Page 1

Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

5 5 6 7

News Station

บัฟเฟตต หวัน่ งบอุม ภาคการเงินทำดอลลปว น มาแลว! “เกียรติธนา ขนสง” TRUE สองประกาย สงออกเริ่มฟนพาณิชย ปรับเปาทั้งปเหลือแค ลบ10%

9

Dynamic Station

10

เที่ยววัด

TSTH อนาคตไกล อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย

ครึ่งทางกำไรบจ.ฮวบ 32%

12

Professional Station แนะนำซื้อ UST

ภาพรวมมีเพียงกลุมเกษตร-อาหารโตได

13

Strawberry

สะทอนภาพเศรษฐกิจชัด ครึ่งปแรกเหลาบริษัทจดทะเบียนทำกำไรรวมได 208,506 ลานบาท ลดลง 32% เมื่อเทียบชวงเดียวกันปกอน โดยถูกกดดันหนักจาก ตัวเลข 3 เดือนแรก ขณะที่พบ Q2/52 งบสวยขึ้นกวา Q1/52 ถึง 52% โดยมี PTT, PTTEP, SCC, SCB และ BBL เปน 5 ยอดกิจการกำไรดี สวนภาพรวมเกือบทุก ต‡อหนˆา 3 อุตสาหกรรมกำไรลดมีเพียงกลุมเกษตรและอาหารที่โตได

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

อยาเพิง่ ทอ

อยูใ นชวงของการปรับฐาน

BEC ชี้เงินโฆษณาทะลักสื่อทีวี

มั่นใจผลงาน Q3/52 สวยกวา Q2/52ชัด

ผูบริหาร BEC คาด คาดรายได Q3/52 สวยกวา Q2/52 ชัด มองสัญญาณ ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาโทรทัศนโตตออีก ฟุงชอง 3 เงินทะลักเขาสูงกวาปกอน ถึง 20% จึงยังมั่นใจทั้งปปมเกิน 8.96 พันลานบาทสบาย สวนแผนการขึ้นคาโฆษณา อยูระหวางหารือ สรุปไดกอนสิ้นเดือนนี้ฟากโบรกเกอรใหคำแนะนำการลงทุนหุนเพียง ถือ ระบุแมมีพื้นฐานดี แตหุนจะยังถูกประเด็นคาสัมปทานกดดัน ต‡อหนˆา 4

UMS งดปนผลระหวางกาล ตุนเงินพันลานรุดเรงสรุปซื้อเหมือง

“อภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์” ..เสือหนุมแหงวงการ Future

ตอนที่ 9

ต‡อหนˆา 11

UMS เผยมติบอรดงดจายปนผลระหวางกาลปนี้เพราะตองการกันเงินใช ลงทุนซื้อเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย สวนงวดปลายปนี้จะจายตามปกติภายใต นโยบายเดิม พรอมหวังสรุปดีลรวมลงทุนโดยไวภายใน Q4/52 หวั่นหากผลการ เจรจายืดอาจทำใหตองจายแพงขึ้น ขณะที่เปารายไดยังคงมองปนี้หดตัว 10% เหลือ 3,100 ลานบาท สวนกำไรก็จะลดตามไปดวย ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “ชุมนุมปราชญ์หุ้น ครั้งที่ 2” ในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.อาคาร ทิปโก้ ชั้น 5 ห้อง Auditorium ถ.พระราม 6

ตอน “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์... กลุ่มไหน หุ้นไหน มาชิล..ชิล”

ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ หน้า 28- 29 ของหนังสือพิมพ์ Investor station (สองหน้าสุดท้าย)

อยากรู้...สร้างบ้านเพื่อขาย... อยากรู้กลุ่มก่อสร้าง หรืออยากรู้การบริหารจัดการ เรามีคำตอบให้ภายในงาน คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

วิทยากรโดย

คุณสุกิจ อุดมศิริกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.


News Station

Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 ครึ่งทาง (ตอจากหนา 1) ผลิตปโตรเลียม (PTTEP) บมจ. ปูนซิ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 นางภั ท รี ย า เบญจพลชั ย เมนตไทย (SCC) บมจ.ธนาคารไทย ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู จั ด ก า ร พาณิชย (SCB) และ บมจ. ธนาคาร 2552 กลุ ม ทรั พ ยากรมี ก ำไรสุ ท ธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 76 ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย กรุงเทพ (BBL) 2 . ก ลุ ม ธุ ร กิ จ ก า ร เ งิ น ดานผลการดำเนินงานของ เป ด เผยถึ ง ผลการดำเนิ น งานของ บริษัทจดทะเบียนประจำงวด 6 เดือน บริ ษั ท จดทะเบี ย น 8 กลุ ม ประกอบด ว ยหมวดธนาคาร หมวด สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2552 ว า อุตสาหกรรม (Industry Group) ใน เงิ น ทุ น และหลั ก ทรั พ ย และหมวด บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก รอบ 6 เดือนแรกของป 2552 ไมรวม ประกั น ภั ย และประกั น ชี วิ ต มี ก ำไร ทรัพยฯ 471 บริษัทจาก 500 บริษัท บริ ษั ท ในกลุ ม ที่ เ ข า ข า ยอาจถู ก เพิ ก สุทธิ 46,584 ลานบาท ลดลงจากงวด รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย มีกำไร ถอน (Non-Compliance: NC) และ เดียวกันของปกอนรอยละ 12 สำหรับ สุทธิรวม 208,506 ลานบาท ลดลง บริษัทในกลุมที่แกไขการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ป 2552 จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 32 ไมไดตามกำหนด (Non-Performing เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2552 โดยมีบริษัทที่มีกำไรสุทธิ 340 บริษัท และขาดทุนสุทธิ 131 บริษัท คิดเปน สัดสวน 72 ตอ 28 สำหรับผลการ ดำเนินงานโดยรวมในงวดไตรมาส 2 ป 2552 บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลั ก ทรั พ ย ฯ มี ก ำไรสุ ท ธิ 125,535 âÍ¡ÒʾÔàÈÉÊØ´àÁ×èÍແ´ºÑÞªÕãËÁ‹¡Ñº¡ÔÁàÍ秵Ñé§áµ‹ 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552 áÅЫ×éÍ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ´ŒÇÂâ»á¡ÃÁ ลานบาท ลดลงรอยละ 17 เมื่อเทียบ Streaming & One Click ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à«ç·à·Ã´ ´Í·¤ÍÁ ¨Ó¡Ñ´ ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑŷѹ·Õ...äÁ‹µÍŒ §ÅعŒ ! กับงวดเดียวกันของปกอน ÊÐÊÁÂÍ´«×Íé ¢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾ ÃÇÁ 3 à´×͹ àÃÔÁè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á - 30 µØÅÒ¤Á 52 ÃѺ·Ñ¹·Õ Gift voucher “ ห า ก เ ที ย บ ผ ล ก า ร ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 1 - 1.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· ดำเนินงานไตรมาส 2 ของป 2552 ซึ่ง ÂÍ´«×éÍ¢ÒÂÊÐÊÁ 2 - 4.99 ŌҹºÒ· ÃѺ·Ñ¹·Õ ºÑµÃ¡Ó¹ÑÅÁÙŤ‹Ò 500 ºÒ· มีกำไรสุทธิรวม 125,535 ลานบาท กับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของ ปนี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก พิ เ ศษ ! Man of the Month ทรั พ ย ฯ มี ผ ลการดำเนิ น งานที่ ดี ขึ้ น ผูที่มียอดซื้อขายหุนสะสมสูงสุด โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 52 เปน ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2552 กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 43,071 ลานบาท ซึ่ง รับทันที Notebook ACER เดือนละ 1 รางวัล เปนผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13 พรอม กระเปาผา I ’m Investor จาก SET และ โดยยอดขายรวมในไตรมาส 2 มีจำนวน สมุดโนต จาก SETTRADE อยางละ 100 รางวัล 1,527,293 ล า นบาท” นางภั ท รี ย า กลาว เพิ่มโชคอีกขั้น ... เมื่อทานมียอดซื้อขายหลักทรัพยสะสม 1 ส.ค. - 30 ต.ค. ส ำ ห รั บ บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ ม ตั้งแต 500,000 บาท ขึ้นไป มีสิทธิ์รวมลุน SET100 มีกำไรสุทธิใน 6 เดือนแรก ป รางวัลบัตรกำนัลมูลคา 2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล 2552 เท า กั บ 192,509 ล า นบาท ลดลงร อ ยละ 29 จากงวดเดี ย วกั น ประกาศรายชื่อผูโชคดีทางเว็ปไซตและอีเมล ประกาศรางวัล : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ของป ก อ น และมี ย อดขายลดลง พิธีมอบรางวัล Man of the Month ที่บูตกิมเอ็งฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ในงาน รอยละ 26 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบผล SET in the City 2009 ที่ สยามพารากอน อานรายละเอียดไดที่ www.kimeng.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนยลูกคาสัมพันธ Call Center 0-2658-5050 การดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทใน กลุม SET100 มีกำไรสุทธิไตรมาส 2 ป 2552 เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 45 จาก ไตรมาส 1 ป นี้ ขณะที่ บ ริ ษั ท จด Group: NPG) จำนวน 447 บริษัท มี กลุมธุรกิจการเงิน มีกำไรสุทธิลดลง ทะเบียนในกลุม SET50 มีกำไรสุทธิ กำไรสุ ท ธิ ร วม 209,256 ล า นบาท รอยละ 0.57 3. กลุมอสังหาริมทรัพยและ ใน 6 เดื อ นแรก ป 2552 เท า กั บ ลดลงร อ ยละ 32 จากงวดเดี ย วกั น 181,458 ลานบาท ลดลงรอยละ 27 ของป ก อ น โดยกลุ ม อุ ต สาหกรรม กอสราง ประกอบดวยหมวดพัฒนา จากงวดเดียวกันของปกอนและมียอด เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียง อสังหาริมทรัพย หมวดวัสดุกอสราง ขายลดลงรอยละ 28 สำหรับผลการ กลุมเดียวที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น สรุป และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย มี ดำเนินงานไตรมาส 2 ป 2552 เปรียบ ผลการดำเนิ น งานเรี ย งตามกลุ ม กำไรสุทธิ 28,269 ลานบาท ลดลง เทียบกับไตรมาส 1 ปนี้ บริษัทในกลุม อุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิสูงสุด ดังนี้ จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 10 1. กลุมทรัพยากร ประกอบ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 SET 50 มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นรอยละ ด ว ย ห ม ว ด พ ลั ง ง า น แ ล ะ ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 18 บริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร สาธารณูปโภค และหมวดเหมืองแร มี 2552 กลุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละ สุทธิรวมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. กำไรสุทธิ 89,156 ลานบาท ลดลง กอสราง มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 19 4. กลุมเทคโนโลยี ประกอบ ปตท. (PTT) บมจ.ปตท.สำรวจและ จากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 32

เป ด ปุบ เทรดป บ ...รวยทั น ที

หน้า 3

ดวยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่ อ สาร และหมวดชิ้ น ส ว น อิเล็กทรอนิกส มีกำไรสุทธิ 18,031 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ ป ก อ นร อ ยละ 30 สำหรั บ ผลการ ดำเนินงานไตรมาส 2 ป 2552 เปรียบ เที ย บกั บ ไตรมาส 1 ป 2552 กลุ ม เทคโนโลยีมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 36 5. กลุ ม บริ ก าร ประกอบ ดวยหมวดพาณิชย หมวดสื่อและสิ่ง พิ ม พ หมวดการแพทย หมวดการ ท อ งเที่ ย วและสั น ทนาการ หมวด บริการเฉพาะกิจ และหมวดขนสงและ โลจิสติกส มีกำไรสุทธิ 17,806 ลาน บาท ลดลง จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ นร อ ยละ 17 สำหรั บ ผลการ ดำเนินงานไตรมาส 2 ป 2552 เปรียบ เที ย บกั บ ไตรมาส 1 ป 2552 กลุ ม บริการ มีกำไรสุทธิลดลงรอยละ 84 6 . ก ลุ ม เ ก ษ ต ร แ ล ะ อุ ต สาหกรรมอาหาร ประกอบด ว ย หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และ หมวดธุ ร กิ จ การเกษตร มี ก ำไรสุ ท ธิ 12,219 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากงวด เดียวกันของปกอนรอยละ 22 สำหรับ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2552 กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 84 7.กลุมสินคาอุปโภคบริโภค ประกอบด ว ยหมวดของใช ใ นครั ว เรือนและสำนักงาน หมวดของใชสวน ตัวและเวชภัณฑ หมวดแฟชั่น มีกำไร สุทธิ 2,687 ลานบาท ลดลงจากงวด เดียวกันของปกอนรอยละ 32 สำหรับ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2552 กลุมสินคาอุปโภคบริโภค มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 483 8. กลุ ม วั ต ถุ ดิ บ สิ น ค า อุ ต สาหกรรม ประกอบด ว ยหมวด ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ หมวดวัสดุ อุ ต สาหกรรมและเครื่ อ งจั ก ร หมวด บรรจุภัณฑ หมวดกระดาษและวัสดุ การพิมพ และหมวดยานยนต มีผล ขาดทุนสุทธิ 5,496 ลานบาท ลดลง จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ นร อ ยละ 117 สำหรั บ ผลการดำเนิ น งาน ไตรมาส 2 ป 2552 เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ป 2552 กลุ ม สิ น ค า อุ ต สาหกรรม มี ก ำไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น รอยละ 157


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

BEC ชี้เงิน

(ตอจากหนา 1)

นายฉั ต รชั ย เที ย มทอง ผูอำนวยการฝายการเงิน บมจ. บี อีซี เวิลด (BEC) เปดเผยวา บริษัทฯ คาดรายไดในไตรมาส 3/52 นาจะปรับ ตัวมากขึ้นจากไตรมาส 2/52 เนื่องจาก ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาโทรทัศน มีโอกาสเติบโตขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได รับเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มจากปกอนกวา 20% ซึ่งมาจากลูกคาสวนใหญที่หันมา โฆษณาผานโทรทัศนมากขึ้น หลังเริ่ม เห็นสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจ แต อ ย า งไรก็ ต าม ยั ง ต อ งติ ด ตามเม็ ด เงินโฆษณาที่จะเขามาในเดือนหนาอีก ครั้ง สำหรั บ ผลประกอบการป นี้ คาดจะเป น ไปตามเป า ที่ ค าดว า จะมี รายไดมากกวาปกอนที่ 8.96 พันลาน บาท

UMS งด

(ตอจากหนา 1)

นายป ย ะ ตั น ธนพิ พั ฒ น รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายพัฒนาการลงทุน บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส (UMS) เปดเผย วา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติงด จายเงินปนผลระหวางกาลในปนี้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ต อ งกั น เงิ น ไว สำหรั บ การลงทุ น ซื้ อ เหมื อ งใน ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย รวมถึ ง ต อ ง เตรียมพรอมเพื่อกูเงินจากสถาบัน การเงิน อย า งไรก็ ดี ใ นงวดสิ้ น ป นี้ บริ ษั ท ฯ จะยั ง คงนโยบายจ า ย เงินปนผลตามนโยบายไมต่ำกวา รอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษี เ งิ น ได แ ละหั ก สำรองตาม กฎหมายิ อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได จ า ย เงินปนผลระหวางกาลป 2551 หุน ละ 1 บาท และจายเงินปนผลเมื่อ สิ้นงวดป 51 อีก 0.25 บาท ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ เตรี ย มเงิ น ลงทุนไว 1,000 ลานบาท เพื่อใช สำหรั บ ซื้ อ เหมื อ งในอิ น โดนี เ ซี ย โดยการรวมทุน ซึ่งปจจุบันไดมีการ เจรจากับผูประกอบการจำนวน 3 ราย ซึ่ ง คาดว า จะสามารถได ข อ สรุ ป ในไตรมาส 4/52 ส ว น

โดยความคื บ หน า ในการ ปรั บ ขึ้ น ค า โฆษณาของบริ ษั ท จะ สามารถไดขอสรุปภายในเดือนนี้วาจะ มี ก ารปรั บ ค า โฆษณาขึ้ น หรื อ ไม เนื่องจากปจจุบันอยูระหวางใหคณะ กรรมการที่ ดู แ ลในเรื่ อ งดั ง กล า ว พิจารณา ด า นสถาบั น วิ จั ย นครหลวง ไทย ประมาณการกำไรสุ ท ธิ ป นี้ ไ ว ที่ 2,560 ล า นบาท โดยมองว า ป นี้ บริ ษั ท ฯ มี กิ จ กรรมพิ เ ศษ และ ตั้ ง สำรองหนี้ ทำใหคาใชจายสูงกวาปกติ รวมถึงไดรับผลกระทบจากรายไดจาก ธุรกิจการจัดคอนเสิรตและแสดงโชวที่ ไมดีนักเพราะการแพรระบาดของไข หวัดสายพันธุใหม 2009 ส ว นกรณี ค า สั ม ปทานยั ง ตองรอการเสนอของ MCOT โดยอาจ มีผลใหอาจจะทำให BEC ตองปรับ บริ ษั ท ฯ จะเข า ไปถื อ หุ น ในกี่ โครงการหรือในสัดสวนเทาใดขึ้น อยูกับผลการเจรจา โดยบริษัทฯ ตองการที่จะ หาข อ สรุ ป การเจรจาให เ ร็ ว ที่ สุ ด เนื่ อ งจากหากเศรษฐกิ จ เริ่ ม มี แนวโนมฟนตัว ก็จะสงผลใหราคา ถานหินปรับตัวเพิ่มขึ้น และสงผล ใหอาจตองซื้อเหมืองไดในราคาที่ สูงขึ้น ขณะที่ปจจุบันบริษัทฯ ได มีการยกเลิกโครงการแปรรูปขยะ เป น พลั ง งานทดแทน ซึ่ ง เป น โครงการที่จะรวมทุนกับพันธมิตร เยอรมัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงสงผล ใหการลงทุนในโครงการดังกลาว ไมคุมคาการลงทุน ด า นผลประกอบการป นี้ บริษัทฯคงตั้งเปารายไดในปนี้ลดลง 10% จากปกอนที่มีรายไดประมาณ 3,400 ลานบาท เหลือ 3,100 ลาน บาท ขณะที่ ก ำไรคาดจะปรั บ ตั ว ลดลงเชนกัน โดยแนวโนมรายไดใน ชวงครึ่งปหลังจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก ครึ่งปแรกประมาณ 20% ที่มีรายได 1,400 ลานบาท เปน 1,700 ลาน บาท ขณะที่ อั ต รากำไรขั้ น ต น จะ

News Station เพิ่ ม ส ว นแบ ง รายได ใ ห กั บ MCOT เพิ่ ม ขึ้ น บ า ง ซึ่ ง จะส ง ผลกระทบต อ ความสามารถในการทำกำไรเล็กนอย ขณะที่ คาดการณเงินปนผล ประจำป 2552 เป น 1.09 บาท/หุ น เนื่ อ งจาก BEC เพิ่ ม อั ต ราการจ า ย เงินปนผลระหวางกาลเพิ่มเปน 88% โดยสรุปยังเห็นวาฐานะทาง

หน้า 4

การเงินและการเติบโตของรายไดที่มี เสถียรภาพปานกลางของ BEC ยังคง เป น ป จ จั ย พื้ น ฐานของหุ น ที่ ดี แต เนื่ อ งจากมี ป จ จั ย เสี่ ย งที่ อ าจถู ก ปรั บ เพิ่ ม ส ว นแบ ง รายได ค า สั ม ปทาน เพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต ดั ง นั้ น จึ ง แนะนำ เพียง “ถือ”

หลักทรัพยธนชาต

Thanachart Seaurities

www.TNSitrade.com บริการซื้อขายหลักทรัพยและ ตราสารอนุพันธผานระบบอินเทอรเน็ต สนใจการลงทุนหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม...

Internet Hotline : 0-2217-8900 ใหการลงทุนเปนเรื่องงาย สะดวก ปลอดภัย ทันกับความตองการของคุณ ตลอด 24 ชม. ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น อยู ที่ ป ระมาณ 20% จากครึ่งปแรกที่มีอัตรากำไรขั้นตน อยูที่ 16-17% นอกจากนี้ ประเมิ น ว า แนวโนมราคาขายถานหินในตลาด โลกมี โ อกาสปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดย ราคาปจจุบันอยูที่ 75 เหรียญตอ ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาต่ำสุด เมื่อเดือนมี.ค. ที่ 63 เหรียญตอตัน อี ก ทั้ ง คาดว า ราคามี โ อกาสปรั บ ตัวขึ้นสูงสุดในไตรมาส 4 อยูที่ 80 เหรียญตอตัน สวนราคาเฉลี่ยทั้งป นาจะอยูที่ประมาณ 70 เหรียญตอ

ตัน แตทั้งนี้ราคาขายถานหินของ บริษัทในชวงครึ่งปหลังมีโอกาสที่ จะปรั บ ตั ว ลดลงจากครึ่ ง ป แ รก ประมาณ 200-300 บาทตอตัน มา อยูที่ประมาณ 2,300-2,800 บาท ต อ ตั น เนื่ อ งจากช ว งครึ่ ง ป แ รก บริ ษั ท มี ส ต็ อ กถ า นหิ น เก า ที่ มี ตนทุนขายในราคาสูง และจากการ ที่สต็อกดังกลาวเริ่มหมดสงผลให บริษัทฯ มีตนทุนขายเฉลี่ยในครึ่งป หลังลดลง


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

News Station

หน้า 5

อเบอรดีนชี้ตลาดหุนจีนรอนแรงเกินเหตุ ไอเอ็มเอฟฟนธง! ศก.โลกเริ่มฟนแลว

‘บัฟเฟตต’หวั่นงบอุมภาคการ เงินทำดอลลปวน

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา ‘วอรเรน บัฟเฟตต’ แสดงความกังวลวา การใชงบประมาณ มหาศาลในมาตรการชวยเหลือภาคการเงินและ การฟนฟูเศรษฐกิจของสหรัฐฯจะเปนปจจัยเสี่ยงตอ เสถียรภาพของคาเงินดอลลารในอนาคต โดยในบทความที่เขียนลงนิวยอรคไทมส วานนี้ ร ะบุ ว า ฐานะการคลั ง ของรั ฐ บาลกลาง สหรัฐฯขณะนี้อยูในจุดที่เปนความเสี่ยงอยางที่ไม เคยเกิดขึ้นมากอน ความเห็นของนายบัฟเฟตตสอดคลองกับ การคาดการณแนวโนมการขาดดุลงบประมาณของ รัฐบาลกลางสหรัฐฯในปงบประมาณ 2010 สิ้นสุด เดื อ นมิ ถุ น ายนป ห น า ซึ่ ง คาดว า จะขาดดุ ล สู ง ถึ ง 1.841 ลานลานดอลาร สูงสุดเปนประวัติการณ ซึ่ง คิดเปนสัดสวน 13% ของจีดีพี ‘การอัดฉีดงบประมาณในดานตางของ รั ฐ บาลกลางสหรั ฐ ฯจะนำไปสู ก ารขาดดุ ล งบ ประมาณ 13% ของจีดีพี ขณะที่หนี้สาธารณะจะ เพิ่มขึ้นเปน 56% ของจีดีพี’ นายบัฟเฟตต กลาว

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า อเบอรดีนอิเมอรจิ้งมารเก็ตสฟนด คาดตลาดหุนจีน กำลั ง อยู ใ นภาวะร อ นแรงเกิ น ไป พร อ มเตื อ นนั ก ลงทุนลดน้ำหนักการลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการ ปรับฐานลงอยางรุนแรง นายเดวาน คาลู ผู จั ด การกองทุ น ของ อเบอรดีนอิเมอรจิ้งมารเก็ตกลาววา ตลาดหุนจีนอยู ในภาวะรอนแรงเกิดไปจากเม็ดเงินเก็งกำไรซึ่งมา จากการกูยืมที่มีตนทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ‘ผมกำลั ง กั ง วลว า จะเกิ ด การปรั บ ฐาน เนื่องจากราคาหุนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากเงินเก็ง กำไรที่มีตนทุนต่ำ แมปจจัยพื้นฐานดานเศรษฐกิจ มหภาคของจีนจะแข็งแกรง แตตลาดไมไดใหความ สำคัญกับปจจัยดังกลาวโดยตรง’ นายคาลูกลาว ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮคอมโพสิตตลาดหุนจีน ได เ พิ่ ม มาแล ว กว า 80% ในป นี้ หลั ง จี น ออก มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 4 ลานลานหยวน (586 พันลานดอลลาร) ประกอบกับการปลอยสินเชื่อใน ครึ่งปแรกขยายตัวกวา 100%

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา กองทุน การเงินระหวางประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเชื่อมั่นวา เศรษฐกิจเริ่มฟนตัวจากภาวะถดถอยครั้งรุนแรงที่สุด นั บ แต ส งครามโลกครั้ ง ที่ 2 แล ว แต ก ารใช จ า ยผู บริโภคและภาคธุรกิจอาจชะลอตัวตอไปหลายป ‘การฟนตัวเริ่มเกิดขึ้นแลว แตวิกฤตครั้งนี้ ไดถึงรอยแผลลึก ซึ่งจะยังคงกดดันผูบริโภคและภาค ธุรกิจตอไปอีกหลายป’ นายโอลิเวอร บลองชารด หัวหนานักเศรษฐศาสตรไอเอ็มเอฟระบุ ขณะเดียวกันนายบลองชารดคาดวา ในป หนากระแสเงินลงทุนจะยังคงไมไหลกลับสูตลาดเกิด ใหมเทากับระดับที่เคยเกิดขึ้นกอนเกิดวิกฤตการเงิน โลก ขณะที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะ ยังคงไมสูงพอที่จะทำใหอัตราการวางงานลดลง โดยไอเอ็มเอฟคาดวา ในปนี้ จีดีพีโลกจะ ติดลบในอัตรา 1.4% กอนจะขยายตัวในอัตรา 2.5% ปหนา ‘สรุปวา เราอาจยังไมสามารถกลับสูการ ขยายตัวในระดับเดิมไดเร็วนัก มีความเปนไปไดมาก ที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะยังคงต่ำกวาระดับที่ เคยเกิดขึ้นในชวงกอนวิกฤต การทำใหการฟนตัว ทางเศรษฐกิ จ มี ค วามยั่ ง ยื น จำเป น ต อ งอาศั ย การ ปรับสมดุลเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับ ภูมิภาค’ นายบลองชารด กลาว

มาแลว! “เกียรติธนา ขนสง” เตรียมแถลงเขา mai วันนี้ ผูสื่อขาวรายงานวา บริษัท เกียรติธนา ขนสง จำกัด (มหาชน) (KIAT ) ผูดำเนินธุรกิจหลัก เปนผูใหบริการบริหารงานขนสงสารเคมีอันตราย และผลิ ต ภั ณ ฑ เ ชื้ อ เพลิ ง และพลั ง งาน รวมถึ ง วั ต ถุ ดิ บ อุ ต สาหกรรม และการให บ ริ ก ารจั ด เก็ บ และกระจายสิ น ค า ได อ อกจดหมายเชิ ญ ถึ ง สื่ อ มวลชน เพื่ อ แถลงข า ว “แผนการเข า จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยในวั น นี้ (20 สิงหาคม 2552) ทั้งนี้ บริษัท เกียรติธนา ขนสง จำกัด (มหาชน) ไดแจงไวในแบบไฟลิ่งเพื่อยื่นเสนอตอ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ ตลาดหลักทรัพยวา บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเปนผู ใหบริการบริหารงานขนสงสารเคมีอันตราย และ ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงวัตถุดิบ อุ ต สาหกรรม และการให บ ริ ก ารจั ด เก็ บ และ กระจายสิ น ค า โดยบริ ษั ท เตรี ย มเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให กั บ ประชาชนครั้ ง แรก(ไอพี โ อ) จำนวน 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)

สำหรับวัตถุประสงคของการใชเงินที่ได จากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อรรองรับการขยายการ ใหบริการขนสง และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนบริษัท มีแผนการขยายการใหบริการขนสงสินคาเชื้อเพลิง และพลั ง งานให กั บ ธุ ร กิ จ พลั ง งานในประเทศ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทไดเล็งเห็นศักยภาพในการ เติบโตในธุรกิจดังกลาว โดยในป 2552 - 2553 บริ ษั ท มี แ ผนเข า ประมู ล งานโครงการขนส ง ก า ซ NGV อีกประมาณ 2 แหง โดยการเชาซื้อรถหัว ลากเพื่อดำเนินโครงการใหมและใชเงินที่ไดจาการ เสนอขายหุนมาเปนเงินทุนหมุนเวียนนอกจากนี้ บริษัทมีแผนการขยายการใหบริการโดยการขนสง ปโตรเคมีที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด ระยอง เพื่อขยายฐานลูกคาของบริษัทและเพิ่ม สั ด ส ว นของลู ก ค า ใหม โดยใช เ งิ น ที่ ไ ด จ ากการ เสนอขายหุ น มาเป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและการ ขยายธุรกิจ ขยายการใหบริการขนสงตางประเทศ ในป 2552 บริษัทไดเริ่มขยายการใหบริการไปยัง ประเทศเพื่อนบานเพื่อเปนการขยายฐานลูกคา ตางประเทศ โดยใหบริการขนสงสินคาและสาร เคมีตางๆ จากประเทศไทยไปประเทศลาวสำหรับ

ใชในอุตสาหกรรมตางๆ โดยปจจุบันบริษัททำการ ขนสงผานบริษัทตัวแทนซึ่งเปนบริษัทในไทยและ เปนบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทมีแผน จะติดตอโดยตรงกับลูกคาในการขนสงสารเคมีไป ประเทศเพื่ อ นบ า น นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี ศักยภาพในการจัดหาสารเคมีและบรรจุภัณฑสาร เคมีดวย ซึ่งบริษัทมีแผนการใชเงินที่ไดจากการ เสนอขายหุนมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและการ ขยายธุ ร กิ จ ป จ จุ บั น บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น จำนวน 200 ลานบาท แบงออกเปนหุน สามัญ จำนวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเปนทุนที่ชำระแลว 160 ลานบาท


News Station

Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 6

TRUE สองประกาย วานนี้ราคาหุน TRUE เปดทำการที่ระดับราคา 2.34 บาท (เปนราคาต่ำสุดของวันดวย) ระหวางวันทำจุดสูงสุดที่ 2.44 บาท กอนจะยอลงมาปดที่ 2.38 บาท บวก 0.04 บาท หรือ 1.71% มูลคา ซื้อขาย 365.16 ลานบาท ทั้งนี้แมจะยังอีกหางไกลยอดดอยเดิมในปนี้ที่หุนเคยทำจุด สูงสุดที่ 2.66 บาท เมื่อชวงวันที่ 24-26 มิ.ย. ทวาปริมาณการซื้อขายที่หนาขึ้นชัดเจน รวมถึงมีการปรับ ขึ้นไดชัดเจนหลายวันติดตั้งแตตนสัปดาหก็นาจะพออุนใจไดวาภาพ การขึ้นคอยๆ ชัดเจนขึ้นทุกที ด า นนั ก วิ เ คราะห ท างเทคนิ ค บล.ฟ ล ลิ ป (ประเทศไทย) กลาววา สัญญาณราคาหุนมีโอกาสขยับขึ้นไดอีก โดยประเมินแนว ตานที่ 2.54 บาท และแนวตานถัดไปที่ 2.66 บาท สวนแนวรับอยูที่ 2.36 บาท และ 2.30 บาท ตามลำดับ กลยุทธลงทุนแนะซื้อ

www.tiscoetrade.com TRUE Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 124,314.80 Liabilities 111,675.12 Equity 11,251.04 Paid-up Capital 77,757.42 Revenue 15,657.37 Net Profit -131.07 EPS(Baht) ROA(%) 4.12 ROE(%) -47.45 Net Profit Margin(%) -0.84

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

631.28

-8.97

-1.40

453.08

-7.92

-1.72

969.10

-15.91

-1.62

175.89

-0.46

-0.26

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

19,148.72 261.98

19/08/09 16:59:50

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

4,274.55

4,616.00

-341.45

(22.32%)

(24.11%)

Foreign

3,048.58

3,675.57

(15.92%)

(19.19%)

11,825.58

10,857.15

(61.76%)

(56.70%)

Local Last Update

-626.99

+968.43

19/08/09

àÎŒÍ...

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 18/08/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

NA 1.62 1.45 NA 16,558.80

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 18/03/2552

5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ 2,345,359,356 1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด 2. บริษัท ยูนีค เน็ตเวิรค จำกัด

3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 4. บริษัท ไวด บรอด คาสท จำกัด 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

901,600,000

(33.14%) (12.74%)

679,902,300 (9.61%) 631,120,000

(8.92%)

410,976,690 (5.81%)

ที่สุดแหงความแนนอนคือความไมแนนอน ลบแลวบวก-บวกแลวลบเปนสิ่งธรรมดา แต ทามกลางความธรรมดาก็มีหุนหลายตัวที่ออกอาการไมธรรมดาไปแลว เริ่มกันดวย ESSO แรงเดนมา 2 วัน ซึ่งวันนี้ก็ยังไมเห็นเหตุผลที่หุนจะหมดแรง อยางไรก็ดี อยากเตือนใหคนที่เขาไมทายๆ ระหวังสัก หนอย เพราะถึงแมจะเชื่อมั่นเหลือเกินวา หุนยังนาสนใจ แตแกปการขึ้นคงจะไมมากนักอีกตอไปแลว (หมายถึงในระยะสั้นๆ นะ) สวนอีกตัวหนึ่งที่แรงแบบผลุบๆ โผลๆ ไปเมื่อวานนี้ก็ยังมี BLAND นานแลวนะ ที่ไมไดเห็นภาพแบบนี้กับหุนตัวนี้ จนกระทั่งเมื่อวานนี้ แรงดีตั้งแตชวงเชาตาม เทรนดหุนอสังหาฯ ทวาระหวางวันก็นับวา มีการแกวงขึ้นๆ ลงๆ หวาดเสียวพอตัวเหมือนกัน แตจนดวย คาที่สูงทำใหอุนใจไดวา รูปการนี้คงไมใชสงครามวันเดียวจบแนๆ กอนจากวันนี้คงอดกลาวถึง GLOBAL ไมได การปดเทรดวันแรกดวยราคาต่ำสุด แถมทั้งวันก็ ไมสามารถยืนเหนือจองที่ 2.55 บาท ไดเลย แบบนี้ใหคำจำกัดความไดคำเดียวสั้นๆ คือ “เฮอ...”


News Station

Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 7

สงออกก.ค.เริ่มฟนพาณิชยปรับเปาทั้งป-10% ออมสินตั้งกองทุนบริหารพอรตหุนQ4/52ปนี้ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ตัวเลขการสงออกเดือนก.ค.2552 ติดลบ 25.7% ลดลงจากเดือนมิ.ย. ที่ติดลบ 25.9% โดยคิดเปนมูลคา 12,908.3 ลานเหรียญสหรัฐ สูงสุด ในรอบป นี้ และหรื อ เมื่ อ เที ย บกั บ ชวงเดียวกันปกอนสูงขึ้น 600 ลาน เหรียญสหรัฐ สวนการนำเขาเดือน ก.ค.ติ ด ลบ 32.5% เพิ่ ม ขึ้ น จาก เดือนมิ.ย.ที่ติดลบ 29.3% มีมูลคา 12,202.2 ลานเหรียญสหรัฐ สำหรั บ การส ง ออกใน ระยะ 7 เดื อ นแรกของป 2552 (ม.ค.-ก.ค.) ติดลบ 23.9% มีมูลคา 81,115.3 ลานเหรียญสหรัฐ สวน การนำเขาชวง 7 เดือนแรก ติดลบ 34.9% มี มู ล ค า 69,418.0 ล า น เหรี ย ญสหรั ฐ ส ง ผลให ดุ ล การค า เดื อ นก.ค.2552 เกิ น ดุ ล การค า 706.0 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ เมื่ อ คิ ด เปนรูปเงินบาทเกินดุลการคามูลคา 19,311.8 ลานบาท และ 7 เดือน แรกของป เกินดุลการคา 11,697.4 ลานเหรียญสหรัฐ “ในช ว ง 5 เดื อ นที่ เ หลื อ ของปนี้ มูลคาการสงออก จะเฉลี่ย ตอเดือนเกิน 13,000 ลานเหรียญฯ แน น อน เพราะว า ขณะนี้ เ ริ่ ม มี สั ญ ญาณว า โรงงานผลิ ต ชิ้ น ส ว น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พิ่ ม คนงานเข า มา ทำงานมากขึ้ น สิ น ค า เกษตรมี แนวโน ม ส ง ออกที่ ดี ทั้ ง ยางพารา มันสำปะหลัง ขาว อีกทั้งรัฐบาลมี

นโยบายสนั บ สนุ น มาตรการทาง ด า นการเงิ น ดั ง นั้ น เชื่ อ ว า การส ง ออกทั้ ง ป นี้ จ ะติ ด ลบลดลงอยู ที่ ประมาณ 10-18% ซึ่งคาดการณ เดิมที่ 15-19% ซึ่งต่ำกวาหนวยงาน อื่นในประเทศไทยประมาณการไว ว า จะติ ด ลบถึ ง 20%” ปลั ด กระทรวงพาณิชย กลาว

ดร.พิ ชิ ต อั ค ราทิ ต ย กรรมการผูจัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) เป ด เผยว า บริ ษั ท ฯอยู ระหวางการศึกษาการจัดตั้งกองทุน รวมเพื่อบริหารพอรตการลงทุนใน หุนของธนาคารออมสิน โดยตาม หลั ก การแล ว แนวทางการจั ด ตั้ ง กองทุ น ดั ง กล า วจะเป น ลั ก ษณะ

เดียวกับการจัดตั้งกองทุนรวมออม สิ น 1 โดยตั้ ง เป า หมายว า ภายใน ไตรมาส 4/52 จะไดขอสรุปถึงราย ละเอียดการจัดตั้ง การและบริหาร กองทุ น ดั ง กล า ว ซึ่ ง ป จ จุ บั น อยู ระหว า งหารื อ กั บ ธนาคารออมสิ น เกี่ ย วกั บ มู ล ค า ของกองทุ น โดย กองทุ น รวมเดิ ม มี มู ล ค า สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ห รื อ NAV ประมาณ 7 แสน ลานบาท ผลตอบแทนไมต่ำกวา 3% ทั้ ง นี้ ผู บ ริ ห ารธนาคาร ออมสิ น ระบุ ว า เตรี ย มที่ จ ะลด พอรตการลงทุน โดยตัดขายหุนที่ ส ว นใหญ รั บ ซื้ อ จากกระทรวงการ คลั ง ประกอบด ว ย บมจ. ปตท. (PTT) บมจ.อสมท (MCOT) บมจ. ไอาร พี ซี (IRPC) และ บมจ. การบินไทย (THAI) ซึ่งมีมูลคารวม ประมาณ 3 หมื่นลานบาท โดยหุน ดังกลาวใกลจะหมดระยเวลาหาม การซื้อขาย (ไซเลนตพีเรียด) โดย ธนาคารฯ ระบุ ว า ป จ จุ บั น มี ส ภา คลองสูง จึงไมจำเปนตองแบกรับ ภาระขาดทุนจากการถือหุนบจ. ซึ่ง ธนาคารจะหันไปใหความสำคัญใน ตลาดตราสารหนี้แทน และไดตั้งให MFC เปนผูบริหารพอรตการลงทุน โดยตั้งเปนกองทุน โดยวางแนวทาง ขายหุ น บางส ว น และอาจเก็ บ บางสวนไวเพื่อรอรับเงินปนผล ธนาคารออมสิน ถือหุนใน อสมท ทั้ ง สิ้ น 78 ล า นหุ น หรื อ 11.48% ใน IRPC จำนวน 9.5% และการบินไทย จำนวน 46 ลาน หุน หรือ 2.7%

S&Pใหเรทติ้งไทยอันดับ3รองจากสิงคโปร-มาเลย

นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ผู อ ำนวยการสำนั ก งานบริ ห ารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปดเผย วา การวิเคราะหเครดิตของประเทศ ไทยในรู ป แบบ ASEAN Scale Rating เปนครั้งแรกโดย S&P’s ไดจัด อั น ดั บ เครดิ ต ตราสารหนี้ ร ะยะยาว สกุลเงินบาท (Long - term Local

Currency Rating) ในรู ป แบบ ASEAN Scale Rating ที่ ร ะดั บ axAA- ซึ่ ง อยู ใ นระดั บ ที่ มี ค วาม สามารถสูง (STRONG) ในการชำระ หนี้คืนตามขอผูกพันทางการเงินเมื่อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศสมาชิ ก อา เซียนอื่นๆ และระดับเครดิตตราสาร หนี้ ร ะยะสั้ น สกุ ล เงิ น บาท (Short -

term Local Currency Rating) ที่ ระดับ axA-1 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นอื่ น ๆ รวม 7 ประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีอันดับ เครดิ ต สู ง เป น ลำดั บ ที่ 3 รองจาก ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ตาม ลำดั บ โดยอั น ดั บ เครดิ ต ดั ง กล า วมี

ความสอดคล อ งกั บ ระดั บ เครดิ ต ตราสารหนี้ ร ะยะยาวและระยะสั้ น สกุลเงินบาท (Long term/Short term Local Currency Rating) ในรูป แบบ Global Scale Rating ซึ่งอยูที่ ระดั บ A-/A-2 โดยมี แ นวโน ม ของ เครดิตในระดับที่เปนลบ (Negative Outlook)


News Station

Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 ไทยซัมซุงยอมจ่าย TWZ เปนเงิน 52 ล. ไกล่เกลีย่ คดีฟองร้องผิดสัญญา รับรูQ้ 3/52 แหลง ขา ว บมจ. ทีดับ บลิวแซด คอร ปอเรชัน่ (TWZ) เปดเผยวา บริษทั ไทยซัมซุง อิเล็คทรอนิกส จำกัด ไดทำการจายคาเสียหายเปน เงิน 52 ลานบาทใหบริษทั แลวในวานนี้ (19 ส.ค.) หลัง ศาลนัดไกลเกลีย่ ในกรณีบริษทั แซมคอร ปอเรชั่น จำกัดในเครือ TWZ ไดสิทธิเปนผูจั ดจำหนายโทรศัพท มือถือแบรนดซมั ซุงรายเดียวในไทย ตอมาไทยซัมซุงฯ ทำผิดสัญญาดังกลาว เปนเหตุใหแซมฯ ไดรบั ความ เสียหายเปนเงินเบืองต ้ น 63 ลานบาท “ทุก คดีตา งฝา ยตา งเลิก รากันไป ซึง่ แคชเชียรเช็คที่ไดมาก็เขาบัญชีบริษทั แลว ก็รบั รู ในไตร มาส 3 นีเลย” ้

PRANDA เห็นแววรายได้ ปน ลดลง 15% ี้ นางสุนัน ทา เตีย สุว รรณ ประธาน การเงินกลุม บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่ (PRANDA) เปดเผยวา รายได ในปนนี้ า จะลดลง 15% จากป กอน พรอมคาดอัตรากำไรขัน้ ตน ปนนี้ า จะอยูที่ 35-38% เพิ่ม ขึน้ จากปกอ นที่ 32% เนือ่ งจาก บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการดานตนทุนไดดีขนึ้ และ เนนการผลิตสินคาทีม่ มี ารจนิ้ ทีด่ ี สวนกำไรสุทธิปน คาดใกลเคี ี้ ยงกับปกอ น ที่ 300 ลานบาท “ปนรี้ ายไดคงลดลง แต ในปหนาตลาด ทองทีเ่ คยลดลงในปนจะเริ ี้ ม่ กลับมาดีขนึ้ และทำ ใหยอดขายของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อยางแนนอน”



“ลุนทดสอบ 69 บ./ก.ก. หลังน้ำมัน-เงินเยนหนุน” นายเรวัฒน์ เย็นใจ ผูจ ดั การฝายวิเคราะห บริษทั แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จำกัด RSS3

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 448 สัญญา สถานะคงคาง 2,015 สัญญา - ปด 67.20 บ./ก.ก. ลดลง 0.30 บ. (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53)

ปจจัยบวก- น้ำมันมีแนวโนมทดสอบ 70 เหรียญ - พืน้ ทีย่ างของไทยเริม่ มีฝนตก อาจทำยางเขาตลาดเบาบาง ปจจัยลบ - ราคายางยัง ยังหาฐานใหม - เงินเยนยังเคลือ่ นไหวในระดับแข็งคา - นักลงทุนบางสวนรับรูร าคาน้ำมันทีร่ ะดับ 68-70 เหรียญไปแลว กลยุทธ์ - เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนมี.ค.53) - แนวรับ 66 บ./ก.ก. - แนวตาน 69 บ./ก.ก.

หน้า 8

GLOBAL ปดต่ ำจองกว่า 9% ผูสื อ่ ขาวรายงานความเคลือ่ นไหวราคา หุน บมจ. สยามโกลบอลเฮาส (GLOBAL) ซึง่ เขา ซือ้ ขายวานนีเ้ ปน วัน แรก พบวา ราคาหุน เคลื่อ นไหวต่ ำกวา ราคาไอพี โ อที่ 2.55 บาท ตลอดการซือขายทั ้ งวั ้ น ทังนี ้ ้ ราคาหุน ปรับเพิม่ ขึน้ สูงสุดของวันที่ 2.52 บาท และราคาปรับลดลงต่ ำสุดที่ 2.32 บาท ซึง่ เปนราคาปดการซือขายดวย ้ ขณะทีม่ ลู คา การซือ้ ขายอยูท ี่ 300.24 ลานบาท โดยคิดเปน ระดับต่ ำจากราคาไอพีโอ 0.23 บาท หรือลดลง 9.01%



“ยังติดแนวรับ 440 จุด หาจังหวะเขาซื้อได” นายพงศ์ภทั ร สิรพ ิ พ ิ ฒ ั น์ ผูช ว ยผูจ ดั การ บริษทั หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 11,477 สัญญา สถานะคงคาง 25,487 สัญญา - ปด 443.30 จุด ลดลง 8.20 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก- มีลนุ รีบาวน เพราะยังยืนเหนือ 440 จุด ปจจัยลบ - จีนยังไมมมี าตรการกระตุน ตลาดหุน ทีป่ รับลงแรงในชวงนี้ - ตัวเลขขอรับสวัสดิการของสหรัฐฯ มีแนวโนมพุง ขึน้ สะทอนเศรษฐกิจทีย่ งั ตกต่ำ - ในประเทศยังไมมขี า วดี - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 626.99 ลานบาท กลยุทธ์ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 440 จุด ถัดไป 430 จุด - แนวตาน 452 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 448 -437 จุด แนวตาน 461 จุด


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

TSTH อนาคตไกล-รับอานิสงส เมกะโปรเจ็กเกิด บมจ. ทาทา สตี ล (ประเทศไทย) (TSTH) ถือวาเปนหุนดาวเดนในกลุมเหล็ก ซึ่ง กำลังเปนที่จับตามองจากนักลงทุน โดยเฉพาะ ผลประกอบการในอนาคตที่นักวิเคราะหจาก หลายคายตางออกมาคาดการณวามีโอกาส เติบโตอยางตอเนื่องหากโครงการเมกะโปรเจ็ก มี ค วามคื บ หน า หรื อ มี ก ารลงทุ น อย า งเป น รูปธรรม ซึ่ง TSTH คงเตรียมรับผลดีแบบเต็ม เม็ดเต็มหนวยอยางแนนอน สวนผูบริหารของบริษัทดังกลาวออก มาระบุ ถึ ง แผนการลงทุ น ในระยะยาวว า คง ตองหาโอกาสการลงทุนใหม ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานวัตถุดิบ เชนการศึกษา ความเปนไปไดในการทำเหมือง Coking Coal ที่จะใชสำหรับ Mini Blast Furnace รวมถึงมี เปาหมายการขยายกำลังการผลิตเปน 50 ลาน ตัน/ป ใหไดภายในป 2558 จากป 2548 ที่มี กำลังการผลิตอยูที่ประมาณ 5 ลานตัน/ป ใน ขณะที่ปจจุบัน TSTH มีกำลังการผลิตอยูที่ 1.2 ลานตัน/ป และปนี้ตั้งเปาเพิ่มกำลังการผลิต เปน 1.4 ลานตัน/ป สถาบั น วิ จั ย นครหลวงไทย ออกบท วิเคราะหเกี่ยวกับหุน TSTH โดยระบุวาแมยัง ไมเห็นสัญญาณของการฟนตัวของกำลังซื้อใน ประเทศ แตการลดกำลังการผลิตของคูแขง ทำ ให TSTH มีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นเกินกวา 40% ประกอบกั บ งบกระตุ น เศรษฐกิ จ จาก รัฐบาลที่จะเริ่มเขามาตั้งแตเดือน ส.ค. 52 คง ทำให ส ามารถขายเหล็ ก ทรงยาวเฉลี่ ย ไม ต่ ำ

กวาเดือนละ 9 หมื่นตัน และปริมาณขายทั้งป คาดวาจะปรับขึ้น 5% หรือ 1.2 ลานตัน จากป กอนที่ขายได 1.1 ลานตัน สวนราคาเหล็กคาดวาจะเคลื่อนไหว ที่ระดับ 16-20 บาท/ก.ก.ในชวงปนี้ และจะ ปรับขึ้นเกินกวา 20 บาท/กก. ในป 2553 หลัง จากผานจุดต่ำสุดไปแลว ประกอบกับเริ่มมีคำ สั่งซื้อจากโครงการขนาดใหญของรัฐบาลคงทำ ใหสวนตางระหวางราคาขายและตนทุนยังยืน สู ง กว า 7 บาท/กก. ฉะนั้ น Gross Profit Margin ในป นี้ จึ ง มี แ นวโน ม ปรั บ ตั ว ขึ้ น จาก 3.73% ในปกอนเปน 13.15% และสงผลตอ เนื่องให TSTH มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 1,526 ลานบาท จากปกอนที่ทำได 81 ลานบาท จึง ปรับราคาเหมาะสมขึ้นเปน 2.12 บาท/หุน จาก เดิม 1.70 บาท/หุน และแนะนำซื้อเก็งกำไร บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะหวา TSTH มีโอกาสไดรับผล บวกจากการฟ น ตั ว ของธุ ร กิ จ หลั ง Mega Project ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต ต.ค.-ธ.ค.52 เปนตน ไป นอกจากนี้ยังมีสัญญาณบวกจากปริมาณ การขายที่สูงขึ้น ฉะนั้นราคาขายเหล็กกอสราง ควรจะปรับตัวดีขึ้น ตามราคาวัตถุดิบเศษเหล็ก ที่ปรับตัวขึ้นมาแลว สวนเตาหลอมใหมขนาด เล็กไดเริ่มทำการผลิตไดแลวตั้งแตเดือน ส.ค. ดังนั้นบริษัทจะสามารถลดตนทุนไดอีก คงชวย เพิ่มอัตรากำไรขั้นตนไดดี จึงแนะนำนักลงทุน ซื้อ โดยใหราคาเปาหมายไวที่ 2.06 บาท/หุน บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินวา TSTH

เปนหุนที่มีศักยภาพ เนื่องจากเปนผูผลิตเหล็ก เสนรายใหญสุดของประเทศ ซึ่งมีทั้งเตาหลอม และโรงถลุ ง เหล็ ก ขนาดย อ ม (Mini Blast Furnace) ประกอบกับคาดวากำไรชวงที่เหลือ ของปจะพลิกมาโดดเดนจากราคาเหล็กที่ปรับ ขึ้น จึงปรับราคาเหมาะสมขึ้นเปน 2.10 บาท/ หุน จากเดิม 1.80 บาท/หุน บนฐาน P/E ป 53 ที่ 10 เทา สวนกลยุทธการลงทุนแนะนำซื้อเมื่อ ออนตัว วานนี้ TSTH ปดทำการที่ราคา 1.70 บาท


Investment Society Station หน้า 10

Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

Lifestyle & Knowledge Station

อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย

หลายตอหลายคนเรียกชื่อสถานที่แหงนี้วา “วัดสรพงษ” แตจริงๆ แลวชื่อเรียกที่เปนทาง การอยางถูกตองคือ อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ซึ่งกอตั้งโดยแรงศรัทธาของ สรพงษ ชาตรี ที่ แ ห ง นี้ ดู ไ ปแล ว จะเรี ย กว า วั ด ก็ เ กื อ บจะได ใ นเชิ ง รู ป ลั ก ษณ ภ ายนอก อี ก ทั้ ง ความ กวางขวางและทิวทัศนก็ยิ่งทำใหผูหลั่งไหลกันมาในทุกวันหยุดไมขาดสาย หากวางๆ ใครผาน โคราชก็ลองแวะเวียนไปบางก็นาจะเขาที

ตารางแสดงการจัดอันดับ ผูชนะประจำเดือน 5 อันดับเเรก (ประเภทสิงหทดลองสนาม) ประจำเดือนที่ 2 วันที่ 01/08/2552 - วันที่ 31/08/2552

ตารางแสดงการจัดอันดับ ประจำรายการแขงขัน (ประเภทสิงหทดลองสนาม) สูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 19/08/2552

หนวยเปนบาท

หนวยเปนบาท

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ อัตราการเจริญเติบโตของ (NAV) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ อัตราการเจริญเติบโตของ (NAV) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับ สัปดาห์ก่อน (%NAV Change)

1. nopninejan 8,390.4121 107.7963% 2. maoc 2,319,296.5246 75.5283% 3. net147 1,488,202.4236 57.6612% 4. thiva5999 1,474,975.4556 34.5840% 5. help 1,270,781.1674 34.0442%

1. maoc 2. gum-bie 3. bestsuke 4. mdtanud 5. net147

2,319,296.5246 1,760,578.9824 1,618,534.6724 1,549,564.2364 1,488,202.4236

131.9297% 76.0579% 61.8535% 54.9564% 48.8202%

หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับเปนขอมูลอยางไมเปนทางการ หากมีอันดับที่เทากันจะตองผานการพิจารณา และรับรองผลจากคณะกรรมการการแขงขัน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด อางอิงจาก http://click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/RankingSummary.jsp


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

Professional Station

หน้า 11

“อภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์” ..เสือหนุมแหงวงการ Future

(ตอนที่ 9)

เตรียมเพิ่ม selling agent หลังจากพนชวงนี้ฐานเริ่มแนนก็จะเนนลูกคาทางดานทองคำมากขึ้น ถัดไปก็เนนลูกคาประเภท selling agent ตั้งขึ้นมาหาลูกคาแลวสงผานใหเรา จะหาเพิ่มขึ้นในอนาคต นี่คือกลยุทธ หรือทิศทางเดินของผม แตละโบรกเกอรก็มีกลยุทธไมเหมือนกัน บางแหงก็เนน selling agent จำนวนมาก ขณะที่บริษัทของเรามีแค 1-2 แหง แตในสิ้นปตั้งเปาไว 10 แหง ถามวางายหรือไม..ก็ไมงายทีเดียว แตถาโดยรวมๆ ก็ไมยาก แตผมพยายามหา selling agent ที่มีคุณภาพ จำนวนไมเยอะ เขาจะผูกปนโตไดเพียงที่เดียว คือ สงออรเดอรเพียงที่เดียว selling agent หาไม่ยาก..แต่จะหาที่มีคุณภาพยาก การเปน selling agent ตองขออนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกฎ และกติกาไมยาก แตการจะหา selling agent ที่มีคุณภาพไมงาย เพราะ เงื่อนไขกติกาไมเยอะ selling agent ตามกฎของ ก.ล.ต. ใหเฉพาะคนที่อยูใน

อุตสาหกรรมทองคำเทานั้น บริษัททั่วไปขางนอกไมได โดยเงื่อนไข คนที่จะมาเปน selling agent ตองเปนสมาชิกของสมาคมทองคำ หรือเปนสมาชิกชมรมผูคาปลีกทองคำ แนวโน้มระยะยาวทองคำยังเปนขาขึ้น ผมมองวาแนวโนมราคาทองคิดวาจะขึ้นไดตอเนื่องในชวง 1-2 ป จากนี้ เพราะคาดวาเงินดอลลารนาจะออนตัว มากกวานี้และ อาจจะมีบทบาทที่ลดลง แตระหวางทางอาจจะแกวงตัวสลับขึ้นลง สำหรับจุดสูงสุดคือเดิมประมาณ 1300 เหรียญ ผมคาดวาจะสราง new high ใหมได อนาคต Gold Future ยังไปได้อีกไกล สำหรับตลาดของ Future Market มองวาตลาดอนาคต คนจะเขามาเลนมากขึ้น วอลุมโตขึ้น เวลาที่เทรดจะขยายเพิ่มขึ้น และอาจจะมีคำวาออปชั่นในคำวา Gold Future ในอนาคต

ติดตามต่อฉบับหน้า

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

แนะนำซื้อ UST UST ประกาศผลประกอบการใน 2Q09A มีรายไดรวมอยูที่ 281 ลบ. ลดลง เล็กนอยที่ 4.0% QoQ และ 2.6% YoY โดย ร า ย ไ ด ที่ ล ด ล ง ม า จ า ก ร า ย ไ ด จ า ก ค า ธรรมเนียมในการขนถาย และรายไดคาเชา ซึ่งมีการปรับตัวลดลง 12.0% และ 17.9% YoY ตามลำดั บ เนื่ อ งจากการให บ ริ ก าร ขนส ง ทางรถยนต ล ดลงเพราะลู ก ค า ส ว น ใหญ มี ก ารเปลี่ ย นลั ก ษณะการขนถ า ยเป น แบบล็อตใหญมากขึ้นเพื่อลดตนทุนคาขนสง ลง นอกจากนี้บริษัทไดมีการปรับคาเชาจาก การคิดแบบรายเดือนเปนแบบคาเชาตอตัน เนื่องจากมองวาจะสามารถสรางรายไดไดดี กว า ตามปริ ม าณน้ ำ ตาลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในทาง กลับกัน UST มีรายไดจากการเก็บรักษาที่ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น 43% YoY เนื่ อ งจากได รั บ ผลดีจากการสงออกน้ำตาลในปนี้ชากวาป ก อ นซึ่ ง ทำให ร ะยะเวลาการจั ด เก็ บ สิ น ค า

Photo Release สมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคม นักวิเคราะหหลักทรัพย จัด SAA Forum หัวขอ “วิ เ คราะห ง บการเงิ น : กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท ใน ตลท.” โดยเชิ ญ รศ.ดร.วรศั ก ดิ์ ทุ ม มานนท อาจารย ค ณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และประธานคณะ กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชา ชีพบัญชีฯ เปนวิทยากร

Professional Station

ยาวนานมากขึ้ น ขณะที่ มี Gross Profit Margin (GPM) อยูที่ 24.0% ลดลงจากใน 2Q08A ที่ 29.4% เนื่องจากมีตนทุนในการ ให บ ริ ก ารของบริ ษั ท ย อ ยในประเทศจี น เพิ่มขึ้น สงผลให UST มีกำไรสุทธิเทากับ 28 ลบ. เพิ่มขึ้น 74.3% QoQ แตลดลง 36.6% YoY คาดวา ใน 2H09E ภาพรวมของ การขนสง และขนถาย (63.4% ของรายได รวม) จะมีการเติบโตขึ้นไดมาก เนื่องจากสต็ อกน้ำตาลจำนวนมากที่อยูในโกดังจะเริ่มมี การขนถายออกไปภายใน 3Q09E ประกอบ กับ UST ยังไดขยายประเภทสินคาที่จะขนสง และขนถ า ย เพื่ อ ชดเชยรายได ที่ ห ายไป บางส ว น ทั้ ง นี้ ค าดว า ผลประกอบการใน FY09E ของ UST จะยังคงเติบโตไดดี จาก ปริ ม าณน้ ำ ตาลในสต็ อ กที่ ยั ง ทรงตั ว อยู ใ น ระดั บ สู ง ซึ่ ง จะส ง ผลให มี ร ายได ค า

หน้า 12

บล.ซิกโก้ แนะนำ ”ซือ้ ” ราคาเหมาะสม 15.40 บาท

ธรรมเนียมขนสง และเก็บรักษาเพิ่มมากขึ้น ไดขณะที่ในสวนของสินคาอื่น ๆ เชน อาหาร สัตว และปุย มีแนวโนมที่จะเชาโกดังสินคา ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สงผลให คาดรายไดรวมอยูที่ 1,077 ลบ. เพิ่มขึ้น 9.3% YoY และคาดต น ทุ น รวมอยู ที่ 800 ลบ. เพิ่มขึ้น 12.6% YoY ตามปริมาณการขนสง และขนถายที่สูงขึ้น ทำใหคาดกำไรสุทธิอยูที่ 92 ลบ. เพิ่มขึ้น 16.7% YoY และคาดว า ผลประกอบการใน FY09E จะยั ง คงเติ บ โตได ดี ตามปริ ม าณ น้ำตาลใน สต็อกที่ยังทรงตัวอยูในระดับสูง ประกอบกับ UST มีการจายเงินปนผลอยาง ต อ เนื่ อ งและอยู ใ นระดั บ สู ง โดยคาดใน FY09E จะมี Dividend Yield อยูที่ 8.3% จึง ยั ง คงคำแนะนำ “ซื้ อ ” ราคาเหมาะสมที่ 15.40 บาท โดยอิง Prospective PER ที่ 6.5 เทา


Gossip Station

Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 13

Í‹Òà¾Ô觷ŒÍ สวั ส ดี กั บ วั น พฤหั ส บดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 คะที่รัก..อยาคะ..อยาง เพิ่งหอเหี่ยว แหม!!! ตลาดหุนไทยของเรา ยังไงพื้นฐานไมเปลี่ยนคา...เมื่อ วานก็ลงมานิดๆ หนอยๆ สวนที่ ตางชาติขายนะ..มันก็ตองมีบาง อ ะ ..ก็ เ ค า ซื้ อ สะสมมาตั้ ง นาน แลวนา เปดโอกาสใหเคาขายทำ กำไรมั่ ง ดี๊ ? ?? ...ส ว นปฏิ ทิ น หุ น วั น นี้ คื อ วั น “เต็ ง อิ่ ว ” ท า นว า ... บรรยากาศทั่วไปดีปานกลาง การ มงคลใดๆ ถาไมจำเปนอยาทำใน ชวงนี้จะดีกวา ธุรกิจวันนี้ปกติเปน สวนใหญการทำงานที่ช่ำชองจะได ผลมากกวางานใหมที่ไมถนัด การ ดำเนินชีวิตประจำวัน หากทานมัก พบแตโชคลาภวนเวียนหรือมีสิ่งทำ ใหเกิดชีวิตชีวาก็ควรระวังเรื่องหลง ระเริ ง เพื่ อ กั น กระทบกระเทื อ นต อ ธุรกิจของทาน เด็กเกิดวันนี้เปนคน เกงกลารอบรูทั่วดาน การเรียนการ ศึกษาก็จะล้ำหนาคนอื่นทำงานหา เลี้ยงชีพก็จะเดนกวาใครๆ ตอนนี้ถาพี่ๆ มาถามสต รอบเบอร รี่ ว า จะลงทุ น ตั ว ไหน ดี . ..ถ า เป น ตั ว คนสวยล ะ ก็ ข อบ อกวา รอและดู...ภาษาอังกฤษ เคาพูดวา wait and see คะปา ขา... ไมวาจะเปนหุนเล็กหุนนอย หรื อ ว า หุ น บิ๊ ก แคป...เพราะว า สถานการณตอนนี้ดูเหมือนวาฝุนที่คละคลุงมี สิ ท ธิ ทั้ ง เกิ ด ปะทุ ใ ห ม ากขึ้ น หรื อ ลดน อ ยถอย ลง..เปนไปไดหมดทุกทาง ฉะนั้นคนสวยก็คง จะเอาเวลานี้ไปทำการบาน...เฟนหาหุนเด็ดๆ เอาไวลงทุน ดีกวา...พอวางหนอยก็เดินเลนชิ ล..ชิ ล ช อ ปป ง และหาร า นอาหารสบายๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศใหเต็มอิ่มดีกวานะ

ตลาดรวมไม ค อ ยสดใสเท า ใดนั ก เมื่ อ วานนี้ SET INDEX ก็ปดลดลงไปตั้ง 8.97 จุด...เฮอ!!! คนสวยเอาใจชวยลุนเกินรอยเลยคะ...เพราะที่ นี่ เ จ ง อยู แ ล ว ทั้ ง ผู บ ริ ห าร+ที่ ป รึ ก ษาทาง การเงิน+อันเดอรไรท เมื่อตลาดพลิกกลับ มาคงได เฮ..เย..เย..กันแนนอนคะ

เพราะฝมือของ “พี่โต-วิชา โตมานะ” ไมมี ผิดหวัง ...FA มือทองอีกคนคะ สวนที่เปดขายไปแลววันแรก บมจ. เซาทเทิรนสตีล หรือ 2S ปรากฏวากระแส แรงสุ ด ๆ ขายดิ บ ขายดี . ..........อย า งที่ ซูดดดดดดดดด แบบนี้ตองยกความดีให กับ “ชูพงศ ธนเศรษฐกร” อันเดอรไรทขงเบง หรื อ อั น เดอร ไ รท มื อ ทอง หรื อ อั น เดอรไรท 100% ไมวาจะใชชื่อไหนก็ เจ ง ทั้ ง น า น....เรื่ อ งภาวะตลาดที่ ผันผวนเฮียบอกวา สบาย..สบาย..ไมมี อะไรต อ งกั ง วลเลยแม แ ต น อ ย ดู แ ค เปดจองซื้อวันแรกก็จองลนกันจนหุน ไมพอขายแลว... เพราะงั้นพี่ๆ ก็ไมตอง กังวลแลวคะเขาเทรดเมื่อไหรก็ ส.บ.ม. (สบายมาก) 5555

?

ย า ก เ ห ลื อ เ กิ น ที่ จ ะ เ ห็ น Gold Futures ชวงนี้เขียวสดใส เพราะตลาดทองไมมีขาวจริงๆคะ หา ยังไงก็หาไมเจอ ไมเชื่อก็ลองดูหุนซิคะ ถูกขายออกมากันถวนหนา แถมเสน เทคนิคทองโลกเองก็ยืน 940 เหรียญ ไมได ทาง KGI ก็บอกสตรอเบอร รี่ ว า หากจะเล น ช ว งนี้ รอราคา รีบาวน แลวไปดักขายแถวแนวตาน นาลุนที่สุด แตมาเลนในสัญญาเดือน ตุลาฯ ไดแลวนะคะ เพราะสัญญาเดือน สินคาเคานับวันหมดอายุกันแลว แนวรับ 15,250 บาท แนวตาน 15,390 บาท

www.scbonline.com

วั น นี้ มี น อ ง ใ ห ม ที่ จ ะ เ ป ด ตั ว แถลงขาวเขาตลาด เอ็ม เอ ไอ อีก 1 ราย... บมจ.เกียรติธนา ขนสง สตรอเบอรรี่แอบไป สืบราชการลับมาใหเรียบรอยแลวคะ..พื้นฐาน ไมตองหวง..ยอดเยี่ยม ทั้งในเรื่องของการสราง ผลกำไรดีตอเนื่อง หนี้สินตอมาก มีการเติบโต มาทุกป . .แมวาปไหนจะมี วิกฤติก็ยังโตได ที่ สำคั ญ มี ป น ผลดี ด ว ยแหล ะ ...ส ว นผู บ ริ ห ารก็ เมื่อวาน GLOBAL ที่เขาซื้อขาย เจง...ฝมือชั้นหนึ่ง..ฝปาก..ก็ชั้นหนึ่ง ผนึกกับ วันแรก..ปดที่ 2.32 บาท...เอาคะ...ใจเย็นๆ บล.ฟลลิป...ที่รับหนาที่เปนที่ปรึกษาทาง พื้ น ฐานของเค า เยี่ ย มอยู แ ล ว ..แต ว า เพราะ การเงิ น ชั ว ร ! !!สบายใจหายห ว งได เ ลย

ไดเวลาเฉลยคำถามที่ถามไปวา หุน อะไรชื่ อ ย อ แปลความหมายแบบ แถกๆ ไดวา ทีวีเปนไขเจ็บคอ? คำตอบก็คือ TVI หรือ ประกันภัย ไทยวิวัฒน ต อ กั น เลยกั บ ป ญ หาหุ น ฮาเฮประจำ วันนี้..มาทายกันคะ ถามวา หุนอะไรชื่ออาน อ อ ก เ สี ย ง เ ห มื อ น นั ก ร อ ง ห ญิ ง ร ะ ดั บ โกอินเตอรซึ่งปจจุบันกำลังมีผลงานกับคาย Sony music ? คำใบ มีอักษรยอ 4 ตัว กิจการทำเกี่ยว กับของแข็งๆ แข็งเปนเหล็กเลยทีเดียว คำเฉลยจะเปนอะไรติดตามฉบับ พรุงนี้.....


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ วันนี้คาด วาจะแกวงตัวขึ้น-ลง เนื่องยังไมมีปจจัย ใหมๆ เขามากระตุนบรรยากาศการลงทุน อยางชัดเจน รวมถึงสต็อกน้ำมันมีการปรับ ตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะสงผลใหราคา น้ ำ มั น ในวั น นี้ (20 ส.ค.) ปรั บ ตั ว ลดลง กลยุ ท ธ ก ารลงทุ น แนะเก็ ง กำไรระ ยะสั้ น โดยรอซื้อเมื่อดัชนีฯอยูระดับแนวรับที่ 620 จุด โดยประเมินแนวรับไวที่ 620-625 จุด สวนแนวตานประเมินไวที่ 635 จุด

ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนี้ นา จะเคลื่ อ นไหวในลั ก ษณะผั น ผวน ตาม ตลาดหุ น ต า งประเทศโดยเฉพาะตลาด หุนสหรัฐฯ และเอเชีย รวมถึง ราคาน้ำมัน ดิบในตลาดโลก ตลอดจนการลงทุนของ ตางชาติ ดังนั้นจึงแนะลงทุนชวงสั้น โดย มีกรอบการลงทุนแนวรับที่ 620-625 จุด สวนแนวตานใหไวที่ 637-639 จุด

หน้า 14

ประเมินทิศทางตลาดหุนในวันนี้ (20 ส.ค.) มีโอกาสแกวงตัว เพราะอยูใน ชวงของการปรับฐาน เนื่องจากหมดชวง ของก ารปร ะกาศ งบไต รมาส 2/25 52 ของบ ริ ษั ท จดทะ เบี ย น ขณะ เดี ย วกั น เศรษฐกิจ สหรัฐฯ ยังมีความเสี่ยงในแง ของก ารฟ น ตั ว จะเป น ไปใน ทิ ศ ทางใ ด ประเด็นที่ตองติดตาม คือ การโยกยาย เม็ดเงินของตางชาติ เพราะปจจุบันมีแรง ขายออกมาอยางตอเนื่อง สะทอนถึงการ ปรับพอรตการลงทุนของตางชาติ และ ถือเปนความเสี่ยงที่นักลงทุนตองติดตาม

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2552

Data Station

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

กลุ่มธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หน้า 17


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 21

กลุ่มทรัพยากร (RESOURC)

กลุ่มบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 23

กลุ่มเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

08.00 สสส. รวมกับเครือขายนักวิชาการและภาคประชาชน จัดเวทีนโยบายสาธารณะ

เพื่อสรางอารยะประชาธิปไตย เรื่อง “การปฏิรูประบบเกษตรกรรมและพัฒนาสิทธิ เกษตรกร” โรงแรมหลุยซ์ แทรเวิร์น

08.30 ฮิตาชิ ดาตา ซิสเต็มส จัดงานใหญประจำป 2009

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ 08.30 Invitation to the mini-conference “Options Trading Strategies for the SET50 Index” The Stock Exchange of Thailand Building 09.00 อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Thai GIS User Conference

ครั้งที่ 14 “GIS for Digital Society” ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 10.00 ยูนิลีเวอร แถลงขาวแนะนำ “กลุมธุรกิจยูนิลีเวอร ฟูดโซลูชั่นส และสถาบันอาหาร ยูเอฟเอส คิวลินารี โซลูชั่นส” อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

11.00 บั๊ก แอนด บี เชิญรวมสัมผัสประสบการณความอรอยใหมลาสุดจาก บั๊ก แอนด บี

กับเมนู “เจ ไมจำเจ เมนูสุขภาพจากดอกผักพื้นเมือง” บั๊ก แอนด์ บี สาขา สีลม

12.30 สภาอุ ต สาหกรรมฯ ร ว มกั บ สมาคมอาเซี ย น - ประเทศไทย จั ด สั ม มนาใหญ

“ประชาคมแหงโอกาส...ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” กระทรวงการต่างประเทศ

13.00 มูลนิธิ เพื่อพัฒนาการบริบาลผูปวยเบาหวาน รวมกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร จัด

งานแถลงขาว เรื่อง “กรุงเทพ...มหานครเสี่ยงไมเบา เบาหวาน” ห้องประชุมเทพธารินทร์ แกรนด์ ฮอลล์

13.30 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย แถลงขาวงานมหกรรม “โครงการฟาสดใส

คนไทยยิ้มได” ครั้งที่ 4 ร้านอาหาร ครัววังหน้า

13.30 ตลท. ฟงการนำเสนอขอมูลการดำเนินงานของโครงการใหเงินทำงานผานกองทุน

รวม และแผนงานครึ่งปหลัง ศูนย์การค้าสยามพารากอน

13.30 สวทช. จัดงานเสวนา “แผนการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ระดับ

โรงงานขนาดใหญ และความเสี่ยงจากการใชวัคซีน” อาคาร สวทช. 14.00 เฮงเค็ล (ประเทศไทย) เปดตัว Essential Looks Autumn & Winter 2009 ชั้น 35 ดิ ออฟฟสเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์

14.00 อาวียองซ เปดตัวผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพอรเฟค เรเดียนซ โรงแรมโอเรียนเต็ล

15.30 บมจ.เกี ย รติ ธ นา ขนส ง จั ด งานแถลงข า ว “แผนการเข า จดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai)” ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Disclaimer

หน้า 27

ผูจ้ ดั ทำ บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-- พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-- เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน-- -ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-- ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

สนใจติดต่อโฆษณา

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552

หน้า 28

รายชื่อผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “ชุมนุมปราชญ์หุ้น ครั้งที่ 2” ในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.อาคาร ทิปโก้ ชั้น 5 ห้อง Auditorium ถ.พระราม 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Bhanaphan Chaiduangrudeeporn Bundit Metoonlert Chairat Kovitchindachai Chalida Thapanasakunvong Chavalit Praweenworakul Kumnueng Praweenworakul Manoch Suwanasri Nattachon Lee Paktaranart Ruankaew Pijarn Boonnam Shanisara Sermhirun Surin Tangkarattanakul Wuthipong Pataraphitakpong กนกพล ฤกษถนอม กมลรัตน ตาลทิพย กรองแกว อภิชนาพงศ กฤตพล รัตนปรีชาชัย กอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ กิตติพงศ จรรยารักษสกุล กิตติภพ วัชรวสุนธรา กุสุมา พิชัยอุตกฤษฎ เกรียงไกร สืบสินไชย โกมุท หงษสถิตยพงษ ขนิษฐา กำเหนิดงาม จตุพล นามโลมา จักรินทร เรืองไทย จันจิรา จูฑะศร จารุณี เรืองไทย จิณพักต พรพิบูลย จิรวัฒน ปานผอง ชนิดา คลองผจญกิจ ชนิสรา เสริมหิรัญ ชยุต เชาวสมภพ ชลิดา ฐาปนสกุลวงศ ชัชนี เจวาภัทรกุล ชัยรัตน ถิโรภาส ชาญชัย ทองเจริญ ชาญศักดิ์ เต็มพานิชย ชาลิสา สุวรรณสาร ชูชาติ เจตนาเชี่ยวชาญกิจ ฐิติ แซเอี๊ยก ฐิติพงศ กำพุสิริ ฐิติพันธ ภูมิตั้งคีรี

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

ณฐนน บังวรรณ ณัฐธวิชช จันทรสวาง ณัฐภัทร วิเศษศิริ ดวงรัตน กุลเทพพิชัย ดวงรัตน บวรกุล ทนงศักดิ์ ลีลาสาธิตกุล ทัศนจิต หวังไพบูลยกิจ ทิพวรรณ ลิ้มสมบัติอนันต ธนพัต คุรุหงษา ธนิตย ไพบูลย ธวัฒนชัย สุดสายธง ธีรพงษ เจริญกิจไพบูลย นงลักษณ โชคพิทักษกุล นภาพร ญาณเวคิน นภาพร อนุรักษกมลกุล นฤชล วิวิธวรกิจ นฤชิต แตงสวน นฤมล ธนกิจวรบูลย นวลจันทร ภูมิวชิรางกูร นันทพล ฐานถิร นาวาเอก สุพจน คงศิริ นิฐารมย รุจิพงศ นิตยา แซเอี้ย นิภา สุภา นิมิตร ปถมวาลย บรรจง วราภรณ บังอร คงถาวร บุญชอบ แยมอุทัย บุญชัย สกุลบริสุทธิ์สุข บุญญวีร ศรีประเสริฐยิ่ง บุณณฎา เทพวรชัย เบญจพร สุขพงษ ประกิจ ลิขิตเลอสรวง ประพันธ คุมเมธา ประมวล ถนอมศรีมงคล ประวิทย ชนะอุดมทรัพย ปรีชา เหลืองอรามกุล ปานศิริ มงคลสังข ผองมารีน คงศิริ ผิน เดนสกุล พงศกร แจงประภากร พงษ บัวประดับกุล พรชัย ออนธรรม

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

พรณรงค ลิ้มปยวรรณ พรรณราย ปยวินิจฉัยกุล พิชยา ประมวลกิจจา พิพัฒน เทพรัสมี พิรัตน โพธิกนก พิสิษฐเกื้อ เอื้อวัฒนา พูนศักดิ์ วิทยปรีชากุล ภูมิชัย ยังทวีศักดิ์ ภูมินทร สิทธันต มนัสนันท สุรเลิศรังสรรค เมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ รชฎ สุมานนท รวง อริยรัชโตภาส รวีวรรณ อุรเคนทร รังสรรค กำเนิดชล รุงนภา เปยมบุญ รุงศักดื ปยศุภกิจ ฤทธิ์สิญจน เลิศพนาลัย ละมาด โรจนวลี วงศวริศ คุณพุฒิโพธิ์ วสันต พงษพุทธมนต วสันต สิงหเมธากุล วัฒนเดช วงศประยูร วันดี จิระณรงคศิริ วิชัย อริยรัชโตภาส วิรัตน กุลเวชกิจ วิรัตน พรจิราศิลป วิรัตน มหาพราหมณ วิวัฒน พวภิรมย วิสุทธิ เชี่ยวชาญธนกิจ วีณา วราโชติเศรษฐ วีรพล เหลืองอมรชัย วีรภัทร สุริยนนทรินทร วีรวุธ สุเมธนภิส วีรศักดิ์ องควาสิฎฐ วีระชาติ จันทรแจมแสง ศยามล วังธนะรุงโรจน ศราวดี วิชยาโณทัย ศรีอนงค สมสุข ศิรินทร ตันติพิทักษโชติ ศิริพรรณ วิริยะวงศชัย ศิริลักษณ รัตนวงศวิจิตร ศุจินพร ญาณเวคิน


Investor Station ฉบับที่ 191 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

ศุภกิจ เปยมบุญ ศุภชัย เกียรติธนะบำรุง สงวน งามวุฒิเวช สมชาย สุวรรณภัณฑ สมพร จิรวัฒนธรรม สมศักดิ์ คูเสริมมิตร สมิท ลีลารัตน สรรชัย ธนาชัยแสง สัมพันธ แจงเจนเวทย สาธินี ทัยสุวรรณ สายชล สิริวัฒนไพสาล สิริจิตร ตั้งตริยพงศ สิริพร รังสรรค สุชาดา ยงเกียรติพานิช สุณีรัตน เพชรบูรณ สุดา ดวงแกว

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

หน้า 29

สุทธิพร ณ ระนอง สุธีวรรณ ศรีอุปโย สุธีวัฒน เลิศอริยานันท สุนันท รัตนเพชร สุภลักษณ แสงวารี สุภาณี ติวะสุระเดช สุภารัตน อัครปฏิมา สุมณฑา อรามเรือง สุมาลี หุตะพรประเสริฐ สุเมธ ธีรานพ สุรชัย ศุภสัญญา สุรศักดิ์ สุขนาแซง สุฤทธิ์ สุนันทยานุวัฒน เสถียร ยังวิริยะกุล เสาวนีย ศิริมังคลานุรักษ เสาวนีย สายสรอย

แผนที่

แล้วพบกันที่งาน

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

เสาวลักษณ ขันธวิภาค อภิลักษณ พงศสุรเชษฐ อภิวัฒน ชัยประเสริฐ อมรรัตน เหลาบุญสุข อรพินท วงศสนานวุฒิ อัศวิน ตันติวิกัยการ อาคม ประเสริฐนิรันดร อาภากร เอี้ยงทอง อิชฌนอนนต ไทยอารี อุดม เปาทอง อุรัช ลีลาวศิน เอกชัย แซลิ้ม เอกธาดา วรหาญ เอกพงศ เหลืองวัฒนากิจ เอนก วุฒยวนิช

Investor_station 20 ส.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก อินเวสเตอร์ สเตชั่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you