Page 1

Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com

ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

News Station 5 7 8

www. 9

PTT พร้อมซื้อคืนหุ้น PTTCH-PTTAR ไม่ เ กิ น 10% จากผถห.เดิ ม ที ่ ค ้ า นควบ PTT รับธุรกิจ NGV ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นล้านบาท ระบุเดือนหน้ายื่น ก.พลังงาน ปรับขึ้นราคาขาย แต่คาดผลงานปีนี้แจ่มกว่าปีก่อน ชี้ปัญหาตะวันออกกลาง ดันราคาน้ำ�มันพุ่งต่อเนื่อง ขณะที่พร้อมซื้อหุ้น PTTCH-PTTAR ไม่เกิน 10% จากผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 บริษัทที่ค้านแผนควบรวม เผยมีแผนหาแหล่งเงินทุนจำ�นวน 3.5 หมื่นล้านบาท H2/54 พร้อมตั้งเป้า 10 ปีกำ�ลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 6 พันเมกฯ ขณะเดียวกันอยู่ระหว่าง ต่อหน้า 3 ศึกษาแผนลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าในเวียดนาม คาดชัดเจนภายในปีนี้

กว่าจะมาเป็นเสือ

วงการคาดทองจ่อนิวไฮ เหนือ 1,500 ดอลล์ กนง.ขึ้นดบ.0.25%สกัดเงินเฟ้อ CMO เผยยื่นประมูลงานใหม่ 250 ล. มั่นใจปีนี้เราได้ขยับแตะ 1 พันล.

Dynamic Station จังหวะดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

10

13

Lifestyle Station จงทำ�ใจให้เหมือนกระจก

มองหุ้นจากเซียน ผันผวนเชิงบวก

14

Data Station

BECL โอดครวญเห็นแววกำ�ไรเฉา

ต่อหน้า 3

MPIC ชวนฝัน ขยับเป้ารายได้-จ่อล้างขาดทุน-จ้องปันผล ต่อหน้า 4

“โศภนา เจนบวร”

กับความท้าทายครั้งใหม่ ตอนที่ 9

ต‡อหนˆา 12

SET News

Hot to Day

TPOLY เล็ง ปรับเป้ารายได้ปี 54 หลังมีงานเข้าประมูล ใหม่เพิ่ม

จุดพลุ

ต่อหน้า 8

TNDT ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

PTT พร้อมซื้อ (ต่อจากหน้า 1)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ คาดว่าใน ปีนี้จะมีผลขาดทุนจากการดำ�เนิน ธุรกิจ NGV เพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่น ล้านบาท จากปี 53 ที่มีผลขาดทุน กว่า 7.3 พันล้านบาท โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลขาดทุน สะสมจากธุรกิจ NGV รวม 2.7 หมื่นล้านบาท ทัง้ นี้ ภายในเดือน พ.ค.นี้ บริษัทฯ จะยื่นหนังสือต่อกระทรวง พลังงานเพื่อขอปรับขึ้นราคาขาย ปลี ก NGV จากราคาที่ รั ฐ บาล กำ � หนดไว้ จ นถึ ง ช่ ว งเดื อ นมิ . ย.ที่ 8.50 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ซึ่ง ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการศึกษาร่วม กับกระทรวงพลังงานเพือ่ ขอปรับขึน้ ราคาแล้ว อย่างไรก็ดกี ารปรับขึน้ ดัง กล่าวจะต้องเป็นลักษณะการทยอย ปรับขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ต้ น ทุ น ของธุ ร กิ จ NGV จะอยู่ ที่ 14 - 15 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ คาดว่า แนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จะดี ขึ้นจากปีก่อน จึงคาดว่าน่าจะช่วย บรรเทาผลกระทบจากผลขาดทุน จากการดำ�เนินธุรกิจ NGV ได้บ้าง เนื่องจากสถานการณ์การประท้วง ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคา น้ำ�มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

BECL โอดครวญ (ต่อจากหน้า 1)

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางด่วน กรุงเทพ (BECL) กล่าวว่า บริษัทฯ ยอมรับว่าแนวโน้มกำ�ไรสุทธิในปีนจี้ ะ ลดลงจากปี ก่ อ นที่ มี กำ � ไรสุ ท ธิ ประมาณ 1.8 พันล้านบาท เนือ่ งจาก บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากส่วนแบ่ง รายได้จากการเก็บค่าทางด่วนขั้นที่

News Station

พร้อมกันนี้ บริษทั ฯ พร้อม ที่ จ ะรั บ ซื้ อ หุ้ น ของ PTTCH และ PTTAR ในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของ ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยบริษัทฯ จะรับซื้อหุ้น PTTAR ในราคาไม่เกิน 39 บาทต่อ หุ้น และ PTTCH ไม่เกิน 150 บาท ต่อหุน้ ขณะทีภ่ ายหลังจากการควบ รวมกิจการระหว่าง PTTCH และ PTTAR บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะมี ขนาดมาร์ เ ก็ ต แคปที่ มี อั น ดั บ ติ ด

1 ใน 5 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ภายหลังจากการควบรวมดังกล่าว PTT จะถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ใหม่ ใ น สัดส่วน 48.59% ซึ่งยังไม่รวมกับ กรณีที่บริษัทฯ จะรับซื้อหุ้นคืนจาก ผู้คัดค้านในการควบรวม ด้านนายณัฐชาติ จารุจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ องค์ ก ร PTT เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ มี แ ผนขยายการลงทุ น ไปต่ า ง ประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยกลยุทธ์จะ

เ น้ น ก า ร ล ง ทุ นใ น ธุ ร กิ จ ก๊ า ซ โรงไฟฟ้า รวมถึงถ่านหิน การลงทุน ยั ง เ น้ นใ น 3 ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อเมริกาเหนือ เอเชีย และประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในระยะยาว ปตท.วางแผนจะมี กำ � ลั ง การ ผลิ ต ไฟฟ้ า ใน 10 ปี ข้ า งหน้ า (ปี 54 - 63) เพิ่มเป็น 6 พันเมกะ วัตต์ จากปัจจุบันที่ทั้งกลุ่มมีกำ�ลัง ผลิตไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ โดยมอง ว่ า ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า จะทำ � รายได้ สม่ำ�เสมอ แม้จะมีผลตอบแทนจาก การลงทุนต่ำ�กว่าธุรกิจอื่น รวมถึง ความเสีย่ งของธุรกิจไฟฟ้าก็นอ้ ยกว่า ธุรกิจอื่น นอกจากนี้ ยังสามารถ ต่อยอดกับธุรกิจก๊าซและถ่านหินที่ บริษัทขยายการลงทุน สำ�หรับปีนี้บริษัทฯ ยังคง อยู่ ร ะหว่ า งการเจรจาร่ ว มลงทุ น ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า ในฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละ เวียดนาม ซึ่งการใช้ไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวมีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟใน จำ�นวนมาก แต่ปริมาณผลิตไม่เพียง พอกับความต้องการ ส่วนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนหา แหล่งเงินทุนจำ�นวน 3.5 หมื่นล้าน บาทในครึ่งหลังปีนี้ ซึ่งรวมถึงการ ออกหุ้นกู้ โดยส่วนหนึ่งอาจจะใช้ ทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมทีจ่ ะครบกำ�หนดใน เดือนพ.ย.นี้ จำ�นวน 1.5 หมื่นล้าน บาท

1 และทางด่วนขั้นที่ 2 หลังจากที่ บริษทั ฯ จะได้รบั ส่วนแบ่งรายได้เหลือ 40% นับจากเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ลดลงจากเดิมที่ 50% โดยสัดส่วน รายได้ดงั กล่าวคิดเป็น 70% ของราย ได้จากการเก็บค่าทางด่วน อย่างไรก็ดีการลดลงของ กำ�ไรสุทธิดงั กล่าวจะน้อยกว่าจำ�นวน

รายได้รวมในปีนี้ที่คาดว่าจะลดลง ประมาณ 7% หรือราว 500 ล้าน บาท จากปีก่อนที่บริษัทฯมีรายได้ รวมอยู่ที่ 7 พันล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ จะมีการบันทึกกำ�ไรพิเศษ เข้ามาชดเชยกำ�ไรทีจ่ ะลดลงจากผลก ระทบของส่วนแบ่งรายได้ทจี่ ะลดลง โดยในไตรมาส 1/54 บริษัทฯ จะมี

การบันทึกกำ�ไรจากการขายที่ดินใน นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินประมาณ 100 ล้านบาท และมีการบันทึกกำ�ไร พิเศษจากเงินปันผลทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไป ถือหุ้นในบริษัท ไทยแทป วอเตอร์ จำ�กัด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับ ประมาณการปริมาณการจราจร ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554 BECL โอดครวญ (ต่อจากหน้า 3)

ของรถยนต์ที่จะเข้ามาใช้ บริการบนทางด่วนในปีนขี้ นึ้ เป็น 4% ปรับขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะโตเพิ่ม ขึ้นประมาณ 3% หลังจากที่บริษัทฯ ได้เห็นแนวโน้มปริมาณการจราจรใน ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์มกี าร เติบโต ส่งผลให้ในช่วงไตรมาส 1/54 มีปริมาณการจราจรบนทางด่วนขยาย ตัวขึน้ เฉลีย่ 5.3% โดยเฉพาะในเดือน มีนาคมมีการเพิ่มขึ้นถึง 10% จาก ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น พร้อมทัง้ คาด ว่าแนวโน้มรายได้รวมในไตรมาส 1 จะดี ก ว่ า ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ นจาก ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น แม้แนว โน้มราคาน้�ำ มันจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ แต่ เป็นลักษณะการทยอยปรับขึ้นจึงไม่ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์ ขณะที่ในเดือนนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้จำ�นวน 2 พัน ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ระยะสั้น

MPIC ชวนฝัน (ต่อจากหน้า 1)

นายเผด็จ หงษ์ฟา้ ประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) เปิดเผย ว่า บริษัทฯ ปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่ม ขึ้นเป็นเติบโต 15 - 20% จากเดิม 10% เนื่องจากมีภาพยนตร์ไทยเข้า ฉายมากขึ้น 50% เป็น 15 เรื่อง จาก 10 เรื่องในปี 53 และยังมีภาพยนตร์ ฟอร์มยักษ์จากต่างประเทศเข้ามามาก รวมทั้งแนวโน้มการจัดจำ�หน่ายแผ่น ซี ดี แ ละวี ดิ โ อจะเป็ น ไปได้ ด้ ว ยดี โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ มาจาก รายได้จากการขายแผ่นซีดีและดีวีดี ราว 50% รายได้จากการสร้างและ จั ด จำ � หน่ า ยภาพยนตร์ ไ ทย 30% รายได้จากการฉายภาพยนตร์ 20% นอกจากนั้น ยังคาดว่าปีนี้ จะมีกำ�ไรสุทธิดีกว่าปีก่อนที่มีกำ�ไร สุ ท ธิ 43 ล้ า นบาทค่ อ นข้ า งมาก และมัน่ ใจว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการงวดปี 54 ให้กับ ผูถ้ อื หุน้ ได้ หลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

อายุ 3 ปี จำ�นวน 1 พันล้านบาท และหุน้ กูร้ ะยะยาวอายุ 10 ปี จำ�นวน 1 พันล้านบาท ให้อัตราดอกเบี้ยที่ดี กว่ า เงิ น ฝากธนาคารพาณิ ช ย์ โดยการออกหุ้ น กู้ ดั ง กล่ า วมี วัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไปทดแทนหุ้นกู้ ชุดเดิมทีจ่ ะครบกำ�หนดในปีนจี้ �ำ นวน 2.9 พันล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ มีหนี้ที่ครบกำ�หนดชำ�ระ ประกอบ ด้วย หุ้นกู้และเงินกู้ที่กู้จากธนาคาร พาณิชย์รวม 3.9 พันล้านบาท พร้ อ มกั น นี้ กรรมการ ผูจ้ ดั การยังระบุอกี ว่า บริษทั ฯ มีความ มั่นใจว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เข้า บริหารจัดการและลงทุนในโครงการ ทางด่วนสายใหม่ (ทางพิเศษศรีรัช) ซึง่ บริษทั ฯ จะยืน่ ซองประมูลในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ และทราบผลภายใน เดือนเดียวกัน ระยะทาง 17 กิโลเมตร มูลค่า 2 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ ทางรัฐบาล

อนุมัติให้บริษัทนำ�ส่วนเกินมูลค่าหุ้น มาล้างขาดทุนสะสมทั้งหมด 198.36 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบายจ่าย เงินปันผลไม่ต่ำ�กว่า 50% ของกำ�ไร สุทธิ สำ�หรับไตรมาส 1/54 คาด กำ�ไรและรายได้จะเติบโต 10% จาก ไตรมาส 1/53 เป็นผลจากการรับรู้ รายได้ภาพยนตร์ไทยเรื่อง “สุดเขต สเลดเป็ด” ที่บริษัทลงทุนเอง และ เรือ่ ง “น้�ำ ” รวมทัง้ มียอดขายแผ่นซีดี และดีวดี เี รือ่ ง “ผูช้ ายลัลล้า” ทีบ่ ริษทั ฯ ลงทุนสร้างเอง อีกทัง้ คาดในไตรมาส 2/54 กำ�ไรจะออกมาใกล้เคียงกับ ไตรมาสแรก เนือ่ งจากยังมีภาพยนตร์ ไทยเข้าฉายอย่างต่อเนื่อง และจะมี การขายแผ่ น ซี ดี แ ละดี วี ดี ข อง ภาพยนตร์ที่เข้าฉายไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนลงทุน สร้างภาพยนตร์ไทยทั้งหมด 4 เรื่อง ในปีนี้ รวมวงเงินลงทุน 190 ล้านบาท ได้แก่ “ผู้ชายลัลล้าภาค 2 โดนตาม

News Station

หน้า 4

จะมีการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนใน ลักษณะ PPP “เชื่ อ มั่ น ว่ า จะชนะการ ประมู ล เรามี ค วามสามารถและ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ทางด่วน รวมถึงมีความแข็งแกร่ง

ด้านการเงิน ซึง่ ข้อเสนอทีย่ นื่ ต่อภาค รัฐสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมใน ด้านเงินลงทุน โดยมีสถาบันการเงิน หลายแห่ งได้ เ สนอตั ว ที่ จ ะเข้ า มา ปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั เราแล้ว” นางพเยาว์ กล่าว

จิกจะรอดมั้ยหว่า” ใช้เงินลงทุน 40 ล้านบาท คาดว่าจะเข้าฉายปลาย เดือน ก.ย. 54 ส่วนอีก 3 เรื่องจะ ลงทุนเรื่องละ 50 ล้านบาท ได้แก่ เรือ่ ง “สามสิบยังแจ๋ว” เข้าฉายเดือน ก.ย. และอีก 2 เรื่องจะเข้าฉายใน ช่วง ต.ค. - ธ.ค. 54 อนึ่งในปี 53 MPIC ลงทุน สร้างภาพยนตร์ไทย 3 เรือ่ ง โดยเรือ่ ง “บิ๊กบอย” และ “เราสองสามคน” ถือว่าเสมอตัว ส่วน “ผู้ชายลัลล้า” ทำ�กำ�ไรผ่านการฉายในโรงภาพยนตร์ กว่า 20 ล้าน ขณะที่ “สุดเขตสเลด เป็ด” สามารถทำ�กำ�ไรผ่านการฉาย โรงภาพยนตร์กว่า 30 ล้านบาทใน

ช่วงต้นปีนี้ “ปีนี้ปันผลมีแน่ แนวโน้ม กำ �ไรค่ อ นข้ า งดี ประกอบกั บ ปี นี้ บริษัทฯ ยังไม่ต้องจ่ายภาษีเพราะ ปัจจุบันยังมีผลขาดทุนทางภาษีอยู่ แต่ในทางบัญชีบริษัทฯ ล้างขาดทุน สะสมเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง วั น นี้ ใ นที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมติเสียง ข้างมากในการนำ�ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ไปแล้ว ส่วน ปีนี้บริษัทฯตั้งเป้าหมายทำ�กำ�ไรสุทธิ 65 ล้านบาท” นายเผด็จ กล่าววาน นี้

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

จีนสั่งแบงก์พาณิชย์ตรวจสอบคุณภาพ พอร์ตสินเชื่ออสังหาฯ

วงการคาดราคาทองคำ�จ่อทะยานทำ�นิวไฮ เหนือ 1,500 ดอลล์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ไมน์ไลฟ์คาด ราคาทองคำ�ในตลาดโลกอาจเพิ่มขึ้นทำ�จุดสูงสุดเป็น ประวั ติ ก ารณ์ เ หนื อ ระดั บ 1,500 ดอลลาร์ / ออนซ์ หลังสหรัฐฯถูกแสตนดาร์ดแอนด์พวั ร์ หรือ เอสแอนด์พลี ด มุมมองอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ มีเสถียรภาพ มา อยู่ที่ระดับ เชิงลบ ประกอบกับนักลงทุนยังคงหวั่นเกรง ต่อวิกฤตหนี้ในภูมิภาคยุโรป “ความต้องการประกันความเสี่ยงด้วยการถือ ครองทองคำ�เพิ่มขึ้น หลังเอสแอนด์พีลดมมุมมองอันดับ ความน่าเชือ่ ถือของสหรัฐฯ ประกอบกับวิกฤตหนีใ้ นยุโรป ยังไม่คลี่คลาย ขณะที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองใน ภูมภิ าคตะวันออกกลางยังคงมีอยู่ เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยทีท่ �ำ ให้ ราคาโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น” นายเกวิน เวนด์ท กรรมการ ผู้ก่อตั้งไมน์ไลฟ์ กล่าว ทั้งนี้ ราคาทองคำ�ได้ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น ปีที่ 11 แล้วในปีนี้ ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นยาวนานที่สุด นับแต่ทศวรรษที่ 1920 โดยในปีนี้ราคาทองคำ�ได้เพิ่มขึ้น มาแล้ว 5.1% จากที่เพิ่มขึ้น 30% ในปีที่ผ่านมา

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ จีนสัง่ ธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบคุณภาพของพอร์ตสินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวด เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งกรณีราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็ว หากเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกในตลาดอสังหาริมทรัพย์จีน “ธนาคารควรเพิม่ ความเข้มงวดในด้านการบริหารจัด สินเชื่อที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อที่ให้กับหน่วยงาน ของรัฐบาลท้องถิ่น” นายหลี่ หมิงคัง ประธานคณะกรรมการ กำ�กับดูแลภาคธนาคารของจีนกล่าว โดยคำ�สัง่ ดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลทีท่ างการจีน มีต่อภาวะร้อนแรงเกินไปในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจก่อให้ เกิ ด ปั ญ หาหนี้ เ สี ยในระบบสถาบั น การเงิ น ได้ หากราคา อสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็ว และหากผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ขาดสภาพคล่อง ขณะที่ก่อนหน้านี้จีนได้มีคำ�สั่ง ให้รฐั บาลท้องถิน่ ควบคุมราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่เพือ่ ป้องกันการเก็ง กำ�ไร “ธนาคารควรป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากสิ น เชื่ อ อสังหาริมทรัพย์ และควรดำ�เนินนโยบายตามแนวนโยบายของ รัฐบาล เนือ่ งจากขณะนีก้ ารพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคของจีนกำ�ลัง เผชิญความไม่แน่นอน” นายหลี่ กล่าว ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 14 เมษายนทีผ่ า่ นมา สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์สเซอร์วิส หรือ มูดี้ส์ได้ลดมุม มองอันดับความน่าเชื่อถือของตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนลงเป็น เชิงลบ โดยคาดว่า ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่อาจลดลง 30%

AFET

““เก็งกำ�ไรตามปัจจัยรายวัน”

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 681 สัญญา สถานะคงค้าง 2,283 สัญญา - ปิด 158.10 บ./ก.ก.เพิม่ ขึน้ 8.30 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 54) ปัจจัยบวก - ตัวเลขศก.มะกัน - ยุโรป เริม่ กระเตือ้ ง สร้างความเชือ่ มัน่ - สต็อกยางจีนอยูใ่ นระดับต่�ำ อาจจะมีออเดอร์เข้ามาในเร็วๆนี้ - สภาพอากาศไทยยังแปรปรวน - เส้นเทคนิคจะทดสอบแนวต้านระยะสัน้ 161.15 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - นลท.เก็งกำ�ไรตามปัจจัยรายวันมากกว่าถือสถานะยาว - น้�ำ มันสูงเกินไป อาจทำ�เงินเฟ้อพุง่ - ภาพรวมตลาด 1 - 2 เดือนยังอยูใ่ นช่วง Sideway - หากจีนเดินหน้าสกัดเงินเฟ้อต่อเนือ่ ง จะกดดันราคายางร่วงต่อ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) - แนวรับ 149 บ./ก.ก. - แนวต้าน 161.15 บ./ก.ก. ถัดไป 166.50 บ./ก.ก.

หน้า 5

ยอดส่งออกญี่ปุ่นเดือนมี.ค.หด 2.2% ลดลงครั้งแรกรอบ 16 เดือน

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กระทรวง การคลังญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดส่งออกญี่ปุ่นเดือน มีนาคมลดลง 2.2% มาอยู่ที่ 5.87 ล้านล้านเยน (71 พันล้านดอลลาร์) โดยเป็นการลดลงเป็นครัง้ แรก ในรอบ 16 เดือน หลังภาคอุตสาหกรรมต้องหยุดการ ผลิต เนื่องจากได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย สึนามิ และจากการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า โดยในเดือนที่ผ่านมา กลุ่มยานยนต์ของ ญีป่ นุ่ ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการดังกล่าวมากทีส่ ดุ ทำ�ให้ต้องหยุดการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่ง ออกยานยนต์โดยทำ�ให้การส่งออกยานยนต์ลดลง 27.2% “นับเป็นเดือนที่เลวร้ายสำ�หรับผู้ผลิตยาน ยนต์และผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม ทัง้ ทีค่ วาม ต้องการในต่างประเทศมีอยู่สูง แต่ผู้ประกอบการไม่ สามารถผลิตเพื่อสงออกได้ เนื่องจากขาดแคลน วัตถุดบิ หลังเกิดธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ” นายฮิโรชิ วาตา นาเบ้ นักเศรษฐศาสตร์ที่สถาบันวิจัยไดวา กล่าว ขณะที่ยอดนำ�เข้าในเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้น 11.9% มาอยู่ที่ 5.67 ล้านล้านเยน

TFEX

“บาทแข็งค่า-ดอกเบี้ยขึ้น-เงินนอกทะลัก”

นายพงศ์ภทั ร สิรพิ พิ ฒั น์ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,346 สัญญา สถานะคงค้าง 28,868 สัญญา - ปิด 785.70 จุด เพิม่ ขึน้ 11.00 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - กนง.ขึน้ ดอกเบีย้ ตามคาดทำ�เงินบาทแข็งค่า - งบแบงก์ยงั หนุนหุน้ กลุม่ ธนาคาร - เงินนอกไหลเข้าต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิหนุ้ ไทย 1,519.80 ล้านบาท ปัจจัยลบ - อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไรหากรัฐบาลยุบสภาตามคาด กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวรับ 775 จุด - แนวต้าน 785 และ 795 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 775 จุด แนวต้าน 788 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

หน้า 6

จุดพลุ TNDT

วานนี้ราคาหุ้น TNDT รุดหน้ามาก ยกตัวขึ้นจากหนทางแห่งการ พักฐานอันยาวได้จุใจขาเก็งกำ�ไรเข้าออกไวยิ่งนัก อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณซื้อขายที่ไม่มากนัก (เป็นปกติ) หากไม่มีการทรงตัวในแดนบวกต่อเนื่องเน้นๆ อีกสักที บรรดาแฟนคลับ อาจหนีหายเอาง่ายๆ ได้ ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ซิกโก้ ระบุสัญญาณทางเทคนิค ว่า หุ้น TNDT อยู่ในลักษณะสัญญาณการซื้อ โดยวานนี้ราคาหุ้นสามารถ ปิดบวกในระดับที่เกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ ทัง้ นี้ แนะนำ�นักลงทุนเก็งกำ�ไรในกรอบ โดยประเมินแนวต้านแรก ที่ 5.45 บาท แนวต้านถัดไปที่ 5.85 บาท ส่วนแนวรับคือ 5.05 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 20/04/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

TNDT 5.10 0.10 2.00 5.05 5.30 5.05 5.00 5.16

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

1,987,700 10,266 4.84 12.44 1.80 0.10 4.00 0.41 510

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 5.10 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ นายเจริญ วัฎฎะสิงห์ นายอิทธิพล ปานงาม นางจุไรศรี ศตวุฒิ

จำ�นวนหุ้น

(%)

43,833,940 4,270,000 4,150,000 3,570,000 3,053,800

43.83 4.27 4.15 3.57 3.05

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

News Station

พาณิชย์ขยับเป้าส่งออกปีนี้โต12% นางพรทิ ว า นาคาศั ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ปรับ เพิ่มประมาณการส่งออกทั้งปี 54 เติบโต 12% จากเดิมทีค่ าดเติบโต 10% หลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจ ทั่ วโลกที่ ยั ง ขยายตั ว ดี รวมถึ ง ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทั้ง สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร แ ล ะ สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม ยั ง เป็ น ปั จ จั ย สนับสนุนการส่งออก “เนื่องจากภาคการผลิต ของไทยมีความเข้มแข็ง นอกจาก นี้ความสามารถทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการไทยยังอยู่ใน ระดับสูง และสามารถปรับตัวเข้า กับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลง ของโลกได้ ดี แต่ อ ย่ างไรก็ตาม ปั จ จั ย เสี่ ย งทางการส่ ง ออกคื อ ราคาสิ น ค้ า โดยเฉพาะกลุ่ ม อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคมี แนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการ ที่สูง ขณะที่ผลผลิตมีแนวโน้มลด ลงจากปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน แผ่นดินไหว และ อุทกภัย นอกจากนี้ปัญหาค่าเงิน บาทแข็งค่ายังถือเป็นปัจจัยเสี่ยง” รมว.พาณิชย์ กล่าว สำ�หรับปัญหาราคาน้�ำ มัน กระทรวงพาณิชย์ยังไม่กังวลมาก นัก โดยประเมินราคาน้ำ�มันใน

ตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 105 - 120 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งหากไม่เกิน ระดับนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ การส่ ง ออก อย่ า งไรก็ ต ามต้ อ ง

ติดตามปัญหาในตะวันออกกลาง ที่ ข ณะนี้ ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจน ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยและปัญหา ขาดแคลนแรงงานยังมองว่าเป็น

ปัจจัยลบ ซึง่ ยังต้องติดตามเช่นกัน ทั้ ง นี้ ตั ว เลขการส่ ง ออก ของไทยในเดือน มี.ค. 54 เติบโต 30.9% มูลค่า 2.12 หมื่นล้าน ดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยการส่งออกในเดือนมี.ค.เพิม่ ขึน้ จาก ช่วงเดียวกันปีกอ่ นทีม่ ยี อดส่ง ออกเพียง 1.62 หมืน่ ล้านดอลลาร์ แต่ลดลง เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2554 ที่ส่งออกโต 31.0% โดย สิ น ค้ า ส่ ง ออกขยายตั ว ดี ทุ ก กลุ่ ม สินค้า ส่วนภาพรวมการส่งออกใน ช่วงไตรมาสแรกของปี 54 ไทยมี การส่งออกทั้งสิ้น 5.68 หมื่นล้าน ดอลลาร์ หรือเติบโต 28.26% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ขณะทีก่ ารนำ�เข้าในเดือน มี.ค. 54 โต 28.4% เพิ่มขึ้นจาก เดื อ นก่ อ นหน้ า ที่ เ ติ บโต 22.5% มูลค่า 1.94 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น มู ล ค่ า ที่ สู ง สุ ด เป็ น ประวัติการณ์ โดยกลุ่มสินค้านำ� เข้ามีการขยายตัวดีทกุ กลุ่ม ส่งผล ให้ดุลการค้าในเดือน มี.ค. 54 เกินดุลอยูท่ ี่ 1.79 พันล้านดอลลาร์ ขณะทีภ่ าพรวมทัง้ ไตรมาสแรกของ ปีนี้มียอดเกินดุลการค้าอยู่ที่ 2.69 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 6.17 หมื่นล้านบาท

“ราคาน้ำ � มั น และสิ น ค้ า โภคภัณฑ์ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการทยอยปรับขึน้ ราคาสินค้าที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของทางการ จะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมให้แรงกดดัน เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ในระยะต่อไป” นายไพบูลย์ กล่าว เขากล่าวว่า แม้จะมีการ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใน ครั้ ง นี้ แต่ ห ากเที ย บกั บ อั ต รา เงินเฟ้อคาดการณ์ในอนาคตพบว่า

ยั ง คงติ ด ลบอยู่ ที่ ป ระมาณ 1% ส่วนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 2.75% จะถือว่าเป็นการปรับเข้าสู่ ภาวะปกติแล้วหรือไม่นั้น ยังไม่ สามารถตอบได้ เนื่องจากต้องมี การเที ย บกั บ ภาวะเศรษฐกิ จใน ระยะต่อไป จึงไม่ควรที่จะคาด การณ์ ล่ ว งหน้ า ซึ่ ง จะทำ � ให้ มี ความคลาดเคลื่อนได้

กนง.ขึ้นดบ.0.25%สกัดเงินเฟ้อต่อเนื่อง นายไพบู ล ย์ กิ ต ติ ศ รี กั ง วาน ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า การฝ่ า ย นโยบายการเงิ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ผลการประชุ ม คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) วานนี้ (20 เม.ย.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรื อ ดอกเบี้ ย อาร์ / พี 1 วั น อีก 0.25% จาก 2.50% เป็น 2.75% ต่ อปี โดยให้มีผลทันที

และจะติดตามแนวโน้มแรงกดดัน เงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด ส่วนสาเหตุที่ กนง. มีมติ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจาก พบว่ามีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อสูง ขึ้ น จากการขยายต่ อ เนื่ อ งของ อุ ป สงค์ ทำ � ให้ ผู้ ป ระกอบการ สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคา สินค้าได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับการ คาดการณ์เงินเฟ้อที่ยังปรับสูงขึ้น ต่อเนื่อง

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

UEC ตั้งเป้ารายได้ปี 54 โต 30% นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร ประธาน กรรมการ บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (UEC) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ที่ 1.3 พันล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปีก่อน หลังมองว่าเศรษฐกิจยังเติบโตได้ดี และปัญหา ในมาบตาพุดคลี่คลาย ทำ�ให้น่าจะมีการลงทุน ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปีนี้มีปัจจัยเสี่ยง หลายเรื่ อ งทั้ ง เหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง ในตะวันออกกลาง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับ งานด้านพลังงานและไฟฟ้า ในประเทศลิเบีย ซึง่ มูลค่างานคิดเป็น 7 - 8% ของยอดขายปี 54 แต่ ปั จ จุ บั น ต้ อ งชะลอออกไปก่ อ นอย่ า งไม่ มี กำ � หนด และยั ง มี อี ก 1 โครงการใน ตะวันออกกลางที่ต้องชะลอออกไปก่อน ส่วนในยุโรปยังประสบปัญหาวิกฤตหนี้ สาธารณะ แต่เหตุการณ์ในญี่ปุ่นบริษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบ เนือ่ งจากไม่มกี ารลงทุนในประเทศ ญี่ปุ่น ขณะที่เหตุการณ์ในประเทศมองว่ายังมี ความไม่แน่นอน โดยในช่วงกลางปีจะมีการเลือก ตั้งใหม่ ซึ่งต้องรอติดตามว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่จะ เข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ ปัจจุบนั บริษทั มีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 500 ล้านบาท น่าจะรับรู้ในปีนี้เกือบ ทัง้ หมด โดยสัดส่วน 20 - 25% เป็นงานในต่าง ประเทศ ซึง่ การเข้าไปรับงานในต่างประเทศจะ เน้นการเข้าไปประมูลงานด้วยตนเอง และการ

ร่วมประมูลกับพันธมิตร แต่ไม่มีแผนเข้าไปตั้ง บริษัทในต่างประเทศ ขณะทีใ่ นปีนคี้ าดว่า สัดส่วนงานในต่าง ประเทศจะเพิ่มมากกว่า 20% ของงานทั้งหมด จากปีก่อนที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 10% แม้งานต่าง ประเทศจะมีมาร์จิ้นน้อยกว่า แต่จำ�นวนงานมี มากกว่า และถือเป็นโอกาสใหม่ๆ ในการทำ� ธุรกิจ สำ�หรับแผนการลงทุนในปีนี้ บริษัทฯ ยังไม่มแี ผนสร้างโรงงานแห่งใหม่ หรือการขยาย กำ�ลังการผลิต โดยปัจจุบันโรงงานทั้ง 3 แห่งมี กำ�ลังการผลิตไม่ถึง 50% แต่บริษัทฯ มีแผนที่ จะลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร โดยจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งจะ มาจากเงินสดของบริษัทฯ ทั้งหมด ที่มีอยู่ราว 400 ล้านบาท TPOLY เล็งปรับเป้ารายได้ปี 54 หลังมีงานเข้าประมูลใหม่เพิ่ม นายเจริญ จันทร์พลังศรี กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เปิดเผย ว่า บริษทั ฯ มีโอกาสทีจ่ ะปรับเป้าการเติบโตของ รายได้ในปี 54 เพิม่ ขึน้ จากเดิมทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ เป้า มีรายได้ 2.5 พันล้านบาท หรือ เติบโต 20% จากปี 53 ที่มีรายได้ ประมาณ 2 พันล้านบาท เนื่องจากปริมาณที่บริษัทฯ ได้รับงานมากขึ้น และยังมี Backlog กว่า 3.8 พันล้านบาท โดยจะรับรู้ปีนี้ประมาณ 60% หรือราว 2 พัน ล้านบาท และที่เหลือในปีถัดไป

News Station

หน้า 8

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการ เข้าไปประมูลหลายโครงการ ทัง้ งานภาครัฐและ เอกชน ซึ่งในส่วนของงานภาคเอกชนตอนนี้อยู่ ระหว่างการพูดคุย และคาดว่าจะได้รับงาน ดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 1 พันล้าน บาท ขณะเดียวกันในส่วนงานภาครัฐ ก็จะเข้าไป ประมูลงานอาคาร มูลค่า 3 พันล้านบาท โดย หวังว่าจะได้ประมาณ 2 พันล้านบาท นอกจาก นีบ้ ริษทั จะเข้าร่วมประมูลงานอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ด้วย ซึ่งก็จะส่งผลต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งให้บริษัทมี แนวโน้มที่จะปรับเป้ารายได้ในปี 54 เพิ่ม ขณะทีบ่ ริษทั ฯ วางเป้าหมายการเติบโต ในช่ ว ง 3 ปี ข้ า งหน้ า จะมี ร ายได้ ป ระมาณ 5.6 - 5.7 พันล้านบาท เนือ่ งจากจะมีรายได้เพิม่ เข้ามาจากธุรกิจไบโอแมส ซึง่ เป็นธุรกิจใหม่ทจี่ ะ เริม่ ทยอยเห็นการรับรูร้ ายได้จากธุรกิจไบโอแมส เข้ามาบางส่วน และในปี 57 ถึงจะเห็นชัดเจน ว่าจะมีรายได้เข้ามาประมาณ 600 ล้านบาท/ปี ในส่วนของธุรกิจไบโอแมสในปี 54 คงจะเห็นการสร้างได้ 3 โรง กำ�ลังการผลิตไม่ เกิน 10 เมกะวัตต์ จากเดิมที่วางแผน 1 - 2 โรงเท่านั้น โดยทั้ง 3 แห่งจะอยู่ในภาคใต้หมด เนื่องจากไม่มีคู่แข่ง โดยใน Q2/54 น่าจะเห็น การก่อสร้างจำ�นวน 2 โรง แห่งแรกที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุน ประมาณโรงละ 700 ล้านบาท ขณะที่โรงที่ 2 จะอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช

CMO เผยยื่นประมูลงานใหม่ 250 ล. มั่นใจปีนี้เราได้ขยับแตะ 1 พันล. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ (CMO) เปิดเผยว่า แนว โน้มรายได้ Q1/54 มีโอกาสออกมาในทิศทางที่ ดีกว่างวดเดียวกันของปีกอ่ น เนือ่ งจากได้รบั ปัจจัย บวกจากสถานการณ์ทางการเมืองทีม่ เี สถียรภาพ ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจกล้าตัดสินใจ จัดกิจกรรม งานอีเว้นท์ต่างๆ มากขึ้น ส่วนเป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ ในปี 54 คาดว่าจะอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 53 ที่ทำ�ได้ 872.11 ล้านบาท โดยสัดส่วนราย

ได้หลักของบริษทั ฯ มาจากธุรกิจให้บริการบริหาร จัดงาน (Event Management) แบบครบวงจร ทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่การออกแบบ การวางแผนการ สื่อสารทางการตลาด การให้คำ�ปรึกษาด้าน อุปกรณ์และการจัดหาพื้นที่ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่น ประมูลงานใหม่มูลค่ารวม 250 ล้านบาท ซึ่งจะ ทยอยประกาศผลอย่างเป็นทางการในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ล่าสุดบริษทั ฯ มีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 400 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงาน

ภาคเอกชน ซึง่ จะรับรูร้ ายได้เข้ามาในปีนที้ งั้ หมด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเตรียมเงินลงทุน จำ�นวน 30 ล้านบาท ซึ่งมาจากกระแสเงินสดใน การดำ�เนินงาน เพือ่ ปรับปรุงอุปกรณ์ในการดำ�เนิน งานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดี พร้อม สำ�หรับรองรับการให้บริการลูกค้า www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

ประสบการณ์ จาก

รายย่อย

จังหวะดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

เปิดประสบการณ์รายย่อยกับสาวยุคใหม่หัวใจนักลงทุน ลุยทั้งหุ้นและอนุพันธ์ เผยความประทับใจกับหุ้นนำ�โชคที่เข้าครา ใดไม่มีคำ�ว่าเสีย แม้ยามกราฟดิ่งลงวอดวายเธอยังสามารถโกย กำ�ไรได้เป็นกอบเป็นกำ� สนใจลงทุนหุ้นมานานหรือยัง ก็พอสมควรค่ะ แต่เพิ่งมาจริงจังสักประมาณปีกว่าๆ หรือเกือบสองปีนี้เอง ประสบการณ์ ยังไม่มาก อาศัยค่อยๆ เรียนรูเ้ รือ่ ยๆ ครูพกั ลักจำ�เอาเคล็ดวิชาจากคนนัน้ นิด คนนีห้ น่อย อะไรแบบเนี้ย จำ�ได้บ้างไม่ได้บ้าง มั่วบ้าง ก็มีถูกผิดก็มีปะปนไป ซื้อหุ้นมาแล้วกี่ตัว จำ�ได้ไหม เยอะค่ะ

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ ลงทุนจริงจัง ยอดหุ้นประทับใจ

เบลล์ กิมเอ็ง 1 - 2 ปี IVL

ชอบตัวไหนที่สุด ก็ชอบหลายตัวเหมือนกัน แต่ตัวที่ประทับใจที่สุดคือ IVL เพราะอะไร มันไม่เคยทำ�ให้ผิดหวัง ซื้อแล้ววิ่งแรงดี ได้ตลอด เข้า-ออกไปทั้งหมดกี่รอบกับหุ้นตัวนี้ จำ�ไม่ได้ค่ะ แต่ถือว่าบ่อยมาก เล่นตั้งแต่มันราคาเพิ่งเข้าตลาด ก็ตามราคามันเรื่อยมา IVL ตอนที่มันลงหนักๆ ช่วงต้นปีนี้ รอดมาได้ยังไง ตอนนั้นไม่ได้เข้าพอดี แต่ตอนช่วงมันลงหนักๆ ก็ไปเล่น DW ของตัวนี้ (ใบสำ�คัญแสดง สิทธิอนุพันธ์อ้างอิงหุ้น IVL) เหมือนกัน ระยะนั้นเล่นฝั่ง Put หุ้นนำ�โชค ว่างั้น กับตัวนี้ใช่ แต่เบลล์ก็เล่นหลายอย่าง ไม่ได้เล่นถูกต้องเสมอไป เสียก็เยอะนะ.....

อ่านต่อฉบับวันพฤหัสบดีหน้า www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

Lifestyle Station

จงทำ�ใจให้เหมือนกระจก

by Jackal_XIII

กระจก.....ไม่เลือกที่จะสะท้อนภาพทุกชนิด ฉันใด จิตใจ......จงเอาเยี่ยงอย่างกระจก กระจก.....รับรู้ แต่ไม่ยึดถือยึดติดและครอบครอง ดังนั้น......จึงไม่มีภาพใดใดหลงเหลือหรืออยู่ในกระจก สายฝน.....ในกระจก หาเปียกกระจกไม่ เปลวไฟ.....ก็หาได้เผาลนกระจกเช่นกัน ทั้งนี้.........เพราะกระจกไม่ได้ให้อำ�นาจแก่สายฝน และเปลวไฟ ดงั นัน้ ......จงทำ�ใจของท่าน ให้เป็นดุจการรับรูข้ องกระจก อย่ายึดติด เพราะ ถ้าหากจิตของท่าน หลงยึดถือยึดติด หรือตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อใด ความทุกข์ ความเศร้าหมอง ความกังวล ความไม่สบายใจ ย่อมตามมาเมื่อนั้น นี่คือ มรรควิธีแห่งการเพ่งพิจารณาและรับรู้สรรพสิ่งด้วยใจที่สงบบริสุทธิ์ ว่างเปล่าจากการ ปรุงแต่ง เพือ่ ปลดปล่อยจิตใจให้วา่ งเปล่าหลุดพ้นไปจากภาพมายาธรรมต่างๆ ทีค่ อยฉุดรัง้ หลอกลวง จิตไม่ไห้เห็นถึงความจริง ซึง่ จะต้องพยายามทำ�จิตให้หลุดพ้นจากการยึดติดในสิง่ ทัง้ ปวงเปรียบเหมือน กระจกฯ

Photo Release

TPC รับรางวัล TPM Awards 2010

นายประจักษ์ โสธรศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มการผลิต บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC) (ที่สองจากซ้าย) พร้อมคณะเข้า รับรางวัล Award for Excellence in Consistent TPM Commitment (for year 2010) ในฐานะนำ�กิจกรรม TPM (Total Productive Maintenance : TPM) ซึ่งเป็นรางวัลสำ�หรับองค์กรที่มีการบำ�รุงรักษา และมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ผลิตที่ได้มาตรฐานสูงสุดมาใช้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตมาตรฐาน ระดับโลก ทั้งนี้ TPC ยังได้ขยายผลการดำ�เนินกิจกรรม TPM จากโรงงานที่เป็นต้นแบบ สู่ทุกสายการผลิตของทุกโรงงานให้ครอบคลุม เครื่องจักรทั้งหมด จึงทำ�ให้ TPC คว้ารางวัล TPM Awards 2010 ซึ่งจัดโดย Japan Institute of Plant Maintenance ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด BBL จัดแคมเปญ กู้สินเชื่อบ้านลุ้นรับรถยนต์นิสสัน มาร์ช ธนาคารกรุงเทพ (BBL) จัดแคมเปญพิเศษ “กู้บ้านได้รถ” กู้สินเชื่อบ้านบัวหลวง ลุ้นรับรถยนต์ นิสสัน มาร์ช และของรางวัลมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท สำ�หรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อซื้อ/ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ที่มียอดเบิกใช้สินเชื่อพร้อมทำ�ประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ในวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 54 โดยวงเงินสินเชื่อทุก 1 ล้านบาทจะได้รับ 1 สิทธิ ในการลุ้นรางวัล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ หรือบริการ บัวหลวงโฟน โทร.1333 และที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

มุมประกัน ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ปันน้ำ�ใจสู้ภัยน้ำ�ท่วม บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต โดย นายพันธ์พร ทัพพะรังสี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ขวาสุด) และ นางสาวนันทวัน กิจธนาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสาร องค์กร ร่วมบริจาคเงินจำ�นวน 190,000 บาท สมทบทุนผ่าน ครอบครัวข่าว 3 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มใน ภาคใต้ โดยมี นายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดาผู้ดำ�เนินรายการเรื่องเล่า เช้านี้ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์ ไทยทีวีสีช่อง 3

ตลท.มอบเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” แก่ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ (ขวาสุด) พร้อม ด้วย ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่ ว มมอบเงิ น 2,000,000 บาท แก่ โ รงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพและศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัย และอุบัติภัยฉุกเฉิน โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยให้เกียรติรับมอบ

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ี 9

“โศภนา เจนบวร” กับความท้าทายครั้งใหม่ สิง่ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้ โศภนา ได้รบั การยอมรับในวงการจัดการ กองทุนก็คือ ความสามารถในการบริหารเงินทองของลูกค้าได้ เป็นกอบเป็นกำ�ในระยะยาวนัน่ เอง โดยหัวใจการลงทุนทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ ท่านนี้สรุปไว้ก็คือ การลงทุนทุกอย่างต้องมองไปข้างหน้า อ่านให้ ขาด ทำ�นายเหตุการณ์ให้ได้ “หลักของการลงทุนคือ การสร้างผลตอบแทนจากการ คาดการณ์ การมองภาพไปข้างหน้า หลักทรัพย์ไม่วา่ จะเป็นอะไร ราคาก็เป็นตัวสะท้อนการคาดการณ์ และการคาดเดาอนาคต

“โศภนา เจนบวร”

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ก็ ส ะท้ อ นเข้ า ไปในราคา ตั้ ง แต่ วั น นี้ ทั น ที ที่ รู้ ข่ า วนั้ น ๆ ดั ง นั้ น เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ที่ ผู้ ล งทุ น จะต้ อ งติ ด ตามข่ า วสารใกล้ ชิ ด แต่ละวันก็มีสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสและความเสี่ยง” แต่สำ�หรับในมุมการบริหารงานส่วนตัวแล้ว จุดเด่นที่ สัมผัสได้ชัดคือ การทำ�งานแบบเจาะลึก หนักแน่น สื่อสารชัดเจน การกล้าตัดสินใจฉับไว ควบคุมอารมณ์ได้ รูจ้ กั จังหวะทีจ่ ะรอคอย เปิดกว้างทางความรูค้ วามคิด ซึง่ ทัง้ หมดนีย้ อ่ มจะทำ�ให้หวั ใจการ ลงทุน เปลีย่ นจากทฤษฎีไปเป็นภาคปฏิบตั ไิ ด้สมบูรณ์แบบนัน่ เอง และอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้สำ�หรับโลกการลงทุนคือ การไม่หยุดอยูก่ บั ที่ ซึง่ การพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำ เสมอย่อมทำ�ให้ ก้าวทันการลงทุนที่เดินหน้าตลอดเวลา... ...ติดตามต่อฉบับหน้า...

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

แนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ มีโอกาสปรับขึ้นต่อได้ โดยนัก ลงทุนจะเก็งกำ�ไรในหุ้นรายตัว โดยกลุ่ม ธนาคา รได้ รั บ ความส นใจมา กช่ ว งนี้ จากแรงเก็งกำ�ไรผลประกอบการ Q1/2554 ที่ทยอยประกาศ รวมถึงกรณี กนง. ปรับ ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งนี้ ประเมินดัชนีฯ มีแนวต้านที่ 1,110 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,090 จุด

แนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ น่าจะผันผวน โดยแม้มีแรงซื้อเก็งกำ�ไร แต่ขณะเดียวกันต้องระมัดระวังแรงขาย ระยะสัน้ หลังยังไม่มปี จั จัยชัดเจนกระตุน้ การลงทุน ส่งผลให้นกั ลงทุนเก็งกำ�ไรราย กลุม่ โดยเฉพาะทีค่ าดว่าผลประกอบการ Q1/2554จะเติบโต กลยุทธ์การลงทุน แนะเก็งกำ�ไรกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และอาหาร ประเมินแนวรับ 1,096 จุด และแนวต้าน 1,120 - 1,130 จุด

หน้า 13

แนวโน้มดัชนีตลาดหุน้ ไทยวันนีน้ า่ จะเคลื่อนไหวผันผวนแต่อาจจะอยู่แดน บวก เนือ่ งจากยังมีแรงซือ้ ผลประกอบการ ในไตร มาส 1/2554 เข้ า มาสนั บ สนุ น ส่วนเม็ดเงินลงทุนต่างชาติคาดว่าน่าจะมี เข้ามาอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�รอซื้อเมื่อดัชนีฯ อ่อนตัว หรือขาย ทำ � กำ �ไรเมื่ อ ดั ช นี ฯ เพิ่ ม ขึ้ น ประเมิ น แนวรับ 1,096 - 1,090 จุด ส่วนแนวต้าน 1,100 จุด

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษ�ยน 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 เมษ�ยน 2554

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

3,302.93 7.51% 6,033.84 13.73% 11,083.28 25.21% 23,536.72 53.55%

3,732.94 8.49% 4,929.02 11.21% 9,563.47 21.76% 25,731.34 58.54%

-430.01 1,104.82 1,519.81 -2,194.62

Last Update

20/04/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,107.36 784.34 1,706.82 293.14

20/04/11

Chg

%Chg

11.48 9.3 19.74 0.6 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

1.05 1.2 1.17 0.21 43,956.76 620.16

17:01:59

AGRO Decline 26%

1.6 A dv ance 46%

1.4

TECH

No C hange 28%

1.2

1.12

CONSUMP

1 0.8 0.6 0.4

-0.03

0.42

0.2 0

SERVICE

FINCIAL

-0.2

1.27

1.52 0.35 Decline 24% No C hange 37%

A dv ance 39%

0.45

RESOURC

INDUS

1.39

PROPCON

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษ�ยน 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 เมษ�ยน 2554

PTT

( Day )

: PTT 2,500,000

Price & Fundamental Symbol PTT

Last 384.00 Chg 7.00  %Chg 1.86  Open 380.00  High 384.00  Low 379.00  Prev 377.00  Avg 382.03  AccVol 6,260,800  AccVal(K฿) 2,391,789  %Fluct 1.31  P/E 13.18  P/BV 2.23  DPS(Baht) 5.50  Yield(%) 2.71  EPS(Baht) 29.13  MktCap(Mil.) 1,095,211  Broker Target Update BLS 412.00 12/04/11 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็460.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 11/04/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 05/04/11 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที 422.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

384.00

383.00

Price

382.00

381.00

380.00

379.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษ�ยน 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 เมษ�ยน 2554

BWG

( Day )

Price & Fundamental Symbol BWG

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: BWG

2.26 0.26  13.00  2.04  2.46  1.98  2.00  2.26  119,940,800  271,361  21.24  17.38  1.05  0.02  1.00  0.13  723  Target Update

No Comment

20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000

Vol.

12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

ATO/C Volume 2.46

2.44

2.42

2.40

2.38

2.36

2.34

2.32

2.30

2.28

2.26

2.24

Price

2.22

2.20

2.18

2.16

2.14

2.12

2.10

2.08

2.06

2.04

2.02

2.00

1.99

1.98

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษ�ยน 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 เมษ�ยน 2554

CTW

( Day )

Price & Fundamental Symbol CTW

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: CTW

5,000,000 4,500,000 4,000,000

10.70 0.60  5.94  10.20  11.20  10.10  10.10  10.77  12,139,500  130,728  10.21  7.81  1.07  0.50  4.95  1.37  4,258  Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,500,000

Vol.

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

11.20

11.10

11.00

10.90

Price

10.80

10.70

10.60

10.50

10.40

10.30

10.20

10.10

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 596 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2554

คำ�คมการลงทุน จากที่ ผ่ า นมามั น ชั ด เจนว่ า นั ก ลงทุ น จะสามารถสร้ า งความมั่ ง คั่ ง จากตลาดหุ้ น ได้ “หากพวกเขามี ค วามสนใจและมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ตลาดหุ้นในระดับที่สูงพอ ” Warren Buffett

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 21 เม.ย.2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Investor_station 21 เม.ย.2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement