Page 1

Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

L&E ตัง้ เป้า 3 ปีรายได้แตะระดับ 4 พันล.

คาดยอดขาย Q1/55 ใกล้เป้าโต 15%

L&E เผย Q1/55 ยอดขายใกล้เคียงเป้าที่วางไว้ พร้อมคาดยอดขายปีนี้โต 15% จากปีกอ่ นทีท่ �ำ ได้ 2,017 ล้านบาท เดินหน้ารุก AEC หวังรายได้ตา่ งประเทศเพิม่ เป็น 30 - 40% ใน 3 ปี จาก 7% ปี 54 มั่นใจอีก 3 ปีข้างหน้า รายได้ระดับ 4 พันล้านบาท เตรียมทุ่ม 300 ล้านบาท ขยายฐานผลิต กันงบปีละ 40 - 50 ล้านบาท ซื้อกิจการทั้งใน-นอกประเทศ ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

7 8 9

บีโอเจยันจะใช้นโยบาย การเงินผ่อนคลายพิเศษต่อไป การผลิตฟื้นดันดัชนีเชื่อมั่น อุตฯ มี.ค.พุ่งต่อเดือนที่ 4 VTE เพิ่มทุนขายผถห.เดิม 2 : 1 ราคา 1.5 บ./หุ้น-ขาย PP ที่ 2.50 บ./หุน้

Dynamic Station MAJOR !!!

10

Lifestyle Station

13

มองหุ้ นจากเซียน

วิธีแก้รังแค

แนวต้าน 1,195 - 1,200 จุด 14

Data Station

SGP มัน่ ใจยอดขายปี 55 โต 30% CCP คาดรายได้ปนี โี้ ต 15 - 20% ต่อหน้า 4

ต่อหน้า 4

SET News “ผจญภั ย การลงทุ น ”

กับ “มาร์ค โมเบียส”ตอนที่ 6

ต‡อหนˆา 12

ตลท.ตั้งเป้า เพิ่มบช.รายย่อยปีนี้ แตะ 7.4 - 7.5 แสนบช. ต่อหน้า 8

RS

ราคาเหมาะสม 4.30 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

KSL (ต่อจากหน้า 1)

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไลท์ ติ้ ง แอนด์ อี ค วิ ป เมนท์ (L&E) เปิ ด เผยว่ า ยอดขาย Q1/55 จะใกล้เคียงตามเป้าทีว่ าง ไว้ทเี่ ติบโต 15% จากช่วงเดียวกัน ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ย อดขายที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ตั ว จาก Q 4 / 5 4 ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาน้ำ � ท่ ว ม ทำ�ให้ยอดขายลดลง โดย Q1/55 ยอดขายเริ่มฟื้นตัวขึ้น ซึ่งปกติ ช่วงไตรมาส 1 จะเป็นช่วง Low Season ของธุ ร กิ จ และจะมี ยอดขายเพิม่ ขึน้ ในช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นไป คาดว่าจากยอดขายที่ ไตรมาส 1 ที่เติบโตขึ้นจะทำ�ให้ บริษัทฯ โตตามเป้าที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังตั้งเป้า ยอดขายปี 55 เติบโตประมาณ 15% จากปี ก่ อ นที่ ทำ �ได้ มู ล ค่ า 2,017 ล้านบาท โดยปีนี้บริษัทฯ จะยังผลิตสินค้าและจัดจำ�หน่าย โคมไฟฟ้าและแสงสว่างแบบครบ วงจร เน้นการขยายตลาดสินค้า ไปยั ง ต่ า งประเทศและกลุ่ ม ประเทศอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้น เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายและรายได้ ของบริษัทฯ ให้เพิ่มมากขึ้น ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ฯ มี สัดส่วนการส่งออกสินค้าไปยัง ต่างประเทศกว่า 7% จาก 2% โดยสั ด ส่ ว นการขายภายใน ประเทศยั ง คงเป็ น หลั ก มี อ ยู่ ที่ ประมาณ 93% โดยมูลค่าตลาด หลอดไฟของไทยปีนี้คาดว่าจะมี มู ล ค่ า กว่ า 1.1 หมื่ น ล้ า นบาท และมู ล ค่ า รวมของตลาดใน ประเทศอาเซี ย นกว่ า 5 - 5.5 หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มีแผนที่จะกระจายสินค้าไปยัง ประเทศรอบบ้านเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยั ง มอง

News Station

อนาคตสินค้าของ L&E จะมีราคา ที่ถูกลงประมาณ 20 - 30% เพื่อ จู งใจกลุ่ ม ลู ก ค้ า ปานกลางและ ระดับล่างให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนนโยบายค่าแรง 300 บาทต่อวัน มองว่าจะไม่กระทบกับ

เพิ่มมากขึ้น โดยสาเหตุที่คาดว่า กำ � ไรจะเพิ่ ม มากขึ้ น มาจาก ยอดขายของบริ ษั ท ฯ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้น แต่รายจ่ายของบริษัทฯ ยังคงที่ ประกอบกับได้รับชดเชย จากการลดภาษีนติ บิ คุ คล ซึง่ คาด

บริ ษั ท ฯ มากนั ก เพราะราคา ต้ น ทุ น ของบริ ษั ท ฯ มี ค่ า แรง ประมาณ 10% ของราคาสินค้า ซึ่งต้นทุนหลักจะมาจากราคาค่า วั ต ถุ ดิ บ แต่ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ชดเชยจากการลดภาษีนิติบุคคล จาก 30% เหลือ 23% ในปีนี้ “คาดว่ า กำ � ไรปี นี้ จ ะโต

ว่ า กำ � ไรของบริ ษั ท ฯ ปี นี้ จ ะ เติบโตขึ้น” นายปกรณ์ กล่าว บริษัทฯ ตั้งเป้าในอีก 3 ปี ข้ า งหน้ า คาดว่ า บริ ษั ท ฯจะมี รายได้เติบโตกว่า 2 เท่า จากปี 54 ที่ บ ริ ษั ท ฯ ทำ � รายได้ ก ว่ า 2,017 ล้ า นบาท โดยมองว่ า บริษัทฯ จะขยายธุรกิจออกไปยัง

ประเทศอาเซี ย นเพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ทุ่ ม งบลงทุ น กว่ า 300 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงงาน ใหม่ และศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ รองรับกำ�ลังการผลิตที่มีแนวโน้ม มากขึ้น นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร ขยายฐานธุ ร กิ จ ออกสู่ ต่ า ง ประเทศ โดยจะรุกตลาดอาเซียน เป็นหลัก เช่น เวียดนาม พม่า กั ม พู ช า ล า ว ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อินโดนีเซีย รวมทั้งสิงคโปร์ โดย คาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก ต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นประมาณ 40% จากสั ด ส่ ว นรายได้ ข อง บริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มี สัดส่วนรายได้ของสินค้าทีส่ ง่ ออก ประมาณ 7% นอกจากนี้ ยังได้ ทำ�การรวมแบรนด์ทั้ง 9 แบรนด์ ของบริ ษั ท ฯให้ เ หลื อ เพี ย ง 1 แบรนด์ คื อ แบรนด์ L&E เพื่อเป็นที่จดจำ�ของบริษัทฯ และ เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ตลาด สินค้าเป็นที่จดจำ�ของกลุ่มลูกค้า ให้เพิ่มมากขึ้น ขณะทีใ่ นแต่ละปีบริษทั ฯ จะตั้งงบซื้อกิจการบริษัททั้งใน และต่ า งประเทศ โดยเตรี ย ม เงินสดไว้ปีละ 40 - 50 ล้านบาท ซึง่ หากมีบริษทั ทีน่ า่ สนใจ บริษทั ฯ ก็มีเงินพร้อมจะซื้อกิจการทันที ซึง่ หากต้องใช้เงินมากกว่าจำ�นวน นี้บริษัทฯก็จะต้องไปกู้ธนาคาร โดยคาดว่าธนาคารน่าจะปล่อย เงินกู้ให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่ง D/E ของบริษทั ฯ ปี 54 อยูท่ ปี่ ระมาณ 2 เท่ า แต่ ปั จ จุ บั น เหลื อ เพี ย ง 1.6 เท่ า โดยบริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า อยากเห็ น D/E ของบริ ษั ท ฯ ให้เหลือเพียง 1.5 เท่า เพื่อง่าย ต่ อ ก า ร กู้ เ งิ น แ ล ะ ใ ช้ เ งิ น ในการลงทุน

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

SGP

(ต่อจากหน้า 1)

นางจินตณา กิง่ แก้ว รอง กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยาม แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลั ส์ (SGP) เปิดเผยว่า ในปี 55 บริษทั ฯ มัน่ ใจ ภาพรวมของธุรกิจยังมีอัตราการ เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยตัง้ เป้า อัตราการเติบโตของยอดขาย 30% หรื อ คิ ด เป็ น รายได้ ก ว่ า 50,000 ล้านบาท ซึง่ ปัจจัยการเติบโตหลัก มาจากการธุรกิจแก๊สแอลพีจีใน ตลาดต่างประเทศ คิดเป็น 60% ของสัดส่วนรายได้ทั้งหมดในปีนี้ ส่ ว นการที่ เ ศรษฐกิ จ ประเทศจีนทีม่ แี นวโน้มชะลอความ ร้อนแรงลงนั้ น บริ ษั ท ฯ มองว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจของ บริษทั ทีไ่ ด้เข้าไปลงทุนในประเทศจีน เนื่องจากคลังแก๊สแอลพีจี ที่ได้ เข้าไปดำ�เนินการลงทุนผ่านบริษัท ย่ อ ยในจี น ได้ แ ก่ บริ ษั ท ไซโน สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำ�กัด หรือ SINO SIAM ที่เมือง จู ไ ห่ และบริ ษั ท สยาม โอเชี่ ย น แก๊ส แอนด์ เอนเนอยี่ จำ�กัด หรือ SOGEL ที่เมืองซัวเถา สามารถ เก็ บ แก๊ ส แอลพี จี รวมกั น ได้ ถึ ง 300,000 ตันนัน้ ไม่ได้รองรับความ CCP (ต่อจากหน้า 1)

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร บ ม จ . ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี (CCP) เปิ ด เผยว่ า ภาพรวมตลาด คอนกรี ต สำ � เร็ จ รู ป (Precast Concrete) ตั้ ง แต่ ช่ ว งต้ น ปี ทีผ่ า่ นมามีการขยายตัวค่อนข้างมาก โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 25 - 30% สาเหตุ ที่ ต ลาดมี ก าร ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นผล มาจากงานก่ อ สร้ า งโครงการ ประเภทต่ า งๆ อาทิ โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ เมกะโปรเจกต์ ภาครัฐ มีปริมาณทีส่ งู ขึน้ สวนทาง กับแรงงานในภาคธุรกิจก่อสร้างที่

News Station

หน้า 4

ต้องการในประเทศจีนเป็นหลัก แต่ เป็นคลังเก็บแก๊สแอลพีจีที่จะส่ง ออกไปขายยังประเทศอื่นๆ “หากคิดเป็นสัดส่วนที่จะ ขายในจีนจากคลังแอลพีจี 2 แห่งนี้ น่าจะประมาณไม่เกิน 25% เท่านัน้ ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกไปยัง ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวัน ออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งยังคงมีปริมาณความต้องการใช้ แก๊สแอลพีจีที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง” นางจินตณา กล่าว อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม แ ม้ เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงบ้าง แต่ ยังมีอัตราการเติบโตที่สูง และน่า จะเป็นผูน้ �ำ เศรษฐกิจของโลกต่อไป อีกหลายปี จึงเชือ่ มัน่ ว่า การลงทุน ในประเทศจี น นั้ น เป็ น ทิ ศ ทาง ที่ ถู ก ต้ อ ง ส่ ว นความต้ อ งการ ใช้ แ ก๊ ส แอลพี จี นั้ นไม่ ล ดน้ อ ยลง แน่ ๆ เนื่ อ งจากต้ น ทุ นในการใช้ แอลพี จี ยั ง ถื อ เป็ น พลั ง งานที่ มี ต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ พลังงานชนิดอื่นๆ จึงถูกนำ�มาใช้ เป็ น พลั ง งานทดแทนการใช้ พลังงานชนิดอื่นเพิ่มมากขึ้น

อยู่ ใ นภาวะค่ อ นข้ า งขาดแคลน ทำ �ให้ ค วามต้ อ งการใช้ ค อนกรี ต สำ�เร็จรูปในงานก่อสร้างโครงการ ประเภทต่ า งๆ เพื่ อให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามระยะเวลาที่ กำ� หนดปรั บ ตั ว สูงขึ้น ทั้ ง นี้ แนวโน้ ม ความ ต้องการดังกล่าวของตลาด ส่งผล ให้ยอดขายคอนกรีตพรีคาสต์ของ CCP มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปัจจุบนั มีสดั ส่วนอยูท่ ปี่ ระมาณ 40% ขณะที่คอนกรีตผสมเสร็จมี สัดส่วนอยู่ที่ 60% และคาดว่าในปี นี้ยอดขายคอนกรีตพรีคาสต์จะยัง มีการปรับตัวสูงขึน้ เพราะนอกจาก จะเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามต้องการ

สู ง แล้ ว ปั จ จุ บั น ยั ง มี ผู้ ผ ลิ ต คอนกรีตเพียงไม่กี่รายที่สามารถ ผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ ของตลาดได้ ขณะเดียวกันเชื่อว่าภาค ธุรกิจก่อสร้างโดยรวมในปีนี้จะมี การเติบโตตลอดทั้งปี ไม่ได้เป็น เพียงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงาน ฟืน้ ฟูหลังน้�ำ ท่วมเท่านัน้ เนือ่ งจาก ภาครั ฐ ยั ง มี แ ผนที่ จ ะลงทุ น ใน โครงการเมกะโปรเจกต์ อี ก เป็ น จำ � นวนมาก อาทิ งานป้ อ งกั น น้ำ�ท่วม ระบบคมนาคม รถไฟฟ้า สายต่างๆ ผนวกกับการลงทุนของ ภาคเอกชนที่มีการขยายตัวทั้งใน ส่ ว นของนิ ค มอุ ต สาหกรรมและ

อสังหาริมทรัพย์ในหลายพื้นที่ ส่วนเป้าหมายการดำ�เนิน งานของ CCP ในปีนี้ คาดว่าราย ได้รวมจะเติบโตอย่างน้อย 15 20% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายได้ รวมอยู่ที่ 2,246 ล้านบาท และจะ พยายามรักษาอัตรากำ�ไร ขัน้ ต้นให้ อยูท่ รี่ ะดับ 13 - 14% ขณะทีม่ ลู ค่า งานในมือ ณ สิ้นเดือนมี.ค. 55 มี มู ล ค่ า รวมอยู่ ที่ ป ระมาณ 2,200 ล้านบาท โดยเป็นงานทีจ่ ะทยอยรับ รู้รายได้ภายใน 18 เดือน

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

บีโอเจยันจะใช้นโยบาย การเงินผ่อนคลายพิเศษต่อไป รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายมาซาเอกิ ชิราคาว่า ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น หรือ บีโอเจยืนยันว่า บีโอเจจะดำ�เนิน นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่น กำ�ลังเผชิญภาวะหยุดชะงัก “บีโอเจมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะใช้นโยบายการเงิน แบบผ่อนคลายเป็นพิเศษผ่านหลากหลายมาตรการ ซึ่งรวมถึงการคง อัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะดับ 0.1% และการซือ้ หลักทรัพย์เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ จนกว่า อัตราเงินเฟ้อจะเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับ 1%” นายชิราคาว่ากล่าว “เศรษฐกิจของญีป่ นุ่ ได้หยุดชะงักมาระยะหนึง่ และอัตรา การขยายตัวของเศรษฐกิจของญีป่ นุ่ อยูใ่ นระดับต่�ำ กว่าประเทศทีพ่ ฒั นา แล้วอื่นๆ การขยายตัวในอัตราที่ต่ำ� และการขาดดุลงบประมาณใน ระดับที่สงู เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ท�ำ ให้เกิดปัญหาการหดตัวของประชากร นอกจากนี้ ภาวะเงิ น ฝื ด ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ฉุ ด รั้ ง การขยายตั ว ของ เศรษฐกิจด้วย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือน และ ต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค” นายชิราคาว่ากล่าวเพิ่มเติม ขณะที่มอร์แกนสแตนเลย์เอ็มยูเอฟจีซิเคียวริตี้ส์ มิซูโฮซิ เคียวริตสี้ ์ และเอสเอ็มบีซนี กิ โก้ซเิ คียวริตสี้ ค์ าดว่า บีโอเจจะขยายวงเงิน การซื้อหลักทรัพย์ในการประชุมวันที่ 27 เมษายนนี้

ไอเอ็มเอฟเตือนภาคแบงก์ในยุโรป เสี่ยงต้องขายสินทรัพย์ 3.8 ล้านล้านดอลล์

ตราสารหนี้ และป้องกันไม่ให้วกิ ฤตหนีล้ กุ ลามไปจนกระทัง่ เกิดความ ล่มสลายของความเป็นเอกภาพทางการเงิน” ไอเอ็มเอฟระบุ

รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเตือนว่า ภาคธนาคารในยุโรปอาจต้องขายสินทรัพย์ราว 3.8 ล้านล้านดอลลาร์จนถึงปี 2013 และต้องชะลอการปล่อยสินเชื่อ หาก รัฐบาลในยุโรปไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะได้ ซึ่งจะส่งผลให้ ความแข็งแกร่งของฐานะการเงินภาคธนาคารในยุโรปอ่อนแอลง โดยไอเอ็มเอฟระบุว่า ภายใต้สมมติฐานที่ว่า จีดีพียูโรโซนจะ ติดลบในอัตรา 1.4% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า ภาคธนาคารในยูโรโซนจะมี สินทรัพย์ลดลง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ “ยูโรโซนมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องหลีกเลีย่ งการลดลงอย่างรุนแรง ของงบดุลในภาคธนาคาร ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาสินทรัพย์ ปริมาณสภาพคล่อง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยุโรป และภูมภิ าคต่างๆ” ในรายงานด้านเสถียรภาพทางการเงินโลกของไอเอ็มเอฟระบุ นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟยังแสดงความกังวลว่า วิกฤตหนี้ยุโรป อาจกลั บ มาเป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ น่ า กั ง วลที่ สุ ด สำ� หรั บ การขยายตั ว ของ เศรษฐกิจโลกอีกครั้ง แม้ร้ฐบาลในยุโรปและธนาคารกลางยุโรป หรือ อีซีบี จะได้พยายามดำ�เนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม “เมื่อให้ความเป็นเอกภาพทางการเงินมีความเป็นปึกแผ่น มากขึ้น การผนวกความร่วมมือทางการเงินในยูโรโซนเป็นสิ่งที่ต้องดำ�เนิน การให้มากขึ้น กระบวนการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายจำ�เป็นต้องมีการ ออกแบบขัน้ ตอนและวิธกี ารทีท่ ำ�ให้เกิดการร่วมแบกรับความเสีย่ งทางการ คลังโดยไม่ท�ำ ให้ประเทศใดประเทศหนึง่ เผชิญความยากลำ�บากในการออก

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กระทรวงทรัพยากรแร่ และพลังงานอินโดนีเซียเตรียมเก็บภาษีส่งออกแร่เหล็กในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ แต่ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราที่จะจัดเก็บ โดยนายธาริน ซีฮิเตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่า รัฐบาลอยูร่ ะหว่างหารือเกีย่ วกับอัตราการจัดเก็บภาษีสง่ ออกแร่เหล็ก ที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน “เรายังคงต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงฝ่าย นิติบัญญัติ บริษัทเหมืองแร่เหล็ก และหอการค้าอินโดนีเซีย ขณะนี้ ยังไม่มีการกำ�หนดอัตราการจัดเก็บ” นายซีฮิเตกล่าว การจัดเก็บภาษีส่งออกแร่เหล็กดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ กฎหมายการจำ�กัดการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทวัตถุดิบ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ โดยผลของกฎหมายดังกล่าว กำ � หนดว่ า ผู้ ส่ ง ออกสิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม วั ต ถุ ดิ บ จะต้ อ งได้ รั บ ใบอนุญาตส่งออก ต้องยอมรับข้อตกลงว่า ในปี 2014 จะหยุดส่ง ออก และจะต้องแสดงความจำ�นงว่า มีแผนจะสร้างโรงถลุงเหล็กใน อินโดนีเซียหรือไม่ “หากบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เราจะ เพิกถอนใบอนุญาตส่งออกบริษัทนั้น” นายซีฮิเตกล่าว

AFET

“ข่าวดีแค่รีบาวน์”

หน้า 5

นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 119 สัญญา สถานะคงค้าง 3,523 สัญญา - ปิด 117.80 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.65 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 55) ปัจจัยบวก - รีบาวน์สน้ั ๆ ตามเส้นเทคนิค ปัจจัยลบ - หมดฤดูยางผลัดใบ - เศรษฐกิจจีนชะลอตัว - น้�ำ มันลง หลังนลท.กังวลหนีย้ โุ รป - เงินเยนแข็งค่า กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 55) - แนวรับ 115 บ./ก.ก. - แนวต้าน 118.6 บ./ก.ก.

อินโดฯ เตรียมเก็บภาษีส่งออก แร่เหล็กเดือนพ.ค.นี้

TFEX

“ผลประมูลพันธบัตรสเปนออกมาดี”

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 19,317 สัญญา สถานะคงค้าง 28,620 สัญญา - ปิด 829.20 จุด เพิม่ ขึน้ 18.20 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - งบหุน้ แบงก์สอ่ แววสดใส - ผลประมูลพันธบัตรสเปนระยะยาวดีกว่าคาด - เงินนอกเริม่ ไหลเข้าชัดเจนอีกครัง้ - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 1,336.56 ลบ. กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 823 - 817 จุด - แนวต้าน 832 - 838 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

หน้า 6

RS ราคาเหมาะสม 4.30 บาท

บทวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน มองเป็นประเด็นบวกต่อ RS จากการเปิดตัวช่องฟุตบอล “ลาลีกา” คาดว่าจะทำ�ให้นกั ลงทุนมีความเข้าใจในโมเดลธุรกิจของช่องดังกล่าวมากขึน้ และเป็นการ ทำ�การตลาดกับกลุม่ เป้าหมายไปภายในตัว และเชือ่ ว่าการเปิดตัวพันธมิตรและสปอนเซอร์จะทำ�ให้ นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพในการเติบโตของช่องดังกล่าวในอนาคตมากขึ้น ประเมินว่าภายใน 3 ปีช่องฟุตบอล “ลาลีกา” จะทำ�กำ�ไรได้มากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งช่องดังกล่าวมีช่องทางการหารายได้ 3 ช่องทางหลัก คือ (1) รายได้ค่าสมาชิก 100 - 200 บาท/ เดือน (2) รายได้จากสปอนเซอร์ 100 - 300 ล้านบาท/ปี และ (3) การทำ�การตลาดร่วมกับพันธมิตร ผู้ขายจานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ประเมินว่าจุดคุ้มทุนของการให้บริการ ช่องดังกล่าว RS จะต้องการสมาชิกให้ได้ประมาณ 3 - 4 แสนราย ซึ่งในเบื้องต้น RS ได้ Minimum Guarantee จำ�นวนสมาชิกจากพันธมิตรแล้ว 3 แสนราย นอกจากนี้ จากผลสำ�รวจพบว่ามีผู้ที่มี ความต้องการเป็นสมาชิกคิดเป็นจำ�นวนประมาณ 3 ล้านครัวเรือน เลือก RS เป็นหุ้น Top Pick กลุ่ม MEDIA แนะนำ� “ซื้อ” คาดช่องฟุตบอล “ลาลีกา” จะเป็นแหล่งรายได้และกำ�ไรทีส่ ำ�คัญของ RS ในอนาคต และคาดว่าในปี 55 จะเห็นภาพการเติบโต อย่างเด่นชัดของช่องทีวีดาวเทียมที่มีอยู่เดิม 4 ช่องของ RS ขณะที่ราคาหุ้นยังมี Up-side Gain เมื่อเทียบกับราคาเหมาะสมที่ประเมินเท่ากับ 4.30 บาท (P/E 15 เท่า, Gordon Growth Model)

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 19/04/55

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

RS 3.30 0.18 5.77 3.14 3.30 3.14 3.12 3.23

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

18,404,000 59,480 4.95 13.75 2.52 0.05 4.85 0.24 2,913

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/55

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 3.18 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ นายสมพงษ์ ชลคดีดำ�รงกุล

จำ�นวนหุ้น

(%)

205,000,000 107,200,000 100,000,000 69,672,353 17,780,000

23.23 12.15 11.33 7.89 2.01

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

News Station

ทิสโก้การันตีสินเชื่อปีนี้โต 10 - 15% ตามเป้าหมาย นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารกลุ่ ม ทิสโก้ (TISCO)เปิดเผยถึงผลการ ดำ � เนิ น งานของกลุ่ ม ทิ ส โก้ ใ น ไตรมาส 1/55 ว่า สินเชื่อรวม ของกลุ่มทิสโก้ในไตรมาส 1/55 มีจำ�นวน 194,560.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,547.18 ล้านบาท หรือ 5.2% จากสิ้ น ปี 54 ตามการ เติบโตของสินเชื่อในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเติ บโต อย่างมากของสินเชื่อธุรกิจ ที่มี จำ�นวน 34,886.68 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,537.95 ล้านบาท หรือ 7.8% จากสิ้นปี 54 และสินเชื่อธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม มียอด สิ น เชื่ อ 14,885.70 ล้ า นบาท เพิ่มขึ้น 1,257.30 ล้านบาท หรือ 9.2% จากสิ้นปี 54 ทางด้านสินเชื่อรายย่อย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ เป็นหลัก ยังคงมีการขยายตัวทีน่ า่ พอใจ โดยมีจำ�นวน 139,753.56 ล้ า น บ า ท เ พิ่ ม ขึ้ น 4 . 4 % จากสิ้นปี 54

“ในช่ ว งต้ น ปี ภาพรวม ของธุรกิจต่างๆ อาจจะดูชะลอ ไปบ้ า งจากน้ำ � ท่ ว ม แต่ ต อนนี้ ปัญหาเริม่ คลีค่ ลายมีสญั ญาณหลาย อย่างที่เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ค่ายรถยนต์กลับมาผลิตรถยนต์ได้ ตามเดิม ประชาชนกลับมาจับจ่าย ใช้ ส อย ซึ่ ง ด้ ว ยภาพรวมของ เศรษฐกิจที่ดีขึ้นประกอบกับความ เชี่ยวชาญและการบริหารงานอย่าง

การผลิตฟื้น ดันดัชนีเชื่อมั่นอุตมี.ค.

พุ่งต่อเดือนที่4

นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง ภ า ค อุตสาหกรรมไทยในเดือนมี.ค. 2555 อยู่ที่ระดับ 102.1 ปรับเพิ่มขึ้นจาก เดื อ นก.พ.ที่ อ ยู่ ร ะดั บ 100.9 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกันเดือน ที่ 4 เนือ่ งจากยอดคำ�สัง่ ซือ้ โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น

โดยมีค่าดัชนีเกิน 100 เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน “ ห ลั ง วิ ก ฤ ต น้ำ � ท่ ว ม ที่ผ่านมา แสดงว่าสัญญาณการฟื้น ตัวภาคอุตสาหกรรมมีความชัดเจน มากขึ้น ประกอบกับการเร่งผลิต อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ป โภค แ ล ะ บ ริ โ ภ ค ร อ ง รั บ อุ ป ส ง ค์ ในช่วงสงกรานต์ โดยอุตสาหกรรม หลักที่ทำ�ให้ดัชนีปรับเพิ่มขึ้น คือ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม น้ำ � ตาล และชิ้ น ส่ ว นและอะไหล่ ยานยนต์” นายพยุงศักดิ์ กล่าว นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อ มั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ ระดับ 109.5 เพิม่ ขึน้ จากเดือนก.พ.ที่ อยู่ ร ะดั บ 106.3 หลั ง จากยอด คำ�สัง่ ซือ้ ยอดขาย ปริมาณการผลิต และผลประกอบการฟื้ น ตั ว ดี ขึ้ น เป็นลำ�ดับ

มีประสิทธิภาพโดยมุ่งตอบสนอง ทุ กโจทย์ ก ารเงิ น ที่ ห ลากหลาย ออกแบบความมัง่ คัง่ ให้แก่ลกู ค้าทุก กลุ่มของเราทำ�ให้เรายังคงรักษา การเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ และมั่นใจว่าเป้าหมายการเติบโต ทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 10 - 15% นั้นเป็น ไปได้อย่างแน่นอน” นางอรนุช กล่าว นอกจากนี้ มองว่าภาพ รวมของสิ น เชื่ อ ในไตรมาส 2 จะกลับมาเติบโตกว่าในไตรมาส 1 ที่ ผ่ า นมา โดยได้ ว างแผนขยาย ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ งในส่ ว นของ ตลาดสินเชือ่ เช่าซือ้ ทีจ่ ะเริม่ กลับมา คึกคักอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทิส โก้โดยตรง เนื่องจากเป็นพอร์ต หลั ก ของบริ ษั ท รวมทั้ ง การรุ ก ตลาดต่างจังหวัดก็ได้รับการตอบ รับที่ดีมากทำ�ให้มั่นใจว่าการขยาย สินเชื่อเช่าซื้อในปีนี้จะเป็นอีกปีที่ เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีส่ นิ เชือ่ ธุรกิจและสินเชื่อเอสเอ็มอีก็มีการ เติบโตอย่างโดดเด่นมากเนื่องจาก ความต้ อ งการด้ า นสิ น เชื่ อ ของ ผู้ประกอบการในตลาดยังคงมีอยู่ อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ เสนอ แนะของผูป้ ระกอบการทีม่ ตี อ่ ภาครัฐ ได้แก่ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ�ส่ง ผลให้ผปู้ ระกอบการมีภาระค่าใช้จา่ ย เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ รัฐควรมีมาตรการเพือ่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ และควรมีแผนพัฒนา ฝี มื อ แรงงานควบคู่ กั บ การปรั บ ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ำ � 300 บาทต่ อ วั น นอกจากนี้ ควรต้องเร่งความเชือ่ มัน่ กั บ นั ก ลงทุ น เกี่ ย วกั บ มาตรการ ป้องกันภัยธรรมชาติ รวมไปถึงรักษา เสถียรภาพค่าเงินบาท โดยภาครัฐ ควรต้องทบทวนการปรับราคาน้ำ�มัน เชื้อเพลิงอย่างรอบคอบ และตรวจ สอบเร่ ง แก้ ไ ขภาวะค่ า ครองชี พ ที่สูงขึ้น www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

ตลท.ตัง้ เป้าเพิม่ บช.รายย่อยปีนแี้ ตะ 7.4 - 7.5 แสนบช. เผยแม้ไม่มแี ปรรูปตลาดฯ ก็ไม่กระทบกลยุทธ์ปนี ี้ และปีหน้า นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและ ผู้ จั ด การตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ตัง้ เป้าหมายเพิม่ จำ�นวน บัญชีรายบุคคลที่ 7.4 - 7.5 แสนบัญชี ซึ่ง ไตรมาสแรกทำ�ได้แล้ว 721,729 บัญชี และ เป้าหมายเพิ่มอนุพันธ์ เป็น 80,000 บัญชี ซึ่ง ไตรมาสแรกทำ�ได้ 64,367 บัญชี และนอกจากนี้ ตลาดก็จะเพิ่มสินค้าใหม่ในตลาดอนุพันธ์ เป็น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลก เปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ ภายในไตรมาส 2 นี้ หรือเรียกว่า Currency Futures อีกทั้ง ยัง ตั้ง เป้าหมายเพิ่มมูลค่าการ ซือ้ ขายของนักลงทุนรายย่อยผ่านออนไลน์ให้เป็น 50% ภายในปีนี้ ซึง่ ถือว่าสัดส่วนสิน้ ไตรมาสแรก น่าพอใจเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 49% ซึ่งตลาดฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง เพื่อขยาย ฐานนักลงทุนรายย่อยผ่านเครือข่ายธนาคารและ

จับมือกับบริษัทหลักทรัพย์ 27 แห่ง เพื่อกระตุ้น การลงทุนผ่านออนไลน์ ขณะที่ Q1/55 ผลงานที่สำ�คัญของ ตลท.เป็ นไปตามเป้ า หมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น การ ซื้ อ ขายเฉลี่ ย ต่ อ วั น ที่ 31,252 ล้ า นบาท ตลาดอนุ พั น ธ์ เฉลี่ ย 35,101 สั ญ ญาต่ อ วั น ในขณะที่ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์มีบริษัทและ หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนมีมลู ค่าหลักทรัพย์ตาม ราคาตลาดรวม 22,765 ล้านบาท สำ � หรั บ การพั ฒ นาระบบซื้ อ ขาย หลักทรัพย์ใหม่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการซือ้ ขาย ให้รวดเร็ว และรองรับการเชื่อมโยงกับตลาดหุ้น ภูมภิ าค ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างเตรียมความพร้อมและ ทดสอบระบบ ร่วมกับบริษทั สมาชิก โดย Q3/55 จะเริม่ ใช้ระบบการซือ้ ขายใหม่ ในเดือนก.ค. และ พร้อมเชื่อมโยงการซื้อขายกระดาน ASEAN Link ได้ในเดือนส.ค. เป็นต้นไป ส่วนกรณีทที่ างรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง การคลัง ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแปรรูปตลท.ว่า จะไม่กระทบต่อแผนกลยุทธ์ของตลท. แม้ในปีนี้

News Station

หน้า 8

หรือปีหน้า เนื่องจากมองว่าเรื่องการแปรรูปเป็น ประเด็นรอง แต่ยงั มีสงิ่ ทีส่ �ำ คัญยิง่ กว่าการแปรรูป ที่ตลท. ต้องทำ�หลายอย่างเพื่อรองรับการแข่งขัน ในอนาคต เพราะขณะนี้ เ ม็ ด เงิ น จากทั่ วโลก ไหลเข้ามาในเอเชีย ณ สิ้ น ไตรมาส Q1/55 ดั ช นี ตลาดหลักทรัพย์ไทยทำ�สถิติปิดที่ระดับสูงสุดใน รอบ 16 ปี ที่ 1196.77 จุด เพิม่ ขึน้ 16.72% จาก สิน้ ปีกอ่ น และเป็นอัตราการเปลีย่ นแปลงทีส่ งู กว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช่นดัชนี MSCI Emerging Markets ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.65% จากสิน้ ปีกอ่ น ส่วนตลาดหลักทรัพย์ mai ที่ 292.15 จุด เพิ่มขึ้น 10.57% จากสิ้นปีก่อน ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ของ SET อยู่ที่ 9,853,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 7 . 2 0 % แ ล ะ มู ล ค่ า ห ลั ก ท รั พ ย์ ข อ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ mai อยู่ ที่ ร ะดั บ 93,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.38% จากสิ้นปีก่อน

VTE เพิ่มทุนขายผถห.เดิม 2:1 ที่ 1.5 บ./หุ้น ขาย PP ที่ 2.50 บ./หุ้น นายโสรั จ โรจนเบญจกุล ประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. วินเทจ วิศวกรรม (VTE) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/55 (โดยการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็น กรณีจำ�เป็นรีบด่วน) เมื่อ 18 เม.ย. 55 อนุมัติ การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจำ�นวน 140 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำ�นวน 80 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 220 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จำ � นวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้ 1. จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำ�นวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.50 บาทและในอัตราจัดสรร 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และ 2. ให้จัดสรรหุ้น สามัญใหม่จำ�นวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 1 บาท เพือ่ เสนอขายต่อบุคคลในวงจำ�กัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อ Private Placement ทั้งสิ้น 250 ล้านบาท การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคาต่�ำ ดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดความสำ�เร็จในการ ระดมทุน เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโตมา

โดยตลอด ซึง่ คาดว่าบริษทั ฯ จะขยายธุรกิจต่อไป อย่างต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของ บริ ษั ท ฯ ต่ อไปในอนาคต บริ ษั ท ฯ มี ค วาม ประสงค์ ที่ จ ะนำ � เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการเพิ่ ม ทุ น เพือ่ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจ และ/หรื อ เพื่ อ สำ � รองเป็ น เงิ น ลงทุ น สำ � หรั บ โครงการในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้าง ให้มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น กำ�หนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/55 ในวันที่ 25 พ.ค. 55

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

MAJOR !! MAJOR หุ้นร้อน หลังทำ�สถิติสูงสุดในรอบกว่า 5 ปี ฟากผู้บริหาร มองกำ�ไรปีนี้สูงกว่าปีก่อนแน่ หลังปรับยุทธศาสตร์ขายโฆษณาใหม่ ด้านโบรกฯ คาดรายรับกลับมาแข็งแกร่งในปีนี้ จากการเพิ่มจำ�นวน โรงหนังระบบดิจิตอล แทนระบบฟิล์ม แถมรายรับจากบริษัทฯ ในเครือมากขึ้น หุ้ น ร้ อ นๆวั น นี้ ห ากไม่ พู ด ถึ ง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มหาชน) หรื อ MAJOR เลยคงจะ ไม่ได้แล้ว เพราะล่าสุดราคาหุ้นทำ�สถิติ สูงสุดในรอบกว่า 5 ปี ฟากผูบ้ ริหาร “วิชา พูลวรลักษณ์ “ประธานกรรมการบริ ห าร MAJOR คาดว่ากำ�ไรในปีนี้จะเติบโตสูงกว่าปีก่อน แม้ ยั ง คงเป้ า หมายรายได้ ทั้ ง ปี นี้ ไ ว้ ที่ 10 - 15% เนื่องจากอัตรากำ�ไรขั้นต้นใน ปี นี้ จ ะเติ บ สู ง กว่ า ปี ก่ อ นที่ ทำ � ได้ 35% หลังปรับยุทธศาสตร์การขายโฆษณาเป็น รายภาพยนตร์แทน ขายเหมารายเดือน จึงทำ�ให้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้น แถมมีแผนขยับ เพิ่ ม ตั๋ ว หนั ง ส่ ว นแผนเจรจาพั น ธมิ ต ร ซื้ อ ขายหุ้ น บริ ษั ท เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (MPIC) ที่ถือหุ้นอยู่ 66% ยังอยู่ระหว่างการเจรจาหาพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานนี้เจ้า ตัวบอกไม่อย่างเร่งรีบ แต่ขอตัวเลือกที่ดี ทีส่ ดุ แถมล่าสุด ผูถ้ อื หุน้ ไฟเขียวออกหุน้ กู้มูลค่า 1.5 พันลบ. เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ เดิมที่จะครบกำ�หนดในไตรมาส 3/55 นี้ ฟากโบรกฯ อย่ า งบล.ธนชาต มองว่ า แม้ คิ ว ฉายภาพยนตร์ ปี นี้ อ าจไม่

โดดเด่นเท่าปีก่อน แต่ยอดขายตั๋ว และ จะแจ่ ม แต่ Upside เหลื อ น้ อ ย หากจะ รายได้อาหารและเครี่องดื่มของ MAJOR ลงทุ น คงต้ อ งหาทางถอยไว้ บ้ า ง ป้ อ งกั น เติบโต 24%YoY ในช่วงสองเดือนแรกของปี การเจ็บตัวววว เติบโตจากทั้งปริมาณการขายและราคา โดยเฉพาะจากการปรั บ เปลี่ ย นระบบ ดิจิตอล ปรับประมาณการกำ�ไรและราคา เป้าหมายขึ้น 7 - 9% และคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 19.60 บาท ด้านบล.ยูโอบี เคย์เฮียน แนะซื้อ เก็ ง กำ � ไร คาดว่ า รายรั บ จะกลั บ มา แข็งแกร่งในปี 55 จากการเพิม่ จำ�นวนโรง ภาพยนตร์ ร ะบบดิ จิ ต อล เพื่ อ แทนที่ โรงภาพยนตร์ระบบฟิลม์ ซึง่ คาดช่วยเพิม่ รายได้ราคาบัตรเข้าชมเฉลีย่ จะเพิม่ อัตรา การเข้าชมในโรงภาพยนตร์โดยการเพิ่ม ช่องทางการจำ�หน่ายบัตรที่สะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น และมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ เข้าฉายในปี 55 อาทิ Underworld Men In Black 3 The Amazing Spider-Man James Bond 23 รวมทั้งการที่รายรับ จากบริษัทฯ ในเครือมากขึ้น โดยเฉพาะ อย่ า งยิ่ ง จากบริ ษั ท สยาม ฟิ ว เจอร์ ดีเวลอปเมนท์ หากเทียบราคาหุน้ บนกระดานกับ ราคาเป้าหมาย นาทีนี้ แม้สัญญาณกราฟ

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840

Lifestyle Station

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

วิธีแก้รังแค

by Jackal_XIII

รังแค เกิดจากเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว แห้งหลุดลอก ตกสะเก็ดออกจากหนังศีรษะ เป็นกระบวนการผลัดเซลล์บนหนังศีรษะโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่หากเกิดขึ้นในปริมาณมากก็จะเกิด เป็นปัญหารังแคทีม่ สี ว่ นให้หนังศีรษะระคายเคือง ทีเ่ ชือ้ รามีสว่ นทำ�ให้เกิดด้วย อากาศทีห่ นาวและแห้ง มักทำ�ให้เกิดรังแคขึ้นได้มากกว่าปกติ นอกจากนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของอาการแพ้อาหารบางชนิด รวมทั้งการที่ร่างกายขาดกรดไขมันโอเมก้า 3 และวิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่ช่วยลดการผลัดเซลล์ผิว ส่วนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมทั้งพวกเจลและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีผมก็ทำ�ให้คุณระคายเคืองหนังศีรษะ จนเซลล์ผิวหลุดลอกได้ ทางแก้ • ภายนอก ใช้ผลิตภัณฑ์บำ�รุงเส้นผมที่รักษารังแคโดยเฉพาะ เช่นแชมพูขจัดรังแค • ภายใน เพื่อป้องกันการผลัดเซลล์ผิวที่มากเกินจำ�เป็น ต้องเริ่มจากมีสุขภาพที่ดี ทั้งใน เรื่องการกิน ให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างกรดไขมันโอเมก้า 3 และวิตามินบีคอมเพล็กซ์ การดื่มน้ำ�ให้ร่างกายได้รับของเหลวในปริมาณเหมาะสม ป้องกันผิวแห้ง การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายอย่างการทำ�สมาธิและโยคะ ก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกัน • ต้มใบชาแห้งในน้ำ� ทิ้งไว้ให้เย็นและบีบน้ำ�มะนาวลงไปครึ่งลูก ทาลงบนหนังศีรษะทิ้งไว้ประมาณ หนึ่งชั่วโมงก่อนสระผมตามปกติ มันช่วยขจัดรังแคและทำ�ให้ผมดูเงางามขึ้นได้ • ผสมไข่ขาวหนึ่งฟองกับน้ำ�มะนาว 1 ผล ทาลงบนหนังศีรษะไว้หนึ่งชั่วโมง ก่อนสระผมและ ล้างน้ำ�สุดท้ายด้วยน้ำ�ที่ผสมน้ำ�ส้มสายชูเจือจางลงไปด้วย เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลดี • ผ่าครึ่งผลมะนาว นำ�มาทาถูบนหนังศีรษะก่อนอาบน้ำ� ลองทำ�บ้างเป็นบางครั้ง • ก่อนสระผม นวดหนังศีรษะด้วยเกลือสักพักแล้วล้างออก ลองทำ�ดูบอ่ ยๆ แล้วมันจะช่วยขจัดรังแค ได้ผลชะงัดเลยล่ะ

Photo Release

EARTH ร่วมงานสัมมนา “2 คน 2 คม EARTH&PREB” ขจรพงศ์ คำ�ดี (ที่2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เข้าร่วมงานสัมมนากับ บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำ�กัด ในโอกาสจัดสัมมนา www. hooninside.com ก้าวสู่ปีที่ 2 ในหัวข้อ “2 คน 2 คม EARTH&PREB” โดยมี วิโรจน์ เจริญตา (ที่2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีบิลท์ (PREB) ร่วมงานด้วย ซึ่งปรากฎว่า ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจำ�นวนมาก

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

Lifestyle Station

มุมการตลาด BIGC จับมือกระทรวงพาณิชย์ จัดแคมเปญ “สุข-ประหยัด รับเปิดเทอม ที่บิ๊กซี” ตั้งเป้าลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั่วประเทศกว่า 15% บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ ช่วย ผู้ บ ริ โ ภคลดภาระค่ าใช้ จ่ า ยสู ง ที่ มั ก จะพุ่ ง สู ง ขึ้ นในช่ ว งใกล้ เ ปิ ด ภาคเรี ย น ได้จัดแคมเปญ “สุข-ประหยัด รับเปิดเทอม ที่บิ๊กซี” ระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 15 พ.ค. 55 ลดราคาชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความกรุณาจากกระทรวงพาณิชย์ให้ดำ�เนินโครงการร่วมกัน และให้ นำ�โลโก้ “ธงฟ้า ราคาประหยัด” มาใช้ในแคมเปญด้วย

มุมประกัน ไทยสมุทร...ชุ่มชื่นใจ ประเพณีไทยวันสงกรานต์ 55 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำ�กัด เพื่อนคู่ชีวิต...ตลอดไป โดย กีรติ อัสสกุล ประธานกรรมการ และ วีรวุฒิ อัสสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “ไทยสมุทร...ชุ่มชื่นใจ ประเพณีไทยวันสงกรานต์” เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงาม ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมจัดประกวดหนูน้อยสงกรานต์และประกวด แต่งกายสวยงามตามประเพณีไทย ณ สำ�นักงานใหญ่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 โดยมีสำ�นักงานสาขา 217 แห่งทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

KTC ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายวรวุฒิ นิสภกุลธร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจ บัตรเครดิต บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ร่วมกับนางยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำ�กัด มอบเงินสะสมที่ได้รับจาก การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของสมาชิกเคทีซีที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ทั่วประเทศช่วงเดือนธ.ค. 54 จำ�นวนรวม 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมสมทบทุนให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ต่างๆ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม เมื่อเร็วๆ นี้

www.istationnews.com


Professional Station

Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

“ผจญภั ย การลงทุ น ”

ตอนที่ 6

กับ “มาร์ค โมเบียส”

“เรามองดูการบริโภคเครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ และ จักรยานยนต์หรือรถยนต์หรือตู้เย็นในจีนยังต่ำ�มีโอกาสโตได้อีก ยอดขายรถในจีน อินโดนีเซียและอินเดียช่วง 10 - 20 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง อัตราการใช้รถในจีน อินเดีย บราซิล และ เม็กซิโก ยังน้อยเทียบกับสหรัฐ ขณะที่การใช้ไฟฟ้าในบราซิล เม็กซิโก ชิลีและอาร์เจนตินา มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง” มาร์ค โมเบียส กล่าวต่อถึง 2 แนวคิดในการลงทุน สำ�หรับ ตลาดเกิดใหม่ คือ เรื่องฐานผู้บริโภค และสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจาก ประเทศเหล่านี้ มีประชากรจำ�นวนมาก เมื่อมีรายได้ดีขึ้น จะมีการ

“มาร์ค โมเบียส”

ใช้ จ่ า ยมากขึ้ น ต้ อ งการบริ โ ภค อาหาร พลั ง งาน และ โภคภัณฑ์ตา่ งๆ มากขึน้ สินค้าต่างๆ ก็ขายดีขนึ้ โดยเฉพาะสินค้า อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ สิ่งอำ�นวยความสะดวก โดยแหล่งผลิตทรัพยากรหรือสินค้า เหล่านี้ก็อยู่ในตลาดเกิดใหม่นั่นเอง ขณะที่การลงทุนตราสารอนุพันธ์ในตลาดโลกซึ่งเคย เป็นต้นตอวิกฤตซับไพรม์ในสหรัฐฯ กำ�ลังเติบโตเร็ว ซึ่งถือเป็น ความเสีย่ งทีต่ อ้ งจับตาเช่นกัน อีกทัง้ ปริมาณเงินในระบบจากการ อัดฉีดกระตุน้ เศรษฐกิจพัฒนาแล้ว หรือความเป็นไปได้ในการเกิด คิวอี 3 ของสหรัฐฯ ทำ�ให้ปัญหาเงินเฟ้ออาจเกิดขึ้นตามมา ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นกัน ภายใต้ความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้น เขาแนะนำ�ให้สร้าง เกราะป้องกันด้วยการกระจายการลงทุนในหุ้น ทองคำ � และ กองทุนรวม โดยกูรูตลาดเกิดใหม่ แนะนำ�ให้ลงทุนในตลาดหุ้น ลาตินอเมริกาและตลาดแนวหน้า

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ มี ค วามผั น ผวนและ มี โ อกาสปรั บ ขึ้ น ตาม สั ญ ญาณเทค นิ ค ขณะเดี ย วกั น มี แ รงซื้ อ เก็งกำ�ไรผลประกอบการ Q1/55 บริษัท จดทะเบี ย น โดยต้ อ งติ ด ตามปั จ จั ย จาก ต่างประเทศ โดยเฉพาะผลประกอบการ บริ ษั ทในตลาด หุ้ น สหรั ฐ ฯ กลุ่ ม การเงิ น กลยุทธ์ แนะนำ�ซื้อเก็งกำ�ไร 50% ของพอร์ต ลงทุน และอีก 50% ถือเงินสด ประเมิน แนวรับ 1,179 - 1,170 จุด ส่วนแนวต้าน 1,195 - 1,200 จุด

บรรยากาศลงทุนวันนี้ต้องติดตาม สถานการณ์ ต ลาดหุ้ น ยุ โ รป โดยหาก นักลงทุนต่างชาติเข้าซื้อต่อเนื่อง จะดันให้ ดั ช นี ฯ ขึ้ น ได้ ต่ อ โดยมี แ นวต้ า นที่ 1,200 จุ ด และแนวรั บ ที่ 1,180 จุ ด ซึ่ ง วานนี้ หุ้ นไทยปิ ด การซื้ อ ขายแดนบวก จากผลประกอบการกลุ่มธนาคารออกมาดี รวมถึงสถานการณ์ยุโรปดีขึ้น นักลงทุนจึง กล้าเข้ามาลงทุนมากขึ้น ขณะที่นักลงทุน บางส่วนอาจมองว่าการพักตัวของตลาดฯ สิ้นสุดลง

หน้า 13

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ มีโอกาส ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคเอเชียที่ น่าจะดี แต่นักลงทุนต้องระมัดระวังหากจะ เข้าซื้อ เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศไม่ได้ ซื้ อ ลงทุ น จริ ง จั ง แต่ เ ป็ น ลั ก ษณะกา รเล่ น เก็งกำ�ไร โดยวานนี้ดัชนีฯ ปิดบวกจากแรง หนุ น ผลประ กอบกา รธนาค าร Q1/55 โดยเฉพาะ SCB และ KBANK ที่ออกมาดี กว่าตลาดฯ คาดไว้มาก โดยวันนี้ดัชนีฯ มีแนวรับ 1,175 จุด และแนวต้าน 1,190 จุด

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840

Data Station

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 เมษ�ยน 2555

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

1,941.67 6.40% 4,690.52 15.46% 9,928.54 32.72% 13,780.82 45.42%

2,004.79 6.61% 4,678.34 15.42% 8,591.98 28.32% 15,066.44 49.66%

-63.12 12.18 1,336.56 -1,285.62

Last Update

19/04/12

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,185.34 832.66 1,808.95 294.46

19/4/2012

Chg

%Chg

17.29 13.79 29.14 2.76 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

1.48 1.68 1.64 0.95 30,341.56 909.92

17:01:55

AGRO 2.5 D ecline 23% No C hange 21%

2

A dv ance 56%

TECH 1.34

1 0.5

1.02

CONSUMP

1.5

-0.06 0.54

2.48

0

SERVICE

FINCIAL

-0.5

1.89 D ecline 15% No C hange 31%

1.38

A dv ance 54%

RESOURC

1.22

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840

หน้� 15

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษ�ยน 2555

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 เมษ เมษ�ยน 2555

KBANK

( Day )

: KBANK 4,000,000

Price & Fundamental Symbol KBANK

Last 158.00 Chg 7.00  %Chg 4.64  Open 154.00  High 161.00  Low 153.50  Prev 151.00  Avg 157.67  AccVol 16,054,400  AccVal(K฿) 2,531,305  4.76  %Fluct P/E 15.61  P/BV 2.44  DPS(Baht) 2.00  Yield(%) 1.66  EPS(Baht) 10.12  MktCap(Mil.) 378,135  Broker Target Update TRINITY 164.00 19/4/2012 หลักMBKET ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็160.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 19/4/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 19/4/2012 ค่าการ KKS ม่ ขึน้ มากที 175.00

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,500,000 3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 161.00

160.50

160.00

159.50

159.00

158.50

Price

158.00

157.50

157.00

156.50

156.00

155.50

155.00

154.50

154.00

153.50

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840

หน้� 16

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 เมษ�ยน 2555

NIPPON

( Day )

Price & Fundamental Symbol NIPPON

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

48.50 7.00  16.87  43.50  52.00  43.00  41.50  48.98  1,249,400  61,193  18.37 

29.94 2.45  N/A  N/A  1.62  592 Target Update No Comment

Volume Analysis

: NIPPON

160,000 140,000 120,000

Vol.

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 52.00 51.75 51.50 51.25 51.00 50.75 50.50 50.25 50.00 49.75 49.50 49.25 49.00 48.75 48.50 48.25 48.00 47.75 47.50 47.25 47.00 46.75 46.50 46.25 46.00 45.75 45.50 45.25 45.00 44.75 44.50 44.00 43.50 43.25 43.00

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษ�ยน 2555

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 เมษ�ยน 2555

YUASA

( Day )

Price & Fundamental Symbol YUASA

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: YUASA

4,000,000 3,500,000

6.75 1.10  19.47  5.70  6.85  5.70  5.65  6.24  33,360,500  208,007  18.43 

8.04 2.55  N/A  N/A  0.84  726  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

3,000,000

Vol.

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

ATO/C Volume 6.80

6.75

6.65

6.60

6.55

6.50

6.45

6.40

6.35

Price

6.30

6.25

6.20

6.15

6.10

6.05

6.00

5.95

5.90

5.85

5.80

5.75

5.70

0

Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 840

หน้า 18

ประจำ�วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

การเริ่มเล่นหุ้นเหมือนหัดขี่จักรยาน มีล้มบ้าง ถ้าคุณพยายามต่อไป คุณจะขี่มันได้

Anonymous

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 20 เม.ย. 2555  
Investor_station 20 เม.ย. 2555  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Advertisement