Page 1

Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

News Station

5 มูดสี้ ห นั่ ไฮบริดบอนดแบงก 36 ประเทศทัว่ โลก

5 JUBILE กำไรปนสี้ วย 6 เดินเครือ่ ง PATKL 7 หนีน้ อกระบบแบล็กลิสตกก็ ไู ด 9

Dynamic Station เตือน CIMBT แรงเกิน

10

ธรรมเทนเมนท ยอดซามูไร

PTT คาดปนก ี้ ำไรเกิน 5.17 หมืน ่ ล.

หนัPTTกมัใจควบ บ.ลู ก สะดุ ด ยาว ่นใจกำไรป 52 โอกาสสูงที่จะมากกวาปกอนที่ 5.17 หมื่นลานบาท

หลังชวง 9 เดือนแรกกวาดแลว 4.4 หมื่นลานบาท สวนแผนธุรกิจ 5 ปคาด ม.ค. 53 สรุปได ขณะเดียวกันยังหนักใจกรณีมาบตาพุด หวั่นลากแผนควบรวมกิจการใน เครื อ สะดุ ด ยาวจนไม ทั น ได ข อ สรุ ป ป นี้ ฟากนั ก วิ เ คราะห ม องระยะนี้ หุ น ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบยังเลนยาก แมมีความหวังผลชี้ขาดจะเปนบวก ต‡อหนˆา 3

12

Professional Station GFPT ‘ซือ้ ’

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

เสียววอยยยยย ทยอยซือ้

กำไร บจ.โคงสามสอบผานฉลุย กลุม ทรัพยากร-การเงิน-อสังหาจรัสแสง

‘วรวรรณ ธาราภูมิ’

ตลท. เผยผลประกอบการ บจ. เฉพาะไตรสาม 3/52 โกย กำไรรวม 115,107 ลานบาท เพิ่มจากชวงเดียวกันของปกอน 24% แต ยั ง ไม ดี พ อจะหนุ น ตั ว เลขรวม 9 เดื อ นให โ ตได โดยพบมี ก ำไรรวม 323,938 ลานบาท ลดลง 17% โดยในงวด 9 เดือน กลุมอุตสาหกรรม ที่ ก ำไรสู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ ทรั พ ยากร, ธุ ร กิ จ การเงิ น , อสังหาริมทรัพยและกอสราง ขณะที่ PTT, SCC, PTTEP, SCBและ BBL นั่งแทนท็อป 5 เครื่องจักรปมกำไรสะพัด ต‡อหนˆา 3

ตอนที่ 7

ต‡อหนˆา 11 Investment Opportunities in Southeast Asia

‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

SAMART มีคาแค 5.11 บาท ถาไมมี ‘แคมโบเดีย แอร ทราฟฟค’ เซี ย นหุ น มอง SAMART มี ค า เพี ย ง “ซื้ อ เมื่ อ อ อ นตั ว ” หรื อ “หลีกเลี่ยง” เชื่อ ‘แคมโบเดีย แอร ทราฟฟค’ โดนยึด สงผลลบตอจิตวิทยา ราคาหุนบนกระดานซึ่งรวมถึง SAMTEL และ SIM ดวย ชี้ราคาเหมาะสมป 52 ของ SAMARTวันนี้อยูที่ 7.50 บาท แตหากไมคำนวณรวมกิจการที่กำลัง มีปญหาหุนจะมีราคาเหมาะสมเหลือแค 5.11 บาท ดานมุมมองทางเทคนิค สัญญาณหมนหมอง มีแนวรับที่ 5.80 บาท แนวตานที่ 6.20 บาท ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 2

Be The Leader

Investment Opportunities in Southeast Asia ‘Pearls in the SEA’ Investor Conference 30th November 2009 At Fullerton Hotel, Singapore

Sponsor and Partnership By

Contact For Information Tel:02-5549390 or ir@irplus.in.th www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

PTT คาด

(ตอจากหนา 1)

น า ย เ ท วิ น ท ร ว ง ศ ว า นิ ช ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท. (PTT) เปดเผยวา กำไรสุทธิในปนี้ น า จ ะ สู ง ก ว า ป ก อ น ที่ มี ก ำ ไ ร สุ ท ธิ 51,704.80 ลานบาท เนื่องจากในชวง 9 เดื อ นแรกของป บ ริ ษั ท มี ก ำไร 4.4 หมื่ น ลานบาท โดยเฉพาะชวงไตรมาส 3/52 มี กำไรสูงถึง 16,986.89 ลานบาท ดังนั้นแม ในไตรมาส 4/52 สถานการณราคาปโตร เคมีและคาการกลั่นอาจจะออนตัวลงบาง โดยประเมินวาคาการกลั่นจะลดลงมาอยู ที่ 1 - 2 เหรียญสหรัฐตอบารเรล แต ไ ม น า จะต่ ำ กว า ระดั บ 1.7 ดอลลารตอบารเรล จากในไตรมาส 3/52 มากนัก ขณะที่ราคาปโตรเคมียังคงอยูใน ระดับสูง หากราคาน้ำมันยังอยูที่ 65 - 70 ดอลลารตอบารเรล ประกอบกับกำลังการ ผลิตจากตะวันออกกลางก็ลาชาออกไป ดวย อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ประเมินผลกระทบจากการลงทุนในมาบ ตาพุดที่ตองหยุดชะงักไปหากไมสามารถ เดินหนาโครงการได ซึ่งมีตัวเลขบนหลาย สถานการณแตยังไมสามารถเปดเผยได เนื่องจากยังคงมีความผันผวนสูง พรอมกันนี้ยอมรับวา หากโรง แยกก า ซธรรมชาติ แ ห ง ที่ 6 ไม ส ามารถ เปดดำเนินการไดก็จะสงผลใหกำลังการ ผลิตกาซลดลง และจะสงผลกระทบตอ บริษัทลูกเปนลูกโซ ทั้ง บมจ.ปตท.สำรวจ

กำไร บจ.

(ตอจากหนา 1)

น า ง ภั ท รี ย า เ บ ญ จ พ ล ชั ย กรรมการและผู จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แห ง ประเทศไทย เป ด เผยถึ ง ผลการ ดำเนิ น งานของบริ ษั ท จดทะเบี ย นประจำ งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 วา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ จำนวน 466 บริษัท จาก 500 บริษัท (รวม กองทุนอสังหาริมทรัพย 25 กองทุน) มีกำไร สุทธิรวม 323,938 ลานบาท ลดลงจากงวด เดียวกันของปกอนรอยละ 17 โดยมีบริษัท ที่มีกำไรสุทธิ 353 บริษัท และขาดทุนสุทธิ 113 บริ ษั ท คิ ด เป น สั ด ส ว น 76 ต อ 24 สำหรับผลการดำเนินงานโดยรวมในงวด ไตรมาส 3 ป 2552 บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ มี ก ำไรสุ ท ธิ 115,107 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกั น ของป กอนรอยละ 24 “หากพิจารณาผลประกอบการ โดยรวมของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด หลักทรัพยฯ รายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาส 3 พบมีการปรับตัวดีขึ้นอยาง ต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ำไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก

และผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม (PTTEP) และ บ ม จ . ป ต ท . เ ค มิ ค อ ล ( P T T C H ) เนื่องจากบริษัทลูกเปนทั้งผูขายและผู รับซื้อกาซ ซึ่งเชื่อวาคดีนี้คงตองใชเวลา คอนขางมาก โดยเปรียบเทียบกับกรณี ท อ ก า ซของ ปตท.ที่ ต อ งใช เ วลาถึ ง 2 ปกวาจะไดขอสรุป สำหรั บ ป 53 บริ ษั ท ฯ จะมี กำลังการผลิตใหมจากแหลงเจดีเอของ PTTEP และโรงแครกเกอร ใ หม ที่ มี กำลังผลิต 1 ลานตันของ PTTCH ถือ เปนปจจัยบวกของ ปตท.โดยคาดวาจะ มีปริมาณกาซจะเพิ่ม 8 - 10% สวนกำ ลังผลิตปโตรเคมีจะเพิ่มขึ้น 40% ซึ่งนา จะชวยผลักดันรายไดในปหนาใหสูงขึ้น

จากปนี้ได

ขณะที่บริษัทฯ ยังไมมีความ จำเปนเรงดวนที่จะตองแบกภาระการ ใชเงินจำนวนมาก รวมทั้งไมมีการเรียก คืนหนี้จากสถาบันการเงิน เพราะความ กั ง วลจากป จ จั ย เรื่ อ งมาบตาพุ ด แต อยางใด สวนแผนการลงทุน 5 ป (2010 - 2014) ยังอยูระหวางการจัดทำคาดวา จะไดขอสรุปภายในเดือน ม.ค. 53 ดานนายปรัชญา ภิญญาวัธน ป ร ะ ธ า น เ จ า ห น า ที่ บ ริ ห า ร ฝ า ย ปฏิบัติการ PTT เปดเผยวา ขณะนี้แผน ควบรวมกิจการโรงกลั่นในเครือ 4 แหง ยั ง คงต อ งรอความชั ด เจนจากกรณี มาบตาพุด ซึ่งคงเปนเรื่องยากที่จะทำ

KHAOKHO GOLDEN RESORT

.....เขาคอโกลเดน รีสอรท...... เปนรีสอรทในเขาคอ ที่ถูกบรรจงสราง ขึ้นทามกลางขุนเขาปาไมและสาย หมอก ซึ่งทานสามารถสัมผัสอิงแอบ และแนบชิดกับความเปนธรรมชาติ และ อากาศอันบริสุทธิ์อยางเปนสวนตัว ณ เขาคอโกลเดนรีสอรท ที่ซึ่งหลีก หนีจากความวุนวาย การใชชีวิตที่เรียบ งายและสงบเงียบ จะทำใหทานประทับ ใจ มิรูลืม......

¾ÔàÈÉ!!!

ÊÓËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ¨Í§¼‹Ò¹ eFinanceThai ÃѺʋǹŴ 20% ¨¹¶Ö§à´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 หนาวนี้.....ไปพักผอนรับอากาศบริสุทธิ์ ที่เขาคอโกลเดน รีสอรทกันเถอะ..... 82,464 ล า นบาท ในไตรมาส 1 เป น 124,199 ล า นบาท ในไตรมาส 2 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 51 และปรั บ ลดลง เล็กนอยเปน 115,107 ลานบาท ในไตร มาส 3 หรือลดลงรอยละ 7 โดยยอดขาย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน โดยไตรมาส 2 มียอดขายเพิ่มขึ้นจากไตร มาส 1 ร อ ยละ 12 และในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 รอยละ 9 แสดง ถึ ง ความแข็ ง แกร ง และศั ก ยภาพของ บริษัทจดทะเบียนที่ยังสามารถเติบโตได

อย า งต อ เนื่ อ ง แม เ ผชิ ญ ภาวะวิ ก ฤต เศรษฐกิจในชวงที่ผานมา” นางภัทรียา กลาว สำหรั บ บริ ษั ท ในกลุ ม SET 100 ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ป 2552 มี ก ำไรสุ ท ธิ เ ท า กั บ 97,304 ล า น บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 22 จากงวดเดียวกัน ของป ก อ น และในงวด 9 เดื อ นแรก ป 2552 มี ก ำไรสุ ท ธิ ร วม 287,557 ล า น บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 89 ของกำไรสุ ท ธิ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก

หน้า 3

ใหเสร็จและไดขอสรุปภายในปนี้ “ถึงศาลปกครองสูงสุดจะมีคำ สั่งในการพิจารณาคดีมาบตาพุดแลวแตก็ ตองนำมาประเมินผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น กั บ แต ล ะบริ ษั ท ในเครื อ ที่ จ ะควบรวม กิจการกัน กวาจะไดขอสรุปที่ชัดเจนและ การดำเนินการในขั้นตอนทางการเงิน ซึ่ง ก็นาจะตองใชเวลาเปนอยางนอย 3 - 4 เดือน” นายปรัชญา กลาว ขณะที่ บล.คันทรี่ กรุป ประเมิน วา จากการพิจารณาคดีของศาลปกครอง กรณีมาบตาพุด จะออกมาในทางที่เปน บวก อย า งไรก็ ดี ผลของคดี นี้ จ ะ กระทบคอนขางมากตอทั้ง 76 โครงการ โดยเฉพาะบริ ษัทที่อ ยู ใ นตลาดหุน ที่ได ผลกระทบทางตรงที่ แ รงกว า หุ น ตั ว อื่ น ๆ ประกอบดวย PTT, PTTCH, PTTAR และ SCC ซึ่งจะทำใหนักลงทุนระดับสถาบัน ยั ง ไม ก ล า ที่ จ ะเข า มาลงทุ น ในหุ น กลุ ม เสี่ยงนี้อยางจริงจัง ดังนั้นการลงทุนในหุนเหลานี้ อาจตองคอยติดตามความคืบหนาที่จะมี ออกมาเปนระยะๆ ดวย ส ว นนั ก วิ เ คราะห บล.ฟ นั น เซี ย ไซรั ส ประเมิ น สั ญ ญาณทางเทคนิ ค ของ PTT พบสัญญาณอยูในชวงขาลง แนะนัก ลงทุนที่ถืออยูขายทำกำไร โดยใหแนวรับที่ 234.00 บาท หากหลุ ด แนวรั บ ดั ง กล า ว ราคาอาจปรับลงไปไดถึง 230.00 - 222.60 บาท ขณะที่แนวตานที่ 242.00 - 244.00 บาท ทั้งนี้ราคาหุนลาสุดปดที่ 233.00 บาท ทรัพยฯ ลดลงรอยละ 15 จากงวดเดียวกัน ของปกอน ทั้งนี้ ยอดขายลดลงรอยละ 24 ขณะที่ ต น ทุ น ขายลดลงร อ ยละ 27 ทำให อั ต รากำไรขั้ น ต น เพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 17 เปนรอยละ 20 สำหรับบริษัทที่มีกำไรสุทธิจาก การดำเนิ น งานตามปกติ ใ นงวด 9 เดื อ น แรกของป 2552 สู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก คื อ บมจ.ปตท. (PTT) บมจ. ปู น ซิ เ มนต ไ ทย (SCC) บมจ. ปตท.สำรวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม (PTTEP) บมจ.ธนาคารไทย พาณิชย (SCB) และ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ด า นผลการดำเนิ น งานของ บริ ษั ท จดทะเบี ย น 8 กลุ ม อุ ต สาหกรรม (Industry Group) ไมรวมบริษัทในกลุมที่ เ ข า ข า ย อ า จ ถู ก เ พิ ก ถ อ น ( N o n Compliance: NC) และบริ ษั ท ในกลุ ม ที่ แก ไ ขการดำเนิ น งานไม ไ ด ต ามกำหนด (Non-Performing Group: NPG) จำนวน 448 บริษัท มีกำไรสุทธิงวด 9 เดือน รวม 323,414 ลานบาท ต‡อหนˆา 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

กำไร บจ.

(ตอจากหนา 3)

ลดลงจากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น ร อ ยละ 17 ส ว นผลประกอบการ เฉพาะไตรมาส 3 ป 2552 มีกำไรสุทธิรวม 114,272 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียว กั น ข อ ง ป ก อ น ร อ ย ล ะ 2 3 โ ด ย ก ลุ ม อุตสาหกรรม 3 อันดับแรกที่มีกำไรสูงสุด คือ กลุมทรัพยากร กลุมธุรกิจการเงิน และ กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางสำหรับ ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน เรียงตาม กลุมอุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิสูงสุดดังนี้ 1.กลุมทรัพยากร ประกอบดวย หมวดพลั ง งานและสาธารณู ป โภค และ หมวดเหมืองแร มีกำไรสุทธิ 129,191 ลาน บาท ลดลงจากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น รอยละ 16 สำหรับผลการดำเนินงานไตร มาส 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับงวดเดียว กั น ของป ก อ น มี ก ำไรสุ ท ธิ 40,038 ล า น บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 75 2. กลุมธุรกิจการเงิน ประกอบ ดวย หมวดธนาคาร หมวดเงินทุนและหลัก ทรั พ ย และหมวดประกั น ภั ย และประกั น ชีวิต มีกำไรสุทธิ 76,083 ลานบาท ลดลง จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ นร อ ยละ 4 สำหรั บ ผลการดำเนิ น งานไตรมาส 3 ป 2552 มีกำไรสุทธิ 28,391 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 10 3. กลุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละ ก อ สร า ง ประกอบด ว ยหมวดพั ฒ นา อสังหาริมทรัพย หมวดวัสดุกอสรางและ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย มี ก ำไรสุ ท ธิ 46,519 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน ของป ก อ นร อ ยละ 3 สำหรั บ ผลการ

SAMART มีคา

(ตอจากหนา 1)

บทวิเคราะห บล.เอเซีย พลัส แนะหลี ก เลี่ ย งลงทุ น หุ น SAMART ใน ระยะนี้ เนื่องจากคาดวาธุรกิจที่ในเครือ SAMART ไดลงทุนไวในประเทศกัมพูชา อาจจะเกิดปญหา หลังจากความขัดแยง ไทย-กัมพูชา ขยายวงกวางลาสุดรัฐบาล กั ม พู ช าเข า ยึ ด บริ ษั ท แคมโบเดี ย แอร ทราฟฟค (CATS) ซึ่งเปนผูใหบริการจัด เส น ทางการบิ น ในกั ม พู ช า และเป น บริษัทยอยของ SAMART (100%) ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลกั ม พู ช ายั ง คง อ นุ ญ า ต ใ ห บ ริ ษั ท แ ค ม โ บ เ ดี ย ฯ ดำเนินงานตามปกติ แตหามมิใหพนัก งานคนไทยเขาปฏิบัติ โดยใหเหตุผลของ การเข า ยึ ด กิ จ การครั้ ง นี้ ว า บริ ษั ท ดั ง กล า วเป น ผู จ ารกรรมข อ มู ล เส น ทาง การบิน และเปนเหตุผลใหมีการจับกุม วิศวกรคนไทยไป 1 คน ตามที่เปนขาวใน ชวงที่ผานมา อีกทั้งประเมินความเปนไปไดที่

ดำเนิ น งานไตรมาส 3 ป 2552 เปรี ย บ เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มีกำไร สุ ท ธิ 17,749 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 39 4. กลุ ม เทคโนโลยี ประกอบ ดวยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร และหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีกำไรสุทธิ 30,146 ลานบาท ลดลงจาก งวดเดี ย วกั น ของป ก อ นร อ ยละ 18 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป กอน มีกำไรสุทธิ 10,354 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 5. กลุมเกษตรและอุตสาหกรรม อาหาร ประกอบดวยหมวดอาหารและ เครื่องดื่ม และหมวดธุรกิจการเกษตร มี กำไรสุทธิ 21,147 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก งวดเดี ย วกั น ของป ก อ นร อ ยละ 32 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ป 2552 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป กอน มีกำไรสุทธิ 8,653 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 48 6. กลุมบริการ ประกอบดวย หมวดพาณิ ช ย หมวดสื่ อ และสิ่ ง พิ ม พ หมวดการแพทย หมวดการท อ งเที่ ย ว และสันทนาการ หมวดบริการเฉพาะกิจ และหมวดขนสง และโลจิสติกส มีกำไร สุ ท ธิ 17,091 ล า นบาท ลดลงจากงวด เดียวกันของปกอนรอยละ 7 สำหรับผล การดำเนิ น งานไตรมาส 3 ป 2552 เปรี ย บเที ย บงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น มี กำไรสุ ท ธิ 2,596 ล า นบาท หรื อ ลดลง รอยละ 65

กรณีการเขาควบคุมกิจการของบริษัท ยอยดังกลาวนาจะยืดเยื้อ และกระทบ ต อ การรั บ รู ร ายได แ ละกำไรของ SAMART เนื่องจากบริษัทยอยแหงนี้มี รายได เ ฉลี่ ย ป ล ะ 756 ล า นบาท มี สั ด ส ว นราว 5% ของรายได ก ลุ ม SAMART (รวม 1.7 หมื่นลานบาท) แต คาดวาจะมีกำไรสุทธิราว 75 ลานบาท ตอป เนื่องจากเปนกิจการที่มีอัตรากำไร ขั้ น ต น สู ง กว า 10% และสู ง กว า ธุ ร กิ จ อื่นๆ หรือคิดเปน 20% ของกำไรรวมทั้ง กลุม 366 ลานบาท หรือผลกระทบตอ กำไรสุทธิตอหุนของ SAMART จะอยูที่ ราว 0.08 บาท ซึ่งนาจะกดดันตอราคา หุนของ SAMART ระยะสั้น นอกจากนี้ ผ ลกระทบที่ อ าจ จะตามมาคื อ กิ จ การลงทุ น อื่ น ๆ ใน กั ม พู ช าของ SAMART คื อ โรงไฟฟ า ขนาดเล็ก (KPP) ซึ่งปอนกระแสไฟฟา ใหกับ SCC จึงแนะนำใหหลีกเลี่ยงการ

News Station

หน้า 4

7. กลุ ม สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภค ประกอบดวยหมวดของใชในครัวเรือน และสำนักงาน หมวดของใชสวนตัวและ เวชภั ณ ฑ หมวดแฟชั่ น มี ก ำไรสุ ท ธิ 3,642 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน ของป ก อ นร อ ยละ 12 สำหรั บ ผลการ ดำเนิ น งานไตรมาส 3 ป 2552 เปรี ย บ เทียบงวดเดียวกันของปกอน มีกำไรสุทธิ 1,344 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3 8 . ก ลุ ม วั ต ถุ ดิ บ สิ น ค า อุตสาหกรรม ประกอบดวย หมวดปโตร

เ ค มี แ ล ะ เ ค มี ภั ณ ฑ ห ม ว ด วั ส ดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร หมวดบรรจุ ภัณฑ หมวดกระดาษ และวัสดุการพิมพ และหมวดยานยนต มีขาดทุนสุทธิ 405 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป ก อ นที่ มี ก ำไรสุ ท ธิ 38,159 ล า นบาท สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ป 2552 เปรี ย บเที ย บงวดเดี ย วกั น ของป กอน มีกำไรสุทธิ 5,147 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 25

ลงทุน และคาดวาขาวนี้นาจะกระทบ ตอจิตวิทยาการลงทุนของหุนอื่นๆ ใน กลุ ม SAMART คื อ SAMTEL (SAMART ถือหุน 70.29%) และ SIM (58.28%) จึ ง แนะนำให ห ลี ก เลี่ ย ง เชนกัน ขณะที่บทวิเคราะห บล.กิม เอ็ง (ประเทศไทย) ปรับลดคำแนะนำ การลงทุนหุน SAMART จาก ‘ซื้อ’ เปน ‘ซื้ อ เมื่ อ อ อ นตั ว ’ ประเมิ น ราคา เหมาะสมป 52 ที่ 7.50 บาท เนื่องจาก ราคาหุ น จะถู ก กดดั น จากความไม ชัดเจนของสถานการณตอไป อนึ่งราคาเหมาะสมของหุน

ดั ง กล า วได ร วมการประเมิ น มู ล ค า กิจการ CATS ที่ 2.39 บาทตอหุน หรือ 2.3 พันลานบาท เขาไปดวย ซึ่งหากไม รวมธุ ร กิ จ CATS ราคาเหมาะสมจะ เหลือเพียง 5.11 บาทตอหุน ส ว น บล.ฟ นั น เซี ย ไซรั ส ประเมิ น สั ญ ญาณทางเทคนิ ค หุ น SAMART วา เปนลบ เนื่องจากสภาพ คลองต่ำ และเสี่ยงตอการปรับลง โดย กรอบการเคลื่อนไหวมีแนวรับที่ 5.80 บาท แนวตานที่ 6.20 บาท ทั้งนี้ราคาหุนดังกลาววานนี้ ปดที่ 6.10 บาท บวก 0.10 บาท หรือ 1.67% มูลคาซื้อขาย 23.07 ลานบาท www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 และอาจมี 50% ถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 3 ถึง 4 ขั้น สวนที่เหลืออาจถูกลดอันดับความนา เชื่อถือลง 5 ขั้นขึ้นไป

มูดี้สเล็งหั่นเครดิตไฮบริดบอนด เวียดนามเล็งออกมาตรการกระตุน แบงก 36 ประเทศทั่วโลก รายงานขาวจากสถาบันจัดอันดับความ ศก.เดือนหนา นาเชื่อถือมูดี้สอินเวสเตอรเซอรวิส หรือ มูดี้สระบุ วา มูดี้อยูระหวางพิจารณาลดอันดับความนาเชื่อ ถือตราสารหนี้กึ่งทุน หรือ ไฮบริดบอนด และหุนกู ดอยสิทธิที่ออกโดยเครือธนาคาร 170 แหงใน 36 ประเทศทั่ ว โลก หลั ง จากได เ ปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ด อันดับความนาเชื่อถือใหม โดยการพิจารณาลดอันดับความนาเชื่อ ถื อ ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น หลั ง จากมู ดี้ ส ไ ด ป ระกาศ เปลี่ยนวิธีการคำนวณอันดับความนาเชื่อถือของ ธนาคารเหลานั้น โดยนำขอเท็จจริงที่วา ธนาคาร เหลานั้น แมจะไดรับการชวยเหลือทางการเงิน จากรัฐบาลในชวงเกิดวิกฤตทางการเงิน แตยังคง ไม เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น มา พิจารณาดวย มูดี้สระบุวา วิธีการคำนวณอันดับความ นาเชื่อถือใหมดังกลาวจะสามารถชวยใหทราบถึง ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในโครงสรางสภาพคลอง ภายนอกเชน การบันทึกผลขาดทุน โครงสรางของ ธนาคารอยูในตำแหนงที่ดีหรือไม และผลในดาน ที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ มูดี้สคาดวาจะมีไฮบริดบอนดราว 40% ถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 1 ถึง 2 ขั้น

รายงานขาวตางประเทศระบุวา นายกรัฐ มนตรีเหงียน ตัน ดุงของเวียดนามกลาววา รัฐบาล มีแผนจะออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในเดือน หนาเพื่อทำใหเกิดการฟนตัวอยางยั่งยืน โดยจะ เปนมาตรการที่มีความเฉพาะเจาะจงและใหผล เปนรูปธรรม “รั ฐ บาลจะตั ด สิ น ใจออกมาตรการ กระตุนเศรษฐกิจที่มีความเฉพาะเจาะจงในเดือน หนาเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ ชวย ภาคธุ ร กิ จ ให ส ามารถปรั บ ตั ว ให ส อดคล อ งกั บ ระดับอัตราดอกเบี้ย และปองกันภาวะเงินเฟอไม ให เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ” นายดุ ง กล า วในต อ สภาสมั ช ชา ประชาชนในกรุงฮานอย โดยรัฐบาลเวียดนามคาดการณวา จีดีพี ป นี้ จ ะขยายตั ว ในอั ต รา 5.2% ส ว นในป ห น า รัฐบาลมีเปาหมายจะผลักดันใหเศรษฐกิจขยาย ตัว 6.5% และปตอไประหวาง 7% - 8% “เราจะพยายามสรางเสถียรภาพ และ เชื่อวาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะชวยทำใหการฟน ตัวของเศรษฐกิจดำเนินไปอยางยั่งยืน โดยเฉพาะ อยางยิ่งหลังจากที่มาตรการตางๆ ของรัฐบาลได สิ้นสุดลง” นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กลาว

News Station

หน้า 5

‘โอบามา’ กระซิบจีน ขอเห็น หยวนยืดหยุนขึ้นปหนา รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา นาย จ อ น ฮั น ท ส แ ม น ทู ต ส ห รั ฐ ฯ เ ป ด เ ผ ย ว า ประธานาธิ บ ดี บ ารั ค โอบามา ของสหรั ฐ ฯ ได กลาวกับผูนำจีนระหวางเยือนอยางเปนทางการ สัปดาหนี้วา สหรัฐฯคาดหวังที่จะเห็นความคืบ หนาในการที่จีนจะเพิ่มความยืดหยุนของอัตรา แลกเปลี่ยนคาเงินหยวนในปหนา โดยนายฮั น ท ส แมน กล า วว า ในการ ประชุมหารือกับประธานาธิบดีหู จิ่นเทา และ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ ห วิ น เ จี ย เ ป า ข อ ง จี น ประธานาธิ บ ดี โ อบามากล า วว า สหรั ฐ ฯ ตองการเห็นความคืบหนาในประเด็นอัตราแลก เปลี่ ย นในช ว งฤดู ร อ นป ห น า ซึ่ ง จะเป น ช ว งที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ จีนจะหารือกัน ขณะที่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผาน มา ประธานาธิ บ ดี โ อบามากล า วในการ แถลงขาวรวมกับประธานาธิบดีหูวา สหรัฐฯ มี ความยินดีที่จีนไดเคยแสดงความมุงมั่นวาจีน จะทยอยเพิ่มความยืดหยุนของคาเงินหยวนโดย อาศัยกลไกตลาด ทั้งนี้ จีนไดตรึงอัตราแลกเปลี่ยนคาเงิน หยวนไว ที่ 6.83 หยวน/ดอลลาร ตั้ ง แต เ ดื อ น กรกฎาคมป 2008 ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ทำให จีนยังคงเกินดุลการคาในสัดสวนที่สูง

JUBILE มั่นใจกำไรปนี้สวย ปหนาวางเปารายไดโตอีก 20%

นางสาวอัญรัตน พรประกฤต ประธาน เจาหนาที่บริหารดานการเงิน บมจ.ยูบิลลี่ เอ็น เตอรไพรส (JUBILE) เปดเผยวา คาดการณ กำไรสุทธิในป 52 จะดีกวาป 51 ที่ทำได 52.30 ลานบาท

โดย 9 เดื อ นแรกทำได 41.25 ล า น บาท ซึ่งสูงกวา 9 เดือนแรกป 51 ที่ทำได 39.75 ล า นบาท ขณะที่ อั ต รากำไรขั้ น ต น ไตรมาส 3/52 อยู ที่ 39.2% สู ง กว า ป ก อ นที่ เ ฉลี่ ย ทั้ ง ป 38.1% ดังนั้นทั้งปคาดการณวาอัตรากำไรขั้น ตนจะอยูที่ 40 - 41% ซึ่งเปนผลมาจากการที่ บริ ษั ท ฯ ได เ จรจากั บ ซั พ พลายเออร เ พื่ อ ลด ตนทุนเพชรทำใหอัตรากำไรดีขึ้น ขณะที่อัตรา กำไรสุทธิไตรมาส 3/52 อยูที่ 13.2% สำหรับ ตัวเลขทั้งปก็คาดการณจะอยูใกลเคียงกับอัตรา ดังกลาว เพราะมีการควบคุมคาใชจายในการ บริหารงาน ประกอบกับยอดขายทั้งปก็เชื่อวา จะเติบโตขึ้น 20% จากปกอนที่ทำได 547 ลาน บาท

พรอมกันนี้คาดการณรายไดในป 53 จะเติบโต 20% จากปนี้เนื่องจากประเมินความ ต อ งการในตลาดยั ง คงมี สู ง และลู ก ค า เดิ ม ของบริษัทฯ ที่มั่นใจในคุณภาพสินคาไดกลับ เขามาซื้อสินคาซ้ำ ทั้งนี้ ปจจุบัน JUBILE มีสาขาทั้งหมด 70 สาขา แบงเปนสาขาแฟรนไชส 16 สาขา

อัญรัตน พรประกฤต www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 6

Gr n Forward Thinking Green, Live Green

เดินเครื่อง PATKL

ชวงนี้มีหุนที่อาการไมคอยจะสูดีนักพุงปรี๊ดขึ้นแตะเพดานกันบอยเหลือเกิน แตละตัวก็จะมีเหตุผลแตกตางกันออกไป อยางวานนี้หุน PATKL สรางกระแสไดอีก ครั้งจนนาสนอกสนใจเปนอยางยิ่ง หลังจากทรงๆ ทรุดๆ สภาพคลองก็ไมคอยมี หนำ ซ้ำในทางพื้นฐานของบริษัทฯ ก็ยังคลุมเครือ ขณะที่ ดร.ปยะ จงวัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู จัดการ PATKL เขาก็บอกเหมือนกันวา ไมรูสาเหตุที่บันดาลทำใหราคาขึ้นแรงจัด สำหรับขาวลือนี่-โนน-นั่น ที่บางคนไดยินมา ก็ยังไมมีอะไรที่ควรเชื่อถือ และ หนึ่งในกระแสขาวเหลานั้นบางทีก็เปนเรื่องเกาๆ ที่เอามาเลาใหม เชนเรื่อง กรณีที่จะ แตกไลนธุรกิจไปรับงานกอสรางโรงงานเอทานอลก็เคยปรากฏเปนขาวมาแลว ซึ่งเปน เรื่องที่นักลงทุนตองใชวิจาณญาณในการตัดสินใจประกอบในการเสพขอมูลดวย โดย เรื่ อ งเอทานอลนี้ ใ ห ข อ มู ล ได ว า อยู ร ะหว า งการเจรจาเพื่ อ รั บ งานก อ สร า งโรงงาน เอทานอล และคาดวา ภายในเดือน ธ.ค. นี้นาจะไดขอสรุปจากลูกคารายใหญ 1 ราย มูลคาโครงการ 4 พันลานบาท...ก็ เทานั้น และเปนสวนหนึ่งที่หวังวาจะทำใหผลประกอบการปหนาโตกาวกระโดดได สวนไตรมาส 4 ผลประกอบการของบริษัทฯ นาจะเห็นผลกำไรได เพราะคงไมตองตั้ง สำรองหนี้แลว เนื่องจากในไตรมาส 3 ที่ผานมาไดตั้งสำรองหนี้สูญไวจำนวนมาก ด า นนั ก วิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย บล.ฟ นั น เซี ย ไซรั ส ประเมิ น สั ญ ญาณทาง เทคนิคหุน PATKL วาเขาเขตซื้อมากเกินไป จึงไมแนะนำลงทุน แมราคาหุนจะมี โอกาสปรับตัวขึ้น อีกก็ตามประเมินแนวตานที่ 1.25 บาท และแนวตานถัดไปที่ 1.30 บาท แตหากราคาพลิกเปนขาลงหลุดแนวรับที่ 1.00 บาท แนะนำขายตัดขาดทุน วานนี้ราคาหุน PATKL ปดที่ 1.22 บาท เพิ่มขึ้น 0.28 บาท หรือ 29.79% มูลคาการซื้อขาย 91.34 ลานบาท

PATKL

Financial Data

WE CAN’T DO THIS ALONE Let’s save the world together www.plus.co.th/greenforward

งบ Q3/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 30/09/2552 Asset 1,821.44 Liabilities 2,726.19 Equity -911.69 Paid-up Capital 272.23 Revenue 891.73 Net Profit -971.49 EPS(Baht) ROA(%) -42.57 ROE(%) N.A. Net Profit Margin(%) -108.94

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

700.42

-6.84

-0.97

491.11

-6.90

-1.39

1,061.34

-14.34

-1.33

214.63

-0.45

-0.21

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

14,055.44 328.36

18/11/09 16:59:55

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

1,267.81

1,109.75

+158.06

(9.02%)

(7.90%)

Foreign

3,271.07

3,077.00

(23.27%)

(21.89%)

7,707.54

7,460.93

(54.84%)

(53.08%)

Local Last Update

+194.07

+246.61

19/11/09

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 17/11/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

N.A. N.A. -3.35

N.A. 255.90

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 07/04/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ให ญ

1. นายปยะ จงวัฒนา 2. นางวิภา จุลชาต 3. น.ส.รัชนี จงวัฒนา 4. นายแสงชั ย โชติ ช ว งชั ช วาล 5. น.ส.นงลักษณ ศักดาไกร

31,316,844 (13.13%) 31,116,475 (13.05%) 28,879,942 (12.11%) 25,773,303 (10.81%) 20,000,000 (8.39%)

ÊÑ»´Òˏ¾Åѧ§Ò¹ และแลวหุนไทยก็กลับมาคาที่ 700 จุด นิดๆ อีกครั้ง โดยกลุมเครือ ปตท. ยังเปนกลุมที่ อาการไมคอยดีตอไปจากกรณีมาบตาพุดที่คางๆ คาๆ อยู อยางไรเสียสำหรับคนที่ชอบหุนพลังงานเปนชีวิตจิตใจก็อยางเพิ่งทอ ใครมีตังคและใจเย็น พอ ก็รอดักเก็บตอนหุนมันออนตัว โดยการทยอยเก็บแบบใจเย็นๆ นาจะเปนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับการฟนกำไรเนื้อๆ ในสัปดาหหนา ซึ่งเปนสัปดาหที่คาดวา ศาลทานคงมีความชัดเจนอะไร ออกมาแลวบาง แตหากใครไมตองการกำหุนไวกับตัวเยอะๆ ก็ขอแนะนำใหเลนกันสั้นๆ ในสัปดาหหนาจะดี กวา วงในเขาวาไงก็เหมาะจะเฮโลไปทางนั้น ซึ่งแรงเหวี่ยงระหวางชวงที่หุนขึ้นลงสะทอนรับขาว (ทั้ง จริงและลือในทางดีและไมดี) คงจะมากพอทำกำไรเปนกอบเปนกำไดอยู และนาจะมากกวาหุน กลุมอื่นๆ (ไมรวมหุนเก็งกำไรจิ๋วแจว) ที่ตอนนี้คอนขางจืดสนิทในเรื่องปจจัยทั้งดานบวกและลบ www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

รัฐกดปุมสางหนี้นอกระบบแบล็กลิสตก็กูได

น า ย อ ภิ สิ ท ธิ์ เ ว ช ช า ชี ว ะ นายกรัฐมนตรี กลาวภายในงานเปดตัว โครงการ การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ ภายใตหัวขอ โอนหนี้เขาระบบเพื่อพบ ชีวิตใหม วานนี้ (19 พ.ย.) วา รัฐบาลเล็ง เห็นความสำคัญของปญหาหนี้สินของ ภาคประชาชนโดยพบว า ประชาชน ประมาณ 1 ลานคนกำลังประสบปญหา หนี้สิน โดยเฉพาะปญหาหนี้นอกระบบที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย สู ง และเป น ป ญ หาที่ เรื้อรัง สงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของ ประชาชน และพบวาในทุกวันจะมีผูรอง ทุ ก ข ม าเพื่ อ ให รั ฐ บาลเร ง แก ป ญ หาหนี้ สิ น นอกระบบ ดั ง นั้ น ป ญ หาหนี้ น อก ระบบเปนปญหาเรงดวนที่ตองเรงแกไข เพราะนอกจากจะเปนปญหาที่เกี่ยวโยง กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ยังเชื่อม โยงถึงปญหาความมั่นคง ดังนั้นรัฐบาล จึ ง ให ค วามสำคั ญ กั บ การแก ไ ขป ญ หา ดังกลาว “อยากให ป ระชาชนที่ มี ห นี้ นอกระบบเขาลงทะเบียนรวมโครงการ การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ โดยจะ เปดใหลงทะเบียนตลอดเดือนธ.ค. 2552 อี ก ทั้ ง รั ฐ บาลจะเร ง แก ป ญ หาด ว ยการ ปรับโครงสรางหนี้นอกระบบแปลงเขาสู ในระบบ เพื่อใหลูกหนี้สามารถชำระหนี้ ได ใ นอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ หมาะสมผ า น สถาบันการเงินของรัฐ 6 แหง” นายกฯ กลาว นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กล า วว า ประชาชนที่เปนหนี้นอกระบบในขณะนี้ หากมีรายชื่อติดแบล็กลิสต หรือมีรายชื่อ ในเครดิตบูโร ก็สามารถลงทะเบียนเขา

โครงการแก ป ญ หาหนี้ น อกระบบได เนื่องจากยังไมมีขอกฎหมายใดที่ระบุ วา ประชาชนที่มีรายชื่อในแบล็กลิสต จะเป น อุ ป สรรคต อ การขึ้ น ทะเบี ย น ขอรับการเยียวยาแกปญหาหนี้ อีกทั้ง หากประชาชนมายื่นขอกูเกินลานคน รัฐบาลก็พรอมปลอยกูใหอีก

นายกฯลั่นจีดีพีปหนาโต3.5%เดินหนากระตุนศก. นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา รัฐบาล จะเดิ น หน า กระตุ น เศรษฐกิ จ โดย เนนรักษากำลังซื้อของประชาชน ซึ่ง คาดว า อั ต ราการขยายตั ว ทาง เศรษฐกิจหรือ จีดีพีของไทยในป 53 จะเติบโตในระดับ 3.5% ฟนตัวจาก

บั ต รเติ ม เงิ น ที่ ใ ช เ เล ว ยั ง ไม ห มดค า เพียงทานนำมาบริจาคใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ไมวาทานจะเปนบัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท บัตรรถไฟฟา ที่ไมใชแลวสงมาที่ สงทางไปรษณีย หรือมาบริจาคดวยตนเองไดที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพราว 47 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ม.หอการคาเพิ่มเปาจีดีพีปนี้-3.1%ป53โต3.2% เปนชวงเทศกาล ประชาชนจึงมีการ

ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิ ชั ย ผู อำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ ธุรกิจ และคณบดี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยวา ไ ด ป รั บ เ พิ่ ม ป ร ะ ม า ณ ก า ร ตั ว เ ล ข เศรษฐกิจหรือจีดีพีปนี้เปนติดลบ 3.1% จากเดิมที่ประเมินไวในเดือนกรกฎาคม ว า ติ ด ลบ 4 - 5% เนื่ อ งจากภาวะ เศรษฐกิจเริ่มสงสัญญาณในดานบวก ช ว งปลายไตรมาสที่ 3 ต อ เนื่ อ งถึ ง ไตรมาสที่ 4 โดยคาดว า ไตรมาสที่ 4 จีดีพีจะขยายตัวประมาณ 2.7% ซึ่งถือ

เปนการขยายตัวเปนไตรมาสแรกของ ปนี้ หลังจากสถานการณเศรษฐกิจ โลกและในประเทศเริ่ ม ฟ น ตั ว ดี ขึ้ น จากยอดคำสั่ ง ซื้ อ สิ น ค า จากต า ง ประเทศที่เริ่มกลับมา สงผลใหคาดวา การส ง ออกไทยในไตรมาสที่ 4 จะ เติบโตในทิศทางเดียวกัน โดยคาดวา จะเพิ่มขึ้นประมาณ 8.93% แตการ ส ง ออกตลอดทั้ ง ป 2552 จะลดลง 14.56% เมื่ อ เที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมา ขณะที่การบริโภคในประเทศก็เริ่มมี สั ญ ญาณที่ ดี ขึ้ น ประกอบกั บ ยั ง คง

หน้า 7

ใชจายเพื่อการบริโภคในระดับที่สูงขึ้น “อยางไรก็ตามเศรษฐกิจยัง คงมีปจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ฟน ตัวไมชัดเจนนัก ซึ่งจะสงผลกระทบตอ ภาคการสงออกและการผลิตใหขยาย ตัวในระดับต่ำ รวมถึงการบริโภคและ การลงทุ น ภายในประเทศให ช ะลอ ตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง ผนวกกั บ ความไม แนนอนของสถานการณทางการเมือง และปญหาการลงทุนของภาคเอกชน ในโครงการมาบตาพุด” สำหรับป 2553 คาดวาจีดีพี

ที่คาดวาจะติดลบ 3.0 - 3.5% ใน ชวงไตรมาส 4/52 “ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยใน ขณะนี้ ถื อ ว า ผ า นพ น จุ ด ต่ ำ สุ ด มา แลว และคาดหวังวาภูมิภาคเอเชีย จะสามารถฟ น ตั ว ได เ ร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ ชวยพยุงใหเศรษฐกิจโลกฟนตัวได แต ก ารฟ น ตั ว ในขณะนี้ ยั ง มี ค วาม เปราะบาง เนื่องจากความกังวลตอ ป ญ หาเสถี ย รภาพทางการเงิ น เพราะไมมั่นใจวามาตรการตางๆ ที่ นำออกมาใช จ ะสามารถแก ไ ข ปญหาไดครบถวนทุกดาน อีกทั้งยัง มี ป ญ ห า เ รื่ อ ง ก า ร ว า ง ง า น ที่ มี แนวโน ม จะกลั บ มาเกิ ด ได อี ก ” นายกรัฐมนตรีกลาว นายกรั ฐ มนตรี กล า วว า เศรษฐกิ จ ไทยยั ง มี ค วามท า ทายที่ ต อ ง เ ผ ชิ ญ อ ยู 3 - 4 ป ร ะ ก า ร ประการแรก คื อ อาหาร พลั ง งาน และสิ่งแวดลอม ที่ยังมีปญหาเรื่อง การบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องตนทุน การผลิ ต และราคาสิ น ค า โดยใน เรื่องพลังงาน รัฐบาลจะเรงสงเสริม การใชและพัฒนาพลังงานทดแทน ใหเร็วกวาเปาหมายที่ตั้งไววาจะเพิ่ม สัดสวนการใชพลังงานทดแทนเปน 20% ภายในป 2563 ประการที่สอง เปนเรื่องการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ ไ ม ส ามารถจะหลี ก เลี่ยงไดที่จะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ โลก และประการที่สามเปนเรื่องของ ระบบการเงินการคลัง

จะขยายตั ว เฉลี่ ย ที่ 3.2% เนื่ อ งจาก เศรษฐกิ จ โลกเริ่ ม คลี่ ค ลายไปใน ทิศทางที่ดีขึ้น ภายใตเงื่อนไขที่รัฐบาล ประเทศตางๆ ใชนโยบายการเงินและ นโยบายการคลั ง กระตุ น เศรษฐกิ จ อย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ได รั บ อานิ ส งส จากมาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ ของ รั ฐ บาลที่ มี แ ผนจะใช เ งิ น ลงทุ น 1.43 ล า นล า นบาท หรื อ ประมาณป ล ะ 5 แสนลานบาท ภายใตโครงการไทยเขม แข็ง 2555 และราคาระดับน้ำมันดิบใน ตลาดโลกมีแนวโนมทรงตัวอยูในระดับ ไมสูงเกินไปในชวงครึ่งแรกของป www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 TTA ไดวงเงินกู 200 ลานเหรียญฯ ชอปสกิจการเพิ่ม ม.ล.จั น ทรจุ ฑ า จั น ทรทั ต กรรมการผู จั ด การ บมจ. โทรี เ ซนไทย เอเยนต ซี ส (TTA) เป ด เผยว า คาดว า แนวโน ม กำไรและรายได ใ นป 2553 เนื่ อ งจากได รั บ ป จ จั ย สนั บ สนุ น จากการที่ บริ ษั ท ฯ เข า ไปซื้ อ กิ จ การใหม ใ นป นี้ ที่ จ ะเป น ตั ว เสริมผลการดำเนินงาน ชดเชยธุรกิจดานขนสงที่ อาจจะยังทรงตัว โดยจะเริ่มเห็นแนวโนมการปรับ ตั วเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง รายได แ ละกำไร ตั้ ง แต ผ ลประกอบ การงวด ม.ค. - มี.ค. 53 เปนตนไป พรอมกันนี้ บริษัทฯ อยูระหวางเจรจาซื้อ กิจการดานขนสงเดินเรือ พลังงาน สาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน อีก 5 ดีล แตในเบื้องตนยังไมมีความ คืบหนาที่ชัดเจน และในชวงที่เหลือของปนี้บริษัทฯ จะยังไมมีการซื้อกิจการเพิ่มเติมหลังจากที่เพิ่งมี

การปดดีลไปแลวจำนวน 3 ดีล ขณะที่วานนี้ TTA ไดเซ็นสัญญารับการ ปลอยกูเงินจากธนาคารพาณิชย 4 แหง รวมวง เงินจำนวน 200 ลานเหรียญ โดยจะนำเงินที่ไดไป ใช เ งิ น ทุ น สำรองสำหรั บ การขยายธุ ร กิ จ ใน 2 ป ขางหนา SPALI คาด พ.ย.นี้ไดปลอยของ นางวารุ ณี ลภิ ธ นานุ วั ฒ น ผู ช ว ย กรรมการผู จั ด การสายการเงิ น และบั ญ ชี บมจ. ศุภาลัย (SPALI) เปดเผยวา โครงการขายหุนของ SPALI ที่ซื้อคืนมากอนหนานี้จำนวน 120 ลาน หุน ปจจุบันอยูระหวางรอผลยื่นไฟลิ่งจาก ก.ล.ต. ซึ่ ง หาก ก.ล.ต. อนุ มั ติ แ ล ว บริ ษั ท ฯ คาดจะ สามารถกำหนดราคาขายหุนไดภายในสัปดาห

หน้า 8

หนา และเริ่มขายหุนในเดือนพ.ย.นี้ โดยจะขายหุ น แบบให กั บ รายย อ ยและ สถาบัน (PO) ซึ่งกระแสเงินสดที่เขามาจะใชขยาย ธุรกิจในอนาคต รวมทั้งลดหนี้บางสวนเพื่อทำให D/E เหลือต่ำกวา 1 เทา จากปจจุบันที่ 1.14 เทา GBX หวังลางขาดทุนสะสม 64.5 ลบ.ภายในป นี้-ตนปหนา นายภาคภู มิ ภาคย วิ ศ าล กรรมการผู จั ด การ บมจ.โกลเบล็ ก โฮลดิ้ ง แมนเนจเม น ท (GBX) เปดเผยวา คาดหวังจะสามารถลางขาดทุน สะสม 64.5 ลานบาท ไดภายในปนี้หรืออยางชาไตร มาส 1/2553 เนื่องจากมองภาพรวมของตลาดหุน ยังอยูในเกณฑที่ดี ราคาทองคำอยูในชวงขาขึ้น ซึ่ง ยอมจะสงผลดีกับผลประกอบการตามไปดวย

WHEREVER SKIN NEEDS CARE

Creme 

‘พักฐานกอนสุดสัปดาห’ นายชัยวัฒน เหมือนมี นักวิเคราะห บริษทั ดีเอส ฟวเจอรส จำกัด (DSF) RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 683 สัญญา สถานะคงคาง 2,623 สัญญา - ปด 86.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.80 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53)

ปจจัยบวก - สวนยางไทย ยังเจอปญหาฝนตก และน้ำทวม ทำปริมาณสินคาเบาบาง - ราคายางลวงหนาของจีน - ญีป่ นุ ทำ Newhigh ตอเนือ่ ง - ตัวเลขศก.จีนออกมาดี สรางความมัน่ ใจตอนักลงทุน - ดอลลารออ นคานักลงทุนโยกเงินจากตลาดเงินมาลงตลาดโภคภัณฑ ปจจัยลบ - ถูกขายทำกำไรชวงสุดสัปดาห หลังราคาพุง แรงหลายวันติด - น้ำมันยังทรงตัว - เงินเยนแข็งคาทีร่ ะดับ 88 - 90 เยน/ดอลล กลยุทธ - ระยะสัน้ เก็งกำไรฝง ซือ้ (สัญญาสงมอบเดือนมิ.ย. 53) - ระยะกลาง - ยาว รอขายทีแ่ นวตาน - แนวรับ 84 บ./ก.ก. ถัดไป 82 บ./ก.ก. - แนวตาน 88 บ./ก.ก.



‘หลุด 492 จุด สัญญาณขายชัดขึ้น’ นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,067 สัญญา สถานะคงคาง 23,452 สัญญา - ปด 485.60 จุด ลดลง 10.20 จุด (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52) ปจจัยบวก- นักลงทุนตางชาติซอื้ สุทธิในตลาดหุน 194.06 ลานบาท ปจจัยลบ - ดัชนีฯ หลุดแนวรับทางจิตวิทยา 492 จุด - คดีมาบตาพุด ยืดไปถึงปหนา - น้ำมันยังทรงตัว -เสือ้ แดงเตรียมชุมนุมใหญในสัปดาหหนา กลยุทธ - ขาย (Short) (สัญญา S50Z09 ธ.ค. 52 ) - แนวรับ 486 จุด - แนวตาน 506 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 484 จุด แนวตาน 504 จุด www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

Dynamic Station

หน้า 9

โบรกฯเตือน CIMBT แรงเกิน นลท.แหลุย CIMBT ดันราคาหุน 4 วันทำการพุงกวา 120% หลังกลุมซีไอเอ็มบีมาเลยเล็งเขาจดทะเบียน 2 ตลาดในตลาดหุนไทย ‘ภัทรียา’ ออกโรงเตือนขาเดยเทรดระมัดระวัง ระบุนโยบายบริษัทแมยังไมชัดเจน ฟาก โบรกฯ บอกมีลุนทดสอบแนวตาน 4 บาท กลั บ มาร อ นแรงอี ก ครั้ ง สำหรั บ หุ น ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) ตลอดทั้งสัปดาหราคาหุน CIMBT ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มาอย า งร อ นแรง ผู สื่ อ ข า ว สำรวจความเคลื่อนไหวของราคาหุน CIMBT ในชวง 4 วันทำการ (13 พ.ย. - 19 พ.ย. 52) พบวา เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ราคาหุน CIMBT ผิด ที่ 1.74 บาท เปรียบเทียบกับราคาสูงสุดของ วันที่ 19 พ.ย. ที่ระดับ 3.90 บาท เพิ่มขึ้น 2.16 บาท หรือ 124.13% ประเด็นที่สงผลตอราคาหุน CIMBT นั้ น มาจากกรณี ที่ กลุ ม ซี ไ อเอ็ ม บี (CIMB Group Holdings Berhad) ซึ่งจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย Bursa Malaysia เปดเผยวา บ ริ ษั ท จ ะ น ำ หุ น เ ข า จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนการจด ทะเบียนแบบควบ 2 ตลาด (Dual Listing) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ได มี ม ติ อนุ มั ติ ห ลั ก เกณฑ ใ หม ส ำหรั บ การเข า จด ทะเบียนของบริษัทตางชาติ เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่ผานมา โดยหลักเกณฑดังกลาวจะมี ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เปน ตนไป ในเรื่ อ งนี้ เ องนายสุ ภั ค ศิ ว ะรั ก ษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่ บริ ห าร ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จำกั ด (มหาชน) (CIMBT) กลาววา กลุมซีไอเอ็มบีมี แผนที่จะเสนอขายหุน IPO จำนวนไมเกิน 35 ลานหุนใหแกผูลงทุนรายบุคคลและผูลงทุน สถาบันในประเทศไทย และอาจรวมถึงลูกคา

พนั ก งาน และ/หรื อ ผู ถื อ หุ น รายย อ ยของ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ดวย โดยกลุมซีไอเอ็ม บี ค าดว า การเข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพยฯ จะเสร็จสมบูรณในครึ่งปแรกของป 2553 และจากความรอนแรงของราคาหุน CIMBT นี่เอง ลาสุด นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย (ตลท.) กลาววา จากกรณีที่มี ข า วบริ ษั ท ซี ไ อเอ็ ม บี กรุ ป จะเข า มาจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทยในรูปแบบ การจดทะเบียน 2 ตลาด (Dual Listting) สง ผลให ร าคาหุ น ของธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไ ทย จำกั ด (มหาชน) (CIMBT) ในช ว ง 3 วั น ทำการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 120% นั้น นาจะเกิดจากแรงเก็งกำไรและความคาดหวัง ของนักลงทุน อยางไรก็ดี อยากเตือนนักลงทุนที่ จะเขาซื้อหุน CIMBT ควรลงทุนดวยความ ระมัดระวัง รวมถึงพิจารณาขอมูลใหชัดเจน และรอฟ ง นโยบายของผู ถื อ หุ น ใหญ ข อง CIMBT ว า หลั ง จากที่ เ ข า จดทะเบี ย นใน ตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ทยจะมี น โยบายและ กำหนดทิศทางของ CIMBT อยางไร นายสมชาย เอนกทวีผล ผูอำนวย การ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บล.ฟนันเซีย ไซรั ส กล า วว า ราคาหุ น CIMBT ปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นคอนขางแรงจนชนซิลลิ่ง และเขาเขต Overbought กลยุทธการลงทุนจึงไมแนะนำ ทั้ ง นี้ ป ระเมิ น ว า หุ น CIMBT ไม น า จะติ ด Turnover List เนื่องจากวอลุมยังไมเขาขาย ตามเกณฑ

นั ก วิ เ คราะห ท างเทคนิ ค รายหนึ่ ง กลาววา ที่ผานมาราคาหุน CIMBT ปรับตัว ขึ้นมาแรงเกินพื้นฐานจากการเก็งกำไรกลุม ซีไอเอ็มบีจะเขาจดทะเบียนในตลาดหุนไทย ในขณะที่นโยบายของบริษัทแมยังไมมีความ ชั ด เจน จึ ง แนะนำนั ก ลงทุ น เก็ ง กำไรอย า ง ระมัดระวัง โดยมีแนวรับที่ 3.74 - 3.76 บาท และมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวตาน 4 บาท ราคาหุ น CIMBT (19 พ.ย.) ป ด ที่ 3.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือ 30.00% มูลคาการซื้อขาย 243.82 ลานบาท

ACER P195HQ bd (Black) สิทธิพิเศษหากทานสั่งซื้อ ผานทาง eFinanceThai วันนี้

รับฟรี !

- Username และ Password สำหรับการ ใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี เปนระยะเวลา 6 เดือน มูลคา 12,000 บาท - บริการจัดสงสินคาใหฟรีถึงบาน

ราคา 4,500.- บาท (ราคารวม VAT แลว) Specification

- ACER P195HQ bd (Black) - 18.5” Wide Screen LCD - 1366 x 768 - 250 nite

- 5000 : 1 Max (ACM) - 5Ms - 160/160 (H/V) - D-sub 15 pins/ DVI

หมายเหตุ : หลังจากที่ทานสั่งซื้อสินคา ทานจะไดรับสินคาภายในระยะเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลว www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

ยอดซามูไร

ซามูไรผูหนึ่งมีลูกชาย 3 คน ตางก็มีความเชี่ยวชาญในเชิงซามูไร พอถึงวาระที่ซามูไรผูพอจะตองมอบดาบประจำตระกูลใหลูกชาย เพื่อสืบทอดตอไปนั้น ไดใชวิธีทดสอบความสามารถของลูกๆ ทั้ง 3 คน ซามูไรผูพอคิดวิธีไดแลวก็เขาไปนั่งอยูในหอง แลวหับประตูไว (ประตูหองแบบญี่ปุนเปนแบบฉากเลื่อน) และบนประตูแบบฉาก เลื่อนนี้เอง ซามูไรผูพอก็นำเอาหมอนใบหนึ่งขึ้นไปวางไว แลวแกก็เรียกใหลูกชายเขาไปหาทีละคน ลูกชายคนโตถูกเรียกกอน เมื่อเดินไปถึงประตูเลื่อน พอขยับประตู ก็มองเห็นหมอนอยูขางบน จึงเอื้อมมือไปหยิบ แลวเลื่อนประตู เขาไปหาพอ ซามูไรผูพอสั่งใหเอาหมอนไปไวที่เดิม แลวใหนั่งรออยูในหอง ลูกชายคนกลางถูกเรียกเปนคนตอไป เมื่อเดินไปถึงประตูก็เลื่อนประตูเปด ทันใดนั้นหมอนก็ตกลงมา ลูกชายคนกลางรีบรับเอาไว ทันทีโดยแทบไมมีเสียงเลย แลวจึงเดินเขาไปหาพอ ซามูไรผูพอ จึงสั่งใหเอาหมอนไปวางไวที่เดิม แลวใหนั่งรออยูในหองเชนกัน ลูกชายคนเล็กถูกเรียกเปนคนสุดทาย พอเดินถึงประตูก็เลื่อนเปดทันที หมอนก็ตกลงมา แวบเดียวดาบซามูไรก็ปลิวออกจากฝก ใน ชั่วพริบตา หมอนถูกฟนจนนุนปลิววอน แลวเสียบดาบลงฝกเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น แทบไมมีใครเห็นใบดาบซามูไรเลยก็วาได แลวลูกชาย คนเล็กก็เดินอยางสงาและสงบเขาไปหาพอ.... . . . . ซามูไรผูพอไดพูดกับลูกทั้งสามวา “เจาเล็ก เจาใชดาบไดรวดเร็วดังใจ” เจาใชใจ “เจากลาง เจารูวิธีใชมือแทนดาบได” เจาใชมือ “เจาโต เจารอบคอบรูการควรไมควรกอนทำการทั้งปวงเจาใชหัวหรือปญญา ไมได ใชดาบเพียงอยางเดียว พอขอมอบดาบประจำตระกูลใหเจา จงปกครองคนในตระกูลแทน พอสืบตอไป”

นายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ (ที่ 8 จากขวา) ปลัดกระทรวงการคลัง ดร.วิจิตร สุพินิจ (ที่ 8 จากซายแถวหนา) ประธานกรรมการสำนักงานกำกับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) คุณสมพล เกียรติไพบูลย (ที่ 6 จากซายแถวหนา) ประธานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) รวม ถายภาพเปนที่ระลึกกับ ศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช (ที่ 7 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยไอรา จำกัด (มหาชน) คุณนลินี งามเศรษฐมาศ (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจาหนาที่บริหาร พรอมดวยคณะผูบริหารบริษัทและแขกผูมีเกียรติ เนื่องในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 3 ป ไอรา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

Professional Station

‘วรวรรณ ธาราภูมิ’

หน้า 11

(ตอนที่ 7)

วิธีการทำตลาดของกองทุน สำหรับ บลจ. ที่มีธนาคารใหญเปนผูถือหุน ฐานลูกคาของ ธนาคารเปรียบเสมือนภูเขาทองเลยทีเดียว เราตองได Penetration Rate ที่หนักแนนจากฐานลูกคานี้เสียกอนที่จะคิดไปจับลูกคาที่อื่น การผลักดันกองทุนผานเครือขายสาขาในลักษณะ Our Brand Our Group จึงเปน Key Point ของการทำการตลาดในชวง ตน ซึ่งสัมพันธภาพและความเขาใจซึ่งกันและกันของ บลจ. กับ สาขา จะเป น หั ว ใจสำคั ญ ของความสำเร็ จ ต อ งเข า ใจถึ ง ความ กดดันของผูบริหาร และ พนักงานสาขา จากการที่หลายๆ ธนาคาร กำลังเปลี่ยนสาขาใหเปนที่วางจำหนายสินคาทางการเงิน ซึ่งใน ชวงแรกๆ สาขาที่ตองเปลี่ยนลักษณะการทำงานมาขายหลาย Products อาจจะสงสัยวา “Where is my pride?” เราตองสราง Pride ใหเกิดกับเขา ซึ่งตองใชเวลาและตองดูขอจำกัดในแตละ สิ่งแวดลอมดวย

“ความไมแนนอน จะคงอยูกับตลาดไปเรื่อยๆ” ภาพรวมเศรษฐกิจในมุมมอง “ความไม แ น น อนจะคงอยู กั บ ตลาดไปเรื่ อ ยๆ ป ห น า ความเสี่ยงจะอยูที่ประเทศทางดานตะวันตกที่คิดวาผานจุดต่ำสุด ไปแลวนั้น จะผานไปไดขนาดไหน อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลเริ่ม ดึงเงินชวยเหลือออกจากระบบ จะยังไปไหวหรือไม เพราะวาเรื่อง ของเงินเฟอจะเปนประเด็นตั้งแตกลางปหนาเปนตนไป และจะทำ ให Cost of Fund สูงขึ้นจนอาจสงผลให NPL แยลง สิ่งเหลานี้เรา ตองจับตามองตลอด ในสวนของประเทศไทยดานเศรษฐกิจเริ่ม คลี่คลาย เชื่อวาเริ่มดีขึ้นจากที่ติดลบก็ติดลบนอยลงและเห็นแวว บวกหลั ง จากที่ รั ฐ บาลออกมาตรการต า งๆ มาเริ่ ม เห็ น ผลทั้ ง มาตรการระยะสั้นและระยะยาว แตรัฐบาลเองก็ตองใชทรัพยากร อันจำกัดใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ คุมคา ไมรั่วไหลดวย”

ON

O W E FLYT

อานตอฉบับหนา www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

Professional Station บล.เคที ซีมโิ ก แนะนำ ซือ้ ราคาเปาหมาย 48.50 บาท

แนะนำซื้อ GFPT บทวิเคราะห บล.เคที ซีมิโก แนะนำ ‘ซื้อ’ หุน GFPT หลังจากกำไร 3Q/52 ดีกวาที่ คาดไว และ 4Q/52 จะมีแนวโนมกำไรที่ดี จึง ปรั บ ประมาณการกำไรป 52 เพิ่ ม จากเดิ ม 34% เป น 7.87 บาทต อ หุ น และจากแผน ขยายกำลังการผลิตไกแปรรูปเพิ่มขึ้นอีก 40% ในกลางป 53 จึ ง ปรั บ ประมาณการกำไรป 53 - 54 เพิ่มจากเดิม 23 - 25% เปน 8.08 บาทตอหุน +3%YoY และ 10.81 บาทตอหุน +34%YoY อีกทั้งจากการเริ่มผลิตเต็มที่ของ บริษัทรวม GFN สงผลใหหนุนการเติบโตของ

หน้า 12

กำไรตามลำดับ ทำใหไดราคาเปาหมายใหมที่ 48.50 บาท PER 6 เทาป 53 ประเมินปนผลป 52 จำนวน 2.36 บาทตอหุน และในป 53 เพิ่ม เปน 2.42 บาทตอหุน คาด GFPT จะมีกำไรสุทธิ 307 ลาน บาท ใน 4Q/52 ลดลง 2%YoY และ 26% QoQ เพราะปริมาณการสงออกที่คาดจะลด 4%YoY และ 3%QoQ เปน 5.7 พันตัน แม ปกติ Q4 ของปจะเปนชวง Low Season ของ ธุ ร กิ จ ส ง ออก แต ด ว ยปริ ม าณขายที่ ยั ง ดี ต อ เนื่องจาก 3Q/52 มาถึง ต.ค. และมีแนวโนมวา

จะดีถึงเดือน พ.ย. กอนที่จะชะลอตัวลงใน ธ.ค. ที่เขาสูเทศกาลวันหยุดปลายป และราคาที่ยัง ทรงตัวสูง QoQ จากคำสั่งซื้อที่บริษัทมีอยูในมือ อาจจะทำใหยอดขายชะลอตัวเพียง 2%QoQ เปน 3 พันลานบาท ในขณะที่ตนทุนวัตถุดิบใน การผลิตอาหารสัตวโดยเฉพาะราคาขาวโพด เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 6.2 บาทตอกิโลกรัม เปน 7 บาทตอกิโลกรัมในปจจุบัน แตบริษัทมีสต็อก ตนทุนต่ำเก็บไวบางสวน จึงคาดวาอัตรากำไร ขั้ น ต น จะลดจาก 18.2% ใน 3Q/52 และ 17.4% ใน 4Q/51 เปน 15.5% ใน 4Q/52

Photo Release

ธิติพงศ ตั้งพูนผลวิวัฒน (ขวาสุด) กรรมการบริหาร บริษัท มิลลคอนสตีล อินดัสทรีส จำกัด (มหาชน) หรือ MILL นำทีมเสนอขอมูลของบริษัทฯ แกนักลงทุน นักวิเคราะห และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

Gossip Station

หน้า 13

àÊÕÂÇǍÍ การคาดการณผลตอบแทนที่ดี แมวาจะมีการปรับ ประมาณการผลประกอบการสำหรับป 2552F ลง เล็กนอยก็ตาม แตก็ยังคาดวาการฟนตัวอยางตอ เนื่องของกำไรในป 2553F จากการรับรูกำไรที่สูง ขึ้นจากธุรกิจสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน (E&P) และ สวนแบงรายไดจากโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจปโตร เคมี ยังคะ..ยังไมจบ..ขอแอบเติมขอมูลใหพี่ๆ อีกนิดนะคะ ..ธุรกิจ E&P ของบริษัทยังคงเปนสวน หลักในการสรางรายไดให PTT แมวาจะมีตนทุนสูง

สวั ส ดี ค ะ เสี่ ย ข า ..สตรอเบอรี่ ม า รายงานตัวแลว ที่เกาเวลาเดิม..กับวันนี้ศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2552 หากใหคนสวยประเมิน สถานการณในวันนี้..คิดวาหุนจะแบบวาปอก แปก ปอกแปก..และมีสิทธิ์ที่จะยืนในแดนลบ มากกวาแดนบวก เพราะสถานการณทางการ เมื อ ง บี บ คั้ น อารมณ เ หลื อ เกิ น ค ะ ..เริ่ ม บิ๊วววววว ความยุงยากสับสนเริ่มกอเคาลาง ขึ้นมาอะคะ เปนอีกครั้งที่หุน PTTEP และ PTT ที่หลนลงมาใหเราไดเก็บ Blemished and acne-prone skin? สะสมเขาพอรตแลวคะที่รัก..อยาลืม Find out what you can do! จับตาดูไวนะคะ สตรอเบอรี่ยังเชื่อมั่น ในป จ จั ย พื้ น ฐานค ะ ..เชื่ อ ว า ถ า ถื อ ลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังไงตองมี ผลตอบแทนที่นาพอใจแนคะ..พี่ๆ ที่รัก จะไมลองพิจารณาทยอยสะสม เขาพอรตไวมั่งเหรอคะ จากการสืบหาขอมูล..สตรอ เบอรี่ ไ ด รู ว า บรรดาเซี ย นหุ น ยั ง R แนะนำใหซื้อหุน PTTEP คะแมวา จะนั บ รวมเรื่ อ งของการเกิ ด เหตุ เ พลิ ง Eucerin pH5 products และน้ ำ มั น รั่ ว ไหลในแหล ง มอนทารา Experience the first skincare with allergy protection ทะเลติมอร ..วากันวา โบรกเกอรได ปรั บ ลดราคาเป า หมายจาก 148 บาทเปน 142 บาท สะทอนการปรับ ลดประมาณการกำไรสุทธิป 2009 ลง 11% และป 2010 ลง 18% เนื่องจาก ปริ ม าณการผลิ ต ที่ ล ดลง และมี ค า ใช จ า ยจากการเกิ ด เหตุ เ พลิ ง และ น้ำมันรั่วไหลในแหลงมอนทารา ทะเล ติมอร พร อ มกั น นี้ คาดว า ปริ ม าณ การผลิตในป 2009 จะต่ำกวาที่ PTTEP ตั้ ง เป า ไว ที่ 240,000 บาร เ รล/วั น ราว 3% - 5% สวนในป 2010 คาดวา PTTEP ตองปรับ ขึ้นเปนพิเศษจากกรณีการรั่วไหลของน้ำมันและ ลดเปาหมายการผลิตจากเดิมที่ตั้งไวที่ 300,000 กาซธรรมชาติที่โครงการ มอนทารา นึ ก ว า จะไม พั ก ซะแล ว สำหรั บ ราคา บาร เ รล/วั น เนื่ อ งจากความล า ช า ในการผลิ ต ที่ แหลงมอนทาราจากผลกระทบเหตุเพลิงไหมและ Gold Futures ดีที่ยังยอลงมาใหหายใจหาย น้ำมันรั่วไหล ซึ่งคาดวา จะลาชาออกไป 12 เดือน คอกันซักนิด ไมงั้นมีหวังเห็นคนสวยนั่งช็อกคาหนา สวนหุนแมอยาง PTT วงการหุนก็ยัง จอทองแนเลยคะ แตพอเหลือบไปเห็นทองโลก ดู คงแนะนำ ‘ซื้อ’ โดยมีราคาเปาหมาย 288 บาท ท า แล ว รอบนี้ จ ะพั ก ฐานลงมาแค แ ป บ ๆ เท า นั้ น จากแนวโนมผลประกอบการที่ดีของบริษัทและ เพราะทองโลกเองยังวิ่ง 1,140 เหรียญอยูเลย นี่

ขนาดเงินดอลลแข็งคามาชวยกดราคามั่งแลวนะ คะเนี่ ย ด า นคุ ณ พี่ กิ ด าการ แห ง บ า นฟ ล ลิ ป บอกวาหากราคายังยืน 17,800 บาท ได ก็ยัง พอเก็งกำไรฝงซื้อได เพราะราคามีลุนกลับมา ยื น 18,000 อี ก รอบ แต ถ า ยื น ไม ไ ด ช ะลอดู ทิศทางไปกอนเพราะราคาจะลงไปแถวแนว รับ 17,600 บาท ถึงเวลาเฉลยปญหาอีกแลว... หุนอะไร มาประจำหมุนเวียนเปนเวลา ....โผล หลังเที่ยงวันอันตรธานไปหลังเที่ยงคืน และไม เ กี่ ย วข อ งอะไรเลยกั บ วิ ท ยุ FM-AM ? คำตอบก็คือ PM ส ว นคำถามป ญ หาชื่ อ หุ น ฮาเฮ วันนี้มีอยูวา หุนอะไร รูอยูตรงกลาง แต สวนใหญคนไมคอยสังเกตกันเพราะ ถูกความจริงบดบัง ลักษณะพิเศษคือ พูดได คุยได คำใบ .... สีสม โปรดติดตามเฉลยไดในฉบับ ถัดไปคะดารหลิง กอนโบกมือบาย..บาย..กันวันนี้ สตรอเบอรี่มีเรื่องดีๆ มาเลาใหฟงคะ คนเกงจริงไมเรื่องมาก คนฉลาด จริงไมมากเรื่อง โดย วินทร เลียววาริณ วั น แ ร ก ที่ เ ข า เ รี ย น ใ น ค ณ ะ สถาป ต ยกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ มหาวิทยาลัย ผมพบเรื่ อ งอั ศ จรรย อ ย า งหนึ่ ง เมื่อรุนพี่บางคนบอกวา “การอดนอนเป น สิ่ ง จำเป น สำหรับการเรียนในคณะนี้” วันสุดทายในคณะนี้ ผมพบวา ตั้ ง แต เ รี ย นมาห า ป ไม เ คยต อ งอดนอน เลย..ยกเวนเมื่อตองทำงานกลุม ทั้งนี้มิใชเพราะผมทำงานเร็วกวาคนอื่น ... แตเพราะผมไมเชื่อในทัศนคตินั้น จึงพยายามพิสูจนวามันไมจริง และพบ วาการวางแผนที่ดีแกปญหาไดทั้งหมด (ยังคะ..เรื่องนี้ยังไมจบ พรุงนี้เขมขนกวา วันนี้อีกคะ..เพราะเขาสูวัยทำงานแลว..อยาลืมมา ติดตามกันตอนะคะ) www.istationnews.com


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

ประเมินวา จากการที่วานนี้ดัชนีฯ ป ด ยั ง ยื น เหนื อ ระดั บ 700 ได ทำให Sentiment ตลาดยังพอไปได ดังนั้นในวันนี้ คาดวาดัชนีฯ นาจะแกวงตัวผันผวนในชวง แคบมากขึ้น โดยมีแนวรับที่ 699 และ 697 จุด สวนแนวตานอยูที่ 710 และ 713 จุด โดยปจจัยหลักที่นักลงทุนรอดูสถานการณ ยังเปนกรณีมาบตาพุด ทั้งนี้เห็นวาเมื่อศาล ปกครอง สูงสุดใหเพิ่มพยานเอกสาร ก็นาจะ ใช เ วลาเป น เดื อ นกว า จะเสร็ จ สิ้ น ขั้ น ตอน ดั ง กล า ว จึ ง คาดว า อย า งเร็ ว ที่ สุ ด อาจ ตัดสินไดในครึ่งหลังของเดือนธ.ค.นี้

ประเมิ น ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ วั น นี้ ดัชนีฯ มีโอกาสรีบาวดชวงสั้น เนื่องจาก นั ก ลงทุ น อาจจะมี ค วามหวั ง จากการ ประกาศตัวเลขการสงออกเดือนตุลาคม ของกระทรวงพาณิชยนาจะปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับวันที่ 23 พ.ย.นี้สภาพัฒนฯ จะประกาศตัวเลขจีดีพี ในไตรมาส 3/52 ซึ่ ง ก็ ค า ด ก า ร ณ ว า จ ะ อ อ ก ม า ดี ขึ้ น กลยุทธ แนะทยอยซื้อ ที่แนวรับ 690 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 705จุด

หน้า 14

ประเ มิ น แนวโ น ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดวา นาจะแกวงตัวอยูในกรอบแนว รั บ แนวต า น 690 - 705 - 710 จุ ด โดยประเด็นที่นักลงทุนตองติดตามเพื่อ ประกอบการลงทุน คือ การประกาศ ตั ว เลขจี ดี พี ไ ตรม าส 3/52 ของ สภาพัฒนฯ รวมถึงทิศทางตลาดหุน ต า งประ เทศโ ดยเฉ พาะด าวโจ นส ก ล ยุ ท ธ ท ย อ ย ซื้ อ เ มื่ อ อ อ น ตั ว หุ น พื้นฐาน

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 Top 20 by value

Data Station

หน้า 15

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552

Top 20 by volume

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 16

Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 17

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 18

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 19

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 20

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 22

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 25

MAI Warrant

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 256 ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ปฏิทินกิจกรรม ประจำวันศุกร ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 09.00 กระทรวงพลังงาน เชิญรวมงานเปดตัว ‘ทิศทางพลังงานในอนาคตของโลก’

โรงแรมอินเตอรคอนติเน็นตอล

14.00 ไทยกูลิโกะ จัดงานแถลงขาว ‘The Wonder Chocolate Factory’

เซ็นทรัลเวิลด

หน้า 27

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดตอโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฏขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฏอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว www.istationnews.com

Investor_station 20 พ.ย. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you