Page 1

Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

News Station

www.istationnews.co 5

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

OISHI เผยน้�ำ ท่วมฉุดยอดขายต่�ำ เป้า คาดโตแค่ 10-15% จาก 20%, กำ�ไรอาจหดด้วย

OISHI ยอมรับน้ำ�ท่วมกระทบยอดขายทั้งปีโต 10 - 15% จากเป้าเดิม 20% ขณะที่กำ�ไรอาจต่ำ�กว่าปีก่อน ล่าสุดปิดทำ�การโรงงานที่นวนคร 3 วันแล้ว หลังน้ำ�จ่อท่วม เผยมีสต็อกโออิชิขายอีก 30 วัน ส่วนอาหาร 11 - 14 วัน แต่รับหากท่วมจริงต้องปิดโรงงาน และฟื้นฟูอีก 3 - 6 เดือน เผยต้องชะลอแผนเปิดสาขาร้านอาหารชาบูชิ และโออิชิ ราเม็น รวม 5 แห่ง ต่อหน้า 3

กวา่ จะมาเป็นเสือ

7

ไอเอ็มเอฟเตือนศก.โลก กำ�ลังอยู่ในช่วงอันตราย ครม.ไฟเขียวขาดดุลงบปี55เพิ่ม5หมื่น ลบ.ช่วยน้ำ�ท่วม

8

EARTH เผยรับออเดอร์จากอินเดีย 8.5 ล.ตัน

9

Dynamic Station ทศพร ศรีตุลา

Lifestyle Station

10

ถุงยางอนามัย ป้องกันแผลติดเชื้อ จากน้ำ�ท่วม

13

มองหุ้นจากเซียน

14

Data Station

แกว่งตัวตามตลาดต่างประเทศต่อไป

CSL ไม่มนั่ ใจรายได้โต 4-5% เหมือนเดิมหรือไม่ รอประเมินหลังน้ำ�ลด, โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 6.90 บ.

ต่อหน้า 3

CENTEL เผยยอดเข้าพักร.ร.ในกรุงเทพพุง่ 70% อานิสงส์น้ำ�ท่วม-ลั่นรายได้เข้าเป้า 1.5 หมื่นล. SET News “ทัดตะวัน อธิพิไล” เปิดหัวใจงานค้าตราสารหนี้

ผู้อำ�นวยการฝ่ายค้าตราสารหนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

ตอนที่ 4

ต‡อหนˆา 12

GEN หยุดดำ�เนินการชั่วคราว ต่อหน้า 8

ต่อหน้า 4

THCOM

เป้าหมายปี 55 อยู่ที่ 13.10 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 717 ประจำ�วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2554

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

OISHI เผย (ต่อจากหน้า 1)

นายแมทธิ ว กิ จ โอธาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป (OISHI) เปิดเผยว่า คาดว่ายอดขาย ปีนี้จะเติบโตเพียง 10 - 15% จากปี ก่อนมาอยูท่ ี่ 9,000 - 9,500 ล้านบาท จากเป้าหมายเดิมทีต่ งั้ ไว้ที่ 20% หรือ 11,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ น้ำ � ท่ ว ม ทำ�ให้ปิดโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม นวนครมา 3 วันแล้ว คาดว่าไตรมาส 4 ยอดขาย รวมน่าจะอยูท่ ี่ 2,000 - 2,500 ล้านบาท จากเป้ า หมายที่ 3,000 ล้ า นบาท แบ่งเป็นยอดขายเครือ่ งดืม่ น่าจะอยูท่ ี่ 1,000 - 1,500 ล้านบาท จากเป้า หมายเดิม 1,800 ล้านบาท และยอด ขายอาหารอยูท่ ปี่ ระมาณ 1,000 ล้านบาท จากเป้าหมายเดิมทีต่ งั้ ไว้ 1,200 ล้าน บาท ดังนั้นเมื่อยอดขายไม่เป็นไป ตามเป้าหมายจึงคาดว่ากำ�ไรสุทธิขอ งบริษัทฯ จึงไม่น่าจะทำ�ได้เท่ากับปี ก่อนที่บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 1,000 ล้านบาท หรืออย่างดีที่สุดก็อาจจะ ทำ�กำ�ไรได้เท่ากับปีที่แล้วเท่านั้น ทั้ ง นี้ จ ากสถานการณ์ น้ำ � ท่ ว มที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมนวนคร ได้สง่ ผลกระทบต่อโรงงานของ OISHI ซึง่ มีพนื้ ที่ 60 ไร่ แม้วา่ น้�ำ จะยังไม่เข้า ท่วมภายในโรงงานแต่ก็ท่วมบริเวณ รอบนอกทำ�ให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับ การขาดแคลนวัตถุดิบจากซัพพลาย เออร์ ซึ่งโรงงานดังกล่าวเป็นหัวใจ หลักของ OISHI เพราะผลิตขวดทั้ง แบบ PET และ แบบ UHT รวมกัน 64 ล้านขวดต่อเดือน และยังเป็นครัว กลางที่ ป้ อ นอาหารส่ ง OISHI ทั่วประเทศ 120 สาขา ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ได้ขนย้ายสินค้าและสินค้า บางส่วนออกมาแล้วทำ�ให้เหลือสต็อก สินค้าทีจ่ �ำ หน่ายได้ในส่วนของอาหาร ประมาณ 11 - 14 วัน และในส่วน ของเครื่องดื่ม OISHI จะมีสินค้าขาย ได้อีกประมาณ 30 วัน

อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ คาด ว่าในที่สุดแล้วแม้จะทำ�คันกั้นดินและ ก่อกำ�แพงขึ้นมา ไม่น่าจะต้านกระแส น้ำ�ในนิคมฯ ที่จะไหลทะลักเข้ามาใน โรงงานของ OISHI ได้ ซึ่ ง หากน้ำ � ทะลักเข้ามาในโรงงานบริษทั ฯ อาจจะ

News Station ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงและฟื้นฟู และเครื่องจักรประมาณ 3 - 6 เดือน กว่าที่จะเริ่มผลิตเครื่องดื่มได้อีกครั้ง ซึ่ ง ล่ า สุ ด บริ ษั ท ฯ มี กำ � ลั ง การผลิ ต เครื่องดื่ม OISHI ลดเหลือ 1 ใน 3 เนื่องจากยังมีโรงงานที่นิคมฯ อมตะ

นคร อี ก 1 แห่ ง ที่ ส ามารถผลิ ต เครื่องดื่มได้ 15 ล้านขวด/เดือน นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะต้อง ชะลอแผนการเปิดสาขาร้านอาหาร ชาบูชิ และโออิชิ ราเม็น รวมกัน 5 แห่ง หลังเจอวิกฤตน้ำ�ท่วมส่งผลให้ สิ้ น ปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะมี ร้ า นอาหาร ทัง้ หมด 120 สาขา จากแผนเดิมทีจ่ ะ มี ทั้ ง หมด 125 สาขา ซึ่ ง หาก ซัพพลายเออร์ไม่สามารถส่งวัตถุดิบ ให้กับบริษัทฯ ได้ก็อาจจะมีอาหาร ขายตามสาขาได้เพียง 11 วันเท่านั้น ซึ่งขณะนี้โออิชิ เกี๊ยวซ่า และโออิชิ แซนวิส ก็เริ่มขาดตลาดแล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญมากสุดในขณะนี้คือ ความปลอดภัยของพนักงานซึ่งถือ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ของ บริษทั ฯ เพราะเครือ่ งจักรนัน้ สามารถ ปรับปรุงและซื้อใหม่ได้ แต่ชีวิตของ พนักงานนั้นไม่สามารถซื้อกลับคืน มาได้ โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ มีพนักงาน ทั้ ง หมด 6,500 คน ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ เคลื่อนย้ายออกมาในจุดที่ปลอดภัย แล้วโดยเหลือพนักงานไว้เพียง 111 คนที่นวนคร เพื่อขนกระสอบทราย และทำ�คันกั้นดินเพื่อป้องกันน้ำ�ให้ ถึงทีส่ ดุ แม้วา่ แนวโน้มอาจจะต้านน้�ำ ไว้ไม่ได้แต่บริษัทฯ ก็จะยื้อเวลาไว้ให้ นานที่สุด

ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และ ยังไม่สามารถประเมินได้ว่ารายได้ ของบริษัทฯ ใน Q4/254 จะเป็น อย่างไร ซึ่งคงต้องรอให้ถึง Q2/55 จึงจะสามารถประเมินสถานการณ์ ได้ชัดเจนขึ้น สำ � หรั บ สั ด ส่ ว นรายได้

ของบริ ษั ท ฯ จาก Net Work อิ น เทอร์ เ น็ ต จะอยู่ ที่ 80% และ คาดว่าอีก 5 - 6 ปีข้างหน้าจะ ลดลง เพราะมีบริการคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสที่เพิ่มขึ้น บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทสไทย)

ก.ล.ต.

CSL ไม่มั่นใจ (ต่อจากหน้า 1)

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้ จั ด การ บมจ.ซี เ อส ล็อกซอินโฟ (CSL) เปิดเผยว่า ในปี นี้บริษัทฯ ยังไม่สามารถระบุได้ว่า รายได้จะเติบโต 4 - 5% เหมือนกับ ทุ ก ปี ที่ ผ่ า นมาหรื อ ไม่ เพราะ เหตุการณ์น้ำ�ท่วมกระทบกับลูกค้า

ต่อหน้า 4 www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

CSL ไม่มั่นใจ (ต่อจากหน้า 3)

ประเมินว่า ภาวะน้�ำ ท่วม จ ะ ช่ ว ย ก ร ะ ตุ้ นใ ห้ โ ร ง ง า น อุตสาหกรรมโดยเฉพาะทีต่ ั้งอยูใ่ น เขตน้�ำ ท่วมหันมาใช้บริการ Internet Data Centers (IDC) เพิ่มมาก ขึ้ นในอนาคต ธุ ร กิ จ IDC คื อ การนำ� IT servers ของลูกค้ามาไว้ กับผูใ้ ห้บริการ IDC แทนทีจ่ ะมี IT servers ตัง้ อยูท่ โี่ รงงานทีเ่ ดียว ซึง่ อาจจะได้รบั ความเสียหายได้ หาก มีน้ำ�ท่วมเกิดขึ้น คาด CSL จะได้ รับประโยชน์ในระยะยาวจากการนี้ เนื่องจากเป็นผู้นำ�ธุรกิจ IDC ใน ไทย สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากบริ ก าร IDC ปัจจุบันมีเพียง 4% ของราย ได้ทั้งหมดของกลุ่มใน Q2/54 ที่ ผ่านมา แต่คดิ เป็น 10% ของกำ�ไร สุทธิ ส่วนผลกระทบเรื่องน้ำ�ท่วม กั บ CSL นั้ น สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความเสียหาย นอกจากนี้ CSL ยัง ได้ รั บ ผลกระทบน้ อ ยมากจาก เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง กำ�ไร ของบริ ษั ท ยั ง จะมาจากธุ ร กิ จ leased lines, IDC, network solutions, mobile content และ CENTEL (ต่อจากหน้า 1)

นายรณชิ ต มหั ท ธนะ พฤทธิ์ รองประธานอาวุโส ฝ่าย การเงิ น บั ญ ชี แ ละบริ ห าร บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) เปิ ด เผยว่ า จากสถานการณ์ น้ำ�ท่วมรุนแรงขณะนี้ ส่งผลยอด เข้ า พั กโรงแรมของบริ ษั ท ฯใน กรุ ง เทพฯ เพิ่ ม ขึ้ น โดยขณะนี้ อัตราการเข้าพักถึง 70% ส่วนหนึง่ มาจากผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก ปัญหาน้ำ�ท่วม ขณะที่การเข้าจอง ห้องพักจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่าง ชาติยังเป็นไปตามปกติเนื่องจาก

News Station

หน้า 4

ได้ประโยชน์จากการลดภาษี ด้วยการเติบโตที่มีความ มั่นคง และผลพวงจากการที่ทาง การมีมาตรการการลดอัตราภาษี เงินได้ในปี 55 จาก 30% เป็น 23% และปี 56 ลดลงอี ก เป็ น 20% ประเมินว่ากำ�ไรสุทธิของ CSL จะ เพิ่มขึ้นดีคือ ปี 55 เพิ่มขึ้น 10% และปี 56 เพิม่ ขึน้ อีก15% ส่วนข้อดี อีกประการหนึ่งคือ คาดว่าจำ�นวน ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในบริการ Mobile Content จะเพิม่ ขึน้ ได้อกี เป็นสองเท่าตัวหลังจากการขยาย บริการไปยังผูใ้ ช้บริการของ DTAC และ TrueMove แนะนำ� “ซื้อ” เนื่องจาก 1) อัตราการเติบโตของกำ�ไรสุทธิที่ สม่ำ�เสมอและยั่งยืน 2) ไม่แปรผัน ตามเศรษฐกิ จ นั ก (defensive quality) 3) อัตราส่วน EV/EBITDA ต่ำ�ปี 54 และเป็น 3.8 และ 3.5 เ ท่ า ต า ม ลำ � ดั บ แ ล ะ 4 ) คาดการณ์ อั ต ราผลตอบแทน เงินปันผลสูงและน่าดึงดูดใจ ปี 54 เป็น 11% และปี 55 เป็น 13%

เป็นช่วงไฮซีซั่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์น้ำ�ท่วมขณะนี้ไม่ได้ส่ง ผลกระทบสอดคล้องกับข้อมูลของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ รายงานก่ อ นหน้ า นี้ ว่ า ปั ญ หาน้ำ � ท่วมยังไม่สง่ ผลกระทบต่อภาคการ ท่องเที่ยวในภาพรวม ดังนั้น จึง มัน่ ใจว่าในปีนี้ บริษทั ฯ จะสามารถ ทำ�รายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 1.15 หมื่นล้านบาท ข ณ ะ ที่ แ น ว โ น้ ม ผ ล ประกอบการ Q3/54 ว่ า ยั ง ดี ต่อเนือ่ ง คาดว่าอัตราการเข้าพักจะ

มากกว่ า Q2/54 ที่ มี อั ต ราการ เข้าพักที่ 58% อย่างไรก็ตาม เพื่อความ ไม่ประมาท โรงแรมของบริษัทฯ 2 แห่งในกรุงเทพ คือที่ราชประสงค์ และลาดพร้ า ว ได้ มี ก ารเตรี ย ม ความพร้ อ มรั บ มื อ สถานการณ์ ไว้แล้ว ทั้งในเรื่องของการอพยพ ลูกค้า การสำ�รองเครื่องดื่มและ อาหาร รวมถึงระบบไฟฟ้าสำ�รอง ฯลฯ สำ � หรั บ สถานการณ์ น้ำ � ท่วมทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ใน

ช่ ว งหลั ง จากนี้ นั้ น นายรณชิ ต กล่าวว่า ไม่น่ากังวลเพราะพื้นที่ตั้ง โรงแรมของบริษัทฯ ในภูเก็ตและ หาดใหญ่การระบายน้�ำ ลงสูท่ ะเลจะ ทำ�ได้เร็วกว่าในพืน้ ทีภ่ าคกลางของ ไทย

www.istationnews.com


News Station

หน้า 5 Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554 อย่างยิ่งในภาควิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่งจีนได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ทั้งนี้ ไอเอ็มเอฟระบุว่า ประเทศพัฒนาแล้วในกลุ่มจี 20 เป็นการพิเศษแล้ว หลังเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จำ�เป็นต้องฟื้นฟูความแข็งแกร่งของฐานะการคลังผ่านมาตรการ นายทิม คอนดอน นักวิเคราะห์ที่ไอเอ็นจีกรุ๊ป กล่าว ระยะกลาง ขณะที่ประเทศกำ�ลังพัฒนาในกลุ่มจี 20 จำ�เป็นต้องหา มาตรการป้องกันผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว จีนเผยจีดีพี Q3/11 ขยายตัว 9.1% ไอเอ็มเอฟเตือนศก.โลกกำ�ลังอยู่ในช่วง

ชะลอสุดในรอบ 2 ปี

อันตราย

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ จีนเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดพี จี นี ไตรมาส 3 ปี 2011 ขยายตัวในอัตรา 9.1% ชะลอมากที่สุดนับแต่ปี 2009 หลัง ความต้องการในภาคส่งออกชะลอ ประกอบกับได้รบั ผลกระทบจากการ ดำ�เนินนโยบายการเงินและการคลังที่เคร่งครัด ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า จีดีพี จีน ในไตรมาสดังกล่าวจะขยายตัวในอัตรา 9.3% หลังจากขยายตัวในอัตรา 9.5% ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการชะลอลงของเศรษฐกิจในไตรมาสดังกล่าวอาจ ส่งผลให้รัฐบาลจีนกลับมาให้ความสำ�คัญกับการคงอัตราการขยายตัว ของเศรษฐกิจมากขึน้ หลังภาคส่งออกของประเทศได้รบั ผลกระทบจาก การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และวิกฤตหนี้ยุโรป ประกอบกับ สหรัฐฯ จะเริม่ ใช้มาตรการตอบโต้จนี กรณีบดิ เบือนอัตราแลกเปลีย่ นค่า เงินหยวนในอยู่ในระดับต่ำ�กว่ามูลค่าที่แท้จริง “แม้มีความเป็นไปได้น้อยที่จีนจะใช้นโยบายการเงินแบบ ผ่อนปรน แต่ในขณะนี้มีสัญญาณที่ดีในบางกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะ

ประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเตือนว่า เศรษฐกิจโลกกำ�ลังตกอยู่ในช่วง อันตราย และทุกประเทศจำ�เป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมั่งคงและยั่งยืน “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันสามารถที่จะส่งเสริม การขยายตัวของเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง ยั่งยืน และสมดุล” ไอเอ็มเอฟ ระบุในรายงานเกีย่ วกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และความท้าทายด้านนโยบาย เศรษฐกิจ โดยไอเอ็มเอฟคาดว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2011 และ 2012 จะอยู่ในอัตรา 4% “ความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจโลกจะชะลอลงอีกมีอยูส่ งู เนือ่ งจาก ประเทศทีพ่ ฒั นาแล้วจำ�เป็นต้องดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจใน 3 แนวทาง หลักได้แก่ การลดการขาดดุลงบประมาณเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักลงทุน การเพิม่ สภาพคล่องในภูมภิ าคยูโรโซนเพือ่ ป้องกันการลุกลาม ของวิกฤตหนี้ และการเพิ่มทุนให้กับภาคธนาคารในยุโรป” ไอเอ็มเอฟ ระบุ

เอสแอนด์พี หั่นอันดับเครดิตตราสารหนี้ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กองทุนการเงินระหว่าง มาดริด-บาร์เซโลน่า

AFET

“น้ำ�ท่วมทำ�อุตยานยนต์พัง” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 295 สัญญา สถานะคงค้าง 2,489 สัญญา - ปิด 132.55 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.35 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) ปัจจัยลบ - ตัวเลขจีดพี จี นี ออกมาแย่กว่าคาด - เส้นเทคนิคเป็นขาลงในระยะกลาง - น้�ำ มันลงตามภาวะศก. - ศก.ยุโรปยังไร้ทางออก - น้�ำ ท่วมทำ�อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศทรุด กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายถือสถานะต่อ (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) - แนวรับ 123 บ./ก.ก. - แนวต้าน 130 บ./ก.ก.

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พีลดอันดับความ น่าเชื่อถือตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์การปกครองนครบาร์เซโลน่า และ กรุงมาดริดของสเปนจากระดับ AA เป็น AA- และจากระดับ AA+ เป็น AA- ตามลำ�ดับ มุมมองเชิงลบ โดยการลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นผลมาจาก ความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากยังมี อัตราการว่างงานที่สูง และเผชิญความยากลำ�บากทางการคลัง “เราเล็งเห็นความเสีย่ งเกีย่ วกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สเปน เนื่องจากอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง สภาวะตึงตัวทาง การเงิน และระดับหนี้ภาคเอกชนที่สูง ไปจนถึงความเสี่ยงจากการที่ ประเทศคู่ค้าสำ�คัญที่กำ�ลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ” ในรายงานของ เอสแอนด์พีระบุ

TFEX

“นลท.เริ่มหมดหวังจากยูโรโซน”

นางสาวปิ่นแก้ว สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 30,386 สัญญา สถานะคงค้าง 28,327 สัญญา - ปิด 661.40 จุดลดลง 17.50 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 126.85 ลบ. ปัจจัยลบ - นลท.เริม่ หมดหวังจากการประชุมผูน้ �ำ ยุโรปสุดสัปดาห์น้ี - จีดพี จี นี ขยายตัวต่�ำ กว่าคาด - น้�ำ ท่วมเริม่ ขยายพืน้ ทีเ่ ข้ากทม. - งบของบจ.ในสหรัฐฯออกมาไม่ดเี ท่าทีค่ วร กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ขาย (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 650 - 645 จุด - แนวต้าน 670 - 675 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 660 - 655 จุด แนวต้าน 676 - 680 จุด www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

หน้า 6

THCOM เป้าหมายปี 55 อยู่ที่ 13.10 บ. บล.โกลเบล็ก แนะนำ�ซือ้ THCOM ราคาเป้าหมายปี 55 ที่ 13.10 บาท แม้คาดว่าผลประกอบการใน 3Q54 จะยังคงขาดทุน ทว่าฝ่าย วิเคราะห์คาดผลประกอบการปี 54 จะมีโอกาสถึงจุดคุ้มทุนและอาจพลิก เป็นกำ�ไรได้ ราว 68 ล้านบาท จากโครงการหลัก ของ IPSTAR ที่จะเริ่ม รับรู้รายได้ใน 1 ต.ค. 54 ได้แก่ 1) โครงการในออสเตรเลีย ได้เซ็นสัญญา กับ NBN เป็นเวลา 5 ปี มีมูลค่าราว 600 ล้านบาท/ปี 2) โครงการให้ บริการกับ MEASAT ในมาเลเซีย โดยมีอายุสัญญาทั้งหมด 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าใหม่ที่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่จากประเทศญี่ปุ่นอีก 2 ราย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายใน เดือน พ.ย. 54 ขณะที่ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ในลาวคาดว่าจะมีทิศทาง ที่ดีขึ้น หลังจากรัฐบาลลาวได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการแข่งขันด้าน ราคา

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 18/10/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

THCOM 8.05 -0.35 -4.17 8.20 8.30 8.00 8.40 8.15

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

23,600,300 192,292 3.68 N/A 0.61 N/A N/A N/A 8,822

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03/03/54

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 8.05 บาทหนาแน่นสุด

1. 2. 3. 4. 5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นายวันชัย พันธุ์วิเชียร นายวิชัย มิตรสันติสุข นางบุปผา งามอภิชน

จำ�นวนหุ้น

(%)

450,870,934 48,553,713 28,760,000 25,000,000 19,800,000

41.14 4.43 2.62 2.28 1.81

www.istationnews.com


News Station

Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

TMB กำ�ไร 9 เดือนปีนี้โต 28% นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร ธนาคารทหารไทย จำ � กั ด (มหาชน) (TMB) เปิ ด เผยว่ า ผลประกอบการของธนาคาร และบริ ษั ท ย่ อ ยในไตรมาสที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) ของ 2554 มีกำ�ไร สุทธิ 750 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 3.2% จากไตรมาส 3/2553 ส่งผลให้ ในรอบ 9 เดือนแรกของปีนี้ มีผล กำ�ไรสุทธิรวม 3,041 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 27.7% เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เขากล่าวว่า ในไตรมาส3 ธนาคารมีผลการดำ�เนินงานหลัก ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนต่าง ดอกเบี้ ย รั บ (Net Interest Margin - NIM) เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 2.49% เมื่ อ เที ย บกั บ 2.45% ในไตรมาส 2/2554 และ 2.03% ในไตรมาสที่ 3/2553 ทำ�ให้ราย ได้ ด อกเบี้ ย รั บ เพิ่ ม ขึ้ น 6.1% จากไตรมาส 2/2554 และ 46.5% จากไตรมาส 3/2553 ในขณะที่ ร า ยไ ด้ ห ลั ก ที่ มิ ใ ช่ ด อ ก เ บี้ ย ก็เติบโตอย่าง ต่อเนือ่ งหรือเพิม่ ขึน้

20.2% เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาส ที่ 2/2554 และ 38.3% เมื่อเทียบ กับไตรมาสที่ 3/2553 นอกจากนี้ ธนาคารยังมี ปริ ม าณเงิ น ฝากเพิ่ ม ขึ้ น 9.4%

เมือ่ เทียบกับสิน้ ปีทแี่ ล้ว อันเป็นผล เนือ่ งมาจากการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ เงินฝากที่มอบประโยชน์โดยคำ�นึง ถึงความต้องการของลูกค้าทีไ่ ม่เคย ได้รบั มาก่อนอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้

ครม.ไฟเขียว

ขาดดุลงบปี 55 เพิ่ม 5 หมื่นลบ. ช่วยน้ำ�ท่วม

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุ กู ล รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (18 ต.ค.) ได้พิจารณา เห็นชอบให้งบประมาณปี 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) ขาดดุลเพิม่ อีก 50,000 ล้านบาท จากเดิมตัง้ ไว้ 3.5 แสนล้านบาท รวมเป็น ขาดดุ ล งบประมาณ 400,000 ล้านบาท ทัง้ นีเ้ พือ่ นำ�งบประมาณ

ไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย และฟืน้ ฟูจากปัญหาน้�ำ ท่วมภายใน ประเทศขณะนี้ ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติ มอบหมายให้ ก ระทรวงการคลั ง ไปดำ�เนินการศึกษาเกี่ยวกับการ ออกกฎหมายใหม่ในการกู้เงินเพื่อ นำ�มาเป็นงบประมาณเพิ่มเติมใน

การฟื้นฟูประเทศ ตลอดจนนำ�มา บูรณาการบริหารจัดการน้ำ�ภายใน ประเทศให้ มี ศั ก ยภาพยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ป้องกันเหตุอุทกภัยในครั้งต่อไป “ตอนนี้มีเวลาไม่มากแล้ว ซึ่ ง การออกกฎหมายกู้ เ งิ นใหม่ มี จำ�นวนหลายแสนล้านบาท ไม่ใช่ 5 แสนล้ า นบาท ตามข่ า วที่ ไ ด้ ปรากฎ ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ค วามจำ � เป็ น ในการบริหารจัดการน้ำ�ทั้งระบบ โดยในเบื้องต้นก็ต้องหาผู้ที่มีความ

การปรับปรุงช่องทางการบริการซึง่ ทำ � ให้ ลู ก ค้ า เข้ า ถึ ง บริ ก ารของ ธนาคารได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน สิ น เชื่ อ คุ ณ ภาพก็ เ ติ บโตเพิ่ ม ขึ้ น 8.8% เมื่ อ เที ย บกั บ สิ้ น ปี ที่ แ ล้ ว ซึ่ ง เป็ น ไปตามเป้ า หมายของ ธนาคาร ในด้านของสภาพคล่อง ธนาคารยั ง คงดำ � เนิ น นโยบาย ระมัดระวังโดยธนาคารดำ�รงสภาพ คล่องไว้ในระดับสูง ซึ่งเห็นได้จาก สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรวมตั๋ว เงินฝาก (Loan to Deposit & B E R a t i o ) ที่ อ ยู่ ที่ 8 4 % ในไตรมาสนี้ เมื่ อ เที ย บกั บไตรมาสที่ แล้ ว คุ ณ ภาพสิ น ทรั พ ย์ ข อง ธนาคารพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพของ ธนาคารมีจ�ำ นวน 29,137 ล้านบาท ลดลง 885 ล้านบาท สินเชื่อด้อย คุ ณ ภาพของธนาคารและบริ ษั ท ย่อยมีจำ�นวน 31,647 ล้านบาท ลดลง 986 ล้ า นบาท ทำ � ให้ สั ด ส่ ว นสินเชื่อด้อยคุณภาพของ ธนาคาร ณ สิ้นไตรมาสนี้คิดเป็น 6.1% เชีย่ วชาญในเรือ่ งการบริหารจัดการน้ำ� ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่ อ มาดู แ ลเรื่ อ งนี้ ทั้ ง นี้ ใ นการ บริหารจัดการต้องหารืออย่างถีถ่ ว้ น และมีความโปร่งใส โดยต้องให้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด” นายกิตติรัตน์ กล่าว นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็น ชอบการนำ�งบประมาณจากการ ลดงบรายจ่ายขัน้ พืน้ ฐานของแต่ละ กระทรวง จำ � นวน 80,000 ล้านบาท เพื่อนำ�มาแก้ไขปัญหา อุทกภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ หลังจาก ประเทศได้รับความเสียหายขยาย เป็นวงกว้าง

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

TOPP ปิด รง.ในนิคมฯ ลาดกระบังชั่วคราว ป้องกันความเสียหาย ราบงานข่าวจาก บมจ.ไทย โอ.พี.พี. (TOPP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปิดโรงงาน ผลิตซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 54 เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า สถานการณ์ จ ะดี ขึ้ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง จาก สำ � นั ก งานนิ ค มอุ ต สาหกรรมลาดกระบั ง เมือ่ วันที่ 17 ต.ค. 54 ให้หยุดประกอบกิจการ ชัว่ คราว เพือ่ เป็นการป้องกันความเสียหายใดๆ รวมทั้ง สวั สดิภาพและความปลอดภัยของ พนักงานที่อาจเกิดจากสถานการณ์น้ำ�ท่วมที่ คาดว่าจะเกิดในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความคุ้มครอง จากประกันสรรพภัย (All Risk Insurance (IAR)) คุม้ ครองโรงงาน บริษทั และทรัพย์สนิ

หากเกิดความเสียหาย ส่วนโรงงานผลิต ซึ่งตั้งอยู่ในนิคม อุ ต สาหกรรมเวลโกรว์ อำ � เภอบางปะกง จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ยั ง คงดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ TICON เผย รง.9 แห่งในนวนคร คลังสินค้า 12 หลังที่วังน้อย ถูกน้ำ�ท่วม รายงานข่ า วจาก บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ (TICON) เปิดเผยว่า โรงงานของบริษัทฯ จำ�นวน 9 โรงงาน (พื้นที่ รวม 22,950 ตารางเมตร) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี และคลังสินค้าจำ�นวน 12 หลัง (พื้นที่รวม 80,871 ตารางเมตร) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรม โลจิ ส ติ ค ส์ ไ ทคอน วั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ รั บ ผลกระทบจาก เหตุการณ์น้ำ�ท่วม

News Station

หน้า 8

ทั้ ง นี้ ค่ า เช่ า ของโรงงาน และ คลังสินค้าที่มีสัญญาเช่าและรับรู้รายได้แล้ว มีจำ�นวนประมาณ 10.6 ล้านบาทต่อเดือน (คิดเป็นประมาณ 13% ของค่าเช่ารวมต่อเดือน ของบริษัทฯ) โดยบริษัทฯ ได้มีการทำ�ประกัน ภัยความเสียหายของทรัพย์สินดังกล่าวไว้แล้ว GEN หยุดดำ�เนินการชั่วคราว เหตุน้ำ�ท่วม คาดแก้ไขได้ 2 - 3 วัน นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี กรรมการ ผู้ จั ด การ บมจ. เจนเนอรั ล เอนจิ เ นี ย ริ่ ง (GEN) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบกับปัญหา น้�ำ ท่วมเมือ่ คืนวันที่ 17 ต.ค.54 จนไม่สามารถ ดำ�เนินงานตามปกติ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอ ประกาศหยุดดำ�เนินงานชั่วคราว คาดว่าจะ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายใน 2 - 3 วัน หากมีความคืบหน้าบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ในโอกาสต่อไป

EARTH เผยรับออเดอร์จากอินเดีย 8.5 ล.ตัน นายขจรพงศ์ คำ � ดี กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามรับคำ�สั่ง ซื้อถ่านหินล่วงหน้า จำ�นวน 8,500,000 ตัน จากลูกค้าในประเทศอินเดีย ซึง่ ได้ลงนามร่วมกัน ตามเอกสาร Memorandum of Agreement (MOA) เมือ่ 7 ต.ค.54 ระหว่าง บริษทั ฯ กับ Chettinad Power Corporation Pvt. Ltd โดย Mr. V Chandramoleeswaran, Director “Chettinad Power Corporation อันเป็น บริ ษั ทในเครื อ ของ Chettinad Group ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อินเดีย ดำ�เนินธุรกิจหลายด้าน รวมถึง ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ทัง้ นี้ Chettinad Power Corporation ดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินขาย ให้แก่รฐั บาลอินเดีย ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการ

ก่อสร้างโรงงาน จะมีการทดสอบเดินเครือ่ งใน ช่วงกลางปี 56 ซึ่ง EARTH จะจัดส่งถ่านหิน ให้ตั้งแต่เดือนก.ค.56 และคาดว่าจะเริ่มผลิต ไฟฟ้าและจำ�หน่ายได้ในช่วงเดือนพ.ย. - ธ.ค. 56 จึงสั่งซื้อล่วงหน้าปริมาณถ่านหินจาก EARTH ในปี 56 - 58 แบ่งเป็น ปี 56 จำ�นวน 500,000 เมตริกตัน, ปี 57 จำ�นวน 4,000,000 เมตริ ก ตั น , ปี 58 จำ � นวน 4,000,000 เมตริกตัน ส่วนการชำ�ระเงิน เป็นแบบ Letter of Credit at Sight ด้านการจัดหาถ่านหินเพื่อจำ�หน่าย ให้กับบริษัทดังกล่าว ได้มีการเตรียมแผนการ ดำ�เนินงานเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงมั่นใจว่าจะ ไม่มปี ญั หาแต่อย่างใด ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการ ศึกษาในรายละเอียดของเหมืองแห่งใหม่ หรือ อีกทางเลือกหนึง่ EARTH ก็สามารถทีจ่ ะจัดหา ถ่ า นหิ น ส่ งให้ กั บ ลู ก ค้ าได้ โดยการจั ด หา

ถ่านหินจากพันธมิตรและจัดส่งเพื่อจำ�หน่าย ต่อไป สำ � หรั บ เหมื อ งถ่ า นหิ น จำ � นวน 2 เหมืองที่ได้มาก่อนหน้านี้ EARTH ได้ทำ� สัญญาขายถ่านหินให้กับลูกค้าในประเทศจีน ไปทัง้ หมดแล้วจำ�นวน 8 ล้านตัน และจะส่งมอบ ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี ซึ่งล็อตแรกจะขุด และจั ด จำ � หน่ า ยออกไปคาดว่ า จะเป็ น ช่วงปลายปีนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ จึงมีออเดอร์ ต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า อยู่ ใ นมื อ แล้ ว รวม 16.5 ล้านตัน

www.istationnews.com


Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

มองการเงินแบบนักโหราศาสตร์ ทศพร ศรีตลุ า

(ตอนแรก)

จัดการรายรับจ่ายอย่างไร ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนประเภทที่ไม่เคยใส่ใจเงินทองเลย อาจจะเป็นด้วยเพราะอาชีพ ของผม ไม่ได้ท�ำ งานเพือ่ เงินเป็นหลัก ผมคิดแบบนีม้ าตลอด เพราะอาชีพผมเป็นอาชีพ ทีต่ อ้ งอาศัยความน่าเชือ่ ถือเป็นหลัก ผมงานนีม้ า 15 - 16 ปี ถ้าสมองไปวุน่ วายเรือ่ ง ตัวเลขเกินไปไม่ดี ผมมองว่าคนเราจะเครียดกันทำ�ไมกับเรื่องเงิน ตรงไหนรู้ว่าเสี่ยงก็ อย่าไปยุ่งกับมัน ผมเชื่อว่าเงินจะวิ่งมาหาความขยันและความตั้งใจจริงๆ ผมว่าเงิน เนี่ยแปลก มันชอบวิ่งหนีคนอยากได้มัน แต่คนโดยมากก็อยากได้มัน คำ�ถามยอดฮิต อย่างหนึ่งของคนที่ดูดวงคือจะรวยมั้ย ผมตอบว่า ความรวยอ้างอิงไม่ได้ แค่คุณพอ ก็รวยแล้ว จุดเปลีย่ นทีท่ �ำ ให้ผมหันมาสนใจการเงินมากขึน้ คือ “ภาษี” คนคิดว่าหมอดู ไม่เสียภาษี แต่ผมเป็นหมอดูที่เสียภาษี เพราะทำ�เป็นรูปบริษัท แต่ก่อนก็เสียภาษีไป เรื่อย ไม่ได้สนใจอะไร ไม่ได้ดูตัวเลข เอาเข้าจริงๆ ผมเสียภาษีเยอะมาก พอไปดู ฮ วงจุ้ยให้พวกนักธุรกิจหรือคนที่เขามีความรู้เรื่องพวกนี้ ทำ�ให้ได้ข้อแนะนำ�ที่ดีเกี่ยวกับ เรือ่ งการเงิน เขาก็ถามว่าเสียภาษีเยอะ ทำ�ไมไม่ลงทุนอะไรทีป่ ระหยัดภาษีบา้ ง แรกๆ ผมก็เป็นประเภทเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก่อน ทั้งที่ได้ยินคำ�ว่าวินัยทางการเงิน ลงทุน ต่อยอดเงินทอง แต่ตอ่ มาก็เริม่ ศึกษาและคิดว่ามีประโยชน์จงึ เริม่ มองหาช่องทางลงทุน ที่ช่วยประหยัดภาษี

ทศพร ศรีตุลา

หลังจากนั้น ??? ธรรมชาติของตัวผม รูอ้ ยูแ่ ล้วว่าเป็นแบบไหน ไม่ตอ้ งตอบแบบสอบถามของ ก.ล.ต.ก็ได้ ผมดูจากพื้นดวงแล้ว ผมเป็นคนรับความเสี่ยงได้ไม่มาก รับได้กลางๆ ลองตอบ แบบสอบถามแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆ เรารู้ว่าไม่ใช่พวกทำ�กำ�ไรในระยะสั้น ไม่หวือหวา แต่ก็ไม่ใช่พวกฝากแบงก์หรือซื้อพันธบัตรท่าเดียว เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองเหมาะกับอะไร จากนัน้ เขาก็ดจู ากเป้าหมายว่า ต้องการจัดการเรือ่ งภาษี ก็มาลงรายละเอียดดูวา่ มีการ ลงทุนอะไรบ้างที่ช่วยประหยัดภาษี และดูประเภทการลงทุนที่เหมาะกับความเสี่ยงที่ เรารับได้ รวมถึงดูตามพื้นดวงด้วยว่าเราธาตุไหนราศีไหนเหมาะกับอะไร ซึ่งหลักๆ ก็เป็นการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษี แล้วก็มีหุ้นบ้างเล็กน้อย เลือกหุ้นอย่างไร เกีย่ วกับหุน้ ผมมองว่า ไม่ใช่ทกุ คนจะรวยกับหุน้ ได้ทกุ ตัว มนุษย์ทกุ คนมีเนือ้ คู่ ดังนัน้ ในแง่การลงทุน ก็จะมีหนุ้ ทีส่ มพงษ์กบั เราเหมือนกัน สิง่ สำ�คัญคือนอกจากดูสถิตริ าคา สูงต่ำ� ขอให้ย้อนดูสถิติตัวเอง นักลงทุนโดยมากไม่ค่อยเก็บสถิติชีวิตตัวเอง ดังนั้น เราต้องมีสมุดจดบันทึกด้วยว่าลงทุนอะไรบ้าง ขาดทุนกำ�ไรเท่าไหร่ บางทีซอื้ ๆ ขายๆ ปรากฏว่าไม่เคยได้เลย ก็จงทำ�ใจเถอะว่าหุ้นตัวนั้นอาจไม่เหมาะกับเรา...

.....อ่านต่อฉบับวันพุธหน้า.... www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

Lifestyle Station

ถุงยางอนามัย ป้องกันแผลติดเชื้อจากน้ำ�ท่วม

by Jackal_XIII

ในภาวะน้�ำ ท่วมทีเ่ ราเผชิญกันอยูใ่ นขณะนี้ ก็มพี อ่ แม่พนี่ อ้ งชาวไทยช่วยกันแบ่งปันของบริจาคกันเป็นจำ�นวนมาก ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า อาหาร ยารักษาโรค เงิน หรือของใช้ต่างๆ รู้รึเปล่า ว่าบริจาคถุงยาง (ถุงยางนั่นแหละ ไม่ใช่ถุงยังชีพ !!) ก็มีประโยชน์ในภาวะน้ำ�ท่วมเหมือนกัน !? มีหลายท่านเริ่มซื้อถุงยางอนามัยเพื่อส่งไปช่วยเหลือ ทหาร ตำ�รวจ หน่วยกู้ภัยและผู้ประสบภัยเพื่อรัดแผลไม่ให้ แผลติดเชื้อจากน้ำ�ท่วม ปัญหามีอยูว่ ่า ปลายทางทีไ่ ด้รบั นัน้ เขาไม่เข้าใจว่าส่งมาเพื่ออะไร? แล้วมันใช้ประโยชน์ใน สถานการณ์นี้ได้อย่างไร? เจ้าของไอเดียเลยทำ�ภาพแบบก ราฟฟิค ขาวดำ� ซึ่งสามารถพรินต์ส่งไปพร้อมถุงยางอนามัย ได้เลย โดยไฟล์ภาพละเอียดพร้อมพรินต์อยู่ที่ : http:// www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/use_condom_protect_from_ flood_2554.jpg (ท่านสามารถ Download ได้เลย)

Photo Release

“ปูนทีพีไอ” มอบปุ๋ยอินทรีย์แก้น้ำ�เสีย

นายศิลปิน บูรณศิลปิน รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บมจ.ทีพีไอ โพลีน และบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำ�กัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบปุ๋ยน้ำ�ฮิวมัส จำ�นวน 10 ตัน สำ�หรับบำ�บัดน้ำ�เน่าเสีย ให้แก่นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

Lifestyle Station

มุมการตลาด แฮปปี้เปิดตัวซิมใหม่ “ซิมแฮปปี้นาทีละ 40 สตางค์” แฮปปี้ จากดี แ ทค เปิ ด ตั ว ซิ ม ใหม่ “ซิ ม แฮปปี้ น าที ล ะ 40 สตางค์” ให้ค่าโทรคุ้มทุกเครือข่าย ใช้กลยุทธ์ Customer Centricity ออก แบบซิมสำ�หรับกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมการโทรหาปลายทางหลากหลาย เครือข่ายและต้องการความคุ้มค่าเมื่อโทรนาน ซิมแฮปปี้ นาทีละ 40 สตางค์ คิดค่าบริการโทรนาทีแรก 1.80 บาทและนาที ต่ อ ๆ ไป นาที ล ะ 40 สตางค์ ลู ก ค้ า ยั ง สามารถเลื อ ก โปรโมชั่นเสริมตามช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง *1003 กด 3 เพื่อโทร หาเบอร์ดีแทคตามช่วงเวลาที่ต้องการในราคาประหยัดได้โดยมีค่าบริการ เพียงวันละ 5 บาทเท่านั้น วางจำ�หน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำ�หน่าย ของแฮปปี้ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.happy.co.th

มุมประกัน ซิกน่า มอบสินไหมทดแทน 1,050,000 บาท นางธารี กาญจนโภคิน (ซ้าย) ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิ ก น่ า ประกั น ภั ย จำ � กั ด (มหาชน) มอบสิ นไหมทดแทนประกั น ภั ย อุบัติเหตุส่วนบุคคล จำ�นวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท ถ้วน) ให้แก่ นางสุทธินี วิจิตรไพศาล (ที่ 2 จากซ้าย) และพันเอกสมนึก (ที่ 2 จากขวา) ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ของนายสมหวัง วิจิตร ไพศาล (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งทำ�ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับซิกน่า ประกั น ภั ย และเสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากประสบอุ บั ติ เ หตุ ร ถยนต์ พ ลิ ก คว่ำ � ที่ จ.นครศรีธรรมราช

UAC ร่วมช่วยเหลือภัยน้ำ�ท่วม นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ หรือ UAC ร่วมบริจาคเรือ ให้กับนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ” วายุภักษ์ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำ�ท่วม” ที่กระทรวงการคลัง

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 4

“ทัดตะวัน อธิพิไล” ผู้อำ�นวยการฝ่ายค้าตราสารหนี้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เปิดหัวใจงานค้าตราสารหนี้ “งานที่ ผ มทำ � อยู่ ต้ อ งติ ด ต่ อ โดยตรงกั บ ลู ก ค้ า สถาบั น คนเหล่านีต้ า่ งเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญอยูแ่ ล้ว เราจึงต้องมีความพร้อมด้วย ต้องสามารถตอบทุกข้อซักถามให้ชัดเจนในข้อมูลได้ ส่วนใหญ่ การพูดคุยติดต่อจึงมักจะเป็นการบอกความต้องการสินค้าเพือ่ ให้ เราช่วยตอบสนองให้เช่น อยากได้พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี หรือ 10 ปี ผลตอบแทนประมาณเท่านั้นเท่านี้ แล้วให้เราช่วย

“ทัดตะวัน อธิพิไล ”

หาให้ หรือไม่ก็ บอกว่าตัวเขามีพนั ธบัตรลักษณะนีอ้ ยู่ ช่วย หาช่องทางขายออกด้วยราคานีใ้ ห้หน่อย ซึง่ เราก็จะอำ�นวย ความสะดวกให้ทันที แต่ก็มีบ้างในบางครั้งที่เรารู้ข้อมูล ความเคลือ่ นไหวในตลาดตราสารหนีท้ นี่ า่ จะส่งผลดีตอ่ ราคา ขาย เราย่อมปรึกษาหารือกับลูกค้าเพื่อให้ทุกคนได้รับผล ประโยชน์สูงสุด...” กล่าวโดยสรุปคือ ลักษณะงานเหมือนกับการจับคู่ คำ�ว่าได้กำ�ไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกค้า ลูกค้า อยากขายของ ของอะไร ราคาเท่าไหร่ ก็ชว่ ยเอาของเข้าไปใน ตลาดเพื่อหาคนที่ต้องการ หาได้ก็จบ แต่ถ้าเงื่อนไขด้านราคา ไม่ตรงกันก็จะต้องช่วยประสานให้ตกลงกันให้ได้ ปิดดีลให้เร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีช่องว่างเล็กๆ ให้บริษัทมีกำ�ไรด้วย

........ อ่านต่อฉบับหน้า ........

www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

แนวโน้ ม ตลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ ยั ง แกว่ ง ตั ว ตามตล าดหุ้ น ต่ า งประเท ศ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่กระตุ้นการ ลงทุน และต้องติดตามปัญหาหนี้สินใน ประเทศแถบยุโรป รวมถึงปัญหาน้ำ�ท่วม ว่าจะขยายวงกว้างเข้าสู่พื้นที่เขตกทม. หรือไม่ กลยุทธ์ แนะนำ�ซื้อขายในกรอบ แนวรับ 940 จุด และแนวต้าน 970 จุด หุ้นที่น่าสนใจ ได้แก่ หุ้นพลังงาน และ วัสดุก่อสร้าง

คาดตลาดหุน้ ไทยวันนีเ้ คลือ่ นไหว ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุน้ ต่างประเทศ โดยหากตลาดต่างประเทศอย่างสหรัฐฯ และยุโรปไม่แย่นัก จะช่วยประคองดัชนีฯ ให้อยู่ในกรอบแนวรับ 938 จุด และ แนวต้าน 982 จุด โดยแรงขายทำ�กำ�ไร วานนี้กดดัชนีฯ ปรับลดลง ซึ่งนักลงทุน ยังคาดหวังเห็นการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ ยุโรป รวมถึงเกาะติดสถานการณ์น้ำ�ท่วม

หน้า 13

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหว ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยหากตลาดต่างประเทศอย่างสหรัฐฯ และยุโรปไม่แย่นัก จะช่วยประคองดัชนีฯ ให้อยู่ในกรอบแนวรับ 938 จุด และ แนวต้าน 982 จุด โดยแรงขายทำ�กำ�ไร วานนี้กดดัชนีฯ ปรับลดลง ซึ่งนักลงทุนยัง คาดหวังเห็นการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรป รวมถึงเกาะติดสถานการณ์น้ำ�ท่วม

www.istationnews.com


Data Station

Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุล�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 ตุล�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,373.36 10.26% 3,958.09 17.12% 4,197.26 18.15% 12,593.56 54.47%

2,189.09 9.47% 4,505.44 19.49% 4,070.41 17.60% 12,357.34 53.44%

184.27 -547.35 126.85 236.22

Last Update

A dv ance 17% D ecline 68%

18/10/11

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

952.75 672.47 1,453.94 243.62

Chg

%Chg

-18.88 -13.79 -30.77 -3.01 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

18/10/2011

-1.94 -2.01 -2.07 -1.22 23,122.27 344.07

17:01:51

AGRO 0.5

No C hange 15%

TECH

-0.63

0.04

0 -0.5 -1 -1.5

CONSUMP -1.78

-2 -2.5

-1.58

SERVICE

-3

-3.26

FINCIAL

-3.5

-1.84

D ecline 60%

A dv ance 19%

-1.76 No C hange 21%

-1.97

RESOURC

INDUS

PROPCON www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุล�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 ตุล�คม 2554

IVL

( Day )

: IVL 14,000,000

Price & Fundamental Symbol IVL

Last 34.00 Chg -1.25  %Chg -3.55  Open 33.75  High 34.75  Low 32.00  Prev 35.25  Avg 33.46  AccVol 58,432,800  AccVal(K฿) 1,955,356  8.22  %Fluct P/E 8.04  P/BV 2.68  DPS(Baht) 0.50  Yield(%) 1.87  EPS(Baht) 4.23  MktCap(Mil.) 163,685  Broker Target Update ASP 52.00 13/10/2011 หลักDBSV ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็40.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 6/10/2011 ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที62.50 ส่ ดุ และมีมลู 5/10/2011 ค่าการ UOBKHST

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

12,000,000 10,000,000

Vol.

8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 34.75

34.50

34.25

34.00

33.75

Price

33.50

33.25

33.00

32.75

32.50

32.25

32.00

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุล�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 ตุล�คม 2554

TASCO-W3

( Day )

Price & Fundamental Symbol TASCO-W3

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

11.00 2.35  27.17  8.50  11.20  8.50  8.65  10.00  25,000,900  249,927  27.00 

19.30 0.52  N/A  N/A  0.57  1,678  Target Update No Comment

Volume Analysis

: TASCO-W3

1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 11.20 11.10 11.00 10.90 10.80 10.70 10.60 10.50 10.40 10.30 10.20 10.10 10.00 9.95 9.90 9.85 9.80 9.75 9.70 9.65 9.60 9.55 9.50 9.45 9.40 9.35 9.30 9.25 9.20 9.15 9.10 9.05 9.00 8.95 8.90 8.85 8.80 8.75 8.70 8.65 8.60 8.50

0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุล�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 ตุล�คม 2554

TASCO-W3

( Day )

Price & Fundamental Symbol TASCO-W3

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: TASCO-W3

1,800,000 1,600,000

11.00 2.35  27.17  8.50  11.20  8.50  8.65  10.00  25,000,900  249,927  27.00 

19.30 0.52  N/A  N/A  0.57  1,678  Target Update No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

1,400,000 1,200,000

Vol.

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000

11.20 11.10 11.00 10.90 10.80 10.70 10.60 10.50 10.40 10.30 10.20 10.10 10.00 9.95 9.90 9.85 9.80 9.75 9.70 9.65 9.60 9.55 9.50 9.45 9.40 9.35 9.30 9.25 9.20 9.15 9.10 9.05 9.00 8.95 8.90 8.85 8.80 8.75 8.70 8.65 8.60 8.50

0

Price

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com


Investor Station ฉบับที่ 718 ประจำ�วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2554

คำ�คมการลงทุน

ผูจ้ ดั ทำ�

“อย่าเป็นแค่นักบริหาร แต่จงออกไปนำ�ทัพ”

หน้า 18

ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์

บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com

Investor_station 19 ต.ค. 2554  

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you