Page 1

Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552 สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

5 5 6 7

โกลดแมนแซคสชี้น้ำมันขาขึ้นตามโภคภัณฑอื่น

ฟากปตท.มองอีก2-3ปยืนเหนือ80$

โกลดแมนแซคสกรุปอิงคแนะซื้อน้ำมัน ทองแดง และถั่วเหลืองใน ตลาดสิ น ค า โภคภั ณ ฑ ชี้ ร ะยะ 12 เดื อ นจะเป น ขาขึ้ น มี ค วามเสี่ ย งต่ ำ แนวโนมผลตอบแทนสูง ขณะที่ ปตท. พบความเปนไปไดที่สักวันน้ำมันจะ แตะ 100 ดอลลารตอบารเรล แตในชวง 2-3 ปขางหนาประเมินที่ระดับเหนือ 70-80 ดอลลารตอบารเรลกอน ต‡อหนˆา 3

News Station

โกเบสตีลลดการผลิตเหล็กอะไหลเรือลง10% มองขาม UMS หัวแถวใน mai THE BAY ธปท.-ก.ล.ต.-กรุงไทย ไขขอรองเรียน

9

Dynamic Station

10

ธรรมเทนเมนท

12

Professional Station

13

Strawberry

14

มองหุˆนจากเซียน

15

Data Station

KSL มัน่ ใจทัง้ ปโต 10% ตามเปา หลวงปูขาวเลาเรื่องเสือ DCC ปนผลทุกไตรมาส

เลนอะไรกันคะตัวเอง?? 600 จุดไหม

เชียรลงทุนระยะยาว KBANK

งบQ2/52 เชิดหนาชูตา กำไร 3.7พันล.

โบรกเกอรปลาบปลื้มกับงบ Q2/52 ชอง KBANK หลังโชวกำไร 3,705 ลานบาท แมลด 13.2% หากเทียบชวงเดียวกันปกอน แตการขยาย ตั ว ตั ว เลขสิ น เชื่ อ ฟ น ชั ด และคาดจะดี ขึ้ น อี ก ตลอดครึ่ ง ป ที่ เ หลื อ ล า สุ ด ทำ NIM ไดดีขึ้นอยูที่ 3.82% สวน NPL ต่ำกวา 4% หรูสุดในหมูแบงกใหญ จึงเชียรลงทุนยาว ราคาเหมาะสม 73 บาท ต‡อหนˆา 3

‘วิ สิ ฐ ’รอดกระทงอิ น ไซด ผนึกสัญชาตญาณ

“เสือ”

ตอนที่ 23

ต‡อหนˆา 11

เบนจองเอาผิดฐานทำกบข.ชื่อเหม็น ผลสอบชี้ ‘วิสิฐ’ ไมผิดฐานใชขอมูลอินไซด แตผิดจรรยาบรรณตาม ระเบียบ กบข. บอรดระบุ เตรียมหาทางเอาผิดฐานทำภาพพจน ชื่อเสียงองคกร เสียหาย คาดไดตัวคนใหมมาแทนในเดือนกันยายน ลอมคอกสั่งลวงหนา หามเฉพาะเลขาธิการเทรดหุน สวนพนักงานอื่นๆ วันนี้ยังซื้อขายตอได ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 2

(อีไฟแนนซไทยพบนักลงทุนสัญจรที่จังหวัดขอนแกน)

ตอน ลงทุนอยางเซียน กับโปรแกรมอีไฟแนนซไทย เนื่องในโอกาสที่ไดมีการพัฒนาโปรแกรมอีไฟแนนซไทยตัวใหมขึ้น ที่มีชื่อเรียนวา eFin smart portal ซึ่งเปนเวอรชั่นลาสุดที่มี ประสิทธิภาพสูง โดยมีการปรับปรุงขอดอยที่ผานมาของเวอรชั่นเดิม และมี การเสริมหลากหลายฟงกชั่น ที่เปนความตองการของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและสรางความเขาใจในการใชงาน ใหกับนัก ลงทุนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางบริษัทจึงมีแผนงานที่จะเขาไป จัดสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูในการลงทุนประกอบกับ การใชโปรแกรม ใหกับนักลงทุนและเจาหนาที่การตลาด

ฟรี ! !!! ที่ จังหวัด ขอนแกน ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2552

เวลา 08.30 น.- 12.00 น ณ.โรงแรม เจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแกน หอง ศรีจันทร 1 ชั้น 4 โดยกำหนดผูเขารวมการอบรมในครั้งนี้ เพียง 150 เทานั้น!!!!

สำรองที่นั่งดวน!!! รับจำนวนจำกัด !!!!!

นักลงทุนทานใดสนใจสามารถสำรองที่นั่ง ผานทางบริษัทหลักทรัพยที่ทานเปน สมาชิกอยู ที่สาขาขอนแกน หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Call Center Tel. 02-554-9391-3 ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-17.30 น.


News Station

Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552 โกลดแมนแซคส (ตอจากหนา 1) ธันวาคมป 2010 ที่ตลาดลอนดอน สมมุติฐานแรกหากราคา ** โกลดแมนแซคสฟนธง! และแนะนำซื้อถั่วเหลืองสัญญาสง น้ำมันโลกอยูที่ระดับ 30 ดอลลาร ราคาน้ำมัน-ทองแดง-ถั่วเหลือง มอบเดื อ นพฤษภาคมป 2010 ที่ ต อ บาร เ รล จะชะลอการลงทุ น เปนขาขึ้นแลว ตลาดชิคาโก ขนาดใหญ โดยเฉพาะโครงการที่ รายงานข า วบนเว็ บ ไซท ตองใชเงินลงทุนมาก บ ลู ม เ บิ ร ก ด อ ท ค อ ม ร ะ บุ ว า **PTT ไมไวใจเปดแผนลงทุน สมมุ ติ ฐ านที่ 2 ราคา โกลด แ มนแซคส ก รุ ป อิ ง ค แ นะนำ รับทุกสถานการรราคาน้ำมัน น้ำมันอยูที่ระดับ 55 ดอลลารตอ ซื้อน้ำมัน ทองแดง และถั่วเหลือง นายเทวิ น ทร วงศ ว านิ ช บารเรล ซึ่งเปนระดับใกลเคียงกับ ในตลาดสิ น ค า โภคภั ณ ฑ หลั ง ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ราคา ณ ปจจุบัน การลงทุนจะคง ราคาได ล ดลงมาอยู ใ นระดั บ ที่ มี บมจ. ปตท. (PTT) เป ด เผย ไวตามแผนการลงทุนเดิม ความเสี่ยงต่ำ และมีแนวโนมใหผล แผนการลงทุ น โดย แบ ง ออกเป น และสมมุติฐานที่ 3 ราคา ตอบแทนสูง 3 สมมุติฐาน ตามภาวะเศรษฐกิจ น้ำมันอยูที่ระดับ 70-80 ดอลลาร โดยนายเจฟฟรี่ย คูรรี่ และ นายอัลลิสัน นาธาน นักวิเคราะห Siam City Securities Co.,Ltd โกลด แ มนแซคส ระบุ ว า ราคา บริษทั หลักทรัพย นครหลวงไทย จำกัด น้ำมัน ทองแดง และถั่วเหลืองจะ เพิ่มขึ้นในชวง 12 เดือนขางหนา “ความต อ งการที่ เ ริ่ ม มี เสถียรภาพ ประกอบกับการผลิต น้ำมันที่ลดลงจากกลุมโอเปคและ พิเศษ ! เพียงแนะนำคนรูจักมาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารอนุพันธ นอกกลุมโอเปคจะผลักดันใหราคา น้ำมันเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 85 ดอลลาร/ ลูกคาบริษัทฯ* บาร เ รลในสิ้ น ป นี้ ขณะที่ ค วาม ตองการทองแดงจากจีนเปนปจจัย บวกต อ ราคาทองแดงในตลาด โปรโมชั่นสำหรับลูกคาใหมที่เปดบัญชีฯ สิ น ค า โภคภั ณ ฑ ส ว นราคาถั่ ว นาฬกาวัดอุณหภูมสิ ดุ เก เหลืองนั้นไดลดลงมาอยางรวดเร็ว ทำให มี ค วามเสี่ ย งต่ ำ ที่ จ ะลดลง ลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือ ตราสารอนุพันธ และเริ่มใชบริการกับบริษัท ระหวาง 1 พ.ค.52-31 ก.ค.52 อีก” ทั้ ง นี้ โกลด แ มนแซคส ไ ด รับฟรีนาฬกาวัดอุณหภูมิ 1 เรือน แ น ะ น ำ นั ก ล ง ทุ น ใ ห ล ง ทุ น ใ น หมายเหตุ : เมือ่ ลูกคาใหมทแี่ นะนำเริม่ ใชบริการกับบริษทั ระหวาง 1 พ.ค.52 - 31 ก.ค.52 สั ญ ญาส ง มอบทองแดงเดื อ น ขอสงวนสิทธิลกู คาบริษทั ฯและลูกคาใหม รับของทีร่ ะลึกเพียงทานละ 1 ชิน้ เทานัน้

โปรโมชั่น SCIBS Get Member

เชียรลงทุน (ตอจากหนา 1)

บทวิ เ คราะห บล.กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) แนะนำซื้ อ ลงทุ น ระยะยาวในหุน KBANK ใหมูลคา เหมาะสมที่ 73.00 บาท หลั ง KBANK รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/52 ที่ 3,705 ลานบาท โดยกำไรสุ ท ธิ ไ ตรมาส 2/52 ลดลง 13.2%yoy จากชวง เวลาเดี ย วกั น ของป ก อ นสาเหตุ หลั ก มาจากค า ใช จ า ยในการตั้ ง สำรองฯที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง 28.7%yoy ตามนโยบายการตั้งสำรองฯที่เขม งวดขึ้นในปนี้ตามภาวะเศรษฐกิจ ป จ จุ บั น ประกอบกั บ ค า ใช จ า ย ดำเนิ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 13.5%yoy ตามแผนการลงทุ น ในโครงการ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร 02 624 8888,02 624 8965 www.scis.co.th

Meet Your wealth @SCIBS SCIBS เพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินดวยพลังความคิดที่ไมสิ้นสุดกับเรา

K-Transformation โครงการ Channel Expansion Expansion ส ง ผลให สั ด ส ว นต น ทุ น ต อ รายได (cost to income ratio) เพิ่มขึ้น จาก 52.0% มาอยู ที่ 55.9% ใน ไตรมาสนี้ ห ากเปรี ย บเที ย บกั บ ไตรมาสกอนพบวากำไรสุทธิลดลง เล็กนอย 2.5%qoq สาเหตุหลักมา จากคาใชจายในการตั้งสำรองฯที่ เพิ่ ม ขึ้ น 7.9%qoq ตามภาวะ เศรษฐกิ จ ป จ จุ บั น ประกอบกั บ

คาใชจายดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น สง ผลให สั ด ส ว นต น ทุ น ต อ รายได (cost to income ratio) เพิ่มขึ้น จาก 52.4% ในไตรมาสกอน มาอยู ที่ 55.9% ในไตรมาสนี้ KBANK สามารถกลับมา รายงานการขยายตัวของสินเชื่อได ในไตรมาส 2/52ซึ่งนับวาเร็วกวาที่ ตลาดคาดไว โดยธนาคารรายงาน ยอดสินเชื่อ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 52 ไว ที่ 881,648 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น

หน้า 3

ต อ เรล ซึ่ ง ก็ มี ค วามเป น ไปได ที่ ราคาน้ ำ มั น จะขึ้ น ทดสอบระดั บ ดังกลาว อย า งไรก็ ดี ค าดการณ ว า ภายในระยะเวลา 2-3 ปขางหนา ราคาน้ ำ มั น จะยื น เหนื อ ระดั บ 70-80 ดอลลาร ต อ บาร เ รล หรื อ อาจแตะระดั บ 100 ดอลลาร ต อ บารเรล อนึ่ง PTT เตรียมที่จะออก หุ น ประมาณปลายเดื อ นนี้ ว งเงิ น 3 หมื่นลานบาท แตทั้งนี้หากความ ต อ งการหุ น กู มี เ กิ น กว า วงเงิ น ดังกลาว ก็ไดเตรียมกรีนชู ออปชั่น หรือหุนสวนเกินไว 5 พันลานบาท โดยจะเริ่ ม เป ด จองได ป ระมาณ สัปดาหนี้ (สัปดาหที่ 4 ของเดือน ก.ค.) ซึ่งเงินจากการออกหุนกูจะ ทำมารองรับการลงทุนในอนาคต และแบงรีไฟแนนซบางสวน ทั้งนี้ PTT มีแผนที่จะออก หุนกู กับการกูเงินสถาบันการเงิน รวมวงเงิน 6.5 หมื่นลานบาท ซึ่ง ตั้ ง แต ต น ป ไ ด อ อกหุ น กู ไ ปแล ว ประมาณ 1 หมื่นลานบาท รวมทั้ง แผนการกูเงินจากสถาบันการเงิน ไปแลว 1 หมื่นลานบาท

4,506 ลานบาท หรือ 0.51% จาก ไตรมาสก อ น ส ว นใหญ เ ป น การ เพิ่มขึ้นของสินเชื่อเพื่อการพาณิชย และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ เสริ ม สภาพคลองทางธุรกิจ ในขณะที่สิน เชื่ อ งวด 6 เดื อ นแรกยั ง ลดลง ประมาณ 2.2 หมื่นลานบาท หรือ 2.47%ytdจากสิ้ น ป ก อ น ทั้ ง นี้ ธนาคารยั ง คงเป า หมายสิ น เชื่ อ ป 52 ไว ที่ 4-5% โดยทางฝ า ยวิ จั ย ของเราไดตั้งเปาหมายสินเชื่อป 52 ของ KBANK ไวที่ 4% โดยคาดสิน เชื่อครึ่งปหลังมีแนวโนมที่ดีขึ้นทั้ง จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และผลของ seasonality ของสิน เชื่อดวย ธนาคารรายงาน NIM ไตรมาส 2/52 ดีกวาที่คาดไว ต‡อหนˆา 4


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

เชียรลงทุน (ตอจากหนา 3)

ที่ 3.82% เพิ่มขึ้น 15bps จาก 3.67% ในไตรมาสก อ นอั น เปนผลมาจากตนทุนทางการเงินมี การปรั บ ลดลงจากการปรั บ ลด อั ต ราดอกเบี้ ย ออมทรั พ ย การ re-price ของเงินฝากประจำ และ การครบกำหนดของเงินฝากพิเศษ ที่ออกไปเมื่อสิ้นปกอนประกอบกับ สินเชื่อที่เริ่มฟนตัวในไตรมาสนี้ สิ น เ ชื่ อ ด อ ย คุ ณ ภ า พ

‘วิสิฐ’ รอด

(ตอจากหนา 1)

รายงานข า วจาก คณะ กรรมการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ผิ ด แ ล ะ ค ว า ม เสียหาย กรณีนายวิสิฐ ตันติสุนทร อดี ต เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) วา จากการตรวจสอบเกี่ยว กับการลงทุนของกบข. ไมพบนาย วิสิฐ เขาไปรับรูขอมูลในระบบการ ล ง ทุ น ห รื อ ใ ช ข อ มู ล ภ า ย ใ น (อินไซด) ของผูจัดการกองทุน และ เห็นวาจากการที่นายวิสิฐ ซื้อขาย หลักทรัพยในวันเดียวกันหรือใกล เคี ย งกั บ วั น ที่ ก บข.ซื้ อ ขาย ไม ไ ด แสดงถึงวามีการใชประโยชนจาก ข อ มู ล อิ น ไซด จ ากการลงทุ น ของ กบข. เชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม หาก พิจารณาจากขอเท็จจริงและหลัก ฐานพบวามีการทำความผิดตาม ประกาศและระเบี ย บของกบข. ดังนี้ 1. ได มี ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรัพยเพื่อตนเองเปนจำนวนมาก โดยไม ไ ด ข ออนุ ญ าต ซึ่ ง ตาม ระเบี ย บของกบข.กำหนดให เลขาธิ ก ารฯ มี ห น า ที่ ข ออนุ ญ าต จากฝายธรรมาภิบาล และเมื่อได รั บ อนุ ญ าตแล ว จึ ง จะสามารถซื้ อ ขายหลักทรัพยเพื่อตนเองได 2. ได มี ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ตนเองในบั ญ ชี ชื่ อ ที่ จำกั ด การทำธุ ร กรรม จำนวน 1 รายการ ซึ่ ง ตามประกาศและ ระเบี ย บของกบข. กำหนดให เลขาธิการฯ ตองละเวนการทำการ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ที่ อ ยู ใ นบั ญ ชี

(Non-Performing Loans: NPLs) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นแตยังอยูในระดับ ที่คาดหมายไว โดยการเพิ่มขึ้นของ NPLs เปนไปตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกั บ ฐานสิ น เชื่ อ ที่ ล ดลง อยางตอเนื่องในชวง 6 เดือนแรก โดย NPL Ratio ไตรมาส 2/52 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยจาก 3.69% ในไตรมาส 1/52 มาอยูที่ 3.74% ในไตรมาสนี้ แตอยางไรก็ตามทาง ธนาคารมั่นใจวาจะสามารถบริหาร ดังกลาวเด็ดขาด แมจะขออนุญาต ก็ จ ะไม ไ ด รั บ การอนุ ญ าต และ เนื่ อ งจากนายวิ สิ ฐ ไม ไ ด ข อ อนุญาตในการซื้อขายหลักทรัพย 3. ได ร ายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ตนเองและ รายงานการซื้อขายหลักทรัพยเพื่อ ตนเองประจำไตรมาสไมครบถวน หลายกรณี โดยมีบางกรณีไมไดนำ สงรายงานและบางกรณีมีการสง รายงานล า ช า ตามระเบี ย บของ กบข. นายวิสิฐ มีหนาที่สงรายงาน ในแตละสิ้นไตรมาสที่มีการซื้อขาย นอกจากนี้ จากข อ เท็ จ จริงปรากฎวานายวิสิฐ ไดซื้อขาย หลักทรัพยหลายรายการที่ซื้อขาย ในวั น เดี ย วกั น หรื อ ใกล เ คี ย งกั บ วันที่กบข.เขาซื้อขาย ทั้งในทิศทาง เดียวกันแตทิศทางตรงกันขามมาก ถึง 78 รายการ อย า งไรก็ ต ามแม ค วาม เสียหายที่เกิดขึ้นจะไมสามารถคิด มู ล ค า เป น ตั ว เงิ น ได แต ทั้ ง นี้ ฝ า ย กฎหมายจะมี ก ารศึ ก ษาแนวทาง เพื่อดำเนินการดานกฎหมายจาก กรณีที่นายวิสิฐ ทำใหกบข.เสียชื่อ เสี ย ง โดยจะเสนอให ค ณะ อนุ ก รรมการด า นกฎหมายมี ก าร ศึกษาถึงแนวทางวาจะดำเนินการ อย า งไรเพื่ อ เสนอต อ บอร ด ให พิจารณาใหทันตามอายุความ “บอร ด กบข.ได รั บ ทราบ ผลการสอบสวนพบวาไมมีความ ผิ ด ในการใช ข อ มู ล อิ น ไซด แ ต พฤติกรรมการผิดระเบียบ ซึ่งโทษ สูงสุดคือเลิกจาง และขณะนี้ กบข. ไดเลิกจางนายวิสิฐไปแลว”

News Station

หน้า 4

จัดการให NPL Ratio ป 52 อยูใน ระดับที่ต่ำกวา 4.0% ได ซึ่งนับเปน ระดั บ ที่ ต่ ำ ที่ สุ ด ในกลุ ม ธนาคาร ขนาดใหญ ประเมิ น KBANK ยั ง มี ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ แ ข็ ง แกร ง NPL Ratio ยังอยูในระดับที่ต่ำกวา 4% ซึ่ ง เป น ระดั บ ที่ ต่ ำ ที่ สุ ด ในกลุ ม ธนาคารขนาดใหญ NIM ที่ อ ยู ใ น

ระดับสูง ประกอบกับแนวโนมธุรกิจ ที่ดีขึ้นในชวงครึ่งปหลังทั้งทางดาน การขยายตัวของสินเชื่อและ NIM ดังนี้ทางดานปจจัยพื้นฐานเราจึงคง คำแนะนำ “ซื้ อ ลงทุ น ระยะยาว” โดยใหมูลคาที่เหมาะสมไวที่ 73.00 บาท/หุน อางอิงกับ 1.45 เทาของ มูลคาทางบัญชีป 52

นอกจากนี้ รายงานข า ว จาก คณะกรรมการกองทุ น บ ำ เ ห น็ จ บ ำ น า ญ ข า ร า ช ก า ร (กบข.) วา ที่ประชุมบอรดไดมีมติ และมี น โยบายห า มเลขาธิ ก ารฯ คนใหมเขาซื้อขายหุน หลังที่ดำรง ตำแหนง โดยจะมอบนโยบายให คณะอนุ ก รรมการสรรหา เป น ผู พิ จ ารณา ซึ่ ง คาดว า จะสามารถ สรรหาเลขาธิ ก ารฯ คนใหม ไ ด ภายในเดือน ก.ย. นี้

อย า งไรก็ ต าม จากมติ บอร ด ได ก ำหนดเพี ย งตำแหน ง เลขาธิการ กบข. เทานั้นที่หามซื้อ ขายหลักทรัพย ส ำ ห รั บ เ ก ณ ฑ ห รื อ ระเบี ย บของพนั ก งาน กบข. ใน ตำแหนงอื่นๆ จะตองมีการศึกษา ถึงแนวทางในการกำกับดูแลวาใน อนาคตจะมีกรอบแนวทางออกมา อยางไร


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

โกเบสตีลลดการผลิตเหล็ก อะไหลเรือลง10%

กูรูเทคนิคคาดราคาน้ำมัน จอดิ่งแตะ 58 ดอลล

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า คาเมรอนฮานโนเวอรอิงคคาดวา ราคาน้ำมัน จะเขาสูชวงปรับฐานและจะลงไปทดสอบแนว รับที่ระดับ 58 ดอลลารในเดือนนี้ โดยนายป เ ตอร บู เ ทล ประธาน คาเมรอนฮานโนเวอร ก ล า วว า ป จ จั ย ทาง เทคนิคบงชี้วา ราคาน้ำมันเขาเขตซื้อมากเกิน ไป และกำลังจะเขาสูชวงปรับฐานแลว ‘ราคาน้ำมันมีแนวรับหลักในขณะนี้ที่ 58.30-58.70 ดอลลาร และหากหลุดแนวรับ ดังกลาวไปจะลงไปอยูที่ระดับ 50-51 ดอลลาร’ นายบูเทล กลาว

รายงานข า วต า งประเทศ ระบุ ว า โกเบสตี ล ผู ผ ลิ ต เหล็ ก รายใหญ ข องญี่ ปุ น เตรียมลดการผลิตเหล็กอะไหลเรือลง 10% ในป นี้ หลั ง ความต อ งการในอุ ต สาหกรรมต อ เรื อ ลดลงจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันโกเบสตีลคาดวา ยอดขาย ในปนี้จะลดลงหลายพันลานเยน หลังยอดสั่งซื้อ จากอูตอเรือลดลง หรือ เลื่อนการสั่งซื้อ ทั้ ง นี้ นั บ แต เ ดื อ นตุ ล าคมป ที่ ผ า นมา จนถึงเดือนพฤษภาคม บริษัทเดินเรือทั่วโลกได ยกเลิกคำสั่งตอเรือแลว 807 ลำ

ขุนคลังสหรัฐฯย้ำตลาดเงินฟน อยางมีเสถียรภาพ

รายงานขาวตางประเทศ ระบุวา นาย ทิโมธี ไกธเนอร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ คลังสหรัฐฯกลาววา ตลาดเงินกำลังอยูในภาวะ ฟนตัวอยางมีเสถียรภาพ พรอมยืนยันวา รัฐบาล

News Station

หน้า 5

สหรั ฐ ฯ จะดำเนิ น มาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ อยางตอเนื่องจนกวาเศรษฐกิจจะฟนตัวอยาง แทจริง ‘เรากำลั ง เห็ น สั ญ ญาความเชื่ อ มั่ น ที่ กลับมาสูตลาดเงิน ขณะที่รัฐบาลตระหนักดีวา การหยุดดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเร็ว เกินไปอาจสงผลใหการฟนตัวไมสามารถดำเนิน ไปอยางยั่งยืน’ นายไกธเนอร กลาว นอกจากนี้ นายไกธ เ นอร กล า วว า รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาจะใหความ สำคัญกับการฟนฟูเศรษฐกิจเปนหลัก กอนที่จะ ดำเนินนโยบายลดการขาดดุลงบประมาณเพื่อ ไมใหเงินดอลลารออนคาลง ซึ่งจะสงผลใหความ ตองการสินทรัพยสกุลเงินดอลลารลดลง ทั้ ง นี้ ข อ มู ล จากกระทรวงการคลั ง สหรั ฐ ฯ ระบุ ว า ในเดื อ นพฤษภาคมที่ ผ า นมา นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ข ายสุ ท ธิ พั น ธบั ต รรั ฐ บาล สหรัฐฯ จำนวน 22.6 พันลานดอลลาร เปนผล จากการที่ รั ส เซี ย และญี่ ปุ น ลดการถื อ ครอง สินทรัพยสกุลเงินดอลลารในทุนสำรองระหวาง ประเทศ

หุนพลังงานขนาดใหญมาแลว! อยามองขาม UMS หัวแถวใน mai หุนพลังงานขนาดใหญเริ่มคืนสังเวียน วงการย้ำอยาลืม UMS หุนหัวแถวใน mai ที่ อาจไดรับอานิสงสในทิศทางเดียวกัน ลาสุดพบราคาเริ่มรีบาวน หลังออนตัวลง มาระดับ หนึ่ง คาดเปนไปตามแนวโนมธุรกิจเริ่มฟนตัว ตามทิศทางราคาถานหินที่ปรับเพิ่มขึ้น ผูสื่อขาวรายงานวา จากการสำรวจราคา หุนบนกระดานพบวา เมื่อปลายสัปดาหที่ผานมา ราคาหุนในกลุมพลังงานไดเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง โดดเด น โดยเฉพาะหุ น ขนาดใหญ อ ย า ง บมจ. ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน) หรือ TOP รวมทั้งบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU จนสงผลให หุนในกลุมพลังงานเปนกลุมที่ดันดัชนีฯใหปรับตัว เพิ่มขึ้นถึง 3.529 จุด แหลงขาวจากวงการคาหลักทรัพยกลาว วา การปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุนในกลุมพลังงาน ขนาดใหญ อาจจะสงผลใหหุนอื่นๆ ในกลุมเดียว กันปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันได เนื่องจากไดรับ ปจจัยหนุนเดียวกัน โดยเฉพาะหุนในกลุมถานหินที่ ได รั บ อานิ ส งส จ ากราคามี ทิ ศ ทางฟ น ตั ว อย า ง ชั ด เจน ทำให นั ก ลงทุ น คาดการณ ว า ส ง ผลให ผ ล ประกอบการและรายไดยังมีทิศทางที่ดี “เมื่อหุนถานหินขนาดใหญอยาง BANPU

ปรับตัวดีขึ้น ก็อาจจะสงผลทางจิตวิทยาใหหุนถาน หินอื่นๆ ปรับตัวดีขึ้นได รวมทั้งหุนถานหินใน mai ซึ่ ง ถื อ เป น หุ น ขนาดหั ว แถวในตลาดดั ง กล า ว คื อ UMS (ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส) จากที่กอนหนานี้ ราคาไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และลาสุดได เริ่ ม รี บ าวน ขึ้ น แล ว โดยเมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ ผ า นมา หุ น UMS ไดปดการซื้อขายที่ 13.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท ดวยมูลคาการซื้อขาย 13.95 ลานบาท และ UMS-W1 ปดการซื้อขายที่ 4.76 บาท เพิ่มขึ้น 0.24 บาท มูลคาการซื้อขาย 52.43 ลานบาท” แหลงขาว รายเดิม กลาว นายชั ย วั ฒ น เครื อ ชะเอม กรรมการผู จั ด การ UMS เป ด เผยก อ นหน า นี้ ว า บริ ษั ท ฯ คาดการณวาผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2552 นาจะอยูในเกณฑดี เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1/2552 ที่ผานมา ที่มีกำไรอยูที่ 107.18 ลานบาท โดย พบ ว า ความต อ งการใช ถ า นหิ น ในส ว นของภาค อุตสาหกรรมตางๆ เริ่มฟนตัวขึ้นกวาชวงตนปที่ผาน มา ทำใหในป 2552 อาจมีการปรับเพิ่มเปาหมาย

ไดใหสูงขึ้น จากเดิมที่คาดวารายไดจะลดลง 10% จากปกอนที่มีรายไดอยูที่ 3.44 พันลานบาท หลัง พบวาราคาถานหินในตลาดโลกฟนตัวขึ้น ทั้งนี้รายงานขาวจากตางประเทศ ระบุวา ราคาถานหินโลก (BJI) ปรับเพิ่มขึ้นเปน 75.90 เหรียญ/ตัน เปนการปรับขึ้นติดตอกันเปนสัปดาหที่ 3 จากระดั บ 63~64 เหรี ย ญ/ตั น ในช ว งเดื อ น มี.ค.-พ.ค.52 แตราคาถานหินโลกอาจมีแนวโนม ออนตัวลงในเดือน ก.ค.52 เปนผลจากคำสั่งซื้อของ จีนที่ชะลอลง บวกกับความตองการใชยังออนแอ โดย เฉพาะจากยุโรป อยางไรก็ตาม เชื่อวาราคา ถ า นหิ น น า จะผ า นพ น จุ ด ต่ ำ สุ ด ไปแล ว ที่ 61.50 เหรียญ/ตันเมื่อกลาง มี.ค.52 และราคาที่จะออนตัว ลงมา คาดวาจะอยูไมต่ำกวา 62 เหรียญ/ตัน ซึ่งยัง เปนระดับที่ดี


News Station

Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 6

THE BAY

วันศุกรที่ผานมาราคาหุน BAY ปดที่ 16.90 บาท บวก 1.50 บาท หรือ 9.74% มูลคาซื้อขาย 1,175.42 ลานบาท ทั้งนี้ราคาหุนที่ปรับขึ้นแรง เปนผลมาจากความนิยมหุนที่บังเกิดอยาง ฉับพลัน สวนเหตุที่หุนมีเสนหขึ้นมาอยางฉับพลัน แมยังมสามารถหาบทสรุปที่ ชัดเจนได แตอางอิงคำบอกเลาของนักวิเคราะหหุน บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เขาระบุวา ราคาหุน BAY ที่ปรับขึ้นนาจะเปนขาวเดิมๆ และการคาดการณวา ผลประกอบการไตรมาส 2/52 นาจะดี ที่จะออกวันที่ 21 ก.ค.2552 สำหรับขาวที่เปนประเด็นในระยะนี้ก็มีเรื่อง BAY แจงวาจะเขาไปซื้อ ซีเอฟจี เซอรวิสเซส จำกัด บริษัทสินเชื่อรายยอยของกลุมเอไอจี รวมถึงมีขอมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดรับแบบรายงาน การไดมา หุน BAY โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด ซึ่งเปนการไดมา เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2552จำนวนหลักทรัพยที่ไดมาคิดเปน 0.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการจำนวนหลักทรัพยภายหลังการไดมาคิดเปน 15.04% ของสิทธิออก เสียงทั้งหมดของกิจการ อยางไกรก็ตามสำหรับในมุมมองนักเก็งกำไรไรแลว ไมวาวันนี้จะมีขาว อะไรอี ก ก็ ช า ง สั ญ ญาณหุ น ที่ แ รงดี ข นาดนี้ คงไม ต อ งบรรยายต อ นะว า ควรทำ อยางไร แตโดยสวนตัวบอกไดเพียงวาถาตนทุนที่ถืออยูยังต่ำกวาราคาหุนบน กระดานก็ไมมีอะไรตองกลัว หุนตัวนี้มีดีกวาที่เห็นแนนอน แตหากคิดจะซื้อเพิ่มก็ ขอใหติดตามประเด็นขาวอยางใกลชิด ผูไมประมาทยอมยากจะขาดทุน ขณะที่นักวิเคราะห บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) มองสัญญาณทางเทคนิค เปนชวงขาขึ้น แนะนำใหเก็งกำไร มีแนวตาน 17.60 บาท แนวรับ 16.00 บาท

BAY Financial Data

งบ Q1/52 (Unit:M.Baht)

ข อ มู ล สำคั ญ ทางการเงิ น ณ วั น ที่ 31/03/2552 Asset 734,579.15 Liabilities 648,283.01 Equity 86,201.60 Paid-up Capital 60,741.44 Revenue 12,098.76 Net Profit 1,027.77 EPS(Baht) 0.17 ROA(%) 0.79 ROE(%) 5.91 Net Profit Margin(%) 8.49

Index

Last

Chg

Chg %

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value

596.11

+13.37

+2.29

428.32

+10.75

+2.57

913.29

+22.94

+2.58

190.98

+2.75

+1.46

(Mil. B) (Mil. B)

Last Update

19,840.23 266.51

17/07/09 16:59:51

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Buy

Sell

Net

Institute

3,921.45

2,676.40

+1,245.05

(19.77%)

(13.49%)

Foreign

3,631.66

3,800.69

(18.30%)

(19.16%)

12,287.12

13,363.14

(61.93%)

(67.35%)

Local Last Update

-169.03

-1,076.02

17/07/09

ทำไมไมเชื่อกัน

คาสถิติสำคัญ ณ วันที่ 16/07/2552 P/E P/BV Book Value per Dvd.Yield(Baht) Market Cap

19.12 1.09 14.19 1.95 93,541.81

ภาพรวมขอมูลผูถือหุน ณ วันที่ 22/04/2552 5 อันดับผูถือหุนราย ใหญ

1. GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING CORPORATION 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 3. บริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จำกัด 4. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 5. บริษัท จี แอล แอสเซทส จำกัด

2,000,000,000 (32.93%) 756,401,127 166,536,980

(12.45%) (2.74%)

166,478,940

(2.74%)

166,414,640

(2.74%)

ศุกรที่ผานมาเห็นราคาหุน GBX และ GBX-W1 แรงดีๆ บวกมากๆ ตลอดวันแลวทำใหสงสัยจริงๆ เลยวา การปฏิเสธกระแสควบรวมจากปาก CEO ชนะชัย แหงโกลเบล็ก ไมไดมีความหมายเลยหรืออยางไร หรือวาขาวลือ ที่เขาตอๆ กันมา มันจะมีมูล......... อยางไรก็แลวแต การที่ผูบริหารออกมาประกาศวา สามารถอยูไดดวยตัวเอง ไมจำเปนตองพึ่งใคร และที่สำคัญตอนนี้ไมไดออกไปหาใครนั้น ก็นาจะเปนสัญญาณวา ถึงดีลจะมีจริง (แมเขาจะบอกวาไมมี) ก็ ยังไมนามีความคืบหนาอยางเปนทางการในเร็ววันหรอก ดังนั้นใครคิดจะเก็งกำไรหุนตามขาวลือก็ตองหูไวตา ไวดวยนะ กอนจบมีเรื่องฝากถึงชาวหุน SCAN ในที่สุดผลการประชุมผูถือหุนเห็นชอบใหบริษัทฯ เขาซื้อหุน เดวา จากนางสาวปนมุก เสนาดิสัย และนายชานนท เสนาดิสัย 63.95% ของทุนชำระแลว ในราคาหุนละ 0.85 บาท รวมมูลคา 543.57 ลานบาท ภายใตเงื่อนไขที่นางสาวปนมุกจะทำคำเสนอซื้อหุน SCAN ที่ราคา หุนละ 9 บาท....ทราบแลวเปลี่ยน (เปลี่ยนอะไร ? งงไหม? ฮิฮิ)


News Station

Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 7

BBLรับสินเชื่อQ2/52หดตัวแตยังคงเปาทั้งป3-5% KKสงเงินฝากใหม4ปแขงบอนดรัฐใหดบ.สูงสุด5% นายธี ร ะ อภั ย วงศ รอง กรรมการผู จั ด การใหญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เปดเผยวา สินเชื่อรวมในไตรมาส 2/2552 ยังคงหดตัว ซึ่งเปนไปตาม ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการ ลดลง อี ก ทั้ ง ยั ง ได รั บ ผลกระทบ จากการแพรระบาดของโรคไขหวัด ใหญ ส ายพั น ธ ใ หม 2009 ส ง ผล โดยตรงตอภาคการทองเที่ยว “แนวโน ม การปล อ ยสิ น เชื่อในครึ่งปหลัง เชื่อวามีสัญญาณ การฟนตัว หากไมมีปจจัยเรื่องการ แพร ร ะบาดของไข ห วั ด ดั ง กล า ว รวมทั้งปญหาทางการเมืองมีความ สงบมากขึ้ น จะทำให เ ศรษฐกิ จ ประเทศไทยปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ตาม ทิศทางเศรษฐกิจโลกได” นายธีระ กลาว อยางไรก็ดี การปลอยสิน

เชื่อในไตรมาส 3 ยังเพิ่งเริ่มตนได เพี ย ง 2 สั ป ดาห จึ ง ยั ง ไม เ ห็ น ทิศทางที่ชัดเจน แตหวังวาจะดีขึ้น จากภาคธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ใ นกลุ ม ผู ประกอบการทำหนากากอนามัยที่ อาจมีการขอสินเชื่อเขามา จึงทำ ใหธนาคารยังคงเปาสินเชื่อทั้งปนี้ เติบโตที่ 3-5%

นางสาวฐิตินันท วัธนเวคิน ประธานสายธุ ร กิ จ เงิ น ฝากและการ ตลาด ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น จำกั ด (มหาชน) (KK) เปดเผยวา เพื่อรองรับ กระแสความตองการซื้อพันธบัตรไทย เข ม แข็ ง ของกระทรวงการคลั ง และ เปนทางเลือกในการออมกับธนาคาร และสวนหนึ่งก็เปนการระดมเงินฝาก

กรุงไทย-ธปท.-ก.ล.ต.รวมไขปญหาลูกคารองเรียน นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การอาวุ โ ส ผู บ ริ ห ารสายงาน สายงานบริ ห าร ความเสี่ยงและกำกับ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย (KTB) เปดเผยวา ธนาคาร ใหความสำคัญกับขอรองเรียนตางๆ ของลู ก ค า โดยได ป ระสานงานกั บ ศู น ย ร อ งเรี ย นของธนาคารแห ง ประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ ตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) ในการ

ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจ ตลอดจน แกไขปญหาขอรองเรียนของลูกคา ใหไดขอยุติอยางรวดเร็ว รวมทั้งได ทราบถึ ง ความคื บ หน า ระยะเวลา และขั้ น ตอนการดำเนิ น การของ ธนาคาร “ ที่ ผ า น ม า ธ น า ค า ร ถู ก ร อ งเรี ย นเรื่ อ งการไม ป ล อ ยสิ น เชื่ อ น อ ยมาก มี เ พี ย ง 3 รายเท า นั้ น ที่ แ บ ง ก ช า ติ ส ง เ รื่ อ ง ใ ห ธ น า ค า ร ดำเนิ น การ จากเรื่ อ งที่ ป ระชาชน

รองเรียนสถาบันการเงินผานแบงก ชาติ ร วมกว า 800 เรื่ อ ง เพราะ ธนาคารไดเรงปลอยสินเชื่อใหกับทุก ภาคสวนที่มีศักยภาพ โดยไดอนุมัติ สินเชื่อใหมไปถึง 160,000 ลานบาท ซึ่งขอรองเรียนเรื่องการไมปลอยสิน เชื่อนั้นก็ไดแกไขปญหาและชี้แจงกับ แบงก ช าติ แ ล ว และส ว นใหญ เ ป น ความเขาใจคลาดเคลื่อนของลูกคา และประชาชน” นางพัชรศิริ กลาว นอกจากการประสานงาน

เพื่อมาชดเชยหุนกูของธนาคารที่จะ ครบกำหนดในเร็ ว ๆ นี้ จึ ง ได อ อก “โปรโมชั่น KK Maximum เปนโปร โมชั่นเงินฝากประจำระยะยาว รวม 4 ป ใหดอกเบี้ยเปนขั้นบันได ปที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยอยูที่ 3% ตอป ปที่ 3 ดอกเบี้ย 4% ตอป และปสุดทายคือป ที่ 4 ดอกเบี้ยสูงถึง 5% ตอป โดยจะ จายดอกเบี้ยใหทุกเดือน รับฝากขั้น ตนที่ 500,000 บาท และสูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท เปดรับเพียง 9 วัน เริ่มวันที่ 21-31 กรกฎาคม 2552 โดย ตั้งวงเงินรวมของการรับฝากครั้งนี้ไวที่ 5,000 ลานบาท ป จ จุ บั น อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) อยูที่ระดับ 1.25% พบวาเปน ระดั บ ที่ ต่ ำ มาก และพิ จ ารณาจาก อั ต ราผลตอบแทนของพั น ธบั ต ร รั ฐ บาล อายุ 2 ป มี ผ ลตอบแทนที่ 1.84% สวน 3 ป อยูที่ 2.40% และ 4 ปอยูที่เพียง 2.71% เทานั้น อยางไรก็ ตาม ธนาคารตางๆ ไดนำเสนอโปร โมชั่นเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ มากขึ้ น กว า ที่ ผ า นมา ซึ่ ง นั บ เป น โอกาสอั น ดี ส ำหรั บ ประชาชนที่ จ ะมี ทางเลือกในการออมเงินกับธนาคารที่ ทานตองการ และไดรับผลตอบแทนที่ ดี แ ละเป น ประโยชน ซึ่ ง เชื่ อ ว า โปร โมชั่ น KK Maximum นี้ เป น โปร โมชั่ น ที่ ใ ห ผ ลตอบแทนสู ง สุ ด ใน ปจจุบันเชนกัน นอกจากนี้ หากผูที่ สนใจเงิ น ฝากระยะสั้ น 6-24 เดื อ น อั ต ราดอกเบี้ ย ของธนาคารจะอยู ที่ 1.15% - 2.75% ตอป

กั บ หน ว ยงานกำกั บ ภายนอกคื อ แบงกชาติและ ก.ล.ต.แลว ธนาคาร ยังไดตั้งหนวยงานรับเรื่องรองเรียน จากลู ก ค า ขึ้ น มาโดยเฉพาะ นอก เหนือจากศูนยลูกคาสัมพันธ 1551 โดยทำหนาที่รับเรื่องรองเรียน และ ข อ ขั ด ข อ งในการใช บ ริ ก าร และ ด ำ เ นิ น ก า ร ส ง ข อ ร อ ง เ รี ย น ใ ห หนวยงานที่เกี่ยวของโดยทันที รวม ทั้ ง ทำการติ ด ตามการแก ไ ขป ญ หา จนไดขอยุติ


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552 บอรด PTTAR ตัง้ ‘เทวินทร’ รังเก ้ าอีกก. ้ สวน อภัย จันทนจุลกะ เปนรองปธ.กก. นายชายนอย เผือ่ นโกสุม ประธาน เจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจั ดการใหญ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลัน่ (PTTAR) เปดเผย วา ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 5/2552 เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ไดมมี ติ ดังตอไปนี้ 1. อนุมตั แิ ตงตัง้ นายเทวินทร วงศวานิช เปนกรรมการบริษทั ฯ และแตงตังเป ้ นกรรมการ บริหารความเสีย่ ง (แทนนายพิชยั ชุณหวชิร ทีล่ า ออกตัง้ แตวัน ที่ 30 มิถนุ ายน 2552) ตามการ พิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน

“เริ่มออนตัว หลังสต็อกยางจีนพุง - น้ำมันยอ” นายเรวัฒน เย็นใจ ผูจ ดั การฝายบริหารความเสีย่ ง บริษทั แอ็กโกรว เอ็นเตอรไพรส จำกัด (AGE) - วันศุกรทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 632 สัญญา สถานะคงคาง 1,651 สัญญา - ปด 59.50 บ./ก.ก. ลดลง 1.80 บ. (สัญญาสงมอบเดือนก.พ.53)

ปจจัยบวก- น้ำทวมพืน้ ทีป่ ลูกยางของไทย - ตัวเลขผลิตรถยนตจนี ออกมาดี ปจจัยลบ - น้ำมันเริม่ พักฐานหลังพุง แรงกวา 2 เหรียญ - สต็อกยางจีนพุง 7.5% - เงินเยน - บาททรงตัว กลยุทธ - เก็งกำไร (สัญญาสงมอบเดือนก.พ.53) - แนวรับ 58.20 บ./ก.ก. - แนวตาน 60 บ./ก.ก.

หน้า 8

2. แตง ตัง้ นายอภัย จัน ทนจุล กะ หุน ทีอ่ นุมตั ิ ใหบริษทั ซือ้ หุน ตามจำนวนดังกลาว และในวงเงินทีก่ ำหนดไมเกิน 615 ลานบาท กรรมการบริษทั เปนรองประธานกรรมการ ทัง้ นีม้ ผี ลตัง้ แตวัน ที่ 16 กรกฎาคม SECC ‘กรวิวฒ ั น วัฒนะธรรมวงศ’ทิง้ เกาอี้ 2552 เปนตนไป กรรมการ นางสาวมุทติ า นิลสวัสดิ์ กรรมการ บมจ. JAS ซือหุ ้ น คืนไดตามโครงการ 14.82% เอส.อี.ซี.ออโตเซลส แอนด เซอรวสิ (SECC) เปดเผย มูลคารวม 615 ลบ. ั น วัฒนะธรรมวงศ ไดขอลาออก นายพิชญ โพธารามิก ประธาน วา นายกรวิวฒ จากการเป น กรรมการ บริษทั เอส.อี.ซี.ออโตเซลส เจาหนาทีบ่ ริหาร บมจ. จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล (JAS) เปดเผยวา บริษทั ฯ ไดเขาซือ้ หุน คืนตาม แอนดเซอรวสิ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ โครงการ ตัง้ แตวัน ที่ 3-13 ก.ค. 52 จำนวน คือ บริษัท บางนา เอส.อี.ซี.กรุ ป จำกัด, บริษัท 1,397,727,200 หุน หรือคิดเปน 14.82% ราคา เพชรบุรตี ดั ใหม เอส.อี.ซี.กรุ ป จำกัด, บริษทั ซีเอ็นจี ที่ 0.44 บาท มูลคารวม 614,999,968 บาท ไฮบริด วีฮเิ คิล จำกัด ดวยเหตุผลดานสุขภาพ โดยมี ้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป ตามมติคณะกรรมการและที่ประชุมวิสามัญผูถื อ ผล ตังแต



RSS3

News Station



“สดใสตอหลังยืน 423 จุด ไหว”

นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ ำนวยการฝายธุรกิจอนุพนั ธบริษทั หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST Futures - วันศุกรทผี่ า นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 15,268 สัญญา สถานะคงคาง 24,508 สัญญา - ปด 425.50 จุด เพิม่ ขึน้ 14.60 จุด (สัญญา S50U09 ก.ย.52) ปจจัยบวก - ยิน 423 จุดได - ผลประกอบการ Q2 บริษทั ไทยและตางประเทศออกมาดี - น้ำมันยังอยูร ะดับ 62 เหรียญ - ธปท.ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ปจจัยลบ -การเมืองยังไมจบ รอผลสรุป 13 ส.ส. เรือ่ งถือครองหุน - นักลงทุนตางชาติขายสุทธิในตลาดหุน 169.03 ลานบาท กลยุทธ - เปดสถานะซือ้ (สัญญา S50U09 ก.ย.52 ) - แนวรับ 413 จุด - แนวตาน 430 จุด - SET50 ประเมินกรอบไวที่ 418-430 จุด


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

Dynamic Station

หน้า 9

KSL ไมสน Q2/52 กำไรหด มั่นใจทั้งปโต 10% ตามเปา ผูบริหาร KSL ไมสน Q2/52 ฟนกำไร 283.28 ลบ.ลดลงจาก Q2/51 ที่ทำได 347 ลบ. มั่นใจทั้งปนี้รายไดโต 10% จากปกอนที่ ทำได 1.13 หมื่นลบ. ตามเปา หลังราคาน้ำตาลสอแววพุงไมหยุด แถมไดธุรกิจเอทานอล-โรงไฟฟาหนุน สวนกรณีที่สมาคมโรงงาน น้ำตาลใหปรับโควตาสงออกเพิ่มเห็นดวย หากปริมาณความตองการใชในประเทศลน

นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการ บมจ.น้ำตาลขอนแกน (KSL) เปดเผยวาหลัง จากประกาศผลประกอบการในไตรมาส 2/2552 (สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.52) โดยมีกำไร สุทธิอยูที่ 283.28 ลานบาท ลดลงจากงวด เดียวกันของปกอนที่ทำได 347 ลานบาท รูสึก พอใจ เพราะเปนไปตามที่คาดการณไว สวน ทั้งปนี้ยังคงตั้งเปารายไดขยายตัว 10 % จาก ป ก อ นที่ ท ำได 11,354.59 ล า นบาท โดย สัดสวนรายไดหลักยังคงมาจาก 3 ธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบดวยธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจเอทานอล และธุรกิจไฟฟา “ไตรมาส 2 กำไรก็ลดลงจากงวด เดียวกันของปกอน เพราะโรงงานที่ลาวและ กั ม พู ช ามี ค า ใช จ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก อย า งใน ไตรมาส 2 ปนี้ไมมีรายไดจากรายการพิเศษ เข า มาสนั บ สนุ น ก็ เ ลยทำให ตั ว เลขผล ประกอบการออกมาไม ไ ด แต ก็ พ อใจไม ไ ด กั ง วลอะไร ส ว นทั้ ง ป นี้ ก็ ยั ง คงเป า รายได โ ต 10% เหมือนเดิม “ นายชลัช กลาว สวนการลงทุนในโครงการพลังงาน ทดแทน ที่อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นั้น ที่ผานมาบริษัทฯ ไดลงทุนโครงการในเฟส 1 ไปแลว ดวยงบลงทุน 600 ลานบาท โดย

คาดว า จะสามารถเริ่ ม เดิ น เครื่ อ งจั ก รใน ดังกลาวบางสวนไดปลายปนี้ ในขณะที่การ ลงทุ น โครงการดั ง กล า วเฟสที่ 2 จะทยอย ลงทุนอยางตอเนื่อง และคาดวาจะสามารถ เริ่มเดินเครื่องจักรในเฟส ดังกลาวบางสวนได ในชวงปลายป 2553 “โครงการลงทุนในพลังงานทดแทน ที่บอพลอย ตอนนี้ลงทุนไปแลวในเฟสแรก ก็ จะเปนการลงทุนในสวนของโรงงานน้ำตาล โรงงานเอทานอล และโรงงานผลิ ต กระแส ไฟฟา ก็คงจะตองทอยลงทุนอยางตอเนื่อง ซึ่ง หลั ง จากที่ ล งทุ น ไปแล ว ก็ จ ะทำให ก ำลั ง การ ผลิตในสวนของน้ำตาลเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ในป ห น า จากป จ จุ บั น ที่ มี ก ำลั ง การผลิ ต น้ำตาลอยูที่ 460,000-470,000 ตันตอป สวน เอทานอลกำลังการผลิตก็จะอยูที่ 45-50 ลาน ลิตรตอป “ นายชลัช กลาว สำหรับกรณีที่สมาคมโรงงาน น้ ำ ตาลทราย เสนอให ป รั บ โควต า ส ง ออก น้ำตาลเพิ่ม หลังยอดขายในประเทศลดลง มี ความคิดเห็นวาหากความตองการบริโภคใน ประเทศลดลงจริ ง และกำลั ง การผลิ ต เหลื อ เพียงพอสำหรับการสงออก ควรเพิ่มโควตาใน การสงออกตามที่สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เสนอ เพราะราคาน้ำตาลทรายสงออกอยูใน ระดับที่สูงกวาจำหนายในประเทศ ซึ่งจะสง ผลดีตอผูประกอบการและเกษตรกร แตทั้งนี้ ตองอยูภายใตเงื่อนไขที่การบริโภคน้ำตาลใน ประเทศตองไมขาดแคลนดวย สวนปจจุบัน ประเทศไทยสงออกน้ำตาลในสัดสวน 60% ที่ เหลืออีก 30% จำหนายในประเทศ “ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวไม ไดสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของ KSL ทั้งในสวนของโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงงาน ผลิตเอทานอล เนื่องจากสินคาทั้ง 2 กลุมของ บริ ษั ท เป น สิ น ค า พื้ น ฐานที่ ใ ช ส ำหรั บ การ

อุ ป โภคบริ โ ภค อี ก อย า งราคาน้ ำ ตาลยั ง มี แนวโนมปรับสูงขึ้นหรือสูงที่สุดในรอบ 10 ป ฉะนั้นผูถือหุนไมตองหวง ผลประกอบการใน อนาคตของ KSL ตองเติบโตในทิศทางที่ดีตอ เนื่องแนนอน “ นายชลัช กลาว เมื่อวันศุกรที่ผานมา (17 ก.ค.52) KSL ปดตลาดที่ 9.35 บาท


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

Investment Society Station หน้า 10 Lifestyle & Knowledge Station

หลวงปูข าวเลาเรือ่ งเสือ

(ตอนแรก)

หลวงปูขาว อนาลโย เลาเรื่องเกี่ยวกับเสือ ในชวงที่ทานพักจำพรรษาที่ดงหมอทอง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ดังนี้ คืนหนึ่ง หลวงปูกำลังใหอบรมกรรมฐานแกพระที่จำพรรษาอยูดวยสามสี่องค ก็ไดยินเสียงนักเลงโตสามตัว ลายพาดกลอน ดังกระหึ่มๆ ขึ้นขางๆ บริเวณที่พัก มันอยูคนละดานกัน ตอจากนั้นพวกมันก็มาพบกัน ไดยินเสียงคำรามขูกันบาง เสียงกัดในลักษณะหยอกลอกันบาง สักพักก็ เงียบไป นึกวาพวกมันไปกันแลว ตอมาไดยินเสียงขูเข็ญกัดกัน เลนกันขางๆ ที่พักนั่นเอง ดูมันจะใกลกับที่พระนั่งภาวนาอยูเรื่อยๆ ประมาณสามทุม เจาปาทั้งสามก็พากัน มาหยอกลออยูใตถุนศาลา ที่พระกำลังนั่งสมาธิภาวนา ฟงธรรมจากหลวงปู อยูศาลาหลังเล็กๆ นั้น มีพื้นสูงเพียงเมตรกวาเทานั้นเอง โครงสรางไม ไดแข็งแรงอะไรเลย ปลูกพอไดอาศัยเทานั้น เสือสามตัวสงเสียงคำรามหยอกลอกัดกันเลนกันอยูใตถุนศาลาเล็กๆ นั้น สงเสียงรบกวนพระ โดยไมสน ใจอะไร ดูทามันจะสนุกกันใหญ หลวงปูเห็นวาไมควรปลอยไวเชนนั้น จึง พูดเสียงดังลงไปวา “เฮย สามสหาย อยาพากันสง เสี ย งอื้ อ อึ ง นั ก ซิ พระกำลั ง เทศน แ ละฟ ง ธรรมกั น เดี๋ยวจะเปนบาปตกนรกฉิบหายกันหมดนะ เดี๋ยวจะ วาไมบอก ที่นี่ไมใชที่เอ็ดตะโรโฮเฮกัน จงพากันไป เที่ยวรองครางที่อื่น ที่นี่เปนวัดของพระ................... (ตอนตอไปฉบับวันพุธพบกับหลวง ปูขาวเลาเรื่องเสือตอนจบ)

ตารางแสดงการจัดอันดับ ประจำรายการแขงขัน (ประเภทสิงหทดลองสนาม) สูงสุด 5 อันดับแรก ณ วันที่ 17/07/2552

ตารางแสดงการจัดอันดับ ผูชนะประจำเดือน 5 อันดับเเรก (ประเภทสิงหทดลองสนาม) ประจำเดือนที่ 1 วันที่ 01/07/2552 - วันที่ 31/07/2552

หนวยเปนบาท

หนวยเปนบาท

อันดับ Username มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV)

1. maoc 2. winnn 3. zyzzyva 4. pornpoj 5. dddddd

1,283,200.6395 1,275,934.9764 1,255,571.0825 1,249,484.8378 1,200,248.8328

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลคาสินทรัพยสุทธิ เทียบกับ สัปดาหกอน (%NAV Change)

28.3201% 27.5935% 25.5571% 24.9485% 20.0249%

อันดับ Username

1. maoc 2. winnn 3. pornpoj 4. dddddd 5. yupr

มูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV)

อัตราการเจริญเติบโตของ มูลคาสินทรัพยสุทธิ เทียบกับ สัปดาหกอน (%NAV Change)

1,283,200.6395 1,275,934.9764 1,249,484.8378 1,200,248.8328 1,194,786.8702

28.3201% 27.5935% 24.9485% 20.0249% 19.4787%

หมายเหตุ : ผลการจัดอันดับเปนขอมูลอยางไมเปนทางการ หากมีอันดับที่เทากันจะตองผานการพิจารณา และรับรองผลจากคณะกรรมการการแขงขัน โดยการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด อางอิงจาก http://click2win.tsi-thailand.org/SETClick2WIN/RankingSummary.jsp


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

ผนึกสัญชาตญาณ “เสือ”

หน้า 11

(ตอนที่ 23)

“สันติ สิงหวังชา” เสือหนุม..ไฟแรง

ตองเจาะลึก กอนจะซื้อหุนในระยะแรกๆ เขาบอกวาการศึกษาแตละตัวใชเวลานานเปน เดือน แตระยะหลังที่เริ่มเชี่ยวชาญมากขึ้น วิเคราะหและศึกษาขอมูลแคครึ่งวันก็ซื้อแลว เพราะถาเปนธุรกิจที่เขาใจอยูแลวก็ไมตองศึกษามาก โดยสิ่งที่จะเขาไปดูคือ ศึกษางบ การเงินของบริษัทวาเปนยังไง ผลงานในอดีตเปนยังไง แลวภาวะปจจุบันยอดขายอยูใน ระดับที่ดีหรือไม นอกจากนั้นตองวิเคราะหสวนประกอบอื่นๆ คูแขงเปนยังไง ใครเปนคู แขงในธุรกิจนี้ แลวอดีตเปนอยางไร แตที่ผานมาผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆวารายนี้จุดเดนดาน นี้ๆ ลูกคาหลักคือใคร ดังนั้นจะทำใหมีขอมูลมาก บางทีเมื่อเชี่ยวชาญมากๆ แคฟง ผูบริหารพูด ก็นำมาคำนวณแลวตัดสินใจซื้อไดเลย หัวใจหลักงบการเงิน หัวใจหลักๆ ที่ตองดูและพลาดไมไดก็คืองบการเงิน โดยก็ ดูอัตราสวนหลักๆ กำไรขั้นตน คาใชจายในการขายและบริหาร เปน อยางไร เรียกไดวาดูทุกรายการในงบกำไรขาดทุนเลย แลวก็ไปดู หนี้สินเทียบกับทุนวาเปนยังไง ถาหนี้เยอะก็เสี่ยง หนี้นอยก็สบาย แลวจากนั้นก็นำแตละบริษัทมาเปรียบเทียบกับคูแขงตัวอื่นๆใน กลุม อยาลืมเงี่ยหูฟง เรื่องของบทวิเคราะห..ไมควรทิ้ง ตองอานดวยแตก็ตองดู วาที่มามันมาจากไหน หากมาจากการสัมภาษณผูบริหารก็ตองดู ตั ว ผู บ ริ ห ารเพิ่ ม ถ า ตั ว เขาเชื่ อ ถื อ ได นั ก ลงทุ น ก็ น า จะเชื่ อ บท วิเคราะหได แต “สันติ”บอกวา ในสวนของบทวิเคราะหสิ่งที่จะไมดู เลยคือราคาเปาหมาย แมวาจะมีการคิดตามสูตร WACC, DCF หรืออะไรก็ตาม เพราะเขาไมเชื่อเลยและบอกวาเขาไมไดใชวิธีคิด แบบนั้น เขาบอกวา วิธีการของเขาจะคิดงายๆโดยใช P/E Ratio และคาดการณตัวเลขลวงหนาประมาณ 1 ป สวนหลังจากนั้นก็ดูวา มันจะดีขึ้นอีกแคนั้นก็พอ สูตรคำนวณหุนแบบสวนตัว วิธีคิดงายๆก็อยางเชน PS ปที่แลวกำไรตอหุน 1.10 บาท สวนผูบริหารบอกวาปนี้จะโต 30% และอัตราการทำกำไรไมต่ำกวา เดิม ดังนั้นผมก็จึงเอา 1.1x 1.3 ก็ไดประมาณ 1.4 ซึ่งก็อาจจะเยอะ ไปหนอยก็ใหดิสเคาท คิดวาซัก 1.25 ก็แลวกัน ซึ่งนี่คือกำไรตอหุน สำหรับปนี้ แลวก็นำ PS มาเทียบความแข็งแกรงกับคูแขงในวงการ ซึ่งในดานคุณภาพก็ชนะทุกตัว ซึ่งคูแขงก็ P/E ประมาณ 10 เทา ผมก็มาคิดลด P/E ดวยวานาจะ 8 เทาละกัน แลวนำ 1.25 x 8 ก็ เทากับ 10 บาท ก็แคนี้เองโดยสิ่งแรกที่ผมจะตองทำก็คือตัดสินใจ วาจะเชื่อผูบริหารไดหรือไมกอนและคอยคิดลดไปอีกซักหนอย

ติดตามตอฉบับหนา

Aspire

4736G-652G32Mn/C022

ราคา

- CPU Intel Core 2 Duo T6500 (2.1 GHz, FBS 800 MHz, L2 2 MB) - Chipset Mobile Intel PM45 Express chipset - Main Memory 2 GB DDR3 - Graphic system nVidia GeForce G 105M - Display 14 inch WXGA (1366×768) - HDD 320 G 5400 RPM - DVD Writer (Dual Layer Support) - Intel Wireless Link 5100 - Bluetooth - Card Reader 5 in 1 - Video Camera 1.3MPixel - 3 USB - D-sub - HDMI - LAN - Battery 6-cell Li-Ion - Windows Vista - Warranty 1-Year - Weight 2.40 kg

23,900 บาท ( ราคาไมรวม VAT )

า เฉพาะลhูกaคi เทานั้น T eFinance

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิ พิเศษ ซื้อผานทาง eFinance วันนี้ รับฟรี

- Username & Password สำหรับใชงานโปรแกรม eFin Smart Portal ฟรี 6 เดือน - ติดตั้งโปรแกรม eFin Smart Portal - บริการจัดสงฟรีถึงบาน สนใจสั่งซื้อสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข 084-939-8881


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

DCC ปนผลทุกไตรมาส

คาดการณผลประกอบการ 2Q52 ของ DCC ยังมีแนวโนมเติบโตที่แข็งแกรงตอ เนื่ อ งซึ่ ง เป น ผลจากศั ก ยภาพการขายที่ แข็งแกรงจากความสำเร็จของนโยบายเพิ่ม สวนแบงการตลาดและการใชกำลังการผลิต ได เ ต็ ม ที่ ส ง ผลให มี ค วามได เ ปรี ย บในด า น ต น ทุ น เหมาะสำหรั บ เจาะกลุ ม ลู ก ค า หลั ก ของบริษัทระดับ Low-end นอกจากนี้ดวย ศักยภาพการขายที่แข็งแกรง เรามองวาการ ขยายกำลังการผลิตที่จะเริ่มเปดดำเนินการ ผลิตในป 53 จะเปนประโยชนตออัตราเติบ โตของรายไดในปหนาและแนวโนมการจาย เงินปนผลในทุกๆไตรแมวาผลประกอบการ 2Q52 ของบริษัทจะมีแนวโนมลดลงเทียบ กับ 1Q52 จากผลกระทบดานฤดูกาล แต หากเทียบกับ 2Q51 แลวถือวามีศักยภาพใน การเติบโตที่สูง ซึ่งเราคาดการณรายไดจาก การขายใน 2Q52 เทากับ 1.45 พันลานบาท (+12%YoY และ -10%QoQ) เกิ ด จาก ปริมาณการขายที่เติบโต 11.85%YoY เปน ไปตามนโยบายการคงระดับราคาขายและ เน น เพิ่ ม ส ว นแบ ง การตลาดของบริ ษั ท

Photo Release คุณสุชาติ จิวะพรทิพย (ที่ 2 จากซาย) ประธานกรรมการ บริ ษั ท สาลี่ อุ ต สาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SALEE) พรอม Dr.Markus Schildknecht (ที่ 2 จากขวา) ประธาน กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท พาโก โ ฮลดิ้ ง เอจี (PAGO) ประเทศสวิสเซอรแลนด ประกาศ ความพรอมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเตรียม ผลักดันให “สาลี่ พริ้นทติ้ง” กาวสูความเปนที่ หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ การพิ ม พ ฉ ลากผลิ ต ภั ณ ฑ ใ น ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกพรอมๆ กัน หลังจากที่ บริษัท พาโก โฮลดิ้ง เอจี (PAGO) จากประเทศ สวิ ส เซอร แ ลนด ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในผู ผ ลิ ต ฉลาก ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละเครื่ อ งติ ด ฉลากชั้ น นำของโลก เขามาถือหุน 30% ในบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จำกั ด ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ลู ก ของ บริ ษั ท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยตั้งเปนบริษัท ร ว มทุ น ใหม ภ ายใต ชื่ อ บริ ษั ท พาโก สาลี่ พริ้นทติ้ง จำกัด เพื่อขยายธุรกิจการพิมพฉลาก ผลิตภัณฑในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

Professional Station

หน้า 12

บล. กรุงศรีอยุธยา แนะนำ ‘ซือ้ ลงทุน’ มูลคาพืน้ ฐานที่ 19 บาท

ประกอบกั บ การเดิ น กำลั ง การผลิ ต เต็ ม ที่ 100% ตลอดทั้งไตรมาส 2Q52 เปนอีกหนึ่ง ปจจัยบวกตอผลประกอบการของบริษัทซึ่ง สงผลให EBITDA Margin ยังอยูในระดับที่ สูง 30.7% และชวยรักษาความไดเปรียบใน แงของตนทุนการผลิตที่ต่ำเปนประโยชนตอ การเจาะกลุมลูกคาระดับ Low-end ซึ่งเปน กลุมลูกคาหลักของบริษัท คาดการณกำไร สุ ท ธิ 2Q52 เท า กั บ 256 ล า นบาท (+54%YoY และ -11%QoQ) ตัวเลขปริมาณขายในประเทศของ กระเบื้องปูพื้นและผนังในชวง 4M52 ลดลง 12.6%YoY มาที่ 49.5 ลานตารางเมตร และ เราคาดการณวา ปริมาณขายในประเทศทั้ง ป 52 จะลดลง 8.5% มาที่ 138.7 ล า น ตารางเมตร อยางไรก็ตามแนวโนมการขาย ของบริ ษั ท เติ บ โตสวนทางกั บ ภาพรวม อุตสาหกรรมเปนปจจัยที่สำคัญตออัตราเติบ โตของรายได แ ละกำไรสุ ท ธิ ใ นป 52 ของ บริษัทที่เราคาดการณไวที่ 10.6%YoY และ 31.6%YoY ตามลำดับ ในขณะที่กำลังการ ผลิตที่เพิ่มขึ้นอีก 6 ลานตารางเมตรซึ่งทำให

โกอินเตอร

กำลั ง การผลิ ต รวมเท า กั บ 52 ล า นตาราง เมตรประกอบกับการขยายสาขาจัดจำหนาย สินคาเพิ่มขึ้นอีก 5 แหงในภาคเหนือและภาค อี ส านและการรั ก ษาส ว นแบ ง การตลาดใน ระดับที่สูงประมาณ 40% จะเปนปจจัยที่ทำ ใหผลประกอบการในป 53 เติบโตตอเนื่อง ประเมินมูลคาพื้นฐานไวที่ 19 บาท มี อั ต ราตอบแทนเงิ น ป น ผลของบริ ษั ท ประมาณ 8.6% ตอปที่มีการจายใหแกผูถือ หุ น ทุ ก ๆไตรมาส (คาดการณ เ งิ น ป น ผล สำหรั บ ผลประกอบการ 2Q52 เท า กั บ 0.48 บาทตอหุน) จึงแนะนำ ซื้อลงทุน


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

Gossip Station

หน้า 13

เลนอะไรกันคะตัวเอง??

คุณพีท ริมชลา..หนุมใหญใจดี (อยูในตลาด mai) ...แอบไดยินวาตอนนี้เพิ่มชั่วโมงทำงาน เต็ม 100% แลว..สวนผลประกอบการแอบได ยิ น วงในเค า พู ด กั น ว า ไตรมาส 2 สวยมาก เรยย..ดูงายจากยอดขายละกันพุงแรงแซงหนา สวั ส ดี ค ะ กั บ วั น จั น ทร ที่ ไตรมาสแรกชนิดไมเห็นฝุนเลยละ 20 กรกฎาคม 2552 วั น นี้ เ ดาทางของ อ ะ ..อ ะ ..ไม ต อ งเชื่ อ ควยสวยค ะ พี่ ตลาดหุนไทยไมถูกจริงๆ นะคะเนี่ย...จะเอา ข า ...เอาเป น ว า มี ข อ มู ล มาอ า งอิ ง จาก ไงกันแนคะพี่นักลงทุนขา เพราะวา สตรอเบอรรี่งงกับการเลนเหลือเกิน วั น พฤหั ส ที่ แ ล ว ดาวโจนส บ วกไป มากกวา 200 จุด แตหุนไทยดันติด ลบซะนิ ! !! พอวั น ศุ ก ร เ ค า บวกนิ ด หนอย แต SET INDEX ปดซะโนน เลย...กาฉูด+13.37จุด ซื้อขายกัน พอสมควร19,840.23 ลานบาท ถ า เ ป น แ ฟ น ค ลั บ ข อ ง สตรอเบอรรี่.. ก็คงพอจะเริ่มยิ้มออก แลวนะคะ เพราะคนที่ขาดทุน คน สวยเชื่ อ ว า ขาดทุ น น อ ยยยยยย ลงมาก...สวนคนที่กำไรเชื่อคะวา พุงพรวดกันเรยทีเดียวเชียว...ถา พี่ เ ล น หุ น กลุ ม พี่ เ ทพอย า งที่ ค น สวยบอก..แต ว า สะกิ ด ให ม องกั น นิดนึงคะที่รักขา..ศุกรที่แลวพอรต นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ข ายออกมานิ ด หนอย ก็อาจเปนสัญญาณเริ่มตน ของอะไรบางอยาง.. ถ า อาการดี ๆ แบบนี้ สตรอเบอรรี่ขออนุญาตแนะนำให ชายตาไปมองหุนในกลุมชิ้นสวน อิเล็กทรอนิกสเปนพิเศษคะ...พี่ๆ รู มั๊ ย คะว า ตอนนี้ มี สั ญ ญาณการ ฟนตัวอยางรวดเร็วในเดือน เม.ย. 52 ที่ 0.44x และ 0.66x ในเดือน พ.ค. 52 นักวิเคราะหทั่วโลกเชื่อกัน วาการหันมากักตุนสินคาเปนเหตุผลที่ทำให บล.ฟนันเซีย ไซรัส พี่เคาวา HTECH เปน ความตองการกลับมาฟนตัวอยางรวดเร็ว หลัง หุนเดนทางเทคนิค เพราะแมวาราคาจะไต จากที่คา Book-to-Bill Ratio ก็หดตัวอยาง ระดับขึ้นมาพอควรแลวในชวงสัปดาหนี้ แตจาก รุ น แรงในไตรมาส 4/51 และ 1/52 ซึ่ ง เป น รูปแบบกราฟราคาที่ดี และมีแรงหนุนจากการ ตั ว เลขต่ ำ สุ ด เป น ประวั ติ ก ารณ ที่ 0.33x ใน ฟอร ม ตั ว ของ Indicators ต า งๆ ทำให ยั ง คาดหมายการแกว ง ตั ว ขึ้ น ต อ เพื่ อ ไปทดสอบ เดือน มี.ค. 2552 โน..โน..โน..คะ...ไมไดมั่วนะ เพราะ แนวตานตางๆ ใหทำกำไรตามรอบได ดังนั้นจึง จากการสอบถามผูบริหารในวงการมาหลาย แนะนำ ใหซื้อเก็งกำไร โดยมีแนวรับอยูที่ ทั่ น คนสวยได รั บ การคอนเฟ ร ม ว า ตอนนี้ 1.46-1.43 บาท ส ว นแนวต า นให ไ ว ที่ ออร เ ดอร ก ลั บ มาแล ว จริ ง ๆ แรงและเร็ ว 1.60-1.63 บาท แต ถ า เป น หุ น ตั ว ใหญ ก็ ต อ งยกให มากดวยดิ..ถาเปนหุนเล็ก ตอนนี้ในสายตาคน สวยก็จองไปที่ HTECH ภายใตการบริหารของ เคาละ HANA และ DELTA ตอนนี้ไดยิน

ว า หลายที่ ย กให เ ป น หุ น ดาวเด น ของกลุ ม ที เดี ย วเซี ย นหุ น บอกว า ..หลั ง การฟ น ตั ว ของ เศรษฐกิจ โลก DELTA จะเปนบริษัทตอๆ ไปที่ ได รั บ ประโยชน จ ากการลงทุ น เพิ่ ม ก็ แ นะนำ “ทยอยสะสม” สวน HANA เซียนหุนคาดวา ไตรมาส 1/52 จะเปน ไตรมาสที่ ย ากลำบาก สำหรับบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ผานสถานการณที่ ยากลำบากดังกลาวแลว ไม เ ชื่ อ ก็ ต อ งเชื่ อ ใครเลยจะ คาดคิดละวา จะไดเห็นราคา Gold Futures ยื น บวกได ต ลอดทั้ ง สั ป ดาห เลยทำสั ญ ญาณเทคนิ ค สวยงามตามไปโดยปริยาย ดานคุณพี่ กิดาการ แหงบาน ฟลลิป บอกวา ตอนนี้ทุกอยางคอนขางเปนใจให Gold Futures ทั้งทองโลก ทั้งเสน เทคนิค สัปดาหนี้เราคงเห็นทองยืน เขียวตอไป ใครที่มีสถานะซื้อก็ถือไป เถอะคะ กำไรเห็ น ๆ ให แ นวรั บ ไว ที่15,210 บาท แนวตาน 15,310 บาท

?

เฉลยคำถามประจำฉบับ

วั น ศุ ก ร ที่ ผ า นมาที่ ถ ามว า หุ น อะไร เปนตนตระกูลมนุษย? คำตอบก็คือ ‘ADAM’ เปนไง ไมยากใชมา| เอาละมาตอกันเลยกับปญหา หุนฮาเฮประจำวันนี้..มาทายกันคะ วันนี้ขอถามวา หุนอะไรถารู ความหมายแลวจะตองบอกวา.... “เห็นมา” ? ..ใบใหนิดนึงเปนหุนที่โดย ปกติ ส ภาพคล อ งต่ ำ แต ใ ครที่ อ ยู ใ น แวดวงหุนมานานจะรูจักดี ชื่อยอขึ้น ตนดวย S เมื่อไมกี่ปกอนเพิ่งประกาศ เบนเข็มธุรกิจเปลี่ยนแนวทางการหา รายได แตจนลาสุดตัวเลขผลประกอบ การก็ยังขาดทุ น อยู ทว า หุ น ตั ว นี้ ก็ ยั ง ถูกเชียรใหเก็งกำไรโดยเซียนหุนเปนระยะๆ ใครตอบไดรีบยกมือขึ้น......

พีท ริมชลา


มองหุนจากเซียน

Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

ประเมิ น แนวโน ม ดั ช นี ฯ วั น นี้ นาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน กับตลาดหุนตางประเทศ โดยประเด็นที่ ตองจับตา คือ การแจงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2552 ของบริษัทจดทะเบียน ทั้ ง ในและ ต า งประเ ทศ รวมถึ ง ราคา น้ำมันดิบในตลาดโลก กลยุทธแนะเก็ง กำไร โดยให ก รอบกา รลงทุ น แนวรั บ ที่ บริ เ วณ 585 จุ ด ส ว นแนวต า นให ไ ว ที่ 604 จุด

ประเมินแนวโนมดัชนีฯ สัปดาห นี้ ต อ งติ ด ตามดู ว า ดั ช นี ฯ จะปรั บ ตั ว เพิ่มขึ้นทดสอบ 600 จุดไดหรือไม หาก ผ า นได มี โ อกาสแตะจุ ด สู ง สุ ด เดิ ม ที่ 611 - 638 จุด ประเด็นที่ตองติดตาม คือ ปจจัยตางประเทศ กลยุทธ แนะนำเก็ง กำไร โดยเลือกลงทุนเปนรายตัวในหุนที่ มีปจจัยพื้นฐานดีเปนหลัก ประเมินแนว รั บ 582-570 จุ ด ส ว นกรอบแนวต า น 602-611 จุด

หน้า 14

ประเมินทิศทางดัชนีฯ สัปดาหนี้ คาดวาจะแกวงตัวในลักษณะผันผวนขึ้น ลงตามทิศทางตลาดหุนตางประเทศ รวม ถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ดังนั้น จึง แนะน ำลงทุ น ในหุ น ที่ มี ป จ จั ย พื้ น ฐานดี โดยใหกรอบการลงทุนที่แนวรับ 585 จุด ส ว นแนว ต า นแรก ให ไ ว ที่ 600 จุ ด หาก ผ า นแนว ต า นแรก ได ม องแน วต า นถั ด ไป 604 จุด

บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552 Top 20 by value

Top 20 by volume

ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

หน้า 15


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552 Stock Information [Volume included biglot volume] กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

กลุมสินคาอุปโภคบริิโภค (CONSUMP)

หน้า 16


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

กลุมธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หน้า 17


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS)

หน้า 18


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON)

หน้า 19


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 20


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 21

กลุมทรัพยากร (RESOURC)

กลุมบริการ (SERVICE)


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 22


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 23

กลุมเทคโนโลยี (TECH)

Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 24

Market for Alternative Investment

MAI


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 25

MAI Warrant


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

หน้า 26

Compare Average Volume5 (Trading Day) แสดงแนวโนมหุน 20 อันดับเรียงลำดับตาม %Compare เหมาะสำหรับการเช็คปริมาณการซือ้ ขายทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวันปจจุบนั เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ ของเมือ่ 5 วันทีผ่ า นมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วัน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-) แสดง (คาโดยประมาณ) สรุปอันดับหุน ทีส่ ง ผลกระทบกับการเปลีย่ นแปลงของ SET INDEX รวมถึงรายกลุม อุตสาหกรรม หลังปดตลาด เพือ่ ตรวจสอบวาหุน ทีม่ ผี ลกระทบทำใหตลาดมีการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ ทัง้ ทิศทางบวกและลบ


Investor Station ฉบับที่ 169 ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

ปฏิทินกิจกรรม 08.30

หน้า 27

ประจำวันจันทร ที่ 20 กรกฎาคม 2552

ตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี ม.ธรรมศาสตร และ บลจ. เอ็มเอฟซี จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง TIPS: พันธบัตร “รุน Super Safe” ฟรี! ตลาดหลักทรัพยฯ

ผูจ ดั ทำ บริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

08.30

ตลท. จัดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง TIPS: พันธบัตร “รุน Super Safe” ตลาดหลักทรัพยฯ

08.30

สื่อสากล แถลงขาวและรวมอบรม โครงการ “ขับเปน... ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” “Skill Driving Experience with IMC” สนามทดสอบ Thai Bridgestone Proving Ground

09.00

งานประเพณีตักบาตรดอกไมและถวายเทียนพรรษา วัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร สระบุรี

09.00

ประเพณีแหเทียนพรรษาและงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 4 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี

09.00

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา “บริหารพอรตลงทุน ลดความเสี่ยงดวย Stock Futures” ตลาดหลักทรัพยฯ

09.00

ตลาดหลักทรัพยฯ และ บล. ไซรัส จัดสัมมนา “การบริหารพอรตลงทุน ลดความเสี่ยง ดวย Stock Futures” ฟรี! ตลาดหลักทรัพยฯ

11.00

กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงขาว “งานเปดหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร” หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร

13.00

มิลเลนเนียม ออโต รวมกับ บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง และ บัตรกรุงไทย แถลงขาวความ รวมมือครั้งประวัติศาสตร กับสุดยอดแคมเปญแหงป “MAKE YOU SMILE.” โชวรูมมินิ เอกมัย

14.00

ทางโครงการชุ ม ชนพอเพี ย ง ร ว มกั บ ทรู คอร ป อเรชั่ น จั ด งานแถลงข า วเป ด ตั ว “โครงการทำดีใหพอดู ตอนเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง” อาคารทรู ทาวเวอร

--ฝายศิลปกรรม-ยุภาจิตร วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปตลา ภูวนาท สุขเกษม

14.00

ทรู คอรปอเรชั่น รวมกับ สำนักงานชุมชนพอเพียง แถลงขาวเปดตัวโครงการทำดีให พอดู โครงการ 3 ทรู ทาวเวอร ชั้น 21 หองออดิทอเรียม

สนใจติดตอโฆษณา

--คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประสิทธิ์ กรโชคอนันต ดวงสุรยี  วายุบตุ ร --บรรณาธิการ-เอกอนันต เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝายสนับสนุน--ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พันธภวู งศ -ขาวตลาดเงิน ตลาดทุน พิมพรภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ สุภาพ ปยะณัฐ สวนอภัย ศุภวรรณ วราภรณ รจนา ใจดี -ขาวตลาดอนุพนั ธ สุรเมธี มณีสโุ ข

คุณคมเพชร หาญใจ (เจาหนาทีฝ่ า ยการตลาด) Tel : 0-2554 9392 Fax : 0-2554 9385 Mobile: 085-064-4348

kompetch@efinancethai.com

Disclaimer

Investor Station เปนหนังสือพิมพดิจิตอลรายวันที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารการลงทุนบนพื้นฐานขอมูล และแหลงขอมูล ซึ่ง พิจารณาแลววามีความนาเชือ่ ถือ และ/หรือถูกตอง อยางไรก็ตาม กองบรรณาธิการและบริษทั ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกตอง และความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได แมวาขอมูลดังกลาวจะปรากฎขอความที่อาจเปนหรืออาจตีความวาเปนเชนนั้นได ดังนั้นกองบรรณาธิการและ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเปนผลจากการใชขอมูลจากหนังสือพิมพฉบับนี้การนำไปซึ่ง ขอมูลบทความบทวิเคราะหและการคาดหมายทัง้ หลายทีป่ รากฎอยูใ นหนังสือฉบับนีเ้ ปนการนำไปใชโดยผูใ ชยอมรับความเสีย่ งและดุลยพินจิ ของผูใ ชแตผเู ดียว

Investor_station 20 ก.ค. 2552  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you