-1.46

FINCIAL

-3.39 A dv ance 18% D ecline 63%

No C hange 19%

-1.31

RESOURC

-2.41

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 21 ธันว�คม 2553

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 ธันว�คม 2553

PTTAR

( Day )

: PTTAR 12,000,000

Price & Fundamental Symbol PTTAR

Last 36.25 Chg -1.25  %Chg -3.33  Open 37.25  High 37.75  Low 36.00  Prev 37.50  Avg 36.79  AccVol 34,297,700  AccVal(K฿) 1,261,782  %Fluct 4.76  P/E 26.65  P/BV 1.82  DPS(Baht) 1.25  Yield(%) 3.33  EPS(Baht) 1.36  MktCap(Mil.) 107,556  Broker Target Update TSC 38.00 17/12/10 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง TNS 32.00 15/12/10 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 01/12/10 ค่าการ CNS ม่ ขึน้ มากที43.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

37.75

37.50

37.25

Price

37.00

36.75

36.50

36.25

36.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 21 ธันว�คม 2553

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 ธันว�คม 2553

TPC

( Day )

Vol.

Volume Analysis

29.25

29.00

28.75

28.50

28.25

28.00

27.75

27.50

27.25

27.00

26.75

1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

: TPC

Price & Fundamental Symbol TPC

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker TSC KS

29.00 2.00  7.41  27.00  29.25  26.75  27.00  28.41  7,138,600  202,824  8.80  17.79  1.88  0.50  5.19  1.63  25,375  Target Update 22.00 17/12/10 24.40 29/11/10

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 21 ธันว�คม 2553

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 ธันว�คม 2553

AGE

( Day )

Volume Analysis

: AGE

4,000,000 3,500,000

Price & Fundamental Symbol AGE

Last 13.70 Chg 0.80  %Chg 6.20  Open 13.10  High 13.80  Low 13.10  Prev 12.90  Avg 13.50  AccVol 17,055,400  AccVal(K฿) 230,186  %Fluct 5.19  P/E 19.30  P/BV 4.05  DPS(Baht) 0.05  Yield(%) 0.39  EPS(Baht) 0.71  MktCap(Mil.) 1,918  Broker Target Update ASP 17.13 13/12/10 KKS 24/11/10 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็14.00 นต์การเปลีย่ นแปลง

ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 13.80

13.70

13.60

Price

13.50

13.40

13.30

13.20

13.10

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 516 ประจำ�วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2553

ปฏิทินกิจกรรม ประจำ�วันที่ 21 ธันวาคม 2553 09:30 13:00

13:00

14:00

15:30

บลจ.ไอเอ็ น จี จั ด งานแถลงข่ า วเปิ ด แผนการดำ � เนิ น งานและทิ ศ ทางธุ ร กิ จ บลจ.ไอเอ็นจี ปี 2011 โรงแรมโฟร์ซีซั่น สมาคมสโมสรนักลงทุน ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) จัดโครงการ เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการลงทุนกับมิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยในปี 2554” อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว “ผลการสำ�รวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2553 และเสวนาในหัวข้อ “จับกระแสโมบาย แอพพลิเคชั่นยอดฮิตแห่งปี” โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ธนาคาร กสิกรไทย และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “การแข่ง ชันเรือยาวมังกร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ�ปี 2554” อาคารราชนาวิกสภา (หลังใหม่) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด “พิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย” ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 21 ธ.ค. 2553  
Investor_station 21 ธ.ค. 2553  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement