Page 1

Investor Station ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

News Station

www.istationnews.co

8

แบงก์ชาติกรีซคาดจีดีพีปี 2012 จ่อติดลบ 4.5% ก่อนเริ่มฟื้นปีหน้า ครม.ไฟเขียวงบ 1.6 พันลบ. ลดค่าครองชีพปชช. AGE ปันผลเป็นหุ้น 4:1

9

Dynamic Station

5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

TRC ตัง้ เป้ารายได้ปนี ี้ 3 พันล. ทุม่ กว่า 1 พันล.ขยายธุรกิจพม่า-กัมพูชา TRC ตั้งเป้ารายได้ปี 55 ระดับ 3 พันล้านบาท จาก 2.26 พันล้านบาทในปี 54 ประกาศ ปันผลปีก่อนหุ้นละ 0.12 บาท จ่าย 22 พ.ค.นี้ เล็งทุ่มงบลงทุน 600 - 1 พันล้านบาท ลุยธุรกิจ ไฟฟ้า-พลังงานทางเลือกในพม่า-กัมพูชา พร้อมเตรียมเพิม่ สัดส่วนรายได้ตา่ งประเทศเป็น 30% ในปี 56 จาก 15% ในปี 54 ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

7

“ต่าย” เพ็ญพักตร์ ศิริกุล 10

Lifestyle Station โจรทั้งแปดในโลกมนุษย์ (ตอนจบ)

13

มองหุ้ นจากเซียน

14

Data Station

หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,200 จุด อาจมี การขายทำ�กำ�ไร

THAI คาดปีนผ ี้ ลงานพลิกมีก�ำ ไร ต่อหน้า 3

TKS ตัง ้ เป้ารายได้รวมปีนโี้ ต 15% ต่อหน้า 4

SET News

เปิดใจ“บี

เตชะอุบล” ตอนที่ 5

ต‡อหนˆา 12

ตลท.สั่ง TFI ชี้แจง กรณีขายทรัพย์สินให้ “เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ต่อหน้า 8

BTS

ราคาพื้นฐาน 0.93 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 817 ประจำ�วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

TRC

News Station

(ต่อจากหน้า 1)

น า ย ภ า สิ ต ลี้ ส กุ ล ผู้ อำ � นวยการสายงานพั ฒ นา โครงการ และการลงทุน บมจ.ที อาร์ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) เปิด เผยว่า บริษัทฯ มีแผนขยายช่อง ทางการลงทุนและการเพิ่มรายได้ ในต่ า งประเทศ ในรู ป แบบการ ลงทุนธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานทาง เลือกในพม่าและกัมพูชา ซึ่งหวัง ว่าจะเห็นอย่างน้อย 1 โครงการใน ปีนี้ โดยวางงบลงทุน 600 - 1,000 ล้ า นบาท แหล่ ง เงิ น จะมาจาก เงินกู้ และได้ว่าจ้างที่ปรึกษารูป แบบการระดมทุนนอกเหนือจาก เงินกู้ ขณะที่ในปี 55 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้จำ�นวน 3 พันล้าน บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้ 2,262 ล้ า นบาท โดยจะรั ก ษา อั ต รากำ �ไรขั้ น ต้ น ที่ ร ะดั บ 15% และอัตรากำ�ไรสุทธิที่ระดับ 6 7% เนื่องจากมีงานในมือ (Backlog) 5 พันล้านบาท ที่คาดว่าจะ รับรู้รายได้ในปีนี้เกือบ 3 พันล้าน บาท ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ยัง มี ง านเข้ า ประมู ล ใหม่ มู ล ค่ า 16,670 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น งานในประเทศ ได้แก่ งานวางท่อ ก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า IPP และ โรงไฟฟ้า SPP เป็นต้น คาดหวังได้ งานใหม่ 50% ของงานที่ เ ข้ า ประมูล โดยจะช่วยสนับสนุนราย ได้ในช่วง 1 - 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเน้นรับ งานในต่างประเทศซึ่งบริษัทจะให้ ความสำ�คัญมากขึ้น โดยตั้งเป้าที่ จะมี สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากต่ า ง ประเทศ 30% ในปี 56 จาก ปัจจุบันที่ 15% ทั้งในรูปแบบการ ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการเข้าไป รั บ งาน หรื อ ร่ ว มมื อ กั บ ลู ก ค้ า ได้ แ ก่ ในประเทศโอมาน ซึ่ ง บริษทั ฯ มีแผนจะเข้าไปดูตลาดใน โอมานผ่านบริษัท ทีอาร์ซี เอ็นจิ

เนียริ่ง ซึ่งเป็นบริษัทย๋อย ถือ 70% ภายในสิ้นเดือนมี.ค.นี้ เพื่อที่จะรับ งานร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า เป็ น บริ ษั ท จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โอมาน รั บ งานซ่ อ มบำ � รุ ง รั ก ษาและงาน ก่อสร้าง มูลค่ารวม 500 - 1,000

THAI (ต่อจากหน้า 1)

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ. การบิ นไทย (THAI) เปิ ด เผยว่ า คาดอัตราบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor)ในเดือน มี.ค. 55 จะดีกว่า มี.ค. 54 ที่อยู่ระดับ 72.9% แต่จะ ต่�ำ กว่าในเดือน ก.พ. 55 ทีอ่ ยูร่ ะดับ

ล้านบาท รวมทั้ง ยังมีงานวางท่อ ในโอมาน มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่ ง เดิ ม ลู ก ค้ า เลื่ อ นออกไปจาก ปลายปี 54 มาเป็นมิ.ย. 55 ด้ า นนายไพฑู ร ย์ โกสี ย รักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ TRC

แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/55 เมื่อ 19 มี.ค. 55 อนุ มั ติ จั ด สรรกำ � ไรสุ ท ธิ 2,550,000 บาทเป็นทุนสำ�รองตาม กฎหมาย (จากกำ � ไรสุ ท ธิ ข อง บริษัทฯ 50,616,820 บาท) และ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผล การดำ�เนินงานปี 54 ในอัตราหุ้น ละ 0.12 บาท โดยหุน้ เพิม่ ทุนจะที่ เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบ สำ�คัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 ของ โครงการ ESOP Warrant ในวันที่ 30 มี . ค. 55 ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ น เงินปันผลด้วย (จำ�นวนหุน้ เพิม่ ทุน ขึน้ กับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพทีเ่ กิด จริง) หากคำ�นวณจากจำ�นวนหุ้น สามั ญ ณ ทุ น ที่ ชำ � ระแล้ ว ณ ปัจจุบนั ที่ 334,508,339 หุน้ (ยังไม่ รวมหุ้ น ที่ จ ะเกิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ESOP Warrant งวดที่ 7) เงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนิน งานปี 54 จะเท่ากับ 40.14 ล้าน บาท คิดเป็น 83.5% ของกำ�ไรสุทธิ ของบริษัทฯ หลังหักสำ�รองตาม กฎหมายซึ่ ง สู ง กว่ า นโยบาย เงินปันผลที่กำ�หนดที่ 40% กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผล หรื อ วั น Record Date เป็นวันที่ 4 พ.ค. 55 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เป็นวันที่ 8 พ.ค. 55 วันทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิปันผล (XD) วันที่ 2 พ.ค. 55 จ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 22 พ.ค. 55

79% ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 - 15 มี.ค. 55 บริษัทฯ มี Cabin Factor ที่ระดับ 77% โดยในช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย.นี้ บริษัทฯ ไม่มีแผน ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำ�มัน (Fuel Surcharge) เหมือนคู่แข่งอื่น เช่น สิ ง คโปร์ แ อร์ ไ ลน์ เนื่ อ งจาก

สามารถควบคุมราคาน้ำ�มันจาก การทำ�สัญญาประกันความเสี่ยง ราคาน้ำ�มันไว้ ขณะที่ในปี 55 บริษัทฯ ตั้ ง เป้ า จะพลิ ก กลั บ มามี กำ � ไร โดยผลประกอบการในช่ ว ง 2 เดือนแรก (ม.ค. - ก.พ.) ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

THAI (ต่อจากหน้า 3)

ยังเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังต้อง พิจารณาความเสี่ยงปัจจัยราคา น้ำ � มั น ซึ่ งในปี นี้ ร าคาน้ำ � มั น อากาศยานได้ปรับขึน้ มาทำ�สถิติ ใหม่ เ ฉลี่ ย ที่ 130 ดอลลาร์ / บาร์เรล จากปีก่อนที่ราคาเฉลี่ย 125.6 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล ประกอบกับ การแข่งขันในธุรกิจ การบิ น ยั ง น่ า เป็ น ห่ ว ง ทำ �ให้ บริษัทไม่สามารถปรับขึ้นราคา ตั๋วโดยสารได้ ขณะเดียวกัน “ไทยสมายล์” ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยธุ ร กิ จ หนึ่ ง ของ การบินไทยจะเริ่มเปิดให้บริการ ในเดือน ก.ค.นี้ จะช่วยหนุนราย ได้ให้กับการบินไทยอีกทางหนึ่ง ค า ด ว่ า ใ น ปี ห น้ า บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายคาร์บอน เครดิต ประมาณ 200 - 300 ล้านบาท จากเที่ยวบินไปเส้น ทางยุโรป ซึ่งจะลดเที่ยวบินไป ยุโรปและไม่เพิ่มที่นั่งเส้นทางไป ยุโรปด้วย

TKS (ต่อจากหน้า 1)

น า ง ส า ว ศิ ริ ว ร ร ณ สุกัญจนศิริ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี (TKS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางเป้าราย ได้รวมปีนี้เติบโต 15% จากปี ก่อน และยังเป็นการเติบโตที่ มากกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ 10% เนื่ อ งจากบ ริษัทฯ จะเริ่มรุกตลาดส่งออก มากขึน้ ใน Q2/55 หลังจากเห็น โอกาสการเติ บโตในระดั บ สู ง โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนส่ง

News Station

หน้า 4

อย่างไรก็ตาม ได้ทราบ ว่ า ทางการไทยได้ ยื่ น หนั ง สื อ คัดค้านไปที่สหภาพยุโรป (อียู) ในการจัดเก็บคาร์บอนเครดิตไป แล้ว และเห็นว่ามีหลายประเทศ ก็ คั ด ค้ า นเช่ น กั น ได้ แ ก่ จี น สหรั ฐ และอิ น เดี ย ซึ่ ง มองว่ า เป็ น การต่ อ สู้ ท างการเมื อ ง ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เห็นว่าวิธีการเก็บ ภาษีคาร์บอนเครดิตไม่ถูกต้อง และการคิ ด ตั้ ง แต่ ต้ น ทางคื อ กรุ ง เทพ ซึ่ ง เป็ น เขตแดนนอก เหนื อ อี ยู แม้ ว่ า จะเห็ น ด้ ว ยใน หลักการที่จะช่วยลดก๊าซเรือน กระจก แต่ อี ยู ค วรหารื อ กั บ หน่วยงานระหว่างประเทศเช่น สหประชาชาติ (UN) องค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นต้นเพื่อร่วมกันหา แนวทางในการช่วยลดก๊าซเรือน กระจกทั้งโลก

ออกเป็น 20% ปีนี้จาก 10% ปี ก่อน ขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีการ ขยายฐานลูกค้าในประเทศเพิ่ม ขึ้นเช่นกัน ปัจจุบัน ยอดคำ�สั่งซื้อ ของบริ ษั ท ฯ เริ่ ม กลั บ เข้ า มา ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ที่ ผ่ า นมา จากทั้ ง ลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ ล่ า สุ ด ไ ด้ รั บ ง า น พิ ม พ์ ไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด ซึ่ง

บริษัทฯ เตรียมรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q2/55 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง อยูร่ ะหว่างการประมูลงานใหม่ๆ ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จากการรั บ งาน ดังกล่าว น่าจะส่งผลให้งานใน มื อ (Backlog) ของบริ ษั ท ฯ เพิ่มขึ้นได้อีกจากปัจจุบันอยู่ที่ 500 ล้านบาท สำ � หรั บ แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ สิง่ พิมพ์ปี 55 ยังมีทศิ ทางเติบโต ต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา โดยภาพ

รวมอุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์มโี อกาส เติบโตเฉลี่ยถึง 10% จากปีก่อน หากไม่เกิดสถานการณ์น้ำ�ท่วม ครั้งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งประเมินว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์จะ กลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดใน ช่วงครึง่ หลังปีนี้ เนือ่ งจากในครึง่ ปีแรกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่างปรับตัว และ ปรับกลยุทธ์วางแผนธุรกิจให้เข้า กับสถานการณ์

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555 ในรัฐออสเตรเลียตะวันตกมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ ซี่งได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว

บีเอชพีบิลลิตันคาดปริมาณการผลิตเหล็กใน จีนจ่อชะลอลง รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า บีเอชพีบิลลิตัน บริษัทเหมืองรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก คาดว่า ปริมาณการ ผลิตเหล็กในจีนกำ�ลังมีแนวโน้มชะลอลง เนือ่ งจากจีนมีนโยบาย กระตุน้ การบริโภคในประเทศมากกว่าการมุง่ ลงทุนด้านโครงสร้าง พื้นฐานเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา “การก่อสร้างขนาดใหญ่ในจีนกำ�ลังจะสิน้ สุดลง การ ขยายตัวของการผลิตจะลดลง และได้ลดลงมาแล้ว เราคาดว่า การขยายตัวจะดำ�เนินไปเพียงในช่วง 5 ปีขา้ งหน้าเท่านัน้ ” นาย เอียน แอชบีประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่เหล็กของ บีเอชพีกล่าว “รูปแบบนโยบายเศรษฐกิจของจีนกำ�ลังเปลี่ยนไป ขณะนี้เป็นช่วงที่การปรับปรุงด้านเครื่องจักรและเครื่องไม้ เครือ่ งมือในภาคการผลิตเป็นสิง่ สำ�คัญ ขณะทีร่ ายได้ตอ่ ประชากร เพิ่มขึ้นอย่างมาก” นายแอชบี กล่าวเพิ่มเติม ทัง้ นี้ บีเอชพี มีแผนทีจ่ ะเพิม่ กำ�ลังการผลิตแร่เหล็ก กว่า 2 เท่าในปี 2020 และมีแผนขยายท่าเรือส่งออกแร่เหล็ก

จีนประกาศขึ้นราคาน้ำ�มันดีเซล-เบนซิน หน้าโรงกลั่นเป็นครั้งที่ 2 รอบ 6 สัปดาห์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ จีนประกาศขึน้ ราคา น้ำ�มันหน้าโรงกลั่นเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 6 สัปดาห์วันนี้ หลัง ราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นทะลุ 108 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติจีน ประกาศขึ้นราคาน้ำ�มันดีเซลและเบนซินทั้ง 3 เกรดในอัตรา 600 หยวน (95 ดอลลาร์) ต่อตัน หรือ กล่าว 10% ซึ่งจะส่ง ผลให้ราคาขายปลีกน้ำ�มันดีเซลในจีนเพิ่มขึ้น 7.2% และราคา ขายปลีกน้ำ�มันเบนซินเพิ่มขึ้น 6.6% เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในปีนี้ “เป็นความจำ�เป็นทีจ่ นี จะใช้กลไกการปรับขึน้ ราคา น้ำ�มันเพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณอุปทานน้ำ�มันในประเทศลดลง ท่ามกลางความเสีย่ งจากความไม่มเี สถียรภาพในตะวันออกกลาง และขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกแล้ว” ในแถลงการณ์ของ คณะกรรมการฯระบุ ‘การขึ้นราคาน้�ำ มันในจีนเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เรา คาดการณ์ไว้ นั่นส่งสัญญาณว่า จีนกำ�ลังยกเลิกนโยบายต่อสู้ กับเงินเฟ้อ การขึ้นราคาน้ำ�มันครั้งนี้จะทำ�ให้ผู้ประกอบการ

AFET

“เส้นเทคนิคไม่หลุด 120 บ./ก.ก.” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 48 สัญญา สถานะคงค้าง 4,079 สัญญา - ปิด 124.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ +0.50 (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) ปัจจัยบวก - รัฐฯ ยังพยุงราคายาง - อยูใ่ นช่วงยางผลัดใบ - น้�ำ มันกลับมายืน 108 เหรียญ - เส้นเทคนิคไม่หลุด 120 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - นลท.แห่ลยุ หุน้ - เงินบาทแข็งค่า กลยุทธ - เปิดสถานะซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) - แนวรับ 123 และ 120 บ./ก.ก. - แนวต้าน 125 และ 130 บ./ก.ก.

หน้า 5

โรงกลัน่ น้�ำ มันขนาดใหญ่อย่าง ชิโนเปก ใกล้ถงึ จุดคุม้ ทุนมากขึน้ ” นายกอร์ดอน ควาน ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายวิจยั อุตสาหกรรมพลังงาน ภูมิภาคเอเชียที่มิแรแอสเซ็ทซิเคียวริตี้ส์กล่าว

แบงก์ชาติกรีซคาดจีดีพีปี 2012 จ่อติดลบ 4.5% ก่อนเริ่มฟื้นปีหน้า

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคารกลางกรีซ คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีกรีซ ปี 2012 จะติดลบ 4.5% โดยเป็นการติดลบติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ก่อนจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นในปี 2013 โดยธนาคารกลางกรีซระบุว่า การที่เศรษฐกิจกรีซ จะกลับมาฟืน้ ตัวได้อกี ครัง้ หรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถใน การฟื้นฟูฐานะการคลัง และการใช้นโยบายรัดเข็มขัดอย่างเข้ม งวด “ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จทางเศรษฐกิจของกรีซอยู่ที่ การแก้วกิ ฤตหนีด้ ว้ ยมาตรการลดรายจ่ายภาครัฐอย่างเข้มงวด” ในรายงานของธนาคารกลางกรีซระบุ ขณะที่ในปีที่ผ่านมา จีดีพีกรีซติดลบในอัตรา 6.9% ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ 17.7% และธนาคารกลางกรีซ คาดว่า อัตราการว่างงานในปี 2013 จะเพิ่มขึ้นเป็น 19%

TFEX

“เทรนด์ยังดี ซื้อได้” นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 14,827 สัญญา สถานะคงค้าง 34,683 สัญญา - ปิด 844.00 จุด เพิม่ ขึน้ 2.00 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - เงินนอกยังไหลเข้า - ประชุมกนง.มีแนวโน้มคงดบ.ที่ 3% - ลุน้ ยอดบ้านใหม่สหรัฐฯออกมาดี หลังดัชนีทอ่ี ยูอ่ าศัยสดใส - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 1,317.53 ลบ. ปัจจัยลบ - หุน้ ไทยยังติด 1,200 จุด - ระวังต่างชาติขายทำ�กำ�ไร กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 835 และ 850 จุด - แนวต้าน 833 และ 833 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 833 จุด แนวต้าน 850 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

หน้า 6

BTS ราคาพื้นฐาน 0.93 บาท

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส แนะนำ�ซื้อ BTS กำ�หนดราคาพื้นฐาน 0.93 บาท คาดการณ์กำ�ไรสุทธิก่อนรายการพิเศษปี 54 - 55 เป็น 994 ล้านบาทฟื้นตัวจากปี 53 - 54 ที่ขาดทุน 270 ล้านบาท และกำ�ไร สุทธิก่อนรายการพิเศษ ปี 55 - 56 เพิ่มได้อีกถึง 36%YoY เป็น 1,403 ล้านบาท สามธุรกิจเด่นของบริษัทที่มีการเติบโตแข็งแกร่งคือ รถไฟฟ้า, การบริหารเดินรถ และการโฆษณา ทำ�ให้ BTS เป็นหลักทรัพย์ ที่มีการเติบโตสูง (Growth Stock) ส่วนคาดการณ์อัตราเงินปันผลงวดปี ครั้งสุดท้าย (Final Dividend) เราคาดว่าอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจเป็น 2.5% มีขา่ วบวกเพิม่ เติมคือ กรมธนารักษ์อาจจะต้องเสียดอกเบีย้ จากค่าปรับให้ BTS เพิ่ม หลังจากไม่สามารถชำ�ระได้ทันภายใน ม.ค.55 ก่อนหน้านี้ BTS ได้บันทึกค่าปรับเป็น 1,061 ล้านบาท แบ่งเป็นโอนกลับสำ�รองค่าเผื่อการ ลดลงของมูลค่าต้นทุนงานฐานรากรอโอน 705 ล้านบาท และรายได้ ค่าชดเชยตามคำ�สั่งศาล 356 ล้านบาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 20/03/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

BTS 0.78 0.01 1.30 0.77 0.78 0.77 0.77 0.77

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

105,884,500 81,887 1.30 26.00 1.24 0.02 4.58 0.03 44,607

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/01/55

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 0.77 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายคีรี กาญจนพาสน์ NORTRUST NOMINEES LTD. GOLDMAN SACHS & CO ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำ�กัด

จำ�นวนหุ้น

(%)

22,241,242,623 3,527,078,222 2,818,101,361 2,298,191,338 2,250,000,000

38.89 6.17 4.93 4.02 3.93

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

News Station

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ เปิ ด เผยว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (20 มี.ค.) มีมติ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินโครงการ ลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย วงเงิน 1,620 ล้านบาท แยกเป็นโครงการโช ห่ ว ยช่ ว ยชาติ “ร้ า นถู กใจ” (หรื อ โครงการ 1 ร้านค้า 1 ชุมชน) วงเงิน 1,320 ล้านบาท และโครงการมหกรรม ธงฟ้ า ลดค่ า ครองชี พ ไทยช่ ว ยไทย วงเงิน 300 ล้านบาท สรุปสาระสำ�คัญ ดังนี้ โครงการโชห่ ว ยช่ ว ยชาติ “ร้านถูกใจ” (1 ร้านค้า 1 ชุมชน) วงเงิน 1,320 ล้านบาท เป็นโครงการ ที่จะให้การสนับสนุน ร้านโชห่วยรวม ทั้งร้านอาหารธงฟ้า โดยมีเป้าหมาย จำ�นวน 10,000 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่ง ร้านดังกล่าวจะจำ�หน่ายสินค้าทีจ่ �ำ เป็น 20 รายการ ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำ � มั น พื ช น้ำ � ตาลทราย ผงชู ร ส น้ำ � ปลา ปลากระป๋ อ ง บะหมี่ กึ่ ง สำ�เร็จรูป นม UHT ซอสปรุงรส เนื้อ สุกร เนื้อไก่ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผง ซักฟอก แป้งผงโรยตัว น้ำ�ยาล้างจาน ผ้าอนามัย ยากำ�จัดยุง และแมลง โดย จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงชนิด ของสินค้า ตามความจำ�เป็นและการ เคลื่อนไหวของราคาสินค้าแต่ละชนิด และตามสภาวะเศรษฐกิจ ในราคาทีต่ �่ำ

กว่าท้องตลาด รวมทั้งจัดทำ�สินค้าภาย ใต้ Brand “ร้านถูกใจ” เพื่อจำ�หน่าย ให้ แ ก่ ป ระชาชนในชุ ม ชนในราคาถู ก โดยมีแผนการดำ�เนินการแบ่งเป็น 2

ระยะ ระยะที่ 1 จะเริ่มในช่วงเดือน เมษายน 2555 ในเขต กทม. ปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ 15 จังหวัด (ในเขตอำ�เภอเมือง) รวม 2,000 แห่ง และระยะที่ 2 เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2555 ในทุกจังหวัดอีก 8,000 แห่ง “ โ ค ร ง ก าร นี้ จะช่ ว ยใ ห้ ประชาชนประมาณ 10 ล้ า นคน

MFC แนะหนี้สาธารณะ ไม่ควรเกิน50%ต่อจีดีพี

เหมือนทีป่ ระเทศไทยเคยประสบมาเมือ่ ปี 2539 - 2540 ขณะเดียวกันยังมอง ว่าภาครัฐควรก่อหนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนและสร้างหนี้ที่เพิ่มรายได้ให้ แก่ประชาชนมากกว่าการก่อหนี้เพื่อ สร้างความนิยม ส่วนการก่อหนี้ในด้าน พลั ง งานรั ฐ บาลควรก่ อ หนี้ ใ นด้ า น พลังงานเพียงระยะสั้น ไม่ใช่ระยะยาว ซึ่ ง หากก่ อ หนี้ ร ะยะยาวจะเกิ ด หนี้ สาธารณะต่อประเทศ “ความสามารถในการบริหาร หนีข้ องรัฐบาล ตอนนีม้ องว่ายังสามารถ บริหารได้ ซึ่งปัจจุบันหนี้สาธารณะของ

ประเทศยังอยู่ในระดับที่ยังใช้ได้ ยังไม่ เกิน 50% ของจีดีพี แต่รัฐบาลควรมีน โยบายในการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนสู ง สุ ด ” ดร.ณรงค์ชัย กล่าว เขายังกล่าวถึง อัตราเงินเฟ้อ ในปัจจุบันว่าเงินเฟ้อของประเทศยังอยู่ ในอัตราที่ไม่สูงมาก แต่สินค้าที่มีราคา สูงขึ้นมีสาเหตุมาจากการผูกขาดตลาด ของบริษัทขนาดใหญ่ จึงทำ�ให้มีการ แข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยมองว่า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ ดูแลปัญหาดังกล่าวควรดูแลปัญหาที่

ครม.ไฟเขียวงบ 1.6 พันลบ.ลดค่าครองชีพปชช.

ดร.ณรงค์ ชั ย อั ค รเศรณี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ จั ด การกองทุ น เอ็ ม เอฟซี จำ � กั ด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเผยว่า หนี้ สาธารณะของประเทศไทยควรไม่เกิน 50% ต่อจีดพี ี แม้จะมีนโยบายทางการ คลั ง ที่ ใ ห้ รั ฐ บาลมี ห นี้ ไ ม่ เ กิ น 60% เพราะมองว่าหากประเทศมีหนี้เกินตัว และไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่าง เหมาะสมจะทำ�ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

สามารถซื้อสินค้าในราคาต่ำ�กว่าท้อง ตลาดประมาณร้อยละ 20 หรือในภาพ รวมคาดว่าจะสามารถลดภาระค่าใช้ จ่ายได้ประมาณ 36,000 ล้านบาท เพิม่ ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ง จะก่ อให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย นในระบบ เศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีสว่ นช่วยเพิม่ GDP ของประเทศ นอกจากนีโ้ ครงการ ดังกล่าวยังจะมีส่วนช่วยชะลอการปรับ ขึ้นราคาสินค้าอื่น ๆ ในท้องตลาด และจะส่ ง ผลให้ ร ายได้ สุ ท ธิ ข อง ประชาชนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อี ก ด้ ว ย” รมว. พาณิชย์ กล่าว ส่วนโครงการมหกรรมธงฟ้า ลดค่ า ครองชี พ ไทยช่ ว ยไทย เป็ น โครงการจัดงานธงฟ้าเพื่อช่วยลดค่า ครองชีพประชาชนที่กำ�ลังได้รับผลกระ ทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง กับค่าครองชีพโดยตรง โดยเฉพาะกลุม่ ผู้มีรายได้น้อย โดยจะมีการจัดงาน จำ�หน่ายสินค้าทีจ่ ำ�เป็นต่อการครองชีพ ในราคาประหยัดทั้งในส่วนกลางและ ส่ ว น ภู มิ ภ า คใ น ทุ ก ร ะ ดั บไ ด้ แ ก่ การจั ด งานระดั บ ประเทศ 3 ครั้ ง ระดับภาคๆ ละ 2 - 4 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ระดับจังหวัดทุกจังหวัดรวม 76 ครั้ง (ไม่นับ กทม.) และระดับ อำ�เภอทุกอำ�เภอรวม 878 ครั้ง โดย คาดว่าจะสามารถลดภาระค่าครองชีพ ให้ประชาชนประมาณ 5 ล้านคน คิด เป็นมูลค่า ประมาณ 1,000 - 1,200 ล้านบาท และเพิ่มเงินหมุนเวียนในการ จับจ่ายใช้สอยประมาณ 2,000 - 2,500 ล้านบาท ต้นทางมากกว่าปลายทาง นอกจากนี้ ควรแก้ปัญหาในการแข่งขันทางการ ตลาดให้เท่าเทียมกัน ซึ่งหากแก้ปัญหา ดังกล่าวจะทำ�ให้สินค้ามีราคาไม่แพง เพราะจะมีการแข่งขันทางการตลาด ทำ�ให้ราคาสินค้ามีราคาถูกลง ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนให้ได้บริโภค สินค้าราคาถูกลง “เรี ย กร้ อ งให้ ป ระชาชนจั บ ตา ปัจจัยดังกล่าว อย่าเน้นเพียงควบคุมราคา สิ น ค้ า แต่ ค วรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้าให้เพิม่ มากขึน้ เพือ่ เป็นประโยชน์ แก่ผู้บริโภคเอง’ ดร.ณรงค์ชัย กล่าว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822

ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

ตลท.สั่ง TFI ชี้แจงกรณีขายทรัพย์สิน ให้ ‘เฉลิมชัย มหากิจศิริ’ ภายใน 22 มี.ค. รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตลท.ได้ ขอให้ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ (TFI) ชี้แจง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายทรัพย์สิน 4 รายการให้แก่กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ภายในวันที่ 22 มี.ค. 55 และขอให้ ผู้ถือหุ้นของ TFI ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/55 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/55 ใน วันที่ 27 มี.ค. 55 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจหลัก 4 รายการ ให้แก่นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ ซึ่งเป็นกรรมการและ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ TFI โดยขายในราคารวม 530 ล้ า นบาท ซึ่ ง ต่ำ � กว่ า มู ล ค่ า ตลาดที่ มี จำ�นวน 654.26 - 826.45 ล้านบาท โดย รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยง กั น ที่ จ ะต้ อ งขออนุ มั ติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ น ก่ อ นทำ � รายการ ทรัพย์สนิ ประกอบด้วย 1. หุน้ สามัญ ของบริษทั ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ จำ�กัด (RVS) สัดส่วนร้อยละ 100 2. หุ้นสามัญของบริษัท เลควูดแลนด์ จำ�กัด (LWL) สัดส่วนร้อยละ 10 3. หุ้นสามัญของบริษัท เลควูดคันทรีคลับ จำ�กัด (LWC) สัดส่วนร้อยละ 5 และ 4. ทีด่ นิ สุวินทวงศ์ เนื้อที่ 88-2-20 ไร่

News Station

หน้า 8

อนึ่ ง บริ ษั ท เจวี เ อส ที่ ป รึ ก ษา ทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ราคาจำ�หน่าย ทรัพย์สินทั้ง 4 รายการให้แก่นายเฉลิมชัย มหากิจศิริในราคา 530 ล้านบาท (และมีการ รั บ ชำ � ระหนี้ คื น ของ RVS ทั้ ง จำ � นวนอี ก ประมาณ 207.77 ล้านบาท) ซึ่งต่ำ�กว่ามูลค่า ตลาดที่มีจำ�นวน 654.26 - 826.45 ล้านบาท แต่สูงกว่ามูลค่าบังคับขายขั้นต่ำ�ที่ 463.45 ล้านบาท และสูงกว่าราคาเสนอขัน้ ต่ำ�ทีบ่ ริษทั ตัง้ ไว้ส�ำ หรับการประกวดราคานัน้ เป็นราคาที่ สมเหตุ ส มผลและเป็ น ราคาที่ ยุ ติ ธ รรม เนื่องจาก IFA ใช้มูลค่าบังคับขายมาอนุโลม ในการกำ � หนดราคายุ ติ ธ รรมสำ � หรั บ การ จำ�หน่ายทรัพย์สินของบริษัท

AGE ปันผลเป็นหุ้น 4:1 บวกเงินสด 0.00695 บ./หุ้น จ่าย 23 พ.ค. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/55 เมื่อ 19 มี.ค. 55 มีมติเห็นชอบ จั ด สรรเงิ น ผลกำ � ไรเป็ น เงิ น สำ � รองตาม กฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทฯ จำ�นวน 12,451,772.80 บาท พร้อมทั้งจ่ายเป็นหุ้นปันผล จำ�นวน 262,263,928 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 65,565,982 บาท หรือคิดเป็น อัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.0625 บาท และจ่ า ยเป็ น เงิ น สดในอั ต ราหุ้ น ละ 0.00695 บาท หรื อ คิ ด เป็ น จำ � นวนเงิ น 7,290,937 บาท รวมเป็ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลทั้ งใน รูปแบบของหุน้ ปันผลและเงินสดในอัตราหุน้ ละ

0.06945 บาท คิ ด เป็ น จำ � นวนเงิ น รวม 72,856,919 บาท โดยเงินปันผลทัง้ หมดจะถูก หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย ตามอั ต ราที่ ก ฎหมาย กำ�หนด กำ � หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงินปันผล วันที่ 9 พ.ค. 55 ให้รวบรวมรายชือ่ ตาม พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ ฯ ด้ ว ยวิ ธี ปิ ด สมุ ด ทะเบียน ในวันที่ 10 พ.ค. 55 วันที่ไม่ได้รับ สิทธิปันผล (XD) วันที่ 4 พ.ค. 55 และ กำ�หนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พ.ค. 55 นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังมีมติเห็นชอบ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำ�นวน 280,945,000 บาท เป็น 280,944,921.75 บาท โดยการตั ด หุ้ น จดทะเบี ย นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ อ อก จำ�หน่าย จำ�นวน 313 หุ้น มูลค่าตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท (ไม่รวมหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่

1 (AGE-W1) และหุน้ ทีร่ องรับการใช้สทิ ธิตาม ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย (AGE-ESOP1) และให้เพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จากจำ�นวน 280,944,921.75 บาท เป็น 352,007,806 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำ�นวน 284,251,537 หุน้ มูลค่า ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล และการปรับสิทธิตามใบสำ�คัญ แสดงที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1 (AGE-W1) และหุ้น ที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) กำ�หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 55 ในวันที่ 27 เม.ย. 55

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

“ต่าย” เพ็ญพักตร์ ศิรกิ ลุ วิธีบริหารการเงินส่วนตัว จริงๆ ต้องบอกว่าไม่ใช่นักออมตัวยง แต่ก็มีบ้างส่วนหนึ่ง เพราะงานในวงการ บันเทิงเป็นงานไม่มนั่ คงแน่นอน เราต้องมีการเก็บไว้ใช้บา้ งในยามแก่เฒ่า ก็มฝี าก ประจำ�ไว้แบบไม่ถอนเลย เพือ่ เป็นเงินในยามเกษียณอายุ ขณะเดียวกันก็ให้ความ สำ�คัญกับการทำ�ประกันชีวิต และการทำ�ประกันกับอาชีพที่เราทำ�อยู่ ซึ่งการทำ� ประกันชีวิตตรงนี้ มันสามารถให้ประโยชน์กับเราในช่วงที่เราต้องไปหักลดหย่อน ภาษีมันก็จะช่วยได้

“ต่าย” เพ็ญพักตร์

แนวคิดเรื่องการออม ถ้าพูดถึงเรือ่ งการออมเงิน ต้องบอกว่า มันเป็นสิง่ ทีจ่ ำ�เป็น ถ้าจะจับจ่ายอะไรต้อง คิดให้ดๆี ก่อนจ่ายเงินไป เมือ่ เกิดเหตุทจี่ ำ�เป็นต้องใช้มนั ก็จะมีให้เราได้ใช้ เพราะ เราเก็บออมไว้มันก็อุ่นใจในระดับหนึ่ง ดังนั้นเราต้องคิดให้ดีๆ ก่อนตัดสินใจ จ่ายเงินออกไป ต้องนึกถึงความจำ�เป็นให้เป็นสิ่งสำ�คัญ ฝากถึงผู้อ่าน ถ้าคิดจะออมเงิน ก็ต้องเริ่มออมเลย เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าเราไม่ สามารถคาดการณ์ได้ อย่างล่าสุดปัญหาน้�ำ ท่วม น่าจะเป็นครูสอนทีด่ ี ให้เรารูจ้ กั ระมัดระวังตัว และรู้จักอดออม เตรียมอะไรล่วงหน้าได้ก็ต้องทำ� เพราะเมื่อเกิด ภาวะใกล้ๆ ขึ้นมา ก็จะหายาก และมีราคาที่เพิ่มสูงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว

............จบ...........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822

ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

โจรทั้งแปดในโลกมนุษย์ (ตอนจบ)

Lifestyle Station by Jackal_XIII

5.) ชื่อเสียง หากยึดติดในชื่อเสียง น้อยนักที่จะไม่แก่งแย่งมีชื่อเสียงโด่งดังโดดเด่น ทำ�ให้ หลงลืมตัว ก่อให้เกิดเคราะห์ภัยได้ง่ายโลภในชื่อเสียงลาภยศจะทำ�ให้สูญเสียความละอาย ขาดหิริ โอตัปปะ 6.) ผลประโยชน์ เมื่อได้ยินคำ�ว่าผลประโยชน์ น้อยคนนักที่จะไม่แก่งแย่ง เห็นแก่ผล ประโยชน์ จนลืมมโนธรรมสำ�นึก ผลประโยชน์บดบังดวงปัญญา เมื่อผลประโยชน์เข้ามาอีกก็หลงลืมมโนธรรมจนหมดสิ้น 7.) บุญคุณบารมี ยึดติดในบุญคุณบารมีใดที่จะไม่หลง บุญคุณ ความผูกพันยากที่จะตัดขาด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ เข้าสูห่ ว้ งแห่งสัจธรรม การรักบุตรธิดามาก จึงทำ�ให้ตนสูญเสีย ความกตัญญู 8.) ความรัก ตกอยู่ในห้วงแห่งรัก ยากหลีกความอาลัยอาวรณ์ พันธนาการเสมือนโซ่ตรวนคล้องคอ มัดจิต ดิ้นไม่หลุดจะบรรลุได้อย่างไร รักสามีหลงภรรยาจึงหมดซึ่งความซื่อสัตย์

Photo Release

ซินเน็คฯ จัดงาน Retail Sales Promoter Training “Introducing Ultrabook”์

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ผู้นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศ ร่วมกับ บริษัท อินเทล ไมไครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดงาน Retail Sales Promoter Training “Introducing Ultrabook” ให้กับพนักงานขายของ บริษัทคู่ค้าทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Ultrabook ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เปี่ยมประสิทธิภาพ Intel Core Processors เจนเนอเรชั่น 2 นอกจากนี้ยังจัดให้มีคอร์สสอนเทคนิคการแต่งหน้า ทำ�ผม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่พนักงานขาย โดยงานนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมงคลสุธี สำ�นักงานใหญ่ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ถนนสุคนธสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆ นี้ี

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822

มุมการตลาด

ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

Lifestyle Station

คันทรี่ กรุ๊ป อวดคอนโด “อิลีเมนท์ ศรีนครินทร์”

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) แนะนำ�โครงการ “อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์” คอนโดมิเนียมสไตล์ Modern Simplicity โดดเด่นบน ทำ�เลสุดฮอตพร้อมปรับผังโครงการโดยชูจุดเด่นที่แตกต่าง “Living in the Park” เพิ่มพื้นที่ส่วนกลางและสวนสาธารณะ เพื่อตอบรับการใช้ชีวิตที่อิงกับ ธรรมชาติและพื้นที่เขียวที่มากกว่า ในราคาเริ่มต้น 1.6 ล้านบาท พร้อมโปรโมชั่น พิเศษเพียบในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 26 ณ ศูนย์สิริกิติ์ ที่ผ่านมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-330-9555 หรือ www.elements-srinakarin.com

มุมประกัน

ประกันอุบัติเหตุ “ไทยสมุทร ใจกว้างเต็มแมกซ์”

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำ�กัด เพื่อนคู่ชีวิต...ตลอดไป นำ�โดย นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สืบพงษ์ พันธุ์พฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ อิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส สายงานประกันชีวิต ด้านการสนับสนุนธุรกิจ ประกันชีวิต และ สุมาลี เคหสุขเจริญ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาด แถลงข่าวเปิดตัวกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ “ไทยสมุทร ใจกว้างเต็มแมกซ์” ที่รวม 2 จุดเด่น ชดเชยรายได้และเพิ่มความคุ้มครองชีวิตในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น 2 เท่า รวมความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 3 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ โฆษณาชุด “เสี้ยววินาที” ซึ่งเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างขึ้นเพื่อสื่อสารความ คุ้มครองของกรมธรรม์ใหม่และกระตุ้นยอดขาย เจาะกลุ่มเป้าหมายหลักที่มี ครอบครัว อาศัยอยู่ในหัวเมืองและต่างจังหวัด และต้องการเตรียมความพร้อมความมั่นคงทางการเงินสำ�หรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อสร้าง ความอุ่นใจให้ตนเองและคนในครอบครัว ณ ห้อง Lecture Hall โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อเร็วๆ นี้

บล.โกลเบล็ก จัดสัมมนา “Online Trading Campaign 55” บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาภายใต้โครงการ “Online Trading Campaign 2555” โครงการที่จะแนะนำ� Features ต่างๆ ในโปรแกรม eFin Smart Portal ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal, การตั้งค่า เครื่องเบื้องต้นก่อนการใช้งาน ตลอดจนวิธีการใช้งาน Basic Feature ที่สำ�คัญๆ ทั่วไป โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 55 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101 เวลา 18.00 - 21.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ www.globlex.co.th หรือที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ 02-672-5999 งานนี้ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

เปิดใจ

ตอนที่ 5

“บี เตชะอุบล”

บี เล่ า ให้ ฟั ง ว่ า การลงทุ น ครั้ ง นี้ เ ป็ น การลงทุ น ส่ ว นตั ว ไม่เกีย่ วกับครอบครัว โดยจะร่วมกับพันธมิตรและกองทุนต่างประเทศ เน้นการลงทุนระยะยาวในบริษัทที่ตนสามารถเข้าไปร่วมบริหารหรือ ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ หรือสร้างโอกาสให้เติบโตได้มากขึ้น โดยเป็นบริษัทที่สามารถเติบโตได้ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี และให้ผลตอบแทนที่ดีในเวลาอันสั้น หรือประมาณ 1 - 3 เท่าของ เงินลงทุนภายในเวลา 3 ปี “คื อ เวลาผมลงทุ น ไม่ ใ ช่ ดู ภ าวะเศรษฐกิ จ อย่ า งเดี ย ว ผมดู ว่ า บริ ษั ท จะโตได้ ไม่ ว่ า เศรษฐกิ จ เป็ น ยั ง ไงก็ ต าม

“บี เตชะอุบล”

ไม่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดี ... ตัวที่เราเข้าลงทุน เราต้องรู้ว่าเรา จะปรับปรุงอย่างไร ขยายรายได้ หาลูกค้าเพิ่ม คือเราจะ เข้าไปช่วยบริหารงาน ดีลที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุด คือ บริษัทที่ทำ�ธุรกิจ การเงิน คาดว่าจะใช้เงินลงทุน ประมาณ 8 พันล้านบาท แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด รายละเอี ย ดได้ ส่ ว นธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์นั้น กำ�ลังเจรจากับบริษัทที่มีนโยบายลงทุน โครงการขนาดใหญ่ สร้างเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีทั้งส่วนที่ เป็นพื้นที่ให้เช่า อาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย ซึ่งมองว่า ธุรกิจอสังหาาฯ ยังมีช่องว่างให้เข้าไปทำ�อยู่”

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822 ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ มีโอกาส ปรับฐาน เนื่องจากดัชนีฯ ได้ปรับตัวขึ้น มากแล้ว อีกทั้งตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคมีการ พักตัว ทั้งนี้ หากไม่ผ่านแนวต้าน 1,200 จุด อาจมีการขายทำ�กำ�ไร โดยประเมินแนวรับ 1,150 จุด อย่างไรก็ดี ต้องจับตาราคาน�้ำ มัน ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง รวมถึง ปัญหาในยูโรโซน เพราะมีโอกาสที่จะกลับ มาสร้างความกังวลให้นักลงทุนได้อีก

ทิ ศ ท า ง ต ล า ด หุ้ น ไ ท ย วั น นี้ เคลื่อนไหวผันผวน เงินทุนต่างชาติยังมี แนวโน้มไหลเข้าต่อเนื่อง ต้องติดตามความ เคลื่ อ นไหวตลาดหุ้ น ต่ า งประเทศใกล้ ชิ ด พร้อมทัง้ จับตาผลการประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) เรื่องนโยบายอัตรา ดอกเบีย้ กลยุทธ์ หากดัชนีฯ ไม่หลุดต่�ำ กว่า ระดับ 1,190 จุด ยังสามารถถือหุ้นได้ โดย มีแนวต้าน 1,200 จุด

หน้า 13

คาดตลาดหุน้ ไทยวันนีด้ ชั นีฯ ปรับตัวขึน้ เนื่องจากไม่มีปัจจัยลบกดดัน ขณะที่ปัจจัย ต่างประเทศเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้เม็ดเงิน ต่างชาติไหลเข้ามาต่อเนื่อง อีกทั้งตลาดฯ คาดการณ์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ไทยไตรมาส 1/2555 ออกมาดี แนะนำ�เก็ง กำ �ไรระยะ สั้ น และขา ยทำ � กำ �ไรเมื่ อ ดั ช นี ฯ ปรับขึ้นสู่ระดับแนวต้านที่ 1,200 - 1,226 จุด ส่วนแนวรับ 1,174 - 1,170 จุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822

Data Station

ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีน�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 มีน�คม 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

793.83 2.75% 4,342.36 15.03% 6,290.03 21.78% 17,457.26 60.44%

1,601.60 5.55% 4,164.23 14.42% 4,972.50 17.22% 18,145.15 62.82%

-807.77 178.13 1,317.53 -687.89

Last Update

20/03/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,196.60 843.65 1,830.80 294.98

Chg 7.1 5.72 11.35 1.08 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

20/3/2012

%Chg 0.6 0.68 0.62 0.37 28,883.48 948.5

17:01:49

AGRO 1.6

1.47 D ecline 31%

1.4

A dv ance 41%

1.2

TECH

No C hange 28%

CONSUMP

1 0.8 0.6

0.27

SERVICE

D ecline 35%

A dv ance 34% No C hange 31%

0.4

0.55 0.06

0.2 0

0.7

0.36

FINCIAL

0.12

0.76

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822

หน้� 15

ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีน�คม 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 มีน�คม 2555

SCB

( Day )

: SCB 2,500,000

Price & Fundamental Symbol SCB

Last 150.50 Chg 2.00  %Chg 1.35  Open 146.50  High 153.00  Low 146.50  Prev 148.50  Avg 150.08  AccVol 11,927,900  AccVal(K฿) 1,790,148  4.33  %Fluct P/E 14.10  P/BV 2.75  DPS(Baht) 2.50  Yield(%) 2.36  EPS(Baht) 10.67  MktCap(Mil.) 510,699  Broker Target Update KS 143.00 19/3/2012 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็146.00 นต์การเปลีย่ นแปลง DBSV 2/3/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 29/2/2012 ค่าการ ASP ม่ ขึน้ มากที155.20

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

2,000,000

Vol.

1,500,000 1,000,000 500,000

153.00

152.50

152.00

151.50

151.00

150.50

Price

150.00

149.50

149.00

148.50

148.00

147.50

147.00

146.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822

หน้� 16

ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีน�คม 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 มีน�คม 2555

MINT-W4

( Day )

Price & Fundamental Symbol MINT-W4

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

2.92 0.46  18.70  2.54  2.96  2.54  2.46  2.81  46,463,300  130,548  14.95 

18.25 0.67  0.15  1.08  0.16  9,592  Target Update No Comment

Volume Analysis

: MINT-W4

7,000,000 6,000,000 5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2.96 2.94 2.92 2.90 2.88 2.86 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.72 2.70 2.68 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.56 2.54

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822

ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีน�คม 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 20 มีน�คม 2555

MINT-W4

( Day )

Price & Fundamental Symbol MINT-W4

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: MINT-W4

7,000,000 6,000,000

2.92 0.46  18.70  2.54  2.96  2.54  2.46  2.81  46,463,300  130,548  14.95 

18.25 0.67  0.15  1.08  0.16  9,592  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

5,000,000

Vol.

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2.96 2.94 2.92 2.90 2.88 2.86 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.72 2.70 2.68 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.56 2.54

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 822

หน้า 18

ประจำ�วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

ที่ได้วันนี้นายหยุดทำ�งานได้หรือยัง ถ้า (ยัง) นั้นจงหยุด ฮึกเหิม

Anonymous์

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 21 มี.ค. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you